ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail Βασ. Σοφίας Αθήνα Βασιλάκη Ελένη Θέμα Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινήσεων που αφορούν την με αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.936/2/15922/ διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» Σχετ 1. Τα με αρ.πρωτ. 180/2014/ , 181/2014/ και 187/2014/ έγγραφα της εταιρείας Mediatel A.E. 2. Τo με αρ.πρωτ. 423/ έγγραφo της εταιρείας Newsphone Hellas A.E. 3. Το από ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας Ε-Value A.E. 1. Όσον αφορά τα Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας, τα οποία περιγράφονται στην παράγραφο Α της προκήρυξης, στην περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, επαρκούν δημοσιευμένοι Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που η εταιρεία υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. H υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών, αναφέρεται μόνο σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών που απαιτείται αναφέρεται αναλυτικά στο εδάφιο 2 της ίδιας παραγράφου. 2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. 3. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στον εν λόγω 1

2 διαγωνισμό αναφέρονται στην παράγραφο Α.2.4. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει ως στοιχεία τεκμηρίωσης τα εξής α) Πίνακα των κυριότερων έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος κατά την τελευταία τριετία και είναι συναφή με το αντικείμενο του έργου. Τα πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να εμφανίζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα της ίδιας παραγράφου β) Πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας γ) Δήλωση του ιδιώτη από τον οποίο ανατέθηκε το έργο στον υποψήφιο ανάδοχο ή δήλωση του ίδιου του υποψηφίου Αναδόχου, εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση της σύμβασης του έργου δεν υποκαθιστά την ως άνω δήλωση 4. Η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), που απαιτείται στην παράγραφο Α υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 5. Η ισχύς των προσφορών υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 6. Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον εν θέματι ανοιχτό διαγωνισμό αλλά και στον πρόχειρο διαγωνισμό με αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/1790/ οφείλουν να καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτούς, καθώς θεωρούνται δυο ανεξάρτητοι - αυτοτελής διαγωνισμοί. 7. Όσον αφορά την παράγραφο Λοιπές - Ειδικές Ποινικές Ρήτρες Πρόστιμα (σελ.61), διευκρινίζονται τα εξής α) μη διαθεσιμότητα θεωρείται η ταυτόχρονη μη διαθεσιμότητα τόσο του ΚΤΕ όσο και του DRS, ώστε τελικώς να μην παρέχονται οι προβλεπόμενες υπηρεσίες β) Δεν θα εφαρμόζονται ρήτρες στην περίπτωση που υπάρχει μετάπτωση στο DRS και αυτό λειτουργεί κανονικά γ) Το 1 ο εδάφιο της ενότητας Λοιπές Ειδικές Ποινικές Ρήτρες Πρόστιμα (σελ. 61) επαναδιατυπώνεται ως εξής «Σε περίπτωση όπου η συνολική μη διαθεσιμότητα του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (ΚΤΕ) υπερβαίνει τις 14,4 ώρες ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένης και της μη διαθεσιμότητας στις περιπτώσεις μετάπτωσης στο backup σύστημα/drs), τότε επιβάλλονται ρήτρες σύμφωνα με τα παρακάτω» Στη περίπτωση όμως, συστηματικής αστοχίας ενεργοποιούνται οι ρήτρες της ανωτέρω ενότητας. 8. Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της υποχρέωσης του για διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών οφείλει, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει «Την Επικοινωνιακή Υποδομή (Τηλεφωνικό Κέντρο, Εσωτερική υποδομή Δικτύωσης φωνής και δεδομένων, Εξωτερική Υποδομή διασύνδεσης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ.Δι.Μ.&Η.Δ., όπως τηλεπικοινωνιακές γραμμές και εξοπλισμός (κάρτες σε ΤΚ κλπ) για τη διασύνδεση με τα δίκτυα 2

3 σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (ΟΤΕ, Cosmote, Vodafone κλπ).» (σελ.67) 9. Η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ΚΤΕ και κατ επέκταση των σχετικών υποδομών θα πρέπει να παρέχεται κατά 100% σε μηνιαία βάση (σελ.67). Ο πίνακας 2 αναφέρεται σε «Κριτήρια Αξιολόγησης Επιδόσεων Αναδόχου αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών» (σελ.58) και έχει σχέση με την επιβολή ρητρών 10. Η Υπηρεσία 1500 λειτουργεί αδιάκοπτα (zero down time) μέσω του DRS (σελ.68) Ο πίνακας 2 αναφέρεται σε «Κριτήρια Αξιολόγησης Επιδόσεων Αναδόχου αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών» (σελ.58) και έχει σχέση με την επιβολή ρητρών 11. Στην σελίδα 75 αναφέρεται ότι «ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη φυσική ασφάλεια της υποδομής του ΚΤΕ & DRS» Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται για το σύνολο των υποδομών που απαιτούνται για την λειτουργία του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (ΚΤΕ) και βέβαια του ανθρώπινου δυναμικού του 12. Σχετικά με την αποφυγή παραποίησης στοιχείων που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του κεντρικού συστήματος υποστήριξης, (σελ. 77) διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για την τήρηση των δεδομένων τα οποία εισάγονται και τηρούνται σε τρίτα συστήματα, όπως το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ. 13. Όσον αφορά την παράγραφο 6.«Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- Μετάπτωση» (σελ.81) επισημαίνεται ότι «η συνολική διάρκεια του έργου είναι δέκα τρεις (13) μήνες. Η έναρξη του έργου προσδιορίζεται μετά την 1 Δεκεμβρίου 2014 και σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών από τον σχετικό πρόχειρο διαγωνισμό». Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα οριστεί η έναρξη του έργου, και κατά συνέπεια ένα (1) μήνα μετά την έναρξη θα αρχίσει η παραγωγική λειτουργία του έργου, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 της προκήρυξης (σελ.81) 14. Το «Σχέδιο πολιτικής ασφάλειας» (σελ.84) αφορά στις υπηρεσίες που παρέχει ο ανάδοχος στις υποδομές, στο προσωπικό, στα στοιχεία που τηρούνται κ.α. 15. Όσον αφορά τις προδιαγραφές «2.5 Μηδενικό down time» (σελ.106), (σελ.106) και 5.10 (σελ.109) θα επιβάλλονται ρήτρες που αναφέρονται στην προκήρυξη εφόσον ξεπεραστούν τα όρια ανοχής 16. Οι προδιαγραφές και (σελ.118) επαναδιατυπώνονται ως εξής Το πληροφοριακό σύστημα Τηλεφωνίας θα διαθέτει το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα για την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των πληροφοριών (πληροφορίες call center-κλήσεων, πληροφορίες από 3

4 άλλα συστήματα κλπ). Το σύστημα τήρησης στατιστικών και παραγωγής αναφορών (reports) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και του Υπ.Δι.Μ.&Η.Δ Σύστημα παρακολούθησης εκκρεμοτήτων που αφορά εκτός των παραπάνω και το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, καθώς και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, συστήματα τρίτων συνεργαζόμενων φορέων κλπ. Οι παραπάνω τηρούμενες πληροφορίες θα είναι οργανωμένες κατά κατηγορία υπόθεσης, ή/και κατηγορίες ή ρόλους χρηστών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπ.Δι.Μ.&Η.Δ..Σε όλα τα παραπάνω στοιχεία και συστήματα θα παρέχεται πλήρης και on line πρόσβαση σε πέντε (5) τουλάχιστον στελέχη του Υπ.Δι.Μ.&Η.Δ. 17. Όσον αφορά την προδιαγραφή (σελ.120) θα πρέπει τα στατιστικά να παρέχονται από το τηλεφωνικό κέντρο. 18. Στην προδιαγραφή (σελ.121) εννοείται ο μέσος χρόνος δρομολόγησης σε ημερήσια βάση 19. Ο έλεγχος της κίνησης του Τηλεφωνικού Κέντρου (monitoring) που περιγράφεται στην προδιαγραφή (σελ.122) θα γίνεται με πρόσβαση των στελεχών του ΥΔΙΜΗΔ στο σύστημα του αναδόχου, μέσω αποκλειστικής γραμμής 20. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 26 η Αυγούστου Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Υπηρεσία, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για την ημερομηνία του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 21. Το Help Desk υποστήριξης του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ αποτελεί αντικείμενο του έργου, για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης έργου [δεν θα παρέχονται τεχνικές - εξειδικευμένες οδηγίες, αλλά γενικότερες οδηγίες, π.χ. παροχή γενικότερων οδηγιών, παραπομπή σε συγκεκριμένη σελίδα της ΥΑΠ, όπου βρίσκονται τα εξειδικευμένα τεχνικά εγχειρίδια ή οδηγίες κ.α., όπως ενδεικτικά αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του Μέρους Β της προκήρυξης) 22. Το Ticketing είναι ένα σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης αιτημάτων. Για να μπορεί ένας χρήστης να δημιουργεί αιτήματα, θα πρέπει πρώτα να έχει δημιουργήσει λογαριασμό, με τον οποίο θα έχει το δικαίωμα να καταχωρεί αιτήματα. Στη συνέχεια κάθε τηλεφωνητής/τρια θα εισάγει τον κωδικό του στο σύστημα και θα μπορεί να εισάγει τα στοιχεία της υπόθεσης. Αναλυτικότερες Οδηγίες για το ticketing διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http//ticketing.ktpae.gr/ticketing/login.aspx - Συχνές Ερωτήσεις 23. Το Υπουργείο, εφόσον απαιτείται, θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 4

5 24. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση έργου ορίζεται στην παράγραφο Α.7.4 Τρόπος πληρωμής-κρατήσεις (σελ.41) 25. Όσον αφορά τους Πίνακες οικονομικής προσφοράς (σελ.97) διευκρινίζεται ότι στο κόστος ανά κλήση συμπεριλαμβάνεται το κόστος της υπηρεσίας καταγραφής πληροφορίας. Στον πίνακα Β «Πρόσθετες άλλες υπηρεσίες, παραδοτέα, εκτός των παραπάνω», θα πρέπει να αναφερθεί η περιγραφή άλλων υπηρεσιών καθώς και η ποσότητά τους. Ο πίνακας Β δεν έχει πεδίο για το κόστος των υπηρεσιών αυτών, δεδομένου ότι τα εν λόγω κόστη δεν αποζημιώνονται. Σύμφωνα με την σελίδα 30 της προκήρυξης «Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, θα πρέπει οπωσδήποτε επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντος» (σελ.30) Η ύπαρξη του πίνακα Β οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αξιολόγηση 26. Όσον αφορά το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ, οι τηλεφωνητές/τριες θα προβαίνουν αποκλειστικά και μόνο στην καταγραφή σε σχετική φόρμα του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων (σύστημα ticketing) που θα παρέχει το Υπουργείο, τις πληροφορίες που θα αναζητούν και βρίσκουν για την εξυπηρέτηση των χρηστών-πολιτών, προκειμένου να εισαχθούν στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ από τους υπεύθυνους υπαλλήλους του ΥΔΙΜΗΔ. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι οι τηλεφωνητές/τριες του αναδόχου δεν θα οργανώνουν, δεν θα επεξεργάζονται, δεν θα κωδικοποιούν και δεν θα εισάγουν στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ καμία πληροφορία. Δεν απαιτείται ξεχωριστή ανθρωπο-προσπάθεια από τον Ανάδοχο. 27. Στον πίνακα 1.Ελάχιστες Απαιτήσεις αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου (σελ.57-58), στα πεδία Q1,Q2,Q3, Q4 και Q5 ως βάση αναφοράς, σύμφωνα με την προκήρυξη, λαμβάνεται η ώρα 28. Σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου του έργου, ισχύουν οι ρήτρες όπως αυτές αναφέρονται στην διακήρυξη του έργου. 29. Σε περίπτωση που πολίτης θέλει να ενημερωθεί σχετικά με τη διεκπεραίωση των αιτημάτων - ερωτημάτων - προβλημάτων του και τα οποία έχουν καταγραφεί προηγουμένως στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων (σύστημα ticketing) που θα παρέχει το Υπουργείο (σελ.52 διακήρυξης), διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση δεν θα γίνεται call back από το call center προς τον Πολίτη, αλλά θα επικοινωνεί εκ νέου ο πολίτης με το call center. Ο τηλεφωνητής/τρια θα ψάχνει στο σύστημα με βάση τον αριθμό αιτήματος ή άλλα στοιχεία της υπόθεσης και θα ενημερώνει τον χρήστη-πολίτη για την πορεία του αιτήματός του. 30. Για την on line πρόσβαση σε συστήματα και στατιστικές αναφορές, προβλέπεται η διαδικασία που περιγράφεται στους όρους της προκήρυξης. 5

6 31. Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα αναφέρει προτεινόμενο αριθμό τηλεφωνικών αριθμών, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με την ΕΠΠΕ του έργου. 32. Όσον αφορά την απαίτηση «Ο Ανάδοχος, δύναται να φιλοξενήσει σε εγκαταστάσεις του, πληροφορίες από τη βάση δεδομένων,(π.χ. Πανελλήνιες Εξετάσεις) για καλύτερους χρόνους ανταπόκρισης, μετά από συνεργασία με το Υπ.Δι.Μ.&Η.Δ. και τον καθορισμό των διαδικασιών συγχρονισμού της με τη Βάση Δεδομένων του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ ή τρίτου συνεργαζόμενου Φορέα /συστήματος που θα εξυπηρετείται μέσω του Call Center, μετά από απόφαση του Υπ.Δι.Μ.&Η.Δ.» (σελ.56-57), διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ΥΔΙΜΗΔ - θα έρθει σε επαφή με τον τρίτο συνεργαζόμενο Φορέα / σύστημα που θα εξυπηρετείται μέσω του Call Center, έτσι ώστε τα στοιχεία που θα δοθούν στον ανάδοχο να είναι έγκυρα και επικαιροποιημένα. - θα παρέχει στον ανάδοχο με τον καταλληλότερο κάθε φορά τρόπο τα στοιχεία που υπάρχουν στην βάση δεδομένων του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ- ΕΚΕ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Οικονομικών Υπηρεσιών Γεωργία Βαλατσού 1. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2. Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3. Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας- κ.στασής (αρ.πρωτ. απόφασης ορισμού ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.19408/ ) 4. Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών 5. ΔΟΛΚΕΠ 6. Δ.Η.Ε.Σ. για να αναρτηθεί στο site της υπηρεσίας μας ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.α.α Ζαμπέτα Λογοθέτη ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, Τ.Κ , Αθήνα 2. ΕΤΕΑΝ Α.Ε (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, στο οποίο συγχωνεύτηκε δι` απορροφήσεων ο ΕΟΜΜΕΧ), Ξενίας 16, Τ.Κ , Αθήνα 3. Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (κ. Φ. Κακλαμάνη) 6

7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ============================================== Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλου Νομικού Προσώπου Ημερομηνία Έκδοσης.... Προς Το ΥΔΙΜΗΔ Βασ. Σοφίας 15 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ...υπέρ της Εταιρίας (ή υπέρ της Ένωσης.Εταιρειών.1)...2)...κ.λ.π...) Δ/νση...δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της... για...`... σύμφωνα με την υπ αριθ...προκήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας (ή όλων των μελών της Ένωσης Εταιρειών 1) 2) κ.λ.π.) καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες με μόνο την έγγραφη δήλωσή σας χωρίς να ερευνάται ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την... (ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για το Πιστωτικό Ίδρυμα ή άλλο Νομικό Πρόσωπο, ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 7

8 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί (στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 8

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/2/15922 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΟΙΚ/Φ.932/2/33604 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002770234 2015-05-13

15PROC002770234 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 Αρ. Πρ.: 6/4325 Αρ. Διακ.: 200 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας :106 74 Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο :210-3393325 FAX :210-3393348 Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ

Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας :106 74 Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο :210-3393325 FAX :210-3393348 Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ & ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα