ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανο μή των δαπανών διενέργειας στατιστικών εργασι ών εκπόνησης πιλοτικής μελέτης για την κατάρ τιση Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης, στα πλαίσια του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, καθώς και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους Τροποποίηση της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 599/Β / ) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί ας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινω νικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακο λούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα μείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/ Υπαγωγή επένδυσης της Eταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΤΑΞΙΑ ΑΒΕΕ» με δ.τ. «ΑΝΕΤΕ ΑΒΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5910/Γ7 350 (1) Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας στατιστικών εργασιών εκπόνησης πιλοτικής μελέτης για την κατάρτιση Δείκτη Τιμών Ιδι οκατοίκησης, στα πλαίσια του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, καθώς και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 1, 9 και 10, του ν. 2392/1996 (Α 60) «Πρό σβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστι κών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14, παράγραφος 3, του ν. 3470/2006 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α / ). β. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημο σίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). γ. Του ν.δ. 3627/1956 «Περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» (Α 278) και των π.δ. 1143/1980 «Περί Οργανισμού της ΕΣΥΕ» (Α 289) και 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ» (Α 195). δ. Του π.δ. 81/ , με θέμα «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 57/ τ.α / ). ε. Του π.δ. 63/2005 (Α 98), με θέμα: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα και ειδικότερα του άρθρου 90 του ανωτέρω π.δ.». στ. Του άρθρου 7 της υπ αριθμ /Υ 252/ , απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/τ.Β / ). 2. Τον Κανονισμό πλαίσιο (ΕΚ) υπ αριθμ. 2494/1995 του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1995 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή» (ΕΕ L 257, , σ.1) και άλλων δεκαέξι (16) Κανονισμών του Συμβουλίου και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι νοτήτων (ΕΚ), οι οποίοι θεσπίζουν συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής που διέπουν την κατάρτιση των Εναρμονι σμένων Δεικτών Τιμών Καταναλωτή. 3. Τη Συμφωνία (Αgreement) χρηματοδότησης, υπ αριθμ , ύψους εκατόν δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ( ,00) Ευρώ, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Γ.Γ. ΕΣΥΕ και του Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT) και αφορά στην εκπόνηση πιλοτικής μελέτης για την κατάρτιση Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης, στο πλαίσιο του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ (45.160,00), για το οικονομικό έτος 2008, καθώς και δαπάνη ύψους εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα Ευρώ (67.740,00), για το οικονομικό έτος 2009, οι οποίες θα βαρύνουν τον ειδ.φορέα (ΚΑΕ 5354), του τακτικού προϋπολογισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ.

2 13402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ανωτέρω συνολική δαπάνη ( ,00 Ευρώ) για τα δύο οικονομικά έτη 2008 και 2009, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από εμβάσματα της Ε.Ε., τα οποία θα σταλούν στο λογαριασμό της Γ.Γ.ΕΣΥΕ στην Τράπε ζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών υπ αριθμ. 9611/3860/ , με θέμα: «Εμφάνιση δοσοληψιών του Ελληνικού Δημοσίου μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» και, μέσω του Υπολόγου Συμψηφισμού, θα εγγραφούν στον Προϋπολογισμό της Γ.Γ.ΕΣΥΕ (ειδ.φορέας και ΚΑΕ 5354). Ο ανωτέρω λογαριασμός τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπ αριθμ /Β 4215/ , αποφασίζουμε: 1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την πραγματοποί ηση των στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση πιλοτικής μελέτης, αναφορικά με την ολοκλή ρωση της κατάρτισης του Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης (αγοράς κατοικίας), στο πλαίσιο του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κατά τη διάρκεια των ετών 2008 και β. Αναθέτουμε στη Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυ χρόνιων Δεικτών της Γ.Γ. ΕΣΥΕ τη διεξαγωγή των στα τιστικών εργασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση της ανωτέρω πιλοτικής μελέτης. 2. Στόχος της πιλοτικής αυτής μελέτης είναι η ολοκλή ρωση και βελτίωση της κατάρτισης του Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης, σε τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, προκειμέ νου να απεικονίζονται περισσότερο αξιόπιστα οι επι δράσεις των μεταβολών των τιμών για την απόκτηση κατοικίας από τα νοικοκυριά της Χώρας, στην εξέλιξη του πληθωρισμού, όπως αυτός μετράται από τον Ελλη νικό Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 3. Για την εκπόνηση της αναφερόμενης μελέτης απαι τούνται, κατά φάση, οι ακόλουθες στατιστικές εργα σίες: Φάση 1η Σχεδιασμός της απαιτούμενης έρευνας για την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης, εκτός Αττικής, βάσει των σχετικών στοι χείων μεταγραφών και αγοραπωλησιών κατοικιών των υποθηκοφυλακείων της Χώρας. Επανασχεδιασμός του ερωτηματολογίου διενέρ γειας της έρευνας συλλογής των απαιτούμενων στοι χείων/μεταβλητών (λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του δείκτη, εκτός Αττικής), όπως: περιοχή κατοικίας, τύπος κατοικίας (διαμέρισμα, μονοκατοικία/διπλο κατοικία, μεζονέτα) τιμή αγοράς κατοικίας (πραγματική), ποσό δανει οδότησης έτος κατασκευής κατοικίας εμβαδόν κατοικίας, αριθμός δωματίων, όροφος ύπαρξη αποθήκης και χώρου στάθμευσης αυτοκι νήτου, φόρος μεταβίβασης, έξοδα μεταγραφής, συμβολαι ογραφικά και λοιπά έξοδα. Συλλογή στοιχείων (χαρακτηριστικών κατοικίας, τι μών, φόρων, κ.ά), με τη χρήση του ανωτέρω ερωτημα τολογίου, από τα συμβόλαια αγοραπωλησιών κατοικιών, όπως αυτά μεταγράφονται σε δείγμα υποθηκοφυλα κείων και κτηματολογικών γραφείων, επιλεγμένο από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ στις επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές της Χώρας. Φάση 2η Προσαρμογή του συστήματος εισαγωγής δεδομέ νων (data entry system) στο νέο ερωτηματολόγιο και, ειδικότερα, κατάρτιση του προγράμματος εισαγωγής και μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων, με τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων(editing) ακραίων τιμών (outliers) και εντοπισμού λαθών (errors control). Έλεγχος και κωδικογράφηση ερωτηματολογίων. Εισαγωγή των δεδομένων των ερωτηματολογίων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (data entry). Διερεύνηση των διαθέσιμων πηγών προέλευσης των στοιχείων σταθμίσεων και υπολογισμός των απαιτούμε νων συντελεστών στάθμισης που θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση του Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης, με την εκτεταμένη γεωγραφική του κάλυψη εκτός Ατ τικής. Κατάρτιση του υποδείκτη μεγάλων επισκευών και ανακαινίσεων (major repairs and renovations), με βάση το Δείκτη Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών των βραχυχρόνιων στατιστικών. Κατάρτιση του υποδείκτη κόστους επιβάρυνσης αγοράς κατοικίας από επι μέρους δαπάνες (όπως, δα πάνη συμβολαιογράφου, δαπάνη δικηγόρου, δαπάνη κτηματομεσίτη, δαπάνη υποθηκοφυλακείου και δαπάνη φόρου μεταβίβασης ακινήτων). Φάση 3η Προσαρμογή του υπάρχοντος προγράμματος υπο λογισμού του Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης(software), με βάση το έτος 2006=100,0, σύμφωνα με την ακολου θούμενη μεθοδολογία (δείκτης Laspeyres) του Εναρ μονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του δείκτη εκτός Αττικής. Υπολογισμός του Γενικού Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοί κησης ( HPI/self standing index) και του ειδικού Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης, προσαρμοσμένου στις απαιτή σεις του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (OOH/HICP) και με επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης εκτός Αττικής. Διαβίβαση των στοιχείων σταθμίσεων του Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης, στη Eurostat, για την κατάρτιση των ευρωπαϊκών συνόλων (european aggregates). Ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων του Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης, με αντίστοιχα διαθέσιμα στοιχεία άλλων ερευνών. Υποβολή στοιχείων στη Eurostat, παράλληλα με τη σχετική μελέτη. Σύνταξη μεθοδολογικού σημειώματος κατάρτισης του Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης, με βάση τα πρότυπα του SDDS. 4. Οι ανωτέρω στατιστικές εργασίες θα διενεργηθούν εντός των ετών 2008 και Για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων στατιστικών εργασιών μπορούν να χρη σιμοποιηθούν τα εξής στατιστικά όργανα:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων (έμμισθων και άμι σθων), οι οποίοι, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, θα απασχοληθούν, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας των υποθηκοφυλακείων και σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις των προϊσταμένων των ερευνώμενων υπο θηκοφυλακείων, με τη συμπλήρωση ερωτηματολογί ων, βάσει των συμβολαίων αγοραπωλησιών κατοικιών, όπως αυτά μεταγράφονται σε δείγμα υποθηκοφυλα κείων και κτηματολογικών γραφείων, επιλεγμένο από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ στις επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές της Χώρας. Υπάλληλοι Δημοσίων Υπηρεσιών (εξαιρουμένης της Γ.Γ.ΕΣΥΕ), μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ, οι οποίοι, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, θα απασχοληθούν, πέραν του κανονικού ωραρίου ή του συνήθους υπερωριακού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών (Σάββατα και Κυριακές), με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από άλλες (εκτός υποθηκοφυλακείων) πηγές συλλογής στοιχείων. Ιδιώτες συνεργάτες, οι οποίοι, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, θα απασχοληθούν με τη συμπλήρωση ερω τηματολογίων από άλλες (εκτός υποθηκοφυλακείων) πηγές συλλογής στοιχείων. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ΕΣΥΕ θα ορίζο νται τα όργανα των εν λόγω στατιστικών εργασιών. 6. Η αμοιβή των ανωτέρω στατιστικών οργάνων, κατά πλήρως και ορθώς συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, ορίζεται σε έξι (6,00) Ευρώ. Η συνολική δαπάνη για τη συμπλήρωση ερωτηματολο γίων, για κάθε ένα από τα έτη 2008 και 2009, ανέρχεται ως εξής: α) για το έτος 2008: 6,00 Ευρώ x ερωτηματολό για = ,00 Ευρώ β) για το έτος 2009: 6,00 Eυρώ x ερωτηματο λόγια = Ευρώ 7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 16 Μαΐου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ F A ριθμ. οικ /1275 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 599/Β / ) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονο μικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρω παϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε ρίοδο » (Φ.Ε.Κ. 267/Α / ), και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5, 7, 8, 18, 21, 22 και 26 αυτού. β. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 251/Α / ) όπως ισχύει. γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). 2. Τον Κανονισμό υπ αριθμ. (ΕΚ) 1083/2006 του Συμ βουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενι κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα μείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1260/ Τον Κανονισμό υπ αριθμ. (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιου λίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1784/1999». 4. Τον Κανονισμό υπ αριθμ. (ΕΚ) 1828/2006 της Επι τροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανό νων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 5. Την υπ αριθμ. Ε (2000) 3405/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά στην έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο 1 στην Ελλάδα, όπως ισχύει. 6. Τις υπ αριθμ. C/2007/ , C/2007/5634/ και C(2007)5528/ Αποφάσεις της Ευρω παϊκής Επιτροπής για την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση » και «Διοικητική Μεταρρύθμιση », αντίστοιχα, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. 7. Το άρθρο 3 του ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απα σχόληση και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 286/Α ). 8. Την ανάγκη αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/Α ). 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη είτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), είτε σε βάρος του προϋπολογισμού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., δεδο μένου ότι δεν αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, αποφα σίζουμε: Την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό / (Φ.Ε.Κ. 599/Β / ), ως τροποποιηθείσα ισχύει, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολού θησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Αναδιάρθρωση Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Η συσταθείσα με το άρθρο 1 της κοινής υπουργι κής απόφασης /2001 (Φ.Ε.Κ. 599/Β ) στο Υπουρ γείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

4 13404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» (ΕΥΣΕΚΤ), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτι κών και Άλλων Πόρων, αναδιαρθρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 εδ. α του ν. 3614/2007. Η Ειδική Υπηρεσία είναι αρμόδια για το συντονισμό των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) και για την παρακολούθηση της εξέλιξης και της αποτε λεσματικότητας των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, που πε ριλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ ασκεί αρμοδιότητες και για την προγραμ ματική περίοδο Ειδικότερα, ασκεί καθήκο ντα σχεδιασμού στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, συντονισμού και παρακολούθησης των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και δι αχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης πράξεων άλλων χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολού θησης Δράσεων ΕΚΤ εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 18 του ν. 3614/2007. Άρθρο 2 Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αποτελείται από έξι (6) Μονάδες: Μονάδα Α : Συντονισμού και Παρακολούθησης Παρεμβάσεων ΕΚΤ Μονάδα Β : Συντονισμού και Διαχείρισης Άλλων Πόρων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδα Γ : Αξιολόγησης Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων Μονάδα Δ : Δημοσιότητας Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων Μονάδα Ε : Οργάνωσης και Πληροφορικής Μονάδα ΣΤ : Θεσμικής και Νομικής Υποστήριξης Άρθρο 3 Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ για την Προγραμματική Περίοδο Οι αρμοδιότητες της ΕΥΣΕΚΤ κατά την Προγραμ ματική Περίοδο κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της, ως εξής: Μονάδα Α : Συντονισμού και Παρακολούθησης Πα ρεμβάσεων ΕΚΤ 1. Κατευθύνει, συντονίζει και υποστηρίζει το σχεδια σμό, τη διαχείριση και την εφαρμογή των συγχρηματο δοτούμενων παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), που υλοποιούνται, στα πλαίσια των Επι χειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της προγραμματικής περιόδου και εκπονεί το περιεχόμενο των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις παρεμβάσεις αυτές, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ/ΕΠ), ώστε να δια σφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση παρεμβάσεων ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό, προετοιμάζει την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Εκπονεί επίσης οριζόντια εργαλεία για τις δράσεις ΕΚΤ, εξειδικευμένους οδηγούς τυποποιημένων διαδικασιών και υλοποίησης παρεμβάσεων ΕΚΤ, εξειδικευμένα συ στήματα Διαχείρισης ΕΚΤ, οδηγούς, κλπ. Για όλα τα ανωτέρω διασφαλίζεται η συμβατότητά τους με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και κατά περίπτωση με τις ΕΥΔ/ΕΠ, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, τη ΜΟΔ Α.Ε και τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 2. Εξασφαλίζει, ώστε οι παρεμβάσεις των Επιχειρησι ακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ να ανταποκρίνονται και να υποστηρίζουν τις κατευθύνσεις και πολιτικές του Ευρωπαϊκού Κοινωνι κού Ταμείου (ΕΚΤ), την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), την Πολιτική Συνοχής, το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα (ΕΜΠ), το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕΝ) και τους στόχους του ΕΣΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις ΕΥΔ/ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 3. Αναλύει, επεξεργάζεται και παρέχει κατευθύνσεις στις ΕΥΔ/ΕΠ με στόχο την ομοιογενή αντιμετώπιση του σχεδιασμού της παρακολούθησης και της υλοποίησης παρεμβάσεων ΕΚΤ, ως προς τις κατευθυντήριες γραμ μές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, της πολιτικής Συνοχής, της Κοινωνικής Ένταξης και ως προς τους άξονες προτεραιότητας του ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται και με τη Μονάδα Γ της ΕΥΣΕΚΤ. 4. Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη διά βίου μάθηση, την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών, καθώς και τις επιπτώσεις άλλων πολιτικών (εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών) και συμμε τέχει σε σχετικά διακρατικά θεματικά δίκτυα, σε εται ρικές σχέσεις με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς και στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών απα σχόλησης και κοινωνικής ένταξης και συμβάλλει στο σχεδιασμό τους. 5. Αποτιμά τη συμβολή των παρεμβάσεων ΕΚΤ ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, για την πολιτική Συνοχής, για την Κοινωνική Ένταξη και ως προς τους άξονες προτεραιότητας του ΕΚΤ και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στην ΕΕ, στις ΕΥΔ/ΕΠ και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού. 6. Γνωμοδοτεί για όλες τις προς ένταξη πράξεις που συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράμ ματα άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ. 7. Παρακολουθεί την τήρηση των Μνημονίων Συνεργα σίας μεταξύ των Υπουργείων για θέματα αρμοδιότητάς της, καθώς και τις συνέργειες παρεμβάσεων ΕΚΤ και ΕΤΠΑ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παρακολουθεί, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τη διαχείριση και υλοποίηση των παρεμ βάσεων των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και των πολιτικών. Αναλύει τα ανωτέρω και διαθέτει τα αποτελέσματα στις ΕΥΔ/ΕΠ και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού. Επίσης, όπου κρίνεται αναγκαίο, εισηγείται τροποποιήσεις/διορθωτικά μέτρα και βελτιώσεις. Για τα ανωτέρω, συνεργάζεται με τις ΕΥΔ/ΕΠ, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τους Ενδιά μεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ και τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 9. Παρακολουθεί την τήρηση της περιφερειακής κατα νομής των πόρων του ΕΚΤ ανά ΕΠ/παρέμβαση και τύπο Περιφερειών (περιφέρειες αμιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου). 10. Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηματορροές και τις δεσμεύσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και εισηγείται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις ΕΥΔ/ΕΠ κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για την αποφυγή εφαρμο γής του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης ν+3/ν Παρέχει στις ΕΥΔ/ΕΠ και στην Εθνική Αρχή Συ ντονισμού το διαθέσιμο υλικό που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται, για τις ανάγκες παρακολούθησης και συντονισμού της εφαρμογής των παρεμβάσεων ΕΚΤ. 12. Μεριμνά για το περιεχόμενο του φακέλου των ορ γάνων συμβουλευτικού χαρακτήρα που άπτονται θεμά των ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 13. Παρακολουθεί και αναλύει υλικό από τις παρεμβά σεις ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων που συγχρηματο δοτούνται από το ΕΚΤ και υλοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και το διαθέτει σε επεξεργασμένη και προσαρμοσμένη μορφή στις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας και στις ΕΥΔ/ΕΠ. 14. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες και υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινο τικών και Άλλων Πόρων μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους με βάση το στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας, τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες στόχους. Μονάδα Β : Συντονισμού και Διαχείρισης Άλλων Πόρων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 1. Κατευθύνει, παρακολουθεί και υποστηρίζει τις πα ρεμβάσεις τύπου ΕΚΤ, οι οποίες αποφασίζονται από τις οικείες Διαχειριστικές Αρχές ή Ενδιάμεσες Διαχειριστι κές Αρχές και συγχρηματοδοτούνται μέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% ή 15% σε όλα τα Επι χειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ), με στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εκπονεί το περιεχόμενο των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για την υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων. Για τους σκοπούς αυτούς, συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τη Δι αχειριστική Αρχή των ΠΕΠ, τις ΕΥΔ/ΕΠ, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησια κών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 2. Ενημερώνεται για τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομέ να των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων που υλο ποιούνται ανά διοικητική Περιφέρεια μέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας και προτείνει συμπληρωματικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πό ρους, απευθείας χρηματοδοτικές γραμμές, εργαλεία, προγράμματα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και από άλλους πόρους. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, συνεργάζεται με τις ΕΥΔ/ΕΠ, την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 3. Επεξεργάζεται και αναλύει τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από το συντονισμό και τη διαχείριση των πα ρεμβάσεων Άλλων Πόρων και αποτιμά τη συμβολή τους ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, την πολιτική Συνοχής, την Κοινωνική Ένταξη και τις πολιτικές ανθρωπίνων πό ρων σε τοπική, περιφερειακή και εθνική διάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά για τη συγκέντρωση και διάχυση της σχετικής πληροφόρησης και υλικού. 4. Μεριμνά για την αποτίμηση της περιφερειακής δι άστασης των πολιτικών ανθρωπίνων πόρων. 5. Παρακολουθεί τη διαχείριση και εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Συντονίζει και διαχειρίζεται την εφαρμογή του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠΑΚΠ), σύμφωνα με τις απαι τήσεις του συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής του ΕΠΑ. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής συνεργάζεται με το ΥΠΟΙΟ, τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΚΠ. 6. Αναλαμβάνει, με απόφαση των καθ ύλην αρμόδιων Υπουργών, τη διαχείριση δράσεων ανθρωπίνων πόρων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας, οι οποίες χρηματοδοτούνται από άλλα χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα, συνεργα ζόμενη με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί το περιεχόμενο των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για τις δράσεις αυτές. 7. Παρακολουθεί τη διεθνή εμπειρία και τις εξελίξεις που άπτονται των πολιτικών ανθρωπίνων πόρων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της συμμετέχει στις αρμόδιες ευρωπα ϊκές και εθνικές επιτροπές για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων υλοποίησης και εφαρμογής τους. Αναπτύσσει και παρακολουθεί διακρα τικές θεματικές δικτυώσεις και συμμετέχει σε εταιρικές σχέσεις με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με καινοτόμες προσεγγίσεις, διαρθρωτικές πα ρεμβάσεις και μοντέλα βέλτιστης διαχείρισης. 8. Εκπονεί οριζόντια εργαλεία, εξειδικευμένους οδη γούς υλοποίησης δράσεων και τυποποιημένων διαδικα σιών καθώς και συστήματα Διαχείρισης Άλλων Πόρων, για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των προ αναφερομένων παρεμβάσεων, διασφαλίζοντας, όπου απαιτείται, την αναγκαία συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Μονάδα Γ : Αξιολόγησης Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων 1. Συντονίζει και παρακολουθεί την αξιολόγηση των παρεμβάσεων ΕΚΤ και των πολιτικών ανθρωπίνων πό ρων που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Μεριμνά για την κατάρτιση ενιαίου σχεδίου αξιολόγησης για το ΕΚΤ, σε συνεργασία με τις ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμά των (ΕΥΔ/ΕΠ) και την Εθνική Αρχή Συντονισμού, σύμφω να με το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

6 13406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Παρέχει κατευθύνσεις και εκδίδει οδηγίες για τις αξιολογήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, οι οποίες διενεργού νται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και τις διατάξεις εφαρμογής των αντίστοιχων ΕΠ. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, με τις ΕΥΔ/ΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε, όπου απαιτείται. 3. Επεξεργάζεται μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Ε.Ε, σχετικά με συστήματα και δείκτες παρακολούθη σης και αξιολόγησης και διατυπώνει προτάσεις για το σχεδιασμό και την αναθεώρηση των δεικτών των Επι χειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) και του ΕΣΠΑ, ως προς τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ. 4. Παρέχει κατευθύνσεις για την αναθεώρηση των δεικτών στις ΕΥΔ/ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του ΕΣΠΑ. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις ΕΥΔ/ΕΠ, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε, καθώς και τις Μονάδες Α και Δ της υπηρεσίας. 5. Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών αξιολόγησης, σχετικά με τις παρεμβάσεις ανθρωπίνων πόρων και διαθέτει τα αποτελέσματά τους σε φορείς δι αχείρισης και υλοποίησης των εν λόγω παρεμβάσεων. 6. Επεξεργάζεται τις μελέτες αξιολόγησης που αφο ρούν σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, οι οποίες εκπο νούνται από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς και δια τυπώνει προτάσεις ή/και εισηγήσεις για τη βελτίωση των αντίστοιχων παρεμβάσεων. 7. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού για το συντονισμό των ΕΥΔ/ΕΠ και άλλων εθνικών φορέων, για την εκ των υστέρων αξιολόγηση, η οποία διενεργείται με ευθύνη της Επιτροπής, σύμφωνα με το Άρθρο 49 παρ.3, του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/ Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και τις αρμόδιες ΕΥΔ για τη συγκέντρωση των απαιτούμε νων στοιχείων για τις αξιολογήσεις, που διενεργούνται με ευθύνη της Επιτροπής. 9. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε για τη διενέργεια ενδιάμεσης και εκ των υστέρων αξι ολόγησης των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/ Αξιοποιεί την υπάρχουσα επιστημονική τεχνογνω σία και αξιολογεί τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ και των Άλλων Πόρων για την ανάδειξη των καλών πρακτικών. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 11. Εκπονεί το περιεχόμενο των αναγκαίων νομοθετι κών ρυθμίσεων που αφορούν σε θέματα αξιολόγησης και σχετίζονται με τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην Ελ λάδα. Μονάδα Δ : Δημοσιότητας των Παρεμβάσεων Ανθρω πίνων Πόρων 1. Συντονίζει και παρακολουθεί την προβολή του ΕΚΤ, καθώς και των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που υλοποιούνται στην Ελλάδα από Άλλους Πόρους. Μεριμνά για τη διαμόρφωση ενι αίας επικοινωνιακής στρατηγικής, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΓΔ Απασχόλησης της Ε.Ε, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τη συνέργεια των δράσεων επικοινωνίας για το ΕΚΤ μεταξύ των ΕΥΔ/ΕΠ, και τη συμπληρωματικότητά τους με τις δράσεις επικοι νωνίας για το ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 2. Οργανώνει και υλοποιεί ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας για την προβολή των πολιτικών και των παρεμβάσεων του ΕΚΤ και των Άλλων Πόρων στην Ελλάδα. Μεριμνά για την προβολή των αποτελεσμάτων των παραπάνω παρεμβάσεων, καθώς και για τη διάδοση και την προβολή με όποια μέσα κριθούν κατάλληλα, των καλών πρακτικών που υλοποιούνται στην Ελλάδα ή/και σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό συνερ γάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις ΕΥΔ/ΕΠ και τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 3. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε, την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις ΕΥΔ/ΕΠ για την έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων που αφορούν στο ΕΚΤ και εξεικεύουν τις διατάξεις για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Κανονισμών της ΕΕ. Εκπονεί το περιεχόμενο των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, εφόσον αυτό απαιτηθεί, που αφορούν σε θέματα επι κοινωνίας του ΕΚΤ στην Ελλάδα. 4. Επιμελείται, εκπονεί και διαθέτει στις ΕΥΔ/ΕΠ οδηγί ες σχετικά με την καταλληλότητα κάθε δράσης επικοι νωνίας, σε σχέση με την ομάδα ωφελουμένων που αυτή απευθύνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτη ριστικά κάθε ομάδας ωφελουμένων, όπως νέοι, γυναίκες, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, άνεργοι, εργαζόμενοι. 5. Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις πληρο φόρησης και δημοσιότητας που αφορούν στο ΕΚΤ και απευθύνονται στην κοινή γνώμη της χώρας και εισηγείται μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις ΕΥΔ/ΕΠ για το συντονισμό των δράσεων πληροφόρησης, όπως call center, infokiosk, καθώς και της διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ. Στα πλαίσια αυτά μεριμνά για την επιμέλεια της επικαιροποίησης του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΤ στην Ελλάδα. 6. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε, τις αρμόδιες εθνικές αρχές, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις ΕΥΔ/ΕΠ, την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, άλλους αρμόδιους φορείς και τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας για όλα τα ζητήματα, που αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας της αρμοδιότητάς της. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα ή/και σε επιτροπές. 7. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα των συγχρηματο δοτούμενων ενεργειών της τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής για δράσεις του άρθρου 19 του ν. 3614/2007, που αφορούν στο ΕΚΤ. Οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση των ενεργειών αυτών και τηρεί τους φακέ λους τους με όλα τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις αρμόδιες ΕΥΔ και τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. Μονάδα Ε : Οργάνωσης και Πληροφορικής 1. Αναπτύσσει πληροφοριακά εργαλεία και συστήματα για την υποστήριξη της ομοιογενούς υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα και επιμελείται της συντήρησής τους καθώς και της εκπαίδευσης των χρηστών τους. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας, την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, τις ΕΥΔ/ΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΜΟΔ ΑΕ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αξιοποιεί τα εργαλεία του Ολοκληρωμένου Πληρο φοριακού Συστήματος «Εργόραμα», ώστε τα στοιχεία του να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. Συμμετέχει στις εργασίες προ τυποποίησης πληροφοριών και αναφορών ΟΠΣ, καθώς και στις εργασίες οργάνωσης ή/και τροποποίησης των στοιχείων του πυρήνα που αφορούν στο ΕΚΤ, σε συνερ γασία με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 3. Παρέχει οριζόντια οργανωτική υποστήριξη στις άλ λες Μονάδες της υπηρεσίας, αναπτύσσοντας πληρο φοριακά συστήματα ή/και εργαλεία, κατά τις εκάστοτε ανάγκες. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 4. Εγκαθιστά και υποστηρίζει τις Υποδομές Πληροφο ρικής και Τηλεπικοινωνιών της ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Λειτουργεί και εξασφαλίζει τη συντήρηση του Δικτύου (Intranet) και των συστημά των πληροφορικής της ΕΥΣΕΚΤ. 5. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το εκά στοτε Σύστημα Διαχείρισής του και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τη Διαρκή Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΕΜΑ (ΔΓΕ/ΕΜΑ), υποστηρίζοντας το έργο της. 6. Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία της υπηρεσίας και παρέχει οριζόντια τεχνική υποστήρι ξη σε όλες τις Μονάδες της, για τη διασφάλιση της υλι κοτεχνικής υποδομής, την πιστοποίηση κατά ISO κ.α. 7. Συγκεντρώνει εκδόσεις, μελέτες, και άλλο υλικό συναφές με τις αρμοδιότητες της ΕΥΣΕΚΤ και τηρεί σχετική βιβλιοθήκη. 8. Μεριμνά για την οργάνωση των τεχνικών συσκέ ψεων και των εκδηλώσεων της υπηρεσίας και συνερ γάζεται για το σκοπό αυτό με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 9. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού της ΕΥΣΕΚΤ και τηρεί τους σχετικούς φακέλους. Είναι αρμόδια για θέ ματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών της ΕΥΣΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνει, τηρεί και διαθέτει σε όλες τις Μονάδες της υπηρεσίας αρχείο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τα σεμινάρια που υλοποιούνται από άλλους φορείς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Συγκεντρώνει και διαθέτει τις αναφορές και τις εκθέσεις από τη συμμετοχή των στελεχών της υπηρεσίας σε τεχνικές συσκέψεις και εκδηλώσεις. 10. Επιμελείται της εξασφάλισης των πιστώσεων για όλους τους πόρους που διαχειρίζεται η ΕΥΣΕΚΤ. Τηρεί τα λογιστικά στοιχεία της υπηρεσίας, συνεργάζεται με τους υπολόγους για τις πληρωμές που διενεργούν και εν γένει μεριμνά για όλα τα οικονομικά θέματα της υπηρεσίας. 11. Διαχειρίζεται την τεχνική υποστήριξη της εφαρμο γής από εθνικούς πόρους. 12. Παρέχει οριζόντια γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και επιμελείται των διοικητικών θεμάτων αρμοδιότητας της ΕΥΣΕΚΤ. Είναι αρμόδια για την επικύ ρωση αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδει η υπηρε σία, καθώς και αντιγράφων εκ των λοιπών πρωτοτύπων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τις ενέργειες της παρούσας παραγράφου εντάσσονται οργανικά στη Μονάδα Ε αλλά, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, υπάγονται απευθείας στον/στην Προϊστάμενο/η της ΕΥΣΕΚΤ. Μονάδα ΣΤ : Μονάδα Θεσμικής και Νομικής Υποστή ριξης 1. Συντάσσει και εισηγείται το θεσμικό πλαίσιο και τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες των άλλων Μονάδων της υπηρεσίας. 2. Υποστηρίζει τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας στην αντιμετώπιση των θεσμικών και νομικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση ενεργειών ανθρωπίνων πόρων. 3. Εκπονεί τις συμβάσεις σύμφωνα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει έκαστη εξ αυτών, κα τόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων Μονάδων της υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο του έργου. 4. Μεριμνά για το χειρισμό πάσης φύσεως νομικών θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της υπη ρεσίας, πλην της δικαστικής της εκπροσώπησης έναντι δικαστηρίων. Καθήκοντα Προϊσταμένου της Μονάδας ΣΤ ασκεί ο/η Προϊστάμενος/η της Υπηρεσίας. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Οι αρμοδιότητες της ΕΥΣΕΚΤ για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης όπως ορίζονται και εξειδικεύονται στην υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Φ.Ε.Κ. 599/Β / ), ως ισχύει, τροποποιούνται και κατανέμονται με ταξύ των Μονάδων της ως εξής: Μονάδα Α : Συντονισμού και Παρακολούθησης πα ρεμβάσεων ΕΚΤ Η Μονάδα Α της προγραμματικής περιόδου ασκεί και τις αρμοδιότητες της Μονάδας Γ του ΚΠΣ «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ολοκλή ρωσης δράσεων Α και Β ΚΠΣ». 1. Μεριμνά ώστε οι δράσεις ΕΚΤ που εμπεριέχονται στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα να ανταπο κρίνονται και να υποστηρίζουν τους τομείς πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), την Ευρω παϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα (ΕΜΠ), το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕΝ) και τους στόχους του Γ Κ.Π.Σ. και των επόμενων προγραμ ματικών περιόδων, σχετικά με την ανάπτυξη των αν θρωπίνων πόρων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις Μονάδες Α, Β και Δ. 2. Παρακολουθεί την πορεία σχεδιασμού και υλοποίη σης των δράσεων ΕΚΤ που εμπεριέχονται στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα προκειμένου να επιτυγχά νεται ο συντονισμός των παρεμβάσεων σε σχέση και με τις οριζόντιες προτεραιότητες του ΕΚΤ, η αποφυγή παραλείψεων και επικαλύψεων, καθώς και η αποτελε σματικότερη αξιοποίηση πόρων ΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις Μονάδες Α, Β και Δ.

8 13408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Επεξεργάζεται και αναλύει τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από τη διαχείριση και υλοποίηση των δράσε ων ΕΚΤ που εμπεριέχονται στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, διαθέτει τα αποτελέσματα στην Υποεπι τροπή Ανθρωπίνων Πόρων και στην Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ. και εισηγείται τροποποιήσεις και βελτιώσεις των πολιτικών, ως και της εφαρμογής τους, όπου κρί νεται απαραίτητο. 4. Αναλύει, επεξεργάζεται και διαθέτει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που χειρίζονται δράσεις συγχρηματο δοτούμενες από το ΕΚΤ, κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και για την Κοινωνική Ένταξη, αποφάσεις, κανονισμούς κ.ο.κ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με στόχο την ομοιογενή αντιμετώπιση της σχεδίασης και υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό μεριμνά για την έκδο ση και τη διάθεση Οδηγιών, τυποποιημένων διαδικασιών, Οδηγών για την εκπόνηση Συστημάτων Διαχείρισης, Οδηγών υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ, ορολογιών, οριζό ντιων εργαλείων ΕΚΤ και τυποποιημένων εντύπων. Για όλα τα ανωτέρω και όπου απαιτείται συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ. 5. Συγκεντρώνει υλικό παρεμβάσεων ΕΚΤ από την Ελλάδα και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διαθέτει σε επεξεργασμένη και προσαρμοσμένη μορφή στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Τομεα κών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 6. Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ, οι οποίες αφορούν στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προ γράμματα, μέσα από τα δεδομένα του Ολοκληρωμέ νου Πληροφορικού Συστήματος «Εργόραμα» καθώς και άλλων πληροφορικών συστημάτων, τους δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, καθώς και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία με στόχο την έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση προς τις εθνικές και ευρω παϊκές αρχές σχετικά με την πορεία εφαρμογής των πολιτικών απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τη Μονάδα Β, καθώς και με τις υπηρεσίες της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 7. Εισηγείται και προετοιμάζει τις απαραίτητες νομο θετικές ρυθμίσεις που αφορούν σε θέματα αρμοδιότη τάς της και σχετίζονται με τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην Ελλάδα. 8. Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε., τη Δια χειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ., την Αρχή Πληρωμής, τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π., το ΕΚΕΠΙΣ και εθνικούς φορείς για όλα τα ζητήματα που αφορούν δράσεις ΕΚΤ. 9. Γνωμοδοτεί για όλες τις προς ένταξη προτάσεις στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγ χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2860/ Παρέχει στη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ. το δι αθέσιμο υλικό που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται, για τις ανάγκες παρακολούθησης και συντονισμού της εφαρμογής του Κ.Π.Σ. 11. Επεξεργάζεται και προετοιμάζει, σε συνεργασία με τις Μονάδες Α, Β, Γ και Ε το υλικό για τις συνεδριά σεις της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων. 12. Προβαίνει στις ενδιάμεσες και τις τελικές πληρω μές των τελικών δικαιούχων και των φορέων υλοποίη σης ενεργειών ΕΚΤ του Α και Β Κ.Π.Σ. 13. Εισάγει στο μηχανογραφικό σύστημα ΕΚΤ τα απα ραίτητα στοιχεία για την καταβολή των πόρων ΕΚΤ του Α και Β Κ.Π.Σ. στη χώρα. 14. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προ κειμένου να κλείσουν τα Λειτουργικά Προγράμματα του Α Κ.Π.Σ., καθώς και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Β Κ.Π.Σ. (Τομεακά και Π.Ε.Π.), ως προς το Τμήμα τους που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 15. Ειδικότερα για τα Ε.Π. «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης» και «Καταπολέ μηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να καταβάλλεται η εθνική συμμετοχή ή η συνολική χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Μονάδα Β : Συντονισμού και Διαχείρισης Άλλων Πόρων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Η Μονάδα Β της προγραμματικής περιόδου ασκεί και τις αρμοδιότητες της Μονάδας Α του ΚΠΣ «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων». 1. Μεριμνά ώστε οι δράσεις ΕΚΤ που εμπεριέχονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα να ανταποκρίνονται και να υποστηρίζουν τους τομείς πο λιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα (ΕΜΠ), το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕΝ) και τους στόχους του Γ Κ.Π.Σ. και των επόμενων προ γραμματικών περιόδων, σχετικά με την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις Μονάδες Β, Γ και Δ. 2. Παρακολουθεί την πορεία σχεδιασμού και υλοποί ησης των δράσεων ΕΚΤ που εμπεριέχονται στα Περι φερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συντονισμός των παρεμβάσεων σε σχέση και με τις οριζόντιες προτεραιότητες του ΕΚΤ, η αποφυγή παραλείψεων και επικαλύψεων, καθώς και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων ΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις Μονάδες Β, Γ και Δ. 3. Επεξεργάζεται και αναλύει τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από τη διαχείριση και υλοποίηση των δράσε ων ΕΚΤ που εμπεριέχονται στα Περιφερειακά Επιχειρη σιακά Προγράμματα, διαθέτει τα αποτελέσματα στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων και στη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ. και εισηγείται τροποποιήσεις και βελτι ώσεις των πολιτικών, ως και της εφαρμογής τους, όπου κρίνεται απαραίτητο. 4. Αναλύει, επεξεργάζεται και διαθέτει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησι ακών Προγραμμάτων, που χειρίζονται δράσεις συγχρη ματοδοτούμενες από το ΕΚΤ, κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και για την Κοινωνική Ένταξη, αποφάσεις, κανονισμούς κ.ο.κ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με στόχο την ομοιογενή αντιμετώπιση της σχεδίασης και υλοποίησης * *

9 ΦΕΚ 986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δράσεων ΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό μεριμνά για την έκδο ση και τη διάθεση Οδηγιών, τυποποιημένων διαδικασιών, Οδηγών για την εκπόνηση Συστημάτων Διαχείρισης, Οδηγών υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ, ορολογιών, οριζό ντιων εργαλείων ΕΚΤ και τυποποιημένων εντύπων. Για όλα τα ανωτέρω και όπου απαιτείται συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ. 5. Συγκεντρώνει υλικό παρεμβάσεων ΕΚΤ από την Ελλάδα και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διαθέτει σε επεξεργασμένη και προσαρμοσμένη μορφή στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περι φερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 6. Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ, οι οποίες αφορούν στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα μέσα από τα δεδομένα του Ολοκληρω μένου Πληροφορικού Συστήματος «Εργόραμα», καθώς και άλλων πληροφορικών συστημάτων, τούς δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, καθώς και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία με στόχο την έγκαι ρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση προς τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές σχετικά με την πορεία εφαρμογής των πολιτικών απασχόλησης και της κοινωνικής έντα ξης. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τη Μονάδα Β καθώς και με τις υπηρεσίες της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ. και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 7. Εισηγείται και προετοιμάζει τις απαραίτητες νομο θετικές ρυθμίσεις που αφορούν σε θέματα αρμοδιότη τάς της και σχετίζονται με τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην Ελλάδα. 8. Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε., τη Δια χειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ., την Αρχή Πληρωμής, τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π., το ΕΚΕΠΙΣ και εθνικούς φορείς για όλα τα ζητήματα που αφορούν δράσεις ΕΚΤ. 9. Γνωμοδοτεί για όλες τις προς ένταξη προτάσεις στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και την Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal που συγχρηματοδοτού νται από το ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2860/ Παρέχει στη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ. και για τις ανάγκες παρακολούθησης και συντονισμού της εφαρμογής του Κ.Π.Σ., το διαθέσιμο υλικό που συγκε ντρώνει και επεξεργάζεται. 11. Παρακολουθεί και όπου απαιτείται συντονίζει τις δράσεις που εμπεριέχονται στις Κοινοτικές Πρωτοβου λίες, τις δράσεις του άρθρου 6 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τη Γ.Δ. Απασχόλησης της Ε.Ε. Μονάδα Γ : Αξιολόγησης παρεμβάσεων ανθρωπίνων πόρων Η Μονάδα Γ της προγραμματικής περιόδου ασκεί και τις αρμοδιότητες της Μονάδας Β του ΚΠΣ «Αξιολόγησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ». 1. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., τη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ. και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την έκδοση οδηγιών αξιολόγησης επί διαδικασιών, συστημά των και δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 2. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ., η οποία έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των αξιολο γήσεων του Κ.Π.Σ. και με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχεί ρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σχετικά με τον προσδιορισμό των προδιαγραφών προκήρυξης, με την οργάνωση, το συντονισμό και την παρακολούθηση των Συμβούλων Αξιολόγησης που αναλαμβάνουν την εκπόνηση των αντίστοιχων αξιολογήσεων (ενδιάμεσων και ex post). Η συνεργασία αυτή αφορά στην αξιολόγηση δράσεων ΕΚΤ και στοχεύει στην ομοιογένεια των αξι ολογητικών στοιχείων και την εξειδικευμένη οριζόντια προσέγγισή τους. 3. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα αξιολογητικά στοιχεία από τους Συμβούλους Αξιολόγησης των Επι χειρησιακών Προγραμμάτων. 4. Μεριμνά για την εκπόνηση θεματικών αξιολογήσεων σύμφωνα με τις οριζόντιες προτεραιότητες του ΕΚΤ και του Κ.Π.Σ. 5. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ. για τη διαμόρφωση των κατάλληλων δεικτών σε ότι αφορά στην αξιολόγηση των επιπτώσεων όλων των μέτρων του Γ Κ.Π.Σ. καθώς και των επόμενων προγραμματικών περιόδων, σε σχέση με τη διάσταση της ισότητας των φύλων και άλλων οριζόντιων θεμάτων. 6. Συγκεντρώνει στοιχεία από τις αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων των ελέγχων σε δράσεις ΕΚΤ με στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων και την εισήγηση μεθόδων ποιοτικής βελτίωσης. 7. Εισηγείται και προετοιμάζει τις απαραίτητες νομο θετικές ρυθμίσεις που αφορούν σε θέματα αρμοδιότη τάς της και σχετίζονται με τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην Ελλάδα. 8. Εισηγείται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης τη συμπλήρωση ή διόρθωση των Συμπληρωμάτων Προ γραμματισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που περιέχουν δράσεις ΕΚΤ, αναφορικά με τους δείκτες εκροών, αποτελέσματος και επιπτώσεων. 9. Διαθέτει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων στην Υποεπιτροπή Ανθρώπινων Πόρων. Μονάδα Δ : Δημοσιότητας παρεμβάσεων ανθρωπίνων πόρων Η Μονάδα Δ της προγραμματικής περιόδου ασκεί και τις αρμοδιότητες της Μονάδας Δ του ΚΠΣ «Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου». 1. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα των συγχρηματο δοτούμενων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που αφορούν στο ΕΚΤ και σχετίζονται με δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς επίσης και μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη πληροφοριακών εργα λείων, ή οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες τεχνικής βοή θειας που υποστηρίζουν τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην Ελλάδα. 2. Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών τεχνικής βοήθειας που συγχρη ματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Τηρεί τους φακέλους των ενεργειών αυτών με όλα τα στοιχεία φυσικού και οικο νομικού αντικειμένου. Συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια και τις Μονάδες Α, Β, Γ και Ε.

10 13410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Παρακολουθεί και συντονίζει το σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας που αφορούν στο ΕΚΤ και αναλαμβάνο νται από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, με στόχο την ανάδειξη των παρεμβάσε ων κοινωνικού χαρακτήρα που αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στην Ελλάδα. 4. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ., η οποία έχει την ευθύνη για το συντονισμό των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Κ.Π.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των αντίστοι χων δράσεων επικοινωνίας που αναλαμβάνονται για την προβολή των παρεμβάσεων του ΕΚΤ. 5. Μεριμνά για την κατάρτιση ενιαίας επικοινωνιακής στρατηγικής για το ΕΚΤ και τις παρεμβάσεις του στην Ελλάδα, καθώς και την κατάρτιση σχεδίου δράσης ολο κληρωμένης επικοινωνίας. 6. Οργανώνει, παρακολουθεί και υλοποιεί δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας για την οριζόντια προ βολή των πολιτικών και των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα. Έχει την επιμέλεια της επικαιροποίησης της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΤ στην Ελλάδα, καθώς και κάθε άλλου επικοινωνιακού μέσου κριθεί απαραίτητο, ώστε να παρέχεται άμεση πληροφόρηση στους ενδια φερόμενους ή στο ευρύ κοινό. Συγκεντρώνει, επεξεργά ζεται και προβάλει με όποια μέσα κριθούν κατάλληλα τις καλές πρακτικές επικοινωνίας που υλοποιούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ή/και άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. 7. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., τη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ. και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την έκδοση οδηγιών, που στοχεύουν στην κατά ενιαίο τρόπο υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας για το ΕΚΤ καθώς και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικό τητας των δράσεων επικοινωνίας που υλοποιούνται για το ΕΚΤ, σε σχέση κυρίως με τους ειδικούς πληθυσμούς που αυτές θα απευθύνονται (ευπαθείς κοινωνικά ομά δες, άνεργοι κ.ά.). 8. Εισηγείται και προετοιμάζει τις απαραίτητες νομο θετικές ρυθμίσεις που αφορούν σε θέματα αρμοδιότη τάς της και σχετίζονται με τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην Ελλάδα. 9. Ενημερώνει την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων για την πορεία υλοποίησης των δράσεων επικοινωνίας για το ΕΚΤ. 10. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ., την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ και τις Ειδικές Υπηρεσί ες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το ΕΚΤ. Μονάδα Ε : Οργάνωσης και Πληροφορικής Η Μονάδα Ε της προγραμματικής περιόδου ασκεί και τις αρμοδιότητες της Μονάδας Ε του ΚΠΣ «Οργάνωσης και Πληροφορικής». 1. Αναπτύσσει πληροφοριακά εργαλεία και συστήματα για την υποστήριξη της ομοιογενούς υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα και επιμελείται της συντήρησης τους καθώς και της εκπαίδευσης των χρηστών τους. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας, τις ΕΥΔ/ΕΠ και τις αρ μόδιες υπηρεσίες της ΜΟΔ ΑΕ. 2. Αξιοποιεί τα εργαλεία του Ολοκληρωμένου Πληρο φοριακού Συστήματος «Εργόραμα», ώστε τα στοιχεία του να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. Συμμετέχει στις εργασίες προ τυποποίησης πληροφοριών και αναφορών ΟΠΣ, καθώς και τις εργασίες οργάνωσης ή/και τροποποίησης των στοιχείων του πυρήνα που αφορούν στο ΕΚΤ, σε συ νεργασία με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας και την Ειδική Υπηρεσία του ΟΠΣ. 3. Παρέχει οριζόντια οργανωτική υποστήριξη στις άλ λες Μονάδες της υπηρεσίας, αναπτύσσοντας πληρο φοριακά συστήματα ή/και εργαλεία κατά τις εκάστοτε ανάγκες. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 4. Εγκαθιστά και υποστηρίζει τις Υποδομές Πληροφο ρικής και Τηλεπικοινωνιών της ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Λειτουργεί και εξασφαλίζει τη συντήρηση του Δικτύου (Intranet) και των συστημά των πληροφορικής της υπηρεσίας. 5. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το εκά στοτε Σύστημα Διαχείρισής του και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τη Διαρκή Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΕΜΑ (ΔΓΕ/ΕΜΑ) υποστηρίζοντας το έργο της. 6. Μεριμνά για την προετοιμασία και την οργάνωση των συνόδων των οργάνων συμβουλευτικού χαρακτήρα, που άπτονται θεμάτων ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Επιμελείται της τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας τους και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 7. Μεριμνά για την προετοιμασία και την οργάνωση των συνόδων της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Πόρων, επιμελείται της τεχνικής και γραμματειακής υποστήρι ξης της λειτουργίας της και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις Μονάδες Α, Β, Γ και Δ. 8. Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία της υπηρεσίας και παρέχει οριζόντια τεχνική υποστήρι ξη σε όλες τις Μονάδες της για τη διασφάλιση υλικοτε χνικής υποδομής, την πιστοποίηση κατά ISO κ.α. 9. Συγκεντρώνει εκδόσεις, μελέτες, και άλλο υλικό συναφές με τις αρμοδιότητες της ΕΥΣΕΚΤ και τηρεί σχετική βιβλιοθήκη. 10. Μεριμνά για την οργάνωση των τεχνικών συσκέ ψεων και των εκδηλώσεων της υπηρεσίας και συνερ γάζεται για το σκοπό αυτό με τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας. 11. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού της ΕΥΣΕΚΤ και τηρεί τους σχετικούς φακέλους. Είναι αρμόδια για θέ ματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών της ΕΥΣΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνει, τηρεί και διαθέτει σε όλες τις Μονάδες της υπηρεσίας αρχείο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τα σεμινάρια που υλοποιούνται από άλλους φορείς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Συγκεντρώνει και διαθέτει τις αναφορές και τις εκθέσεις από τη συμμετοχή των στελεχών της υπηρεσίας σε τεχνικές συσκέψεις και εκδηλώσεις. 12. Επιμελείται της εξασφάλισης των πιστώσεων για όλους τους πόρους που διαχειρίζεται η ΕΥΣΕΚΤ. Τηρεί τα λογιστικά στοιχεία της υπηρεσίας, συνεργάζεται με τους υπολόγους για τις πληρωμές που διενεργούν και εν γένει μεριμνά για όλα τα οικονομικά θέματα της υπηρεσίας.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εκτελεί ενέργειες τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχειρίζεται τους αντίστοιχους εθνικούς πόρους. 14. Παρέχει οριζόντια γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και επιμελείται των διοικητικών θεμάτων αρμοδιότητας της ΕΥΣΕΚΤ. Είναι αρμόδια για την επικύ ρωση αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδει η υπηρε σία, καθώς και αντιγράφων εκ των λοιπών πρωτοτύπων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τις ενέργειες της παρούσας παραγράφου εντάσσονται οργανικά στη Μονάδα Ε αλλά, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, υπάγονται απευθείας στον/στην Προϊστάμενο/η της ΕΥΣΕΚΤ. Μονάδα ΣΤ : Μονάδα Θεσμικής και Νομικής Υποστή ριξης 1. Συντάσσει και εισηγείται το θεσμικό πλαίσιο και τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες των άλλων Μονάδων της υπηρεσίας. 2. Υποστηρίζει τις άλλες Μονάδες της υπηρεσίας στην αντιμετώπιση των θεσμικών και νομικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση ενεργειών ανθρωπίνων πόρων. 3. Εκπονεί τις συμβάσεις σύμφωνα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει έκαστη εξ αυτών κα τόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων Μονάδων της υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο του έργου. 4. Μεριμνά για το χειρισμό πάσης φύσεως νομικών θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της υπη ρεσίας, πλην της δικαστικής της εκπροσώπησης έναντι δικαστηρίων. 5. Σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ, ενημερώνει τις ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ/ΕΠ) που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σχε τικά με το κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο. Για το σκοπό αυτό συμμετέχει σε δίκτυα και επιτροπές, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 6. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ, τις ΕΥΔ/ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ για τη διασφάλιση της συμβατότητας των παρεμβάσεων του ΕΚΤ και δράσεων ανθρωπίνων πόρων με το εθνικό και κοινοτικό Δίκαιο και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Καθήκοντα Προϊσταμένου της Μονάδας ΣΤ ασκεί ο/η Προϊστάμενος/η της Υπηρεσίας. Άρθρο 5 Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 1. Η στελέχωση της ΕΥΣΕΚΤ γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/ Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ ανέρχεται σε σα ράντα (40) άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 33 άτομα. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 2 άτο μα. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 4 άτο μα. Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), 1 άτο μο. Άρθρο 6 Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ και αναπλήρωση αυτού καθώς και ορισμός των ασκούντων καθήκοντα Προϊσταμένων στις Μονάδες της. Για τον ορισμό του/της Προϊσταμένου/νης της ΕΥΣΕΚΤ εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. Απόντος ή κωλυομένου του/της Προϊσταμένου/νης της Ειδικής Υπηρεσίας, αυτός/ή αναπληρώνεται από στέλεχος που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Μονάδας και προσδι ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση ορισμού του/της Προϊσταμένου/νης της ΕΥΣΕΚΤ. Για τον ορισμό Προϊσταμένων των επιμέρους Μονά δων Α, Β, Γ, Δ και Ε της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμό ζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. Καθήκοντα Προϊ σταμένου της Μονάδας ΣΤ ασκεί ο/η Προϊστάμενος/η της Υπηρεσίας. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ F ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ (3) Υπαγωγή επένδυσης της Eταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΤΑΞΙΑ ΑΒΕΕ» με δ.τ. «ΑΝΕΤΕ ΑΒΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/9177/Π07/5/00037/Ε/Ν.3299/ 2004/ απόφαση εγκρίνεται η υπαγωγή στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004 της επένδυσης της Εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΤΑΞΙΑ ΑΒΕΕ» με δ.τ. «ΑΝΕΤΕ ΑΒΕΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας περισυλλο γής και ανακύκλωσης μετάλλου στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων του Ν. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης ,00 με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,00 και 50% για τις άυλες δαπάνες ήτοι ποσό ,00, τραπεζικό δάνειο 20% ήτοι ,00 και 25% για τις άυλες δαπάνες δηλαδή ποσό 6.250,00 και ίδια συμμετοχή 25% ήτοι ,00. Νέες θέσεις εργασίας: Δύο (2) πλήρους απασχόλησης (ΕΜΕ: 2) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

12 13412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A ριθμ (4) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 30/1995 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης». 2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και Λειτουρ γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ. 432/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α ). 4. Την παρ.7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/ τ.α ). 5. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο Γ.Λ.τ.Κ. 6. Την ανάγκη απασχόλησης δυο (2) υπαλλήλων του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή και Τεχνικού Ελέγ χου Νάξου που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου πέ ραν του κανονικού ωραρίου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση εργασίας για δυο (2) υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή και Τεχνικού Ελέγχου του Επαρχείου Νάξου της Ν.Α.Κ. για τους μήνες από Μάϊο έως και Δεκέμβριο του έτους 2008, συνολικά για 960 ώρες και για 60 ώρες στον καθένα ανά μήνα. Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή και Τεχνικού Ελέγ χου του Επαρχείου Νάξου θα πρέπει να εκδώσει απόφαση συγκρότησης συνεργείου παροχής υπερωριακής εργασίας Αρχικών και Περιοδικών Ελέγχων Μέτρων και Σταθμών και Όγκου Επιφάνειας του έτους 2008 και να φροντίσει για την έκδοση βεβαίωσης μετά την πάροδο της 31ης Δεκεμ βρίου 2008 που θα αφορά στην παρασχεθείσα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση μας, εργασία. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τη διάθεση χρημα τικού ποσού από το Υπουργείο Ανάπτυξης/Γ.Γ.Εμπορίου/ Διεύθυνση Μετρολογίας προς το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή και Τεχνικού Ελέγχου του Επαρχείου Πά ρου που θα προέρχεται από τα τέλη εξελέγξεως έτους Για τη διαχείριση του ποσού ορίζεται υπόλογος η υπάλληλος του Επαρχείου Νάξου Αικατερίνη Μεσολογ γίτου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α βαθμό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 9 Μαΐου 2008 Ο Νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ A ριθμ (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 30/1995 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης». 2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και Λειτουρ γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ. 432/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α ). 4. Την παρ.7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/τ.Α ). 5. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο Γ.Λ.τ.Κ. 6. Την ανάγκη απασχόλησης τριών (3) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εμπορίου που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου πέραν του κανονικού ωραρίου, αποφασίζου με: Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση εργασίας για τρεις (3) υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Εμπορίου της Ν.Α.Κ. για τους μήνες από Μάϊο έως και Δεκέμβριο του έτους 2008, συνολικά για 1440 ώρες και για 60 ώρες στον καθένα ανά μήνα. Η Διεύθυνση Εμπορίου θα πρέπει να εκδώσει από φαση συγκρότησης συνεργείου παροχής υπερωριακής εργασίας Αρχικών και Περιοδικών Ελέγχων Μέτρων και Σταθμών και Όγκου Επιφάνειας του έτους 2008 και να φροντίσει για την έκδοση βεβαίωσης μετά την πάροδο της 31ης Δεκεμβρίου 2008 που θα αφορά στην πα ρασχεθείσα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση μας, εργασία. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τη διάθεση χρηματικού ποσού από το Υπουργείο Ανάπτυξης/ Γ.Γ.Εμπορίου/Διεύθυνση Μετρολογίας προς τη Διεύ θυνση Εμπορίου που θα προέρχεται από τα τέλη εξε λέγξεως έτους Για τη διαχείριση του ποσού ορί ζεται υπόλογος ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Εμπορίου Αντώνιος Γαβαλάς, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α βαθμό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 9 Μαΐου 2008 Ο Νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 3 Δεκεμβρίου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3614 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 17:40:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΕΔΛ-ΘΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-2010) Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-2010) Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πορεία Εφαρμογής 1 Συγκεντρωτικά στοιχεία πορείας εφαρμογής του Ε.Π.«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Συνοπτικά, η ενεργοποίηση του Προγράμματος, έως και την 21 η Μαΐου 2010, αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-ΥΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-ΥΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-ΥΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1540 4 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-04-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.16 15:37:18 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΠΜ465ΦΘΘ-8ΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Δήμου Σαρωνικού " με κωδικό MIS 483541 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Δήμου Σαρωνικού  με κωδικό MIS 483541 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.05 10:41:26 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 772ΞΝ-0ΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα