Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ"

Transcript

1 Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεχζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1. Πξνθαηαβνιή Κνηλνηηθήο πκκεηνρήο ζην δίθηπν EEN HELLAS αο ελεκεξψλνπκε φηη ζηάιζεθε ζην Δπηκειεηήξην επηηαγή πνζνχ ,00 επξψ, πνπ αθνξά ζηελ πξνθαηαβνιή (55%) θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο γηα ην Γίθηπν EEN- Hellas, ηε δηεηία Λφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο θαηαβνιήο, ε ΔΔ ζα ζηείιεη κέζα ζην Ννέκβξην, επηπιένλ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ. Απφ 14/10/2013 επίζεο πηζηψζεθε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ΒΔΑ ην πνζφ ησλ ,57 επξψ, σο απνπιεξσκή γηα ηελ πεξίνδν Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΒΔΑ σο κέινο ηνπ Γηθηχνπ ΔΔΝ γηα ηε 2εηία Δλέξγεηα ηφρνο Aπνηειέζκαηα % Οθη.2013 Δπηζθέςεηο ηζηνζειίδαο Επιμορθωηικά ζεμινάρια και ομάδες εργαζίας 9 * Ζκεξίδεο % Δξσηήκαηα απφ επηρεηξήζεηο 1550 * Δξσηήκαηα απφ ηνπηθνχο θνξείο % Δμεηδηθεπκέλεο Δξσηήζεηο απφ κέιε ηνπ Γηθηχνπ % ζην εμσηεξηθφ Δμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο - πκβνπιέο γηα ηελ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 1/53

2 ηεο ΔΔ, ζέκαηα θαηλνηνκίαο πκβνπιέο γηα δηεζλνπνίεζε 340 * * 160 Δξσηεκαηνιφγηα ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ % Μεληαία ελεκεξσηηθά έληππα % Δθδφζεηο % Γειηία Σχπνπ % Διιεληθέο πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο % Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ειιεληθέο πξνηάζεηο % ζπλεξγαζίαο Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα μέλεο πξνηάζεηο % ζπλεξγαζίαο Πξνθαζνξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο % (πκκεηνρή-ζπλδηνξγάλσζε ζε εθδειψζεηο) Δπηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο 9 0 0% Δπηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο 5 0 0% πκκεηνρή κε πεξίπηεξν ζε εθζέζεηο % Τπνβνιή ππνζέζεσλ ζην % Μεραληζκφ Αλαηξνθνδφηεζεο ΜΜΔ ηεο Δ.Δ Καιέο πξαθηηθέο 2 0 0% πκκεηνρή ζε απνθεληξσκέλα ζεκηλάξηα 1 0 0% πκκεηνρή ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο 2 0 0% πξνζσπηθνχ πκκεηνρή ζε καζήκαηα e-learning 1 0 0% πκκεηνρή ζε θακπάληεο ηεο Δ.Δ % Δεν έτει ολοκληρωθεί η καηαγραθή ηοσς ζηο ηλεκηρονικό πρωηόκολλο H αξκφδηα ππάιιεινο Καηεξίλα Λενχζε Ζ Πξντζηακέλε H Γ/ληξηα Εσή Λακπξηλέα Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 2/53

3 Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Έγηλε ελεκέξσζε. Οη Γ/ληέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππάιιειν λα εμεηάζνπλ ηξφπνπο αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ. 2. Οξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηε ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΑΗΝ ζηε Νίθαηα ηεο Γαιιίαο θαη ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα (26-27/11/2013) Σε ςυνϋχεια τησ υπ αρ. 55/24/ απόφαςησ τησ Δ.Ε. και τησ ςχετικόσ εξουςιοδότηςόσ μου, ςχετικϊ με το Πρόγραμμα MAIN (Πρόγραμμα κωδ: MED 1 C MED MAIN), παραθϋτω τα εξόσ: Όπωσ όδη γνωρύζετε, το ϋργο MAIN ςτοχεύει ςτην ανϊπτυξη τησ ϋννοιασ των «εδαφικών νηςύδων», ςτισ οπούεσ οι τοπικού εταύροι θα εργϊζονται μαζύ και οι νηςύδεσ θα ςυνεργϊζονται μεταξύ τουσ, για τη διϊδοςη των «ϋξυπνων υλικών» μεταξύ των τοπικών ό γειτονικών κοινοτότων και φορϋων για την ενεργειακό απόδοςη των κτιρύων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, με βϊςη τη γεωγραφικό θϋςη του Προγρϊμματοσ MED, το ϋργο ϋχει επικεντρωθεύ πϊνω ςτην κατηγορύα προώόντων για «κρύεσ ςτϋγεσ», δηλαδό ςε λύςεισ για ςτϋγεσ, με υψηλό αντανακλαςτικότητα τησ ηλιακόσ ακτινοβολύασ, προκειμϋνου να περιορύςουν την υπερθϋρμανςη των κτιρύων το καλοκαύρι. Το ϋργο που θα αναλϊβει το Β.Ε.Α ωσ εταύροσ, (από ελληνικόσ πλευρϊσ εύναι και ο Δόμοσ Αχαρνών και το IASA - Ινςτιτούτο επιταχυντικών ςυςτημϊτων και εφαρμογών που εύναι ςυνδεδεμϋνο με Τμόματα του Παν/μύου Αθηνών και του Πολυτεχνεύου), επικεντρώνεται ςτην Πληροφόρηςη, Ευαιςθητοπούηςη και Κεφαλαιοπούηςη των αποτελεςμϊτων του Έργου. Δρϊςεισ ευαιςθητοπούηςησ δηλαδό, των επιχειρόςεων, των πολιτών και δημόςιων αρχών, των περιοχών που ςυμμετϋχουν. Επύςησ, ενημϋρωςη, ςχετικϊ με τα «ϋξυπνα υλικϊ», ώςτε να τα χρηςιμοποιόςουν. Στο πλαύςιο τησ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 3/53

4 δρϊςησ, εύναι και η διοργϊνωςη ςεμιναρύων και ςυναντόςεων εργαςύασ, ςχετικϊ με την αξιοπούηςη των αποτελεςμϊτων του ϋργου. H ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Οξίδνληαη λα κεηαβνχλ ε θα Γεκεηξαθάθε Π. θαη ε θα Καπελή Γ. (κε θάιπςε εκεξήζηαο απνδεκίσζεο 85 ). 3. Οξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηε ζπλάληεζε ηνπ Γηθηχνπ ζηελ Αζήλα ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ: χκθσλα κε ηελ ππ αξ. πξση. 7078/ επηζηνιή, πνπ απέζηεηιαλ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Β.Δ.Α. νη θ.θ: Γεξάζηκνο Κνπδέιεο, Καζεγεηήο ηνπ Σκ. Πνι. Δπηζηήκεο θαη Γεκ. Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Οξέζηεο Κσλζηαληάο, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο Δξεπλεηήο, πιεξνθνξνχκαζηε γηα κηα Αλαπηπμηαθή χκπξαμε κε ηελ επσλπκία «πλ-εξγάδνκαη ζην Ηζηνξηθφ Κέληξν». πληνληζηήο, είλαη ε «Δηαηξεία Μειέηεο Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ», ε νπνία ζπληνλίδεη θαη ην «Γίθηπν Αζήλα». Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Γηθηχνπ, είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζχκπξαμεο θνξέσλ πνπ δξνπλ αλεμάξηεηα θαη λα ζπγθξνηήζεη δίθηπν ζπλεξγαζίαο, ηνπηθψλ θνξέσλ ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ. Μαο δεηήζεθε ε ζπκβνιή καο, σο Δπηκειεηήξην, κε ηνλ νξηζκφ ελφο εθπξνζψπνπ, γηα λα παξαζηεί ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ηνπ Γηθηχνπ, κε αληηθείκελν «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε ζην Κέληξν ηεο Αζήλαο», ζηα κέζα Ννεκβξίνπ. ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ: Απφ κηθξή έξεπλά καο, πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1. Ζ «ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ», είλαη κηα Αλαπηπμηαθή χκπξαμε, πνπ έρεη Μέιε ηεο: Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 4/53

5 Σν ΔΒΔΑ, ην ΚΔΚ «ΑΜΚΔ ΔΡΓΟΝ», ηελ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή ΜΚΟ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ», ηε ΜΚΟ «ΚΛΗΜΑΚΑ», ηελ Δηαηξεία Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Αζελψλ, ηελ Δηαηξεία «Μειέηεο Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ» θαη ην «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ». 2. Ζ χκπξαμε απηή, πινπνηεί ηελ Πξάμε «πλεξγάδνκαη ζην Ηζηνξηθφ Κέληξν», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. 3. Οη δξάζεηο, αθνξνχλ πξνεηνηκαζία ησλ αλέξγσλ σθεινπκέλσλ, πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο, ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ γηα 3 κήλεο θαη γεληθά ηε ζχδεπμε πξνζθνξάο δήηεζεο εξγαζίαο. Αλάκεζα ζηηο δξάζεηο, είλαη θαη ε θαηάξηηζε αλέξγσλ, κε αληηθείκελα: Μαγεηξηθή δαραξνπιαζηηθή, Δπηζηηηζηηθή ηέρλε, νξνθνθνκία θαη επηκειεηεία θηηξίσλ. Δπίζεο, εθπαίδεπζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα φζνπο αλαπηχμνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε θαη δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθήο ζεξκνθνηηίδαο επηρεηξήζεσλ. Ζ ΑΠΟΦΖ ΜΑ: Κξίλνπκε, φηη εθφζνλ δελ είκαζηε Μέιε ηεο Αζηηθήο χκπξαμεο, δελ έρνπκε άιιε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λα ζπλδξάκνπκε ζην Γίθηπν κε αληαπνδνηηθά νθέιε γηα ηα κέιε καο, εθηφο ίζσο ηεο πιεξνθφξεζεο κέζσ ηζηνζειίδαο καο. Ζ ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο, γηα κηα επαθή κε ηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ, ζα ήηαλ σζηφζν ρξήζηκε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πεξηζψξην, ζε δξάζε απφ ηελ νπνία ζα απνθνκίζεη νθέιε ην Δπηκειεηήξην. Ζ Πξντζηακέλε Γηεπζχληξηα Ζ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Οξίδεηαη ε θα Μαξθάθε Κ. (74.3) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 5/53

6 4. Τπνγξαθή Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο ΒΔΑ κε ην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Οξηζκφο εκεξνκελίαο εθδήισζεο Σε ςυνϋχεια προηγούμενησ απόφαςησ τησ Δ.Ε. και μετϊ από το ςχετικό Απόςπαςμα Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλύου του Δόμου Αγ. Δημητρύου, που μασ ϋχει αποςταλεύ, ςασ διαβιβϊζουμε ςχϋδιο του Πρωτοκόλλου Συνεργαςύασ και προτεύνουμε τον οριςμό ημερομηνύασ τησ ςχετικόσ εκδόλωςησ ςτο Β.Ε.Α, οπότε και υπογραφεύ από κοινού η ςυμφωνύα. Η Προώςταμϋνη Η Διευθύντρια Ξ. Γεκεηξαθάθε Παξ. Γηνβαλνπνχινπ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Αζήλαο (ΒΔΑ) θαη ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο ηελ Αζήλα ζήκεξα,.2013, Ο Γήκνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ, κε έδξα ηνλ Αγ. Γεκήηξην Αηηηθήο, Αγίνπ Γεκεηξίνπ 55, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ Γήκαξρν θα Μαξία Αλδξνχηζνπ, θαη ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Αζήλαο (Β.Δ.Α.) κε έδξα ηελ Αζήλα, Αθαδεκίαο 18, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Παχιν Ραβάλε, νη νπνίνη ζα θαινχληαη εθεμήο «ηα κέξε» ζπκθψλεζαλ φηη κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, ζηε γεληθφηεξε θαηεχζπλζε ηεο ζηήξημεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ ρψξα καο, ζηνπο εμήο ηνκείο: 1. Γεκηνπξγία Γξαθείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο TOK-TOC ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ νκψλπκνπ έξγνπ (www.tok-toc.eu), κε ζθνπφ ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Ζ ελ ιφγσ δξάζε ζα ζπλδεζεί θαη κε ηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα tok-.toc.biz Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 6/53

7 γηα ηε ζηήξημε ησλ εμσνηθνγελεηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κεηαβηβάζεσλ. 2. Γεκηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθήο Θεξκνθνηηίδαο ζηα πιαίζηα ηεο απφ θνηλνχ πξνψζεζεο θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο ε κεηαβίβαζε πγηψλ θαη αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε λένπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ηηο ζπλερίζνπλ. 3. Δπηκφξθσζε: ηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο ηα κέξε ζα ζρεδηάζνπλ, νξγαλψζνπλ θαη ζα πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηα βίνπ κάζεζε ζε φια ηα επίπεδα θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ άλσ ησλ 50. Τπάξρεη αλάγθε ζηε ρψξα καο γηα ηε δεκηνπξγία ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ κεηαθνξάο ηεο γλψζεο ηνπ γεξάζθνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο λεφηεξεο γεληέο. 4. Δθδειψζεηο: Σα κέξε κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ, πνπ σο ζηφρν λα έρνπλ ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία, θαη ηελ αξηζηεία, θ.ιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα αθνξά θαη ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ (θαη δηεζλψλ) κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 5. Έξεπλεο Μειέηεο: Σα κέξε κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη κειεηψλ κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ-πξννπηηθψλ θαζψο θαη ηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε θνξείο θαη θέληξα ιήςεηο απνθάζεσλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ζηε ρψξα καο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 6. Δπξσπατθά θαη Δζληθά Πξνγξάκκαηα: Σα κέιε κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πξφηαζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο, ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ εμσζηξέθεηα. 7. πκβνιή ζηελ πξνψζεζε ηεο «πξάζηλεο θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» : Σα κέξε κπνξνχλ λα πινπνηνχλ απφ θνηλνχ δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο «πξάζηλεο» θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη γεληθά γηα ηε δηάδνζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο «κεδεληθψλ ξχπσλ» ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 7/53

8 Σν παξφλ πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δχν κεξψλ. Οη ζπκβαιιφκελνη Γηα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ Γεκεηξίνπ Παφλοσ Ραβάνησ Γηα ην Γήκν Αγίνπ Μαρία Ανδροφτςου Πξφεδξνο Γ. Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ ηηο Δγθξίλεηαη ην ζρέδην ηνπ Πξσηφθνιινπ πλεξγαζίαο. (74.4) 5. Αίηεκα γηα πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ζρεηηθήο κε ηελ πγηεηλή & αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Τγηεηλή θαη ηε Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο (EU-OSHA) πξαγκαηνπνηεί ηελ δηεηία ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία κε ζέκα: «Πρόληψη ηων κινδύνων ζηην εργαζία με ηη ζυμμεηοχή όλων» Γηα ηελ Διιάδα ππεχζπλνο θνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθζηξαηείαο είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο. Ζ εθζηξαηεία «Αζθαιείο θαη Τγηείο Υψξνη Δξγαζίαο» έρεη απνθεληξσκέλν ραξαθηήξα θαη επηδηψθεη λα βνεζήζεη ηηο εζληθέο αξρέο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο θνξείο, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, θαη ηνπο ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Ζ εθζηξαηεία εζηηάδεη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Πξφιεςε θηλδχλσλ θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ - ελζάξξπλζε ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ - ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ησλ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 8/53

9 ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ εθζηξαηεία «Αζθαιείο θαη Τγηείο Υψξνη Δξγαζίαο» απνηειεί ζεκαληηθφ ηνκέα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ δηθηχνπ «Enterprise Europe». ην πιαίζην απηφ καο δεηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο λα δηνξγαλσζεί ζηελ έδξα ηνπ ΒΔΑ εζπεξίδα ε νπνία ζα επηθεληξσζεί ζε πξαθηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο βηνηέρλεο πνπ ήδε έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην ζεκηλάξην ησλ ηερληθψλ αζθαιείαο. Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο κε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ην απφγεπκα ηεο θαη δεηείηαη ε έγθξηζε 200 Δπξψ γηα θάιπςε αλαςπθηηθψλ θαη κηθξνεδεζκάησλ. Αξκφδηνο Τπάιιεινο Ζιίαο Κπξγηφπνπινο Ζ Πξντζηάκελε Ζ Γ/ληξηα Εσή Λακπξηλέα Παξαζθεπή Γηνβαλλνπνχινπ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Χο ε εηζήγεζε. (74.5) 6. Πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΑΗΝ αο δηαβηβάδνπκε πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ επηινγήο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MAIN, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην ΒΔΑ σο εηαίξνο. Παξαθαινχκε γηα απφθαζή ζαο. Ζ Πξντζηάκελε Εσή Λακπξηλέα Ζ Γ/ληξηα Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΖΝΑ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 9/53

10 Αθαδεκίαο 18, Σ.Κ.10559, Αζήλα, ηει , fax acsmi.gr, url : Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε κε ζθνπφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ έξγνπ : «MAtériaux INtélligents MAIN» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ : 07/11/2013 ΔΡΓΟ : πκκεηνρή Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ζην Έξγν MAtériaux INtélligents MAIN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : 21/11/2013, 12:00κ.κ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : θα Εσε Λακπξηλεα, Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο είλαη ε επηινγή εμεηδηθεπκέλνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε (εθεμήο ν «Τπνςήθηνο Αλάδνρνο»), πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηo Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ ζηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην Έξγν κε ηίηιν: MAIN - MAtériaux INtélligents ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο MED. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 10/53

11 Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ MAIN Σν έξγν MAIN είλαη έλα Δπξσπατθφ έξγν ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ελληά θνξέσλ απφ 4 ρψξεο (Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Γαιιία) ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο MED. Αθνξά ζηε ρξήζε «έμππλσλ» πιηθψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Πξνηείλεη ηελ πξνζπάζεηα ρξήζεο ησλ πιηθψλ απηψλ ζε ζθεπέο θαη πεδνδξφκηα έηζη ψζηε λα κεησζεί ε δέζηε. Δπίζεο πξννζεί ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο ησλ «έμππλσλ» πιηθψλ κε ζθνπφ, καθξνπξφζεζκα, ηελ εκπνξηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα αθφινπζα παθέηα εξγαζίαο : ΠΔ 1: πληνληζκφο θαη Γηαρείξηζε ηνπ έξγνπ Οηθνλνκηθή Παξαθνινχζεζε Δλδηάκεζε θαη Σειηθή Αμηνιφγεζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ΠΔ 2:Πιεξνθφξεζε, Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Κεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. ΠΔ 3: Μειέηε θαη Αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ζε θάζε ζπκκεηέρνπζα πεξηνρή ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα Αλάιπζε ησλ Γπλαηψλ / Αδχλαησλ ζεκείσλ - Δπθαηξηψλ/ Απεηιψλ (SWOT αλάιπζε) ΠΔ 4: Γεκηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN Αλάπηπμε θνηλνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο γηα φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πεξηνρέο ΠΔ 5: Πηινηηθή Δθαξκνγή θνηλήο κεζνδνινγίαο ζε φιεο ηηο εκπιεθιφκελεο πεξηνρέο Παξνπζίαζε ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α: ΠΗΝΑΚΑ Α - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΔΧΝ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 11/53

12 Γξάζε Πξνυπνινγηζκφο (ζπκπεξηι. ΦΠΑ) Παθέην Δξγαζίαο 2 : Πιεξνθφξεζε, Δπαηζζεηνπνίεζε θαη 6.000,00 Κεθαιαηνπνίεζε Παθέην Δξγαζίαο 3 : Μειέηε θαη Αλάιπζε πεξηνρήο 2.500,00 Παθέην Δξγαζίαο 4 : Πιαηθφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN 7.000,00 Παθέην Δξγαζίαο 5 : Πηινηηθή Δθαξκνγή 9.500,00 χλνιν ,00 Παξαηεξήζεηο: 1. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην εγθεθξηκέλν ρέδην Γξάζεο θαη αθνξνχλ ζην ξφιν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ. 2. Γεδνκέλνπ φηη ε πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη πνιπζπκκεηνρηθή, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηα ζηειέρε θαη ησλ άιισλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ ηα παξαδνηέα ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ. 3. Όια ηα παξαδνηέα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 4. Πεξηγξαθή ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Α. Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζην Γηαγσληζκφ: 1. Να δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 2. Να δηαζέηεη 10εηε ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, δηαρείξηζε ή πινπνίεζε Δπξσπατθψλ έξγσλ θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο έξγσλ (θπζηθφ αληηθείκελν, ρξνλνδηάγξακκα, πξνυπνινγηζκφο) θαη ηνπιάρηζηνλ 3εηε εκπεηξία ζε δηαρείξηζε έξγσλ ΜED. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 12/53

13 3. Να δηαζέηεη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο PRESAGE ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜED. 4. Να έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θχθιν εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 5πιάζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηηο αλσηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: Γήισζε κε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: - επηρεηξεκαηηθή δνκή - ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο - πξντφληα θαη ππεξεζίεο - ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη - θαηάινγν έξγσλ πνπ έρεη πινπνηήζεη Τπνβνιή πξνζθνξψλ - Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο γξαπηέο πξνζθνξέο (δηθαηνινγεηηθά, ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) σο ηηο 21/11/2013 θαη ψξα 12:00 ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο, ζηε δηεχζπλζε: Αθαδεκίαο 18, ΣΚ 10559, Αζήλα, 3 νο φξνθνο. - Πξνζθνξέο, πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία είλαη εθπξφζεζκεο, δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, επηζηξέθνληαη θαη δελ αμηνινγνχληαη. - Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα - Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζε θιεηζηφ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη (α) ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, (β) ε ηερληθή πξνζθνξά ζε θιεηζηφ θάθειν (γ) ε Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 13/53

14 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε θιεηζηφ θάθειν. Ο θάθεινο ζα ππνβάιιεηαη κε ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν. Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη - Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα - Σελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ - Σε θξάζε: ΦΑΚΔΛΟ Πξνζθνξάο γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ «MΑΗΝ» - Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα απαληά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζαο «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο», γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. - Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεη επθξηλψο ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. - Απνθιίζεηο απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο απνηεινχλ νπσζδήπνηε ζηνηρεία απνθιεηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ. - Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ Ο εληαίνο θάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηξεηο αλεμάξηεηνπο θαθέινπο: Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθά Ο θάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: β. Δηαηξηθφ πξνθίι (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) δ. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) ε. Πεξηγξαθή εκπεηξίαο ζε παξφκνηα έξγα. Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο Πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία, ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 14/53

15 Δηδηθφηεξα ε ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζηηθά ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: - Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο - Πεξηγξαθή ηεο ζρεηηθήο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. - Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ππνςεθίνπ αλαδφρνπ (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ζηειερψλ ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ Αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. Φάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Ο θάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: Σν ζπλνιηθφ πνζφ ζε επξψ έλαληη ηνπ νπνίνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ην Έξγν, ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. Σν πνζφ ζε επξψ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ Σν ζπλνιηθφ πνζφ ζε επξψ έλαληη ηνπ νπνίνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ην Έξγν κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. Όινη νη επί κέξνπο θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ πξνζθέξνληνο, ηνλ ηίηιν ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ 21/11/2013 θαη ψξα 12:00, ζηα γξαθεία ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο. ζηηο Κξηηήξην Δπηινγήο - Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 15/53

16 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε θξηηήξην Δπηινγήο ηελ πιένλ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε έθπησζε κεγαιχηεξε απφ 10%. Πξνζθνξέο, νη νπνίεο δελ ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζεο ζα απνξξίπηνληαη. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη επηπξφζζεηα νπνηνδήπνηε άιιν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θξηζεί απαξαίηεην θαη νη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ην πξνζθνκίζνπλ. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο, ςφμφωνα με τα παρακάτω: Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηελ βαζκνιφγεζε επηκέξνπο θξηηεξίσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαζκνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη, κε ηελ ρξήζε θξηηεξίσλ θαη ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. Όια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα Σα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. Α/Α ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ πληειεζηήο Βαξχηεηαο 1. Καηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. πκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο 20% 2. Καηαιιειφηεηα ηεο ζχλζεζεο ηεο Οκάδαο πινπνίεζεο Έξγνπ 40% 3. Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ 40% Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 16/53

17 χλνιν 100% Οη δηαγσληδφκελνη πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ζπλνιηθή βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 75% ηεο απνιχηνπ κέγηζηεο βαζκνινγίαο (100) απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ. Δπίζεο απνθιείνληαη θαη φζνη δηαγσληδφκελνη ζπγθεληξψζνπλ θάησ απφ ην 70% ηεο απφιπηεο βαζκνινγίαο ηνπ θξηηεξίνπ ζε θάπνην απφ ηα θξηηήξηα. Ζ βαζκνινγία θάζε δηαγσληδφκελνπ, πνπ δελ απνθιείζηεθε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, θαη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ Βαζκνχ Σερληθήο Πξνζθνξάο (Β.Σ.Π.) θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Ο.Π.) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ηειηθφ ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη αλνίγκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά 85% θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 15%. Ο ηειηθφο βαζκφο (.Β.) θάζε δηαγσληδνκέλνπ, ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:.β. = (Σ.Β.) x 0,85 + (Ο.Β). x 0,15 φπνπ : ΣΒ= (Β.Σ.Π. ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ) / (Μέγηζηνο Β.Σ.Π. κεηαμχ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ) θαη Ο.Β.= (Μηθξφηεξε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κεηαμχ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ) / (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Γηαγσληδνκέλνπ). Με βάζε ηελ παξαπάλσ βαζκνινγία νη Γηαγσληδφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα θαηά θζίλνπζα ζεηξά πλνιηθνχ βαζκνχ. Σα δεθαδηθά ςεθία ζηξνγγπινπνηνχληαη κέρξη θαη ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πξνθχπηεη θαη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ σο ν ΑΝΑΓΟΥΟ ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ είλαη ν δηαγσληδφκελνο κε ηνλ πςειφηεξν.β. Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν ζα ππάξρεη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 17/53

18 χκβαζε Με ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ πλεξγάηε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο παξά ην γεγνλφο φηη ζα έρεη θιεζεί, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε Δηαηξεία δηθαηνχηαη λα θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ επφκελν κεηνδφηε. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη δήισζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δειψλεηαη φηη: Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή Γελ έρεη ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θαζ ππνηξνπή ή εγθιήκαηα γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. Γελ είλαη ππφδηθνο ιφγσ παξαπνκπήο κε ηειηζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο ζχκθσλα κε ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 4β ηνπ Π.Γ 60/2007 γηα ηελ αλάζεζε ζηνλ ίδην Αλάδνρν λέαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, σο επαλάιεςε παξφκνησλ κε ηηο ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνθεξχζζνληαη κε ηελ παξνχζα. Σν αλψηαην πνζφ ησλ λέσλ απηψλ ππεξεζηψλ δχλαηαη λα αλέιζεη έσο ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο. Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία απηή γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο κπνξεί λα γίλεη ηνπιάρηζην 3κήλεο πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ΜΑΗΝ. Καηαβνιή ακνηβήο Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο, κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ ακνηβψλ ηξίησλ, ζα γίλεηαη κε κεηξεηά ή κε επηηαγή, κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. Ζ απνπιεξσκή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαιήο θαη εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 18/53

19 Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ νπνπδήπνηε απηφ απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζηξέςεη θαη παξαδψζεη ζηελ Δηαηξεία φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ελαζρφιεζεο ηνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ην Έξγν. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα νινθιεξψζεη θαη παξαδψζεη ην έξγν ηνπ αθνινπζψληαο ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ αλαιπηηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο. θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ηνπ. Καζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Αζήλαο, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη φηαλ θιεζεί πξνο ηνχην, ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα παξνπζηάδεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαβξίζθεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζπλαληήζεηο αιιεινελεκέξσζεο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ (παξαηεξήζεηο, δηεπθξηλίζεηο, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θιπ.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηνπ, φπνηε θαιείηαη απφ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα θαη λα κελ γλσζηνπνηεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην νπνηαδήπνηε έγγξαθα, ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξάζρεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξείαο, νχηε λα δηαθεκίδεη ή αλαθνηλψλεη δεκφζηα φηη αλέιαβε ηελ παξνχζα παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηελ Δηαηξεία. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 19/53

20 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΊΑ ΓΡΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Γεληθέο Τπεξεζίεο Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξέρεη Τπνζηήξημε ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπ έξγνπ ΜΑΗΝ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο θαη νηλνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα απηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ππνζηήξημε ζα αθνξά ζε : - χληαμε Δθζέζεσλ Πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ (βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο MED) - Δπηθνηλσλία κε ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ πξνγξάκκαηνο - πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ νη εθάζηνηε θάθεινη πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία παξαθνινχζεζεο δαπαλψλ ζην ζχζηεκα PRESAGE ηνπ πξνγξάκκαηνο MED ψζηε λα ππνβιεζνχλ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ δαπαλψλ. - πκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο ηεο νκάδαο έξγνπ ηεο ΑλαζέηνπζαοΑξρήο πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν Παθέην Δξγαζίαο 2: Πιεξνθφξεζε Πιεξνθφξεζε, Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Κεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Πεξηγξαθή : Σν παθέην εξγαζίαο πεξηιακβάλεη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ πνιηηψλ, ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη νξγαληζκψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ πεξηνρψλ. Θα πξέπεη φινη νη κειινληηθνί ρξήζηεο λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηα «έμππλα» πιηθά, ψζηε λα παξαθηλεζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα «έμππλα» πιηθά. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο, κε ηελ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο, ζα ελεκεξσζνχλ ηνπηθνί θνξείο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε θαη θεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Γεληθά, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζα επηηεπρζεί επξεία δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ. Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη κεγαιχηεξν θάζκα απνδεθηψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηψλ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 20/53

21 Παξαδνηέα : Τπνζηήξημε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ, επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο, αμηνπνίεζεο θαη θεθαιαηνπνίεζεο ηηνπ έξγνπ ΜΑΗΝ. Παθέην Δξγαζίαο 3: Αλάιπζε ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ Μειέηε θαη Αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο θάζε ζκκεηέρνπζαο πεξηνρήο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Πεξηγξαθή : Σν παθέην εξγαζίαο πεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθή κειέηε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη ζε θάζε ζπκκεηέρνπζα ζην έξγν πεξηνρή ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Δπίζεο εθηφο ησλ πνιηηηθψλ, ζε θάζε πεξηνρή ζα πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ φια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα «έμππλα» πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηνλ θχθιν δσήο ηνπο θαζψο θαη ην θφζηνο απηψλ. Σέινο ζα πξαγκαηνπνηεζεί SWOT αλάιπζε ζηηο πεξηνρέο απηέο. Μειέηε δειαδή ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο εθαξκνγήο ηεο ρξήζεο ησλ «έμππλσλ» πιηθψλ θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Παξαδνηέα: πκκεηνρή ζηε αλάπηπμε SWOT αλάιπζεο ζηελ Αηηηθή Παθέην Δξγαζίαο 4: Αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN ρεδηαζκφο ελφο κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Πεξηγξαθή : Θα ζρεδηαζηεί ε πιαηθφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN, ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία ζα ζηεξίδεηαη ζε «εχθνιε ινγηθή» θαη ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ νηθνινγηθψλ πιηθψλ, νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο, παλεπηζηήκηα, εκπεηξνγλφκσλεο θιπ. Παξαδνηέα: Παξνρή ζηννηρείσλ γηα εηλ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ΜΑΗΝ. Παθέην Δξγαζίαο 5: Πηινηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ Πεξηγξαθή Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 21/53

22 Σν παθέην εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ εληαίαο κεζνδνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή. ηελ κεζνδνινγία ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ «έμππλα πιηθά». Θα εληνπηζηνχλ νη αλάγθεο, ζα θαηαγξαθνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζα εμεηαζηνχλ νη επηπηψζεηο θαη νη σθέιεηεο ρξήζεο ησλ «έμππλσλ» πιηθψλ. Παξαδνηέα: Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ζηελ Αηηηθή Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Χο ε εηζήγεζε. 7. Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΚ ΣΟC ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 1242R4 TOK-TOC Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Γηαθξαηηθνχ Έξγνπ 1242 R4 TOK-TOC ζπλεδξίαζε ζήκεξα 06/11/2013. ην γξαθείν ζπζθέςεσλ ηεο ΓΔ ηνπ ΒΔΑ κε ζέκα: 4ν ΔΞΑΜΖΝΟ - ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΚ- TOC. Παξφληεο : Παχινο Ραβάλεο, Πξφεδξνο ΒΔΑ Γεκήηξηνο Σζάηζνο, Α Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Βαζίιεηνο Ληακέηεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ΒΔΑ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 22/53

23 Κσλζηαληίλνο Γακίγνο, Β Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Κσλζηαληίλα Μαξθάθε, Οηθνλνκηθή Δπφπηξηα ΒΔΑ Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ, Γ/ληξηα Α Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Παλαγηψηεο Μπελεηάηνο, Γ/ληήο Β Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Λίιε Υξηζηνθνξίδνπ, πληνλίζηξηα ηνπ έξγνπ Μαηζαίνο Πξνζσπάξεο, Γεκ. Δπελδχζεηο, Τπ. Οηθνλνκίαο Έλαξμε ηεο πλάληεζεο:12:30 Σέινο ηεο πλάληεζεο:13:30 Έρνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Transfer Of Knowledge - Transfer Of Human Capital (TOK-TOC 1242R4), ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG IVC, 4ε Πξφζθιεζε, θαη ηα αθφινπζα επίζεκα έγγξαθα: (α) ηελ απφ επηζηνιή έγθξηζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC (ΑΠ 3978/ ) (β) ην έγγξαθν πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο γηα ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (γ) ην θείκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο γηα ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (ΑΠ ) (δ) ηε χκβαζε ηνπ ΒΔΑ κε ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC (ε) ηε χκβαζε ηνπ ΒΔΑ κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ TOK-TOC (ζη) ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν Οδεγφ Γηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC γηα ην έξγν (Μάηνο 2012) (δ) ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν Οδεγφ Γηαρείξηζεο ηνπ έξγσλ «εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Αξρή Πιεξσκήο γηα ην έξγν (Μάηνο 2013) (ε) ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ Οηθ. Γηαρείξηζε ηνπ Β.Δ.Α. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 23/53

24 (ζ) ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία πεξί δηαρείξηζεο ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (η) ηηο απνθάζεηο ηεο απφ ηεο ΓΔ ηνπ Β.Δ.Α. (θ) ηελ απφ 10776/ επηζηνιή απνρψξεζεο ηνπ Γήκνπ Μαξαζψλα - Δηαίξνο 2 - απφ ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (ι) ηελ απφ 3524/ επηζηνιή απνρψξεζεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Λάηβηαο - Δηαίξνο 7 - (Latvia Technology Park) απφ ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (κ) ηελ 4362/ επηζηνιή ελεκέξσζεο ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Γήκνπ Κάξηδαιη (Δηαίξνο 6) απφ ην έξγν TOK-TOC 1242R4 παξά ηηο ζπλερείο νριήζεηο ηνπ Κπξίνπ Δηαίξνπ (λ) ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ Φνξέσλ Παξνρήο Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ (Patronatul Serviciilor Publice), λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ιεηηνπξγεί κε θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο, ζηε ζέζε ηνπ Δηαίξνπ 8, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο πξνο ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC (μ) ην αίηεκα ζπκκεηνρήο ζην έξγν TOK-TOC ηεο Ρνπκαληθήο εηαηξείαο Brasov Metropolitan Agency σο Δηαίξνο 8 (ν) ην αίηεκα ζπκκεηνρήο ζην έξγν TOK-TOC ηεο Γεξκαληθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηλνηνκία IHK ZETIS GmbH σο Δηαίξνο 9 (π) ηα Απνζπάζκαηα Πξαθηηθψλ ηεο ΓΔ ηνπ ΒΔΑ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ TOK-TOC 1242R4 απφ ηνλ Γεθ 2011 έσο ζήκεξα (ξ) ηελ απνδνρή ηεο 2 εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΒΔΑ γηα ην έξγν TOK-TOC: 1. Απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηνπ 2νπ Δξγαζηήξηνπ ηνπ έξγνπ TOK-TOC 1242R4 ζην ΒΔΑ ζηηο γηα Γπλαίθεο Αγνξαζηέο θαη Πσιεηέο πνπ επηδηψθνπλ λα κεηαβηβάζνπλ ηελ επηρείξεζήο ηνπο ζε εμσνηθνγελεηαθφ ελδηαθεξφκελν θαηφπηλ παξάθιεζεο απφ ηελ θχξηα νκηιήηξηα. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 24/53

25 2. Απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηεο δηνξγάλσζεο ζχληνκεο εθδήισζεο γηα ηελ πξνβνιή ηεο ππνγξαθήο ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ζηηο 10:30 ην πξσί ηεο ίδηαο εκέξαο ( ) 3. Απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηεο δηνξγάλσζεο ζπλέληεπμεο ηχπνπ ζηηο 11:00 ην πξσί ηεο ίδηαο κέξαο ( ) 4. Δλέθξηλε ηηο δαπάλεο δηνξγάλσζεο 2νπ Δξγαζηήξηνπ ηνπ έξγνπ TOK-TOC 1242R4 ζην ΒΔΑ ηνλ Ηαλνπάξην 2014 Φηινμελία (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 200 επξψ ζπλνιηθά γηα αλαςπθηηθά θαη θαθέδεο. Δθηππψζεηο (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 100 επξψ 500 θάξηεο κε ηε δηεχζπλζε ΒΔΑ θαη ινγφηππα ηνπ έξγνπ (άκεζα, ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 360 επξψ 120 έγρξσκα Α4 3 ν πφζηεξ, ραξηί αλαθχθισζεο 60 Διιεληθά θαη 60 Αγγιηθά (ζρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε 3 νπ πφζηεξ ηνπ έξγνπ πνπ ζα ελεκεξψλεη γηα ηελ αιιαγή ζην εηαηξηθφ ζρήκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη πνπ ζα δηαθεκίδεη ηα λέα παξαδνηέα πρ (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 300 επξψ γηα120 folders κε ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε ην ζέκα θαη ηελ εκεξ/α ηνπ 2 νπ Δξγαζηεξίνπ 60 Διιεληθά θαη 60 Αγγιηθά Μαγλεηνθψλεζε φισλ ησλ παξνπζηάζεσλ, ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 200 επξψ καγλεηνθψλεζε φισλ ησλ παξνπζηάζεσλ θαη δηαιφγσλ Διιεληθά θαη Αγγιηθά Γηεξκελεία, Βηληενζθφπεζε γηα ην portal (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ BEA) 800 επξψ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Διιεληθά θαη Αγγιηθά 5. Δλέθξηλε ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ TOK-TOC (1242R4) απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΑ κέζσ link, ην νπνίν ζα παξαπέκπεη ηνλ επηζθέπηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ. 6. Δλέθξηλε ηελ άκεζε πξνβνιή ηνπ ΒΔΑ ζηα Αγγιηθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ελφςεη ηεο επίζεκεο ζπλάληεζεο ηνπ θ Πξνέδξνπ κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Δπηκ ηεο Καηζεξζιανπηεξλ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 25/53

26 7. Απνθάζηζε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Βηνηερληθψλ Θεκάησλ, ηνπ Σκήκαηνο Σχπνπ ηνπ ΒΔΑ θαη ηεο θ Λ Υξηζηνθνξίδνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκάησλ ζπδήηεζεο θαηά ηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ ΒΔΑ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Δπηκ ηεο Καηζεξζιανπηεξλ/ΗΖΚ Zetis GmbH ζηηο ηε ζπδήηεζε ζα εμεηαζηεί ε ζπλεξγαζία ησλ δχν Δπηκ/σλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο TOK-TOC.BIZ 8. Δλέθξηλε ηε δαπάλε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε κέζν καδηθήο κεηαθνξάο ή ηαμί, αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ελδέρνληαη ρηνλνπηψζεηο), θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζε ηεο θαο Υξηζηνθνξίδνπ θαη ηνπ θ Ραβάλε απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Γιαζθψβεο (πλάληεζε Δξγαζίαο κε ηνλ Δηαίξν 3, Ζκέξα Πιεξνθφξεζεο, Πεξηθ. Δξγαζηήξην, Δβδ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Γήκνπ Γιαζθψβεο), απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Φξαλθθνχξηεο, εληφο ηεο πφιεο Καηζεξζιάνπηεξλ απφ θαη πξνο ην Δπηκ ε δηνίθεζε ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ζε γεηηνληθή πφιε (ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΒΔΑ). 9. Δλέθξηλε ηε δαπάλε άκεζεο έγρξσκεο εθηχπσζεο κε ζεξκνθφιιεζε φισλ ησλ νινθιεξσκέλσλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ (WP1, WP2, WP3, WP4/1480 ζει) θαη ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ απηνχ εηο πεληαπινχλ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 500 επξψ κε θξηηήξην επηινγήο πξνκεζεπηή ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά αλά ζειίδα (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC). 10. Δλέθξηλε ηε δαπάλε άκεζεο αγνξάο 12 θσηνγξαθηψλ απφ «ηξάπεδα θσηνγξαθηψλ» γηα ηελ πξνβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κεηαβίβαζεο ζηα έληππα θαη ζηα ςεθηαθά εξγαιεία ηνπ έξγνπ ζπλνιηθήο δαπάλεο 150 επξψ (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC). 11. Απνθάζηζε ηε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ TOK-TOC ζε επξσπατθφ επίπεδν κέζα απφ ηελ Government Gazette, ηεχρνο ηνπ Μαξηίνπ 2014 πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Διιάδα θαη ζε ελέξγεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, φπσο ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ TOK- TOC,ελ ελφςεη ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ην 1 ν εμάκελν 2014 (5.000 έληππα, ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ζα ιάβνπλ ην ηεχρνο ηνπ Μαξηίνπ 2014), έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ. Παξφληεο : Παχινο Ραβάλεο, Πξφεδξνο ΒΔΑ Γεκήηξηνο Σζάηζνο, Α Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Βαζίιεηνο Ληακέηεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ΒΔΑ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 26/53

27 Κσλζηαληίλνο Γακίγνο, Β Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Κσλζηαληίλα Μαξθάθε, Οηθνλνκηθή Δπφπηξηα ΒΔΑ Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ, Γ/ληξηα Α Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Παλαγηψηεο Μπελεηάηνο, Γ/ληήο Β Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Λίιε Υξηζηνθνξίδνπ, πληνλίζηξηα ηνπ έξγνπ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη σο ε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. Σν 8 θαη 9 ζα έξζνπλ ζηελ Γ.Δ. απνινγηζηηθά. Σν 12 λα δηεξεπλεζεί θαη λα επαλέιζεη. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 1. Οινθιεξσκέλε ιχζε ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (back up) δεδνκέλσλ ΒΔΑ Σε ςυνϋχεια ϋρευνϊσ μασ για την βϋλτιςτη λύςη τόρηςησ αντιγρϊφων αςφαλεύασ, λόγω των αυξημϋνων αναγκών του Επιμελητηρύου ς αυτόν τον τομϋα (ΓΕΜΗ, αρχειοθϋτηςη εγγρϊφων, ), κατϋθεςαν προςφορϊ 5 εταιρεύεσ. Α.Π.ΒΕΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΥΑΠΑΞ ΚΟΣΟ ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΚΟΣΟ 5ΕΣΙΑ 6618 MedNautilus Greece S.A Arebas Ο.Ε ΟΤΕ Α.Ε , , Intercam Ε.Π.Ε , , , Digital SIMA A.E Από την εξϋταςη των επιςυναπτόμενων προςφορών, προκρύνονται οι λύςεισ των εταιρειών Arebas, Intercam, Digital SIMA, δεδομϋνου ότι οι ϊλλεσ δύο των ΟΤΕ, Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 27/53

28 και MedNautilus εύναι προςανατολιςμϋνεσ ςε ϊλλου μεγϋθουσ εγκαταςτϊςεισ (DATA CENTERS) με υψηλό κόςτοσ. Και οι τρεισ προκρινόμενεσ προτϊςεισ χρηςιμοποιούν τεχνολογύεσ (software) και προώόντα (2 Servers, ϋναν εντόσ ΒΕΑ και ϋναν ςε εξωτερικό χώρο) που μασ καλύπτουν. Η Intercam προςφϋρει τον χώρο φύλαξησ εκτόσ ΒΕΑ με δικό τησ Server. Εντόσ του ΒΕΑ προτεύνει την χρόςη ενόσ υπϊρχοντοσ μηχανόματοσ με την απαραύτητη αναβϊθμιςό του. Η Digital SIMA, προςφϋρει χώρο φύλαξησ εκτόσ ΒΕΑ και Servers τόςο εκτόσ όςο και εντόσ ΒΕΑ λύςη Β. Η Arebas διαθϋτει προςφϋρει χώρο φύλαξησ εκτόσ ΒΕΑ και Servers τόςο εκτόσ όςο και εντόσ ΒΕΑ. Κατόπιν των ανωτϋρω προτεύνουμε την προςφορϊ τησ εταιρεύασ Digital SIMA αφού προηγηθεύ δοκιμαςτικό λειτουργύα χρόνων, όγκων και τεχνικόσ. Παρακαλούμε για την απόφαςό ςασ. Ο ΠΡΟΪΣΑΜ. ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΕ O Διευθυντής Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη σο ε εηζήγεζε ε Digital Sima ΑΔ (2.892 εηήζην θφζηνο). 2. Απνδεκίσζε Οκάδσλ Δξγαζίαο Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 28/53

29 3. Δηήζηα ηερληθή ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ ΒΔΑ πεξηφδνπ ε ζπλέρεηα εηζήγεζήο καο απφ (ζέκα Β4/55/24/ ) δίδεηαη ε παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθή ελεκέξσζε. Πέξαλ ηεο ζχκβαζεο, ε ΗNTERCAM δελ έρεη πιεξσζεί γηα επηζθέςεηο ή επηιχζεηο πξνβιεκάησλ κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο, ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξείαο Όηαλ αλαθέξεη ε εηαηξεία φηη ζα ζπκβνπιεχεη ην Σκήκα γηα εμειίμεηο θιπ, δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο αιιά θαη επί ηνπ πξαθηένπ κε εγθαηαζηάζεηο demo εθαξκνγψλ (φπσο ήδε ζπλέβε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ web mail server θαη ηελ demo παξνπζίαζε ηνπ backup). H Intercam ήξζε ζην ΒΔΑ πάλσ απφ 8 θνξέο. Σφζν γηα πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο φζν θαη γηα έιεγρν. Πέξαλ ηεο ζχκβαζεο γηα πέξπζη, πιεξψζεθε γηα κία αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ ζηνλ mail server ππήξμε ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ ζηελ Γ.Δ ηνπ ΒΔΑ. ηήζεθε αλαβαζκηζκέλνο mail server (ινγηζκηθφ θαη data) ζε ηζρπξφηεξν κεράλεκα εθ ηνπ κεδελφο θαη επηιχζεθαλ πξνβιήκαηα επέθηαζεο ρψξνπ ζηα mail boxes. ε φηη αθνξά ηελ ζπληήξεζε ηνπ ΖΗΣΑCHI, 15% επί ηεο ηηκήο αγνξάο, είλαη ε ηηκή πνπ δήηεζε ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία Δγγχεζε ηνπ HITACHI. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία δίλεη εγγχεζε ελφο έηνπο εμ νξηζκνχ. Αλ φκσο θάπνηνο επηζπκεί εγγχεζε πέξαλ ηνπ έηνπο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αγνξάο παθέηνπ παξάηαζεο εγγχεζεο (κέρξη θαη 10εηή) Πξνζθνξά απφ άιιε εηαηξεία. Μπνξνχκε λα ιάβνπκε απφ άιιε / άιιεο εηαηξείεο αιιά απηφ ζα απαηηήζεη ρξφλν θαη ην θέξδνο ζα είλαη απφ ειάρηζην έσο αλχπαξθην, αθνχ ε θάζε πξνζθέξνπζα εηαηξεία ζα δεηήζεη ηηκέο απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο IBM, Hewlett Packard, Cisco θιπ. ε φηη αθνξά ηα θφζηε αγνξάο ησλ servers ζην computer room ηνπ ΒΔΑ έρνπλ σο εμήο : Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 29/53

30 ΗΒΜ λέν κεράλεκα (πξνκήζεηα πέξπζη) Υ3250 Μ επξψ ΗΒΜ Υ3250 Μ ,00 (πξνκήζεηα 2008) 2 ΗΒΜ SYSTEM X ,00 (πξνκήζεηα 2008) HP PROLIANT DL ,00 επξψ (πξνκήζεηα 2007) Sun SunFire X ,00 επξψ (πξνκήζεηα 2008) Οη ηηκέο αθνξνχλ κφλν ην hardware θαη φρη ινηπέο ρξεψζεηο φπσο software, εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε θ.ιπ. Γλψκε ηεο ππεξεζίαο είλαη φηη γηα 2 έηε αθφκα ηα κεραλήκαηα δελ ρξήδνπλ αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο. Ο ΠΡΟΪΣΑΜ. ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΕ O Διευθυντής Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Αλαβάιιεηαη. 4. Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο απνζηνιήο ΒΔΑ ζηε Γιαζθψβε γηα ην πξφγξακκα TOC TOK αο δηαβηβάδνπκε βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνζηνιή ηεο δηαρεηξίζηξηαο ηνπ έξγνπ ΣΟΚ-TOC θ. Υξηζηνθνξίδνπ ζηε Γιαζθψβε γηα ηελ ζπλάληεζε γηα ην πεξηθεξεηαθφ ζεκηλάξην αγνξαζηέοπσιεηέο. Απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΑΞΙΓΙΟΤ Bεβαηώλεηαη όηη ε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ κεηάβαζε ηεο θ. Υξηζηνθνξίδνπ δηαρεηξίζηξηαο ηνπ έξγνπ TOK-TOC, ζηε Γιαζθώβε γηα ηελ ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 30/53

31 TOK-TOC θαη ηελ ζπκκεηνρή ζην πεξηθεξεηαθό ζεκηλάξην γηα αγνξαζηέο πσιεηέο, από 13/11 κέρξη 17/11/2013) ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο κε αξηζκ. 52/21/ ζπλεδξίαζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 982,00 (ελληαθόζηα νγδόληα δύν επξώ) θαη αλαιύεηαη σο εμήο: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΘΔΚΛΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΙΓΟΤ Αεξνπνξηθά Δηζηηήξηα Ξελνδνρείν (135Υ4 δηαλπθ.) 540,00 ΤΝΟΛΟ 982,00 εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ πνζά θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ 2685/ Γαπάλεο θίλεζεο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ πξνζώπσλ κε εληνιή ηνπ Γεκνζίνπ εληόο θαη εθηόο ηεο Δπηθξαηείαο γηα εθηέιεζε Τπεξεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 301/ Βεβαηώλεηαη επίζεο, όηη γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε έρεη γίλεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΒΔΑ ρξήζεο εκεηώλεηαη όηη επηιέμηκεο δαπάλεο από ην πξόγξακκα TOK-TOC είλαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη ε δηακνλή. Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑΓΙΑ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη. 5. Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο απνζηνιήο ΒΔΑ ζηε Γεξκαλία γηα ην πξφγξακκα TOC TOK αο δηαβηβάδνπκε βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 31/53

32 ΒΔΑ ζηε Γεξκαλία γηα ηελ ζπλάληεζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ΣΟΚ-TOC θαη ηε ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην γηα αγνξαζηέο-πσιεηέο. Απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΑΞΙΓΙΟΤ Bεβαηώλεηαη όηη ε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ κεηάβαζε ηνπ Πξνέδξνπ ΒΔΑ θ. Ραβάλε, ηεο θ. Υξηζηνθνξίδνπ θαη ηνπ θ. Λακπξηαλίδε δηαρεηξίζηξηα θαη ζύκβνπινο ηνπ έξγνπ TOK-TOC, ζηε πόιε Καηζεξζιάνπηεξλ ηεο Γεξκαλίαο από 19/11 κέρξη 23/11/2013, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ σο εθπξόζσπνη ηνπ ΒΔΑ ζηε ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ TOK-TOC (ζεκηλάξην γηα αγνξαζηέο-πσιεηέο, ηερληθή επηηξνπή θαη επηηξνπή παξαθνινύζεζεο έξγνπ, ζπλάληεζε ΒΔΑ κε Δπηκειεηήξην) ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο κε αξηζκ. 52/21/ ζπλεδξίαζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 2.331,84 (δύν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα έλα επξώ θαη νγδόληα ηέζζεξα ιεπηά) θαη αλαιύεηαη σο εμήο: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΠΑΤΛΟ ΡΑΒΑΝΗ ΘΔΚΛΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΙΓΟΤ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΛΑΜΠΡΗΑΝΗΓΖ Αεξνπνξηθά Δηζηηήξηα (247,28Υ3) 741,84 Δηζηηήξηα ηξέλνπ Φξαλθθνύξηε-Καηδεξζιάνπηεξλ κε επηζηξνθή 150,00 πεξίπνπ Ξελνδνρείν (75Υ4 δηαλπθ. Υ3) 900,00 Ηκεξήζηα Απνδεκίσζε : Παύινο Ραβάλεο (120Υ4+60) 540,00 ΤΝΟΛΟ 2.331,84 εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ πνζά θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ 2685/ Γαπάλεο θίλεζεο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ πξνζώπσλ κε εληνιή ηνπ Γεκνζίνπ εληόο θαη εθηόο ηεο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 32/53

33 Δπηθξαηείαο γηα εθηέιεζε Τπεξεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 301/ Βεβαηώλεηαη επίζεο, όηη γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε έρεη γίλεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΒΔΑ ρξήζεο εκεηώλεηαη όηη επηιέμηκεο δαπάλεο από ην πξόγξακκα TOK-TOC είλαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο (αεξνπνξηθά, ηξέλν), ε δηακνλή θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ κέρξη 80 ηελ εκέξα, δειαδή ζπλνιηθό πνζό 320 (80Υ4). Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑΓΙΑ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη. 6. Αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ γηα δηάθνξεο πξνκήζεηεο αο δηαβηβάδνπκε αίηεκα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ γηα ηελ πξνκήζεηα δχν θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζην ρψξν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Γ νξφθνπ, θαζψο θαη ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο ηνπ Α νξφθνπ. Δπίζεο ηελ πξφηαζε ηνπ ηκήκαηνο γηα πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ ηεο θνπδίλαο. Παξαθαινχκε γηα απφθαζή ζαο. Ο Αξκφδηνο Τπάιιεινο Μαλσιηάο Νίθνο Ζ Πξντζηακέλε Ο Γηεπζπληήο Καββαδία Μαξία Παλαγήο Μπελεηάηνο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 33/53

34 Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Σα ζέκαηα ηνπ Α νξφθνπ. Θα εμεηαζηνχλ απφ ηνλ Γ. Γξακκαηέαο. Σα ππφινηπα ζα επαλεμεηαζηνχλ. 7.Μφλσζε ηνπ δψκαηνο ηεο ηαξάηζαο αο ελεκεξψλνπκε φηη ζην δσκάηην ηνπ δψκαηνο ηεο ηαξάηζαο, (ην νπνίν πξηλ ιίγν θαηξφ είρε αλαθαηληζηεί) παξνπζηάζηεθαλ πγξαζίεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην ηαξαηζάθη ηνπ δσκαηίνπ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ, φπσο ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηηο μχιηλεο θαηαζθεπέο, ζηα επηρξίζκαηα θ.ι.π. Καηφπηλ απηνχ δεηήζεθαλ πξνζθνξέο (επηζπλάπηνληαη) γηα ηε κφλσζε ηεο ηαξάηζαο ηνπ δσκαηίνπ γηα πεξίπνπ 40m2. Ζ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Αζαλαζίνπ Νηθφιανο (5537/ ) είλαη 880,00 +ΦΠΑ, κε ηε κέζνδν επίζηξσζεο θχιισλ ειαζηηθήο κεκβξάλεο PVC. Δίλαη δνθηκαζκέλε κέζνδνο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ ππφινηπε ηαξάηζα απφ ηελ ίδηα εηαηξεία. Ζ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Αθνί Μάξθνπ Technoflios (5993/ ) αθνξά δχν κεζφδνπο επίζηξσζεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο. Σν θφζηνο είλαη ζηε κία πεξίπησζε 711,96 +ΦΠΑ (επίζηξσζε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε αλάκεημε θαη άιισλ κνλσηηθψλ πιηθψλ, φπσο αθξπιηθφ θανπηζνχθ, πνιπνπξεζάλε θιπ.) θαη ζηε δεχηεξε 798,12 +ΦΠΑ (επίζηξσζε ζε φια ηα ζεκεία, αθφκε θαη ζηα θνχηεια κφλν κε αζθαιηηθή κεκβξάλε). εκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία πξνηείλεη ζαλ θαιχηεξε ιχζε ηελ πξψηε κέζνδν. Παξαθαινχκε γηα απφθαζή ζαο. Ο Αξκφδηνο Τπάιιεινο Μαλσιηάο Νίθνο Ζ Πξντζηακέλε Καββαδία Μαξία Ο Γηεπζπληήο Παλαγήο Μπελεηάηνο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 34/53

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: 15.1.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:58/27 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:58/27 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:58/27 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 18.11.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ Δλέξγεηεο Παξαγσγήο, Γηάρπζεο θαη Γεκνζηνπνίεζεο Οδεγψλ ζην πιαίζην ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα