Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ"

Transcript

1 Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεχζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1. Πξνθαηαβνιή Κνηλνηηθήο πκκεηνρήο ζην δίθηπν EEN HELLAS αο ελεκεξψλνπκε φηη ζηάιζεθε ζην Δπηκειεηήξην επηηαγή πνζνχ ,00 επξψ, πνπ αθνξά ζηελ πξνθαηαβνιή (55%) θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο γηα ην Γίθηπν EEN- Hellas, ηε δηεηία Λφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο θαηαβνιήο, ε ΔΔ ζα ζηείιεη κέζα ζην Ννέκβξην, επηπιένλ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ. Απφ 14/10/2013 επίζεο πηζηψζεθε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ΒΔΑ ην πνζφ ησλ ,57 επξψ, σο απνπιεξσκή γηα ηελ πεξίνδν Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΒΔΑ σο κέινο ηνπ Γηθηχνπ ΔΔΝ γηα ηε 2εηία Δλέξγεηα ηφρνο Aπνηειέζκαηα % Οθη.2013 Δπηζθέςεηο ηζηνζειίδαο Επιμορθωηικά ζεμινάρια και ομάδες εργαζίας 9 * Ζκεξίδεο % Δξσηήκαηα απφ επηρεηξήζεηο 1550 * Δξσηήκαηα απφ ηνπηθνχο θνξείο % Δμεηδηθεπκέλεο Δξσηήζεηο απφ κέιε ηνπ Γηθηχνπ % ζην εμσηεξηθφ Δμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο - πκβνπιέο γηα ηελ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 1/53

2 ηεο ΔΔ, ζέκαηα θαηλνηνκίαο πκβνπιέο γηα δηεζλνπνίεζε 340 * * 160 Δξσηεκαηνιφγηα ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ % Μεληαία ελεκεξσηηθά έληππα % Δθδφζεηο % Γειηία Σχπνπ % Διιεληθέο πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο % Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ειιεληθέο πξνηάζεηο % ζπλεξγαζίαο Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα μέλεο πξνηάζεηο % ζπλεξγαζίαο Πξνθαζνξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο % (πκκεηνρή-ζπλδηνξγάλσζε ζε εθδειψζεηο) Δπηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο 9 0 0% Δπηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο 5 0 0% πκκεηνρή κε πεξίπηεξν ζε εθζέζεηο % Τπνβνιή ππνζέζεσλ ζην % Μεραληζκφ Αλαηξνθνδφηεζεο ΜΜΔ ηεο Δ.Δ Καιέο πξαθηηθέο 2 0 0% πκκεηνρή ζε απνθεληξσκέλα ζεκηλάξηα 1 0 0% πκκεηνρή ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο 2 0 0% πξνζσπηθνχ πκκεηνρή ζε καζήκαηα e-learning 1 0 0% πκκεηνρή ζε θακπάληεο ηεο Δ.Δ % Δεν έτει ολοκληρωθεί η καηαγραθή ηοσς ζηο ηλεκηρονικό πρωηόκολλο H αξκφδηα ππάιιεινο Καηεξίλα Λενχζε Ζ Πξντζηακέλε H Γ/ληξηα Εσή Λακπξηλέα Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 2/53

3 Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Έγηλε ελεκέξσζε. Οη Γ/ληέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππάιιειν λα εμεηάζνπλ ηξφπνπο αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ. 2. Οξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηε ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΑΗΝ ζηε Νίθαηα ηεο Γαιιίαο θαη ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα (26-27/11/2013) Σε ςυνϋχεια τησ υπ αρ. 55/24/ απόφαςησ τησ Δ.Ε. και τησ ςχετικόσ εξουςιοδότηςόσ μου, ςχετικϊ με το Πρόγραμμα MAIN (Πρόγραμμα κωδ: MED 1 C MED MAIN), παραθϋτω τα εξόσ: Όπωσ όδη γνωρύζετε, το ϋργο MAIN ςτοχεύει ςτην ανϊπτυξη τησ ϋννοιασ των «εδαφικών νηςύδων», ςτισ οπούεσ οι τοπικού εταύροι θα εργϊζονται μαζύ και οι νηςύδεσ θα ςυνεργϊζονται μεταξύ τουσ, για τη διϊδοςη των «ϋξυπνων υλικών» μεταξύ των τοπικών ό γειτονικών κοινοτότων και φορϋων για την ενεργειακό απόδοςη των κτιρύων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, με βϊςη τη γεωγραφικό θϋςη του Προγρϊμματοσ MED, το ϋργο ϋχει επικεντρωθεύ πϊνω ςτην κατηγορύα προώόντων για «κρύεσ ςτϋγεσ», δηλαδό ςε λύςεισ για ςτϋγεσ, με υψηλό αντανακλαςτικότητα τησ ηλιακόσ ακτινοβολύασ, προκειμϋνου να περιορύςουν την υπερθϋρμανςη των κτιρύων το καλοκαύρι. Το ϋργο που θα αναλϊβει το Β.Ε.Α ωσ εταύροσ, (από ελληνικόσ πλευρϊσ εύναι και ο Δόμοσ Αχαρνών και το IASA - Ινςτιτούτο επιταχυντικών ςυςτημϊτων και εφαρμογών που εύναι ςυνδεδεμϋνο με Τμόματα του Παν/μύου Αθηνών και του Πολυτεχνεύου), επικεντρώνεται ςτην Πληροφόρηςη, Ευαιςθητοπούηςη και Κεφαλαιοπούηςη των αποτελεςμϊτων του Έργου. Δρϊςεισ ευαιςθητοπούηςησ δηλαδό, των επιχειρόςεων, των πολιτών και δημόςιων αρχών, των περιοχών που ςυμμετϋχουν. Επύςησ, ενημϋρωςη, ςχετικϊ με τα «ϋξυπνα υλικϊ», ώςτε να τα χρηςιμοποιόςουν. Στο πλαύςιο τησ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 3/53

4 δρϊςησ, εύναι και η διοργϊνωςη ςεμιναρύων και ςυναντόςεων εργαςύασ, ςχετικϊ με την αξιοπούηςη των αποτελεςμϊτων του ϋργου. H ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Οξίδνληαη λα κεηαβνχλ ε θα Γεκεηξαθάθε Π. θαη ε θα Καπελή Γ. (κε θάιπςε εκεξήζηαο απνδεκίσζεο 85 ). 3. Οξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηε ζπλάληεζε ηνπ Γηθηχνπ ζηελ Αζήλα ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ: χκθσλα κε ηελ ππ αξ. πξση. 7078/ επηζηνιή, πνπ απέζηεηιαλ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Β.Δ.Α. νη θ.θ: Γεξάζηκνο Κνπδέιεο, Καζεγεηήο ηνπ Σκ. Πνι. Δπηζηήκεο θαη Γεκ. Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Οξέζηεο Κσλζηαληάο, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο Δξεπλεηήο, πιεξνθνξνχκαζηε γηα κηα Αλαπηπμηαθή χκπξαμε κε ηελ επσλπκία «πλ-εξγάδνκαη ζην Ηζηνξηθφ Κέληξν». πληνληζηήο, είλαη ε «Δηαηξεία Μειέηεο Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ», ε νπνία ζπληνλίδεη θαη ην «Γίθηπν Αζήλα». Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Γηθηχνπ, είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζχκπξαμεο θνξέσλ πνπ δξνπλ αλεμάξηεηα θαη λα ζπγθξνηήζεη δίθηπν ζπλεξγαζίαο, ηνπηθψλ θνξέσλ ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ. Μαο δεηήζεθε ε ζπκβνιή καο, σο Δπηκειεηήξην, κε ηνλ νξηζκφ ελφο εθπξνζψπνπ, γηα λα παξαζηεί ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ηνπ Γηθηχνπ, κε αληηθείκελν «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε ζην Κέληξν ηεο Αζήλαο», ζηα κέζα Ννεκβξίνπ. ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ: Απφ κηθξή έξεπλά καο, πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1. Ζ «ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ», είλαη κηα Αλαπηπμηαθή χκπξαμε, πνπ έρεη Μέιε ηεο: Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 4/53

5 Σν ΔΒΔΑ, ην ΚΔΚ «ΑΜΚΔ ΔΡΓΟΝ», ηελ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή ΜΚΟ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ», ηε ΜΚΟ «ΚΛΗΜΑΚΑ», ηελ Δηαηξεία Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Αζελψλ, ηελ Δηαηξεία «Μειέηεο Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ» θαη ην «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ». 2. Ζ χκπξαμε απηή, πινπνηεί ηελ Πξάμε «πλεξγάδνκαη ζην Ηζηνξηθφ Κέληξν», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. 3. Οη δξάζεηο, αθνξνχλ πξνεηνηκαζία ησλ αλέξγσλ σθεινπκέλσλ, πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο, ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ γηα 3 κήλεο θαη γεληθά ηε ζχδεπμε πξνζθνξάο δήηεζεο εξγαζίαο. Αλάκεζα ζηηο δξάζεηο, είλαη θαη ε θαηάξηηζε αλέξγσλ, κε αληηθείκελα: Μαγεηξηθή δαραξνπιαζηηθή, Δπηζηηηζηηθή ηέρλε, νξνθνθνκία θαη επηκειεηεία θηηξίσλ. Δπίζεο, εθπαίδεπζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα φζνπο αλαπηχμνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε θαη δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθήο ζεξκνθνηηίδαο επηρεηξήζεσλ. Ζ ΑΠΟΦΖ ΜΑ: Κξίλνπκε, φηη εθφζνλ δελ είκαζηε Μέιε ηεο Αζηηθήο χκπξαμεο, δελ έρνπκε άιιε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λα ζπλδξάκνπκε ζην Γίθηπν κε αληαπνδνηηθά νθέιε γηα ηα κέιε καο, εθηφο ίζσο ηεο πιεξνθφξεζεο κέζσ ηζηνζειίδαο καο. Ζ ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο, γηα κηα επαθή κε ηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ, ζα ήηαλ σζηφζν ρξήζηκε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πεξηζψξην, ζε δξάζε απφ ηελ νπνία ζα απνθνκίζεη νθέιε ην Δπηκειεηήξην. Ζ Πξντζηακέλε Γηεπζχληξηα Ζ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Οξίδεηαη ε θα Μαξθάθε Κ. (74.3) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 5/53

6 4. Τπνγξαθή Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο ΒΔΑ κε ην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Οξηζκφο εκεξνκελίαο εθδήισζεο Σε ςυνϋχεια προηγούμενησ απόφαςησ τησ Δ.Ε. και μετϊ από το ςχετικό Απόςπαςμα Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλύου του Δόμου Αγ. Δημητρύου, που μασ ϋχει αποςταλεύ, ςασ διαβιβϊζουμε ςχϋδιο του Πρωτοκόλλου Συνεργαςύασ και προτεύνουμε τον οριςμό ημερομηνύασ τησ ςχετικόσ εκδόλωςησ ςτο Β.Ε.Α, οπότε και υπογραφεύ από κοινού η ςυμφωνύα. Η Προώςταμϋνη Η Διευθύντρια Ξ. Γεκεηξαθάθε Παξ. Γηνβαλνπνχινπ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Αζήλαο (ΒΔΑ) θαη ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο ηελ Αζήλα ζήκεξα,.2013, Ο Γήκνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ, κε έδξα ηνλ Αγ. Γεκήηξην Αηηηθήο, Αγίνπ Γεκεηξίνπ 55, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ Γήκαξρν θα Μαξία Αλδξνχηζνπ, θαη ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Αζήλαο (Β.Δ.Α.) κε έδξα ηελ Αζήλα, Αθαδεκίαο 18, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Παχιν Ραβάλε, νη νπνίνη ζα θαινχληαη εθεμήο «ηα κέξε» ζπκθψλεζαλ φηη κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, ζηε γεληθφηεξε θαηεχζπλζε ηεο ζηήξημεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ ρψξα καο, ζηνπο εμήο ηνκείο: 1. Γεκηνπξγία Γξαθείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο TOK-TOC ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ νκψλπκνπ έξγνπ ( κε ζθνπφ ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Ζ ελ ιφγσ δξάζε ζα ζπλδεζεί θαη κε ηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα tok-.toc.biz Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 6/53

7 γηα ηε ζηήξημε ησλ εμσνηθνγελεηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κεηαβηβάζεσλ. 2. Γεκηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθήο Θεξκνθνηηίδαο ζηα πιαίζηα ηεο απφ θνηλνχ πξνψζεζεο θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο ε κεηαβίβαζε πγηψλ θαη αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε λένπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ηηο ζπλερίζνπλ. 3. Δπηκφξθσζε: ηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο ηα κέξε ζα ζρεδηάζνπλ, νξγαλψζνπλ θαη ζα πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηα βίνπ κάζεζε ζε φια ηα επίπεδα θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ άλσ ησλ 50. Τπάξρεη αλάγθε ζηε ρψξα καο γηα ηε δεκηνπξγία ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ κεηαθνξάο ηεο γλψζεο ηνπ γεξάζθνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο λεφηεξεο γεληέο. 4. Δθδειψζεηο: Σα κέξε κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ, πνπ σο ζηφρν λα έρνπλ ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία, θαη ηελ αξηζηεία, θ.ιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα αθνξά θαη ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ (θαη δηεζλψλ) κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 5. Έξεπλεο Μειέηεο: Σα κέξε κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη κειεηψλ κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ-πξννπηηθψλ θαζψο θαη ηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε θνξείο θαη θέληξα ιήςεηο απνθάζεσλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ζηε ρψξα καο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 6. Δπξσπατθά θαη Δζληθά Πξνγξάκκαηα: Σα κέιε κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πξφηαζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο, ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ εμσζηξέθεηα. 7. πκβνιή ζηελ πξνψζεζε ηεο «πξάζηλεο θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» : Σα κέξε κπνξνχλ λα πινπνηνχλ απφ θνηλνχ δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο «πξάζηλεο» θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη γεληθά γηα ηε δηάδνζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο «κεδεληθψλ ξχπσλ» ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 7/53

8 Σν παξφλ πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δχν κεξψλ. Οη ζπκβαιιφκελνη Γηα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ Γεκεηξίνπ Παφλοσ Ραβάνησ Γηα ην Γήκν Αγίνπ Μαρία Ανδροφτςου Πξφεδξνο Γ. Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ ηηο Δγθξίλεηαη ην ζρέδην ηνπ Πξσηφθνιινπ πλεξγαζίαο. (74.4) 5. Αίηεκα γηα πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ζρεηηθήο κε ηελ πγηεηλή & αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Τγηεηλή θαη ηε Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο (EU-OSHA) πξαγκαηνπνηεί ηελ δηεηία ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία κε ζέκα: «Πρόληψη ηων κινδύνων ζηην εργαζία με ηη ζυμμεηοχή όλων» Γηα ηελ Διιάδα ππεχζπλνο θνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθζηξαηείαο είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο. Ζ εθζηξαηεία «Αζθαιείο θαη Τγηείο Υψξνη Δξγαζίαο» έρεη απνθεληξσκέλν ραξαθηήξα θαη επηδηψθεη λα βνεζήζεη ηηο εζληθέο αξρέο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο θνξείο, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, θαη ηνπο ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Ζ εθζηξαηεία εζηηάδεη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Πξφιεςε θηλδχλσλ θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ - ελζάξξπλζε ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ - ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ησλ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 8/53

9 ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ εθζηξαηεία «Αζθαιείο θαη Τγηείο Υψξνη Δξγαζίαο» απνηειεί ζεκαληηθφ ηνκέα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ δηθηχνπ «Enterprise Europe». ην πιαίζην απηφ καο δεηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο λα δηνξγαλσζεί ζηελ έδξα ηνπ ΒΔΑ εζπεξίδα ε νπνία ζα επηθεληξσζεί ζε πξαθηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο βηνηέρλεο πνπ ήδε έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην ζεκηλάξην ησλ ηερληθψλ αζθαιείαο. Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο κε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ην απφγεπκα ηεο θαη δεηείηαη ε έγθξηζε 200 Δπξψ γηα θάιπςε αλαςπθηηθψλ θαη κηθξνεδεζκάησλ. Αξκφδηνο Τπάιιεινο Ζιίαο Κπξγηφπνπινο Ζ Πξντζηάκελε Ζ Γ/ληξηα Εσή Λακπξηλέα Παξαζθεπή Γηνβαλλνπνχινπ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Χο ε εηζήγεζε. (74.5) 6. Πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΑΗΝ αο δηαβηβάδνπκε πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ επηινγήο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MAIN, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην ΒΔΑ σο εηαίξνο. Παξαθαινχκε γηα απφθαζή ζαο. Ζ Πξντζηάκελε Εσή Λακπξηλέα Ζ Γ/ληξηα Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΖΝΑ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 9/53

10 Αθαδεκίαο 18, Σ.Κ.10559, Αζήλα, ηει , fax acsmi.gr, url : Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε κε ζθνπφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ έξγνπ : «MAtériaux INtélligents MAIN» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ : 07/11/2013 ΔΡΓΟ : πκκεηνρή Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ζην Έξγν MAtériaux INtélligents MAIN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : 21/11/2013, 12:00κ.κ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : θα Εσε Λακπξηλεα, Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο είλαη ε επηινγή εμεηδηθεπκέλνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε (εθεμήο ν «Τπνςήθηνο Αλάδνρνο»), πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηo Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ ζηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην Έξγν κε ηίηιν: MAIN - MAtériaux INtélligents ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο MED. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 10/53

11 Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ MAIN Σν έξγν MAIN είλαη έλα Δπξσπατθφ έξγν ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ελληά θνξέσλ απφ 4 ρψξεο (Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Γαιιία) ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο MED. Αθνξά ζηε ρξήζε «έμππλσλ» πιηθψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Πξνηείλεη ηελ πξνζπάζεηα ρξήζεο ησλ πιηθψλ απηψλ ζε ζθεπέο θαη πεδνδξφκηα έηζη ψζηε λα κεησζεί ε δέζηε. Δπίζεο πξννζεί ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο ησλ «έμππλσλ» πιηθψλ κε ζθνπφ, καθξνπξφζεζκα, ηελ εκπνξηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα αθφινπζα παθέηα εξγαζίαο : ΠΔ 1: πληνληζκφο θαη Γηαρείξηζε ηνπ έξγνπ Οηθνλνκηθή Παξαθνινχζεζε Δλδηάκεζε θαη Σειηθή Αμηνιφγεζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ΠΔ 2:Πιεξνθφξεζε, Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Κεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. ΠΔ 3: Μειέηε θαη Αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ζε θάζε ζπκκεηέρνπζα πεξηνρή ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα Αλάιπζε ησλ Γπλαηψλ / Αδχλαησλ ζεκείσλ - Δπθαηξηψλ/ Απεηιψλ (SWOT αλάιπζε) ΠΔ 4: Γεκηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN Αλάπηπμε θνηλνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο γηα φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πεξηνρέο ΠΔ 5: Πηινηηθή Δθαξκνγή θνηλήο κεζνδνινγίαο ζε φιεο ηηο εκπιεθιφκελεο πεξηνρέο Παξνπζίαζε ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α: ΠΗΝΑΚΑ Α - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΔΧΝ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 11/53

12 Γξάζε Πξνυπνινγηζκφο (ζπκπεξηι. ΦΠΑ) Παθέην Δξγαζίαο 2 : Πιεξνθφξεζε, Δπαηζζεηνπνίεζε θαη 6.000,00 Κεθαιαηνπνίεζε Παθέην Δξγαζίαο 3 : Μειέηε θαη Αλάιπζε πεξηνρήο 2.500,00 Παθέην Δξγαζίαο 4 : Πιαηθφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN 7.000,00 Παθέην Δξγαζίαο 5 : Πηινηηθή Δθαξκνγή 9.500,00 χλνιν ,00 Παξαηεξήζεηο: 1. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην εγθεθξηκέλν ρέδην Γξάζεο θαη αθνξνχλ ζην ξφιν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ. 2. Γεδνκέλνπ φηη ε πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη πνιπζπκκεηνρηθή, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηα ζηειέρε θαη ησλ άιισλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ ηα παξαδνηέα ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ. 3. Όια ηα παξαδνηέα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 4. Πεξηγξαθή ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Α. Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζην Γηαγσληζκφ: 1. Να δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 2. Να δηαζέηεη 10εηε ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, δηαρείξηζε ή πινπνίεζε Δπξσπατθψλ έξγσλ θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο έξγσλ (θπζηθφ αληηθείκελν, ρξνλνδηάγξακκα, πξνυπνινγηζκφο) θαη ηνπιάρηζηνλ 3εηε εκπεηξία ζε δηαρείξηζε έξγσλ ΜED. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 12/53

13 3. Να δηαζέηεη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο PRESAGE ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜED. 4. Να έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θχθιν εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 5πιάζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηηο αλσηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: Γήισζε κε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: - επηρεηξεκαηηθή δνκή - ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο - πξντφληα θαη ππεξεζίεο - ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη - θαηάινγν έξγσλ πνπ έρεη πινπνηήζεη Τπνβνιή πξνζθνξψλ - Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο γξαπηέο πξνζθνξέο (δηθαηνινγεηηθά, ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) σο ηηο 21/11/2013 θαη ψξα 12:00 ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο, ζηε δηεχζπλζε: Αθαδεκίαο 18, ΣΚ 10559, Αζήλα, 3 νο φξνθνο. - Πξνζθνξέο, πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία είλαη εθπξφζεζκεο, δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, επηζηξέθνληαη θαη δελ αμηνινγνχληαη. - Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα - Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζε θιεηζηφ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη (α) ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, (β) ε ηερληθή πξνζθνξά ζε θιεηζηφ θάθειν (γ) ε Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 13/53

14 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε θιεηζηφ θάθειν. Ο θάθεινο ζα ππνβάιιεηαη κε ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν. Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη - Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα - Σελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ - Σε θξάζε: ΦΑΚΔΛΟ Πξνζθνξάο γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ «MΑΗΝ» - Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα απαληά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζαο «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο», γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. - Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεη επθξηλψο ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. - Απνθιίζεηο απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο απνηεινχλ νπσζδήπνηε ζηνηρεία απνθιεηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ. - Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ Ο εληαίνο θάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηξεηο αλεμάξηεηνπο θαθέινπο: Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθά Ο θάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: β. Δηαηξηθφ πξνθίι (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) δ. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) ε. Πεξηγξαθή εκπεηξίαο ζε παξφκνηα έξγα. Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο Πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία, ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 14/53

15 Δηδηθφηεξα ε ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζηηθά ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: - Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο - Πεξηγξαθή ηεο ζρεηηθήο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. - Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ππνςεθίνπ αλαδφρνπ (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ζηειερψλ ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ Αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. Φάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Ο θάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: Σν ζπλνιηθφ πνζφ ζε επξψ έλαληη ηνπ νπνίνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ην Έξγν, ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. Σν πνζφ ζε επξψ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ Σν ζπλνιηθφ πνζφ ζε επξψ έλαληη ηνπ νπνίνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ην Έξγν κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. Όινη νη επί κέξνπο θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ πξνζθέξνληνο, ηνλ ηίηιν ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ 21/11/2013 θαη ψξα 12:00, ζηα γξαθεία ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο. ζηηο Κξηηήξην Δπηινγήο - Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 15/53

16 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε θξηηήξην Δπηινγήο ηελ πιένλ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε έθπησζε κεγαιχηεξε απφ 10%. Πξνζθνξέο, νη νπνίεο δελ ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζεο ζα απνξξίπηνληαη. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη επηπξφζζεηα νπνηνδήπνηε άιιν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θξηζεί απαξαίηεην θαη νη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ην πξνζθνκίζνπλ. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο, ςφμφωνα με τα παρακάτω: Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηελ βαζκνιφγεζε επηκέξνπο θξηηεξίσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαζκνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη, κε ηελ ρξήζε θξηηεξίσλ θαη ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. Όια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα Σα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. Α/Α ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ πληειεζηήο Βαξχηεηαο 1. Καηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. πκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο 20% 2. Καηαιιειφηεηα ηεο ζχλζεζεο ηεο Οκάδαο πινπνίεζεο Έξγνπ 40% 3. Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ 40% Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 16/53

17 χλνιν 100% Οη δηαγσληδφκελνη πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ζπλνιηθή βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 75% ηεο απνιχηνπ κέγηζηεο βαζκνινγίαο (100) απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ. Δπίζεο απνθιείνληαη θαη φζνη δηαγσληδφκελνη ζπγθεληξψζνπλ θάησ απφ ην 70% ηεο απφιπηεο βαζκνινγίαο ηνπ θξηηεξίνπ ζε θάπνην απφ ηα θξηηήξηα. Ζ βαζκνινγία θάζε δηαγσληδφκελνπ, πνπ δελ απνθιείζηεθε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, θαη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ Βαζκνχ Σερληθήο Πξνζθνξάο (Β.Σ.Π.) θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Ο.Π.) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ηειηθφ ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη αλνίγκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά 85% θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 15%. Ο ηειηθφο βαζκφο (.Β.) θάζε δηαγσληδνκέλνπ, ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:.β. = (Σ.Β.) x 0,85 + (Ο.Β). x 0,15 φπνπ : ΣΒ= (Β.Σ.Π. ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ) / (Μέγηζηνο Β.Σ.Π. κεηαμχ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ) θαη Ο.Β.= (Μηθξφηεξε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κεηαμχ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ) / (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Γηαγσληδνκέλνπ). Με βάζε ηελ παξαπάλσ βαζκνινγία νη Γηαγσληδφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα θαηά θζίλνπζα ζεηξά πλνιηθνχ βαζκνχ. Σα δεθαδηθά ςεθία ζηξνγγπινπνηνχληαη κέρξη θαη ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πξνθχπηεη θαη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ σο ν ΑΝΑΓΟΥΟ ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ είλαη ν δηαγσληδφκελνο κε ηνλ πςειφηεξν.β. Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν ζα ππάξρεη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 17/53

18 χκβαζε Με ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ πλεξγάηε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο παξά ην γεγνλφο φηη ζα έρεη θιεζεί, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε Δηαηξεία δηθαηνχηαη λα θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ επφκελν κεηνδφηε. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη δήισζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δειψλεηαη φηη: Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή Γελ έρεη ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θαζ ππνηξνπή ή εγθιήκαηα γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. Γελ είλαη ππφδηθνο ιφγσ παξαπνκπήο κε ηειηζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο ζχκθσλα κε ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 4β ηνπ Π.Γ 60/2007 γηα ηελ αλάζεζε ζηνλ ίδην Αλάδνρν λέαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, σο επαλάιεςε παξφκνησλ κε ηηο ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνθεξχζζνληαη κε ηελ παξνχζα. Σν αλψηαην πνζφ ησλ λέσλ απηψλ ππεξεζηψλ δχλαηαη λα αλέιζεη έσο ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο. Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία απηή γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο κπνξεί λα γίλεη ηνπιάρηζην 3κήλεο πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ΜΑΗΝ. Καηαβνιή ακνηβήο Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο, κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ ακνηβψλ ηξίησλ, ζα γίλεηαη κε κεηξεηά ή κε επηηαγή, κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. Ζ απνπιεξσκή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαιήο θαη εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 18/53

19 Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ νπνπδήπνηε απηφ απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζηξέςεη θαη παξαδψζεη ζηελ Δηαηξεία φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ελαζρφιεζεο ηνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ην Έξγν. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα νινθιεξψζεη θαη παξαδψζεη ην έξγν ηνπ αθνινπζψληαο ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ αλαιπηηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο. θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ηνπ. Καζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Αζήλαο, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη φηαλ θιεζεί πξνο ηνχην, ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα παξνπζηάδεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαβξίζθεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζπλαληήζεηο αιιεινελεκέξσζεο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ (παξαηεξήζεηο, δηεπθξηλίζεηο, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θιπ.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηνπ, φπνηε θαιείηαη απφ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα θαη λα κελ γλσζηνπνηεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην νπνηαδήπνηε έγγξαθα, ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξάζρεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξείαο, νχηε λα δηαθεκίδεη ή αλαθνηλψλεη δεκφζηα φηη αλέιαβε ηελ παξνχζα παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηελ Δηαηξεία. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 19/53

20 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΊΑ ΓΡΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Γεληθέο Τπεξεζίεο Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξέρεη Τπνζηήξημε ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπ έξγνπ ΜΑΗΝ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο θαη νηλνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα απηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ππνζηήξημε ζα αθνξά ζε : - χληαμε Δθζέζεσλ Πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ (βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο MED) - Δπηθνηλσλία κε ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ πξνγξάκκαηνο - πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ νη εθάζηνηε θάθεινη πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία παξαθνινχζεζεο δαπαλψλ ζην ζχζηεκα PRESAGE ηνπ πξνγξάκκαηνο MED ψζηε λα ππνβιεζνχλ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ δαπαλψλ. - πκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο ηεο νκάδαο έξγνπ ηεο ΑλαζέηνπζαοΑξρήο πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν Παθέην Δξγαζίαο 2: Πιεξνθφξεζε Πιεξνθφξεζε, Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Κεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Πεξηγξαθή : Σν παθέην εξγαζίαο πεξηιακβάλεη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ πνιηηψλ, ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη νξγαληζκψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ πεξηνρψλ. Θα πξέπεη φινη νη κειινληηθνί ρξήζηεο λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηα «έμππλα» πιηθά, ψζηε λα παξαθηλεζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα «έμππλα» πιηθά. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο, κε ηελ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο, ζα ελεκεξσζνχλ ηνπηθνί θνξείο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε θαη θεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Γεληθά, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζα επηηεπρζεί επξεία δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ. Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη κεγαιχηεξν θάζκα απνδεθηψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηψλ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 20/53

21 Παξαδνηέα : Τπνζηήξημε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ, επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο, αμηνπνίεζεο θαη θεθαιαηνπνίεζεο ηηνπ έξγνπ ΜΑΗΝ. Παθέην Δξγαζίαο 3: Αλάιπζε ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ Μειέηε θαη Αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο θάζε ζκκεηέρνπζαο πεξηνρήο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Πεξηγξαθή : Σν παθέην εξγαζίαο πεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθή κειέηε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη ζε θάζε ζπκκεηέρνπζα ζην έξγν πεξηνρή ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Δπίζεο εθηφο ησλ πνιηηηθψλ, ζε θάζε πεξηνρή ζα πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ φια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα «έμππλα» πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηνλ θχθιν δσήο ηνπο θαζψο θαη ην θφζηνο απηψλ. Σέινο ζα πξαγκαηνπνηεζεί SWOT αλάιπζε ζηηο πεξηνρέο απηέο. Μειέηε δειαδή ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο εθαξκνγήο ηεο ρξήζεο ησλ «έμππλσλ» πιηθψλ θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Παξαδνηέα: πκκεηνρή ζηε αλάπηπμε SWOT αλάιπζεο ζηελ Αηηηθή Παθέην Δξγαζίαο 4: Αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN ρεδηαζκφο ελφο κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Πεξηγξαθή : Θα ζρεδηαζηεί ε πιαηθφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN, ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία ζα ζηεξίδεηαη ζε «εχθνιε ινγηθή» θαη ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ νηθνινγηθψλ πιηθψλ, νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο, παλεπηζηήκηα, εκπεηξνγλφκσλεο θιπ. Παξαδνηέα: Παξνρή ζηννηρείσλ γηα εηλ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ΜΑΗΝ. Παθέην Δξγαζίαο 5: Πηινηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ Πεξηγξαθή Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 21/53

22 Σν παθέην εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ εληαίαο κεζνδνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή. ηελ κεζνδνινγία ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ «έμππλα πιηθά». Θα εληνπηζηνχλ νη αλάγθεο, ζα θαηαγξαθνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζα εμεηαζηνχλ νη επηπηψζεηο θαη νη σθέιεηεο ρξήζεο ησλ «έμππλσλ» πιηθψλ. Παξαδνηέα: Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ζηελ Αηηηθή Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Χο ε εηζήγεζε. 7. Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΚ ΣΟC ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 1242R4 TOK-TOC Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Γηαθξαηηθνχ Έξγνπ 1242 R4 TOK-TOC ζπλεδξίαζε ζήκεξα 06/11/2013. ην γξαθείν ζπζθέςεσλ ηεο ΓΔ ηνπ ΒΔΑ κε ζέκα: 4ν ΔΞΑΜΖΝΟ - ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΚ- TOC. Παξφληεο : Παχινο Ραβάλεο, Πξφεδξνο ΒΔΑ Γεκήηξηνο Σζάηζνο, Α Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Βαζίιεηνο Ληακέηεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ΒΔΑ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 22/53

23 Κσλζηαληίλνο Γακίγνο, Β Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Κσλζηαληίλα Μαξθάθε, Οηθνλνκηθή Δπφπηξηα ΒΔΑ Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ, Γ/ληξηα Α Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Παλαγηψηεο Μπελεηάηνο, Γ/ληήο Β Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Λίιε Υξηζηνθνξίδνπ, πληνλίζηξηα ηνπ έξγνπ Μαηζαίνο Πξνζσπάξεο, Γεκ. Δπελδχζεηο, Τπ. Οηθνλνκίαο Έλαξμε ηεο πλάληεζεο:12:30 Σέινο ηεο πλάληεζεο:13:30 Έρνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Transfer Of Knowledge - Transfer Of Human Capital (TOK-TOC 1242R4), ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG IVC, 4ε Πξφζθιεζε, θαη ηα αθφινπζα επίζεκα έγγξαθα: (α) ηελ απφ επηζηνιή έγθξηζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC (ΑΠ 3978/ ) (β) ην έγγξαθν πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο γηα ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (γ) ην θείκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο γηα ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (ΑΠ ) (δ) ηε χκβαζε ηνπ ΒΔΑ κε ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC (ε) ηε χκβαζε ηνπ ΒΔΑ κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ TOK-TOC (ζη) ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν Οδεγφ Γηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC γηα ην έξγν (Μάηνο 2012) (δ) ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν Οδεγφ Γηαρείξηζεο ηνπ έξγσλ «εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Αξρή Πιεξσκήο γηα ην έξγν (Μάηνο 2013) (ε) ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ Οηθ. Γηαρείξηζε ηνπ Β.Δ.Α. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 23/53

24 (ζ) ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία πεξί δηαρείξηζεο ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (η) ηηο απνθάζεηο ηεο απφ ηεο ΓΔ ηνπ Β.Δ.Α. (θ) ηελ απφ 10776/ επηζηνιή απνρψξεζεο ηνπ Γήκνπ Μαξαζψλα - Δηαίξνο 2 - απφ ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (ι) ηελ απφ 3524/ επηζηνιή απνρψξεζεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Λάηβηαο - Δηαίξνο 7 - (Latvia Technology Park) απφ ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (κ) ηελ 4362/ επηζηνιή ελεκέξσζεο ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Γήκνπ Κάξηδαιη (Δηαίξνο 6) απφ ην έξγν TOK-TOC 1242R4 παξά ηηο ζπλερείο νριήζεηο ηνπ Κπξίνπ Δηαίξνπ (λ) ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ Φνξέσλ Παξνρήο Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ (Patronatul Serviciilor Publice), λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ιεηηνπξγεί κε θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο, ζηε ζέζε ηνπ Δηαίξνπ 8, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο πξνο ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC (μ) ην αίηεκα ζπκκεηνρήο ζην έξγν TOK-TOC ηεο Ρνπκαληθήο εηαηξείαο Brasov Metropolitan Agency σο Δηαίξνο 8 (ν) ην αίηεκα ζπκκεηνρήο ζην έξγν TOK-TOC ηεο Γεξκαληθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηλνηνκία IHK ZETIS GmbH σο Δηαίξνο 9 (π) ηα Απνζπάζκαηα Πξαθηηθψλ ηεο ΓΔ ηνπ ΒΔΑ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ TOK-TOC 1242R4 απφ ηνλ Γεθ 2011 έσο ζήκεξα (ξ) ηελ απνδνρή ηεο 2 εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΒΔΑ γηα ην έξγν TOK-TOC: 1. Απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηνπ 2νπ Δξγαζηήξηνπ ηνπ έξγνπ TOK-TOC 1242R4 ζην ΒΔΑ ζηηο γηα Γπλαίθεο Αγνξαζηέο θαη Πσιεηέο πνπ επηδηψθνπλ λα κεηαβηβάζνπλ ηελ επηρείξεζήο ηνπο ζε εμσνηθνγελεηαθφ ελδηαθεξφκελν θαηφπηλ παξάθιεζεο απφ ηελ θχξηα νκηιήηξηα. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 24/53

25 2. Απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηεο δηνξγάλσζεο ζχληνκεο εθδήισζεο γηα ηελ πξνβνιή ηεο ππνγξαθήο ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ζηηο 10:30 ην πξσί ηεο ίδηαο εκέξαο ( ) 3. Απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηεο δηνξγάλσζεο ζπλέληεπμεο ηχπνπ ζηηο 11:00 ην πξσί ηεο ίδηαο κέξαο ( ) 4. Δλέθξηλε ηηο δαπάλεο δηνξγάλσζεο 2νπ Δξγαζηήξηνπ ηνπ έξγνπ TOK-TOC 1242R4 ζην ΒΔΑ ηνλ Ηαλνπάξην 2014 Φηινμελία (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 200 επξψ ζπλνιηθά γηα αλαςπθηηθά θαη θαθέδεο. Δθηππψζεηο (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 100 επξψ 500 θάξηεο κε ηε δηεχζπλζε ΒΔΑ θαη ινγφηππα ηνπ έξγνπ (άκεζα, ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 360 επξψ 120 έγρξσκα Α4 3 ν πφζηεξ, ραξηί αλαθχθισζεο 60 Διιεληθά θαη 60 Αγγιηθά (ζρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε 3 νπ πφζηεξ ηνπ έξγνπ πνπ ζα ελεκεξψλεη γηα ηελ αιιαγή ζην εηαηξηθφ ζρήκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη πνπ ζα δηαθεκίδεη ηα λέα παξαδνηέα πρ (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 300 επξψ γηα120 folders κε ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε ην ζέκα θαη ηελ εκεξ/α ηνπ 2 νπ Δξγαζηεξίνπ 60 Διιεληθά θαη 60 Αγγιηθά Μαγλεηνθψλεζε φισλ ησλ παξνπζηάζεσλ, ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 200 επξψ καγλεηνθψλεζε φισλ ησλ παξνπζηάζεσλ θαη δηαιφγσλ Διιεληθά θαη Αγγιηθά Γηεξκελεία, Βηληενζθφπεζε γηα ην portal (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ BEA) 800 επξψ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Διιεληθά θαη Αγγιηθά 5. Δλέθξηλε ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ TOK-TOC (1242R4) απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΑ κέζσ link, ην νπνίν ζα παξαπέκπεη ηνλ επηζθέπηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ. 6. Δλέθξηλε ηελ άκεζε πξνβνιή ηνπ ΒΔΑ ζηα Αγγιηθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ελφςεη ηεο επίζεκεο ζπλάληεζεο ηνπ θ Πξνέδξνπ κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Δπηκ ηεο Καηζεξζιανπηεξλ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 25/53

26 7. Απνθάζηζε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Βηνηερληθψλ Θεκάησλ, ηνπ Σκήκαηνο Σχπνπ ηνπ ΒΔΑ θαη ηεο θ Λ Υξηζηνθνξίδνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκάησλ ζπδήηεζεο θαηά ηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ ΒΔΑ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Δπηκ ηεο Καηζεξζιανπηεξλ/ΗΖΚ Zetis GmbH ζηηο ηε ζπδήηεζε ζα εμεηαζηεί ε ζπλεξγαζία ησλ δχν Δπηκ/σλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο TOK-TOC.BIZ 8. Δλέθξηλε ηε δαπάλε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε κέζν καδηθήο κεηαθνξάο ή ηαμί, αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ελδέρνληαη ρηνλνπηψζεηο), θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζε ηεο θαο Υξηζηνθνξίδνπ θαη ηνπ θ Ραβάλε απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Γιαζθψβεο (πλάληεζε Δξγαζίαο κε ηνλ Δηαίξν 3, Ζκέξα Πιεξνθφξεζεο, Πεξηθ. Δξγαζηήξην, Δβδ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Γήκνπ Γιαζθψβεο), απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Φξαλθθνχξηεο, εληφο ηεο πφιεο Καηζεξζιάνπηεξλ απφ θαη πξνο ην Δπηκ ε δηνίθεζε ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ζε γεηηνληθή πφιε (ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΒΔΑ). 9. Δλέθξηλε ηε δαπάλε άκεζεο έγρξσκεο εθηχπσζεο κε ζεξκνθφιιεζε φισλ ησλ νινθιεξσκέλσλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ (WP1, WP2, WP3, WP4/1480 ζει) θαη ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ απηνχ εηο πεληαπινχλ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 500 επξψ κε θξηηήξην επηινγήο πξνκεζεπηή ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά αλά ζειίδα (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC). 10. Δλέθξηλε ηε δαπάλε άκεζεο αγνξάο 12 θσηνγξαθηψλ απφ «ηξάπεδα θσηνγξαθηψλ» γηα ηελ πξνβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κεηαβίβαζεο ζηα έληππα θαη ζηα ςεθηαθά εξγαιεία ηνπ έξγνπ ζπλνιηθήο δαπάλεο 150 επξψ (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC). 11. Απνθάζηζε ηε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ TOK-TOC ζε επξσπατθφ επίπεδν κέζα απφ ηελ Government Gazette, ηεχρνο ηνπ Μαξηίνπ 2014 πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Διιάδα θαη ζε ελέξγεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, φπσο ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ TOK- TOC,ελ ελφςεη ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ην 1 ν εμάκελν 2014 (5.000 έληππα, ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ζα ιάβνπλ ην ηεχρνο ηνπ Μαξηίνπ 2014), έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ. Παξφληεο : Παχινο Ραβάλεο, Πξφεδξνο ΒΔΑ Γεκήηξηνο Σζάηζνο, Α Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Βαζίιεηνο Ληακέηεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ΒΔΑ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 26/53

27 Κσλζηαληίλνο Γακίγνο, Β Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Κσλζηαληίλα Μαξθάθε, Οηθνλνκηθή Δπφπηξηα ΒΔΑ Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ, Γ/ληξηα Α Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Παλαγηψηεο Μπελεηάηνο, Γ/ληήο Β Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Λίιε Υξηζηνθνξίδνπ, πληνλίζηξηα ηνπ έξγνπ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη σο ε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. Σν 8 θαη 9 ζα έξζνπλ ζηελ Γ.Δ. απνινγηζηηθά. Σν 12 λα δηεξεπλεζεί θαη λα επαλέιζεη. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 1. Οινθιεξσκέλε ιχζε ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (back up) δεδνκέλσλ ΒΔΑ Σε ςυνϋχεια ϋρευνϊσ μασ για την βϋλτιςτη λύςη τόρηςησ αντιγρϊφων αςφαλεύασ, λόγω των αυξημϋνων αναγκών του Επιμελητηρύου ς αυτόν τον τομϋα (ΓΕΜΗ, αρχειοθϋτηςη εγγρϊφων, ), κατϋθεςαν προςφορϊ 5 εταιρεύεσ. Α.Π.ΒΕΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΥΑΠΑΞ ΚΟΣΟ ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΚΟΣΟ 5ΕΣΙΑ 6618 MedNautilus Greece S.A Arebas Ο.Ε ΟΤΕ Α.Ε , , Intercam Ε.Π.Ε , , , Digital SIMA A.E Από την εξϋταςη των επιςυναπτόμενων προςφορών, προκρύνονται οι λύςεισ των εταιρειών Arebas, Intercam, Digital SIMA, δεδομϋνου ότι οι ϊλλεσ δύο των ΟΤΕ, Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 27/53

28 και MedNautilus εύναι προςανατολιςμϋνεσ ςε ϊλλου μεγϋθουσ εγκαταςτϊςεισ (DATA CENTERS) με υψηλό κόςτοσ. Και οι τρεισ προκρινόμενεσ προτϊςεισ χρηςιμοποιούν τεχνολογύεσ (software) και προώόντα (2 Servers, ϋναν εντόσ ΒΕΑ και ϋναν ςε εξωτερικό χώρο) που μασ καλύπτουν. Η Intercam προςφϋρει τον χώρο φύλαξησ εκτόσ ΒΕΑ με δικό τησ Server. Εντόσ του ΒΕΑ προτεύνει την χρόςη ενόσ υπϊρχοντοσ μηχανόματοσ με την απαραύτητη αναβϊθμιςό του. Η Digital SIMA, προςφϋρει χώρο φύλαξησ εκτόσ ΒΕΑ και Servers τόςο εκτόσ όςο και εντόσ ΒΕΑ λύςη Β. Η Arebas διαθϋτει προςφϋρει χώρο φύλαξησ εκτόσ ΒΕΑ και Servers τόςο εκτόσ όςο και εντόσ ΒΕΑ. Κατόπιν των ανωτϋρω προτεύνουμε την προςφορϊ τησ εταιρεύασ Digital SIMA αφού προηγηθεύ δοκιμαςτικό λειτουργύα χρόνων, όγκων και τεχνικόσ. Παρακαλούμε για την απόφαςό ςασ. Ο ΠΡΟΪΣΑΜ. ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΕ O Διευθυντής Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη σο ε εηζήγεζε ε Digital Sima ΑΔ (2.892 εηήζην θφζηνο). 2. Απνδεκίσζε Οκάδσλ Δξγαζίαο Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 28/53

29 3. Δηήζηα ηερληθή ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ ΒΔΑ πεξηφδνπ ε ζπλέρεηα εηζήγεζήο καο απφ (ζέκα Β4/55/24/ ) δίδεηαη ε παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθή ελεκέξσζε. Πέξαλ ηεο ζχκβαζεο, ε ΗNTERCAM δελ έρεη πιεξσζεί γηα επηζθέςεηο ή επηιχζεηο πξνβιεκάησλ κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο, ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξείαο Όηαλ αλαθέξεη ε εηαηξεία φηη ζα ζπκβνπιεχεη ην Σκήκα γηα εμειίμεηο θιπ, δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο αιιά θαη επί ηνπ πξαθηένπ κε εγθαηαζηάζεηο demo εθαξκνγψλ (φπσο ήδε ζπλέβε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ web mail server θαη ηελ demo παξνπζίαζε ηνπ backup). H Intercam ήξζε ζην ΒΔΑ πάλσ απφ 8 θνξέο. Σφζν γηα πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο φζν θαη γηα έιεγρν. Πέξαλ ηεο ζχκβαζεο γηα πέξπζη, πιεξψζεθε γηα κία αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ ζηνλ mail server ππήξμε ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ ζηελ Γ.Δ ηνπ ΒΔΑ. ηήζεθε αλαβαζκηζκέλνο mail server (ινγηζκηθφ θαη data) ζε ηζρπξφηεξν κεράλεκα εθ ηνπ κεδελφο θαη επηιχζεθαλ πξνβιήκαηα επέθηαζεο ρψξνπ ζηα mail boxes. ε φηη αθνξά ηελ ζπληήξεζε ηνπ ΖΗΣΑCHI, 15% επί ηεο ηηκήο αγνξάο, είλαη ε ηηκή πνπ δήηεζε ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία Δγγχεζε ηνπ HITACHI. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία δίλεη εγγχεζε ελφο έηνπο εμ νξηζκνχ. Αλ φκσο θάπνηνο επηζπκεί εγγχεζε πέξαλ ηνπ έηνπο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αγνξάο παθέηνπ παξάηαζεο εγγχεζεο (κέρξη θαη 10εηή) Πξνζθνξά απφ άιιε εηαηξεία. Μπνξνχκε λα ιάβνπκε απφ άιιε / άιιεο εηαηξείεο αιιά απηφ ζα απαηηήζεη ρξφλν θαη ην θέξδνο ζα είλαη απφ ειάρηζην έσο αλχπαξθην, αθνχ ε θάζε πξνζθέξνπζα εηαηξεία ζα δεηήζεη ηηκέο απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο IBM, Hewlett Packard, Cisco θιπ. ε φηη αθνξά ηα θφζηε αγνξάο ησλ servers ζην computer room ηνπ ΒΔΑ έρνπλ σο εμήο : Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 29/53

30 ΗΒΜ λέν κεράλεκα (πξνκήζεηα πέξπζη) Υ3250 Μ επξψ ΗΒΜ Υ3250 Μ ,00 (πξνκήζεηα 2008) 2 ΗΒΜ SYSTEM X ,00 (πξνκήζεηα 2008) HP PROLIANT DL ,00 επξψ (πξνκήζεηα 2007) Sun SunFire X ,00 επξψ (πξνκήζεηα 2008) Οη ηηκέο αθνξνχλ κφλν ην hardware θαη φρη ινηπέο ρξεψζεηο φπσο software, εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε θ.ιπ. Γλψκε ηεο ππεξεζίαο είλαη φηη γηα 2 έηε αθφκα ηα κεραλήκαηα δελ ρξήδνπλ αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο. Ο ΠΡΟΪΣΑΜ. ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΕ O Διευθυντής Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Αλαβάιιεηαη. 4. Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο απνζηνιήο ΒΔΑ ζηε Γιαζθψβε γηα ην πξφγξακκα TOC TOK αο δηαβηβάδνπκε βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνζηνιή ηεο δηαρεηξίζηξηαο ηνπ έξγνπ ΣΟΚ-TOC θ. Υξηζηνθνξίδνπ ζηε Γιαζθψβε γηα ηελ ζπλάληεζε γηα ην πεξηθεξεηαθφ ζεκηλάξην αγνξαζηέοπσιεηέο. Απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΑΞΙΓΙΟΤ Bεβαηώλεηαη όηη ε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ κεηάβαζε ηεο θ. Υξηζηνθνξίδνπ δηαρεηξίζηξηαο ηνπ έξγνπ TOK-TOC, ζηε Γιαζθώβε γηα ηελ ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 30/53

31 TOK-TOC θαη ηελ ζπκκεηνρή ζην πεξηθεξεηαθό ζεκηλάξην γηα αγνξαζηέο πσιεηέο, από 13/11 κέρξη 17/11/2013) ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο κε αξηζκ. 52/21/ ζπλεδξίαζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 982,00 (ελληαθόζηα νγδόληα δύν επξώ) θαη αλαιύεηαη σο εμήο: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΘΔΚΛΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΙΓΟΤ Αεξνπνξηθά Δηζηηήξηα Ξελνδνρείν (135Υ4 δηαλπθ.) 540,00 ΤΝΟΛΟ 982,00 εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ πνζά θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ 2685/ Γαπάλεο θίλεζεο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ πξνζώπσλ κε εληνιή ηνπ Γεκνζίνπ εληόο θαη εθηόο ηεο Δπηθξαηείαο γηα εθηέιεζε Τπεξεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 301/ Βεβαηώλεηαη επίζεο, όηη γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε έρεη γίλεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΒΔΑ ρξήζεο εκεηώλεηαη όηη επηιέμηκεο δαπάλεο από ην πξόγξακκα TOK-TOC είλαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη ε δηακνλή. Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑΓΙΑ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη. 5. Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο απνζηνιήο ΒΔΑ ζηε Γεξκαλία γηα ην πξφγξακκα TOC TOK αο δηαβηβάδνπκε βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 31/53

32 ΒΔΑ ζηε Γεξκαλία γηα ηελ ζπλάληεζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ΣΟΚ-TOC θαη ηε ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην γηα αγνξαζηέο-πσιεηέο. Απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΑΞΙΓΙΟΤ Bεβαηώλεηαη όηη ε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ κεηάβαζε ηνπ Πξνέδξνπ ΒΔΑ θ. Ραβάλε, ηεο θ. Υξηζηνθνξίδνπ θαη ηνπ θ. Λακπξηαλίδε δηαρεηξίζηξηα θαη ζύκβνπινο ηνπ έξγνπ TOK-TOC, ζηε πόιε Καηζεξζιάνπηεξλ ηεο Γεξκαλίαο από 19/11 κέρξη 23/11/2013, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ σο εθπξόζσπνη ηνπ ΒΔΑ ζηε ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ TOK-TOC (ζεκηλάξην γηα αγνξαζηέο-πσιεηέο, ηερληθή επηηξνπή θαη επηηξνπή παξαθνινύζεζεο έξγνπ, ζπλάληεζε ΒΔΑ κε Δπηκειεηήξην) ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο κε αξηζκ. 52/21/ ζπλεδξίαζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 2.331,84 (δύν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα έλα επξώ θαη νγδόληα ηέζζεξα ιεπηά) θαη αλαιύεηαη σο εμήο: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΠΑΤΛΟ ΡΑΒΑΝΗ ΘΔΚΛΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΙΓΟΤ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΛΑΜΠΡΗΑΝΗΓΖ Αεξνπνξηθά Δηζηηήξηα (247,28Υ3) 741,84 Δηζηηήξηα ηξέλνπ Φξαλθθνύξηε-Καηδεξζιάνπηεξλ κε επηζηξνθή 150,00 πεξίπνπ Ξελνδνρείν (75Υ4 δηαλπθ. Υ3) 900,00 Ηκεξήζηα Απνδεκίσζε : Παύινο Ραβάλεο (120Υ4+60) 540,00 ΤΝΟΛΟ 2.331,84 εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ πνζά θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ 2685/ Γαπάλεο θίλεζεο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ πξνζώπσλ κε εληνιή ηνπ Γεκνζίνπ εληόο θαη εθηόο ηεο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 32/53

33 Δπηθξαηείαο γηα εθηέιεζε Τπεξεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 301/ Βεβαηώλεηαη επίζεο, όηη γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε έρεη γίλεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΒΔΑ ρξήζεο εκεηώλεηαη όηη επηιέμηκεο δαπάλεο από ην πξόγξακκα TOK-TOC είλαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο (αεξνπνξηθά, ηξέλν), ε δηακνλή θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ κέρξη 80 ηελ εκέξα, δειαδή ζπλνιηθό πνζό 320 (80Υ4). Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑΓΙΑ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη. 6. Αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ γηα δηάθνξεο πξνκήζεηεο αο δηαβηβάδνπκε αίηεκα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ γηα ηελ πξνκήζεηα δχν θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζην ρψξν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Γ νξφθνπ, θαζψο θαη ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο ηνπ Α νξφθνπ. Δπίζεο ηελ πξφηαζε ηνπ ηκήκαηνο γηα πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ ηεο θνπδίλαο. Παξαθαινχκε γηα απφθαζή ζαο. Ο Αξκφδηνο Τπάιιεινο Μαλσιηάο Νίθνο Ζ Πξντζηακέλε Ο Γηεπζπληήο Καββαδία Μαξία Παλαγήο Μπελεηάηνο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 33/53

34 Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Σα ζέκαηα ηνπ Α νξφθνπ. Θα εμεηαζηνχλ απφ ηνλ Γ. Γξακκαηέαο. Σα ππφινηπα ζα επαλεμεηαζηνχλ. 7.Μφλσζε ηνπ δψκαηνο ηεο ηαξάηζαο αο ελεκεξψλνπκε φηη ζην δσκάηην ηνπ δψκαηνο ηεο ηαξάηζαο, (ην νπνίν πξηλ ιίγν θαηξφ είρε αλαθαηληζηεί) παξνπζηάζηεθαλ πγξαζίεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην ηαξαηζάθη ηνπ δσκαηίνπ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ, φπσο ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηηο μχιηλεο θαηαζθεπέο, ζηα επηρξίζκαηα θ.ι.π. Καηφπηλ απηνχ δεηήζεθαλ πξνζθνξέο (επηζπλάπηνληαη) γηα ηε κφλσζε ηεο ηαξάηζαο ηνπ δσκαηίνπ γηα πεξίπνπ 40m2. Ζ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Αζαλαζίνπ Νηθφιανο (5537/ ) είλαη 880,00 +ΦΠΑ, κε ηε κέζνδν επίζηξσζεο θχιισλ ειαζηηθήο κεκβξάλεο PVC. Δίλαη δνθηκαζκέλε κέζνδνο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ ππφινηπε ηαξάηζα απφ ηελ ίδηα εηαηξεία. Ζ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Αθνί Μάξθνπ Technoflios (5993/ ) αθνξά δχν κεζφδνπο επίζηξσζεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο. Σν θφζηνο είλαη ζηε κία πεξίπησζε 711,96 +ΦΠΑ (επίζηξσζε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε αλάκεημε θαη άιισλ κνλσηηθψλ πιηθψλ, φπσο αθξπιηθφ θανπηζνχθ, πνιπνπξεζάλε θιπ.) θαη ζηε δεχηεξε 798,12 +ΦΠΑ (επίζηξσζε ζε φια ηα ζεκεία, αθφκε θαη ζηα θνχηεια κφλν κε αζθαιηηθή κεκβξάλε). εκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία πξνηείλεη ζαλ θαιχηεξε ιχζε ηελ πξψηε κέζνδν. Παξαθαινχκε γηα απφθαζή ζαο. Ο Αξκφδηνο Τπάιιεινο Μαλσιηάο Νίθνο Ζ Πξντζηακέλε Καββαδία Μαξία Ο Γηεπζπληήο Παλαγήο Μπελεηάηνο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 34/53

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα