Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ"

Transcript

1 Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεχζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1. Πξνθαηαβνιή Κνηλνηηθήο πκκεηνρήο ζην δίθηπν EEN HELLAS αο ελεκεξψλνπκε φηη ζηάιζεθε ζην Δπηκειεηήξην επηηαγή πνζνχ ,00 επξψ, πνπ αθνξά ζηελ πξνθαηαβνιή (55%) θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο γηα ην Γίθηπν EEN- Hellas, ηε δηεηία Λφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο θαηαβνιήο, ε ΔΔ ζα ζηείιεη κέζα ζην Ννέκβξην, επηπιένλ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ. Απφ 14/10/2013 επίζεο πηζηψζεθε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ΒΔΑ ην πνζφ ησλ ,57 επξψ, σο απνπιεξσκή γηα ηελ πεξίνδν Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΒΔΑ σο κέινο ηνπ Γηθηχνπ ΔΔΝ γηα ηε 2εηία Δλέξγεηα ηφρνο Aπνηειέζκαηα % Οθη.2013 Δπηζθέςεηο ηζηνζειίδαο Επιμορθωηικά ζεμινάρια και ομάδες εργαζίας 9 * Ζκεξίδεο % Δξσηήκαηα απφ επηρεηξήζεηο 1550 * Δξσηήκαηα απφ ηνπηθνχο θνξείο % Δμεηδηθεπκέλεο Δξσηήζεηο απφ κέιε ηνπ Γηθηχνπ % ζην εμσηεξηθφ Δμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο - πκβνπιέο γηα ηελ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 1/53

2 ηεο ΔΔ, ζέκαηα θαηλνηνκίαο πκβνπιέο γηα δηεζλνπνίεζε 340 * * 160 Δξσηεκαηνιφγηα ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ % Μεληαία ελεκεξσηηθά έληππα % Δθδφζεηο % Γειηία Σχπνπ % Διιεληθέο πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο % Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ειιεληθέο πξνηάζεηο % ζπλεξγαζίαο Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα μέλεο πξνηάζεηο % ζπλεξγαζίαο Πξνθαζνξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο % (πκκεηνρή-ζπλδηνξγάλσζε ζε εθδειψζεηο) Δπηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο 9 0 0% Δπηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο 5 0 0% πκκεηνρή κε πεξίπηεξν ζε εθζέζεηο % Τπνβνιή ππνζέζεσλ ζην % Μεραληζκφ Αλαηξνθνδφηεζεο ΜΜΔ ηεο Δ.Δ Καιέο πξαθηηθέο 2 0 0% πκκεηνρή ζε απνθεληξσκέλα ζεκηλάξηα 1 0 0% πκκεηνρή ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο 2 0 0% πξνζσπηθνχ πκκεηνρή ζε καζήκαηα e-learning 1 0 0% πκκεηνρή ζε θακπάληεο ηεο Δ.Δ % Δεν έτει ολοκληρωθεί η καηαγραθή ηοσς ζηο ηλεκηρονικό πρωηόκολλο H αξκφδηα ππάιιεινο Καηεξίλα Λενχζε Ζ Πξντζηακέλε H Γ/ληξηα Εσή Λακπξηλέα Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 2/53

3 Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Έγηλε ελεκέξσζε. Οη Γ/ληέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππάιιειν λα εμεηάζνπλ ηξφπνπο αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ. 2. Οξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηε ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΑΗΝ ζηε Νίθαηα ηεο Γαιιίαο θαη ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα (26-27/11/2013) Σε ςυνϋχεια τησ υπ αρ. 55/24/ απόφαςησ τησ Δ.Ε. και τησ ςχετικόσ εξουςιοδότηςόσ μου, ςχετικϊ με το Πρόγραμμα MAIN (Πρόγραμμα κωδ: MED 1 C MED MAIN), παραθϋτω τα εξόσ: Όπωσ όδη γνωρύζετε, το ϋργο MAIN ςτοχεύει ςτην ανϊπτυξη τησ ϋννοιασ των «εδαφικών νηςύδων», ςτισ οπούεσ οι τοπικού εταύροι θα εργϊζονται μαζύ και οι νηςύδεσ θα ςυνεργϊζονται μεταξύ τουσ, για τη διϊδοςη των «ϋξυπνων υλικών» μεταξύ των τοπικών ό γειτονικών κοινοτότων και φορϋων για την ενεργειακό απόδοςη των κτιρύων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, με βϊςη τη γεωγραφικό θϋςη του Προγρϊμματοσ MED, το ϋργο ϋχει επικεντρωθεύ πϊνω ςτην κατηγορύα προώόντων για «κρύεσ ςτϋγεσ», δηλαδό ςε λύςεισ για ςτϋγεσ, με υψηλό αντανακλαςτικότητα τησ ηλιακόσ ακτινοβολύασ, προκειμϋνου να περιορύςουν την υπερθϋρμανςη των κτιρύων το καλοκαύρι. Το ϋργο που θα αναλϊβει το Β.Ε.Α ωσ εταύροσ, (από ελληνικόσ πλευρϊσ εύναι και ο Δόμοσ Αχαρνών και το IASA - Ινςτιτούτο επιταχυντικών ςυςτημϊτων και εφαρμογών που εύναι ςυνδεδεμϋνο με Τμόματα του Παν/μύου Αθηνών και του Πολυτεχνεύου), επικεντρώνεται ςτην Πληροφόρηςη, Ευαιςθητοπούηςη και Κεφαλαιοπούηςη των αποτελεςμϊτων του Έργου. Δρϊςεισ ευαιςθητοπούηςησ δηλαδό, των επιχειρόςεων, των πολιτών και δημόςιων αρχών, των περιοχών που ςυμμετϋχουν. Επύςησ, ενημϋρωςη, ςχετικϊ με τα «ϋξυπνα υλικϊ», ώςτε να τα χρηςιμοποιόςουν. Στο πλαύςιο τησ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 3/53

4 δρϊςησ, εύναι και η διοργϊνωςη ςεμιναρύων και ςυναντόςεων εργαςύασ, ςχετικϊ με την αξιοπούηςη των αποτελεςμϊτων του ϋργου. H ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Οξίδνληαη λα κεηαβνχλ ε θα Γεκεηξαθάθε Π. θαη ε θα Καπελή Γ. (κε θάιπςε εκεξήζηαο απνδεκίσζεο 85 ). 3. Οξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηε ζπλάληεζε ηνπ Γηθηχνπ ζηελ Αζήλα ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ: χκθσλα κε ηελ ππ αξ. πξση. 7078/ επηζηνιή, πνπ απέζηεηιαλ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Β.Δ.Α. νη θ.θ: Γεξάζηκνο Κνπδέιεο, Καζεγεηήο ηνπ Σκ. Πνι. Δπηζηήκεο θαη Γεκ. Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Οξέζηεο Κσλζηαληάο, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο Δξεπλεηήο, πιεξνθνξνχκαζηε γηα κηα Αλαπηπμηαθή χκπξαμε κε ηελ επσλπκία «πλ-εξγάδνκαη ζην Ηζηνξηθφ Κέληξν». πληνληζηήο, είλαη ε «Δηαηξεία Μειέηεο Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ», ε νπνία ζπληνλίδεη θαη ην «Γίθηπν Αζήλα». Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Γηθηχνπ, είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζχκπξαμεο θνξέσλ πνπ δξνπλ αλεμάξηεηα θαη λα ζπγθξνηήζεη δίθηπν ζπλεξγαζίαο, ηνπηθψλ θνξέσλ ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ. Μαο δεηήζεθε ε ζπκβνιή καο, σο Δπηκειεηήξην, κε ηνλ νξηζκφ ελφο εθπξνζψπνπ, γηα λα παξαζηεί ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ηνπ Γηθηχνπ, κε αληηθείκελν «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε ζην Κέληξν ηεο Αζήλαο», ζηα κέζα Ννεκβξίνπ. ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ: Απφ κηθξή έξεπλά καο, πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1. Ζ «ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ», είλαη κηα Αλαπηπμηαθή χκπξαμε, πνπ έρεη Μέιε ηεο: Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 4/53

5 Σν ΔΒΔΑ, ην ΚΔΚ «ΑΜΚΔ ΔΡΓΟΝ», ηελ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή ΜΚΟ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ», ηε ΜΚΟ «ΚΛΗΜΑΚΑ», ηελ Δηαηξεία Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Αζελψλ, ηελ Δηαηξεία «Μειέηεο Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ» θαη ην «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ». 2. Ζ χκπξαμε απηή, πινπνηεί ηελ Πξάμε «πλεξγάδνκαη ζην Ηζηνξηθφ Κέληξν», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. 3. Οη δξάζεηο, αθνξνχλ πξνεηνηκαζία ησλ αλέξγσλ σθεινπκέλσλ, πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο, ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ γηα 3 κήλεο θαη γεληθά ηε ζχδεπμε πξνζθνξάο δήηεζεο εξγαζίαο. Αλάκεζα ζηηο δξάζεηο, είλαη θαη ε θαηάξηηζε αλέξγσλ, κε αληηθείκελα: Μαγεηξηθή δαραξνπιαζηηθή, Δπηζηηηζηηθή ηέρλε, νξνθνθνκία θαη επηκειεηεία θηηξίσλ. Δπίζεο, εθπαίδεπζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα φζνπο αλαπηχμνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε θαη δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθήο ζεξκνθνηηίδαο επηρεηξήζεσλ. Ζ ΑΠΟΦΖ ΜΑ: Κξίλνπκε, φηη εθφζνλ δελ είκαζηε Μέιε ηεο Αζηηθήο χκπξαμεο, δελ έρνπκε άιιε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λα ζπλδξάκνπκε ζην Γίθηπν κε αληαπνδνηηθά νθέιε γηα ηα κέιε καο, εθηφο ίζσο ηεο πιεξνθφξεζεο κέζσ ηζηνζειίδαο καο. Ζ ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο, γηα κηα επαθή κε ηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ, ζα ήηαλ σζηφζν ρξήζηκε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πεξηζψξην, ζε δξάζε απφ ηελ νπνία ζα απνθνκίζεη νθέιε ην Δπηκειεηήξην. Ζ Πξντζηακέλε Γηεπζχληξηα Ζ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Οξίδεηαη ε θα Μαξθάθε Κ. (74.3) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 5/53

6 4. Τπνγξαθή Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο ΒΔΑ κε ην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Οξηζκφο εκεξνκελίαο εθδήισζεο Σε ςυνϋχεια προηγούμενησ απόφαςησ τησ Δ.Ε. και μετϊ από το ςχετικό Απόςπαςμα Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλύου του Δόμου Αγ. Δημητρύου, που μασ ϋχει αποςταλεύ, ςασ διαβιβϊζουμε ςχϋδιο του Πρωτοκόλλου Συνεργαςύασ και προτεύνουμε τον οριςμό ημερομηνύασ τησ ςχετικόσ εκδόλωςησ ςτο Β.Ε.Α, οπότε και υπογραφεύ από κοινού η ςυμφωνύα. Η Προώςταμϋνη Η Διευθύντρια Ξ. Γεκεηξαθάθε Παξ. Γηνβαλνπνχινπ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Αζήλαο (ΒΔΑ) θαη ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο ηελ Αζήλα ζήκεξα,.2013, Ο Γήκνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ, κε έδξα ηνλ Αγ. Γεκήηξην Αηηηθήο, Αγίνπ Γεκεηξίνπ 55, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ Γήκαξρν θα Μαξία Αλδξνχηζνπ, θαη ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Αζήλαο (Β.Δ.Α.) κε έδξα ηελ Αζήλα, Αθαδεκίαο 18, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Παχιν Ραβάλε, νη νπνίνη ζα θαινχληαη εθεμήο «ηα κέξε» ζπκθψλεζαλ φηη κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, ζηε γεληθφηεξε θαηεχζπλζε ηεο ζηήξημεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ ρψξα καο, ζηνπο εμήο ηνκείο: 1. Γεκηνπξγία Γξαθείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο TOK-TOC ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ νκψλπκνπ έξγνπ (www.tok-toc.eu), κε ζθνπφ ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Ζ ελ ιφγσ δξάζε ζα ζπλδεζεί θαη κε ηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα tok-.toc.biz Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 6/53

7 γηα ηε ζηήξημε ησλ εμσνηθνγελεηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κεηαβηβάζεσλ. 2. Γεκηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθήο Θεξκνθνηηίδαο ζηα πιαίζηα ηεο απφ θνηλνχ πξνψζεζεο θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο ε κεηαβίβαζε πγηψλ θαη αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε λένπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ηηο ζπλερίζνπλ. 3. Δπηκφξθσζε: ηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο ηα κέξε ζα ζρεδηάζνπλ, νξγαλψζνπλ θαη ζα πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηα βίνπ κάζεζε ζε φια ηα επίπεδα θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ άλσ ησλ 50. Τπάξρεη αλάγθε ζηε ρψξα καο γηα ηε δεκηνπξγία ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ κεηαθνξάο ηεο γλψζεο ηνπ γεξάζθνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο λεφηεξεο γεληέο. 4. Δθδειψζεηο: Σα κέξε κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ, πνπ σο ζηφρν λα έρνπλ ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία, θαη ηελ αξηζηεία, θ.ιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα αθνξά θαη ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ (θαη δηεζλψλ) κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 5. Έξεπλεο Μειέηεο: Σα κέξε κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη κειεηψλ κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ-πξννπηηθψλ θαζψο θαη ηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε θνξείο θαη θέληξα ιήςεηο απνθάζεσλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ζηε ρψξα καο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 6. Δπξσπατθά θαη Δζληθά Πξνγξάκκαηα: Σα κέιε κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πξφηαζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο, ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ εμσζηξέθεηα. 7. πκβνιή ζηελ πξνψζεζε ηεο «πξάζηλεο θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» : Σα κέξε κπνξνχλ λα πινπνηνχλ απφ θνηλνχ δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο «πξάζηλεο» θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη γεληθά γηα ηε δηάδνζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο «κεδεληθψλ ξχπσλ» ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 7/53

8 Σν παξφλ πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δχν κεξψλ. Οη ζπκβαιιφκελνη Γηα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ Γεκεηξίνπ Παφλοσ Ραβάνησ Γηα ην Γήκν Αγίνπ Μαρία Ανδροφτςου Πξφεδξνο Γ. Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ ηηο Δγθξίλεηαη ην ζρέδην ηνπ Πξσηφθνιινπ πλεξγαζίαο. (74.4) 5. Αίηεκα γηα πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ζρεηηθήο κε ηελ πγηεηλή & αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Τγηεηλή θαη ηε Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο (EU-OSHA) πξαγκαηνπνηεί ηελ δηεηία ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία κε ζέκα: «Πρόληψη ηων κινδύνων ζηην εργαζία με ηη ζυμμεηοχή όλων» Γηα ηελ Διιάδα ππεχζπλνο θνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθζηξαηείαο είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο. Ζ εθζηξαηεία «Αζθαιείο θαη Τγηείο Υψξνη Δξγαζίαο» έρεη απνθεληξσκέλν ραξαθηήξα θαη επηδηψθεη λα βνεζήζεη ηηο εζληθέο αξρέο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο θνξείο, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, θαη ηνπο ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Ζ εθζηξαηεία εζηηάδεη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Πξφιεςε θηλδχλσλ θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ - ελζάξξπλζε ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ - ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ησλ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 8/53

9 ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ εθζηξαηεία «Αζθαιείο θαη Τγηείο Υψξνη Δξγαζίαο» απνηειεί ζεκαληηθφ ηνκέα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ δηθηχνπ «Enterprise Europe». ην πιαίζην απηφ καο δεηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο λα δηνξγαλσζεί ζηελ έδξα ηνπ ΒΔΑ εζπεξίδα ε νπνία ζα επηθεληξσζεί ζε πξαθηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο βηνηέρλεο πνπ ήδε έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην ζεκηλάξην ησλ ηερληθψλ αζθαιείαο. Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο κε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ην απφγεπκα ηεο θαη δεηείηαη ε έγθξηζε 200 Δπξψ γηα θάιπςε αλαςπθηηθψλ θαη κηθξνεδεζκάησλ. Αξκφδηνο Τπάιιεινο Ζιίαο Κπξγηφπνπινο Ζ Πξντζηάκελε Ζ Γ/ληξηα Εσή Λακπξηλέα Παξαζθεπή Γηνβαλλνπνχινπ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Χο ε εηζήγεζε. (74.5) 6. Πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΑΗΝ αο δηαβηβάδνπκε πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ επηινγήο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MAIN, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην ΒΔΑ σο εηαίξνο. Παξαθαινχκε γηα απφθαζή ζαο. Ζ Πξντζηάκελε Εσή Λακπξηλέα Ζ Γ/ληξηα Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΖΝΑ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 9/53

10 Αθαδεκίαο 18, Σ.Κ.10559, Αζήλα, ηει , fax acsmi.gr, url : Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε κε ζθνπφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ έξγνπ : «MAtériaux INtélligents MAIN» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ : 07/11/2013 ΔΡΓΟ : πκκεηνρή Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ζην Έξγν MAtériaux INtélligents MAIN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : 21/11/2013, 12:00κ.κ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : θα Εσε Λακπξηλεα, Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο είλαη ε επηινγή εμεηδηθεπκέλνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε (εθεμήο ν «Τπνςήθηνο Αλάδνρνο»), πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηo Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ ζηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην Έξγν κε ηίηιν: MAIN - MAtériaux INtélligents ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο MED. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 10/53

11 Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ MAIN Σν έξγν MAIN είλαη έλα Δπξσπατθφ έξγν ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ελληά θνξέσλ απφ 4 ρψξεο (Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Γαιιία) ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο MED. Αθνξά ζηε ρξήζε «έμππλσλ» πιηθψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Πξνηείλεη ηελ πξνζπάζεηα ρξήζεο ησλ πιηθψλ απηψλ ζε ζθεπέο θαη πεδνδξφκηα έηζη ψζηε λα κεησζεί ε δέζηε. Δπίζεο πξννζεί ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο ησλ «έμππλσλ» πιηθψλ κε ζθνπφ, καθξνπξφζεζκα, ηελ εκπνξηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα αθφινπζα παθέηα εξγαζίαο : ΠΔ 1: πληνληζκφο θαη Γηαρείξηζε ηνπ έξγνπ Οηθνλνκηθή Παξαθνινχζεζε Δλδηάκεζε θαη Σειηθή Αμηνιφγεζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ΠΔ 2:Πιεξνθφξεζε, Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Κεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. ΠΔ 3: Μειέηε θαη Αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ζε θάζε ζπκκεηέρνπζα πεξηνρή ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα Αλάιπζε ησλ Γπλαηψλ / Αδχλαησλ ζεκείσλ - Δπθαηξηψλ/ Απεηιψλ (SWOT αλάιπζε) ΠΔ 4: Γεκηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN Αλάπηπμε θνηλνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο γηα φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πεξηνρέο ΠΔ 5: Πηινηηθή Δθαξκνγή θνηλήο κεζνδνινγίαο ζε φιεο ηηο εκπιεθιφκελεο πεξηνρέο Παξνπζίαζε ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α: ΠΗΝΑΚΑ Α - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΔΧΝ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 11/53

12 Γξάζε Πξνυπνινγηζκφο (ζπκπεξηι. ΦΠΑ) Παθέην Δξγαζίαο 2 : Πιεξνθφξεζε, Δπαηζζεηνπνίεζε θαη 6.000,00 Κεθαιαηνπνίεζε Παθέην Δξγαζίαο 3 : Μειέηε θαη Αλάιπζε πεξηνρήο 2.500,00 Παθέην Δξγαζίαο 4 : Πιαηθφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN 7.000,00 Παθέην Δξγαζίαο 5 : Πηινηηθή Δθαξκνγή 9.500,00 χλνιν ,00 Παξαηεξήζεηο: 1. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην εγθεθξηκέλν ρέδην Γξάζεο θαη αθνξνχλ ζην ξφιν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ. 2. Γεδνκέλνπ φηη ε πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη πνιπζπκκεηνρηθή, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηα ζηειέρε θαη ησλ άιισλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ ηα παξαδνηέα ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ. 3. Όια ηα παξαδνηέα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 4. Πεξηγξαθή ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Α. Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζην Γηαγσληζκφ: 1. Να δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 2. Να δηαζέηεη 10εηε ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, δηαρείξηζε ή πινπνίεζε Δπξσπατθψλ έξγσλ θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο έξγσλ (θπζηθφ αληηθείκελν, ρξνλνδηάγξακκα, πξνυπνινγηζκφο) θαη ηνπιάρηζηνλ 3εηε εκπεηξία ζε δηαρείξηζε έξγσλ ΜED. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 12/53

13 3. Να δηαζέηεη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο PRESAGE ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜED. 4. Να έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θχθιν εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 5πιάζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηηο αλσηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: Γήισζε κε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: - επηρεηξεκαηηθή δνκή - ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο - πξντφληα θαη ππεξεζίεο - ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη - θαηάινγν έξγσλ πνπ έρεη πινπνηήζεη Τπνβνιή πξνζθνξψλ - Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο γξαπηέο πξνζθνξέο (δηθαηνινγεηηθά, ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) σο ηηο 21/11/2013 θαη ψξα 12:00 ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο, ζηε δηεχζπλζε: Αθαδεκίαο 18, ΣΚ 10559, Αζήλα, 3 νο φξνθνο. - Πξνζθνξέο, πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία είλαη εθπξφζεζκεο, δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, επηζηξέθνληαη θαη δελ αμηνινγνχληαη. - Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα - Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζε θιεηζηφ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη (α) ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, (β) ε ηερληθή πξνζθνξά ζε θιεηζηφ θάθειν (γ) ε Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 13/53

14 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε θιεηζηφ θάθειν. Ο θάθεινο ζα ππνβάιιεηαη κε ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν. Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη - Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα - Σελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ - Σε θξάζε: ΦΑΚΔΛΟ Πξνζθνξάο γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ «MΑΗΝ» - Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα απαληά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζαο «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο», γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. - Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεη επθξηλψο ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. - Απνθιίζεηο απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο απνηεινχλ νπσζδήπνηε ζηνηρεία απνθιεηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ. - Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ Ο εληαίνο θάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηξεηο αλεμάξηεηνπο θαθέινπο: Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθά Ο θάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: β. Δηαηξηθφ πξνθίι (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) δ. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) ε. Πεξηγξαθή εκπεηξίαο ζε παξφκνηα έξγα. Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο Πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία, ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 14/53

15 Δηδηθφηεξα ε ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζηηθά ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: - Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο - Πεξηγξαθή ηεο ζρεηηθήο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. - Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ππνςεθίνπ αλαδφρνπ (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ζηειερψλ ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ Αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. Φάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Ο θάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: Σν ζπλνιηθφ πνζφ ζε επξψ έλαληη ηνπ νπνίνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ην Έξγν, ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. Σν πνζφ ζε επξψ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ Σν ζπλνιηθφ πνζφ ζε επξψ έλαληη ηνπ νπνίνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ην Έξγν κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. Όινη νη επί κέξνπο θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ πξνζθέξνληνο, ηνλ ηίηιν ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ 21/11/2013 θαη ψξα 12:00, ζηα γξαθεία ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο. ζηηο Κξηηήξην Δπηινγήο - Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 15/53

16 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε θξηηήξην Δπηινγήο ηελ πιένλ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε έθπησζε κεγαιχηεξε απφ 10%. Πξνζθνξέο, νη νπνίεο δελ ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζεο ζα απνξξίπηνληαη. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη επηπξφζζεηα νπνηνδήπνηε άιιν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θξηζεί απαξαίηεην θαη νη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ην πξνζθνκίζνπλ. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο, ςφμφωνα με τα παρακάτω: Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηελ βαζκνιφγεζε επηκέξνπο θξηηεξίσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαζκνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη, κε ηελ ρξήζε θξηηεξίσλ θαη ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. Όια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα Σα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. Α/Α ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ πληειεζηήο Βαξχηεηαο 1. Καηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. πκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο 20% 2. Καηαιιειφηεηα ηεο ζχλζεζεο ηεο Οκάδαο πινπνίεζεο Έξγνπ 40% 3. Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ 40% Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 16/53

17 χλνιν 100% Οη δηαγσληδφκελνη πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ζπλνιηθή βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 75% ηεο απνιχηνπ κέγηζηεο βαζκνινγίαο (100) απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ. Δπίζεο απνθιείνληαη θαη φζνη δηαγσληδφκελνη ζπγθεληξψζνπλ θάησ απφ ην 70% ηεο απφιπηεο βαζκνινγίαο ηνπ θξηηεξίνπ ζε θάπνην απφ ηα θξηηήξηα. Ζ βαζκνινγία θάζε δηαγσληδφκελνπ, πνπ δελ απνθιείζηεθε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, θαη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ Βαζκνχ Σερληθήο Πξνζθνξάο (Β.Σ.Π.) θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Ο.Π.) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ηειηθφ ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη αλνίγκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά 85% θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 15%. Ο ηειηθφο βαζκφο (.Β.) θάζε δηαγσληδνκέλνπ, ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:.β. = (Σ.Β.) x 0,85 + (Ο.Β). x 0,15 φπνπ : ΣΒ= (Β.Σ.Π. ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ) / (Μέγηζηνο Β.Σ.Π. κεηαμχ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ) θαη Ο.Β.= (Μηθξφηεξε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κεηαμχ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ) / (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Γηαγσληδνκέλνπ). Με βάζε ηελ παξαπάλσ βαζκνινγία νη Γηαγσληδφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα θαηά θζίλνπζα ζεηξά πλνιηθνχ βαζκνχ. Σα δεθαδηθά ςεθία ζηξνγγπινπνηνχληαη κέρξη θαη ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πξνθχπηεη θαη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ σο ν ΑΝΑΓΟΥΟ ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ είλαη ν δηαγσληδφκελνο κε ηνλ πςειφηεξν.β. Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν ζα ππάξρεη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 17/53

18 χκβαζε Με ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ πλεξγάηε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο παξά ην γεγνλφο φηη ζα έρεη θιεζεί, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε Δηαηξεία δηθαηνχηαη λα θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ επφκελν κεηνδφηε. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη δήισζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δειψλεηαη φηη: Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή Γελ έρεη ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θαζ ππνηξνπή ή εγθιήκαηα γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. Γελ είλαη ππφδηθνο ιφγσ παξαπνκπήο κε ηειηζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο ζχκθσλα κε ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 4β ηνπ Π.Γ 60/2007 γηα ηελ αλάζεζε ζηνλ ίδην Αλάδνρν λέαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, σο επαλάιεςε παξφκνησλ κε ηηο ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνθεξχζζνληαη κε ηελ παξνχζα. Σν αλψηαην πνζφ ησλ λέσλ απηψλ ππεξεζηψλ δχλαηαη λα αλέιζεη έσο ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο. Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία απηή γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο κπνξεί λα γίλεη ηνπιάρηζην 3κήλεο πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ΜΑΗΝ. Καηαβνιή ακνηβήο Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο, κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ ακνηβψλ ηξίησλ, ζα γίλεηαη κε κεηξεηά ή κε επηηαγή, κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. Ζ απνπιεξσκή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαιήο θαη εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 18/53

19 Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζήλαο. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ νπνπδήπνηε απηφ απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζηξέςεη θαη παξαδψζεη ζηελ Δηαηξεία φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ελαζρφιεζεο ηνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ην Έξγν. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα νινθιεξψζεη θαη παξαδψζεη ην έξγν ηνπ αθνινπζψληαο ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ αλαιπηηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο. θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ηνπ. Καζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Αζήλαο, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη φηαλ θιεζεί πξνο ηνχην, ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα παξνπζηάδεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαβξίζθεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζπλαληήζεηο αιιεινελεκέξσζεο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ (παξαηεξήζεηο, δηεπθξηλίζεηο, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θιπ.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηνπ, φπνηε θαιείηαη απφ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα θαη λα κελ γλσζηνπνηεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην νπνηαδήπνηε έγγξαθα, ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξάζρεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξείαο, νχηε λα δηαθεκίδεη ή αλαθνηλψλεη δεκφζηα φηη αλέιαβε ηελ παξνχζα παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηελ Δηαηξεία. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 19/53

20 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΊΑ ΓΡΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Γεληθέο Τπεξεζίεο Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξέρεη Τπνζηήξημε ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπ έξγνπ ΜΑΗΝ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο θαη νηλνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα απηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ππνζηήξημε ζα αθνξά ζε : - χληαμε Δθζέζεσλ Πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ (βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο MED) - Δπηθνηλσλία κε ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ πξνγξάκκαηνο - πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ νη εθάζηνηε θάθεινη πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία παξαθνινχζεζεο δαπαλψλ ζην ζχζηεκα PRESAGE ηνπ πξνγξάκκαηνο MED ψζηε λα ππνβιεζνχλ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πιεξσκήο γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ δαπαλψλ. - πκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο ηεο νκάδαο έξγνπ ηεο ΑλαζέηνπζαοΑξρήο πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν Παθέην Δξγαζίαο 2: Πιεξνθφξεζε Πιεξνθφξεζε, Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Κεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Πεξηγξαθή : Σν παθέην εξγαζίαο πεξηιακβάλεη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ πνιηηψλ, ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη νξγαληζκψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ πεξηνρψλ. Θα πξέπεη φινη νη κειινληηθνί ρξήζηεο λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηα «έμππλα» πιηθά, ψζηε λα παξαθηλεζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα «έμππλα» πιηθά. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο, κε ηελ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο, ζα ελεκεξσζνχλ ηνπηθνί θνξείο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε θαη θεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Γεληθά, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζα επηηεπρζεί επξεία δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ. Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη κεγαιχηεξν θάζκα απνδεθηψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηψλ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 20/53

21 Παξαδνηέα : Τπνζηήξημε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ, επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο, αμηνπνίεζεο θαη θεθαιαηνπνίεζεο ηηνπ έξγνπ ΜΑΗΝ. Παθέην Δξγαζίαο 3: Αλάιπζε ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ Μειέηε θαη Αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο θάζε ζκκεηέρνπζαο πεξηνρήο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Πεξηγξαθή : Σν παθέην εξγαζίαο πεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθή κειέηε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη ζε θάζε ζπκκεηέρνπζα ζην έξγν πεξηνρή ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Δπίζεο εθηφο ησλ πνιηηηθψλ, ζε θάζε πεξηνρή ζα πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ φια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα «έμππλα» πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηνλ θχθιν δσήο ηνπο θαζψο θαη ην θφζηνο απηψλ. Σέινο ζα πξαγκαηνπνηεζεί SWOT αλάιπζε ζηηο πεξηνρέο απηέο. Μειέηε δειαδή ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο εθαξκνγήο ηεο ρξήζεο ησλ «έμππλσλ» πιηθψλ θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Παξαδνηέα: πκκεηνρή ζηε αλάπηπμε SWOT αλάιπζεο ζηελ Αηηηθή Παθέην Δξγαζίαο 4: Αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN ρεδηαζκφο ελφο κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Πεξηγξαθή : Θα ζρεδηαζηεί ε πιαηθφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο MAIN, ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία ζα ζηεξίδεηαη ζε «εχθνιε ινγηθή» θαη ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ νηθνινγηθψλ πιηθψλ, νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο, παλεπηζηήκηα, εκπεηξνγλφκσλεο θιπ. Παξαδνηέα: Παξνρή ζηννηρείσλ γηα εηλ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ΜΑΗΝ. Παθέην Δξγαζίαο 5: Πηινηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ Πεξηγξαθή Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 21/53

22 Σν παθέην εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ εληαίαο κεζνδνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή. ηελ κεζνδνινγία ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ «έμππλα πιηθά». Θα εληνπηζηνχλ νη αλάγθεο, ζα θαηαγξαθνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζα εμεηαζηνχλ νη επηπηψζεηο θαη νη σθέιεηεο ρξήζεο ησλ «έμππλσλ» πιηθψλ. Παξαδνηέα: Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ζηελ Αηηηθή Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Χο ε εηζήγεζε. 7. Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΚ ΣΟC ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 1242R4 TOK-TOC Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Γηαθξαηηθνχ Έξγνπ 1242 R4 TOK-TOC ζπλεδξίαζε ζήκεξα 06/11/2013. ην γξαθείν ζπζθέςεσλ ηεο ΓΔ ηνπ ΒΔΑ κε ζέκα: 4ν ΔΞΑΜΖΝΟ - ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΚ- TOC. Παξφληεο : Παχινο Ραβάλεο, Πξφεδξνο ΒΔΑ Γεκήηξηνο Σζάηζνο, Α Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Βαζίιεηνο Ληακέηεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ΒΔΑ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 22/53

23 Κσλζηαληίλνο Γακίγνο, Β Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Κσλζηαληίλα Μαξθάθε, Οηθνλνκηθή Δπφπηξηα ΒΔΑ Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ, Γ/ληξηα Α Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Παλαγηψηεο Μπελεηάηνο, Γ/ληήο Β Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Λίιε Υξηζηνθνξίδνπ, πληνλίζηξηα ηνπ έξγνπ Μαηζαίνο Πξνζσπάξεο, Γεκ. Δπελδχζεηο, Τπ. Οηθνλνκίαο Έλαξμε ηεο πλάληεζεο:12:30 Σέινο ηεο πλάληεζεο:13:30 Έρνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Transfer Of Knowledge - Transfer Of Human Capital (TOK-TOC 1242R4), ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG IVC, 4ε Πξφζθιεζε, θαη ηα αθφινπζα επίζεκα έγγξαθα: (α) ηελ απφ επηζηνιή έγθξηζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC (ΑΠ 3978/ ) (β) ην έγγξαθν πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο γηα ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (γ) ην θείκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο γηα ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (ΑΠ ) (δ) ηε χκβαζε ηνπ ΒΔΑ κε ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC (ε) ηε χκβαζε ηνπ ΒΔΑ κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ TOK-TOC (ζη) ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν Οδεγφ Γηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC γηα ην έξγν (Μάηνο 2012) (δ) ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν Οδεγφ Γηαρείξηζεο ηνπ έξγσλ «εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Αξρή Πιεξσκήο γηα ην έξγν (Μάηνο 2013) (ε) ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ Οηθ. Γηαρείξηζε ηνπ Β.Δ.Α. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 23/53

24 (ζ) ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία πεξί δηαρείξηζεο ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (η) ηηο απνθάζεηο ηεο απφ ηεο ΓΔ ηνπ Β.Δ.Α. (θ) ηελ απφ 10776/ επηζηνιή απνρψξεζεο ηνπ Γήκνπ Μαξαζψλα - Δηαίξνο 2 - απφ ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (ι) ηελ απφ 3524/ επηζηνιή απνρψξεζεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Λάηβηαο - Δηαίξνο 7 - (Latvia Technology Park) απφ ην έξγν TOK-TOC 1242R4 (κ) ηελ 4362/ επηζηνιή ελεκέξσζεο ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Γήκνπ Κάξηδαιη (Δηαίξνο 6) απφ ην έξγν TOK-TOC 1242R4 παξά ηηο ζπλερείο νριήζεηο ηνπ Κπξίνπ Δηαίξνπ (λ) ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ Φνξέσλ Παξνρήο Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ (Patronatul Serviciilor Publice), λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ιεηηνπξγεί κε θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο, ζηε ζέζε ηνπ Δηαίξνπ 8, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο πξνο ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC (μ) ην αίηεκα ζπκκεηνρήο ζην έξγν TOK-TOC ηεο Ρνπκαληθήο εηαηξείαο Brasov Metropolitan Agency σο Δηαίξνο 8 (ν) ην αίηεκα ζπκκεηνρήο ζην έξγν TOK-TOC ηεο Γεξκαληθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηλνηνκία IHK ZETIS GmbH σο Δηαίξνο 9 (π) ηα Απνζπάζκαηα Πξαθηηθψλ ηεο ΓΔ ηνπ ΒΔΑ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ TOK-TOC 1242R4 απφ ηνλ Γεθ 2011 έσο ζήκεξα (ξ) ηελ απνδνρή ηεο 2 εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ INTERREG IVC Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΒΔΑ γηα ην έξγν TOK-TOC: 1. Απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηνπ 2νπ Δξγαζηήξηνπ ηνπ έξγνπ TOK-TOC 1242R4 ζην ΒΔΑ ζηηο γηα Γπλαίθεο Αγνξαζηέο θαη Πσιεηέο πνπ επηδηψθνπλ λα κεηαβηβάζνπλ ηελ επηρείξεζήο ηνπο ζε εμσνηθνγελεηαθφ ελδηαθεξφκελν θαηφπηλ παξάθιεζεο απφ ηελ θχξηα νκηιήηξηα. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 24/53

25 2. Απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηεο δηνξγάλσζεο ζχληνκεο εθδήισζεο γηα ηελ πξνβνιή ηεο ππνγξαθήο ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ζηηο 10:30 ην πξσί ηεο ίδηαο εκέξαο ( ) 3. Απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηεο δηνξγάλσζεο ζπλέληεπμεο ηχπνπ ζηηο 11:00 ην πξσί ηεο ίδηαο κέξαο ( ) 4. Δλέθξηλε ηηο δαπάλεο δηνξγάλσζεο 2νπ Δξγαζηήξηνπ ηνπ έξγνπ TOK-TOC 1242R4 ζην ΒΔΑ ηνλ Ηαλνπάξην 2014 Φηινμελία (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 200 επξψ ζπλνιηθά γηα αλαςπθηηθά θαη θαθέδεο. Δθηππψζεηο (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 100 επξψ 500 θάξηεο κε ηε δηεχζπλζε ΒΔΑ θαη ινγφηππα ηνπ έξγνπ (άκεζα, ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 360 επξψ 120 έγρξσκα Α4 3 ν πφζηεξ, ραξηί αλαθχθισζεο 60 Διιεληθά θαη 60 Αγγιηθά (ζρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε 3 νπ πφζηεξ ηνπ έξγνπ πνπ ζα ελεκεξψλεη γηα ηελ αιιαγή ζην εηαηξηθφ ζρήκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη πνπ ζα δηαθεκίδεη ηα λέα παξαδνηέα πρ (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 300 επξψ γηα120 folders κε ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε ην ζέκα θαη ηελ εκεξ/α ηνπ 2 νπ Δξγαζηεξίνπ 60 Διιεληθά θαη 60 Αγγιηθά Μαγλεηνθψλεζε φισλ ησλ παξνπζηάζεσλ, ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC) 200 επξψ καγλεηνθψλεζε φισλ ησλ παξνπζηάζεσλ θαη δηαιφγσλ Διιεληθά θαη Αγγιηθά Γηεξκελεία, Βηληενζθφπεζε γηα ην portal (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ BEA) 800 επξψ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Διιεληθά θαη Αγγιηθά 5. Δλέθξηλε ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ TOK-TOC (1242R4) απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΑ κέζσ link, ην νπνίν ζα παξαπέκπεη ηνλ επηζθέπηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ. 6. Δλέθξηλε ηελ άκεζε πξνβνιή ηνπ ΒΔΑ ζηα Αγγιηθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ελφςεη ηεο επίζεκεο ζπλάληεζεο ηνπ θ Πξνέδξνπ κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Δπηκ ηεο Καηζεξζιανπηεξλ. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 25/53

26 7. Απνθάζηζε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Βηνηερληθψλ Θεκάησλ, ηνπ Σκήκαηνο Σχπνπ ηνπ ΒΔΑ θαη ηεο θ Λ Υξηζηνθνξίδνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκάησλ ζπδήηεζεο θαηά ηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ ΒΔΑ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Δπηκ ηεο Καηζεξζιανπηεξλ/ΗΖΚ Zetis GmbH ζηηο ηε ζπδήηεζε ζα εμεηαζηεί ε ζπλεξγαζία ησλ δχν Δπηκ/σλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο TOK-TOC.BIZ 8. Δλέθξηλε ηε δαπάλε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε κέζν καδηθήο κεηαθνξάο ή ηαμί, αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ελδέρνληαη ρηνλνπηψζεηο), θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζε ηεο θαο Υξηζηνθνξίδνπ θαη ηνπ θ Ραβάλε απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Γιαζθψβεο (πλάληεζε Δξγαζίαο κε ηνλ Δηαίξν 3, Ζκέξα Πιεξνθφξεζεο, Πεξηθ. Δξγαζηήξην, Δβδ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Γήκνπ Γιαζθψβεο), απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Φξαλθθνχξηεο, εληφο ηεο πφιεο Καηζεξζιάνπηεξλ απφ θαη πξνο ην Δπηκ ε δηνίθεζε ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ζε γεηηνληθή πφιε (ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΒΔΑ). 9. Δλέθξηλε ηε δαπάλε άκεζεο έγρξσκεο εθηχπσζεο κε ζεξκνθφιιεζε φισλ ησλ νινθιεξσκέλσλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ (WP1, WP2, WP3, WP4/1480 ζει) θαη ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ απηνχ εηο πεληαπινχλ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 500 επξψ κε θξηηήξην επηινγήο πξνκεζεπηή ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά αλά ζειίδα (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC). 10. Δλέθξηλε ηε δαπάλε άκεζεο αγνξάο 12 θσηνγξαθηψλ απφ «ηξάπεδα θσηνγξαθηψλ» γηα ηελ πξνβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κεηαβίβαζεο ζηα έληππα θαη ζηα ςεθηαθά εξγαιεία ηνπ έξγνπ ζπλνιηθήο δαπάλεο 150 επξψ (ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ TOK-TOC). 11. Απνθάζηζε ηε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ TOK-TOC ζε επξσπατθφ επίπεδν κέζα απφ ηελ Government Gazette, ηεχρνο ηνπ Μαξηίνπ 2014 πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Διιάδα θαη ζε ελέξγεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, φπσο ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ TOK- TOC,ελ ελφςεη ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ην 1 ν εμάκελν 2014 (5.000 έληππα, ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ζα ιάβνπλ ην ηεχρνο ηνπ Μαξηίνπ 2014), έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ. Παξφληεο : Παχινο Ραβάλεο, Πξφεδξνο ΒΔΑ Γεκήηξηνο Σζάηζνο, Α Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Βαζίιεηνο Ληακέηεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ΒΔΑ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 26/53

27 Κσλζηαληίλνο Γακίγνο, Β Αληηπξφεδξνο ΒΔΑ Κσλζηαληίλα Μαξθάθε, Οηθνλνκηθή Δπφπηξηα ΒΔΑ Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ, Γ/ληξηα Α Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Παλαγηψηεο Μπελεηάηνο, Γ/ληήο Β Γηεχζπλζεο ΒΔΑ Λίιε Υξηζηνθνξίδνπ, πληνλίζηξηα ηνπ έξγνπ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη σο ε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. Σν 8 θαη 9 ζα έξζνπλ ζηελ Γ.Δ. απνινγηζηηθά. Σν 12 λα δηεξεπλεζεί θαη λα επαλέιζεη. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 1. Οινθιεξσκέλε ιχζε ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (back up) δεδνκέλσλ ΒΔΑ Σε ςυνϋχεια ϋρευνϊσ μασ για την βϋλτιςτη λύςη τόρηςησ αντιγρϊφων αςφαλεύασ, λόγω των αυξημϋνων αναγκών του Επιμελητηρύου ς αυτόν τον τομϋα (ΓΕΜΗ, αρχειοθϋτηςη εγγρϊφων, ), κατϋθεςαν προςφορϊ 5 εταιρεύεσ. Α.Π.ΒΕΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΥΑΠΑΞ ΚΟΣΟ ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΚΟΣΟ 5ΕΣΙΑ 6618 MedNautilus Greece S.A Arebas Ο.Ε ΟΤΕ Α.Ε , , Intercam Ε.Π.Ε , , , Digital SIMA A.E Από την εξϋταςη των επιςυναπτόμενων προςφορών, προκρύνονται οι λύςεισ των εταιρειών Arebas, Intercam, Digital SIMA, δεδομϋνου ότι οι ϊλλεσ δύο των ΟΤΕ, Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 27/53

28 και MedNautilus εύναι προςανατολιςμϋνεσ ςε ϊλλου μεγϋθουσ εγκαταςτϊςεισ (DATA CENTERS) με υψηλό κόςτοσ. Και οι τρεισ προκρινόμενεσ προτϊςεισ χρηςιμοποιούν τεχνολογύεσ (software) και προώόντα (2 Servers, ϋναν εντόσ ΒΕΑ και ϋναν ςε εξωτερικό χώρο) που μασ καλύπτουν. Η Intercam προςφϋρει τον χώρο φύλαξησ εκτόσ ΒΕΑ με δικό τησ Server. Εντόσ του ΒΕΑ προτεύνει την χρόςη ενόσ υπϊρχοντοσ μηχανόματοσ με την απαραύτητη αναβϊθμιςό του. Η Digital SIMA, προςφϋρει χώρο φύλαξησ εκτόσ ΒΕΑ και Servers τόςο εκτόσ όςο και εντόσ ΒΕΑ λύςη Β. Η Arebas διαθϋτει προςφϋρει χώρο φύλαξησ εκτόσ ΒΕΑ και Servers τόςο εκτόσ όςο και εντόσ ΒΕΑ. Κατόπιν των ανωτϋρω προτεύνουμε την προςφορϊ τησ εταιρεύασ Digital SIMA αφού προηγηθεύ δοκιμαςτικό λειτουργύα χρόνων, όγκων και τεχνικόσ. Παρακαλούμε για την απόφαςό ςασ. Ο ΠΡΟΪΣΑΜ. ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΕ O Διευθυντής Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη σο ε εηζήγεζε ε Digital Sima ΑΔ (2.892 εηήζην θφζηνο). 2. Απνδεκίσζε Οκάδσλ Δξγαζίαο Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 28/53

29 3. Δηήζηα ηερληθή ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ ΒΔΑ πεξηφδνπ ε ζπλέρεηα εηζήγεζήο καο απφ (ζέκα Β4/55/24/ ) δίδεηαη ε παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθή ελεκέξσζε. Πέξαλ ηεο ζχκβαζεο, ε ΗNTERCAM δελ έρεη πιεξσζεί γηα επηζθέςεηο ή επηιχζεηο πξνβιεκάησλ κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο, ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξείαο Όηαλ αλαθέξεη ε εηαηξεία φηη ζα ζπκβνπιεχεη ην Σκήκα γηα εμειίμεηο θιπ, δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο αιιά θαη επί ηνπ πξαθηένπ κε εγθαηαζηάζεηο demo εθαξκνγψλ (φπσο ήδε ζπλέβε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ web mail server θαη ηελ demo παξνπζίαζε ηνπ backup). H Intercam ήξζε ζην ΒΔΑ πάλσ απφ 8 θνξέο. Σφζν γηα πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο φζν θαη γηα έιεγρν. Πέξαλ ηεο ζχκβαζεο γηα πέξπζη, πιεξψζεθε γηα κία αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ ζηνλ mail server ππήξμε ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ ζηελ Γ.Δ ηνπ ΒΔΑ. ηήζεθε αλαβαζκηζκέλνο mail server (ινγηζκηθφ θαη data) ζε ηζρπξφηεξν κεράλεκα εθ ηνπ κεδελφο θαη επηιχζεθαλ πξνβιήκαηα επέθηαζεο ρψξνπ ζηα mail boxes. ε φηη αθνξά ηελ ζπληήξεζε ηνπ ΖΗΣΑCHI, 15% επί ηεο ηηκήο αγνξάο, είλαη ε ηηκή πνπ δήηεζε ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία Δγγχεζε ηνπ HITACHI. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία δίλεη εγγχεζε ελφο έηνπο εμ νξηζκνχ. Αλ φκσο θάπνηνο επηζπκεί εγγχεζε πέξαλ ηνπ έηνπο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αγνξάο παθέηνπ παξάηαζεο εγγχεζεο (κέρξη θαη 10εηή) Πξνζθνξά απφ άιιε εηαηξεία. Μπνξνχκε λα ιάβνπκε απφ άιιε / άιιεο εηαηξείεο αιιά απηφ ζα απαηηήζεη ρξφλν θαη ην θέξδνο ζα είλαη απφ ειάρηζην έσο αλχπαξθην, αθνχ ε θάζε πξνζθέξνπζα εηαηξεία ζα δεηήζεη ηηκέο απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο IBM, Hewlett Packard, Cisco θιπ. ε φηη αθνξά ηα θφζηε αγνξάο ησλ servers ζην computer room ηνπ ΒΔΑ έρνπλ σο εμήο : Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 29/53

30 ΗΒΜ λέν κεράλεκα (πξνκήζεηα πέξπζη) Υ3250 Μ επξψ ΗΒΜ Υ3250 Μ ,00 (πξνκήζεηα 2008) 2 ΗΒΜ SYSTEM X ,00 (πξνκήζεηα 2008) HP PROLIANT DL ,00 επξψ (πξνκήζεηα 2007) Sun SunFire X ,00 επξψ (πξνκήζεηα 2008) Οη ηηκέο αθνξνχλ κφλν ην hardware θαη φρη ινηπέο ρξεψζεηο φπσο software, εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε θ.ιπ. Γλψκε ηεο ππεξεζίαο είλαη φηη γηα 2 έηε αθφκα ηα κεραλήκαηα δελ ρξήδνπλ αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο. Ο ΠΡΟΪΣΑΜ. ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΕ O Διευθυντής Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Αλαβάιιεηαη. 4. Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο απνζηνιήο ΒΔΑ ζηε Γιαζθψβε γηα ην πξφγξακκα TOC TOK αο δηαβηβάδνπκε βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνζηνιή ηεο δηαρεηξίζηξηαο ηνπ έξγνπ ΣΟΚ-TOC θ. Υξηζηνθνξίδνπ ζηε Γιαζθψβε γηα ηελ ζπλάληεζε γηα ην πεξηθεξεηαθφ ζεκηλάξην αγνξαζηέοπσιεηέο. Απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΑΞΙΓΙΟΤ Bεβαηώλεηαη όηη ε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ κεηάβαζε ηεο θ. Υξηζηνθνξίδνπ δηαρεηξίζηξηαο ηνπ έξγνπ TOK-TOC, ζηε Γιαζθώβε γηα ηελ ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 30/53

31 TOK-TOC θαη ηελ ζπκκεηνρή ζην πεξηθεξεηαθό ζεκηλάξην γηα αγνξαζηέο πσιεηέο, από 13/11 κέρξη 17/11/2013) ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο κε αξηζκ. 52/21/ ζπλεδξίαζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 982,00 (ελληαθόζηα νγδόληα δύν επξώ) θαη αλαιύεηαη σο εμήο: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΘΔΚΛΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΙΓΟΤ Αεξνπνξηθά Δηζηηήξηα Ξελνδνρείν (135Υ4 δηαλπθ.) 540,00 ΤΝΟΛΟ 982,00 εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ πνζά θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ 2685/ Γαπάλεο θίλεζεο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ πξνζώπσλ κε εληνιή ηνπ Γεκνζίνπ εληόο θαη εθηόο ηεο Δπηθξαηείαο γηα εθηέιεζε Τπεξεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 301/ Βεβαηώλεηαη επίζεο, όηη γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε έρεη γίλεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΒΔΑ ρξήζεο εκεηώλεηαη όηη επηιέμηκεο δαπάλεο από ην πξόγξακκα TOK-TOC είλαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη ε δηακνλή. Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑΓΙΑ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη. 5. Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο απνζηνιήο ΒΔΑ ζηε Γεξκαλία γηα ην πξφγξακκα TOC TOK αο δηαβηβάδνπκε βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 31/53

32 ΒΔΑ ζηε Γεξκαλία γηα ηελ ζπλάληεζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ΣΟΚ-TOC θαη ηε ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην γηα αγνξαζηέο-πσιεηέο. Απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΑΞΙΓΙΟΤ Bεβαηώλεηαη όηη ε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ κεηάβαζε ηνπ Πξνέδξνπ ΒΔΑ θ. Ραβάλε, ηεο θ. Υξηζηνθνξίδνπ θαη ηνπ θ. Λακπξηαλίδε δηαρεηξίζηξηα θαη ζύκβνπινο ηνπ έξγνπ TOK-TOC, ζηε πόιε Καηζεξζιάνπηεξλ ηεο Γεξκαλίαο από 19/11 κέρξη 23/11/2013, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ σο εθπξόζσπνη ηνπ ΒΔΑ ζηε ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ TOK-TOC (ζεκηλάξην γηα αγνξαζηέο-πσιεηέο, ηερληθή επηηξνπή θαη επηηξνπή παξαθνινύζεζεο έξγνπ, ζπλάληεζε ΒΔΑ κε Δπηκειεηήξην) ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο κε αξηζκ. 52/21/ ζπλεδξίαζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 2.331,84 (δύν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα έλα επξώ θαη νγδόληα ηέζζεξα ιεπηά) θαη αλαιύεηαη σο εμήο: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΠΑΤΛΟ ΡΑΒΑΝΗ ΘΔΚΛΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΙΓΟΤ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΛΑΜΠΡΗΑΝΗΓΖ Αεξνπνξηθά Δηζηηήξηα (247,28Υ3) 741,84 Δηζηηήξηα ηξέλνπ Φξαλθθνύξηε-Καηδεξζιάνπηεξλ κε επηζηξνθή 150,00 πεξίπνπ Ξελνδνρείν (75Υ4 δηαλπθ. Υ3) 900,00 Ηκεξήζηα Απνδεκίσζε : Παύινο Ραβάλεο (120Υ4+60) 540,00 ΤΝΟΛΟ 2.331,84 εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ πνζά θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ 2685/ Γαπάλεο θίλεζεο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ πξνζώπσλ κε εληνιή ηνπ Γεκνζίνπ εληόο θαη εθηόο ηεο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 32/53

33 Δπηθξαηείαο γηα εθηέιεζε Τπεξεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 301/ Βεβαηώλεηαη επίζεο, όηη γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε έρεη γίλεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΒΔΑ ρξήζεο εκεηώλεηαη όηη επηιέμηκεο δαπάλεο από ην πξόγξακκα TOK-TOC είλαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο (αεξνπνξηθά, ηξέλν), ε δηακνλή θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ κέρξη 80 ηελ εκέξα, δειαδή ζπλνιηθό πνζό 320 (80Υ4). Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑΓΙΑ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη. 6. Αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ γηα δηάθνξεο πξνκήζεηεο αο δηαβηβάδνπκε αίηεκα ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ γηα ηελ πξνκήζεηα δχν θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζην ρψξν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Γ νξφθνπ, θαζψο θαη ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο ηνπ Α νξφθνπ. Δπίζεο ηελ πξφηαζε ηνπ ηκήκαηνο γηα πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ ηεο θνπδίλαο. Παξαθαινχκε γηα απφθαζή ζαο. Ο Αξκφδηνο Τπάιιεινο Μαλσιηάο Νίθνο Ζ Πξντζηακέλε Ο Γηεπζπληήο Καββαδία Μαξία Παλαγήο Μπελεηάηνο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 33/53

34 Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Σα ζέκαηα ηνπ Α νξφθνπ. Θα εμεηαζηνχλ απφ ηνλ Γ. Γξακκαηέαο. Σα ππφινηπα ζα επαλεμεηαζηνχλ. 7.Μφλσζε ηνπ δψκαηνο ηεο ηαξάηζαο αο ελεκεξψλνπκε φηη ζην δσκάηην ηνπ δψκαηνο ηεο ηαξάηζαο, (ην νπνίν πξηλ ιίγν θαηξφ είρε αλαθαηληζηεί) παξνπζηάζηεθαλ πγξαζίεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην ηαξαηζάθη ηνπ δσκαηίνπ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ, φπσο ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηηο μχιηλεο θαηαζθεπέο, ζηα επηρξίζκαηα θ.ι.π. Καηφπηλ απηνχ δεηήζεθαλ πξνζθνξέο (επηζπλάπηνληαη) γηα ηε κφλσζε ηεο ηαξάηζαο ηνπ δσκαηίνπ γηα πεξίπνπ 40m2. Ζ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Αζαλαζίνπ Νηθφιανο (5537/ ) είλαη 880,00 +ΦΠΑ, κε ηε κέζνδν επίζηξσζεο θχιισλ ειαζηηθήο κεκβξάλεο PVC. Δίλαη δνθηκαζκέλε κέζνδνο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ ππφινηπε ηαξάηζα απφ ηελ ίδηα εηαηξεία. Ζ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Αθνί Μάξθνπ Technoflios (5993/ ) αθνξά δχν κεζφδνπο επίζηξσζεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο. Σν θφζηνο είλαη ζηε κία πεξίπησζε 711,96 +ΦΠΑ (επίζηξσζε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε αλάκεημε θαη άιισλ κνλσηηθψλ πιηθψλ, φπσο αθξπιηθφ θανπηζνχθ, πνιπνπξεζάλε θιπ.) θαη ζηε δεχηεξε 798,12 +ΦΠΑ (επίζηξσζε ζε φια ηα ζεκεία, αθφκε θαη ζηα θνχηεια κφλν κε αζθαιηηθή κεκβξάλε). εκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία πξνηείλεη ζαλ θαιχηεξε ιχζε ηελ πξψηε κέζνδν. Παξαθαινχκε γηα απφθαζή ζαο. Ο Αξκφδηνο Τπάιιεινο Μαλσιηάο Νίθνο Ζ Πξντζηακέλε Καββαδία Μαξία Ο Γηεπζπληήο Παλαγήο Μπελεηάηνο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 34/53

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: 15.1.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα