POWER BREAKFAST. Surviving the Storm. Στρατθγικζσ Αναδιοργάνωςθσ ςε Περιβάλλον Κρίςθσ. Πέμπτη, 15 Απριλίου Achieving Excellence Together

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "POWER BREAKFAST. Surviving the Storm. Στρατθγικζσ Αναδιοργάνωςθσ ςε Περιβάλλον Κρίςθσ. Πέμπτη, 15 Απριλίου 2012. Achieving Excellence Together"

Transcript

1 POWER BREAKFAST Surviving the Storm Στρατθγικζσ Αναδιοργάνωςθσ ςε Περιβάλλον Κρίςθσ Πέμπτη, 15 Απριλίου 2012 Achieving

2 Η εκδιλωςθ Achieving Το επίκαιρο κζμα τθσ μείωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ και τθσ ςτρατθγικισ αναδιοργάνωςθσ ςτα νζα δεδομζνα που διαμορφϊνονται ςε ςυνκικεσ κρίςθσ, ςυηιτθςαν τθν Ρζμπτθ 22 Μαρτίου 2012, 28 επιλεγμζνοι κορυφαίοι Ζλλθνεσ Managers και Business Leaders ςτο Holiday Inn. Θ ςυνάντθςθ, που οργανϊκθκε από τθν εταιρεία ςυμβοφλων Planning, είχε τθ μορφι Executive Briefing όπου οι ςυμμετζχοντεσ ςε χαλαρό περιβάλλον, πιραν πρωινό, ενθμερϊκθκαν και αντάλλαξαν απόψεισ για τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και τισ ενζργειεσ που κάνουν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. Κατά τθ διάρκεια του breakfast, παρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματα προςπακειϊν Cost-cutting με εφαρμογι τθσ εξειδικευμζνθσ μεκοδολογίασ Surviving the Storm (StS) επιλεκτικά από τρεισ εταιρείεσ (Βιβεχρϊμ, Kleemann, Elbisco), ενϊ ταυτόχρονα διενεργικθκε live voting ςε καίρια ερωτιματα επί τθσ κρίςθσ, τθσ ςτρατθγικισ αναδιοργάνωςθσ και των ενεργειϊν των εταιρειϊν. Τα αποτελζςματα ςχολίαςαν οι: o Σίμοσ Ρολφηοσ, Οικονομικόσ Διευκυντισ, ΒΙΒΕΧΩΜ ΑΕ o Σταφροσ Μποηίκασ, Διευκυντισ HR,ELBISCO AE o Οδυςςζασ Μαρκάκθσ, Διευκυντισ Εργοςταςίου, KLEEMANN AE 2

3 Οι ςυμμετζχοντεσ Δυναμικό παρόν ςτθν εκδιλωςθ διλωςαν εκπρόςωποι των παρακάτω εταιρειϊν: KLEEMANN ΒΙΒΕΧΩΜ ELBISCO MOTOR OIL HELLAS A.E. MAMIDOIL - JETOIL NEOSET ΜΙΝΕΒΑ Α.Ε. Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΘΣ Α.Ε. ΝΘΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ ΧΩΤΕΧ Α.Ε. ΝΕΟΤΕΞ G4S HELLAS SCHENKER A.E. ORPHEE BEINOGLOU SPEEDEX Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΩΝ CARGLASS - ΕΓΟΦΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΧΑΛΘ AΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε. OCTABIT S.A. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. PHARMANEL A.E. ΑΓΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΡΥΟΥ ΜΥΘΟΣ ΗΥΘΟΡΟΙΙΑ Α.Ε. Επίςθσ, παρζςτθςαν αντιπρόςωποι από: ΣΕΒ ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΙΑΙΩΣ GLOBAL FINANCE 3

4 Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ ζγινε παρουςίαςθ, ςχολιαςμόσ και televoting γφρω από τισ παρακάτω ζξι ενότθτεσ: I. Κρίςθ Διάρκεια & Χαρακτθριςτικά τθσ II. III. IV. Σχολιαςμόσ από το Panel Ρωσ αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ τθν κρίςθ Σχολιαςμόσ από τον κο Οδυςςζα Μαρκάκθ, Διευκυντι Εργοςταςίου, Θγζτθ Ομάδασ StS KLEEMANN AE Επεμβάςεισ ςτον τομζα των γενικϊν εξόδων (Expenses) Σχολιαςμόσ από τον κο Σταφρο Μποηίκα, Διευκυντι HR, Θγζτθ Ομάδασ StS ELBISCO AE Επεμβάςεισ ςτθν αγορά και αποκεματοποίθςθ υλικϊν (Source & Stock) Σχολιαςμόσ από τον κο Σίμο Ρολφηο, Οικονομικό Διευκυντι, Θγζτθ Ομάδασ StS ΒΙΒΕΧΩΜ AE V. Επεμβάςεισ ςτον τομζα τθσ εργαςίασ (Working Surplus) VI. Σχολιαςμόσ από τον κο Οδυςςζα Μαρκάκθ, Διευκυντι Εργοςταςίου, Θγζτθ Ομάδασ StS KLEEMANN AE Επεμβάςεισ ςτθν αποδοτικότθτα του δικτφου (Network Efficiency) Σχολιαςμόσ από τον κο Σταφρο Μποηίκα, Διευκυντι HR, Θγζτθ Ομάδασ StS ELBISCO AE VII. Ροια θ επόμενθ μζρα Σχολιαςμόσ από τον κο Σίμο Ρολφηο, Οικονομικό Διευκυντι, Θγζτθ Ομάδασ StS ΒΙΒΕΧΩΜ AE 4

5 Φωτογραφικό υλικό τθσ εκδιλωςθσ «Surviving the Storm - Στρατθγικζσ Αναδιοργάνωςθσ ςε Περιβάλλον Κρίςθσ 5

6 Μζροσ I : Η Κρίςθ Η Διάρκεια & Τα Χαρακτθριςτικά τθσ Ν W Ε S 6

7 Είναι κρίςθ διαρκείασ, με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τα οποία παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα Ρριν από δφο χρόνια το 60% των Ελλθνικϊν επιχειριςεων πίςτευαν ότι θ κρίςθ κα διαρκζςει 2-3 ζτθ, το 7,9% μιλοφςε για 4-5 ζτθ, ενϊ το 24,5% πιςτεφει ότι κα λιξει ςε 1 ζτοσ. Σιμερα ακόμθ και θ εκτίμθςθ για 2-3 ζτθ φαντάηει αιςιόδοξθ και αβζβαιθ. (1) Το Cash Cycle των Ελλθνικϊν Επιχειριςεων ζχει ξεπεράςει τισ 80 θμζρεσ, θ μζςθ πίςτωςθ τισ 170 θμζρεσ, θ μζγιςτθ τισ 230 θμζρεσ και αν περιλθφκοφν οι μεταχρονολογθμζνεσ τισ 365 θμζρεσ. (5) Θ μείωςθ πωλιςεων των μεγάλων επιχειριςεων τθ διετία προςεγγίηει ςωρευτικά το 20%. Μάλιςτα το 52,3% των επιχειριςεων προβλζπει μείωςθ πωλιςεων για το 2011 και μόλισ το 18% αφξθςθ. (2) Το 2010 το 38,57% των εταιρειϊν επιδείνωςε τθν πιςτολθπτικι ικανότθτά του, ζναντι του 12,7% που τθν βελτίωςε. Για κάκε 1 επιχείρθςθ που αναβακμίςτθκε πιςτολθπτικά, αντιςτοιχοφν 3,14 επιχειριςεισ που επιδεινϊκθκαν πιςτολθπτικά. (4) Το κόςτοσ εργαςίασ είχε γίνει ιδιαίτερα ακριβό (min 0,17 /εργατολεπτό), εκτιναςςόμενο αν λθφκεί υπόψθ θ χαμθλι παραγωγικότθτα (0,42 /παραγωγικό λεπτό). (8) Θ διεκνοποίθςθ των αγορϊν και το μζχρι πρόςφατα φκθνό χριμα εκτόξευςε τα φψθ των αποκεμάτων ςτο μζγιςτο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιϊν παγκόςμια, φκάνοντασ ςτθν Ελλάδα ςε μζςθ κυκλοφοριακι ταχφτθτα 4,64, τθ ςτιγμι που ςτισ ΘΡΑ είναι ςτο 8,65. (7) Το ποςοςτό των αςυνεπϊν επιχειριςεων κατά το 2010 αυξικθκε κατά 58,3% ςε ςχζςθ με το μζςο ποςοςτό αςυνζπειασ των επιχειριςεων τα ζτθ (4) Οι non added value εργαςίεσ διογκϊκθκαν τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα, ξεπερνϊντασ ςε ποςοςτό το 22% κ.μ.ο. τθσ τελικισ τιμισ του προϊόντοσ. H ανάγκθ εφαρμογισ lean μεκοδολογιϊν είναι επιτακτικι. (8) Σχετικά με το προςωπικό: 69% των επιχειριςεων ςχεδιάηει να προχωριςει ςε μείωςθ των τακτικϊν αποδοχϊν, 44% ςε περικοπι των πριμ, 43% ςε περικοπι των ζμμεςων αποδοχϊν, 34% ςε μείωςθ του χρόνου εργαςίασ και 28% ςε απολφςεισ. (2) (1) Γενική Γπαμμαηεία Εθνικών Σηαηιζηικών Υπηπεζιών Ελλάδαρ (2) Έπεςνα ηος Ιδπύμαηορ Οικονομικών & Βιομησανικών Επεςνών (Ιούλιορ 2009) (3) Έπεςνα ΕΒΕΑ (Φεβποςάπιορ 2009) (4) ICAP Newsletter July 2011 (5) Hellαs Stat (6) Lean Map Operations Consulting (7) Economist Intelligence Unit (8) Planning database 7

8 Η μείωςθ κόςτουσ κακίςταται πρϊτθ ςτρατθγικι επιλογι για διζξοδο από τθν κρίςθ Σε πρόςφατεσ ζρευνεσ ςχετικά με τισ ςθμαντικότερεσ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ και τθν αντίδραςι τουσ ςε αυτι, οι επιχειριςεισ είπαν: Πφς θα ανηιδράζεηε ζηην κρίζη Βαζική ζσνέπεια κρίζης Μείωζη λειηοςπγ. κόζηοςρ: 93% Μείωζη πεπιθ. κέπδοςρ: 86% Μείωζη ηιμών: 73% Μείωζη δπαζηηπιόηηηαρ: 67% Μείωζη πεςζηόηηηαρ: 63,5% Μείωζη κέπδοςρ: 49,4% Μείωζη πωλήζεων: 44,6% Κίνδςνορ πηώσεςζηρ: 4,7% Πηγή : Έπεςνα ηος Ιδπύμαηορ Οικονομικών & Βιομησανικών Επεςνών Άρα οι δφο παράλλθλοι, άμεςοι ςτόχοι των ελλθνικϊν επιχειριςεων: ΜΕΛΩΣΘ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΑΥΞΘΣΘ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑΣ Απαντϊντασ ςτθν ανάγκθ αυτι, θ PLANNING ανζπτυξε το εργαλείο Surviving the Storm (StS), το οποίο ζχει ιδθ εφαρμοςτεί ςε εμπορικζσ και βιομθχανικζσ επιχειριςεισ, επιτυγχάνοντασ ωφζλειεσ κόςτουσ 1-5 εκατ. και ρευςτότθτασ 1 18 εκατ. 8

9 Η διεκνισ εμπειρία ζχει καταδείξει 3 ςτάδια κρίςθσ αγοράσ ςε κάκε ζνα από τα οποία πρζπει να λθφκοφν άμεςα αντίςτοιχα μζτρα 1 Σελάξηα Επηρεηξεκαηηθόο θινληζκόο 2 Μάηη θπθιώλα 3 Επηρεηξεκαηηθή θαηαηγίδα Χαξαθηεξηζηηθά Πηώζε πσιήζεσλ θαηά 20% Γεληθή πηώζε θαηαλαισηηθήο δήηεζεο Δμαζζέληζε πσιήζεσλ πεξηνξηζκέλσλ αγνξώλ θαη πξντόλησλ Πηώζε πσιήζεσλ θαηά 40% Υπνρώξεζε όισλ ησλ αγνξώλ θαη ησλ ηνκέσλ Πξνβιήκαηα κε βαζηθνύο πειάηεο Πηώζε πσιήζεσλ θαηά 60% Σεκαληηθόο πεξηνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ Σεκαληηθά πξνβιήκαηα κε βαζηθνύο πειάηεο ή/θαη αγνξέο Γράφημα: ATKearney Σπλέπεηεο Έιιεηςε θαηλνκέλσλ θιίκαθαο ζηηο πξνκήζεηεο Αλάγθε κείσζεο πξνζσξηλνύ πξνζσπηθνύ Αλάγθε πεξηθνπήο ειαζηηθώλ δαπαλώλ Αλάγθε δηαθνπήο ζεκαληηθώλ θαηλνηόκσλ έξγσλ Μείσζε σξαξίσλ πξνζσξηλέο άδεηο Μεηώζεηο κηζζώλ Πώιεζε παγίσλ / ελεξγεηηθνύ Σεκαληηθή κείσζε κόληκνπ πξνζσπηθνύ Γπζθνιίεο θάιπςεο ζηαζεξώλ εμόδσλ Αξλεηηθά cash-flow Πσιήζεηο + Πεξηζώ ξην EBIT Ιζηνξηθά, νη Επξωπαίνη θαη θπξίωο Μεζόγεηνη Επηρεηξεκαηίεο & Managers έδεημαλ όηη δελ κπνξνύλ λα δηαηεξήζνπλ βηώζηκε κηα επηρείξεζε γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα ζηάδηα 2 & 3. Αληίζεηα, νη Ακεξηθάλνη Managers κπνξνύλ επθνιόηεξα λα «ζαλαηώζνπλ» θνζηνβόξεο δξαζηεξηόηεηεο κηαο επηρείξεζεο, αλαδηνξγαλώλνληαο ξηδηθά ηηο δνκέο θαη ην πιαίζην απηήο θνθ. 9

10 Achieving Ερϊτθμα live voting 1: Σε πόςα χρόνια εκτιμάτε ότι κα επανζλκουμε ςτα επίπεδα του 2008; 10

11 Achieving Ερϊτθμα live voting 2: Ποιοι είναι οι 3 κφριοι τομείσ ςτουσ οποίουσ εςτιάςατε τισ προςπάκειεσ ςασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ ; 11

12 Achieving Ερϊτθμα live voting 3: Οι ενζργειεσ που κάνατε, τι ποςοςτό μείωςθσ των δαπανϊν επζφεραν; (Συγκρίνοντασ το επίπεδο δαπανϊν του 2009 με αυτό των δαπανϊν του 2011) 12

13 Κρίςθ με διάρκεια Μαρακωνίου Ρροβλζπουμε ςαν Planning ότι κα φτάςουμε ςτα επίπεδα του 2008 περίπου το 2028 H πτϊςθ είναι ςε εξζλιξθ και ελπίςουμε το να ζρκει θ ιςορροπία (Ναδίρ). Αν αρχίςει μετά θ άνοδοσ με ζνα ρυκμό τθσ τάξεωσ του 3-4% κζλουμε χρόνια για να καλυφκεί θ απϊλεια. Άρα 2028 (πρόβλεψθ με χριςθ απλισ αρικμθτικισ). Καμία επιχείρθςθ δεν μπορεί να χρθματοδοτιςει αυτι τθν κοιλάδα. Δεν είναι τθσ μορφισ των παλαιϊν κρίςεων που αυτοχρθματοδοτοφνταν από τισ επιχειριςεισ. Χρειάηεται REBUILDING. Όχι REENGINEERING ι REDESIGN 13

14 Επιλογι ςχολίων ςυμμετεχόντων ςτθν ενότθτα «H Κρίςθ, H Διάρκεια & τα Χαρακτθριςτικά τθσ» Το ςθμαντικότατο πλεονζκτθμα του project StS ιταν πωσ ζδωςε χρόνο ςτθν εταιρεία, να αφοςιωκεί ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικισ εξόδου από τθν κρίςθ. Με άλλα λόγια, θ Kleemann πιρε το οικονομικό οξυγόνο που χρειαηόταν, για να ςκεφτεί και να αντιδράςει ςτα νζα δεδομζνα. Ζτςι, από μια εταιρεία με το 70% του τηίρου να γίνεται εντόσ των ςυνόρων, θ Kleemann μετατράπθκε ςε μια αμιγϊσ εξωςτρεφι επιχείρθςθ. Οδυςςζασ Μαρκάκθσ, Διευκυντισ Εργοςταςίου τθσ Kleemann Απαιτοφνται ακραίεσ κινιςεισ, κακϊσ ο μζςοσ όροσ δε βγάηει αποτελζςματα. Απαιτοφνται ενζργειεσ rebuilding. Δθμιτρθσ Ραπαϊωάννου, Ρρόεδροσ τθσ Oktabit Υπάρχει ανάγκθ κατεδάφιςθσ του όλου ςυςτιματοσ και πρζπει να ςταματιςουμε να νομοκετοφμε με αςάφεια & να περιμζνουμε τισ διαςαφθνίςτθκεσ εγκυκλίουσ για να προχωριςουν οι διαδικαςίεσ. Αναςτάςιοσ οδόπουλοσ, Group CFO τθσ Mamidoil Jetoil, Ρρόεδροσ ΛΟΔ/ΕΕΔΕ Θ κρίςθ ιρκε για να μείνει. Οδυςςζασ Μαρκάκθσ, Διευκυντισ Εργοςταςίου τθσ Kleemann Δεν πάμε για 100 μζτρα αγϊνα, αλλά για μαρακϊνιο. Κωμάσ Αρβανίτθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Schenker Τροχοπζδθ αποτελεί το δθμόςιο λίποσ, το οποίο αποτελείται από τθ γραφειοκρατία, τα υψθλά επιτόκια και τισ ειςφορζσ, με χαμθλι ανταποδοτικότθτα προσ τθν κοινωνία και τισ επιχειριςεισ. Αλζξανδροσ Κατραοφηοσ από τθν Νεοτζξ Ρρζπει να ενεργοποιιςουμε τθ λιψθ αποφάςεων με τθ μζκοδο bottom up αντί top-down. Σταμάτθσ Ανδριανόπουλοσ, Executive Consultant τθσ Planning Κάκε χρόνο κα πρζπει να τρζχουν continuous improvement projects τα οποία να εςτιάηουν ςτο margin improvement. Λωάννθσ Μποφρασ, Διευκφνων Σφμβουλοσ Μινζρβα Είμαι υπζρ τθσ ριηικισ αλλαγισ. Να καταρρεφςει το ςφςτθμα το ςθμερινό. Να μθν περιμζνουμε «εγκυκλίουσ υπουργείου» για να αλλάξουμε πορεία. Αναςτάςιοσ οδόπουλοσ, Group CFO τθσ Mamidoil Jetoil,Ρρόεδροσ ΛΟΔ/ΕΕΔΕ 14

15 Μζροσ II: Πωσ αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ τθν κρίςθ; Ν W Ε S Η πρόταςθ τθσ Planning είναι θ αξιοποίθςθ τθσ πυξίδασ του εργαλείου STS. 15

16 Το εργαλείο StS (Surviving the Storm) είναι μια δομθμζνθ μεκοδολογία εντοπιςμοφ των ςθμείων «λίπουσ» ςτθν επιχειρθςιακι λειτουργία ςε επίπεδο εξόδων όςο και cash flow Working surplus Κόζηνο εξγαζίαο Πεγή savings: όιεο νη ακνηβέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνύ Αλαιύνληαη: ηα θόζηε ιόγσ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνύ ή ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο, όζν θαη ιόγσ bonus / ππεξσξηώλ, κε ζπκθσλίαο ακνηβήο κε ζέζε, θηι θαζώο θαη ν ιόγνο outsourcing/insourcing W Sourcing & stock management Δηαρείξηζε πξνκεζεηώλ & απνζεκάηωλ Πεγή savings: όια ηα θόζηε αγνξάο θαη απνζεκαηνπνίεζεο πξντόλησλ θαζώο θαη ελδερόκελεο απώιεηεο Αλαιύνληαη: ηα θόζηε απνζεκάησλ (inventory control), απσιεηώλ (spoilages), πηζηώζεσλ από πξνκεζεπηέο (cash cycle) γηα εκπνξεύκαηα, αλαιώζηκα θιπ S Ν N etwork efficiency Δίθηπν Πωιήζεωλ Ε Πεγή savings: όιεο νη δαπάλεο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξνώζεζε πσιήζεσλ Αλαιύνληαη: ηα θόζηε πξνβνιήο, πξνώζεζεο, πξνζθνξώλ, ηα έμνδα αλαηξνθνδνζίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηα SLA s, ε δνκή ηνπ εκπνξηθνύ δηθηύνπ θαη ηνπ δηθηύνπ δηαλνκώλ, θιπ Εxpenses rationalization- Λνηπά έμνδα Πεγή savings: όια ηα ινηπά ππνζηεξηθηηθά θόζηε Αλαιύνληαη: Όιεο νη ινηπέο επηβαξύλζεηο ππάξρνπλ όπσο θηίξηα, ηαμίδηα, απηνθίλεηα, κεηαθνξέο, ηειεπηθνηλσλίεο, ππεξεζίεο ηξίησλ θαη γεληθά ινηπά θόζηε επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο Το εργαλείο Sts εντοπίηει το λίποσ και τα περικϊρια savings ςε 4 βαςικζσ επιχειρθςιακζσ διαςτάςεισ πυλϊνεσ 16

17 Τα 4 κφρια ςθμεία τθσ μεκοδολογίασ: Quick Wins Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη 4 κήλεο, εληόο ησλ νπνίσλ γίλνληαη όιεο νη ζρεηηθέο αλαιύζεηο θαη ν ζρεδηαζκόο ελεξγεηώλ θαη πινπνίεζεο (quick-wins), κέζσ εβδνκαδηαίσλ ζπλαληήζεσλ ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο & παξνπζηάζεσλ πξνο ηε Γηνίθεζε θάζε 15 εκέξεο Δια-τμθματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ Σηηο Οκάδεο ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε όισλ ησλ Τκεκάησλ, κε ελεξγνπνίεζε ησλ κεζαίσλ ζηειερώλ, ηα νπνία αλαιύνπλ ηηο δαπάλεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο πξνηείλνληαο ελέξγεηεο θαη αιιαγέο (ιύζεηο Bottom-up) Top-Down Στοχοποίθςθ Κάζε Οκάδα Δξγαζίαο θπλεγάεη ηνλ επηκέξνπο ζηόρν πνπ έρεη ηεζεί από ηε Γηνίθεζε (Top-Down ζηνρνζεζία), βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ πξαγκαηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ αλαιύνληαη από ην Σύκβνπιν (Pre-Audit) Zero-base Προςζγγιςθ Σπλεξγαζία ησλ κειώλ ησλ Οκάδσλ εξγαζίαο, γηα ηελ αλάιπζε ησλ εηαηξηθώλ ιεηηνπξγηώλ (zero-base πξνζέγγηζε) θαη ηε δηακόξθσζε ιύζεσλ, από ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ έσο ηελ επαιήζεπζε ηεο πινπνίεζεο 17

18 Δομικό ςτοιχείο θ ςτοχοποίθςθ των ομάδων εργαςίασ - φιλοςοφία Top-Down Fast-Track Audit Σπγθξηηηθή Αμηνιόγεζε (Benchmarking) Σηόρνη Εμνηθνλόκεζεο Υινπνίεζε Έξγνπ Αλάιπζε ηωλ ζηνηρείωλ θόζηνπο ηεο νκάδαο 6- ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ Οκαδνπνίεζε ηωλ ζηνηρείωλ αλά ππιώλα, ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο εμνηθνλόκεζεο ιίπνπο (muda) Οινθιήξωζε αλάιπζεο εληόο 2 εβδνκάδωλ Σύγθξηζε ηωλ ζηνηρείωλ θόζηνπο ηεο εηαηξείαο βάζεη Ειιεληθώλ & δηεζλώλ πξνηύπωλ (benchmarking), PLANNING database Σε ζπλεξγαζία κε ηε Δηνίθεζε επζπγξάκκηζε ελεξγεηώλ κε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή Καζνξηζκόο Σηόρνπ γηα θάζε νκάδα εξγαζίαο, βάζεη ηωλ θαηεγνξηώλ εμνηθνλόκεζεο Οη Σηόρνη πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο κείωζεο ηωλ δαπαλώλ (COST), αιιά θαη γηα ηε βειηίωζε ηεο ξεπζηόηεηαο (CASH FLOW) Σύκθωλα κε ηνπο Σηόρνπο, νη Οκάδεο Εξγαζίαο νξγαλώλνπλ θαη εθηεινύλ ηα αληίζηνηρα sub-projects Οη Οκάδεο εληνπίδνπλ ηηο επθαηξίεο Εμνηθνλνκήζεωλ θαη αλαπηύζζνπλ ηα πιάλα ελεξγεηώλ γηα ηελ πξαγκάηωζε ηνπο Η διάρκεια του ζργου εκτιμάται ςτουσ 4 μινεσ, ςτοχεφοντασ ςε άμεςα και εφκολα επιτεφξιμα αποτελζςματα, δίχωσ τθν απαίτθςθ μεγάλων επενδφςεων και εκτενοφσ λειτουργικισ αναδιοργάνωςθσ. 18

19 Βαθμός Καινοηομίας & ριζοζπαζηικόηηηας προηάζεφν Χαμηλός Υυηλός Achieving Με τθ μεκοδολογία StS κορυφαίεσ Ελλθνικζσ επιχειριςεισ πζτυχαν ςτοχευμζνεσ εξοικονομιςεισ από 0,8 ζωσ 4,2 εκατ. Βαθμόρ Επίηεςξηρ ζηόσος Χαμηλός Υυηλός Βαθμός ενεργοποίηζης & ζσμμεηοτής Ομάδφν Πηγή: Planning db 19

20 Achieving Ερϊτθμα live voting 4: Ποιοσ θγικθκε των προςπακειϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ ςτθν οργάνωςι ςασ; 20

21 Achieving Ερϊτθμα live voting 5: Με ποιο τρόπο ενεργοποιικθκε το δυναμικό τθσ εταιρείασ ςασ, για τθ ςυμμετοχι του ςτισ προςπάκειεσ αυτζσ; 21

22 Η ςυνταγι τθσ επιτυχίασ Steering Committee Σφμβουλοσ Project Management Project Team 1 N: Network Efficiency Ραραγωγι Ρρομικειεσ Logistics Project Team 2 S: Sourcing & Stock Management Project Team 3 W: Working Surplus Ενδεικηικά παραδείγμαηαteam facilitators Οικονομικι Δνςθ Budgetary Control Marketing Logistics Logistics Marketing Project Team 4 E: Expenses Rationalization HR Ρρομικειεσ Ρωλιςεισ 22

23 Επιλογι ςχολίων ςυμμετεχόντων ςτθν ενότθτα «Πωσ αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ τθν κρίςθ» Οι επιχειριςεισ κα πρζπει να ςταματιςουν να καταςτρζφουν το μυϊκό ιςτό τουσ, και να ςτοχεφςουν ςτο λίποσ. Σταμάτθσ Ανδριανόπουλοσ, Executive Consultant τθσ Planning Τα μεςαία ςτελζχθ μασ είχαν πολφ περιςςότερεσ ιδζεσ από ό,τι φανταηόμαςταν. Οδυςςζασ Μαρκάκθσ, Διευκυντισ Εργοςταςίου τθσ Kleemann Είναι ςφνθκεσ θ αντίςταςθ ςτθν αλλαγι, όταν θ πρόταςθ για αλλαγι ζρχεται από τουσ υψθλά ιςτάμενουσ τθσ επιχείρθςθσ. Σταμάτθσ Ανδριανόπουλοσ, Executive Consultant τθσ Planning Στθν εταιρεία μασ ο οποιοςδιποτε μπορεί να υποβάλλει τθν ιδζα του ανά πάςα ςτιγμι μζςα ςτο ζτοσ, με τισ δφο καλφτερεσ ιδζεσ ανά εξάμθνο, να βραβεφονται. Σίμοσ Ρολφηοσ, Οικονομικόσ Διευκυντισ τθσ εταιρείασ Βιβεχρϊμ Οι ςφγχρονοι managers πρζπει να ζχουν ςτο μυαλό τουσ πωσ θ λφςθ για τθν κρίςθ, δεν είναι παιχνίδι για ζναν, αλλά απαιτεί τθν ενεργοποίθςθ όλων των υγιϊν δυνάμεων. Ακανάςιοσ Μαφροσ, Γενικόσ Διευκυντισ Planning Για να ζχουμε τα βζλτιςτα αποτελζςματα, πρζπει: Να αντιμετωπιςτοφν όλοι οι τομείσ από τθ διοίκθςθ, χωρίσ taboo Να μθν εςτιάηουμε ςτο μεγάλο τηίρο, αλλά να δίνουμε τθν απαραίτθτθ βαρφτθτα και ςτθν κάτω γραμμι (κζρδθ/ηθμιζσ) Το StS πρζπει να είναι γριγορο και να κυριαρχεί θ απλι ςκζψθ. Σταφροσ Μποηίκασ, Human Resources Manager τθσ Elbisco Να προςαρμοςτοφμε και να γίνουμε ευζλικτοι, ακόμα και αν τα προϊόντα μασ είναι εποχιακά. Ντίνα Καλλιμάνθ, Εντεταλμζνθ Σφμβουλοσ τθσ Καλλιμάνθσ Από τθν αρχι του ζργου δόκθκε από τθν ανϊτατθ διοίκθςθ οδθγία πωσ τα μζλθ των ομάδων κα ζχουν πρόςβαςθ ςε οποιοδιποτε αρχείο οποιουδιποτε γραφείου. Αυτό βοικθςε όςον αφορά τθ γραφειοκρατία. Δεν υπιρχαν μυςτικά. Σίμοσ Ρολφηοσ, Οικονομικόσ Διευκυντισ τθσ εταιρείασ Βιβεχρϊμ 23

24 Επιλογι ςχολίων ςυμμετεχόντων ςτθν ενότθτα «Πωσ αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ τθν κρίςθ» Απαιτείται διαρκϊσ εφαρμογι νζων ιδεϊν, γι αυτό ωσ εταιρεία εφαρμόηουμε τθν πρακτικι των Innovation Days, κατά τισ οποίεσ τρεισ φορζσ ανά ζτοσ προτείνονται νζα προϊόντα, επιπρόςκετθσ αξίασ για τθν αγορά. Λωάννθσ Μποφρασ, Διευκφνων Σφμβουλοσ Μινζρβα Είναι λάκοσ θ Top Down προςζγγιςθ. Ο Γενικόσ Διευκυντισ μπορεί να θγείται του ζργου, αλλά άλλοσ πρζπει να είναι ο project manager. Χατηθμανωλάκθσ Μιλτιάδθσ, Supply Chain Manager, ΝΘΕΥΣ ΛΧΚΥΟΚΑΛΛΛΕΓΕΛΕΣ Τα μζλθ τθσ ομάδασ αποτελοφνταν από ςτελζχθ διαφορετικϊν τμθμάτων, βοθκϊντασ ζτςι ςτθ ςκζψθ out of the box. Σίμοσ Ρολφηοσ, Οικονομικόσ Διευκυντισ τθσ εταιρείασ Βιβεχρϊμ Μεγάλθ είναι θ ςθμαντικότθτα τθσ ενθμζρωςθσ για τα best practices και το benchmarking άλλων εταιρειϊν. Νικόλαο Μπαρμπία, Οικονομικό Διευκυντι τθσ G4S Απαιτείται ςυνολικό rebuilding, το οποίο ςτθν εταιρεία μασ ςυνδυάςτθκε με τθν εγκατάςταςθ μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ ERP. Αναςτάςιοσ οδόπουλοσ, Group CFO τθσ Mamidoil Jetoil,,Ρρόεδροσ ΛΟΔ/ΕΕΔΕ Θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ πρζπει να είναι παροφςα κακ όλθ τθ διάρκεια του ζργου. Ακανάςιοσ Μαφροσ, Γενικόσ Διευκυντισ Planning SA Σφμφωνα με το περιοδικό Fortune, ςτο εξωτερικό ςτο 90% των περιπτϊςεων παρόμοιων project, θγείται κάποιο ςτζλεχοσ του Supply Chain, τθσ διεφκυνςθσ με τθν πλζον οριηόντια αντίλθψθ και λειτουργικότθτα, τθ ςτιγμι που ςτθν Ελλάδα ςυνικωσ των ςχετικϊν προςπακειϊν θγείται θ Γενικι Διεφκυνςθ, ι θ Οικονομικι. Σταμάτθσ Ανδριανόπουλοσ, Executive Consultant τθσ Planning 24

25 Μζροσ III : Επεμβάςεισ ςτον τομζα των γενικϊν εξόδων (Expenses) Ε Εxpenses rationalization- Λοιπά ζξοδα Ρθγι savings: όλα τα λοιπά υποςτθρικτικά κόςτθ Αναλφονται: Πλεσ οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ υπάρχουν όπωσ κτίρια, ταξίδια, αυτοκίνθτα, μεταφορζσ, τθλεπικοινωνίεσ, υπθρεςίεσ τρίτων και γενικά λοιπά κόςτθ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ 25

26 Expenses Rationalisation (Overheads) Λοιπά ζξοδα: τομείσ επζμβαςθσ Κτίρια, ενοίκια και λοιπζσ δαπάνεσ Utilities Τθλεπικοινωνίεσ, Courier Μεταφορζσ Ράροχοι υπθρεςιϊν, λοιπά ζξοδα Κόςτοσ ενοικίων και κοινοχριςτων παραγωγικϊν, εμπορικϊν και διοικθτικϊν εγκαταςτάςεων Κόςτθ φφλαξθσ εγκαταςτάςεων Κόςτοσ ςυντιρθςθσ και αςφάλιςθσ κτιρίων & εξοπλιςμοφ Αναηιτθςθ ευκαιριϊν μείωςθσ του κόςτουσ και αξιοποίθςθσ εναλλακτικϊν μορφϊν λειτουργίασ (leasing, outsourcing, κτλ) Κόςτοσ ενζργειασ και φδρευςθσ Τάςεισ κατανάλωςθσ και δυνατότθτα εξοικονομιςεων Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ εναλλακτικϊν προμθκευτϊν Εναλλακτικι ςενάρια οργάνωςθσ δραςτθριοτιτων και ενεργειακϊν απαιτιςεων Κόςτοσ τθλεπικοινωνιϊν (ςτακερά/κινθτά) Κόςτθ και όγκοσ αποςτολϊν Courier Αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν προμθκευτϊν Ενδο-εταιρικζσ μεταφορζσ (περονοφόρα) Μεταφορζσ ά υλϊν Αποςτολζσ εςωτερικοφ εξωτερικοφ (και κόςτθ εκτελωνιςμϊν) Διανομζσ παραγγελιϊν Αξιολόγθςθ εταιρικοφ ςτόλου και αξιοποίθςθ Outsourcing Ανάλυςθ και ομαδοποίθςθ προμθκευτϊν υπθρεςιϊν Αξιολόγθςθ δυνατότθτασ κεντρικοποιιςεων Κόςτθ ταξιδιϊν προςωπικοφ και αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων περιοριςμοφ τουσ(π.χ. αξιοποίθςθ τθλεδιαςκζψεων) Συνεργαςία με κφριουσ προμθκευτζσ για μείωςθ κόςτουσ 26

27 Η εμπειρία δείχνει Ο ςυγκεκριμζνοσ πίνακασ, απεικονίηει, με βάςθ αρκετά ζργα STS τθσ Planning, τι ποςοςτό του κόςτουσ των expenses (E) ιταν κάκε κατθγορία (πεδίο διακφμανςθσμζςοσ όροσ). Λαμβάνοντασ υπόψθ τα benchmarks τθσ αγοράσ, παρατθροφμε πωσ θ κατθγορία με τα περιςςότερα ζξοδα είκιςται να είναι τα μεταφορικά, ενϊ ακολουκοφν οι υποςτθρικτικζσ διαδικαςίεσ και τα κτίρια. 27

28 Achieving Ερϊτθμα live voting 6: Ποιεσ είναι οι 3 από τισ παρακάτω κατθγορίεσ λειτουργικϊν δαπανϊν, από τισ οποίεσ επιτφχατε τα μεγαλφτερα περικϊρια εξοικονομιςεων; 28

29 Achieving Ερϊτθμα live voting 7: Ποιεσ 3 από τισ παρακάτω επιλογζσ, αποτζλεςαν τισ κφριεσ προςεγγίςεισ ςασ για τθ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων; 29

30 Τα αποτελζςματα των προςπακειϊν Ο παραπάνω πίνακασ απεικονίηει, με βάςθ αρκετά ζργα sts τθσ Planning, τι ποςοςτό του κόςτουσ των expenses (E) ιταν κάκε κατθγορία, τι ποςοςτό εξοικονόμθςθσ επετεφχκθ επί των δαπανϊν τθσ εκάςτοτε κατθγορίασ, κακϊσ και το ποςοςτό εξοικονόμθςθσ ανά κατθγορία επί του ςυνόλου των εξοικονομιςεων. 30

31 Επιλογι ςχολίων ςυμμετεχόντων ςτθν ενότθτα «Επεμβάςεισ ςτον τομζα των γενικϊν εξόδων (Expenses)» Διατμθματικότθτα, τεχνολογία και ανκρϊπινο δυναμικό είναι το τρίπτυχο πάνω ςτο οποίο πρζπει να ςτθριχκεί θ ζξοδοσ από τθν κρίςθ. Να δοκεί πίςτθ ςτουσ ανκρϊπουσ. Να μθ μετακομίςουν τα δυνατά μυαλά από τθν Ελλάδα. Κυριακοφ Γιάννθσ, Συντονιςτισ Μονάδα Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων,ΣΕΒ Ζγιναν προςπάκειεσ προςαρμογισ ςτα νζα δεδομζνα, αλλά μζςα ςε 2-3 χρόνια εξαντλοφνται όλα τα προφανι περικϊρια βελτίωςθσ. Από εκεί και πζρα απαιτοφνται δομικζσ αλλαγζσ, ϊςτε τα fixed κόςτθ να μετατραποφν κατά το δυνατόν ςε variable. Μάκθσ Ραλλθκάρασ, Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Neoset Ρρζπει να εξετάςουμε από μθδενικι βάςθ τα Service Levels που χρειαηόμαςτε και όχι από ροπι αδρανείασ να ςυνεχίηουμε ςε αυτά του παρελκόντοσ. Σταφροσ Μποηίκασ, Human Resources Manager τθσ Elbisco Το outsourcing είναι πολφ καλι λφςθ για μείωςθ κόςτουσ. Το τολμιςαμε και μασ ζβγαλε κετικά αποτελζςματα. Σταφροσ Μποηίκασ, Human Resources Manager τθσ Elbisco Ρροτιμιςαμε ςταδιακι μείωςθ των εξόδων για να είναι εφκολα απορροφιςαμε. Αναςτάςιοσ οδόπουλοσ, Group CFO τθσ Mamidoil Jetoil, Ρρόεδροσ ΛΟΔ/ΕΕΔΕ 31

32 Μζροσ IV: Επεμβάςεισ ςτθν αγορά και αποκεματοποίθςθ υλικϊν (Sourcing & Stock Management) S Sourcing & Stock Management Διαχείριςθ προμθκειϊν & αποκεμάτων Ρθγι savings: όλα τα κόςτθ αγοράσ και αποκεματοποίθςθσ προϊόντων κακϊσ και ενδεχόμενεσ απϊλειεσ Αναλφονται: τα κόςτθ αποκεμάτων (inventory control), απωλειϊν (spoilages), πιςτϊςεων από προμθκευτζσ (cash cycle) για εμπορεφματα, αναλώςιμα κλπ 32

33 Sourcing & Stocks Management Διαχείριςθ αποκεμάτων & προμθκειϊν: τομείσ επζμβαςθσ Ζτοιμα & Θμι-ζτοιμα(WIP) ABCD ανάλυςθ αποκεμάτων Στοχοποίθςθ επικυμθτϊν επιπζδων αποκεμάτων (& ςυςχζτιςθ με ςτόχουσ Customer Service Level) Ρολιτικι διαχείριςθσ αποκεμάτων (πολιτικι push-pull, min-max επίπεδα, απϊλειεσ, επιςτροφζσ) Ρολιτικι αξιοποίθςθσ αποκεμάτων κατθγοριϊν C και D (δυνατότθτα επιςτροφισ ςε προμθκευτι, εκποίθςθ, κτλ) Ά φλεσ & υποςτθρικτικά υλικά Επίπεδα αποκεμάτων και χρόνοι τροφοδοςίασ Αποκζματα ςε ςχζςθ με μεταβολζσ κόςτουσ Ά υλϊν Επίπεδα αποκεμάτων και όροι πλθρωμισ προμθκευτϊν MRO* Επίπεδα αποκεμάτων Εναλλακτικοί προμθκευτζσ Δυνατότθτα προμικειασ Just-in-Time Αναλϊςιμα Επίπεδα αποκεμάτων και αναλϊςεισ (ςυνολικά και ανά Τμιμα) Δυνατότθτα κεντρικοποίθςθσ προμθκευτϊν Ζλεγχοσ και μείωςθ περιττϊν καταναλϊςεων * Maintenance, Repairs and Operations 33

34 Το πρόβλθμα των αποκεμάτων ςιμερα, διεκνϊσ Το πρόβλθμα των υψθλϊν αποκεμάτων είναι κυριαρχικό πρόβλθμα τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ τα τελευταία χρόνια. Στατιςτικά ςτοιχεία δείχνουν ότι: Ευρϊπθ ΘΡΑ Ιαπωνία Ελλάδα Το υψθλότερο των τελευταίων 16 ετϊν Το υψθλότερο από το εβδομάδεσ Το υψθλότερο των τελευταίων 6 ετϊν Άνω των 18 εβδομάδων 34

35 Achieving Ερϊτθμα live voting 8: Ποιο είναι το ποςοςτό των νεκρϊν αποκεμάτων, επί τθσ ςυνολικισ αξίασ του αποκζματοσ ςασ; 35

36 Achieving Ερϊτθμα live voting 9: Ποιεσ 3 από τισ παρακάτω επιλογζσ, είναι οι ςθμαντικότερεσ πολιτικζσ που εφαρμόςατε για τθ βελτιςτοποίθςθ του Sourcing τθσ εταιρείασ ςασ; 36

37 Το ελλθνικό benchmark δείχνει Πηγή: Planning db 37

38 Επιλογι ςχολίων ςυμμετεχόντων ςτθν ενότθτα «Επεμβάςεισ ςτθν αγορά και αποκεματοποίθςθ υλικϊν (Sourcing & Stock Management)» Μεγαλφτερο πρόβλθμα και από το dead stock είναι οι επιςτροφζσ. Λωάννθσ Μποφρασ, Διευκφνων Σφμβουλοσ Μινζρβα Πταν ξεκίνθςε το StS, θ διοίκθςθ δεν είχε πολλζσ νζεσ προτάςεισ. Είχαν γίνει ιδθ προςπάκειεσ και υπιρχε κορεςμόσ. Ξεπιδθςε τότε θ ιδζα, από τουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ, οι οδθγοί να κάνουν δικι τουσ μεταφορικι εταιρεία και να ζχουν ωσ πελάτθ τουσ τθ Βιβεχρϊμ. Ζτςι, θ ςυνολικι δαπάνθ διανομισ μειϊκθκε ςθμαντικά, και ενϊ ςκεφτόμαςταν τι κα πει το ςωματείο για τθν αλλαγι, τελικά το πρότειναν οι ίδιοι οι εργαηόμενοι! Σίμοσ Ρολφηοσ, Οικονομικόσ Διευκυντισ τθσ εταιρείασ Βιβεχρϊμ Πςον αφορά τα αποκζματα, πριν αρχίςει το StS, τα είχαμε ιδθ μειϊςει κατά 33%. Ωσ εκ τοφτου, κεωροφςαμε πωσ δεν υπάρχουν περεταίρω περικϊρια εξοικονόμθςθσ ςτον τομζα αυτό. Θ ομάδα αυτι, όχι μόνο ζπιαςε, αλλά ξεπζραςε το ςτόχο. Σίμοσ Ρολφηοσ, Οικονομικόσ Διευκυντισ τθσ εταιρείασ Βιβεχρϊμ Απαιτοφνται διαπραγματεφςεισ με τουσ προμθκευτζσ όςον αφορά τθν ποςότθτα παραλαβϊν, αλλά και το χρόνο ςτον οποίο κα παραλαμβάνουμε τισ παραγγελίεσ. Σταμάτθσ Ανδριανόπουλοσ, Executive Consultant τθσ Planning 38

39 Μζροσ V: Επεμβάςεισ ςτον τομζα τθσ εργαςίασ (Working Surplus) Working surplus Κόςτοσ εργαςίασ Ρθγι savings: όλεσ οι αμοιβζσ και τα ζξοδα προςωπικοφ Αναλφονται: τα κόςτθ λόγω πλεονάηοντοσ προςωπικοφ ι χαμθλισ παραγωγικότθτασ, όςο και λόγω bonus / υπερωριϊν, μθ ςυμφωνίασ αμοιβισ με κζςθ, κτλ κακϊσ και ο λόγοσ outsourcing/insourcing W 39

40 Working Surplus Εργατικό κόςτοσ: τομείσ επζμβαςθσ Ιεραρχικι δομι εταιρείασ Κατανομι προςωπικοφ Συςχζτιςθ προςωπικοφ & δραςτθριοτιτων Σχζςθ Fixed / Variable, δυνατότθτεσ Outsourcing Εταιρικά οργανογράμματα Δομι, ανάγκεσ και ανάγκεσ ςτελζχωςθ τμθμάτων Υπάρχον προςωπικό τμθμάτων Ανά τμιμα, διάκριςθ του προςωπικοφ ςε: Άμεςο (άμεςθ εκτελεςτικι ςυςχζτιςθ με το αντικείμενο του τμιματοσ) Διοικθτικό (άτομα με διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ, ςε επίπεδο τμιματοσ ι/και ομάδων) Υποςτθρικτικό* (υποςτθρικτικόσ ρόλοσ ςτισ δραςτθριότθτεσ των Τμθμάτων και τθσ εταιρείασ) Καταγραφι ανά Τμιμα των δραςτθριοτιτων, του προςωπικοφ και του παραγωγικοφ χρόνου ανά δραςτθριότθτα Αξιολόγθςθ υπερβάλλοντοσ προςωπικοφ και δυνατότθτασ βελτίωςθσ παραγωγικότθτασ Κατανομι κόςτουσ ςε ςτακερό και μεταβλθτό, ανά Τμιμα Αξιολόγθςθ δυνατότθτασ μετατροπισ ςτακερϊν δαπανϊν ςε μεταβλθτζσ Αξιολόγθςθ δυνατότθτασ αξιοποίθςθσ outsourcing δραςτθριοτιτων και εκτίμθςθ κόςτουσ/ωφελειϊν *το Υποςτθρικτικό προςωπικό αναλφεται περαιτζρω ςε 4 επίπεδα: Υ1: υποςτθρικτικζσ κζςεισ με άμεςθ ςυςχζτιςθ με το αντικείμενο λειτουργίασ των Τμθμάτων (π.χ. Call Center) Υ2: κζςεισ χωρίσ άμεςθ ςυςχζτιςθ, αλλά ςθμαντικζσ για τθ ςυνολικι λειτουργία (π.χ. Αναλυτζσ πωλιςεων) Υ3: κζςεισ που δεν είναι αναγκαίεσ για τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ (π.χ. εςωτερικοί γραφίςτεσ) Υ4: κακαρά υποςτθρικτικζσ κζςεισ, όπωσ γραμματεία, κακαριότθτα, κτλ. 40

41 Τα βιματα τθσ ανάλυςθσ Εντοπιςμόσ λειτουργιϊν με πλεόναςμα προςωπικοφ Ανακατανομι δραςτθριοτιτων ςε κάκε Τμιμα Αξιολόγθςθ λειτουργικϊν αναγκϊν Προγραμματιςμόσ υλοποίθςθσ Στόχοσ μείωςθσ, ανά Τμιμα 41

42 Παράδειγμα φόρμασ καταγραφισ 42

43 Achieving Ερϊτθμα live voting 10: Στθν εταιρεία ι τον οργανιςμό ςασ, ποιο είναι το ποςοςτό των indirect FTE s /ςφνολο FTE s; 43

44 Achieving Ερϊτθμα live voting 11: Οι εξοικονομιςεισ που πετφχατε, ςε ποιο ποςοςτό προζρχονται από περικοπζσ του προςωπικοφ; 44

45 Όταν το διεκνζσ benchmark είναι 1/7-9, το Ελλθνικό benchmark είναι 31.8/68.2 ι 1/2,14 Πηγή: Planning db 45

46 Επιλογι ςχολίων ςυμμετεχόντων ςτθν ενότθτα «Επεμβάςεισ ςτον τομζα τθσ εργαςίασ (Working Surplus)» Τα τελευταία ζτθ θ εταιρεία περιόριςε το προςωπικό τθσ, χωρίσ απολφςεισ, με τθ μθ αντικατάςταςθ των ςυνταξιοδοτοφμενων. Αναςτάςιοσ οδόπουλοσ, Group CFO τθσ Mamidoil Jetoil Για τθν αντιμετϊπιςθ των νζων δεδομζνων, ζγινε προςαρμογι του δυναμικοφ τθσ εταιρείασ και των δαπανϊν τθσ, με βάςθ τισ ανάγκεσ των κανονικϊν περιόδων λειτουργίασ, με τθν αξιοποίθςθ εποχικοφ προςωπικοφ και εξωτερικϊν μζςων για τθν κάλυψθ των ειδικϊν αναγκϊν των peak period, προςφζροντασ ςθμαντικζσ ευελιξίεσ και μεταβλθτά λειτουργικά κόςτθ. Ντίνα Καλλιμάνθ, Εντεταλμζνθ Σφμβουλοσ τθσ Καλλιμάνθσ Πταν εςτιάηουμε ςτο προςωπικό, επιβάλλεται να μθν καταςτρζφουμε το μυϊκό μασ ιςτό, αλλά το λίποσ. Σταμάτθσ Ανδριανόπουλοσ, Executive Consultant τθσ Planning Για να ζχουμε τα βζλτιςτα αποτελζςματα, πρζπει να εςτιάςουμε: Στθν κινθτοποίθςθ των εργαηομζνων Στο να διατθριςουμε το δυναμιςμό και τον ενκουςιαςμό των ςυμμετεχόντων και μετά τισ πρϊτεσ φάςθσ του project. Και αυτό εξαρτάται αρκετά και από τουσ προϊςταμζνουσ. Σταφροσ Μποηίκασ, Human Resources Manager τθσ Elbisco Αντίπαλοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ ΑΔΑΝΕΛΑ. Να βάλουμε τον οργανιςμό να ςκεφτεί όχι πόςο κόςμο κα κόψει, αλλά πωσ κα αλλάηει το process. Σίμοσ Ρολφηοσ, Οικονομικόσ Διευκυντισ τθσ εταιρείασ Βιβεχρϊμ 46

47 Μζροσ VI: Επεμβάςεισ ςτθν αποδοτικότθτα του δικτφου (Network Efficiency) Ν N etwork efficiency Δίκτυο Πωλιςεων Ρθγι savings: όλεσ οι δαπάνεσ που αποςκοποφν ςτθν προϊκθςθ πωλιςεων Αναλφονται: τα κόςτθ προβολισ, προϊκθςθσ, προςφορϊν, τα ζξοδα ανατροφοδοςίασ των καταςτθμάτων και τα SLA s, θ δομι του εμπορικοφ δικτφου και του δικτφου διανομϊν, κλπ 47

48 Το πελατειακό P&L ςε τι μείωςθ του λίπουσ Network μασ οδθγεί; Δομι δικτφου Ομάδα πωλιςεων Ραραγγελίεσ ειδικϊν απαιτιςεων Εμπορικό δίκτυο, αρικμόσ και τφποσ μονάδων δικτφου Δρομολόγθςθ πωλθτϊν διανομϊν Επιςκζψεισ πϊλθςθσ Διαδικαςίεσ παραγγελιολθψίασ (τθλεφωνικι, fax, θλεκτρονικι) Ρρόςκετεσ παροχζσ (οχιματα, τθλζφωνα, bonus κτλ.) Ραραγωγικότθτεσ πωλθτϊν (επιςκζψεισ / θμζρα, τηίροσ και κερδοφορία πωλθτι) Συςτιματα παρακολοφκθςθσ χιλιομζτρων & κατανάλωςθσ καυςίμων (GPS, Euromat) Ρλικοσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των παραγγελιϊν Τφποσ απαιτιςεων Κόςτοσ διάκεςθσ και εκτζλεςθσ Εμπορικι πολιτικι Ρροβολι, προϊκθςθ & υποςτιριξθ πωλιςεων Ρολιτικζσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν - εναλλακτικά ςενάρια εξυπθρζτθςθσ & κόςτοσ αυτϊν Ρολιτικι επιςτροφϊν Ριςτωτικι πολιτικι και ειςπράξεισ Υλικά και μζκοδοι προβολισ Αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν προμθκευτϊν Κωδικοποίθςθ και αποκζματα ειδϊν προβολισ και προϊκθςθσ 48

49 Ερϊτθμα live voting 12: Από τουσ παρακάτω τομείσ, ποιοι είναι οι 3 ςθμαντικότεροι, μζςω των οποίων πετφχατε τθ βελτίωςθ του κόςτουσ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν ςασ; 49

50 Achieving Ερϊτθμα live voting 13: Ποια πελατειακι ομάδα (κατά ABC) κεωρείτε ότι ζχει τον καλφτερο ςυνδυαςμό μελλοντικϊν προοπτικϊν και μικρότερου κινδφνου άμεςθσ διαχείριςθσ; 50

51 Οι πθγζσ εξοικονόμθςθσ για τον άξονα του Δικτφου Πωλιςεων είναι: Πηγή: Planning db 51

52 Τελικά τι πετυχαίνουμε; Πηγή: Planning db 52

53 Achieving Ερϊτθμα live voting 14: Τι περικϊρια πρόςκετθσ βελτίωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ, πιςτεφετε ότι υπάρχουν ακόμα ςτθν επιχείρθςι ςασ; 53

54 Επιλογι ςχολίων ςυμμετεχόντων ςτθν ενότθτα «Επεμβάςεισ ςτθν αποδοτικότθτα του δικτφου (Network Efficiency)» Ιρκε θ ϊρα να δϊςουμε ευκαιρίεσ ςτουσ μικροφσ πελάτεσ. Λωάννθσ Μποφρασ, Διευκφνων Σφμβουλοσ, ΜΛΝΕΒΑ Α.Ε. Υπάρχει δυνατότθτα ειδικϊν χρθματοδοτιςεων (πχ ταμείο εφοδιαςτικισ αλυςίδασ). Μιςκοφ Μαρία, ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ Να πάψουν να είναι ςτο απυρόβλθτο: Ο αρικμόσ των πελατϊν Θ επιςκεψιμότθτα Οι εκπτϊςεισ ςτουσ πελάτεσ Οι επιςτροφζσ Αν κζλουμε να πετφχουμε εξοικονομιςεισ. Σταφροσ Μποηίκασ, Human Resources Manager τθσ Elbisco Θ Neoset διαφοροποίθςε τα Service Level Agreements. Οι πελάτεσ δεν είχαν πρόβλθμα αν παρζδιδεσ αργότερα ςυγκριτικά με τα παλαιότερα χρόνια, αλλά ιςουν ακριβισ ςτθ μζρα και τθν ϊρα παράδοςθσ, προςφζροντασ παράλλθλα ανταγωνιςτικότθτα ςτο κόςτοσ και τθν ποιότθτα του προϊόντοσ. Μάκθσ Ραλλθκάρασ, Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Neoset Εξωςτρζφεια, Εξωςτρζφεια, Εξωςτρζφεια! Κατραοφηοσ Αλζξανδροσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ, ΝΕΟΤΕΞ 54

55 Μζροσ VII : Ποια θ επόμενθ μζρα; Ν W Ε S 55

56 Οι Κρίςιμοι Παράγοντεσ Επιτυχίασ Υποςτιριξθ τθσ Διοίκθςθσ ςε όλα τα ςτάδια του ζργου Εναρμόνιςθ ςτόχων με ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ εταιρείασ Παράγοντεσ επιτυχίασ Τιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ Επαλικευςθ υλοποίθςθσ, μζςω budget 56

57 Επιλογι ςχολίων ςυμμετεχόντων ςτθν ενότθτα «Ποια θ επόμενθ μζρα» Επιτυχία είναι το ςφιχτό management του ζργου. Στοχεφουμε 10 πράγματα για να πετφχουμε τα 6, αλλά ΣΩΣΤΑ και ΓΘΓΟΑ. Οδυςςζασ Μαρκάκθσ, Διευκυντισ Εργοςταςίου τθσ Kleemann Θ κρίςθ επιτάςςει οι επιχειρθματίεσ να αναηθτοφν τθν καινοτομία. Κυριακοφ Γιάννθσ, Συντονιςτισ Μονάδα Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων,ΣΕΒ Θ ομάδα μασ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ξαναβρίςκεται. Δε ςταματάμε ποτζ. Δεν κάναμε όπλο μασ μια ςκοφπα. Κζλουμε να γίνει κουλτοφρα του οργανιςμοφ. Σταφροσ Μποηίκασ, Human Resources Manager τθσ Elbisco Υπάρχει δυνατότθτα ειδικϊν χρθματοδοτιςεων (πχ ταμείο εφοδιαςτικισ αλυςίδασ) Μιςκοφ Μαρία, ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ Στθν αρχι ςτο sts υπάρχει δυναμιςμόσ και ενκουςιαςμόσ. Μετά αρχίηει θ φάςθ του προβλθματιςμοφ και των ερωτθμάτων. Εκεί θ διοίκθςθ πρζπει να κρατιςει το ζργο ηωντανό, γριγορο και μακριά από taboo. Σίμοσ Ρολφηοσ, Οικονομικόσ Διευκυντισ τθσ εταιρείασ Βιβεχρϊμ Κανζνασ δε φοβάται τθν αλλαγι από τα ςτελζχθ μασ. Ο κόςμοσ είναι ψαγμζνοσ και μπορεί να δϊςει απίκανεσ λφςεισ αν τον κινθτοποιιςουμε. Οδυςςζασ Μαρκάκθσ, Διευκυντισ Εργοςταςίου τθσ Kleemann 57

58 Η εξειδικευμζνθ ομάδα τθσ PLANNING διακζτει Βαζηά γλώζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ Μεγάιε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία & ζπκκεηνρή ζηελ εθαξκνγή Πιεζώξα εμεηδηθεπκέλσλ benchmark data ΙΤ εξγαιεία γηα ππνζηήξημε εθαξκνγήο Οπζηαζηηθή γλώζε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ζηα core processes Τππνπνηεκέλε & εθαξκνζκέλε κεζνδνινγία Ιζρπξή νκάδα πινπνίεζεο κε πνιπεηή εκπεηξία 58

59 Ενδεικτικό Πελατολόγιο 59

60 Πωσ βλζπουν τθν κρίςθ οι Ιάπωνεσ Κξίζε 60

61 Πωσ βλζπουν τθν κρίςθ οι Ιάπωνεσ Κξίζε = Απεηιή 61

62 Οι Ιάπωνεσ βλζπουν τθν κρίςθ είτε ωσ απειλι είτε ωσ ευκαιρία. Κξίζε = Απεηιή + Επθαηξία Ασ ςκεφτοφμε πιο Λαπωνικά...ςαν ευκαιρία. Και καλι μασ επιτυχία. 62

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή;

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Παναγιώτησ Γ. Ρουςόπουλοσ Γενικόσ Διευθυντήσ The Franchise Co Διευθύνων ύμβουλοσ Dale Carnegie Hellas 1 Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; 2 Σι επιλογέσ έχω; 3 «Για να μείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ Johnson & Johnson Ελλάσ Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Young Talented Greeks working abroad

Young Talented Greeks working abroad Young Talented Greeks working abroad - 2016 Το brain drain είναι μία από ηις τειρόηερες μορθές «θορολογίας» ποσ αναγκάζεηαι να πληρώζει ο λαός καηά ηη διάρκεια μιας κρίζης 2 θ Ζρευνα για το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Θεωρθτικόσ οριςμόσ: θ απαςχόλθςθ που προκφπτει όταν ςτον επικρατοφντα πραγματικό μιςκό θ ςυνολικι ηιτθςθ εργαςίασ είναι ίςθ με τθν ςυνολικι προςφορά εργαςίασ (μπορεί να υπάρχει ανεργία αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Digi-Retail / Digi-Content Proposal Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Agenda / Digi-Retail SiEBEN Campaign Management Loyalty Club Κάρτεσ μζλουσ με RFID & Tag Άλλεσ χριςεισ του Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015 Xpress Ιωάννινα Μάιοσ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ «Αποκθκευτικοί χώροι» - Διάκριςθ αποκεμάτων Διακζςιμα = το ςφνολο των εμπορευμάτων, που υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι ςτα ράφια ι ςτα ςυρτάρια του φαρμακείου Εκκρεμότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 «Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 Ευκφμιοσ Ο. Βιδάλθσ Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδροσ Συμβουλίου ΣΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ (χωρίσ καφςιμα) 2001-2013 Πηγή : ΙΟΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίθςθ δεδομζνων πωλιςεων ςτο φαρμακείο. Γιάννθσ Κοφνουπασ Hellas PHARM 2016

Αξιοποίθςθ δεδομζνων πωλιςεων ςτο φαρμακείο. Γιάννθσ Κοφνουπασ Hellas PHARM 2016 Αξιοποίθςθ δεδομζνων πωλιςεων ςτο φαρμακείο Γιάννθσ Κοφνουπασ Hellas PHARM 2016 Ζοφμε ςε καιροφσ απαιτθτικοφσ Άγνοια = ςτρουθοκαμηλιςμόσ Και η εμπειρία δεν αρκεί Χρειάηεται γνϊςθ και εμπειρία Ασ γνωρίςουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Δρ. Σπφρος Κιαρτζθς Διευιυντθς Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Πυλώνεσ για ζνα βιώςιμο ενεργειακό μζλλον Αςφαλισ και

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 5 Απριλίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Α τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου Δημήτριοσ Μενδρινόσ και Δρ. Κώςτασ Καρφτςασ Ενζργεια και επιχειρήςεισ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των:

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των: 1) ΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ι και των ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ από τα ομοιά του. 2) ΣΥΜΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20-04-2010 Ηλίασ Αγγελίδησ, Δ/ντησ Σεχνικήσ Τποςτήριξησ, Algosystems Η Algosystems με λίγα λόγια Η Algosystems με λίγα λόγια Το ΙΤ και θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα