Α ΦΑΗ : ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ. Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Στρατηγική Δήμου Αλεξάνδρειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΦΑΗ : ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ. Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Στρατηγική Δήμου Αλεξάνδρειας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α ΦΑΗ : ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Στρατηγική Δήμου Αλεξάνδρειας ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ Σα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων Ορισμός, τόχοι και Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ορισμός τόχοι Φαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Βασικά τάδια Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μέσα και Εργαλεία για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Φρήση Δεικτών αξιολόγησης και ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Διατύπωση τρατηγικού χεδιασμού Επιχειρησιακός Οικονομικός Προγραμματισμός και Δείκτες Αξιολόγησης «Διεπιστημονική Ομάδα Έργου» Διαδικασίες Διαβούλευσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυσχέρειες στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σο εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου Αδυναμία άντλησης επίκαιρων στατιστικών στοιχείων Έλλειψη οργανωμένης Τπηρεσίας Προγραμματισμού ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ Ενότητα 1 : υνοπτική Περιγραφή της Περιοχής του Δήμου Βασικά Γεωγραφικά και Διοικητικά Φαρακτηριστικά Η θέση και ο ρόλος του Δήμου στο Νομό και την Περιφέρεια Κλίμα Τδατικοί Πόροι Εγγειοβελτιωτικά Έργα Ζήτηση Φρήση Τδατικών Πόρων Ανθρωπογενείς Πιέσεις και Ρύπανση Τδατικών Πόρων Διαχείριση Τδατικών Πόρων Υυσικοί Πόροι Οικοσυστήματα Ποταμός Αλιάκμονας Ποταμός Λουδίας Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα ελίδα 2

3 Θαλάσσιο περιβάλλον Θερμαϊκός κόλπος Φλωρίδα Πανίδα Πιέσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες και φυσικές συνθήκες Θεσμοθετημένες ρυθμίσεις Γενικό Πολεοδομικό χέδιο (πρώην) Δήμου Αλεξάνδρειας Γενικό Πολεοδομικό χέδιο (πρώην) Δήμου Πλατέος Γεωθερμία Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τη Γεωθερμία Δυνατότητες χρηματοδότησης έργων αξιοποίησης της Γεωθερμίας Ανθρωπογενές Περιβάλλον Αρχαιολογικό Μνημειακό Απόθεμα Δίκτυα Ενέργεια - Σηλεπικοινωνίες Ευρυζωνικά Δίκτυα του Δήμου Μεταφορικές Τποδομές Διαχείριση Απορριμμάτων Ατμοσφαιρική ρύπανση Πληθυσμιακά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής Πληθυσμιακή εξέλιξη Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας Δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού Δημογραφικοί δείκτες Εξέλιξη Γεννήσεων Γάμων Θανάτων και κατανομή τους Εθνικότητα γονέων Νοικοκυριά Πυρηνικότητα Οικογενειών Επίπεδο Εκπαίδευσης Κοινωνικές Τποδομές Τποδομές Τγείας Πρόνοιας Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού Εκπαιδευτική Τποδομή Αθλητικές υποδομές Πολιτιστικές Τποδομές ωματεία Σοπική Οικονομία και Απασχόληση Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Πρωτογενής Σομέας Δευτερογενής Σομέας - Μεταποίηση ελίδα 3

4 Σριτογενής Σομέας Απασχόληση και Ανεργία Η επίσημη ανεργία στο Δήμο Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο του ΕΝΟΣΗΣΑ 2 : ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Οργάνωση και υνεργασίες Οργάνωση υνεργασίες με τρίτους φορείς Ανθρώπινο Δυναμικό και Τλικοτεχνική Τποδομή Ανθρώπινο Δυναμικό Τλικοτεχνική Τποδομή Ακίνητη Δημοτική Περιουσία Οικονομικά Νομικά Πρόσωπα Δήμου Αλεξάνδρειας ΕΝΟΣΗΣΑ 3 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Γενικά Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου τρατηγικός χεδιασμός Αποστολή ραμα Αρχές λειτουργίας Σοπικής Διακυβέρνησης Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Γενικοί τόχοι Σοπικής Ανάπτυξης Γενικοί τόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Άξονες της τρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Καθορισμός Μέτρων ΠΙΝΑΚΕ ΦΗΜΑΣΑ ΦΑΡΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΡΑΥΗΜΑΣΑ ελίδα 4

5 1. ΕΙΑΓΨΓΗ 1.1. Σα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων το πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των ΟΣΑ α βαθμού, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα του κεφαλαίου Ζ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΣΑ α βαθμού με πληθυσμό άνω των κατοίκων. Με την έναρξη της εφαρμογής του «Καλλικράτη» και σε εναρμόνιση με το Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», η σύνταξη και ο σχεδιασμός των Επιχειρησιακών χεδίων των Δήμων δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις εξαιτίας του μεγέθους των νέων Δήμων. Ο ρόλος των ΟΣΑ α βαθμού δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά αυτοί οφείλουν να λειτουργούν ως θεσμός πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός. Προκειμένου να βελτιώνουν συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, είναι αναγκαία η ανάπτυξη στο εσωτερικό τους ενός μηχανισμού προγραμματισμού. Ο μηχανισμός αυτός προγραμματισμού εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΟΣΑ α βαθμού, το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. τόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων του ΟΣΑ α βαθμού, να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του. Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στην παραγωγή ενός προγραμματικού κειμένου, αλλά κυρίως στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται. Ψς εκ τούτου, επειδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει πολυτομεακό χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου, αντίστοιχο του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τις δημοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός ΟΣΑ α βαθμού και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του ΟΣΑ α βαθμού, όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής μπορεί να γίνει ρεαλιστικό και η τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του ΟΣΑ α βαθμού να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Με την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος καταβάλλεται προσπάθεια αξιοποίησης της εμπειρίας που έχει προκύψει από τα Περιφερειακά και Σομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων τήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ελίδα 5

6 Σα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΣΑ α βαθμού δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές πηγές και δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που θα υλοποιηθούν από τον ίδιο το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που στόχο έχουν την οργάνωση των υπηρεσιών των Δήμων για την καλύτερη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση του πολίτη. H δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΣΑ α βαθμού καθορίστηκε με την υπ αριθμ / Τπουργική Απόφαση (ΥΕΚ B 534/ ), ενώ με το Π.Δ. 185/2007 (ΥΕΚ Α 221/ ) «ργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΣΑ) α βαθμού», προδιαγράφηκε η διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Με την εφαρμογή του Ν.3852/2010, η νέα διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθορίζεται με την υπ αριθμ. 5694/ Απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία τροποποιεί την υπ αριθμ / Τπουργική Απόφαση και το Π.Δ. 89/2011 (ΥΕΚ Α 213/ ) με το οποίο τροποποιούνται διατάξεις του Π.Δ. 185/ Ορισμός, τόχοι και Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ορισμός Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των ΟΣΑ α βαθμού συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αφορά δηλαδή όχι μόνον στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΣΑ α βαθμού, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εμπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΟΣΑ α βαθμού. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των Τπηρεσιών του ΟΣΑ και των επιχειρήσεων του, και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. ελίδα 6

7 τόχοι Οι γενικοί στόχοι ενός Δημοτικού Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορούν : 1. στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή του Δήμου. 2. στην εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, ως Οργανισμού. 3. στην ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου και της επιρροής άλλων φορέων. Οι παραπάνω γενικοί στόχοι περιλαμβάνουν μία σειρά από ειδικούς στόχους, όπως: Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου (οικιστικό περιβάλλον και τεχνικές υποδομές) περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του. Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού για το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του. Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου. Βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων του Δήμου. Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων. Προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων. Επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων. Περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. υντονισμό των δομών του Δήμου, βελτίωση του τρόπου διοίκησης και προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού του Δήμου. Ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου. Αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών Φαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σοπικής Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου. Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με ελίδα 7

8 εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Πενταετές Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του Δημοτικού υμβουλίου, καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σο όραμα της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές (τριετές, ειδικά για την δημοτική περίοδο ) πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Οργανικό τοιχείο της Καθημερινής Λειτουργίας και Διοίκησης του Δήμου και Μέρος του Προγραμματικού του Κύκλου. Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του. Τλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. κοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος. Για το έτος 2011 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Σεχνικό Πρόγραμμα. Σο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2012 συντάσσεται μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος με τη υμμετοχή όλων των Εμπλεκόμενων. Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: Αιρετά όργανα (Εκτελεστική Επιτροπή, Δημοτικό υμβούλιο, ύμβουλοι Δημοτικής ή Σοπικής Κοινότητας, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Αντιδήμαρχοι, Δ.. Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων, κλπ). Τπηρεσιακά στελέχη (Προγραμματισμού. Οικονομική Τπηρεσία, Σεχνική Τπηρεσία, Διοικητική, κλπ). Σοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του Δήμου (όπως η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης). ελίδα 8

9 Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΣΑ α βαθμού, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Επιπρόσθετα, αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. Αξιοποίηση Δεικτών Επίδοσης. Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων/δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία του Δήμου Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Σο μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας στηρίζεται κυρίως: το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», στην υπ αριθμ / Τπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5694/ Τπουργική Απόφαση, που καθορίζει τη δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΣΑ α βαθμού, στο Π.Δ. 185/2007 (ΥΕΚ Α 221/ ) και στο Π.Δ. 89/2011 (ΥΕΚ Α 213/ ) με τα οποία ορίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΣΑ α βαθμού. τη γνώση της Ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας και βιβλιογραφίας σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και τις σύγχρονες τάσεις ανάλυσης και προσέγγισης των περιφερειακών πολιτικών. τα χαρακτηριστικά της περιοχής του νέου Δήμου Αλεξάνδρειας όπως προέκυψε από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη θέση του στο περιφερειακό, εθνικό και ευρύτερο γεωπολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. την ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης αλλά και ουσιαστικής εξειδίκευσης του αναπτυξιακού προγραμματισμού με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων και ευκαιριών. ελίδα 9

10 το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις συνθήκες λειτουργίας των ΟΣΑ α βαθμού που προέκυψαν από τις θεσμικές αλλαγές των τελευταίων ετών και κυρίως από την εφαρμογή του Ν.3852/2010. το Γενικό Πλαίσιο Φωροταξικού χεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της χώρας (ΥΕΚ Α 128/ ) και στα Ειδικά Πλαίσια Φωροταξικού χεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης: (α) για τη Βιομηχανία (ΥΕΚ 151/ΑΑΠ/ ), (β) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΥΕΚ Β 2464/ ), και (γ) για τις Τδατοκαλλιέργειες (ΥΕΚ Β 2505/ ). τις διατάξεις του Ν.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», κεφάλαιο του οποίου αφιερώνεται στην ίδρυση και οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών. τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Φωροταξικού χεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΕΚ Β 218/ ). τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης καθώς και των Σομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΠΑ, σύμφωνα και με τις εφαρμοζόμενες διαρθρωτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τη μελέτη του νέου (επικαιροποιημένου) Ρυθμιστικού χεδίου Θεσσαλονίκης καθώς και στο κείμενου του σχεδίου νόμου που τη συνοδεύει. το νέο Ρυθμιστικό περιλαμβάνονται και περιοχές εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης και μεταξύ αυτών ο Δήμος Αλεξάνδρειας (πλην της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών). Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011 και το σχέδιο νόμου, που θα ανκτικαταστήσει τον ισχύοντα Ν.1561/1985, αναμένεται να κυρωθεί εντός του Σο Ρυθμιστικό χέδιο επέχει και θέση Περιφερειακού Πλαισίου Φωροταξικού χεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης Βασικά τάδια Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τέσσερα (4) διακριτά στάδια με επιμέρους βήματα, με σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν συστηματικά όλες οι παράμετροι και όλοι οι συντελεστές που επηρεάζουν και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου. Σα βήματα που περιλαμβάνονται στο κάθε στάδιο περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια. Στάδιο Α : Αποτύπωση και Αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου Στρατηγικός Σχεδιασμός Βήμα 1 ο : Προετοιμασία και οργάνωση. Προετοιμασία και οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέσω των εξής ενεργειών: Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής (Εκτελεστική Επιτροπή). Οργάνωση και προγραμματισμός του έργου. ελίδα 10

11 Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Βήμα 2 ο : υνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου. υνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου και εντοπισμός των σημαντικότερων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη πενταετία. Περιγράφεται η γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου και αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Ακολουθεί η αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Σοπική Οικονομία και Απασχόληση»). Βήμα 3 ο : υνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών. υνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των νομικών προσώπων του και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης στις εξής θεματικές ενότητες: Δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας. Οργάνωση και υνεργασίες. Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. Οικονομικά. Βήμα 4 ο : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου. Πραγματοποιείται η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης. το πλαίσιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής του Δήμου προσδιορίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και διαμορφώνονται οι κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές επιλογές που θα διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των γενικών στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες Άξονες. Διατυπώνεται το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και για την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού, καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. Στάδιο Β : Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Διαβούλευση Βήμα 5 ο : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης. ελίδα 11

12 Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου. τη δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας. την πρόσκληση για γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. τη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων. τη σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Στάδιο Γ : Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Βήμα 6 ο : Κατάρτιση σχεδίων δράσης. Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν στόχους και δράσεις για την επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου. Βήμα 7 ο : Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων. κοποί του βήματος είναι η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης, η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ και ο αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας. Βήμα 8 ο : Οικονομικός Προγραμματισμός. Πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης, για κάθε έτος της επόμενης πενταετίας, κατανέμονται τα έσοδα στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας και καταρτίζεται συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά μέτρο και άξονα και συντάσσονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες. Στάδιο Δ : Τελικές Ενέργειες Βήμα 9 ο : Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες. Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: την ολοκλήρωση του σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος (στρατηγικός σχεδιασμός). την έγκριση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού από το Δημοτικό υμβούλιο. τη δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο. την πρόσκληση για γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. την κατάρτιση και έγκριση του συνόλου του επιχειρησιακού προγράμματος από το Δημοτικό υμβούλιο. τον έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Αυτοτελή Τπηρεσία Εποπτείας ΟΣΑ. ελίδα 12

13 χήμα 1 : τάδια εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος ελίδα 13

14 Διάγραμμα 1 : Απεικόνιση μεθοδολογικού πλαισίου κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωήσ (Αποτύπωςη) Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία, Πολιτιςμόσ- Αθλητιςμόσ (Αποτύπωςη) Επιχειρηςιακόσ χεδιαςμόσ (Άξονεσ, Μέτρα, Στόχοι, Δράςεισ, Χρονικόσ και Οικονομικόσ Προγραμματιςμόσ) Σοπική Οικονομία και Απαςχόληςη (Αποτύπωςη) Βελτίωςη Διοικητικήσ Ικανότητασ του Δήμου (Αποτύπωςη) ελίδα 14

15 Μέσα και Εργαλεία για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος βασίζεται στη θεωρία του τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού και στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημόσιων οργανισμών, καθώς και στη διενέργεια πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, με τη χρήση και εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων. Για την περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου αξιοποιούνται υφιστάμενες μελέτες του Δήμου, συλλογές και επεξεργασίες στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής τατιστικής Αρχής, της Eurostat, άλλων φορέων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, καθώς και διάφορες μελέτες και έρευνες διαφόρων φορέων της περιφέρειας και της περιφερειακής ενότητας. Επιπλέον, σημαντικά δημοσιεύματα και βιβλιογραφικό υλικό μπορεί να αντληθεί από το διαδίκτυο. Για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη ο ισχύον Οργανισμός Εσωτερικής Τπηρεσίας και η διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου με τις αρμοδιότητες που επιτελούν και τις υπηρεσίες που παρέχουν, καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία που συλλέγονται είτε μέσω ειδικών ερωτηματολογίων προς τις δημοτικές υπηρεσίες είτε μέσω επικοινωνίας και συναντήσεων με μέλη της Διοίκησης και με στελέχη του Δήμου, αναφορικά με την υφιστάμενη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και τα προβλήματά τους. Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή την αξιολόγηση του εσωτερικού και την αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος (μακρο-περιβάλλον) του Δήμου, χρησιμοποιείται η ευρέως διαδεδομένη μέθοδος SWOT 1, με την οποία προσδιορίζονται και αναλύονται τα ισχυρά και αδύνατα σημεία του εσωτερικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες και τις απειλές που δέχεται ο Δήμος από το εξωτερικό περιβάλλον. ημειώνεται ότι, αναφορικά με τη διατύπωση προτάσεων η τεχνική που χρησιμοποιείται αφορά στη συνδυασμένη ανάγνωση των τεταρτημορίων της SWOT Analysis ανά ζεύγος (ισχυρά σημεία - ευκαιρίες, αδυναμίες - ευκαιρίες, ισχυρά σημεία - απειλές, αδυναμίες - απειλές). Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν οι προτάσεις κατευθύνσεων πολιτικής (policy choices). 1 Ανάλυση SWOT: υντομογραφία των αγγλικών λέξεων, Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats ή στα ελληνικά, ανάλυση ΑΔΕΑ: Αδυναμίες, Δυνατότητες, Ευκαιρίες, Απειλές. Αφορά την ανάλυση που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό περιβάλλον του αντικειμένου που εξετάζεται με τη διάγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών, ενώ στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον εντοπίζεται οι ευκαιρίες και οι απειλέςκίνδυνοι. Είναι ανάλυση σε μικροοικονομικό επίπεδο. ελίδα 15

16 χήμα 2 : Συπική διάταξη SWOT Analysis Φρήση Δεικτών αξιολόγησης και ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Για να καταστεί κατά διεξοδικό τρόπο δυνατή η αξιολόγηση και ανάλυση της περιοχής του Δήμου και η σύγκρισή της με ευρύτερα χωρικά πλαίσια (Νομός, Περιφέρεια, Φώρα), απαιτείται η διαθεσιμότητα, χρήση και επεξεργασία επίκαιρων πρωτογενών στοιχείων και δεδομένων σε κάθε επίπεδο χωρικής διάρθρωσης (δημοτική ενότητα, οικισμός) και τομεακής πολιτικής του Δήμου (π.χ. γεωργία, περιβάλλον, πολιτισμός, αθλητισμός, κλπ). Ψστόσο, ακόμη και όταν είναι διαθέσιμα όλα αυτά τα στοιχεία, δεν αρκούν για να μας κατευθύνουν στην εξαγωγή κρίσιμων, ποσοτικά και ποιοτικά, διαπιστώσεων και συμπερασμάτων με σκοπό τον προσδιορισμό στρατηγικών επιλογών, προτεραιότητων και γενικών και ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, χωρίς τη χρήση δεικτών. Σέτοιοι δείκτες, ενδεικτικά, είναι: Χωροταξικοί δείκτες, που αναφέρονται στα ζητήματα χωροταξικής οργάνωσης του Δήμου που επηρεάζουν τις χρήσεις γης καθώς και την εκτίμηση των αναγκών των επιμέρους χωροταξικών ενοτήτων. Πολεοδομικοί δείκτες, που αναφέρονται στα ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης που επηρεάζουν την αστική δομή και τις αστικές ροές καθώς και τις ανάγκες των επιμέρους πολεοδομικών ενοτήτων (αστικών και μη). Οικονομικοί δείκτες, που αναφέρονται στην εκτίμηση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων της περιοχής του Δήμου, στην εκτίμηση των επιπτώσεων στην απασχόληση από την οικονομική κατάσταση, στην εκτίμηση της πορείας των πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέων της περιοχής, και συνολικά στην εκτίμηση και παρακολούθηση των αλλαγών στο παραγωγικό σύστημα και των επιδράσεών τους στην περιοχή. Κοινωνικοί δείκτες, που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση των κοινωνικών αλλαγών και των επιδράσεων στην περιοχή του Δήμου. Περιβαλλοντικοί δείκτες, που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος (αστικού, εξω-αστικού, αγροτικού). Οι δείκτες δεν πρέπει να εκφράζουν μόνο απόλυτα μεγέθη αλλά να εστιάζουν ελίδα 16

17 σε αλλαγές που συνέβησαν σε διάφορα χρονικά διαστήματα και να προσδιορίζουν τις τάσεις που διαφαίνονται. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες επίσης πρέπει να αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, συνθετικά, με βάση: (α) τα στοιχεία των «αστικών προτύπων» που καθορίζουν τη φύση και την έκταση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, (β) την κατανάλωση και ροή πόρων, (γ) τη χρήση νερού και την παραγωγή αποβλήτων, (δ) την ποιότητα ζωής στην πόλη και τα χωριά, και (ε) την πολιτιστική κληρονομιά και το «πολιτισμικό απόθεμα» της περιοχής. Δείκτες Μεταφορών, που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση των βασικών κατευθύνσεων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών (διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα), στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών (χαρακτηριστικά των αστικών και εξωαστικών μεταφορών), στον τομέα της δημόσιας συγκοινωνίας, στον τομέα των μετακινήσεων με τυχόν εναλλακτικά μέσα και των επιπτώσεων του στην ποιότητα του περιβάλλοντος αλλά και στην λειτουργικότητα του αστικού-οικιστικού συστήματος της περιοχής. Κυκλοφοριακοί δείκτες, που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση στοιχείων του οδικού δικτύου (κυκλοφοριακός φόρτος, σύνθεση της κυκλοφορίας, αριθμός μετακινούμενων προσώπων, χρονοαπόσταση μεταξύ των οικισμών, χρόνος διαδρομής ανά οδικό τμήμα). Ενεργειακοί δείκτες, που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση της χρήσης κάθε μορφής ενέργειας από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και του βαθμού διείσδυσης της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Δείκτες πληθυσμού-ηλικιακής πυραμίδας, δηλαδή τις δύο τιμές χαρακτηριστικών δεδομένων του πληθυσμού της περιοχής του Δήμου: τον πληθυσμό (μόνιμο και πραγματικό) και την ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού (ανδρών και γυναικών). Η σκοπιμότητα του δείκτη είναι δεδομένη, καθώς είναι ενδεικτικός πολλών παρελκόμενων δεδομένων, έμμεσα και άμεσα. Δείκτης πυκνότητας πληθυσμού, που περιγράφει τον πληθυσμό κάθε οικισμού ανά μονάδα επιφάνειας και αποτελεί έμμεση μέτρηση της πίεσης που δέχεται το περιβάλλον και περιλαμβάνει την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, καθώς και τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων. Επακόλουθα της αύξησης της πυκνότητας του πληθυσμού είναι η αντίστοιχη αύξηση απαιτήσεων για υλικοτεχνική υποδομή, για δίκτυα κοινής ωφέλειας, για καθαριότητα, η αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου, των θέσεων στάθμευσης, της ανάγκης για περισσότερες θέσεις εργασίας, κλπ. Ο δείκτης υπολογίζεται από το λόγο του πληθυσμού προς την έκταση της περιοχής (εξαιρουμένων των επιφανειών φυσικών υδάτων). Δείκτης ΑΕΠ ανά κάτοικο και δείκτης τομεακής κατανομής ΑΕΠ, με τους οποίους υπολογίζεται το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο της περιοχής του Δήμου και το ΑΕΠ που αντιστοιχεί στους διαφόρους τομείς παραγωγικότητας που αναπτύσσονται στην περιοχή του Δήμου. Οι δείκτες αυτοί είναι κρίσιμοι με δεδομένο ότι αντικατοπτρίζουν την οικονομική κατάσταση της περιοχής του Δήμου. Δυστυχώς, η Ελληνική τατιστική Αρχή καταγράφει τους δείκτες αυτούς μέχρι του επιπέδου Νομού και είναι δυσχερής η αναγωγή της πληροφορίας σε επίπεδο Δήμων και αδύνατη σε επίπεδο οικισμών. Δείκτης αντικατάστασης: ο λόγος (πηλίκο) των ατόμων ηλικίας ετών προς τον πληθυσμό των ατόμων ηλικίας ετών ή ο λόγος των ατόμων ηλικίας ετών προς τον πληθυσμό ατόμων ηλικίας ετών. Ο δείκτης εκφράζει την εναλλαγή μεταξύ των ηλικιών που μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή των ατόμων που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία και αυτών που αναμένονται να εξέλθουν από την παραγωγική διαδικασία. ελίδα 17

18 Δείκτης γήρανσης, ο λόγος των ατόμων 65+ ετών προς τον πληθυσμό των παιδιών ηλικίας 0-14 ετών. Επομένως αναλογών αριθμός ηλικιωμένων ατόμων επί 100 παιδιών. Ο δείκτης γήρανσης εκφράζει την αναλογική σχέση μεταξύ αυτών των στρωμάτων που θεωρούνται ως συντηρούμενα (παιδιά και γεροντικός πληθυσμός). Δείκτης εξάρτησης, ο λόγος (πηλίκο) των ατόμων ηλικίας 0-14 ετών και 65+ ετών προς τον πληθυσμό ατόμων ηλικίας ετών. Επομένως αναλογών αριθμός εξαρτημένων μελών (παιδιών και ηλικιωμένων) επί 100 ατόμων σε παραγωγική ηλικία. Ο δείκτης αυτός δείχνει την αναλογία των συντηρούμενων ατόμων σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό. Μετανάστευσης, το ποσοστό καθαρής μετανάστευσης (διαφορά μεταξύ εισόδου μεταναστών και εξόδου σε μια δεδομένη περίοδο και περιοχή) δηλαδή καθαρή μετανάστευση ανά 1000 κατοίκους σε μια περιοχή και για μια χρονική περίοδο. Ο δείκτης αυτός παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τη σύνθεση του πληθυσμού. Η παράνομη μετανάστευση που δεν μπορεί να μετρηθεί, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τον υπολογισμό του. τοιχεία από την ΕΛΑΣ, από τον αριθμό των αδειών παραμονής που εκδίδει ο Δήμος ή δειγματοληπτικές μετρήσεις βοηθούν. Τομεακή ανάλυση της Απασχόλησης, που περιγράφει την απασχόληση εργαζομένων ανά τομέα απασχόλησης, το ποσοστό των ανέργων στην περιοχή και το σύνολο των εργαζομένων που αντιστοιχεί σε οικονομικούς μετανάστες. Η σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στην πληροφόρηση σχετικά με την εικόνα της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των ποσοστών των ατόμων που εργάζονται στους διάφορους τομείς απασχόλησης, καθώς και η δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης της αγοράς εργασίας με άλλες περιοχές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετακινήσεις για εργασία, ο δείκτης περιγράφει τη μετακίνηση του πληθυσμού της περιοχής μελέτης (του Δήμου) από την κατοικία προς τον χώρο εργασίας, όπως επίσης και τη μετακίνηση πληθυσμού από και προς περιοχές εκτός της περιοχής του Δήμου. Η σημασία του είναι ιδιαίτερη, καθώς δίνει μια εικόνα του πληθυσμού που προστίθεται αφαιρείται καθημερινά από τον πραγματικό πληθυσμό της περιοχής και κυρίως διότι προβάλλει το περιβαλλοντικό φόρτο, που προκαλείται από τις μετακινήσεις για εργασία, ανά περιοχή, συγκοινωνιακό άξονα και στιγμή της ημέρας. Ο δείκτης μπορεί να προκύψει από συνδυασμό δεδομένων από ανεξάρτητες μελέτες και στοιχεία της ΕΛΑΣ σε επίπεδο Δήμων. Δείκτης Ανεργίας, που περιγράφει δύο τιμές χαρακτηριστικών δεδομένων του εργατικού δυναμικού: το ποσοστό των ανέργων (αναλυμένο σε μακροχρόνιους και μη), τη κατηγορία εργασίας (ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος, πλήρους ή ημί-απασχόλησης, κ.ά.). Χρήσεων γης, ο δείκτης περιγράφει την έκταση που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε δραστηριότητα (γεωργία, κατοικία, βιομηχανία, υπηρεσίες, κλπ) και το ποσοστό της έκτασης στο Δήμο, στη Δημοτική Ενότητα και στον Οικισμό. Η ανάγνωση του δείκτη αυτού (και ειδικά των μεταβολών του) επιτρέπει τη διάγνωση τάσεων ανάπτυξης, προβληματικής γειτνίασης δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ελέγχου οικιστικής εξάπλωσης, κλπ. Σα στοιχεία έως έναν βαθμό μπορούν να προκύπτουν από δεδομένα της ΕΛΑΣ αλλά και του Δήμου (ΓΠ και ΦΟΟΑΠ), αλλά δεν αρκούν. Εγκαταλελειμμένη υποβαθμισμένη γη, ο δείκτης αφορά στις ρυπασμένες, εγκαταλελειμμένες και υποβαθμισμένες εκτάσεις, όπως παλιά εργοστάσια, στρατόπεδα, κλπ., και υπολογίζεται ως η έκταση υποβαθμισμένων και ρυπασμένων περιοχών σε στρέμματα και ως ποσοστό έκτασης στο Δήμο, τη Δημοτική Ενότητα ή τον Οικισμό, παρέχοντας στο σχεδιασμό δυνατότητες για την ανάπτυξη δράσεων σε αυτές και την επανένταξή τους στον πολεοδομικό ιστό (ή στην ευρύτερη περιοχή). ελίδα 18

19 Οικοδομική δραστηριότητα, ο δείκτης περιγράφει την οικοδομική δραστηριότητα στο Δήμο, τόσο για τις εντός όσο και για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Ειδικότερα για τις εκτός σχεδίου περιοχές, εκτός από την οικονομική συνιστώσα που συνεπάγεται, ο δείκτης φανερώνει και τις οικιστικές πιέσεις έναντι του φυσικού περιβάλλοντος. τοιχεία για τον υπολογισμό του δείκτη μπορούν να ληφθούν από τις πολεοδομικές υπηρεσίες και τους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, κλπ). Αστικό και περιαστικό πράσινο, ο δείκτης περιγράφει την έκταση των χώρων πρασίνου (δημόσια πάρκα, άλση, χώροι αναψυχής, παιδικές χαρές κ.ά.) που αναλογεί σε κάθε κάτοικο, καθώς και τη δυνατότητα χρησιμοποίησής αυτών από τους κατοίκους. Η συμβολή των δημόσιων υπαίθριων χώρων συμβάλλει με πολλούς τρόπους στη λειτουργία του κάθε οικισμού. Οι επιφάνειες πρασίνου (ιδιωτικές και δημόσιες), επίσης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Γενικότερα, οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι αποτελούν αναπόσπαστο και καθοριστικό μέρος της αστικής αρχιτεκτονικής και μορφολογίας και της αισθητικής ποιότητας, ενώ επίσης προσφέρουν σειρά χρήσεων αναψυχής στον επισκέπτη και ηπιότερο μικροκλίμα στην περιοχή. Τπολογίζεται η συνολική έκταση των χώρων πρασίνου και η αντίστοιχη έκταση που αναλογεί σε κάθε κάτοικο. Έκθεση πληθυσμού σε οχλήσεις, ο δείκτης περιγράφει το επίπεδο έκθεσης του πληθυσμού σε οχλήσεις, κυρίως στην πόλη (π.χ. από νυχτερινά κέντρα-bars εντός του οικιστικού ιστού) αλλά και σε ευαίσθητες εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές. Πρόκειται για οχλήσεις ηχητικές και σε ακτινοβολία. σον αφορά στο θόρυβο, είναι δεδομένη η σχέση της ηχορύπανσης με τη ψυχοσωματική κατάσταση των κατοίκων (και επισκεπτών) μιας περιοχής. Η ηχορύπανση σε μεγάλο ποσοστό προέρχεται από το οδικό δίκτυο (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, κακή ποιότητα οδοστρώματος, οδηγική συμπεριφορά), το σιδηροδρομικό δίκτυο (κυρίως περιοχές του Πλατέος) αλλά και από άλλους παράγοντες (π.χ. βιοτεχνίες, βιομηχανίες. σον αφορά στην έκθεση στην ακτινοβολία, γι αυτήν ευθύνονται κυρίως οι αναμεταδότες σήματος τηλεπικοινωνιών (κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο κ.ά.). Η μέτρηση των ακτινοβολιών αυτών, τουλάχιστον στην πόλη της Αλεξάνδρειας είναι απαραίτητη. Νοσήματα και αιτίες θανάτου, ο δείκτης περιγράφει τη διαχρονική εξέλιξη της θνησιμότητας και των εισαγωγών του πληθυσμού σε νοσοκομεία, που οφείλονται σε ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, καρδιοαγγειακά, καρκίνο, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ψυχικές και νευροφυτικές ασθένειες και αυτοκτονίες. Κύριος στόχος του δείκτη είναι η πρόληψη (εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα στο Δήμο) όσο και η αιτιολόγηση πιθανών συγκεντρωμένων υψηλών τιμών λόγω υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ατμοσφαιρική ρύπανση, υδάτινοι πόροι, ακτινοβολία, κ.ά.) ή και λόγω βλαβών στις υποδομές. Υποδομές υγείας, ο δείκτης περιγράφει την κατάσταση και εξέλιξη στις υποδομές υγείας, όπως ο αριθμός των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές), ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα, κλπ. Σα στοιχεία μπορούν να μετρούνται είτε σε απόλυτους αριθμούς είτε ανά κάτοικο. Διείσδυση διαδικτύου, ο δείκτης αναφέρεται στη ποσοστιαία διείσδυση της ευρυζωνικότητας, τον τρόπο κατανομής των ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία, την ποσοστιαία κατανομή των ταχυτήτων των ευρυζωνικών γραμμών και την εξέλιξη της μέσης ταχύτητας πρόσβασης. Η σημασία του διαδικτύου στη σημερινή κοινωνία και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών, του εμπορίου αλλά και τη δικτύωση ανθρώπων και γνώσης, είναι γνωστή και συνεχώς εξελισσόμενη. Υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, ο δείκτης περιγράφει τη χρήση του διαδικτύου από δημόσιους φορείς ως μέσου παροχής υπηρεσιών και πληροφόρησης. Η ένταξή του έχει να κάνει με τη σημασία των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην εξυπηρέτηση του πολίτη και τη μείωση της γραφειοκρατίας, από πολλές απόψεις (μείωση ελίδα 19

20 μετακινήσεων, εξοικονόμηση χρόνου, αναλώσιμων υλικών, ταχύτητας παροχής υπηρεσιών κ.ά.). Ο δείκτης υπολογίζεται με την αναζήτηση διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης που παρέχουν ο Δήμος ή/και τα Νομικά του Πρόσωπα και οι δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες της περιοχής. Ποσοστό τηλε-εργασίας, ο δείκτης περιγράφει το ποσοστό του πληθυσμού, που εργάζεται από απόσταση (τηλέεργασία) με τη βοήθεια Σεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΣΠΕ). Η τηλε-εργασία εκτιμάται ότι μειώνει τις μετακινήσεις των εργαζομένων και αυξάνει τον ελεύθερο χρόνο τους και επίσης προσφέρει γρηγορότερες και ευκολότερες υπηρεσίες σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (π.χ. υπηρεσίες υγείας κ.ά.). Ο δείκτης υπολογίζεται ως ποσοστό του πληθυσμού που εργάζεται από απόσταση με τη βοήθεια χρήσης ΣΠΕ προς το σύνολο των εργαζομένων στην περιοχή του Δήμου. Επίπεδο μόρφωσης πληθυσμού, ο δείκτης περιγράφει το επίπεδο μόρφωσης του πληθυσμού στον Δήμο, στη Δημοτική Ενότητα έως και το επίπεδο του οικισμού. Η μόρφωση αποτελεί κινητήρια δύναμη που έχει αντίκτυπο στην παιδεία του τοπικού πληθυσμού, την παραγωγικότητά του και το βιοτικό του επίπεδο. Παράλληλα, καθορίζει σημαντικά τον τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης των ατόμων (άρα και της κοινωνίας). Υποδομές Πολιτισμού, ο δείκτης αναλύεται σε επιμέρους δείκτες, οι οποίοι καταμετρούν στον Δήμο τον αριθμό των εν ενεργεία κινηματογραφικών-θεατρικών αιθουσών, δημοτικών και ιδιωτικών ωδείων, σχολών χορού, ζωγραφικής, κλπ. των υπαίθριων χώρων συνάθροισης και ψυχαγωγίας κοινού. Αθλητισμού, ο δείκτης περιγράφει το ποσοστό επί του πληθυσμού των επαγγελματιών αθλητών (και των ωματείων τους), των ερασιτεχνών αθλητών (ανά άθλημα) και το εμβαδόν (απόλυτο και ως ποσοστό των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου ή οικισμού) των κοινόχρηστων αθλητικών χώρων. Αναψυχή, ο δείκτης παρουσιάζει σειρά μικρότερων δεικτών, σχετικών με θέματα αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, τον απόλυτο αριθμό καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ, κλπ.) και την ποσότητα και απόδοση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών στην περιοχή του Δήμου. Ζήτηση μετακινήσεων και μεταφορών, ο δείκτης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των ετησίως διακινηθέντων επιβατών και εμπορευμάτων (σε τόνους) και της μέσης χιλιομετρικής απόστασης που διανύθηκε, με κάθε μέσο. Ο δείκτης πληροφορεί για τη συνολική ζήτηση μεταφορικών υπηρεσιών του πληθυσμού. Περιγράφει τις συνολικές ανάγκες για μεταφορικό έργο στη περιοχή του Δήμου, αντανακλά εν μέρει το «μοντέλο διαβίωσης» του τοπικού πληθυσμού και κατ επέκταση δείχνει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, εντός και εκτός πόλης. Συμμετοχή μεταφορικών μέσων στις μετακινήσεις και τις μεταφορές, ο δείκτης προσδιορίζει το ποσοστό συμμετοχής των μεταφορικών μέσων στην κάλυψη της ζήτησης του μεταφορικού έργου. Παράλληλα, ο δείκτης υπολογίζει το ποσοστό των μεταφορικών μέσων ανάλογα με τον σκοπό μετακίνησης (π.χ. για εργασία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κ.ά.). Κατανάλωση ενέργειας, ο δείκτης περιγράφει την πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση και την τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά κάτοικο, από όλες τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες της περιοχής (χρήση στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας από τις Α.Π.Ε.). Αποτελεί σημαντικό δείκτη για την εξέλιξη των ενεργειακών αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Υδατικό ισοζύγιο, ο δείκτης υπολογίζει την κατανάλωση νερού από τα νοικοκυριά (και τις λοιπές δραστηριότητες), τις συνολικές απολήψεις νερού και την διαθεσιμότητα των επιφανειακών νερών (σε σχέση με τον πληθυσμό και ελίδα 20

21 την αρδευόμενη έκταση γης). Η σημασία του δείκτη είναι δεδομένη. Φρησιμοποιείται για την ορθότερη διαχείριση των πόρων, για την καταγραφή της κατανάλωσης (και ανά χρονική περίοδο) κ.ά. Παραγωγή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων, ο δείκτης προσδιορίζει την ποσότητα των υγρών αποβλήτων που παράγονται σε ετήσια βάση ως κατάλοιπο δραστηριοτήτων και οι ποσότητες των επεξεργασμένων (ανά βαθμό) λυμάτων. Πυκνότητα οδικού δικτύου, ο δείκτης απεικονίζει το μήκος του οδικού δικτύου (σε km) στο σύνολο της περιοχής του Δήμου. Η πυκνότητα του οδικού δικτύου (km οδικού δικτύου ανά τετραγωνικό km έκτασης) συνδέεται άμεσα με τη συνδεσιμότητα και βιωσιμότητα περιοχών και δραστηριοτήτων. Πρόσβαση σε υποδομές αποχέτευσης, ο δείκτης αναφέρεται στον αριθμό των συνδέσεων του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου. Σα αποχετευτικά συστήματα αποτελούν βασικό έργο υποδομής με προεκτάσεις σε θέματα δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος. Επικινδυνότητα εμφάνισης πλημμυρών, ο δείκτης προσδιορίζει την προτεραιότητα υλοποίησης των κατά περίπτωση κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων σε ευάλωτες περιοχές. Κριτήρια προτεραιότητας των έργων αποτελούν τα: Βαθμός ωριμότητας, πλημμυρικά φαινόμενα, δυσκολίες υλοποίησης, προοπτική περιοχής. Σα πλημμυρικά φαινόμενα αποτελούν ομάδα κριτηρίων με δύο επιμέρους δείκτες: (α) την επικινδυνότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και (β) τη συχνότητά τους. Απαιτούνται ειδικές μελέτες για τον προσδιορισμό τους. Ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων, μετράται το ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Αρδευόμενες αγροτικές εκτάσεις είναι αυτές που αρδεύονται με οποιονδήποτε τρόπο (δημόσιο ή ιδιωτικό αρδευτικό σύστημα, γεώτρηση, γειτνίαση με ποτάμι, κλπ). Δεν θεωρούνται αρδευόμενες όταν εξυπηρετούνται με μεταφορά νερού με βυτίο ή από δίκτυο πόσιμου νερού. Μέσο μέγεθος εκμεταλλεύσεων, μετριέται το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. O πολυτεμαχισμός της αγροτικής γης και το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι γνωστό ότι αποτελούν δυο από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. Ο συνδυασμός του μικρού μεγέθους της μέσης έκτασης των εκμεταλλεύσεων με το μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων ανά εκμετάλλευση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μέσης έκτασης ανά αγροτεμάχιο, που επιδρούν αυξητικά στο κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων περιορίζουν το επενδυτικό ενδιαφέρον των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επηρεάζουν γενικότερα την παραγωγική εξειδίκευση της γεωργίας. Είδος καλλιεργειών, μετράται η έκταση των καλλιεργειών κατά είδος ή μορφή καλλιέργειας (αροτραίες, δενδρώσεις-πολυετείς) σε σχέση με το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε μια περιοχή. Ο βαθμός ανάπτυξης (επέκτασης-μείωσης) των καλλιεργειών, μπορεί να παρέχει συμπεράσματα σε σχέση με την τοπική ευδοκιμία-προσαρμοστικότητα-απόδοση κάθε καλλιέργειας, με ευνοϊκούς ή μη παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξή της (προσφερόμενα μηχανικά και τεχνολογικά μέσα, διαθεσιμότητα και είδος αρδευσης, επιδοτήσεις, κ.ά.). ελίδα 21

22 Διατύπωση τρατηγικού χεδιασμού Μετά την αξιολόγηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και προκειμένου να καθοριστεί η στρατηγική του Δήμου Αλεξάνδρειας προηγείται η διατύπωση της αποστολής και του οράματος του Δήμου. Η αποστολή του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως και όλων των ΟΣΑ α βαθμού, προκύπτει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και είναι η εξής: «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του». Ο Δήμος Αλεξάνδρειας οφείλει να προσδιορίσει το αναπτυξιακό του όραμα, προκειμένου αυτό να αποτελέσει οδοδείκτη της μελλοντικής δράσης τόσο της δημοτικής αρχής όσο και της τοπικής κοινωνίας. Και ενώ η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης απαντά στο ερώτημα «που βρίσκεται η περιοχή και ο Δήμος Αλεξάνδρειας σήμερα;», η διατύπωση του οράματος απαντά στο ερώτημα «ποια οφείλει να είναι η εικόνα και η κατάσταση της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας αύριο;». υνεπώς το όραμα του Δήμου αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμού, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο (έως το 2014), την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει, ει δυνατόν με την ευρύτερη κοινωνική συναίνεση. Ο καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος βασίζεται σε μια ιεραρχική διαδικασία η οποία συνδέεται και είναι αποτέλεσμα των βημάτων της ανάλυσης που προηγείται, δηλαδή της αποτύπωσης και της αξιολόγησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Ο προσδιορισμός της στρατηγικής του Δήμου Αλεξάνδρειας αναφέρεται πρωτίστως στη διατύπωση των γενικών στρατηγικών στόχων προκειμένου να πετύχει το όραμα του. ύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές εκπόνησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΣΑ α βαθμού, οι στρατηγικοί στόχοι του Δήμου αφορούν: τη προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του. την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του (με τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του). τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Ο προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνει υπόψη τις καθορισθείσες εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τη μορφή αξόνων. ελίδα 22

23 Ενδεικτικά, οι άξονες αυτοί μπορεί να είναι: Υυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον, Σεχνικές υποδομές, Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία-Αθλητισμός-Πολιτισμός, Σοπική Οικονομία και Απασχόληση, καθώς και ειδικός άξονας για το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, ως οργανισμός, και τις σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Ο άξονας αυτός ενδεικτικά αφορά: (α) στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, καθώς και σε ζητήματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής τοπικής διοίκησης, (β) στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, και (γ) στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Με την διατύπωση όλων των παραπάνω, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορά τον τρατηγικό χεδιασμό του Δήμου και αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος τεύχους Επιχειρησιακός Οικονομικός Προγραμματισμός και Δείκτες Αξιολόγησης την ενότητα του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, γίνεται πλέον συγκεκριμένη διατύπωση στόχων, δράσεων και έργων για την περίοδο αναφοράς του Επιχειρησιακού Προγράμματος (έως το 2014). την ενότητα του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού περιλαμβάνονται: (α) Γενικοί και Ειδικοί τόχοι, και (β) Άξονες, Μέτρα, Προγράμματα Δράσης και Έργα. Κάθε άξονας εξειδικεύεται σε μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους ειδικότερους στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα από τον Δήμο έως το Ενδεικτικά, τα μέτρα μπορεί να αφορούν: Όδρευση και Αποχέτευση, Διαχείριση απορριμμάτων, Κοινωνική φροντίδα, Παιδεία, Πολιτισμό και Αθλητισμό, Απασχόληση, τα Οικονομικά του Δήμου, κ.ά. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών και των οργάνων της διοίκησης. Σα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τεχνικά έργα, μελέτες, έρευνες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. ελίδα 23

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΌΣ Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2011-2014 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός (Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του ΟΤΑ) Νοέμβριος, 2011 Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 Πηγή φωτογραφίας: http://www.delphi.gr/ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α φάση : Στρατηγικός Σχεδιασμός άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Για ένα Δήμο καθολικής ικανοποίησης των αναγκών των δημοτών, ανάπτυξης και εξελιγμένης ποιότητας ζωής».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ Aθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2008-2010 Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός & είκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2014-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:...

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Πολιτική

Η Ερευνητική Πολιτική Η Ερευνητική Πολιτική Ο τομέας της Υγείας τον τομέα της παροχής των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα καθίσταται απαραίτητη η βελτίωση τόσο της αποδοτικότητας όσο και της ενδυνάμωσης των δημόσιων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το τεύχος της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Εθνικής Αντίστασης 42, 59300 Αλεξάνδρεια Σηλ. 23333-50104 Fax 23330-23625 info@alexandria.gr www.alexandria.gr ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας Δύο χαρακτηριστικά των ΣΒΑΚ που τα διαφοροποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο / Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης Αριθμός Απόφασης 543/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο / Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης Αριθμός Απόφασης 543/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /16-12-2015 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης Αριθμός Απόφασης 543/2015 Περίληψη ΑΔΑ: 6ΝΗΞΩΚ4-ΜΦ3 «Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μεσσήνης A Φάση» Στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019 Η Αποστολή του Δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης που αποτελεί τον κύριο σκοπό λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα