Περιεχόμενα. Ενότητα I Εγκέφαλος. Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος. Ενότητα III Σπονδυλική στήλη. Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Ενότητα I Εγκέφαλος. Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος. Ενότητα III Σπονδυλική στήλη. Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα."

Transcript

1

2

3 ix Περιεχόμενα Ενότητα I Εγκέφαλος 1A 1B 2A 2Β Εισαγωγή...1 Εγκέφαλος...6 Εγκεφαλική αγγείωση με μαγνητική αγγειογραφία Κοιλίες και δεξαμενές Βλάβες αφορούσες τις μήνιγγες (Σκληρά μήνιγγα/λεπτομήνιγγες) και κρανίο Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος Βάση κρανίου και κροταφικό οστό Οφθαλμικός κόγχος και οφθαλμός Παραρρίνιοι κόλποι και ρινική κοιλότητα Ανώτερος τράχηλος Κατώτερος τράχηλος, λάρυγγας, και υποφάρυγγας Ενότητα III Σπονδυλική στήλη 8 Σπονδυλική στήλη και νωτιαίος μυελός Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα A Νόσοι των μαλακών μορίων Παθήσεις των αρθρώσεων Ώμος B Αγκώνας C Καρπός και άκρα χείρα D Ισχίο E Γόνατο F Ποδοκνημική άρθρωση και άκρο πόδι G Κροταφογναθική άρθρωση Γενικευμένη νόσος των οστών και του μυελού των οστών Εστιακές βλάβες των οστών και του μυελού των οστών Ενότητα V Θώρακας Πνεύμονες Υπεζωκότας, διάφραγμα, θωρακικό τοίχωμα, και μαστός Καρδιά και μεσοθωράκιο Ενότητα VΙ Κοιλιά και πύελος Ήπαρ Χοληφόρο σύστημα Σπλήνας Πάγκρεας Κοιλιακό τοίχωμα Γαστρεντερικό σύστημα Περιτόναιο και μεσεντέριο Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος Νεφροί Επινεφρίδια Πύελος Βιβλιογραφία Ευρετήριο...637

4

5 3 Ενότητα I Εγκέφαλος

6 4 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Εγκέφαλος Εισαγωγή Τα κύρια πλεονεκτήματα της MRI περιλαμβάνουν άριστη ανάλυση των μαλακών μορίων, απεικονιστικές δυνατότητες σε πολλαπλά επίπεδα, δυναμική ταχεία απόκτηση δεδομένων, και διάφορα διαθέσιμα σκιαγραφικά. Η MRI έχει αποδειχθεί ως εξαιρετική απεικονιστική μέθοδος για να εκτιμηθούν 1) συγγενείς ανωμαλίες εγκεφάλου 2) διαταραχές ιστογέννησης 3) νεοπλασίες από το κεντρικό νευρικό σύστημα, κρανιακά νεύρα, υπόφυση, μήνιγγες, και βάση κρανίου 4) τραυματικές βλάβες 5) ενδοκρανιακή αιμορραγία 6) ισχαιμία και έμφρακτα 7) μολυσματικές και μη μολυσματικές νόσοι 8) μεταβολικές διαταραχές και 9) δυσμυελινωτικές και απομυελυνωτικές νόσοι. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για την απεικόνιση αρτηριών και φλεβών (MR αγγειογραφία) με ανάδειξη παρόμοια της συμβατικής αγγειογραφίας. Ακόμη μία δυνατότητα των μαγνητικών τομογράφων είναι η απόκτηση φασματικών δεδομένων για τον χαρακτηρισμό των βιοχημικών ιδιοτήτων επιλεγμένων περιοχών του εγκεφάλου (MR φασματοσκοπία [MRS]). Η απεικόνιση του εγκεφαλικού ιστού εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη παλμική ακολουθία ως επίσης και από την ηλικία του ασθενούς. Η μυελίνωση του εγκεφάλου αρχίζει τον πέμπτο εμβρυϊκό μήνα και προοδεύει ταχέως κατά την διάρκεια των πρώτων 2 ετών της ζωής. Ο βαθμός μυελίνωσης επηρεάζει την απεικόνιση του εγκεφαλικού παρεγχύματος στην MRI. Στους ενήλικες, ο εγκεφαλικός φλοιός έχει ενδιάμεσο σήμα στην T1WI, το οποίο είναι χαμηλότερης ή χαμηλής έντασης σε σχέση με την φυσιολογική λευκή ουσία. Στην T2WI, η φαιά ουσία έχει ενδιάμεσο σήμα, το οποίο είναι υψηλότερο σε ένταση σε σχέση με την λευκή ουσία. Σε βρέφη μικρότερα των 6 μηνών, η μορφολογία αυτή είναι ανεστραμμένη λόγω της άωρης μυελίνωσης του εγκεφαλικού ιστού. Η ωρίμανση ή μυελίνωση του εγκεφαλικού ιστού όπως φαίνεται στην T1WI σε σύγκριση με την T2WI, παρουσιάζεται σε διαφορετικούς βαθμούς. Η μυελίνωση προχωρά με μιά προγεγραμμένη και χαρακτηριστική μορφολογία σε σχέση με την εντόπιση και την ηλικία. Αυτές οι μεταβολές στην T1WΙ καθίστανται εμφανέστερες κατά την διάρκεια των πρώτων 6 μηνών, ενώ οι μεταβολές στην T2WI παρουσιάζονται οι περισσότερες μετά από 6 έως 18 μήνες. Στην ηλικία των 6 μηνών περίπου, αρχίζει προοδευτικά να αναδεικνύεται σήμα MRI στη φαιά και λευκή ουσία με μορφολογία όπως του ενήλικα. Μετά από 18 μήνες, ο εγκέφαλος έχει ώριμη MRI απεικόνιση αναφορικά με την μορφολογία του σήματος της φαιάς και λευκής ουσίας. Επιπρόσθετα με τις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες standard spin-echo (SE) ή fast spin-echo (FSE) ακολουθίες για την εκτίμηση του εγκεφαλικού παρεγχύματος, μερικές φορές χρησιμοποιούνται διαφορετικές παλμικές ακολουθίες ή απεικονιστικές επιλογές. Αυτές περιλαμβάνουν: ακολουθίες ανάκτησης αναστροφής (STIR, FLAIR, κλπ), ακολουθίες βαθμιδωτής ηχούς (GRE), ακολουθίες μαγνητικής μεταφοράς, ακολουθίες με τεχνικές διάχυσης, ακολουθίες χημικού κορεσμού επιλεκτικής συχνότητας, κλπ. Λεπτομερείς αναλύσεις των ακολουθιών και επιλογών αυτών αναφέρονται σε άλλα κεφάλαια. Διάφορες παθολογικές διεργασίες μπορεί να επηρεάσουν τις T1 ή T2 ιδιότητες των εμπλεκόμενων ιστών ή οργάνων. Για παράδειγμα, μια ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία μπορεί να έχει διαφορετική απεικόνιση στον εγκέφαλο εξαρτώμενη από την ηλικία του αιματώματος, την κατάσταση οξύδωσης του σιδήρου την αιμοσφαιρίνη, τον αιματοκρίτη, την πρωτεΐνική συγκέντρωση, την δημιουργία θρόμβου και επανασηραγγοποίησης, την εντόπιση, και το μέγεθος. Η οξυαιμοσφαιρίνη σε ένα υπεροξύ θρόμβο έχει δισθενή σίδηρο και είναι διαμαγνητική. H oξυαιμοσφαιρίνη δεν μεταβάλει σημαντικά τις τιμές T1 και T2 στο ιστολογικό περιβάλλον εκτός από την πρόκληση πιθανού εστιακού οιδήματος. Μετά από λίγες ώρες κατά την διάρκεια της οξείας φάσης του αιματώματος, η οξυαιμοσφαιρίνη θα απωλέσει το οξυγόνο της σχηματίζοντας διοξυαιμοσφαιρίνη. Η διοξυαιμοσφαιρίνη έχει επίσης δισθενή σίδηρο, μολονότι έχει μονήρη ηλεκτρόνια και καθίσταται παραμαγνητική. Ως αποτέλεσμα, η διοξυαιμοσφαιρίνη βραχαίνει την T2 τιμή ενός οξέως θρόμβου αλλά δεν μεταβάλλει σημαντικά την T1 τιμή. Στην MRI, η διοξυαιμοσφαιρίνη ενός θρόμβου θα έχει ενδιάμεσο σήμα T1 και χαμηλό σήμα στις SE, FSE ή GRE T2WI. Αργότερα στην πρώιμη υποξεία φάση του αιματώματος, η διοξυαιμοσφαιρίνη οξυδώνεται στην τρισθενή κατάσταση του σιδήρου, μεθαιμοσφαιρίνη, η οποία είναι έντονα παραμαγνητική. Η μεθαιμοσφαιρίνη βραχαίνει την τιμή T1 των πυρήνων υδρογόνου, με αποτέλεσμα ένα υψηλό σήμα στην T1WI. Όσο τα ερυθρά αιμοσφαίρια στο θρόμβο είναι ανέπαφα με ενδοκυτταρική μεθαιμοσφαιρίνη, οι τιμές T2 θα είναι επίσης μειωμένες με αποτέλεσμα ένα χαμηλής έντασης σήμα στην T2WI. Στην καθυστερημένη υποξεία φάση, η ρήξη της μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία μεθαιμοσφαιρίνης εξωκυτταρικά, η οποία τώρα προκαλεί ένα υψηλό σήμα και στην T1WI και στηνt2wi. Στη χρόνια φάση, η μεθαιμοσφαιρίνη οξυδώνεται περαιτέρω και κατακερματίζεται από μακροφάγους σε αιμοσιδερίνη, έχοντας έτσι έντονα χαμηλό σήμα στην T2WI και χαμηλό έως ενδιάμεσο σήμα στην T1WI. Τα MRI χαρακτηριστικά ενός υποσκληριδίου αιματώματος είναι μεταβλητά, μολονότι η απεικόνιση μπορεί να καταλήξει σε μορφολογία παρόμοια με αυτή των ενδοπαρεγχυματικών αιματωμάτων. Ένα χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα συχνά έχει χαμηλό έως ενδιάμεσο σήμα στην T1WI και υψηλό σήμα στην T2WI. Η υπαραχνοειδής αιμορραγία συχνά είναι δύσκολο να αναδειχθεί στις T1WI και T2WI, μολονότι μερικές φορές αναγνωρίζεται στις τεχνικές μακρού χρόνου επανάληψης (TR)/βραχύ χρόνου ηχούς (TE) (εικόνες πυκνότητας πρωτονίων) ή FLAIR ακολουθίες. Διάφορες διεργασίες που έχουν ως αποτέλεσμα περιοχές υψηλής έντασης σήματος στην T1WI περιλαμβάνουν λίπος, δερμοειδές (ανέπαφο ή ραγέν), τερατώματα, λιπώματα, κυστικές δομές με υψηλή πρωτεΐνική συγκέντρωση ή χολεστερόλη, και το παντοπάκ. Οι περισσότερες παθολογικές διεργασίες αυξάνουν τους συντελεστές χαλάρωσης Tl και T2 των εμπλεκόμενων ιστών, με αποτέλεσμα ένα μειωμένο σήμα στην T1WI και ένα αυξημένο σήμα στην T2WI σε σχέση με τον παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. Τέτοιες διεργασίες περιλαμβάνουν ισχαιμία, έμφρακτο, φλεγμονή, λοίμωξη, απομυελίνωση, δυσμυελίνωση, μεταβολική ή τοξική εγκεφαλοπάθεια, τραυματισμό, νεοπλασίες, γλοίωση, βλάβες από ακτινοβολία, και εγκεφαλομαλακικές αλλοιώσεις. Περιοχές όπου υπάρχει ρήξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού εξαιτίας των διαταραχών αυτών, μπορεί επίσης να εκτιμηθούν με ενδοφλέβια σκιαγραφικά βασισμένα στο Γαδολίνιο (Gd). Η διαφυγή αυτών των παραγόντων διαμέσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού μειώνει τις τιμές T1 των πυρήνων του υδρογόνου εστιακά στις εμπλεκόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα ένα υψηλό σήμα (πρόσληψη) στην T1WI. Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού οι MR εικόνες είναι αναπόσπαστο τμήμα των περισσότερων απεικονιστικών εξετάσεων της κεφαλής. Επιπρόσθετα με τους παθολογικά αλλοιωμένους ενδοκρανιακούς ιστούς, η πρόσληψη σκιαγραφικού μπορεί να παρατηρείται φυσιολογικά στην σκληρά μήνιγγα, φλέβες, χοριοειδή πλέγματα, πρόσθια υπόφυση, μίσχο της υπόφυσης, και επιφυσιακό αδένα. Στο βιβλίο αυτό, η ένταση του MRI σήματος από τις διάφορες οντότητες θα περιγράφεται ως χαμηλή, ενδιάμεση, υψηλή, ή μικτή στις T1WI και T2WI; ενώ θα αναφέρεται επίσης η παρουσία ή απουσία πρόσληψης σκιαγραφικού. Βλάβες ή δομές με χαμηλό σήμα στις T1WI και T2WI μπορεί να είναι αποτέλεσμα αποτιτανώσεων, πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη ή σε χηλικές συγκεντρώσεις σκιαγραφικού, ευαισθησία στην μαγνητική επίδραση ιδιαίτερα από μεταλλικά θραύσματα ή χειρουργικά clips, και τεχνουργήματα. Οι ενδοκρανιακές βλάβες κατά κανόνα ταξινομούνται ως εξωπαρεγχυματικές ή ενδοπαρεγχυματικές. Οι εξωπαρεγχυματικές βλάβες προέρχονται από κρανίο, μήνιγγες, ή ιστούς διαφορετικούς από το εγκεφαλικό παρέγχυμα. Οι εξωπαρεγχυματικές βλάβες χαρακτηρίζο-

7 Εισαγωγή 5 νται ως εντοπιζόμενες μέσα σε επισκληρίδιο, υποσκληρίδιο, ή υπαραχνοειδή χώρο ή διαμέρισμα. Βλάβες αφορούσες τις μήνιγγες μπορεί περαιτέρω να καταταχθούν ως αφορούσες την σκληρά μήνιγγα (όπως καλοήθη μετεγχειρητική ίνωση της σκληράς μήνιγγας, κλπ.) ή αφορούσες τις λεπτομήνιγγες (χοριοειδή και αραχνοειδή μήνιγγα). Παθολογίες από τις μήνιγγες συνήθως απεικονίζονται καλύτερα μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. Η πρόσληψη από την σκληρά μήνιγγα συνήθως έχει μια γραμμοειδή μορφολογία, ενώ παθολογίες αφορούσες τις λεπτομήνιγγες απεικονίζονται ως πρόσληψη μέσα στις σχισμές και βασικές δεξαμενές. Η πρόσληψη από τις λεπτομήνιγγες σχετίζεται συνήθως με σοβαρά παθολογικά αίτια όπως νεοπλασματικές ή φλεγμονώδεις νόσους. Οι ενδοπαρεγχυματικές βλάβες εντοπίζονται στο εγκεφαλικό παρέγχυμα ή στέλεχος. Η διαφορική διάγνωση από εξωπαρεγχυματικές και ενδοπαρεγχυματικές χωροκατακτητικές βλάβες παρουσιάζεται στους Πίνακες 1A.2, 1A.3, 1A.4 και 1A.5. Οι ενδοπαρεγχυματικές χωροκατακτητικές βλάβες παρουσιάζονται σύμφωνα με την εντόπιση, σε υπερσκηνίδιες σε σχέση με υποσκηνίδιες. Οι υποσκηνίδιες νεοπλασίες είναι συχνότερερες σε παιδιά και εφήβους παρά σε ενήλικες. Κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, οι συνηθέστερες νεοπλασίες είναι οι ενδοπαρεγχυματικοί όγκοι όπως αστροκυττώματα, μυελοβλαστώματα, επενδυμώματα και γλοιώματα στελέχους. Στους ενήλικες, μεταστατικές βλάβες και αιμαγγειοβλαστώματα είναι οι συνηθέστεροι ενδοπαρεγχυματικοί υποσκηνίδιοι όγκοι, ενώ ακουστικά σβαννώματα και μηνιγγιώματα είναι συνήθεις εξωπαρεγχυματικές υποσκηνίδιες νεοπλασίες. Οι υποσκηνίδιες βλάβες αναλύονται στον Πίνακα 1A.4, 1A.5. Η MRI είναι άριστη απεικονιστική μέθοδος για την εκτίμηση οπίσθιου κρανιακού βόθρου, βάσης κρανίου, οφθαλμικών κογχών, ρινοφάρυγγα και στοματοφάρυγγα, και εδάφους του στόματος λόγω της απεικονιστικής δυνατότητας σε πολλαπλά επίπεδα, της υψηλής ευκρίνειας των μαλακών μορίων, και της απουσίας διάσπαρτων τεχνουργημάτων από τα οστά, τα οποία παρατηρούνται με την ΑΤ. Η ενδοκρανιακή μοίρα από το πέμπτο, έβδομο, και όγδοο κρανιακά νεύρα αναδεικνύεται κανονικά με την MRI. Ενίοτε, μπορεί να αναδειχθεί και το τρίτο κρανιακό νεύρο. Η MRI είναι ιδανική μέθοδος για την απεικόνιση της θέσης και έκτασης βλαβών βάσης του κρανίου όπως υποφυσιακοί όγκοι, ακουστικά και τριδυμικά σβαννώματα, χορδώματα και χονδροσαρκώματα στο απόκλιμα, μεταστατικοί ό- γκοι, περινευρικοί όγκοι, διασπορά διαμέσω κρανιακών τρημάτων, χολεστερολικά κοκκιώματα, κορυφή του λιθοειδούς, και φλεγμονώδεις βλάβες από τα κρανιακά νεύρα. Η MRI είναι ιδανική μέθοδος για την εκτίμηση του φυσιολογικού και του παθολογικού εγκεφαλικού παρεγχύματος. Συγγενείς και ή ανωμαλίες περί την διάπλαση του εγκεφάλου (όπως ημιάλοβος ολοπροσεγκεφαλία, διαφραγματοοπτική δυσπλασία, σχιζεγκεφαλία, ετεροτοπία φαιάς ουσίας, φλοιώδεις δυσπλασίες, ετερόπλευρη μεγαλεγκεφαλία, σύμπλεγμα Dandy-Walker) χαρακτηρίζονται λεπτομερώς από την MRI. Οι νόσοι της λευκής ουσίας ταξινομούνται σε δύο κύριες ομάδες: δυσμυελινωτικές και απομυελυνωτικές. Οι δυσμυελινωτικές νόσοι, επίσης γνωστές ως λευκοδυστροφίες, είναι ομάδα διαταραχών με ενζυματικές ανεπάρκειες που έχουν ως αποτέλεσμα την παθολογική δημιουργία και μεταβολισμό της μυελίνης. Απομυελυνωτικές νόσοι είναι ομάδα διαταραχών στις οποίες η μυελίνη είναι εκφυλισμένη ή κατεστραμμένη μετά τον με φυσιολογικό τρόπο σχηματισμό της. Παθολογίες αφορούσες την πλάγια, τρίτη, και τέταρτη κοιλία ως επίσης και τον υδραγωγό του εγκεφάλου, αναδεικνύονται καλά με την MRI εξαιτίας της χαρακτηριστικής διαφοράς του σήματος μεταξύ του εγκεφαλικού παρεγχύματος και του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ). Το ΕΝΥ έχει παρατεταμένες TI και T2 τιμές χαλάρωσης, με αποτέλεσμα το χαμηλό σήμα στην T1WI και το υψηλό σήμα στην T2WΙ. Η παραγωγή του ΕΝΥ πραγματοποιείται στα χοριοειδή πλέγματα μέσα στις πλάγιες κοιλίες. Το ΕΝΥ κυκλοφορεί από τις πλάγιες κοιλίες μέσω του τρήματος του Monro στην τρίτη κοιλία. Η τρίτη κοιλία επικοινωνεί με την τέταρτη κοιλία μέσω του υδραγωγού του εγκεφάλου. Το ΕΝΥ από την τέταρτη κοιλία εισέρχεται στον υπαραχνοειδή χώρο διαμέσω των τρημάτων των Luschka και Magendie. Χωροκατακτητικές βλάβες κατά μήκος της πορείας του ΕΝΥ έχουν ως αποτέλεσμα ένα αποφρακτικό υδροκέφαλο με διεύρυνση των κοιλιών εγγύς της απόφραξης. Κάποια ασυμμετρία των πλαγίων κοιλιών μπορεί να παρατηρείται φυσιολογικά. Αλλοιωμένη μορφολογία των πλαγίων κοιλιών μπορεί να είναι αποτέλεσμα διάφορων συγγενών ανωμαλιών (π.χ., ολοπροσεγκεφαλία, διαφραγματοοπτική δυσπλασία, ετερόπλευρη ημιμεγαλεγκεφαλία, ετεροτοπία φαιάς ουσίας, δυσπλασία Dandy- Walker), ως επίσης από παραμόρφωση εξαιτίας ενδοπαρεγχυματικών ή εξωπαρεγχυματικών χωροκατακτητικών εξεργασιών. Το μέγεθος των σχισμών ποικίλει, εξαρτώμενο από πολλαπλές μεταβλητές όπως ηλικία, συγγενείς δυσπλασίες, αγγειακές παθήσεις (π.χ., εγκεφαλικό έμφρακτο, νόσος Sturge-Weber, αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία, ενδοπαρεγχυματικές ή εξωπαρεγχυματικές χωροκατακτητικές βλάβες, υδροκέφαλο, ή φλεγμονώδεις νόσοι). Οι σχισμές πρέπει να έχουν σήμα ΕΝΥ μέσα σε αυτές. Η παρουσία πρόσληψης σκιαγραφικού μέσα σε σχισμές και βασικές δεξαμενές σχετίζεται συνήθως με παθολογικές καταστάσεις όπως φλεγμονώδεις ή νεοπλασματικές νόσους. Μια υπαραχνοειδής αιμορραγία μερικές φορές έχει αυξημένο σήμα στις πυκνότητας πρωτονίων, ή FLAIR ακολουθίες. Η MRI είναι σημαντική απεικονιστική μέθοδος για την εκτίμηση φυσιολογικών και παθολογικών αιμοφόρων αγγείων. Η απεικόνιση αιμοφόρων αγγείων στην MRI εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως τύπος ακολουθίας, παλμικότητα και εύρος ταχυτήτων στα αγγεία ενδιαφέροντος, ως και μέγεθος, σχήμα, και προσανατολισμός των αγγείων σε σχέση με το απεικονιζόμενο επίπεδο. Χρήσιμες ανατομικές πληροφορίες σχετικές με τα αιμοφόρα αγγεία αποκτούνται χρησιμοποιώντας SE παλμικές ακολουθίες όπου αναδεικνύονται τα βατά αγγεία ως περιοχές απουσίας σήματος (σκούρες αιματικές εικόνες), ή GRE παλμικές ακολουθίες όπου αναδεικνύονται οι κινούμενοι ατομικοί πυρήνες υδρογόνου (πρωτόνια) του αίματος ως περιοχές υψηλής έντασης σήματος (φωτεινές αιματικές εικόνες). Οι GRE παλμικές ακολουθίες μπορεί επίσης να προσαρμοσθούν για να δημιουργηθούν MR αγγειογραφίες. Η μαγνητική αγγειογραφία έχει αποδειχθεί ότι είναι κλινικά χρήσιμη για την εκτίμηση ενδοκρανιακών αρτηριών, φλεβών, και φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας. Παθολογικές διεργασίες αφορούσες ενδοκρανιακά αιμοφόρα αγγεία όπως ανευρύσματα, αρτηροφλεβώδεις δυσπλασίες, αρτηριακές αποφράξεις, και θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας μπορούν να αναδειχθούν με μαγνητική αγγειογραφία.

8 6 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Εγκέφαλος 1Α Εγκέφαλος Πίνακας 1A.1 Συγγενείς δυσπλασίες εγκεφάλου Νόσος MRΙ Ευρήματα Σχόλια Ολοπροσεγκεφαλία Διαταραχές νευρωνικής μετανάστευσης: Λυσεγκεφαλία (Εικ: 1A.3) Άλοβος: Εκτενής μονήρης κοιλία με οπίσθια κύστη μέσης γραμμής, απουσία σχηματισμού των ημισφαιρίων με απουσία δρεπάνου, μεσολοβίου, και διαφανούς διαφράγματος. Συντετηγμένοι θάλαμοι. Ημιάλοβος (Εικ. 1A.1): Μονήρης κοιλία με μερικό σχηματισμό επιμήκους σχισμής, ινιακών και κροταφικών κεράτων, και μερικώς συντετηγμένους θάλαμους. Απουσία μεσολοβίου και διαφανούς διαφράγματος. Συνυπάρχει με ήπιες κρανιομετωπιαίες ανωμαλίες. Λοβώδης: Σχεδόν πλήρης σχηματισμός επιμήκους σχισμής και κοιλιών. Συντετηγμένες κατώτερες μοίρες μετωπιαίων λοβών, δυσγενεσία μεσολοβίου, απουσία διαφανούς διαφράγματος, διαχωρισμένοι θάλαμοι, διαταραχές νευρωνικής μετανάστευσης. Διαφραγματοοπτική δυσπλασία (σύνδρομο De Morsier) (Εικ. 1A.2): Ήπια μορφή λοβώδους ολοπροσεγκεφαλίας. Δυσγενεσία ή αγενεσία διαφανούς διαφράγματος, οπτική υποπλασία, τετραγωνισμένα μετωπιαία κέρατα. Συσχέτιση με σχιζεγκεφαλία στο 50%. Απουσία ή ατελής σχηματισμός ελίκων και σχισμών με αβαθείς σχισμές του Sylvius ως και απεικόνιση του εγκεφάλου "σχήματος 8" σε εγκάρσιες τομές. Παθολογικά πεπαχυσμένος φλοιός, ετεροτοπία φαιάς ουσίας με ομαλή συμβολή φαιάς-λευκής ουσίας. Ολοπροσεγκεφαλία: Διαταραχές της διάπλασης των εγκεφαλικών κυστιδίων (4-6 εβδομάδες κυήσεως) που χαρακτηρίζονται από απουσία ή μερική διαίρεση και διαφοροποίηση του εμβρυικού εγκεφάλου (προσεγκεφαλία) σε ημισφαίρια και λοβούς. Σημαντική διαταραχή της νευρωνικής μετανάστευσης (7-16 εβδομάδες κυήσεως) με απουσία ή ατελή σχηματισμό ελίκων, σχισμών, και σχισμών του Sylvius. Συνυπάρχει με σημαντική διανοητική καθυστέρηση και επιληπτικές κρίσεις, πρώιμος θάνατος. Βλάβες συνοδές ανωμαλιών του ΚΝΣ περιλαμβάνουν δυσγενεσία μεσολοβίου, μικροκεφαλία, υποπλαστικούς θάλαμους, κεφαλοκήλη. Παχυγυρία (μη λυσσεγκεφαλιδική φλοιώδης δυσπλασία) (Εικ. 1A-4) Ετεροτοπία της φαιάς ουσίας (Εικ.1 A.5-1 A.7) Πεπαχυσμένες έλικες με αβαθείς σχισμές αφορούσες μέρος ή όλο τον εγκέφαλο. Πεπαχυσμένος φλοιός με σχετικά ομαλή συμβολή φαιάς-λευκής ουσίας. Μπορεί να υπάρχουν περιοχές με υψηλό T2 σήμα στη λευκή ουσία (γλοίωση). Ταινιοειδής ετεροτοπία: απεικονίζεται ως ταινία (ες) από ίσης έ- ντασης φαιά ουσία μέσα στην λευκή ουσία του εγκεφάλου (Εικ. 1A.5). Οζώδης ετεροτοπία: απεικονίζεται ως οζίδιο (α) από ίσης έντασης φαιά ουσία κατά μήκος των κοιλιών (Εικ. 1A.6) ή μέσα στην λευκή ουσία του εγκεφάλου (Εικ. 1A.7). Σοβαρή διαταραχή της νευρωνικής μετανάστευσης. Τα κλινικά ευρήματα σχετίζονται με το βαθμό έκτασης της δυσπλασίας. Διαταραχή της νευρωνικής μετανάστευσης (7-22 εβδομάδες κυήσεως) όπου μια συλλογή ή στρώμα από νευρώνες εντοπίζεται μεταξύ των κοιλιών και του εγκεφαλικού φλοιού. Μπορεί να έχει ταινιοειδή ή οζώδη απεικόνιση ίσης έντασης με την φαιά ουσία, μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Σχετίζεται με επιληπτικές κρίσεις, σχιζεγκεφαλία. Εικ. 1 A.1 Ημιλοβώδης ολοπροσεγκεφαλία. a, b Εγκάρσια T2WI άρρενος 8 ημερών απεικονίζει συντετηγμένους μετωπιαίους λοβούς και μερικό σχηματισμό της επιμήκους σχισμής οπίσθια.

9 1A Εγκέφαλος 7 Εικ. 1A.2 Διαφραγματοοπτική δυσπλασία Εικ.1A.2b Οβελιαία T1WI απεικονίζει υπο(σύνδρομο De Morsier). a Εγκάρσια T2WI πλασία του οπτικού νεύρου (βέλη). απεικονίζει απουσία του διαφανούς διαφράγματος και τετραγωνισμένα μετωπιαία κέρατα των πλαγίων κοιλιών. Εικ. 1A.3 Λυσεγκεφαλία. Εγκάρσια T2WI άρρενος 2 ημερών απεικονίζει απουσία σχηματισμού ελίκων και σχισμών με αβαθείς σχισμές του Sylvius και απεικόνιση του εγκεφάλου "σχήματος 8". Παθολογικά πεπαχυσμένος φλοιός, ετεροτοπία φαιάς ουσίας με ομαλή συμβολή φαιάς-λευκής ουσίας. Εικ. 1A.4 Παχυγυρία (μη λυσσεγκεφαλιδι- Εικ. 1A.4b Στεφανιαία T2WI απεικονίζει κή φλοιώδης δυσπλασία). a Οβελιαία T1WI πεπαχυσμένο φλοιό με σχετικά ομαλή απεικονίζει πεπαχυσμένες έλικες με αβαθείς συμβoλή φαιάς-λευκής ουσίας. σχισμές αφορούσες μοίρες του εγκεφάλου. Εικ. 1A.5a Ετεροτοπία της φαιάς ουσίας. Ταινιοειδής ετεροτοπία. Στεφανιαία T1WI (βέλη). Εικ. 1A.5b Εγκάρσια T2WI απεικονίζει ταινίες ίσης έντασης ετεροτόπου φαιάς ουσίας μέσα στην λευκή ουσία του εγκεφάλου (βέλη). Εικ. 1 A.6 Ετεροτοπία της φαιάς ουσίας. Οζώδης ετεροτοπία. Εγκάρσια T2WI απεικονίζει οζίδια ίσης έντασης ετεροτόπου φαιάς ουσίας κατά μήκος των πλαγίων κοιλιών. Εικ. 1A.7 Ετεροτοπία της φαιάς ουσίας. Εγκάρσια T2WI απεικονίζει ίσης έντασης ετερότοπο φαιά ουσία μέσα στην λευκή ουσία του αριστερού μετωπιαίου λοβού.

10 8 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Εγκέφαλος Πίνακας 1A.1 (Συνέχεια) Συγγενείς δυσπλασίες εγκεφάλου Νόσος MRΙ Ευρήματα Σχόλια Σχιζεγκεφαλία (διαίρεση εγκεφάλου) (Εικ. 1A.8 1A.9) Ετερόπλευρη ημιμεγαλεγκεφαλία (Εικ. 1A.10) Διαταραχές διάπλασης του μυελικού σωλήνα Δυσπλασία Chiari I (Εικ. 1A.11) Δυσπλασία Chiari II (Arnold-Chiari) (Εικ. 1A.12) Δυσπλασία Chiari III Κεφαλοκήλη (μηνιγγοκήλη ή μηνιγγοεγκεφαλοκήλη) (Εικ. 1A.13) Δυσγενεσία μεσολοβίου (Εικ. 1A.14) (Εικ. 1A.16) Δυσπλασία Dandy-Walker (Εικ. 1A.15) Σχισμή στον εγκέφαλο εκτεινόμενη από την κοιλία έως την φλοιώδη επιφάνεια, επενδυμένη από ετερότοπο φαιά ουσία. Η σχισμή μπορεί να είναι στενή (κλειστό χείλος, Εικ. 1A.8) ή ευρεία (ανοικτό χείλος, Εικ. 1A.9). Οζώδης ή πολυοζώδης περιοχή ετεροτοπίας της φαιάς ουσίας αφορούσα ολόκληρο ή τμήμα ενός εγκεφαλικού ημισφαιρίου με συνοδό διεύρυνση της συστοίχου πλάγιας κοιλίας και του ημισφαιρίου. Οι παρεγκεφαλιδικές αμυγδαλές εκτείνονται περισσότερο των 5mm κάτωθεν του ινιακού τρήματος σε ενήλικες, ή των 6mm σε παιδιά μικρότερα των 10 ετών. Συριγγοϋδρομυελία στο 20 έως 40%. Υδροκέφαλος στο 25%. Βασικό εντύπωμα στο 25%. Σπανιότερη συσχέτιση: Klippel-Foil, ατλαντοϊνιακή συνοστέωση. Μικρός οπίσθιος κρανιακός βόθρος με χασματικό ινιακό τρήμα μέσω του οποίου προβάλλει ένας χαμηλότερα εντοπιζόμενος σκώληκας. Σχετίζεται με μια αυχενομυελώδη συστροφή. Ραμφοειδές ραχιαίο όριο του σκηνιδιακού πετάλου. Μυελομηνιγγοκήλη σχεδόν σε όλους τους ασθενείς. Συνήθεις ο υδροκέφαλος και η συριγγομυελία. Διατεταμένες πλάγιες κοιλίες οπίσθια (κολποκεφαλία). Χαρακτηριστικά του Chiari II, σύν χαμηλή ινιακή ή υψηλή αυχενική εγκεφαλοκήλη. Ελλειμματικοί ανωμαλία του κρανίου διαμέσω της οποίας υπάρχει είτε εγκολεασμός μηνίγγων και ΕΝΥ (μηνιγγοκήλη), ή μηνίγγων, ΕΝΥ, και εγκεφαλικού ιστού (μηνιγγοεγκεφαλοκήλη). Φάσμα παθολογικών καταστάσεων εκτεινόμενων από πλήρη έως μερική απουσία του μεσολοβίου. Ευρέως διαχωρισμένα και παράλληλα προσανατολισμένα μετωπιαία κέρατα και σώματα των πλαγίων κοιλιών, υψηλή θέση της τρίτης κοιλίας σε σχέση με την επιμήκη σχισμή, κολποκεφαλία. Συνυπάρχουν με διαημισφαίριες κύστεις, λιπώματα, και ανωμαλίες όπως Chiari II, ετεροτοπία φαιάς ουσίας, δυσπλασία Dandy- Walker, ολοπροσεγκεφαλία, μονήρης πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία, και κεφαλοκήλη. Απλασία ή σημαντική υποπλασία του σκώληκα, επικοινωνία της τετάρτης κοιλίας με οπισθοπαρεγκεφαλιδική κύστη, διευρυμένος οπίσθιος βόθρος, υψηλή θέση του σκηνιδίου και εγκάρσιοι φλεβώδεις κόλποι. Συνήθης ο υδροκέφαλος. Σχετίζεται με διάφορες ανωμαλίες όπως δυσγενεσία μεσολοβίου, ετεροτοπία της φαιάς ουσίας, σχιζεγκεφαλία, ολοπροσεγκεφαλία, και κεφαλοκήλη. Σχετίζεται με επιληψία, τύφλωση, διανοητική καθυστέρηση και διάφορες ανωμαλίες του ΚΝΣ (π.χ., διαφραγματοοπτική δυσπλασία). Οι κλινικές εκδηλώσεις σχετίζονται με την σοβαρότητα της δυσπλασίας. Ισχαιμία ή προσβολή τμήματος ή βλαστικού στρώματος πριν την δημιουργία του ημισφαίριου. Διαταραχή της νευρωνικής μετανάστευσης σχετιζόμενη με αμαρτωματώδη υπερανάπτυξη του εμπλεκομένου ημισφαιρίου. Εκτοπία της παρεγκεφαλιδικής αμυγδαλής. Η συνηθέστερη ανωμαλία του ΚΝΣ. Δεν σχετίζεται με μυελομηνιγγοκήλη. Πολυσύνθετη ανωμαλία αφορούσα εγκέφαλο, παρεγκεφαλίδα, στέλεχος, νωτιαίο μυελό, κοιλίες, κρανίο και σκληρά μήνιγγα. Αποτυχία των εμβρυϊκών νευρωνικών πτυχών να αναπτυχθούν κατάλληλα με αποτέλεσμα μια αλλοιωμένη διάπλαση, επηρεάζοντας πολλαπλές εντοπίσεις στο ΚΝΣ. Σπάνια ανωμαλία με υψηλή θνησιμότητα. Συγγενής δυσπλασία αφορούσα απουσία του διαχωρισμού του νευροεκτοδέρματος από την επιφάνεια του εκτοδέρματος με αποτέλεσμα εστιακή αποτυχία οστικής δημιουργίας. Η ινιακή εντόπιση είναι συνηθέστερη στο δυτικό ημισφαίριο, η μετωποηθμοϊδική εντόπιση συνηθέστερη στην νοτιοανατολική Ασία. Άλλες εντοπίσεις περιλαμβάνουν βρεγματικό και σφηνοειδές οστό. Μπορεί να είναι απότοκος τραυματισμού ή χειρουργικής επέμβασης. Απουσία ή ατελής σχηματισμός του μεσολοβίου (7-18 εβδομάδες κυήσεως). Νευράξονες οι οποίοι φυσιολογικά πορεύονται από το ένα ημισφαίριο στο άλλο, τώρα είναι ευθυγραμμισμένοι παράλληλα κατά μήκος των έσω τοιχωμάτων των πλαγίων κοιλιών (δεμάτια του Probst). Παθολογική δημιουργία της οροφής της τετάρτης κοιλίας με απουσία ή ατελή σχηματισμό του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας.

11 1A Εγκέφαλος 9 Εικ. 1 A.8 Σχιζεγκεφαλία (διαίρεση εγκεφάλου). Στεφανιαία T1WI απεικονίζει μια στενή σχισμή (βέλη) στον εγκέφαλο (τύπου κλειστού χείλους) εκτεινόμενη από την κοιλία έως την φλοιώδη επιφάνεια επενδυμένη από ετερότοπη φαιά ουσία. Εικ. 1A.9 Σχιζεγκεφαλία (διαίρεση εγκεφάλου). Οβελιαία T1WI απεικονίζει μια ευρεία σχισμή στον εγκέφαλο (τύπου ανοικτού χείλους) εκτεινόμενη από την κοιλία έως την φλοιώδη επιφάνεια επενδυμένη από ετερότοπη φαιά ουσία (βέλη). Εικ. 1 A.10 Ετερόπλευρη ημιμεγαλεγκεφαλία. Εγκάρσια T2WI απεικονίζει πολυοζώδη περιοχή ετεροτοπίας της φαιάς ουσίας αφορούσα ένα διευρυμένο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο με συνοδό διάταση της αριστερής πλάγιας κοιλίας. Εικ. 1A.11 Δυσπλασία Chiari I. Οβελιαία T2WI απεικονίζει την παρεγκεφαλιδική αμυγδαλή εκτεινόμενη 12 mm κάτωθεν του ινιακού τρήματος σε ενήλικα, παριστώντας δυσπλασία Chiari Ι (βέλη). Εικ. 1 A.12 Δυσπλασία Chiari II (ArnoldChiari). Οβελιαία T1WI απεικονίζει ένα μικρό οπίσθιο κρανιακό βόθρο με χαίνων ινιακό τρήμα διαμέσω του οποίου προβάλλει ένας σκώληκας σε χαμηλότερη θέση με συνοδό παρουσία επιμήκους τετάρτης κοιλίας. Παρατηρείται επίσης δυσπλασία του μεσολοβίου και "ραμφοειδής" καλύπτρα. Εικ. 1A.13 Κεφαλοκήλη. Οβελιαία T1WI απεικονίζει ανωμαλία της βρεγματοϊνιακής μοίρας του κρανίου διαμέσω της οποίας υπάρχει εγκολεασμός μηνίγγων, ΕΝΥ, και εγκεφαλικού ιστού (μηνιγγοεγκεφαλοκήλη). Εικ. 1A.14 Δυσγενεσία μεσολοβίου. a Οβελιαία T1WI αναδεικνύει απουσία μεσολοβίου. Εικ. 1A.14b Εγκάρσια T2WI απεικονίζει σημαντικά απομεμακρυσμένα ως και παράλληλα προσανατολισμένα μετωπιαία κέρατα και σώματα των πλαγίων κοιλιών. Εικ. 1 A.15 Δυσπλασία Dandy-Walker. Οβελιαία T1WI απεικονίζει σημαντική υποπλασία του σκώληκα, επικοινωνία της τετάρτης κοιλίας με μια οπισθοπαρεγκεφαλιδική κύστη, διευρυμένο οπίσθιο βόθρο, υψηλή θέση σκηνιδίου και εγκαρσίων φλεβωδών κόλπων.

12 10 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Εγκέφαλος Πίνακας 1A.1 (Συνέχεια) Συγγενείς δυσπλασίες εγκεφάλου Νόσος MRΙ Ευρήματα Σχόλια Παραλλαγή νόσου Dandy-Walker (Εικ. 1A.16) Νόσος Lhermitte- Duclos (Εικ. 1A.17) Ήπια υποπλασία του σκώληκα με επικοινωνία της οπίσθιας κατώτερης μοίρας της τετάρτης κοιλίας με την μεγάλη δεξαμενή. Δεν συνοδεύεται με διεύρυνση του οπίσθιου κρανιακού βόθρου. Ασαφώς αφοριζόμενη ζώνη χαμηλού T1 σήματος, υψηλού T2 σήματος, με ταινιοειδή απεικόνιση και εστιακά πιεστικά φαινόμενα στην παρεγκεφαλίδα. Δεν προσλαμβάνει. Ενίοτε συνοδεύεται από υδροκέφαλο, δυσγενεσία μεσολοβίου, ετεροτοπία φαιάς ουσίας, άλλες ανωμαλίες. Ασυνήθης παρεγκεφαλιδική δυσπλασία με υπερβολική πάχυνση των παρεγκεφαλιδικών φύλλων και αποδιοργανωμένη κυτταρική δομή. Εικ.1A.16 Παραλλαγή Dandy-Walker. Οβελιαία T1WI απεικονίζει ήπια έως μέτρια υποπλασία του σκώληκα με επικοινωνία της οπίσθιας κατώτερη μοίρας της τέταρτης κοιλίας με την μεγάλη δεξαμενή. Δεν συνοδεύεται από διεύρυνση του οπίσθιου κρανιακού βόθρου. Παρατηρείται επίσης δυσγενεσία (μερικός σχηματισμός) μεσολοβίου. Εικ. 1A.17 Νόσος Lhermitte-Duclos. Εγκάρσια T2WI απεικονίζει μια σφαιρική ζώνη με ανομοιογενές υψηλό T2 σήμα, ταινιοειδή απεικόνιση, και εστιακά χωροκατακτητικά φαινόμενα εντοπιζόμενα στο αριστερό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο (βέλη). Πίνακας 1A.2 Υπερσκηνίδιες ενδοπαρεγχυματικές χωροκατακτητικές βλάβες Νόσος MRΙ Ευρήματα Σχόλια Συγγενείς Ετεροτοπία της φαιάς ουσίας (βλέπε σελ. 6, Εικ. 1A.5-1A.7) Ετερόπλευρη ημιμεγαλεγκεφαλία (βλ. σελ. 8, Εικ. 1A.10) Νεοπλασματικές Αστροκύττωμα (Εικ, 1.A.18-1A.21) Αστροκύττωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας: Εστιακή ή διάχυτη χωροκατακτητική βλάβη, συνήθως εντοπίζεται στην λευκή ουσία, χαμηλής έως ενδιάμεσης έντασης στις Τ1WI και υψηλής στις Τ2WI, με ή χωρίς ήπια πρόσληψη σκιαγραφικού. Ελάχιστα συνοδά χωροκατακτητικά φαινόμενα. Νεανικό Πιλοκυτταρικό Αστροκύττωμα: Υποτύπος: συμπαγής/κυστική εστιακή βλάβη χαμηλής έως ενδιάμεσης έντασης στις Τ1WI και υψηλής έντασης στις Τ2WI, συνήθως με έντονη πρόσληψη σκιαγραφικού. Εντοπίζεται στην παρεγκεφαλίδα, υποθάλαμο, παρά την τρίτη ή τέταρτη κοιλία, στέλεχος. Γλοιωμάτωση εγκεφάλου: Διηθητική βλάβη με ασαφώς αφοριζόμενα όρια και χωροκατακτητικά φαινόμενα εντοπιζομένη στη λευκή ουσία. Χαμηλής έως ενδιάμεσης έντασης σήμα στις Τ1WI και υψηλής στις Τ2WI, συνήθως δεν παρουσιάζει πρόσληψη σκιαγραφικού έως τα τελευταία στάδια της νόσου. Αναπλαστικό Αστροκύττωμα: Συνήθως ακανόνιστα αφοριζόμενη βλάβη εντοπιζομένη στην λευκή ουσία με χαμηλής έως ενδιάμεσης έντασης σήμα στις Τ1WI και υψηλής έντασηςστις Τ2WI, με ή χωρίς πρόσληψη σκιαγραφικού. Αστροκύττωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας: Συνήθως παρουσιάζεται σε παιδιά και ενήλικες (ηλικίας ετών). Όγκοι αποτελούμενοι από καλά διαφοροποιημένα αστροκύτταρα. Συσχέτιση με νευροϊνωμάτωση τύπου 1. Δεκαετής επιβίωση. Μπορεί να καταστούν κακοήθη. Νεανικό πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα: Υποτύπος: συνήθης σε παιδιά, κατά κανόνα με ευνοϊκή πρόγνωση εάν εξαιρεθεί ριζικά. Γλοιωμάτωση εγκεφάλου: Διάχυτο διηθητικό αστροκύττωμα με σχετική διατήρηση της υποκείμενης εγκεφαλικής αρχιτεκτονικής. Η απεικόνιση μπορεί να είναι περισσότερο προγνωστική από τον ιστολογικό τύπο. Κατά προσέγγιση διετής επιβίωση. Αναπλαστικό Αστροκύττωμα: Ενδιάμεσο μεταξύ αστροκυττώματος χαμηλού βαθμού κακοήθειας και πολύμορφου γλοιοβλαστώματος. Κατά προσέγγιση διετής επιβίωση.

13 1A Εγκέφαλος 11 Εικ. 1A.18 Αστροκύττωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας. a Εγκάρσια T2WI απεικονίζει μια εστιακή χωροκατακτητική εξεργασία στην αριστερά κροταφοϊνιακή περιοχή, με ανομοιογενές ενδιάμεσης έως υψηλής έντασης σήμα (βέλη). Εικ. 1A.18b Εγκάρσια T1WI με σκιαγραφικό απεικονίζει μικρή ζώνη ήπιας πρόσληψης σκιαγραφικού μόνο από μικρό τμήμα της βλάβης. Εικ. 1A.19 Νεανικό πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα, υποτύπος. a Οβελιαία T2WI απεικονίζει μια μικτή εστιακή βλάβη απαρτιζόμενη από συμπαγή και κυστικά στοιχεία δεξιά μετωποβρεγματικά (βέλη). Η συμπαγής μοίρα της βλάβης έχει σήμα ενδιάμεσης έντασης, ενώ η κυστική μοίρα έχει σήμα υψηλής έντασης. Εικ. 1A.19b Οβελιαία T1WI με σκιαγραφικό, απεικονίζει έντονη πρόσληψη σκιαγραφικού από την συμπαγή μοίρα της βλάβης (βέλη). Εικ. 1 A.20 Γλοιωμάτωση εγκεφάλου. a Εγκάρσια T2WI απεικονίζει μια διηθητική βλάβη με ανομοιογενές σήμα υψηλής έντασης, ασαφώς αφοριζόμενα όρια, και χωροκατακτητικά φαινόμενα εντοπιζόμενη στο αριστερό μετωπιαίο λοβό και εκτεινόμενη μέσω του μεσολοβίου στον δεξιό μετωπιαίο λοβό (βέλη). Εικ. 1A.20b Εγκάρσια T1WI με σκιαγραφικό απεικονίζει απουσία πρόσληψης σκιαγραφικού από την νεοπλασία. Εικ. 1A.21 Αναπλαστικό αστροκύττωμα. a Εγκάρσια T2WI απεικονίζει μιά διηθητική βλάβη με ανομοιογενές σήμα υψηλής έντασης, ασαφώς αφοριζόμενα όρια και χωροκατακτητικά φαινόμενα, εντοπιζόμενη δεξιά μετωποβρεγματικά. b Εγκάρσια T1WI με σκιαγραφικό απεικονίζει μερική ανομοιογενή πρόσληψη σκιαγραφικού από την νεοπλασία. a b

14

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιάκα Σεμινάρια Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής

Μεταπτυχιάκα Σεμινάρια Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής Μεταπτυχιάκα Σεμινάρια Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής Υπο τη αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής (ESPN) Συντονιστής: Σ. Σγούρος, MD, FRCS(SN) Εισαγωγή Το Νοσοκομείο Παίδων «Μητέρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Κρανίο - Εγκέφαλος ανατομία

Κρανίο - Εγκέφαλος ανατομία Κρανίο - Εγκέφαλος ανατομία Οστά κρανίου από το πλάϊ Μετωπιαίο οστό Βρεγματικό οστό Σφηνοειδές οστό Κροταφικό οστό Ηθμοειδές οστό Άνω γνάθος Ινιακό οστό Κάτω γνάθος Οστά από εμπρός Μετωπιαίο οστό Βρεγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επιεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3, κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ. Δρ Ρούγγας Κων., MD, FEBOph. Δντής Οφθ/κής Κλινικής Νοσ.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ. Δρ Ρούγγας Κων., MD, FEBOph. Δντής Οφθ/κής Κλινικής Νοσ. ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Δρ Ρούγγας Κων., MD, FEBOph Δντής Οφθ/κής Κλινικής Νοσ. «Άγιος Σάββας» 28/9/2010 Κ.Οφ.Κ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γνώσεις ενός Οφθαλμιάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Απαιτείται δεξιότητα και εμπειρία, συγχρονισμός κινήσεων χεριού & οφθαλμού

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική Διερεύνηση του Πνεύμονα, του Πλευριτικού και του Μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος

Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος Γρήγορη και ακριβής μέθοδος για τη διάγνωση της λιθιάσεως Η πρόκληση του σημείου Murphy επιτρέπει τη συσχέτιση με την κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΦΩΤΗΣ Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Στόχοι του μαθήματος Αντίληψη της προέλευσης των αρτηριών της κεφαλής και του τραχήλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΚΝΣ: πολυσύνθετο σύστηµα πολλές από τις λειτουργίες του αδιευκρίνιστες Πρώτες ανατοµικές µελέτες Αριστοτέλης και Γαληνός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0001 ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4442 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0444 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 4441 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 1.1. Νευρικό Σύστημα 1.1.1. Ανατομία του Νευρικού Συστήματος: Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα περιφερικό τμήμα (πίνακας 1, σχήμα 1). (α) Το κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 101 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Βασίλειος Μανιάτης Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης - Απεικονιστής Συνεργάτης Διαγνωστικού Κέντρου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ- Μαγνητική Τομογραφία Η εξέλιξη της Μαγνητικής Τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Πτυχιακή Εργασία Αξιολόγηση και Θεραπεία της Δυσφαγίας στα πλαίσια της Αφασίας Επόπτης: Χριστοδουλίδης Παύλος Σπουδαστές: Γώρου Ουρανία Καπουνάς Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Γυναίκα με χρόνιες ρινικές εκκρίσεις και αίσθημα πίεσης στο γναθιαίο κόλπο Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα νευρώνει όργανα των οποίων οι λειτουργία δεν εξαρτάται από την θέλησή µας, όπως είναι η καρδιά, οι λείοι µύεςτωναγγείωνκαιτωνσπλάχνωνκαιοιαδένες. Xωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Γιατί μιλάμε για συζυγείς κινήσεις των οφθαλμών? Αν τα μάτια δεν παρουσίαζαν «συζυγή», δηλ. σύγχρονη κίνηση θα κινούνταν άσκοπα προς

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO I) ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO II) ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 Το Νευρικο Συστημα ελεγχει τις σωματικες δραστηριοτητες που απαιτουν ταχυτητα όπως οι μυικες συστολες και η ταχυτητα της εκκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Τιπεριλαμβάνει; Ρινική κοιλότητα Φάρυγγας Λάρυγγας Τραχεία Βρογχιόλια Βρόγχοι Κυψελίδες Όριοανώτερου κατώτερουασ Φωνητικές χορδές Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ Ανδριανάκη Αικατερίνη Ιατρός Ακτινολόγος Ηράκλειο Κρήτης Υπερηχοτομογραφικη απεικονιση του πεουσ αρθρο ανασκοπησησ MEΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υπερηχοτομογραφία συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του έγχρωμου Doppler,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Υποχρεώσεις του βοηθού ιατρικών συσκευών απεικονίσεων... 15 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ! ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΛΟΙΜΩΞΕΩΝΚΝΣ ΜΑΡΘΑΣΠΗΛΙΩΤΗ Νευρολόγος Α ΝευρολογικήΚλινική ΝοσοκομείοΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15/12/2012 ΕΝΤΟΠΙΣΗΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΝΣ/ΠΝΣ ΚΝΣ Εγκέφαλος Μήνιγγες Νωτιαίος μυελός ΠΣ Περιφερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ. Θωµάς Ζαραµπούκας. Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής. Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ. Θωµάς Ζαραµπούκας. Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής. Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ Θωµάς Ζαραµπούκας Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Όγκοι της Αστροκυτταρικής Γλοίας Πιλοκυτταρικό αστροκύτωµα Πιλοµυξοειδές αστροκύτωµα Πλειόµορφο ξανθοαστροκύτωµα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Άντρας, 56 ετών, μετά από πρωτοεμφανιζόμενα και -μέσα σε λίγες ώρεςεπαναλαμβανόμενα επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (AEE) είναι κάθε κλινικό σύνδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Επίπτωση ΚΕΚ ~ 4 εκατομμύρια το έτος στις ΗΠΑ ~ 450.000 χρειάζονται νοσηλεία 75.000 θάνατοι Το κύριο αίτιο θανάτου στις ηλικίες 15-40 ετών Κύριο αίτιο αναπηρίας Στην πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση του μυοσκελετικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος στα ζώα.

Απεικόνιση του μυοσκελετικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος στα ζώα. Απεικόνιση του μυοσκελετικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος στα ζώα. Τα ζώα στα οποία θα αναφερθούμε Σκύλος είναι: Γάτα Άλογο Exotics Τρόποι απεικόνισης οι οποίοι εφαρμόζονται στην Κτηνιατρική:

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Ο σπερµατικός πόρος χιάζεται µε τον ουρητήρα Ο σπερµατικός πόρος χιάζεται µε τα έσω λαγόνια αγγεία Ο σπερµατικός πόρος χιάζεται µε τα κοινά λαγόνια αγγεία Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015

Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015 Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015 Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης Άνδρας, 67 ετών Καταγωγή: Γεωργία Γενική εφημερία Αιτία εισόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι βρίσκονται μεταξύ των σωμάτων των σπονδύλων. Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα Ε. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα οι οποίοι περιβάλλονται από παχιά κάψα συνδετικού ιστού. Οι εκκριτικοί πόροι εκβάλλουν στην προστατική μοίρα της ουρήθρας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Δείτε οδηγίες για τη χορήγηση σκιαγραφικών στη διεύθυνση http://www.esur.org/contrast- media.51.0.html?&lang=gr&no_cache=1#g_sec tion_0_cover Εστιάστε στο ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 11 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΣΚΟΛΙΩΣΗ Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη στο οβελιαίο επίπεδο εµφανίζει φυσιολογικά κυρτώµατα στην αυχενική θωρακική και οσφυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το όριο σπλαγχνικού και εγκεφαλικού κρανίου είναι η γραµµή που περνάει από: Ριζορρίνιο - υπερκόγχιο χείλος - ζυγωµατικό τόξο - έξω ακουστικό πόρο Ποιο είναι το σωστό:

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία)

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία) ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία) Η ιστορία του Ρ.Μ. Παρ όλο που τα κλινικά σηµεία φανέρωναν υποψίες εγκεφαλικού επεισοδίου, εντούτοις η διάγνωση του Ρ.Μ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Γυναίκα 35 ετών με κοιλιακό άλγος από μηνός Παρουσιάζεται από: Τζάμου Ε, Μπολώτη Δ, Νάτσε Ν, Αναστασιάδου Κ. Ακτινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοδιάγνωση & Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς

Ακτινοδιάγνωση & Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς Ακτινοδιάγνωση & Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Στην Alphavet έχει εγκατασταθεί ο πρώτος Αξονικός Τοµογράφος για ζώα συντροφιάς τελευταίας τεχνολογίας (Πολυτοµική Αξονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα

Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα Εισαγωγή Συµπαθητική Φυγόκεντρος Οδός Κεντρική Μοίρα (Εγκεφαλικό Σκέλος) Προγαγγλιακές Ίνες Μεταγαγγλιακές Ίνες Συµπαθητική Κεντροµόλος Οδός Το Συµπαθητικό Στέλεχος ή Συµπαθητική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας»

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» Στασινοπούλου Μυρσίνη, Στεφανιώτη Ασπασία, Ανδριώτης Ευθύμιος, Δεληβελιώτης Κωνσταντίνος, Ταβερναράκη Αγγελική Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» Σκοπός: Η εκτίμηση του πρωτοκόλλου της αξονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΑΜΕΣΗ / ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ 1,5% επισκέψεων εξωτερικών ιατρείων (>) 5% επισκέψεων ΤΕΠ 10% Επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μια στερεά μορφή συνδετικού ιστού, σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής)

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη Copyright Ατομικό Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μ.ΙΓΝΑΤΙΟΥ Επιμέλεια : Πολίτη Κωνσταντίνα Α.Μ 11558 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 4 Εισαγωγή... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία Στο πρόσφατο ευρωπαϊκό συνέδριο αμφιβληστροειδούς (EuRetina 2014) στο Λονδίνο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια νέα απεικονιστική μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Δεύτερη Έκδοση C DAVID MARSDEN FRS DSC FRCP FRCPsych TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιγγίτιδα σε άνδρα 34 ετών με ασυνήθη εξέλιξη

Μηνιγγίτιδα σε άνδρα 34 ετών με ασυνήθη εξέλιξη Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Διευθύντρια: Ε. Σιούλα Μηνιγγίτιδα σε άνδρα 34 ετών με ασυνήθη εξέλιξη Παρουσίαση περίπτωσης: QumsiyehNizar, Παρουσίαση περίπτωσης: QumsiyehNizar, ειδικευόμενος Ιατρός, Α παθολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Ρεγγίνα Γουλιμάρη, Επιμελήτρια Α Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Α. Επιδημιολογία Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ) και οι συνέπειές τους αποτελούν ένα τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΝΙΓΕΣ Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται απο τις μήνιγγες που είναι από έξω προς τα μέσα η σκληρά,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νευροβλάστωμα Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ορισμός: Κακοήθες νεόπλασμα το οποίο προέρχεται από αρχέγονα εξωδερμικά κύτταρα (νευροβλάστες)

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration.

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration. Γυναίκα ηλικίας 26 ετών, προσέρχεται στο ιατρείο λόγω κακουχίας, πυρετού, βήχα και πυώδους απόχρεμψης. Από το ιστορικό αναφέρεται επεισόδιο λοίμωξης του αναπνευστικού προ μηνός, το οποίο βελτιώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γενικά Η κεντρική θέση και ο σημαντικότατος ρόλος που κατέχει η μύτη στην ανατομία και την λειτουργία του ανώτερου αναπνευστικού και συνολικά του ΩΡΛ συστήματος είναι αδιαμφισβήτητος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ Ο σχηματισμός του πλακούντα Ο ώριμος πλακούντας Μακροσκοπικές αλλοιώσεις σε συνήθεις παθήσεις Αγάθη Κόνδη-Παφίτη,, Παθολογοανατόμος Email: akondi@med.uoa.gr Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ Είναι όργανο που αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ. Μαρία Μαλιδάκη, Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ. Μαρία Μαλιδάκη, Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης «ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ Μαρία Μαλιδάκη, Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης «ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ Ο ωοθηκικός κύκλος και

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Σάββατο, 24 Οκτώβριος 2009 18:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2010 10:35

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Σάββατο, 24 Οκτώβριος 2009 18:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2010 10:35 Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επιστημονική εκδήλωση στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Domes of Elounda με θέμα ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις µελανοκυτταρικοί όγκοι Ταξινόµηση WHO 2006 1% - 2% των βρεφών Επιφανειακοί Όψιµοι Επιφανειακοί Οποιαδήποτε ανατοµική θέση Μ.δ. < 1,5 cm Κηλίδες, βλατίδες ή πλάκες Λευκόφαιοι έως µελανόφαιοι Ωοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤA ΕΤH 2001 KAI 2003 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα