(Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2007-2013 (Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας)"

Transcript

1 8ο Πρακτικό Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού (Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας) Προγράμματος Άξονα 4 ΕΠΑΛ Σήμερα στην Καβάλα, στις 3 Ιουλίου 03 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Ύδρας 0 της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» συνήλθαν τα μέλη της (Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας) αυτής, μετά από την 8780/ πρόσκληση του Προέδρου κ. Σάββα Μιχαηλίδη σε συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:.. ΘΕΜΑ ΟΝ : Απόφαση επί της διαδικασίας ενστάσεων και οριστικοποίηση Πίνακα Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων της ης προκήρυξης των ιδιωτικών επενδύσεων του Μέτρου 4 (Κατηγοριών Πράξεων & 4...3) του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» ,. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Μιχαηλίδης Σάββας, Μαλιαρός Σωτήριος, Πυρήνας Ευστράτιος, Σαραντίδης Κλέαρχος, και Μυστακίδης Ζαφείρης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 5/5, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση του θέματος της ημερησίας διατάξεως.. ΘΕΜΑ ΟΝ : Απόφαση επί της διαδικασίας ενστάσεων και οριστικοποίηση Πίνακα Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων της ης προκήρυξης των ιδιωτικών επενδύσεων του Μέτρου 4 (Κατηγοριών Πράξεων & 4...3) του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π Αλιείας Ο κος Πρόεδρος της ΕΔΤΠ Αλιείας δίνει τον λόγο στον Διευθυντή και συντονιστή της ΟΤΔ κο Μιχάλη Σκορδά που ενημερώνει το ότι σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 7/ απόφασης ΕΔΤΠ Αλιείας Ν.Καβάλας επί της διαδικασίας αξιολόγησης των είκοσι πέντε (5) επενδυτικών προτάσεων των κατηγοριών πράξεων 4, 4 και 43 της δράσης 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» του Μέτρου 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» που υποβλήθηκαν με βάση την πρώτη προκήρυξη των ιδιωτικών επενδύσεων του τοπικού προγράμματος, η οικεία Επιτροπή ενστάσεων του προγράμματος, αποτελούμενη από τους:. Μιχάλης Σκορδάς, Οικονομολόγος. Αννα Χατζηλιάδου, Πολιτικός Μηχανικός 3. Γεώργιος Παπαδόπουλος, Οικονομολόγος Με σκοπό το ακόλουθο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την εκδίκαση της μοναδικής ένστασης που υποβλήθηκε όπως προκύπτει από το πρωτόκολλο της εταιρείας του υποψήφιου επενδυτή Κωνσταντίνου Ζαχαρίου (Αρ. πρωτ : 884/ )

2 Η επιτροπή, με δεδομένα την εγκυρότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων αποφάσισε σε συνέχεια του Πρακτικού τα ακόλουθα:. Δέχεται την ένσταση του Ζαχαρίου Κωνσταντίνου (Αρ. πρωτ : 884/ ) ως βάσιμη και σε ότι αφορά τον πρώτο λόγο, δηλαδή την τεκμηρίωση της έδρας της επιχείρησης εντός της περιοχής παρέμβασης.. Απορρίπτει την ένσταση του Ζαχαρίου Κωνσταντίνου (Αρ. πρωτ : 884/ ) ως αβάσιμη και σε ότι αφορά τον δεύτερο λόγο απόρριψης εφόσον η πρόταση αξιολογείται αρνητικά στο κριτήριο: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ομάδα Κριτηρίων : Πληρότητα περιγραφής πρότασης Κριτήριο : Β_3 : Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης Για το οποίο απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία προκειμένου να αξιολογηθεί θετικά η πρόταση και δεν εκπληρώνεται για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος της ΕΔΤΠ κύριος Σάββας Μιχαηλίδης και πρότεινε στα μέλη την αποδοχή των αποτελεσμάτων της Επιτροπής Ενστάσεων, και την κοινοποίηση των του εν λόγω αποσπάσματος στους υποψηφίους επενδυτές της εν λόγω Δράσης, την επικύρωση του τελικού πίνακα αξιολόγησης σε συνέχεια των ανωτέρω καθώς και την έκδοση αποφάσεων ένταξης για τις εγκεκριμένες προτάσεις. Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη της Επιτροπής αποδέχτηκαν ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου. Συνημμένα: ο Πρακτικό επιτροπής Ενστάσεων Πρόσκλησης με κωδ. 4.._4.3. ( ) ο. Τελικός Πίνακας Κατάταξης. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. O Πρόεδρος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Τα μέλη ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

3 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (Μετά τις ενστάσεις) Α). Κατηγορία Πράξης 4... : Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού ή Ίδρυσης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΑΛΙΕΙΣ), του Μέτρου 4. του Τοπικού Προγράμματος, Άξονα 4 ΕΠΑΛ Ν. Καβάλας Προκηρυσσόμενου Προϋπολογισμού Δ.Δ ,00 A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓ. ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤ/ΝΟΣ ΠΡΟΤ/ΝΗ Δ.Δ ΕΓΚΕΚΡ/ΝΟΣ ΕΓΚΕΚΡ/ΝΗ Δ.Δ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΑΤΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ L 3 / ΓΠ /4/ , , Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4... : Ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 003/36/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς Προκηρυσσόμενου Προϋπολογισμού Δ.Δ ,00 A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓ. ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤ/ΝΟΣ ΠΡΟΤ/ΝΗ Δ.Δ ΕΓΚΕΚΡ/ΝΟΣ ΕΓΚΕΚΡ/ΝΗ Δ.Δ ΒΑΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΓΚΟΥΜΑ Ο.Ε ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ L / ΓΠ8469 8/4/ , , , ,00 74,036 ΚΟΓΙΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ L 4 / ΓΠ /4/ , ,3 6.05, ,3 66,988 3 ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4* ΣΤΗΝ L 9 / ΓΠ /4/ , , , ,9 64,388 4 ΡΑΦΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ L0 /ΓΠ /4/ , , , ,59 6,536 3

4 5 ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ L 8 / ΓΠ /4/ , , , ,50 6,336 6 ΚΟΥΒΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΣΟ 7 ΕΛΛΗΝΑ ΕΛΕΝΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ L 4 / ΓΠ 846 L 7 / ΓΠ /4/ , , , ,99 60,988 8/4/ , , , ,5 59,00 8 ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ L 6 / ΓΠ /4/ , , , ,83 58,000 9 ΣΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ L 5 / ΓΠ 846 8/4/ , , , ,78 56,788 0 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ L6 / ΓΠ 845 8/4/ ,3 5.90, ,3 4.46,99 54,80 Γ.ΛΙΤΣΟΣ - Ε.ΤΣΙΤΡΑ Ο.Ε ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ L 7 / ΓΠ /4/ , , , ,08 54,636 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΠΟΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΣΟΥ L 0 / ΓΠ /4/ , , ,7 3.45,83 53,360 3 Δ.ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ L 9 / ΓΠ /4/ , , , ,57 5,5 4

5 4 Τ.Ε.Κ. Σ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ L 5 / ΓΠ 847 8/4/ , , , ,43 49,380 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,5 ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3* ΣΤΗΝ L 5 / ΓΠ 845 8/4/ , , , ,00 47,30 ΓΚΡΙΤΖΕΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ L 8 / ΓΠ /4/ , , , ,64 46,780 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,89 ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ L / ΓΠ /4/ , ,47 0,00 0,00 0,000 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ L 3 / ΓΠ /4/ , ,0 0,00 0,00 0,000 ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ L / ΓΠ /4/ , ,5 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛ ΥΚΩΝ L / ΓΠ 8458 L / ΓΠ /4/ , ,75 0,00 0,00 0,00 8/4/ , ,00 0,00 0,00 0,00 5

6 4 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΝΤΖΑΣ ΕΠΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΡΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΙΝΙΩΡΗ Ο.Ε ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ L / ΓΠ 8468 L4 / ΓΠ 847 8/4/ , ,40 0,00 0,00 0,00 8/4/ , ,64 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3* ΣΤΗΝ L 3 / ΓΠ /4/03 7.9, ,00 0,00 0,00 0,00 Γ. Στην Κατηγορία Πράξης Λοιπές Επενδύσεις Τομέα Αλιείας του Μέτρου 4. του Τοπικού Προγράμματος, Άξονα 4 ΕΠΑΛ Ν. Καβάλας Προκηρυσσόμενου Προϋπολογισμού Δ.Δ ,00 Δεν υποβλήθηκε καμία επενδυτική πρόταση. 6

Εξέταση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Άξονα 4 ΕΠΑΛ. Λήψη αποφάσεων.

Εξέταση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Άξονα 4 ΕΠΑΛ. Λήψη αποφάσεων. ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:78007842000 ΑΦΜ: (EL ) - 094368710, Δ..Ο.Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. No 46 Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. Αλιείας, κλήθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 A/A

Α) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 A/A ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 66/5/Β/9/005 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Καβάλα : 9.0.0 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσµάτων αξιολόγησης της ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. Δ/νση : Πλούτωνος 27 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 14η Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ETAL S.A. LESVOS LOCAL DEVELOPMENT COMPANY

ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ETAL S.A. LESVOS LOCAL DEVELOPMENT COMPANY ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER Η Επιτροπή Αξιολόγησης της 2 ης πρόσκλησης εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 18η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΛΟΣ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 50

ΒΟΛΟΣ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 50 Λαρίσης 191, Βόλος Τ.Κ. 38334 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Επικύρωση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Τη με αρ. πρωτ. 2925/13.10.2008 (ΦΕΚ Β 2178/23.10.2008) Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Τη με αρ. πρωτ. 2925/13.10.2008 (ΦΕΚ Β 2178/23.10.2008) Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου, όπως ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση :22ας Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 375/09-08-2013 Α/Α Πρακτικού: 26 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 16/08/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ.

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισμού (απορριφθείσες) είναι οι εξής:

Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισμού (απορριφθείσες) είναι οι εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 1/10/2013 Σήμερα στις Αρχάνες την 1/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, συνήλθε η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ETAL S.A. LESVOS LOCAL DEVELOPMENT COMPANY

ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ETAL S.A. LESVOS LOCAL DEVELOPMENT COMPANY ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 4 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. Νο 74 Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. Άξονα 4 - προσέγγιση LEADER, κλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 19/07/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 19/07/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 9/07/0 Σήµερα στις Αρχάνες την 9/07/0, ηµέρα Τρίτη και ώρα :00 µ.µ, συνήλθε η Επιτροπή Ενστάσεων του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη;

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; 1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; Σύμφωνα με την Υ.Α. 1577/22-7-2010, Άρθρο 2, παράγραφος 7, το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ;

ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ; ΕΡ: Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε αν η ανέγερση καταλυμάτων τύπου τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στην περιοχή της παραλίας Ρίου Πατρών και συγκεκριμένα επί της οδού Ποσειδώνος είναι επιλέξιμη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 31/25-01-2013 Α/Α Πρακτικού: 23 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 01/02/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

Π/Υ πρότασης. Αερινό 375.895,50 187.947,75 358.794,86 179.397,43 58 Εγκρίνεται. Δράκεια 213.969,52 106.984,76 197.094,52 98.547,26 52,67 Εγκρίνεται

Π/Υ πρότασης. Αερινό 375.895,50 187.947,75 358.794,86 179.397,43 58 Εγκρίνεται. Δράκεια 213.969,52 106.984,76 197.094,52 98.547,26 52,67 Εγκρίνεται Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :22ας Απριλίου & Μακεδονίας Πολύγυρος Χαλκιδικής Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα