Διευθυντικός χρόνος (ΔΧ) και βοηθός διευθυντής (ΒΔ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διευθυντικός χρόνος (ΔΧ) και βοηθός διευθυντής (ΒΔ)"

Transcript

1 A. Εισαγωγή ορισμοί Διευθυντικός χρόνος () και βοηθός διευθυντής () Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής ισχύουν οι πιο κάτω ορισμοί: 1. Σχολικό έργο τομείς εργασίας Διακρίνουμε δύο κύριους τομείς δραστηριοποίησης στα σχολεία. Αυτοί είναι η διδασκαλία και η διοίκηση. 2. Κατανομή σχολικού έργου και ιεραρχική θέση του εκπαιδευτικού Όπως οι σχετικοί κανονισμοί και εγκύκλιοι τεκμηριώνουν, ο χρόνος διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού είναι αντιστρόφως ανάλογος της θέσης που αυτός κατέχει στην ιεραρχία. Όσο υψηλότερη θέση έχει ο εκπαιδευτικός, τόσο αυξάνεται το διοικητικό του έργο και μειώνεται το διδακτικό. Έτσι ο έχει λιγότερο χρόνο διδασκαλίας από τον απλό δάσκαλο, ο δ/ντης από το, ενώ ο επιθεωρητής δεν έχει καθόλου διδακτικό έργο. 3. Διευθυντικός Χρόνος () Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής ο μέλους της διευθυντικής ομάδας δίνεται από τους πιο κάτω τύπους: = διδακτικός απλού δ/λου με την ίδια υπηρεσία διδακτικός χρόνος. δ/ντη = διδακτικός απλού δ/λου με την ίδια υπηρεσία διδακτικός χρόνος δ/ντη. 4. και μέγεθος σχολικής μονάδας Η Διεύθυνση Δημοτική Εκπαίδευση (ΔΔΕ) εφαρμόζει τον ακόλουθο κανόνα αναφορικά με την ποσότητα του δ/ντη ή διευθύνοντα δημοτικού σχολείου: Όσο περισσότερο προσωπικό έχει το σχολείο τόσο μεγαλύτερος είναι ο διευθυντικός χρόνος που παρέχεται στον υπεύθυνο για την διοίκηση της σχολικής μονάδας. Η αρχή αυτή παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 1: διευθυντή και δάσκαλοι σχολικής μονάδας Θέση Διδακτικός Χρόνος 10+ δ/λους 7-9 δ/λους 6 δ/λους 5 δ/λους 4 δ/λους 3 δ/λους

2 (Με βαση την παράγραφο Πηγή δεδομένων πίνακα: Ανάλογη αρχή δεν εφαρμόζεται στη Μέση Εκπαίδευση, όπου ο χρόνος διδασκαλίας των διευθυντών δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου. 5. Διοικητικό έργο και αρχή της αναλογίας Το διοικητικό έργο που αναλαμβάνει ένα μέλος της διευθυντικής ομάδας πρέπει να είναι ανάλογο του που του παρέχεται με βάση την παράγραφο (3). Αν είναι απολύτως αναγκαίο ένα μέλος της διευθυντικής ομάδας να αναλάβει ορισμένη ποσότητα διοικητικού έργου πρέπει να του παρέχεται ο ανάλογος. Η παράγραφος (4) συνηγορεί στην εφαρμογή της αρχής της αναλογίας. B. Το διευθυντικό έργο του μέσα από τους κανονισμούς Το άρθρο 23 των περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2008 (Κ.Δ.Π.) καθορίζει τα καθήκοντα του δημοτικών σχολείων. Στο εδάφιο 4 αναφέρεται επί λέξη: 23. (4) Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας ο βοηθός διευθυντής Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων που του αναθέτει ο διευθυντής Ενώ με βάση το προαναφερθέν εδάφιο είναι σαφές ότι ο δ/ντής αναθέτει διοικητικό έργο στο, υπάρχει ασάφεια ως προς την ποσότητα του έργου αυτού. Η ασάφεια αυτή δίνει το δικαίωμα στο δ/ντη να αναθέτει όσο διοικητικό έργο επιθυμεί στον υφιστάμενο του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του τη διάρκεια του διευθυντικού χρόνου ο οποίος παρέχεται στον. Η αίσθηση ότι δεν υπάρχει όριο στην ποσότητα του διοικητικού έργου που ο είναι υποχρεωμένος να αναλάβει ενισχύεται από το άρθρο 23 (3) των ίδιων κανονισμών. Έχουμε την ακόλουθη εκπληκτική διατύπωση: 23. (3) Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας ο βοηθός διευθυντής Μετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου Συνδυάζοντας τα άρθρα 23(3) και 23(4) είναι φανερό ότι ένας μπορεί να αναλάβει σημαντική μερίδα του διοικητικού έργου του σχολείου, ακόμα και τομείς ευθύνης οι οποίοι καταγράφονται από το άρθρο 22 ως υπευθυνότητες του δ/ντη. Ως άμεσος υφιστάμενος του σχολικού ηγέτη, είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εντολές του, αναφορικά με οποιαδήποτε εργασία του αναθέτει, αφού ο κανονισμός ρητά επιτάσσει να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες του σχολείου.

3 Γ. Υφιστάμενος Με βάση τις ισχύουσες σήμερα διευθετήσεις που καθορίζουν το σε σχέση με τη θέση του εκπαιδευτικού και το μέγεθος της σχολικής μονάδας, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας: Πίνακας 2: δ/ντων και 1 Αριθμός μελών διδακτικού προσωπικού 2 Σύνολο μελών διευθυντικής ομά δας 3 Διδακτικός Χρόνος διευθυντή (περί οδοι) 4 Διδακτικός Χρόνος β. δ/ντή (περί οδοι) 5 Έτη υπηρεσίας μελών διευθυντικής ομάδας 6 Διδακτικός χρόνος απλού δασκάλου με την ίδια συνολική υπηρεσία 7 χρόνος δ/ντη 8 ανά 9 Σύνολο 10 Ποσοστο ανά ,2 (σημ.1) , ,6 (σημ.2) , ,3 (σημ.3) ,0 Σημειώσεις 1. Ένας δ/ντης και ένας. 2. Ένας δ/ντης και δύο. 3. Ένας δ/ντης και τρεις. Πίνακας 3: ποσοστιαία κατανομή ανάλογα με το προσωπικό του σχολείου και την συνολική υπηρεσία του διευθυντικού προσωπικού Αριθμός δασκάλων σχολείου Ποσοστό του δ/ντη Ποσοστό του 1 ου Ποσοστό του 2 ου Ποσοστό του 3 ου ,7 14,3 - - Συνολική υπηρεσία διευθυντικής ομάδας

4 ,8 11,1 11, ,0 10,0 10,0 10, ,8 22, ,6 16,7 16, ,1 14,3 14,3 14,3 20+ έτη υπηρεσίας έτη υπηρεσίας Από τους πίνακες 2 και 3 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 1. Οι με 20+ έτη υπηρεσίας έχουν ίσο με 10%-14,3% του της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν. (Βλέπε και Παράρτημα 1) Η συμμετοχή τους στο διοικητικό έργο θα πρέπει να περιοριστεί στο προαναφερθέν ποσοστό. Διαζευκτικά, θα πρέπει να μειωθεί ο διδακτικός χρόνος του για να μπορέσει αυτός να εμπλακεί ουσιαστικότερα στη διοίκηση του σχολείου. 2. Οι με χρόνια υπηρεσίας έχουν ίσο με 14,3%-22,2% του συνολικού ανάλογα με τη σχολική μονάδα που υπηρετούν. Έχουν περισσότερο χρόνο για διοίκηση, εφόσον οι απλοί δάσκαλοι με την ίδια υπηρεσία έχουν περισσότερο διδακτικό χρόνο. Αποτελούν όμως μια ισχνή μειοψηφία του συνόλου των, εφόσον η μέση υπηρεσία στην πρώτη προαγωγή, ήταν τον Απρίλιο του 2009 τα 18,79 έτη υπηρεσίας. (Μ. Πόλης, Προαγωγές 2009) 3. Όσο μεγαλύτερο είναι το σχολείο, τόσο το ποσοστό ανά ελαττώνεται. Έτσι σε 7-9 δασκάλους το ποσοστό ανά κυμαίνεται από 14,2% ως 22,2% ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του. Το αντίστοιχο ποσοστό σε σχολεία με δασκάλους κυμαίνεται μεταξύ 10% - 14,3% σχεδόν το μισό. 4. Οι με συνολικό χρόνο υπηρεσίας έτη έχουν περισσότερο από με 20+ έτη υπηρεσίας. Ο των της πρώτης ομάδας κυμαίνεται μεταξύ 14,3% και 22,2% έναντι 10% - 14,3% των πιο ηλικιωμένων. Είναι απόλυτα λογικό να μειωθεί ο διδακτικός χρόνος του διευθυντικού προσωπικού με 20+ έτη συνολικής υπηρεσίας. Δ. Απλοί δάσκαλοι με λιγότερο ή ίσο διδακτικό χρόνο από τους Εφόσον η ΔΔΕ αναμένει από τους ουσιαστικό διοικητικό έργο πρέπει να διαφοροποιεί σημαντικά το διδακτικό χρόνο του από αυτόν του απλού δ/λου. Όχι μόνο δεν συμβαίνει αυτό αλλά έχουμε: 1. Μόνο 2 περιόδους την εβδομάδα (16 λεπτά ημερησίως ) μείωση διδακτικού χρόνου του σε σύγκριση με απλό δάσκαλο με 20+ έτη υπηρεσίας. 2. Απλός δάσκαλος με 20+ έτη υπηρεσίας που εργάζεται σε δύο σχολεία ευρισκόμενα σε διαφορετικές κοινότητες έχει τον ίδιο διδακτικό χρόνο με, ανεξάρτητα αν υπάρχει διακίνηση από σχολείο σε σχολείο την ίδια ημέρα.

5 3. Απλοί δάσκαλοι με 20+ έτη υπηρεσίας που συντονίζουν στο σχολείο τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα (προαγωγή υγείας, οικολογικά) έχουν ίσο ή μικρότερο διδακτικό χρόνο από ο οποίος, ανάλογα με τις διαθέσεις του δ/ντη του, μπορεί να πάρει σημαντικό αριθμό διοικητικών τομέων για συντονισμό και διεκπεραίωση. 4. Απλός δάσκαλος με 20+ έτη υπηρεσίας με συντονιστικό χρόνο 1-4 περιόδων για ΗΥ πιθανότατα έχει μικρότερο διδακτικό χρόνο από. Τα προαναφερθέντα παραδείγματα παραβιάζουν τον ορισμό 2 και πρέπει να εξαλειφθούν, αν το ΥΠΠ θέλει να διατηρήσει την αξιοπιστία του. Εναλλακτικά, αν το ΥΠΠ θεωρεί ότι θα πρέπει για μια υπευθυνότητα ή πρόγραμμα να δίνεται χρόνος 2 περιόδων σε απλό δ/λο, τότε και ο με 20+ έτη υπηρεσίας πρέπει να αναλαμβάνει μόνο μια υπευθυνότητα, αφού ο διδακτικός του χρόνος διαφοροποιείται από αυτόν του απλού δ/λου κατά 2 περιόδους μόνο. Ε. και μέγεθος της σχολικής μονάδας Η διακύμανση του ανάλογα με το μέγεθος της σχολικής μονάδας είναι η ακόλουθη: Πίνακας 4: και μέγεθος της σχολικής μονάδας Αριθμός δασκάλων σχολείου Συνολικός / αριθμό δ/λων (σημ.5) (σημ.2) 14 (σημ.3) 19 (σημ.4) ,33 1,5 1,6 1,67 1,56 1,29 1,05 Είναι φανερό ότι τα πολύ μικρά και τα πολύ μεγάλα σχολεία έχουν, συγκριτικά, λιγότερο από τα μεσαία σχολεία. Σημειώσεις 1. Οι δ/ντες και οι του πίνακα αυτού έχουν 20+ έτη υπηρεσίας. 2. Η διευθυντική ομάδα είναι διμελής. (1 δ/ντης, 1 ) 3. Η διευθυντική ομάδα είναι τριμελής. (1 δ/ντης, 2 ) 4. Η διευθυντική ομάδα είναι τετραμελής. (1 δ/ντης, 3 ) 5. Κατά προσέγγιση εκατοστού. Ζ. Τι πρέπει να γίνει

6 1 Να οριστούν με σαφήνεια, ποσοτικά, ποιοτικά και περιγραφικά τα διοικητικά καθήκοντα του και να καταγραφούν στους Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και στο αντίστοιχο σχέδιο υπηρεσίας. 2. Να μειωθεί ουσιαστικά ο διδακτικός χρόνος των και να εξισωθεί με τον αντίστοιχο χρόνο απλού καθηγητή με 20+ έτη υπηρεσίας. 3. Να αυξηθεί ο συνολικός των πολύ μικρών και των μεγάλων δημοτικών σχολείων για να μπορέσουν οι αντίστοιχοι δ/ντες και να αντεπεξέλθουν στο έργο τους. Παράρτημα 1: με συνολική υπηρεσία 20+ έτη υπηρεσίας Κατωτέρω παρουσιάζουμε ποσοτικά το ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου και τον αριθμό των μελών της διευθυντικής ομάδας. Όλα τα μέλη της διευθυντικής ομάδας έχουν 20+ έτη υπηρεσίας. 1. Σχολείο με δασκάλους με 3 έχει την ακόλουθη κατανομή : Δ/ντης: 70% (14 περίοδοι), : 10%.(2 περιόδους έκαστος) Με βάση την αρχή της αναλογίας κάθε πρέπει να αναλαμβάνει 10% του συνολικού διοικητικού έργου. 2. Σχολείο με δασκάλους με τριμελή διοικητική ομάδα (1 δ/ντης, 2 ) έχει συνολικά 18 περιόδους. Κάθε έχει 2 περιόδων, δηλαδή 11,1% του συνόλου και θα πρέπει να αναλαμβάνει ανάλογο διοικητικό έργο. 3. Σχολείο με 7-9 δασκάλους, ένα δ/ντη και ένα έχει 14 περιόδους. Ο διοικητικός χρόνος του Β.Δ είναι ίσος με το 14,3% του συνόλου. Συμπερασματικά: Όσο μεγαλύτερο το σχολείο, τόσο το ποσοστό ανά μειώνεται. Μπορούμε όμως να πούμε και το ίδιο για το διοικητικό έργο ανά ; Παράρτημα 2: Γραφικές παραστάσεις 1. Διευθυντικός χρόνος ανά δάσκαλο σε συνάρτηση με το μέγεθος του σχολείου Διευθυντικός χρόνος ανά δάσκαλο

7 2. Διευθυντικός χρόνος σε συνάρτηση με τη θέση και το μέγεθος του σχολείου Ποσοστό δ/ντη (15-20 έτη υπηρεσίας) Ποσοστό Β Δ/ντη (15-20 έτη υπηρεσίας) Ποσοστό δ/ντη (20+ έτη υπηρεσίας) Ποσοστό Β Δ/ντη (20+ έτη υπηρεσίας) 3. Κατανομή διευθυντικού χρόνου δ/ντων και και μέγεθος σχολείου Ποσοστό δ/ντη (20+ έτη υπ ηρεσίας) Ποσοστό δ/ντη (15-20 έτη υπ ηρεσίας) Ποσοστό Β Δ/ντη Ποσοστό Β Δ/ντη (20+ έτη υπ ηρεσίας) (15-20 έτη υπ ηρεσίας) εφταθέσιο δεκαθέσιο δεκαπενταθέσιο Συντομογραφίες : Διευθυντικός Χρόνος : Βοηθός Διευθυντής

8 ΔΔΕ: Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ/ντης: Διευθυντής ΥΠΠ: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΗΥ: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Βιβλιογραφία-Πηγές Πληροφοριών 1. Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί. (Κ.Δ.Π 225/2008) 2. Σχέδιο Υπηρεσίας Βοηθών Διευθυντών 3. Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, ωράριο εργασίας, έγγραφο κατατεθειμένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ. (www.moec.gov.cy/dde/orario_ergasias.html) 4. Μ. Πόλη, Προαγωγές Δασκάλων 2009 έρευνα κατατεθειμένη στην ιστοσελίδα

Ορθολογιστική κατανομή διοικητικού έργου μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας πολυθέσιου δημοτικού σχολείου

Ορθολογιστική κατανομή διοικητικού έργου μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας πολυθέσιου δημοτικού σχολείου Ορθολογιστική κατανομή μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας πολυθέσιου δημοτικού σχολείου Α. Εισαγωγή Πώς πρέπει να κατανέμονται τα διοικητικά καθήκοντα μεταξύ των μελών της διευθυντικής ομάδας; Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα