Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD"

Transcript

1 (1) (GR) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης DAV-DZ340/DAV-DZ740

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες ή εντοιχισμένα έπιπλα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μην καλύπτετε το άνοιγμα εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε να στάξουν υγρά ή πιτσιλιές στη συσκευή και μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν υγρά, όπως για παράδειγμα ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά, κ.λπ. Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί καλά στο δάπεδο/τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Μόνο για εσωτερική χρήση. Η συσκευή αυτή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν λέιζερ, κλάσης 1 (CLASS 1 LASER). Η σήμανση αυτή βρίσκεται στο πίσω εξωτερικό μέρος της συσκευής. Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής) Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία διακομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Απόρριψη μπαταριών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής) Αυτό το σύμβολο στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται, αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος ως αποβλήτου. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία, για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων, πρέπει να έχουν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, η εν λόγω μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Για να διασφαλίσετε το σωστό χειρισμό της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν, στο τέλος της διάρκειας ζωής του, στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για όλες τις άλλες μπαταρίες ανατρέξτε στην ενότητα που αφορά την ασφαλή αφαίρεση της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μπαταριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία διακομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν τον εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες εφαρμόζονται οι οδηγίες της ΕΕ. Κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Για θέματα σέρβις ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα σέρβις και εγγύησης. 2 EL

3 Προφυλάξεις Πηγές τροφοδοσίας ισχύος Η μονάδα δεν είναι αποσυνδεδεμένη από την κεντρική παροχή ρεύματος εφόσον είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα ρεύματος, ακόμα και αν η ίδια η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Καθώς η μονάδα συνδέεται με την κεντρική παροχή ρεύματος μέσω του κύριου βύσματος, συνδέστε την σε μια πρίζα ρεύματος με εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία στη μονάδα, αποσυνδέστε αμέσως το κύριο βύσμα από την πρίζα ρεύματος. Πνευματικά δικαιώματα Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμοστικό αποκωδικοποιητή μήτρας περιφερειακού ήχου Dolby* Digital και Dolby Pro Logic το Σύστημα DTS** Digital Surround. * Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories.Τα Dolby, Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. ** Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας, σύμφωνα με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. #: 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535 & και άλλα κατοχυρωμένα ή εκκρεμή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. ή διεθνώς. Το DTS και το Σύμβολο είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και το DTS Digital Surround και τα λογότυπα DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Στο προϊόν περιλαμβάνεται λογισμικό. DTS, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το σύστημα διαθέτει τεχνολογία High-Definition Multimedia Interface (HDMI TM ).Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Τα λογότυπα "DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD VIDEO και CD είναι εμπορικά σήματα. Το BRAVIA είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation. Το PLAYSTATION είναι εμπορικό σήμα της Sony Computer Entertainment Inc. Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατόπιν αδείας της Fraunhofer IIS and Thomson. Το Windows Media είναι είτε κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα είτε εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία που διέπεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του προϊόντος χωρίς την κατάλληλη άδεια χρήσης της Microsoft. Σχετικά με την MPEG-4 Visual ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4 VISUAL ( MPEG-4 VIDEO ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΕΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-4. ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, LLC. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων. Σχετικά με τις Οδηγίες χρήσης Οι οδηγίες του εγχειριδίου Οδηγίες χρήσης περιγράφουν τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της μονάδας, αν έχουν το ίδιο ή παρόμοιο όνομα με εκείνα του τηλεχειριστηρίου. Τα στοιχεία του Μενού Ελέγχου ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με την περιοχή. Ο όρος DVD μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικός όρος για τα DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R και DVD- RW/DVD-R. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τα μενού είναι υπογραμμισμένη. 3 EL

4 Πίνακας περιεχομένων Προφυλάξεις...3 Σχετικά με τις Οδηγίες χρήσης...3 Δίσκοι/αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε συσκευή USB...5 Περιεχόμενα συσκευασίας...9 Ευρετήριο εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου...10 Οδηγός για το Μενού Ελέγχου...14 Ξεκινώντας Βήμα 1: Εγκατάσταση του συστήματος Βήμα 2: Σύνδεση του συστήματος Βήμα 3: Ρύθμιση του συστήματος Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή δίσκου...28 Αναπαραγωγή αρχείων από δίσκο/ συσκευή USB...28 Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής...30 Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής...34 Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου/ συσκευής USB...37 Η εμπειρία ήχου/βίντεο του συνδεδεμένου εξαρτήματος...39 Ραδιοφωνικός δέκτης Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών...40 Ακρόαση ραδιοφώνου...40 Χρήση συστήματος δεδομένων ραδιοφώνου (RDS)...41 Ηχητικό εφέ Επιλογή του κατάλληλου εφέ για την πηγή...42 Χρήσιμες λειτουργίες Χρήση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI για BRAVIA Sync...43 Μεταφορά τραγουδιών σε συσκευή USB...45 Χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου...48 Ρύθμιση της καθυστέρησης ανάμεσα στην εικόνα και στον ήχο...48 Εμπειρία ήχου εκπομπής multiplex...49 Αλλαγή της στάθμης εισόδου του ήχου των συνδεδεμένων εξαρτημάτων...49 Ρυθμίσεις Αλλαγή φωτεινότητας της εμπρός οθόνης ενδείξεων...50 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης...50 Επανεκτέλεση Γρήγορης εγκατάστασης...50 Αυτόματη ρύθμιση του συστήματος σε κατάσταση αναμονής Πιο σύνθετες ρυθμίσεις...51 Πρόσθετες πληροφορίες Προφυλάξεις...57 Αντιμετώπιση προβλημάτων...59 Τεχνικά χαρακτηριστικά...66 Ευρετήριο EL

5 Δίσκοι/αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε συσκευή USB Τύπος Λογότυπο δίσκου Χαρακτηριστικά Εικονίδιο DVD VIDEO DVD VIDEO DVD-R/DVD-RW σε φορμά DVD VIDEO ή λειτουργία βίντεο DVD+R/DVD+RW σε φορμά DVD VIDEO DVD VIDEO σε λειτουργία VR (εγγραφή βίντεο) DVD-R/DVD-RW σε λειτουργία VR (εγγραφή βίντεο) (εκτός από DVD-R DL) ΒΙΝΤΕΟ CD ΒΙΝΤΕΟ CD (δίσκοι έκδοσης 1.1 και 2.0) Super VCD CD-R/CD-RW/CD-ROM σε φορμά βίντεο CD ή Super VCD CD CD ήχου CD-R/CD-RW σε φορμά CD ήχου CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CD-R/CD-RW/CD-ROM σε φορμά CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που περιέχει τα ακόλουθα είδη αρχείων και συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO ) Επίπεδο 1/Επίπεδο 2 ή Joliet (μορφή με επέκταση): ΑρχείαMP3 2)3) Αρχεία εικόνας JPEG 4) Αρχεία βίντεο Xvid/MPEG4 DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW σε φορμά DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που περιέχει τα ακόλουθα είδη αρχείων και συμμορφώνεται με το UDF (Universal Disk Format): ΑρχείαMP3 2)3) Αρχεία εικόνας JPEG 4) Αρχεία βίντεο Xvid/MPEG4 Συσκευή USB Συσκευή USB που περιέχει τα ακόλουθα είδη αρχείων: Αρχεία MP3 2)3) ή WMA/AAC αρχεία 3) Αρχεία εικόνας JPEG 4) Αρχεία βίντεο Xvid/MPEG4 5 EL

6 1) Λογική μορφή αρχείων και φακέλων σε CD-ROM, που προσδιορίζεται από τον ISO (International Organization for Standardization - Διεθνής οργανισμός τυποποίησης). 2) Η MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) είναι μια τυπική μορφή για συμπιεσμένα αρχεία ήχου που προσδιορίζεται από τον ISO/MPEG. Τα αρχεία MP3 πρέπει να έχουν τη μορφή MPEG1 Audio Layer 3. 3) Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (Διαχείριση ψηφιακών δεδομένων) από το σύστημα. 4) Τα αρχεία εικόνας JPEG πρέπει να συμμορφώνονται με τη μορφή αρχείου εικόνας DCF. (DCF Κανόνας σχεδίασης για σύστημα αρχείων κάμερας : Τα πρότυπα εικόνας για τις ψηφιακές κάμερες διέπονται από την Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).) Σημειώσεις για τους δίσκους Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Οι δίσκοι DualDisc και ορισμένοι δίσκοι μουσικής που έχουν κωδικοποιηθεί με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Επομένως, οι εν λόγω δίσκοι ίσως να μην είναι συμβατοί με αυτό το προϊόν. Παράδειγμα δίσκων οι οποίοι δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν από το σύστημα Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή από το σύστημα των εξής δίσκων: CD-ROM/CD-R/CD-RW πέραν όσων έχουν εγγραφεί στα φορμά που αναφέρονται στη σελίδα 5 CD-ROM εγγεγραμμένο σε φορμά CD ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Τμήμα δεδομένων του CD-Extra Δίσκος CD Graphics DVD ήχου Super Audio CD CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που δεν περιέχουν αρχεία MP3, αρχεία εικόνας JPEG, αρχεία βίντεο Xvid ή αρχεία βίντεο MPEG4 CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που έχουν δημιουργηθεί σε φορμά Packet Write DVD-RAM Δίσκος Blu-ray Επίσης, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή από το σύστημα των εξής δίσκων: DVD ΒΙΝΤΕΟ με διαφορετικό κωδικό περιοχής (σελίδα 7) Δίσκοι που δεν έχουν το τυπικό σχήμα (π.χ. κάρτα, καρδιά) Δίσκοι με χαρτιά ή αυτοκόλλητα επάνω τους Δίσκοι με κολλητικές ταινίες ή υπολείμματα κολλητικής ταινίας. Σημειώσεις για τα CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δίσκοι CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν σε αυτό το σύστημα, λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου, των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού συγγραφής. Δεν θα γίνει αναπαραγωγή του δίσκου, αν ο δίσκος δεν έχει οριστικοποιηθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής. Έχετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής ίσως να μην λειτουργούν με κάποιους δίσκους DVD+RW/DVD+R, ακόμα και αν έχει γίνει σωστά η οριστικοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, προβάλλετε το δίσκο με κανονική αναπαραγωγή. Επίσης, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που έχουν δημιουργηθεί σε φορμά Packet Write. 6 EL

7 Σημειώσεις για τα CD πολλαπλών περιόδων λειτουργίας (Multi Session CD) Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει CD πολλαπλών περιόδων λειτουργίας (Multi Session CD), όταν στην πρώτη περίοδο λειτουργίας περιλαμβάνεται κάποιο αρχείο MP3. Επόμενα αρχεία MP3 που έχουν εγγραφεί σε μεταγενέστερες περιόδους λειτουργίας μπορούν επίσης να αναπαραχθούν. Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει CD πολλαπλών περιόδων λειτουργίας (Multi Session CD), όταν στην πρώτη περίοδο λειτουργίας περιλαμβάνεται κάποιο αρχείο εικόνας JPEG. Επόμενα αρχεία εικόνας JPEG που έχουν εγγραφεί σε μεταγενέστερες περιόδους λειτουργίας μπορούν επίσης να αναπαραχθούν. Αν στην πρώτη περίοδο λειτουργίας έχουν εγγραφεί αρχεία MP3 και αρχεία εικόνας JPEG σε φορμά CD μουσικής ή βίντεο CD, αναπαράγεται μόνο η πρώτη περίοδος λειτουργίας. Κωδικός περιοχής Στο πίσω μέρος της μονάδας είναι τυπωμένος ένας κωδικός περιοχής του συστήματος. Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των DVD που φέρουν τον ίδιο κωδικό περιοχής. ALL Είναι επίσης δυνατή η αναπαραγωγή στο σύστημα DVD VIDEO με τη σήμανση. Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε οποιοδήποτε άλλο DVD VIDEO, θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα [Η αναπαραγωγή απαγορεύεται λόγω περιορισμού ζώνης περιοχής.]. Ανάλογα με το DVD VIDEO, ίσως να μην εμφανιστεί ένδειξη κωδικού περιοχής, ακόμα και αν δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του DVD VIDEO λόγω περιορισμών περιοχής. Σημειώσεις για τις λειτουργίες αναπαραγωγής ενός DVD ή ΒΙΝΤΕΟ CD Ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής ενός DVD ή ΒΙΝΤΕΟ CD ενδέχεται να έχουν οριστεί σκόπιμα από τους κατασκευαστές του λογισμικού. Εφόσον αυτό το σύστημα αναπαραγάγει ένα DVD ή ΒΙΝΤΕΟ CD σύμφωνα με τα περιεχόμενα δίσκου που έχουν σχεδιάσει οι κατασκευαστές λογισμικού, ορισμένες δυνατότητες αναπαραγωγής ίσως να μην είναι διαθέσιμες. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας του DVD ή του ΒΙΝΤΕΟ CD. Σημειώσεις για τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει έως 200 φακέλους, συμπεριλαμβανομένων των άλμπουμ (φακέλων) που δεν περιέχουν αρχεία ήχου, αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από 200 φάκελοι στο CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευήUSB ή περισσότερα από 150 αρχεία σε ένα φάκελο, οι φάκελοι/αρχεία που αναγνωρίζονται από το σύστημα διαφέρουν, ανάλογα με τη διαμόρφωση του φακέλου. Είναι δυνατή η αναπαραγωγή από το σύστημα των εξής αρχείων: Αρχείο Αρχείο MP3 WMA Αρχείο* AAC Αρχείο* Αρχείο εικόνας JPEG Xvid αρχείο βίντεο MPEG4 αρχείο βίντεο Επέκταση αρχείου.mp3.wma.m4a.jpg ή.jpeg.avi.mp4 ή.m4v * Μόνο σε συσκευή USB. Το σύστημα θα επιχειρήσει να αναπαραγάγει οποιαδήποτε δεδομένα έχουν τις παραπάνω επεκτάσεις, ακόμα και αν έχουν τη μορφή MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG4. Η αναπαραγωγή αυτών των δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ένα δυνατό ήχο που θα μπορούσε να καταστρέψει το σύστημα των ηχείων. 7 EL

8 Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ενδέχεται να αυξηθεί ο χρόνος που απαιτείται μέχρι την έναρξη της αναπαραγωγής: όταν γίνεται εγγραφή CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευήςUSB με περίπλοκη δενδρική δομή. όταν έχουν μόλις αναπαραχθεί αρχεία ήχου, αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο που βρίσκονται σε άλλον φάκελο. Ανάλογα με τη μορφή αρχείων, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευώνUSB από το σύστημα. Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία σε βάθος μέχρι 8 φακέλων. Το σύστημα ίσως να μην είναι σε θέση να αναπαραγάγει ένα αρχείο ήχου, ένα αρχείο εικόνας JPEG ή ένα αρχείο βίντεο, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου. Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί σε συσκευές, όπως οι υπολογιστές, ίσως να μην αναπαραχθούν με τη σειρά με την οποία εγγράφηκαν. Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου, αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο παρακάμπτονται. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά τη συμβατότητα όλου του λογισμικού κωδικοποίησης/ εγγραφής, των συσκευών εγγραφής και των πολυμέσων εγγραφής με το MP3/WMA/AAC. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά τη συμβατότητα όλου του λογισμικού κωδικοποίησης/ εγγραφής, των συσκευών εγγραφής και των πολυμέσων εγγραφής με το MPEG4. Ίσως να μην είναι δυνατή η τήρηση της σειράς αναπαραγωγής, ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου ήχου, του αρχείου εικόνας JPEG ή του αρχείου βίντεο, ή αν υπάρχουν περισσότεροι από 200 φάκελοι ή περισσότερα από 150 αρχεία σε κάθε φάκελο. Σημειώσεις για τις συσκευές USB Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συσκευές Mass Storage Class (MSC). Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά τη λειτουργία αυτού του συστήματος με όλες τις συσκευές ή μνήμες USB. Παρόλο που υπάρχει ποικιλία σύνθετων λειτουργιών για τις συσκευές USB, τα περιεχόμενα με δυνατότητα αναπαραγωγής των συσκευών USB που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα είναι μόνο μουσική, φωτογραφίες και βίντεο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής USB. Όταν εισάγεται μια συσκευή USB, το σύστημα διαβάζει όλα τα αρχεία της συσκευής USB. Αν υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή USB, ίσως χρειαστεί αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί η ανάγνωση της συσκευής USB. Μην συνδέετε το σύστημα και μια συσκευή USB μέσω διανομέα USB. Με ορισμένες συσκευές USB, ίσως να υπάρξει καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας από το σύστημα. Η σειρά αναπαραγωγής του συστήματος ενδέχεται να διαφέρει από τη σειρά αναπαραγωγής της συνδεδεμένης συσκευής USB. Πριν να αφαιρέσετε μια συσκευή USB, να απενεργοποιείτε πάντα το σύστημα. Η αφαίρεση της συσκευής USB ενώ είναι ενεργοποιημένο το σύστημα ενδέχεται να καταστρέψει τα δεδομένα της συσκευής USB. Πριν να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αρχεία με ιούς στη συσκευή USB. 8 EL

9 Περιεχόμενα συσκευασίας Κύρια μονάδα Συσκευασίες ηχείων DAV-DZ340 DAV-DZ740 Καλώδια ηχείου (1 σετ) (κόκκινο/λευκό/πράσινο/ γκρι/μπλε) Μαξιλαράκια (1 σετ) Εξαρτήματα συναρμολόγησης ηχείου για τα ψηλά ηχεία Για το μοντέλο DAV-DZ740 (2) (2) (2) (4) Αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο (1) Ενσύρματη κεραία FM (1) Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (2) Οδηγίες χρήσης Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης ηχείων (DAV-DZ740 μόνο) ή 9 EL

10 Ευρετήριο εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που υποδεικνύονται στις παρενθέσεις. Εμπρός όψη REC TO USB A Υποδοχή δίσκου B Αισθητήρας τηλεχειρισμού Λαμβάνει το σήμα του τηλεχειριστηρίου. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, έχετέ το στραμμένο προς τα εδώ. C Εμπρός οθόνη ενδείξεων D Ενδεικτική λυχνία ισχύος (DAV-DZ740 μόνο) Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα. E Στοιχείο ελέγχου VOLUME Ρυθμίζει την ένταση ήχου του συστήματος. F REC TO USB (σελίδα 45) Μεταφέρει κομμάτια/αρχεία MP3/ προγράμματα ραδιοφώνου σε μια συσκευή USB. Ανάβει κατά τη μεταφορά κομματιών/ αρχείων MP3/ προγραμμάτων ραδιοφώνου. G Θύρα (USB) (σελίδα 28) Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας συσκευής USB. H FUNCTION Επιλέγει την πηγή αναπαραγωγής. I Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής Z (άνοιγμα/κλείσιμο) Ανοίγει ή κλείνει την υποδοχή δίσκου. N (αναπαραγωγή) Εκκινεί ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή. x (διακοπή) Διακόπτει την αναπαραγωγή και απομνημονεύει το σημείο διακοπής (σημείο συνέχισης)../> (προηγούμενο/επόμενο) Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο. J "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή) Ενεργοποιεί τη μονάδα ή την θέτει σε κατάσταση αναμονής. 10 EL

11 Πίσω όψη COAXIAL 75 FM DIGITAL IN ARC ANTENNA EURO AV OUTPUT(TO TV) SUR R SUR L SPEAKERS SUBWOOFER CENTER FRONT R FRONT L SPEAKERS OPTICAL TV OUT A Υποδοχές SPEAKERS (σελίδα 20) B Υποδοχή TV (DIGITAL IN OPTICAL) (σελίδα 21) C Υποδοχή ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM) (σελίδα 23) D Υποδοχή EURO AV T OUTPUT (TO TV) (σελίδα 21) E Υποδοχή HDMI OUT (σελίδα 21) 11 EL

12 Τηλεχειριστήριο THEATRE BRAVIA Sync DVD/CD 4 FM 5 USB 6 TV AUDIO IN FUNCTION 7 TIME/ TEXT CLEAR AUDIO DVD TOP MENU ONE-TOUCH PLAY TV 8 9 SOUND MODE 0 SUBTITLE SYSTEM MENU TV INPUT ANGLE D.TUNING MEM SEL DVD MENU MUTING 1 2,3 B Τα ακόλουθα κουμπιά έχουν ασπρόμαυρες ετικέτες κειμένου: Κουμπιά επιλογής λειτουργίας (σελίδες 28, 39, 40) Επιλέξτε την πηγή αναπαραγωγής. Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, όταν πιέζετε το κουμπί επιλογής λειτουργίας ενώ είναι το σύστημα απενεργοποιημένο. DVD/CD FM USB TV 7 VOLUME 4 FUNCTION Επιλέγει τις λειτουργίες σε σειρά. 6 RETURN PRESET TUNING SHIFT Τα κουμπιά αριθμός 5/AUDIO IN, VOLUME +, AUDIO και N έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα κατά το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου. A THEATRE (σελίδα 43) DISPLAY PRESET TUNING 5 Μεταβαίνει αυτόματα στη βέλτιστη λειτουργία βίντεο για την παρακολούθηση ταινιών. Ανάλογα με την τηλεόραση, αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη. ONE-TOUCH PLAY (σελίδα 43) Ενεργοποιεί την αναπαραγωγή με ένα άγγιγμα. TV "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή)* Ενεργοποιεί την τηλεόραση ή τη θέτει σε κατάσταση αναμονής. "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή) (σελίδα 25) Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής. TIME/TEXT (σελίδα 37) Αλλάζει τις πληροφορίες στην εμπρός οθόνη ενδείξεων. SOUND MODE (σελίδα 42) Επιλέγει την κατάσταση ήχου. SYSTEM MENU (σελίδες 40, 48, 50) Εισέρχεται στο μενού του συστήματος. AUDIO (σελίδα 32) Επιλέγει μορφή/κομμάτι ήχου. SUBTITLE (σελίδα 32) Επιλέγει τη γλώσσα των υποτίτλων, όταν έχουν εγγραφεί σε ένα DVD VIDEO υπότιτλοι σε πολλές γλώσσες. ANGLE (σελίδα 32) Μεταβαίνει σε άλλες γωνίες προβολής, όταν έχουν εγγραφεί σε ένα DVD VIDEO πολλές γωνίες προβολής. D.TUNING (σελίδα 40) Επιλέγει ραδιοφωνικές συχνότητες. MEM SEL (σελίδες 28, 45) Επιλέγει τον αριθμό μνήμης της συσκευής USB για αναπαραγωγή ή μεταφορά. 12 EL

13 C Τα ακόλουθα κουμπιά έχουν ροζ ετικέτες κειμένου και λειτουργούν όταν πιέζετε παρατεταμένα το SHIFT (6): Αριθμητικά κουμπιά (σελίδες 31, 40) Εισάγουν τους αριθμούς τίτλου/κεφαλαίου, ραδιοφωνικές συχνότητες κ.λπ. CLEAR (σελίδες 30, 34, 48) Εκκαθαρίζει το πεδίο εισαγωγής. TV INPUT* Αλλάζει την πηγή εισόδου της τηλεόρασης. D MUTING Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο. VOLUME +/ (σελίδα 28) Ρυθμίζει την ένταση του ήχου. E Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής Ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής (σελίδα 30)../> (προηγούμενο/επόμενο) m/m (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση) / (αργή αναπαραγωγή) N (αναπαραγωγή) X (παύση) x (διακοπή) Κουμπιά λειτουργίας ραδιοφώνου Ανατρέξτε στην ενότητα Ακρόαση ραδιοφώνου (σελίδα 40). PRESET +/ TUNING +/ F SHIFT Πιέστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί, για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά με τις ροζ ετικέτες κειμένου (3). G DVD TOP MENU (σελίδα 33) Ανοίγει ή κλείνει το Κύριο μενού του DVD. DVD MENU (σελίδα 33) Ανοίγει ή κλείνει το μενού του DVD. C/X/x/c Μετακινεί την επισήμανση σε ένα εμφανιζόμενο στοιχείο. (ENTER) Εισέρχεται στο επιλεγμένο στοιχείο. O RETURN (σελίδα 29) Επιστρέφει στην προηγούμενη ένδειξη. DISPLAY (σελίδες 14, 25, 28, 30, 34, 43, 45, 51) Εμφανίζει πληροφορίες αναπαραγωγής στην οθόνη της τηλεόρασης. * Λειτουργεί μόνο με τηλεοράσεις Sony. Ανάλογα με την τηλεόραση, ίσως να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε κάποια κουμπιά. Το κουμπί AUDIO IN δεν λειτουργεί σε αυτό το μοντέλο. Τοποθέτηση μπαταριών Τοποθετήστε δύο μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (παρέχονται), αντιστοιχίζοντας τα άκρα 3 και # των μπαταριών με τις ενδείξεις στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε πολύ ζεστά ήυγρά σημεία. Μην συνδυάζετε παλιές με καινούριες μπαταρίες. Μην ρίχνετε ξένα σώματα στο τηλεχειριστήριο, ιδιαίτερα όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίας, για να αποφύγετε τυχόν βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών. 13 EL

14 Οδηγός για το Μενού Ελέγχου Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Μενού Ελέγχου, για να επιλέξετε μια λειτουργία και να δείτε σχετικές πληροφορίες. DISPLAY Πιέστε DISPLAY ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία DVD/CD ή τη λειτουργία USB. Κάθε φορά που πιέζετε DISPLAY, το Μενού Ελέγχου αλλάζει: 1 t 2 t 3 t 1 t... 1 Μενού Ελέγχου 1 2 Μενού Ελέγχου 2 (εμφανίζεται όταν είναι διαθέσιμο) 3 Απενεργοποίηση του Μενού Ελέγχου 14 EL

15 Μενού Ελέγχου Παράδειγμα: Μενού Ελέγχου 1 κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO. Αριθμός τίτλου που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή Αριθμός κεφαλαίου που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή Συνολικός αριθμός τίτλων Στοιχεία του Μενού Ελέγχου Συνολικός αριθμός κεφαλαίων Κατάσταση αναπαραγωγής (N Αναπαραγωγή, X Παύση, x Διακοπή, κ.λπ.) Επιλεγμένο στοιχείο 98( 99) 13( 99) T 0: 04: 17 OFF OFF DISC ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ DVD VIDEO Τύπος πηγής που αναπαράγεται Χρόνος αναπαραγωγής Τρέχουσα ρύθμιση Επιλογές Όνομα λειτουργίας του επιλεγμένου στοιχείου από το Μενού Ελέγχου ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ENTER Έξοδος: ΟΘΟΝΗ Μήνυμα λειτουργίας Λίστα στοιχείων του Μενού Ελέγχου Τα Μενού Ελέγχου 1 και 2 εμφανίζουν διαφορετικά στοιχεία, ανάλογα με την πηγή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες που εμφανίζονται στις παρενθέσεις, στον παρακάτω πίνακα. Στοιχείο Όνομα στοιχείου, λειτουργία, σχετική πηγή [ΤΙΤΛΟΣ] (σελίδα 31)/[ΣΚΗΝΗ] (σελίδα 31)/[ΚΟΜΜΑΤΙ] (σελίδα 31) Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο, τη σκηνή ή το κομμάτι που θα αναπαραχθεί. [ΚΕΦΑΛΑΙΟ] (σελίδα 31)/[ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ] (σελίδα 31) Μπορείτε να επιλέξετε το κεφάλαιο ή το ευρετήριο που θα αναπαραχθεί. [ΚΟΜΜΑΤΙ] (σελίδα 31) Μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που θα αναπαραχθεί. [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ/ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ] (σελίδα 33) Όταν χρησιμοποιείτε DVD-RW/DVD-R, μπορείτε να επιλέξετε τη σειρά αναπαραγωγής ([ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ] ή [ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ]). [ΧΡΟΝΟΣ] (σελίδα 32) Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο που έχει παρέλθει και το χρόνο αναπαραγωγής που απομένει. Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από το σημείο που θέλετε, εισάγοντας τον κωδικό ώρας (μόνο σε DVD VIDEO/DVD-VR). [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ] (σελίδα 34) Μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να αναπαραχθεί, με τη σειρά που θέλετε. 15 EL

16 [ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ] (σελίδα 35) Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα κομμάτια/αρχεία σε τυχαία σειρά. [ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] (σελίδα 35) Μπορείτε να αναπαραγάγετε ολόκληρο το δίσκο/συσκευήusb (όλους τους τίτλους/όλα τα κομμάτια/όλους τους φακέλους/όλα τα αρχεία) επανειλημμένα ή έναν τίτλο/κεφάλαιο/ κομμάτι/φάκελο/αρχείο επανειλημμένα. [A/V SYNC] (σελίδα 48) Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και στον ήχο. [ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ] (σελίδα 33) Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού του DVD. [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ] (σελίδα 29) Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των φακέλων/αρχείων εικόνας JPEG. [ΡΥΘΜΙΣΗ] (σελίδα 51) [ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ] Εκτός από τη ρύθμιση Γρήγορη εγκατάσταση, μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες άλλες ρυθμίσεις. [ΓΡΗΓΟΡΗ] (σελίδα 25) Μπορείτε να κάνετε βασικές αλλαγές. [ΦΑΚΕΛΟΣ] (σελίδα 31) Μπορείτε να επιλέξετε το φάκελο που θα αναπαραχθεί. [ΑΡΧΕΙΟ] (σελίδα 31) Μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο εικόνας JPEG ή το αρχείο βίντεο που θα αναπαραχθεί. 1) [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] (σελίδα 39) Μπορείτε να εμφανίσετε την ημερομηνία κατά την οποία έγινε λήψη της φωτογραφίας από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 1) [ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ] (σελίδα 36) Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια εμφάνισης των διαφανειών στην τηλεόραση. 1) [ΕΦΕ] (σελίδα 36) Μπορείτε να επιλέξετε τα εφέ που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αλλαγή των διαφανειών στη διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης. [ΜΕΣΑ] (σελίδα 30) Μπορείτε να επιλέξετε την προτεραιότητα αναπαραγωγής των τύπων αρχείων (αρχείαmp3/ AAC 2) /WMA 2), αρχεία εικόνας JPEG, αρχεία βίντεο, ή και MP3 και αρχεία εικόνας JPEG 3) ) που θα αναπαραχθούν σε CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευήUSB. [ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ USB] (σελίδα 45) Μπορείτε να μεταφέρετε κομμάτια από ένα CD ήχου ή αρχεία MP3 από ένα CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σε μια συσκευή USB. 1) Αυτά τα στοιχεία δεν εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ συσκευήςusb με αρχεία βίντεο. 2) Μόνο σε συσκευή USB. 3) Μόνο σε CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Συμβουλή Η ενδεικτική λυχνία του εικονιδίου του Μενού Ελέγχου ανάβει με κίτρινο χρώμα t, όταν επιλέγετε οποιοδήποτε στοιχείο εκτός από το [OFF] (μόνο [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ], [ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ], [ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] και [A/V SYNC]). Η ενδεικτική λυχνία [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ/ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ] ανάβει με κίτρινο χρώμα, όταν επιλέγετε [ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ] (προεπιλεγμένη ρύθμιση). 16 EL

17 Ξεκινώντας Βήμα 1: Εγκατάσταση του συστήματος Τοποθέτηση του συστήματος Ξεκινώντας Εγκαταστήστε το σύστημα, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. A G C F B A Εμπρός ηχείο (L (αριστερά)) B Εμπρός ηχείο (R (δεξιά)) C Κεντρικό ηχείο D Ηχείο περιφερειακού ήχου (L (αριστερό)) E Ηχείο περιφερειακού ήχου R (δεξί)) F Υπογούφερ G Μονάδα D E Τοποθέτηση μαξιλαριών στο υπογούφερ, Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια από το προστατευτικό κάλυμμα. Τοποθετήστε με προσοχή τα ηχεία ή/και τις βάσεις των ηχείων που είναι προσαρτημένες σε αυτά σε δάπεδα που έχουν υποβληθεί σε ειδική κατεργασία (κερί, λάδι, γυάλισμα κ.λπ.), καθώς μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες ή αποχρωματισμός. Συναρμολόγηση ηχείων (DAV-DZ740 μόνο) Για τη συναρμολόγηση των ηχείων, ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό εγκατάστασης ηχείων. 17 EL

18 Εγκατάσταση ηχείων σε τοίχο Ξεκινώντας Προσοχή Απευθυνθείτε σε ένα σιδηροπωλείο ή έναν εγκαταστάτη για πληροφορίες σχετικά με το υλικό του τοίχου ή τις βίδες που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιήστε βίδες που είναι κατάλληλες για το υλικό και την αντοχή του τοίχου. Επειδή οι τοίχοι από γυψοσανίδα είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, προσαρμόστε τις βίδες σε μια δοκό. Εγκαταστήστε τα ηχεία σε μια κατακόρυφη και επίπεδη επιφάνεια, σε κάποιο ενισχυμένο σημείο. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση, ανεπαρκή αντοχή του τοίχου ή εσφαλμένη τοποθέτηση των βιδών, σε φυσικές καταστροφές κ.λπ. 1 Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου με τον έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή 3 το καλώδιο του ηχείου χωρίς έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή #. Έγχρωμος σωλήνας Εμπρός αριστερό ηχείο (L): Λευκό Εμπρός δεξί ηχείο (R): Κόκκινο Κεντρικό ηχείο: Πράσινο Αριστερό περιφερειακό ηχείο (L): Μπλε Δεξί περιφερειακό ηχείο (R): Γκρι 2 Ετοιμάστε τις βίδες (δεν παρέχονται) που είναι κατάλληλες για την οπή στο πίσω μέρος κάθε ηχείου. Δείτε τις εικόνες παρακάτω. 4 mm 5 mm Οπή στο πίσω μέρος του ηχείου 30 mm 10 mm 18 EL

19 3 Βιδώστε τις βίδες στον τοίχο και κρεμάστε το ηχείο. Βάθος βιδωμένης βίδας 8 mm έως 10 mm Ξεκινώντας Για το κεντρικό ηχείο Για τα ψηλά ηχεία (DAV-DZ740 μόνο) 145 mm 400 mm Για τα μικρά ηχεία 19 EL

20 Βήμα 2: Σύνδεση του συστήματος Ξεκινώντας Σύνδεση ηχείων 1 Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου με τον έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή 3 το καλώδιο του ηχείου χωρίς έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή #. Το καλώδιο του ηχείου του υπογούφερ είναι στερεωμένο στο υπογούφερ. Πίσω μέρος ηχείου Έγχρωμος σωλήνας (+) Συνδετήρας ( ) Φροντίστε να μην πιαστεί η μόνωση του καλωδίου του ηχείου (ελαστική επικάλυψη) στους ακροδέκτες του ηχείου. 2 Τοποθετήστε τους συνδετήρες των καλωδίων του ηχείου στις αντίστοιχες χρωματικές υποδοχές SPEAKERS της μονάδας, μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους. SPEAKERS SUBWOOFER CENTER FRONT R FRONT L DIGITAL IN OPTICA TV Λευκό (Εμπρός αριστερό ηχείο (L)) SUR R SUR L SPEAKERS Κόκκινο (Εμπρός δεξί ηχείο (R)) Γκρι (Δεξί περιφερειακό ηχείο (R)) Μοβ (Υπογούφερ) Μπλε (Αριστερό περιφερειακό ηχείο (L)) Πράσινο (Κεντρικό ηχείο) 20 EL

21 Σύνδεση τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή Σύνδεση μόνο σε τηλεόραση Σύνδεση σε τηλεόραση και αποκωδικοποιητή Βίντεο Ξεκινώντας 1 Βίντεο 2 Ήχος 1 Βίντεο 2 Ήχος 1 Σύνδεση βίντεο στην τηλεόραση Ανάλογα με τις υποδοχές της τηλεόρασης, επιλέξτε μία από τις μεθόδους σύνδεσης. x Μέθοδος 1: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART (EURO AV) (δεν παρέχεται) Είναι η βασική σύνδεση και στέλνει σήματα βίντεο και ήχου (αναλογική στερεοφωνική). x Μέθοδος 2: Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (δεν παρέχεται) Η ποιότητα της εικόνας βελτιώνεται σε σύγκριση με τη Μέθοδο 1. Αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel, αυτή η σύνδεση στέλνει επίσης και σήμα ψηφιακού ήχου από την τηλεόραση. Δεν χρειάζεται ξεχωριστή σύνδεση ήχου, για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Audio Return Channel, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη του σήματος ψηφιακού ήχου της τηλεόρασης (σελίδα 44). HDMI IN EURO AV EURO AV OUTPUT(TO TV) ARC OUT Μέθοδος 1 (δεν παρέχεται) Μέθοδος 2 (δεν παρέχεται) 21 EL

22 Ξεκινώντας 2 Σύνδεση του ήχου από τηλεόραση/αποκωδικοποιητή Για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης ή του αποκωδικοποιητή μέσω του συστήματος, επιλέξτε μία από τις μεθόδους σύνδεσης. x Μέθοδος 1: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART (EURO AV) (δεν παρέχεται) (μόνο για σύνδεση τηλεόρασης) Για αυτήν τη σύνδεση, ανατρέξτε στη Μέθοδο 1 της ενότητας 1 Σύνδεση του βίντεο στην τηλεόραση. x Μέθοδος 2: Σύνδεση μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου (δεν παρέχεται) Αυτή η σύνδεση στέλνει ένα σήμα ψηφιακού ήχου από την τηλεόραση/αποκωδικοποιητή. Για να έχετε πολυκάναλο ήχο, κάντε αυτήν τη σύνδεση καθώς και τη σύνδεση της Μεθόδου 1. DIGITAL OUT OPTICAL DIGITAL IN OPTICAL TV Μέθοδος 2 (δεν παρέχεται) Το σύστημα δέχεται ψηφιακά και αναλογικά σήματα. Τα ψηφιακά σήματα έχουν προτεραιότητα έναντι των αναλογικών σημάτων. Αν διακοπεί το ψηφιακό σήμα, έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα γίνεται επεξεργασία του αναλογικού σήματος. Συμβουλή Δεν μπορείτε να συνδέσετε άλλο εξάρτημα, όπως συσκευή VCR, ψηφιακό δορυφορικό δέκτη ή PlayStation, στην υποδοχή TV εκτός από την τηλεόραση. 22 EL

23 Σύνδεση κεραίας COAXIAL 75 FM ANTENNA Ξεκινώντας ή Ενσύρματη κεραία FM (παρέχεται) Αφού συνδέστε την ενσύρματη κεραία FM, εκτείνετέ την και κρατήστε την σε όσο το δυνατόν πιο οριζόντια θέση. 23 EL

24 Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας (παροχής ρεύματος) Ξεκινώντας 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (παροχής ρεύματος). Η επίδειξη εμφανίζεται στην εμπρός οθόνη ενδείξεων. Πρίζα τοίχου (κεντρικό δίκτυο): Το σχήμα της πρίζας τοίχου (κεντρικό δίκτυο) διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. 2 Πιέστε το "/1 στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, και, στη συνέχεια, πιέστε ξανά το "/1, για να απενεργοποιήσετε την επίδειξη. "/1 24 EL

25 Βήμα 3: Ρύθμιση του συστήματος Εκτέλεση Γρήγορης εγκατάστασης Τα στοιχεία που εμφανίζονται ποικίλλουν, ανάλογα με την περιοχή και το μοντέλο. "/1 5 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε γλώσσα, και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ: ΜΕΝΟΥ: ΗΧΟΣ: ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ Ξεκινώντας 6 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη ρύθμιση που αντιστοιχεί στον τύπο της τηλεόρασής σας, και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: LINE: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ: 16:9 16:9 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 4:3 C/X/x/c, DISPLAY 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. 2 Ανοίξτε τον επιλογέα εισόδου στην τηλεόραση, ώστε το σήμα από το σύστημα να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης. 3 Πιέστε το "/1, για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. 4 Πιέστε το, χωρίς να εισαγάγετε δίσκο ή να συνδέσετε συσκευή USB. [16:9]: Αυτός ο λόγος διαστάσεων προορίζεται για τηλεοράσεις ευρείας οθόνης ή για τυπική τηλεόραση 4:3 με λειτουργία ευρείας οθόνης (σελίδα 52). [LETTER BOX 4:3] ή [PAN SCAN 4:3]: Αυτός ο λόγος διαστάσεων προορίζεται για τυπικές τηλεοράσεις 4:3 (σελίδα 52). 7 Πιέστε τα κουμπιά X/x, για να επιλέξετε τη μέθοδο εξόδου για τα σήματα βίντεο, και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί. ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: LINE: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ: 16:9 ΒΙΝΤΕΟ ΒΙΝΤΕΟ VIDEO VIDEO RGB Home Theatre System Για τη λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ENTER Για διαγραφή αυτού του µηνύµατος: CLEAR [ΒΙΝΤΕΟ]: Έξοδος σημάτων βίντεο. [RGB]: Έξοδος σημάτων RGB. Αν δεν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, πιέστε DVD/CD. Αν δεν εμφανιστεί και πάλι αυτό το μήνυμα, επανεμφανίστε την οθόνη της Γρήγορης εγκατάστασης (σελίδα 50). 25 EL

26 Ξεκινώντας 8 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI: ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI: OFF AUDIO RETURN CHANNEL: OFF YCBCR/RGB(HDMI): YCBCR ON ΗΧΟΣ(HDMI): OFF ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG: SD [OFF]: Η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI απενεργοποιείται. [ON]: Η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI ενεργοποιείται. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 4 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΗ Έξοδος από τη Γρήγορη εγκατάσταση Πιέστε DISPLAY σε οποιοδήποτε βήμα. Αντιστοίχιση του τύπου εξόδου βίντεο με την τηλεόραση Ανάλογα με τη σύνδεση της τηλεόρασης (σελίδα 21), επιλέξτε τον τύπο εξόδου του βίντεο του συστήματος. Επιλογή του τύπου εξόδου του σήματος βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT Όταν συνδέετε τη μονάδα και την τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου HDMI, επιλέξτε τον τύπο εξόδου των σημάτων βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT. 1 Πιέστε DVD/CD. 2 Πιέστε DISPLAY ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΡΥΘΜΙΣΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 5 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI], και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI: ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI: OFF AUDIO RETURN CHANNEL: ΑΥΤΟΜΑΤΟ YCBCR/RGB(HDMI): YCBCR ΗΧΟΣ(HDMI): OFF ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG: SD 6 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI], και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI: ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI: OFF AUDIO RETURN CHANNEL: ΑΥΤΟΜΑΤΟ YCBCR/RGB(HDMI): YCBCR ΑΥΤΟΜΑΤΟ(HDMI): OFF ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG: SD 26 EL

27 7 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI: ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI: ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p) LEVEL2 AUDIO RETURN CHANNEL: 1920x1080i AUTO YCBCR/RGB(HDMI): 1280x720p YCBCR ΗΧΟΣ(HDMI): 720x480p OFF ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG: SD Ξεκινώντας [ΑΥΤΟΜΑΤΟ ( p)]: Το σύστημα αποδίδει το βέλτιστο σήμα βίντεο για τη συνδεδεμένη τηλεόραση. [ i]: Το σύστημα αποδίδει σήματα βίντεο i*. [ p]: Το σύστημα αποδίδει σήματα βίντεο p*. [ p]**: Το σύστημα αποδίδει σήματα βίντεο p*. * i: πεπλεγμένο, p: προοδευτικό ** Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη [ /576p] και το σύστημα να αποδίδει σήματα βίντεο p. 27 EL

28 Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή δίσκου Αναπαραγωγή αρχείων από δίσκο/συσκευή USB Z Z?/1 DVD/CD FUNCTION DVD/CD C/X/x/c, USB FUNCTION MEM SEL DVD MENU VOLUME +/ O RETURN VOLUME +/ DISPLAY N N x 1 Πιέστε DVD/CD. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, πιέζοντας επανειλημμένα FUNCTION. 2 Πιέστε το Z, για να ανοίξει η υποδοχή του δίσκου. 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή και πιέστε το Z. 1 Πιέστε DVD/CD ή USB. DVD/CD: Για δίσκο. USB: Για συσκευή USB. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία, πιέζοντας επανειλημμένα FUNCTION. 2 Τοποθετήστε την πηγή. x Για δίσκο Τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή, πιέζοντας Z, για να ανοίξει/κλείσει η υποδοχή του δίσκου. x Για συσκευή USB Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα (USB). Με την πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω 4 Πιέστε το N, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 5 Πιέστε VOLUME +/, για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Συσκευή USB 28 EL

29 Ίσως χρειαστούν περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη READING στην εμπρός οθόνη ενδείξεων, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής USB. Η ένδειξη [ΛΙΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ] εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη [ΛΙΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ], πιέστε DVD MENU. 3 Πιέστε τα X/x για να επιλέξετε ένα φάκελο. ΛΙΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 01 Let's Talk About Love (1985) 02 1st Album (1986) 03 In the Middle of Nowhere (1986) 04 Ready for Romance (1986) 05 In the Garden of Venus (1987) 06 Romantic Warriors (1987) 07 Back for Good (1988) 08 Alone (1999) 4 Πιέστε το N, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. x Για αρχεία βίντεο ή ήχου Το σύστημα ξεκινά την αναπαραγωγή των αρχείων του επιλεγμένου φακέλου. x Για αρχεία εικόνας JPEG Το σύστημα ξεκινά μια παρουσίαση σλάιντ των αρχείων του επιλεγμένου φακέλου. 5 Πιέστε VOLUME +/, για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Επιλογή πηγής αναπαραγωγής από τη συσκευή USB Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό μνήμης για αναπαραγωγή, ανάλογα με τη συσκευή USB. Πιέστε MEM SEL. Κατάργηση της συσκευής USB 1 Πιέστε το x, για να διακόψετε την αναπαραγωγή. 2 Πιέστε το [/1, για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. 3 Καταργήστε τη συσκευή USB. Αναπαραγωγή συγκεκριμένου αρχείου 1 Επιλέξτε ένα φάκελο, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας Αναπαραγωγή αρχείων από δίσκο/συσκευή USB (σελίδα 28). 2 Πιέστε το, για να εμφανιστεί η λίστα αρχείων. 3 Επιλέξτε ένα αρχείο. Για να επιστρέψετε στη λίστα φακέλων, πιέστε O RETURN. x Για αρχεία βίντεο ή ήχου Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε ένα αρχείο. ΛΙΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ 03 In the Middle of Nowher... 01_Geronimo_s_Cadillac 02_Riding_On_A_White_Swan 03_Give_Me_Peace_On_Earth 04_Sweet_Little_Shella 05_Ten_Thousand_Lonely_Drums 06_Lonely_Tears_In_Chinatown 07_In_Shaire x Για αρχεία JPEG Πιέστε τα C/X/x/c, για να επιλέξετε μια εικόνα Αναπαραγωγή Επιλεγμένος αριθμός μνήμης Επελέγη USB Μνήµη 2. Home Theatre System Όταν δεν είναι δυνατό να επιλεγεί η μνήμη, εμφανίζεται το μήνυμα [Αδύνατη λειτουργία.] στην οθόνη της τηλεόρασης. Ο αριθμός της μνήμης αλλάζει, ανάλογα με τη συσκευή USB Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. x Για αρχεία βίντεο ή ήχου Πιέστε το N, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το επιλεγμένο αρχείο. x Για αρχεία εικόνας JPEG Πιέστε το N, για να ξεκινήσει μια παρουσίαση σλάιντ με το επιλεγμένο αρχείο. Πιέστε το, για να εμφανιστεί μόνο το επιλεγμένο αρχείο. 29 EL

30 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λίστας φακέλων/αρχείων Πιέστε DVD MENU. Εμφάνιση της λίστας φακέλων/αρχείων με χρήση του Μενού Ελέγχου 1 Πιέστε DISPLAY. 2 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη λίστα που θέλετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το. [ΛΙΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ]: Εμφανίζεται μια λίστα φακέλων. Για να εμφανιστεί μια λίστα αρχείων, πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε φάκελο και, στη συνέχεια, πιέστε το. [ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ] (μόνο αρχεία εικόνας JPEG): Εμφανίζεται μια λίστα μικρογραφιών με τα αρχεία εικόνας JPEG του φακέλου. Διαφορετικοί τύποι αρχείων σε δίσκο/συσκευήusb Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αρχείου που θα αναπαράγεται κατά προτεραιότητα, όταν υπάρχουν μικτά πολυμέσα (αρχεία ήχου, αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο) στο δίσκο/ συσκευήusb. 1 Πιέστε DISPLAY. 2 Πιέστε X/x, για να επιλέξετε [ΜΕΣΑ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το. [ΦΩΤΟ/ΜΟΥΣΙΚΗ] (CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μόνο): Μπορείτε να αναπαραγάγετε ως παρουσίαση σλάιντ τόσο αρχεία εικόνας JPEG όσο και αρχεία MP3 στον ίδιο φάκελο. [ΜΟΥΣΙΚΗ]: Η αναπαραγωγή του αρχείου ήχου έχει προτεραιότητα. [ΒΙΝΤΕΟ]: Η αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο έχει προτεραιότητα. [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ]: Η αναπαραγωγή του αρχείου εικόνας JPEG έχει προτεραιότητα. Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία εικόνας JPEG ως παρουσίαση σλάιντ. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση διαφέρει, ανάλογα με την πηγή. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προτεραιότητα αναπαραγωγής των τύπων αρχείων της ρύθμισης [ΜΕΣΑ], ανατρέξτε στην ενότητα Προτεραιότητα αναπαραγωγής τύπων αρχείων (σελίδα 68). Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου/αρχείου, η λειτουργία ίσως να μην λειτουργεί. Για Πιέστε Διακοπή x. Παύση X. Επιστροφή στην N. κανονική αναπαραγωγή ή συνέχιση της αναπαραγωγής έπειτα από παύση Ακύρωση του σημείου συνέχισης Παράκαμψη του τρέχοντος κεφαλαίου, κομματιού, αρχείου ή της τρέχουσας σκηνής x δύο φορές.. ή >..: μετάβαση στην αρχή. Πιέστε το. δύο φορές μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο. >: μετάβαση στο επόμενο στοιχείο. 30 EL

31 Για Παράκαμψη του τρέχοντος αρχείου εικόνας JPEG Γρήγορο εντοπισμό κάποιου σημείου Παρακολούθηση καρέ καρέ Περιστροφή ενός αρχείου εικόνας JPEG Πιέστε C ή c κατά την αναπαραγωγή. C: μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο. c: μετάβαση στο επόμενο στοιχείο. /m ή M/ κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου. /m: γρήγορη σάρωση προς τα πίσω. M/ : γρήγορη σάρωση προς τα εμπρός. Κάθε φορά που πιέζετε /m ή M/ κατά τη σάρωση, η ταχύτητα της σάρωσης αλλάζει. X και, στη συνέχεια, πιέστε /m ή M/. /m: αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα πίσω). M/ : αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα εμπρός). Κάθε φορά που πιέζετε /m ή M/ κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, η ταχύτητα της αναπαραγωγής αλλάζει. X/x κατά την προβολή ενός αρχείου εικόνας JPEG. Πιέστε CLEAR ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT, για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή. Αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τίτλου/κεφαλαίου/κομματιού/ σκηνής κ.λπ. Επιλογή αριθμού τίτλου/κεφαλαίου/ κομματιού/σκηνής/ευρετηρίου/ φακέλου/αρχείου για αναπαραγωγή 1 Πιέστε DISPLAY. 2 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη μέθοδο αναζήτησης, και, στη συνέχεια, πιέστε το. [ΤΙΤΛΟΣ/ΣΚΗΝΗ/ΚΟΜΜΑΤΙ] [ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ] [ΚΟΜΜΑΤΙ] [ΦΑΚΕΛΟΣ] [ΑΡΧΕΙΟ] Παράδειγμα: [ΚΕΦΑΛΑΙΟ] Επιλέγεται το [** (**)] (οι ** αντιστοιχούν σε έναν αριθμό). Ο αριθμός στις παρενθέσεις υποδεικνύει το συνολικό αριθμό τίτλων, κεφαλαίων, κομματιών, ευρετηρίων, σκηνών, φακέλων ή αρχείων. Αναπαραγωγή Συμβουλή Κατά την αναπαραγωγή αρχείων, μπορείτε να επιλέξετε τον επόμενο φάκελο, συνεχίζοντας να πιέζετε το > (c για αρχεία εικόνας JPEG) μετά το τελευταίο αρχείο του τρέχοντος φακέλου, αλλά δεν μπορείτε να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο, πιέζοντας το.(c για αρχεία εικόνας JPEG). Για να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο, επιλέξτε το φάκελο από τη λίστα φακέλων. Δεν μπορείτε να περιστρέψετε αρχεία εικόνας JPEG, όταν ορίζετε την [ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG] για τις [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI] σε [( i) HD ] ή σε [( i) HD] (σελίδα 53). 98( 99) 13( 99) T 0: 03: 17 Επιλεγμένη σειρά DVD VIDEO Αν τα [ΜΕΣΑ] έχουν οριστεί σε [ΦΩΤΟ/ ΜΟΥΣΙΚΗ] και δεν εμφανίζεται το [ΑΡΧΕΙΟ], πιέστε ξανά DISPLAY. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τον αριθμό τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού, σκηνής κ.λπ. που θέλετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το. 31 EL

32 Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό, πιέζοντας τα αριθμητικά κουμπιά, ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT. Εμφάνιση υποτίτλων 98( 99) 13( 99) T 0: 03: 17 DVD VIDEO Πιέστε SUBTITLE κατά την αναπαραγωγή, για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε για τους υπότιτλους. Αλλαγή του ήχου Αν κάνετε λάθος, πιέστε CLEAR, ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT, για να ακυρώσετε τον αριθμό. Επιλογή σκηνής με χρήση του κωδικού ώρας 1 Πιέστε DISPLAY. 2 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΧΡΟΝΟΣ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 3 Εισαγάγετε τον κωδικό ώρας με τα αριθμητικά κουμπιά, ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT, και, στη συνέχεια, πιέστε το. Για παράδειγμα, για να βρείτε μια σκηνή στις 2 ώρες, 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη: πιέστε 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]), ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT. Δεν μπορείτε να αναζητήσετε σκηνή σε DVD+RW χρησιμοποιώντας τον κωδικό ώρας. Αλλαγή γωνίας Πιέστε ANGLE κατά την αναπαραγωγή, για να επιλέξετε τη γωνία προβολής που θέλετε. Πιέστε επανειλημμένα AUDIO κατά την αναπαραγωγή, για να επιλέξετε τον ήχο. x DVD VIDEO Μπορείτε να εναλλάσσετε τη μορφή ήχου ή τη γλώσσα, όταν η πηγή περιέχει πολλές μορφές ήχου ή πολύγλωσσο ήχο. Όταν εμφανίζονται 4 ψηφία, υποδηλώνουν κωδικό γλώσσας. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάλογος κωδικών γλώσσας (σελίδα 69), για να δείτε ποια γλώσσα αντιπροσωπεύει ο κωδικός. Όταν εμφανίζεται η ίδια γλώσσα δύο ή περισσότερες φορές, το DVD VIDEO έχει εγγραφεί σε πολλές μορφές ήχου. Παράδειγμα: Κανάλι Dolby Digital 5.1 Περιφερειακός ήχος (L/R) 1: ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2.1 Μπροστινά (L/R) + Κεντρικό LFE (Εφέ χαμηλών συχνοτήτων) C LFE x DVD-VR Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου, όταν ο δίσκος περιέχει πολλά ίχνη ήχου. L LS R RS Μορφή τρέχοντος αναπαραγόμενου προγράμματος x ΒΙΝΤΕΟ CD/CD/CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο MP3)/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο MP3)/ συσκευή USB (αρχείο ήχου) Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου. [STEREO]: Ο στερεοφωνικός ήχος. 32 EL

33 [1/Α]: Ο ήχος του αριστερού καναλιού (μονοφωνικός). [2/Δ]: Ο ήχος του δεξιού καναλιού (μονοφωνικός). x CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο βίντεοxvid)/dvd ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο βίντεοxvid)/ συσκευήusb (αρχείο βίντεοxvid) Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου, όταν ένα αρχείο βίντεο περιέχει πολλά ίχνη ήχου. x Super VCD Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου. [1:STEREO]: Ο στερεοφωνικός ήχος του ίχνους ήχου 1. [1:1/Α]: Ο ήχος του αριστερού καναλιού του ίχνους ήχου 1 (μονοφωνικός). [1:2/Δ]: Ο ήχος του δεξιού καναλιού του ίχνους ήχου 1 (μονοφωνικός). [2:STEREO]: Ο στερεοφωνικός ήχος του ίχνους ήχου 2. [2:1/Α]: Ο ήχος του αριστερού καναλιού του ίχνους ήχου 2 (μονοφωνικός). [2:2/Δ]: Ο ήχος του δεξιού καναλιού του ίχνους ήχου 2 (μονοφωνικός). Χρήση του μενού του DVD Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός DVD, το οποίο περιέχει πολλούς τίτλους, μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο που θέλετε χρησιμοποιώντας το DVD TOP MENU. Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός DVD το οποίο επιτρέπει την επιλογή στοιχείων, όπως η γλώσσα των υποτίτλων και η γλώσσα του ήχου, επιλέξτε αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το DVD MENU. 1 Πιέστε DVD TOP MENU ή DVD MENU. 2 Πιέστε τα C/X/x/c, για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε ή να αλλάξετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό, πιέζοντας τα αριθμητικά κουμπιά, ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT. Εμφάνιση του μενού του DVD στο Μενού Ελέγχου 1 Πιέστε DISPLAY. 2 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΜΕΝΟΥ] ή [ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. Επιλογή πρωτότυπου τίτλου ή επεξεργασμένου τίτλου σε DVD-VR Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε DVD-VR, για τα οποία έχει δημιουργηθεί λίστα αναπαραγωγής. 1 Πιέστε DISPLAY ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής. 2 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ/ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το. [ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ]: Μπορείτε να αναπαραγάγετε τους τίτλους με τη σειρά που έχουν στην υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής. [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ]: Μπορείτε να αναπαραγάγετε τους τίτλους με τη σειρά που εγγράφηκαν αρχικά. Αναπαραγωγή 33 EL

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD

ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD DAV_DZ380/680/880 EXOF_OPISTH:DAV_DZ280 EXOF_OPISTH 7/1/09 9:26 AM Page 1 ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD Oδηγίες Xρήσης (µόνο DAV-DZ880W) DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-261-387-11(1) (EL) Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης BDV-E980/BDV-E880/BDV-E380 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-145-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-937-41(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DH750 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Blu-ray Disc / Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD 4-418-147-11(1) (EL) Blu-ray Disc / Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης BDV-NF720/BDV-NF620 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 Oδηγίες Xρήσης Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 ΠΡΟΣΟΧΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή σε υγρασία. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα surround. Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E

Ηχοσύστημα surround. Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E Ηχοσύστημα surround Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E 2 EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύστημα δεν έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος ενόσω είναι συνδεδεμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-SBT300W/SBT300WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

4-143-834-51(1) Home Theatre System. Οδηγίες λειτουργίας. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-51(1) Home Theatre System. Οδηγίες λειτουργίας. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-51(1) Home Theatre System Οδηγίες λειτουργίας Bruksanvisning Instrukcja obsługi GR GB SE PL HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με τοποθετημένες

Διαβάστε περισσότερα

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) 3-106-936-11(1) 2-896-001-11(1) DVD Home Theatre System Manual de Instruções Οδηγίες χρήσης PT GR DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-BT80W/BT80WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Ακρόαση δίσκου CD Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής με προαιρετικές συσκευές ήχου Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-671-549-51 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες χρήσης Για να μάθετε χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές, και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλείστε να επισκεφτείτε:

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD 4-476-198-41(1) (EL) Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Απλό εγχειρίδιο χρήσης Για να δείτε τις οδηγίες για σύνθετες δυνατότητες, κάντε λήψη των Οδηγιών χρήσης από την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0. Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0. Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Αναπαραγωγή δίσκων DVD/ CD/ CD-R/ CD-RW - Αναπαραγωγή δίσκων VCD (Video CD) - Αναπαραγωγή αρχείων MP3/ MPEG/ MPEG4/ Div X - Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα