Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα Πξόζβαζε & Αλαδήηεζε Αζήλα ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

2 Πξόζβαζε ζηνλ Ηιεθηξνληθό Καηάινγν Γηα άκεζε πξόζβαζε ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν, παξαιείςηε ηα βήκαηα (Ι-ΙΙΙ) θαη επηζθεθηείηε απεπζείαο ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε Η επηινγή απηή ζα ζαο κεηαθέξεη ζην βήκα (Βήκα IV). Βήκα I Βήκα II Δίζνδνο ζηελ Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνηόπνπ (website) ηεο ΓΓΔ-ΓΓΔΠ Δπηινγή ηνπ ζπλδέζκνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην κελνύ αξηζηεξά, όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα. Βήκα III Καηόπηλ, θάλεηε θιηθ ζε κία από ηηο ηξεηο επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη, όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα. Οπνηαδήπνηε από ηηο επηινγέο αθνινπζήζεηε, ζα νδεγεζείηε ζην ίδην αθξηβώο πεξηβάιινλ. 2

3 Βήκα IV Δπηιέγεηε ηε βάζε δεδνκέλσλ «1. ΓΓΔ-ΓΓΔ» όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα. [Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από κία ή θαη όιεο ηηο δηαζέζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηαπηόρξνλε αλαδήηεζε ζηνπο θαηαιόγνπο ηνπο] Η «Βνήζεηα» παξέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πώο κπνξείηε λα δηεμάγεηε αλαδεηήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ Η πξόζβαζε ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν γίλεηαη από ππνινγηζηέο ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηνπ θηηξίνπ αξθεί λα έρεηε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν 3

4 Αλαδήηεζε ζηνλ Ηιεθηξνληθό Καηάινγν Βήκα V ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε Α) λα πξαγκαηνπνηήζεηε απιέο ή πην ζύλζεηεο αλαδεηήζεηο αμηνπνηώληαο ηα δηαζέζηκα θξηηήξηα. Απιή αλαδήηεζε: κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε όζνπο όξνπο αλαδήηεζεο (δειαδή ιέμεηο) ζέιεηε επηιέγνληαο θάζε θνξά έλα από ηα επξεηήξηα «Σίηινο», «πγγξαθέαο», «Θέκα» ή «Οπνηνδήπνηε». Γηα εθηέιεζε παηήζηε. [Σν «Οπνηνδήπνηε» θαιύπηεη ηελ ηαπηόρξνλε αλαδήηεζε ζε όια ηα άιια επξεηήξηα] Σν απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαδήηεζεο (ζηε ζπλνπηηθή ηνπ κνξθή) είλαη: ηε ζπλέρεηα, καξθάξνληαο ηελ επηινγή κπνξείηε λα δείηε πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα ην έξγν. πνπ εκθαλίδεηαη θάησ δεμηά Μελ μερλάηε λα ζεκεηώλεηε ην Σαμηζεηηθό ύκβνιν ώζηε λα εληνπίζνπκε εύθνια ην βηβιίν ζην ξάθη 4

5 Δλδηάκεζε αλαδήηεζε: κπνξείηε λα ζπλδπάζεηε όξνπο αλαδήηεζεο (δειαδή ιέμεηο) ρξεζηκνπνηώληαο έσο θαη ηέζζεξα επξεηήξηα. Τπάξρνπλ δεθαεπηά δηαζέζηκα επξεηήξηα ηα νπνία ζα εκθαληζηνύλ ζηελ ελόηεηα Δπξεηήξην αλ θάλεηε θιηθ ζην βειάθη πνπ δείρλεη πξνο ηα θάησ (drop-down menu). Με ηε ζπγθεθξηκέλε αλαδήηεζε ζα βξείηε έληππα βηβιία ηα νπνία έρνπλ ζηνλ ηίηιν ηνπο ηε ιέμε Οδύζζεηα, έρνπλ ζπγγξαθέα ηνλ Όκεξν θαη δελ είλαη κπζηζηνξήκαηα. ύλζεηε αλαδήηεζε: Με ηε ζπγθεθξηκέλε αλαδήηεζε ζα βξείηε έληππ ν πιηθό (=γισζζηθό πιηθό, έληππν) ΚΑΙ ζπγθεθξηκέλα πεξηνδηθό δεκνζίεπκα ΚΑΙ ζα έρεη ζηνλ ηίηιν κία ηνπιάρηζηνλ ιέμε πνπ μεθηλάεη από εθεκεξίδα ΚΑΙ κία ηνπιάρηζηνλ ιέμε ηνπ ηίηινπ ζα μεθηλάεη από πνιηηηθ (πξνζπαζώληαο λα θαιύςνπκε ιέμεηο όπσο πνιηηηθ -ή, πνιηηηθ-ά, πνιηηηθ-ώλ) ΚΑΙ ζα είλαη εβδνκαδ-ηαίν (αιιά δελ μέξνπκε πώο αθξηβώο είλαη θαηαρσξεκέλε ή ζε πνην επξεηήξην ππάξρεη απηή ε πιεξνθνξία, νπόηε επηιέγνπκε δεμηά απνθνπή γηα ηε ιέμε θαη ην επξεηήξην πνπ θαιύπηεη όια ηα άιια) ΚΑΙ ζα έρεη ζέκα (=Δπηθεθαιίδα ζέκαηνο) ηελ Αζήλα (δειαδή Αζήλ-α, Αζελ-ατθή, Αζελ-ώλ θνθ). 5

6 Β) λα πινεγεζείηε (browse) ζηα πεξηερόκελα ηεο βάζεο δεδνκέλωλ (=ειεθηξνληθνύ θαηαιόγνπ) κέζα από ηα δηαζέζηκα επξεηήξηα επηιέγνληαο από ην νξηδόληην κελνύ (όπωο δείρλεη ην βειάθη ζηελ επόκελε εηθόλα). Πιεθηξνινγείηε ηνλ όξν αλαδήηεζεο (ή ηνπο όξνπο αλαδήηεζεο) πνπ επηζπκείηε θαη επηιέγεηε γηα λα εθηειεζηεί ε ελέξγεηα. Η εθηέιεζε ηεο πξνεγνύκελεο ελέξγεηαο έρεη απνηέιεζκα ηελ αιθαβεηηθή εκθάληζε (Όξνο Αλίρλεπζεο) ησλ όξσλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνζδηνξίζαηε ζηε θόξκα ηεο Αλίρλεπζεο. Ο πξώηνο όξνο είλαη απηόο πνπ πξνζεγγίδεη πεξηζζόηεξν ηνλ πξνο αλίρλεπζε όξν πνπ ζέζαηε θαη αθνινπζνύλ νη επόκελνη όξνη πνπ βξέζεθαλ. ηε δεύηεξε ζηήιε (Δγγξαθέο) παξνπζηάδεηαη ν αξηζκόο ησλ εγγξαθώλ πνπ πεξηέρνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο όξνπο θαη κπνξείηε λα επηιέμεηε έλαλ από απηνύο γηα λα αλαθηήζεηε απεπζείαο ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ησλ εγγξαθώλ. Με ηνπο ζπλδέζκνπο Πξνεγνύκελνη Όξνη θαη Δπόκελνη Όξνη κεηαθέξεζηε αληίζηνηρα ζηνπο ακέζσο πξνεγνύκελνπο ή επόκελνπο όξνπο ηνπ αιθαβεηηθνύ θαηαιόγνπ. Με ην ζύλδεζκν Νέα Αλίρλεπζε Όξνπ κεηαθέξεζηε ζηε θόξκα ηεο Αλίρλεπζεο γηα λα επαλαπξνζδηνξίζεηε ηνλ πξνο αλίρλεπζε όξν ή ην επξεηήξην πνπ ζα αληρλεπζεί. 6

7 ΗΜΔΙΩΔΙ ΛΟΓΙΚΗ ην πιαίζην κηαο αλαδήηεζεο έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα πιεθηξνινγήζεηε πνιινύο όξνπο αλαδήηεζεο πξνζδηνξίδνληαο ηε ινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ ηειεζηώλ ηεο Boolean ινγηθήο. Οη ηειεζηέο πνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε είλαη: ΚΑΙ: Γηα λα αλαδεηήζεηε εγγξαθέο πνπ πεξηέρνπλ όινπο ηνπο όξνπο πνπ πιεθηξνινγήζαηε, π.ρ. Όξνο αλαδήηεζεο Δπξεηήξην Λνγηθή βνξώλνο πγγξαθέαο ΚΑΙ ηζηνξία Δπηθεθαιίδα Θέκαηνο ε απηό ην παξάδεηγκα ζα βξείηε έξγα ηνπ βνξώλνπ πνπ έρνπλ σο ζέκα ηελ ηζηνξία. Ή: Γηα λα αλαδεηήζεηε εγγξαθέο πνπ πεξηέρνπλ είηε ηνλ όξν πνπ πξνεγείηαη είηε ηνλ όξν πνπ έπεηαη ηνπ ηειεζηή ή θαη ηνπο δύν όξνπο, π.ρ. Όξνο αλαδήηεζεο Δπξεηήξην Λνγηθή πέηξα Οπνηνδήπνηε Η ιίζνο Οπνηνδήπνηε ε απηό ην παξάδεηγκα ζα βξείηε έξγα πνπ πεξηέρνπλ ηνλ όξν πέηξα ή ηνλ όξν ιίζν ή θαη ηα δύν. ΚΑΙ ΟΥΙ: Θα ην επηιέμεηε γηα λα αλαδεηήζεηε εγγξαθέο πνπ πεξηέρνπλ ηνλ όξν πνπ πξνεγείηαη αιιά όρη ηνλ όξν πνπ έπεηαη ηνπ ηειεζηή, π.ρ. Όξνο αλαδήηεζεο Δπξεηήξην Λνγηθή Διιάδα Σίηινο ΚΑΙ ΟΥΙ ηζηνξία Δπηθεθαιίδα Θέκαηνο ε απηό ην παξάδεηγκα ζα βξείηε έξγα όπνπ ζηνλ ηίηιν ηνπο ππάξρεη ε ιέμε Διιάδα αιιά δελ έρνπλ σο ζέκα ηνπο ηελ ηζηνξία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Μνλνγξαθία: π.ρ. έλα βηβιίν, έλα πνιύηνκν έξγν, έλα CD-ROM, έλα ράξηε. πιινγή: π.ρ. έλα αξρείν ή θάθειν πνπ πεξηέρεη έλα ράξηε, ηαμηδησηηθό νδεγό θαη θσηνγξαθίεο. Αλαιπηηθό (πζηαηηθό Σκήκα): π.ρ. έλα άξζξν πεξηνδηθνύ ή έλα θεθάιαην βηβιίνπ. Πεξηνδηθό Γεκνζίεπκα: π.ρ. εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, κνλνγξαθηθέο ζεηξέο. Οπνηνδήπνηε: ζα αλαδεηεζνύλ εγγξαθέο κε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ ηηκέο. ΣΤΠΟ ΔΓΓΡΑΦΗ Γισζζηθό πιηθό, έληππν Γισζζηθό πιηθό, ρεηξόγξαθν Παξηηηνύξεο, έληππεο Παξηηηνύξεο, ρεηξόγξαθεο Υαξηνγξαθηθό πιηθό, έληππν Υαξηνγξαθηθό πιηθό, ρεηξόγξαθν Τιηθό πξνβνιήο θαη καγλεηνζθνπήζεσλ Ηρνγξαθήζεηο, κε κνπζηθέο παξαζηάζεηο Ηρνγξαθήζεηο, κνπζηθέο παξαζηάζεηο Γηζδηάζηαηα γξαθηθά (εηθόλεο, ζρέδηα θηι.) Ηιεθηξνληθνί πόξνη Πνιπκέζα Σξηζδηάζηαηα αληηθείκελα θαη έξγα ηέρλεο Οπνηνζδήπνηε: ζα αλαδεηεζνύλ εγγξαθέο κε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ ηηκέο. ΑΠΟΚΟΠΗ Γεμηά: Ο αλαδεηήζηκνο όξνο ζα αξρίδεη από ην θείκελν πνπ πιεθηξνινγήζαηε θαη ζα ζπλερίδεη νηηδήπνηε άιιν Αξηζηεξή: Ο αλαδεηήζηκνο όξνο ζα ηειεηώλεη ζην θείκελν πνπ πιεθηξνινγήζαηε θαη ζα πξνεγείηαη νηηδήπνηε άιιν Όρη: Ο αλαδεηήζηκνο όξνο ζα απνηειείηαη κόλν από ηνπο ραξαθηήξεο πνπ πιεθηξνινγήζαηε Γελ θαζνξίδεηαη: δελ απνδίδεηαη ηηκή ζην ραξαθηεξηζηηθό ηεο Απνθνπήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξώηεζεο. 7

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ 1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ο παικνγξάθνο είλαη ε ζπζθεπή πνπ καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε γξαθηθά δηάθνξεο θπκαηνκνξθέο ηάζεο.τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε παικνγξάθσλ αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή

Διαβάστε περισσότερα