Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος"

Transcript

1 Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN

2 Editorial Σε μια χρο νι κή πε ρί ο δο που τα οι κο νο μι κά προ βλή μα τα της χώ ρας ρί χνουν βα ριά τη σκιά τους στην Ελ λη νι κή κοι νω νί α, έ χουν ε πη ρε ά σει ή δη ση μα ντι κά, και θα ε πη ρε ά σουν α κόμα πε ρισ σό τε ρο στο μέλ λον, και τον χώ ρο του α θλη τι σμού. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2011 ISSN ΚΩΔΙΚOΣ ΕΝΤΥΠOΥ 6120 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 Ιδιοκτήτης-Εκδότης: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Direct mail: Pan-direkt, Αραπίτσας Υπεύθ. Έκδοσης - Επιμ. ύλης: Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΕΓΒΕ Υπεύθυνος δημιουργικού: Γεώργιος Παρισόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΕΓΒΕ Oι απόψεις των συγγραφέων των διαφόρων άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό το έντυπο δεν ταυτίζονται αναγκαστικά με τις επίσημες θέσεις της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος. Έ τσι, α πο κτά ι διαί τε ρη ση μα σί α η α να διορ γά νω ση του α θλη τι κού συ στή μα τος, ό χι ό μως στην κα τεύ θυνση της ε ξεύ ρε σης τρό πων για την α λό γι στη πε ρι κοπή των δια τι θέ με νων πό ρων, αλ λά προς την κα τεύθυν ση του ε ξορ θο λο γι σμού και της ορ θο λο γι κής και πλή ρους α ξιο ποί η σης των πό ρων αυ τών, οι ο ποί οι ούτως ή άλ λως δεν ή ταν ε παρ κείς για να υ πάρ χουν με γά λα πε ρι θώ ρια πε ρι κο πών, χω ρίς να προ κλη θούν ση μα ντι κά προ βλή μα τα α κό μα και στις βα σι κές λει τουργί ες του ελ λη νι κού α θλη τι κού οι κο δο μή μα τος. Άλ λω στε, με τις με γά λες πε ρι κο πές που υ φί στα ται ή δη στους πό ρους της και η Το πι κή Αυ το διοί κη ση, σημα ντι κός αι μο δό της και συ μπα ρα στά της της το πικής α θλη τι κής δρα στη ριό τη τας, αλ λά και με τους υ πό λοιπους πε ριο ρι σμούς που προ κύ πτουν διαρ κώς στη διά θε ση των πό ρων αυ τών, έ χει πε ριο ρι στεί σημα ντι κά η δυ να τό τη τά της να λει τουρ γεί συ μπλη ρω μα τι κά και να ε νι σχύ ει όπως θα ή θε λε τις προ σπά θειες της α θλη τι κής οι κο γέ νειας. Η έλ λει ψη της φυ σι κής δρα στη ριό τη τας στις μέ ρες μας, της ά σκη σης ά θλη σης δη λα δή, έ χει δυ σμε νείς ε πι πτώ σεις στο σύ νο λο του πλη θυ σμού και ι διαί τε ρα στη νε ο λαί α μας, η ο ποί α κα τέ χει τη θλι βε ρή πρω τιά στα φαι νό με νο της παι δι κής πα χυ σαρ κί ας και των α ντι κοι νω νι κών συ μπε ριφο ρών. Εί ναι φα νε ρό ό τι πρέ πει να κι νη το ποι η θούν ό λες οι δυ νά μεις της ελλη νι κής κοι νω νί ας στην κα τεύ θυν ση της ρι ζι κής α ντι με τώ πι σης, αυ τών των προ βλη μά των. Σή με ρα εί ναι γε νι κά πα ρα δε κτό ό τι στην α ντι με τώ πι ση τέ τοιων φαι νο μέ νων, αυ τό το ο ποί ο πρέ πει να προ τάσ σε ται εί ναι η πρό λη ψη των φαι νο μέ νων αυ τών και δευ τε ρευό ντως η κατα στο λή. Στην κα τεύ θυν ση αυ τή συ μπα ρα τασ σό μα στε ό λοι οι ε νερ γοί και δρα στή ριοι φο ρείς του χώ ρου, σε προσπά θειες που μπο ρούν να δώ σουν διέ ξο δο στη συμ με το χή του συ νό λου του πλη θυ σμού σε δρα στη ριότη τες ά θλη σης άσκη σης, α ξιο ποιώ ντας στο έ πα κρο και τις δυ να τό τη τες που δί νει η α νά πτυ ξη της ι διωτι κής πρω το βου λί ας και το α θλη τι κό ε πι χει ρείν. Άλ λω στε, μό νο μέσα α πό συ ντο νι σμέ νες και κα θο λι κές προ σπά θειες μπο ρεί να υ πη ρε τη θεί ο κεντρι κός βιω μα τι κός στό χος που πρέ πει να έ χει κά θε στοι χειω δώς ορ γα νω μένη κοι νω νί α, που δεν εί ναι άλ λος α πό το στό χο της δια βί ου ά σκη σης. 2

3 φυσική αγωγή και αθλητισμός ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Το πε ριο δι κό Φυ σι κή Αγω γή και Α θλητι σμός δέ χε ται ε ρευ νη τι κά άρ θρα σε ο ποια δή πο τε πε ριο χή της Φυ σι κής Α γω γής και της Α θλη τι κής Ε πι στή μης. Α πό η δια δι κα σί α υ ποβο λής των άρ θρων εί ναι μό νο η λε κτρο νι κή με α πευ θεί ας η λε κτρο νι κή υ πο βολή στον συ ντά κτη. Άρ θρα γί νο νται δε κτά για δημο σί ευ ση με την προ ϋ πό θε ση ό τι δεν έ χουν δη μο σιευ θεί ή έ χουν υ πο βλη θεί προς δη μο σί ευ ση σε άλ λο ε πιστη μο νικό πε ριο δι κό εί τε με ρι κώς, εί τε ο λι κώς. Το ε πι στη μο νι κό πε ριε χό μενο και νομι κά ζη τή μα τα σε σχέ ση με τα άρ θρα α πο τε λούν α πο κλει στι κή ευ θύνη των συγ γρα φέ ων. Ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γασί ες και οι πε ρι πτω σια κές με λέτες που πραγ μα το ποιού νται σε ζώ α ή ά το μα θα πρέ πει να εί ναι σύμ φω νες με τη δή λω ση της συν θή κης του Ελ σίν κι (Declaration of Helsinki). Για η λε κτρο νι κή υ πο βο λή το άρ θρο υ πο βάλ λε ται μέ σω η λεκτρο νι κού τα χυδρο μεί ου στο Στο site του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού στη διεύ θυν ση com, μπο ρεί τε να βρεί τε ό λες τις α παραί τη τες πλη ρο φο ρί ες για τη διαδι κασί α υ πο βο λής άρ θρου, κα θώς και τις ο δηγί ες συγ γρα φής. Α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση της δη μοσί ευ σης ε νός άρ θρου εί ναι η υ πο γρα φή της Δήλω σης Με ταβί βα σης Δι καιω μά των κα τά τη στιγ μή της υ πο βο λής του άρ θρου προς κρί ση. Το πε ριο δι κό δη μο σιεύ ει άρ θρα στην Ελ λη νι κή γλώσ σα (έ ντυ πη μορ φή) και στην Ελ λη νι κή και Αγ γλι κή γλώσ σα (η λεκτρο νι κή μορ φή). Οι πε ρι λή ψεις στην Ελ λη νι κή γλώσ σα και οι ε κτε τα μένες περι λή ψεις ή άρθρα στην Αγ γλι κή γλώσ σα πα ρέ χο νται δω ρε άν μέ σω της η λε κτρονι κής σε λί δας του πε ριο δικού (www. hellenicjsport.com). Για την υ πο βο λή ε νός άρ θρου οι συγγρα φείς πλη ρώ νουν το πο σό των 30 Ευρώ α νά άρθρο και λαμ βά νουν δω ρε άν συν δρο μή του πε ριο δι κού για έ να έτος (4 τεύ χη). Το πο σό πλη ρώ νε ται με την υπο βο λή του άρ θρου για κρί ση. Με τά την ο λο κλή ρω ση της δια δι κα σί ας κρίσης και την έ γκρι ση για δη μο σί ευ ση του άρ θρου, θα πρέ πει να κα τα βλη θεί ε πι πλέ ον το ποσό των 35 ευ ρώ στον εκ δό τη και σε α ντάλ λαγ μα να πα ρα λαμβά νει πέ ντε τεύ χη α πό το τεύ χος του πε ριο δι κού στο ο ποί ο δη μο σιεύ τη κε το άρ θρο του, χω ρίς κα μί α άλ λη επι βά ρυνση. Η δια δι κα σί α πλη ρω μής γί νε ται με τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙΔΗ» (Κ. Μελε νί κου 22, Θεσ σα λο νί κη, τηλ , fax: ) ή κα τά θε ση πλη ρω μής στον λο γα ρια σμό τρα πέ ζης με τα α κόλου θα στοι χεί α: Ε θνι κή Τρά πε ζα 223 / Ο κα τα θέ της πρέ πει να συμπλη ρώ νει στην αι τιο λό γη ση της α πόδει ξης πλη ρω μής τα ε ξής στοι χεί α: Για το πε ριο δι κό Φυ σι κή Α γω γή και Α θλη τισμός και το ό νο μα του πρώ του συγ γραφέ α του άρ θρου. Στο γρα φεί ο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» μπο ρούν, ε πί σης, να εγ γρα φούν συν δρο μη τές στο πε ριοδι κό για την ε πι στη μονι κή ε νη μέ ρω σή τους ό σοι ε πι θυ μούν να το λαμ βά νουν τα χυ δρο μι κά στη διεύθυν σή τους, α νεξάρ τη τα α πό το αν σκο πεύ ουν ή ό χι, να δη μο σιεύ σουν τώ ρα ή στο μέλ λον κάποιο άρ θρο τους. Η ε τή σια συν δρο μή α νέρ χε ται στο πο σό των 20 ευ ρώ και κα λύ πτει 4 τεύ χη. Οι συν δρο μη τές του πε ριο δι κού στην Ελ λά δα και στο εξω τερι κό εί ναι πε ρισ σό τε ροι α πό χί λιοι. Υπεύθυνος σύνταξης: Δρ. Ελευθέριος Κέλλης. Βοηθοί Υπεύθυνοι σύνταξης: Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος. Επιστημονικός υπεύθυνος και Υπεύθυνος έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Β.Ε.: Αθανάσιος Παπαγεωργίου-Πρόεδρος. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Εγγραφείτε συνδρομητές του επιστημονικού περιοδικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει η Ε.Γ.Β.Ε. Ανανεώστε τη συνδρομή σας, όσοι είστε ήδη συνδρομητές ΕΚΔΟΣΕΙΣ Από τον Μάιο του 2010 υπάρχει πλέον η δυνατότητα και για on line εγγραφή υ συνδρομητή ή ανανέωση συνδρομής στο επιστημονικό περιοδικό, μέσα από το site των εκδόσεων «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ», στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Τόμος 30, Τεύχος 4, 2010 (ΤΕΥΧΟΣ 78) ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ - Χρή ση συμπλη ρω μά των δια τρο φής σε γυ μνα στή ρια της Θεσ σα λο νί κης. Κουρ κούλης Νι κό λα ος, Κου τλιά νος Νι κό λα ος ΑΝΑΨΥΧΗ - Διε ρεύ νη ση της σχέσης α νά με σα στην α νά μει ξη και την ψυ χο λο γι κή δέ σμευ ση με δρα στη ριό τη τες α θλη τι σμού α να ψυ χής μα θητών / τριών στην Ελ λά δα. Νάσ σης Παντε λής, Θε ο δω ρά κης Δ. Νι κό λα ος ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Σύ γκρι ση τε χνι κο τα κτι κών πα ρα μέ τρων ε πι θε τι κού παι χνι διού ελ λη νι κών και ευ ρω παϊ κών πο δο σφαι ρι κών ο μά δων υ ψη λού ε πίπε δού Μπε κρής Ευάγ γε λος, Λούβα ρης Ζα φεί ρης, Α να γνω στά κος Κων στα ντί νος, Σου γλής Γ. Α θα νά σιος, Κα χρι μάνης Γε ώρ γιος, Κα ρα μά νος Η ρα κλής, Γρη γο ριά δης Δη μή τριος, Σω τη ρό που λος Α ριστο μέ νης «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» Το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. Το 1 ο επιστημονικό περιοδικό του χώρου της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα. Εκδίδεται κάθε 3 μήνες και αποστέλλεται στους συνδρομητές του. Τιμή ετήσιας συνδρομής (4 τεύχη): 20 ΕΥΡΩ Δελτίο Εγγραφής-Συνδρομής ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... Τ.Κ:... ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2:... ΚΙΝΗΤΟ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Αποστείλατε το δελτίο αυτό στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε., μαζί με την ταχυδρομική επιταγή των 20 Ευρώ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ , Θεσσαλονίκη.

4 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Το πρόγραμμα του ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ωδείου Βορείου Ελλάδος ΒΡΓΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ Μουσικοκινητική αγωγή βρεφών και νηπίων Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ θαιέζηε ζηα ηειέθςκα & Το Ω ΔΕΙΟ ΒΟ ΡΕΙΟΥ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ, ο με γα λύ τε ρος μουσι κός εκ Baby παι δευ Mozart τι κός (6 ορ μεκώκ γα νι σμός - 3 εηώκ) της Μα κε δο νί ας, διορ γα Η νώ Μειωδέκηα νει έ να νέ θαη ο πρό μ Κνμοζηάθηαξ γραμ μα με (3 τί - τλο 5 εηώκ) «Μου σικοκι νη τι κή Α γω γή Βρε φών και Νη πί ων», που δη μιουργή θηκε με στό χο τη με γα λύ τε ρη δυ να τή α νά πτυ ξη της έμ φυ της μου σι κό τη τας που ενυ πάρ χει σε κά θε παι δί, τη γνω ρι μί α με τη μου σι κή κλη ρο νο μιά και τα πα ρα δοσιακά τρα γού δια του τό που του και την γνω ρι μί α με την παγκό σμια μου σι κή δη μιουρ γί α. Το πρό γραμ μα χω ρί ζεται σε δύ ο τμή μα τα: Baby Mozart (για παι διά 6 μη νών - 3 ε τών με ε νεργή συμ με το χή του γο νέ α - κη δε μό να) και Η Με λω δέ νια και ο Κρου στά κιας (για παι διά 3-5 ε τών) Το κά θε πρό γραμ μα απο τε λεί ται α πό 10 μα θή μα τα με έ ναρ ξη το Σάβ βα το 2 Α πρι λί ου. Η διάρ κεια του κάθε μαθή μα τος εί ναι 45 λε πτά. Για πε ρισ σό τε ρες πληρο φο ρί ες κα λέ στε στο τη λέ φω νο & Ας μην ξε χνά με ό τι η μου σι κή μι λά ει τη γλώσ σα του συ ναι σθή μα τος που έ να παι δί μπο ρεί να κα τα λά βει α πό την ώ ρα που γεν νιέ ται! ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ. Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Πέρκος Στέφανος & Χριστόπουλος Ιωάννης ISBN: , ΣΕΛΙΔΕΣ: 232, ΕΚΔΟΣΗ: 2011 Στο βιβλίο «Αποτελεσματικός Προπονητής», αναπτύσσονται και σχολιάζονται ειδικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με την «καθημερινότητα» του προπονητή ΟΛΩΝ των ομαδικών αθλημάτων, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της αγωνιστικής περιόδου, στην προπόνηση αλλά και στους αγώνες. Θέματα όπως π.χ. η αποτελεσματική διδασκαλία και επικοινωνία, το «δέσιμο» της ομάδας, η παροχή κινήτρων στους παίκτες και η αύξηση της συγκέντρωσής τους, ο χειρισμός του άγχους, η συμπεριφορά προς τους διαιτητές, ο διαφορετικός χειρισμός σε αντρικές και γυναικείες ομάδες κ.α., αποτελούν ορισμένα από τα θέματα του βιβλίου. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου υπάρχουν οι «δραστηριότητες», οι οποίες και αποτελούν τις εφαρμοσμένες ασκήσεις-σενάρια, σχετικές με το θέμα που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το βιβλίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο «εργαλείο», το οποίο παρέχει ένα πρωτοποριακό πακέτο θεμάτων, ικανό να βοηθήσει αποτελεσματικά τους προπονητές όλων των αγωνιστικών επιπέδων. 4

5 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ελένη Ζέτου ISBN: , ΣΕΛΙΔΕΣ: 120, ΕΚΔΟΣΗ: 2011 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δημήτριος Κοκαρίδας ISBN: , ΣΕΛΙΔΕΣ: 320, ΕΚΔΟΣΗ: 2010 Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπονητές και προπονήτριες, αλλά και σε αθλητές και αθλήτριες της Πετοσφαίρισης. Παρουσιάζει κάποιες ιδέες και τεχνικές για την ψυχολογική προετοιμασία με στόχο την κορύφωση της απόδοσης. Οι τεχνικές και οι δεξιότητες αυτές θα βοηθήσουν τους αθλητές όχι μόνο να αποδώσουν καλά στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά και στις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής τους. Ο προπονητής πρέπει να γνωρίζει πως θα παρακινήσει τους αθλητές του, πως θα τους ενθαρρύνει, θα τους επιβραβεύει, θα επικοινωνεί θετικά μαζί τους, θα τους μαθαίνει να θέτουν στόχους, να αυτοσυγκεντρώνονται, να ελέγχουν το στρες και να χαλαρώνουν και να χρησιμοποιεί τις τεχνικές της αυτο-ομιλίας και της νοερής εξάσκησης. Είναι μια συστηματική και επίπονη διαδικασία των αθλητών και των αθλητριών, οι οποίοι μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά κυρίως από τους αθλητικούς ψυχολόγους και ελλείψει αυτών από τον προπονητή τους. Φίλοι προπονητές και προπονήτριες, διαβάζοντας αυτό το εγχειρίδιο ελπίζουμε ότι θα εφαρμόσετε αυτές τις ιδέες και τις τεχνικές για να προετοιμάσετε καλύτερα τους αθλητές σας για κάθε αγώνα, αλλά κυρίως για τον μεγάλο αγώνα της ζωής. Ôï âé âëß ï á ðåõ èý íå ôáé óå ü ëïõò ôïõò êá èç ãç ôýò êáé ôéò êá èç ãþôñéåò öõ óé êþò á ãù ãþò ðïõ åí äéá öý ñï íôáé íá åì âá èý íïõí óôçí Ýí íïéá ôçò ðñï óáñ ìï ãþò óôçí Ü óêç óç ãéá Ü ôï ìá ìå á íá ðç ñß åò êáé åß íáé ãñáì ìý íï ìå Ý íáí êá èá ñü ðñá êôé êü ôñü ðï ðïõ óôï åý åé óôï íá äéåõ êï ëý íåé ôïí ãõ ìíá óôþ óôï êá èç ìå ñé íü Ýñ ãï ôïõ. Ãéá ôïí ëüãï áõ ôü, óôéò óå ëß äåò ôïõ ðå ñéý å ôáé êáé á íá ëý å ôáé ôï å îá ôï ìé êåõ ìý íï åê ðáé äåõ ôé êü ðñü ãñáì ìá (Å.Å.Ð.), ìß á ãñá ðôþ Ýê èå óç á îéï ëü ãç óç ðïõ á íáðôý èçêå ãéá íá âï ç èþ óåé ôïí êá èç ãç ôþ öõ óé êþò á ãù ãþò íá á íôá ðå îýë èåé óôçí äé äáóêá ëß á ôïõ ðáé äéïý ìå á íá ðç ñß á ðïõ Ý åé á íá ëü âåé. ÌÝ óá áðü ôï ôñß ðôõ ï «Å îá ôï ìé êåõ ìý íï Åê ðáé äåõ ôé êü ðñü ãñáì ìá ðñï óáñ ìï ãýò Üóêç óçò ðñï ï ðôéêýò Ý íôá îçò» ôï âé âëß ï á ðï óêï ðåß óôçí ðá ñï Þ åê ðáé äåõ ôé êþò óôþ ñé îçò óôïõò êá èç ãç ôýò öõ óé êþò á ãùãþò á íü ôçí Åë ëü äá ðïõ óõ íü á ãù íéïýí, ðñï âëç ìá ôßæï íôáé êáé Ý åé ôçí äéü èå óç íá ðñï óöý ñïõí óôïõò ìá èç ôýò ìå åé äé êýò åê ðáé äåõ ôéêýò á íü ãêåò, óôá ðëáß óéá ìß áò óýã ñïíçò ðñï óýã ãé óçò ðïõ å íé ó ý åé ôçí ðá ñï Þ ß óùí åõ êáé ñéþí åê ðáß äåõ óçò. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης ISBN: , ΣΕΛΙΔΕΣ: 208, ΕΚΔΟΣΗ: 2010 Ôé áêñéâþò åßíáé áõôþ ç åõöïñßá, ç áñü, ç áðüëáõóç Þ ç ëýôñùóç ðïõ åéóðñüôôåé êáíåßò áðü ôçí Üóêçóç; Ôï âéâëßï áõôü åîåôüæåé ôéò åðéäñüóåéò ôçò Üóêçóçò óôçí øõ éêþ õãåßá, ôçí ðñïóùðéêüôçôá, ôçí ðïéüôçôá æùþò, ôï óôñåò, ôçí êáôüèëéøç, ôçí áõôïåêôßìçóç, ôçí åéêüíá ôïõ óþìáôïò. Ôéò øõ ïëïãéêýò åðéäñüóåéò ôçò Üóêçóçò óå Üôïìá ìå áóèýíåéåò. Ôéò ó Ýóåéò ôçò Üóêçóçò ìå èýìáôá, üðùò ç êáôü ñçóç óôï áëêïüë, ôá íáñêùôéêü, ôï íôüðéíãê, ôï êüðíéóìá êáé ç ðá õóáñêßá. Óôçí ðñïóðüèåéá áíáæþôçóçò ôçò åóùôåñéêþò éóïññïðßáò, ðñïôåßíïíôáé êáôüëëçëåò ìïñöýò Üóêçóçò, ìå óêïðü ôçí õãåßá êáé ôçí ðïéüôçôá æùþò, ìýóá áðü óôñáôçãéêýò áõôïåíåñãïðïßçóçò, áõôïåëýã ïõ, áõôïññýèìéóçò Þ ôå íéêýò ðáñáêßíçóçò, üðùò, åðßóçò, ðñáêôéêýò éäýåò êáé ðáñáäåßãìáôá. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ β βελτιωμένη έκδοση ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Κωνσταντίνος Αλεξανδρής ISBN: , ΣΕΛΙΔΕΣ: 548, ΕΚΔΟΣΗ: 2011 Στόχος αυτού του συγγράμματος είναι να αναλυθούν οι βασικές και εισαγωγικές αρχές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ και μέσω παραδειγμάτων να εφαρμοστούν στις αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής και τουρισμού. Απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων που παρακολουθούν τα μαθήματα της οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού, αναψυχής, τουρισμού, και αθλητικού μάρκετινγκ, στα στελέχη των αθλητικών οργανισμών, αθλητικών εταιριών κι εταιριών αναψυχής, στους προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής, αθλητές, και σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργεί (ή θα έπρεπε να λειτουργεί) η αθλητική αγορά και η αγορά της αναψυχής. 5

6 ΣΥΝΕΔΡΙA 6 3-4/12/2011 Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου γωνία 12 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 18 Νοεμβρίου Η συμμετοχή στο θεματικό συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Το θε μα τι κό συ νέ δριο θα πε ρι λαμ βά νει: Ειδι κές ει ση γή σεις - στρογ γυ λές τρά πε ζες και ε λεύ θε ρες α να κοι νώ σεις α πό ό λο το φάσμα της αθλη τι κής ε πι στή μης (προ φο ρι κές, α ναρ τη μέ νες και full paper). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Τηλ. & Φαξ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ) Θα κα λύ πτο νται τα πα ρα κά τω θέ μα τα της α θλη τι κής ε πι στήμης: Προ πο νη σιο λο γί α, Κι νη τι κή μά θη ση, Κι νη τι κή α νά πτυ ξη, Α θλητια τρι κή, Αθλη τι κή ψυ χο λο γί α, Βιο κι νη τική - Βιο μη χα νι κή, Α θλη τι κή κοι νω νιο λο γί α, Αθλη τι κό δί καιο, Ει δι κή α γω γή, Ερ γο φυσιο λο γί α, Ι στο ρί α Φυ σι κής Α γω γής, Α θλητι σμός για ό λους, Φι λο σο φί α του Α θλη τισμού, Ορ γά νω ση και Διοί κη ση, Ά θλη ση και α να ψυ χή, Βιο χη μεί α της ά σκη σης, Α θλη τισμός και Διατρο φή, Δι δα κτι κή και θε ω ρί α της φυ σι κής α γω γής και του α θλη τι σμού, Ει δικά θέ μα τα δια φό ρων α θλη μά των, Χορός και Λα ο γρα φί α, Α θλη τι κή τε χνο λο γί α, Φυ σιο θε ρα πεί α, Ντό πιν γκ, Με τρή σεις και α ξιο λό γη ση, Α ε ρό μπικ, Στα τι στι κή, Φυ σιολο γί α, Ερ γο με τρί α, κλπ. Ορ γά νω ση: Ένω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Οι πε ρι λή ψεις των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων (προ φο ρι κών και α ναρ τη μένων), οι ο λό κλη ρες ερ γα σί ες (full paper), κα θώς και τα short paper, πρέ πει να α πο στα λούν μέ χρι 18 Νο εμβρί ου 2011 εί τε στη διεύ θυν ση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξέ νου Κο ρο μη λά 51, Θεσ σα λο νί κη, τηλ. και φαξ 2310 / ), εί τε η λε κτρο νι κά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε ως ε πι συ να πτό με νο έγ γραφο του word και θα γί νο νται δε κτές με τά α πό την κρί ση τους α πό την Ε πι στη μο νι κή Ε πι τρο πή. Στην περί πτω ση η λε κτρονι κής υ πο βο λής πρέ πει η ερ γα σί α να συ νο δεύ ε ται α πα ραί τητα και α πό το Δελ τί ο Συμμε το χής στο Θε μα τι κό Συ νέ δριο (φόρ μα υ πο βο λής), την ο ποί α μπο ρεί τε να βρεί τε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. ό πως και τις ο δη γί ες συγγρα φής της πε ρί λη ψης. Οι ερ γα σί ες θα α πο στέλ λο νται για κρί ση στην Ε πι στη μο νι κή Ε πι τρο πή, μόνο με τά την κα τα βο λή του δι καιώ μα τος συμ με το χής στο θε μα τι κό συ νέ δριο α πό τον συγ γρα φέ α ή τους συγ γρα φείς. Η κα τα βο λή του δικαιώ μα τος συμ με το χής α ντι στοι χεί σε μί α ερ γα σί α. Σε πε ρί πτω ση υ πο βο λής πε ρισ σο τέ ρων α πό μί ας πε ρι λή ψε ων α πό τον ί διο ή τους ί διους συγ γρα φείς, θα πρέ πει να κα τα βλη θούν α ντί στοι χα δι καιώ μα τα συμ με το χής με τον α ριθ μό των πε ρι λή ψε ων των ερ γα σιών που υ πο βάλ λο νται. Κα μί α εργα σί α δεν θα α πο στέλ λε ται για κρί ση ε άν δεν έ χει κα τα βλη θεί το δι καί ω μα συμ μετο χής. Οι ο δη γί ες και οι προ ϋ πο θέ σεις υ πο βολής ο λό κλη ρης ερ γα σί ας (full paper), κα θώς και των short paper, εί ναι ί διες με αυ τές του ε πι στη μο νικού πε ριο δι κού της Ε.Γ.Β.Ε. και υ πάρ χουν α να λυ τι κά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύ θυν ση και σε γε νι κές γραμ μές οι συγγρα φείς πρέ πει να γνω ρί ζουν ό τι θα πρέ πει να α κο λου θή σουν τις προ δια γραφές που κα θο ρί ζο νται α πό το APA 4 και με τα γε νέ στε ρα. Οι ο λό κληρες ερ γα σί ες δεν θα πρέ πει να υπερ βαί νουν τις 8 δα κτυ λο γρα φη μέ νες σε λί δες και τα short paper τις 3 δα κτυ λο γρα φη μέ νες σε λί δες (μο νό διά στη μα, 10 cpi, Arial). 2. Ε φι στά ται η προ σοχή των συγ γρα φέ ων που θα υ πο βάλ λουν ερ γα σί ες που θα ε γκριθούν, στην υ ποχρέ ω σή τους να πραγ μα το ποι ή σουν την α να κοί νω σή τους στο θε ματι κό συ νέ δριο (σε πε ρί πτω ση προ φο ρι κής, full paper ή short paper), ή να α ναρ τή σουν το poster (σε πε ρί πτω ση α ναρ τη μέ νης α νακοί νω σης) και να το πα ρου σιά σουν στην ει δι κή συ νε δρί α που θα γί νει γι αυ τό το λό γο, στο κοι νό και στη μι κτή ε πι τρο πή (α πό μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νω τι κής ε πι τρο πής). Η μορ φή του ε ντύ που των πε ρι λή ψε ων και του προ γράμ μα τος των α να κοι νώ σε ων που θα δια νε μη θεί στο θε ματι κό συ νέ δριο δεν θα συ νι στά α πο δει κτι κό πα ρου σί α σης ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας. 3. Στο θε μα τι κό συ νέδριο θα υ πάρ ξει η δυ να τό τη τα να υ πο βλη θούν ο λό κλη ρες ερ γα σίες (full paper), κα θώς και short paper, τα ο ποία ε φό σον κρι θούν και γί νουν δε κτά α πό την Ε πι στη μο νι κή Ε πι τρο πή και κα τα βά λουν το δι καί ω μα συμ με το χής, θα δη μο σιευθούν ο λό κληρα στο έ ντυ πο των πε ρι λή ψε ων των ερ γα σιών του θε μα τι κού συνε δρί ου. Η πα ρου σί α ση ό σων ερ γα σιών αυ τού του τύ που ε γκρι θούν θα γί νει εί τε σε ει δι κή ε νό τη τα, εί τε στην α ντί στοι χη θε μα τι κή ε νό τη τα που θα πα ρου σια στούν και οι υ πόλοι πες ερ γα σί ες, θα έ χουν δε μέ γι στη διάρ κεια πα ρουσί α σης τα 20 λε πτά. Το πο σό συμ με το χής για κά θε τέ τοια ερ γα σί α εί ναι 100 Ευ ρώ για τα full paper και 70 Ευ ρώ για τα short paper. Οι ερ γα σί ες θα υ πο βάλ λο νται στη γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε. ό πως και ό λες οι υ πό λοι πες για το θε μα τι κό συ νέ δριο. Η προ θε σμί α υ πο βο λής και αυ τών των ερ γα σιών εί ναι μέ χρι 18 / 11 / Ό λες οι πε ρι λή ψεις των προ φο ρι κών και των α ναρ τη μέ νων α να κοι νώ σε ων θα δη μοσιευ θούν στο έ ντυ πο πρό γραμ μα, που θα δια νε μη θεί πριν την έ ναρ ξη του θε μα τι κού συ νε δρί ου στους με τέ χο ντες. 5. Στο τέ λος κά θε θε μα τι κής ε νό τη τας του θε μα τι κού συ νε δρί ου θα α κο λου θεί συ ζή τηση. 6. Η εγ γρα φή στο θε μα τι κό συ νέ δριο, η εγγρα φή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η τα μεια κή τα κτο ποί η ση, μπο ρούν να γί νουν και στο χώρο διε ξα γω γής του θε μα τι κού συ νε δρί ου α πό ώ ρα το Σάβ βα το 3 / 12 / Το πρώ το θέ μα θα ξε κι νήσει στις Εγ γρα φές θα γί νο νται και τις δύ ο η μέ ρες διε ξα γω γής του συ νε δρίου.

7 7. Οι συ νά δελ φοι που θέ λουν να τα κτο ποι η θούν τα μεια κώς (τα μεια κά τακτο ποι η μέ νοι θε ω ρού νται ό σοι θα έ χουν πληρώ σει και τη συν δρο μή του 2011), μπο ρούν να ε νη με ρω θούν για το πο σό που ο φεί λουν α πό τη γραμμα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε. και να το α πο στεί λουν, μα ζί με το δελ τί ο εγ γρα φής, συν το πο σό βέ βαια, που α ντιστοι χεί στη δή λω ση συμ με το χής τους στο θε ματι κό συ νέ δριο ε φό σον πα ρου σιά ζουν ερ γα σί α. Ό σοι ε πι θυ μούν να εγ γραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να α πο στεί λουν φωτο τυ πί α του πτυ χί ου τους, αί τη ση εγ γρα φής στην ΕΓ ΒΕ μα ζί με τα πλή ρη στοιχεί α τους (ε πώ νυ μο, ό νο μα, πα τρώ νυ μο, α ριθ μό ταυ τό τη τας, διεύ θυν ση, τ.κ., δήμο ή κοι νό τη τα, νο μό, τη λέ φω νο, έ τος λή ψης πτυ χί ου, ει δι κό τη τα) και το πο σό που α ντι στοι χεί στην εγ γρα φή και τη συν δρο μή, για να ε πω φε λη θούν α πό τη δωρε άν συμ με το χή που ι σχύ ει για τα τα μεια κώς τα κτο ποι η μέ να μέ λη της Ε.Γ.Β.Ε. 8. Για ε ρω τή σεις (π.χ. για τις συν δρο μές που ο φεί λο νται) ή για ο ποιεσ δή πο τε διευ κρι νή σεις και πλη ρο φο ρί ες, μπο ρεί τε να α πευ θύ νε στε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τη λε φω νι κά στο 2310 / , εί τε ερ χό με νοι στα γρα φεί α μας, ό που μπο ρεί τε να εγ γρα φεί τε κιό λας), κά θε μέ ρα (ε κτός Σαβ βάτου και Κυ ριακής) α πό τις έ ως Τα poster θα α ναρ τη θούν στο χώ ρο της γραμ μα τεί ας του θε μα τι κού συνε δρίου το Σάβ βα το α πό ώ ρα έ ως 19.00, ε νώ η πα ρου σί α σή τους στο κοι νό και στη μι κτή ε πι τρο πή (α πό μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νω τι κής ε πι τρο πής) θα γί νει την ί δια μέ ρα α πό έ ως Μέ γιστη διάρ κεια πα ρου σί α σης 5 λε πτά για κάθε α ναρ τη μέ νη α να κοί νω ση. 10. Στους συμ με τέ χο ντες θα δο θεί βε βαί ω ση συμ με το χής. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ Η πε ρί λη ψη πρέ πει να εί ναι δα κτυ λο γρα φη μέ νη σε μο νό διά στη μα (Microsoft Word 97 και με τα γε νέ στερα, με 10 cpi και γραμ μα το σει ρά Arial). 2. Γράψ τε τον τί τλο με ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΑ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΑ, τα ο νό μα τα των συγ γρα φέ ων, το ί δρυ μα ή και το τμή μα στο οποί ο έ γι νε η με λέ τη, διεύ θυν ση και πό λη με πε ζά. Α φή στε έ να κε νό διά στη μα και συ νε χί στε, χω ρίς ε σο χή πα ρα γράφου, με το κεί με νο της πε ρί λη ψης το ο ποίο πρέ πει να α πο τε λεί μό νο μί α πα ρά γρα φο και να μην ξε περ νά τις 250 λέ ξεις. 3. Ο τί τλος της πε ρί ληψης πρέ πει να εί ναι σύ ντο μος (πε ρί που 15 λέ ξεις) και κα τα νο η τός και να α πο φεύ γο νται δυ σνό η τες λέ ξεις και φρά σεις. 4. Α να φέ ρα τε συ νο πτι κά το σκο πό της με λέ της, τη με θο δο λο γί α, τα α πο τελέ σμα τα και τα συ μπε ρά σματα. Οι πε ρι λή ψεις που δεν θα πα ρου σιά ζουν α πο τε λέ σμα τα και συ μπε ρά σμα τα θα α πορ ρί πτο νται ως μη ο λο κλη ρω μένες. 5. Ε άν ε πι λέ ξε τε την ταχυ δρο μι κή α πο στο λή ή την υ πο βο λή αυ το προ σώπως στο γρα φεί ο της Έ νω σης, θα πρέ πει να στεί λε τε υ πο βά λε τε και δισκέ τα ή cd με το αρ χεί ο της πε ρί λη ψης, δια φο ρε τι κά η ερ γα σί α δεν θα απο στέλ λε ται για κρί ση στην ε πι στη μο νι κή ε πι τρο πή. Η πε ρί λη ψη μπο ρεί να απο στα λεί και μέ σω δια δι κτύ ου στα e.mail της Ε.Γ.Β.Ε ως ε πισυ να πτό με νο έγ γρα φο του word. Στην πε ρί πτω ση η λε κτρο νι κής υ πο βο λής πρέ πει η ερ γα σί α να συνο δεύ ε ται α πα ραί τη τα και α πό το Δελ τί ο Συμ με το χής στο Θε μα τι κό Συ νέ δριο (φόρ μα υ πο βολής), την ο ποί α μπο ρεί τε να βρεί τε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www. egve.gr. Στις πε ρι πτώ σεις τα χυ δρο μι κής ή η λε κτρο νι κής υπο βο λής πρέ πει ο πωσ δή πο τε να α πο στέλ λε ται μα ζί (με φαξ ή σκα να ρι σμέ νη ή μα ζί με το φά κε λο α πο στο λής της ερ γα σί ας) η α πό δει ξη πλη ρω μής της ερ γα σίας α πό τα ΕΛ ΤΑ. 6. Η χρο νι κή διάρ κεια των προ φο ρι κών α να κοι νώ σε ων εί ναι 10 λε πτά και θα υ πάρ χει δυ να τό τη τα πα ρου σί α σης μέ σω Η/Υ. 7. Οι δια στά σεις των αναρ τη μέ νων α να κοι νώ σε ων πρέ πει να εί ναι 0,80 πλάτος x 1.00 m ύ ψος. 8. Ό λες οι ερ γα σί ες που θα υ πο βλη θούν, θα ε ξε τα στούν με α νώ νυ μη δια δικα σί α κρί σης α πό την Ε πι στημο νι κή ε πι τρο πή του θε μα τι κού συ νε δρί ου. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 12 ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. 3-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.) ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε., χωρίς επιστημονική ανακοίνωση. Δωρεάν Φοιτητές και λοιποί, χωρίς επιστημονική ανακοίνωση. 10 Ευρώ Συμμετοχή με επιστημονική ανακοίνωση για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. 25 Ευρώ Συμμετοχή με επιστημονική ανακοίνωση για όλους τους υπόλοιπους. 30 Ευρώ Για υποβολή short paper 70 Ευρώ Για υποβολή ολόκληρης εργασίας (full paper) 100 Ευρώ Προφορική ανακοίνωση (10 λεπτά) Poster (0,80 πλάτος x 1.00 m ύψος) Short paper (20 λεπτά) Ολόκληρη εργασία (20 λεπτά) Σε περίπτωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας συμπληρώστε και τα παρακάτω (τα στοιχεία συμπληρώνονται από τον πρώτο συγγραφέα και θεωρούνται ως δήλωση συμμετοχής για παρουσίαση επιστημονικής εργασίας και αποδοχής των όρων διεξαγωγής του συνεδρίου που έχει θέσει η οργανωτική επιτροπή). Προθεσμία υποβολής μέχρι 18 / 11 / ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. 7ΣΥΝΕΔΡΙΑ

8 on line bookstore Αθλητικό ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Η Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος ε δώ και 9 χρό νια συ νερ γά ζε ται με τις εκ δό σεις «ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» στην έκ δοση του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού της ΕΓ ΒΕ «Φυ σι κή Α γω γή και Α θλη τι σμός» το ο ποί ο πραγ μα τι κά με την εν λό γω συ νερ γα σί α μπή κε σε μια νέ α τρο χιά, α ναβαθ μί στη κε ποιο τι κά και ε ξα σφά λι σε την α πρό σκο πτη και τα κτι κή έκ δο σή του. Πα ράλλη λα, συ νε χί στη κε και εν δυ να μώ θη κε η συ νερ γα σί α αυ τή και στα συνέ δρια που διορ γα νώνει η ΕΓ ΒΕ και σε μια σει ρά άλ λων πρω το βου λιών και εκ δη λώ σε ών μας. εξειδίκευση στη γνώση Α πό τον Μά ιο του 2010 μέ σα α πό το site των εκ δό σε ων «ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ», στο www. xristodoulidi.gr, υπάρ χει πλέ ον η δυ να τό τη τα και για on line εγ γρα φή νέ ου συν δρομη τή ή α να νέ ω ση συν δρο μής στο ε πι στη μο νι κό πε ριο δι κό. Στην ί δια η λε κτρο νι κή διεύ θυν ση βρίσκε ται και το η λε κτρο νι κό βι βλιο πω λείο των εκ δό σε ων «ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ», που ξε κί νη σε πρό σφα τα τη λει τουρ γί α του και στο ο ποί ο μπο ρεί κα νείς να βρει ό λη την α θλη τι κή βι βλιογρα φί α, αλ λά και άλ λες εν δια φέ ρου σες πλη ρο φο ρί ες. Κ. ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 22, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: , FAX: , H E.Γ.Β.Ε. ΣΤΟ INTERNET Η Ένωσή μας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις - και στον τομέα της τεχνολογίας είναι και στο INTERNET! Έτσι, οι συνάδελφοι - σε ολόκληρη την Ελλάδα - πληκτρολογώντας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τη διεύθυνση μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αθλητικά δεδομένα και έγκυρη πληροφόρηση για το χώρο μας από τον επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Μακεδονία και τη Θράκη. εξειδίκ ΤΑ ΜΕΙΑ ΚΗ ΤΑ ΚΤΟ ΠΟΙ Η ΣΗ ΜΕ ΛΩΝ Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να φροντίσουν για την ταμειακή τακτοποίησή τους και οι μη εγγεγραμμένοι να φροντίσουν για την εγγραφή τους στην Ε.Γ.Β.Ε., για να της δώσουν τη δυνατότητα να είναι πιο διεκδικητική και πιο αποτελεσματική. Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕΙΑΣ Ε.ΓΒ.Ε. ΣΕ ΠΕ ΡΙ ΠΤΩ ΣΗ ΑΛ ΛΑ ΓΗΣ ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗΣ Α ΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑ ΡΑ ΛΗ ΠΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΟ ΔΙΚΟΥ Παρακαλούνται οι παραλήπτες του ενημερωτικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε να ενημερώνουν άμεσα τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. για τυχόν αλλαγή διεύθυνσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αποστολής του περιοδικού και να αποφεύγονται οι άσκοπες επιστροφές και η αναζήτηση της νέας διεύθυνσης του παραλήπτη από τη γραμματεία. Το γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. λειτουργεί κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις έως και η αλλαγή διεύθυνσης μπορεί να γίνεται είτε τηλεφωνικά στο 2310 / , είτε με φαξ στο ίδιο νούμερο, είτε στέλνοντας e.mail στο hol.gr ή στο είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ , Θεσσαλονίκη. ΔΕΛ ΤΙΟ ΤΑΥ ΤΟ ΤΗ ΤΟΣ ΜΕ ΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε ΝΩ ΣΗΣ Για την έκδοση της απαιτείται μία πρόσφατη φωτογραφία και οικονομική τακτοποίηση του μέλους. Τα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. που δεν έχουν προμηθευθεί το Δελτίο Ταυτότητος Μέλους, να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. ή να αποστείλουν μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τους, προκειμένου να εκδοθεί από την Ε.Γ.Β.Ε. το Δελτίο, το οποίο και θα τους αποτελεί ταχυδρομικώς. Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε.. ΑΠΟΣΤΟΛΗ E.MAIL ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ ΕΓΒΕ Όσοι και όσες επιθυμούν να λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τον κλάδο ή για εκδηλώσεις της ΕΓΒΕ και άλλων φορέων (συνέδρια, σεμινάρια, άλλες εκδηλώσεις), να μας αποστείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e.mail) προκειμένου να τη συμπεριλάβουμε στη λίστα των παραληπτών ενημέρωσης της ΕΓΒΕ. Εναλλακτικά όσοι και όσες επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν από μόνοι τους στην λίστα παραληπτών ενημέρωσης μέσα από το site της ΕΓΒΕ (www.egve.gr), στο οποίο υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη εγγραφής. 8

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας EKΔOTΗΣ: Σάββας Τουμανίδης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ηλίας Τσούγκος Δημήτριος Φαρμάκης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίνα Καπάτου ΓPAMMATEIA:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!! ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ! με το voukino apple υπολογιστής ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 499,90 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02 Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... vs Ζάτς Κωνστάντο!!! Αργυρούσης vs Χατζηνικολάου Δέχτηκα

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαῖο Περιοδικὸ Πρωτοποριακῆς Ἔρευνας

Μηνιαῖο Περιοδικὸ Πρωτοποριακῆς Ἔρευνας Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα