Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και πολυτροπική προβολή του πολιτισμού και τουρισμού της χώρας» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) Προϋπολογισμός: ,88 (πλέον ΦΠΑ) Προϋπολογισμός προαίρεσης: ,98 (πλέον ΦΠΑ) Διάρκεια: 21 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16/10/13 Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 03/09/13 Ημερομηνία αποστολής στο Φ.Ε.Κ.: 03/09/13 Ημ/νία δημοσίευσης στον ελληνικό Τύπο: 03/09/13 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 75

2 Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης (Υ2) Πίνακας Περιεχομένων C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 5 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης... 7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής... 9 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C1.6 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C1.7 Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής C2. Πίνακες Συμμόρφωσης C2.1 Προδιαγραφές συστημάτων web server / application server / database server 18 C2.2 Προδιαγραφές\Εξοπλισμός Καμπίνας C2.3 Προδιαγραφές Συστήματος Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) C2.4 Προδιαγραφές Συστήματος Load Balancer C2.5 Προδιαγραφές Δικτυακού Συστήματος Αποθήκευσης (Storage Area Network) 21 C2.6 Προδιαγραφές Δικτυακού Εξοπλισμού Switch C2.7 Προδιαγραφές Firewall C2.8 Προδιαγραφές Workstations C2.9 Προδιαγραφές Laptop C2.10 Γενικές απαιτήσεις για το σύνολο του εξοπλισμού C2.11 Προδιαγραφές λογισμικού ανάπτυξης C2.12 Προδιαγραφές συστήματος διαχείρισης περιεχομένου του portal C2.13 Διαχείριση χρηστών C2.14 Προδιαγραφές λογισμικού web server και application server C2.15 Προδιαγραφές Σ.Δ.Β.Δ. (DBMS) C2.16 Προδιαγραφές Λογισμικού Επεξεργασίας Εικόνων C2.17 Προδιαγραφές ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης πόρων C2.18 Προδιαγραφές Εφαρμογής Αναζήτησης Περιεχομένου C2.19 Προδιαγραφές Εφαρμογής Προσθήκης Περιεχομένου Σελίδα 2 από 75

3 C2.20 Προδιαγραφές εφαρμογών προσωποποιημένης παροχής πληροφοριών μέσω κινητού τηλεφώνου C2.21 Προδιαγραφές web εφαρμογής προβολής ψηφιακών διαδρομών C2.22 Προδιαγραφές web εφαρμογής ιδεατής περιήγησης σε προκαθορισμένα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία C2.23 Προδιαγραφές εφαρμογών προσωποποιημένης περιήγησης σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους μέσω κινητού τηλεφώνου C2.24 Προδιαγραφές Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου C2.25 Προδιαγραφές Εκπαίδευσης C2.26 Γενικές απαιτήσεις για το σύνολο των εφαρμογών C2.27 Προδιαγραφές Πιλοτικής Λειτουργίας C2.28 Προδιαγραφές Υπηρεσιών εγγύησης «καλής λειτουργίας» C2.29 Προδιαγραφές Συντήρησης Τεχνικής υποστήριξης (ως δικαίωμα προαίρεσης) C2.30 Προδιαγραφές εικαστικής προσέγγισης C3. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C3.1 Πληροφοριακό Σύστημα C3.1.1 Εξοπλισμός (βλ. Παραδοτέο Π1.1) C3.1.2 Έτοιμο Λογισμικό C3.1.3 Εφαρμογή/ές C3.1.4 Υπηρεσίες C3.1.5 Άλλες δαπάνες C3.2 Εκπαίδευση χρηστών C3.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Υποέργου C3.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης ως δικαίωμα προαίρεσης C3.5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (μετά την Οριστική Παραλαβή Έργου) C3.5.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για την περίοδο Καλής Λειτουργίας C3.5.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 1ο έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης) C3.5.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 2ο έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης) C3.5.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 3ο έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης) C3.5.5 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 4ο έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης) C3.5.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας C4. Παραρτήματα που αφορούν το Υποέργο Σελίδα 3 από 75

4 C4.1 Σχέδιο Σύμβασης C4.2 Εγχειρίδιο Τουριστικής Ταυτότητας C4.3 Μελέτη marketing/branding C4.4 Κατάλογος λημμάτων C4.5 Απόφαση για την Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την επόμενη τριετία ( ) Σελίδα 4 από 75

5 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ΟΔΗΓΙΑ Ι: Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να έχουν ορισμένη διάρκεια που καθορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή με πρόβλεψη ανανέωσης όταν αυτό απαιτείται. ΟΔΗΓΙΑ ΙΙ: Παρατηρήστε ότι: Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει ΦΠΑ. Σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κρίνει την αξία της εγγύησης καλής λειτουργίας (αρ. 25 παρ. 12). C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: τον ΕΟΤ Διεύθυνση: Tσόχα 7, Αμπελόκηποι Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} Σελίδα 5 από 75

6 και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για καθεμία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 75

7 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: τον ΕΟΤ Διεύθυνση: Tσόχα 7, Αμπελόκηποι Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για καθεμία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 7 από 75

8 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 75

9 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: τον ΕΟΤ Διεύθυνση: Tσόχα 7, Αμπελόκηποι Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για καθεμία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Σελίδα 9 από 75

10 Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 75

11 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για καθεμία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 11 από 75

12 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 12 από 75

13 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για καθεμία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της Αναθέτουσα Αρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 13 από 75

14 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 14 από 75

15 C1.6 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κτλ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών. Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 15 από 75

16 C1.7 Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (απλή) Αθήνα,... ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τσόχα 7, , ΑΘΗΝΑ Κυρίες και κύριοι: Σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη σε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών» της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας», σας υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας. Ο Νόμιμος εκπρόσωπος (Θέση Υπογραφής) Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:... Ονοματεπώνυμο:... Τηλέφωνο:... Fax: Σελίδα 16 από 75

17 Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (Kοινοπραξίες/Συμπράξεις Εταιρειών) Αθήνα,. ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τσόχα 7, , ΑΘΗΝΑ Κυρίες και κύριοι: Σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη σε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας», σας υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας. Η Κοινοπραξία/Σύμπραξη μας έχει ως συντονιστή το (πλήρη στοιχεία του φορέα) και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία) Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία) Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία) Ο Νόμιμος εκπρόσωπος (Θέση Υπογραφής) Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:... Ονοματεπώνυμο:... Τηλέφωνο:... Fax: Σελίδα 17 από 75

18 C2. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C2.1 Προδιαγραφές συστημάτων web server / application server / database server ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σελίδα 18 από 75 ΑΠΑΙΤΗΣΗ C2.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ Α/Α C2.1.1 Γενικά 1 Αριθμός μονάδων 6 2 Μοντέλο NAI 3 Rack Mounted NAI 4 Ύψος (U) NAI 5 Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Server (motherboard, case κ.λ.π.) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα Α/Α C2.1.2 Επεξεργαστές 1 Τεχνολογία επεξεργαστή (Quad Core 64bit) ή καλύτερη 2 Πλήθος εγκατεστημένων επεξεργαστών 2 3 Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών 2 4 Αναφορά Τύπου Κατασκευαστή- Σειράς Μοντέλου Α/Α C2.1.3 Κύρια μνήμη 1 Ελάχιστη προεγκατεστημένη μνήμη 16 GB 2 Ελάχιστη υποστηριζόμενη μνήμη 128 GB 3 Μέγεθος προεγκατεστημένης μνήμης ανά slot 8 GB 4 Τεχνολογία DDR3 (RDIMM) ή καλύτερη 5 Τεχνική διόρθωσης λαθών ECC 6 Συχνότητα Μνήμης 1333 MHz Α/Α C2.1.4 Ελεγκτές μέσων αποθήκευσης 1 On board SAS Controller 2 Ελάχιστα υποστηριζόμενα ports 4 3 Υποστηριζόμενα πρότυπα: SFF,SAS,SATA,SSD 4 Υποστήριξη RAIDs: 0, 1, 5 Α/Α C2.1.5 Μονάδες δίσκων 1 Ελάχιστος αριθμός εγκατεστημένων 4 ΑΠΑ- ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

19 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ μονάδων 2 Δυνατότητα σύνδεσης/αποσύνδεσης εν λειτουργία (hot-swap) NAI 3 Ταχύτητα περιστροφής Ελάχιστη Formatted χωρητικότητα κάθε μονάδας 146 GB 5 Ελάχιστος αριθμός μονάδων 4 Α/Α C2.1.6 Θύρες/Δίκτυο 1 Ελάχιστο πλήθος σειριακών θυρών 1 2 Ελάχιστο πλήθος USB θυρών (2 τουλάχιστον στην μπροστινή όψη) 5 3 Ελάχιστο πλήθος θυρών Gigabit Ethernet με υποστήριξη flow control (802.3x) 2 4 Υποστήριξη TOE/iSCSi NAI Α/Α C2.1.7 Οδηγός Οπτικού Δίσκου 1 DVD-ROM Drive IDE εσωτερικό slim 2 Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης 8x DVD- ROM/24x CD- ROM Α/Α C2.1.8 Τροφοδοτικό 1 Redundant τροφοδοτικό NAI 2 Redundant ανεμιστήρες NAI Α/Α C2.1.9 Προεγκατεστημένο λογισμικό 1 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα 64bit, σε Αγγλικό γραφικό περιβάλλον, που να συνοδεύεται με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης και το CD εγκατάστασης. 2 Λογισμικό προστασίας από ιούς και επιβλαβή κώδικα ΑΠΑ- ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 19 από 75

20 C2.2 Προδιαγραφές\Εξοπλισμός Καμπίνας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 Να αναφερθεί αριθμός καμπινών 2 Οι καμπίνες θα είναι χαλύβδινες και κατάλληλες για τοποθέτηση στο δάπεδο. Θα είναι βαμμένες με ανοδίωση. Θα επιτρέπουν την πρόσβαση για εργασία από εμπρόσθια και οπίσθια πλευρά και θα διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας. Οι καμπίνες θα πρέπει να έχουν φωτισμό, σύστημα αερισμού (active ή passive cooling) και πρίζες τύπου σούκο. Θα είναι γειωμένες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΙΑ /ΤΙΑ Όλοι οι Servers της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής πρέπει να εγκατασταθούν σε Racks με τα παρελκόμενα που απαιτούνται τα οποία και πρέπει να προσφερθούν. 4 Στις καμπίνες θα εγκατασταθούν ο εξοπλισμός δικτύου (switches, firewall, load balancer), όλοι οι προσφερόμενοι servers, το UPS, μια rack-mount οθόνη και πληκτρολόγιο. Α/Α RACK-MOUNT ΟΘΟΝΗ 1 Να αναφερθεί Μοντέλο Κατασκευαστής 2 TFT 15 ιντσών 3 Ανάλυση 1024x768 4 Built-in KVM switch function για τον εύκολο έλεγχο όλων των εγκατεστημένων στοιχείων εξοπλισμού Α/Α RACK-MOUNT ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 1 Nα διαθέτει cursor και numeric keys 2 Να διαθέτει ενσωματωμένο trackball ή αντίστοιχο pointing device ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 20 από 75

21 C2.3 Προδιαγραφές Συστήματος Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ UPS 1 Αριθμός μονάδων 1 2 Μοντέλο NAI 3 Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack 4 Διάρκεια υποστήριξης λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού 15 λεπτά ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C2.4 Προδιαγραφές Συστήματος Load Balancer ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ LOAD BALANCER 1 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 2 2 Μοντέλο 3 Rack mounted 4 Μεταφορά δεδομένων 30 Mbps 5 Διαχείριση μέσω web interface 6 Υποστήριξη Quality of Service (QoS) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C2.5 Προδιαγραφές Δικτυακού Συστήματος Αποθήκευσης (Storage Area Network) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SAN 1 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 1 2 Μοντέλο 3 Rack mounted 4 Ελάχιστη ωφέλιμη χωρητικότητα (σε διαμόρφωση RAID-6) 1 TB 5 iscsi 6 Δυνατότητα Hot Swap Δίσκων 7 Αριθμός τροφοδοτικών 2 8 Αριθμός controller 2 9 Εφεδρικοί ανεμιστήρες 10 Υποστηριζόμενα RAID Levels 0,1,5,10,6 11 Να δοθεί software για πλήρη διαχείριση. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 21 από 75

22 C2.6 Προδιαγραφές Δικτυακού Εξοπλισμού Switch ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - SWITCH 1 Πλήθος προσφερόμενων μονάδων 4 2 Να αναφερθεί Μοντέλο 3 Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack 4 Switched θύρες Gigabit Ethernet 16 5 Υποστήριξη hardware flow control (802.3x) 6 Υποστήριξη Jumbo packet 7 Υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C2.7 Προδιαγραφές Firewall ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FIREWALL 1 Πλήθος προσφερόμενων μονάδων 2 2 Μοντέλο 3 Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack 4 Η υλοποίηση της λειτουργικότητας Firewall πρέπει να είναι σε εξειδικευμένο hardware (όχι λογισμικό εγκατεστημένο σε υπολογιστική αρχιτεκτονική γενικής χρήσης) 5 Gigabit Ethernet ports 3 6 Packet Filtering 7 Stateful Inspection 8 Προστασία έναντι Denial of Service 9 Προστασία του DNS 10 Προστασία έναντι flooding 11 Υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C2.8 Προδιαγραφές Workstations ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WORKSTATIONS 1 Πλήθος workstations 2 2 Επώνυμο Μοντέλο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 22 από 75

23 3 Τύπος Case: SFF 4.1 Επεξεργαστής Quad Core ή ανώτερος, Box Συχνότητα επεξεργαστή 3,2 GHz 5 Τύπος Μνήμης DDR3 6 Μέγεθος μνήμης RAM 3 GB 7 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 500GB 8 Τεχνολογία σκληρού δίσκου SATA2 ή νεότερη 9 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου (σε RPM) Πλήθος θυρών PCI 1 11 Πλήθος PCIe slots 3 12 Πλήθος θυρών USB Ενσωματωμένες κάρτα γραφικών 14 Ενσωματωμένες κάρτα ήχου 15 10/100/1000 Mbps Ethernet 16 Optical Drive DVD +/-RW 17 Οθόνη: LCD Πληκτρολόγιο USB 2.0, (English/Greeκ) 19 Ποντίκι Optical, USB 20 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα 64bit, σε Αγγλικό γραφικό περιβάλλον, που να συνοδεύεται με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης και το CD εγκατάστασης. 21 Λογισμικό προστασίας από ιούς και επιβλαβή κώδικα 22 Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου, το οποίο κατ ελάχιστον να περιέχει επεξεργαστή Κειμένου, Λογιστικών Φύλλων και Παρουσιάσεων 23 Υποστήριξη:Next Business Day, On Site 3 έτη C2.9 Προδιαγραφές Laptop ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ LAPTOP 1 Αριθμός Laptop 1 2 Επώνυμο Μοντέλο 3 Case, LED monitor 15,6 inch 4 Επεξεργαστής Dual Core ή ανώτερος με συχνότητα 2,53GHz 5 Τύπος Μνήμης DDR3 6 Μέγεθος μνήμης RAM 3 Gb Σελίδα 23 από 75 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

24 7 Σκληρός δίσκος τεχνολογίας SATA2 ή νεότερη με χωρητικότητα 500 GB 8 Optical Drive DVD +/-RW 9 Μπαταρία Li-Ion, 6 cells 10 Ανεξάρτητη κάρτας VGA με μνήμη 1GB 11 Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 12 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/ WIFI (802.11a/b/g/n) 14 Ενσωματωμένα ηχεία, Webcam, HDMI out, VGA out, 1x Card Reader 5in1 15 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα 64bit, σε Αγγλικό γραφικό περιβάλλον, που να συνοδεύεται με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης και το CD εγκατάστασης. 16 Λογισμικό προστασίας από ιούς και επιβλαβή κώδικα 17 Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου, το οποίο κατ ελάχιστον να περιέχει επεξεργαστή Κειμένου, Λογιστικών Φύλλων και Παρουσιάσεων 18 Υποστήριξη: Next Business Day, On Site 3 έτη C2.10 Γενικές απαιτήσεις για το σύνολο του εξοπλισμού ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 Για το σύνολο του εξοπλισμού δεν θα προσφερθούν τύποι/εκδόσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η απόσυρση (end-of-life). 2 Σε περίπτωση ανακοίνωσης της απόσυρσης του προσφερόμενου εξοπλισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με ισοδύναμο ή καλύτερο μοντέλο χωρίς επιπρόσθετο κόστος 3 Αν από την προσφερόμενη λύση του υποψήφιου Ανάδοχου προκύψουν επιπλέον απαιτήσεις σε εξοπλισμό, ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να προσφερθεί και να περιγραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον κόστος. 4 Διάρκεια Εγγύησης Τεχνικής 3 έτη Σελίδα 24 από 75 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

25 υποστήριξης κατασκευαστή όπου δεν αναφέρεται με επιτόπια επισκευή (on site) next business day. 5 Same business day response από τον Κατασκευαστή 6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας, για κάθε μέρος του υλικού και του λογισμικού, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. C2.11 Προδιαγραφές λογισμικού ανάπτυξης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 Το προσφερόμενο λογισμικό να είναι διαθέσιμο σε πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων 64bit αντίστοιχο με το εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα. 2 Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν μελλοντική επέκταση / παραμετροποίηση / τροποποίηση των ενσωματωμένων εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων. 3 Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών τόσο για web, όσο και για wireless συσκευές (κινητά, tablets κτλ.) για τις εκδόσεις λειτουργικών(ios, Android, Windows Phone 8). 4 Δυνατότητα άντλησης δεδομένων από την υπάρχουσα βάση (Oracle 10i) του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (MHTE) του Ε.Ο.Τ. και εισαγωγή αυτών στη βάση του νέου portal. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α C2.12 Προδιαγραφές συστήματος διαχείρισης περιεχομένου του portal ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ PORTAL Σελίδα 25 από 75 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

26 1 Διάθεση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος για τη δημιουργία, διαμόρφωση, ενημέρωση, προεπισκόπηση και συντήρηση του περιεχομένου, καθώς επίσης δυνατότητες πλοήγησης στις σελίδες του ιστοτόπου, προεπισκόπησης των σελίδων που αναπτύσσονται και μορφοποιούνται και χρήσης μιας σειράς εργαλείων για τη διαχείρισή του. 2 Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων διαβαθμισμένης πρόσβασης τόσο στο σύνολο των στοιχείων περιεχομένου και των λειτουργιών της Πύλης όσο και σε μέρος αυτών. Τα δικαιώματα θα πρέπει να δίνονται τόσο σε ομάδες χρηστών όσο και σε μεμονωμένους χρήστες, να είναι διαρκώς ανανεώσιμα και παραμετροποιήσιμα. 3 Δυνατότητα τμηματοποίησης (segmentation) των ιστοσελίδων και παροχή ανεξάρτητων ως προς την διαχείριση και την επεξεργασία τμημάτων των ιστοσελίδων, τα οποία θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμα με σκοπό τη δυναμική σύνθεση πολλαπλών σελίδων παρουσίασης με αυτοματοποιημένο τρόπο. 4 Πλήρης διαχωρισμός του περιεχομένου από την εμφάνιση του ιστοτόπου, μέσα από την δημιουργία, ενημέρωση, προσαρμογή και συντήρηση πρότυπων ιστοσελίδων παρουσίασης ανεξάρτητων περιεχομένου, προκειμένου να είναι εύκολη η αλλαγή και εφαρμογή της εμφάνισης και της αισθητικής του τόπου. 5 Δυνατότητα σύνδεσης του καταχωρημένου περιεχομένου με μεταδεδομένα, όπως λέξεις-κλειδιά, συγγραφέα, γενική περιγραφή κτλ. με σκοπό την ακριβέστερη και ταχύτερη αναζήτηση και ανάκτηση. 6 Αυτοματοποιημένη δημιουργία και επεξεργασία προτύπων για την τοποθέτηση και την παρουσίαση του περιεχομένου μέσω ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων. 7 Δυνατότητα εισαγωγής περιεχομένου στις γλώσσες: Σελίδα 26 από 75

27 Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ρώσικα. Δυνατότητα παραμετροποίησης με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (π.χ. resource files, regional settings) για την επέκταση σε επιπρόσθετες γλώσσες. 8 Δυνατότητα καθορισμού τόπου δημοσίευσης του περιεχομένου, καθώς και των διαδικασιών δημοσίευσης (π.χ. διάρκεια ανάρτησης). 9 Αντικειμενοστραφής οργάνωση του περιεχομένου με σκοπό τη δυνατότητα παρουσίασης του σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία. 10 Δυνατότητα διαμόρφωσης του περιεχομένου με διάφορους τρόπους, όπως: - εμφάνιση φορμών-παραθύρων για την επεξεργασία του περιεχομένου σε αυτές - απευθείας επεξεργασία του περιεχομένου με χρήση γραφικού επεξεργαστή (WYSIWYG editor), ακριβώς στο σημείο της ιστοσελίδας όπου θα εμφανίζεται - χρήσης εξωτερικών εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου. 11 Δυνατότητα τήρησης εναλλακτικών εκδόσεων περιεχομένου για την παρακολούθηση των αλλαγών (versioning) 12 Δυνατότητα παρακολούθησης εκ μέρους των διαχειριστών του περιεχομένου όλων των ενεργειών που έχουν επιτελέσει επί του περιεχομένου (auditing). 13 Δυνατότητα προβολής πληροφοριών αντιμετώπισης δυσλειτουργιών και λειτουργικών σφαλμάτων του ιστοτόπου απευθυνόμενων προς τους διαχειριστές. 14 Το καταχωρισμένο περιεχόμενο του portal πρέπει να αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του αλλά και η επεκτασιμότητα της υποδομής. 15 Θα παραδοθεί ολοκληρωμένο API για την επέκταση των λειτουργιών Σελίδα 27 από 75

28 διαχείρισης περιεχομένου. 16 Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών sites μέσα από το ίδιο περιβάλλον διαχείρισης: microsites. 17 Υποστήριξη ενός ή περισσοτέρων προτύπων διαλειτουργικότητας για την διασφάλιση της συνεργασίας του προσφερόμενου λογισμικού με άλλες πύλες διαφορετικών κατασκευαστών 18 Xρήση του υπάρχοντος συστήματος αποθήκευσης (όπως περιγράφεται στην παρ. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ) για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) και την ανάκτηση (restore) του καταχωρημένου περιεχομένου του portal 19 Διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) και διαδικασία ανάκτησης (restore) του καταχωρημένου περιεχομένου του portal. C2.13 Διαχείριση χρηστών ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 1 Ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης των χρηστών και των ρόλων. 2 Περιγραφή των διαφορετικών ρόλων πρόσβασης που υποστηρίζονται. 3 Υποστήριξη ανωνύμων και εγγεγραμμένων χρηστών 4 Περιγραφή του τρόπου αυθεντικοποίησης των χρηστών. 5 Μηχανισμός ορισμού προφίλ χρηστών, λιστών ελεγχόμενης πρόσβασης (access control lists) και ομάδων χρηστών 6 Δυνατότητα παραμετροποίησης του περιβάλλοντος για τους εγγεγραμμένους χρήστες. Δυνατότητα προσωποποίησης του περιβάλλοντος από τους χρήστες σύμφωνα με τα δικαιώματα τους 7 Δυνατότητα χρήσης του πρωτοκόλλου LDAPv3 για την καταχώρηση χρηστών, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 28 από 75

29 ομάδων χρηστών και δικαιωμάτων 8 Υποστήριξη sso (single sign on) για τους χρήστες του portal 9 Μηχανισμός καταγραφής logs για τη δραστηριότητα των χρηστών C2.14 Προδιαγραφές λογισμικού web server και application server ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WEB SERVER ΚΑΙ APPLICATION SERVER 1 Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου εξυπηρετητή Web εφαρμογών, η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης καθώς και τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα 2 Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα του αντίστοιχου εξυπηρετητή 3 Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν στο φορέα τη μελλοντική επέκταση/ παραμετροποίηση/ τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων. 4 Υποστήριξη μηχανισμών τόσο πιστοποίησης (authentication) όσο και εξουσιοδότησης (authorization) καθώς επίσης και cryptography extensions APIs στη πλατφόρμα ανάπτυξης που θα προσφερθεί. 5 Υποστήριξη πρωτοκόλλων HTTP, HTTPS & SSL/TLS 6 Υποστήριξη Web Services. Αναφορά των προτύπων που θα χρησιμοποιηθούν και τεκμηρίωση της καταλληλότητας τους για το συγκεκριμένο έργο. 7 Κεντρική διαχείριση του Web/Application Server (όλα τα επίπεδα: Web & Εφαρμογών) μέσω γραφικού περιβάλλοντος Web. 8 Να αναφερθούν οι δυνατότητες αυτόματης ανακάλυψης σφαλμάτων και ανάκαμψης χωρίς τη μεσολάβηση του διαχειριστή, τόσο για τον webserver, όσο και για τον application server. 9 Σε περίπτωση σφαλμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων της συνόδου του χρήστη (HTTP session) χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό από το χρήστη 10 Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία (ή να ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 29 από 75

30 τροποποιηθούν) οι εφαρμογές ή/και να ανανεωθεί το στατικό περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του web application server (hot deployment) και αντίστοιχα του application server 11 Λειτουργία load balancing σε clustered περιβάλλοντα και failover σε επίπεδο υπηρεσιών cache, HTTP sessions, database connections και εφαρμογών, λαμβάνοντας υπόψη τον προσφερόμενο εξοπλισμό 12 Να δοθεί περιγραφή των δυνατοτήτων caching του προσφερόμενου web server 13 Υποστήριξη virtual hosts. 14 Υποστήριξη friendly URLs 15 Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών που προορίζονται ειδικά για ασύρματες συσκευές (κινητά, PDA κτλ.) 16 O Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τις κατάλληλες πολιτικές ασφάλειας για το σύνολο της απαιτούμενης λύσης 17 Υποστήριξη accessibility / WAI, WCAG 2.0 (Level AA) και ATAG 2.0 compliance για τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και θα «τρέχουν» στους web & application servers. 18 Xρήση του υπάρχοντος συστήματος αποθήκευσης (όπως περιγράφεται στην παρ. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ) για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) και την ανάκτηση (restore) όλων των συστημάτων. 19 Διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) και διαδικασία ανάκτησης (restore) όλων των συστημάτων. C2.15 Προδιαγραφές Σ.Δ.Β.Δ. (DBMS) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ.Δ.Β.Δ. (DBMS) 1 Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση του προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. και η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης 2 Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με την φυσική και λογική αρχιτεκτονική της ευρύτερης λύσης που προσφέρεται ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 30 από 75

31 3 Το προσφερόμενο λογισμικό να είναι διαθέσιμο σε λειτουργικό σύστημα 64bit αντίστοιχο με το εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα 4 Σύμφωνο με τις προδιαγραφές ANSI- SQL 92/99 5 Υποστήριξη για Επιδόσεις: - Αναζήτηση σε πλήρες κείμενο - Multithreading - Query planner/optimizer - Indexing 6 Υποστήριξη για Υψηλή Διαθεσιμότητα 7 Πλήρης υποστήριξη Unicode v3 character sets (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών) και των UTF-8 και UTF- 16 encodings και locale-aware ταξινόμηση 8 Xρήση του υπάρχοντος συστήματος αποθήκευσης (όπως περιγράφεται στην παρ. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ) για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) και την ανάκτηση (restore) όλων των συστημάτων. 9 Διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) και διαδικασία ανάκτησης (restore) όλων των συστημάτων. C2.16 Προδιαγραφές Λογισμικού Επεξεργασίας Εικόνων ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 1 Να αναφερθεί το όνομα του λογισμικού και η συγκεκριμένη εκδοχή. 2 Να δέχεται και να επεξεργάζεται εικόνες μορφοτύπων bitmap, raster, vector (tiff, jpeg, gif, png, κτλ.). 3 Να δίνει δυνατότητα επεξεργασίας μέσω layers, να παρέχει ποικιλία από layer effects, να διαθέτει παλέτα εργαλείων σχεδίασης υψηλών προδιαγραφών, να έχει υψηλές δυνατότητες animation μέσω alpha channel και να δίνει δυνατότητα αναπαράστασης μέσω duetone. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 31 από 75

32 4 Να έχει εγκατασταθεί από τον ανάδοχο στους σταθμούς εργασίας και τα laptop. NAI C2.17 Προδιαγραφές ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης πόρων ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΟΡΩΝ 1 Δυνατότητα δημιουργίας υποσυστήματος για την ενσωμάτωση των βίντεο των τουριστικών εμπειριών που θα παραδοθούν από τον ΕΟΤ. 2 Δυνατότητα καθορισμού πεδίων τεκμηρίωσης των πολιτιστικών / τουριστικών πόρων (κειμένων, φωτογραφιών κτλ.), κατ ελάχιστον των: τύπος πόρου (κείμενο, φωτογραφία, βίντεο κτλ.) αναφορά πόρου (περιοχή, παραλία, δάσος, ποτάμι, αρχαιολογικός χώρος, ιστορικό αξιοθέατο, μουσείο, κτήριο, αντικείμενο, έκθεμα, όψη, τομή, ιστορικό γεγονός κτλ.) γεωγραφικός προσδιορισμός (περιοχή, συνοικία, πόλη, νομός κτλ.) γεωγραφικές συντεταγμένες 3 Δυνατότητα εξαγωγής υποσυνόλου πεδίων τεκμηρίωσης σε μορφή XML συμβατή με διαδεδομένα πρότυπα (όπως Dublin Core, CIDOC, DSPACE, RDF κτλ.) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C2.18 Προδιαγραφές Εφαρμογής Αναζήτησης Περιεχομένου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1 Δυνατότητα ανάκτησης πλήρους κειμένου (full text retrieval), όπου τα ανακτώμενα κείμενα δεν θα περιορίζονται μόνο σε αυτά που περιέχουν τις ακριβείς μορφές των όρων αναζήτησης, αλλά θα ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 32 από 75

33 επεκτείνονται και σε εκείνα που περιέχουν και όλους τους κλιτικούς και γραμματικούς τύπους των ζητούμενων λέξεων. Ενσωμάτωση και χρήση μορφολογικών λεξικών της ελληνικής γλώσσας. 2 Δυνατότητα σημασιολογικής ανάκτησης της πληροφορίας, όπου τα αποτελέσματα δεν θα περιορίζονται στις λεκτικές μορφές των λέξεων αναζήτησης, αλλά θα επεκτείνονται και σε κείμενα με σημασιολογικά συγγενείς λέξεις. 3 Σύνταξη μελέτης για τη σχεδίαση 2 οντολογιών (πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου) για την ελληνική γλώσσα 4 Έρευνα και επιλογή 2 οντολογιών (πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου) για την αγγλική γλώσσα. 5 Έρευνα και επιλογή 2 οντολογιών (πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου) για τη γερμανική γλώσσα. 6 Έρευνα και επιλογή 2 οντολογιών (πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου) για την ισπανική γλώσσα. 7 Έρευνα και επιλογή 2 οντολογιών (πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου) για την ρωσική γλώσσα. 8 Δυνατότητα παραμετροποίησης για προσθήκη νέων οντολογιών. 9 Μηχανισμός εγγραφής του χρήστη και δυναμικής δόμησης του προφίλ του ανάλογα με τα αιτήματα του. Όσο αυξάνει η επικοινωνία του χρήστη με το Σύστημα, τόσο αυτό θα διευρύνει την εικόνα του για τον χρήστη και συνεπώς θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σε κάθε του αίτηση μια λίστα αποτελεσμάτων με σειρά βαρύτητας ανάλογη με τα καταγραμμένα του ενδιαφέροντα. Επίσης θα δίνεται δυνατότητα αυτόματης παροχής πληροφοριών σε τακτά διαστήματα ή σε έκτακτες περιπτώσεις ανάλογα με το εκάστοτε διαμορφωμένο προφίλ του χρήστη. Σελίδα 33 από 75

34 10 Δυνατότητα διατύπωσης του αιτήματος αναζήτησης σε φυσική γλώσσα από τον χρήστη 11 Επισημείωση των όρων αναζήτησης και των σημασιολογικά συγγενών λέξεων μέσα στα συμφραζόμενα των ανακτώμενων κειμένων C2.19 Προδιαγραφές Εφαρμογής Προσθήκης Περιεχομένου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1 Δυνατότητα καθορισμού μορφοτύπων εισαγόμενων δεδομένων κειμένου / ήχου / εικόνας / βίντεο 2 Δυνατότητα καθορισμού πεδίων περιγραφής του εισαγόμενου πόρου για κάθε τύπο δεδομένων (κειμένου, ήχου, φωτογραφίας ή βίντεο) τα οποία θα αποτελούν και τα μεταδεδομένα περιγραφής του 3 Δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου χώρου αποθήκευσης του εκάστοτε υποψήφιου πόρου (κατηγορία πληροφορίας, σχετική γεωγραφική περιοχή, σχετικό μουσείο ή αρχαιολογικός χώρος, γλώσσα περιγραφής κειμενικής πληροφορίας κλπ) εκ μέρους του διαχειριστή μέσω ανάλογης σχεδιαστικής διεπαφής (γράφος δένδρου κτλ.) 4 Περιγραφή του μηχανισμού αξιολόγησης και αποδοχής / απόρριψης του προτεινόμενου πόρου 5 Περιγραφή του μηχανισμού παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων των εισαγόμενων πόρων προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΟΤ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C2.20 Προδιαγραφές εφαρμογών προσωποποιημένης παροχής πληροφοριών μέσω κινητού τηλεφώνου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 Δυνατότητα καθορισμού πεδίων Σελίδα 34 από 75

35 περιγραφής των εισαγόμενων πολιτιστικών ή τουριστικών πόρων (γεωγραφικό στίγμα κτλ.) για κάθε τύπο δεδομένων (κειμένου, ήχου, φωτογραφίας ή βίντεο) τα οποία θα αποτελούν και τα μεταδεδομένα περιγραφής του 2 Δυνατότητα καθορισμού του πλήθους και των διαφόρων κατηγοριών σημείων ενδιαφέροντος (POIs) και εκδηλώσεων που θα αποτελούν αντικείμενα πληροφόρησης των χρηστών επισκεπτών μέσω κινητού τηλεφώνου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΟΤ) 3 Καθορισμός της πηγής διάθεσης των ψηφιακών χαρτών καθώς και περιγραφή του μηχανισμού παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων τους προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΟΤ) 4 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών εφαρμογών που θα εξασφαλίζουν την επιτυχή εγκατάσταση και εκτέλεση των προσφερόμενων εφαρμογών για λειτουργικά ios, Android, Windows Phone 8. 5 Οι εφαρμογές κινητού δεν θα πρέπει να απαιτούν για τη λειτουργία τους επιπλέον άδειες χρήσης/πρόσβασης στα συστήματα της Πύλης (CMS, DBMS, κτλ). 6 Περιγραφή μεθοδολογίας αναζητήσεων πολιτιστικών και τουριστικών πόρων με βάση γεωγραφικά δεδομένα C2.21 Προδιαγραφές web εφαρμογής προβολής ψηφιακών διαδρομών ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 1 Περιγραφή μεθοδολογίας χάραξης ψηφιακής διαδρομής με βάση τα άκρα και ένα σύνολο «ενδιάμεσων σημείων πολιτιστικού και ψηφιακού ενδιαφέροντος που επιλέγονται σε συσχέτιση με το προφίλ του χρήστη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 35 από 75

36 2 Περιγραφή μεθοδολογίας αναζητήσεων πολιτιστικών και τουριστικών πόρων με βάση γεωγραφικά δεδομένα 3 Περιγραφή διεπαφής χρήστη για τον καθορισμό των άκρων της ψηφιακής διαδρομής (μέσω χάρτη, λέξεων κλειδιών κτλ.) C2.22 Προδιαγραφές web εφαρμογής ιδεατής περιήγησης σε προκαθορισμένα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΔΕΑΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 1 Περιγραφή των πολυμεσικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την πειστική απόδοση των εκθεμάτων (3D αναπαραστάσεων, τομών, φωτογραφιών διαφόρων όψεων, βίντεο κτλ.) 2 Δυνατότητα καθορισμού κατηγοριών φωτογραφιών (φωτογραφίες εξωτερικού χώρου, κτηρίων, δωματίων, εκθεμάτων κλπ) βάσει των υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής 3 Περιγραφή μεθοδολογίας ιδεατής περιήγησης στα καθορισμένα μουσεία και χώρους που αναφέρονται στο Κεφ. Α3.13 στη Φάση 2.6, κάνοντας χρήση των καθορισμένων πολυμεσικών εργαλείων 4 Εμφάνιση των πληροφοριών για τα επιλεγμένα κτίσματα, αντικείμενα ή εκθέματα σε μορφή κειμένου και δυνατότητα εκφώνησης αυτών με συνθετική φωνή στις πέντε γλώσσες που ζητούνται (Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική). C2.23 Προδιαγραφές εφαρμογών προσωποποιημένης περιήγησης σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους μέσω κινητού τηλεφώνου Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ Η Σελίδα 36 από 75

37 ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας προσωποποιημένης περιήγησης στους ανοικτούς χώρους μέσω σεναρίων χρήσης 2 Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας προσωποποιημένης περιήγησης στους κλειστούς χώρους μέσω σεναρίων χρήσης 3 Χρήση QR codes για την ταυτοποίηση των εκθεμάτων. 4 Προσαρμογή της εφαρμογής πυρήνα για τις εκδόσεις λειτουργικών ios, Android, Windows Phone 8. 5 Αλληλεπίδραση του συστήματος με το ιστορικό της τρέχουσας περιήγησης, των προηγούμενων περιηγήσεων αλλά και του προφίλ ενδιαφερόντων του χρήστη 6 Οι εφαρμογές κινητού δεν θα πρέπει να απαιτούν για τη λειτουργία τους επιπλέον άδειες χρήσης/πρόσβασης στα συστήματα της Πύλης (CMS, DBMS, κτλ). 7 Εμφάνιση σε μορφή κειμένου στο κινητό/tablet του χρήστη πληροφοριών για τα επιλεγμένα κτίσματα, αντικείμενα ή εκθέματα και δυνατότητα εκφώνησης αυτών με συνθετική φωνή στις πέντε γλώσσες που ζητούνται (Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική). C2.24 Προδιαγραφές Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Αναλυτική περιγραφή φάσεων, παραδοτέων και οροσήμων του έργου εκ μέρους του Αναδόχου με κατευθυντήρια γραμμή τα προτεινόμενα στα Κεφ. Α3.13, Α3.14, Α3.15. Σχετικό χρονοδιάγραμμα Gantt. Περιγραφή των αλληλεξαρτήσεων των προτεινόμενων φάσεων 2 Αναλυτική έκθεση του Σχήματος Διοίκησης του Έργου (Οργανόγραμμα Υπευθύνου Έργου, Υπευθύνων Σελίδα 37 από 75 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

38 Φάσεων, Υπευθύνων Παραδοτέων κτλ.) 3 Αναλυτική έκθεση του Σχήματος Υλοποίησης του Έργου (Καθορισμός Επιτροπών εσωτερικής αξιολόγησης, καθορισμός περιοδικών συνεδριάσεων ελέγχου της πορείας του Έργου) 4 Καθορισμός ατόμων επαφής και διαδικασιών επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή (περιοδικών και έκτακτων συναντήσεων) 5 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συστήματος ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μηνιαίες αναφορές προόδου (progress reports) σχετικά με τις εκτελούμενες δραστηριότητες. C2.25 Προδιαγραφές Εκπαίδευσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Πλήρες σετ εγχειριδίων εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική μορφή στα ελληνικά 2 Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων (πλάνο εκπαίδευσης, καλυπτόμενα θέματα, προφίλ εκπαιδευόμενων ομάδων εκπαιδευομένων, ώρες εκπαίδευσης ανά εκπαιδευτική ενότητα και κατηγορία εκπαιδευομένου κτλ.) 2.1 Επιθυμητές ελάχιστες ομάδες εκπαιδευομένων και ώρες εκπαίδευσης: - χειριστές περιεχομένου- 18 ώρες, - διαχειριστές της πύλης- 30 ώρες - προγραμματιστές web-services -60 ώρες. 3 Μεταφορά τεχνογνωσίας σε ειδική κατηγορία εκπαιδευομένων (τεχνική κατάρτιση ώστε να αναλάβει σταδιακά τη διαχείριση και συντήρηση του συστήματος, να έχει τη δυνατότητα τροποποιήσεων, διαμορφώσεων και επεκτάσεων του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του, να υποστηρίζει το υπόλοιπο προσωπικό ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 38 από 75

39 του Φορέα στη χρήση του συστήματος κατά την περίοδο της κανονικής παραγωγικής του λειτουργίας, και να λειτουργεί ως το βασικό εκπαιδευτικό προσωπικό των υπολοίπων χρηστών). C2.26 Γενικές απαιτήσεις για το σύνολο των εφαρμογών ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 Για όλες τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν για τις ανάγκες του έργου, θα παραδοθεί στον ΕΟΤ ο πηγαίος κώδικας με πλήρη τεκμηρίωση ανάλυσης και σχεδιασμού και ελεύθερος δικαιωμάτων. 2 Οι εφαρμογές του Συστήματος που θα παραδοθεί και εγκατασταθεί πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Σε αντίθεση περίπτωση είναι υποχρεωμένος ο Ανάδοχος στον εντοπισμό και την διόρθωση των τυχόν αστοχιών και σφαλμάτων τόσο κατά τη διαδικασία του τελικού ελέγχου όσο και μετά την τελική παράδοση του Έργου. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C2.27 Προδιαγραφές Πιλοτικής Λειτουργίας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Ορισμός περιόδου πιλοτικής λειτουργίας: Μήνες Μ20-Μ21 2 Αναφορά με όλα τα καταγραμμένα προβλήματα και ελλείψεις, καθώς και όλες τις ενέργειες για αντιμετώπιση των προβλημάτων 3 Πλήρες σετ εγχειριδίων λειτουργίας σε ηλεκτρονική μορφή στα ελληνικά 4 Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη (help desk) σχετικά με τη χρήση του συστήματος σε ένα προκαθορισμένο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 39 από 75

40 ωράριο. Επίσης καλείται να διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό τουλάχιστον 2 ατόμων στον χώρο εγκατάστασης του συστήματος για τεχνική βοήθεια και υποστήριξη των χρηστών. C2.28 Προδιαγραφές Υπηρεσιών εγγύησης «καλής λειτουργίας» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ «ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 1 Ορισμός περιόδου «καλής λειτουργίας»: 1 έτος μετά την οριστική παραλαβή του έργου 2 Κατά το διάστημα της εγγύησης «καλής λειτουργίας» ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκρίνεται σε αιτήματα του Φορέα Λειτουργίας εντός 8 εργασίμων ωρών, καθώς και να παρέχει άμεση τηλεφωνική υποστήριξη (helpdesk). Η ελάχιστη διαθεσιμότητα του Αναδόχου για την προσφορά υπηρεσιών συντήρησης και τηλεφωνική υποστήριξης είναι 8 ώρες ημερησίως (π.χ. 9:00 17:00). Επίσης υποχρεούται να αποκαθιστά και να επιλύει προβλήματα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής (μέτριας) σοβαρότητας εντός 24 (αντίστοιχα 48) εργάσιμων ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του Φορέα, εφόσον δεν έχουν προκύψει από κακό-βουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου, θα πρέπει, εντός αυτού του χρονικού ορίου, να προτείνεται εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας. Προβλήματα υψηλής σοβαρότητας θεωρούνται αυτά που εμποδίζουν τις διαδραστικές υπηρεσίες και δεν επιτρέπουν την εισαγωγή και τροποποίηση δεδομένων, ενώ χαμηλής θεωρούνται αυτά που επηρεάζουν μη κρίσιμες και μη χρονικά ευαίσθητες λειτουργίες του συστήματος. Ο σαφής προσδιορισμός των 2 αυτών κατηγοριών Σελίδα 40 από 75 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

41 προβλημάτων θα γίνει μετά από συνεργασία του Φορέα με τον Ανάδοχο. 3 Υπηρεσίες ολοκληρωμένης υποστήριξης της λειτουργίας του συστήματος (διάθεση προσωπικού, δωρεάν συντήρηση, πιθανές βελτιώσεις ή παραμετροποίηση εφαρμογών), καθώς και συμπληρωματική εκπαίδευση του προσωπικού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 4 Κατά το διάστημα της εγγύησης «καλής λειτουργίας» ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαθιστά τυχόν νέες εκδόσεις (patches, updates, upgrades) του λογισμικού και να παραδίδει σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις μεταβολές ή τροποποιήσεις ή επανεκδόσεις των εγχειριδίων. 5 Κατά το διάστημα της εγγύησης «καλής λειτουργίας» ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραμετροποιήσει το σύστημα με τη χρήση stress tests που θα διασφαλίζουν το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αριθμός page views ανά ώρα 6 Κατά το διάστημα της εγγύησης «καλής λειτουργίας» ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραμετροποιήσει το σύστημα με τη χρήση stress tests που θα διασφαλίζουν το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών sec Average Load Time C2.29 Προδιαγραφές Συντήρησης Τεχνικής υποστήριξης (ως δικαίωμα προαίρεσης) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 Ορισμός περιόδου συντήρησηςτεχνικής υποστήριξης: 4 έτη μετά την παρέλευση της περιόδου «καλής ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 41 από 75

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015 ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818515 2015-06-03

15PROC002818515 2015-06-03 Τµήµα : Οικονοµικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Λάζαρος Λαζαρίδης Τηλέφωνο : 2461053982 Fax : 2461053991 E-mail : llazaridis@pta.pdm.gr Κοζάνη, 28/05/2015 Αρ. Πρωτ: 969 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Tσόχα 7, 11521 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: 2132030623 FAX.: 2132030630 e-mail: milonas@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 203.739,84

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο. «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο. «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 508.393,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Τηλ.:2610316242, 2610318224 Fax: 2610317877 e mail: info@aepde.gr Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-77 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 22/04/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 23/09/2013 Αριθ. Πρωτ.: 706 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα