ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΔΛΔΝΗ ΙΜΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΔ: ΣΔΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ 1 P a g e

2 klzxcvbnmqwertyuiopasdhjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ asdfjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ SOFTWARE rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas ΣΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqweκrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2 Σ ε λ ί δ α

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ κέζσ κηαο online εθαξκνγήο. Ο ρξήζηεοπειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα αθνύ ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα λα αλαθέξεη ην πξόβιεκά ηνπ θαη κε βάζε ηε θύζε ηνπ λα ην θαηαηάμεη ζε κηα από ηηο πξνηεηλόκελεο θαηεγνξίεο (π.ρ. software, hardware ). ηε ζπλέρεηα ηα άηνκα ηεο εηαηξείαο ζα πξνρσξάλε ζηελ αλάζεζή ηνπ ζηνλ αξκόδην ππάιιειν θαη ζα ελεκεξώλνπλ ην ζύζηεκα. Πξηλ ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ν πειάηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα δεη πνηνο ην έρεη αλαιάβεη θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπ. Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα είλαη ε php θαη html ελώ ε βάζε δεδνκέλσλ ζα ζηεξίδεηαη ζε mysql. Υξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη απηνί πνπ ζα ελεξγνπνηνύλαηη από ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο ζα έρεη δπλαηόηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξήζηεο θαζώο επίζεο θαη ηε βάζε ησλ εξσηεκάησλ, π.ρ ζα κπνξεί λα δηαγξάθεη θάπνηα εξσηήκαηα πνπ έγηλαλ πξηλ από θάπνηα εκεξνκελία. Δπίζεο ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ρεηξηζηεί ην πξνθίι ηνπ (λα αιιάμεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ) θαη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ηνπ password ζηε δηεύζπλζε ηνπ ηνπ αλ ην έρεη μεράζεη. 3 Σ ε λ ί δ α

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 1.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ...ζει ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ...ζει ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ...ζει ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΔΛΑΣΖ...ζει ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ...ζει ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ...ζει ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ...ζει ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΡΖΣΖ...ζει ΠΔΛΑΣΔ...ζει ΣΔΥΝΗΚΟΗ...ζει ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ...ζει ΘΔΜΑΣΑ...ζει ΠΔΛΑΣΔ...ζει ΒΟΖΘΔΗΑ...ζει ΑΠΟΤΝΓΔΖ...ζει ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ...ζει.26ζει.28 I. Αλάζεζε ζεκαηνο II. Δλεξγνπνίεζε ρξεζηώλ III. Αιιαγή password IV. Δγγξαθή λένπ ηερληθνύ 1.17 ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΤΣΖΜΑΣΟ...ζει.29 2 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 2.1 ΓΛΧΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ...ζει.32ζει.57 ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ CONSTANTS OPERATORS GET THE POST DATA INCLUDES HTML ΚΑΗ PHP PHP KAI ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ PHP ΚΑΗ JAVASCRIPT PHP KAI C++ ENDLINE ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 4 Σ ε λ ί δ α

5 2.2 Ζ ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ HTML...ζει Ζ MYSQL...ζει.60 3 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 3.1 ΠΗΝΑΚΔ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ...ζει.62 Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ PROSOPO H ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ PELATES Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ TEXNIKOI Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ DIAXEIRISTES Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ THEMATA Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ PROVLIMATA 3.2 EIKONIKA ΓΔΓΟΜΔΝΑ...ζει.69 ΠΗΝΑΚΑ PROSOPO ΠΗΝΑΚΑ PROVLMATA 3.3 ΜΟ...ζει. 71 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 5 Σ ε λ ί δ α

6 1 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 1.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Η ηερληθή ππεξεζία είλαη κηα online εθαξκνγή ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πειάηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα αθνύ ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα λα θαηαρσξήζεη πξνβιήκαηα θαη λα αλαδεηήζεη ιύζεηο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Web hosting, MS office, MS Windows, Linux, Antivirus θαη Internet connections. Γραμι διευκφνςεων Ονομαςία καρτζλασ που Βριςκόμαςτε Κφριο Παράκυρο Εφαρμογισ Εικόνα 1 6 Σ ε λ ί δ α

7 1.2ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Η ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο βαζίδεηαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ (MySql), ζηελ νπνία ν θάζε ρξήζηεο πειάηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαρσξεί πξνβιήκαηα γηα όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο θαη λα αλαδεηεί ιύζεηο ζηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα ή λα πεξηκέλεη λα επηιπζεί ην δηθό ηνπ πξόβιεκα. Κάζε θαηαρώξεζε έρεη εκεξνκελία θαηαρώξεζεο, θαηεγνξία πνπ αλήθεη ην πξόβιεκα, πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, εκεξνκελία αλάζεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ηερληθό, εκεξνκελία επίιπζεο, ηνλ ηερληθό πνπ επίιπζε ην πξόβιεκα θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο ρξήζηεο πειάηεο θαηαρσξεί κόλν ηελ θαηεγνξία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πεξηγξαθή, ηα ππόινηπα ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα ή από ηνλ δηαρεηξεζηή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ θαηαρώξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ν δηαρεηξεζηήο ηεο βάζεο εθηειεί ζύγθξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε παιαηόηεξεο θαηαρσξήζεηο σζηε λα απνθύγεη ηηο δηπινεγγξαθέο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πειάηεο δελ έρεη εθηειέζεη αλαδήηεζε πξνβιήκαηνο.έπεηηα αλ ηνπ δώζεη ε βάζε δεδνκέλσλ κνλαδηθόηεηα ζην θαηαρσξεζέλ πξόβιεκα ηόηε ην αλαζέηεη ζε έλαλ απν ηνπο ηερληθνύο πξνο επίιπζε, κε εκεξνκελία αλάζεζεο. Μεηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ε ιύζε θαηαρσξείηαη κε εκεξνκελία θαη ν νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα βιέπεη έπεηηα από αλαδήηεζε ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σαπηόρξνλα ζηέιλεηαη εηδνπνίεζε ζηνλ ρξήζηε πειάηε πνπ θαηαρώξεζε ην πξόβιεκα κε ηελ άλδεημε νηη επηιύζεθε. ε πεξίπησζε αλαδήηεζεο πξνβιήκαηνο ν ρξήζηεο πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ην username ηνπ θαη ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ πηζαλόλ λα πεξηέρνληαη ζε πεξηγξαθή πξνβιήκαηνο ή ιύζε πξνβιήκαηνο θαη εθηειεί αλαδήηεζε. 7 Σ ε λ ί δ α

8 1.3 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Για να ειςζλκουμε ςτθν εφαρμογι ανοίγουμε το Internet Explorer και ςτθ γραμμι διευκφνςεων γράφουμε και πατάμε Enter όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 2. Εικόνα 2 8 Σ ε λ ί δ α

9 1.4 ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΔΛΑΣΖ ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά επηιέγνπκε «Δγγξαθή Πειάηε» θαη ζηε ζειίδα ηνπ πεξηεγεηή καο εκθαλίδνληαη ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπκε σζηε λα εγγξαθνύκε ζηελ ππεξεζία. πκπιήξώλνπκε ηα ζηνηρεία καο θαη παηάκε ζηελ επηινγή «ΔΓΓΡΑΦΗ». Σα ππνρξεσηηθά πεδία είλαη ην «ΟΝΟΜΑ», ην «ΔΠΩΝΤΜΟ», ην « » θαη ην αλ είλαη απιόο ρξήζηεο ή εηαηξεία. Έπεηηα ν ρξήζηεο επηιέγεη ην επηζπκεηό username θαη password γηα λα εηζέξρεηαη ζηελ ππεξεζία. Η ζπκπιήξσζε όισλ ησλ πεδίσλ γίλεηαη είηε κε κηθξά είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα. Εικόνα 3 Έλα ηππηθό παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ παηάκε γηα επηβεβαίσζε ην θνπκπί «ΔΓΓΡΑΦΖ». Αλ θάλνπκε ιάζνο θαη ζέινπκε λα εθαζαξίζνπκε όια ηα πεδία παηάκε ην θνπκπί «ΚΑΘΑΡΗΜΟ». Εικόνα 4 9 Σ ε λ ί δ α

10 1.5 ΤΝΓΔΖ ΠΔΛΑΣΖ Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ πειάηε ρξήζηε αθνύ εηζέιζνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ππεξεζία όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2, πάκε αξηζηεξά ζην κελνύ, ζην ππνκελνύ «ΤΣΖΜΑ» θαη παηάκε ζηελ επηινγή «ύλδεζε». φνδεςθ Εικόνα 5 Αφοφ ειςζλκουμε ςτθν υπθρεςία ςτθν δεξιά πλευρά τθσ εφαρμογισ κα εμφανιςτεί το πλαίςιο τθσ εικόνασ 6. Εδϊ ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία μασ. Είναι τα ίδια που είχαμε χρθςιμοποιιςει και ςτθν εγγραφι χριςτθ. Ζπειτα πατάμε το κουμπί «ΕΙΟΔΟ». Στθν εφαρμογι εμφανίηεται το κείμενο τθσ εικόνασ 7 «Ζχετε ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα με username jim ωσ πελάτθσ.». 10 Σ ε λ ί δ α

11 Μετά τθν ςφνδεςθ μπορεί ο χριςτθσ πελάτθσ να χρθςιμοποιεί τθν εφαρμογι και να περιθγθκεί ςτο μενοφ των επιλογϊν. Εικόνα 6.. Ζχετε ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα με username jim ωσ πελάτθσ. Εικόνα 7 11 Σ ε λ ί δ α

12 1.6 ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ Γηα ηελ αλαδήηεζε πξνβιήκαηνο ζηε βάζε δεδνκέλσλ αθνύ εηζέιζνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ππεξεζία όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2, πάκε αξηζηεξά ζην κελνύ, ζην ππνκελνύ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ» θαη παηάκε ζηελ επηινγή «Αλαδήηεζε». Αναηιτθςθ Εικόνα 8 9. Εμφανίηεται ςτο δεξιό παράκυρο τθσ εφαρμογισ το πλαίςιο τθσ εικόνασ Αναηιτθςθ Username Χριςτθ πελάτθ Εικόνα 9 Ειςαγωγι περιγραφισ προβλιματοσ 12 Σ ε λ ί δ α

13 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο ζπκπιεξώλεη ην username ηνπ, θαη ζην πεδίν από θάησ αθξηβώο ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη. Σέινο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «ΑΝΑΕΖΣΖΖ». Αλ ηπρόλ ην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη έρεη θαηαρσξεζεί παιηόηεξα από άιιν ρξήζηε πειάηε θαη έρεη επηιπζεί, εκθαλίδνληαη ηα απνηιέζκαηα κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο ιύζεηο όπσο θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 10. Αποτελζςματα αναηιτθςθσ Εικόνα Σ ε λ ί δ α

14 Αλ ηπρόλ ην πξόβιεκα δελ έρεη μαλαθαηαρσξεζεί ε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ηεο εηθόλαο 11. Πρόβλθμα που ζκεςε ο χριςτθσ με username : jim Δεν ζχουν γίνει καταχωριςεισ Δεν ζχουν Εικόνα Σ ε λ ί δ α

15 1.7 ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ Μεηά ηελ αλαδήηεζε, αλ ηπρόλ δελ έρεη θαηαρσξεζεί ην πξόβιεκα ηνπ ρξήζηε θαη δελ ππάξρεη απάληεζε, ηνηε ν ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ» ηελ επινγή «Νέν Πξόβιεκα» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 12. Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο θαηαρσξεί ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην πξόβιεκα, Web hosting, MS office, MS Windows, Linux, Antivirus θαη Internet connections. Αθξηβώο δίπια πξνζζέηεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επηιέγεη ηνν θνπκπί «ΑΠΟΣΟΛΖ». Αλ ηπρόλ ππάξρεη ιάζνο θαη ζέινπκε λα ζβήζνπκε όια όζα γξάςακε παηάκε ην θνπκπί «ΚΑΘΑΡΗΜΟ». Εικόνα ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΡΖΣΖ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ» ηελ επινγή «Πξνβιήκαηα ρξήζηε» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο Σ ε λ ί δ α

16 Προβλιματα χριςτθ Εικόνα 13 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηα πξνβιήκαηα πνπ έζεζε ηαμηλνκεκέλα. Σα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο. Δπίζεο εκθαλίδνληαη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ, δειαδή ην ζέκα, ηνλ ηερληθό πνπ έιύζε ην πξόβιεκα, ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο, ηελ ιύζε θαη ηελ εκεξνκελία πνπ επηιύζεθε ην πξόβιεκα. Αλ θάπνην πξόβιεκα δελ έρεη επηιπζεί αθόκε ζην πεδίν «ΛΤΖ» εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Δ ΟΤΡΑ» αιιηώο εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Λύζε». Σέινο εδώ κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο πειάηεο λα δηαρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ζέζεη θαη λα δηαγξάςεη όηη ζέιεη. Προβλιματα χριςτθ Εικόνα Σ ε λ ί δ α

17 1.9 ΠΕΛΑΣΕ Ο χριςτθσ πελάτθσ επιλζγει απο το μενοφ επιλογϊν αριςτερά, ςτο υπομενοφ «ΑΡΧΕΙΑ» τθν επλογι «Πελάτεσ» και εμφανίηεται ςτο δεξιό παράκυρο τθσ υπθρεςίασ θ καρτζλα τθσ εικόνασ 16. Πελάτεσ Εικόνα 15 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νινπο ηνπο ρξεζηεο πειάηεο πνπ είλαη εγεγγξακκέλνη ζηελ ππεξεζία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα δεη ν νπνηζδήπνηε είλαη ην επώλπκν, ην όλνκα, ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο, ηελ θαηεγνξία, ην ΑΦΜ, ην , ην 17 Σ ε λ ί δ α

18 ηειέθσλν θαη ην username πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο. Ο ρξήζηεο πειάηεο δελ έρεη θακία αξκνδηόηεηα δηαρείξεζεο ή ηξνπνπνηήζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηώλ. Εικόνα ΣΔΥΝΗΚΟΗ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΑΡΥΔΗΑ» ηελ επινγή «Σερληθνί» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 18. Σεχνικοί Εικόνα Σ ε λ ί δ α

19 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νινπο ηνπο ηερληθνύο πνπ είλαη εγεγγξακκέλνη ζηελ ππεξεζία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα δεη ν νπνηζδήπνηε είλαη ην επώλπκν, ην όλνκα, ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο, ηηο ζπνπδέο ηνπ εθάζηνηε ηερληθνύ, ηελ εηδηθεπζε ηνπ, ην ΑΦΜ, ην , ην ηειέθσλν θαη ην username πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο. Ο ρξήζηεο πειάηεο δελ έρεη θακία αξκνδηόηεηα δηαρείξεζεο ή ηξνπνπνηήζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηερληθώλ. Εικόνα ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΑΡΥΔΗΑ» ηελ επινγή «Πξνβιήκαηα» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο Σ ε λ ί δ α

20 Προβλιματα Εικόνα 19 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηα πξνβιήκαηα πνπ έζεζαλ όινη νη ρξήζηεο πειάηεο ηαμηλνκεκέλα. Σα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο. Δπίζεο εκθαλίδνληαη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ, δειαδή ην ζέκα, ηνλ ηερληθό πνπ έιύζε ην πξόβιεκα, ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο, ηελ ιύζε θαη ηελ εκεξνκελία πνπ επηιύζεθε ην πξόβιεκα. Αλ θάπνην πξόβιεκα δελ έρεη επηιπζεί αθόκε ζην πεδίν «ΛΤΖ» εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Δ ΟΤΡΑ» αιιηώο εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Λύζε». Προβλιματα Εικόνα Σ ε λ ί δ α

21 1.12 ΘΔΜΑΣΑ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΑΡΥΔΗΑ» ηελ επινγή «Θέκαηα» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 22. Θζματα Εικόνα 21 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα θαη λα επηιύζεη πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ. Σα ζέκαηα όπσο θαίλνληαη θαη ζηελ εηθόλα 22 εηλαη : Web hosting, MS office, MS Windows, Linux, Antivirus θαη Internet connections. 21 Σ ε λ ί δ α

22 Εικόνα ΠΔΛΑΣΔ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΠΔΛΑΣΔ» ηελ επινγή «ηνηρεία Πειάηε» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 24. τοιχεία Πελάτθ Εικόνα 23 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηνπ ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρεη εηζάγεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ ππεξεζία. Μπνξεί λα 22 Σ ε λ ί δ α

23 αιάμεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν παξνπζηάδεη δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ. ε θάζε πεδίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί είηε ηελ επηινγή «Γηόξζωζε» γηα λα ηζάγεη ηα λέα ζηνηρεία, ή ηελ επηινγή «Αθύξωζε» γηα λα επαλαθέξεη ην πεδίν ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε ηνπ. Σέινο κπνξεί λα απνζηείιεη ηνλ θσδηθό εηζόδνπ ηνπ ζην ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ην μεράζεη. Εικόνα ΒΟΖΘΔΗΑ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΜΔΝΟΤ ΔΠΗΛΟΓΧΝ» ηελ επινγή «Βνήζεηα». 23 Σ ε λ ί δ α

24 Βοικεια Εικόνα 25 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νδεγίεο γηα ην πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή, πώο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εγγξαθε ηνπ ζηελ ππεξεζία θαη όια εθείλα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. 1 Εικόνα Σ ε λ ί δ α

25 1.15 ΑΠΟΤΝΓΔΖ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΤΣΖΜΑ» ηελ επινγή «Απνζύλδεζε». Αποςφνδεςθ Εικόνα 27 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί παηώληαο απηήλ ηελ επηινγή λα απνζπλδεζεί από ηελ εθαξκνγή θαη λα επηζηξέςεη ζηελ θαηάζηαζε πξηλ ζπλδεζεί νπνπ νη επηινγέο ηνπ είλαη ζπγθεθξηκέλεο. 25 Σ ε λ ί δ α

26 1.16 ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο έρεη επηπιένλ επινγέο ζηελ δηάζεζή ηνπ γηα ηελ δηαρείξεζε ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Μπνξεί ζπγθεθξηκέλα λα : Δλεξγνπνηεί ρξήζηεο πειάηεο. Αλαζέηεη ζε ηερληθνύο ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Καηαρσξεί λένπο ηερληθνύο. Αιάδεη ηα password ησλ ρξεζηώλ πιαηώλ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Ανάκεςθ προβλιματοσ Ενεργοποίθςθ χρθςτών Αλλαγι password Εγγραφι τεχνικοφ Εικόνα 28 I. Αλάζεζε πξνβιήκαηνο Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Αλάζεζε πξνβιήκαηνο». Εικόνα Σ ε λ ί δ α

27 Δδώ κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο ηεο βάζεο θαη ηεο εθαξκνγήο λα αλαζέηεη ζε ηερληθνύο ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζέηνπλ νη ρξήζηεο πειάηεο. II. Δλεξγνπνίεζε ρξεζηώλ Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Δλεξγνπνίεζε ρξεζηώλ». Εικόνα 30 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην θνπηάθη ζην πεδίν «Δπηινγή» θαη έπεηηα παηά ην θνπκπ «ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ». Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνζηέιεηαη έλα επηβεβαησηηθό ζηνλ ρξήζηε πειάηε γηα λα ελεκεξσζεί νηη ελεξγνπνηήζεθε ν ινγαξηαζκόο ηνπ θαη ηαπηόρξνλα ηνπ γλσζηνπνηείηαη ην username θαη ην password. III. Αιιαγή password Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Αιιαγή password». Εικόνα Σ ε λ ί δ α

28 Δδώ ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ην λέν username θαη ην λέν password ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη θάλεη θιίθ ζην θνπκπί «ΑΛΛΑΓΖ». Με απηόλ ηνλ ηξόπν αιιάδνπλ ηα ζηνηρεία εηζόδνπ νπνηνπδήπνηε ρξήζηε πειάηε ή ηερληθνύ θαη απνζηέινληαη ζην e mail ηνπ. IV. Δγγξαθή λένπ ηερληθνύ Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Δγγξαθε λένπ ηερληθνύ». Δδώ ν δηρεηξηζηήο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ ηερληθνύ θαη νξίδεη ην username θαη ην password γηα ηελ είζνδό ηνπ ζηελ ππεξεζία. Έπεηηα παηάεη ζην θνπκπί «ΔΓΓΡΑΦΖ» γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ θαηαρώξηζε. Αλ ζέιεη λα θαζαξίζεη ηα πεδία γηα ιόγνπο ιάζνπο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην θνπκπί «ΚΑΘΑΡΗΜΟ». Εικόνα Σ ε λ ί δ α

29 1.17 ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΤΣΖΜΑΣΟ Ο ηερληθόο θαλεη ηελ εηζνδό ηνπ ζην ζύζηεκα, πιεθηξνινγώληαο ηνπο θσδηθνύο ηνπο νπνίνπο ερεη πάξεη απν ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο εηλαη θαη ην κνλαδηθν πξόζσπν πνπ δηαρεηξηδεηαη ηελ εθαξκνγε θαη ερεη ηελ δηλαηνηεηα απηή. 29 Σ ε λ ί δ α

30 ηελ εηθόλα πνπ εκθαλίδεηαη πην θάησ βιέπνπκε ηελ θαξηέια κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ ηερληθό απν ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ηερληθόο ερεη ηελ δπλαηόηεηα λα δώζεη απάληεζε ζην θάζε πξόβιεκα έηζη ώζηε ν θάζε πειάηεο λα πάξεη ηελ απάληεζε ηνπ όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα. 30 Σ ε λ ί δ α

31 Δδώ γίλεηαη ε θαηαρώξεζε ηεο απάληεζεο πνπ δίλεη ν ηερληθόο θαη αθνξά ηελ επίιπζε ηνπ δεδνκέλνπ εθείλε ηελ ζηηγκή πξνβιήκαηνο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Μεηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο επίιπζεο ζην ζύζηεκα ν πειάηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεη ηελ απάληεζε θαη λα δώζεη ηελ ιύζε πνπ έςαρλε γηα ην πξόβιεκα ηνπ. Να επηζεκάλνπκε νηη όιεο νη απαληήζεηο καδί κε ηα εξσηήκαηα ηνπο εηλαη εκαθαλείο ζε θάζε ρξήζηε πνπ έρεη θαλεη θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζην ζύζηεκα θαη θπζηθά ερεη ζπλδεζεί κε ηελ εθαξκνγή. 31 Σ ε λ ί δ α

32 2 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 2.1 ΓΛΧΔ ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΗΜΟΤ Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε PHP θαη έλαο ζπκβαηόο webserver ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ν XAMPP πνπ εκπεξηέρεη ηνλ Apache σζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ε ηζηηνζειίδα ζε HTML Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε MySql πνπ απνηειεί ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε ιύζε γηα ηελ αλάπηπμε βαζεσλ δεδνκέλσλ παγθνζκίσο, θαζώο δηαηίζεηαη θαη δσξεάλ απν ηνλ δηθηπαθό ηόπν Η PHP ρξεζηκνπνηήζεθε έλαληη ηεο HTML δηόηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηζηηνζειίδεο κε δπλακηθό πεξηελρόκελν, δειαδή λα ζπλδέεηαη κε άιιεο ζειίδεο ζηνλ server ή κε άιινπο δηηπαθνύο ηόπνπο, δηόηη ζπλεξγάδεηαη άξηζηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη ππνζηήξηδεη άςνγα javascript. Ζ ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ PHP (Hypertext PreProcessor Πξνεπεμεξγαζηήο Τπεξθεηκέλνπ) Η PHP είλαη κηα scripting γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ, πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ. Αλ θαη έρεη 32 Σ ε λ ί δ α

33 εμειηρζεί ζε κηα γιώζζα γεληθήο ρξήζεο, ε θύξηα δύλακε ηεο παξακέλεη ζην ρώξν ηνπ web development. Πνιιά από ηα γλσζηόηεξα πξνγξάκκαηα online forum ή wiki είλαη γξακκέλα ζε PHP, θαη ν ζπλδπαζκόο ηεο κε ηνλ Apache web server θαη ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ mysql, είλαη ηόζν ζπρλόο πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά σο LAMP. Η ζύληαμε ηεο ζπκίδεη αξθεηά απηή ηεο C θαη είλαη αξθεηά απιή ζηελ εθκάζεζε αθόκα θαη από αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο. 33 Σ ε λ ί δ α

34 Μηα ζειίδα PHP πεξλά από επεμεξγαζία από ζπκβαηό web server (π.ρ. Apache ), ώζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ην ηειηθό πεξηερόκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ ζε κνξθή θώδηθα HTML. Έλα αξρείν κε θώδηθα PHP ζα πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε επέθηαζε (π.ρ. *.php, *.php4, *.phtml θ.ά.). Η ελζσκάησζε θώδηθα ζε έλα αξρείν επέθηαζεο.html δελ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζηνλ browser ηνλ θώδηθα ρσξίο θακία επεμεξγαζία, εθηόο αλ έρεη γίλεη ε θαηάιιειε ξύζκηζε ζηα MIME types ηνπ server. Δπίζεο αθόκε θη όηαλ έλα αξρείν έρεη ηελ επέθηαζε.php, ζα πξέπεη ν server λα είλαη ξπζκηζκέλνο γηα λα επεμεξγάδεηαη θώδηθα PHP. ήκεξα πεξηζζόηεξα από web sites, πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην 35% ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ Γηαδηθηύνπ, ρξεζηκνπνηνύλ scripts γξακκέλα κε ηε γιώζζα PHP, ελώ ην ππόινηπν 65% ην κνηξάδνληαη ζηαηηθέο ζειίδεο HTML θαη όιεο νη άιιεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Πξόθεηηαη γηα κηα εμέιημε πνπ ν ίδηνο ν Rasmus Lerdorf ζε πξόζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ δήισζε όηη δελ πεξίκελε όηαλ, πξηλ από 10 ρξόληα, δεκηνπξγνύζε ηηο πξώηεο γξακκέο θώδηθα PHP. Σόληζε όκσο όηη ε PHP δελ ζα είρε γίλεη ηόζν δεκνθηιήο αλ ε εμέιημή ηεο είρε παξακείλεη πξνζσπηθή ηνπ πξνζπάζεηα θαη δελ είρε βνεζεζεί από ηνπο Andi Gutmans, Zeev Suraski θαη ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή πξνγξακκαηηζηώλ από νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Σα πεξηζζόηεξα web sites επί ηνπ παξόληνο ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο ηηο εθδόζεηο 4 θαη 5 ηεο PHP. Με ηηο γιώζζεο Perl θαη C/C++ ζηηο νπνίεο έρεη ηηο ξίδεο ηεο, ε PHP έρεη εμαηξεηηθή νκνηόηεηα σο πξνο ηνλ ηξόπν ζύληαμεο. Ση είλαη ν Apache ; Ο Apache είλαη έλαο ειεύζεξα δηαζέζηκν δηαθνκηζηήο Web πνπ δηαλέκεηαη ζε "αλνηθηνύ θώδηθα" ινγηζκηθό.η Έθδνζε 2.0 ηξέρεη ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην Unix (όπσο ην Linux, Solaris, Digital UNIX, θαη AIX).ύκθσλα κε ηελ Netcraft (www.netcraft.com) ην 60% όισλ ησλ ηνπνζεζηώλ Web ζην Internet ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Apache θαζηζηώληαο ηνλ έηζη, σο ηνλ πην δηαδεδνκέλν δηαθνκηζηή απηή ηελ ζηηγκή. 34 Σ ε λ ί δ α

35 Παξάδεηγκα ζύληαμεο θώδηθα PHP Ο θώδηθαο PHP κηαο ηζηνζειίδαο πεξηθιείεηαη από ηα tags <?php θαη?> Σελ απεηθόληζε θεηκέλνπ αλαιακβάλνπλ νη εληνιέο print ή echo. Γηα παξάδεηγκα, ν αθόινπζνο θώδηθαο PHP: <?php print "Hello world!";?> Θα εκθαλίζεη ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ ηε θξάζε: Hello world! Δλαιιαθηηθά, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα tags <script language=php> θαη </script>: <script language=php> print "Hello world!"; </script> Όκσο απηή ε ηειεπηαία κέζνδνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, θαζώο ε ρξήζε ησλ tags <?php θαη?> είλαη πην απιή θαη έρεη επηθξαηήζεη. (Πιεξνθνξίεο: Δλεξγνπνηώληαο ηε ξύζκηζε asp_tags = On ζην αξρείν ξπζκίζεσλ ηεο PHP (php.ini), κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα tags <% θαη %> ηεο γιώζζαο ASP. Όκσο θάηη ηέηνην δελ ζπλίζηαηαη λα γίλεη, θαζώο ε ππνζηήξημε ησλ tags απηώλ έρεη απελεξγνπνηεζεί ζηελ PHP 6.0) Μεξηθνί αθόκε ηξόπνη γηα λα εκθαλίζεηε ηε θξάζε "Hello world" είλαη νη εμήο: <?php echo("hello world!"); 35 Σ ε λ ί δ α

36 ?> ή <?php echo "Hello world!";?> ή <?php print <<<EOF Hello world! EOF;?> ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ν δείθηεο ηεξκαηηζκνύ επεμεξγαζίαο <<<EOF, ηζρύνπλ ηα εμήο: Ακέζσο κεηά ην <<<EOF ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη αιιαγή γξακκήο ρσξίο θαλέλα θελό δηάζηεκα (space). Σν EOF; ζα πξέπεη επίζεο λα βξίζθεηαη ζε κία αλεμάξηεηε γξακκή, ρσξίο θαλέλα θελό δηάζηεκα πξηλ ή κεηά από απηό. Αλ δελ αθνινπζήζεηε ηνπο παξαπάλσ θαλόλεο, ην script ζα εκθαλίζεη parse error. Αλ ε θξάζε πνπ ζέινπκε λα πξνβάιινπκε δελ πεξηέρεη θελά δηαζηήκαηα θαη ζεκεία ζηίμεο, κπνξνύκε λα παξαιείςνπκε ηα εηζαγσγηθά. <?php print Hello;?> Απνηέιεζκα: Hello 36 Σ ε λ ί δ α

37 Δπίζεο, αληί γηα δηπιά εηζαγσγηθά, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κνλά. <?php print 'Hello world!';?> Θα πξέπεη όκσο λα πξνζέμνπκε ώζηε ε πξνβαιιόκελε θξάζε λα μεθηλά θαη λα ηειεηώλεη κε ηνλ ίδην ηξόπν. Γειαδή αλ επηιέμνπκε λα μεθηλά κε δηπιά εηζαγσγηθά, ζα πξέπεη επίζεο λα θιείλεη κε δηπιά θαη όρη κε κνλά, αιιηώο ζα εκθαληζηεί ζθάικα επεμεξγαζίαο (parse error ). Όπσο εύθνια κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο, ζηε γιώζζα PHP ππάξρνπλ ζπλήζσο πεξηζζόηεξνη από έλαο ηξόπνη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην ίδην απνηέιεζκα. Η δηαθνξά κεηαμύ απηώλ ησλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ κεξηθέο θνξέο έγθεηηαη ζηελ ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ θώδηθα από ηνλ web server. ε θάζε πεξίπησζε, κηιάκε γηα δηαθνξέο ιίγσλ εθαηνζηώλ ή ρηιηνζηώλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, πνπ κάιινλ ζεσξνύληαη ακειεηέεο. Πξνζέμηε όηη, όπσο θαη ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C++, έηζη θαη ζηελ PHP πνπ έρεη βαζηζηεί ζε απηή, θάζε εληνιή θιείλεη κε ηνλ ραξαθηήξα ειιεληθνύ εξσηεκαηηθνύ ";". Ο ραξαθηήξαο απηόο κπνξεί όκσο λα παξαιεηθζεί αλ ν θώδηθαο πεξηιακβάλεη κόλν κία εληνιή. Μπνξεί επίζεο λα παξαιεθζεί ζηελ ηειεπηαία εληνιή, πξηλ ην θιείζηκν ηνπ θώδηθα. Οη αιιαγέο γξακκώλ ζηνλ θώδηθα PHP δελ είλαη απαξαίηεηεο, αιιά έρνπλ ζαλ κνλαδηθό ζθνπό λα θάλνπλ ηνλ θώδηθα πην επαλάγλσζην από ηνλ πξνγξακκαηηζηή. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα δύν παξαθάησ δείγκαηα θώδηθα PHP: <?php print "Hello world! "; print "How are you today?";?> θαη <?php print "Hello world! "; 37 Σ ε λ ί δ α

38 print "How are you today?";?> έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα θαη απεηθνλίδνπλ ηελ εμήο θξάζε: Hello world! How are you today? Δπίζεο, ν πξνγξακκαηηζηήο δελ ζα πξέπεη λα μερλά όηη όπσο ζπκβαίλεη γεληθόηεξα ζηε γιώζζα κνξθνπνίεζεο HTML, έηζη θαη ζην πεξηερόκελν πνπ παξάγεη κηα ζειίδα PHP, νη αιιαγέο γξακκώλ αγλννύληαη από ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ. <?php echo "Απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή.";?> Σν απνηέιεζκα κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θώδηθα ζα είλαη: Απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή. Γηα λα ιπζεί ην πξόβιεκα απηό, ζα πξέπεη ζηνλ θώδηθα PHP λα ρξεζηκνπνηεζεί ην tag <br /> ηεο γιώζζαο HTML. Γειαδή, γηα λα εκθαληζηνύλ ζσζηά νη αιιαγέο γξακκώλ, ν παξαπάλσ θώδηθαο ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί σο εμήο: <?php echo "Απηή είλαη κηα γξακκή.<br /> Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή.<br /> Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή.";?> Δλαιιαθηηθά, ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην function nl2br (new line to br) πνπ πεξλά απηόκαηα ηα HTML tags 38 Σ ε λ ί δ α

39 <br /> ζηηο αιιαγέο γξακκώλ. Υξεζηκνπνηώληαο ην function nl2br, ν παξαπάλσ θώδηθαο ζα δηακνξθσζεί ζε: <?php echo nl2br("απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή.");?> Ο browser ζα απεηθνλίζεη ην θείκελν κε αιιαγέο γξακκώλ, δειαδή: Απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή. Δδώ ζα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη αληί λα παηήζεηε ην Enter ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο ραξαθηήξεο \n, πνπ ηζνδπλακνύλ κε αιιαγή γξακκήο. ρόιηα Όηαλ ν πξνρσξεκέλνο πξνγξακκαηηζηήο θηάζεη ζην ζεκείν λα δεκηνπξγεί νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο PHP, ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηήζεη ζρόιηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πεξίπινθνπ θώδηθα, ώζηε λα ζπκάηαη ηε ιεηηνπξγία πνπ εθηεινύλ. ρόιηα κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ είηε κε δύν ραξαθηήξεο θαζέηνπ // ζηελ αξρή θάζε γξακκήο, είηε κε /* θαη */ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ ζρνιίνπ αληίζηνηρα (αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ γξακκώλ ηνπ). Σν θείκελν πνπ ζεκεηώλεηαη κε απηό ηνλ ηξόπν, αγλνείηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θώδηθα PHP από ηνλ web server. Παξάδεηγκα 1: <?php //ρόιην: ν παξαθάησ θώδηθαο εκθαλίδεη κηα θξάζε print "Καιεκέξα!";?> Παξάδεηγκα 2: 39 Σ ε λ ί δ α

40 <?php /* Δδώ εκθαλίδνπκε κηα άιιε θξάζε */ print "Απηό είλαη έλα δνθηκαζηηθό θείκελν";?> Μεηαβιεηέο, constants θαη strings Μεηαβιεηέο Όπσο νη πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, έηζη θαη ε PHP ππνζηεξίδεη κεηαβιεηέο. ηελ PHP νη κεηαβιεηέο θέξνπλ σο πξόζεκα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ δνιιαξίνπ ($). Έλα πνιύ απιό παξάδεηγκα όπνπ νξίδεηαη ε ηηκή κηαο κεηαβιεηήο θαη ζηε ζπλέρεηα απεηθνλίδεηαη ζηνλ browser ησλ επηζθεπηώλ, είλαη ην εμήο: <?php $text = "Καιεκέξα!"; print $text;?> Η εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ θώδηθα ζα εκθαλίζεη ην πεξηερόκελν ηεο κεηαβιεηήο $text, δειαδή ηε θξάζε: Καιεκέξα! Δίλαη εθηθηό επίζεο κηα κεηαβιεηή λα επεθηαζεί κε πεξηζζόηεξεο ηηκέο, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ραξαθηήξα.= (πξνζέμηε ηελ ηειεία πξηλ ην "ίζνλ"). Σε δηαθνξά.= (κε ηειεία) θαη = (ρσξίο ηειεία) ηε βιέπνπκε ζηα δύν επόκελα παξαδείγκαηα. Δπαλαθαζνξηζκόο ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο κε = <?php // Αξρηθόο θαζνξηζκόο ηεο κεηαβιεηήο $text $text = "Καιεκέξα. "; 40 Σ ε λ ί δ α

41 // Δπαλαθαζνξηζκόο ηνπ $text (ε αξρηθή ηηκή αληηθαζίζηαηαη) // Πξνζέμηε όηη εδώ ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ραξαθηήξα = ρσξίο ηειεία $text = "Καισζήξζαηε."; print $text;?> Απνηέιεζκα: Καισζήξζαηε. Δπέθηαζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο κε.= <?php // Αξρηθόο θαζνξηζκόο ηεο κεηαβιεηήο $text $text = "Καιεκέξα. "; // Δπέθηαζε ηνπ $text κε λέεο παξακέηξνπο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο // Πξνζέμηε όηη εδώ πξηλ ην = ππάξρεη ηειεία $text.= "Καισζήξζαηε. "; $text.= <<<EOF Διπίδσ ε ζειίδα κνπ λα ζαο θαλεί ελδηαθέξνπζα EOF; print $text;?> Απνηέιεζκα: Καιεκέξα. Καισζήξζαηε. Διπίδσ ε ζειίδα κνπ λα ζαο θαλεί ελδηαθ έξνπζα. Η PHP επηηξέπεη ηελ ηκεκαηηθή αληηθαηάζηαζε πεξηερνκέλσλ ζε strings κε ην function str_replace(). Η ρξήζε ηνπ θαίλεηαη ζην αθόινπζν παξάδεηγκα: 41 Σ ε λ ί δ α

42 <?php //Αξρηθόο νξηζκόο ηνπ $text $text = "Καισζήξζαηε ζην site κνπ! ην site απηό ζα βξείηε όιεο ηηο ηειεπηαίεο εηδήζεηο"; //Αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο "site" κε ην "δηθηπαθό ηόπν" ζε όια ηα ζ εκεία ηνπ $text $text = str_replace("site", "δηθηπαθό ηόπν", $text); //Απεηθόληζε ηνπ $text print $text;?> Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ην αθόινπζν: Καισζήξζαηε ζην δηθηπαθό ηόπν κνπ. ην δηθηπαθό ηόπν απηό ζα β ξείηε όιεο ηηο ηειεπηαίεο εηδήζεηο. Σν function str_replace() είλαη case sensitive, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη παίδεη ξόιν ε δηαθνξά πεδώλ θαη θεθαιαίσλ γξακκάησλ ζηελ αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ρσξίο πεξηνξηζκνύο κεηαμύ πεδώλ θαη θεθαιαίσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην function str_ireplace() (case insensitive string replace), ην νπνίν όκσο ππνζηεξίδεηαη κόλν από ηελ έθδνζε 5.0 θαη λεόηεξε ηεο γιώζζαο PHP. Constants Οη constants δελ θέξνπλ πξόζεκα θαη νξίδνληαη κε ηελ εληνιή define <?php define("text","καιεκεξα!"); print text;?> 42 Σ ε λ ί δ α

43 Απνηέιεζκα Καιεκέξα! Operators (Σειεζηέο) Οη operators ζέηνπλ πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ελόο ηκήκαηνο θώδηθα. Οη operators δηαηππώλνληαη κε ηηο εληνιέο if, elseif, else ή switch/case ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζύκβνια!=, ==, >, <, <=, >=. Αλαιπηηθά: Operators ζύγθξηζεο $a == $b Σν $a είλαη ίζν κε ην $b $a!= $b Σν $a δελ είλαη ίζν κε ην $b $a > $b Σν $a είλαη κεγαιύηεξν ηνπ $b $a >= To $a είλαη κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ $b Operators καζεκαηηθώλ πξάμεωλ $a + $b Πξόζζεζε $a ζπλ $b $a $b Αθαίξεζε $a $b $a * $b Πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ $a επί ην $b $a / $b Γηαίξεζε $a πξνο $b $a++ Αύμεζε ηνπ $a θαηά 1 κνλάδα $a Μείσζε ηνπ $a θαηά 1 κνλάδα Λνγηθνί operators && θαη ή! όρη 43 Σ ε λ ί δ α

44 Αθνινπζνύλ κεξηθά δείγκαηα θώδηθα όπνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαπάλσ operators θαη ε "κεηάθξαζή" ηνπο. if ($a > $b) Αλ ην $a είλαη κεγαιύηεξν από ην $b if ($a > $b && $c < $d) Αλ ην $a είλαη κεγαιύηεξν από ην $b θαη ην $c είλαη κηθξόηεξν από ην $d if ($text1 == "Καιεκέξα" $text2 == "Καιεζπέξα") Αλ ην $text1 είλαη "Καιεκέξα" ή ην $text2 είλαη "Καιεζπέξα" if ($text1!= "Καιεζπέξα") Αλ ην $text1 δελ είλαη "Καιεζπέξα" Παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε ηνπ ++ <?php //Αξρηθόο νξηζκόο ηεο ηηκήο ηνπ $a ζε 2 $a = 2; // Αύμεζε ηνπ $a θαηά 1 κνλάδα ώζηε λα γίλεη ίζν κε 3 $a++; //Αύμεζε ηνπ $a θαηά άιιε κία κνλάδα ώζηε λα γίλεη 4 $a++; // Πξνβνιή ηνπ $a print "$a ζνθνιάηεο";?> Απνηέιεζκα: 4 ζνθνιάηεο Οινθιεξσκέλν παξάδεηγκα κε ηα if, elseif θαη else: 44 Σ ε λ ί δ α

45 <?php // Αλ ην $mynumber είλαη ίζν κε έμη if ($mynumber == 6) { print "text 6"; print "hello"; } // ή αλ ην $mynumber είλαη ίζν κε 8 elseif ($mynumber == 8) { print "text 8"; } // αιιηώο, γηα νπνηαδήπνηε άιιε ηηκή ηνπ $mynumber... else { print "text other"; }?> Πξνζέμηε ηνλ δηπιό ραξαθηήξα "ίζνλ" == ζηνπο παξαπάλσ operators. Καηά ηνλ νξηζκό πξνϋπνζέζεσλ γηα ηηο ηηκέο κεηαβιεηώλ ζηελ PHP κε ηνπο operators if, elseif, else πξέπεη απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ην δηπιό "ίζνλ". Αλ ρξεζηκνπνηνύζακε κνλό "ίζνλ" ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα (δειαδή π.ρ. if ($mynumber = 6) αληί γηα if ($mynumber == 6), ε PHP ζα απέδηδε ζηε κεηαβιεηή $mynumber ηνλ αξηζκό 6, θάηη πνπ ζα πξνθαινύζε πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ηνπ ππόινηπνπ θώδηθα. Ο παξαπάλσ θώδηθαο κπνξεί λα δηαηππσζεί δηαθνξεηηθά, επηζηξέθνληαο όκσο ην ίδην απνηέιεζκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ operator switch/case: <?php switch($mynumber){ case 6: print "text 6"; print "hello"; break; 45 Σ ε λ ί δ α

46 case 8: print "text 8"; break; default: print "text other"; }?> GET θαη POST data Αλ κέρξη ηώξα έρεηε επηζθεθζεί πνιιά sites κε ζειίδεο php, ζίγνπξα ζα έρεηε παξαηεξήζεη όηη ζπρλά ζην URL ηνπο ππάξρεη ν ραξαθηήξαο ηνπ αγγιηθνύ εξσηεκαηηθνύ? αθνινπζνύκελν από άιιεο παξακέηξνπο. Π.ρ. θάηη ζαλ article.php?id=256&page=news&t=25432&something=other Οη παξάκεηξνη απηέο ιακβάλνληαη από ηνλ web server θαη αθνύ ελζσκαησζνύλ σο κεηαβιεηέο ζην αξρείν PHP, πθίζηαληαη επεμεξγαζία ώζηε ε ζειίδα λα εκθαλίζεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα θώδηθα όπνπ ηα GET data ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εκθαλίζνπλ δηαθνξεηηθό θείκελν: <?php $id = $_GET['id']; if ($id == 1) { print "Κείκελν 1"; } elseif ($id == 2) { print "Γεύηεξν θείκελν"; } else { print "Άιιν θείκελν"; }?> Τπνζέηνπκε όηη ην αξρείν κε ηνλ παξαπάλσ θώδηθα νλνκάδεηαη page.php 46 Σ ε λ ί δ α

47 Ο επηζθέπηεο πνπ ζα αλνίμεη ηε ζειίδα κε ηε κνξθή page.php?id=1 ζα δεη ην θείκελν "Κείκελν 1". Αλ αλνίμεη ηε ζειίδα ζαλ page.php?id=2 ζα δεη ζηελ νζόλε ηνπ ηε θξάζε "Γεύηεξν θείκελν", ελώ γηα νπνηνδήπνηε άιιν id, ζα δεη ηε θξάζε "Άιιν θείκελν". Αλ ν αξηζκόο ηνπ id πξόθεηηαη λα ζηαιεί κέζσ κηα θόξκαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν POST, αξθεί λα αληηθαηαζηαζεί ε γξακκή: $id = $_GET['id']; κε ηελ αθόινπζε: $id = $_POST['id']; Πξνεηδνπνίεζε αζθαιείαο ε πεξίπησζε πνπ ην $id πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επεξσηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ, έρνληαο πάληα αξηζκεηηθή ηηκή, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ function intval() γηα ηελ απνθπγή απώιεηαο δεδνκέλσλ από ηνλ server κέζσ SQL injections. Με ηε ρξήζε ηνπ intval, απνθόπηνληαη νη κε αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο από κηα κεηαβιεηή. Η ιεηηνπξγία ηνπ εμεγείηαη ζην αθόινπζν παξάδεηγκα: <?php $text = "something223344"; $text = intval($text); print "$text";?> πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ αξηζκνύ εκείσζε ζπκβαηόηεηαο Ο παιαηόηεξνο ηξόπνο ιήςεο κεηαβιεηώλ κέζσ POST θαη GET data ήηαλ κε ηε ρξήζε ησλ long arrays $HTTP_POST_VARS θαη $HTTP_GET_VARS αληίζηνηρα. Οη πξνγξακκαηηζηέο ηζηνζειίδσλ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζηηο εθαξκνγέο PHP πνπ δεκηνπξγνύλ, ηα $HTTP_POST_VARS θαη $HTTP_GET_VARS κε ηα $_POST θαη $_GET αληίζηνηρα. Σα $HTTP_POST_VARS θαη $HTTP_GET_VARS θαηαξγνύληαη 47 Σ ε λ ί δ α

48 θαη ήδε δελ είλαη ζπκβαηά κε ηελ λέα έθδνζε 6 ηεο PHP. Απηό ηζρύεη αθόκε θαη αλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο PHP 6 ελεξγνπνηεζνύλ ηα long arrays (register_long_arrays = On). Includes ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγεζεί κηα web εθαξκνγή, ε νπνία ζε νξηζκέλα ζεκεία ζα πεξηέρεη θνηλά ζηνηρεία θώδηθα PHP, όπσο γηα παξάδεηγκα ίδηνο header ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο. Γηα λα κελ αλαγθάδεηαη ν πξνγξακκαηηζηήο λα γξάθεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηνλ ίδην θώδηθα ζε όια ηα αξρεία php ηεο εθαξκνγήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν include. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα: Θέινπκε λα εκθαλίζνπκε έλα κήλπκα θαισζνξίζκαηνο ζηελ αξρή όισλ ησλ ζειίδσλ. Μέξνο 1ν: Γεκηνπξγνύκε έλα αξρείν header.php κε ηνλ εμήο θώδηθα: <?php print "Καισζήξζαηε ζηε ζειίδα κνπ!";?> θαη ην απνζεθεύνπκε ζηνλ ίδην θάθειν κε ηα άιια αξρεία ηεο εθαξκνγήο. Μέξνο 2ν: ηελ αξρή ησλ άιισλ ζειίδσλ php ηνπνζεηνύκε ηνλ εμήο θώδηθα: <?php include "header.php";?> Έηζη, ην κήλπκα "Καισζήξζαηε ζηε ζειίδα κνπ!" ζα εκθαλίδεηαη ηώξα ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο. Όηαλ ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζνπκε απηό ην κήλπκα θαισζνξίζκαηνο, δελ ζα ρξεηαζηεί λα αλνίμνπκε κίακία όιεο ηηο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο, αιιά θάλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε κόλν ζην header.php. Η αιιαγή πνπ θάλακε ζην 48 Σ ε λ ί δ α

49 header.php ζα εκθαληζηεί απηόκαηα ζε όιεο ηηο ζειίδεο. HTML θαη PHP Η PHP θαη ε HTML είλαη δύν γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζπλεξγάδνληαη απόιπηα κεηαμύ ηνπο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ν web server επεμεξγάδεηαη ηνλ θώδηθα PHP, ώζηε λα παξάγεη "on the fly" θώδηθα HTML πνπ ζα ζηαιεί ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ. Πνιινί λένη πξνγξακκαηηζηέο ζπρλά ζέηνπλ ην εξώηεκα: "Ση λα κάζσ πξώηα; PHP ή HTML;" Η απάληεζε είλαη όηη πξώηα πξέπεη λα κάζεηε HTML θαη κεηά PHP. Κάπνηνο πνπ δελ μέξεη HTML δελ ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη ζειίδεο ρξεζηκνπνηώληαο PHP. Κη απηό γηαηί δελ ζα γλσξίδεη κε πνην ηξόπν ζα πξνγξακκαηίζεη ηηο ζειίδεο PHP ώζηε λα παξαγνπλ "on the fly" ζσζηό πεξηερόκελν HTML πνπ ζα εκθαληζηεί ζηνπο web browsers ησλ επηζθεπηώλ. ε έλα ηκήκα θεηκέλνπ πνπ παξάγεηαη κέζσ PHP κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηνδήπνηε tag ηεο γιώζζαο HTML. Γηα παξάδεηγκα ν αθόινπζνο θώδηθαο PHP: <?php echo "<p><b>hello!</b></p> <p><i>welcome to my page</i></p>";?> Θα δώζεη: Hello! Welcome to my page Πξέπεη όκσο λα πξνζέμεηε θαη ηελ πεξίπησζε πνπ ν θώδηθαο HTML πεξηέρεη εηζαγσγηθά. πγθεθξηκέλα, ην παξαθάησ δείγκα θώδηθα δελ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζθάικα επεμεξγαζίαο (parse error): <?php // Γείγκα ιαλζαζκέλνπ θώδηθα PHP! 49 Σ ε λ ί δ α

50 echo "<a href="mypage2.html">page 2</a>";?> Ο ιόγνο είλαη όηη ζηνλ θώδηθα HTML ππάξρνπλ εηζαγσγηθά, ρσξίο ραξαθηήξεο δηαθπγήο (escape characters). Έηζη, ν web server "κπεξδεύεηαη" θαη αληηιακβάλεηαη ηα εηζαγσγηθά ηεο HTML σο ζεκεία ηεξκαηηζκνύ ηεο εληνιήο PHP echo, κε απνηέιεζκα λα κελ αλαγλσξίδεη ζσζηά όηη αθνινπζεί κεηά από απηά. Η ρξήζε ραξαθηήξσλ δηαθπγήο κε αλάπνδε θάζεην (\) είλαη ε κία ιύζε γη' απηό ην πξόβιεκα. Με ηνπο ραξαθηήξεο δηαθπγήο ηα εηζαγσγηθά ηεο HTML αληηθαζίζηαληαη από \" όηαλ πεξηέρνληαη ζε εληνιέο PHP. Δπνκέλσο, ν παξαπάλσ θώδηθαο ζα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά αλ δηνξζσζεί σο εμήο: <?php echo "<a href=\"mypage2.html\">page 2</a>";?> Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ παξαθάησ θώδηθα, ρσξίο λα ρξεηαζηνύλ ραξαθηήξεο δηαθπγήο. <?php print <<<EOF <a href="mypage2.html">page 2</a> EOF;?> PHP θαη βάζεηο δεδνκέλωλ Η PHP "ζπλεξγάδεηαη" ηέιεηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ επεξσηήκαηα SQL, όπσο είλαη νη MySQL, Microsoft SQL server, PostgreSQL, Oracle θ.ά. Απηό επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αμηόινγσλ εθαξκνγώλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη αληαιιαγή ηνπο κεηαμύ online ρξεζηώλ. 50 Σ ε λ ί δ α

51 Η ζύλδεζε ζε έλαλ MySQL server ζηνλ ίδην ειεθηξνληθό ππνινγηζηή όπνπ "ηξέρεη" θαη ν web server, γίλεηαη κε ηελ εληνιή mysql_connect() σο εμήο: <?php mysql_connect("localhost", "username", "password");?> θαη ζηε ζπλέρεηα, ε θαηάιιειε βάζε δεδνκέλσλ επηιέγεηαη κε ηελ εληνιή mysql_select_db(): <?php mysql_select_db("database_name");?> Γηα βάζεηο δεδνκέλσλ Microsoft SQL, PostgreSQL ή Oracle, νη παξαπάλσ εληνιέο αληηθαζίζηαληαη αληίζηνηρα κε ηηο: mssql_connect θαη mssql_select_db γηα Microsoft SQL pg_connect θαη pg_select_db γηα PostgreSQL oci_connect γηα Oracle Δλαιιαθηηθά, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη εληνιέο mysql_pconnect, pg_pconnect, mssql_pconnect θαη oci_pconnect πνπ δεκηνπξγνύλ persistent ζύλδεζε ζηελ database. Όκσο απηή ε πξαθηηθή δελ ζπλίζηαηαη, ηδηαίηεξα ζε web sites κε απμεκέλε θίλεζε. Απηό γηαηί κε pconnect νη ζπλδέζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ παξακέλνπλ αλνηθηέο όηαλ ηεξκαηηζηεί ε εθηέιεζε ηνπ θώδηθα PHP ή αθόκε θαη αλ ν επηζθέπηεο θιείζεη ηνλ web browser θαη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ λα θηάζεη πνιύ ζύληνκα ζην όξην αλνηθηώλ ζπλδέζεσλ, αθήλνληαο "εθηόο" άιινπο ρξήζηεο πνπ πινεγνύληαη ζην web site. Δθόζνλ γίλεη ε ζύλδεζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ SQL, ε PHP κπνξεί λα εθηειέζεη έλα επεξώηεκα κε ηνλ εμήο ηξόπν: Γηα βάζεηο δεδνκέλσλ MySQL (παξάδεηγκα): <?php $sql = mysql_query("select * FROM table WHERE id > 10");?> 51 Σ ε λ ί δ α

52 Γηα άιινπο ηύπνπο βάζεσλ δεδνκέλσλ SQL, ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα ε εληνιή mysql_query αληηθαζίζηαηαη κε ηηο: mssql_query γηα Microsoft SQL Server pg_query γηα PostgreSQL oci_parse γηα Oracle PHP θαη Javascript Παξόιν πνπ νη PHP θαη Javascript είλαη δύν γιώζζεο πνπ έρνπλ ζαλ θνηλό ζηνηρείν ηελ παξαγσγή δπλακηθνύ πεξηερνκέλνπ, έρνπλ ηελ εμήο ζεκαληηθή δηαθνξά: ε πξώηε είλαη server side, δειαδή ν θώδηθάο ηεο εθηειείηαη ζηνλ δηαθνκηζηή ηζηνζειίδσλ όπνπ παξάγεηαη ην πεξηερόκελν HTML, ελώ ε δεύηεξε είλαη client site, δειαδή εθηειείηαη από ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ. Παξόια απηά, νη δύν γιώζζεο κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα όπνπ πξνβάιιεηαη έλα Javascript alert box κε δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαηόπηλ επεμεξγαζίαο θώδηθα PHP: <?php $id = $_GET['id']; if ($id == 4){ $text = "Καιεκέξα!"; } else { $text = "Καιεζπέξα!"; } print "<script language=javascript> alert('$text'); </script>";?> Αο ππνζέζνπκε όηη ε ζειίδα απηή απνζεθεύεηαη ζηνλ web server κε ην όλνκα page.php Ο επηζθέπηεο πνπ ζα αλνίμεη ηε ζειίδα κε ηε κνξθή page.php?id=4 52 Σ ε λ ί δ α

53 ζα δεη ηνλ browser ηνπ λα εκθαλίδεη έλα Javascript alert box κε ην θείκελν: Καιεκέξα! ελώ αλ ηελ αλνίμεη κε ηε κνξθή page.php?id=1 ή γεληθά νπνηνδήπνηε άιιν id, ζα δεη έλα alert box κε ην θείκελν: Καιεζπέξα! PHP θαη C++ Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, ε γιώζζα PHP παξνπζηάδεη παλνκνηόηππν (αλ όρη αθξηβώο ίδην) ηξόπν ζύληαμεο κε ηε C++. Σν απνηέιεζκα είλαη θάπνηνο πνπ γλσξίδεη ήδε C++ λα κπνξεί πνιύ εύθνια λα κάζεη ηελ PHP, ελώ ζε γεληθέο γξακκέο ηζρύεη θαη ην αληίζηξνθν. Απηό ην γεγνλόο όκσο απνηειεί θαη αηηία πξνβιεκαηηζκνύ από πνιινύο, πνπ αλαξσηηνύληαη "Να κάζσ πξώηα PHP ή C++;". Δδώ ε απάληεζε εμαξηάηαη από ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα δώζεη πςειή πξνηεξαηόηεηα ζηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ πνπ ζα εθηεινύληαη ηνπηθά ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη όρη ζε web εθαξκνγέο, ζα κάζεη πξώηα C++. Αληίζεηα θάπνηνο πνπ ζέιεη λα εηδηθεπηεί θπξίσο ζηε δεκηνπξγία web εθαξκνγώλ, δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο λα πεξάζεη πξώηα κεξηθνύο κήλεο καζαίλνληαο λα πξνγξακκαηίδεη ζε C++, επνκέλσο ην θαιύηεξν ζα ήηαλ λα μεθηλήζεη απεπζείαο κε ηελ PHP. Παξάδεηγκα θώδηθα ηεο εθαξκνγήο index.php 1. <?php 2. echo '<html>'; 3. echo '<head>'; 4. echo '<meta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=utf 8"></meta>'; 5. echo '<title>τεχνικθ ΥΡΘΕΣΙΑ</title>'; 53 Σ ε λ ί δ α

54 6. echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">'; 7. echo '</head>'; 8. echo '<body>'; 9. echo '<div id="pagetop">'; 10. echo '<table>'; 11. echo '<tr>'; 12. echo '<th><img style="width: 165px; height: 64px;" alt="logo" src="logo0.jpeg"></th>'; 13. echo '<td><h3>τεχνικθ ΥΡΘΕΣΙΑ</h3>Θ λφςθ ςε προβιματα Software για τισ υπθρεςίεσ του ΤΕΙ Καβάλασ</td>'; 14. echo '</tr>'; 15. echo '</table>'; 16. echo '</div>'; 17. echo ' <iframe name="menu" src="menu.php" width="163" height="540">'; 18. echo ' Το πρόγραμμα περιιγθςθσ που διακζτετε δεν'; 19. echo ' υποςτθρίηει ενςωματωμζνα πλαίςια ι αυτιν τθ ςτιγμι είναι ρυκμιςμζνο'; 20. echo ' ζτςι ϊςτε να μθν εμφανίηει ενςωματωμζνα πλαίςια.'; 21. echo '</iframe>'; 22. echo ' <iframe name="main" src="startup.php" width="1030" height="540">'; 23. echo ' Το πρόγραμμα περιιγθςθσ που διακζτετε δεν'; 24. echo ' υποςτθρίηει ενςωματωμζνα πλαίςια ι αυτιν τθ ςτιγμι είναι ρυκμιςμζνο'; 25. echo ' ζτςι ϊςτε να μθν εμφανίηει ενςωματωμζνα πλαίςια.'; 26. echo '</iframe>'; 27. echo '</body>'; 28. echo '</html>'; 29.?> Menu.php 1. <?php 2. session_start(); 3. $katigoria=$_session['katigoria']; 4. require_once('head.htm'); 5. echo '<div id="menu">'; 6. echo '<table>'; 7. echo '<tr><th>μενου ΕΡΙΛΟΓΩΝ'; 8. echo '<tr><td><a href="index.php" target="_top" title="αρχικι ςελίδα">αρχικι ςελίδα</a>'; 54 Σ ε λ ί δ α

55 9. echo '<tr><td><a href="ppoint\help.htm" target="main" title="βοικεια">βοικεια</a>'; 10. //echo '<tr><td><a href="viewsource.php" target="main" title="τα αρχεία με τον κϊδικασ τθσ εφαρμογισ">ο κϊδικασ</a>'; 11. echo '<tr><th>συστθμα'; 12. echo '<tr><td><a href="login.php" target="main" title="σφνδεςθ ςτθν εφαρμογι">σφνδεςθ</a>'; 13. if(isset($katigoria)) echo '<tr><td><a href="logout.php" target="main" title="αποςφνδεςθ από τθν εφαρμογι">αποςφνδεςθ</a>'; 14. echo '<tr><td><a href="peladd.php" target="main" title="εγγραφι πελάτθ">εγγραφι πελάτθ</a>'; 15. if(isset($katigoria)){ 16. echo '<tr><th>ροβλθματα'; 17. echo '<tr><td><a href="probsearch.php" target="main" title="αναηιτθςθ ςε λυμζνα κζματα">αναηιτθςθ</a>'; 18. echo '<tr><td><a href="probadd.php" target="main" title="αναφορά νζου προβλιματοσ">nζο πρόβλθμα</a>'; 19. echo '<tr><td><a href="probuser.php" target="main" title="ρροβλιματα χριςτθ">ρροβλιματα χριςτθ</a>'; 20. echo '<tr><th>αχεια'; 21. echo '<tr><td><a href="prnpel.php" target="main" title="ρίνακασ πελατϊν">ρελάτεσ</a>'; 22. echo '<tr><td><a href="prntexn.php" target="main" title="ρίνακασ τεχνικϊν">τεχνικοί</a>'; 23. echo '<tr><td><a href="prnprob.php" target="main" title="ρίνακασ προβλθμάτων">ρροβλιματα</a>'; 24. echo '<tr><td><a href="prnthemata.php" target="main" title="ρίνακασ κεμάτων">θζματα</a>'; 25. if($katigoria=="ρελάτθσ"), 26. echo '<tr><th>ρελατεσ'; 27. echo '<tr><td><a href="pelinfo.php" target="main" title="στοιχεία πελάτθ">στοιχεία πελάτθ</a>'; 28. elseif($katigoria=="τεχνικόσ"), a. echo '<tr><th>τεχνικοι'; b. echo '<tr><td><a href="texninfo.php" target="main" title="στοιχεία τεχνικοφ">στοιχεία τεχνικοφ</a>'; 55 Σ ε λ ί δ α

56 c. echo '<tr><td><a href="texnproblisi.php" target="main" title="επίλυςθ προβλιματοσ">επίλυςθ προβλιματοσ</a>'; 29. } 30. elseif($katigoria=="διαχειριςτισ"), a. echo '<tr><th>διαχειισh'; b. echo '<tr><td><a href="adminprob.php" target="main" title="ανάκεςθ προβλιματοσ ςε τεχνικό">ανάκεςθ προβλιματοσ</a>'; c. echo '<tr><td><a href="adminuser.php" target="main" title="ενεργοποίθςθ χρθςτϊν">ενεργοποίθςθ χρθςτϊν</a>'; d. echo '<tr><td><a href="adminpassu.php" target="main" title="αλλαγι password">αλλαγι password</a>'; e. echo '<tr><td><a href="texnadd.php" target="main" title="εγγραφι τεχνικοφ">εγγραφι τεχνικοφ</a>'; f. } 31. echo '</table></div>'; 32. } 33. //ΤΕΛΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 34.?> adminpassu.php 1. <?php 2. /* 3. Αλλαγι password χριςτθ 4. adminpassu.php 5. */ 6. session_start(); 7. if(! (isset($_session*'login'+) && $_SESSION*'katigoria'+=='Διαχειριςτισ') ) a. header( 'Location: redirect.php?message=ρρζπει να ςυνδεκείτε ωσ διαχειριςτισ για τθ λειτουργία αυτι' ) ; 8. $login=$_session['login']; 9. $kdprosopou=$_session['kdprosopou']; 56 Σ ε λ ί δ α

57 10. $katigoria=$_session['katigoria']; 11. require_once('head.htm'); 12. echo '<h2>αλλαγι password χριςτθ τεχνικοφ</h2>'; 13. //ΚΥΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 14. if(isset($_post['login'+)), //ελζγχει αν ζχει ςταλεί από τθ φόρμα το loginname 15. $login=$_post['login']; 16. $password=$_post['password']; 17. if(!empty($password)){ a. require_once('connection.php'); 18. if(loginexist($connection,$login)){ 19. $sql = "UPDATE prosopo SET Login='$login',Password='$password' WHERE login='$login';"; 20. $result=mysql_query($sql,$connection); 21. echo "<h3>θ αλλαγι password για τον χριςτθ $loginn καταχωρικθκε"; 22. }else{ 23. echo "<h3>δεν υπάρχει χριςτθσ με loginname : $login"; 24. } 25. }else echo "<h3>καμμία αλλαγι δεν ζγινε."; 26. } 27. else 28. inputform(); 29. //ΤΕΛΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 30. require_once('footer.htm'); 31. function loginexist($connection,$login){ 32. //ψάξε για το loginname μιπωσ κι ζχει καταχωρθκεί ιδθ 33. $sql="select login FROM prosopo WHERE login='$login'"; 34. $result=mysql_query($sql,$connection); 35. return mysql_num_rows($result); 36. } 37. function inputform(){ 38. echo "<form "."action=\"{$_server['php_self']}\" "."method=\"post\">"; 39. echo "<div id=prn><table>"; 40. echo "<tr><th>username <td><input type=text name=login>"; 57 Σ ε λ ί δ α

58 41. echo "<tr><th>password <td><input type=password name=password>"; 42. echo "<tr><td COLSPAN=2><input type='submit' value='aλλαγθ'>"; 43. echo "</table></div> "; 44. echo "</form>"; 45. }//END inputform 46.?> 2.2 Ζ Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ HTML Με απιά ιόγηα, ε HTML, είλαη κηα γιώζζα ε νπνία ιέεη ζε έλα ππνινγηζηή πσο λα εκθαλίζεη κηα ηζηνζειίδα. Σα HTML αξρεία είλαη ζηελ νπζία απιά αξρεία θεηκέλνπ (text filesascii) κε εηδηθέο "εηηθέηεο" (tags) ή θώδηθεο πνπ έλα πξόγξακκα, o web browser, μέξεη λα κεηαθξάδεη θαη λα εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηε νζόλε ζαο. 1. Γεληθά ζρεηηθά κε ηελ HTML Τπάξρνπλ πάληα θαλόλεο λα αθνινπζεζνύλ, γηα ηελ HTML, νη θαλόλεο είλαη ιίγνη ζηνλ αξηζκό αιιά πξνζθέξνπλ πνιιά... HTML, ή HyperText Markup Language, είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν browser απεηθνλίδεη ηα αξρεία πνιπκέζσλ. ηα αξρεία απν κόλα ηνπο είλαη αξρεία απινύ θεηκέλνπ (ASCII) κε εηδηθέο εηηθέηεο 58 Σ ε λ ί δ α

59 (tags) ή θώδηθεο πνπ ν browser μέξεη λα κεηαθξάδεη θαη λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε. ρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο Γηα λα κε μερλάκε, ην αληηθείκελν πνπ θάλεη ηνλ παγθόζκην ηζηό (γλσζηό σο Internet) λα δνπιεύεη, είλαη θαλόλεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ζρεδόλ ζε θάζε είδνπο ππνινγηζηή, λα επηθνηλσλνύλ θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο. Πνπ ε HTML ηαηξηάδεη ζε όια απηά; Υξεζηκνπνηώληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηηο HTML, νη εξγαζίεο ζαο δηαδίδνληαη επθνιόηεξα ζε πην επξύ θνηλό ζην ηαρύηαην κεηαβαιόκελν κέιινλ ηνπ δηθηύνπ. Οη αξρηθέο πξνδηαθξαθέο, γλσζηέο σο HTML 2.0, ππνζηεξίδνληαη απν όια ηα web browsers πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηώξα. Σα πξάκαηα έρνπλ γίλεη θάπσο πην πνιύπινθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηελ HTML 3.2 απν ηόηε πνπ ην Netscape θαη ε Microsoft έρνπλ πξνζζέζεη ζηνηρεία πνπ πεγαίλνπλ πέξα απν ηελ απιή HTML, θαη ππνζηεξίδνληαλ ζηελ αξρή απν ζπγθεθξηκέλνπο web browsers. Η δεκνηηθόηηηα ηνπ δηθηύνπ απνγεηώζεθε κε ηελ θαζηέξσζε ηεο 3.2. Ο αξρηθόο ζρεδηαζκόο ηεο HTML δελ πξνέβιεπε λα είλαη έλα εξγαιείν κνξθνπνίεζεο, σζηόζν νη ρξήζηεο έρνπλ βξεί ηξόπνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε HTML γηα αθξηβή κνξθνπνίεζε ηζηνζειίδσλ. Η ησξηλνί θαλόλεο είλαη ε HTML 4.0 ε νπνία πεξηέρεη πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα κεησζνύλ νη αζπκβαηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ web browsers. Απηή ε έθδνζε θηλείηαη πξνο κηα πην ινγηθή κέζνδν κνξθνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ κε ηελ ρξήζε "Style Sheets", πνπ επηηξέπνπλ ηελ αθξίβεηα ζηελ κνξθνπνίεζε πνπ επηζπκνύλ νη ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ θαη θαηα θάπνην ηξόπν ηελ δηαρσξίδνπλ απν ην πεξηερόκελν, θάλνληαο επθνιόηεξε ηελ αλαλέσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο web site. 59 Σ ε λ ί δ α

60 Απην ζεκαίλεη νηη αλ ζέιεηε νη ζειίδεο ζαο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε όζν ην δπλαηό πην επξεία γθάκα web browsers θαη εθδόζεσλ, ρξεζηκνπνηείζηε ηηο πην βαζηθέο εληνιέο ηεο HTML. Βέβαηα απηό κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηη ζα ζέιαηε λα βάιεηε ζηελ ηζηνζειίδαο ζαο. Δάλ πεξηιακβάλεηε ηελ HTML ζα θαίλεηαη πεξηζζόηεξν ειθπζηηθό κόλν ζηνλ Netscape θαη όρη ζηνλ Internet Explorer, κε απνηέιεζκα λα απνζεί ρξήζηεο απν ην site ζαο. Καη όρη κόλν απηά, νη ρξήζηεο ησλ ηζηνζειίδσλ ζαο δελ ζα ρξεζηκνπνηνύλ κόλν δηαθνξεηηθνύο browsers, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο νζόλεο κε δηαθνξεηηθέο αλαιύζεηο, πνπ δελ είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο, πνπ ζρεδηάζαηε ην site ζαο. Έηζη ζα ζέιαηε λα ζρεδηάζεηε ηζηνζειίδεο γηα πξνζνπηθή ρξήζε, αιιά γηα λα θηηάμεηε θάηη πνπ κπνξεί όινο ν θόζκνο λα ην βιέπεη. Απηή ε πξώηε ελόηεηα καζεκάησλ ζα ζαο δηδάμεη ηα πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο HTML. Απν εθεί θαη πέξα είλαη απόθαζε ζαο λα ρξεζηκνπνηείζεηε πην "πξνρσξεκέλα" ραξαθηεξηζηηθά. 2.3 Ζ MySql 60 Σ ε λ ί δ α

61 Η MySQL είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξεζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) ην νπνίν κεηξά πεξηζζόηεξεο από 11 εθαηνκκύξηα εγθαηαζηάζεηο. Έιαβε ην όλνκά ηνπ από ηελ θόξε ηνπ Μόληπ Βηληέληνπο, ηελ Μάη. Σν πξόγξακκα ηξέρεη έλαλ εμππεξεηεηή (server) παξέρνληαο πξόζβαζε πνιιώλ ρξεζηώλ ζε έλα ζύλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. Η MySQL είλαη έλα πνιύ γξήγνξν θαη δπλαηό, ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μηα βάζε δεδνκέλσλ ζαο επηηξέπεη λα απνζεθεύεηε, λα αλαδεηάηε, λα ηαμηλνκείηε θαη λα αλαθαιείηε ηα δεδνκέλα απνηειεζκαηηθά. Ο MySQL δηαθνκηζηήο ειέγρεη ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο, γηα λα κπνξνύλ λα δνπιεύνπλ πνιινί ρξήζηεο ηαπηόρξνλα, γηα λα παξέρεη γξήγνξε πξόζβαζε θαη λα δηαζθαιίδεη όηη κόλν πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε. πλεπώο ε MySQL είλαη έλαο πνιπλεκαηηθόο δηαθνκηζηήο πνιιαπιώλ ρξεζηώλ. Υξεζηκνπνηεί ηελ SQL ( Structured Query Language ) ηελ ηππηθή γιώζζα εξσηεκάησλ γηα βάζεηο δεδνκέλσλ, παγθόζκηα. H MySQL είλαη δηαζέζηκε από ην 1996 αιιά ε ηζηνξίαο ηεο μεθηλά από ην Σ ε λ ί δ α

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Injection Attacks. Protocol Host FilePath. http://www.site.gr/index.html? field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET.

Injection Attacks. Protocol Host FilePath. http://www.site.gr/index.html? field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET. Πσο γίλεηαη ε πξόζβαζε ζήκεξα; Τν user input πεξλάεη από έλα server-side script κέζσ HTTP methods όπσο POST/GET Τν αίηεκα επεμεξγάδεηαη Αλάινγα αλνίγεη πξόζβαζε ζηε βάζε Query database θαη αλάθηεζε results

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 1 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια)

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) Νίθνο Γηαηξάθνο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://infolab.cs.unipi.gr) Μελέτη Περίπτωσης 1 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα