ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΔΛΔΝΗ ΙΜΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΔ: ΣΔΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ 1 P a g e

2 klzxcvbnmqwertyuiopasdhjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ asdfjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ SOFTWARE rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas ΣΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqweκrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2 Σ ε λ ί δ α

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ κέζσ κηαο online εθαξκνγήο. Ο ρξήζηεοπειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα αθνύ ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα λα αλαθέξεη ην πξόβιεκά ηνπ θαη κε βάζε ηε θύζε ηνπ λα ην θαηαηάμεη ζε κηα από ηηο πξνηεηλόκελεο θαηεγνξίεο (π.ρ. software, hardware ). ηε ζπλέρεηα ηα άηνκα ηεο εηαηξείαο ζα πξνρσξάλε ζηελ αλάζεζή ηνπ ζηνλ αξκόδην ππάιιειν θαη ζα ελεκεξώλνπλ ην ζύζηεκα. Πξηλ ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ν πειάηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα δεη πνηνο ην έρεη αλαιάβεη θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπ. Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα είλαη ε php θαη html ελώ ε βάζε δεδνκέλσλ ζα ζηεξίδεηαη ζε mysql. Υξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη απηνί πνπ ζα ελεξγνπνηνύλαηη από ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο ζα έρεη δπλαηόηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξήζηεο θαζώο επίζεο θαη ηε βάζε ησλ εξσηεκάησλ, π.ρ ζα κπνξεί λα δηαγξάθεη θάπνηα εξσηήκαηα πνπ έγηλαλ πξηλ από θάπνηα εκεξνκελία. Δπίζεο ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ρεηξηζηεί ην πξνθίι ηνπ (λα αιιάμεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ) θαη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ηνπ password ζηε δηεύζπλζε ηνπ ηνπ αλ ην έρεη μεράζεη. 3 Σ ε λ ί δ α

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 1.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ...ζει ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ...ζει ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ...ζει ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΔΛΑΣΖ...ζει ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ...ζει ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ...ζει ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ...ζει ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΡΖΣΖ...ζει ΠΔΛΑΣΔ...ζει ΣΔΥΝΗΚΟΗ...ζει ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ...ζει ΘΔΜΑΣΑ...ζει ΠΔΛΑΣΔ...ζει ΒΟΖΘΔΗΑ...ζει ΑΠΟΤΝΓΔΖ...ζει ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ...ζει.26ζει.28 I. Αλάζεζε ζεκαηνο II. Δλεξγνπνίεζε ρξεζηώλ III. Αιιαγή password IV. Δγγξαθή λένπ ηερληθνύ 1.17 ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΤΣΖΜΑΣΟ...ζει.29 2 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 2.1 ΓΛΧΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ...ζει.32ζει.57 ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ CONSTANTS OPERATORS GET THE POST DATA INCLUDES HTML ΚΑΗ PHP PHP KAI ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ PHP ΚΑΗ JAVASCRIPT PHP KAI C++ ENDLINE ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 4 Σ ε λ ί δ α

5 2.2 Ζ ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ HTML...ζει Ζ MYSQL...ζει.60 3 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 3.1 ΠΗΝΑΚΔ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ...ζει.62 Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ PROSOPO H ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ PELATES Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ TEXNIKOI Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ DIAXEIRISTES Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ THEMATA Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ PROVLIMATA 3.2 EIKONIKA ΓΔΓΟΜΔΝΑ...ζει.69 ΠΗΝΑΚΑ PROSOPO ΠΗΝΑΚΑ PROVLMATA 3.3 ΜΟ...ζει. 71 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 5 Σ ε λ ί δ α

6 1 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 1.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Η ηερληθή ππεξεζία είλαη κηα online εθαξκνγή ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πειάηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα αθνύ ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα λα θαηαρσξήζεη πξνβιήκαηα θαη λα αλαδεηήζεη ιύζεηο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Web hosting, MS office, MS Windows, Linux, Antivirus θαη Internet connections. Γραμι διευκφνςεων Ονομαςία καρτζλασ που Βριςκόμαςτε Κφριο Παράκυρο Εφαρμογισ Εικόνα 1 6 Σ ε λ ί δ α

7 1.2ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Η ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο βαζίδεηαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ (MySql), ζηελ νπνία ν θάζε ρξήζηεο πειάηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαρσξεί πξνβιήκαηα γηα όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο θαη λα αλαδεηεί ιύζεηο ζηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα ή λα πεξηκέλεη λα επηιπζεί ην δηθό ηνπ πξόβιεκα. Κάζε θαηαρώξεζε έρεη εκεξνκελία θαηαρώξεζεο, θαηεγνξία πνπ αλήθεη ην πξόβιεκα, πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, εκεξνκελία αλάζεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ηερληθό, εκεξνκελία επίιπζεο, ηνλ ηερληθό πνπ επίιπζε ην πξόβιεκα θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο ρξήζηεο πειάηεο θαηαρσξεί κόλν ηελ θαηεγνξία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πεξηγξαθή, ηα ππόινηπα ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα ή από ηνλ δηαρεηξεζηή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ θαηαρώξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ν δηαρεηξεζηήο ηεο βάζεο εθηειεί ζύγθξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε παιαηόηεξεο θαηαρσξήζεηο σζηε λα απνθύγεη ηηο δηπινεγγξαθέο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πειάηεο δελ έρεη εθηειέζεη αλαδήηεζε πξνβιήκαηνο.έπεηηα αλ ηνπ δώζεη ε βάζε δεδνκέλσλ κνλαδηθόηεηα ζην θαηαρσξεζέλ πξόβιεκα ηόηε ην αλαζέηεη ζε έλαλ απν ηνπο ηερληθνύο πξνο επίιπζε, κε εκεξνκελία αλάζεζεο. Μεηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ε ιύζε θαηαρσξείηαη κε εκεξνκελία θαη ν νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα βιέπεη έπεηηα από αλαδήηεζε ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σαπηόρξνλα ζηέιλεηαη εηδνπνίεζε ζηνλ ρξήζηε πειάηε πνπ θαηαρώξεζε ην πξόβιεκα κε ηελ άλδεημε νηη επηιύζεθε. ε πεξίπησζε αλαδήηεζεο πξνβιήκαηνο ν ρξήζηεο πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ην username ηνπ θαη ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ πηζαλόλ λα πεξηέρνληαη ζε πεξηγξαθή πξνβιήκαηνο ή ιύζε πξνβιήκαηνο θαη εθηειεί αλαδήηεζε. 7 Σ ε λ ί δ α

8 1.3 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Για να ειςζλκουμε ςτθν εφαρμογι ανοίγουμε το Internet Explorer και ςτθ γραμμι διευκφνςεων γράφουμε και πατάμε Enter όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 2. Εικόνα 2 8 Σ ε λ ί δ α

9 1.4 ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΔΛΑΣΖ ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά επηιέγνπκε «Δγγξαθή Πειάηε» θαη ζηε ζειίδα ηνπ πεξηεγεηή καο εκθαλίδνληαη ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπκε σζηε λα εγγξαθνύκε ζηελ ππεξεζία. πκπιήξώλνπκε ηα ζηνηρεία καο θαη παηάκε ζηελ επηινγή «ΔΓΓΡΑΦΗ». Σα ππνρξεσηηθά πεδία είλαη ην «ΟΝΟΜΑ», ην «ΔΠΩΝΤΜΟ», ην « » θαη ην αλ είλαη απιόο ρξήζηεο ή εηαηξεία. Έπεηηα ν ρξήζηεο επηιέγεη ην επηζπκεηό username θαη password γηα λα εηζέξρεηαη ζηελ ππεξεζία. Η ζπκπιήξσζε όισλ ησλ πεδίσλ γίλεηαη είηε κε κηθξά είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα. Εικόνα 3 Έλα ηππηθό παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ παηάκε γηα επηβεβαίσζε ην θνπκπί «ΔΓΓΡΑΦΖ». Αλ θάλνπκε ιάζνο θαη ζέινπκε λα εθαζαξίζνπκε όια ηα πεδία παηάκε ην θνπκπί «ΚΑΘΑΡΗΜΟ». Εικόνα 4 9 Σ ε λ ί δ α

10 1.5 ΤΝΓΔΖ ΠΔΛΑΣΖ Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ πειάηε ρξήζηε αθνύ εηζέιζνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ππεξεζία όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2, πάκε αξηζηεξά ζην κελνύ, ζην ππνκελνύ «ΤΣΖΜΑ» θαη παηάκε ζηελ επηινγή «ύλδεζε». φνδεςθ Εικόνα 5 Αφοφ ειςζλκουμε ςτθν υπθρεςία ςτθν δεξιά πλευρά τθσ εφαρμογισ κα εμφανιςτεί το πλαίςιο τθσ εικόνασ 6. Εδϊ ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία μασ. Είναι τα ίδια που είχαμε χρθςιμοποιιςει και ςτθν εγγραφι χριςτθ. Ζπειτα πατάμε το κουμπί «ΕΙΟΔΟ». Στθν εφαρμογι εμφανίηεται το κείμενο τθσ εικόνασ 7 «Ζχετε ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα με username jim ωσ πελάτθσ.». 10 Σ ε λ ί δ α

11 Μετά τθν ςφνδεςθ μπορεί ο χριςτθσ πελάτθσ να χρθςιμοποιεί τθν εφαρμογι και να περιθγθκεί ςτο μενοφ των επιλογϊν. Εικόνα 6.. Ζχετε ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα με username jim ωσ πελάτθσ. Εικόνα 7 11 Σ ε λ ί δ α

12 1.6 ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ Γηα ηελ αλαδήηεζε πξνβιήκαηνο ζηε βάζε δεδνκέλσλ αθνύ εηζέιζνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ππεξεζία όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2, πάκε αξηζηεξά ζην κελνύ, ζην ππνκελνύ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ» θαη παηάκε ζηελ επηινγή «Αλαδήηεζε». Αναηιτθςθ Εικόνα 8 9. Εμφανίηεται ςτο δεξιό παράκυρο τθσ εφαρμογισ το πλαίςιο τθσ εικόνασ Αναηιτθςθ Username Χριςτθ πελάτθ Εικόνα 9 Ειςαγωγι περιγραφισ προβλιματοσ 12 Σ ε λ ί δ α

13 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο ζπκπιεξώλεη ην username ηνπ, θαη ζην πεδίν από θάησ αθξηβώο ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη. Σέινο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «ΑΝΑΕΖΣΖΖ». Αλ ηπρόλ ην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη έρεη θαηαρσξεζεί παιηόηεξα από άιιν ρξήζηε πειάηε θαη έρεη επηιπζεί, εκθαλίδνληαη ηα απνηιέζκαηα κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο ιύζεηο όπσο θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 10. Αποτελζςματα αναηιτθςθσ Εικόνα Σ ε λ ί δ α

14 Αλ ηπρόλ ην πξόβιεκα δελ έρεη μαλαθαηαρσξεζεί ε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ηεο εηθόλαο 11. Πρόβλθμα που ζκεςε ο χριςτθσ με username : jim Δεν ζχουν γίνει καταχωριςεισ Δεν ζχουν Εικόνα Σ ε λ ί δ α

15 1.7 ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ Μεηά ηελ αλαδήηεζε, αλ ηπρόλ δελ έρεη θαηαρσξεζεί ην πξόβιεκα ηνπ ρξήζηε θαη δελ ππάξρεη απάληεζε, ηνηε ν ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ» ηελ επινγή «Νέν Πξόβιεκα» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 12. Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο θαηαρσξεί ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην πξόβιεκα, Web hosting, MS office, MS Windows, Linux, Antivirus θαη Internet connections. Αθξηβώο δίπια πξνζζέηεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επηιέγεη ηνν θνπκπί «ΑΠΟΣΟΛΖ». Αλ ηπρόλ ππάξρεη ιάζνο θαη ζέινπκε λα ζβήζνπκε όια όζα γξάςακε παηάκε ην θνπκπί «ΚΑΘΑΡΗΜΟ». Εικόνα ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΡΖΣΖ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ» ηελ επινγή «Πξνβιήκαηα ρξήζηε» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο Σ ε λ ί δ α

16 Προβλιματα χριςτθ Εικόνα 13 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηα πξνβιήκαηα πνπ έζεζε ηαμηλνκεκέλα. Σα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο. Δπίζεο εκθαλίδνληαη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ, δειαδή ην ζέκα, ηνλ ηερληθό πνπ έιύζε ην πξόβιεκα, ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο, ηελ ιύζε θαη ηελ εκεξνκελία πνπ επηιύζεθε ην πξόβιεκα. Αλ θάπνην πξόβιεκα δελ έρεη επηιπζεί αθόκε ζην πεδίν «ΛΤΖ» εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Δ ΟΤΡΑ» αιιηώο εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Λύζε». Σέινο εδώ κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο πειάηεο λα δηαρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ζέζεη θαη λα δηαγξάςεη όηη ζέιεη. Προβλιματα χριςτθ Εικόνα Σ ε λ ί δ α

17 1.9 ΠΕΛΑΣΕ Ο χριςτθσ πελάτθσ επιλζγει απο το μενοφ επιλογϊν αριςτερά, ςτο υπομενοφ «ΑΡΧΕΙΑ» τθν επλογι «Πελάτεσ» και εμφανίηεται ςτο δεξιό παράκυρο τθσ υπθρεςίασ θ καρτζλα τθσ εικόνασ 16. Πελάτεσ Εικόνα 15 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νινπο ηνπο ρξεζηεο πειάηεο πνπ είλαη εγεγγξακκέλνη ζηελ ππεξεζία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα δεη ν νπνηζδήπνηε είλαη ην επώλπκν, ην όλνκα, ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο, ηελ θαηεγνξία, ην ΑΦΜ, ην , ην 17 Σ ε λ ί δ α

18 ηειέθσλν θαη ην username πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο. Ο ρξήζηεο πειάηεο δελ έρεη θακία αξκνδηόηεηα δηαρείξεζεο ή ηξνπνπνηήζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηώλ. Εικόνα ΣΔΥΝΗΚΟΗ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΑΡΥΔΗΑ» ηελ επινγή «Σερληθνί» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 18. Σεχνικοί Εικόνα Σ ε λ ί δ α

19 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νινπο ηνπο ηερληθνύο πνπ είλαη εγεγγξακκέλνη ζηελ ππεξεζία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα δεη ν νπνηζδήπνηε είλαη ην επώλπκν, ην όλνκα, ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο, ηηο ζπνπδέο ηνπ εθάζηνηε ηερληθνύ, ηελ εηδηθεπζε ηνπ, ην ΑΦΜ, ην , ην ηειέθσλν θαη ην username πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο. Ο ρξήζηεο πειάηεο δελ έρεη θακία αξκνδηόηεηα δηαρείξεζεο ή ηξνπνπνηήζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηερληθώλ. Εικόνα ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΑΡΥΔΗΑ» ηελ επινγή «Πξνβιήκαηα» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο Σ ε λ ί δ α

20 Προβλιματα Εικόνα 19 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηα πξνβιήκαηα πνπ έζεζαλ όινη νη ρξήζηεο πειάηεο ηαμηλνκεκέλα. Σα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο. Δπίζεο εκθαλίδνληαη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ, δειαδή ην ζέκα, ηνλ ηερληθό πνπ έιύζε ην πξόβιεκα, ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο, ηελ ιύζε θαη ηελ εκεξνκελία πνπ επηιύζεθε ην πξόβιεκα. Αλ θάπνην πξόβιεκα δελ έρεη επηιπζεί αθόκε ζην πεδίν «ΛΤΖ» εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Δ ΟΤΡΑ» αιιηώο εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Λύζε». Προβλιματα Εικόνα Σ ε λ ί δ α

21 1.12 ΘΔΜΑΣΑ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΑΡΥΔΗΑ» ηελ επινγή «Θέκαηα» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 22. Θζματα Εικόνα 21 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα θαη λα επηιύζεη πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ. Σα ζέκαηα όπσο θαίλνληαη θαη ζηελ εηθόλα 22 εηλαη : Web hosting, MS office, MS Windows, Linux, Antivirus θαη Internet connections. 21 Σ ε λ ί δ α

22 Εικόνα ΠΔΛΑΣΔ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΠΔΛΑΣΔ» ηελ επινγή «ηνηρεία Πειάηε» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 24. τοιχεία Πελάτθ Εικόνα 23 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηνπ ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρεη εηζάγεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ ππεξεζία. Μπνξεί λα 22 Σ ε λ ί δ α

23 αιάμεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν παξνπζηάδεη δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ. ε θάζε πεδίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί είηε ηελ επηινγή «Γηόξζωζε» γηα λα ηζάγεη ηα λέα ζηνηρεία, ή ηελ επηινγή «Αθύξωζε» γηα λα επαλαθέξεη ην πεδίν ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε ηνπ. Σέινο κπνξεί λα απνζηείιεη ηνλ θσδηθό εηζόδνπ ηνπ ζην ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ην μεράζεη. Εικόνα ΒΟΖΘΔΗΑ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΜΔΝΟΤ ΔΠΗΛΟΓΧΝ» ηελ επινγή «Βνήζεηα». 23 Σ ε λ ί δ α

24 Βοικεια Εικόνα 25 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νδεγίεο γηα ην πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή, πώο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εγγξαθε ηνπ ζηελ ππεξεζία θαη όια εθείλα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. 1 Εικόνα Σ ε λ ί δ α

25 1.15 ΑΠΟΤΝΓΔΖ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΤΣΖΜΑ» ηελ επινγή «Απνζύλδεζε». Αποςφνδεςθ Εικόνα 27 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί παηώληαο απηήλ ηελ επηινγή λα απνζπλδεζεί από ηελ εθαξκνγή θαη λα επηζηξέςεη ζηελ θαηάζηαζε πξηλ ζπλδεζεί νπνπ νη επηινγέο ηνπ είλαη ζπγθεθξηκέλεο. 25 Σ ε λ ί δ α

26 1.16 ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο έρεη επηπιένλ επινγέο ζηελ δηάζεζή ηνπ γηα ηελ δηαρείξεζε ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Μπνξεί ζπγθεθξηκέλα λα : Δλεξγνπνηεί ρξήζηεο πειάηεο. Αλαζέηεη ζε ηερληθνύο ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Καηαρσξεί λένπο ηερληθνύο. Αιάδεη ηα password ησλ ρξεζηώλ πιαηώλ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Ανάκεςθ προβλιματοσ Ενεργοποίθςθ χρθςτών Αλλαγι password Εγγραφι τεχνικοφ Εικόνα 28 I. Αλάζεζε πξνβιήκαηνο Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Αλάζεζε πξνβιήκαηνο». Εικόνα Σ ε λ ί δ α

27 Δδώ κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο ηεο βάζεο θαη ηεο εθαξκνγήο λα αλαζέηεη ζε ηερληθνύο ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζέηνπλ νη ρξήζηεο πειάηεο. II. Δλεξγνπνίεζε ρξεζηώλ Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Δλεξγνπνίεζε ρξεζηώλ». Εικόνα 30 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην θνπηάθη ζην πεδίν «Δπηινγή» θαη έπεηηα παηά ην θνπκπ «ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ». Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνζηέιεηαη έλα επηβεβαησηηθό ζηνλ ρξήζηε πειάηε γηα λα ελεκεξσζεί νηη ελεξγνπνηήζεθε ν ινγαξηαζκόο ηνπ θαη ηαπηόρξνλα ηνπ γλσζηνπνηείηαη ην username θαη ην password. III. Αιιαγή password Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Αιιαγή password». Εικόνα Σ ε λ ί δ α

28 Δδώ ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ην λέν username θαη ην λέν password ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη θάλεη θιίθ ζην θνπκπί «ΑΛΛΑΓΖ». Με απηόλ ηνλ ηξόπν αιιάδνπλ ηα ζηνηρεία εηζόδνπ νπνηνπδήπνηε ρξήζηε πειάηε ή ηερληθνύ θαη απνζηέινληαη ζην e mail ηνπ. IV. Δγγξαθή λένπ ηερληθνύ Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Δγγξαθε λένπ ηερληθνύ». Δδώ ν δηρεηξηζηήο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ ηερληθνύ θαη νξίδεη ην username θαη ην password γηα ηελ είζνδό ηνπ ζηελ ππεξεζία. Έπεηηα παηάεη ζην θνπκπί «ΔΓΓΡΑΦΖ» γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ θαηαρώξηζε. Αλ ζέιεη λα θαζαξίζεη ηα πεδία γηα ιόγνπο ιάζνπο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην θνπκπί «ΚΑΘΑΡΗΜΟ». Εικόνα Σ ε λ ί δ α

29 1.17 ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΤΣΖΜΑΣΟ Ο ηερληθόο θαλεη ηελ εηζνδό ηνπ ζην ζύζηεκα, πιεθηξνινγώληαο ηνπο θσδηθνύο ηνπο νπνίνπο ερεη πάξεη απν ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο εηλαη θαη ην κνλαδηθν πξόζσπν πνπ δηαρεηξηδεηαη ηελ εθαξκνγε θαη ερεη ηελ δηλαηνηεηα απηή. 29 Σ ε λ ί δ α

30 ηελ εηθόλα πνπ εκθαλίδεηαη πην θάησ βιέπνπκε ηελ θαξηέια κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ ηερληθό απν ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ηερληθόο ερεη ηελ δπλαηόηεηα λα δώζεη απάληεζε ζην θάζε πξόβιεκα έηζη ώζηε ν θάζε πειάηεο λα πάξεη ηελ απάληεζε ηνπ όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα. 30 Σ ε λ ί δ α

31 Δδώ γίλεηαη ε θαηαρώξεζε ηεο απάληεζεο πνπ δίλεη ν ηερληθόο θαη αθνξά ηελ επίιπζε ηνπ δεδνκέλνπ εθείλε ηελ ζηηγκή πξνβιήκαηνο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Μεηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο επίιπζεο ζην ζύζηεκα ν πειάηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεη ηελ απάληεζε θαη λα δώζεη ηελ ιύζε πνπ έςαρλε γηα ην πξόβιεκα ηνπ. Να επηζεκάλνπκε νηη όιεο νη απαληήζεηο καδί κε ηα εξσηήκαηα ηνπο εηλαη εκαθαλείο ζε θάζε ρξήζηε πνπ έρεη θαλεη θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζην ζύζηεκα θαη θπζηθά ερεη ζπλδεζεί κε ηελ εθαξκνγή. 31 Σ ε λ ί δ α

32 2 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 2.1 ΓΛΧΔ ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΗΜΟΤ Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε PHP θαη έλαο ζπκβαηόο webserver ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ν XAMPP πνπ εκπεξηέρεη ηνλ Apache σζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ε ηζηηνζειίδα ζε HTML Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε MySql πνπ απνηειεί ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε ιύζε γηα ηελ αλάπηπμε βαζεσλ δεδνκέλσλ παγθνζκίσο, θαζώο δηαηίζεηαη θαη δσξεάλ απν ηνλ δηθηπαθό ηόπν Η PHP ρξεζηκνπνηήζεθε έλαληη ηεο HTML δηόηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηζηηνζειίδεο κε δπλακηθό πεξηελρόκελν, δειαδή λα ζπλδέεηαη κε άιιεο ζειίδεο ζηνλ server ή κε άιινπο δηηπαθνύο ηόπνπο, δηόηη ζπλεξγάδεηαη άξηζηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη ππνζηήξηδεη άςνγα javascript. Ζ ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ PHP (Hypertext PreProcessor Πξνεπεμεξγαζηήο Τπεξθεηκέλνπ) Η PHP είλαη κηα scripting γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ, πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ. Αλ θαη έρεη 32 Σ ε λ ί δ α

33 εμειηρζεί ζε κηα γιώζζα γεληθήο ρξήζεο, ε θύξηα δύλακε ηεο παξακέλεη ζην ρώξν ηνπ web development. Πνιιά από ηα γλσζηόηεξα πξνγξάκκαηα online forum ή wiki είλαη γξακκέλα ζε PHP, θαη ν ζπλδπαζκόο ηεο κε ηνλ Apache web server θαη ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ mysql, είλαη ηόζν ζπρλόο πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά σο LAMP. Η ζύληαμε ηεο ζπκίδεη αξθεηά απηή ηεο C θαη είλαη αξθεηά απιή ζηελ εθκάζεζε αθόκα θαη από αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο. 33 Σ ε λ ί δ α

34 Μηα ζειίδα PHP πεξλά από επεμεξγαζία από ζπκβαηό web server (π.ρ. Apache ), ώζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ην ηειηθό πεξηερόκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ ζε κνξθή θώδηθα HTML. Έλα αξρείν κε θώδηθα PHP ζα πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε επέθηαζε (π.ρ. *.php, *.php4, *.phtml θ.ά.). Η ελζσκάησζε θώδηθα ζε έλα αξρείν επέθηαζεο.html δελ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζηνλ browser ηνλ θώδηθα ρσξίο θακία επεμεξγαζία, εθηόο αλ έρεη γίλεη ε θαηάιιειε ξύζκηζε ζηα MIME types ηνπ server. Δπίζεο αθόκε θη όηαλ έλα αξρείν έρεη ηελ επέθηαζε.php, ζα πξέπεη ν server λα είλαη ξπζκηζκέλνο γηα λα επεμεξγάδεηαη θώδηθα PHP. ήκεξα πεξηζζόηεξα από web sites, πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην 35% ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ Γηαδηθηύνπ, ρξεζηκνπνηνύλ scripts γξακκέλα κε ηε γιώζζα PHP, ελώ ην ππόινηπν 65% ην κνηξάδνληαη ζηαηηθέο ζειίδεο HTML θαη όιεο νη άιιεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Πξόθεηηαη γηα κηα εμέιημε πνπ ν ίδηνο ν Rasmus Lerdorf ζε πξόζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ δήισζε όηη δελ πεξίκελε όηαλ, πξηλ από 10 ρξόληα, δεκηνπξγνύζε ηηο πξώηεο γξακκέο θώδηθα PHP. Σόληζε όκσο όηη ε PHP δελ ζα είρε γίλεη ηόζν δεκνθηιήο αλ ε εμέιημή ηεο είρε παξακείλεη πξνζσπηθή ηνπ πξνζπάζεηα θαη δελ είρε βνεζεζεί από ηνπο Andi Gutmans, Zeev Suraski θαη ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή πξνγξακκαηηζηώλ από νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Σα πεξηζζόηεξα web sites επί ηνπ παξόληνο ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο ηηο εθδόζεηο 4 θαη 5 ηεο PHP. Με ηηο γιώζζεο Perl θαη C/C++ ζηηο νπνίεο έρεη ηηο ξίδεο ηεο, ε PHP έρεη εμαηξεηηθή νκνηόηεηα σο πξνο ηνλ ηξόπν ζύληαμεο. Ση είλαη ν Apache ; Ο Apache είλαη έλαο ειεύζεξα δηαζέζηκν δηαθνκηζηήο Web πνπ δηαλέκεηαη ζε "αλνηθηνύ θώδηθα" ινγηζκηθό.η Έθδνζε 2.0 ηξέρεη ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην Unix (όπσο ην Linux, Solaris, Digital UNIX, θαη AIX).ύκθσλα κε ηελ Netcraft (www.netcraft.com) ην 60% όισλ ησλ ηνπνζεζηώλ Web ζην Internet ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Apache θαζηζηώληαο ηνλ έηζη, σο ηνλ πην δηαδεδνκέλν δηαθνκηζηή απηή ηελ ζηηγκή. 34 Σ ε λ ί δ α

35 Παξάδεηγκα ζύληαμεο θώδηθα PHP Ο θώδηθαο PHP κηαο ηζηνζειίδαο πεξηθιείεηαη από ηα tags <?php θαη?> Σελ απεηθόληζε θεηκέλνπ αλαιακβάλνπλ νη εληνιέο print ή echo. Γηα παξάδεηγκα, ν αθόινπζνο θώδηθαο PHP: <?php print "Hello world!";?> Θα εκθαλίζεη ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ ηε θξάζε: Hello world! Δλαιιαθηηθά, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα tags <script language=php> θαη </script>: <script language=php> print "Hello world!"; </script> Όκσο απηή ε ηειεπηαία κέζνδνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, θαζώο ε ρξήζε ησλ tags <?php θαη?> είλαη πην απιή θαη έρεη επηθξαηήζεη. (Πιεξνθνξίεο: Δλεξγνπνηώληαο ηε ξύζκηζε asp_tags = On ζην αξρείν ξπζκίζεσλ ηεο PHP (php.ini), κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα tags <% θαη %> ηεο γιώζζαο ASP. Όκσο θάηη ηέηνην δελ ζπλίζηαηαη λα γίλεη, θαζώο ε ππνζηήξημε ησλ tags απηώλ έρεη απελεξγνπνηεζεί ζηελ PHP 6.0) Μεξηθνί αθόκε ηξόπνη γηα λα εκθαλίζεηε ηε θξάζε "Hello world" είλαη νη εμήο: <?php echo("hello world!"); 35 Σ ε λ ί δ α

36 ?> ή <?php echo "Hello world!";?> ή <?php print <<<EOF Hello world! EOF;?> ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ν δείθηεο ηεξκαηηζκνύ επεμεξγαζίαο <<<EOF, ηζρύνπλ ηα εμήο: Ακέζσο κεηά ην <<<EOF ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη αιιαγή γξακκήο ρσξίο θαλέλα θελό δηάζηεκα (space). Σν EOF; ζα πξέπεη επίζεο λα βξίζθεηαη ζε κία αλεμάξηεηε γξακκή, ρσξίο θαλέλα θελό δηάζηεκα πξηλ ή κεηά από απηό. Αλ δελ αθνινπζήζεηε ηνπο παξαπάλσ θαλόλεο, ην script ζα εκθαλίζεη parse error. Αλ ε θξάζε πνπ ζέινπκε λα πξνβάιινπκε δελ πεξηέρεη θελά δηαζηήκαηα θαη ζεκεία ζηίμεο, κπνξνύκε λα παξαιείςνπκε ηα εηζαγσγηθά. <?php print Hello;?> Απνηέιεζκα: Hello 36 Σ ε λ ί δ α

37 Δπίζεο, αληί γηα δηπιά εηζαγσγηθά, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κνλά. <?php print 'Hello world!';?> Θα πξέπεη όκσο λα πξνζέμνπκε ώζηε ε πξνβαιιόκελε θξάζε λα μεθηλά θαη λα ηειεηώλεη κε ηνλ ίδην ηξόπν. Γειαδή αλ επηιέμνπκε λα μεθηλά κε δηπιά εηζαγσγηθά, ζα πξέπεη επίζεο λα θιείλεη κε δηπιά θαη όρη κε κνλά, αιιηώο ζα εκθαληζηεί ζθάικα επεμεξγαζίαο (parse error ). Όπσο εύθνια κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο, ζηε γιώζζα PHP ππάξρνπλ ζπλήζσο πεξηζζόηεξνη από έλαο ηξόπνη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην ίδην απνηέιεζκα. Η δηαθνξά κεηαμύ απηώλ ησλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ κεξηθέο θνξέο έγθεηηαη ζηελ ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ θώδηθα από ηνλ web server. ε θάζε πεξίπησζε, κηιάκε γηα δηαθνξέο ιίγσλ εθαηνζηώλ ή ρηιηνζηώλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, πνπ κάιινλ ζεσξνύληαη ακειεηέεο. Πξνζέμηε όηη, όπσο θαη ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C++, έηζη θαη ζηελ PHP πνπ έρεη βαζηζηεί ζε απηή, θάζε εληνιή θιείλεη κε ηνλ ραξαθηήξα ειιεληθνύ εξσηεκαηηθνύ ";". Ο ραξαθηήξαο απηόο κπνξεί όκσο λα παξαιεηθζεί αλ ν θώδηθαο πεξηιακβάλεη κόλν κία εληνιή. Μπνξεί επίζεο λα παξαιεθζεί ζηελ ηειεπηαία εληνιή, πξηλ ην θιείζηκν ηνπ θώδηθα. Οη αιιαγέο γξακκώλ ζηνλ θώδηθα PHP δελ είλαη απαξαίηεηεο, αιιά έρνπλ ζαλ κνλαδηθό ζθνπό λα θάλνπλ ηνλ θώδηθα πην επαλάγλσζην από ηνλ πξνγξακκαηηζηή. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα δύν παξαθάησ δείγκαηα θώδηθα PHP: <?php print "Hello world! "; print "How are you today?";?> θαη <?php print "Hello world! "; 37 Σ ε λ ί δ α

38 print "How are you today?";?> έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα θαη απεηθνλίδνπλ ηελ εμήο θξάζε: Hello world! How are you today? Δπίζεο, ν πξνγξακκαηηζηήο δελ ζα πξέπεη λα μερλά όηη όπσο ζπκβαίλεη γεληθόηεξα ζηε γιώζζα κνξθνπνίεζεο HTML, έηζη θαη ζην πεξηερόκελν πνπ παξάγεη κηα ζειίδα PHP, νη αιιαγέο γξακκώλ αγλννύληαη από ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ. <?php echo "Απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή.";?> Σν απνηέιεζκα κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θώδηθα ζα είλαη: Απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή. Γηα λα ιπζεί ην πξόβιεκα απηό, ζα πξέπεη ζηνλ θώδηθα PHP λα ρξεζηκνπνηεζεί ην tag <br /> ηεο γιώζζαο HTML. Γειαδή, γηα λα εκθαληζηνύλ ζσζηά νη αιιαγέο γξακκώλ, ν παξαπάλσ θώδηθαο ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί σο εμήο: <?php echo "Απηή είλαη κηα γξακκή.<br /> Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή.<br /> Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή.";?> Δλαιιαθηηθά, ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην function nl2br (new line to br) πνπ πεξλά απηόκαηα ηα HTML tags 38 Σ ε λ ί δ α

39 <br /> ζηηο αιιαγέο γξακκώλ. Υξεζηκνπνηώληαο ην function nl2br, ν παξαπάλσ θώδηθαο ζα δηακνξθσζεί ζε: <?php echo nl2br("απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή.");?> Ο browser ζα απεηθνλίζεη ην θείκελν κε αιιαγέο γξακκώλ, δειαδή: Απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή. Δδώ ζα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη αληί λα παηήζεηε ην Enter ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο ραξαθηήξεο \n, πνπ ηζνδπλακνύλ κε αιιαγή γξακκήο. ρόιηα Όηαλ ν πξνρσξεκέλνο πξνγξακκαηηζηήο θηάζεη ζην ζεκείν λα δεκηνπξγεί νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο PHP, ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηήζεη ζρόιηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πεξίπινθνπ θώδηθα, ώζηε λα ζπκάηαη ηε ιεηηνπξγία πνπ εθηεινύλ. ρόιηα κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ είηε κε δύν ραξαθηήξεο θαζέηνπ // ζηελ αξρή θάζε γξακκήο, είηε κε /* θαη */ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ ζρνιίνπ αληίζηνηρα (αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ γξακκώλ ηνπ). Σν θείκελν πνπ ζεκεηώλεηαη κε απηό ηνλ ηξόπν, αγλνείηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θώδηθα PHP από ηνλ web server. Παξάδεηγκα 1: <?php //ρόιην: ν παξαθάησ θώδηθαο εκθαλίδεη κηα θξάζε print "Καιεκέξα!";?> Παξάδεηγκα 2: 39 Σ ε λ ί δ α

40 <?php /* Δδώ εκθαλίδνπκε κηα άιιε θξάζε */ print "Απηό είλαη έλα δνθηκαζηηθό θείκελν";?> Μεηαβιεηέο, constants θαη strings Μεηαβιεηέο Όπσο νη πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, έηζη θαη ε PHP ππνζηεξίδεη κεηαβιεηέο. ηελ PHP νη κεηαβιεηέο θέξνπλ σο πξόζεκα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ δνιιαξίνπ ($). Έλα πνιύ απιό παξάδεηγκα όπνπ νξίδεηαη ε ηηκή κηαο κεηαβιεηήο θαη ζηε ζπλέρεηα απεηθνλίδεηαη ζηνλ browser ησλ επηζθεπηώλ, είλαη ην εμήο: <?php $text = "Καιεκέξα!"; print $text;?> Η εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ θώδηθα ζα εκθαλίζεη ην πεξηερόκελν ηεο κεηαβιεηήο $text, δειαδή ηε θξάζε: Καιεκέξα! Δίλαη εθηθηό επίζεο κηα κεηαβιεηή λα επεθηαζεί κε πεξηζζόηεξεο ηηκέο, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ραξαθηήξα.= (πξνζέμηε ηελ ηειεία πξηλ ην "ίζνλ"). Σε δηαθνξά.= (κε ηειεία) θαη = (ρσξίο ηειεία) ηε βιέπνπκε ζηα δύν επόκελα παξαδείγκαηα. Δπαλαθαζνξηζκόο ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο κε = <?php // Αξρηθόο θαζνξηζκόο ηεο κεηαβιεηήο $text $text = "Καιεκέξα. "; 40 Σ ε λ ί δ α

41 // Δπαλαθαζνξηζκόο ηνπ $text (ε αξρηθή ηηκή αληηθαζίζηαηαη) // Πξνζέμηε όηη εδώ ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ραξαθηήξα = ρσξίο ηειεία $text = "Καισζήξζαηε."; print $text;?> Απνηέιεζκα: Καισζήξζαηε. Δπέθηαζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο κε.= <?php // Αξρηθόο θαζνξηζκόο ηεο κεηαβιεηήο $text $text = "Καιεκέξα. "; // Δπέθηαζε ηνπ $text κε λέεο παξακέηξνπο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο // Πξνζέμηε όηη εδώ πξηλ ην = ππάξρεη ηειεία $text.= "Καισζήξζαηε. "; $text.= <<<EOF Διπίδσ ε ζειίδα κνπ λα ζαο θαλεί ελδηαθέξνπζα EOF; print $text;?> Απνηέιεζκα: Καιεκέξα. Καισζήξζαηε. Διπίδσ ε ζειίδα κνπ λα ζαο θαλεί ελδηαθ έξνπζα. Η PHP επηηξέπεη ηελ ηκεκαηηθή αληηθαηάζηαζε πεξηερνκέλσλ ζε strings κε ην function str_replace(). Η ρξήζε ηνπ θαίλεηαη ζην αθόινπζν παξάδεηγκα: 41 Σ ε λ ί δ α

42 <?php //Αξρηθόο νξηζκόο ηνπ $text $text = "Καισζήξζαηε ζην site κνπ! ην site απηό ζα βξείηε όιεο ηηο ηειεπηαίεο εηδήζεηο"; //Αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο "site" κε ην "δηθηπαθό ηόπν" ζε όια ηα ζ εκεία ηνπ $text $text = str_replace("site", "δηθηπαθό ηόπν", $text); //Απεηθόληζε ηνπ $text print $text;?> Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ην αθόινπζν: Καισζήξζαηε ζην δηθηπαθό ηόπν κνπ. ην δηθηπαθό ηόπν απηό ζα β ξείηε όιεο ηηο ηειεπηαίεο εηδήζεηο. Σν function str_replace() είλαη case sensitive, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη παίδεη ξόιν ε δηαθνξά πεδώλ θαη θεθαιαίσλ γξακκάησλ ζηελ αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ρσξίο πεξηνξηζκνύο κεηαμύ πεδώλ θαη θεθαιαίσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην function str_ireplace() (case insensitive string replace), ην νπνίν όκσο ππνζηεξίδεηαη κόλν από ηελ έθδνζε 5.0 θαη λεόηεξε ηεο γιώζζαο PHP. Constants Οη constants δελ θέξνπλ πξόζεκα θαη νξίδνληαη κε ηελ εληνιή define <?php define("text","καιεκεξα!"); print text;?> 42 Σ ε λ ί δ α

43 Απνηέιεζκα Καιεκέξα! Operators (Σειεζηέο) Οη operators ζέηνπλ πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ελόο ηκήκαηνο θώδηθα. Οη operators δηαηππώλνληαη κε ηηο εληνιέο if, elseif, else ή switch/case ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζύκβνια!=, ==, >, <, <=, >=. Αλαιπηηθά: Operators ζύγθξηζεο $a == $b Σν $a είλαη ίζν κε ην $b $a!= $b Σν $a δελ είλαη ίζν κε ην $b $a > $b Σν $a είλαη κεγαιύηεξν ηνπ $b $a >= To $a είλαη κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ $b Operators καζεκαηηθώλ πξάμεωλ $a + $b Πξόζζεζε $a ζπλ $b $a $b Αθαίξεζε $a $b $a * $b Πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ $a επί ην $b $a / $b Γηαίξεζε $a πξνο $b $a++ Αύμεζε ηνπ $a θαηά 1 κνλάδα $a Μείσζε ηνπ $a θαηά 1 κνλάδα Λνγηθνί operators && θαη ή! όρη 43 Σ ε λ ί δ α

44 Αθνινπζνύλ κεξηθά δείγκαηα θώδηθα όπνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαπάλσ operators θαη ε "κεηάθξαζή" ηνπο. if ($a > $b) Αλ ην $a είλαη κεγαιύηεξν από ην $b if ($a > $b && $c < $d) Αλ ην $a είλαη κεγαιύηεξν από ην $b θαη ην $c είλαη κηθξόηεξν από ην $d if ($text1 == "Καιεκέξα" $text2 == "Καιεζπέξα") Αλ ην $text1 είλαη "Καιεκέξα" ή ην $text2 είλαη "Καιεζπέξα" if ($text1!= "Καιεζπέξα") Αλ ην $text1 δελ είλαη "Καιεζπέξα" Παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε ηνπ ++ <?php //Αξρηθόο νξηζκόο ηεο ηηκήο ηνπ $a ζε 2 $a = 2; // Αύμεζε ηνπ $a θαηά 1 κνλάδα ώζηε λα γίλεη ίζν κε 3 $a++; //Αύμεζε ηνπ $a θαηά άιιε κία κνλάδα ώζηε λα γίλεη 4 $a++; // Πξνβνιή ηνπ $a print "$a ζνθνιάηεο";?> Απνηέιεζκα: 4 ζνθνιάηεο Οινθιεξσκέλν παξάδεηγκα κε ηα if, elseif θαη else: 44 Σ ε λ ί δ α

45 <?php // Αλ ην $mynumber είλαη ίζν κε έμη if ($mynumber == 6) { print "text 6"; print "hello"; } // ή αλ ην $mynumber είλαη ίζν κε 8 elseif ($mynumber == 8) { print "text 8"; } // αιιηώο, γηα νπνηαδήπνηε άιιε ηηκή ηνπ $mynumber... else { print "text other"; }?> Πξνζέμηε ηνλ δηπιό ραξαθηήξα "ίζνλ" == ζηνπο παξαπάλσ operators. Καηά ηνλ νξηζκό πξνϋπνζέζεσλ γηα ηηο ηηκέο κεηαβιεηώλ ζηελ PHP κε ηνπο operators if, elseif, else πξέπεη απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ην δηπιό "ίζνλ". Αλ ρξεζηκνπνηνύζακε κνλό "ίζνλ" ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα (δειαδή π.ρ. if ($mynumber = 6) αληί γηα if ($mynumber == 6), ε PHP ζα απέδηδε ζηε κεηαβιεηή $mynumber ηνλ αξηζκό 6, θάηη πνπ ζα πξνθαινύζε πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ηνπ ππόινηπνπ θώδηθα. Ο παξαπάλσ θώδηθαο κπνξεί λα δηαηππσζεί δηαθνξεηηθά, επηζηξέθνληαο όκσο ην ίδην απνηέιεζκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ operator switch/case: <?php switch($mynumber){ case 6: print "text 6"; print "hello"; break; 45 Σ ε λ ί δ α

46 case 8: print "text 8"; break; default: print "text other"; }?> GET θαη POST data Αλ κέρξη ηώξα έρεηε επηζθεθζεί πνιιά sites κε ζειίδεο php, ζίγνπξα ζα έρεηε παξαηεξήζεη όηη ζπρλά ζην URL ηνπο ππάξρεη ν ραξαθηήξαο ηνπ αγγιηθνύ εξσηεκαηηθνύ? αθνινπζνύκελν από άιιεο παξακέηξνπο. Π.ρ. θάηη ζαλ article.php?id=256&page=news&t=25432&something=other Οη παξάκεηξνη απηέο ιακβάλνληαη από ηνλ web server θαη αθνύ ελζσκαησζνύλ σο κεηαβιεηέο ζην αξρείν PHP, πθίζηαληαη επεμεξγαζία ώζηε ε ζειίδα λα εκθαλίζεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα θώδηθα όπνπ ηα GET data ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εκθαλίζνπλ δηαθνξεηηθό θείκελν: <?php $id = $_GET['id']; if ($id == 1) { print "Κείκελν 1"; } elseif ($id == 2) { print "Γεύηεξν θείκελν"; } else { print "Άιιν θείκελν"; }?> Τπνζέηνπκε όηη ην αξρείν κε ηνλ παξαπάλσ θώδηθα νλνκάδεηαη page.php 46 Σ ε λ ί δ α

47 Ο επηζθέπηεο πνπ ζα αλνίμεη ηε ζειίδα κε ηε κνξθή page.php?id=1 ζα δεη ην θείκελν "Κείκελν 1". Αλ αλνίμεη ηε ζειίδα ζαλ page.php?id=2 ζα δεη ζηελ νζόλε ηνπ ηε θξάζε "Γεύηεξν θείκελν", ελώ γηα νπνηνδήπνηε άιιν id, ζα δεη ηε θξάζε "Άιιν θείκελν". Αλ ν αξηζκόο ηνπ id πξόθεηηαη λα ζηαιεί κέζσ κηα θόξκαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν POST, αξθεί λα αληηθαηαζηαζεί ε γξακκή: $id = $_GET['id']; κε ηελ αθόινπζε: $id = $_POST['id']; Πξνεηδνπνίεζε αζθαιείαο ε πεξίπησζε πνπ ην $id πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επεξσηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ, έρνληαο πάληα αξηζκεηηθή ηηκή, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ function intval() γηα ηελ απνθπγή απώιεηαο δεδνκέλσλ από ηνλ server κέζσ SQL injections. Με ηε ρξήζε ηνπ intval, απνθόπηνληαη νη κε αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο από κηα κεηαβιεηή. Η ιεηηνπξγία ηνπ εμεγείηαη ζην αθόινπζν παξάδεηγκα: <?php $text = "something223344"; $text = intval($text); print "$text";?> πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ αξηζκνύ εκείσζε ζπκβαηόηεηαο Ο παιαηόηεξνο ηξόπνο ιήςεο κεηαβιεηώλ κέζσ POST θαη GET data ήηαλ κε ηε ρξήζε ησλ long arrays $HTTP_POST_VARS θαη $HTTP_GET_VARS αληίζηνηρα. Οη πξνγξακκαηηζηέο ηζηνζειίδσλ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζηηο εθαξκνγέο PHP πνπ δεκηνπξγνύλ, ηα $HTTP_POST_VARS θαη $HTTP_GET_VARS κε ηα $_POST θαη $_GET αληίζηνηρα. Σα $HTTP_POST_VARS θαη $HTTP_GET_VARS θαηαξγνύληαη 47 Σ ε λ ί δ α

48 θαη ήδε δελ είλαη ζπκβαηά κε ηελ λέα έθδνζε 6 ηεο PHP. Απηό ηζρύεη αθόκε θαη αλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο PHP 6 ελεξγνπνηεζνύλ ηα long arrays (register_long_arrays = On). Includes ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγεζεί κηα web εθαξκνγή, ε νπνία ζε νξηζκέλα ζεκεία ζα πεξηέρεη θνηλά ζηνηρεία θώδηθα PHP, όπσο γηα παξάδεηγκα ίδηνο header ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο. Γηα λα κελ αλαγθάδεηαη ν πξνγξακκαηηζηήο λα γξάθεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηνλ ίδην θώδηθα ζε όια ηα αξρεία php ηεο εθαξκνγήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν include. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα: Θέινπκε λα εκθαλίζνπκε έλα κήλπκα θαισζνξίζκαηνο ζηελ αξρή όισλ ησλ ζειίδσλ. Μέξνο 1ν: Γεκηνπξγνύκε έλα αξρείν header.php κε ηνλ εμήο θώδηθα: <?php print "Καισζήξζαηε ζηε ζειίδα κνπ!";?> θαη ην απνζεθεύνπκε ζηνλ ίδην θάθειν κε ηα άιια αξρεία ηεο εθαξκνγήο. Μέξνο 2ν: ηελ αξρή ησλ άιισλ ζειίδσλ php ηνπνζεηνύκε ηνλ εμήο θώδηθα: <?php include "header.php";?> Έηζη, ην κήλπκα "Καισζήξζαηε ζηε ζειίδα κνπ!" ζα εκθαλίδεηαη ηώξα ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο. Όηαλ ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζνπκε απηό ην κήλπκα θαισζνξίζκαηνο, δελ ζα ρξεηαζηεί λα αλνίμνπκε κίακία όιεο ηηο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο, αιιά θάλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε κόλν ζην header.php. Η αιιαγή πνπ θάλακε ζην 48 Σ ε λ ί δ α

49 header.php ζα εκθαληζηεί απηόκαηα ζε όιεο ηηο ζειίδεο. HTML θαη PHP Η PHP θαη ε HTML είλαη δύν γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζπλεξγάδνληαη απόιπηα κεηαμύ ηνπο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ν web server επεμεξγάδεηαη ηνλ θώδηθα PHP, ώζηε λα παξάγεη "on the fly" θώδηθα HTML πνπ ζα ζηαιεί ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ. Πνιινί λένη πξνγξακκαηηζηέο ζπρλά ζέηνπλ ην εξώηεκα: "Ση λα κάζσ πξώηα; PHP ή HTML;" Η απάληεζε είλαη όηη πξώηα πξέπεη λα κάζεηε HTML θαη κεηά PHP. Κάπνηνο πνπ δελ μέξεη HTML δελ ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη ζειίδεο ρξεζηκνπνηώληαο PHP. Κη απηό γηαηί δελ ζα γλσξίδεη κε πνην ηξόπν ζα πξνγξακκαηίζεη ηηο ζειίδεο PHP ώζηε λα παξαγνπλ "on the fly" ζσζηό πεξηερόκελν HTML πνπ ζα εκθαληζηεί ζηνπο web browsers ησλ επηζθεπηώλ. ε έλα ηκήκα θεηκέλνπ πνπ παξάγεηαη κέζσ PHP κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηνδήπνηε tag ηεο γιώζζαο HTML. Γηα παξάδεηγκα ν αθόινπζνο θώδηθαο PHP: <?php echo "<p><b>hello!</b></p> <p><i>welcome to my page</i></p>";?> Θα δώζεη: Hello! Welcome to my page Πξέπεη όκσο λα πξνζέμεηε θαη ηελ πεξίπησζε πνπ ν θώδηθαο HTML πεξηέρεη εηζαγσγηθά. πγθεθξηκέλα, ην παξαθάησ δείγκα θώδηθα δελ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζθάικα επεμεξγαζίαο (parse error): <?php // Γείγκα ιαλζαζκέλνπ θώδηθα PHP! 49 Σ ε λ ί δ α

50 echo "<a href="mypage2.html">page 2</a>";?> Ο ιόγνο είλαη όηη ζηνλ θώδηθα HTML ππάξρνπλ εηζαγσγηθά, ρσξίο ραξαθηήξεο δηαθπγήο (escape characters). Έηζη, ν web server "κπεξδεύεηαη" θαη αληηιακβάλεηαη ηα εηζαγσγηθά ηεο HTML σο ζεκεία ηεξκαηηζκνύ ηεο εληνιήο PHP echo, κε απνηέιεζκα λα κελ αλαγλσξίδεη ζσζηά όηη αθνινπζεί κεηά από απηά. Η ρξήζε ραξαθηήξσλ δηαθπγήο κε αλάπνδε θάζεην (\) είλαη ε κία ιύζε γη' απηό ην πξόβιεκα. Με ηνπο ραξαθηήξεο δηαθπγήο ηα εηζαγσγηθά ηεο HTML αληηθαζίζηαληαη από \" όηαλ πεξηέρνληαη ζε εληνιέο PHP. Δπνκέλσο, ν παξαπάλσ θώδηθαο ζα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά αλ δηνξζσζεί σο εμήο: <?php echo "<a href=\"mypage2.html\">page 2</a>";?> Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ παξαθάησ θώδηθα, ρσξίο λα ρξεηαζηνύλ ραξαθηήξεο δηαθπγήο. <?php print <<<EOF <a href="mypage2.html">page 2</a> EOF;?> PHP θαη βάζεηο δεδνκέλωλ Η PHP "ζπλεξγάδεηαη" ηέιεηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ επεξσηήκαηα SQL, όπσο είλαη νη MySQL, Microsoft SQL server, PostgreSQL, Oracle θ.ά. Απηό επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αμηόινγσλ εθαξκνγώλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη αληαιιαγή ηνπο κεηαμύ online ρξεζηώλ. 50 Σ ε λ ί δ α

51 Η ζύλδεζε ζε έλαλ MySQL server ζηνλ ίδην ειεθηξνληθό ππνινγηζηή όπνπ "ηξέρεη" θαη ν web server, γίλεηαη κε ηελ εληνιή mysql_connect() σο εμήο: <?php mysql_connect("localhost", "username", "password");?> θαη ζηε ζπλέρεηα, ε θαηάιιειε βάζε δεδνκέλσλ επηιέγεηαη κε ηελ εληνιή mysql_select_db(): <?php mysql_select_db("database_name");?> Γηα βάζεηο δεδνκέλσλ Microsoft SQL, PostgreSQL ή Oracle, νη παξαπάλσ εληνιέο αληηθαζίζηαληαη αληίζηνηρα κε ηηο: mssql_connect θαη mssql_select_db γηα Microsoft SQL pg_connect θαη pg_select_db γηα PostgreSQL oci_connect γηα Oracle Δλαιιαθηηθά, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη εληνιέο mysql_pconnect, pg_pconnect, mssql_pconnect θαη oci_pconnect πνπ δεκηνπξγνύλ persistent ζύλδεζε ζηελ database. Όκσο απηή ε πξαθηηθή δελ ζπλίζηαηαη, ηδηαίηεξα ζε web sites κε απμεκέλε θίλεζε. Απηό γηαηί κε pconnect νη ζπλδέζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ παξακέλνπλ αλνηθηέο όηαλ ηεξκαηηζηεί ε εθηέιεζε ηνπ θώδηθα PHP ή αθόκε θαη αλ ν επηζθέπηεο θιείζεη ηνλ web browser θαη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ λα θηάζεη πνιύ ζύληνκα ζην όξην αλνηθηώλ ζπλδέζεσλ, αθήλνληαο "εθηόο" άιινπο ρξήζηεο πνπ πινεγνύληαη ζην web site. Δθόζνλ γίλεη ε ζύλδεζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ SQL, ε PHP κπνξεί λα εθηειέζεη έλα επεξώηεκα κε ηνλ εμήο ηξόπν: Γηα βάζεηο δεδνκέλσλ MySQL (παξάδεηγκα): <?php $sql = mysql_query("select * FROM table WHERE id > 10");?> 51 Σ ε λ ί δ α

52 Γηα άιινπο ηύπνπο βάζεσλ δεδνκέλσλ SQL, ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα ε εληνιή mysql_query αληηθαζίζηαηαη κε ηηο: mssql_query γηα Microsoft SQL Server pg_query γηα PostgreSQL oci_parse γηα Oracle PHP θαη Javascript Παξόιν πνπ νη PHP θαη Javascript είλαη δύν γιώζζεο πνπ έρνπλ ζαλ θνηλό ζηνηρείν ηελ παξαγσγή δπλακηθνύ πεξηερνκέλνπ, έρνπλ ηελ εμήο ζεκαληηθή δηαθνξά: ε πξώηε είλαη server side, δειαδή ν θώδηθάο ηεο εθηειείηαη ζηνλ δηαθνκηζηή ηζηνζειίδσλ όπνπ παξάγεηαη ην πεξηερόκελν HTML, ελώ ε δεύηεξε είλαη client site, δειαδή εθηειείηαη από ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ. Παξόια απηά, νη δύν γιώζζεο κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα όπνπ πξνβάιιεηαη έλα Javascript alert box κε δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαηόπηλ επεμεξγαζίαο θώδηθα PHP: <?php $id = $_GET['id']; if ($id == 4){ $text = "Καιεκέξα!"; } else { $text = "Καιεζπέξα!"; } print "<script language=javascript> alert('$text'); </script>";?> Αο ππνζέζνπκε όηη ε ζειίδα απηή απνζεθεύεηαη ζηνλ web server κε ην όλνκα page.php Ο επηζθέπηεο πνπ ζα αλνίμεη ηε ζειίδα κε ηε κνξθή page.php?id=4 52 Σ ε λ ί δ α

53 ζα δεη ηνλ browser ηνπ λα εκθαλίδεη έλα Javascript alert box κε ην θείκελν: Καιεκέξα! ελώ αλ ηελ αλνίμεη κε ηε κνξθή page.php?id=1 ή γεληθά νπνηνδήπνηε άιιν id, ζα δεη έλα alert box κε ην θείκελν: Καιεζπέξα! PHP θαη C++ Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, ε γιώζζα PHP παξνπζηάδεη παλνκνηόηππν (αλ όρη αθξηβώο ίδην) ηξόπν ζύληαμεο κε ηε C++. Σν απνηέιεζκα είλαη θάπνηνο πνπ γλσξίδεη ήδε C++ λα κπνξεί πνιύ εύθνια λα κάζεη ηελ PHP, ελώ ζε γεληθέο γξακκέο ηζρύεη θαη ην αληίζηξνθν. Απηό ην γεγνλόο όκσο απνηειεί θαη αηηία πξνβιεκαηηζκνύ από πνιινύο, πνπ αλαξσηηνύληαη "Να κάζσ πξώηα PHP ή C++;". Δδώ ε απάληεζε εμαξηάηαη από ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα δώζεη πςειή πξνηεξαηόηεηα ζηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ πνπ ζα εθηεινύληαη ηνπηθά ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη όρη ζε web εθαξκνγέο, ζα κάζεη πξώηα C++. Αληίζεηα θάπνηνο πνπ ζέιεη λα εηδηθεπηεί θπξίσο ζηε δεκηνπξγία web εθαξκνγώλ, δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο λα πεξάζεη πξώηα κεξηθνύο κήλεο καζαίλνληαο λα πξνγξακκαηίδεη ζε C++, επνκέλσο ην θαιύηεξν ζα ήηαλ λα μεθηλήζεη απεπζείαο κε ηελ PHP. Παξάδεηγκα θώδηθα ηεο εθαξκνγήο index.php 1. <?php 2. echo '<html>'; 3. echo '<head>'; 4. echo '<meta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=utf 8"></meta>'; 5. echo '<title>τεχνικθ ΥΡΘΕΣΙΑ</title>'; 53 Σ ε λ ί δ α

54 6. echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">'; 7. echo '</head>'; 8. echo '<body>'; 9. echo '<div id="pagetop">'; 10. echo '<table>'; 11. echo '<tr>'; 12. echo '<th><img style="width: 165px; height: 64px;" alt="logo" src="logo0.jpeg"></th>'; 13. echo '<td><h3>τεχνικθ ΥΡΘΕΣΙΑ</h3>Θ λφςθ ςε προβιματα Software για τισ υπθρεςίεσ του ΤΕΙ Καβάλασ</td>'; 14. echo '</tr>'; 15. echo '</table>'; 16. echo '</div>'; 17. echo ' <iframe name="menu" src="menu.php" width="163" height="540">'; 18. echo ' Το πρόγραμμα περιιγθςθσ που διακζτετε δεν'; 19. echo ' υποςτθρίηει ενςωματωμζνα πλαίςια ι αυτιν τθ ςτιγμι είναι ρυκμιςμζνο'; 20. echo ' ζτςι ϊςτε να μθν εμφανίηει ενςωματωμζνα πλαίςια.'; 21. echo '</iframe>'; 22. echo ' <iframe name="main" src="startup.php" width="1030" height="540">'; 23. echo ' Το πρόγραμμα περιιγθςθσ που διακζτετε δεν'; 24. echo ' υποςτθρίηει ενςωματωμζνα πλαίςια ι αυτιν τθ ςτιγμι είναι ρυκμιςμζνο'; 25. echo ' ζτςι ϊςτε να μθν εμφανίηει ενςωματωμζνα πλαίςια.'; 26. echo '</iframe>'; 27. echo '</body>'; 28. echo '</html>'; 29.?> Menu.php 1. <?php 2. session_start(); 3. $katigoria=$_session['katigoria']; 4. require_once('head.htm'); 5. echo '<div id="menu">'; 6. echo '<table>'; 7. echo '<tr><th>μενου ΕΡΙΛΟΓΩΝ'; 8. echo '<tr><td><a href="index.php" target="_top" title="αρχικι ςελίδα">αρχικι ςελίδα</a>'; 54 Σ ε λ ί δ α

55 9. echo '<tr><td><a href="ppoint\help.htm" target="main" title="βοικεια">βοικεια</a>'; 10. //echo '<tr><td><a href="viewsource.php" target="main" title="τα αρχεία με τον κϊδικασ τθσ εφαρμογισ">ο κϊδικασ</a>'; 11. echo '<tr><th>συστθμα'; 12. echo '<tr><td><a href="login.php" target="main" title="σφνδεςθ ςτθν εφαρμογι">σφνδεςθ</a>'; 13. if(isset($katigoria)) echo '<tr><td><a href="logout.php" target="main" title="αποςφνδεςθ από τθν εφαρμογι">αποςφνδεςθ</a>'; 14. echo '<tr><td><a href="peladd.php" target="main" title="εγγραφι πελάτθ">εγγραφι πελάτθ</a>'; 15. if(isset($katigoria)){ 16. echo '<tr><th>ροβλθματα'; 17. echo '<tr><td><a href="probsearch.php" target="main" title="αναηιτθςθ ςε λυμζνα κζματα">αναηιτθςθ</a>'; 18. echo '<tr><td><a href="probadd.php" target="main" title="αναφορά νζου προβλιματοσ">nζο πρόβλθμα</a>'; 19. echo '<tr><td><a href="probuser.php" target="main" title="ρροβλιματα χριςτθ">ρροβλιματα χριςτθ</a>'; 20. echo '<tr><th>αχεια'; 21. echo '<tr><td><a href="prnpel.php" target="main" title="ρίνακασ πελατϊν">ρελάτεσ</a>'; 22. echo '<tr><td><a href="prntexn.php" target="main" title="ρίνακασ τεχνικϊν">τεχνικοί</a>'; 23. echo '<tr><td><a href="prnprob.php" target="main" title="ρίνακασ προβλθμάτων">ρροβλιματα</a>'; 24. echo '<tr><td><a href="prnthemata.php" target="main" title="ρίνακασ κεμάτων">θζματα</a>'; 25. if($katigoria=="ρελάτθσ"), 26. echo '<tr><th>ρελατεσ'; 27. echo '<tr><td><a href="pelinfo.php" target="main" title="στοιχεία πελάτθ">στοιχεία πελάτθ</a>'; 28. elseif($katigoria=="τεχνικόσ"), a. echo '<tr><th>τεχνικοι'; b. echo '<tr><td><a href="texninfo.php" target="main" title="στοιχεία τεχνικοφ">στοιχεία τεχνικοφ</a>'; 55 Σ ε λ ί δ α

56 c. echo '<tr><td><a href="texnproblisi.php" target="main" title="επίλυςθ προβλιματοσ">επίλυςθ προβλιματοσ</a>'; 29. } 30. elseif($katigoria=="διαχειριςτισ"), a. echo '<tr><th>διαχειισh'; b. echo '<tr><td><a href="adminprob.php" target="main" title="ανάκεςθ προβλιματοσ ςε τεχνικό">ανάκεςθ προβλιματοσ</a>'; c. echo '<tr><td><a href="adminuser.php" target="main" title="ενεργοποίθςθ χρθςτϊν">ενεργοποίθςθ χρθςτϊν</a>'; d. echo '<tr><td><a href="adminpassu.php" target="main" title="αλλαγι password">αλλαγι password</a>'; e. echo '<tr><td><a href="texnadd.php" target="main" title="εγγραφι τεχνικοφ">εγγραφι τεχνικοφ</a>'; f. } 31. echo '</table></div>'; 32. } 33. //ΤΕΛΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 34.?> adminpassu.php 1. <?php 2. /* 3. Αλλαγι password χριςτθ 4. adminpassu.php 5. */ 6. session_start(); 7. if(! (isset($_session*'login'+) && $_SESSION*'katigoria'+=='Διαχειριςτισ') ) a. header( 'Location: redirect.php?message=ρρζπει να ςυνδεκείτε ωσ διαχειριςτισ για τθ λειτουργία αυτι' ) ; 8. $login=$_session['login']; 9. $kdprosopou=$_session['kdprosopou']; 56 Σ ε λ ί δ α

57 10. $katigoria=$_session['katigoria']; 11. require_once('head.htm'); 12. echo '<h2>αλλαγι password χριςτθ τεχνικοφ</h2>'; 13. //ΚΥΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 14. if(isset($_post['login'+)), //ελζγχει αν ζχει ςταλεί από τθ φόρμα το loginname 15. $login=$_post['login']; 16. $password=$_post['password']; 17. if(!empty($password)){ a. require_once('connection.php'); 18. if(loginexist($connection,$login)){ 19. $sql = "UPDATE prosopo SET Login='$login',Password='$password' WHERE login='$login';"; 20. $result=mysql_query($sql,$connection); 21. echo "<h3>θ αλλαγι password για τον χριςτθ $loginn καταχωρικθκε"; 22. }else{ 23. echo "<h3>δεν υπάρχει χριςτθσ με loginname : $login"; 24. } 25. }else echo "<h3>καμμία αλλαγι δεν ζγινε."; 26. } 27. else 28. inputform(); 29. //ΤΕΛΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 30. require_once('footer.htm'); 31. function loginexist($connection,$login){ 32. //ψάξε για το loginname μιπωσ κι ζχει καταχωρθκεί ιδθ 33. $sql="select login FROM prosopo WHERE login='$login'"; 34. $result=mysql_query($sql,$connection); 35. return mysql_num_rows($result); 36. } 37. function inputform(){ 38. echo "<form "."action=\"{$_server['php_self']}\" "."method=\"post\">"; 39. echo "<div id=prn><table>"; 40. echo "<tr><th>username <td><input type=text name=login>"; 57 Σ ε λ ί δ α

58 41. echo "<tr><th>password <td><input type=password name=password>"; 42. echo "<tr><td COLSPAN=2><input type='submit' value='aλλαγθ'>"; 43. echo "</table></div> "; 44. echo "</form>"; 45. }//END inputform 46.?> 2.2 Ζ Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ HTML Με απιά ιόγηα, ε HTML, είλαη κηα γιώζζα ε νπνία ιέεη ζε έλα ππνινγηζηή πσο λα εκθαλίζεη κηα ηζηνζειίδα. Σα HTML αξρεία είλαη ζηελ νπζία απιά αξρεία θεηκέλνπ (text filesascii) κε εηδηθέο "εηηθέηεο" (tags) ή θώδηθεο πνπ έλα πξόγξακκα, o web browser, μέξεη λα κεηαθξάδεη θαη λα εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηε νζόλε ζαο. 1. Γεληθά ζρεηηθά κε ηελ HTML Τπάξρνπλ πάληα θαλόλεο λα αθνινπζεζνύλ, γηα ηελ HTML, νη θαλόλεο είλαη ιίγνη ζηνλ αξηζκό αιιά πξνζθέξνπλ πνιιά... HTML, ή HyperText Markup Language, είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν browser απεηθνλίδεη ηα αξρεία πνιπκέζσλ. ηα αξρεία απν κόλα ηνπο είλαη αξρεία απινύ θεηκέλνπ (ASCII) κε εηδηθέο εηηθέηεο 58 Σ ε λ ί δ α

59 (tags) ή θώδηθεο πνπ ν browser μέξεη λα κεηαθξάδεη θαη λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε. ρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο Γηα λα κε μερλάκε, ην αληηθείκελν πνπ θάλεη ηνλ παγθόζκην ηζηό (γλσζηό σο Internet) λα δνπιεύεη, είλαη θαλόλεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ζρεδόλ ζε θάζε είδνπο ππνινγηζηή, λα επηθνηλσλνύλ θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο. Πνπ ε HTML ηαηξηάδεη ζε όια απηά; Υξεζηκνπνηώληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηηο HTML, νη εξγαζίεο ζαο δηαδίδνληαη επθνιόηεξα ζε πην επξύ θνηλό ζην ηαρύηαην κεηαβαιόκελν κέιινλ ηνπ δηθηύνπ. Οη αξρηθέο πξνδηαθξαθέο, γλσζηέο σο HTML 2.0, ππνζηεξίδνληαη απν όια ηα web browsers πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηώξα. Σα πξάκαηα έρνπλ γίλεη θάπσο πην πνιύπινθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηελ HTML 3.2 απν ηόηε πνπ ην Netscape θαη ε Microsoft έρνπλ πξνζζέζεη ζηνηρεία πνπ πεγαίλνπλ πέξα απν ηελ απιή HTML, θαη ππνζηεξίδνληαλ ζηελ αξρή απν ζπγθεθξηκέλνπο web browsers. Η δεκνηηθόηηηα ηνπ δηθηύνπ απνγεηώζεθε κε ηελ θαζηέξσζε ηεο 3.2. Ο αξρηθόο ζρεδηαζκόο ηεο HTML δελ πξνέβιεπε λα είλαη έλα εξγαιείν κνξθνπνίεζεο, σζηόζν νη ρξήζηεο έρνπλ βξεί ηξόπνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε HTML γηα αθξηβή κνξθνπνίεζε ηζηνζειίδσλ. Η ησξηλνί θαλόλεο είλαη ε HTML 4.0 ε νπνία πεξηέρεη πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα κεησζνύλ νη αζπκβαηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ web browsers. Απηή ε έθδνζε θηλείηαη πξνο κηα πην ινγηθή κέζνδν κνξθνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ κε ηελ ρξήζε "Style Sheets", πνπ επηηξέπνπλ ηελ αθξίβεηα ζηελ κνξθνπνίεζε πνπ επηζπκνύλ νη ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ θαη θαηα θάπνην ηξόπν ηελ δηαρσξίδνπλ απν ην πεξηερόκελν, θάλνληαο επθνιόηεξε ηελ αλαλέσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο web site. 59 Σ ε λ ί δ α

60 Απην ζεκαίλεη νηη αλ ζέιεηε νη ζειίδεο ζαο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε όζν ην δπλαηό πην επξεία γθάκα web browsers θαη εθδόζεσλ, ρξεζηκνπνηείζηε ηηο πην βαζηθέο εληνιέο ηεο HTML. Βέβαηα απηό κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηη ζα ζέιαηε λα βάιεηε ζηελ ηζηνζειίδαο ζαο. Δάλ πεξηιακβάλεηε ηελ HTML ζα θαίλεηαη πεξηζζόηεξν ειθπζηηθό κόλν ζηνλ Netscape θαη όρη ζηνλ Internet Explorer, κε απνηέιεζκα λα απνζεί ρξήζηεο απν ην site ζαο. Καη όρη κόλν απηά, νη ρξήζηεο ησλ ηζηνζειίδσλ ζαο δελ ζα ρξεζηκνπνηνύλ κόλν δηαθνξεηηθνύο browsers, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο νζόλεο κε δηαθνξεηηθέο αλαιύζεηο, πνπ δελ είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο, πνπ ζρεδηάζαηε ην site ζαο. Έηζη ζα ζέιαηε λα ζρεδηάζεηε ηζηνζειίδεο γηα πξνζνπηθή ρξήζε, αιιά γηα λα θηηάμεηε θάηη πνπ κπνξεί όινο ν θόζκνο λα ην βιέπεη. Απηή ε πξώηε ελόηεηα καζεκάησλ ζα ζαο δηδάμεη ηα πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο HTML. Απν εθεί θαη πέξα είλαη απόθαζε ζαο λα ρξεζηκνπνηείζεηε πην "πξνρσξεκέλα" ραξαθηεξηζηηθά. 2.3 Ζ MySql 60 Σ ε λ ί δ α

61 Η MySQL είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξεζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) ην νπνίν κεηξά πεξηζζόηεξεο από 11 εθαηνκκύξηα εγθαηαζηάζεηο. Έιαβε ην όλνκά ηνπ από ηελ θόξε ηνπ Μόληπ Βηληέληνπο, ηελ Μάη. Σν πξόγξακκα ηξέρεη έλαλ εμππεξεηεηή (server) παξέρνληαο πξόζβαζε πνιιώλ ρξεζηώλ ζε έλα ζύλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. Η MySQL είλαη έλα πνιύ γξήγνξν θαη δπλαηό, ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μηα βάζε δεδνκέλσλ ζαο επηηξέπεη λα απνζεθεύεηε, λα αλαδεηάηε, λα ηαμηλνκείηε θαη λα αλαθαιείηε ηα δεδνκέλα απνηειεζκαηηθά. Ο MySQL δηαθνκηζηήο ειέγρεη ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο, γηα λα κπνξνύλ λα δνπιεύνπλ πνιινί ρξήζηεο ηαπηόρξνλα, γηα λα παξέρεη γξήγνξε πξόζβαζε θαη λα δηαζθαιίδεη όηη κόλν πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε. πλεπώο ε MySQL είλαη έλαο πνιπλεκαηηθόο δηαθνκηζηήο πνιιαπιώλ ρξεζηώλ. Υξεζηκνπνηεί ηελ SQL ( Structured Query Language ) ηελ ηππηθή γιώζζα εξσηεκάησλ γηα βάζεηο δεδνκέλσλ, παγθόζκηα. H MySQL είλαη δηαζέζηκε από ην 1996 αιιά ε ηζηνξίαο ηεο μεθηλά από ην Σ ε λ ί δ α

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΚΣΤΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑ Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μητανικών Πληροθορικής ΤΕ Λειηοσργικά Σσζηήμαηα (Εργαζηήριο) Διδάζκων: I. Τζακνάκης 5ο Εργαζηήριο Πξόηππα αξρεία εηζόδνπ/εμόδνπ Τειεζηέο αλαθαηεύζπλζεο Βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα