ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΔΛΔΝΗ ΙΜΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΔ: ΣΔΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ 1 P a g e

2 klzxcvbnmqwertyuiopasdhjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ asdfjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ SOFTWARE rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas ΣΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqweκrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2 Σ ε λ ί δ α

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ κέζσ κηαο online εθαξκνγήο. Ο ρξήζηεοπειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα αθνύ ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα λα αλαθέξεη ην πξόβιεκά ηνπ θαη κε βάζε ηε θύζε ηνπ λα ην θαηαηάμεη ζε κηα από ηηο πξνηεηλόκελεο θαηεγνξίεο (π.ρ. software, hardware ). ηε ζπλέρεηα ηα άηνκα ηεο εηαηξείαο ζα πξνρσξάλε ζηελ αλάζεζή ηνπ ζηνλ αξκόδην ππάιιειν θαη ζα ελεκεξώλνπλ ην ζύζηεκα. Πξηλ ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ν πειάηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα δεη πνηνο ην έρεη αλαιάβεη θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπ. Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα είλαη ε php θαη html ελώ ε βάζε δεδνκέλσλ ζα ζηεξίδεηαη ζε mysql. Υξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη απηνί πνπ ζα ελεξγνπνηνύλαηη από ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο ζα έρεη δπλαηόηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξήζηεο θαζώο επίζεο θαη ηε βάζε ησλ εξσηεκάησλ, π.ρ ζα κπνξεί λα δηαγξάθεη θάπνηα εξσηήκαηα πνπ έγηλαλ πξηλ από θάπνηα εκεξνκελία. Δπίζεο ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ρεηξηζηεί ην πξνθίι ηνπ (λα αιιάμεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ) θαη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ηνπ password ζηε δηεύζπλζε ηνπ ηνπ αλ ην έρεη μεράζεη. 3 Σ ε λ ί δ α

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 1.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ...ζει ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ...ζει ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ...ζει ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΔΛΑΣΖ...ζει ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ...ζει ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ...ζει ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ...ζει ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΡΖΣΖ...ζει ΠΔΛΑΣΔ...ζει ΣΔΥΝΗΚΟΗ...ζει ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ...ζει ΘΔΜΑΣΑ...ζει ΠΔΛΑΣΔ...ζει ΒΟΖΘΔΗΑ...ζει ΑΠΟΤΝΓΔΖ...ζει ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ...ζει.26ζει.28 I. Αλάζεζε ζεκαηνο II. Δλεξγνπνίεζε ρξεζηώλ III. Αιιαγή password IV. Δγγξαθή λένπ ηερληθνύ 1.17 ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΤΣΖΜΑΣΟ...ζει.29 2 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 2.1 ΓΛΧΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ...ζει.32ζει.57 ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ CONSTANTS OPERATORS GET THE POST DATA INCLUDES HTML ΚΑΗ PHP PHP KAI ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ PHP ΚΑΗ JAVASCRIPT PHP KAI C++ ENDLINE ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 4 Σ ε λ ί δ α

5 2.2 Ζ ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ HTML...ζει Ζ MYSQL...ζει.60 3 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 3.1 ΠΗΝΑΚΔ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ...ζει.62 Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ PROSOPO H ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ PELATES Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ TEXNIKOI Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ DIAXEIRISTES Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ THEMATA Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ PROVLIMATA 3.2 EIKONIKA ΓΔΓΟΜΔΝΑ...ζει.69 ΠΗΝΑΚΑ PROSOPO ΠΗΝΑΚΑ PROVLMATA 3.3 ΜΟ...ζει. 71 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 5 Σ ε λ ί δ α

6 1 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 1.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Η ηερληθή ππεξεζία είλαη κηα online εθαξκνγή ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πειάηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα αθνύ ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα λα θαηαρσξήζεη πξνβιήκαηα θαη λα αλαδεηήζεη ιύζεηο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Web hosting, MS office, MS Windows, Linux, Antivirus θαη Internet connections. Γραμι διευκφνςεων Ονομαςία καρτζλασ που Βριςκόμαςτε Κφριο Παράκυρο Εφαρμογισ Εικόνα 1 6 Σ ε λ ί δ α

7 1.2ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Η ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο βαζίδεηαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ (MySql), ζηελ νπνία ν θάζε ρξήζηεο πειάηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαρσξεί πξνβιήκαηα γηα όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο θαη λα αλαδεηεί ιύζεηο ζηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα ή λα πεξηκέλεη λα επηιπζεί ην δηθό ηνπ πξόβιεκα. Κάζε θαηαρώξεζε έρεη εκεξνκελία θαηαρώξεζεο, θαηεγνξία πνπ αλήθεη ην πξόβιεκα, πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, εκεξνκελία αλάζεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ηερληθό, εκεξνκελία επίιπζεο, ηνλ ηερληθό πνπ επίιπζε ην πξόβιεκα θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο ρξήζηεο πειάηεο θαηαρσξεί κόλν ηελ θαηεγνξία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πεξηγξαθή, ηα ππόινηπα ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα ή από ηνλ δηαρεηξεζηή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ θαηαρώξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ν δηαρεηξεζηήο ηεο βάζεο εθηειεί ζύγθξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε παιαηόηεξεο θαηαρσξήζεηο σζηε λα απνθύγεη ηηο δηπινεγγξαθέο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πειάηεο δελ έρεη εθηειέζεη αλαδήηεζε πξνβιήκαηνο.έπεηηα αλ ηνπ δώζεη ε βάζε δεδνκέλσλ κνλαδηθόηεηα ζην θαηαρσξεζέλ πξόβιεκα ηόηε ην αλαζέηεη ζε έλαλ απν ηνπο ηερληθνύο πξνο επίιπζε, κε εκεξνκελία αλάζεζεο. Μεηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ε ιύζε θαηαρσξείηαη κε εκεξνκελία θαη ν νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα βιέπεη έπεηηα από αλαδήηεζε ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σαπηόρξνλα ζηέιλεηαη εηδνπνίεζε ζηνλ ρξήζηε πειάηε πνπ θαηαρώξεζε ην πξόβιεκα κε ηελ άλδεημε νηη επηιύζεθε. ε πεξίπησζε αλαδήηεζεο πξνβιήκαηνο ν ρξήζηεο πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ην username ηνπ θαη ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ πηζαλόλ λα πεξηέρνληαη ζε πεξηγξαθή πξνβιήκαηνο ή ιύζε πξνβιήκαηνο θαη εθηειεί αλαδήηεζε. 7 Σ ε λ ί δ α

8 1.3 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Για να ειςζλκουμε ςτθν εφαρμογι ανοίγουμε το Internet Explorer και ςτθ γραμμι διευκφνςεων γράφουμε και πατάμε Enter όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 2. Εικόνα 2 8 Σ ε λ ί δ α

9 1.4 ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΔΛΑΣΖ ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά επηιέγνπκε «Δγγξαθή Πειάηε» θαη ζηε ζειίδα ηνπ πεξηεγεηή καο εκθαλίδνληαη ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπκε σζηε λα εγγξαθνύκε ζηελ ππεξεζία. πκπιήξώλνπκε ηα ζηνηρεία καο θαη παηάκε ζηελ επηινγή «ΔΓΓΡΑΦΗ». Σα ππνρξεσηηθά πεδία είλαη ην «ΟΝΟΜΑ», ην «ΔΠΩΝΤΜΟ», ην « » θαη ην αλ είλαη απιόο ρξήζηεο ή εηαηξεία. Έπεηηα ν ρξήζηεο επηιέγεη ην επηζπκεηό username θαη password γηα λα εηζέξρεηαη ζηελ ππεξεζία. Η ζπκπιήξσζε όισλ ησλ πεδίσλ γίλεηαη είηε κε κηθξά είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα. Εικόνα 3 Έλα ηππηθό παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ παηάκε γηα επηβεβαίσζε ην θνπκπί «ΔΓΓΡΑΦΖ». Αλ θάλνπκε ιάζνο θαη ζέινπκε λα εθαζαξίζνπκε όια ηα πεδία παηάκε ην θνπκπί «ΚΑΘΑΡΗΜΟ». Εικόνα 4 9 Σ ε λ ί δ α

10 1.5 ΤΝΓΔΖ ΠΔΛΑΣΖ Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ πειάηε ρξήζηε αθνύ εηζέιζνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ππεξεζία όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2, πάκε αξηζηεξά ζην κελνύ, ζην ππνκελνύ «ΤΣΖΜΑ» θαη παηάκε ζηελ επηινγή «ύλδεζε». φνδεςθ Εικόνα 5 Αφοφ ειςζλκουμε ςτθν υπθρεςία ςτθν δεξιά πλευρά τθσ εφαρμογισ κα εμφανιςτεί το πλαίςιο τθσ εικόνασ 6. Εδϊ ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία μασ. Είναι τα ίδια που είχαμε χρθςιμοποιιςει και ςτθν εγγραφι χριςτθ. Ζπειτα πατάμε το κουμπί «ΕΙΟΔΟ». Στθν εφαρμογι εμφανίηεται το κείμενο τθσ εικόνασ 7 «Ζχετε ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα με username jim ωσ πελάτθσ.». 10 Σ ε λ ί δ α

11 Μετά τθν ςφνδεςθ μπορεί ο χριςτθσ πελάτθσ να χρθςιμοποιεί τθν εφαρμογι και να περιθγθκεί ςτο μενοφ των επιλογϊν. Εικόνα 6.. Ζχετε ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα με username jim ωσ πελάτθσ. Εικόνα 7 11 Σ ε λ ί δ α

12 1.6 ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ Γηα ηελ αλαδήηεζε πξνβιήκαηνο ζηε βάζε δεδνκέλσλ αθνύ εηζέιζνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ππεξεζία όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2, πάκε αξηζηεξά ζην κελνύ, ζην ππνκελνύ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ» θαη παηάκε ζηελ επηινγή «Αλαδήηεζε». Αναηιτθςθ Εικόνα 8 9. Εμφανίηεται ςτο δεξιό παράκυρο τθσ εφαρμογισ το πλαίςιο τθσ εικόνασ Αναηιτθςθ Username Χριςτθ πελάτθ Εικόνα 9 Ειςαγωγι περιγραφισ προβλιματοσ 12 Σ ε λ ί δ α

13 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο ζπκπιεξώλεη ην username ηνπ, θαη ζην πεδίν από θάησ αθξηβώο ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη. Σέινο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «ΑΝΑΕΖΣΖΖ». Αλ ηπρόλ ην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη έρεη θαηαρσξεζεί παιηόηεξα από άιιν ρξήζηε πειάηε θαη έρεη επηιπζεί, εκθαλίδνληαη ηα απνηιέζκαηα κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο ιύζεηο όπσο θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 10. Αποτελζςματα αναηιτθςθσ Εικόνα Σ ε λ ί δ α

14 Αλ ηπρόλ ην πξόβιεκα δελ έρεη μαλαθαηαρσξεζεί ε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ηεο εηθόλαο 11. Πρόβλθμα που ζκεςε ο χριςτθσ με username : jim Δεν ζχουν γίνει καταχωριςεισ Δεν ζχουν Εικόνα Σ ε λ ί δ α

15 1.7 ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ Μεηά ηελ αλαδήηεζε, αλ ηπρόλ δελ έρεη θαηαρσξεζεί ην πξόβιεκα ηνπ ρξήζηε θαη δελ ππάξρεη απάληεζε, ηνηε ν ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ» ηελ επινγή «Νέν Πξόβιεκα» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 12. Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο θαηαρσξεί ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην πξόβιεκα, Web hosting, MS office, MS Windows, Linux, Antivirus θαη Internet connections. Αθξηβώο δίπια πξνζζέηεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επηιέγεη ηνν θνπκπί «ΑΠΟΣΟΛΖ». Αλ ηπρόλ ππάξρεη ιάζνο θαη ζέινπκε λα ζβήζνπκε όια όζα γξάςακε παηάκε ην θνπκπί «ΚΑΘΑΡΗΜΟ». Εικόνα ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΡΖΣΖ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ» ηελ επινγή «Πξνβιήκαηα ρξήζηε» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο Σ ε λ ί δ α

16 Προβλιματα χριςτθ Εικόνα 13 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηα πξνβιήκαηα πνπ έζεζε ηαμηλνκεκέλα. Σα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο. Δπίζεο εκθαλίδνληαη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ, δειαδή ην ζέκα, ηνλ ηερληθό πνπ έιύζε ην πξόβιεκα, ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο, ηελ ιύζε θαη ηελ εκεξνκελία πνπ επηιύζεθε ην πξόβιεκα. Αλ θάπνην πξόβιεκα δελ έρεη επηιπζεί αθόκε ζην πεδίν «ΛΤΖ» εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Δ ΟΤΡΑ» αιιηώο εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Λύζε». Σέινο εδώ κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο πειάηεο λα δηαρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ζέζεη θαη λα δηαγξάςεη όηη ζέιεη. Προβλιματα χριςτθ Εικόνα Σ ε λ ί δ α

17 1.9 ΠΕΛΑΣΕ Ο χριςτθσ πελάτθσ επιλζγει απο το μενοφ επιλογϊν αριςτερά, ςτο υπομενοφ «ΑΡΧΕΙΑ» τθν επλογι «Πελάτεσ» και εμφανίηεται ςτο δεξιό παράκυρο τθσ υπθρεςίασ θ καρτζλα τθσ εικόνασ 16. Πελάτεσ Εικόνα 15 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νινπο ηνπο ρξεζηεο πειάηεο πνπ είλαη εγεγγξακκέλνη ζηελ ππεξεζία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα δεη ν νπνηζδήπνηε είλαη ην επώλπκν, ην όλνκα, ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο, ηελ θαηεγνξία, ην ΑΦΜ, ην , ην 17 Σ ε λ ί δ α

18 ηειέθσλν θαη ην username πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο. Ο ρξήζηεο πειάηεο δελ έρεη θακία αξκνδηόηεηα δηαρείξεζεο ή ηξνπνπνηήζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηώλ. Εικόνα ΣΔΥΝΗΚΟΗ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΑΡΥΔΗΑ» ηελ επινγή «Σερληθνί» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 18. Σεχνικοί Εικόνα Σ ε λ ί δ α

19 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νινπο ηνπο ηερληθνύο πνπ είλαη εγεγγξακκέλνη ζηελ ππεξεζία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα δεη ν νπνηζδήπνηε είλαη ην επώλπκν, ην όλνκα, ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο, ηηο ζπνπδέο ηνπ εθάζηνηε ηερληθνύ, ηελ εηδηθεπζε ηνπ, ην ΑΦΜ, ην , ην ηειέθσλν θαη ην username πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο. Ο ρξήζηεο πειάηεο δελ έρεη θακία αξκνδηόηεηα δηαρείξεζεο ή ηξνπνπνηήζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηερληθώλ. Εικόνα ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΑΡΥΔΗΑ» ηελ επινγή «Πξνβιήκαηα» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο Σ ε λ ί δ α

20 Προβλιματα Εικόνα 19 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηα πξνβιήκαηα πνπ έζεζαλ όινη νη ρξήζηεο πειάηεο ηαμηλνκεκέλα. Σα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο. Δπίζεο εκθαλίδνληαη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ, δειαδή ην ζέκα, ηνλ ηερληθό πνπ έιύζε ην πξόβιεκα, ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο, ηελ ιύζε θαη ηελ εκεξνκελία πνπ επηιύζεθε ην πξόβιεκα. Αλ θάπνην πξόβιεκα δελ έρεη επηιπζεί αθόκε ζην πεδίν «ΛΤΖ» εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Δ ΟΤΡΑ» αιιηώο εκθαλίδεηαη ε θξάζε «Λύζε». Προβλιματα Εικόνα Σ ε λ ί δ α

21 1.12 ΘΔΜΑΣΑ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΑΡΥΔΗΑ» ηελ επινγή «Θέκαηα» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 22. Θζματα Εικόνα 21 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα θαη λα επηιύζεη πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ. Σα ζέκαηα όπσο θαίλνληαη θαη ζηελ εηθόλα 22 εηλαη : Web hosting, MS office, MS Windows, Linux, Antivirus θαη Internet connections. 21 Σ ε λ ί δ α

22 Εικόνα ΠΔΛΑΣΔ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΠΔΛΑΣΔ» ηελ επινγή «ηνηρεία Πειάηε» θαη εκθαλίδεηαη ζην δεμηό παξάζπξν ηεο ππεξεζίαο ε θαξηέια ηεο εηθόλαο 24. τοιχεία Πελάτθ Εικόνα 23 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νιά ηνπ ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρεη εηζάγεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ ππεξεζία. Μπνξεί λα 22 Σ ε λ ί δ α

23 αιάμεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν παξνπζηάδεη δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ. ε θάζε πεδίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί είηε ηελ επηινγή «Γηόξζωζε» γηα λα ηζάγεη ηα λέα ζηνηρεία, ή ηελ επηινγή «Αθύξωζε» γηα λα επαλαθέξεη ην πεδίν ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε ηνπ. Σέινο κπνξεί λα απνζηείιεη ηνλ θσδηθό εηζόδνπ ηνπ ζην ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ην μεράζεη. Εικόνα ΒΟΖΘΔΗΑ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΜΔΝΟΤ ΔΠΗΛΟΓΧΝ» ηελ επινγή «Βνήζεηα». 23 Σ ε λ ί δ α

24 Βοικεια Εικόνα 25 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί λα δεί νδεγίεο γηα ην πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή, πώο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εγγξαθε ηνπ ζηελ ππεξεζία θαη όια εθείλα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. 1 Εικόνα Σ ε λ ί δ α

25 1.15 ΑΠΟΤΝΓΔΖ Ο ρξήζηεο πειάηεο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΤΣΖΜΑ» ηελ επινγή «Απνζύλδεζε». Αποςφνδεςθ Εικόνα 27 Δδώ ν ρξήζηεο πειάηεο κπνξεί παηώληαο απηήλ ηελ επηινγή λα απνζπλδεζεί από ηελ εθαξκνγή θαη λα επηζηξέςεη ζηελ θαηάζηαζε πξηλ ζπλδεζεί νπνπ νη επηινγέο ηνπ είλαη ζπγθεθξηκέλεο. 25 Σ ε λ ί δ α

26 1.16 ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΣΖΜΑΣΟ Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο έρεη επηπιένλ επινγέο ζηελ δηάζεζή ηνπ γηα ηελ δηαρείξεζε ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Μπνξεί ζπγθεθξηκέλα λα : Δλεξγνπνηεί ρξήζηεο πειάηεο. Αλαζέηεη ζε ηερληθνύο ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Καηαρσξεί λένπο ηερληθνύο. Αιάδεη ηα password ησλ ρξεζηώλ πιαηώλ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Ανάκεςθ προβλιματοσ Ενεργοποίθςθ χρθςτών Αλλαγι password Εγγραφι τεχνικοφ Εικόνα 28 I. Αλάζεζε πξνβιήκαηνο Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Αλάζεζε πξνβιήκαηνο». Εικόνα Σ ε λ ί δ α

27 Δδώ κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο ηεο βάζεο θαη ηεο εθαξκνγήο λα αλαζέηεη ζε ηερληθνύο ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζέηνπλ νη ρξήζηεο πειάηεο. II. Δλεξγνπνίεζε ρξεζηώλ Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Δλεξγνπνίεζε ρξεζηώλ». Εικόνα 30 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην θνπηάθη ζην πεδίν «Δπηινγή» θαη έπεηηα παηά ην θνπκπ «ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ». Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνζηέιεηαη έλα επηβεβαησηηθό ζηνλ ρξήζηε πειάηε γηα λα ελεκεξσζεί νηη ελεξγνπνηήζεθε ν ινγαξηαζκόο ηνπ θαη ηαπηόρξνλα ηνπ γλσζηνπνηείηαη ην username θαη ην password. III. Αιιαγή password Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Αιιαγή password». Εικόνα Σ ε λ ί δ α

28 Δδώ ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ην λέν username θαη ην λέν password ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη θάλεη θιίθ ζην θνπκπί «ΑΛΛΑΓΖ». Με απηόλ ηνλ ηξόπν αιιάδνπλ ηα ζηνηρεία εηζόδνπ νπνηνπδήπνηε ρξήζηε πειάηε ή ηερληθνύ θαη απνζηέινληαη ζην e mail ηνπ. IV. Δγγξαθή λένπ ηερληθνύ Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη απν ην κελνύ επηινγώλ αξηζηεξά, ζην ππνκελνύ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ» ηελ επινγή «Δγγξαθε λένπ ηερληθνύ». Δδώ ν δηρεηξηζηήο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ ηερληθνύ θαη νξίδεη ην username θαη ην password γηα ηελ είζνδό ηνπ ζηελ ππεξεζία. Έπεηηα παηάεη ζην θνπκπί «ΔΓΓΡΑΦΖ» γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ θαηαρώξηζε. Αλ ζέιεη λα θαζαξίζεη ηα πεδία γηα ιόγνπο ιάζνπο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην θνπκπί «ΚΑΘΑΡΗΜΟ». Εικόνα Σ ε λ ί δ α

29 1.17 ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΤΣΖΜΑΣΟ Ο ηερληθόο θαλεη ηελ εηζνδό ηνπ ζην ζύζηεκα, πιεθηξνινγώληαο ηνπο θσδηθνύο ηνπο νπνίνπο ερεη πάξεη απν ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο εηλαη θαη ην κνλαδηθν πξόζσπν πνπ δηαρεηξηδεηαη ηελ εθαξκνγε θαη ερεη ηελ δηλαηνηεηα απηή. 29 Σ ε λ ί δ α

30 ηελ εηθόλα πνπ εκθαλίδεηαη πην θάησ βιέπνπκε ηελ θαξηέια κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ ηερληθό απν ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ηερληθόο ερεη ηελ δπλαηόηεηα λα δώζεη απάληεζε ζην θάζε πξόβιεκα έηζη ώζηε ν θάζε πειάηεο λα πάξεη ηελ απάληεζε ηνπ όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα. 30 Σ ε λ ί δ α

31 Δδώ γίλεηαη ε θαηαρώξεζε ηεο απάληεζεο πνπ δίλεη ν ηερληθόο θαη αθνξά ηελ επίιπζε ηνπ δεδνκέλνπ εθείλε ηελ ζηηγκή πξνβιήκαηνο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Μεηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο επίιπζεο ζην ζύζηεκα ν πειάηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεη ηελ απάληεζε θαη λα δώζεη ηελ ιύζε πνπ έςαρλε γηα ην πξόβιεκα ηνπ. Να επηζεκάλνπκε νηη όιεο νη απαληήζεηο καδί κε ηα εξσηήκαηα ηνπο εηλαη εκαθαλείο ζε θάζε ρξήζηε πνπ έρεη θαλεη θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζην ζύζηεκα θαη θπζηθά ερεη ζπλδεζεί κε ηελ εθαξκνγή. 31 Σ ε λ ί δ α

32 2 ε ΔΝΟΣΖΣΑ 2.1 ΓΛΧΔ ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΗΜΟΤ Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε PHP θαη έλαο ζπκβαηόο webserver ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ν XAMPP πνπ εκπεξηέρεη ηνλ Apache σζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ε ηζηηνζειίδα ζε HTML Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε MySql πνπ απνηειεί ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε ιύζε γηα ηελ αλάπηπμε βαζεσλ δεδνκέλσλ παγθνζκίσο, θαζώο δηαηίζεηαη θαη δσξεάλ απν ηνλ δηθηπαθό ηόπν Η PHP ρξεζηκνπνηήζεθε έλαληη ηεο HTML δηόηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηζηηνζειίδεο κε δπλακηθό πεξηελρόκελν, δειαδή λα ζπλδέεηαη κε άιιεο ζειίδεο ζηνλ server ή κε άιινπο δηηπαθνύο ηόπνπο, δηόηη ζπλεξγάδεηαη άξηζηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη ππνζηήξηδεη άςνγα javascript. Ζ ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ PHP (Hypertext PreProcessor Πξνεπεμεξγαζηήο Τπεξθεηκέλνπ) Η PHP είλαη κηα scripting γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ, πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ. Αλ θαη έρεη 32 Σ ε λ ί δ α

33 εμειηρζεί ζε κηα γιώζζα γεληθήο ρξήζεο, ε θύξηα δύλακε ηεο παξακέλεη ζην ρώξν ηνπ web development. Πνιιά από ηα γλσζηόηεξα πξνγξάκκαηα online forum ή wiki είλαη γξακκέλα ζε PHP, θαη ν ζπλδπαζκόο ηεο κε ηνλ Apache web server θαη ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ mysql, είλαη ηόζν ζπρλόο πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά σο LAMP. Η ζύληαμε ηεο ζπκίδεη αξθεηά απηή ηεο C θαη είλαη αξθεηά απιή ζηελ εθκάζεζε αθόκα θαη από αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο. 33 Σ ε λ ί δ α

34 Μηα ζειίδα PHP πεξλά από επεμεξγαζία από ζπκβαηό web server (π.ρ. Apache ), ώζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ην ηειηθό πεξηερόκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ ζε κνξθή θώδηθα HTML. Έλα αξρείν κε θώδηθα PHP ζα πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε επέθηαζε (π.ρ. *.php, *.php4, *.phtml θ.ά.). Η ελζσκάησζε θώδηθα ζε έλα αξρείν επέθηαζεο.html δελ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζηνλ browser ηνλ θώδηθα ρσξίο θακία επεμεξγαζία, εθηόο αλ έρεη γίλεη ε θαηάιιειε ξύζκηζε ζηα MIME types ηνπ server. Δπίζεο αθόκε θη όηαλ έλα αξρείν έρεη ηελ επέθηαζε.php, ζα πξέπεη ν server λα είλαη ξπζκηζκέλνο γηα λα επεμεξγάδεηαη θώδηθα PHP. ήκεξα πεξηζζόηεξα από web sites, πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην 35% ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ Γηαδηθηύνπ, ρξεζηκνπνηνύλ scripts γξακκέλα κε ηε γιώζζα PHP, ελώ ην ππόινηπν 65% ην κνηξάδνληαη ζηαηηθέο ζειίδεο HTML θαη όιεο νη άιιεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Πξόθεηηαη γηα κηα εμέιημε πνπ ν ίδηνο ν Rasmus Lerdorf ζε πξόζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ δήισζε όηη δελ πεξίκελε όηαλ, πξηλ από 10 ρξόληα, δεκηνπξγνύζε ηηο πξώηεο γξακκέο θώδηθα PHP. Σόληζε όκσο όηη ε PHP δελ ζα είρε γίλεη ηόζν δεκνθηιήο αλ ε εμέιημή ηεο είρε παξακείλεη πξνζσπηθή ηνπ πξνζπάζεηα θαη δελ είρε βνεζεζεί από ηνπο Andi Gutmans, Zeev Suraski θαη ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή πξνγξακκαηηζηώλ από νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Σα πεξηζζόηεξα web sites επί ηνπ παξόληνο ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο ηηο εθδόζεηο 4 θαη 5 ηεο PHP. Με ηηο γιώζζεο Perl θαη C/C++ ζηηο νπνίεο έρεη ηηο ξίδεο ηεο, ε PHP έρεη εμαηξεηηθή νκνηόηεηα σο πξνο ηνλ ηξόπν ζύληαμεο. Ση είλαη ν Apache ; Ο Apache είλαη έλαο ειεύζεξα δηαζέζηκν δηαθνκηζηήο Web πνπ δηαλέκεηαη ζε "αλνηθηνύ θώδηθα" ινγηζκηθό.η Έθδνζε 2.0 ηξέρεη ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην Unix (όπσο ην Linux, Solaris, Digital UNIX, θαη AIX).ύκθσλα κε ηελ Netcraft (www.netcraft.com) ην 60% όισλ ησλ ηνπνζεζηώλ Web ζην Internet ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Apache θαζηζηώληαο ηνλ έηζη, σο ηνλ πην δηαδεδνκέλν δηαθνκηζηή απηή ηελ ζηηγκή. 34 Σ ε λ ί δ α

35 Παξάδεηγκα ζύληαμεο θώδηθα PHP Ο θώδηθαο PHP κηαο ηζηνζειίδαο πεξηθιείεηαη από ηα tags <?php θαη?> Σελ απεηθόληζε θεηκέλνπ αλαιακβάλνπλ νη εληνιέο print ή echo. Γηα παξάδεηγκα, ν αθόινπζνο θώδηθαο PHP: <?php print "Hello world!";?> Θα εκθαλίζεη ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ ηε θξάζε: Hello world! Δλαιιαθηηθά, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα tags <script language=php> θαη </script>: <script language=php> print "Hello world!"; </script> Όκσο απηή ε ηειεπηαία κέζνδνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, θαζώο ε ρξήζε ησλ tags <?php θαη?> είλαη πην απιή θαη έρεη επηθξαηήζεη. (Πιεξνθνξίεο: Δλεξγνπνηώληαο ηε ξύζκηζε asp_tags = On ζην αξρείν ξπζκίζεσλ ηεο PHP (php.ini), κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα tags <% θαη %> ηεο γιώζζαο ASP. Όκσο θάηη ηέηνην δελ ζπλίζηαηαη λα γίλεη, θαζώο ε ππνζηήξημε ησλ tags απηώλ έρεη απελεξγνπνηεζεί ζηελ PHP 6.0) Μεξηθνί αθόκε ηξόπνη γηα λα εκθαλίζεηε ηε θξάζε "Hello world" είλαη νη εμήο: <?php echo("hello world!"); 35 Σ ε λ ί δ α

36 ?> ή <?php echo "Hello world!";?> ή <?php print <<<EOF Hello world! EOF;?> ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ν δείθηεο ηεξκαηηζκνύ επεμεξγαζίαο <<<EOF, ηζρύνπλ ηα εμήο: Ακέζσο κεηά ην <<<EOF ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη αιιαγή γξακκήο ρσξίο θαλέλα θελό δηάζηεκα (space). Σν EOF; ζα πξέπεη επίζεο λα βξίζθεηαη ζε κία αλεμάξηεηε γξακκή, ρσξίο θαλέλα θελό δηάζηεκα πξηλ ή κεηά από απηό. Αλ δελ αθνινπζήζεηε ηνπο παξαπάλσ θαλόλεο, ην script ζα εκθαλίζεη parse error. Αλ ε θξάζε πνπ ζέινπκε λα πξνβάιινπκε δελ πεξηέρεη θελά δηαζηήκαηα θαη ζεκεία ζηίμεο, κπνξνύκε λα παξαιείςνπκε ηα εηζαγσγηθά. <?php print Hello;?> Απνηέιεζκα: Hello 36 Σ ε λ ί δ α

37 Δπίζεο, αληί γηα δηπιά εηζαγσγηθά, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κνλά. <?php print 'Hello world!';?> Θα πξέπεη όκσο λα πξνζέμνπκε ώζηε ε πξνβαιιόκελε θξάζε λα μεθηλά θαη λα ηειεηώλεη κε ηνλ ίδην ηξόπν. Γειαδή αλ επηιέμνπκε λα μεθηλά κε δηπιά εηζαγσγηθά, ζα πξέπεη επίζεο λα θιείλεη κε δηπιά θαη όρη κε κνλά, αιιηώο ζα εκθαληζηεί ζθάικα επεμεξγαζίαο (parse error ). Όπσο εύθνια κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο, ζηε γιώζζα PHP ππάξρνπλ ζπλήζσο πεξηζζόηεξνη από έλαο ηξόπνη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην ίδην απνηέιεζκα. Η δηαθνξά κεηαμύ απηώλ ησλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ κεξηθέο θνξέο έγθεηηαη ζηελ ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ θώδηθα από ηνλ web server. ε θάζε πεξίπησζε, κηιάκε γηα δηαθνξέο ιίγσλ εθαηνζηώλ ή ρηιηνζηώλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, πνπ κάιινλ ζεσξνύληαη ακειεηέεο. Πξνζέμηε όηη, όπσο θαη ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C++, έηζη θαη ζηελ PHP πνπ έρεη βαζηζηεί ζε απηή, θάζε εληνιή θιείλεη κε ηνλ ραξαθηήξα ειιεληθνύ εξσηεκαηηθνύ ";". Ο ραξαθηήξαο απηόο κπνξεί όκσο λα παξαιεηθζεί αλ ν θώδηθαο πεξηιακβάλεη κόλν κία εληνιή. Μπνξεί επίζεο λα παξαιεθζεί ζηελ ηειεπηαία εληνιή, πξηλ ην θιείζηκν ηνπ θώδηθα. Οη αιιαγέο γξακκώλ ζηνλ θώδηθα PHP δελ είλαη απαξαίηεηεο, αιιά έρνπλ ζαλ κνλαδηθό ζθνπό λα θάλνπλ ηνλ θώδηθα πην επαλάγλσζην από ηνλ πξνγξακκαηηζηή. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα δύν παξαθάησ δείγκαηα θώδηθα PHP: <?php print "Hello world! "; print "How are you today?";?> θαη <?php print "Hello world! "; 37 Σ ε λ ί δ α

38 print "How are you today?";?> έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα θαη απεηθνλίδνπλ ηελ εμήο θξάζε: Hello world! How are you today? Δπίζεο, ν πξνγξακκαηηζηήο δελ ζα πξέπεη λα μερλά όηη όπσο ζπκβαίλεη γεληθόηεξα ζηε γιώζζα κνξθνπνίεζεο HTML, έηζη θαη ζην πεξηερόκελν πνπ παξάγεη κηα ζειίδα PHP, νη αιιαγέο γξακκώλ αγλννύληαη από ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ. <?php echo "Απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή.";?> Σν απνηέιεζκα κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θώδηθα ζα είλαη: Απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή. Γηα λα ιπζεί ην πξόβιεκα απηό, ζα πξέπεη ζηνλ θώδηθα PHP λα ρξεζηκνπνηεζεί ην tag <br /> ηεο γιώζζαο HTML. Γειαδή, γηα λα εκθαληζηνύλ ζσζηά νη αιιαγέο γξακκώλ, ν παξαπάλσ θώδηθαο ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί σο εμήο: <?php echo "Απηή είλαη κηα γξακκή.<br /> Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή.<br /> Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή.";?> Δλαιιαθηηθά, ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην function nl2br (new line to br) πνπ πεξλά απηόκαηα ηα HTML tags 38 Σ ε λ ί δ α

39 <br /> ζηηο αιιαγέο γξακκώλ. Υξεζηκνπνηώληαο ην function nl2br, ν παξαπάλσ θώδηθαο ζα δηακνξθσζεί ζε: <?php echo nl2br("απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή.");?> Ο browser ζα απεηθνλίζεη ην θείκελν κε αιιαγέο γξακκώλ, δειαδή: Απηή είλαη κηα γξακκή. Απηή είλαη ε δεύηεξε γξακκή. Απηή είλαη ε ηξίηε γξακκή. Δδώ ζα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη αληί λα παηήζεηε ην Enter ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο ραξαθηήξεο \n, πνπ ηζνδπλακνύλ κε αιιαγή γξακκήο. ρόιηα Όηαλ ν πξνρσξεκέλνο πξνγξακκαηηζηήο θηάζεη ζην ζεκείν λα δεκηνπξγεί νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο PHP, ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηήζεη ζρόιηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πεξίπινθνπ θώδηθα, ώζηε λα ζπκάηαη ηε ιεηηνπξγία πνπ εθηεινύλ. ρόιηα κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ είηε κε δύν ραξαθηήξεο θαζέηνπ // ζηελ αξρή θάζε γξακκήο, είηε κε /* θαη */ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ ζρνιίνπ αληίζηνηρα (αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ γξακκώλ ηνπ). Σν θείκελν πνπ ζεκεηώλεηαη κε απηό ηνλ ηξόπν, αγλνείηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θώδηθα PHP από ηνλ web server. Παξάδεηγκα 1: <?php //ρόιην: ν παξαθάησ θώδηθαο εκθαλίδεη κηα θξάζε print "Καιεκέξα!";?> Παξάδεηγκα 2: 39 Σ ε λ ί δ α

40 <?php /* Δδώ εκθαλίδνπκε κηα άιιε θξάζε */ print "Απηό είλαη έλα δνθηκαζηηθό θείκελν";?> Μεηαβιεηέο, constants θαη strings Μεηαβιεηέο Όπσο νη πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, έηζη θαη ε PHP ππνζηεξίδεη κεηαβιεηέο. ηελ PHP νη κεηαβιεηέο θέξνπλ σο πξόζεκα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ δνιιαξίνπ ($). Έλα πνιύ απιό παξάδεηγκα όπνπ νξίδεηαη ε ηηκή κηαο κεηαβιεηήο θαη ζηε ζπλέρεηα απεηθνλίδεηαη ζηνλ browser ησλ επηζθεπηώλ, είλαη ην εμήο: <?php $text = "Καιεκέξα!"; print $text;?> Η εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ θώδηθα ζα εκθαλίζεη ην πεξηερόκελν ηεο κεηαβιεηήο $text, δειαδή ηε θξάζε: Καιεκέξα! Δίλαη εθηθηό επίζεο κηα κεηαβιεηή λα επεθηαζεί κε πεξηζζόηεξεο ηηκέο, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ραξαθηήξα.= (πξνζέμηε ηελ ηειεία πξηλ ην "ίζνλ"). Σε δηαθνξά.= (κε ηειεία) θαη = (ρσξίο ηειεία) ηε βιέπνπκε ζηα δύν επόκελα παξαδείγκαηα. Δπαλαθαζνξηζκόο ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο κε = <?php // Αξρηθόο θαζνξηζκόο ηεο κεηαβιεηήο $text $text = "Καιεκέξα. "; 40 Σ ε λ ί δ α

41 // Δπαλαθαζνξηζκόο ηνπ $text (ε αξρηθή ηηκή αληηθαζίζηαηαη) // Πξνζέμηε όηη εδώ ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ραξαθηήξα = ρσξίο ηειεία $text = "Καισζήξζαηε."; print $text;?> Απνηέιεζκα: Καισζήξζαηε. Δπέθηαζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο κε.= <?php // Αξρηθόο θαζνξηζκόο ηεο κεηαβιεηήο $text $text = "Καιεκέξα. "; // Δπέθηαζε ηνπ $text κε λέεο παξακέηξνπο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο // Πξνζέμηε όηη εδώ πξηλ ην = ππάξρεη ηειεία $text.= "Καισζήξζαηε. "; $text.= <<<EOF Διπίδσ ε ζειίδα κνπ λα ζαο θαλεί ελδηαθέξνπζα EOF; print $text;?> Απνηέιεζκα: Καιεκέξα. Καισζήξζαηε. Διπίδσ ε ζειίδα κνπ λα ζαο θαλεί ελδηαθ έξνπζα. Η PHP επηηξέπεη ηελ ηκεκαηηθή αληηθαηάζηαζε πεξηερνκέλσλ ζε strings κε ην function str_replace(). Η ρξήζε ηνπ θαίλεηαη ζην αθόινπζν παξάδεηγκα: 41 Σ ε λ ί δ α

42 <?php //Αξρηθόο νξηζκόο ηνπ $text $text = "Καισζήξζαηε ζην site κνπ! ην site απηό ζα βξείηε όιεο ηηο ηειεπηαίεο εηδήζεηο"; //Αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο "site" κε ην "δηθηπαθό ηόπν" ζε όια ηα ζ εκεία ηνπ $text $text = str_replace("site", "δηθηπαθό ηόπν", $text); //Απεηθόληζε ηνπ $text print $text;?> Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ην αθόινπζν: Καισζήξζαηε ζην δηθηπαθό ηόπν κνπ. ην δηθηπαθό ηόπν απηό ζα β ξείηε όιεο ηηο ηειεπηαίεο εηδήζεηο. Σν function str_replace() είλαη case sensitive, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη παίδεη ξόιν ε δηαθνξά πεδώλ θαη θεθαιαίσλ γξακκάησλ ζηελ αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ρσξίο πεξηνξηζκνύο κεηαμύ πεδώλ θαη θεθαιαίσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην function str_ireplace() (case insensitive string replace), ην νπνίν όκσο ππνζηεξίδεηαη κόλν από ηελ έθδνζε 5.0 θαη λεόηεξε ηεο γιώζζαο PHP. Constants Οη constants δελ θέξνπλ πξόζεκα θαη νξίδνληαη κε ηελ εληνιή define <?php define("text","καιεκεξα!"); print text;?> 42 Σ ε λ ί δ α

43 Απνηέιεζκα Καιεκέξα! Operators (Σειεζηέο) Οη operators ζέηνπλ πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ελόο ηκήκαηνο θώδηθα. Οη operators δηαηππώλνληαη κε ηηο εληνιέο if, elseif, else ή switch/case ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζύκβνια!=, ==, >, <, <=, >=. Αλαιπηηθά: Operators ζύγθξηζεο $a == $b Σν $a είλαη ίζν κε ην $b $a!= $b Σν $a δελ είλαη ίζν κε ην $b $a > $b Σν $a είλαη κεγαιύηεξν ηνπ $b $a >= To $a είλαη κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ $b Operators καζεκαηηθώλ πξάμεωλ $a + $b Πξόζζεζε $a ζπλ $b $a $b Αθαίξεζε $a $b $a * $b Πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ $a επί ην $b $a / $b Γηαίξεζε $a πξνο $b $a++ Αύμεζε ηνπ $a θαηά 1 κνλάδα $a Μείσζε ηνπ $a θαηά 1 κνλάδα Λνγηθνί operators && θαη ή! όρη 43 Σ ε λ ί δ α

44 Αθνινπζνύλ κεξηθά δείγκαηα θώδηθα όπνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαπάλσ operators θαη ε "κεηάθξαζή" ηνπο. if ($a > $b) Αλ ην $a είλαη κεγαιύηεξν από ην $b if ($a > $b && $c < $d) Αλ ην $a είλαη κεγαιύηεξν από ην $b θαη ην $c είλαη κηθξόηεξν από ην $d if ($text1 == "Καιεκέξα" $text2 == "Καιεζπέξα") Αλ ην $text1 είλαη "Καιεκέξα" ή ην $text2 είλαη "Καιεζπέξα" if ($text1!= "Καιεζπέξα") Αλ ην $text1 δελ είλαη "Καιεζπέξα" Παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε ηνπ ++ <?php //Αξρηθόο νξηζκόο ηεο ηηκήο ηνπ $a ζε 2 $a = 2; // Αύμεζε ηνπ $a θαηά 1 κνλάδα ώζηε λα γίλεη ίζν κε 3 $a++; //Αύμεζε ηνπ $a θαηά άιιε κία κνλάδα ώζηε λα γίλεη 4 $a++; // Πξνβνιή ηνπ $a print "$a ζνθνιάηεο";?> Απνηέιεζκα: 4 ζνθνιάηεο Οινθιεξσκέλν παξάδεηγκα κε ηα if, elseif θαη else: 44 Σ ε λ ί δ α

45 <?php // Αλ ην $mynumber είλαη ίζν κε έμη if ($mynumber == 6) { print "text 6"; print "hello"; } // ή αλ ην $mynumber είλαη ίζν κε 8 elseif ($mynumber == 8) { print "text 8"; } // αιιηώο, γηα νπνηαδήπνηε άιιε ηηκή ηνπ $mynumber... else { print "text other"; }?> Πξνζέμηε ηνλ δηπιό ραξαθηήξα "ίζνλ" == ζηνπο παξαπάλσ operators. Καηά ηνλ νξηζκό πξνϋπνζέζεσλ γηα ηηο ηηκέο κεηαβιεηώλ ζηελ PHP κε ηνπο operators if, elseif, else πξέπεη απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ην δηπιό "ίζνλ". Αλ ρξεζηκνπνηνύζακε κνλό "ίζνλ" ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα (δειαδή π.ρ. if ($mynumber = 6) αληί γηα if ($mynumber == 6), ε PHP ζα απέδηδε ζηε κεηαβιεηή $mynumber ηνλ αξηζκό 6, θάηη πνπ ζα πξνθαινύζε πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ηνπ ππόινηπνπ θώδηθα. Ο παξαπάλσ θώδηθαο κπνξεί λα δηαηππσζεί δηαθνξεηηθά, επηζηξέθνληαο όκσο ην ίδην απνηέιεζκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ operator switch/case: <?php switch($mynumber){ case 6: print "text 6"; print "hello"; break; 45 Σ ε λ ί δ α

46 case 8: print "text 8"; break; default: print "text other"; }?> GET θαη POST data Αλ κέρξη ηώξα έρεηε επηζθεθζεί πνιιά sites κε ζειίδεο php, ζίγνπξα ζα έρεηε παξαηεξήζεη όηη ζπρλά ζην URL ηνπο ππάξρεη ν ραξαθηήξαο ηνπ αγγιηθνύ εξσηεκαηηθνύ? αθνινπζνύκελν από άιιεο παξακέηξνπο. Π.ρ. θάηη ζαλ article.php?id=256&page=news&t=25432&something=other Οη παξάκεηξνη απηέο ιακβάλνληαη από ηνλ web server θαη αθνύ ελζσκαησζνύλ σο κεηαβιεηέο ζην αξρείν PHP, πθίζηαληαη επεμεξγαζία ώζηε ε ζειίδα λα εκθαλίζεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα θώδηθα όπνπ ηα GET data ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εκθαλίζνπλ δηαθνξεηηθό θείκελν: <?php $id = $_GET['id']; if ($id == 1) { print "Κείκελν 1"; } elseif ($id == 2) { print "Γεύηεξν θείκελν"; } else { print "Άιιν θείκελν"; }?> Τπνζέηνπκε όηη ην αξρείν κε ηνλ παξαπάλσ θώδηθα νλνκάδεηαη page.php 46 Σ ε λ ί δ α

47 Ο επηζθέπηεο πνπ ζα αλνίμεη ηε ζειίδα κε ηε κνξθή page.php?id=1 ζα δεη ην θείκελν "Κείκελν 1". Αλ αλνίμεη ηε ζειίδα ζαλ page.php?id=2 ζα δεη ζηελ νζόλε ηνπ ηε θξάζε "Γεύηεξν θείκελν", ελώ γηα νπνηνδήπνηε άιιν id, ζα δεη ηε θξάζε "Άιιν θείκελν". Αλ ν αξηζκόο ηνπ id πξόθεηηαη λα ζηαιεί κέζσ κηα θόξκαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν POST, αξθεί λα αληηθαηαζηαζεί ε γξακκή: $id = $_GET['id']; κε ηελ αθόινπζε: $id = $_POST['id']; Πξνεηδνπνίεζε αζθαιείαο ε πεξίπησζε πνπ ην $id πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επεξσηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ, έρνληαο πάληα αξηζκεηηθή ηηκή, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ function intval() γηα ηελ απνθπγή απώιεηαο δεδνκέλσλ από ηνλ server κέζσ SQL injections. Με ηε ρξήζε ηνπ intval, απνθόπηνληαη νη κε αξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο από κηα κεηαβιεηή. Η ιεηηνπξγία ηνπ εμεγείηαη ζην αθόινπζν παξάδεηγκα: <?php $text = "something223344"; $text = intval($text); print "$text";?> πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ αξηζκνύ εκείσζε ζπκβαηόηεηαο Ο παιαηόηεξνο ηξόπνο ιήςεο κεηαβιεηώλ κέζσ POST θαη GET data ήηαλ κε ηε ρξήζε ησλ long arrays $HTTP_POST_VARS θαη $HTTP_GET_VARS αληίζηνηρα. Οη πξνγξακκαηηζηέο ηζηνζειίδσλ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζηηο εθαξκνγέο PHP πνπ δεκηνπξγνύλ, ηα $HTTP_POST_VARS θαη $HTTP_GET_VARS κε ηα $_POST θαη $_GET αληίζηνηρα. Σα $HTTP_POST_VARS θαη $HTTP_GET_VARS θαηαξγνύληαη 47 Σ ε λ ί δ α

48 θαη ήδε δελ είλαη ζπκβαηά κε ηελ λέα έθδνζε 6 ηεο PHP. Απηό ηζρύεη αθόκε θαη αλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο PHP 6 ελεξγνπνηεζνύλ ηα long arrays (register_long_arrays = On). Includes ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγεζεί κηα web εθαξκνγή, ε νπνία ζε νξηζκέλα ζεκεία ζα πεξηέρεη θνηλά ζηνηρεία θώδηθα PHP, όπσο γηα παξάδεηγκα ίδηνο header ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο. Γηα λα κελ αλαγθάδεηαη ν πξνγξακκαηηζηήο λα γξάθεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηνλ ίδην θώδηθα ζε όια ηα αξρεία php ηεο εθαξκνγήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν include. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα: Θέινπκε λα εκθαλίζνπκε έλα κήλπκα θαισζνξίζκαηνο ζηελ αξρή όισλ ησλ ζειίδσλ. Μέξνο 1ν: Γεκηνπξγνύκε έλα αξρείν header.php κε ηνλ εμήο θώδηθα: <?php print "Καισζήξζαηε ζηε ζειίδα κνπ!";?> θαη ην απνζεθεύνπκε ζηνλ ίδην θάθειν κε ηα άιια αξρεία ηεο εθαξκνγήο. Μέξνο 2ν: ηελ αξρή ησλ άιισλ ζειίδσλ php ηνπνζεηνύκε ηνλ εμήο θώδηθα: <?php include "header.php";?> Έηζη, ην κήλπκα "Καισζήξζαηε ζηε ζειίδα κνπ!" ζα εκθαλίδεηαη ηώξα ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο. Όηαλ ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζνπκε απηό ην κήλπκα θαισζνξίζκαηνο, δελ ζα ρξεηαζηεί λα αλνίμνπκε κίακία όιεο ηηο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο, αιιά θάλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε κόλν ζην header.php. Η αιιαγή πνπ θάλακε ζην 48 Σ ε λ ί δ α

49 header.php ζα εκθαληζηεί απηόκαηα ζε όιεο ηηο ζειίδεο. HTML θαη PHP Η PHP θαη ε HTML είλαη δύν γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζπλεξγάδνληαη απόιπηα κεηαμύ ηνπο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ν web server επεμεξγάδεηαη ηνλ θώδηθα PHP, ώζηε λα παξάγεη "on the fly" θώδηθα HTML πνπ ζα ζηαιεί ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ. Πνιινί λένη πξνγξακκαηηζηέο ζπρλά ζέηνπλ ην εξώηεκα: "Ση λα κάζσ πξώηα; PHP ή HTML;" Η απάληεζε είλαη όηη πξώηα πξέπεη λα κάζεηε HTML θαη κεηά PHP. Κάπνηνο πνπ δελ μέξεη HTML δελ ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη ζειίδεο ρξεζηκνπνηώληαο PHP. Κη απηό γηαηί δελ ζα γλσξίδεη κε πνην ηξόπν ζα πξνγξακκαηίζεη ηηο ζειίδεο PHP ώζηε λα παξαγνπλ "on the fly" ζσζηό πεξηερόκελν HTML πνπ ζα εκθαληζηεί ζηνπο web browsers ησλ επηζθεπηώλ. ε έλα ηκήκα θεηκέλνπ πνπ παξάγεηαη κέζσ PHP κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηνδήπνηε tag ηεο γιώζζαο HTML. Γηα παξάδεηγκα ν αθόινπζνο θώδηθαο PHP: <?php echo "<p><b>hello!</b></p> <p><i>welcome to my page</i></p>";?> Θα δώζεη: Hello! Welcome to my page Πξέπεη όκσο λα πξνζέμεηε θαη ηελ πεξίπησζε πνπ ν θώδηθαο HTML πεξηέρεη εηζαγσγηθά. πγθεθξηκέλα, ην παξαθάησ δείγκα θώδηθα δελ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζθάικα επεμεξγαζίαο (parse error): <?php // Γείγκα ιαλζαζκέλνπ θώδηθα PHP! 49 Σ ε λ ί δ α

50 echo "<a href="mypage2.html">page 2</a>";?> Ο ιόγνο είλαη όηη ζηνλ θώδηθα HTML ππάξρνπλ εηζαγσγηθά, ρσξίο ραξαθηήξεο δηαθπγήο (escape characters). Έηζη, ν web server "κπεξδεύεηαη" θαη αληηιακβάλεηαη ηα εηζαγσγηθά ηεο HTML σο ζεκεία ηεξκαηηζκνύ ηεο εληνιήο PHP echo, κε απνηέιεζκα λα κελ αλαγλσξίδεη ζσζηά όηη αθνινπζεί κεηά από απηά. Η ρξήζε ραξαθηήξσλ δηαθπγήο κε αλάπνδε θάζεην (\) είλαη ε κία ιύζε γη' απηό ην πξόβιεκα. Με ηνπο ραξαθηήξεο δηαθπγήο ηα εηζαγσγηθά ηεο HTML αληηθαζίζηαληαη από \" όηαλ πεξηέρνληαη ζε εληνιέο PHP. Δπνκέλσο, ν παξαπάλσ θώδηθαο ζα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά αλ δηνξζσζεί σο εμήο: <?php echo "<a href=\"mypage2.html\">page 2</a>";?> Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ παξαθάησ θώδηθα, ρσξίο λα ρξεηαζηνύλ ραξαθηήξεο δηαθπγήο. <?php print <<<EOF <a href="mypage2.html">page 2</a> EOF;?> PHP θαη βάζεηο δεδνκέλωλ Η PHP "ζπλεξγάδεηαη" ηέιεηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ επεξσηήκαηα SQL, όπσο είλαη νη MySQL, Microsoft SQL server, PostgreSQL, Oracle θ.ά. Απηό επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αμηόινγσλ εθαξκνγώλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη αληαιιαγή ηνπο κεηαμύ online ρξεζηώλ. 50 Σ ε λ ί δ α

51 Η ζύλδεζε ζε έλαλ MySQL server ζηνλ ίδην ειεθηξνληθό ππνινγηζηή όπνπ "ηξέρεη" θαη ν web server, γίλεηαη κε ηελ εληνιή mysql_connect() σο εμήο: <?php mysql_connect("localhost", "username", "password");?> θαη ζηε ζπλέρεηα, ε θαηάιιειε βάζε δεδνκέλσλ επηιέγεηαη κε ηελ εληνιή mysql_select_db(): <?php mysql_select_db("database_name");?> Γηα βάζεηο δεδνκέλσλ Microsoft SQL, PostgreSQL ή Oracle, νη παξαπάλσ εληνιέο αληηθαζίζηαληαη αληίζηνηρα κε ηηο: mssql_connect θαη mssql_select_db γηα Microsoft SQL pg_connect θαη pg_select_db γηα PostgreSQL oci_connect γηα Oracle Δλαιιαθηηθά, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη εληνιέο mysql_pconnect, pg_pconnect, mssql_pconnect θαη oci_pconnect πνπ δεκηνπξγνύλ persistent ζύλδεζε ζηελ database. Όκσο απηή ε πξαθηηθή δελ ζπλίζηαηαη, ηδηαίηεξα ζε web sites κε απμεκέλε θίλεζε. Απηό γηαηί κε pconnect νη ζπλδέζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ παξακέλνπλ αλνηθηέο όηαλ ηεξκαηηζηεί ε εθηέιεζε ηνπ θώδηθα PHP ή αθόκε θαη αλ ν επηζθέπηεο θιείζεη ηνλ web browser θαη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ λα θηάζεη πνιύ ζύληνκα ζην όξην αλνηθηώλ ζπλδέζεσλ, αθήλνληαο "εθηόο" άιινπο ρξήζηεο πνπ πινεγνύληαη ζην web site. Δθόζνλ γίλεη ε ζύλδεζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ SQL, ε PHP κπνξεί λα εθηειέζεη έλα επεξώηεκα κε ηνλ εμήο ηξόπν: Γηα βάζεηο δεδνκέλσλ MySQL (παξάδεηγκα): <?php $sql = mysql_query("select * FROM table WHERE id > 10");?> 51 Σ ε λ ί δ α

52 Γηα άιινπο ηύπνπο βάζεσλ δεδνκέλσλ SQL, ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα ε εληνιή mysql_query αληηθαζίζηαηαη κε ηηο: mssql_query γηα Microsoft SQL Server pg_query γηα PostgreSQL oci_parse γηα Oracle PHP θαη Javascript Παξόιν πνπ νη PHP θαη Javascript είλαη δύν γιώζζεο πνπ έρνπλ ζαλ θνηλό ζηνηρείν ηελ παξαγσγή δπλακηθνύ πεξηερνκέλνπ, έρνπλ ηελ εμήο ζεκαληηθή δηαθνξά: ε πξώηε είλαη server side, δειαδή ν θώδηθάο ηεο εθηειείηαη ζηνλ δηαθνκηζηή ηζηνζειίδσλ όπνπ παξάγεηαη ην πεξηερόκελν HTML, ελώ ε δεύηεξε είλαη client site, δειαδή εθηειείηαη από ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ. Παξόια απηά, νη δύν γιώζζεο κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα όπνπ πξνβάιιεηαη έλα Javascript alert box κε δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαηόπηλ επεμεξγαζίαο θώδηθα PHP: <?php $id = $_GET['id']; if ($id == 4){ $text = "Καιεκέξα!"; } else { $text = "Καιεζπέξα!"; } print "<script language=javascript> alert('$text'); </script>";?> Αο ππνζέζνπκε όηη ε ζειίδα απηή απνζεθεύεηαη ζηνλ web server κε ην όλνκα page.php Ο επηζθέπηεο πνπ ζα αλνίμεη ηε ζειίδα κε ηε κνξθή page.php?id=4 52 Σ ε λ ί δ α

53 ζα δεη ηνλ browser ηνπ λα εκθαλίδεη έλα Javascript alert box κε ην θείκελν: Καιεκέξα! ελώ αλ ηελ αλνίμεη κε ηε κνξθή page.php?id=1 ή γεληθά νπνηνδήπνηε άιιν id, ζα δεη έλα alert box κε ην θείκελν: Καιεζπέξα! PHP θαη C++ Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, ε γιώζζα PHP παξνπζηάδεη παλνκνηόηππν (αλ όρη αθξηβώο ίδην) ηξόπν ζύληαμεο κε ηε C++. Σν απνηέιεζκα είλαη θάπνηνο πνπ γλσξίδεη ήδε C++ λα κπνξεί πνιύ εύθνια λα κάζεη ηελ PHP, ελώ ζε γεληθέο γξακκέο ηζρύεη θαη ην αληίζηξνθν. Απηό ην γεγνλόο όκσο απνηειεί θαη αηηία πξνβιεκαηηζκνύ από πνιινύο, πνπ αλαξσηηνύληαη "Να κάζσ πξώηα PHP ή C++;". Δδώ ε απάληεζε εμαξηάηαη από ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα δώζεη πςειή πξνηεξαηόηεηα ζηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ πνπ ζα εθηεινύληαη ηνπηθά ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη όρη ζε web εθαξκνγέο, ζα κάζεη πξώηα C++. Αληίζεηα θάπνηνο πνπ ζέιεη λα εηδηθεπηεί θπξίσο ζηε δεκηνπξγία web εθαξκνγώλ, δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο λα πεξάζεη πξώηα κεξηθνύο κήλεο καζαίλνληαο λα πξνγξακκαηίδεη ζε C++, επνκέλσο ην θαιύηεξν ζα ήηαλ λα μεθηλήζεη απεπζείαο κε ηελ PHP. Παξάδεηγκα θώδηθα ηεο εθαξκνγήο index.php 1. <?php 2. echo '<html>'; 3. echo '<head>'; 4. echo '<meta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=utf 8"></meta>'; 5. echo '<title>τεχνικθ ΥΡΘΕΣΙΑ</title>'; 53 Σ ε λ ί δ α

54 6. echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">'; 7. echo '</head>'; 8. echo '<body>'; 9. echo '<div id="pagetop">'; 10. echo '<table>'; 11. echo '<tr>'; 12. echo '<th><img style="width: 165px; height: 64px;" alt="logo" src="logo0.jpeg"></th>'; 13. echo '<td><h3>τεχνικθ ΥΡΘΕΣΙΑ</h3>Θ λφςθ ςε προβιματα Software για τισ υπθρεςίεσ του ΤΕΙ Καβάλασ</td>'; 14. echo '</tr>'; 15. echo '</table>'; 16. echo '</div>'; 17. echo ' <iframe name="menu" src="menu.php" width="163" height="540">'; 18. echo ' Το πρόγραμμα περιιγθςθσ που διακζτετε δεν'; 19. echo ' υποςτθρίηει ενςωματωμζνα πλαίςια ι αυτιν τθ ςτιγμι είναι ρυκμιςμζνο'; 20. echo ' ζτςι ϊςτε να μθν εμφανίηει ενςωματωμζνα πλαίςια.'; 21. echo '</iframe>'; 22. echo ' <iframe name="main" src="startup.php" width="1030" height="540">'; 23. echo ' Το πρόγραμμα περιιγθςθσ που διακζτετε δεν'; 24. echo ' υποςτθρίηει ενςωματωμζνα πλαίςια ι αυτιν τθ ςτιγμι είναι ρυκμιςμζνο'; 25. echo ' ζτςι ϊςτε να μθν εμφανίηει ενςωματωμζνα πλαίςια.'; 26. echo '</iframe>'; 27. echo '</body>'; 28. echo '</html>'; 29.?> Menu.php 1. <?php 2. session_start(); 3. $katigoria=$_session['katigoria']; 4. require_once('head.htm'); 5. echo '<div id="menu">'; 6. echo '<table>'; 7. echo '<tr><th>μενου ΕΡΙΛΟΓΩΝ'; 8. echo '<tr><td><a href="index.php" target="_top" title="αρχικι ςελίδα">αρχικι ςελίδα</a>'; 54 Σ ε λ ί δ α

55 9. echo '<tr><td><a href="ppoint\help.htm" target="main" title="βοικεια">βοικεια</a>'; 10. //echo '<tr><td><a href="viewsource.php" target="main" title="τα αρχεία με τον κϊδικασ τθσ εφαρμογισ">ο κϊδικασ</a>'; 11. echo '<tr><th>συστθμα'; 12. echo '<tr><td><a href="login.php" target="main" title="σφνδεςθ ςτθν εφαρμογι">σφνδεςθ</a>'; 13. if(isset($katigoria)) echo '<tr><td><a href="logout.php" target="main" title="αποςφνδεςθ από τθν εφαρμογι">αποςφνδεςθ</a>'; 14. echo '<tr><td><a href="peladd.php" target="main" title="εγγραφι πελάτθ">εγγραφι πελάτθ</a>'; 15. if(isset($katigoria)){ 16. echo '<tr><th>ροβλθματα'; 17. echo '<tr><td><a href="probsearch.php" target="main" title="αναηιτθςθ ςε λυμζνα κζματα">αναηιτθςθ</a>'; 18. echo '<tr><td><a href="probadd.php" target="main" title="αναφορά νζου προβλιματοσ">nζο πρόβλθμα</a>'; 19. echo '<tr><td><a href="probuser.php" target="main" title="ρροβλιματα χριςτθ">ρροβλιματα χριςτθ</a>'; 20. echo '<tr><th>αχεια'; 21. echo '<tr><td><a href="prnpel.php" target="main" title="ρίνακασ πελατϊν">ρελάτεσ</a>'; 22. echo '<tr><td><a href="prntexn.php" target="main" title="ρίνακασ τεχνικϊν">τεχνικοί</a>'; 23. echo '<tr><td><a href="prnprob.php" target="main" title="ρίνακασ προβλθμάτων">ρροβλιματα</a>'; 24. echo '<tr><td><a href="prnthemata.php" target="main" title="ρίνακασ κεμάτων">θζματα</a>'; 25. if($katigoria=="ρελάτθσ"), 26. echo '<tr><th>ρελατεσ'; 27. echo '<tr><td><a href="pelinfo.php" target="main" title="στοιχεία πελάτθ">στοιχεία πελάτθ</a>'; 28. elseif($katigoria=="τεχνικόσ"), a. echo '<tr><th>τεχνικοι'; b. echo '<tr><td><a href="texninfo.php" target="main" title="στοιχεία τεχνικοφ">στοιχεία τεχνικοφ</a>'; 55 Σ ε λ ί δ α

56 c. echo '<tr><td><a href="texnproblisi.php" target="main" title="επίλυςθ προβλιματοσ">επίλυςθ προβλιματοσ</a>'; 29. } 30. elseif($katigoria=="διαχειριςτισ"), a. echo '<tr><th>διαχειισh'; b. echo '<tr><td><a href="adminprob.php" target="main" title="ανάκεςθ προβλιματοσ ςε τεχνικό">ανάκεςθ προβλιματοσ</a>'; c. echo '<tr><td><a href="adminuser.php" target="main" title="ενεργοποίθςθ χρθςτϊν">ενεργοποίθςθ χρθςτϊν</a>'; d. echo '<tr><td><a href="adminpassu.php" target="main" title="αλλαγι password">αλλαγι password</a>'; e. echo '<tr><td><a href="texnadd.php" target="main" title="εγγραφι τεχνικοφ">εγγραφι τεχνικοφ</a>'; f. } 31. echo '</table></div>'; 32. } 33. //ΤΕΛΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 34.?> adminpassu.php 1. <?php 2. /* 3. Αλλαγι password χριςτθ 4. adminpassu.php 5. */ 6. session_start(); 7. if(! (isset($_session*'login'+) && $_SESSION*'katigoria'+=='Διαχειριςτισ') ) a. header( 'Location: redirect.php?message=ρρζπει να ςυνδεκείτε ωσ διαχειριςτισ για τθ λειτουργία αυτι' ) ; 8. $login=$_session['login']; 9. $kdprosopou=$_session['kdprosopou']; 56 Σ ε λ ί δ α

57 10. $katigoria=$_session['katigoria']; 11. require_once('head.htm'); 12. echo '<h2>αλλαγι password χριςτθ τεχνικοφ</h2>'; 13. //ΚΥΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 14. if(isset($_post['login'+)), //ελζγχει αν ζχει ςταλεί από τθ φόρμα το loginname 15. $login=$_post['login']; 16. $password=$_post['password']; 17. if(!empty($password)){ a. require_once('connection.php'); 18. if(loginexist($connection,$login)){ 19. $sql = "UPDATE prosopo SET Login='$login',Password='$password' WHERE login='$login';"; 20. $result=mysql_query($sql,$connection); 21. echo "<h3>θ αλλαγι password για τον χριςτθ $loginn καταχωρικθκε"; 22. }else{ 23. echo "<h3>δεν υπάρχει χριςτθσ με loginname : $login"; 24. } 25. }else echo "<h3>καμμία αλλαγι δεν ζγινε."; 26. } 27. else 28. inputform(); 29. //ΤΕΛΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 30. require_once('footer.htm'); 31. function loginexist($connection,$login){ 32. //ψάξε για το loginname μιπωσ κι ζχει καταχωρθκεί ιδθ 33. $sql="select login FROM prosopo WHERE login='$login'"; 34. $result=mysql_query($sql,$connection); 35. return mysql_num_rows($result); 36. } 37. function inputform(){ 38. echo "<form "."action=\"{$_server['php_self']}\" "."method=\"post\">"; 39. echo "<div id=prn><table>"; 40. echo "<tr><th>username <td><input type=text name=login>"; 57 Σ ε λ ί δ α

58 41. echo "<tr><th>password <td><input type=password name=password>"; 42. echo "<tr><td COLSPAN=2><input type='submit' value='aλλαγθ'>"; 43. echo "</table></div> "; 44. echo "</form>"; 45. }//END inputform 46.?> 2.2 Ζ Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ HTML Με απιά ιόγηα, ε HTML, είλαη κηα γιώζζα ε νπνία ιέεη ζε έλα ππνινγηζηή πσο λα εκθαλίζεη κηα ηζηνζειίδα. Σα HTML αξρεία είλαη ζηελ νπζία απιά αξρεία θεηκέλνπ (text filesascii) κε εηδηθέο "εηηθέηεο" (tags) ή θώδηθεο πνπ έλα πξόγξακκα, o web browser, μέξεη λα κεηαθξάδεη θαη λα εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηε νζόλε ζαο. 1. Γεληθά ζρεηηθά κε ηελ HTML Τπάξρνπλ πάληα θαλόλεο λα αθνινπζεζνύλ, γηα ηελ HTML, νη θαλόλεο είλαη ιίγνη ζηνλ αξηζκό αιιά πξνζθέξνπλ πνιιά... HTML, ή HyperText Markup Language, είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν browser απεηθνλίδεη ηα αξρεία πνιπκέζσλ. ηα αξρεία απν κόλα ηνπο είλαη αξρεία απινύ θεηκέλνπ (ASCII) κε εηδηθέο εηηθέηεο 58 Σ ε λ ί δ α

59 (tags) ή θώδηθεο πνπ ν browser μέξεη λα κεηαθξάδεη θαη λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε. ρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο Γηα λα κε μερλάκε, ην αληηθείκελν πνπ θάλεη ηνλ παγθόζκην ηζηό (γλσζηό σο Internet) λα δνπιεύεη, είλαη θαλόλεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ζρεδόλ ζε θάζε είδνπο ππνινγηζηή, λα επηθνηλσλνύλ θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο. Πνπ ε HTML ηαηξηάδεη ζε όια απηά; Υξεζηκνπνηώληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηηο HTML, νη εξγαζίεο ζαο δηαδίδνληαη επθνιόηεξα ζε πην επξύ θνηλό ζην ηαρύηαην κεηαβαιόκελν κέιινλ ηνπ δηθηύνπ. Οη αξρηθέο πξνδηαθξαθέο, γλσζηέο σο HTML 2.0, ππνζηεξίδνληαη απν όια ηα web browsers πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηώξα. Σα πξάκαηα έρνπλ γίλεη θάπσο πην πνιύπινθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηελ HTML 3.2 απν ηόηε πνπ ην Netscape θαη ε Microsoft έρνπλ πξνζζέζεη ζηνηρεία πνπ πεγαίλνπλ πέξα απν ηελ απιή HTML, θαη ππνζηεξίδνληαλ ζηελ αξρή απν ζπγθεθξηκέλνπο web browsers. Η δεκνηηθόηηηα ηνπ δηθηύνπ απνγεηώζεθε κε ηελ θαζηέξσζε ηεο 3.2. Ο αξρηθόο ζρεδηαζκόο ηεο HTML δελ πξνέβιεπε λα είλαη έλα εξγαιείν κνξθνπνίεζεο, σζηόζν νη ρξήζηεο έρνπλ βξεί ηξόπνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε HTML γηα αθξηβή κνξθνπνίεζε ηζηνζειίδσλ. Η ησξηλνί θαλόλεο είλαη ε HTML 4.0 ε νπνία πεξηέρεη πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα κεησζνύλ νη αζπκβαηόηεηεο ησλ δηαθνξεηηθώλ web browsers. Απηή ε έθδνζε θηλείηαη πξνο κηα πην ινγηθή κέζνδν κνξθνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ κε ηελ ρξήζε "Style Sheets", πνπ επηηξέπνπλ ηελ αθξίβεηα ζηελ κνξθνπνίεζε πνπ επηζπκνύλ νη ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ θαη θαηα θάπνην ηξόπν ηελ δηαρσξίδνπλ απν ην πεξηερόκελν, θάλνληαο επθνιόηεξε ηελ αλαλέσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο web site. 59 Σ ε λ ί δ α

60 Απην ζεκαίλεη νηη αλ ζέιεηε νη ζειίδεο ζαο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε όζν ην δπλαηό πην επξεία γθάκα web browsers θαη εθδόζεσλ, ρξεζηκνπνηείζηε ηηο πην βαζηθέο εληνιέο ηεο HTML. Βέβαηα απηό κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηη ζα ζέιαηε λα βάιεηε ζηελ ηζηνζειίδαο ζαο. Δάλ πεξηιακβάλεηε ηελ HTML ζα θαίλεηαη πεξηζζόηεξν ειθπζηηθό κόλν ζηνλ Netscape θαη όρη ζηνλ Internet Explorer, κε απνηέιεζκα λα απνζεί ρξήζηεο απν ην site ζαο. Καη όρη κόλν απηά, νη ρξήζηεο ησλ ηζηνζειίδσλ ζαο δελ ζα ρξεζηκνπνηνύλ κόλν δηαθνξεηηθνύο browsers, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο νζόλεο κε δηαθνξεηηθέο αλαιύζεηο, πνπ δελ είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο, πνπ ζρεδηάζαηε ην site ζαο. Έηζη ζα ζέιαηε λα ζρεδηάζεηε ηζηνζειίδεο γηα πξνζνπηθή ρξήζε, αιιά γηα λα θηηάμεηε θάηη πνπ κπνξεί όινο ν θόζκνο λα ην βιέπεη. Απηή ε πξώηε ελόηεηα καζεκάησλ ζα ζαο δηδάμεη ηα πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο HTML. Απν εθεί θαη πέξα είλαη απόθαζε ζαο λα ρξεζηκνπνηείζεηε πην "πξνρσξεκέλα" ραξαθηεξηζηηθά. 2.3 Ζ MySql 60 Σ ε λ ί δ α

61 Η MySQL είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξεζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) ην νπνίν κεηξά πεξηζζόηεξεο από 11 εθαηνκκύξηα εγθαηαζηάζεηο. Έιαβε ην όλνκά ηνπ από ηελ θόξε ηνπ Μόληπ Βηληέληνπο, ηελ Μάη. Σν πξόγξακκα ηξέρεη έλαλ εμππεξεηεηή (server) παξέρνληαο πξόζβαζε πνιιώλ ρξεζηώλ ζε έλα ζύλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. Η MySQL είλαη έλα πνιύ γξήγνξν θαη δπλαηό, ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μηα βάζε δεδνκέλσλ ζαο επηηξέπεη λα απνζεθεύεηε, λα αλαδεηάηε, λα ηαμηλνκείηε θαη λα αλαθαιείηε ηα δεδνκέλα απνηειεζκαηηθά. Ο MySQL δηαθνκηζηήο ειέγρεη ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο, γηα λα κπνξνύλ λα δνπιεύνπλ πνιινί ρξήζηεο ηαπηόρξνλα, γηα λα παξέρεη γξήγνξε πξόζβαζε θαη λα δηαζθαιίδεη όηη κόλν πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε. πλεπώο ε MySQL είλαη έλαο πνιπλεκαηηθόο δηαθνκηζηήο πνιιαπιώλ ρξεζηώλ. Υξεζηκνπνηεί ηελ SQL ( Structured Query Language ) ηελ ηππηθή γιώζζα εξσηεκάησλ γηα βάζεηο δεδνκέλσλ, παγθόζκηα. H MySQL είλαη δηαζέζηκε από ην 1996 αιιά ε ηζηνξίαο ηεο μεθηλά από ην Σ ε λ ί δ α

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Αλάθηεζε δεδνκέλωλ από ηνλ Microsoft SQL Server κε ηελ ρξήζε ηνπ ADO.NET θαη ζρεηηθέο θιάζεηο. SqlConnection θαη SqlConnectionStringBuilder SqlCommand θαη SqlParameter SqlDataReader

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΜΖ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

ΓΟΜΖ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ ΓΟΜΖ Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Γόκεζε θώδηθα Σπλεξγαζία ζε νκάδεο Φσξηζκόο ζε αξρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή στην PHP Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή στην PHP PHP : Hypertext Preprocessor Η PHP είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 17 Αππιλίος 2010

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 17 Αππιλίος 2010 Διάπκεια 3 ώπερ. Να απανηηθούν όλερ οι επωηήζειρ Ππόβλημα 1: ABC (Μονάδερ: 15) Θα ζνπ δίλνληαη από ην πιεθηξνιόγην ηξεηο ζεηηθνί αθέξαηνη Α, Β θαη C. Οη αξηζκνί δελ είλαη απαξαίηεην λα δνζνύλ κε απηή ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επίθεση τύποσ SQL Injection

Επίθεση τύποσ SQL Injection ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Επίθεση τύποσ SQL Injection Απειλές και Προστασία ΦΟΙΣΗΣΗ: ΙΑΜΠΟ ΘΔΟΦΑΝΗ Ε/07154 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΥΡΗΣΟ ΞΔΝΑΚΗ Πειραιάς 2011 Πεπιεσόμενα Πεξίιεςε... 4 1.ύληνκν

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter Περιεχόμενα ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τκήκα Υπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εηζαγσγή Email marketing... 3 Σρεηηθά κε ην CT_e_newletter... 3 Μεζνδνινγία... 4 Φαξαθηεξηζηηθά...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

PHP developer syllabus v1.0

PHP developer syllabus v1.0 PHP developer syllabus v1.0 ζειίδα2 PHP 1. Ειζαγυγή ζηην PHP 1. HTML 2. Ρπζκίζεηο ηεο PHP (php.ini) 3. Tags, Short tags 4. ύληαμε εληνιώλ 5. ρόιηα 1. Μηαο γξακκήο 2. Πνιιαπιώλ γξακκώλ 6. Σεξκαηηζκόο εθηέιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα