ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: :34:17 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσµες έως την οφειλές, που είναι βεβαιωµένες στις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του Κράτους σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγµατική οικονοµική αδυναµία και δυνατότητα τήρη σης προγράµµατος δόσεων να ρυθµίζονται έως και σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες µηνιαίες δόσεις και πάντως όχι πέραν της και να καταβάλλονται ως εξής: α) µε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η καταβολή πραγµατοποιηθεί εφάπαξ έως και την , β) µε απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως και την , γ) µε απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκα τό (35%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως και την , δ) µε απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως και την , ε) µε απαλλαγή ποσοστού εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως και την Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής για την εφαρµογή των ως άνω απαλλαγών λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαµορφωθεί την στ) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φο ρολογικές τους δηλώσεις, καθώς και να είναι ενήµεροι για τις οφειλές τους µε ηµεροµηνία καταβολής από την Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής χορηγείται η ρύθµιση µόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύ ει ότι µπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της µηνιαίας δόσης. 2. Κατ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευ µατίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρό γραµµα δόσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υπο παραγράφου, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε περισσότερες ισόποσες µηνιαίες δόσεις χωρίς όµως το ευεργέτηµα της απαλλαγής των προσαυξήσεων ανάλο γα µε τα εισοδήµατά τους. Για ποσό βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η προ σκόµιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά µπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριµένο πρόγραµµα δόσεων. 3. Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή από την , επιβαρύνεται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής οι οποίες υπολογίζονται µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµερο µηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµέ νει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, αντί των κατά ΚΕ Ε προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής. 4. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων έως και την οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµο θετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, ενώ δύνανται να υπαχθούν µετά από επιλογή του οφειλέτη και: α) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστι κή αναστολή, β) βεβαιωµένες έως και την οφειλές, γ) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή δι

2 1572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφει λών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσµες έως και την ανωτέρω ηµε ροµηνία µη ρυθµισµένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά, δ) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επι λεγεί πρόγραµµα ρύθµισης µε µικρότερο ή ίσο αριθµό δόσεων. 5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση: α) οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβο λής η οποία απωλέσθη µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή των Ελλήνων, β) οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. 6. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητα: α) αναλυτική δήλωση όλων των εισοδηµάτων, περιουσι ακών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα, β) η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και γ) αν οι συ νολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των εβδοµήντα πέντε (75.000) χιλιάδων ευρώ, η προσκό µιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης, µε υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιµητή. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ πέραν των οριζόµενων στο προηγούµενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλι σης ή εµπράγµατης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιµητής θα προσδιορίζει την αξία της προσφερόµενης διασφάλισης. 7. Η πρώτη δόση της ρύθµισης είναι καταβλητέα µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση, οι δε επόµενες δόσεις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγµατο ποιείται µέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης. Η καθυστέρηση πληρωµής µίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµερο µηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης. 8. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύµφω να µε τα στοιχεία βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, τηρουµένων και των δια τάξεων περί δηµοσιοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α 66) εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα, γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδή µατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους, δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµε ροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά, ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκει µένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση. 9. Η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθµιση τµηµατικής κα ταβολής και η συνεπής συµµόρφωση σε αυτή παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα: α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας από την αρ µόδια.ο.υ. µηνιαίας ισχύος, σύµφωνα µε τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει και µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθη κε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 όπως ισχύει σήµερα ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται, γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτής της υποπαραγράφου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανα σταλεί συνεχίζονται, δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου που προβλέ πεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α 24), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α 179). 10. Το ηµόσιο προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµα τικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του ηµοσίου και µέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (K.E..E.) και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε. 11. Το ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµ µόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής κατα βολής που του χορηγήθηκε: α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθή κες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυ πόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας στα πρόσωπα της προηγούµενης υποπερίπτωσης, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, γ) να δίνει εντολή παρακράτησης µέρους ή του συ νόλου της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενηµερότητας. 12. Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγη σης αποδεικτικού ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων ή κατόπιν συµψηφισµού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης. 13. Η παραγραφή των οφειλών για τα οποία υπο βάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλε ται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση

3 ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής. 14. Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της ρύθµισης του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων ο οποίος δύναται µε απόφασή του να εκχωρεί την αρµοδιότητα αυτή. 15. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και µέσω διαδικτυακής εφαρµο γής της Γ.Γ.Π.Σ., β) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έχει υπαχθεί στη ρύθµιση δύναται να υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, γ) τα απαιτούµενα στοιχεία, ανά ύψος βασικής οφειλής, τα οποία θα δηλώνονται ή και προσκοµίζονται, καθώς και η επαγγελµατική ιδιό τητα των ανεξάρτητων εκτιµητών, όπου προβλέπονται, δ) οι φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται για να µην απωλεσθεί η ρύθµιση, ε) επι πλέον όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να καθίσταται ενεργή η ρύθµιση, στ) οι περιπτώ σεις για τις οποίες φορολογική διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά την πληρωµή της ρύθµισης µέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης και ζ) οι λεπτοµέρειες και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής των διατάξεων της υποπαραγράφου αυτής. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου που δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της 1ης Ιουλίου ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘ ΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οφειλές βεβαιωµένες στις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του κράτους, σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Κ.Ε..Ε.), δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγµατική οικονοµική αδυναµία και δυνατότητα τήρησης προγράµµατος δόσεων, να ρυθ µίζονται άπαξ και να καταβάλλονται: Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις και κατ εξαίρεση έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βε βαιώνονται από έκτακτη αιτία. 2. Σε κάθε περίπτωση και ιδιαιτέρως για ποσά βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ χορη γείται η ρύθµιση µόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι µπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της µηνιαίας δόσης. 3. Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή επιβαρύνε ται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής οι οποίες υπολογίζονται από µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρω παϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει σταθε ρό καθ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, αντί των κατά Κ.Ε..Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής. 4. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, ενώ δύνανται να υπαχθούν µετά από επιλογή του οφειλέτη ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1573 και βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή. 5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση οφειλέ τες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. 6. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητα: α) η αναλυτική δήλωση όλων των εισοδηµάτων, πε ριουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα, β) η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φο ρολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και γ) αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, η προσκό µιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης, µε υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιµητή. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόµενων στο προηγούµενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύη σης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιµητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόµενης διασφάλισης. 7. Η πρώτη δόση της ρύθµισης είναι καταβλητέα µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση, οι δε επόµενες δόσεις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγµατο ποιείται µέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης. Η καθυστέρηση πληρωµής µίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµερο µηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης. 8. Η ρύθµιση απόλλυται µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφω να µε τα στοιχεία βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, τηρουµένων και των δια τάξεων περί δηµοσιοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α 66), εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός, γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδή µατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους, δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµε ροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά, ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκει µένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση. 9. Η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθµιση τµηµατικής κα ταβολής και η συνεπής συµµόρφωση σε αυτή παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα: α) Χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας από την αρ µόδια.ο.υ. µηνιαίας ισχύος, σύµφωνα µε τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει και µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου.

4 1574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε οφειλής, τα οποία θα δηλώνονται ή και προσκοµίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ή, καθώς και η επαγγελµατική ιδιότητα των ανεξάρτη εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. των εκτιµητών, όπου προβλέπονται, δ) οι φορολογικές γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται για να µην απωλεσθεί η ρύθµιση, ε) οι περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά την πληρωµή της ρύθµισης µέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης, στ) επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να καθίσταται ενεργή η ρύθµιση και ζ) οι λεπτοµέρειες και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας υποπα ραγράφου που δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της 1ης Ιουλίου Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται κατά την προηγούµενη περίπτωση της παρούσας υποπαραγρά φου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων ρυθ µίσεων τµηµατικής καταβολής, σύµφωνα µε τις διατά ξεις των άρθρων 13 έως και 21 του ν. 2648/1998 (Α 238) και του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 (Α 175). ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙ ΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑ ΞΗΣ αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανα σταλεί συνεχίζονται. δ) Αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου που προβλέ πεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α 24), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α 179). 10. Το ηµόσιο προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµα τικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του ηµοσίου και µέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (K.E..E.) και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε. 11. Το ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµ µόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής κατα βολής που του χορηγήθηκε: α) να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρε ων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, β) να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας στα πρό σωπα της προηγούµενης περίπτωσης, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, γ) να δίνει εντολή παρακράτησης µέρους ή του συ νόλου της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενηµερότητας. 12. Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγη σης αποδεικτικού ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων ή κατόπιν συµψηφισµού, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης. 13. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υπο βάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλε ται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής. 14. Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της ρύθµισης του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων ο οποίος δύναται µε απόφασή του να εκχωρεί την αρµοδιότητα αυτή. 15. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και µέσω διαδικτυακής εφαρ µογής της Γ.Γ.Π.Σ., β) τα είδη των οφειλών τα οποία δύνανται να υπαχθούν σε ρύθµιση άνω των δώδεκα (12) δόσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαρα γράφου, γ) τα απαιτούµενα στοιχεία, ανά ύψος βασικής Το άρθρο 82 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕ Ε, Α 90) αντικα θίσταται ως εξής: «Άρθρο 82 ιάκριση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εισπράξιµες και ανεπίδεκτες είσπραξης 1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ηµόσιο, καθώς και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρί ζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθη κε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυποχρέων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή διαπιστώθηκε η καθ οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ. και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικα σίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη µε επίσπευση του ηµοσίου ή τρίτων, ο έλεγχος της πτωχευτικής και µεταπτωχευτι κής περιουσίας, εφόσον πρόκειται για πτωχό ή ολοκλή ρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης. β. Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α 43) δίωξης ή δεν είναι δυνατή η υποβολή της. γ. Έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόµε νο ελεγκτή της αρµόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, µε βάση ειδικά αιτιολογη µένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούµενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικει µενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών. Προκειµένου για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η αναγγελία του ηµοσίου στις ανωτέρω διαδικασίες

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1575 εκκαθάρισης ή πτώχευσης και η συνδροµή των περι ρακολούθηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πτώσεων β και γ. λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστε Προκειµένου για οφειλές που αφορούν κοινότητες ρα από σύµφωνη γνώµη της ιοικητικής Ολοµέλειας οµογενειακών οργανώσεων που έχουν στην κυριότητά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να µεταβάλλονται τους ελληνικά σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης των συνδροµή της περίπτωσης γ. οφειλών στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και 2. Οι πράξεις του χαρακτηρισµού των επιδεκτικών του επαναχαρακτηρισµού τους ως εισπράξιµων και να ή ανεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τις συνέπειες και τα απαιτήσεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης χρονικά όρια ισχύος των συνεπειών της καταχώρισης.» γίνονται: α) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσό δων κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας για την αναγκα στική είσπραξη φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας και µε τη σύµφωνη γνώµη της ιεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της ιεύθυνσης Τελωνειακών ιαδικασιών κατά περίπτωση, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή µέχρι ενάµισυ εκατοµµύριο ( ) ευρώ, β) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσό δων κατόπιν εισήγησης του προϊσταµένου της Επιχει ρησιακής Μονάδας Είσπραξης και µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρί ου, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω του ενάµισυ εκατοµµυρίου ( ) ευρώ. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων µπορεί να ζητήσει τη σύµφωνη γνώµη Κλιµακίου ή Τµήµατος ή ι εύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκροτείται µε απόφαση της Ολοµέλειάς του, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή κάτω του ενάµισυ εκατοµµυρίου ( ) ευρώ. 3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους µέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση: α) αναστέλλεται αυτοδικαίως η παρα γραφή της, β) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενη µερότητας για οποιαδήποτε αιτία ούτε άλλο νοµίµως προβλεπόµενο πιστοποιητικό για µεταβίβαση περιου σιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρηµάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του ηµοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό, γ) δεσµεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επεν δυτικοί λογαριασµοί των παραπάνω προσώπων κατ ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 2523/1997. Το ηµόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωµά του για την είσπραξη της οφειλής ή συµψηφισµού και µετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης. 4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιµη, εάν πριν την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυ νατότητα µερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο. 5. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων µπορεί να εκχωρεί τις αρµοδιότητές του και να ορίζει άλλα όργανα για την υποβολή της σύµφωνης γνώµης της περίπτωσης α της παραγράφου 2, να ρυθµίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζει κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείριση και την πα ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ Το άρθρο 82Α του ν.δ. 356/1974 (ΚΕ Ε, Α 90) αντικα θίσταται ως εξής: «Άρθρο 82Α ιαγραφή των οφειλών προς το ηµόσιο 1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ηµόσιο, καθώς και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 82 δύνανται να κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν και πριν από την παρέλευση της προ θεσµίας της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες στις περι πτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 82 ενέργειες για το χαρακτηρισµό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης, β. έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την ανταλλαγή των πληροφοριών και των διαδικασιών ανα γκαστικής είσπραξης για τα κράτη µε τα οποία υφίστα νται αντίστοιχες συµφωνίες και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον µε τα κράτη µέλη της Ε.Ε., γ. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κα τόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαι τήσεων αυτού έναντι τρίτων, δ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α 43), εφόσον προβλέπεται, µε την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης. 2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ηµόσιο, καθώς και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης σύµφωνα µε το άρθρο 82 µπορούν να διαγραφούν, χωρίς να απαιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφό σον εµπίπτουν αποκλειστικά και µόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών: α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιο δήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρο νόµοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονοµιά, β. οφειλές ανά φορολογούµενο µικρότερες του ποσού του εκάστοτε ελάχιστου ποσού φόρου από την κατα βολή του οποίου απαλλάσσεται ο φορολογούµενος. 3. Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνεται: α) µε απόφαση του αρµόδιου Κλιµακίου, Τµήµατος ή ιεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν εισήγη σης της ιεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της ιεύ θυνσης Τελωνειακών ιαδικασιών, κατά περίπτωση, και µετά από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα η µοσίων Εσόδων για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1,

6 1576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 Εσόδων κατόπιν εισήγησης της ιεύθυνσης Πολιτικής ανωτέρω. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύ Εισπράξεων ή της ιεύθυνσης Τελωνειακών ιαδικασιών ναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωµή, µέχρι την κατά περίπτωση για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2. κοινοποίηση της απόφασής της στον υπόχρεο, µόνο γ) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωµή θα είχε Εσόδων κατόπιν εισήγησης της ιεύθυνσης Πολιτικής ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εισπράξεων ή της /νσης Τελωνειακών ιαδικασιών Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός είκοσι (20) ηµερών κατά περίπτωση µετά την παρέλευση της προθεσµίας από την υποβολή της αίτησης στη φορολογική αρχή, η της παραγράφου 3 του άρθρου 82. αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν 4. Μέχρι προκειµένου να εκκαθαριστεί το αναστολή της πληρωµής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσµων οφειλών παρέχεται η από την υποχρέωση καταβολής προσαυξήσεων λόγω δυνατότητα διαγραφής βασικών οφειλών που έχουν εκπρόθεσµης καταβολής του φόρου. γεννηθεί προ του 1993 και είναι µικρότερες του ποσού 5. Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της των διακοσίων (200) ευρώ ανά φορολογούµενο, υπό τον ενδικοφανούς προσφυγής στην αρµόδια φορολογική όρο ότι δεν υφίστανται άλλες βασικές οφειλές του ίδιου αρχή, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει προσώπου. Η διαγραφή των παραπάνω οφειλών γίνεται απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαµ µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων. βάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που 5. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της έλαβε από τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρµόδιας Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία µπορεί να ρυθµίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδι που σχετίζεται µε την υπόθεση. Εάν η Υπηρεσία Εσωτε κασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών, ρικής Επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να να ορίζει κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείρισή τους, καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση. Σε περίπτωση που καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια προσκοµισθούν νέα στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερι απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη κής Επανεξέτασης ή γίνει επίκληση νέων πραγµατικών της ιοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε ακρόα µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι προϋποθέ ση. Εάν, εντός της προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών, σεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών.» δεν εκδοθεί απόφαση ή δεν κοινοποιηθεί απόφαση στον ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.5.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ υπόχρεο, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟ έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επα ΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ νεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της 1. Μετά το άρθρο 70Α του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φο απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσµί ρολογίας Εισοδήµατος, Κ.Φ.Ε., Α 151) προστίθεται νέο ας. Στην περίπτωση των ενδικοφανών προσφυγών που άρθρο 70 Β ως εξής: υποβάλλονται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέχρι τις η προθεσµία του πρώτου εδαφίου επεκτείνεται «Άρθρο 70 Β σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. Ειδική ιοικητική ιαδικασία 6. Εάν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, Ενδικοφανής προσφυγή ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η 1. Ο υπόχρεος, εφόσον αµφισβητεί οποιαδήποτε πρά Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να αιτι ξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογι ολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς µε νοµικούς ή/και κή αρχή, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή πραγµατικούς ισχυρισµούς. Σε περίπτωση απόρριψης µε αίτηµα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο της ενδικοφανούς προσφυγής η αιτιολογία µπορεί να διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερι συνίσταται στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικεί κής Επανεξέτασης της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων ας έκθεσης ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση Εσόδων. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογι που εξέδωσε την πράξη και πρέπει να αναφέρει τους κή υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόµενο ποσό λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει και την προθεσµία καταβολής αυτού. το αίτηµά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον 7. Η αρµόδια φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωµα προ υπόχρεο εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία σφυγής κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν. Επανεξέτασης. 2. Η φορολογική αρχή αποστέλλει την ενδικοφανή 8. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής προσφυγή του υπόχρεου, συνοδευόµενη από σχετικά Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδι έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός επτά (7) ηµερών κοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσµίας από την υποβολή, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανε προς έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ξέτασης της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων, ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου ιοικητικού προκειµένου η τελευταία να αποφανθεί. ικαστηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιοι 3. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βε κητικής ικονοµίας. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστή βαιώνεται άµεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλ ρια απευθείας κατά της πράξης προσδιορισµού φόρου λεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβη που εξέδωσε η φορολογική αρχή είναι απαράδεκτη. τούµενου ποσού της πράξης, το οποίο καταβάλλεται 9. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων δύναται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. να εκδίδει τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις για την 4. Ο υπόχρεος έχει δικαίωµα να υποβάλει, ταυτόχρονα εφαρµογή του παρόντος άρθρου και ιδίως να καθορί µε την ενδικοφανή προσφυγή και αίτηµα αναστολής ζει τις λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Υπηρεσίας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1577 Εσωτερικής Επανεξέτασης, την εφαρµοστέα διαδικασία της πράξης ορισµού τους ως εισηγητών, προκειµένου και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της.» να προσδιορισθεί µε πράξη του προέδρου της Ε..Ε.Φ.. 2.α. Οι διατάξεις της περίπτωσης 1 της παρούσας ηµεροµηνία συζήτησης της υπόθεσης. Η εισήγηση πρέ υποπαραγράφου ισχύουν για πράξεις που εκδίδονται πει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένη µε νοµικούς ή/και από πραγµατικούς ισχυρισµούς και να περιλαµβάνει συγκε β. Οι διατάξεις του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν κριµένη πρόταση για τη δυνατότητα ή µη διοικητικής κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ισχύουν για επίλυσης της διαφοράς σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες πράξεις που εκδίδονται µέχρι διατάξεις.» 3. Το άρθρο 70 Α του Κ.Φ.Ε. τροποποιείται ως εξής: γ. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 70 Α α. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «3. Αν το ποσό της διαφοράς είναι µικρότερο των «Αν έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση δι τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, η κατάθεση της οικητικής επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάµενο αίτησης προς την Ε..Ε.Φ.., σύµφωνα µε τις διατάξεις όργανο, η αίτηση προς την Ε..Ε.Φ.. διαβιβάζεται σε του παρόντος άρθρου καθιστά αυτήν αποκλειστικά αυτήν, εφόσον ο φορολογούµενος παραιτηθεί από την αρµόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και προγενέστερη αίτηση πριν από τη συζήτηση αυτής στο συνιστά παραίτηση του αιτούντος από προγενέστερη υφιστάµενο όργανο.» αίτηση που τυχόν έχει υποβάλει για τη διοικητική επίλυ δ. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. ση αυτής ενώπιον άλλου διοικητικού οργάνου µε βάση αντικαθίστανται ως εξής: άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Εφόσον η αµφισβητούµενη από τον υπόχρεο διαφορά «6.α. Εφόσον η αµφισβητούµενη από τον υπόχρεο δι του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου υπερ αφορά υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων βαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, ( ) ευρώ, για την άσκηση προσφυγής του φορο η Επιτροπή του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικά λογουµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιοι αρµόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Η κητικής ικονοµίας, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου Επιτροπή επιλαµβάνεται της διοικητικής επίλυσης του ασκήσεως της προσφυγής, να έχει προηγηθεί η αίτηση συνόλου των διαφορών των καταλογιστικών πράξεων για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της που αφορούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε µία διαφοράς, η οποία στην περίπτωση αυτή έχει το χα τουλάχιστον από αυτές καθιστά την Επιτροπή αρµό ρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, και η ολοκλήρωση δια ή αποκλειστικά αρµόδια για τη διοικητική επίλυση αυτής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµά της. αυτής.» β. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή της β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. αντι ενδικοφανούς προσφυγής στην αρµόδια φορολογική καθίσταται ως εξής: αρχή, η Ε..Ε.Φ.. εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί «4.α. Ο φορολογούµενος, εφόσον αµφισβητεί την πρά στον φορολογούµενο, λαµβάνοντας υπόψη την αίτηση, ξη προσδιορισµού του κύριου ή πρόσθετου φόρου, προ τις πληροφορίες που έλαβε από τον φορολογούµενο στίµου, προσαυξήσεων, ή/και τελών ή πράξη επιβολής και τις απόψεις της αρµόδιας φορολογικής αρχής. Εάν, οποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορολο εντός της προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών, δεν γικής εν γένει νοµοθεσίας που έχει εκδοθεί σε βάρος εκδοθεί απόφαση ή δεν κοινοποιηθεί απόφαση στον του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και φορολογούµενο, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προ 3, µπορεί να ζητήσει, µε αίτησή του την επανεξέταση σφυγή έχει απορριφθεί από την Ε..Ε.Φ.. και ο φορολο της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από γούµενος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την Ε..Ε.Φ... την εκπνοή της ανωτέρω προθεσµίας. β. Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς γ. Για τις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον της Ε..Ε.Φ.. απευθύνεται στην Ε..Ε.Φ.. και υποβάλλεται στην υπη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι αποφάσεις ρεσία, η οποία έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη πρά της Ε..Ε.Φ.. εκδίδονται εντός προθεσµίας τεσσάρων ξη µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. κοινοποίησης της πράξης προσδιορισµού του κύριου 7. α. Εάν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή πρόσθετου φόρου, προστίµου, προσαυξήσεων, ή/και ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η τελών ή πράξη επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως για Ε..Ε.Φ.. αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς µε νο παράβαση της φορολογικής εν γένει νοµοθεσίας. Η αί µικούς ή/και πραγµατικούς ισχυρισµούς. Σε περίπτωση τηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο φορολογούµενος βασίζει το αίτηµά του. Η απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής η αιτιολογία υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, τη διαβιβά µπορεί να συνίσταται στην αποδοχή των διαπιστώσεων ζει, µαζί µε το σχετικό φάκελο, στην Ε..Ε.Φ.., µέσα σε της οικείας έκθεσης ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση η προθεσµία επτά (7) ηµερών από την κατάθεσή της συ απόφαση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την οριστική νοδευόµενη από πράξη του προϊσταµένου της αρµόδιας φορολογική υποχρέωση του φορολογούµενου, το κατα φορολογικής αρχής µε την οποία ορίζεται εισηγητής λογιζόµενο ποσό και την προθεσµία καταβολής αυτού. για την ενώπιον της Επιτροπής συζήτηση της υπόθε β. Η αρµόδια φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωµα προ σης. Ως εισηγητές ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ σφυγής κατά της απόφασης της Ε..Ε.Φ... του Υπουργείου Οικονοµικών ή υπάλληλοι µε δεκαετή γ. Για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφο τουλάχιστον εµπειρία σε φορολογικούς ελέγχους. Οι ρών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εισηγητές οφείλουν να υποβάλουν στη Γραµµατεία της εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι ισχύουσες διαδικαστικές Ε..Ε.Φ.. γραπτή εισήγηση µέσα σε προθεσµία δέκα και ουσιαστικές διατάξεις για τη διοικητική επίλυση των (10) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς φορολογικών διαφορών.

8 1578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο νται οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων της Ε..Ε.Φ...» ε. Στο τέλος του άρθρου 70 Α προστίθεται νέα πα ράγραφος ως εξής: «11. Οι διατάξεις του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε., όπως τρο ποποιούνται µε τον παρόντα νόµο, ισχύουν για πράξεις της φορολογικής αρχής που εκδίδονται µέχρι » ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.6.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑ ΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ Φ.Π.Α. Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α 248) τροποποιούνται ως εξής: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει µε τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των τριών (3) ευρώ καταβάλλεται στο ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54, αν είναι θετική µέχρι τρία (3) ευρώ µεταφέρεται για καταβολή στην επόµενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική µεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34. Με την υποβολή περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλω σης καταβάλλεται το συνολικά οφειλόµενο ποσό. Η περιοδική δήλωση, είναι αποδεκτή, και εφόσον µε την υποβολή της καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον δέκα (10) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόµενος φόρος βεβαιώνεται µε την υποβολή της δήλωσης. Το υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται ως εξής: α) Στην περίπτωση εµπρόθεσµης δήλωσης σε δύο (2) δόσεις, η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσµη την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλω ση και η οποία ισούται µε το ποσό που υπολείπεται για τη συµπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόµενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσµη την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα. Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόµενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, το υπόλοιπο του µη καταβληθέντος µε τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξι πρόθεσµο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόµενο µήνα προσαυξάνεται κατά δύο τοις εκατό (2%) και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται µε την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση που µε την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόµενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του µήνα που υποβάλλεται η δήλωση. β) Στην περίπτωση εκπρόθεσµης δήλωσης, καταβάλ λεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσµο την τελευ ταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίσθηκε. Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής δια συµψηφισµού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε..Ε., Α 90). Εκκαθαριστική δήλωση χωρίς την καταβολή του οφει λόµενου ποσού δεν επάγει έννοµα αποτελέσµατα. Εκπρόθεσµη δήλωση είναι αποδεκτή µέχρι την ηµε ροµηνία καταχώρισης στο οικείο βιβλίο της πράξης προσδιορισµού του φόρου, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 παράγραφος 1 ή µέχρι την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης προσδιορισµού του φόρου που εκδίδεται κατόπιν ελέγ χου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 48Α και 50 παράγραφος 2, για µη καταλογισθέντα µε τις εν λόγω πράξεις επιβολής φόρου ποσά. Μετά τις ανωτέρω ηµε ροµηνίες η υποβολή δήλωσης για καταλογισθέντα ποσά δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα.» 2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ο υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί απο κλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, τα νοµικά πρόσωπα που δεν υπά γονται στο φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρα γράφων 2 και 3 του άρθρου 3, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγµατοποι ούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λαµβάνουν υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλ λουν εκκαθαριστική δήλωση και για χρήσεις που δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία από τις ανωτέρω πράξεις, καθώς και περιοδική δήλωση µόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν τις ως άνω φορολογητέες πράξεις. Οι δηλώσεις αυτές περιλαµβά νουν την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και κάθε άλλης πράξης, για τις οποίες ο φόρος κατέστη απαιτητός κατά την ίδια φορολογική περίοδο, καθώς και το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές.» 3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής: «11. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών: α) ορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσε ων, τα στοιχεία που υποβάλλονται µε αυτές, ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων, β) µπορεί να ορίζεται µεγαλύτερη ή µικρότερη φορο λογική περίοδος η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός µηνός, για την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, γ) µπορεί να χορηγείται διαφορετική προθεσµία για την υποβολή της περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλω σης, ή παράταση της προθεσµίας για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων των περιπτώσεων α και δ της παραγράφου 5 και των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 36 λόγω ειδικών συνθηκών. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµί ας και ισχύει από το χρόνο έκδοσής της, δ) καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 1α.» 4. Στο άρθρο 49 προστίθεται νέα παράγραφος 4α ως εξής: «4α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγρά φου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τµηµα τικής καταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξι πρόθεσµων οφειλών: α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβα σµού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν µειώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος,

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1579 β) οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις πράξεις του θέσεις, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε δι για την απόδοση του οφειλόµενου φόρου.» ευκόλυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρό 11. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου θεσµων οφειλών. 38 µε εξαίρεση τα δύο τελευταία εδάφια του Κώδικα Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν ο φορολογικός Φ.Π.Α., όπως τροποποιούνται µε την παράγραφο 1 του έλεγχος έχει πραγµατοποιηθεί µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η περίπτωση α της παραγράφου 1 άρθρου 48 ή του άρθρου 48 Α.» του άρθρου 53 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιείται 5. Στο άρθρο 50 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και η παρά εξής: γραφος 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τρο «6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου ποποιείται µε την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατά ισχύουν για τις εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις που ξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τµηµατικής υποβάλλονται από και τις εκπρόθεσµες περιοδι καταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και κές δηλώσεις που υποβάλλονται από και εφεξής. κάθε άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξιπρό β) Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της πα θεσµων οφειλών: ραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβα τροποποιούνται µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρ σµού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν θρου, η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 53 µειώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος, του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιείται µε την παράγρα β) οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις πράξεις του φο 7 του παρόντος άρθρου, οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε δι άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιούνται µε ευκόλυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρό τις διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου θεσµων οφειλών.» και οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 8 του παρόντος άρθρου 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 καταργείται. ισχύουν για πράξεις προσδιορισµού ή δικαστικές απο 7. Οι περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του φάσεις που εκδίδονται από και εφεξής. άρθρου 53 αντικαθίστανται ως εξής: γ) Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν «α) Βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται. από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της β) Βάσει των πράξεων προσδιορισµού του φόρου που Κυβερνήσεως. αναφέρονται στα άρθρα 49 και 50. Στην περίπτωση ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.7.: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙ πράξεων του άρθρου 49, για τις οποίες έχει ασκηθεί ΝΗΤΩΝ (Ε.Ε.Τ.Α.) εµπρόθεσµη προσφυγή, η είσπραξη του 50% του ποσού που βεβαιώθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, 1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος που αναστέλλεται έως την κοινοποίηση στην αρµόδια φο συνίστανται στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων ρολογική αρχή της οριστικής πρωτόδικης απόφασης. του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρα γ) Βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστη τηγικής, όπως έχει εγκριθεί µε το άρθρο πρώτο του ν. ρίων ή πρακτικών δικαστικού συµβιβασµού.» 4093/2012 και επικαιροποιηθεί µε το ν. 4127/2013, για 8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 αντικαθίσταται το έτος 2013, επιβάλλεται έκτακτο ειδικό τέλος υπέρ ως εξής: του ηµοσίου στις ηλεκτροδοτούµενες, οποτεδήποτε «3. Η αναστολή που χορηγείται σύµφωνα µε τις δι κατά το διάστηµα από την 1η Μαΐου 2013 έως την 31η ατάξεις των άρθρων 200 έως 205 του ν. 2717/1999 και εκεµβρίου 2013, δοµηµένες επιφάνειες ακινήτων σύµ της περίπτωσης β της παραγράφου 1 δεν αποκλείει την φωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα υποπαράγραφο, ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης και ταµειακώς το οποίο θα ονοµάζεται στο εξής έκτακτο ειδικό τέλος του αµφισβητούµενου κύριου φόρου και του πρόσθετου ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.). φόρου που βεβαιώνεται σύµφωνα µε την περίπτωση β 2. Αντικείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούµενες της παραγράφου 1.» δοµηµένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε µορφής, 9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωµένες ή µη κατά ως εξής: την ως άνω ηµεροµηνία και ανεξάρτητα από την ορθή «4. Φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί, κατά το ποσό που αναγραφή των στοιχείων τους στους λογαριασµούς δεν οφείλεται µε βάση οριστική απόφαση του αρµόδιου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος. δικαστηρίου, εκπίπτεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτω 3. Υποκείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο κύριος ή επικαρπω ση.» τής του ακινήτου ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παρα 10. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής: χωρηθεί το ακίνητο µε προσωρινό παραχωρητήριο ή το «1. Ο φόρος που οφείλεται βάσει περιοδικών και εκ δικαίωµα εκµετάλλευσης περιπτέρου, κατά το ποσοστό καθαριστικών δηλώσεων, καταβάλλεται εφάπαξ, µε την συνιδιοκτησίας, αυτού, την 1η Μαϊου υποβολή των δηλώσεων που προβλέπουν οι διατάξεις 4. Υπόχρεος για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων χρήστης του ακινήτου κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παραγράφου 2 του άρθρου 38. κάθε λογαριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, 2. Ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι που περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α., και ο οποίος το καταβάλλει την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από µαζί µε το λογαριασµό κατανάλωσης του ηλεκτρικού τη βεβαίωση που διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις ρεύµατος. Αν ο χρήστης είναι µισθωτής, εφόσον αποδει των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1 του άρ κνύει την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α., επέρχεται αυτοδικαίως θρου 53 µετά την αφαίρεση των ενδιάµεσων καταβολών. συµψηφισµός µε οφειλόµενα ή µελλοντικά µισθώµατα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου κατισχύει κάθε ορίζονται ο τρόπος καταβολής του φόρου, οι προϋπο άλλης αντίθετης συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών,

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών

Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών Με ελάχιστη δόση τα 15 ευρώ και µέγιστο αριθµό δόσεων τις 100 -υπό αυστηρούς όµως όρους- θα µπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους στην εφορία 2.500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ : ΒΕΧΒΗ-ΙΛΟ / ΦΕΚ 1237 τ. Β /21.05.2013 Αθήνα, 21 Μαΐου 2013 ΠΟΛ: 1111 Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:80157/9-7-13

ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:80157/9-7-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ Τ Α Μ Ε Ι Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EKΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους

Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014 Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους Αριθ. Πρωτ.:23334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Εγκυκλίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ http://www.tpda.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ www.tnomik.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FAX: 210 5285599 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FAX: 210 5285599 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/46/1112144 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει». ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων 1 Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170, άρθρα 1 67, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας

Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας 1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί ρητές πράξεις που εκδίδονται σε βάρος του από

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Α. Βλασίδου, 2131364807

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Α. Βλασίδου, 2131364807 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:23334 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015)

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β1, Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Αιτιολογική έκθεση Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η λύση του προβλήματος βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει πλήθος προνοιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (Κ.Φ..) Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) Σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Αποσυσχετίζεται η υποβολή της δήλωσης από την πληρωµή του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 32. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 32. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/42/1026950 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1098. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1075001/1342/Α0012. ΠΡΟΣ : Ως ΠΔ

ΠΟΛ: 1098. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1075001/1342/Α0012. ΠΡΟΣ : Ως ΠΔ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ 12 η (Φορολογίας Εισοδήματος - Τμήμα Α ) 2.Δ/ΝΣΗ 13 η (Φορ/γίας Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.08.03 17:42:36 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 06-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα