Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα"

Transcript

1 Xαξάιακπνο Μπνύξαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο / Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε Μεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαηνιήο δεκηνπξγήζεθε από επξσπαίνπο αξραηνδίθεο πξν 150 εηώλ, κε θύξην αληηθείκελν ηελ Αγία Σνθία θαη άιιεο εθθιεζίεο ηεο Κσζηαληηλνππόιεσο. Ήδε πξν ηνπ 1900 ηαμηδηώηεο, ηζηνξηθνί ηεο ηέρλεο θαη αξρηηέθηνλεο άξρηζαλ λα κειεηνύλ ηα ζπνπδαηόηεξα ρξηζηηαληθά κλεκεία ζηελ Πόιε, ηελ Μηθξά Αζία, ηελ Σπξία θαη ηελ Αλαηνιή θαη παξνπζηάζζεθαλ νη πξώηεο ζεσξίεο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ θαηαγσγή ελόο ζηπι, πνπ εθθξαδόηαλ θπξίσο κε ηελ αξρηηεθηνληθή. Αο ζεκεησζνύλ ηα νλόκαηα ησλ Texier θαη Pullan, ηνπ Holtzinger, ησλ Ebersolt θαη Thiers θαη ηνπ Απγνύζηνπ Choisy. Τν ελδηαθέξνλ ησλ αξρηηεθηόλσλ δελ ήηαλ ηόηε άζρεην θαη κε ηελ αλαδήηεζε κνξθώλ γηα ηελ αλαλέσζε ησλ δηθώλ ηνπο έξγσλ, ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ζηελ Δπξώπε επηθξαηνύζε ν εθιεθηηθηζκόο. Πξσηνπόξνο ζηελ Διιάδα ηεο κειέηεο ησλ κεζαησληθώλ κλεκείσλ ήηαλ ν Γεώξγηνο Λακπάθεο ( ), ζπνπδαζκέλνο ζηελ Γεξκαλία, ηδξπηήο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Μνπζείνπ θαη ελζνπζηώδεο ππνζηεξηθηήο ηεο Χξηζηηαληθήο Αξραηνινγίαο. Κξηλόκελνο από ην έξγν ηνπ πξέπεη λα ραξαθηεξηζζεί εμεξεπλεηήο θαη ζπιιέθηεο θαη όρη κεζνδηθόο ηζηνξηθόο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Με ηηο πεξηνδείεο ηνπ αλά ηελ Διιάδα αλέζπξε από ηε ιήζε θαη επξόβαιε εθαηνληάδεο ρξηζηηαληθώλ κλεκείσλ, δηέζσζε πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα λανύο πνπ δελ ζώδνληαη πηα θαη άθεζε κηα ζπιινγή θσηνγξαθηώλ πξαγκαηηθά ρξήζηκε ζήκεξα. Ο Αζελώλ Χξπζόζηνκνο ζην Γειηίνλ ηεο ΧΑΔ ηνπ 1924 είρε δώζεη έλα πνιύ εύζηνρν θείκελν γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Λακπάθε. Καηά ηελ ηξηαθνληαεηία παξνπζηάζζεθαλ νη πξώηεο αλαιπηηθέο κειέηεο ηεο Βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ Διιάδα, θπξίσο από μέλνπο εξεπλεηέο. Ζ Βξεηαληθή Σρνιή ησλ Αζελώλ, κε άγγινπο αξρηηέθηνλεο, δεκηνύξγεζε κηα ζπιινγή απνηππώζεσλ βπδαληηλώλ εθθιεζηώλ (Byzantine Research Fund) θαη εμέδσζε ηελ πξώηε ζπζηεκαηηθή αξρηηεθηνληθή ηεθκεξίσζε θαη αλάιπζε κεζνβπδαληηλνύ κλεκείνπ, ζηελ Διιάδα ην βηβιίν ησλ Schultz θαη Barnsley γηα ηνλ Όζην Λνπθά θαη ην κεηόρη ησλ Κακπηώλ(1901). Πξόθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ εθθξάδεη όιε ηελ βηθησξηαλή ηηκηόηεηα ηνπ θαιιηηέρλε γηα ηα πξάγκαηα. Σηελ Θεζζαινλίθε, πξό ηεο ππξθατάο ηνπ 1917, δξαζηεξηνπνηήζεθαλ νη Diel, Le Tourneau, Saladin, ν George θαη 1

2 αξγόηεξα νη Ebrard θαη Tafrali, νη νπνίνη έβαιαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ κειέηε ησλ εθεί παιαηνρξηζηηαληθώλ θαη βπδαληηλώλ κλεκείσλ. Σηηο αξρέο ηνπ αηώλνο ν Gabriel Millet ήηαλ ν ζπζηεκαηηθόο κειεηεηήο ζηελ Διιάδα, ηνπ Γαθλίνπ, ηνπ Αγίνπ Όξνπο θαη ηνπ Μπζηξά. Τν 1916 δεκνζίεπζε ην πξώην ζπλζεηηθό έξγν γηα ηελ βπδαληηλή αξρηηεθηνληθή ηεο ρώξαο, ην γλσζηό L école grecque dans l architecture byzantine. Απηό, αλ θαη ζήκεξα ζεσξείηαη θάπσο μεπεξαζκέλν, δεκηνύξγεζε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη έδεημε όηη ζηελ Διιάδα ζώδνληαη ηα πην πξσηόηππα θαη ηα πην θαιά δηαηεξεκέλα εθθιεζηαζηηθά κλεκεία ηεο βπδαληηλήο επαξρίαο. Ο Millet δηέθξηλε ηηο δηαθνξέο ηνπο από εθείλα ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, δελ απέθπγε ηηο άγνλεο ζπδεηήζεηο πεξί θαηαγσγήο ηύπσλ θαη κνξθώλ θαη, παξά ηελ αλεπαξθέζηαηε ζρεδηαζηηθή ηεθκεξίσζε ησλ κλεκείσλ βαζηδόκελνο ζε θσηνγξαθίεο πέηπρε ην βηβιίν ηνπ λα γίλεη έλα έξγν αλαθνξάο ησλ κειεηεηώλ ηεο ειιαδηθήο αξρηηεθηνληθήο γηα πνιιά ρξόληα. Σπλ ησ ρξόλσ ην ελδηαθέξνλ γηα ην Βπδάληην θαη ηελ ηέρλε ηνπ γεληθεύεηαη. Τν 1908 ν Δ. Αλησληάδεο εθδίδεη ηα κλεκεηώδεο έξγν ηνπ γηα ηελ Αγία Σνθία Κσλζηαληηλνππόιεσο, ν Γ. Σσηεξίνπ κειεηά ηνλ Άγην Γεκήηξην ηεο Θεζζαινλίθεο θαη πξαγκαηνπνηεί αλαζθαθέο παιαηνρξηζηηαληθώλ βαζηιηθώλ ζηηο Θεζζαιηθέο Θήβεο θαη ηελ Αηηηθή, θαζώο θαη έξεπλεο ζηηο θαηαθόκβεο ηεο Μήινπ. Έλα εληππσζηαθό έξγν θαηαγξαθήο κεζαησληθώλ κλεκείσλ ζηα Γσδεθάλεζα θαη ζηελ Κξήηε γίλεηαη από ηνλ G. Gerrola. Καηά ηελ επόκελε πεξίνδν, δεζπόδεη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ Αλαζηαζίνπ Οξιάλδνπ, αξρηηέθηνλνο θαη αξραηνιόγνπ κε δηεζλέο θύξνο ( ), ν νπνίνο ζπλερώο εξγαδόκελνο άθεζε έλα πνιύ κεγάιν έξγν γηα ηα αξρηηεθηνληθά κλεκεία όισλ ησλ επνρώλ ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ. Σηνπο δώδεθα ηόκνπο ηνπ Αξρείνπ ησλ Βπδαληηλώλ Μλεκείσλ ηεο Διιάδνο δελ θαηέγξαςε απιώο, αιιά θαηέηαμε κε ηελ ζπγθξηηηθή κέζνδν ηα αξρηηεθηνληθά έξγα ηνπ Μεζαίσλνο, μερσξίδνληαο ηελ ηππνινγία, ηελ κνξθνινγία, ηνλ δηάθνζκν, ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο πθηζηάκελεο ηζηνξηθέο θαη επηγξαθηθέο καξηπξίεο ηνπ θάζε ελόο. Σηνλ πξώην ηόκν ηνπ Αξρείνπ δερόηαλ όηη δελ απέβιεπε ζε πιήξεηο δεκνζηεύζεηο θαη όηη άιινη ζα ζπκπιήξσλαλ ην έξγν ηνπ. Με ηα ζρέδηα πνπ πινύηηδαλ ηα δεκνζηεύκαηα ηνπ έδεημε ηελ αλάγθε ηνπ ειαρίζηνπ επηηξεπνκέλνπ ζρεδηαζηηθήο ηεθκεξηώζεσο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κνξθήο ησλ θηεξίσλ. Καζηέξσζε έηζη έλα πξόηππν επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ην νπνίν έρνκε θαη ζηα απηνηειή έξγα ηνπ γηα ηελ Μνλαζηεξηαθή Αξρηηεθηνληθή, ηελ κνλή ηεο Πάηκνπ, ηελ Παξεγνξήηηζζα ηεο Άξηαο, ηελ Βιαρέξλα ηεο Ζιείαο, ηα κλεκεία ηεο Αηηηθήο, ζην Δπξεηήξηνλ θαζώο θαη ζε πνιιά άιια δηάζπαξηα ζε επηζηεκνληθά ειιεληθά θαη μέλα πεξηνδηθά. Σηελ πξόζεζε ηνπ Οξιάλδνπ λα δηδάμεη νθείινκε ην ζπλζεηηθό έξγν ηεο «Ξπιόζηεγνπ Βαζηιηθήο ηεο Μεζνγεηαθήο Λεθάλεο» 2

3 (1952) ηελ νπνία ζεσξνύζε έλα κάζεκα ζην Πνιπηερλείν. Τνπ νθείινκε επίζεο ηελ ξεαιηζηηθή πξαθηηθή ηνπ ζηελ απνθαηάζηαζε (δειαδή ηε δηάζσζε) ησλ εθθιεζηώλ ηνπ Μπζηξά θαη ηελ αγάπε ηνπ γηα ην αξρηηεθηνληθό ζρέδην ζην ιεύθσκα ησλ βπδαληηλώλ κλεκείσλ ηεο Χίνπ (1930). Κπξίσο ηνπ νθείινκε έλα παξάδεηγκα εξγαηηθόηεηαο θαη ελόο βίνπ αθηεξσκέλνπ ζηελ επηζηήκε θαη ζηα κλεκεία ηεο ρώξαο. Τελ ίδηα πξνπνιεκηθή πεξίνδν εξεπλνύλ θαη δεκνζηεύνπλ ν Αλδξέαο Ξπγγόπνπινο, ν Γεώξγηνο θαη ε Μαξία Σσηεξίνπ, πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηηο αλαζθαθέο ησλ βαζηιηθώλ ησλ Θεζζαιηθώλ Θεβώλ. Ο Σσηεξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξρηηέθηνλα Αξηζηνηέιε Εάρν κειεηνύλ θαη αξρίδνπλ ηελ κεξηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Σηηο πξνζέζεηο ηνπ Σσηεξίνπ γηα δηδαζθαιία νθείινπκε ηελ δηακόξθσζε νξηζκέλσλ ρώξσλ ηνπ Βπδαληηλνύ Μνπζείνπ θαζώο θαη ην πξώην εγρεηξίδην ρξηζηηαληθήο θαη βπδαληηλήο αξραηνινγίαο ζε ειιεληθή γιώζζα (1942). Σε όια απηά δηαθξίλνληαη αθόκα νη παιεέο ηδέεο γηα ηελ θαηαγσγή ησλ ηύπσλ, ε πεπνίζεζε όηη ηα θηήξηα εμειίζζνληαη όπσο ηα έκβηα είδε. Σπγρξόλσο όκσο ε έξεπλα έδεηρλε όηη θηήξηα πνπ άιινηε ζηελ «Αλαηνιή» εζεσξνύλην Βπδαληηλά ήηαλ νςηκόηεξα. Μία ππνδεηγκαηηθή αξραηνινγηθή αιιά θαη ηζηνξηθήο εξκελείαο κειέηε είλαη ηνπ P. Lemerle γηα ηηο βαζηιηθέο ησλ Φηιίππσλ δεκνζηεπκέλε ην 1945, θαη έλα πξόηππν κεζόδνπ είλαη ην γλσζηό άξζξν ηνπ A. Megaw γηα ηελ ρξνλνιόγεζε ησλ κεζνβπδαληηλώλ εθθιεζηώλ ηεο Κάησ Διιάδνο, ηνπ Σήκεξα, ην εμαηξεηηθό απηό δνθίκην είλαη μεπεξαζκέλν γηαηί ζηεξηδόηαλ ζε εζθαικέλε ρξνλνιόγεζε ηνπ λανύ ηεο Παλαγίαο ηνπ Οζίνπ Λνπθά. Μεηά ηνλ πόιεκν, θαηά ηελ πεξίνδν , ππήξμε κεγάινο εκπινπηηζκόο ηνπ επηζηεκνληθνύ πιηθνύ, κε ηε ζπλέρηζε ησλ εμεξεπλήζεσλ θαη ησλ πεξηγξαθώλ κλεκείσλ ηεο Μάλεο, ηεο Γνξηπλίαο, ηεο Θήξαο, ηεο Νάμνπ, ηεο Αηηηθήο, ησλ λνκώλ Πέιιεο θαη Φισξίλεο, ηεο Μεζζελίαο, ηνπ Γεξαθίνπ, ηεο Θεζζαιίαο θαη άιισλ. Σε ειάρηζηα από απηά έγηλε ζπζηεκαηηθή αξρηηεθηνληθή αλάιπζε, ρσξηζκόο ησλ νηθνδνκηθώλ θάζεσλ θαη νινθιεξσκέλε ζρεδηαζηηθή ηεθκεξίσζε. Σπγρξόλσο ππήξμε ζεκαληηθή αλαζθαθηθή έξεπλα παιαηνρξηζηηαληθώλ βαζηιηθώλ ησλ πεξηζζνηέξσλ από ηηο νπνίεο ε δεκνζίεπζε είλαη ειιηπήο κε ζηνηρεηώδεηο αλαθνξέο, θπξίσο ζηα Πξαθηηθά ηεο ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο (βαζηιηθέο Λεραίνπ, Δξκηόλεο, Βξαπξώλνο, Γπηηθώο ηεο Κνξίλζνπ θ.α.)θαη ηελ κεγάιε επέκβαζε ζηελ Καηαπνιηαλή ηεο Πάξνπ, ε νπνία έθεξε ζην θσο λέα ζηνηρεία, πνπ δελ πξόιαβε λα δεκνζηεύζεη ζε κνλνγξαθία ν Οξιάλδνο. Σηα δεηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ησλ βπδαληηλώλ λαώλ δεκνζηεύζεθε ην 1946 θαη ε πξσηόηππε εξγαζία ηνπ Παλαγηώηε Μηρειή κε ηίηιν «Αηζζεηηθή ζεώξεζε ηεο Βπδαληηλήο Τέρλεο». Αλ θαη νη αξραηνινγηθέο γλώζεηο ηνπ Μηρειή ήηαλ πεξηνξηζκέλεο, ηόληζε ηηο δηαθνξέο 3

4 ηόζν κε ηελ θιαζηθή όζν θαη κε ηελ δπηηθή αξρηηεθηνληθή θαη δηεηύπσζε βαζηθήο ζεκαζίαο ηδέεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο Βπδαληηλήο λανδνκίαο θαη ηεο κλεκεηαθήο δσγξαθηθήο. Καηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν εθδόζεθαλ θαη κεξηθά ζπλζεηηθά, γεληθά βηβιία γηα ηελ βπδαληηλή αξρηηεθηνληθή ηα νπνία δηεπθόιπλαλ ηηο ζρεηηθέο ζπνπδέο όπσο ηνπ C. Mango, ηνπ R. Krautheimer, ηνπ R. Ousterhout, ηεο Lyn Rodley θαη ηνπ Sl. Čurcić. Σηελ Διιάδα δεκνζηεύζεθαλ κνλνγξαθίεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ ηνπ Οξιάλδνπ γηα ηελ κνλή ηνπ Θενιόγνπ ζηελ Πάηκν, ηνπ Π. Βνθνηόπνπινπ γηα ηελ πξνειιαδηθή λανδνκία ζηελ Γπηηθή Διιάδα θαη ηελ Ήπεηξν, ηνπ νκηινύληνο γηα ηελ Νέα Μνλή ηεο Χίνπ, ηεο Κ. Θενραξίδνπ γηα ηελ Αγία Σνθία Θεζζαινλίθεο, ηνπ Ν. Μνπηζόπνπινπ γηα ηνλ Άγην Αρίιιεην ηεο Πξέζπαο, ηνπ Δ. Σηίθα γηα ηελ Σσηήξα ηνπ Χξηζηηάλνπ θαη θπξίσο πάιη ηνπ Δ. Σηίθα γηα ηνλ Όζην Λνπθά. Ζ απόδεημε όηη ν εθεί λαόο ηεο Παλαγίαο πξνεγείηαη ηνπ Καζνιηθνύ ηεο κνλήο ζε ζπλδπακό κε ηηο ηζηνξηθέο έξεπλεο ησλ Μ. Χαηδεδάθε, Ν. Οηθνλνκίδε θαη Γ. Σνθηαλνύ έιπζε πξνβιήκαηα ηνπ ρξόλνπ αλεγέξζεσο ησλ δύν ζπνπδαηόηεξσλ κεζνβπδαληηλώλ κλεκείσλ ηεο ρώξαο. Ο Γ. Βειέλεο εξκήλεπζε ηελ άκεζε ζρέζε δηαθόζκνπ θαη θαηαζθεπώλ ζηελ κεζνβπδαληηλή αξρηηεθηνληθή. Καηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα νη έξεπλεο πξνρώξεζαλ ζε ζέκαηα ηεο δηαθνζκεηηθήο γιππηηθήο, επεθηείλνληαο εθείλεο ηνπ Α. Οξιάλδνπ θαη ηνπ A. Grabar, κε ηε δεκνζίεπζε γιππηώλ ηόζνλ από κλεκεία όζν θαη από ζπιινγέο ζε κνπζεία. Ζ εμέηαζε ησλ γιππηώλ γίλεηαη από πιεπξάο ζέκαηνο, ηερλνηξνπίαο θαη ηερληθήο ελώ ε αθζνλία ηνπ αδεκνζίεπηνπ ή αζρνιίαζηνπ πιηθνύ πξννησλίδεη ηελ κειινληηθή δηεύξπλζε ησλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ. Σεκεηώλσ ηα νλόκαηα Ξπγγόπνπινο, Οξιάλδνο, Megaw, Sodini, Γξαλδάθεο, Λαζθαξίλα Μπνύξα, Πέλλαο θαη Vanderheyde, Μαπξνεηδή. Δπίζεο, θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα έγηλε θαη κεγάιν άλνηγκα ησλ κειεηώλ ηεο κεηά ηελ Άισζε εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο. Παξνπζηάζζεθαλ βηβιία θαη άξζξα γηα ηνλ πινύην ηεο λανδνκίαο κηαο επνρήο, ε νπνία ειάρηζηα απαζρόιεζε ηνπο μέλνπο κειεηεηέο ελώ παξνπζηάδεη κέγηζην ηζηνξηθό ελδηαθέξνλ. Οη λέεο ηάζεηο πνπ απμάλνληαη ζηηο κειέηεο θαηά ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζζνύλ ζηα αθόινπζα: Ηζηνξηθή εξκελεία ησλ αξρηηεθηνληθώλ κλεκείσλ όρη κόλνλ ησλ εθθιεζηώλ αιιά θαη ησλ νρπξώζεσλ, ησλ θαηνηθηώλ ησλ παξαγσγηθώλ θηεξίσλ θ.η.ι. Θεώξεζε ηνπο σο ηζηνξηθώλ θπξίσο ηεθκεξίσλ. 4

5 Μειέηε ησλ νηθηζκώλ θαη ησλ πόιεσλ ηνπ Βπδαληίνπ, ησλ θηεξίσλ ηνπο, ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο ελ ζπλόισ θαη ηνπ παξαγσγηθνύ ηνπο ξόινπ. Γηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία γηα ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ κειέηε ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη ηεο ρξνλνινγήζεσο ησλ κλεκείσλ. Τέινο ηεξνηνπηθή πξνζέγγηζε ησλ αξρηηεθηνληθώλ κλεκείσλ πέξαλ ηεο νξαηήο εηθόλαο, ζην ρώξν ησλ ζπκβόισλ. 5

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΘΔΜΑ 2 ης ΔΡΓΑΗΑ 2012-2012 Τα έργα τέτνης και η λειτοσργία τοσς την εποτή τοσ μπαρόκ Δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Αζήλα, 26.11.2009 Ellen Katja Jaeckel, Γηεπζύληξηα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ ηεο DAAD Δίλαη γλσζηό όηη ε Διιάδα «εμάγεη» ηνλ κεγαιύηεξν, ζε αλαινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Δίλαη γλσζηό όηη ηα ειιεληθά εκπνξηθά δίθηπα θαη νη ζπλεηζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα