π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια"

Transcript

1 Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη

2 Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα συ ταξηξ τηξ περι δι ζ κδ σηζτ βρ κ ται την ευχ ρι τη θ η να πρ λ γιζ υν τ δευτερ τευχ ζ τηζ Πρωτ β Θμιαζ ιν τικηζ Παρ μβασηζ Σ π ζ τ τευ ι ζ α τ ιναι ν ι πι ιν ν ει Ιην τ ηι η ι ινων α ι υζ πρ βλημοτιο υ και τα ερεθ οματα π υ πρ κυψαν απ την μεριδα π δι ργ ωσε αι πραγματ π ιησε τ ψ Π τη αι υ μετιτλ ι Συ εργασια τ υ κ ντρ υ ψυχικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ κ ρκυραζ με τιζ αλλεζ Πρωτ β Θμιεζ πηρεσιεζτ υ μ για τη Πρ ληψη και τη γκαιρη Παρ μβαση Ε ναι εφικτ ξ στ ζ η δη μι υ ργια ε ξ ρωτ βι Θ μι υ Δικτ υ α ταπ Ιρι η τηζ τ πι ξ κ ινων αζ ι ταν ε εργητυ Θετικ καιαπ ντηση σ αυτ τ ερωτημα ηταν να η ηρ ναι π ι σναλ θημε απ δι δ ρετι ε πτ ζγων εζ ατατ Θηκαν π εζ και ενδιαφ ρ σεξ απ ψειζ απ σχεδ ν σ ν λ τω Πρ σλειλ μ νωι ε Πρ σωπυ ν δ μι ν και ρ ω ε ρατικ εθελ τι και ιδιωτικ π ιδ αλλσιαιιν ενθε μ υαι α ρ ι δηγηθηκαμε λ ιστην ινη διαπισ ωση καιδιατοπω η τηζ α αγκαι τηταζ αλλ και τηζ δ σμευσηζ να υνεχ υμε τα μεθ δικ βηματα διασινδεσηζ και δικτυωσηζτων υπηρεσιων Φρ τιδαζ πδ τη δικη μαξ πλευρ Φιλ δ ξ υμε σε μια σι χεια και σ ν πεια χι μ ν ν σε τι αφ ρ σ πρωτ δε λ βημα τ ζ ι ναρζηζ τ ι λδ ση α ι ι αλλα λ Λερισσ ιι ωζ πρ ζ τ ραμα τ υζ στ χ υζ τηξ δικτυωσηζ και τη συνεργασια για την λ π ιηση των στ χων πρ ζ Φελ ζ τηζ ιδιαζτηζ κ ιν τηταξ κατσαρ ξ νδρεαξ ψυχιατρ ξ πιστ γπε Θυν ζ κ ψ κ Πε ι δι κδ ση τ υ κ ψι κ κ ρκυραζ ρ τειχ υζ τ ζ ερκ ρα κτι βρι ξ ο Ν ι στ ξυ δο υ απ διστρι τηλ κτ πωση τ π ε δ τικι Φ ι υβ καλ κηζ Γι ννηζ πιμελξια σωνιτηξ Σπιρ ζ τηλ λυκ ξ Γ ταμ ι ρκ ρα γ ν Γ κατσαρ ζ νδρ αζ ψ ιατ ξ λ π υκα ΕΦη ψυλ τ οζ κιρκινη ανθια Γενικ ζ ατρδζ ιγια αρια ατρ τσελ ντη ψ λι τρ ζ ψ χ θεοαπειτρια Χαβ αρα ι ρ δη υ ον Ν ιχα Παιδ Φι χιατροξ ερβ ι Ε παιδευτι ζ ειδι ηζ νωγ ξ ασ λ κη υαγγ λια οινωνιολ γο ζα ιτη ψυχ λ γ ζ Χ ι ι ι τρο γχ ε Σ τ Ι Ι Σ γγε Σ Ρο Ι κ Σ γι ε Σ ι ψγχ ι γ ε ι ι γ κ Σ γγ Σ Λτ ο γχ κ Σ Γε Σ τ ψγ Σ γιε ο ψγ Ι γ ι ψ ζ Σ γιε Ρ Σ γγ Α ΙΡ ιν ι ψγχ ι Σ γγ Λ τ ο Σ Γ Γ Γ ΓοΓ Γε ΛΣ ιρ η Δ ΓοΓ Σ τι ι ΓΩΙ ι εν εν ιι Σ τ ο Ι Γι ιντ ιρκγ Σ τ υ η ι ΙΡζ Δ ΩΓ ι Λι

3 κ ψ κ Σ Γ Σ κγ Σ Λ γ Δ Σ Δ Π Ε Π ΕΣ ΕΣ Στ τ γν Σ τ Σ ΓΙ ΓΕΩ Φ τ Σ Δ ΦΩΣ ι Στ Δ ΣΠ κ ΝΩ Σ ΕΣ Π Λ Σι ΕΣ Σγ ΕΣ Σ Σ Δ Σ Ε τ Φ Σ Ω ψ Χ Ω Δ ΩΝ Δ Σ Ε Π Σ Σ ΣΕ γπ Σ Σ ψ Σ γγε Σ ΛΛ κ Π γ Δ Ν γπ γ Π Ε Σ γπ ΡΕΣ Σ ψ Σ Γ Σ κ ψ ΠΕγ Σ Π Δ ΕΦ Σ Λ Σ Π Π Σ γ Π ψγχ κ Σ Δ χ Σ ψ κ ο κ Π Λ Λ ΙνΙ Δ Σ γψ Λ γ Δγ γ Π Ε Δ Λ Σ ψ χ Σ Σ ψ ΠΕγΘγ Ετ Στ Γ Π γσ Ε Π Γ τ Π Ω ΓΕ Σ Π Λ ψ Σ ΣΕ ΕΠ ΓΓ Λ Σ Π Ω Θ Σ Φ τ Δ Σ Σ Δ γσ Σ Σ Π Σ ΕΣ Στ ΓΕ ΠΛ ΘγΣ ΕΦη π υκα ψυχιατρ ξ Πρ εδρ ζ τ Ε ψ ι κ ρκυραξ Λευκ δαζ κε τρ ψ χικηζ γειαξ ατρ παιδ αγωγικ κ ρκυραζ δι ργ ωσε και υλ π ιησε α εκπαιδευτικ πρ γραμμα κατ ρτισηζ τω επαγγελματιω Φυχι ηζ υγειαξ τ υ ψ δι ρ ειαξ εκπαιδευτικφν ωρω απ Σεπτεμβρι υ ωξ ιωβρι με τιτλ Πρ γραμμα ατ ρτισηζ ργαζ μ νων ψ σ ην γκαιρη Διαγ ωση και Συμβ λε τικ ικ γ ειαζ τ Πρ γραμμα α κει σ Π γγε Π Ξ Σ Π Τ ι Σ ψ κ γ Ετ ψυχιατρ ζ Δι υθυ ιηζτ υ κξ τρ υ ψυχι ζ γειαζ σ γρινι Σκαμ λ ζ ρ σ ζ και η Θεραπευτικ μ δα τ υ επισκ ΦΘηκα την η ΣεΙ εμβρι ο τ ιρ ψι χικ ζ γ ιαξ ατρ παιδαγωγικ κ ρκ ραζ και ε ημερ Θηκαν απ τ ΔιευΘυ τ κψγ ιπ δρ α κατσαρ για τη λειτ υργιατ υ τη ιφθρω η των υπηρε κ ν και τ πρ γραμμα δρασεω πρ ληψηξ αγωγ ξ πρ αγωγηξ ψυχικηξ υγειαζ πρ ζτην κ ι τητα ι πρ γραμματισμενεξ δρ σειζ εκδηλωσειζ τ υ κψ κ ωξ τ τ λ ξ τ υ ο Θαγιν υν ευρι κ ι μ σα απ την σι σελιδατ κψ Γ κ ι

4 Π Ω Θ Φ Δ Γ Σ Π Π Φ ι τ Σ Σ Γ Σ τ κ ψ Ξ σημασια τηζ ψυχικ ζ υγειαζ η αλληλεξ ρτηση τηζ με τη σωματικη υγεια και η επιβαρυνση π υ πρ χαλ υ ι ψυλ λ ζ δ α ρ χ ζ σε πρ σωπ ι γινε ακ αι ι ινωνι ιπ Ιιεδ απ τα αυξσ μινη αναγν ριση τ σ απ τ υξ υπευθ ν ζ για τη διαμ ρφωση π λιτι ηξ και απ τ ευρι κ ιν θεση τ υ Π γ Π Γκ Σ Σ Γ Σ Σ ΓΕ Σ τ νιζει πωξ π Μ ξ σωματι ζ ασθ νειεζ αι ψ χικεζ διαταραχ ζ ει αι απ τελεσμα περιπλ ων αλληλεπιδρ σεων βι λ γι ων Φυχ λ γικων και ι ωνικω παραγ ιτων πισημσιν ια μη ψυχ λ γιι ι παρ γ ντε π σχετιζ νται με την α πτυξη ψυχικων διαταραχι ν π χ Σχ ση γ νεω παιδι ν η κ ινω ικη Φτωχεια η ανεξελεγκτη ασ ι π ιηση η ταχεια τεχν λ γικ εξελιξη ι π λεμ ι αι οι καταστρ Φεζ ι ψ χικ ξ διαταραχ ζ ε Θυν νται για τ τηζ παγκ μιαξ επιβ ρυ σηζ τηζ υγειαζ απ σ υζ χρι τ ο θα ε θυν νταιγιατ των απ λεσθεντων απ σ υξ ετω ζωηζ σταθμισμενων ωξ πρ ζ την τιζ Φυχι ξ εταφ ρ νταζ τιζ παρατηρ σειξ απ διαταραχ ξ στα Π ω ρακι αζ και ασσι πηζ χ υμενα αταθεσ υμετα εξι ζδεδ με α τα νωθε Π χωριζ νται σε δυ διαφ ρετικ ζ ει ων η Λ ο λε συγ ε ριμεν κ νω ι δ μη λιι ιεζ υμπερ Φ ζ Περι ο ρ ηλικιωμ ν ι ικ ομι ι μεταν σ εζ τρ π ζ ζωηζ μη αταναλωτικ ζ τ ιστικ ι ν μ δ σφ ρε λι σ σταση πληθι σ υ γ ρε ηλ ι αι μ δεζ επ χι η εργασια ευ ρ υζ καταναλωτισμ ζ π τιξ παρατηρ σειξ των δυ διαφ ρετικων πληθυσμιακω μ δω διακριν υμε τιζ εξι ξ δι Φ ρεζ στιξ ψ υχικεζ διαταραχ ξ ζ ν μ σ με μ δα α τ υζ ατ ιλ ζ των ρει ων περ χων α δα ει ε ν υ ιων τ υρι ι ν ιβ ρ νση ει αι μεγαλυτερη ιιετσξυ Ιων νε ρι ν ε λιιω τ λ ν παραγωγικ υ τμ ατ ζ τ υ πληθ σμ υ τα τ μα με ψυχι ζ διαταραχ ζ σ ιγματιζ ι αι και αντιμετωπιζ νται ε δι λρ ε σε λα τα μ ρη τ ι αναπτυσσ μενεζ χωρεζ θα χ υν μεγαλ τερη αυ ξη ση τω ψ υχικων διαταραχων τιζ επ μενεζ δεκαετιεζ Σαζ παραθ τ υμε τα εξ ξ στατιστικ σ ιχεια τ υ Π ε ατ μμυρια Θρωπ ι ι π Φ ρ υν απ κατ Θλιψη εκατ μμ ρια απ αλκ λισμ εκατ μμυρια απ ν ια εκατ μμι ρια απ σχιζ Φρ νεια ιναι ευκ λ λ ιπ ν α καταλ β υμε τι ι δ νατ τητεζ εν ζ Π Ι Φε κ γ Ε γ σιην ψ ψγ γ Γ ει αι ση μα τικ ζ κα ι παρατιθ αι εδω Δυ ατ τηταθεραπευτικ ξα τιμετ πισηζστην Φ ΔιαΘεσιμ τητα Φ υ τρ πων Φαρμι ω Παρ χ Φρ τιδαζ στην κ ι τητα κπαιδε σητ υ Φι Συ εργασια ιν τητων ικ γενει ρηστω γπαρξηπ τικι νπρ γραμμ των αιν μ Θε ιαζ Δεσμ ι με λλ υ ζ τ μειξ καταγραφ τηξ ψ ι σε κ ιν τικ επιπεδ π στηριξηπερισσ τερηζ ρευναξ Στην δα α πληθυσμ ζ ει αι κυριωζ υπερηλικων μεγαλ τερων ηλικω ι περισσ τερ ι συιταξι υχ υ Λ γω τ τι ι συνθηκεζ ζω ζ τ ζ ηταν καθ ρισμ νεζ με μιιρ τερεζ ιαταναλωτικ ζ αν γ εζ αι ιεν υζ ενδ ικ γενιακ υζ δεομ καφενε α μι δεζ υ γ β ι ν υν λ γ ι ρ ιην ινων ι η α μ ωση ξαιτιαξτηζ ενασχ ληση τ υζ με τιζ αγρ τικεζ εργασιεξ ωξ τ πρ χωρημε τηξ ηλικιαζ τ υζ αισθα ται ακ μα ενεργειζ καιδραστηρι ι ι υπερ λικεζπ υ δεν ανηκ σ αυτη την μ δα δ χ νται τη Φρ τιδα τηζ ικ γ ειαξ δεν βιω υ ικ γε εια η απ ρριφη Ε ν δεν ειναι εφικτ αυτ δ χ νται τη Φροντιδα τω μετανασ ι ι π ι ι ειναι σημα τικη μεριδα τ υ πληθυσμ υ του ρει υ ιατρει υ Σ νηθειζ ψ Δ ψ Σ Δ Σ Π ιι αναφ ρο ταισι ιατρει απ α τ τη μ δα ει α ργανικ ψ υχ σ ι δρ μ ατ θλιψη ηλι ιαζ μεταναστευτικ μ δα δεν εμφανιζει τα χαρακτηριστιια τ ψ Δ π υ θ ναμ ν νταν απ ρριψη Φτωχεια οτιγματιομ δι τι ε αι πλι ρω ενεργη στη Φρ ντιδα τηζ ηλι ιωμ νηζ μ δαζ αι των αγρ τικων εργασιω π υ α τη η μ δα αδυνατει να εκτελ σει λαμβ ν νταζ κοι ωνικι ε θ ρρυ ση και συμπν ια χει παρατηρηθει τι τα παιδι τω

5 μετα ασιω μεγαλων ν αρμ νικ σ αυτη την μ δα απ τελ υ τ ν ρι μαθητικ γκ στη περι χ και κατα σι νεπεισ μεγαλι αιεξελισ ιη πρ σωπι τηια τ ζ σ ενα χωρ κπαιδε η χωρ ρατ ισμ και απ ρριψη τ ει αι ισωι λ ν ιπ υ η μετανασιε ιιλι ι δα πορ σι ζει ι ν μ κη ει μαρε α υν χ με ην τ πικη κ ινω ια και κατ συν πεια δεν α αφ ρ νται ιδιαιτερα π σ στ ψ Δ Σημαντικ πρ σφ ρ στα μειωμενα περιστατικ ψ Δ ιι α η ταξη ι μεγαλυτερ υ ιμι ματ ζ τη τ πι ζ ι ω ιαξ μεταν σ εζ και μ νιμ ι τ ικ ι τηζ περι χηξ σε συλλ γ ζ μ δεζ με ενεργη δρ ση και πλ ρη συμμετ χι λων των ηλικιω Φλαρμ νικη συλλ γ ζ γυναικω π λιτιστικ κ ντρ μ υσειο κ τ λ σ αφ ρ στην δα πληθ σμ ξ ειναινε τερηζ λ κ α με νε ιατη δ μ τηζ λ ινω ιαζ π λυπ λιτισμικ σι σταση ν ι μ νιμ ι κ τ ικ ι απ λλα κρ τη αι περι χ ζ τηζ κ ρκ ραξ με διαφ ρετικ γλωσσα κα ηθειεζ Φυ η εργασιαζ επ λ λ α μεταναστευτι ομ δα με απασχ ληση επ χικη Σ αυτι τ ν μ δα εκδηλ νιαι Φαιν με α ρ μ τιγματισμ υ ε δ ικ νενιακηζ β αζ λαι σημα τικ π σ στ ψ Δ α συ ηθη αιτια αυτω υπ ειναι διαφ ρ των κ ινωνικ ικ μικων δ μω τηζ κ Θε μ δαζ π υ δυσκ λευεται να ε αχθει και να ανεχθει νσ ι νι π ρχει ι υζ υπ λ ιπ β ι ν νταζ ι ινω ιι απ ρριφη και απ μ νωση επ χιιη εργα Θερ ν υζ ιιηνε ι η ι ν μικ εξ ρτηση απ τ ν τ υρισμ τα π ια πρ καλ κατα τ υξχειμεριν υζ μηνεξ ανεργ ια και απραξια με αυξημ να Φαι μεν αλλ λισμ υ σιοι ζ νδρεζ παρατεταμ παραμ νι σε καφενεια ε δ ι γε ιακη βια λ γω ικ ν μικι ζ ανεχειαζ αι απραξιαξ Στιξ γυναικεζ παρατηρ ι με αγχ δειζ συνδρ μ ζ ρα ιαλγ ε Σ δρ μ ερ θισ υ ντ ρ υ διαταραχ ζ πρ σληψηζτρ Φ ζ δυσθυμια αι ατ θλιψη α παιδι λαι ι Φηβ βι ιαζ ι τδ τ κ γε ειακ μ τ λ αι τ αιτισ ιχ ε παιδευτικ εκφραζ ν και βιων ν ρατσισμ καιαπ μ ωση απ τη σχ λικη ηλικια χ νταζ αναφ ρ ζ στ Π σε παραβατικ ζ συμπεριφορ ζ επιθετικ τητα αι δ σκ λιεζ παρακ λ υθησηξ μαθηματων ικ ν μικη μετα ασιευτικ μ δα απασχ λ υμενη και εκεινη επ χ βιω τα τ ιδ πλαισι νωνικηζ υμπεριφ ρι ζ παρ υσι ζει ψ Δ σιμφω α με τη Θεση τουζ απ μ νωση στιγμα ρατσισμ ζ εμφα ιζ ιαζ και α τ κατ Θλιψη διαταραχ ζ π υ αγχ δηζ σ δρ μη συ εχ ζ επιδει υμε η εικ νατηξτ υριστι ηζ Θησηξ εν λ γω περι χη αυξ νει τιζ δυνατ τητεζ στη εμφ ν σηζ ψυχικω σω Σημα τι η ναι και η απ υσια μ δων συλλ γων Φ ρ ων ε αξηζ ολων των μι δων τη περι χηζ α τηζ ωζ Ιαρακτηριστι τηξ απ μ νωσηζτω κατ ικων αυτι λα α τ τα χαρακτηριστικα των δυ α των μ δω μπ ρ υν να καταγρ Φ υν καινα αξι λ γηθ υν στ Π λ γω τηζ καλι ζ επαφ ξ ιατρ ι ασθε ζ θερ πων πρ πει να εκπαιδε εται κατ λληλα με συ εχιζ μενη ιατρικη εκπαιδε ση στιξ ν εζ μεθ δ ζ Θεραπειαζ ψ χ λ για Λαι ηρ σ γγισηζ ι ιε να υπ ρ ιι ε συ αισθ ηση απ β λλ νταξ τ στιγμα ασικ πλε κτημα των ανωτ ρω χωρ ζ και η ειδικ τητα ασθενι ζ δεν επισ επτεται ψ χιατρικ τμημα αλλ τ γ ριμ τ ιατρει σι δικ τ τδπ πωζ δε επισκ πτεται ψ χιατρ στιγμα ωζ πρ ζ την ειδικ τητατ σ σιι ην ι ινωνια σ και απ ι ν δι αλλ τ ι γενεια γιατρ τ ν σ μβ λει ε ιαι για δι Φ ρα ν ι μ ι δικι τ υ η τηζ ΣΟ ηθεζ Φαιν με η πρ σ λευση ασθενι ν για λα ν σηματα και η δι Θεση τ υξ να α αφ ρ υ πρι τη ληξη τηξ εξετα η τιζ Φυχικ ξ τ υξ διαταραχ ζ Σ αυτ τ σημει γε ικ ξ ιατρ ζ συμβ υλευει αξι λ γει και Θεραπει ει σ ιγ σειζ τ τ επιτρ π ν την ψυχικη διαταραχ Επισηξ λ γω τη καλι η θερι π ιτ Θεν υζ ευι λα Θα αρα εμ θε με επιτ χισ κ ψι τα α τ ειναια αγκαι εγ λ βημα σ α τη Ιην λατε Θ ση χει γ νε με τη παρ σια Φυχι τρων σια Ενα π σοστ τω ασθενω δ χεται να εξετασιει εκει για τ υξ πρ αναφερθ ιεζ λ γ ζ ε ω α π σ στ εξ αυτ ν παρα λ υθειται και απ τ κ ψ για μια λ κληρωμ νη Φρ ιδα εν λικων παιδιων εφι βω ν λα σκλε δι Θεωρ υμε τι ειναι ο μαντικι η συνεργασια Π ψ γ αφε ζ σε επιπεδ εκπαιδε σηζ των γενι ων ιατρω π νω α ιξ Φυχικ ζ δ ταραχεζ και αφετ ρ ι επ πεδ δια ε ρι η ω ασθενω α τ ν στε α πρ σιατευθ ι τα ανθρωπι α δικαιωματ τ ζ μεσασ η κ ιν τητα κιρκινη υανθια ε ικ ξ ατρ ζ πιμελητι ζ Π Ανω κ ρακιαναζ για αρια ατρ κασσιι πηζ

6 Ι Λ ψ ι Το ΠοΣ Σγ Ντ Σ Σ Σ Ντ ι Σ τ Σ Σ Σγ τ Σ Σ ΠΛ Ω αξιεζτηζ ισι δ ξη ματι στη ζωι ΕμΦαση στ θετικ π υ ενυπ ρχει σε Θε κατ σταση νθρωπ αι κ ιν τητα ν δειξη τηζ μ αδ ικ τηταζ τ υ κ θε ανθρ π υ ωξ ξεχωρισι θα μαζω ζ ξι π ιησητηζδιαφ ρετικ τηταξ Συ εργατικη πτικη για τη λ ση πρ βλημ των χωριζ ητ ημ ν υζ Πρ σανατ λισμ ζστιζλυσειζ Σι θεση απ ψεω και σφαιρι η Θ αση τηζ πραγματικδτηταζ π την π ψη τηζ ιν τικ ζ ψυχιατρικι ζ και ι τικ ζ ψ χικηζ γγειαζ τα ρια μεταξυ των διαφ ρων βαθμιδω Πρ ληψηξ Φρ ντιδαξ δεν εκλαμβ ν ται ωξ απ λυτωξ ιρ δι ρ μ ν ι ζστατ στ λ α ριβ ζ πωζ α κατ σταση τηζ γγ ιαζ απ α τη την πτικι γωνια δεν κρινεται με απ λ τα ριτηρια πεδι τηζ Πρωτ γεν ι ζ πρ ληφηζ ειναι τ σ ευρι ωσ ε μπ ρ με να π ι με τι ταυτιζεται με την ιδιατη ζωη σ ν σε λεζ τιζ εκφ σειζ τηζ αφ ρ ειδικ τερα την πρ ληψη των εξαρτησεων βλ π υμε αμ σωζ τι δεν μπ ρει να περι ριστει σ ε α μ ν στην πρ ληψη των εξαρτητικω συμπεριφ ρω καθωζ ι εξαρτησειζ πωζ ιαι ι περισσ τερεζ διαταραχεζ η γειαζ ε νοι τ απ τ λεσματηζ αλληλεπιδρασηζ π λλι ν ηαραγ τω αι δ ργασιωνταυτ χρ ασε επιπεδ ατ μικ ικ γε ειακ λαι ι ων ικ ιστ ρ ιλ π λιτι μιλ ι ι Σχ Διεργασιεζ π πρ ι γ υ α γεν πρ ληψη διατηρηση γειαζ Σχ Στ Φμ Φυ η παρ γ ντεξ επικινδ υν τηταζ γ ια ν ση ση ι Πρωτ γεν οζ Πρ ληψηξ α δ σει τη δυ ατ τητα στ ν καθ α μαζ να μ Θει χι μ ν π ζ α διατηρει βελτιω ιτη γγεια τ υ αλλ και να ζει καλ ευ ζην Φρ ντιζ ταζ ατ ι ληλα ιη η η με τ εαυτ τ ζ λλ ξ και τ περιβ λλ μαξ αι λ υθωνταζ επιλ γ ζ στ ση ζωηζ στην σθημερ ιηι μαζ π υ βασιζ νται στιζ αρχε και στιζ χ Στηριζεται σε δ ξ εξ ο ην ε δι ωση τ υ ατ μ πρ σδπ μ σα απ αναπτυξη πρ σωπι ω και κ ινωνικω δεξι τητων ζωηζ πωξ αυτ εκτιμηση αγ πη και ι ρ ντ δα εαυτ υ αναγνωρισ η και κατ λληλη κφραση των συναι Θημ ων δημι ργι η επλυση σ γκρ σεων κ α ενισχ ση πρ σ ατευτικων παραγ ντων β τ ν κινητ π ιηση α Θρωπων και Φ ρ ων ιην τ πικ ινω ια για δημι ργια σ νθηκι ν πλαι ων π υ να διν υ την ευκαιρια σε λ υζ αλλ κυριωζ σ α παιδι και ι υ ν ι γ α λ πλει ρη σ πτυξη ιαι δημι ργ λη ν σρξη απ μι κρυν η με ωοη παραγ ντω ινδι Δ Π Ν ο ΣΣ ωζ Φ ρ αζ Πρωι γε υ πρ ληψηζ καιπρ αγωγηζ τηζ γγειαζ στηριφται σ αυτεζ τιζ αρχ ζ και αξιεξ π διαπ υ την δρασιηρι τητ τηζ στ χε αξ α διερευνηση αναγ ων κ ιν τηταζ λειτ υργικ μετασχηματισμ αιτηματ ξ και σχεδιασμ υλ π ιηση δρ σεω π υ απα τ ν σε υγκε ρ μινι ανι γιε ατ μων και μ δ ων τη τ πικ Ι ζ κ ιν τηταζ β α πτυξη διεργασ συνευθυ ηζ συνεξ λιξηζ και υ διαμ ρφω η πρ ιπ Θ εων για ιω με νδημα σ ηριζ νταζ τ τ μ να α αδειχθει σε Π ΣΩΠ καιτιζ μ δεζ σε πλαισια δημι ργικηζ αλληλεπιδρασηζ πρ σωπικη κ ινωνικηα πτυξη γ δημι υργια υ Θηκ για ευαισθητ π ιηση εκπαιδε ση τω π λιτ ν για α ηψη πρ σωπι ηζ ει Θινηζ και ε εργη ο μμετ χη αιην πρ αγωγη ιη γειαζ ωζ εθελ ντ ζ σ νεργ τεζστην πρ ληψη απ τ ν ιδιαιτερ ρ λ καιτην θ ση τ υζ δ δημι ι ργια σ θηλι ν για ι εργασια λαι ο δημι ι ργ α μειαξυ των διαφ ρω κ ι ω ιλ ν μ δων Φ ρ ων α ργα μων ε δημι υργια δικτιων για τη Πρ αγωγη τηζ γγειαξ ε ισχ ση κ ινω ικι ζ συ χηζ βελτιωση συνθηκων ζωηξ απ τελεσματι Ι Φρ ντιδα γε ιαζ απ τελεσματικι παιδεια κ α Δ Π Ω Σ λειτ υργει στ μ κ ρκ ραζ απ τ ν Ι ωζ ασ ιχ ετα ρε στη π

7 συμμετ χ υ ι Φ ρειζ Δ μ ξ κερκυραιων μαρχιακη υτ δι ι ηση και Σ λλ γ ζ Στ δι νταζ μ ρφη στ ραμα τ υ ψυχιατρ υ ικ υ ι ρ υ π υ πρδτ ζ ραματ στη ε τη λειτ υργια ντρ υ Πρ ληψηξ τω ξαρα εων σ η ρ ρα στικι Εταιρεια χρηματ δ τει τ Ο και συμβ λλεται α ετια με τ ν υπ υργει γγειαζ π υ σ χρη ατ δ τ πι ζ μ ο ιπ πτε ε επι τημ νικι και ικ ν μικατη Δ Π Σ τα πρ γραμματα και ι δρ σειζ π υ αναπτυξαμε αφ ρ υν την ικ γ νεια οτ σχ λει αι στην ιν τητα σχ Σ η χ λ η λ ιν ι ο ι νεργα μεν ι σιεν με τ ι γπε θυ υζ γωγηζ γγειαζ α αιπι ξαμε π λυεπιπεδεζ δραστηρι τητεζ στιζ π ιεζ ι ελπαι ι ι οι ε Θαρρι ν νται να α τ υν ηαρα σ ρδλ τ παιδευτικ ωζ Ιισρ λ α γνωσεω α λειτ ργ σ ι ν ωζ παιδαγωγ λα ι οιο Λ γ ισι α βελτιωσ ι ιζ σχ σε σ ωρ ι σχ λει μαθητ ζ αλουνται να α τενεργ σ ν α γνωρι υν καλι τερα ι ν εαι τ τ ι ζ και την τι ση τ ζ απ ναντι ε διι Φ ρα θ ματα ζω ζ ι α βελτι σουντη σλεση τ ζ με Γ υζσυμμαθη ζ αιεκπαιδευτιφ ζ Παρ λληλα η ανεξ ρτητα λειτ υργ υν μ δεξ γ ων ι αι μι ειρι ι ων δρασιηρι τητω δ ι ι ν νε να ι ηριλθ σ ρ λ υζ καινα βελτ ω υν ζ λ ει στην ι γ νεια και να στηριξ υν την λ πλευρη α πτυ ξ η τηξ πρ σωπικ τηταξ των παιδιι ν λ ζ σ η ευρεια κ ιν τητα χ υμε αναπτυξει η λ π ε ρεζ συ εργα ιεζ με μεγι αριθμ κω Φ ρ ω με π λλ ιξτρ π υζ β ηθι ιαξ τη δημι ργια δικτυω Φ ρ ων με κ ιν υ ξ στ χ ζ ι σ ε ασυνδεθ υ μεταξυ τ υξ και με τη Δ Π καθωζ και την εκπαιδευσηπ λιτω σ νεργ πωνσ η πρ ληψη Σ β λ ι ι δ απ ωηι Θ μ τα εεαρτ σειζ Σημερα η πραγματι τητα ει αι π λ τλ κη αντιφατι αι αλλ ζει με γρηγ ρ υζ ρυθμ υξ και χαρακτηριζεται απ συ εχη αυξηση αναγκων Π λυπλ κ τητα καθημερινηζ ζωηξ ων μ ρφων ικ γενειαζ Π λυπ λιτισμικ τηταζ Διαδι τυακ ζ επικ ινωνιαξ νεργιαξ καιφτωχειαζ ινω ι ηξδυσφ ριαζ Διαθεσιμ τηταζ αι αντιληψηζ για διαθεσιμ τητα και χρησηζ εξαρτησι γ ων υσιω λλ α ι λλε ιμ μα ι ων ιηζ π λιτ Γζ α εθν ι υ σιεδιασ γισ ην υ εισ ο δ αιιε ατ νψι λ γ ιαλαι ατ εηι ιτασ Σι στηματ ι εα Φ λισ ζ σ νε εια ν ηαρ υπηρεσιων θμιαζ Φρ ντιδαξ υγειαζ συμφωνα με τιζ αρχ ζ τηζ ιν τικηζ ψ χιατρικι ζ ελλιπηζ διασ νδεση ι π ρεσιι ν λα ιλλι ι θε μ θετημεν αι ργσνω σιστημαπαραπ μπων κι ν εσα ε Ιιρωι γεν σ δει τερ γεν ιρ Λ Φη τ οο Ιαθ λ λ πρ νο μ ατα πρ ληψηζ αι λιγ τερα επικε τρωμ α σε μ δεζ υψηλ υ κι διν Για να αυξηθει η αποτελεσματι τητα των υπηρεσιων α θμιαζ Φρ τιδαζ απαιτειται αν λ γη π λλαπλ τητα πρ εγγ οεω και παρεμβ σεων αλλα και η δημι υργια συνθηκων πλαισιω για δι λ γ συνδιαμαγ αι συ απαντηση στιζ αναγ εζ να τ τ ι πλαισι μπ ρει να ειναι να Δικτυ για τη υνεργα ο ιον ι τ ν ο ι η μπλ ματ τ το τω Φορ ων θμιαζ Φρ ντιδαζ τηξ γειαζ τηξ ρ υραξ κατ τη γνωμη μαζ ειναι αναγκαι για λ υζ τουζ παραπ νω λ γ υζ αλλα αι εφικτ δηλ πραγ ματ π ιη ιμ βιι σιμ αν εφ σ ν απαντ σε πραγματικθζ αν γκεζ αξι π ει την δ γαο α τ α το δ ν μ ι τ ανθρωπιν ζ π ρ υζ για να δημι υργει κατ λληλεζ απαντι σειζ σ αυτ ζτιζαν γ εξ αξι λ γει και επα απρ σδι ριζει τη δρ η και Σχ Ξ δη Ι ι ι λιηι ι δεζιο ιμφ ι ι β μιτ γ δρα σχημα αυτ πωζ παρατηρ με εχει ισχυ σε λεζ τιζ βαθμιδεζτηζ Πρ ληψηξ ε αυτ τ τρ π εξασφαλιζ ται Συ δεση μετιζ αναγ εζτηζ κ ι τηταζ Διασυνδεση μεταξι των υπη ρεσι ν ξ ι ν μηση δυναμικ υ και π ρων μειωση α ληλ επι αλυψεων και τελικα επιτυγ ι νεται μεγαλυτερη απ τελεσματι τητα των υπ η ρεσιων Δ λ Π Σ αθωζ βρ θηκε να λειτ ργει για αρ ετα λρ ν σ λιοι τι απα ο Ι ε συμπληρωματικ ζ δ μ ζ ψυχικι ζ υγειαξ α δειξε με π λλ υξτρ π ζτηνα αγ η αυτη Σημερα ειμασ ε στην π λυ ε χ ρ σι Θε να χ ν αρπ Φ ρ σει π λλ ζ απ τιζ πρ σπαθειεζ μαζ αι να συζητ με πλε ν για τη δημι υργια Δι τυ υ θμιαζ Φρ ν δαζ γε αζ δρ ο ο α ιαι ι στ χ ι τ Δ Π θα π στηριχθ υν με π λλουζ τρ π υζ απ α ι ν ι σι ντ ισμ αιτη σι νιργα ο ω Φ ρεων Δρ σειζ ενημ ρωσηξ ευαισθητ π ιησηζ σε Θεματα πρ αγωγηζτηζ ψυχι ηξ γειαζτηζ ιν τηταζ Δημι υργια δικτ υ παραπ μπων υπ στηριξη γ ιρη παρεμβασ λα Θ ραιι ο γ α μα αι ι γ νειεζ ψηλου κινδυν υ Λειτ υργια μ δωναυτ β ηθειαζ α λιιν νταζ θ λ να Ιορι ιηο λ ι ζ σ ζ στηριξαν και στηριζ υν τη λειτ υργια τηξ Δ Π Ν Σ λα αυτ τα χρ νια και ιδιαιτερωζ την Φη π υκα π υ με τ ρ λ τηζ ωζ Πρ εδρ ζ του Συλλ γ Στ και μελ ζτ υ Δ Σ τηζδ ν Π Ω οσ ητα καιε ναιπανταδ πλα μαζ τσελξ τη ψ χιατρ ζ ψ χ θεραπει τρια π πει Θυνη Δ λ Ν κ Σ Ω Σ

8 Γ Π ΓΡ ΠΕΞ τ Σ Σ κειμε π ακολ υθει απ τελει μ ρ ζ τηζ εισ γησηζ με τ ιδι Θ μα την π ια πραγ ματ π ιη σε η μαλια καζιανη Φυχ λ γ ζ τ υ Πρ γρ μματ ζ ωζ σ τι ατο ρ ι πευθι ν ι ιοι ηρ ν αμματ ζ απεξ ρτησηξ ρ υραζ ψυχι τρ υ αβι ρα α νη στην ημεριδα με θ μα Συνεργασιατ υ ψγ ξ λλεξ ηρωτ βι θμ ιζ ιλ ρε ιε τ μ α τ Πρ ληφη καιτην γκαιρη Παρεμβαση τ Πρ γραμμα πεξ ρτησηζ τ σιη ερκυρα ειναιενα απ τα π ρ γρ μματα υπ κατ στασηζ τ υ κ Ν π υ λειτ ργ αυτι τη τιγμι αιην Ελλ δα Η μ δα ξε ινησε επισημα να ιτ υργε σ ιζ ο στ κτιρι π υ παραχω ησε τ ψυχιατρι σ κ με ε τ ζ το χωρ τ ψυχιατρει υ κτ ζ απ την παραχωρηση τ υ κτφι υ ι αι τμ ματ ζ τ εξ πλισμ τηζ μ δαζ η δι ικηση τ ι ψ χιατρικ υ ν σ κ μει ι εξαλ λ υθε να στηριζει τη λειτ ργια τ πρ γρ μματ ζ τ ρ γραμμα πεξ ρτησηζ τ υ κ τηζ κ ρκυραζ σι λεχωνεται απ δ κα ατ μα αν ψ χ ατρ π υ ειναι και υπε Θυ ζ τηζ μον δαζ τρειζ ν ση τ δ ψυχ λ γ υζ να κ ινωνικ λειτ υργ μ α δι ικητικη υπ λληλ και δι υπαλληλ ξ Φι λαξηζ τ Γ ρδγραμμα ξεκινησε να δ χεται τιξ αιτ σειζ τω ενδιαφερ μ νω τ μβρι τ υ Δεκ μβρι ι υ γινε η εισαγωγη των πρ των μελ στ ρ γραμμα και κατ πιν σταδιακων εισαγωγων τ ρ γραμμα αυτ τη τιγμ τ λη αι αριθμε μ λη χ ρηγ υ ιαι με β υπρε ρφι η και με αλτρεξ νη Πρ γραμμα απευθι νεται σε τ μα ω τω ετω π υ κ ν ν χρ ση ηρωι ηζ πρ σφ ρ ταξ δι Θεραπευτι ζ επιλ γεζ τη χ ρ γηση β υπρεν ρ νη υσια υπ κατ στασηζ τηζ ηρωινηζ σε τ μα π υ επιθ μ υν α διακ ψ τη χρηση ηρωινηξ χωριζ α α τιμετωπισ ν τ συνδρ μ σ ρησηζ και τη αν γκη λ ψηξ πι υχων και τη χ ρι γηση αλτρεξ νηζ σια ανταγωνιστι Ι τηζ ηριυ νη ω απ τρει ια ξ αγωγηζ σ ατομα π χ υν διακ ψει τη χρ ση πι υχω για τ λι χιστον Ο μερεζ υρ αρ θεραπευτικ μθο και τι δ παραπ ω επιλ γε θεωρε ται η παρ ι ψυχ κ ινω ικηζ στηριξηζ σ η π ια χει δ θει δ α ρη εμφα ισθω απωι ρ στ χ ζ τ Πρ γρ μματ ζ ειναι η πληρηζ απεξ ρτηση των μελω τ υ π μ νωζ η αντιμετωπιση τηζ υσι εξ ριγο ζ στ πλαιοι τ ι Πρ γρ μμοτ ζ πεξ ρτησηζ τ στην ρκυρα εσι ι α σε δ βσ ικ υ ξ νεζ τ ν ιατρικ αι τ ψυχ ινωνικ ιατρικ ξ αξ ναζ περιλαμβι νειταεξ ζ ρ Ι γη ση β πρεν ρφινη ξ η ναλτρεξ νη ζ ξικ λ γικ λεγχ ρωυ τ σο κατι τη Φ ση π δ χι ξ σ και καθ λητη ΞΞ δ ι ρ εια συμμετ χηζ στ πρ γραμμα ρηγησηεξωτε ικωνδ σεων σε μ λη τ υ υπ πρ ι π Θ σειζ κπαιδευση των ασθεν σε Θ ματα αγωγηξ υγειαζ με αθημερι ζ παρεμβ σειζ απ το σηλε τικ πρ σωπι τηξ μ νι δαζ ψυχ κ ινωνικ ξ ξ ναξ περααμβ νει ψυ Θεραπευτικ παρ μβαση η π ια ρ ετα ιδιαιτερασημαντι ειδικ τερα ιατ τα πρωτα τι δ ια τηζ νταξηζ στη Θεραπε α τ κ θε μ λ ζ χει αν εραπευτ ωξ πρ σωπ αναφ ραζ καθ λη τη δι ρκεια συμμετ χηζ τ στο πρ γραμμα ψυι Θεραπευτικη παρ μβαση β ασιζεται σε ατ μικ ξ η και ικ γε ειακ ζ σι νεδριεζ Δι γ ωση και αντιμετι πιση ι υ ιατρικ ν σω π υ ειναι απ τ κ ζ τηξ εξ ρτησηξ η σ νυπ ρχ υ με αυτ

9 σ ν σηρ τητα Συ εργασ α μετ ψ Συνεργασια αι διασ νδεση με λλεζ ινωνι εζ Ληρεσ ξι με στ ο ι ν επι λ ο τυν νι λων μι ων πρ βλημ των των μελων αθωζ αι πρ βληματω γειαζ καιεργασιαζ η γγελ αι η σι λ ι ο τ διερε ν ι αγγελ ατ ι ειηα δε ων ανσ ι ν την τ η ο γ α η σ ρνα αζ καιτην καλλι ργεια επαγγελματικων δεξι τητων Λαμβ ταζ υπ Φη τ πρ Φ ιλ των ενδιαφερ με ων π υ πρ σ λθαν στ Πρ γραμμα απ τ Νο μβρι τ υ ο ωζ και τ ι τ ο η πληρηζ απεξι ρτηση μπορει να αποτελ σει ρεαλιστικ αι εφικτ σ δχ Στα πρι τα μωζ σταδια τηζ θεραπευι ζ πρ Θεια θεραπε ο υπ κατ στασηζ πρ σφ ρει ρισμενα π λυ υσιαστικ πλ νεκτηματα ιναιελ υστικ γιατ υξχρηστεζ μετατρ πει τ υζ χρηστεξ μιαζ παρ μηζ και επι ινδ νηζ σιαξ ηρωινη μαυρηζ αγ ρι ζ σε χρησ εζ μιαζ ν μιμη υο α π υ ρηγειται π ιατρι λεγχ μ ωνει τη ζ τη η ιαι χρ η παρ ν μων σιω στ χ ξ Θε συγχρ νηξ π λιτικηζ π μακρι νει τ υζ χρηστεζ μικρ διακινητ ξ απ τ κ κλωμα ιακινησηζ Ιιαρ ν μων ο ι ν μειι ν ιαζ τη δευτερ γενη εγ ληματικ τητα π υ συνδ εταιμετηιρηση ελτι ει την επιβαρυμ νη απ τ χρηση υγεια των χ η τ ν αι τ υζ ει αισθηι π ιει σε πρα λ ζ π υ σι χευ υν στην πρ σιασια τ ζ απ ασθενειεζ επικ νδυ ε για τ υ δι υξ καιτ κοι ωνικ σι λ Συμβ λλει στη κ ι ωνικη απ κατ σταση των φησ ων μ σωτηζπαρ χηξ ψ χ ινωνικ ξ σιι ριξηξ εργασια αν πτ ξη κ ινω ικων δεξι τ των απ μ κρυ η απ ι περιβαλλ ν ιων ρηαιι ν απ και οταση ιι γενε ιαιων και ι ινωνι ιι σχ σεων Φρ ντιδα ατ μικ ξ γιεινηξ Γαζγαλιδηξ ι αιπλ ν κ ινι ξ απ δεκτ τι η εξ ρτηση ειναι να λ παραγ ν ιι βι ψυχ λ ινωνικ Φαι με Επ μ νωζ ειναι α αγκαια η υι θετηση μιαξ Φα σ Φιαζ π πρ ωθει τ ν πλ ραλισμ των Θεραπευτι ων προτ σεων απεξ ρτησηξ με δεδ μ Σ τ κ Λι Φ Γαζγαλιδηξ κ ρωι η Θεραπε εζ Υπ καταστατων και α ωνιστων Θεσσαλ νι η κδ τικ Θεσσαλ ικηξ ντση Α ιμ ετι Ιτ ση τηζ υσι εξαρτησηζ στην Πρωτ α μια ερ α φη μιλια στην Επιστημ ικη Σ ν ντηση τ κ με τιτλ υσι εξ ρτηση και ψυχικλ γγεια Θεσσαλ νι η αρτι ο Γ ΙΣλ Σ τ των Ωτ ΩΝ κ Πλαισι λειτ υργιαζ εραπευτ Κι ν μ ναδω Κ Ν Γ Ν Σ Σ τω κω κω κ ΕΚ ε η ργανισμ ι αγ τω αρ ωακ π λ γισμ ζ Ερ υ τριετιαζ ηνα Ν ι ν Λ νι ιι ο συνερ ασ α φ ρεων γ ια τη μειωση τηζ ζητησηζ α με ωση τηζ λα ηζ τι ι αν γκεζ και τ βι ψ χ κ ινω ικ πρ Φιλ των ρη τι ν π ικ λλει δυνατ τητα επιλ γηζ αν μεσα σε διαφ ρετικ ζ θεραπε τικ ζ εναλλακ ικεζ αυξα ει την πιθαν τητα για τ χρ σ η α επιλ ξει εκεινη π υ α α ταπ κρι εται καλυτερα στιξ αναγκεζ τ υ αυξ ταζ ιαραλλ λα αι ιιζ δι νατ τηιεζ για η σιη Θεραπεια και επιτυχη συ επη παρσμ απεξ ρτη η Λαμβ ταζ λ ιπ ν υπ ψη την π λ παραγ ικη Φυση τηζ εξ ρτησηζ Θα ηθελα α κλε οω με τη διαπ τω η τι η απεξ ρτηση δεν μπ ρει να επιτε χθει μεσα σι σ ε πλαισι εν ξ Φ ρ α αλλ απαιτε ι υ ι ισμενη δρ η και σ νεργασια αβι ραξ ψ χιατρ ξ Διε Θυ ι ζ ατρικηξ πηρεσι ιξ πιστημ νι πε θυν ξ κ Ι ι

10 Π Σ Π ΕΣ ΕΣ Στ τ Ε τ Σ Π τ Φ Υ τ ι ξψ Υ Ρ ι δρ σειζ και τα πρ γρ μματα τ Φ ρ α π υ εκπρ σωπω απευθυν Ιιαι σε μια μεγ λη γκ μα π λιτων και αυτ καθιοτ την πηρεσια μαζ ωζ τ πλ ν αναγνωρισιμ Φ ρεα σι τ μ α τηζ κ ινω ι ηζ πρ ν ιαζ τσ αθημεριν δεχ μασιε δε εζ υμπ λιτ ν αζ με α τ ματα ε τ την νταξη τ ζ σε κι π απ τα Φαρμ ζ μενα πρ γρ μματα ειτε τη σιηριξη και σ μβ υλευτικ Ελι ζ αλ ια Λρ αναφερθ νια πρ γραμμα α ε ιιδομαιι ηζ Λ λιιι ζ Ιι υ απευθυν ιται σε ατ μα με σ γκ φιμενα πρ βληματα υγειαζ ι αρμ δι τητ ξ τηζ Ληρε ιαζ μαζ χ ν να λ ν υν ιαι με δ σει ε ρυτε υ κ ινω ικ ι χαρα ρα π υ στ χε ο τ σ στην σι ριξη τηξ ι γ νειαζ σ και σ ην ανακ υφιση ευπαθιιν και μη μ δωνπληθ σμ υ Η κδ ση και Θε ρηση τω βιβλιαριων α ασφαλιστω ι ν μικ αδυν τω συμπ λιτων μαζ μογενι αι αλλ δαπ ν εφ σ βεβαια πληρ ιαπ ιεζ υ ιειρ μενεζ πρ υπ Θ σει πσρ χ π υ σημ δ τει και μια σημα ιιι η τ μ καθ ζ δεν υπ ρχει πλ ανασφ λιστ ζ πολιτηζ εκδ ση δελτιων κυ λ Φ ριαζ αδει δ τηση ιδιωτικ ν Παιδικ ν ΣταΘμ κ ιρων Δημι υργιλ ζ απασι λησ ζ πσ δ με χωρ ζ αναπηρια τα λεγ με α Δ Ι αι Δ ων ν δων Φρ ντιδαζ λι ιωμ ων τω κε τρων μερ σιαξ Φρ τιδαζ λικιωμ νω κ Φ αθ ζ και τω διωτ λω αια νωοι ν Σημειων υμε τ σ τ τη σ ιγμ λειτ υργ ν συν λι σ ομ μαζ μ ν δεζ ι σι ηση επ πτειαζ και ελ γχ υ στιζ πρ αναφερ μ εζ μ ν δεζ μεσω τ υ Θεσμ τ υ κ ινωνικ υ συμβ λ υ ο ι ιομ ζ λειτ υργια τηζ κατ σ ηνω ηζ τηζ κσιαγουβιι πρι η Π Π χ ρ γη η δειαζ αι σ ι νισμ διεεανωγ ζ των πανελλη ω ερανω ι Σ ντι αρκινι υ των ι επιχ ρ γηση πιστ π ιημενων Πρ ν ιακω δρυμι ων Ι πρ Φ ρ ι ν λ ινωνικ ργ απ το πρ π λ γισμ τηζ κ εγγραφη Φορεων σι εθνικ αι μαρχιακ ητρω ι αι η πισ πο ησ τουζ υ σμ ζτ υ θεσμ υ τ υ δικασιι ι συμπαρασι τη σ ο μ μαζ Εδι κρινω σκ πιμ α α αφερω και τ δι ρισμ τηζ υπηρεσιαζ μαζ με δι ασξι η απ Φαση σε δυ π θεσειζ δι ασ ιιι ο μιαρ σι ση ατ μων π στερου ιαι ι γενεια και σ γγενιι ι πεββ λλ τ ζ με τι αι σ επ γε αι ηρσιτιι σ ησ ση ι δασ ων ν ν ργαο αζ χορηγηση αδειαζ σ ηση επαγγ λματ ζ ινω Γ π ν ταρλ ισ σ ν ν ρ ν συνδ εται ιμεσα με τ εργ ημων των οι ωνι ων Λ ι Ι δι Φ ρ μ ο τ σ Φ τστ σπ λ και στιζ αποψειζ και των λλων συναδ λφων με τιζ οποιεζ ι ο ιν ρ α α ι ο σ ι οι οιι παρεμβαση τ υ οινων Λειτ υργ υ γι εταισε δυ επιπεδα περ αμβ ινει την εργασια με τ μα ικ γ νειεζ αι μικρ ζ μ δεζ στοχευει δε στη κ ινωνικοπ ιηση τη θεραπεια καιτην ινων ε ταξη σφ ρσσ η ησρ βαο ρ ρ οιν σ σ στ χευει στην ενημερωση ευαισθητ ποιηση αι ενεργ ποιηση τ υ ευριτερ πληθ σμ ι για την πρ ληψη αιαντιμετωπιση κ ινων πρ βλημ ιτω σ αφ ρ ι στ πρωτ επιπεδ δρασηζ ι υπ θεσειζ π απαιτ υν δικ μαζ παρ μβαση μ σω διεν ργειαζ ινων ρευναζ χ υν να κ νουν με ι θεσιεζ αναδοχιζ αναζ τηση ριζων ε μ ρ υζ ατ μων π υ χο ν υι θετηθει εντ ζ η ε τοζ ο ιδοζ εισαγωγ ζ ανηλικων ενηλικων σ οναδε ο ο ι λ ρ γη ι λ ν ι ιν λι ηζ καταγγελιεζ π υ αφ ρ ν κθεση ανηλικων σε κινδυνο εγκαταλειψη η παραμ ληση ηλικιωμ νω διαβιωση ενηλι ων κι τω απο ακαταλληλεζ και ανθ γιειν ζ σ θηκεζ π ρ δ ο δ ο δ ρ σ δ ο σ μγαρ οτσ Ειναι γεγ ν ζ τι ι υπ Θ σειζ αυτ ζ καθημερινα σιζ νοι ε ει ε ρι Λρ δ οιρι ν ζ σ νσ σ βσρ γι οζ στον οτο οινσ ι ανταποκριθ υμε αι α τ γιατι αφ εν μεν λ γω ελλειψηζ δι ι ητικδν υπαλληλω οι τρ ζ κ ινωνικοι Λε ργ ιλ ε α η ον απο τον ργανισμ πρ βλεπ νται θ σειζ ασχ λο μεθα αι με δ τ λο ν ιε μζνσ σφ τ ρο δ λ μ επιφ ρτιστει και ιε αρμ δι τητεζ ιλλων υπηρεσιων αι αναφ ρ μαι στην λλειψη ινων γπηρεσιιι στιζ δρεζ των πρωτ δικειων καθε ν μ υ ι ποιεζ ενω χ συσταθει εν τ ιτοιζ εκκρεμ ι η κδ ση τ υ Π Δ π πρ βλεπεται με τ ν ρ ζνοι νσ λε τ ργ σ ν ι οι ο ο σναλσ β ιο μ τ θ ο αρμ δ ιη α οι ιστερα απ εισαγγελικ ε τ λη ι ποθ σειζ αυτ ζ αφορου κυρ ω θυματ π η η ανηλ κων η κθε τ υ ε κινδυν λ γω παραμ λησηζ κακ π η η πλημμελ ιζ Φρ ντιδαζ αντιδι ι σε υπ θεσει αν ιθεση γ νικηζ ιρ σ δ ορ μοε δ ρ π τη σ η π ει ρσ ι ι λ ν π δ οι ο Ρ σ μ ο σ ν λ ζ σβσλλομ ν παραδ σιακ ξ αρχ ζ και αξιεζ δ ιμαζ νται αθ ζ αμφισβητ υνται ι ικ γενειακοι δεσμοι χαλαρων γιαυτο και η οικ γε εια δυσλειτ υρνει τ παιγνιδι τ υ ν νισ ι εη σ ζγ νεια Λ ιαι ι σ ρ η σνιργ σ πληττει τ υζ νε ζ ι σταθερεζ πο στηρ αν και νοηματ δ τ υσαν τη ζωη μαζ εκλειπ ν λ και

11 περισσ τερ με συν πεια τα ατ μικ και κ ινω ικ περισσ τερ ικ γενειεζ π υ εχ υν τ μα με πρ βληματα να γιν νται λ αι πι συνθετα αι ιδιαιτερ τητεζ καθ ξ και ι κακ π ιημενεζ υναικεξ π λ πλ κα συμπεριλαμβαν μ ων και τω αλλ δαπων στιζ π ιεζ τσι τα πρ ηγ υμενα χρ νια παρ τι τα ε τ ξ απ τη ψυχ λ γικ π σ ριξη θαπρ πει ατ υξ εφαρμ ζ μενα πρ γρ μματα ητα πι περι ρισμ να τα δ θε αι η ν μικ καθωζ και η δυνατ τητα πρ σωρινηζ δε μ σα και εργαλεια π υ ειχαμε σ η διι Θεσ μαζ ταν σιεγασηζ ταν διερχ ται ριση σ η σ ν χεια δε να α επαρκ σιερα καθωζ δεν λειτ υργοισαν π λλ ζ απ συ δρ μ με στην εργασια η τ υ ζ απ ατ σταση τιζ δ μεξ π υ εκπρ σωπ υνται στη σημερι ημεριδα αθι ζ η π λ π λιτισμικ τητα καιη εισρ ικον μι ν μπ ρω να πω τι ι πρ σερχ με ι σ Φ ρεα μαζ π λιτεζ μεταναστ ειναι χαρακτηριστικι τηζ σημεριν ζ εδειχναν περισσ τερ κ ιλυμμ ν ι απ τιξ πηρεσιεζ π ι πραγματι τηταζ ι α λ δαπ ι θα πρ Ιι ι επισηζ α τ υ ξ πρ σφ ρ νταν σωξ γιατ ι αν γκεζ τ υξ ταν πι πρ σιεθ υ στιξ μ δεζ σ χ υ Στιξ περυττωσ ιζ α τ ζ τ απλεζ και συγκει ριμε εζ αφ ρ υσαν κυριωζ ικ μικ δικτυο θα σι ργ ζεται με συνα μ δι ζ Φορ ιζ ζητ ματα και λιγ τερ τιξ διαπρ ωπικ ο ει Σ μερα Πρ ξε εια τμ μα λλ δαπι αι υζ για την ι ανι γκεζ χ υν αυξηθει και διαφ ρ π ιηθει κα ιατ εξασφι ιση μιμηζ παραμονηζ τ υζ την ασφαλιστικ σ ν πεια και τα πρ β ματα ειναι πιο σ Θετ λ τ ζ λ λυψη αιγενικ την απ κατ σ ασ τ ξ π λι πλ κα γιαυτ και η επ λ ι τ υζ απαιτει π ιναι καταν ητ τι μ σα απ τη συλλ γι ι διεπ σιημ νιι Λρ ιγγι η απ μαδα ιπ ε τ μξ ρ πι βεια Θα μπ ρ ι με α Ξχ με μεγαλ τερη διαφ ρετιλω ιιδιλ τ τω π η η και τ τ μ α τηζ ευαισθητ π ησηζ ιναινεγον ι ιιελ υμι ιο ιργ μαζ ανα η τ αι α π μ η αι δραστηρι π ιησηζ για εθελ τι μ σααπ τυπαδ κτυαυπηρεσιεζπ υνασυμπλ ε ν πρ σφ ρ εχμερ υ επι ε ιρη ματιων σ μπ λιτιι μαζ αι αυτ τ ργ αι να αλυπτ ν εκφ ασμ εζ λαι ι μ ο π υ θα πρεπει να απ τελεσει μια σημαντικλ συγι κριμ εξ αν γι ξ Ωσ σ η συνεργασια μαξ με δρα Φ μ ο ιο διιι Για πσρζ δε γ α εσω τ υ το ζ Φ ρε ζ π τα εκπρ σωπ επαφ εται π λλ ζ δικτυ Φ ι ωζ ευαισθητοπ ιηθ υν περισσ τερ ι Φ ρεξ σ ιξ διαπρ σωπικεξ μ ζ σχ σειζ και στη δι θεση επιχειρηματιεζ για τη δωρε ιν παραχωρηση καταλυματ ζ τωνπρ σ πω π απασχ λ ινται σ αυτ με συν πεια στιζ μι ρεζ η μεγ λεζ μ ν δεζπ διαθετ υν πρ κε ιμεν υ ι παρεμβ σειζ μαζ να μη εχ υ την επιθ μητ να Φ οξενηθ ιν πρ σωριν ι προα αφερ μενεζ ομ δεζ αποτελεσματικ τητα τναξ ακ μη ανασταλτικ ξ αλλ δαπ ν και ι μ ν ν κατ τη περι δ τηζ παρ γ νια ει αι η λλειψη ε ιλ ξιαζ μεν ι ισηζ παρατηρ ιμε η αγκυλωση στα γρα ζια τηζ Διατο τρ π υαι τ υαι μηθαα αδειχθειτ κ ινωνικ γραφει κρατιαξ πρ σωπ τηζ τ πικηζ μαξ κ ι ωνιαζ και πρ ζ τα ατ μα πι πλ ν η α επι ρκεια π στηριπι ν δ μι ν για ειει α πο επ εγο ν τ νησι μαξ για δια π ζ και ε παθειζ κ ινω ικεζ μ δεζ παραμελημενα η ενδ χ μ νωζ κατ την δι ρκει τ ζ να α ακ ψει κι π ι κακ ποιημ α παιδι μονογ νεικεζ ικ γ νειεξ ξρ βλημα μακρ χρ νια ασθενε ιζ μαζ π χρε ν υν π λλ ζ Δ ε ιται εναζ τ π ξ π Φ ιλ δ ξε ι να α εβ σει τ ν Φ ρεζ α λειτ υργ υ με απ σπασματικ π χη Φ μ ωζ τ ριστικ ζ πρ ρισμ ζ στιζ παρεχ μενεζ π τα πρ αναφερθθιτα πρ κ πτ ι τι η απ ντηση υπηρε ε η υ να μην περ λαμβ νει και με ρα κ ι ωνικ ι στ ερωτημα π υ τιθεται στη σημ ρι η ημεριδα για τη χαρακτηρ β δημι υργια τ υ πρωτ β Θμι υ δικτι υ ιναι Συν Φιζ Φφθα λ γαμε τι η κ ινωνικ Πρ ν ια σε π ρισσ τεροαπ ποτξεπιτακιικ εσμι επιπ ιναι η απ κριση τηζ ινωνιαξ στιζ αι α τ γιατι μ σα απ ε α ργανωμθν και αν γκεζ των α ΦπαΘ υ ντω πω κα α αυτ ιαι αυτ Θεσμ Θετημ ν πλ ν δικτυ π Θα βασιζεται σε ρξ νταισε κ Θε ωχη συγκεκριμε εζ αρχεζ και θα εχει αξιακ π δ μ Θα Σε ατ κ επιπεδ ει αι η κφραση τ υ μπ ρ υμε λ ι ι Φ ρειζ ατ αρχην να συναισθ ματ ξ τ υ αλτρ υισμ π υ βρισκεται σε κ Θε αλληλ δπ στηρη υμε να λειτ ργ σ υμ συλλ γικ νθρωπ α ι λ γα με Ι ν καλλιεργειζ τ υ λα τ ζ δ ιατη ρωνταζ ωσι ρ τη υπη ρεσιακη μαζ τα τ τητα και κ ινωνικε υ Θ κε κι τω απ τιξ π ιεζ ζε ι τ α ρι βω ζ τ υζ διακριτ υξ ρ λ υζ μαζ Θα μπ ρ σ υμε επισηζ να τ α σθημαει αιπ τ ν νει ρ ΩΠ Ι ργα ωθ υ με καλλιτερα συμπληρων νταζ τα ελ ε μμοτα μαζ κσι ε νσ ταζτ ζ δ ν μ ζ μσζ ωσ ε ν συμπρ ξο με σε πι μεσεζ και αποτελε ματικ αρεμβι ε ι αι ανσβαθμι μι εζ ι πηρ σιεζ ηρ ζ τ υζ π λιτεζ ιδιαιτερα δε πρ ζ τιζ ευαισθητεζ πληθ σμιακεζ μι δεζ σ μβι λ νταζ ετσι στην εξ δ τ υζ απ τ ν κ ι ωνικ απ λεισμ και στην μβλυνση τω κ ινωνικω ανισ τητω Εχω την γνωμη τ αναμεσα σ ζ μ δεζ σ χ υ παρ μβασηζ α τ ι τ δικτ υ πρ τεραι τητα θα Λρ ει α δ Θει σιη ικ γ εια και υρ ωξ στην ι τ β ηθηθε να πφαμεινει ζ τα και ι γ Θ πλ σει κ ριωζ τα α μ λη τ υ με τιζ σιαθφε εκε ν ζ αξωζγιανα ιεζ νααντιμ τ αντιμετφπι Ιπι ι γυν τη σ Φηρ λαι καιαα αγωνισ γψγιψ Ιι πραγματικ τ ταφ ε ρ ε η ζ ων α ι α η η ρ ρι ω

12 ι ι Π Λ τ κ Π Γ Γ Σ Δ Γ ΩΣ Σ κ Π Ω ΣΠ Σ Σ ιι ιχα ωξανα παιδ ψ υχιατρ ξ Επιμ Σ Γεωργ κωσ π υλοζ ρησι ργ ερ ευτηξ αλα κη Θεα ω Εργ Θεραπ τρια τρ υ υροφ ρα Λ γοθεραπε τρια καρι δη τατι να κ ινω ικ λειτ υργ ζ τσ λι κη γγ λικ ν σηλε τρια τ παρ ν ρθρ απ τελει ε ισ γηση σε περληπτικη μ ρφη π υ παρ υ ιι ο ιε την μεριδα π υ ηραγματ π ι ε τ ψ Π στιζ ο αιο υ με Θ ια Συνεργασια τ υ ι ντρ υ ψυχιι ζ ειαζ ιατρ ιαι αγω ικ υ Κεντρ υ Κ ριζυραζ με τιζ ι λλεξ Πρωτ ι μιεζ Υ τηρεσιεζ τ υ μ ι για την ρ ληψη και τη γιιαιρη αρεμ αση Ει αι εφιι τ ζ στδχ ζ η ημι υργια εν ζ Γιρωτ α μι υ Δι τ υ παρ σιαση περ λαμβανε ι Σ ντ μ α ασ πη ιων πε ι ια ι ν π επισκ Φθηκαν την υπηρεσια μαζ στ διασ ημα πρ πρ τγκαιρη δι γ ωση τ διαγνωσιικ πρωτ κ λλ ννοιατ υπρ γρ μματ ζπρ ιμηζπαρ μβασηζ Παρ υσιαση τ σκεπτι ι τηζ Φιλ Φιαξ τ υ Π ρ γρ μματ ζ Π ρ ιμη ζ Παρ μβασηζστ ψγ Π ερκυραζ Λιγα λ για για τ ατροπαιδαγωγικ τμ ματο κ ψ κερκ ραξ Τ κ ψ ατρ παιδαγωγικ θρκυραζ απ τελει μια πρω οβι θμ α οεο α ψ ι ι υγε ο α ε νσ μ σ μ ναδα δ τυ ι ι πηρεοι ν ι νε αζ ια ιι γι ια τη κερ ραζ Λ ια Λειτ γε εδω οι χρ νι μ τ ζ αρχ ζ καιαξιεζτηζ κ ινωνικηξ και κ ιν τι ζ ψυχιατρι ξ ι ιατρ παιδαγωγικεζ υπηρεσι ζ τ υ ψγ Π ρ ραζ ι ρλιοαν ν ιπ οημη π λ τ λειτ ργια ι ν πρ ι τ ο καιει αι χφρ ξ π υυπ δ χεταιτ παιδικαιτην ικογ νειατ υ δ αγιγνωσι α λα σ ιιμ π ι λει ιι αταστ π υ αφ ρ ιν την ψυχικη υγεια τω παιδ ι ν και των εφ ων με σ νθει σιρ τ γιιη παρ ηζ Λ ρεσ ν Φρ ντιδαζκαι ρχεταισεεπικ ινω ιαμε λ ζτ υζφ ρειζπ υ χ ν Ιι η ε την αιδιλι Φ βιλι αι λιλια εν ερωνιι λαι εφαρμ ζει π λιτικ ζ για την ψυχικι υγεια τ υ παιδι υ αι ι εφηβ Στι π λ Ι α τ ζ ι ριαρ θ Γ ιατ ε η Πρ ληψη καιη παιδ κεντρικη πρ σεγγιση κ λ υθει μια ανασ πηση των περισιατιιων που επισκ ΦΘηκαν την υπηρ σια μαζ π τ ν πρ ο εωξ και τον πρ χ υν εξετα τε ατροπαιδαγωγικ πλ ν τμημα τ υ κ ψ Π κ ρ ραι Ι παιδι ια εφ β αλ τα Γ ο λ να ιιε τ ι ι λ ηταν αγ ρια και ηταν αλ να ε τ λιιι α τ υ παι ι υ στ π τ επι κε στι ιατ τα δανωνιι υπ ρεσιεζ των παιδι ν ο περιστατι ι αν η κ υν σιη πρ σχ λικη ηλικια τ ν στην λανθι νουσα περι δ ετων και σιηνεφηβεια ετων ι λ α ε τ ν πα απ π ια τ ν σι λιι λιι ια σιν λ περιστατι των περιστατικων πρ ερχ ιται απ τ υζ παιδι τρ υζ και ιατρ υζ ι λλων ειδικ τητων απ τ υξ ιδι υ τ υξ γ νειζ απ τ ΔΔ απ τ ζ εκπαιδευτικ ιζ νηπιαγωγ υζ βρεφ νηπι κ μ υζ απ τ υζ ψυχ λ γ ζ με εισαγγελι εντ λη και απ ι λλ υζ λ γ Θεραπε τ ζ πηρεσιεζ δημων τμημα Προν ιαζ τηζ μαρχιαζτηζ ρκυραζ Κ λ π Ι ναλ α ε τ ια νωσ στ π σ λι λικια των παιδιι δεν παρ υσιασαν καν να πρ βλημα τ αιτημα των γ εω σχετιζεται περισσ τερ με ανησυχιεζτων γ νεων μετ απ γθννηση παιδι ι δυσ λιεζστηνορι Θ τη ητων παιδιων διαζιγι γ ν ων π θ ζ γχ ζ απ χωρισμ υ διαταραχεζ λ γ υ αρθρωτικ ζ και Φων λ γικ ζ διαταραχ ζ εξελικτικεζ διαταραχεξ λ γ υ ατανοησηζ κφρασηζ μει τ τι π υ διαχυτεζ α απτυξιακε διαταρα εζ Δ Δ ν ητι σιερηση λ εζ ιδε ψυχα αγ ασιικ ι ουμπτωματα τικ πρ βληματα διατρ Φηζ κτλ α στ ιχεια τηξ ΘνικΙ ζ Στατιστικηζ πηρεσιαζ δεφ υν τι αριθμ ξτων παιδιων ο ετ ν σιη ρ υρα ει αι για τ ο π αυτ θχ υν κι νει αιτημα σι κ ψ Π ρκυραζ σι διι στη μα π υ αναφ ραμε τ διαννωστικ π ωτ κ λλ περικλειει α πληρεζ ιστ ρικ ιατρικ παιδιατρικ αναπτυξιακ τα ρ σηματηξ Φ σ λ γιι σνσπ ι ξ τ υ πα δι ριλ ινων κ τ υ ζευγ υζ τηζ ικ γενειαζ Στη σ νεχεια πε ρ λαμβ νει την παι φυ ιατρι επ μηση κλινικη συν ιτε ξη με το παιδι και τ ζ γ νειξ εξειδι ευμ να ερωτηματ λ για θ τηζ απ λι σαζ συμπεριφ ρ ζ ν την Φυχ λ γικ ει τ μηση τη λ εραπευτιι ι αι τη εργ εραπευτικ αξι λ ηση οναλ γα μι ιι ναγ ζ τ περισιατικ υ π σηζ ιαν θ ωρειιαι αναγλαι ζ α ε ερ αστηρι ιζ εξετ σειζ εξετ σειζ για μεταβ λικι συνδρ μα εξετ σειζ Ν παρα λι ι εζ εξετ σειξ πωζ τ εγκεφ λ υ ΕΓ ια ουλνα στ ν πρ ολ Λ α ε ι ι ι υμ ουνερνασ τ σχ λει παιδικ ζ σταθμ ζ νηπιαγωγει και με ιατρ υζ λλων ειδικ τ των ΙΙωζ παιδι τρ ζ Ω Λ για ακ σιι πρ κλητ δυναμικι ακ υ γραμμα παιδ νευρολ γ υζ αναπτυξι λογ υζ για την εκτιμηση τηζ αν πτυξηζ με βαση κ π ια αναπτυξι λ γικι τεσι πωζ τ ν Ξ Τ παιδ Φ χιατρ ζ χει την ευθ νη για τη διαγνωστικη διαδικασια και τ συντ ισμ των ι Λλων επαγγελματι ν θρχεται σε επαφη με τ παιδι καιτην ικ γ εια καθωζ και με εμπλεκ με υζ εκτ ζ υπηρε αζ για τη απ τελεσματικη επικ ινωνια Θε ειδικ ζ συντ σσει κθεση αξι λ γησηξ και ΙΙρ τεινει συγκεκριμενεζ πρ τ σειζ αντιμετι πισηξ Τα ν

13 απ τελεσματα τηζ αξι λ γησηζ η διαγνωστι η πρ ταση αι ι πρ τ ισειξ αντιμετ πισηζ για αθε παιδι παρ υσι ιζ νται στην μ ιδα τ υ ατρ παιδαγωγικ υ τα ερε νητικ δεδ μ να υπ στηριζ υ τι ε α σ α τ σσερα παιδι π υ εξετ ζ νται σε υπηρεσιεξ πρωτ β ιθμιαζ περιθαλψηζ παρ σι ζει πρ βληματα ψ χιι ζ γ α Ωσι δ ν χ ι ν αν γ η α ιιμειωλι ηξ λα τα παιδια απ εξειδικε μ νεζ υπηρεσιεζ αναγνωριση και η αντιμετωπιση πρ βλημ των ψ χικηζ υγειαζ στα πλαισια τηζ πρωτ β Θμιαζ ΓεριΘα ηζ ν ωφ λιμ νια δ τ οιλ γ εια και τ γενι πληθυσμ αφ ι μει νει τη χρηση ιδιαιτερα α ριβι ν εξειδικευμ νων υπηρεσιων οο Σ γ νιλεζ γρομ ε αηφιερ στ χ ζ τ ιρ υ μαζ ιναι η πρ ληψη η Λ ω σνιχν σ διαιαρα ω ιαι η γκαιρη νημ ρωσητωνγ ν ων Για παρ δειγμα απ μια συν ντευξη με τη μητ ρα ε ζ παιδι υ με Δι ιχυτη ναπτ ξιακ Διαταραχη αν γν ριζ ι ε π σο ση σιτ λ εινα η σωσ κ η γκαιρη ε ημ ρωση των γ ων σια πρ ιμα στ δια ιδιαιτερα ταν πρ κειται για τ πρωτ τ υζ παιδι Θα πρεπε να ειχαμε ανησυχησει απο την αρχι γιατ ενδε ξειζ υπιρχαν αιτ ταν ητα μερ κ ν μηνι ν Ει ν α ειχαμε ν ρι ρα ενηι ωση α ρ ι ν ε σμ ανησυιηο ι μην ιν τ π υ ηι αιη ε φυθομασταν π ω αιτ Κ λ νεζ στη πλατε α Και τ παιδι μαζ δεν μαζ Φαχνε π τ τ τε τ ερμηνευαμε σαν νδειξη ι ρρ υζ λ γ ζ π υ υοιασ ι α ι ρχισ τ ψ ειμ ηιαν ιι ε απσντ σε τα τ ν φων ζαμε σε ηλικια ετι ν Φαν αστηκαμε αρχ Φ τ υπσρλ ι πρ λ α ην α ζ η ρισμ ξ Π ρωιμηζ αρ μβασηξ Επιστημ νικ ι τ Πρ γραμμα Πρ ιμηζ Παρεμβασηζ ρ ε αι ωζ ενα σ ν λ Ι εαι μιιει μενων δ σστ ρ τ τω εξ σκησηζ και εκπαιδευσηζ σε παιδι π υ παρ υσι ζ ν σναιιιυξιαι ιαθ σ ρ σ εναν Γ ερι τε υ τ μειζ γνωστικ γλωσσικ ι ητικ αι τηζ α τ εξ πη ρετη σηζ Πι απλι σε ρ ζ καταν ητ υζ για λ ζ μαζ ειναι α εξατ μικευβ πρ γραμμα π υ τα παιδιι μαθαι υν α κι ν υν τα ιδια πρ ιγματα με τα ω α παιδιι αλλ με διαφορετικ τρ π Σ πωζ μαζ α Φερ μια μητ ρα εν ζ παιδι π επισκ Φθη ε την υπηρεσια μαζ α μη μη ρ υμε α μ υμε λ μ τ δι ιρ Π ωζ ε διπλαν μαζ μαζ Κ νε απλι ζ ιαφ ρετικ ζ ιτε χε ιρ τε ρ υ ζ υτε καλιτερ υ ζ Φιλ σ Φια τ υ ρ γραμματοξ ρ ιμηζ Παρ μβασηζ μ λλοντικ υλοπ ιηση στο κ ψ κ κ ρκυραζ ι α ειναι απλ και σοφ οσ πι γρ γ ρα διαγ ι υμε σια παιδιι πρ βλ ματα α απτυξιακ ζ καθυστ ρησηζ τ σ πι ε λα και απ τελεσματικ μπ ρ με α τα β ηθι σ ι με α τ α τιμετωπ σ υ ι ειδικ ι χ υν καταλ ξει σε μια τ τ ια μ Θ δ π υ μπορει δη α εφαρμ στει απ τη βρεφικ ηλικια αι ομ ζ υνχαρα τηρισ ικ Πρ ιμη αρεμβαση Σ ι υ απευ εται τ Ιι α μα ιι ι πα ε ασ ζ πευθινεται σε παιδι απ ετι ν π υ παρ υοιι ζ υν ιαθ αι ρ η σιη αν ιπτι ξ ι λ γ υ ζ ιν ικηζ ργ α α δ με Δ Δ υψ λ λε τ ρν λ τηταζ παιδι με Φυσι λ γικ ιακ ημ συ η ελαφριι παρεμβαοη σ αξι λ γηση τ υ ανι λ γα βδ μ δα πρ ετοιμαατ κ επιπεδ τ επ εν α ε ναι λ μο μ Φ μ βε μ πρ γρ μματ ζ αποκα σιασηξ Φινωνι ηζ αλληλεπιδρ σηζ μ ι Ι ε ιαξι τ υζ στη ομ δα κ Φι δεξιοτητων που δεν εχ υν ακ ι ριιιμη Παρ μβαση διευκ λ ει απ τ σπιτι σι λει και σ η ρι πιθα τητεζ σχ λικηξ αι Στα πλαισια εν ζ βι ψυχ κ ινφν ι και λειτ ργ αξ του κ ψ ι κερ παρ μβασηζ δεν περι ριζ Ιαι μ τ ατ μι πρ γραμμα και στ επιπεδ τ υ νηπιαγωγει τω ιατρ ιατρων των γ ν ω παππ δεζ λλ ι Φυ κι ητικ αν πτυξηζ θ μ ια ψ υχικ ζ γειαζ π υ αφ ρ υν στα παιδιι Για τα παιδι π υ Θα συμμτ σχ ν σε Π Πρωιμηξ Παρ μβασηζ κρ εται απαραιτητη η συ γ ν ων σε μαδεξ σι τη ομι δα των γ ν ω τ παιδι ι αλλ και η Φυχ λ γικι υπ στ ριξ τω γ νεφν παρ μβαση σε επιπεδ τηζ κ ι τηταξιτ υ σχ λει υ τω γ ω γε ικ ζ και των ιατρων μερ ζ ε ξ γε ι τερ ρδληψηζ και ρ αγωγ ζ Φ υχι ζ γειαζ δι Φιελ ιμ α σημα τι η δρ ση τ ψ ατρ παιδαγωγιι υ κ ρ υραζ διεπιστημ νικ μ δα τ υ Πρ γρ μματ ζ Πρωιμηζ Παρεμβασηζ απ ελειται στην παρ ισα Φ παιδ Φυχιατρ λ γ Θ ραπε τ εργ Θε ν σηλευτρια και κ ινωνικ λειτ υργ ειναι μ α μελη δυ αμικ και αισι δοξα πρ ταση μ νικηξ μ δαξ π ρε την γκριση τ υ διευ κ ψ Π ερ ραζ αι τ Δ Σ τ ψυχιατ κ ρκυραξ Πρ ιμη α εμβαση δεν ειναι μια πραγματι τητα π υ π λυ καλ και ευεργετικ χρ νια ι αι μωζ για πρ τη Φ ρ μια Σ στην ρκυρα πωξ τ λμηρ αμ την π ι ικ γ νειεζ τ υ νησι μαξ ε ικ ν μικ ρ υξ η Πρ ιμη Παρ μβα η ε ναι μια μ λλ ιθα απ δι σε ι μελλ τι δι ι ι π αιδι ε ναι τ ιχα αιδ ψυχιατρ ξ ζψ

14 Δ Γ ΩΣτ κ Σ Π Στ τ Σ Π Σ Σ τ Π ΠΘ ι τ Δ Φ Δ Γ ΩΣ Σ Δ Γ ΩΣ Σ Π Σ Ξ Σ κ ΔΔ Δ α νω ι αζ λ λ π ο ρ ι λ ι φ ρζι μαθ ιδν ε ναπηρ α ιαι ι δ ι οθη ι ζ σν γ Σ ζ κ Δ Δ ι ειτρ ΔιαΦ ρ διαγνωσηζ Διαγνωσηζ αι π σ ριξηζ τ υ γπ Ε Π ε Δ Γ δ κηδιαγ ω ι Λι ρ η ι λ γ σ ζπ συγ ροτειταισε κι θε ειδικ σχ λει γιατην παρακ λ ιθηση ισ α Λ γηοη ι Λρο οο τ ν μαθ ιι ν Λ ι ν σε Π Δ τ υ γπουργει υ Υγειαζ αι οινωνικ ζ λληλεγγιηζ τ κ Δ ΔΙ πρ ην κ Δ Ι αξι λ γει μαθητεζ π δε ιλ ν σ μπληρω ι τ τ ζ λ α ιο ξι λ γηση τ υζγι εται απ πενταμελ ωξ καιτριμελη διεπιστημ νικι μ ιδαπ υ απαρτιζεταιαπ να εκπαιδε τικ πρ σχ λικηζ πρωτ β ιθμια δε τεροβ Θμιαζ ε παιδε σηζ ναν παιδοψ χιατρ παιδιατρ με εξειδικε ση σιην παιδ νευρ λ για Ι ε ρ λογ με εξειδικε ση σιηνπαιδ νευρ λ για αν κ ινωνι ολειτ υργ ε αν ψ χ λ γ καιεναν λογ Θεραπευτη τ κ Δ Δ χειτιζ εξ ξ αρμ δι τητεξ τη ανφε ση αιτη διαπιστωση τ υ ειδ υζ καιτο βαθμ ι των δυσκ λιωντων μαθητων τηζ πρ σχ λικηζ και τη ε σηνηο ν ο ην λ α τ ση π ορμ ομ ν ν εξατ μικε μ νων μαδ ικω πρ γραμμ των ην εισ γηση για την κατ ταξη εγγραφ και Φ ιτηση στην κατ ηλη σχ λικη μ ν δα την παρ χι συνεχοιζ συμβ υλε τικ ξ υπ στηριξηζ αιτη διοργ νωση ενημερωτικδν ημεριδων τ κ Δ ΔΙ χειτιζ εξ ζ αρμ δι τητεζ Τ καθ ρισμ τ ειδ υζτων εκπαιδευτυ ων β ηθημ των και τω τεχνικων ργ νων ν ι γηοη γ α τ ν ανιιι οη τφν ν απτων δ ιμα ιι ν ων μσθητων μι ανα ρ σ σ ζι ιλ εκπαιδευτ ζ αν γ εζ με πρ Φ ρικεζ δοκιμασιεζ ισηγειταιτ υξ εναλλακτικο υζ τρ π υξ εξ τασηξτων κωφ ν τυφλων με χαμηλ ραση αια τισιικων μαθητ ν τ χ Ε Δ ΔΙ χειτιξ εξι ζ αρμ δι τητεξ η ε γη για την ιδρν η κσι ργησ η ετσ ρ Σ και ιφν τ την πρ οθηιη μ ων α τμημ ιτ ν ειδικ τητω στιζ μ νι δεξ τηξ θ β ιθμιαζ ε ααιδε σηζ τη σ ιαεη ε σεων προτι ιων γι ενδελ μιν κιιριφ ζπαρεμβι σεζ την συ ιαξη ξ τ μικε μενων εκθ σεων Την εφαρμ γ πρ γρι μματφ ιρ ιμηζ παρεμβασηζ π υ Σ κ Δ ΔΙ Σ Στ Τ Στ ΣΤ Λ Γ Σ Σ ΣΧ Λ Ετ Σ ο τα σι ιχεια σ γκεντρδθηκαν τιξ Στην πηρ σια μαζ πρ σ λθαν μαθητ ζ εχρι σημε α εχει λ κληρωθει η διαδικασιατηζ αξι λογησηζ και χειγι ειανακ ινωσητων απ τελεσμ των υζ γ νειζ μαθητι πο αυτ ζ ι επαναξι λ γ θη αν γ ρια ριτσια εκδ θηκαν γνωματει σειζ ατα μη μαθητων α α βαθμιδα ε π σηζ ιδικ ζ εκιι εζ αν γκεξπ υ διαγνωστηκαν Νεεζ διαγνι σειζ Δυσλεξιαζ ανι τι ξη Διαγνι σειζ δυσκ λιων μ θησηζ αν ι τι ξη ψυχ μετρικα εργαλεια π υ χ ρηγι Θηκαν κπαιδευτυ εργαλεια π χρησιμ π ιηθη α νιχν υτι ργαλεια Δυσκ λιων στην ν ιγνωση Νηπιαγωγει υ και Δημ τικ ι Δυσκολι στ Γραπτ Λ γ Γ Στ Διαταραχ ν Λ γ υ Πρ σχ λικηζ ηλικιαζ Διαταραχ ν ν νημηζ ηπιαγωγει υ Δημ τικ ι Διαταραχδντηζ Διαδι ασιαζ αθησηζ και ατηγ ρι π ιησηζ Νηπιαγωγει υ Δημ τι υ ψυχ κ ι ωνικ ξπρ σαρμ γηζπαιδιδν Ι ρ σχ λικ ζ Σχ λικ ζ ηλικιαζ νιχνευσηξ αθησιακων Δ σκ λι ν απ επιτελικωνλειτ ργι ν Ε Δημ τικ υ ρ σ χηξ και Συγκ ιρωσηζ Ε ι αθησιακ Δυσκ ιι ν αθ ν Ε Δημ τικ υ Γυμ ιλ Λ μδα Συμμετειχα Γ μ σια Λ εια α οποια παρευρισ τα Φ μαθητεξ πρ σ λθανγια συμβ υλε γι α επισκ ψειζσε λλα σχ λειαε πρ ρ μματοζ για τη διαχειριση δ σκ λων τ ιακτα περισιατι Φηβοι με αυτ κι ικ ιδεασμ απ πεφα α τ κι ιαζ ΞΦ ιι ζ Θ νατ ξ εφ βω μαθητ ν ψαα λειφη εφηβηζ απ τη μητ ρα τη Εργα Ξια ψυχομετρι ξ διαφρ ζ αξιομγησηξ παι ν και εφ βων με μαθησια ξ δυσκ λι ζ ψ χ μετρι ριτ ρι γλωσσι Ι ζ επ ρκειαξ ΛατωΣ ψ χ μετρικ κ ιτηρι ρωιμηξ μαθηματι ζ ξ επ ρκ ιαξ ψ χ μεφικ κρι ρι μσθη μστιχ ξ επφλε ιαζ Τ μα ηοιακ ζ επφ ειαζ τ ξ επ ρκειαζ για παιδι ερβ ι κπαιδευτικ ξ ιδικηξ γωγ ζ ναπληρ τρια ρ ισα μενη κεδδ αι

15 Θ λω να σαζ παρ σι σω το ε συστατο ατρ ινω ικ ντρ Φρ ντιδαζ για τ υζ τσιγγι ν υζ τ υ Δημ υ Παρελιων τ π ι συσταθηκε για να πρ σπαθ σει μ σα απ τιζ παρεμβ ισειξ τ υ να βοηθ σει στη μβλ νση των ρ βλγ αι π αν ιιφη ε συν ειο μι η νω ιι μ ιδα τ υ πληθυσμ π ανηκει σε μια απ τιζ ευπαθειζ κ ινωνικ ζ ομ ιδεζ π υ λ ι οι παρ τεζ Φ ρειζ Για τ σκ π α τ συστ ιθηκε λ κληρωμ ν Πρ γραμμα Δρ ισηζ με τιτλ πιχ ρηγηση ινωφελ υζ πιχειρησηζ Δ μ Πσρ λων ν α τ Λε τ υργια αιρ ι νιν λ ντρ Φρ ντιδαξ για σιγγ ν υζ στην περι χη Λιβ δι πα τ υ Σχεδιο τ πικη Πρωτ β υλια πασχ λησηζ πα Δημ υ Παρελιων ερκ ραζ Ειναι εργ χρηματοδ ιβαδι ι τ μεν απ τη Γ εριφερεια νιων Ν σων συμφωνα με τιζ υπ αριθ απ Φ σειζ του Γενι ι Γραμματ α τηζ ΠεριΦ ρειαζ νιων Νησων τ ανωτ ρω ργ αφ ρ στην εφαρμ γι π λιτικηζ μ σα απ πρ ληπτικ ζ και δι ρθωτικ ζ παρεμβ σεζ στην ινωνι πραγματικ τητα πρ κειμ ν υ α αμβλυνθ υν ι κ ι ωνικ ζα ισ τητ ξ ναπρ αχθειη ινωνικη δικαι σ η και να επιτευχθει η κ ινωνικ ταξη των λληνων σιγγ νω στιζπερι χ ζτ υ Δ μου Παρελιων ια ρ οινφνιλ λεντρ ε ε ε ν ζ να λ ιιο ργι απ τηζ Φεβρ υαρι στη περι χη εφαλ βρυσ κκινι σ ν ικισμ Λιβ δι πα το Δημ υ Παρελιων ι ε ιδ ι τητεζ π τ στελεχω ν ε ι αι μια ινων ι λ γ ζ π υ ει αι και η συντ νιστρια τ υ κ ντρ υ μια Επισκ πτρια γγειαζ μια ατρ ζ π ειδικευεται στην Λ δ ατρ λσ ναζ διαμ ο λαβ ι π ι πρ ρ τ π ι ιλ Θ σμ ανσφ ρσ τ γιι ρ ιν κι μ ι νφριζ μ δη λο ι ζ τσ γν ν ζ μ ναν νλι ν τρ π π υ αφ νει σ νηθωζ μια αρνητικ αισθηση καθωζ στην λλαδσ ι ι λ χι ι ν ι αρν τι οι συνε μ σντ ων των μα συντηρ υνται εν μ ρει και απ τη αυξημε η εγ ληματικ τητα μεταξυ τ υζ π υ δεν Φειλεται β βαια ε Χαπ ι εγγεν ζ χαρακτηρισιικ τηζ Φυληζ αλλ στα υφηλι επιπεδα Φτωχειαξ στιξ τ ξειξ τ υζ και στην αδ ναμια η ρν οη ι ι ζ ν νσωμ τωθ ι ν μ υζ ι Λ πληθυσμ ζ δεν οι μ α τ η ε να Σ να μ σ κ ινω μ δα με ιδιαιτερα π λιτισμικ χαρα τηρισιικ Λ γω τ υ διαφ ρετικ υ τρ π υ ζωηζ τ υζ τ χαμηλ ι μ ρφωτι υ επιπ δ υ τ υζ τηζ χ ραζ καταγωγηζ τ υζ καθωζ και των Θρησκευτι ων τ υζ πιστειω και των διακρισεω απειλ υντα με ο νωνιλ α λι μ μαινι τι απ κλ ι ιαιαπ τηναγ ρ εργασιαζ την κ ινωνικη ζω και ι α ινωνικ αιδημ σια αγαθ ξαιτιαζ τ υ ν μαδικοι τρ π υ ζωηζ τ υζ καιτηζ ελ ειφηζ επιθ μιαξ Ι και δ σκ λιαζ πρ σαρμ γηζ στ ν τρ π ζω ζ τηζ πλει ΦηΦιαζτων υπ λ ιπων κατ ικων κ θ περι χ ζ ι Τσιγγ ι χο ν π σ ι σ χν Θυματα διακρισεω περιθωρι π ιη ση ζ αι σιιγματισμ ι Ενα απ τα πι σ βαρ πρ βληματα π υ αντιμετωπιζ υ σαν μ δα εχει να ανει με τ τα τ π σ τ σστ ηζ α δημ τι ξ ατ στασηξ τω π λιτ ν η π ια απ τελει τη ν μ λη απ διιεη ιηζ υλαρξηζ ι υ ι ζ Λρ ωπ ληξ αι ικ γενειακ ζ τ υ κατ στασηζ και γενικ τερα τηζ θεσηζ ι ζωζ η λ τεζ στ Δ μ την οιν τ τα υ Λαι ιι ι ν ι πιριο οι ροι ιγγαν δ ν ν ενγεγ σμ ι σια ληξιαρχεια σια δημοτ λ για σια μητρ α αρρενων μη τακτ π ιηση των πρ σωπικων αυτων στ ιχειων δημι υργει ναν βασικ παρ γ ντα κ ινωνικ υ απ κλεισμ τ υζ αφ ι η κτηση και η ασκηση λων των π λιτικων διλαι στων π λ ι ν σλ σ μ τ ι ζ βα ι ι ι ε ργ νωσηζ τηζ π λιτειαζ δηλαδ την εκπαιδε ση την απασχ ληση την υγεια την κατ ικια πρ π θετει τ υλ χισι ντην ταυτ π ιηση τ υ πρ σωπ υ Εισι λοιπ ν ερχ νιαι α ιιμ τωη ι ε τ λ ρ μοτ τιζ ιην αστικη και δημ τι τ υζ κατ σταση ταν Θελ ν να διευθετησ υν πρ σωπικεζ τ υξ υπ Θεσειζ για να αξι π ιησ υν κ π ια δικαιωματα τ υζ δηλαδη να χρειαστ υν πισι π ιητικ απ τ υζ Δημ υζ α γγρ ψ υν τα πα δ α τ στ σλ λ ο α ν ηλ να π υν γενε α α π δ ματα να Ι δυ ν ιαυτ τ τα α δ υλει ν ν μιμα με ασφ λεια κ κ Εδι μπ ρει να β ηθησει σε διαδι αστιλ π πεδ τ ατρ ωνι να αλλ σημαντικ πρ βλημα ειναι α τ τηζ σχ λικ ξ Φ ιτησηζ ν χι λ ι ι Τσιγγ ν ι ι περισσ τερ ι δε εχ ν π ειπ τε σχ λει αλλα αιαυτ ιπ υ εχ υν Φ ιτησει Ι τα μ ν για κ π ιεζ τι ξειζ τ υ δημ τικ συνηθωζ μ χρι τηντετ ρτη η π μπτη εκπαιδευση σ νδ εται απ λ τα με την μιμηαγ ρ εργασιαζ απ κλεισμ ζ απ τη αγ ρ εργασιαζ λ γω τηξ μη υπαρξηζ ειδικευσηζ αλ και των κ ι ωνικ ν αντλι ψεων εχει αλυσιδωτεζ αντιδρ σειζ στη ζωη τ υζ δεδ μεν υ δεν τ υζ οδηγει μ ν στη Φτι χεια αλλ και στη παραβατικ τητα πρ κε ιμε α πιβ ιωσο υν ι σ θηκεζ ζωηζ στ ξ περισσ τερ ζ κατα λισμ ιζ στην Ελλ δα ει αι Θλιεζ τ μεγαλιτερ π σ στ ζει σε παρ γκεζ χωριζ ερ Φωζ τ αλ τεξ μ σα στα σκ υπιδια και τα π ντικια σι λε ξ των καιρικω συνθηκων αι επιδημι υτη η εικ α χει ωζ απ τ λεσμα ι μη τσιγγ ι δημ τεζ να θ ωρ την παρ υσια των σιγγ νω ντρ πη και υπ β θμιση γιατην περι χ τ υζ και να Θελ υν να τ υ ζ απ μακρ υν υν ακ μα και να τ υζ διωξ υ τι

16 Εξαιτιαζτ υ τρ π καιτω συνθηκων διαβιωσηζτων μι εκθ τ ν σε μεγ λ ινδυν τη υγεια τ ξ ισ νηθεσ ερεζ παθ σειζ ειναι καρδι π θειε ι θμα υ ικ α θ νειε κυρ ω μελαγ λ α και ατι θλιφη νευρ λ γικ ζ ασθ νειεζ κ ριωζ επ ηψια πρ βληματα με τα δ ντια και το μειζ ν πρ βλημα π υ ειναι η ηπατιτιδα ε την λ κληρω η τηζ δρι σηζ αυτηζ θα καλυφθ υν ι α γλεζ πρ ετ μα αζ τ υ τσιγγι νι ι ΛληΘυσμ ι ν α τ ν νταξη τ ζ στ αστικ καικ ινωνικ ιστ κατ Μηλη και επαρκηζ πρ ετ ιμασια τ υ πληθ σμ υ Θαεπιτε χθει μεσω τηζ παρ χι ζ υπ στηρικτικιι ν υπηρεσιιιν ι πηρεσιεζ α τεζ δεν θα υπ αταστησ υν ε καμιι περ πτω η τι Φιστ μενεξ δ μ ζ παρ χηζ υπηρεσιων σ ν π λιτη ωστε α απ ΦευχΘει η Θεσμ Θ τηση τηζ μακρ πρ Θεσμα γκετ π ιησηζ Γιατ λ γ α τ ρ λ ζτ ι ξ Θαειναι κυριωξ παραπει πτικ ζ σι μ β λε κ διαμε σ λαβη ι ι ζ τι οω τ υ ατρ κ ινω ικ ντρ υ Θα πρ ωθειται η πρωτ β Θμια Φρ ντιδα υγειαζ και η κ ι ωνικη πρ στασια των λλ ων τσψγ νων σιιζ περι χ ζ παρ μβασηζ μ απι τερ στ χ την κ ι ωνικη τ υζ ενσωματωση αναφερ μεν ζ σι χ ζ Θα επιτευ θε με την αξι π ηοη των ι ηρεσ ων ια των παρ χωντ ιθνιι υ σ στι α υγε α και κ ινωνικηξ Φρ ιτιδαζ καθωζ και με την εξ ικειωση τηζ μι δαζ σι υ τιζδ μ σ εζ υλη εσ εζτ ι λρ τ ι ζ ιατρ ινωνι κ ντρ θα λειτ υργει πισηζ αι ωζ Φ ρεαζ παρ χηξ σ μβ υλευτικι ν υπηρεσ ιν ιιδιλ τερα σι χ ιτ αι ι ινω ι ντρ ε να καταγραφ τηζ μι δαζ στ χ η μελετη επεξεργασιαζκαι α λ ση τυν π τ ν λα π σ ι ων χαραλι ριστ ν καθωζ και ιδιαιτερ τητωντ υζ α ι νευσ τ ι επιπ δ αι η ιαταγρα Ι τω αναγλι ν αθ ζ και τω υγει ν μικων αι κ ι ωνικ ν πρ βλημ τω τ ζ με επιδη μι λ γικ η ρευνα ενημερωση των συγκεκριμ ων μ δων πληθυσμ ι για Θ ματα δημ σιαζ γειαζ δρ σειζ αγωγηζ υγειαξ και πρ σβασηζ σε δη μ σιε υπη ρεσιεζ πρ σπι η και πρ αγωγη υγειαζ με την αν πτυξη αναγ α ων δρ σεων συνδε η ι υζ ε τ Λ λ ιπεζ δρ σε ζτ Ιιρ γρ μματοζ των πικ ν Πρωτ β υλιδν στ ν μ και η υπ σ ηριξη τ υζ για τη αξι π ιη ση αυτ ν τω παρ χιι παρ χη β ηθε σζ για την ρ Θμι η δισδικασιιλι ν ι ν μι ων ε κκρε μ τ τω με δη μ σιεξ υπη ρεσιεξ παρ χη συμβ λευτικων πηρεσιι ν για την νταξη τηζ ικ γ νειαζ ιδιαιτερα των παιδιων στην ε ηνικη κ ινω ια και την αξι π ιηση τω Θεσμ Θετημ νων δ μων τηζ π λιτειαζ παιδειαζ αθλητισμ υ π λιτισμ ι κ τ λ με σ Λ την ιαξη στα ε δ πρ νρ μματα απ ατ ασηζ σι λ ε παιδι ι απσ χ λ σ ζ κ σ αι λ ινωνιλ Θετικ ξτρ π ζ πρ σεγγισηζπ υ επεδειξαν απ τιζπρωτεζ κι λαζ μερεζ μαζ εκα ε να διαπιστι σ υμε τιτ λ χιστ ν αν χι λ ι ιπερισσ τερ ιτσιγγ ν ι τ υ πληθυσμ ι χρει ζ νται κι π ι ν να τ υ β ηθι ει κ π ι να τ ζ ε ημερωνει και να τ υζ καθ δηγει ακ μα και σε απλ πρ γματα πωζ ναι η υμπ ρωση μιαζ σπληζ αιτησ σε μια δημ οια υπηρεσια η ενημ ρωση για πρ λη πικεζ ξετ σειζ τεσι Π Π μαστ γραφια κ κ Τ πι ση μαιτικ ε ιναι τι χι μ ν ιγ νειζ αλλι καιτα ιδια τα παιδιι μα ζητ υν να τ υξ πληρ Φ ρι σ υμ για τ τι ε ργειεζπρ πεινα κι υν υτωζ ωστε α π νε σχ λει να μ Θ νγρι μματα να κ ν υ καιν ιργι ζ Φλ υζ δηλαδη να μπ υν σι στ δι τηζ κ ινωνικ π ιησηζ Πισιε Φ λ ιπ ν ιι ειν ι σθ ν Λων μ ταν π χιι ναπρ βλημα σ ην κ ινωνια μαζ να ασχ ληθ υμε μαζιτ υ και να τ λυν με και χι α κλει υμε τα μ τια και να τ κρ β υμε ιδικι ταν μ σα εμπλεκ νται μικρ παιδι τα πο ια ει αι αθι α ε υ λωτα ενεργητικι και γεμ τα ελπιδα Γι αυτ κι π ι ζ σημαιτικ ζ εν ργ ιεξ π υ πισ ε ο με και προτε ιν με τι πρεπε ι να γ ιν ν ε ιναι ρ τα αλ λα α ληφθ ν τα σπαρα ι ια μ τρα ι ιφζ στε να εξασφαλισιει με κ Θε τρ π η πρ σβαση των σιγγ νων στ εκλαιδει ση και να γεφυρωθιι εσα η απ ιαση π υ χωριζει τ υζ σιγγι ν υζ μαθητ ξ απ τ υζ υπ λ ιπ υζ μαθητθζ α ληφθ ιν μ τρα για την βελτιωση τηξ κατι σιασηζ τηζ υγειαζ τ υ πληθυσμ ι α εξασφ ιλι πε αξι πρεπειζ και κατ λληλη στεγη καιτελ ζ α δημι υργηθει πρ γραμμα δωρε παρ χηζ μικηζ β η θε ιαζ για τ μα π υ χρ ηζ αν γκη ζ πωζ ι μι αλ Θ υν ι μεσα ι αστικ δημ τι εζ εκκρεμ τητ ζτ ζ α εξασφαλιστει με κατ λληλα μετρα σεβασμ ζ και η εξ λειψη κ Θε δι κρισηζ ενα τι ν λων των σιγγ ων α ργανωθ υ μεσα απ τη συνεργασια των διαφ ρων Φ ρ ων δρ σειξ ενημερ οειζ τηζ τ πικ ζ κ ινων αζ σε θ ματα σιγγι νων αταληγ ι ιαζ πισιειω τι αυτη η ημεριδα ειναι π λυ σημαντικη απ την ι π ψη τηζ παρ σιαζ λων σχεδ των Φ ρ ων με εκπρ σι πηση δι τι η σ νεργασια και ι σ νισμ νεζδρ σειζθα χ υνπ λυ ευεργετικη επιδραση στην αναβ θμιση τηζ π ι τηταζ ζω ζ γι αυτ τη ε παθη μ δα πωζ και για τιζ υπολ ιπεζ εξ ι ειωσ τ με τα σ ν ρια δ δ μ να σι νασηζ αι Φρ νιιδα περιβι λ ντ ζ Φρ λαθωζ λα απ κτηση των α γ ων δει τητφν μ σω ργανωμ ω δραστηρι τητων π μιαπρωτη μαζεπαφ με τ ν τσιγγ νικ πλη Θ υ σμ στ ν ι μ ιαθω ι σα α λ π ι ερευνε και ερωτηματ λ για π εχ υ συμπληρωθει διαπισιωσαμε τι τα πρ βλι ματα π υ αναφ ρθηκα σιη αρχη πρ βλ ματα γειαζ ανσλφαβητισμ ανε γιαζ λ ειναι ι αρκτ σε

17 ΦΗθΗΙ χτφ χγ τ Σ Σ κ Σ Δ κ τ τ Σ κ Ω κ Σ ε Στ Σ τ κ κ Ω ικ Στιι Ξ κ ΝΩ ικ Στ Ξι κ Σ ψ Πκ Στ Ξ Δ Σ Λ Σ ε ε ε εσ ΩΣ Σ Σ τ Σ γ Σ Λ τ κ Φ τ Δ κπ Δ Σ ΡΩΣ Φ τ Σ κ Σ τ κ ΣΩΠ κ Φ τ Δ Δ εσ Λ Σ γπ Ετ Σ Σ ικ κι κ Θ τ τ Δε τε Σ Ν Σ Λε κ Φ τιδ τ κ ΣΩΠ κ Ντ Δ Ξ ετ Σε Σ ι υζακιτη ψυχ λ γ ξ ρ γρ μματ ξ Δημ υ σπεριων ηθεια σ Σπ τ διε Θυ η τ υ τ υ τρ υ γ ψυχικηξ γ ε α ατρ παιδαγωγικ ι ρκ ρα ΞΞ ξ Ξ μ Ξ εξ Ξ Ι

18 τ ι Ξ π χαιρετισμ ζ εκ μ ρ ζ τ υ Δι ικητικ ι Συμβ υλι υ τ ψ κθρκυραξ για τη εκδημια τ Φυχι τρ υ κ ση τη η υγ ι στ υ ντι επι οδ ι Π λλαι ειναι αι πρ δ ι τηξ ατρικ ζ που επετευχθησαν χ ιριξ ειξ ταξ επισιημ νι ζ ξελξειζ ιναι δ στ χωζ μωζ εξ λ υζ μαζ γνωσ ι ι αναχρ νιστικ ιτρ ποι νοσηλειαζ των ψι χικ ασθεν ν ξακ λ θε μ χρι σημερα ασθεν ζ απ ψυχι ν ν σ ν να ειναι ι ξ ζτηξ ινωνιαξ απ δ ι π μπαι ζ κλε ινεται μεσα σια συλα τηξ καταπι σεωζ ιτηζ αδρ νειαζ Χαι η Φινωνια ησ χ ιζευ Σκ ποζ μαζ ειναι να μεταβληθει η σημερινι ατ σ ασιζ τ ταχιτερ ν με κ Θε νατ τρ π ν Να ιδρ θ υν κατ λληλα σ γχρ να Θεραπε τ ρια ι ασθενειξ να εισι γ αι τ ταχιτερον πρ ζ πραγματι Ι δι λων των μεθ δων θεραπειαν τ λ ζ αφου ιαθ ιν και απ κατασταθ υν να απ δ θ υν σ ντ μωξ ειζ την οινωνιαξ ωζ χρ σψα μελη τηζ Δεν αρκει μωξ πρ ζτ ιτ μ ν ν η εφαρμ γη τωννεων Θεραπειων Πρωτα απ λα χ ειι ζεται καιη αλλαγη ν τροπιαζ των Φυχικ ζ υγει ν τ ζ τιζ απ Φειξ π υ σ νοψιζουν τιξ αρχ ζ και τ ξ αξιεζ τηζ α ρ ηζ ψυχιατρικηζ παρουσιασε νδρεαζ Γκ ισηζ σε πιστημ νικ συν δρι τ τ ζ ο ε αυτεζτιζαξιεζ εργι στηκε αθ λη τη δι ρκειατηζ μακρ ξτ θ ητειαζ τ α π μ ενα χρ νια Γ υσηζ κι λ ψε με τ ργ τ υ για μια τριακονταετια την ιστ ρικ περι δ τηζ ψυχιαιρικηζπ υ ρ ζεται αναμεσα στιζ επανασιατικ ζ κατα σειζτηζ ψυχ Φαρμακ λ γιαζ ο καιτιξ επ σηζ επα ασ σιι εζ κατα ι σειζ τηξ ινωνικι ζ ψυχιατρικι ζ π υ ξ κινησαν η χ ρα μαζτη δ καετιατ υ Τ επιστημονικ τ ανι στημα αι η ευαισθησιατ υ για τ ν νθρωπ π υ π σχει τ επ τρεψαν ν απαρτιφσει την Φυχιατρι ωζ ιατρικη επιστ μη με τιζ επισ Ι μεζ τ ανθρ π υ να αμφισβητει γι αυτ τιζ συνθη εζτ υ ασ λου και να δρα απ το ωζ εναξπρωτ π ρ ξ Φυχιατροξτηξ μεταρριθμισηζ Τ δι ισ ημα αυτ δεν υπ ρξε γιατ ψ χιατρειο τηξ ερ υραξ μον ψυχιατρ ξ ΔιευΘυντηζ α λ α αλαμβ ιν ιταζ σ νολικ την π ρεια και την εξελιξη τ υ ιδρ ματ ξ τα τισιηκε ιδι ζ με το Θεσμ και τ ιδρυμα π υ αντιλι ΦΘηκε τι πρεπε ν αλλ ιξειρ ικ καια τ τ πρ σπι Θησε μ ζτ τ τε π υ ακ μα αι μια δεια ξ δ ν ασθεν ξεσ νε αντιδρ σ ιζ ν ξ τ ι αι χωριζ να ι ποι κ ντρι σχεδιασμ για αλλαγθζ μεταρρι θμιση τ υ με λε να π αγματ π ιησει τη π ρε α πρ ξτιζ αλ αγ ξ τη ψυχιατρικ ξ μεταρρ Θμιση πριν απ τη εταρρι Θμιση και γι αυτ υπ ρξε πρωτοπ ρ ξ νδρ αζ Γκ υσηζ ε ναιαυτ ζ π υ πρ ετοιμασ το επιφημ νικ καιπ λιτιστι λιμα των επερχ μενων α λλαγι ν διευκολι ν παζ τσικαιτηνκ ι ω ικ απ δ χ τ υξ ετ την απ χωρησ τ απ την ενεργ δρι ση μ χρι αι πρ σφατα συν χισε να ενδ ιαφ ρ ται για τιζ εξελιξειζ Συχν με να τηλεφ ημα τ υ θελενα μαξ ενημερωσει γι π ια σι ιχεια τ υ αρχει τ α μαζ συμβ λει σει Στ τευχ ζ τ υ π αφι ρωσε σ ν Χρ τσιριγδτη Φαινεταιποσ επηρεασμ ν ζ ειναι ιδι ζ απ τι ιδ εζτ πρωτ λληνα Φ χι τρ για τη αν πτυξη και ειζ την πατριδα μα τηζ σηλειαζ τη κ ινωνικηζ απ λατασιασεωζ αι εν γ νει των συνθηκ ν διαβι σεωζ των εκ Φ ι ν ν σων πασχδντων α θρωπων νδρ αζ Γκ ιση παρελαβε τσι μια π λ τιμη κληρ μι απ τον ρ σιριγι τη τη κα ι ργησε με τ λαλι τερο δυνατ τρ π καιτην παρ δωσε στην καιν ιρια γενι τω κερ υραιων Φυχιατρων που πρ σπαθει να αναπτυξει στ νησι μαζ τιζ συγχρ νεζ πηρεσιεζ ψυχικηξ υγειαξ μ επικεντρ τ ν ινθρωπ ναπητ Πρωτ π ρε Σ ν δελφε Διοικηση τ Επισιημ νικ Σ μβ ιλιο και ι εργαζ μεν ιτ υ ψ χιατρικ υ σ κ μει υ κερι ραξ σε απ χαιρετ σημερ ζ και σε ευχαρ ιστει γ ια τη π λιτιμη κληρ ν μιι π υ τ αφηνεζ το Επιστημ νικ Συμβ λι τ υ ψ χιατρικ υ Ν σοκ μειου ερκι ραζ

19 ρ ι ι Φ ε τ κ ι Λεωφ ραθω η ΠαΦμ πιφ τηλ Γ Φ Π Στι Ι Σ ι γ Ε Σ Σ Σ βα ε αξ η Ιηλ Εθ ιπασεω οεσσ λ νιη Ιηλ

20 ι τ ο ψ κ Σ γ Σ τ λδ Φ ε α ΙΣ ι ουιτ ειιτ ι ειει εντ Ι τ ε υ β Ξ τ ε π ι ιτο τ πλ ε τ εοπλιια Ξ Ιωι τ ΘΘ γσ Ιο

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡ ΥΣΙΑΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ Μ. ΕΥΡΩ 300 250» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOLARWATT AG 200 150 100 50» DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) 0 1993 1995 2000 2002 2003 2004

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Συν ο π τική π εριγραφ ή Βασικές αρχές διαµ όρφ ω σης κατηγο ριώ ν καισυγκρίσεω

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα