ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ)

2 Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή Οικονομικής επιτροπής για την αποδοχή της μελέτης και για την κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης στο Π.Α.Α. 3. Βεβαίωση του Δημάρχου ότι για το προτεινόμενο έργο δεν υπάρχει ταυτόχρονη χρηματοδότηση από άλλη Εθνική ή Κοινοτική πηγή. 4. Μόνο για το Μέτρο 322: Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή σχεδίου αναβάθμισης αυτού. Σημειώνεται ότι η εν λόγω μελέτη θα πρέπει κατ ελάχιστο να ακολουθεί τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ της πρόσκλησης. 5. Αδειοδότηση από την Δασική Υπηρεσία (για τις εκτός οικισμού παρεμβάσεις) 6. Αδειοδότηση από τις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων (Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ.λ.π.) 7. Περιβαλλοντική αδειοδότηση. 8. Άδεια εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή Βεβαίωση απαλλαγής από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 9. Άδεια χρήσης νερού ή Βεβαίωση απαλλαγής από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 10. Άλλα απαραίτητα έγγραφα ανάλογα με τη φύση του έργου (π.χ. εγκρίσεις από Ο.Κ.Ω., έγκριση από Ο.Κ.Χ.Ε., ΦΕΚ οριοθέτησης πλημμυροπαθών ή πυρόπληκτων περιοχών κ.α.) 11. Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επεμβάσεις σε Δημόσιο Δάσος (όπου απαιτείται) 12. Οικοδομική Άδεια (όπου απαιτείται) 13. Αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας του Δικαιούχου για το χώρο επέμβασης (π.χ. ιδιοκτησία βρύσης κ.α.) 14. Έγκριση Μελέτης από Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) (Για το Μέτρο 322) 15. Οριοθέτηση ρέματος, χειμάρρου, υδατορεύματος κ.α. (Απόφαση, τοπογραφικό, ΦΕΚ) 16. Μουσειολογική μελέτη (όπου απαιτείται) Επισημάνσεις: Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή (όπου δεν υπάρχει αυτή) η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της Έδρας της Περιφερειακής Ενότητας. Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Οι μελέτες πρέπει να είναι κατάλληλα θεωρημένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες π.χ. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου, Δασική Υπηρεσία, Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.α. 1

3 Β. ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΗ L313-2 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Οι Μελέτες που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και την ισχύουσα Εθνική Κοινοτική Νομοθεσία και να έχουν την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή την Οικονομική επιτροπή. Β1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1. Έκθεση Σκοπιμότητας 2. Μελέτη Τοπογραφική 3. Οριστική Μελέτη 4. Μελέτη οριζόντιας/ κατακόρυφης σήμανσης 5. Μελέτη ηλεκτροφωτισμού (εάν απαιτείται) 6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή βεβαίωση Απαλλαγής από αρμόδια Υπηρεσία 7. ΣΑΥ & ΦΑΥ Β2. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ α) Αν δεν υπάρχουν Απαλλοτριώσεις τότε απαιτείται απόφαση ή βεβαίωση από το φορέα στον οποίο ανήκει η σχετική έκταση. Κατά περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει: 1. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η έκταση ανήκει στο Δήμο, 2. βεβαίωση από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ότι η έκταση παραχωρείται στο Δήμο για τη συγκεκριμένη ενέργεια, 3. βεβαίωση από το Δασαρχείο ότι παραχωρεί τη δασική έκταση στο Δήμο για την συγκεκριμένη παρέμβαση ή Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την συγκεκριμένη παρέμβαση. β) Σε περίπτωση που απαιτείται απαλλοτρίωση το έργο δεν θα θεωρείται «ώριμο» για υποβολή πρότασης εκτός αν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης και έχουν πληρωθεί οι δικαιούχοι. Β3. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ α) Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι που ενσωματώνουν παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, κ.λ.π. κατά περίπτωση) που περιέχονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων β) Γνωμοδοτήσεις άδειες από λοιπές κατά περίπτωση υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, Δασών κ.λ.π.) γ) Πολεοδομία (Οικοδομική άδεια) δ) Σε περιπτώσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων απαιτείται χαρακτηρισμός από την αρμόδια Υπηρεσία (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ, κ.λ.π.) Β4. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (βαθμολογούνται στο κριτήριο ωριμότητας) Τεχνική Έκθεση και Τεχνικές Προδιαγραφές Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 2

4 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σχέδιο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας Έργου Προϋπολογισμός Μελέτης (Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων σύμφωνα με την Εγκύκλιο 25/2007) Ανάλυση Προμετρήσεων Τιμολόγιο (Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου Ανάλυση Τιμών (όπου απαιτείται) Έντυπο οικονομικής Προσφοράς Διακήρυξη (Βάσει της Εγκυκλίου 24/2007) Περίληψη Διακήρυξης Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» άρθρο 1 & άρθρο 2 παρ. 12 όπως ισχύει κάθε φορά. Απαιτούμενα Έγγραφα 1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή Οικονομικής επιτροπής για έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης. 2) Ένταξη της προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) του αντίστοιχου Υπουργείου τρέχοντος έτους (αναλόγως του ύψους της δαπάνης) άρθρο 2 παρ.1 και 5 του Ν. 2286/95, ώστε σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες προτάσεις να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα για το δημόσιο. Στο σύνολό τους τα ακόλουθα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Υ.Ε.Φ., αφού πρώτα εγκριθούν από την αρμόδια Υπηρεσία. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών: Διακήρυξη: (παρ. 6 άρθρο 3 Υ.Α. ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α /93, [ΕΚΠΟΤΑ] ΦΕΚ Β 185/ , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Τεχνική Περιγραφή: όπου προκύπτουν τα τεχνικά (γεωμετρικά, ποιοτικά κ.α.) χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ότι αυτά εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. Η σύνταξη, γίνεται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων: Θα περιέχει τουλάχιστον: περιγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας, περιγραφή στοιχείων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες προσφορές, περιγραφή υλικών / εγγράφων που θα πρέπει να συνοδεύουν τα υλικά που ζητούνται. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων: Περιλαμβάνει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας. (Διαδικασία ενστάσεων, εγγυητικές επιστολές, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού, ποινικές ρήτρες, τρόπος πληρωμής, κρατήσεις, συμβατικά τεύχη, παραλαβή ειδών) Προϋπολογισμός: Σε αυτόν θα παρουσιάζονται υπό μορφή πίνακα το «Είδος Προμήθειας» (συνοπτική σαφής περιγραφή αυτού σε συμφωνία με την Τεχνική Προδιαγραφή), η «Ποσότητα» για κάθε είδος, η «Τιμή Μονάδος» για κάθε είδος, η «Συνολική Δαπάνη» ανά είδος και το «Συνολικό Κόστος Προμήθειας». Ο Προϋπολογισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από «Προτιμολόγια» (τιμοκαταλόγους φορέων / εταιρειών που προμηθεύουν παρόμοια υλικά), από τα οποία θα προκύπτει η ισχύς των τιμών την περίοδο υποβολής της πρότασης στην Ε.Υ.ΕΦ.. Χωροθέτηση των προς προμήθεια ειδών: Κάτοψη του χώρου τον οποίο θα εξοπλίσουν τα προς προμήθεια είδη, από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια του χώρου για την εγκατάσταση / αποθήκευση των ειδών. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο μπορεί να ζητηθεί Αναλυτική Προμέτρηση. 3

5 ΔΡΑΣΗ L321-1: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΠΩΣ: ΜΙΚΡΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα Β1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1. Γεωργική Γεωργοτεχνική μελέτη και Έκθεση Σκοπιμότητας 2. Οριζοντιογραφία ή Αποτύπωση σε χάρτη 1: 5000 (οριοθέτηση λεκάνης κατάκλισης, στέψης φράγματος, οριοθέτηση θέσης ταμιευτήρα) 3. Υδρολογική μελέτη (για τα ανασχετικά φράγματα θυροφράγματα). Για τους ταμιευτήρες δεν απαιτείται στην περίπτωση που στην έκθεση Σκοπιμότητας αναφέρεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο η πλήρωση του ταμιευτήρα. 4. Γεωλογική έκθεση ( μπορεί ο Δήμος να απευθυνθεί στη Δ/νση Δημοσίων Έργων Τμήμα Εργαστηρίου Δ.Ε. να πάρει δείγματα εδάφους για αναλύσεις), για τα φράγματα και τους ταμιευτήρες. 5. Γεωτεχνική μελέτη (αν απαιτείται από την γεωλογική έκθεση), για τα ανασχετικά φράγματα - θυροφράγματα 6. Οριστική μελέτη κατασκευής (που περιλαμβάνει) Εργασίες αναχωμάτων, υπερχειλιστού κλπ (ανασχετικά φράγματα θυροφράγματα) Στατική μελέτη και γεωτεχνική έρευνα, εφόσον απαιτείται Ηλεκτρομηχανολογικά Διάγραμμα εκσκαφών (χωματουργικές εργασίες) Δίκτυο διανομής και μεταφοράς νερού Εργασίες που πιθανόν να προκύψουν από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (για τις Διευθετήσεις χειμάρρων αντιπλημμυρικά και τα ανασχετικά φράγματα θυροφράγματα) ή βεβαίωση Απαλλαγής από αρμόδια Υπηρεσία 8. Μελέτη Οδοποιίας και Τεχνικών έργων (μόνο στην περίπτωση που οι δαπάνες οδοποιίας και τεχνικών υπερβαίνουν το 10% της συνολικής δαπάνης). 9. ΣΑΥ & ΦΑΥ 10. Οριοθέτηση ρέματος, χειμάρρου, υδατορεύματος κ.α. (Απόφαση, τοπογραφικό, ΦΕΚ) 11. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού (για έργα που παράγουν έσοδα) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων. Β2. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (όπως αναφέρεται στη σελίδα 2) Β3. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (όπου απαιτείται) Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι που ενσωματώνουν παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Δασαρχείο, κ.λ.π. κατά περίπτωση) που περιέχονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Γνωμοδοτήσεις άδειες από λοιπές κατά περίπτωση υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίας, Δασαρχείου, κ.λ.π.). Άδεια εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή Βεβαίωση απαλλαγής από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (όπου απαιτείται). 4

6 Άδεια χρήσης νερού ή Βεβαίωση απαλλαγής από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (όπου απαιτείται). Λοιπές κατά περίπτωση άδειες (π.χ σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ κ.α.). Β5. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φορέας λειτουργίας θα είναι ο Δήμος (σε περίπτωση που δεν υφίσταται ΤΟΕΒ) διαφορετικά αν είναι σε ζώνη ευθύνης του ΤΟΕΒ θα είναι ο ΤΟΕΒ. Σε περίπτωση που φορέας λειτουργίας θα είναι ο Δήμος θα πρέπει είτε να έχει συντάξει Κανονισμό Άρδευσης είτε να αναφέρεται στην πρόταση ότι «δεσμεύεται να εκπονήσει Κανονισμό Άρδευσης και να τηρήσει τους Περιβαλλοντικούς Όρους». Έργα διαχείρισης υδατικών πόρων Β1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1. Γεωργική Γεωργοτεχνική μελέτη και Έκθεση Σκοπιμότητας 2. Υδρολογική Μελέτη 3. Οριζοντιογραφία και Μηκοτομή αγωγών Σε περίπτωση που το έδαφος είναι επίπεδο τότε για να είναι «ώριμο» το έργο δεν θα χρειασθεί «Μηκοτομή» της διαδρομής των αγωγών. Αυτή θα γίνει από τον ανάδοχο πριν την κατασκευή του και θα αναφέρεται στις συμβατικές υποχρεώσεις εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν είναι σε θέση να συντάξει τα παραπάνω σχέδια. Σε περίπτωση υψομετρικών διαφορών πρέπει να γίνει «Σχέδιο Μηκοτομής». 4. Οριστική μελέτη κατασκευής (που θα περιλαμβάνει) Δίκτυο αγωγών Ηλεκτρομηχανολογικά (αν απαιτούνται) 5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Βεβαίωση Απαλλαγής 6. Αποκατάσταση Τομών Μελέτη Οδοποιίας και τεχνικών έργων (μόνο στην περίπτωση που οι δαπάνες οδοποιίας και τεχνικών υπερβαίνουν το 10% της συνολικής δαπάνης). 7. ΣΑΥ & ΦΑΥ 8. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού (για έργα που παράγουν έσοδα) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων. Β2. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι που ενσωματώνουν παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Δασαρχείο, κ.λ.π. κατά περίπτωση) που περιέχονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γνωμοδοτήσεις άδειες από λοιπές κατά περίπτωση υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίας, Δασαρχείου, κ.λ.π.) Άδεια εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή Βεβαίωση απαλλαγής από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (όπου απαιτείται). Άδεια χρήσης νερού ή Βεβαίωση απαλλαγής από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (όπου απαιτείται). 5

7 Έγγραφο της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας για υλοποίηση του αρδευτικού δικτύου σε αρδευόμενη έκταση. Β3. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (όπως αναφέρεται στην σελίδα 3) Β4. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φορέας λειτουργίας θα είναι ο Δήμος (σε περίπτωση που δεν υφίσταται TΟΕΒ) διαφορετικά αν είναι σε ζώνη ευθύνης του TΟΕΒ θα είναι ο TΟΕΒ. Σε περίπτωση που φορέας λειτουργίας θα είναι ο Δήμος θα πρέπει είτε να έχει συντάξει Κανονισμό Άρδευσης είτε να αναφέρεται στην πρόταση ότι «δεσμεύεται να εκπονήσει Κανονισμό Άρδευσης και να τηρήσει τους Περιβαλλοντικούς Όρους». Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Β1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1. Έκθεση Σκοπιμότητας 2. Οριζοντιογραφία - Μηκοτομή 3. Οριστική μελέτη κατασκευής 4. Μελέτη τεχνικών έργων οδού (θα περιλαμβάνονται στην οριστική μελέτη) 5. Αποκατάσταση τομών (όπου απαιτείται) 6. Μελέτη οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (όπου απαιτείται) 7. Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή βεβαίωση Απαλλαγής από αρμόδια Υπηρεσία. 8. ΣΑΥ & ΦΑΥ Β2. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (Όπως αναφέρεται στη σελίδα 2) Β3. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι που ενσωματώνουν παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Δασαρχείο, κ.λ.π. κατά περίπτωση) που περιέχονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γνωμοδότηση άδειες από λοιπές κατά περίπτωση υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίας, Δασαρχείου, κ.λ.π.) Έγγραφο από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ότι οι επεμβάσεις γίνονται σε αγροτική οδό που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) 6

8 ΔΡΑΣΗ L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία Β1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1. Έκθεση Σκοπιμότητας 2. Τοπογραφική Αποτύπωση 3.Οριστική μελέτη κατασκευής (Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική, Υδραυλική, Θερμομόνωσης, Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και όποια άλλη απαιτείται κατά περίπτωση) 4. Εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται 5. Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή βεβαίωση Απαλλαγής από αρμόδια Υπηρεσία 6. ΣΑΥ & ΦΑΥ 7. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού (για έργα που παράγουν έσοδα) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων. Β2. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (όπως αναφέρεται στη σελίδα 2) Β3. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι που ενσωματώνουν παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, κ.λ.π. κατά περίπτωση) ως απόρροια της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γνωμοδοτήσεις άδειες από λοιπές κατά περίπτωση υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, κ.λ.π.) Πολεοδομία (Οικοδομική άδεια) Σε περιπτώσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων το έγγραφο χαρακτηρισμού από την αρμόδια Υπηρεσία (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ, κ.λ.π.) Συγκεκριμένα για τις βιβλιοθήκες απαιτείται το Φ.Ε.Κ. σύστασης νομικού προσώπου για την λειτουργία τους και εξασφάλιση προσωπικού για την λειτουργία τους. Τίτλοι Ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό νόμιμης κατοχής ή ενοικιαστήριο τουλάχιστον 20 ετών. Για τα Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας και τα ωδεία απαιτούνται Αποδεικτικά του Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας. Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όπως αναφέρεται στη σελίδα 3) 7

9 ΔΡΑΣΗ L322-1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ) Β1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1. Τοπογραφική Αποτύπωση 2. Οριστική μελέτη. Η οριστική μελέτη θα περιλαμβάνει το σύνολο των μελετών που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η συνολική ανάπλαση του οικισμού ή τμήματος αυτού όπως ήδη έχει περιγραφή στην πρόταση. Τέτοιου είδους μελέτες είναι Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική, Διαμόρφωσης Χώρων, Ηλεκτροφωτισμού, Ηλεκτρομηχανολογική κ.λ.π.) 3. Εδαφοτεχνική μελέτη (όπου απαιτείται) 4. Μελέτη ηλεκτροφωτισμού 5. Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή βεβαίωση Απαλλαγής από αρμόδια Υπηρεσία 6. ΣΑΥ & ΦΑΥ Εάν περιλαμβάνονται και έργα εσωτερικής οδοποιίας απαιτείται επιπλέον : 1. Οριζοντιογραφία 2. Μηκοτομές (όπου απαιτείται) 3. Οριστική μελέτη κατασκευής 4. Μελέτη τεχνικών έργων οδού 5. Μελέτη οριζόντιας κατακόρυφης σήμανσης (όπου απαιτείται) Β2. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (όπως αναφέρεται στη σελίδα 2) Β3. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι που ενσωματώνουν παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, κ.λ.π. κατά περίπτωση) που περιέχονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γνωμοδότηση άδειες από λοιπές κατά περίπτωση υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΠ, ΕΠΑΕ, κ.λ.π.) Λοιπές κατά περίπτωση άδειες (π.χ. σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ) Σε περιπτώσεις επέμβασης σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια πρέπει το έγγραφο χαρακτηρισμού από την αρμόδια Υπηρεσία (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ, κ.λ.π.) Θεώρηση Μελέτης από την Ε.Π.Α.Ε. 8

10 ΔΡΑΣΗ L322-2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΣΚΟΠΟ Β1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1. Έκθεση Σκοπιμότητας 2. Τοπογραφική Αποτύπωση 3.Οριστική μελέτη κατασκευής (Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική, Υδραυλική, Θερμομόνωσης, Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου και όποια άλλη απαιτείται κατά περίπτωση) 4. Εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται 5. Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή βεβαίωση Απαλλαγής από αρμόδια Υπηρεσία 6. ΣΑΥ & ΦΑΥ Β2. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (όπως αναφέρεται στη σελίδα 2) Β3. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (όπου απαιτείται) α) Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι που ενσωματώνουν παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, κ.λ.π. κατά περίπτωση) που περιέχονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων β) Γνωμοδοτήσεις άδειες από λοιπές κατά περίπτωση υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, κ.λ.π.) γ) Πολεοδομία (Οικοδομική άδεια) δ) Σε περιπτώσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων το έγγραφο χαρακτηρισμού από την αρμόδια Υπηρεσία (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ, κ.λ.π.) ε) Θεώρηση μελέτης από την Ε.Π.Α.Ε. Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όπως αναφέρεται στη σελίδα 3) 9

11 ΔΡΑΣΗ L323-1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΟΠΩΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ, ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Β1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Έκθεση Σκοπιμότητας 2. Τοπογραφική Αποτύπωση 3. Οριστική μελέτη κατασκευής (Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική, Τεχνικών Έργων Οδού όπου απαιτείται, Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου, Γεωτεχνική μελέτη, μελέτη Ηλεκτροφωτισμού) 4. Εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται 5. Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή βεβαίωση Απαλλαγής από αρμόδια Υπηρεσία 6. Φυτοτεχνική Μελέτη 7. ΣΑΥ & ΦΑΥ Β2. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (όπως αναφέρεται στη σελίδα 2) Β3. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (όπου απαιτείται) α) Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι που ενσωματώνουν παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, Δασών κ.λ.π. κατά περίπτωση) που περιέχονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων β) Γνωμοδοτήσεις άδειες από λοιπές κατά περίπτωση υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, κ.λ.π.) γ) Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αρμόδια Δασική Υπηρεσία) εάν πρόκειται για επεμβάσεις σε Δημόσια Δασική Έκταση. 10

12 ΔΡΑΣΗ L323-4 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΕΣ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Β1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Έκθεση Σκοπιμότητας 2. Τοπογραφική Αποτύπωση 3. Οριστική μελέτη κατασκευής (Ειδική Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική, Έργων Υποδομής όπου απαιτείται, Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου) 4. Εδαφοτεχνική μελέτη (όπου απαιτείται) 5. Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή βεβαίωση Απαλλαγής από αρμόδια Υπηρεσία 6. ΣΑΥ & ΦΑΥ 7. Μουσειολογική Μελέτη (εφόσον απαιτείται) Β2. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (όπως αναφέρεται στη σελίδα 2) Β3. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (όπου απαιτείται) Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι που ενσωματώνουν παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, κ.λ.π. κατά περίπτωση) που περιέχονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γνωμοδοτήσεις άδειες από λοιπές κατά περίπτωση υπηρεσίες (π.χ. Αρχαιολογίας, Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, κ.λ.π.) Πολεοδομία (Οικοδομική άδεια) Σε περιπτώσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων να υπάρχει χαρακτηρισμός από την αρμόδια Υπηρεσία (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ, κ.λ.π.) Τίτλοι Ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό νόμιμης κατοχής ή ενοικιαστήριο τουλάχιστον 20 ετών. Η Δράση δεν αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα Ορισμός Φορέα Λειτουργίας (Δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ.) Δεν είναι επιλέξιμες οποιεσδήποτε λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όπως αναφέρεται στη σελίδα 3) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μελέτες και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις αποτελούν βαθμολογούμενα δικαιολογητικά στο αντίστοιχο κριτήριο ωριμότητας κάθε ομάδας δράσεων. 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 5745826, 5762434, FAX. 5759547 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισμού (απορριφθείσες) είναι οι εξής:

Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισμού (απορριφθείσες) είναι οι εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 1/10/2013 Σήμερα στις Αρχάνες την 1/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, συνήλθε η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα