Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1

2 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου τη Ένωση Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμό : Προϋπολογισμό : ,03 (χωρί ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεση : ,01 ( χωρί ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεση : ,00 ( με ΦΠΑ) Διάρκεια 12 μήνε Διαδικασία Ανάθεση : Ανοικτό Διεθνή με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίε Διενέργεια Διαγωνισμού 19/11/13 Αποστολή στην Υπηρεσία Επισήμων 24/09/13 Εκδόσεων τη Ε.Ε: Δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : 04/10/13 Αποστολή και δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο 26/09/13 και 27-28/09/13 Κωδικό ΟΠΣ:

3 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Πίνακα Περιεχομένων Πίνακα Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 7 Συντομογραφίε... 7 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 8 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργία και Υλοποίηση... 8 Α1.1.2 Άλλοι Φορεί που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπέ (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τι απαιτήσει του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και τη λειτουργία του Φορέα Λειτουργία 11 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενη υποδομή Τεχνολογιών Πληροφορική και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντε επιτυχία του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Παράγοντε επιτυχία του Έργου, όπω του αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Α3. Λειτουργικέ και Τεχνικέ προδιαγραφέ Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικέ Υπηρεσίε Α3.2 Απαιτήσει Αρχιτεκτονική Συστήματο Α3.3 Τεχνολογίε και σχέδιο υλοποίηση Έργου Α3.4 Προδιαγραφέ Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού» Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη λογισμικού τεκμηρίωση και νέου πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου» Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών» Α3.5 Προδιαγραφέ Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.7 Διαλειτουργικότητα Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα Α3.10 Απαιτήσει Ασφάλεια Σ ε λ ί δ α

4 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Α3.11 Απαιτήσει Ευχρηστία Συστήματο Α3.12 Απαιτήσει Προσβασιμότητα Α3.13 Ελάχιστε απαιτήσει χρονοδιαγράμματο και Φάσει Έργου Α3.14 Χρονοδιάγραμμα Α3.15 Πίνακα Παραδοτέων Α3.16 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίηση Έργου Α4. Ελάχιστε προδιαγραφέ Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίε Εκπαίδευση Α4.2 Υπηρεσίε Πιλοτική και Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία Α4.3 Υπηρεσίε Εγγύηση «Καλή Λειτουργία» Α4.4 Υπηρεσίε Συντήρηση Α5. Μεθοδολογία Διοίκηση και Υλοποίηση Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικέ Υλοποίηση και Υποστήριξη Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκηση και υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α5.3 Ειδικέ προβλέψει (ρυθμίσει ) για τη διασφάλιση τη Ποιότητα των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου Α5.4 Σενάρια χρήση και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβή λειτουργικότητα συστημάτων και Έργου Σ ε λ ί δ α

5 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου Βασικοί στόχοι του έργου είναι η ψηφιοποίηση περιεχομένου του αρχείου τη Ένωση Κέντρου, η τεκμηρίωσή του, με σκοπό την διάσωση και διάθεση του σημαντικού αυτού πολιτιστικού πλούτου. Η τεκμηρίωση θα συνοδευτεί από την εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνολογιών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (open linked data), την ένταξη των μεταδεδομένων και εικονιδίων προεπισκόπηση στη Europeana, την ανάπτυξη εφαρμογή τεκμηρίωση και σύνδεση του υλικού με οντολογίε, την ανάπτυξη μια σύγχρονη, διαδραστική και πολυκαναλική πύλη καθώ και την ανάπτυξη σειρά εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών οι οποίε θα προσφέρονται σε πολλαπλέ εκδόσει για εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών με λειτουργικά τουλάχιστον ios και Android. Η δράση συνεπώ, συνδράμει σημαντικά στην επίτευξη εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών στόχων που επικεντρώνονται στη διάσωση διατήρηση και την παγκόσμια ανάδειξηπροβολή τη παγκόσμια πολιτιστική, επιστημονική και τεχνολογική κληρονομιά. Συγκεκριμένα η δράση θα υλοποιήσει τα παρακάτω πακέτα εργασία που θα περιλαμβάνονται σε ένα ολοκληρωμένο υποέργο: 1. Πακέτο Εργασία 1: Μελέτη Εφαρμογή. Ο Ανάδοχο σε διάστημα ενό (1) μηνό από την υπογραφή τη Σύμβαση του έργου και αφού μελετήσει και αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση και τι απαιτήσει του έργου, θα καταθέσει Μελέτη Εφαρμογή στην οποία θα αναλύονται οι Επιχειρησιακέ, Λειτουργικέ και Τεχνικέ Απαιτήσει του Έργου, η μεθοδολογία και τα αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχή, ο καθορισμό και μέθοδο καταγραφή δεικτών απόδοση του συνόλου τη λύση και των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, το πλάνο ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματο, σχέδιο διαλειτουργικότητα, μεθοδολογία και προγραμματισμό ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση, μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό τη εκπαίδευση και το πλάνο Διαχείριση Επικινδυνότητα. 2. Πακέτο Εργασία 2: Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού. Το έργο προβλέπει την καταγραφή, ψηφιοποίηση, ευρετηρίαση, απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων. Η τεκμηρίωση θα πραγματοποιηθεί με βάση σχήμα τεκμηρίωση του αρχείου τη Ε.ΔΗ.Κ που θα προτείνει ο ανάδοχο, το οποίο θα οριστικοποιηθεί στην μελέτη εφαρμογή καθώ με την χρήση ανοιχτών μεταδεδομένων που θα διασφαλίζουν την ελεύθερη και χωρί περιορισμού πρόσβαση σ αυτά τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική χρήση. 4 Σ ε λ ί δ α

6 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Η ψηφιοποίηση θα αφορά: Υλικό Είδο Ποσότητα/Μέγεθο Απαιτήσει Έγραφα από το αρχείο τη Ένωση Κέντρου Πολύτιμα έγγραφα τη πρώτη μεταπολιτευτική περιόδου (ΕΚ - ΝΔ) 150 βιβλία πολιτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντο Ανέκδοτε φωτογραφίε (ξεκινώντα από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου) Έγγραφα σελίδε ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Έγγραφα σελίδε ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Βιβλία σελίδε ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Φωτογραφίε φωτογραφίε ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Το σύνολο το υλικού είναι σε μέτρια προ κακή κατάσταση λόγω του μη επαρκού τρόπου αποθήκευση και προστασία. 3. Πακέτο Εργασία 3: Ανάπτυξη λογισμικού τεκμηρίωση και νέου πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου. Το λογισμικό τεκμηρίωση θα υποστηρίζει το σχήμα τεκμηρίωση και τα καθοδηγεί στην εφαρμογή τεχνολογιών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked open data) για το πολιτιστικό περιεχόμενο που θα ψηφιοποιηθεί και θα τεκμηριωθεί στο πρώτο πακέτο εργασία. Επίση θα υποστηρίζει την αυτόματη εξαγωγή επιλεγμένων μεταδεδομένων για την ένταξη του περιεχομένου στο Ευρωπαϊκό πολιτιστικό απόθεμα τη Europeana, στο ΕΚΤ και τη WikiPedia, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Το ψηφιακό περιεχόμενο θα συμπεριληφθεί στο ενιαίο κατάλογο ψηφιακών πολιτιστικών πόρων μέσω τη απόθεση των πόρων στι υποδομέ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωση (έχει υπογραφεί ειδική σύμβαση). Μέσω του πολυκαναλικού δικτυακού τόπου θα προβάλλεται το πολιτιστικό υλικό, θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τι δράσει τη Ε.ΔΗ.Κ. και θα προσφέρονται εξατομικευμένε πληροφορίε. Επιπλέον θα γίνει διασύνδεσή του κόμβου με μέσα κοινωνική δικτύωση. 5 Σ ε λ ί δ α

7 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου 4. Πακέτο Εργασία 4: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών. Περιλαμβάνουν: (1) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η ιστορία τη Ένωση Κέντρου», (2) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Παρακολουθώντα τα γεγονότα μέσα από τα μάτια σπουδαίων προσωπικοτήτων», (3) Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού (serious game) που με μορφή περιπέτεια - θα εκτυλίσσεται στην Ελλάδα στη εποχή τη «ανασυγκρότηση», και (4) Εκπαιδευτική Πολιτιστική εφαρμογή: Διαδραστικό Χρονολόγιο ιστορία και πολιτισμού. Οι παραπάνω εφαρμογέ θα αναπτυχθούν σε πολλαπλέ εκδόσει για εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών με λειτουργικά τουλάχιστον ios και Android. Οι εφαρμογέ θα είναι ανοικτέ και επαναχρησιμοποιήσιμε, χρησιμοποιώντα τα δεδομένα από το λογισμικό τεκμηρίωση (αποθετήριο), των οποίων η διαχείριση θα γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού με στόχο την συνεχή του ανανέωση και προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων, ερωτήσεων και σεναρίων από εξουσιοδοτημένου χρήστε. 5. Πακέτο Εργασία 5: Εκπαίδευση Χρηστών. Θα γίνει εκπαίδευση των χρηστών (Διαχειριστέ, τεκμηριωτέ, ψηφιοποιητέ, απλοί χρήστε, τεχνικοί κλπ.). Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει 7 μήνε από την έναρξη του έργου (τρει μήνε πριν την έναρξη τη πιλοτική λειτουργία ) και θα έχει διάρκεια τριών(3) μηνών. 6. Πακέτο εργασία 6: Πιλοτική Λειτουργία. Ο Ανάδοχο τον 10ο μήνα του χρονοδιαγράμματο του έργου θα κληθεί να υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματο και του χρήστε κάτω από πραγματικέ συνθήκε λειτουργία εξασφαλίζοντα την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τριών μηνών (πιλοτική λειτουργία). Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχο θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με του υπεύθυνου του ΚΕΑΕΠ και θα παρέχει υποστήριξη με φυσική παρουσία τουλάχιστον ενό (1) εξειδικευμένου τεχνικού του, όποτε αυτό ζητείται. Πριν την έναρξη τη πιλοτική λειτουργία το σύνολο των διαδικτυακών εφαρμογών θα πρέπει να έχει μεταφερθεί σε cloud data center και θα πρέπει να έχει γίνει τελικό έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητα και ανοιχτών δεδομένων, και μεταφόρτωση των μεταδεδομένων και αντιγράφων ασφαλεία στο ΕΚΤ. 6 Σ ε λ ί δ α

8 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίε - ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφορά - ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - ΟΔΕ Ομάδα Διοίκηση Έργου - ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση - ISO International Organization for Standardization - WS Web Services - PDF Portable Document FormatODT Open Document Format - JPEG Joint Photographic Experts Group - XML Extensible Markup Language - DPI Dots per inch - TIFF Tagged Image File Format - OCR Optical Character Recognition - UTF Unicode Transformation Formats - MODS Metadata Object Description Schema - CDWA Categories for the Description of Works of Art - EAD Encoded Archival Description - EDM Europeana Data Model - RDF Resource Description Framework - OWL Web Ontology Language - CIDOC-CRM Committee on Documentation-Conceptual Reference Model - LIDO Lightweight Information Describing Objects - CERIF Common European Research Information Format - OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting - URL Uniform Resource Locator - HTTP Hypertext Transfer Protocol - SKOS Simple Knowledge Organization System - SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service - ESE Europeana Semantic Elements - LTO Linear Tape-Open - ΚΕ.Α.ΕΠ Κέντρο Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα - Ε.ΔΗ.Κ. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου 7 Σ ε λ ί δ α

9 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΥΔ ΨΣ Κέντρο Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα (ΚΕ.Α.ΕΠ) Κέντρο Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα (ΚΕ.Α.ΕΠ) an.gov.gr Βλ. παρ. Α1.1.1 Βλ. παρ. Α1.1.1 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωση (ΕΚΤ) Βλ. παρ. Α1.1.2 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργία και Υλοποίηση Το Κέντρο Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα ΚΕ.Α.ΕΠ. (πρώην Ινστιτούτο Περιφερειακή Ανάπτυξη - ΙΝ.ΠΑ.) ιδρύθηκε στην Αθήνα στι 8 Μαρτίου 1997 με σκοπού : Την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που στοχεύουν στην ισόρροπη ανάπτυξη τη πατρίδα μα Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιμόρφωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων Την εκπόνηση ερευνητικών, αναπτυξιακών ή περιβαλλοντολογικών μελετών. Επίση εκπόνηση μελετών αγορά Εργασία. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών, προγραμμάτων εξοικονόμηση ενέργεια, οργάνωση τη πρόληψη, κ.λ.π. Την προετοιμασία, παρακολούθηση, εκτέλεση προγραμμάτων συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και κοινοτικών πρωτοβουλιών. Την ανάληψη δράσεων που αποσκοπούν στη μεταφορά Τεχνολογία και Τεχνογνωσία στι 13 περιφέρειε τη χώρα. Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επιχειρήσεων Την διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών εκδηλώσεων και έκδοση εντύπων. 8 Σ ε λ ί δ α

10 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Στι 24/05/2007 ο φορέα μα εγγράφτηκε και πιστοποιήθηκε στο Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) τη ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - Υ.Δ.Α.Σ. (αριθμό μητρώου 460) και διεύρυνε του σκοπού του ω έξη : Να συνεισφέρει στην δημιουργία αισθημάτων φιλία και συναδέλφωση των λαών τη Ελλάδα με τι υπόλοιπε Βαλκανικέ χώρε. Να δημιουργήσει διαύλου επικοινωνία με του λαού των αναπτυσσομένων χωρών. Να προσφέρει βοήθεια στου οικονομικού μετανάστε σε σχέση με την εύρεση εργασία, την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση των παιδιών του, και την νομική υποστήριξη του. Να παρέχει, μέσα από ανάλογα προγράμματα, πολιτιστική, εκπαιδευτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια στι αναπτυσσόμενε χώρε. Να συνεισφέρει στην καταπολέμηση τη ξενοφοβία και του ρατσισμού Να βοηθήσει στην προσέγγιση των λαών των αναπτυσσόμενων και των βιομηχανικών χωρών. Να προβεί σε έρευνε και μελέτε σε σχέση με την ανάπτυξη των χωρών του τρίτου κόσμου και τι επιπτώσει τη μετανάστευση στι χώρε προέλευση στι χώρε προέλευση και υποδοχή. Να συνεργαστεί με Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται σε ανάλογα πεδία. Να παρεμβαίνει στι χώρε προέλευση σε καιρού κρίση (πόλεμο, θεομηνίε κτλ). Η Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.) είναι η ιστορική συνέχεια τη προδικτατορική Ένωση Κέντρου με Αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου, που ιδρύθηκε το 1961, μετονομάστηκε σε Ένωση Κέντρου Νέε Δυνάμει μετά την Μεταπολίτευση, με Αρχηγό τον Γεώργιο Μαύρο και πήρε την σημερινή τη ονομασία το Τον Γεώργιο Μαύρο διαδέχθηκε ο υπουργό του Γεωργίου Παπανδρέου, Ιωάννη Ζίγδη και μετά τον θάνατό του και μέχρι σήμερα ο Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Νεοκλή Σαρρή. Η ιστορική πορεία τη Ε.ΔΗ.Κ. ξεκινά από το Κόμμα Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου και περιλαμβάνει σειρά προσωπικοτήτων μεταξύ των οποίων οι Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Θεμιστοκλή Σοφούλη, Νικόλαο Πλαστήρα, Γεώργιο Καφαντάρη, Σοφοκλή Βενιζέλο, όλοι του πρωθυπουργοί, αλλά και νεότεροι όπω ο Αλέξανδρο Παναγούλη και ο Κώστα Γιωργάκη. Η σημαντική αυτή πορεία καταγράφεται στο αρχείο τη ΕΔΗΚ., πρόκειται για έναν πραγματικό θησαυρό τη νεώτερη πολιτική Ιστορία, καθώ εκτό από το στενά κομματικό υλικό περιέχει σημαντικό όγκο ντοκουμέντων από την κομματική και κυβερνητική δράση τη προδικτατορική περιόδου (Κόμμα Φιλελευθέρων, Ε.Π.Ε.Κ., Ένωση Κέντρου), πολύτιμα έγγραφα τη πρώτη μεταπολιτευτική περιόδου (ΕΚ - ΝΔ), περίπου τίτλου βιβλίων, χιλιάδε ανέκδοτε 9 Σ ε λ ί δ α

11 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου φωτογραφίε (ξεκινώντα από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου) και το προσωπικό αρχείο του εκλιπόντο Προέδρου μα Ιωάννη Ζίγδη, που ξεκινά από το Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μια πλήρη σειρά σπάνιων βιβλίων-εκδόσεων για τον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, την Μαύρη Βίβλο τη Ένωση Κέντρου για τι εκλογέ του 1961, το αφιέρωμα στο Σοφοκλή Βενιζέλο και το σπουδαίο επτάτομο έργο τη Επιτροπή Ανασυγκροτήσεω τη United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA ) με αναφορέ και χάρτε για όλα όσα απασχολούν την σημερινή ειδησεογραφία και που δεν υπάρχει πλέον ούτε στη βιβλιοθήκη του ΙΓΜΕ!. Επίση οι προτάσει τη επιτροπή προγράμματο τη Ένωση Κέντρου με τι εισηγήσει του Ευάγγελου Παπανούτσου και ιδιόχειρε παρατηρήσει του προέδρου τη επιτροπή Ιωάννη Ζίγδη. Τέλο, όσον αφορά τι φωτογραφίε εκατόν είκοσι ανέκδοτε τη περιόδου Ελευθερίου Βενιζέλου και εκατοντάδε άλλε όλων των υπόλοιπων περιόδων. Α1.1.2 Άλλοι Φορεί που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Ο δικαιούχο του έργου έχει υπογράψει πλαίσιο συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωση. Το αντικείμενο του Πλαισίου Συνεργασία του Δικαιούχου και του ΕΚΤ είναι η απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων του Δικαιούχου, και των αντίστοιχων μεταδεδομένων αυτών, στην υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ, με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματο. Για το σκοπό αυτό το ΕΚΤ θα προσφέρει στον Δικαιούχο τι απαραίτητε τεχνολογικέ υποδομέ και υπηρεσίε για τη βιώσιμη οργάνωση, διάθεση, διατήρηση και ευρετηρίαση του ψηφιακού πολιτιστικού υλικού που διαθέτει και των μεταδεδομένων του. Η υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου που θα παρέχει το ΕΚΤ βασίζεται σε τεχνολογίε αιχμή, (εικονικοποίηση συστημάτων, παροχή «Υπηρεσιών Νέφου» Software as a Service Cloud για ψηφιακό περιεχόμενο από το ΕΚΤ, ανοικτά δεδομένα και ανοικτά πρότυπα) και εξασφαλίζει ασφαλή και διατηρήσιμη λειτουργία καθώ και την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των υποδομών διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου με βάση διεθνή πρότυπα. 10 Σ ε λ ί δ α

12 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπέ (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού-Επιτροπή Εξέταση Προσφυγών Για τι ανάγκε διενέργεια του Διαγωνισμού του Έργου σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη θα συγκροτηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή δύο (2) Επιτροπέ, μία (1) «Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού» και μία (1) «Επιτροπή Εξέταση Προσφυγών». Τα μέλη του με του αναπληρωτέ του, που θα είναι διαφορετικά σε κάθε Επιτροπή, θα είναι άτομα με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο τη υπό ανάθεση σύμβαση. Η «Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού» θα είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του αποτελέσματο και η «Επιτροπή Εξέταση Προσφυγών» για την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων και προσφυγών. Επιτροπή Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου. Για τι ανάγκε υλοποίηση του Έργου τη παρούσα Διακήρυξη θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή «Επιτροπή Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου (Ε.Π.Ε.)». Τα μέλη που θα αποτελούν την Ε.Π.Ε. θα έχουν σημαντική εμπειρία σε συναφή έργα και την απαραίτητη εξειδίκευση που απαιτεί το παρόν έργο. Αρμοδιότητα τη Ε.Π.Ε. αποτελεί η προετοιμασία και παρακολούθηση τη υλοποίηση του Έργου, η λήψη αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του έργου, η διοίκηση και συντονισμό των επιμέρου εργασιών του, καθώ και η τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντο Έργου. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τι απαιτήσει του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και τη λειτουργία του Φορέα Λειτουργία Οι υπηρεσίε και λειτουργίε του Το ΚΕ.ΑΕ.Π σχετίζονται κυρίω με: Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που στοχεύουν στην ισόρροπη ανάπτυξη τη πατρίδα μα Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιμόρφωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων Εκπόνηση ερευνητικών, αναπτυξιακών ή περιβαλλοντολογικών μελετών. Επίση εκπόνηση μελετών αγορά Εργασία. 11 Σ ε λ ί δ α

13 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών, προγραμμάτων εξοικονόμηση ενέργεια, οργάνωση τη πρόληψη, κ.λ.π. Προετοιμασία, παρακολούθηση, εκτέλεση προγραμμάτων συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και κοινοτικών πρωτοβουλιών. Ανάληψη δράσεων που αποσκοπούν στη μεταφορά Τεχνολογία και Τεχνογνωσία στι 13 περιφέρειε τη χώρα. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επιχειρήσεων Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών εκδηλώσεων και έκδοση εντύπων. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μονάδα παρακολούθηση και Διαχείριση Έργων Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών Νομικοί Σύμβουλοι Τμήμα Διαχείριση Τμήμα παρακολούθηση και πιστοποίηση έργων Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι υφιστάμενε επιχειρησιακέ διεργασίε που αυτοματοποιούνται από τι υπηρεσίε που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου είναι οι παρακάτω: Διαχείριση πολιτιστικού αποθέματο. Η διαχείριση έω σήμερα πραγματοποιείται με αναλογικό τρόπο που υποστηρίζεται από εφαρμογέ διαχείριση που δεν ανταποκρίνονται στι συγκεκριμένε ανάγκε τη Ε.ΔΗ.Κ.. Τα συστήματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 12 Σ ε λ ί δ α

14 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου του έργου θα υποστηρίξουν την πλήρη και αυτοματοποιημένη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματο βάσει διεθνών προτύπων μεταδεδομένων και ανοικτών προτύπων. Δημιουργία εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών με στόχο την ενεργητική και ψυχαγωγική μάθηση, την αλληλεπιδραστική πληροφόρηση και τη βιωματική προσέγγιση. Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενη υποδομή Τεχνολογιών Πληροφορική και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΑΕΠ), θα αξιοποιήσει τι υποδομέ του ΕΚΤ, αποθέτοντα εκεί και διαθέτοντα μέσα από αυτό του ψηφιακού πολιτιστικού πόρου που διαθέτει, και των αντίστοιχων μεταδεδομένων αυτών όπω θα προκύψουν στην διάρκεια του έργου. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται πόροι αλλά και αξιοποιούνται υφιστάμενε δομέ με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακα. Το έργο περιλαμβάνει όλε τι απαραίτητε δράσει (ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση, ανοικτά δεδομένα και πολυκαναλική διάθεση) και ακολουθεί όλε τι συστάσει τη πρόσκληση (αποθετήριο, cloud, ανοικτά δεδομένα, διαλειτουργικότητα) για την ολοκληρωμένη διάθεση του πολιτιστικού αποθέματο του φορέα στο ευρύ κοινό. Το λογισμικό τεκμηρίωση θα υποστηρίζει και θα καθοδηγεί στην εφαρμογή τεχνολογιών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked open data) για το πολιτιστικό περιεχόμενο που θα ψηφιοποιηθεί και θα τεκμηριωθεί αλλά και για περιεχόμενο που και μελλοντικά θα προστίθεται στο σύστημα. Επίση, θα υποστηρίζει την αυτόματη εξαγωγή επιλεγμένων μεταδεδομένων για την ένταξη του περιεχομένου στο Ευρωπαϊκό πολιτιστικό απόθεμα τη Europeana, στο ΕΚΤ και τη WikiPedia, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Το λογισμικό θα συνδέεται με το ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο θα συμπεριληφθεί στον ενιαίο κατάλογο ψηφιακών πολιτιστικών πόρων στι υποδομέ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωση (έχει υπογραφεί ειδική σύμβαση). Ο Φορέα με τον εξοπλισμό που διαθέτει εξασφαλίζει όλη την αναγκαία υποδομή για την βιωσιμότητα του έργου, ενώ θα μπορεί να υποστηρίξει την συνέχεια του, τον εμπλουτισμό και την συμπλήρωση του περιεχομένου. Η ευρεσιμότητα του περιεχομένου εξασφαλίζεται από την ένταξη του υλικού στην Europeana, στο ΕΚΤ και τη WikiPedia και τι δυνατότητε του λογισμικού τεκμηρίωση που θα αναπτυχθεί να προσφέρει ανοικτέ διεπαφέ πρόσβαση στο υλικό από οποιαδήποτε τρίτη εφαρμογή (Το λογισμικό τεκμηρίωση που θα αναπτυχθεί θα προσφέρει Υπηρεσίε Διαδικτύου (Web Services) με βάση το πρότυπο OAI-PMH για τη συλλογή των μεταδεδομένων από την υπηρεσία καταλόγου του ΕΚΤ). Επίση το υλικό θα τεκμηριωθεί ακολουθώντα κατ' ελάχιστον το πρότυπο μεταδεδομένων 13 Σ ε λ ί δ α

15 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Dublin Core, προσφέροντα εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω του ευρέω διαδεδομένου αυτού προτύπου. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει και ένταξη του ανοικτού ψηφιακού τεκμηριωμένου περιεχόμενου που θα παραχθεί, στι υπηρεσίε Καταλόγου και Απόθεση και διαφύλαξη του ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ. Τα δεδομένα θα διατίθενται από σταθερό URI (Τα αποθετήρια του ΕΚΤ θα λειτουργούν ω τα κύρια σημεία σταθερή διάθεση του περιεχομένου), χωρί τεχνικού περιορισμού, με δυνατότητα περαιτέρω χρήση με περιορισμού στην εμπορική χρήση. Για το σταθερό URI Θα χρησιμοποιηθούν μόνιμοι προσδιοριστέ διευθύνσεων (persistent identifiers), εξασφαλίζοντα μια σταθερή διεύθυνση αναφορά στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το πρότυπο HANDLE system/ RFC3652 ή άλλο αντίστοιχο. Με βάση του μόνιμου προσδιοριστέ θα μπορούν να δημιουργηθούν και να υποστηριχθούν εφαρμογέ linked data με ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα φιλοξενούμενο και έχοντα ω σταθερό σημείο απόθεση την υποδομή του ΕΚΤ, για συμπερίληψη και σε άλλε προηγμένε εφαρμογέ. 14 Σ ε λ ί δ α

16 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντε επιτυχία του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Βασικοί στόχοι του έργου είναι η ψηφιοποίηση περιεχομένου του αρχείου τη Ένωση Κέντρου, η τεκμηρίωσή του, με σκοπό την διάσωση και διάθεση του σημαντικού αυτού πολιτιστικού πλούτου. Η τεκμηρίωση θα συνοδευτεί από την εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνολογιών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (open linked data), την ένταξη των μεταδεδομένων και εικονιδίων προεπισκόπηση στη Europeana, την ανάπτυξη εφαρμογή τεκμηρίωση και σύνδεση του υλικού με οντολογίε, την ανάπτυξη μια σύγχρονη, διαδραστική και πολυκαναλική πύλη καθώ και την ανάπτυξη σειρά εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών οι οποίε θα προσφέρονται σε πολλαπλέ εκδόσει για εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών με λειτουργικά τουλάχιστον ios και Android. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πρωτοβουλίε και πολιτικέ που καθιστούν την ψηφιοποίηση απαραίτητη για τη διάσωση διατήρηση και την ανάδειξη προβολή τη Πολιτιστική και Επιστημονική Κληρονομιά. Για παράδειγμα, μνημεία, εκθέματα και πολύτιμα χειρόγραφα καταστρέφονται με την πάροδο του χρόνου, αρχαιολογικά αντικείμενα βυζαντινέ εικόνε έχουν κλαπεί. Με την ψηφιοποίηση δημιουργείται ένα ψηφιακό απόθεμα (digital repository), με κείμενα, φωτογραφίε, video κ.ά., στο οποίο αποθηκεύεται και διασώζεται η πληροφορία για το πολιτιστικό αγαθό. Επιπλέον, το απόθεμα χρησιμοποιείται για κάθε είδου εκδόσει, για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη, την παγκόσμια προβολή και ανάδειξη τη πολιτιστική κληρονομιά μέσα από το Διαδίκτυο, καθώ και την προσέλκυση επισκεπτών στου αντίστοιχου χώρου. Τα οφέλη για το ευρύ κοινό είναι σημαντικά καθώ πολύτιμο πολιτιστικό περιεχόμενο με μεγάλη αξία για τη δια βίου παιδία και εκπαίδευση γίνεται διαθέσιμο σε μορφή ανοικτή και σημασιολογικά συνδεδεμένη γεγονό που μεγιστοποιεί τι δυνατότητε αναζήτηση, εξόρυξη και μετά-αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου για πολύπλευρη χρήση. Το κράτο ωφελείται καταρχήν από τη δημιουργία υποδομών ανάδειξη του εθνικού πολιτιστικού πλούτου σε διεθνέ επίπεδο, η οποία ανάδειξη οδηγεί στην ενίσχυση του τουρισμού και τη περιφερειακή ανάπτυξη. Σε δεύτερο επίπεδο το κράτο ενισχύει τη σύνδεση πολιτισμού και εκπαίδευση και ψυχαγωγία αναβαθμίζοντα το επίπεδο των υπηρεσιών προ την κοινωνία. Οι πολίτε ταυτόχρονα αποκτούν πρόσβαση σε νέε και ηλεκτρονικέ υπηρεσίε που υποστηρίζουν την πολιτιστική του ενημέρωση, παιδεία και μόρφωση. Βάσει των αρχών αυτών δημιουργήθηκε η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European Digital Library (www.europeana.eu) η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα των χωρών τη Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διεθνή πρακτική σε αντίστοιχα έργα περιλαμβάνει: 15 Σ ε λ ί δ α

17 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου 1. Την ορθή και βάσει καλών πρακτικών και τεχνικών προτύπων ψηφιοποίηση του αναλογικού περιεχομένου. 2. Ακολουθεί η επιστημονική τεκμηρίωση του ψηφιακού αποθέματο που παράγεται με τη χρήση διεθνών προτύπων μεταδεδομένων, τα οποία αντιστοιχίζονται με αντίστοιχα πρότυπα διεθνών πρωτοβουλιών όπω η Europeana και η Wikipedia έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή διαλειτουργικότητα το αποθέματο με αντίστοιχε μηχανέ πολιτιστική αναζήτηση. 3. Αναπτύσσεται σε ανώτερο επίπεδο η σημασιολογική έκδοση του τεκμηριωμένου ψηφιακού αποθέματο εφαρμόζοντα τεχνικέ ανοικτών και διασυδεδεμένων δεδομένων (Linked Open Data) στα υπάρχοντα μεταδεδομένα. 4. Αναπτύσσονται οι σχετική εφαρμογέ και υπηρεσίε διαδικτύου ανάδειξη και πρόσβαση στο περιεχόμενο που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα ευχρηστία και προσβασιμότητα από το ευρύ κοινό αλλά και από άτομα με ειδικέ ανάγκε. 5. Καθορίζονται και εφαρμόζονται στρατηγικέ και τεχνικέ μακροπρόθεσμη διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου. 6. Καθορίζονται και εφαρμόζονται τεχνικέ απόθεση του συνόλου ή μέρου των μεταδεδομένων αλλά και του ψηφιακού περιεχομένου σε αποθετήρια ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου (εθνικά ή διεθνή π.χ. CulturItalia, ΕΚΤ, Europeana κ.α.) ή / και σε Υπολογιστικά Σύννεφα για τον πολιτισμό (Cloud Computing Facilities π.χ. LOD για τον πολιτισμό). Το συγκεκριμένο βήμα συχνά επιλέγεται και από οργανισμού που δεν έχουν τι υποδομέ και τη δυνατότητα να συντηρούν το ψηφιακό του απόθεμα σε τοπικά συστήματα. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το state of the art σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Έργα όπω είναι τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ICT PSP τη Ευρωπαϊκή Ένωση π.χ. τα ΑΤΗΕΝΑ, Linked Heritage, Europeana Photography κ.α. Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι: Όφελο εξοικονόμηση πόρων για τη δημόσια διοίκηση αναγκαιότητα τη υπηρεσία σε σχέση με του Περιγραφή Το ΚΕ.Α.ΕΠ., θα αξιοποιήσει τι υποδομέ του ΕΚΤ, αποθέτοντα εκεί και διαθέτοντα μέσα από αυτό του ψηφιακού πολιτιστικού πόρου τη Ένωση Κέντρου, και των αντίστοιχων μεταδεδομένων αυτών όπω θα προκύψουν στην διάρκεια του έργου. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται πόροι αλλά και αξιοποιούνται υφιστάμενε δομέ δημιουργώντα οικονομίε κλίμακα. Η ιστορική πορεία τη Ε.ΔΗ.Κ. ξεκινά από το Κόμμα Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου και περιλαμβάνει σειρά προσωπικοτήτων μεταξύ των οποίων οι Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Θεμιστοκλή Σοφούλη, Νικόλαο 16 Σ ε λ ί δ α

18 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου αποδέκτε Πλαστήρα, Γεώργιο Καφαντάρη, Σοφοκλή Βενιζέλο, όλοι του πρωθυπουργοί, αλλά και νεότεροι όπω ο Αλέξανδρο Παναγούλη και ο Κώστα Γιωργάκη. Η σημαντική αυτή πορεία καταγράφεται στο αρχείο τη Ένωση Κέντρου. Πρόκειται για έναν πραγματικό θησαυρό τη νεώτερη πολιτική Ιστορία, καθώ εκτό από το στενά κομματικό υλικό περιέχει σημαντικό όγκο ντοκουμέντων από την κομματική και κυβερνητική δράση τη προδικτατορική περιόδου (Κόμμα Φιλελευθέρων, Ε.Π.Ε.Κ., Ένωση Κέντρου), πολύτιμα έγγραφα τη πρώτη μεταπολιτευτική περιόδου (ΕΚ - ΝΔ), περίπου τίτλου βιβλίων, χιλιάδε ανέκδοτε φωτογραφίε (ξεκινώντα από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου) και το προσωπικό αρχείο του εκλιπόντο Προέδρου μα Ιωάννη Ζίγδη, που ξεκινά από το ιδιαιτερότητα Η Ε.ΔΗ.Κ. στερείται των απαιτούμενων πόρων για την εξασφάλιση των βιβλιοθηκονομικών και υλικοτεχνικών προϋποθέσεων, που θα επέτρεπαν τη διάσωση, αλλά και την αξιοποίησή του, με αποτέλεσμα να φθείρεται καθημερινά και να απειλείται μεσοπρόθεσμα με καταστροφή. Η ψηφιακή αποτύπωσή του, η έκθεσή του στο διαδίκτυο και το άνοιγμά του στου ερευνητέ θα αποτελούσαν σημαντική προσφορά στην επιστημονική κοινότητα. πληθυσμό στόχο βαθμό ολοκλήρωση τη παρέμβαση Το έργο αναφέρεται σε όλου του πολίτε. Υλοποιούνται εφαρμογέ για τον πολίτη που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα προσβασιμότητα και εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα. Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν τρία εκπαιδευτικά παιχνίδια για τον πολίτη που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση και μία πολιτιστική εκπαιδευτική εφαρμογή. Το έργο περιλαμβάνει όλε τι απαραίτητε δράσει (ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση, ανοικτά δεδομένα και πολυκαναλική διάθεση) και ακολουθεί όλε τι συστάσει τη πρόσκληση (αποθετήριο, cloud, ανοικτά δεδομένα, διαλειτουργικότητα) για την ολοκληρωμένη διάθεση του πολιτιστικού αποθέματο του φορέα στο ευρύ κοινό. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Το έργο αναφέρεται σε όλου του πολίτε. Υλοποιούνται εφαρμογέ για τον πολίτη που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα προσβασιμότητα και εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα. Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν τρία εκπαιδευτικά παιχνίδια για τον πολίτη που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση και μία πολιτιστική εκπαιδευτική εφαρμογή. 17 Σ ε λ ί δ α

19 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Οι στόχοι του έργου είναι οι παρακάτω: Στόχο 1: Η Ανάπτυξη ενό δικτυακού κόμβου για την παρουσία και προβολή του αρχείου τη Ε.ΔΗ.Κ. στο ευρύ κοινό. Στόχο 2: Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών για την εκπαίδευση των επισκεπτών με βάση το ψηφιοποιημένο αρχείο τη Ε.ΔΗ.Κ. Στόχο 3: Η ψηφιακή διάθεση τεκμηρίων τη Ε.ΔΗ.Κ. μέσω πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου Μετρήσιμο Στόχο Τιμή Ποσοστό αύξηση των δικτυακών επισκεπτών μέσω τη δικτυακή πύλη 100% Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών >=3 # τεκμηρίων που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμα Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου Α2.4 Παράγοντε επιτυχία του Έργου, όπω του αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Κρίσιμοι παράγοντε για την επιτυχία του έργου είναι οι εξή : Η συμμόρφωση με το σύνολο των ποιοτικών, τεχνικών και ποσοτικών προδιαγραφών, όπω αυτέ εξειδικεύονται στι ενότητε που ακολουθούν. Ο ορθό σχεδιασμό και η έμφαση στι εργασίε του λογισμικού τεκμηρίωση και των εκπαιδευτικών εφαρμογών με στόχο να αναπτυχθούν λειτουργικέ, τεχνολογικά προηγμένε εφαρμογέ. Η επιτυχή ανταπόκριση στι «ευαίσθητε» εργασίε τη τεκμηρίωση, σε συμμόρφωση με το αυστηρό πλαίσιο προδιαγραφών και προτύπων που καθορίζονται από το ΕΚΤ. Διασφάλιση τη απρόσκοπτη επικοινωνία κατά την διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και τη Αναθέτουσα Αρχή. Διασφάλιση τη ακεραιότητα παλιών τεκμηρίων που ενδέχεται να είναι σε κακή κατάσταση, ώστε να μην επιβαρυνθούν από την διαδικασία τη ψηφιοποίηση. Όλα τα παραδοτέα του έργου για να κριθούν ω επιτυχώ υλοποιημένα θα πρέπει να παρουσιάζουν ορθότητα ω προ το τεχνολογικό αποτέλεσμα. 18 Σ ε λ ί δ α

20 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Κρίσιμο Παράγοντα Επιτυχία Ψηφιοποίηση και προστασία του υλικού Τεκμηρίωση του Υλικού Ανάπτυξη συστημάτων Διασφάλιση τη απρόσκοπτη επικοινωνία κατά την διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και τη Αναθέτουσα Αρχή. Τύπο 1 O T T Ο Σχετικέ Ενέργειε Αντιμετώπιση Η ψηφιοποίηση θα γίνει υπό την συνεχή επίβλεψη του φορέα λειτουργία Η τεκμηρίωση θα πρέπει να βασιστεί στο σχήμα τεκμηρίωση το οποίο θα βασιστεί σε διεθνή πρότυπα και θα συμφωνηθεί με τα στελέχη του φορέα. Τα συστήματα θα πρέπει να αναπτυχθούν με μια μεθοδολογία που να υποστηρίζει την ανάπτυξη δύο ή και περισσοτέρων πρωτοτύπων πριν την παραλαβή των τελικών συστημάτων. Έμφαση στην λειτουργικότητα και την τεχνολογική καινοτομία. Οργάνωση συχνών συναντήσεων μεταξύ αναθέτουσα αρχή και αναδόχου. Αναφέρεται ότι η αναθέτουσα αρχή έχει λάβει υπόψη όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκκαθάριση δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία για το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί στο παρόν έργο. 1 Τ = Τεχνικό /Τεχνολογικό, Ο = Οργανωτικό, Δ = Διοικητικό, Κ = Κανονιστικό 19 Σ ε λ ί δ α

21 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Α3. Λειτουργικέ και Τεχνικέ προδιαγραφέ Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικέ Υπηρεσίε Περιγραφή Υπηρεσία Υπηρεσία ένταξη περιεχομένου μεταδεδομένων στο Ευρωπαϊκό πολιτιστικό απόθεμα τη Europeana, στο ΕΚΤ και την Wikipedia, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Υπηρεσία εκπαιδευτικών παιχνιδιών Υπηρεσία Χρονολογίου Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο Υλικό Ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο Υλικό Ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο Υλικό Στοιχεία αποτελέσματο (δεδομένα εξόδου) Ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο Υλικό Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Υλικό Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Υλικό Παρατηρήσει (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποί ηση», επίπεδο Υπηρεσία κλπ.) Α3.2 Απαιτήσει Αρχιτεκτονική Συστήματο Το σύστημα θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη εφαρμογών που απαιτούν δυναμικά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο: Διαχείριση δεδομένων Προσπέλαση σε βάσει δεδομένων Ασφάλεια στη μετάδοση και αποθήκευση τη πληροφορία Ανάλυση Δεδομένων Επικοινωνία με άλλε Πηγέ / Βάσει Δεδομένων Η αρχιτεκτονική των εφαρμογών θα είναι τριών επιπέδων (three-tier architecture), ώστε να παρέχει αυξημένη απόδοση, ευελιξία, συντηρησιμότητα και επαναχρησιμοποίηση (performance, flexibility, maintainability and reusability), ενώ ταυτόχρονα η πολυπλοκότητα τη κατανεμημένη επεξεργασία να είναι αδιαφανή προ τον χρήστη. Η κατανεμημένη αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (όπω διαγράφεται στο παρακάτω σχήμα), περιλαμβάνει: 20 Σ ε λ ί δ α

22 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Αρχιτεκτονική Τριών Επιπέδων Περιβάλλον Διεπαφή (User System Interface) Διαχείριση Διεργασιών (Process Management) Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (Database Management) Πρώτο Επίπεδο: User Logic-Περιβάλλον Διεπαφή Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στο Περιβάλλον Διεπαφή με το χρήστη στο οποίο ανήκουν οι υπηρεσίε των χρηστών. Δεύτερο Επίπεδο: Business Logic-Διαχείριση Διεργασιών Το μεσαίο επίπεδο παρέχει τι υπηρεσίε Διαχείριση Διεργασιών (Process Management services). Το μεσαίο επίπεδο είναι εκείνο που βελτιώνει την απόδοση, την ευελιξία, τη συντηρησιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση καθιστώντα την λογική των διεργασιών κεντρική. Η κεντρική λογική των διεργασιών καθιστά τη διαχείριση του συστήματο ευκολότερη καθώ οι αλλαγέ θα πραγματοποιούνται σε ένα μόνο σημείο (στο μεσαίο επίπεδο) και θα είναι διαθέσιμε από όλα τα υποσυστήματα του συνολικού συστήματο. Τρίτο Επίπεδο: Data Logic Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει του τρόπου διασύνδεση με τη βάση δεδομένων και άλλα εξωτερικά συστήματα, για την ανάκτηση και αποθήκευση πληροφοριών, μέσω τη εφαρμογή. Όλα τα σχετικά components εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων μέσα στο κατανεμημένο περιβάλλον με τη χρήση χαρακτηριστικών όπω κλείδωμα δεδομένων, συνέπεια και αντιγραφή (data locking, consistency and replication). 21 Σ ε λ ί δ α

23 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του ολοκληρωμένου συστήματο παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 22 Σ ε λ ί δ α

24 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Α3.3 Τεχνολογίε και σχέδιο υλοποίηση Έργου Οι εφαρμογέ που θα αναπτυχθούν, θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα: Η διεπαφή που θα αναπτυχθεί να είναι εύχρηστη και κατανοητή, να παρέχει ομοιογενή παρουσίαση υψηλή ποιότητα και αισθητική βασισμένη σε συγκεκριμένο, εγκεκριμένο από τον φορέα σχέδιο προτύπων επιφανειών και αντίστοιχων διεπαφών και να παρουσιάζει το περιεχόμενο με δυναμικό τρόπο. Να είναι βασισμένη σε πρότυπα ανοιχτών αρχιτεκτονικών. Αντικειμενοστραφή και πολυ-επίπεδη αρχιτεκτονική σχεδιασμού και οργάνωση των δομών. Διασφάλιση τη συμβατότητα με τα αναγνωρισμένα διεθνή τεχνικά πρότυπα. Ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείριση τη καθημερινή λειτουργία τη εφαρμογή. Ο διαδικτυακό τόπο θα συμμορφώνεται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητα ΑΑ. Δυνατότητα υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών (Ελληνική και Αγγλική ). Κατανοητό σύστημα πλοήγηση και θεματολογία. Ευέλικτη αναζήτηση στο περιεχόμενο τη εφαρμογή βάσει πολλαπλών κριτηρίων πληροφοριών Επεκτασιμότητα (Scalability): ικανότητα δυναμική ικανοποίηση πρόσθετων απαιτήσεων χωρί διακοπή τη κανονική λειτουργία του συστήματο. Α3.4 Προδιαγραφέ Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού» Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού σελίδων βιβλίων, φωτογραφιών, εγγράφων, του αρχείου τη Ένωση Κέντρου με στόχο την διατήρηση, τεκμηρίωση και διάδοση του. Στο υλικό θα γίνει αδιόρθωτη οπτική αναγνώριση χαρακτήρων σύμφωνα με τι καλέ πρακτικέ και προδιαγραφέ του ΕΚΤ. 23 Σ ε λ ί δ α

25 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Η ψηφιοποίηση θα αφορά: Υλικό Είδο Ποσότητα/Μέγεθο Απαιτήσει Έγραφα από το αρχείο τη Ένωση Κέντρου. Όγκο ντοκουμέντων από την κομματική και κυβερνητική δράση τη προδικτατορική περιόδου (Κόμμα Φιλελευθέρων, Ε.Π.Ε.Κ., Ένωση Κέντρου) Προσωπικό αρχείο του εκλιπόντο Προέδρου μα Ιωάννη Ζίγδη, που ξεκινά από το Έγγραφα σελίδε ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Προτάσει τη επιτροπή προγράμματο τη Ένωση Κέντρου με τι εισηγήσει του Ευάγγελου Παπανούτσου και ιδιόχειρε παρατηρήσει του προέδρου τη επιτροπή Ιωάννη Ζίγδη. Πολύτιμα έγγραφα τη πρώτη μεταπολιτευτική περιόδου (ΕΚ - ΝΔ) Έγγραφα σελίδε ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 150 βιβλία πολιτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντο Ενδεικτικά αναφέρονται τα βιβλία-εκδόσει : Μαύρη Βίβλο τη Ένωση Κέντρου για τι εκλογέ του 1961, επτάτομο έργο τη Επιτροπή Ανασυγκροτήσεω τη United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) Βιβλία σελίδε ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Ανέκδοτε φωτογραφίε (ξεκινώντα από την εποχή του Φωτογραφίε φωτογραφίε ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 24 Σ ε λ ί δ α

26 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Ελευθερίου Βενιζέλου) Ενδεικτικά αναφέρονται : εκατόν είκοσι ανέκδοτε τη περιόδου Ελευθερίου Βενιζέλου και εκατοντάδε άλλε όλων των υπόλοιπων περιόδων. Το σύνολο το υλικού είναι σε μέτρια προ κακή κατάσταση λόγω του μη επαρκού τρόπου αποθήκευση και προστασία. Επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού. Θα πραγματοποιηθεί επιστημονική τεκμηρίωση του ψηφιακού αποθέματο με βάση ένα σχήμα μεταδεδομένων που θα ακολουθεί διεθνή πρότυπα. Το σχήμα αυτό θα βασιστεί στο σχήμα τεκμηρίωση του αρχείου τη Ένωση Κέντρου που θα προτείνει ο ανάδοχο και θα θεωρηθεί στα αρχικά στάδια του έργου σε συνεργασία με τον ανάδοχο (μελέτη εφαρμογή ) με στόχο την αυτόματη διασύνδεση με άλλε πηγέ και την εφαρμογή τεχνικών ανοικτών και διασυδεδεμένων δεδομένων (Linked Open Data) πάνω σε αυτό. Επιπλέον θα γίνει δημιουργία και τυποποίηση οντολογιών, λεξικών, ορολογικών και άλλων ψηφιακών πόρων αναφορά, ενώ θα γίνει σύνδεση των ψηφιακών πόρων με θεματικέ και σημασιολογικέ οντότητε για την παροχή υπηρεσιών θεματική, ερμηνευτική και αφηγηματική προσπέλαση. Στο πακέτο εργασία αυτό περιλαμβάνεται η εισαγωγή στο σύστημα αποθετηρίου (2.1) του ΕΚΤ, όλων των αρχείων που θα ψηφιοποιηθούν και η επιλογή και επεξεργασία του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή ανάδειξη και αξιοποίηση των συλλογών. Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Ανάπτυξη λογισμικού τεκμηρίωση και νέου πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου» Το λογισμικό αποθετηρίου πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματο θα προσφέρει υπηρεσίε υποστήριξη οργανισμών μνήμη (διαχείριση σταθερή απόθεση, πολλαπλών εκδοχών, διαφορετικών θεματικών συλλογών, πνευματικών δικαιωμάτων, κύκλου ζωή, εξασφάλιση μακρόχρονη ψηφιακή διατήρηση ) και πιο συγκεκριμένα θα υποστηρίζει τα ακόλουθα: Τεκμηρίωση με βάση το σχήμα μεταδεδομένων του αρχείου τη Ένωση Κέντρου. Επιπρόσθετη τεκμηρίωση και διάθεση περιεχομένου για διασύνδεση. Σημασιολογική διασύνδεση μεταξύ των περιεχομένων καθώ και με άλλου πόρου υπό τη μορφή Linked Open Data. Διάθεση και περαιτέρω χρήση αυτών μέσω διεπαφών διαδικτύου. 25 Σ ε λ ί δ α

27 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Εξασφάλιση δυνατότητα ένταξη των μεταδεδομένων μέσω συγκομιδή στην Europeana και στο ΕΚΤ. Σύνδεση με Wikipedia. Αυτοματοποιημένη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων Το λογισμικό θα εξασφαλίζει την μακρόχρονη ψηφιακή διατήρηση των πολιτιστικών τεκμηρίων, την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων για τη βελτιστοποίηση τη ψηφιακή διατήρηση και την ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων, την αυτοματοποίηση τη διασυνδεσιμότητα με άλλε πηγέ και βάση δεδομένων για το υπάρχον αλλά και νέο υλικό που θα προστίθεται διαχρονικά. Στο πλαίσιο τη δράση θα γίνει και ένταξη του ανοικτού ψηφιακού τεκμηριωμένου περιεχόμενου που θα παραχθεί, στι υπηρεσίε Καταλόγου και Απόθεση και διαφύλαξη του ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ. Δημιουργία νέου πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου μέσω του οποίου θα προβάλλεται το ψηφιοποιημένο υλικό αλλά και πολιτιστικέ δραστηριότητε (συνέδρια, σεμινάρια, κ.α.). Μέσω τη πύλη θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τι σχετικέ δράσει του ΚΕ.Α.ΕΠ και θα παρέχονται υπηρεσίε που θα διευκολύνουν την λειτουργία του. Επιπλέον θα γίνει διασύνδεσή του κόμβου με μέσα κοινωνική δικτύωση. Η πύλη θα περιλαμβάνει τι παρακάτω υπηρεσίε : 1. Προσωποποιημένε υπηρεσίε πρόσβαση στο πολιτιστικό απόθεμα και τι κατηγορίε του που βασίζονται σε σύγχρονε τεχνικέ profiling και σε διεθνή πρότυπα ευχρηστία και προσβασιμότητα. 2. Προηγμένε αναζητήσει με χρήση συνδυαστικών κριτηρίων. 3. Πλήρη υιοθέτηση διεπαφών (Web2.0) που επιτρέπουν την συνεργασία μεταξύ των χρηστών. 4. Σύνδεση με εφαρμογέ κοινωνική δικτύωση. Ο διαδικτυακό τόπο θα συμμορφώνεται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητα ΑΑ. 26 Σ ε λ ί δ α

28 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών» 3.1 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η ιστορία τη Ένωση Κέντρου». Αξιοποιώντα το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που οι παίχτε θα προσπαθούν να απαντήσουν σε ερωτήσει όπω : Σε ποια περίοδο ανήκει η φωτογραφία, το έγγραφο; Ποια είναι τα ονόματα των εικονιζόμενων; Ποιο ιστορικό γεγονό περιγράφεται ή παρουσιάζεται; Οι παραπάνω ερωτήσει θα διαχωριστούν σε αυτόνομα παιχνίδια μεγαλύτερη ανάλυση ή ειδίκευση με βαθμού δυσκολία (πίστε ) σύμφωνα με τι θεματικέ ενότητε που ανήκουν. Εξουσιοδοτημένοι χρήστε θα μπορούν να ανανεώνουν το υλικό, να προσθέτουν νέε θεματικέ και επίπεδα δυσκολία. 3.2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Παρακολουθώντα τα γεγονότα μέσα από τα μάτια σπουδαίων προσωπικοτήτων» Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα αποτελείται από πολλά μικρά παιχνίδια ρόλων και θα περιλαμβάνει αναφορέ σε αποφάσει σπουδαίων προσωπικοτήτων. Ο χρήστη θα καλείται μέσα από μικρέ ηλεκτρονικέ εξομοιώσει παιχνιδιών (mini games) να πάρει κρίσιμε αποφάσει ή να αξιολογήσει και να προτείνει λύσει σε διάφορα ιστορικά προβλήματα, υποδυόμενο τον ρόλο μία σπουδαία προσωπικότητα (Γεώργιο Παπανδρέου, Ιωάννη Ζίγδη, Νεοκλή Σαρρή, Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Θεμιστοκλή Σοφούλη, Νικόλαο Πλαστήρα, Γεώργιο Καφαντάρη, Σοφοκλή Βενιζέλο, Αλέξανδρο Παναγούλη, Κώστα Γιωργάκη κ.α.). Το σύστημα θα του αναφέρει αν η απάντηση που έδωσε ήταν ίδια με την πολιτική απόφαση του υποδυόμενου προσώπου, δίνοντα και περισσότερε πληροφορίε για τα γεγονότα τη εποχή και τι επιπτώσει των αποφάσεων. Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί θα είναι διαθέσιμο σαν πηγή για την κατανόηση του χαρακτήρα που θα υποδυθεί ο χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστη δεν θα μαθαίνει απλά τι ιστορικέ αποφάσει αλλά θα οδηγείται σε αυτέ μέσα από τι περιγραφόμενε συνθήκε τη εποχή και τον χαρακτήρα τη ίδια τη προσωπικότητα. 3.3 Εκπαιδευτικό παιχνίδι 3: Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού (serious game) που με μορφή περιπέτεια - θα εκτυλίσσεται στην Ελλάδα στη εποχή τη «ανασυγκρότηση» και θα περιγράφει την τότε προσπάθεια σύμφωνα με τι πληροφορίε του ψηφιοποιημένου υλικού και του επτάτομου έργου τη Επιτροπή Ανασυγκροτήσεω τη United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA ). Το εκπαιδευτικό παιχνίδι, που θα αναπτυχθεί στην συγκεκριμένη φάση, θα αξιοποιεί το ψηφιοποιημένο υλικό, θα φέρνει σε επαφή νεαρά άτομα με ιστορικά γεγονότα, μέσα από 27 Σ ε λ ί δ α

29 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου αφηγήσει, ανακαλύψει ιστορικού υλικού, γρίφου κ.α. Η δημιουργία σεναρίων περιπέτεια μέσα από την συνεργασία του αναδόχου στο επίπεδο ανάπτυξη του παιχνιδιού, του Φορέα με παράθεση πραγματικών σεναρίων, των πραγματικών ιστοριών μέσα από το ψηφιοποιημένο υλικό, παρέχουν τα σενάρια και του πόρου για την υποστήριξη τη εκπαιδευτική διαδικασία και τη ανάδειξη τη πολιτιστική κληρονομία μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι. 3.4 Πολιτιστική εφαρμογή: Διαδραστικό Χρονολόγιο ιστορία και πολιτισμού Θα δημιουργηθεί μία εφαρμογή χρονολογίου, όπου ο χρήστη θα μπορεί να περιηγηθεί χρονολογικά στα κυριότερα ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα που σημάδευσαν την Ελλάδα την περίοδο που περιγράφεται στο ψηφιοποιημένο υλικό. Ο κάθε σταθμό του χρονολογίου θα είναι εμπλουτισμένο, για όπου υπάρχει υλικό, με κείμενα, φωτογραφίε και άλλο πολυμεσικό υλικό. Α3.5 Προδιαγραφέ Οριζόντιων Λειτουργιών Δεν υπάρχουν σχετικέ προδιαγραφέ για οριζόντιε λειτουργίε στο συγκεκριμένο έργο. Οι σχετικέ προ υλοποίηση υπηρεσίε περιγράφονται στι παραπάνω ενότητε. Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Δεν υπάρχει προμήθεια εξοπλισμού στην παρούσα διακήρυξη. Α3.7 Διαλειτουργικότητα Για την εξασφάλιση τη οριζόντια διαλειτουργικότητα επιβάλλεται κατά την ανάπτυξη των συστημάτων και διεπαφών η εφαρμογή όλων των απαραίτητων κριτηρίων ευχρηστία, ποιότητα, διαλειτουργικότητα και διαθεσιμότητα των τελικών συστημάτων. Οι διεπαφέ και τα εργαλεία που θα παραχθούν θα πρέπει να βασίζονται στα διεθνή πρότυπα ευχρηστία λογισμικού τα οποία οδηγούν στην ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν εύκολα, με το κατάλληλο συνοδευτικό εγχειρίδιο να χρησιμοποιηθούν από ανειδίκευτου χρήστε. Συγκεκριμένα το ψηφιακό απόθεμα που θα δημιουργηθεί θα είναι διαλειτουργικό και συνδεδεμένο με τον Ιστότοπο που θα αναπτυχθεί και συγχρόνω διαθέσιμο για αξιοποίηση και από τι λοιπέ εφαρμογέ. Αυτό θα επιτευχθεί με την έκθεση διεπαφών (Web Services) που θα είναι εύκολα προσβάσιμε από οφελούμενα συστήματα. Επίση, θα εφαρμοσθούν στο Ψηφιακό Απόθεμα όλα τα διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα εξωτερική διαλειτουργικότητα συστημάτων όπω το OAI-MPH και τα διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων τεκμηρίωση που αξιοποιούνται από διεθνεί φορεί όπω το ESE που αξιοποιείται από τη European Digital Library (www.europeana.eu). Με την υλοποίηση των 28 Σ ε λ ί δ α

30 Μέρο Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφέ Έργου προτύπων αυτών θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση σε πλατφόρμε διαλειτουργικότητα και εγγραφή σε μητρώα υπηρεσιών. Το λογισμικό τεκμηρίωση που θα αναπτυχθεί θα προσφέρει Υπηρεσίε Διαδικτύου (Web Service) με βάση το πρότυπο OAI-PMH για τη συλλογή των μεταδεδομένων από την υπηρεσία καταλόγου του ΕΚΤ. Η Υπηρεσία Διαδικτύου OAI-PMH του συστήματο τεκμηρίωση που θα αναπτυχθεί, θα πρέπει επίση να είναι διαθέσιμη για την περιοδική ανανέωση του Καταλόγου ανοικτού ψηφιακού τεκμηριωμένου περιεχομένου. Η διασφάλιση τη οριζόντια και εξωτερική διαλειτουργικότητα θεωρείται απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Το Φυσικό Αντικείμενο τη πράξη, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντο υποέργου, θα είναι διαλειτουργικό συμπληρωματικό και χωρί επικαλύψει από προγενέστερα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί από το δικαιούχο και συγχρηματοδοτηθεί από Επιχειρησιακά Προγράμματα. (Υπο)συστήματα/Υπηρεσίε που οφείλουν να διαλειτουργούν Π1. Σύστημα Ψηφιοποίηση / Τεκμηρίωση και Ψηφιακό Απόθεμα. Π2: Διαδραστική δικτυακή πύλη Πληροφορίε που ανταλλάσσονται Ψηφιακέ απεικονίσει πολιτιστικού υλικού και μεταδεδομένα τεκμηρίωση προ άλλα συστήματα - οριζόντια Ψηφιακέ απεικονίσει υλικού και μεταδεδομένα τεκμηρίωση από Π1 Παρατηρήσει Οριζόντια διαλειτουργικότητα Ψηφιακού Αποθέματο με τα λοιπά προ υλοποίηση συστήματα. Οριζόντια διαλειτουργικότητα με το Ψηφιακό Απόθεμα Πίνακα (υπο)συστημάτων ή/και λειτουργικών μονάδων που πρέπει να διαλειτουργούν. Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Όλε οι παραπάνω εφαρμογέ θα αναπτυχθούν σε πολλαπλέ εκδόσει για εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών με λειτουργικά τουλάχιστον ios και Android. Οι εφαρμογέ θα είναι ανοικτέ και επαναχρησιμοποιήσιμε, χρησιμοποιώντα τα δεδομένα από το αποθετήριο, των οποίων η διαχείριση θα γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού με στόχο την συνεχή του ανανέωση και προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων από τον χρήστη. 29 Σ ε λ ί δ α

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Αναθέτουσα Αρχή: Ιστορική και Εθνολογική Eταιρεία Προϋπολογισμός: 357.032,50 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ) Αναθέτουσα Αρχή: { ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών αρχαιολογικών Υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45.

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45. ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισµού} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισµός: 394.684,89 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: 485.462,41

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρίπολης Προϋπολογισμός: 150.447,16 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 185.050,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα