ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η Πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Ραφήνας-Πικερμίου» εντάχθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ από 04/07/2013 απόφαση της ΜΟΔ με κωδικό MIS : , ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης και διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων», Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ », Πρόσκληση 2.1, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής». Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης προς το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για την ωρίμανση έργων που πρόκειται να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα. Συγκεκριμένα αφορά την επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών των κάτωθι έργων: Α. «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης σε Διάφορα Σημεία του Πικερμίου (Επέκταση Δεξαμενής στο Ο.Τ.67, στην Περιοχή Διώνη Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου)» Β. «Βελτίωση Λειτουργίας Τροφοδοτικών Αγωγών Δικτύου Ύδρευσης Ραφήνας» Σκοπός της Πράξης είναι πρωτίστως η επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης των προς ένταξη έργων και η ενίσχυση της ποιότητας του σχεδιασμού και της διαχείρισής τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωση τους και η άμεση και απρόσκοπτη απορρόφηση, αλλά και βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών και 1

2 εθνικών πόρων. Επιπλέον, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μέσω της Τεχνικής Βοήθειας, αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση των διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων των στελεχών του Δήμου μέσα από την τακτική επικοινωνία και συνεργασία τους και τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια της (συν-)εργασίας. Τα θέματα αυτά δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου λόγω του μικρού αριθμού του, σε συνδυασμό με τον αυξημένο φόρτο εργασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με βάση το στάδιο ωριμότητας και τις ειδικότερες απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από την εκάστοτε πρόσκληση και το Σύστημα Διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ, θα παρασχεθούν στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στις διαδικασίες ωρίμανσης στα παρακάτω στάδια: Ωρίμανσης: υποστήριξη του Δήμου στην εκπόνηση μελετών, προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών και τευχών δημοπράτησης, διαδικασίες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, έλεγχος πληρότητας - ωριμότητας προτεινόμενης πράξης. Προετοιμασίας και υποβολής φακέλων προτάσεων πράξεων: σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων, κατάρτιση φακέλων απαιτούμενων στοιχείων. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Η ανωτέρω εργασία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος σύμφωνα με την 81/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων», ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 και την με αρ.172 /2014 απόφαση της Ο.Ε περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος των ΚΑ και , προϋπολογισμού οικονομικού έτους

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι μελέτες για τις οποίες ζητήθηκε γνωμοδότηση, από τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου. 1. Υδραυλική μελέτη για το έργο 'επέκταση δικτύου ύδρευσης σε διάφορα σημεία του Πικερμίου (Επέκταση Δεξαμενής στο Ο.Τ.67, στην Περιοχή Διώνη Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου )' Αναζητήθηκαν φάκελοι του έργου τόσο στο Δήμο όσο και στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά και πληροφορίες από άτομα που έχουν ασχοληθεί με αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν η συγκεκριμένη μελέτη χωρίζεται σε δύο υποέργα που αφορούν: Υποέργο 1: Υδραυλική επίλυση για το έργο "Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε διάφορα σημεία (Άνω& Κάτω Πικέρμι)" και Υποέργο 2: Επέκταση Δεξαμενής στο Ο.Τ.67, στην Περιοχή Διώνη Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου Σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία δικτύου ύδρευσης που να καλύπτει τις ανάγκες της αλματώδους οικιστικής ανάπτυξης της εξεταζόμενης περιοχής, αλλά και η κατάργηση των υφιστάμενων αγωγών αμιαντοσωλήνων και πρόχειρων δικτύων που κατασκευάστηκαν δίχως μελέτη και κατά περίπτωση. 2. «Βελτίωση Λειτουργίας Τροφοδοτικών Αγωγών Δικτύου Ύδρευσης Ραφήνας» Αναζητήθηκαν φάκελοι του έργου τόσο στο Δήμο όσο και στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά και πληροφορίες από άτομα που έχουν ασχοληθεί με αυτό. Σκοπός της μελέτης βάσει της υφιστάμενης Τεχνικής Έκθεσης είναι η βελτίωση λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του δήμου Ραφήνας και ειδικότερα η εξέταση της δυνατότητας κατάργησης των υφιστάμενων αντλιοστασίων που τροφοδοτούν τις Δεξαμενές Μαντζουράνη και Αγ. Τριάδας, καθώς και ο προσδιορισμός της βέλτιστης υδραυλικής λειτουργίας του δικτύου τροφοδοσίας των βασικών δεξαμενών υδροδότησης, ύστερα από την λειτουργία της νέας σύνδεσης με τον αγωγό Φ600 της ΕΥΔΑΠ επί της Λεωφ. Μαραθώνος, στη διασταύρωση της με τη γέφυρα του ρέματος Αγ. Παρασκευής. 3

4 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στη συνέχεια αναφέρονται επιγραμματικά οι λόγοι απόρριψης και οι τεχνικές παρατηρήσεις από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα. Υδραυλική μελέτη για το έργο 'επέκταση δικτύου ύδρευσης σε διάφορα σημεία του Πικερμίου (Επέκταση Δεξαμενής στο Ο.Τ.67, στην Περιοχή Διώνη Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου )': Στην υποβληθείσα Ειδική Έκθεση (Δ3) δεν τεκμηριώνεται επαρκώς με ποιοτικά και κυρίως με ποσοτικά στοιχεία, η αναγκαιότητα αντικατάστασης των υφιστάμενων τροφοδοτικών αγωγών του δικτύου (πχ αναλυτικός προσδιορισμός των απωλειών κλπ) Η απαλλαγή από ΜΠΕ δεν καλύπτει το σύνολο των προτεινόμενων έργων και συγκεκριμένα τη διέλευση του δικτύου σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης Προκύπτουν διαφοροποιήσεις σε μήκη αγωγών μεταξύ μελετηθέντος και προϋπολογισθέντος δικτύου Διόρθωση προϋπολογισμού- Αναντιστοιχία με προμε-επιμετρήσεις Έλεγχος της πρότασης για ήδη κατασκευασμένους αγωγούς Ο αγωγός της Καρπασίας(Άνω Πικέρμι) που οδηγεί και τι τροφοδοτεί; Αιτιολόγηση αντικατάστασης υπαρχόντων αγωγών Υποέργο 2-Δεξαμενή στη Διώνη Έντυπα Δ3, Δ2,Δ1 και λοιπά χαρτιά, βεβαιώσεις μη διπλής χρηματοδότησης «Βελτίωση Λειτουργίας Τροφοδοτικών Αγωγών Δικτύου Ύδρευσης Ραφήνας»: Τμήμα πρότασης αφορά περιοχή 'εκτός σχεδίου' και δεν έχει εκπονηθεί ΜΠΕ - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι Νέα τοπογραφική αποτύπωση, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αρ.207 του ΠΔ696/74 για επίπεδο οριστικών Υδραυλικών μελετών - Διόρθωση κλίμακας σχεδίων (από 1:5000 σε 1:2000) Δεν υπάρχει άδεια υδροδότησης από ΕΥΔΑΠ Ελλείψεις στις προμετρήσεις 4

5 Στην ειδική έκθεση (Δ3) υπάρχει ελλιπής τεκμηρίωση σκοπιμότητας του προτεινόμενου έργου, ιδίως σε ότι αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών. Η χρηματοοικονομική ανάλυση που υποβλήθηκε δεν ακολουθεί το τελευταίο πρότυπο. Προκύπτουν ασάφειες ως προς τις παραδοχές, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί. Στο Τεχνικό Δελτίο της προτεινόμενης πράξης προκύπτει ασαφής αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου του προτεινόμενου έργου, των αντίστοιχων παραδοτέων καθώς και των δεικτών παρακολούθησης της προτεινόμενης πράξης. Ο προϋπολογισμός του έργου πρέπει να επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα τιμολόγια για Υδραυλικά Έργα, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ17γ/06/28/ΦΝ437/ , περί αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης των ενιαίων τιμολογίων υδραυλικών έργων(φεκ 410/Β'/ ). Ο προϋπολογισμός της μελέτης θα πρέπει να συνταχθεί με τις ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 36/2005 της Γ.Γ.Δ.Ε. του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π π.ε./465/ της Β Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, πρέπει κατά την διάρκεια των εργασιών να παρίσταται αρχαιολόγος(επιλογής της παραπάνω εφορείας), ενώ η μισθοδοσία του θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έργου σχετικό κονδύλι απολογιστικών εργασιών, που να αφορά την μισθοδοσία του παραπάνω αρχαιολόγου. Τονίζεται ότι οι παραπάνω δαπάνες των απολογιστικών εργασιών θα πρέπει να αιτιολογηθούν αναλυτικά για τον σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν και η αντίστοιχη ανάλυση να περιγραφεί στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. Ο ΦΠΑ στον προϋπολογισμό θα πρέπει να διορθωθεί στο 23%. Πρέπει να γίνει διόρθωση στο σχέδιο Τυπικών Διατομών(Γ1) στο οποίο να παρουσιάζεται η εργασία ανακατασκευής του ασφαλτικού τάπητα σε συνολικό πάχος των 30cm (10 cm στρώση υπόβασης οδοστρωσίας ΠΤΠ Ο-150, 10 cm στρώση βάσης οδοστρωσίας ΠΤΠ Ο-150, 5 cm ασφαλτική στρώση βάσης και 5 cm ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας). 5

6 Θα πρέπει να προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του έργου η δαπάνη μεταφοράς των εκσκαφών και των υλικών των επιχώσεων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου. Κατά την επιτόπια αυτοψία προέκυψε ότι ένα σημαντικό τμήμα της Λεωφ. Θεοτόκου μήκους περίπου 200 m, στην οποία προτείνεται νέος αγωγός Φ225 HDPE 12.5 Atm, εντοπίζεται σε θαμνώδη περιοχή, στην οποία η αντίστοιχη οδός δεν είναι διανοιγμένη. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Υδραυλική μελέτη για το έργο 'επέκταση δικτύου ύδρευσης σε διάφορα σημεία του Πικερμίου (Επέκταση Δεξαμενής στο Ο.Τ.67, στην Περιοχή Διώνη Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου )': Πρέπει να γίνει επικαιροποίηση όλων των παραδοτέων ώστε να περιλαμβάνουν και τα δύο υποέργα, Άνω-Κάτω Πικέρμι και Δεξαμενή στην περιοχή Διώνη Πικερμίου, με τις υποδεικνυόμενες όμως διορθώσεις των δικτύων (βλ. παραδοτέα σχέδια 1, 2, 3). Συγκεκριμένα στην περιοχή του Άνω Πικερμίου δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη το κομμάτι του προτεινόμενου αγωγού που ανήκει χωροθετικά στο Δήμο Παλλήνης (βλ. σχ. 2) το οποίο και θα πρέπει να αφαιρεθεί από την προμέτρηση. Επιπλέον εμφανίζεται το 2 ο υποέργο "Επέκταση Δεξαμενής στο Ο.Τ.67, στην Περιοχή Διώνη Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου", τόσο στα σχέδια (βλ. σχ. 1), όσο και στους υπολογισμούς της προμέτρησης. Συγκεκριμένα φαίνονται τα προβλεπόμενα: αγωγός μήκους 3700μ. Φ250 PVC, επιπλέον δεξαμενή περίπου 450m3 (πέραν της υφιστάμενης ίδιων κυβικών) και το δεύτερο αντλιοστάσιο στη διαδρομή του αγωγού (πέραν του υφιστάμενου παροχής 150m3/h). Επιπλέον θα πρέπει να επικαιροποιηθούν: Η αίτηση υποβολής πράξης Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τα έντυπα Δ1, Δ2 και κυρίως η Τεχνική Έκθεση Δ3 ώστε να αναφέρονται τα δύο υποέργα και να διασφαλίζεται η αναγκαιότητα του έργου Η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Τα Τεύχη Δημοπράτησης Η Περιβαλλοντική βεβαίωση του έργου 6

7 Η Αρχαιολογική βεβαίωση του έργου Τα σχέδια των προβλεπόμενων δικτύων (Θέση έργου-δεξαμενής Διώνης & Άνω-Κάτω Πικερμίου) σε κλίμακα 1:5000 και 1:2000 αντίστοιχα Η προμελέτη της μελέτης Η βεβαίωση υδροδότησης από την ΕΥΔΑΠ στα σημεία που υποδεικνύονται στους χάρτες Άνω & Κάτω Πικερμίου Τέλος θα πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση περί μη διπλής χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης προτεινόμενης πράξης. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστούν οι υφιστάμενοι αγωγοί της περιοχής ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις από αυτούς που έχουν αποτυπωθεί στα σχέδια. Μετά από συνάντηση με τους υπεύθυνους μηχανικούς του Δήμου επιβεβαιώθηκε πως ο αγωγός επί της οδού Καρπασίας (Άνω Πικέρμι) καταλήγει στην Λεωφ. Κύπρου, τροφοδοτώντας στην πορεία του σημειακά υδρόμετρα και τον Οικισμό των Δημοσίων Υπαλλήλων, μέχρι τα όρια του Δήμου Παλλήνης. Γενικά τα κριτήρια επιλογής πράξεων ακολουθούν την Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Στοιχείων Πρότασης βάσει του πίνακα που φαίνεται στη συνέχεια. 7

8 ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία θα πρέπει να Ο Δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση προσδιορίζονται στην πρόσκληση ειδικά ή γενικά. Οι ενδεικτικές 1 έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου; κατηγορίες δικαιούχων που προβλέπονται στην πρόσκληση θα πρέπει να διασφαλίζουν την ικανοποίηση του συγκεκριμένου κριτηρίου (από Διαχειριστική Αρχή/ΕΦΔ). Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα: : Τιμή ΟΧΙ ΟΧΙ Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις - Αίτηση Υποβολής Πρότασης Πράξης ΟΧΙ - Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) ΟΧΙ 2 Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης - Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (Πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ή βεβαίωση επάρκειας από τη Διαχειριστική Αρχή) ΟΧΙ - Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ΟΧΙ - Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού (για έργα που παράγουν έσοδα) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων ΟΧΙ - Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση ΟΧΙ 3 Τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα κατάλληλα; Εξετάζεται αν τα έντυπα έχουν υπογραφεί από τους αρμόδιους και αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία τους. ΟΧΙ 4 Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος ΟΧΙ 5 Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης Ελέγχεται αν η πράξη εμπίπτει στις προσδιοριζόμενες από την πρόσκληση θεματικές προτεραιότητες ΟΧΙ Εξετάζεται η επιλεξιμότητα της πράξης με βάση τα Κριτήρια Διαχωρισμού 6 Η Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων των Ταμείων, κατά τα προβλεπόμενα στο Ε.Π. στο κεφάλαιο "Συμπληρωματικότητα παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ" ΟΧΙ 7 Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων για το συντονισμό των πολιτικών οργάνων ή εφόσον απαιτείται και συλλογικών οργάνων Εξετάζεται η ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων των φορέων συντονισμού πολιτικών ή συλλογικών οργάνων του Δικαιούχου όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. ΟΧΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, η διαχειριστική αρχή δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία απο το δικαιούχο τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν απο την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 8

9 Για την περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011). Με τον νέο νόμο, εισάγονται εκτός των άλλων και οι εξής καινοτομίες: απλοποιούνται και εξορθολογίζονται οι διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. μειώνεται ο αριθμός των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά. θεσπίζονται υποχρεωτικοί περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από αρμόδιες υπηρεσίες και ιδιώτες επιθεωρητές με στόχο την πραγματική διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος καταργούνται αλληλεπικαλυπτόμενες αδειοδοτήσεις (άδεια διάθεσης λυμάτων, άδειες διαχείρισης μη επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων, έγκριση επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση) και ενσωματώνονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. για την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων καταργούνται οι συνυπογραφές άλλων Υπουργών. επιμηκύνεται η διάρκεια ισχύος των Αποφάσεων έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε 10 έτη, ή σε 12 για έργα που διαθέτουν ISO, ή σε 14 για όσα διαθέτουν EMAS και παρατείνεται η διάρκεια ισχύς των υφιστάμενων ΑΕΠΟ μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους καταργείται η υποχρέωση υποβολής προμελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και καθίσταται πλέον η υποβολή της προαιρετική. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων εντός του δικτύου Natura 2000, προβλέπεται η υποβολή και αξιολόγηση «Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης» προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου και Ηλεκτρονική υποβολή της ΜΠΕ και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ ή τροποποίησης/ανανέωσης κλπ. 9

10 δημιουργείται η Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου, που θα περιλαμβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία για το έργο. Ειδικότερα: Με την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) όλα τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν καταταγεί σε δυο κατηγορίες: την Α (η οποία υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2) και την Β και σε 12 ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες. Στην υποκατηγορία Α1 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ στην υποκατηγορία Α2 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι ομάδες αυτές είναι οι ακόλουθες: ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα ομάδα 3η: Λιμενικά έργα ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες ομάδα 9η: Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες Η περίπτωση της συγκεκριμένης πράξης περιλαμβάνεται στην κατηγορία Β. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Β κατηγορίας δεν απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση ΜΠΕ, αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία τους. 10

11 Έως την έκδοση του συνόλου των επιμέρους κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο ν. 4014/11, ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 30 του νόμου). Για ύδρευση οι ΠΠΔ αναφέρονται στο ΦΕΚ Β Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν μελετητής υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία(για αυτά τα έργα είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή συνοδευόμενη και από: 1. Συνοπτική Τεχνική Έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά) και 2. Διάγραμμα γενικής διάταξης του έργου ή της δραστηριότητας (οριζοντιογραφία, κάτοψη ή διάγραμμα κάλυψης αναλόγως είδους και μεγέθους του έργου) κατάλληλης κλίμακας, σε συντεταγμένες των συστημάτων αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και WGS84, συνοδευόμενο από χάρτη προσανατολισμού. Το διάγραμμα δύναται να καταρτιστεί και επί υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη δορυφορικής λήψης ή αεροφωτογράφησης κατάλληλης κλίμακας (π.χ. χρήση ορθοφωτοχαρτών Κτηματολογίου ή διαθέσιμων στο διαδίκτυο). Χρειάζεται βέβαια και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογίας. Για βεβαίωση από την Β' Εφορεία Κλασικών & Προϊστορικών Αρχαιοτήτων για το έργο αυτό χρειάζεται κατάθεση (τηλ.: & και τα γραφεία είναι Συγγρού ος όροφος): 1. Συνοπτικής Τεχνικής Έκθεσης του έργου ή της δραστηριότητας και 2.Διάγραμμα γενικής διάταξης του έργου ή της δραστηριότητας (οριζοντιογραφία, κάτοψη ή διάγραμμα κάλυψης αναλόγως είδους και μεγέθους του έργου) κατάλληλης κλίμακας, σε συντεταγμένες των συστημάτων αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και WGS84, συνοδευόμενο από χάρτη προσανατολισμού. Το διάγραμμα δύναται να καταρτιστεί και επί υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη δορυφορικής λήψης ή αεροφωτογράφησης κατάλληλης κλίμακας (π.χ. χρήση ορθοφωτοχαρτών Κτηματολογίου ή διαθέσιμων στο διαδίκτυο). Αφότου δοθεί η βεβαίωση θα γίνει αυτοψία και εφόσον δεν υπάρχει κώλυμα από αρχαιολογικής πλευράς, δίνεται έγγραφη συγκατάθεση για εκτέλεση του έργου (απολογιστικά και με αυτεπιστασία). Θα πρέπει να προστεθεί σαν έξοδο του έργου επιπλέον 2.5% για τη διαδικασία αυτή. 11

12 «Βελτίωση Λειτουργίας Τροφοδοτικών Αγωγών Δικτύου Ύδρευσης Ραφήνας»: Αρχικά πρέπει να αναφερθεί μια πολύ σημαντική αλλαγή του υφιστάμενου δικτύου του Δήμου της Ραφήνας. Ο αγωγός μεγάλου μήκους Φ200 HDPE τροφοδοσίας της Δεξαμενής Καλλιτεχνούπολης προβλέπεται να απομονωθεί από το δίκτυο του Δήμου Ραφήνας μέσω βάνας στη διασταύρωση Βυζαντίου & Λεωφ. Μαραθώνος. Σαν αποτέλεσμα πρέπει να υπάρχει αλλαγή των υδραυλικών υπολογισμών της υπάρχουσας μελέτης εφόσον αλλάζουν οι ζητούμενες παροχές των δεξαμενών της Ραφήνας. Το πρώτο βήμα των τεχνικών του Δήμου θα είναι ένας καινούργιος υδραυλικός υπολογισμός, χωρίς να υπολογιστεί ο προαναφερόμενος αγωγός (τροφοδοσίας Καλλιτεχνούπολης), όπου πιθανότατα πλέον να αρκεί η παροχή από την σύνδεση με τον αγωγό Φ600 της ΕΥΔΑΠ και να μην υπάρχει πρόβλημα κατάργησης των υφιστάμενων αντλιοστασίων που τροφοδοτούν τις Δεξαμενές Μαντζουράνη και Αγ. Τριάδας. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η επικαιροποίηση: Του τεύχους υδραυλικών υπολογισμών Της Τεχνικής Έκθεσης Της προμελέτης-προϋπολογισμού (να προστεθεί κονδύλι αρχαιολογίας, ΦΠΑ 23%, δαπάνη μεταφοράς των εκσκαφών και των υλικών των επιχώσεων, υπολογισμός βάσης-υπόβασης-ασφαλτικών=30cm) Του Τεχνικού Δελτίου (συγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο, ποσοτική περιγραφή - νέα μήκη αγωγών, μελέτη κόστους) Της Τεχνικής Περιγραφής (να αναφερθεί η απαίτηση πληρωμής αρχαιολόγου) Των εντύπων Δ1, Δ2, Δ3 (πιο αναλυτική τεκμηρίωση αντικατάστασης αγωγώντεκμηρίωση με στοιχεία καταναλώσεων) Της σύμβασης με ΕΥΔΑΠ για εξασφάλιση υδροδότησης νέας παροχής που θα καλύψει τις ανάγκες του έργου μακροπρόθεσμα της περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/Απαλλαγής (ή νέα κατάθεση της παλιάς) Της Χρηματοοικονομικής Μελέτης Στα σχέδια θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις που να αφορούν: στην κλίμακα - από 1:5000 σε 1:

13 στην προσθήκης βάνας απομόνωσης στον αγωγό τροφοδοσίας Καλλιτεχνούπολης στη διόρθωση στο σχέδιο Τυπικών Διατομών(Γ1) στο οποίο να παρουσιάζεται η εργασία ανακατασκευής του ασφαλτικού τάπητα σε συνολικό πάχος των 30cm στο τμήμα της Λεωφ. Θεοτόκου μήκους περίπου 200 m, στην οποία προτείνεται νέος αγωγός Φ225 HDPE και εντοπίζεται σε θαμνώδη περιοχή, μέσω της παρακάτω αλλαγής πορείας του Τέλος θα πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση περί μη διπλής χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης προτεινόμενης πράξης. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ DN90-16atm ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΓΩΝ DN110- DN125-16atm 16atm DN140-16atm DN250-16atm ΚΑΤΩ ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΝΩ ΠΙΚΕΡΜΙ 1700 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΩΝΗ 3700 ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΗΚΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (m) ΟΙΚΙΣΜΟΣ - DN90- DN110- DN125- DN140- DN250- ΤΜΗΜΑ 16atm 16atm 16atm 16atm 16atm ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΩΝΗ ΑΣΦ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩ ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΣΦ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΩ ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΣΦ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ

15 Α/Α ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (mm) ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΙΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ (m) ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m) ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (m) ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m3) ΟΓΚΟΣ ΑΜΜΟΥ (m3) ΟΓΚΟΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (m3) ΟΓΚΟΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩ Ν (m3) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (m2) ,70 1, , , , , , ,70 1, , , , , , ,70 1, , , , , ,70 1, , , , , ,70 1, , , , , ΣΥΝΟΛΟ 10800, , , , , ,00 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ: Ο συνολικός όγκος απαιτούμενης άμμου εγκιβωτισμού ισούται με: μήκος αγωγού*(επιφάνεια σκάμματος με άμμο-επιφάνεια αγωγού) Πάχος υποστρώματος άμμου έδρασης αγωγών + Βάθος επικάλυψης των αγωγών πάνω από την εξωτερική παρειά τους = 0,40μ. Ο λόγος του όγκου των προιόντων εκσκαφής προς τον όγκο του ορύγματος είναι 1,25 Πλάτος σκάμματος = Dεξωτερικό + 0,45μ. - γενικά μεγαλύτερο ή ίσο του 0,70μ. Για συνολικό πάχος επίχωσης εως 0,5μ. 15

16 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Εντός περιοχής Εκτός περιοχής Χαρακτηρισμός Εκσκαφών Γαιώδεις-Ημιβραχώδεις Βραχώδεις κατ. κατ. Ποσοστό 80% 20% 100% 0% Σύνολο εκσκαφών από ΠΙΝΑΚΑ 2: Εκσκαφές Ορύγματος Αγωγών 11094,75 m3 Σύνολο εκσκαφών 11094,75 m3 Αναλυτική Προμέτρηση Χωματουργικών Εργασιών: Εκσκαφές γαιω-ημιβραχώδεις εκτός κατοικημένης περιοχής 0,00 m3 Εκσκαφές βραχώδεις χωρίς χρήση εκρηκτικών εκτός κατοικημένης περιοχής 0,00 m3 Εκσκαφές γαιω-ημιβραχώδεις εντός κατοικημένης περιοχής 8875,80 m3 Εκσκαφές βραχώδεις χωρίς χρήση εκρηκτικών εντός κατοικημένης περιοχής 2218,95 m3 Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου 3985,91 m3 Επίχωση ορυγμάτων με κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής 3780,00 m3 Άρση ανακατασκευή ασφάλτινου οδοστρώματος 7560,00 m2 16

17 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκσκαφή Σκυρόδεμα Ξυλότυπος ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΘΟΣ Ανά Ανά Ανά Σύνολο(m3) Σύνολο(m3) Σύνολο(m2) τεμάχιο(m3) τεμάχιο(m3) τεμάχιο(m2) ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΠΙΚΕΡΜΙ Ι 71 0, , ,08 77 ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΩΝΗ Ι 37 0, , ,08 40 ΣΥΝΟΛΑ Σώματα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν σε όλες τις θέσεις των επιχωμένων αγωγών όπου λόγω χάραξης, ειδικών τεμαχίων ή μεγάλης κατά μήκος κλίσης υπάρχει κίνδυνος να μετακινηθούν οι σωλήνες. Παραδοχή: Κατασκευή 10 σωμάτων αγκύρωσης ανά χιλιόμετρο 17

18 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΙΜΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΡΓΑ < 1,5 εκ ΕΥΡΩ) A/A Αριθ. Τιμολ. Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 τεμ 10,00 130, ,00 2 Αρθρο 1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 κ.α. 5,00 40,00 200,00 3 Αρθρο 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ 6802 m3 10,00 82,00 820,00 Αρθρο ΕΚΣΚΑΦΕΣ Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 2320, Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 8875,80 10, ,22 Αρθρο 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 2218,95 37, ,52 6 Αρθρο 3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. 4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡ m3 100,00 7,90 790,00 7 Αρθρο 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. ΝΟΔΟ 4521Β m2 7560,00 16, ,00 8 NETΟΔΟ Δ\Δ01 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος ΟΙΚ 2269Α m2 7560,00 0, , , ,40 18

19 5. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 9 Αρθρο Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο-150 για συνολικό πάχος επίχωσης εως 50cm ΥΔΡ 6068 m3 3780,00 9, ,00 10 Αρθρο 5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. ΥΔΡ 6069 m3 3985,91 9, ,88 11 Αρθρο ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Αρθρο ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Τυπικά φρεάτια εκκένωσης ΥΔΡ % ΥΔΡ % 73837,88 τεμ 9, , ,00 12 Αρθρο 9.32 Τυπικά φρεάτια δικλείδων ΥΔΡ % ΥΔΡ % τεμ 25, , ,00 13 Αρθρο 9.40 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων αγκύρωσης, σαγμάτων αγωγών κλπ ΥΔΡ 6327 m3 35,00 135, ,00 Αρθρο ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων Καλύματα χυτοσιδηρά, κοινά ΥΔΡ 6752 kg 5100,00 0, , ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ : Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm ΥΔΡ μμ 745,00 8, , Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm ΥΔΡ μμ 4345,00 12, , Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm ΥΔΡ μμ 760,00 15, , Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm ΥΔΡ μμ 1250,00 18, , ,00 19

20 Αρθρο Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Oνομαστικής διαμέτρου D225 mm/ ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm ΥΔΡ μμ 3700,00 32, , , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Αρθρο Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm ΥΔΡ τεμ 7,00 180, , ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm ΥΔΡ τεμ 10,00 240, , ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm ΥΔΡ τεμ 5,00 300, ,00 Αρθρο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης. 5160, Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 ΥΔΡ 6610 x 60% + ΥΔΡ x 40% τεμ 20,00 305, ,00 24 Αρθρο Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής. ΥΔΡ 6326 τεμ 50,00 45, , ,00 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ E : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 1. Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή συμπληρωμένο σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής (Λεωφ. Συγγρού Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται. 3. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου,(εφόσον έχει χορηγηθεί έως την ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης). 4. Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 5. Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 6. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα. 7. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. 8. Μελέτες. Το σύνολο των, εγκεκριμένων, μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότασης, μελετών, όπως περιγράφονται στον πίνακα Δ1, με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών- Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (αν έχουν εγκριθεί) Αναλυτικές προμετρήσεις εργασιών. 9. Άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον πίνακα Δ Συμπληρωμένοι πίνακες Δ1 και Δ2 11. Τεχνική Έκθεση Έντυπο Δ3 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( ) ΟΧΙ ( ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Α.Π & ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ 1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2. ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 6. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 22

23 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 : ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/Α ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ( ) ΟΧΙ ( ) 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (Η ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ) 2 ΑΔΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Δ1 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 23

24 ΕΝΤΥΠΟ Δ3 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ). Η υπό εξέταση περιοχή του Πικερμίου υδροδοτείται μέσω δικτύου Δεξαμενών - Τροφοδοτικών αγωγών - Δικτύου διανομής, κατασκευής τουλάχιστον τριακονταετίας. Ως αποτελέσματα υπάρχουν προβλήματα θραύσεων αγωγών, αυξημένων πιέσεων και ενδείξεις απωλειών. Επιπλέον η μη ύπαρξη υδραυλικής μελέτης του δικτύου δημιουργεί προβλήματα ανεπάρκειας συστήματος και ελλιπούς γνώσης λειτουργίας του (ακόμα και στοιχειωδών στοιχείων όπως τα μήκη και τα υλικά των αγωγών). Είναι κοινώς γνωστό πως η διαχείριση του δικτύου ύδρευσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση για να εντοπίζονται πιθανόν προβλήματα όπως διαρροή από τους αγωγούς, παλαίωση των σωληνώσεων που χρειάζονται αντικατάσταση, εντοπισµός κόµβων των αγωγών που παρουσιάζουν πιθανά προβλήµατα κ.λπ. Τέλος έντονη είναι η αδυναμία πλήρους κάλυψης της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης ύδατος λόγω αύξησης πληθυσμού στην περιοχή του Πικερμίου δημιουργώντας προβλήματα ανεπάρκειας ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Β. ΑΝΑΓΚΕΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. Στην κοινότητα Πικερμίου το δίκτυο ύδρευσης παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες που δηλώνουν ότι υπάρχει άµεση ανάγκη προς µελέτη, διαχείριση και επέκταση του δικτύου. Συγκεκριμένα, το δίκτυο ύδρευσης δεν καλύπτει όλους τους οικισµούς της κοινότητας όπως για παράδειγμα τον Άγιο Σπυρίδωνα που δεν υδροδοτείται ούτε από δίκτυο της ΕΥ ΑΠ, ούτε από γεωτρήσεις ή δεξαµενές. Οι ανάγκες για νερό των κατοίκων του Αγίου Σπυρίδωνα καλύπτονται από µπετόνια και βυτιοφόρα που κάνουν διανοµή νερού. Το στοιχείο αυτό δηλώνει την άµεση ανάγκη που υπάρχει για επέκταση και αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης καθώς στον οικισµό παρατηρείται έντονη καθημερινή οικοδοµική δραστηριότητα που δηλώνει την 24

25 αύξηση του συνόλου των κατοικιών και κατ επέκταση την συνεχή αύξηση του κατοίκων του της κοινότητας που δεν θα καλύπτονται από το υδρευτικό δίκτυο. Στην ιώνη η ολοκλήρωση του δικτύου της ΕΥ ΑΠ πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2007 και µέχρι πριν οι ανάγκες των κατοίκων καλύπτονταν από γεωτρήσεις µέσω αγωγού και κατά µικρό µέρος µε βυτιοφόρα. Η κατανάλωση όµως υπερέβαινε της προσφοράς µε αποτέλεσµα πολλές κατοικίες που υψομετρικά βρισκόντουσαν πάνω από την δεξαµενή να παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις νερού. Δύο είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα του δικτύου ύδρευσης του Πικερμίου αυτή τη στιγμή. Πρώτον το γεγονός ότι υπάρχει συνεχής οικοδόμηση στην περιοχή κυρίως πολυτελών μονοκατοικιών και επαύλεων, χωρίς όµως κάλυψη της στοιχειώδους ανάγκης της οργανωμένης υδροδότησης σε όλα τα σημεία της κοινότητας και όλες τις εποχές του χρόνου. Το 2007 είναι εμφανής η δημογραφική έκρηξη της δεκαετίας του 2000 που εκτινάσσει τον πληθυσμό του μικρού χωριού του Πικερμίου από τους κατοίκους στους , μια υπερμεγέθης μεταβολή της τάξεως του 411,77%, τετραπλασιάζοντας τον πληθυσμό. Η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται στον εποικισμό των ορεινών κτημάτων, όπου μετά τις πυρκαγιές του 1995 και 1998, τη μετατροπή της χρήσης της δασικής γης σε οικιστική και την ολοκλήρωση των έργων υποδομών αρχίζουν να κατοικούνται. Η αύξηση δε της έδρας του Πικερμίου οφείλεται στην ανάπτυξη της Βόρειας Μεσογαίας λόγω του αεροδρομίου και τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Σταυρού Ραφήνας και τις αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών. Το κέντρο του χωριού γνωρίζει εμπορική ανάπτυξη και καθίσταται συγκοινωνιακός κόμβος μεταξύ της πρωτεύουσας των Αθηνών, της πρωτεύουσας της Παλλήνης, του Αεροδρομίου των Σπάτων και του αναπτυσσόμενου λιμένος της Ραφήνας. Δεύτερο πρόβλημα, που έρχεται προσθετικά σε αυτό της ανεπάρκειας λόγω πληθυσμού, είναι αυτό της παλαιότητας των αγωγών, εφόσον λόγω της αυξημένης και συνεχόμενης ζήτησης εμφανίζονται πολύ συχνά θραύσεις αγωγών και διαρροές του συστήματος. Δεν υπάρχει άλλη λύση από τον υδραυλικό σχεδιασμό με ταυτόχρονη αντικατάσταση των καίριων αλλά και των προβληματικών ανά περίπτωση αγωγών. 25

26 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Στην κοινότητα Πικερμίου δεν έχουν υλοποιηθεί δυστυχώς αρκετά έργα συναφή με το αντικείμενο της ύδρευσης. Αναφέρονται μόνο οι συνδέσεις με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ της περιοχής Διώνης και του κεντρικού Πικερμίου (γεγονός που δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό γιατί για να γίνουν οι συνδέσεις η ΕΥΔΑΠ απαιτούσε την εξόφληση χρεών που είχαν δημιουργηθεί παλαιότερα έτη) ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 26

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ Αθήνα, 8.4.2009 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, στην 1 η συνεδρίασή της που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ» ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΙΩΑΝ. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ημερομηνία : 10. 07. 2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 699 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.3.2 Πληροφορίες : Σακελλαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 615,000.00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 615,000.00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα