5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη άσκησης: Α. Ευστρατιάδης (2007) Επίλυση άσκησης: Π. ηµητριάδης & Α. Ευστρατιάδης (2011) Οικοδοµικός συνεταιρισµός ανέθεσε τη µελέτη υποδοµών ενός νέου παραθεριστικού οικισµού, που πρόκειται να κατασκευαστεί σε επαφή µε παραθαλάσσια επαρχιακή πόλη. Για την ύδρευση του οικισµού εξετάζεται η επέκταση του υφιστάµενου δικτύου, µε παράλληλη αναβάθµιση των κρίσιµων συνιστωσών του εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου. Ζητείται η εκτίµηση των χαρακτηριστικών µεγεθών υδρευτικής κατανάλωσης του συστήµατος (ετήσιος όγκος, µέγιστη ηµερήσια παροχή, µέγιστος ηµερήσιος όγκος, µέγιστη ωριαία παροχή, παροχή έκτακτης λειτουργίας), λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα δεδοµένα: Αναπτυξιακά δεδοµένα πόλης: Τα τελευταία χρόνια, η επαρχιακή πόλη έχει αναπτυχθεί µε άξονα τον τουρισµό. Αντίθετα, ο πρωτογενής τοµέας παρουσιάζει σταθερά φθίνουσα εικόνα. Με βάση τις απογραφές των ετών 1991 και 2001, ο µόνιµος πληθυσµός έχει αυξηθεί από 2025 σε 2340 άτοµα, µεταβολή που οφείλεται κατά µείζονα λόγο στην εισροή µεταναστών. Τη θερινή περίοδο, ο πληθυσµός αυξάνει σηµαντικά, λόγω των τουριστών. Πολεοδοµικά χαρακτηριστικά πόλης: Το κεντρικό τµήµα της πόλης, όπου συγκεντρώνεται ο µόνιµος πληθυσµός, είναι παλαιό, παραδοσιακό, µε µικρά οικόπεδα και περιορισµένους ελεύθερους χώρους. Οι τουριστικές υποδοµές περιλαµβάνουν ενοικιαζόµενα δωµάτια και µικρές ξενοδοχειακές µονάδες, συνολικής δυναµικότητας 800 κλινών. Τα επόµενα έτη, προβλέπεται η κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήµατος, δυναµικότητας 450 κλινών. εδοµένα τουριστικής ανάπτυξης: Ο αριθµός των διατιθέµενων κλινών στα ενοικιαζόµενα δωµάτια και τις µικρές µονάδες έχει περιορισµένα περιθώρια αύξησης. Η τουριστική περίοδος διαρκεί 4 µήνες (Ιούνιο-Σεπτέµβριο), µε τους µήνες αιχµής (Ιούλιος, Αύγουστος) να παρουσιάζουν πληρότητα της τάξης του 90%. Παραθεριστικός οικισµός: Η συνολική έκταση που διαθέτει ο οικοδοµικός συνεταιρισµός ανέρχεται σε 200 στρέµµατα, από τα οποία 40 θα δεσµευτούν για δηµόσιες χρήσεις (δρόµοι, πλατείες). Με βάση την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη, το µέσο µέγεθος των οικοπέδων είναι 400 m 2, µε συντελεστή δόµησης 0.3. Βιοµηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις: Στην περιοχή λειτουργεί όλο το χρόνο βιοτεχνία επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, καθώς και ελαιοτριβείο κατά τους χειµερινούς µήνες (Νοέµβριο, εκέµβριο, Ιανουάριο). Η βιοτεχνία λειτουργεί µε κανονικό ωράριο, ενώ το ελαιοτριβείο κατά την περίοδο αιχµής λειτουργεί συνεχώς. Οι αντίστοιχες υδατικές ανάγκες τους ανέρχονται σε 60 και 110 m 3 /d. ίκτυο πυρόσβεσης: Το δίκτυο είναι εξοπλισµένο µε πυροσβεστικούς κρουνούς ονοµαστικής παροχής 5 L/s. Στην περιοχή αναπτύσσεται χαµηλή, γενικά, βλάστηση. Επίλυση Η εκτίµηση των βασικών µεγεθών σχεδιασµού του υδρευτικού συστήµατος (µέγιστη ηµερήσια και µέγιστη ωριαία παροχή, και ετήσιος όγκος νερού) γίνεται για κάθε χρήση νερού ξεχωριστά, ενώ µετά το πέρας των υπολογισµών υπολογίζονται τα αθροιστικά µεγέθη. -1-

2 α) Εκτίµηση υδατικών αναγκών για οικιακή χρήση Η ωφέλιµη ζωή των έργων ύδρευσης (υδραγωγεία και δίκτυα διανοµής) λαµβάνεται ίση µε 40 έτη. Με αφετηρία το έτος εκπόνησης της µελέτης (2011), θα πρέπει να εκτιµηθεί ο πληθυσµός της πόλης και οι αντίστοιχες υδατικές ανάγκες για το έτος Ως πρώτη προσέγγιση, θα βασιστούµε στα στοιχεία απογραφών των ετών 1991 και 2001, και θα επιχειρήσουµε να κάνουµε προβολή του πληθυσµού για το έτος σχεδιασµού (από το 2001 στο 2051), µε εφαρµογή τυπικών µαθηµατικών µοντέλων εξέλιξης του πληθυσµού. Υποθέτουµε τα µοντέλα γραµµικής και γεωµετρικής εξέλιξης, τα οποία βασίζονται στις σχέσεις: Π t = Π 0 + a t Π t = Π 0 (1 + b) t Με βάση το µοντέλο γραµµικής µεταβολής υπολογίζεται ότι η µέση ετήσια αύξηση του πληθυσµού ανέρχεται α = 32 άτοµα/έτος, ενώ µε το µοντέλο γεωµετρικής µεταβολής υπολογίζεται ρυθµός αύξησης b = 0.015, ήτοι 1.5% κατ έτος. Εφαρµόζοντας τα δύο µοντέλα µε αφετηρία το έτος της τελευταίας απογραφής (2001) και µε ορίζοντα το 2051, ήτοι για Π 0 = 2340 και t = 50 έτη, προκύπτει πληθυσµός σχεδιασµού ίσος µε 3915 και 4821 άτοµα, αντίστοιχα Γεωµετρικό µοντέλο Γραµµικό µοντέλο Τα αποτελέσµατα των δύο µοντέλων (ιδιαίτερα του µοντέλου γεωµετρικής αύξησης) κρίνονται µη ρεαλιστικά, καθώς η επαρχιακή πόλη έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισµός και διαθέτει µικρά οικόπεδα και περιορισµένους ελεύθερους χώρους, οπότε οι προοπτικές περαιτέρω οικιστικής ανάπτυξης είναι περιορισµένες. Επιπλέον, επειδή η αύξηση που παρατηρήθηκε κατά τη δεκαετία ήταν κυρίως αποτέλεσµα της εισροής µεταναστών, δεν αντιπροσωπεύει κάποια συστηµατική δηµογραφική τάση του τοπικού πληθυσµού. Με βάση τα παραπάνω, ο πληθυσµός σχεδιασµού εκτιµάται σε 3500 άτοµα, λίγο χαµηλότερα δηλαδή από την προβολή που δίνει το γραµµικό µοντέλο. Με βάση τις τυπικές τιµές για οικιακή χρήση µόνιµων κατοίκων σε αστικά κέντρα, λαµβάνονται κατά κεφαλή κατανάλωση q = 150 L/d, συντελεστής ηµερήσιας αιχµής λ Η = 1.5 και συντελεστής ωριαίας αιχµής λ Ω = 2.0. Τα µεγέθη σχεδιασµού για οικιακή χρήση υπολογίζονται ως εξής: Μέση ηµερήσια παροχή: Q Ε = q Π = / = 6.1 L/s Μέγιστη ηµερήσια παροχή: Q Η = λ Η Q Ε = = 9.1 L/s Μέγιστη ωριαία παροχή: Q Ω = λ Ω Q Η = = 18.2 L/s Ετήσιος όγκος: V a = Q Ε T a = / 1000 = m 3 β) Εκτίµηση υδατικών αναγκών παραθεριστικού οικισµού Για τον παραθεριστικό οικισµό δίνονται λεπτοµερή χωροταξικά και πολεοδοµικά στοιχεία, βάσει των οποίων µπορούµε να εκτιµήσουµε τον πληθυσµό κορεσµού µε σχετική ακρίβεια. Ειδικότερα, δίνεται ότι η συνολική έκταση που διαθέτει ο οικοδοµικός συνεταιρισµός ανέρχεται σε 200 στρέµµατα, από τα οποία 40 θα δεσµευτούν για δηµόσιες χρήσεις (δρόµοι, πλατείες), οπότε τα εναποµείναντα 160 στρέµµατα θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ανέγερση κατοικιών. Με βάση την εγκεκριµένη -2-

3 πολεοδοµική µελέτη, το µέσο µέγεθος των οικοπέδων είναι 400 m 2 (0.40 στρέµµατα), οπότε ο συνολικός αριθµός των οικοδοµήσιµων οικοπέδων ανέρχεται σε 160 / 0.40 = 400. Επιπλέον, δίνεται συντελεστής δόµησης 0.3, οπότε η οικοδοµήσιµο εµβαδόν ανά οικόπεδο δεν µπορεί να ξεπεράσει τα = 120 m 2, το οποίο αντιστοιχεί σε µια τυπική εξοχική κατοικία. Θεωρώντας ότι µια µέση οικογένεια απαρτίζεται από 3.5 µέλη, εκτιµάται ότι ο πληθυσµός κορεσµού θα φτάσει τα = 1400 άτοµα. Με την εύλογη υπόθεση ότι µια παραθεριστική περιοχή δεν γίνεται να οικοδοµηθεί εξ ολοκλήρου, εφαρµόζουµε µια µείωση της τάξης του 15% στον πληθυσµό κορεσµού, και συνεπώς η εκτίµηση του πληθυσµού µελέτης για τον παραθεριστικό οικισµό ανέρχεται σε 1200 άτοµα. Με βάση τις τυπικές τιµές για παραθεριστική χρήση λαµβάνονται κατά κεφαλή κατανάλωση q = 250 L/d, συντελεστής ηµερήσιας αιχµής λ Η = 1.2 και συντελεστής ωριαίας αιχµής λ Ω = 1.5. Τα µεγέθη σχεδιασµού υπολογίζονται ως εξής: Μέση ηµερήσια παροχή: Q Ε = q Π = / = 3.5 L/s Μέγιστη ηµερήσια παροχή: Q Η = λ Η Q Ε = = 4.2 L/s Μέγιστη ωριαία παροχή: Q Ω = λ Ω Q Η = = 6.3 L/s Για την εκτίµηση του ετήσιου όγκου θεωρείται ότι η παραθεριστική περίοδος διαρκεί 120 µέρες και περιλαµβάνει ένα τµήµα της θερινής περιόδου και τις αργίες. Συνεπώς: V a = Q Ε T a = / 1000 = m 3 γ) Εκτίµηση υδατικών αναγκών για µικρής κλίµακας τουριστικές χρήσεις Οι τουριστικές υποδοµές της πόλης περιλαµβάνουν ενοικιαζόµενα δωµάτια και µικρές ξενοδοχειακές µονάδες, συνολικής δυναµικότητας 800 κλινών, µε περιορισµένα περιθώρια αύξησης. ίνεται ότι η τουριστική περίοδος διαρκεί 4 µήνες (Ιούνιο-Σεπτέµβριο), µε τους µήνες αιχµής (Ιούλιος, Αύγουστος) να παρουσιάζουν πληρότητα της τάξης του 90%, οπότε ο αριθµός των τουριστών κατά την περίοδο αιχµής (η οποία συµπίπτει µε την περίοδο αιχµής της οικιακής και παραθεριστικής κατανάλωσης) είναι = 720 άτοµα. Αν θεωρήσουµε ότι τους µήνες Ιούνιο και Σεπτέµβριο η πληρότητα ανέρχεται στο 50%, τότε ο µέσος αριθµός τουριστών είναι ( ) / 2 + ( ) / 2 = 560 άτοµα. Ο λόγος του µέγιστου προς το µέσο αριθµό τουριστών είναι 720 / , τιµή που εκφράζει το συντελεστή ηµερήσιας αιχµής. Με βάση τις τυπικές τιµές για τις µικρής κλίµακας τουριστικές χρήσεις λαµβάνονται κατά κεφαλή κατανάλωση q = 200 L/d, συντελεστής ηµερήσιας αιχµής λ Η = 1.3 και συντελεστής ωριαίας αιχµής λ Ω = 1.5. Τα µεγέθη σχεδιασµού υπολογίζονται ως εξής: Μέση ηµερήσια παροχή: Q Ε = q Π = / = 1.3 L/s Μέγιστη ηµερήσια παροχή: Q Η = λ Η Q Ε = = 1.7 L/s Μέγιστη ωριαία παροχή: Q Ω = λ Ω Q Η = = 2.5 L/s Για την εκτίµηση του ετήσιου όγκου θεωρείται ότι η τουριστική περίοδος διαρκεί 120 µέρες του χρόνο, οπότε: V a = Q Ε T a = / 1000 = m 3 δ) Εκτίµηση υδατικών αναγκών µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας Για τη µεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα που πρόκειται να κατασκευαστεί, δυναµικότητας 450 κλινών, εφαρµόζονται οι ίδιες παραδοχές µε τις µικρής κλίµακας µονάδας, όσον αφορά τη χρονική κατανοµή των τουριστικών αφίξεων (ήτοι = 405 άτοµα τους µήνες αιχµής Ιούλιο και Αύγουστο και = 225 άτοµα τους µήνες Ιούνιο και Σεπτέµβριο), και διαφοροποιείται µόνο η κατά κεφαλή -3-

4 κατανάλωση, που εκτιµάται σε q = 300 L/d. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές τα µεγέθη σχεδιασµού για την ξενοδοχειακή µονάδα υπολογίζονται ως εξής: Μέση ηµερήσια παροχή: Q Ε = q Π = / = 1.1 L/s Μέγιστη ηµερήσια παροχή: Q Η = λ Η Q Ε = = 1.4 L/s Μέγιστη ωριαία παροχή: Q Ω = λ Ω Q Η = = 2.1 L/s Ετήσιος όγκος: V a = Q Ε T a = / 1000 = m 3 ε) Εκτίµηση υδατικών αναγκών αγροτικής µονάδας Στην περιοχή λειτουργεί όλο το χρόνο βιοτεχνία επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων µε κανονικό ωράριο, ήτοι 8ωρη καθηµερινή λειτουργία τις εργάσιµες ηµέρες του έτους (περίπου 250 ηµέρες). Η ηµερήσιες ανάγκες της βιοτεχνίας ανέρχονται σε 60 m 3 /d και δεν διαφοροποιούνται εποχιακά (δηλαδή λ Η = 1). Η εν λόγω ζήτηση κατανέµεται σχεδόν οµοιόµορφα κατά την 8ωρη λειτουργία της µονάδας, οπότε ο συντελεστής ωριαίας αιχµής ανέρχεται σε λ Ω = 24 / 8 = 3.0. Με τις παραπάνω παραδοχές, τα µεγέθη σχεδιασµού της µονάδας είναι: Μέση ηµερήσια παροχή: Q Ε = / = 0.7 L/s Μέγιστη ηµερήσια παροχή: Q Η = λ Η Q Ε = = 0.7 L/s Μέγιστη ωριαία παροχή: Q Ω = λ Ω Q Η = = 2.1 L/s Ετήσιος όγκος: V a = Q Ε T a = = m 3 στ) Εκτίµηση υδατικών αναγκών ελαιοτριβείου Το ελαιοτριβείο λειτουργεί τρεις µήνες το χρόνο (120 ηµέρες), καταναλώνοντας 110 m 3 /d σε συνεχή βάση, δηλαδή λ Η = 1 και λ Ω = 1. Τα αντίστοιχα µεγέθη σχεδιασµού είναι: Μέση ηµερήσια παροχή: Q Ε = / = 1.3 L/s Μέγιστη ηµερήσια παροχή: Q Η = λ Η Q Ε = = 1.3 L/s Μέγιστη ωριαία παροχή: Q Ω = λ Ω Q Η = = 1.3 L/s Ετήσιος όγκος: V a = Q Ε T a = = m 3 Η λειτουργία του ελαιοτριβείου λαµβάνεται υπόψη µόνο στον υπολογισµό των ετήσιων υδρευτικών αναγκών του συστήµατος, καθώς η σταθερή παροχή λειτουργίας των 1.3 L/s δεν συµπίπτει µε τις αιχµές των λοιπών χρήσεων νερού. ζ) Εκτίµηση παροχών πυρόσβεσης Η παροχή πυρκαγιάς αποτελεί µια κατάσταση έκτακτη φόρτισης του συστήµατος, η οποία διαρκεί λίγες ώρες και λαµβάνεται υπόψη µόνο στο σχεδιασµό του δικτύου διανοµής (ο αντίστοιχος όγκος νερού είναι αποθηκευµένος στη δεξαµενή δεν µεταφέρεται από το εξωτερικό υδραγωγείο). Στην τυπική περίπτωση, θεωρείται ταυτόχρονη λειτουργία δύο πυροσβεστικών κρουνών, ονοµαστικής παροχής 5.0 L/s, η οποία πραγµατοποιείται την ώρα αιχµής της υδρευτικής κατανάλωσης. Συνεπώς, στη µέγιστη ωριαία παροχή θεωρείται ότι προστίθενται επιπλέον 10.0 L/s. η) Εκτίµηση απωλειών νερού Για λόγους ασφαλείας, όλα τα µεγέθη σχεδιασµού προσαυξάνονται κατά 10%, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες λόγω διαρροών κατά τη µεταφορά και διανοµή του νερού. Τα τελικά µεγέθη σχεδιασµού συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: -4-

5 Μέγιστη ηµερήσια Μέγιστη ωριαία Ετήσιος όγκος Χρήση νερού παροχή (L/s) παροχή (L/s) (m 3 ) Οικιακή Παραθεριστική Τουριστική (µικρής κλίµακας) Τουριστική (ξενοδοχειακή µονάδα) Βιοτεχνία αγροτικών προϊόντων Ελαιοτριβείο 1.3 * 1.3 * Πυρόσβεση Σύνολο (χωρίς απώλειες) Σύνολο (µε απώλειες 10%) (*) εν λαµβάνονται υπόψη στις τελικές εκτιµήσεις. -5-

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.Τσακίρης ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Συμπληρωματικές Πρόχειρες Σημειώσεις) Επιμέλεια: Σπηλιώτης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Ποσειδωνίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ Ι. Τ Ε Υ Χ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.740.000 ευρώ Νοέµβριος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi 2\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ...

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ... 4 3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ... 11 4 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ... 20 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Λειψών στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1. Περίληψη... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ» «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝ ΚΡΙΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών πόρων

ιαχείριση υδατικών πόρων Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαχείριση υδατικών πόρων Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΥΠ.ΑΝ. στις 11-9-2003, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, ανέθεσε στη Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (ΤΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Α ΦΑΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος αποτελεί μαζί με τους χάρτες που το συνοδεύουν την Α φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΜΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Οκτώβριος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Αμυνταίου αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΣΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.τριβελασ

Διαβάστε περισσότερα