Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Αριθ. Απόφασης 350/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Ο.Ε Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 19 η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 20:00, ήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 38. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΡΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΑΦΡΟ ΙΤΗ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ -ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙ ΕΡΗΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς. Αποχωρήσεις: Οι κ.κ. Η. Ντάβαρης και Σ. Καραµολέγκος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέµατος. Οι κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος, Α. Βλασσόπουλος, Κ. Γκότση Μάγκουρα, Μ. Μιχαήλ Παυλιδάκη, Ι. Κεχαγιόγλου, Σ. Πετρόπουλος και Α. Καζάνη αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 1 ου θέµατος σε ένδειξη διαµαρτυρίας. Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης, η σύµβουλος δηµάρχου κ. Κ. Εγγλέζου και οι υπάλληλοι του ήµου κ.κ. Σ. Μπακόλα - Αναπληρώτρια Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικής ιαχείρισης, Ε. Νταβία - Προϊσταµένη Τµήµατος Λογιστηρίου και Α. Αλεξανδροπούλου - Προϊσταµένη Τµήµατος Προγραµµατισµού. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Κούκα Ελένης και εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την υπ αριθµ. 532/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος δράσης για το Ο.Ε.2013, συνοδευόµενη από την υπ αριθµ. 1/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και το από 9/11/2012 πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης και αφού τοποθετήθηκε σχετικά, έδωσε το λόγο στο ήµαρχο, στη συνέχεια στην Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Χ. Αγαπητού και τέλος στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Π. Βάσιο.

2 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Κατά πλειοψηφία εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης για το Ο.Ε ως κατωτέρω:

3 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης Το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν.3852/2010, Π 185/2007 και η τροποποίησή του µε το Π 89/2011 υποχρεώνει τους ήµους να συντάξουν Επιχειρησιακά Προγράµµατα µε ορίζοντα πενταετίας (για την πρώτη εφαρµογή ο προγραµµατισµός θα γίνει σε ορίζοντα τριετίας), τα οποία και θα πρέπει να εξειδικεύονται σε Ετήσια Σχέδια ράσης. Στόχος της προγραµµατικής αυτής διαδικασίας είναι ο ορθολογικότερος προγραµµατισµός λειτουργίας των υπηρεσιών του ήµου, η αύξηση της αποδοτικότητας, η βελτίωση της ποιότητας και η µέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες όπως αυτές διαµορφώνονται από το εξωτερικό περιβάλλον αναφοράς. Με την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και εποµένως της κατάρτισης των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης καταβάλλεται συγχρόνως µία προσπάθεια αξιοποίησης της εµπειρίας που έχει προκύψει από τα Περιφερειακά και Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισµό. Ήδη, στον επιχειρησιακό σχεδιασµό καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος, εκτιµήθηκαν οι ανάγκες και µέσα από αυτά καθορίστηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου Χαλανδρίου. Για την περίοδο , οι γενικές προτεραιότητες του ήµου Χαλανδρίου, είναι οι ακόλουθες: 1. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών µέσα από την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό τους 2. Ενίσχυση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, προσφοράς και αλληλεγγύης 2

4 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ 3. Βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη µέσα από την αναβάθµιση των υποδοµών της πόλης, µε έµφαση στην καθαριότητα και το περιβάλλον 4. Ενίσχυση δράσεων ενδυνάµωσης της τοπικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 5. Συµµετοχή στον πολιτισµό, τον αθλητισµό και τη µόρφωση Θεσµικό πλαίσιο Με τα άρθρα του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ. Με το άρθρο 266, Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Κ`αλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ α βαθµού. Το Υπουργείο Εσωτερικών, µε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις και Εγκυκλίους, έδωσε κατευθύνσεις έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθµού για την κατάρτιση των Ε.Π. όπως µε: (i). Την Υ.Α (ΦΕΚ534/Β/2007), στην οποία καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ (ii). Την υπ αρ. 45/58939/2006 εγκύκλιο του Υφ.Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των επιχειρησιακών προγραµµάτων (iii). Την υπ αρ. 66/5837/2007 εγκύκλιο του Υφ.Εσωτερικών σχετικά µε τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΟΤΑ α βαθµού (iv). Το Π 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ α βαθµού» (v). Την Υ.Α. 5694/2011, σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/2007 3

5 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ (vi). Το Π 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π 185/2007. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 8 της Υ.Α /07, στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου. Εποµένως, µέσω του ετήσιου προγραµµατισµού, ο ήµος µπορεί να προσαρµόζει τις επιλογές του τετραετούς (πενταετούς από την επόµενη εφαρµογή) επιχειρησιακού προγράµµατος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρµόζει τη δράση του στη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα, λαµβάνοντας υπ όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισµούς. Περιβάλλον αναφοράς Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράµµατος ράσης πραγµατοποιείται σε ένα δυσµενές περιβάλλον που επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιορίζει σηµαντικά τον προγραµµατικό σχεδιασµό του ήµου. Ειδικότερα, η ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία πιέζει αρνητικά τη διαθεσιµότητα των πόρων που κατευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η µείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) και η µεγάλη µείωση των πιστώσεων της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) δηµιουργούν επιπρόσθετα προβλήµατα. Εκκρεµεί η ρύθµιση για την αποπληρωµή των δανείων των ΟΤΑ από το ΤΠ και η καταβολή της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Μόνη διέξοδος για την εξεύρεση πόρων είναι το ΕΣΠΑ και τα Επιχειρησιακά του Προγράµµατα, ωστόσο και πάλι υπάρχει εξειδίκευση στις προκλήσεις που δηµοσιεύονται µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει απόλυτη αντιστοίχηση µε τις πραγµατικές ανάγκες των δήµων. 4

6 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του ήµου Ο ήµος Χαλανδρίου είναι ένας από τους µεγαλύτερους δήµους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, ο οποίος παρέµεινε αυτούσιος ύστερα από την εφαρµογή του νόµου του Καλλικράτη. Ανήκει στην περιφερειακή ενότητα του Βόρειου Τοµέα Αθηνών και βρίσκεται στο βορειανατολικό τµήµα του πολεοδοµικού συγκροτήµατος των Αθηνών (υψόµετρο 185 µέτρων και απόσταση 6 χλµ. ΒΑ του κέντρου της Αθήνας). Αποτελεί χαρακτηριστικό προαστιακό ήµο του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πρωτευούσης. Στην ανατολική πλευρά συνορεύει µε τον ήµο Αγίας Παρασκευής, ΒΑ µε τον ήµο Παλλήνης, Βόρεια µε τους ήµους Βριλησσίων και Αµαρούσιου, νοτιοδυτικά µε το δήµο Φιλοθέης - Ψυχικού και Νότια µε το δήµο Παπάγου-Χολαργού. Τα προσωρινά αποτελέσµατα της απογραφής του 2011 τοποθετούν ένα µόνιµο πληθυσµό κατοίκων να διαβιεί εντός των διοικητικών ορίων του δήµου ( άρρενες και θήλεις). Συγκεντρώνει το 12,5% του πληθυσµού της περιφερειακής ενότητας του βόρειου τοµέα αθηνών. Η µεγαλύτερη έκτασή του χαρακτηρίζεται από περιοχές αµιγούς κατοικίας, περιβάλλεται ωστόσο από µεγάλους οδικούς άξονες (Αττική Οδός, Λ.Κηφισίας, Λ.Μεσογείων) οι οποίοι του προσδίδουν κοµβικό χαρακτήρα στο χάρτη των δήµων του βόρειου τοµέα των Αθηνών. Μεγάλο και ιδιαίτερα σηµαντικό περιβαλλοντικό απόθεµα αποτελεί για την πόλη και τους κατοίκους της η Ρεµατιά Χαλανδρίου, ένας προστατευόµενος φυσικός σχηµατισµός που διαρρέει το βορειοδυτικό τµήµα του δήµου. Ο ήµος Χαλανδρίου διαθέτει ένα ανεπτυγµένο συγκοινωνιακό δίκτυο, διαθέτει εξαιρετική σύνδεση µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και εύκολη πρόσβαση στο Μετρό (διαθέτει πέντε σταθµούς ΜΕΤΡΟ). Επίσης λειτουργεί και δηµοτική Συγκοινωνία η οποία είναι ακτινωτά διαρθρωµένη, µε αρκετά κυκλικά δροµολόγια, σε ανταπόκριση και µε γραµµές ΟΑΣΑ, ΗΛΠΑΠ, ΜΕΤΡΟ και Προαστιακό. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται µεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες, ενώ τόσο το εµπορικό του κέντρο όσο και το πλήθος των 5

7 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ επιχειρήσεων εστίασης αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών από τους γύρω δήµους αλλά και όλο το λεκανοπέδιο Η κατανοµή της οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζει µέγιστο στον τριτογενή τοµέα (οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 65% της τοπικής δραστηριότητας) ενώ ένα µικρότερο ποσοστό (29%) καταλαµβάνεται από δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα. Μικρή είναι η παρουσία δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τοµέα (καλύπτουν µόνο το 0.9%) και περιορίζεται κυρίως στα προάστια της πόλης στους πρόποδες του όρους Πεντέλη. Εικόνα 1: Κοινόχρηστοι χώροι ήµου Χαλανδρίου (e-topos Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα ήµου Χαλανδρίου) 6

8 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής για το έτος 2013 Η ηµοτική Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη, τους στρατηγικούς στόχους που τέθηκαν κατά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την περίοδο καθώς και όλους τους παραπάνω εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του, θέτει τις παρακάτω προτεραιότητες για το έτος 2013: Υλοποίηση του προγράµµατος δηµοσίων έργων στον ήµο µας Βελτίωση Οργανωτικής και διοικητικής Λειτουργίας Αναβάθµιση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων της /νσης Περιβάλλοντος µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των απορριµµάτων στο ήµο. Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης ανά Υπηρεσία Όσον αφορά τη διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης, ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράµµατος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του ήµου, η διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ήµου (Άρθρο 8 της Υ.Α 18183/07). Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιµο, για να είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση των συσχετισµών µεταξύ ετησίου προγράµµατος και προϋπολογισµού, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης να οργανωθεί µε βάση τις υπηρεσίες στις οποίες κατανέµονται οι δαπάνες του προϋπολογισµού. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 8 της Υ.Α /07, στο ετήσιο πρόγραµµα ράσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου. Εποµένως, δίνεται ευελιξία στο δήµο να προσαρµόσει τον κατ έτος προγραµµατισµό του στις αλλαγές του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται και να ενσωµατώσει ανάγκες και 7

9 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ευκαιρίες που προκύπτουν πριν από την πιθανή αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα και οι δράσεις καθώς και εκτιµώµενες δαπάνες που περιγράφουν τη λειτουργία και την επενδυτική δραστηριότητα του ήµου κατά το έτος

10 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν την ιεύθυνση Υποστήριξης ηµοτικής Αρχής και κυρίως περιλαµβάνουν την υποστήριξη της λειτουργίας των δηµοτικών οργάνων ( ηµοτικό Συµβούλιο, ηµοτικές Επιτροπές), την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης, τις υποχρεωτικές και προαιρετικές εισφορές και παροχές- επιχορηγήσεις, τις επιχορηγήσεις των Νοµικών Προσώπων και τέλος τις δηµόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη , Λοιπά έξοδα , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης , απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0, Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους , Λοιπά έξοδα 1.000, ,39 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων Έργα Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης - 9

11 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν την ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης, την ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου υναµικού, την ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης καθώς και ένα µέρος των λειτουργιών της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη 1.000, Λοιπά έξοδα , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα 0, Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες , Τίτλοι πάγιας επένδυσης 500, ,00 10

12 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν πολιτιστικές αθλητικές και κοινωνικής πολιτικής δραστηριότητες των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών του ήµου. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0, Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη 600, Λοιπά έξοδα , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα , Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες , Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0, ,39 11

13 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας 20 περιλαµβάνουν ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορά σε ανταποδοτικού χαρακτήρα έργα και δράσεις και ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν τον ηλεκτροφωτισµό. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη , Λοιπά έξοδα , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα , Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 0, ,00 12

14 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας 25 περιλαµβάνουν ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορά έργα πρασίνου και ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν δηµιουργία και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0, Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη 0, Λοιπά έξοδα 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0, Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων Έργα , Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 0, , Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0, ,53 13

15 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Ένα µεγάλο µέρος της επενδυτικής δραστηριότητας του ήµου πραγµατοποιείται από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στις λειτουργίες της υπηρεσίας αυτής περιλαµβάνονται όλα τα τεχνικά έργα και οι µελέτες για έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν είτε έχουν προταθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος ή τη ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη 5.000, Λοιπά έξοδα , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα , Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες , Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0, ,43 14

16 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Στις λειτουργίες της υπηρεσίας περιλαµβάνονται όλα τα έργα και οι δράσεις του τµήµατος Πρασίνου της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος (µελέτες, επισκευές, συντηρήσεις) πλην όσων περιλαµβάνονται στην υπηρεσία 25. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0, Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη 700, Λοιπά έξοδα 6.000, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα , Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 8.598, Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0, ,00 15

17 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της εν λόγω Υπηρεσίας αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία του ηµοτικού Κοιµητηρίου, τη συντήρηση, αναβάθµιση και την επέκταση των εγκαταστάσεών του και περιλαµβάνουν µέρος των δαπανών της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0, Παροχές τρίτων 5.500, Φόροι Τέλη 200, Λοιπά έξοδα 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 1.000, Έργα 0, Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες , Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0, ,00 16

18 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας αφορούν την υποστήριξη της λειτουργίας της αυτοτελούς ιεύθυνσης ηµοτικής Αστυνοµίας. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0, Παροχές τρίτων 8.000, Φόροι Τέλη 700, Λοιπά έξοδα 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα 0, Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 0, ,00 17

19 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Ανακεφαλαίωση Σχηµατοποιηµένη ανακεφαλαίωση των προηγούµενων δεδοµένων παρουσιάζεται στα επόµενα διαγράµµατα. (1) Κατανοµή λειτουργικών δαπανών ανά υπηρεσία 1% 6% 1% 3% 2% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 22% 48% 20 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7% 10% 35- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 - ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (2) Κατανοµή λειτουργικών δαπανών ανά κωδικό Λοιπά έξοδα 1.000,00 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους ,39 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης Λοιπά έξοδα Φόροι Τέλη Παροχές τρίτων Αµοιβές και έξοδα τρίτων , , , , , ,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 18

20 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ (3) Κατανοµή επενδυτικών δαπανών ανά υπηρεσία 0,26% 0% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1% 0% 1% 22% 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 40% 20 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 19% 30 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 17% 45 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 - ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (4) Κατανοµή επενδυτικών δαπανών ανά κωδικό Τίτλοι πάγιας επένδυσης 500,00 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες ,64 Έργα ,71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων ,00 19

21 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ (5) Σχέση λειτουργικών επενδυτικών δαπανών του νέου ετησίου προγράµµατος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 59% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 41% (6) Συµπέρασµα Παρά τους µειωµένους πόρους που προβλέπονται για το 2013, ο ήµος καταφέρνει να αυξήσει τον επενδυτικό χαρακτήρα των δράσεών του, αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες που δίνονται µέσα από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, ενισχύει την ορθολογική διαχείριση των πόρων του κατευθύνοντας έκτακτα έσοδα σε επενδυτικές δράσεις. 20

22 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Στα Παραρτήµατα που ακολουθούν, παρατίθενται τα συστατικά στοιχεία του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης για το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα Περιλαµβάνει τα προτεινόµενα νέα έργα και µελέτες έργων για το 2013 καθώς και τις συνεχιζόµενες από το 2012 αντίστοιχες δράσεις. Πρόγραµµα προµηθειών/υπηρεσιών/δράσεων Περιλαµβάνει συνοπτικά τις κυριότερες δράσεις που δεν περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα και που θα πραγµατοποιηθούν µε την υλοποίηση προµηθειών και υπηρεσιών. Έργα προς ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα Εθνικά ή Κοινοτικά προγράµµατα Τα έργα αυτά θα συµπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης και στον προϋπολογισµό, µετά την ένταξή τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής, ΕΠΑΝ, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΑ, κλπ) και µετά από αντίστοιχη τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης και του Προϋπολογισµού. Πρόγραµµα επενδύσεων ανά πηγή χρηµατοδότησης Παρουσίαση των έργων του Ετησίου Προγράµµατος ράσης ανά άξονα και µέτρο του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός Ο.Ε Αναλυτικές καταστάσεις εσόδων εξόδων ανά υπηρεσία και ανά κωδικό. 21

23 ôå íéêü ðñüãñáììá

24 δήµος Χαλανδρίου Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα προγραµµατισµός εκτελεστέων έργων ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2013

25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕ (ΙΙ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ 4 (ΙΙΙ) NEA ΕΡΓΑ 7 (ΙV) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 11 (V) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑ Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 2

26 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε Β ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε Γ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,45 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,00 2Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ και ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,76 2Β ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ,48 3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 3

27 Κατά το Ο.Ε θα συνεχιστεί η εκτέλεση των έργων που δεν έχουν αποπερατωθεί µέχρι 31/12/2012 και έχουν ανατεθεί µε βάση το Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων Ο.Ε. 2012, µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Α.Μ. 26/08 (Κ.Α ) , ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ Α.Μ. 24/2010 (Κ.Α ) , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Μ. 2/2012 (Κ.Α ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 4

28 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ.Π.Σ. (K.A ) , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ "ΖΩΝΗ ΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ- ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (Κ.Α ) ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 5

29 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Γ. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ] (Κ.Α ) , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟ ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 3/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Α.Μ.4/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΜΗΣΕΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΟ ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ Α.Μ. 20/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 1/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Α.Μ. 3/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 6/2012 [ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ] (Κ.Α ) ,70 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 6

30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 8/2012 [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ] (Κ.Α ) , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΛΑΚΟΥΒΕΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) Α.Μ. 9/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,45 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 7

31 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (3.6.2) ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (ΜΕΑ) ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΚΦ 87 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 4.182, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥ ΑΠ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968 ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 9.031, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 4.515, (3.6.2) ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (ΜΕΑ) ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 4.515, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] ,31 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 8

32 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ.Π.Σ. (K.A ) [ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΥΠΕΚΑ] ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ: ,32 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 9

33 2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ Α. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2.437, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 3.600, ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 7.000, ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 7.500, ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 9.000, ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , Υ ΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 10

34 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 21 ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , , (3.6.2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 4.299, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ 8.598, ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , , ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ , ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ Ο ΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ) ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 11

35 (4.3.4) ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: ,76 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 12

36 2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ B. ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8.400, ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 21 ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , , , ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 9.031, ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΗΣ Ο ΟΥ Α ΡΙΑΝΕΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ Ο Ο ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ Ο Ο ΛΕΣΒΟΥ 9.031, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 9.031, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , ,78 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 13

37 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) , ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) , ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ, ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: ,03 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 14

38 3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Α/Α ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ [ ΑΝΕΙΟ] (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ "10 Ο.Τ." (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ 10 Ο.Τ. (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ (Κ.Α ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ: ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 15

39 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,50 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΤΑ ,73 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,37 ΕΡΓΑ ΘΗΣΕΑΣ ,61 ΕΡΓΑ ΥΠΕΣ ,03 ΕΡΓΑ Γ ΚΠΣ ,17 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΕ (ΚΑ & ) ,41 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 16

40 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επισκευές ανακατασκευές πεζοδροµίων σε διάφορες περιοχές Α.Μ. 14/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων ΑΜ 15/2005 ιάνοιξη - κατασκευή οδών στην περιοχή Ανω Πάτηµα του ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/05 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα-Οµάδα ΙΙ Α.Μ. 22/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΑΜ 23/2005 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ.24/05 Κατασκευή κολυµβητηρίου ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Μ. 33/05 Κατασκευή νέων οδών σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ. 44/ , , , , , , , ,00 9 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.6/ ,16 10 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για ράµπες και κάδους Α.Μ.8/ ,12 11 Συντήρηση κατακόρυφης σήµανσης οδικού δικτύου ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/ ,92 12 Φωτισµός οδών και κοινοχρήστων χώρων, Α.Μ. 30/ ,30 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 17

41 13 Ανάπλαση Κ.Χ. µεταξύ των οδών Ζήνωνος - Ευριπίδου - ιονύσου - Ηρακλέους και διαµόρφωση δρόµου ήπιας κυκλοφορίας Α.Μ.40/ ,14 14 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ.9/ ,73 15 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.10/ ,58 16 Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωµάτων επί των πεζοδροµίων Α.Μ. 17/ ,24 17 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων, Α.Μ. 23/ ,64 18 Κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων, Α.Μ. 35/ ,59 19 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων 08 Α.Μ. 4/ ,00 20 Καθαρισµός οικοπέδων 08, Α.Μ. 12/ ,37 21 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ 08 Α.Μ. 14/ ,97 22 Καθαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων Α.Μ. 6/ ,56 23 Συντηρήσεις κτιρίων του ήµου Α.Μ. 16/ ,54 24 Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων - µέσω της οδού Τήνου & φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 20/ , Ανακατασκευή αποχετευτικού αγωγού σε κοινόχρηστο χώρο της οδού Αποστολοπούλου Α.Μ. 21/09 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων Α.Μ. 2/ , ,25 27 Εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου του πλυντηρίου των οστών στο Κοιµητήριο και σύνδεση µε την αποχέτευση Α.Μ. 16/ ,74 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 18

42 28 Περιφράξεις οικοπέδων Α.Μ. 18/ ,02 29 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ. 19/ , Αντικατάσταση φθαρµένων ηλεκτρικών ιστών Α.Μ. 22/2010 Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Αγ. Αθανασίου και περιβάλλοντος χώρου Α.Μ. 23/ , ,15 32 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων Α.Μ. 27/ ,00 33 Προγραµµατική Σύµβαση µε τη Νοµαρχία για την κατασκευή του έργου Αντιπληµµυρική προστασία λεκάνης απορροής ανάντι Αττικής Οδού στο Χαλάνδρι και στα Βριλήσσια ,50 34 Καθαρισµός πινακίδων σήµανσης από αυτοκόλλητα 2.002,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: ,84 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 19

43 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ιάνοιξη οδών Πάρνηθος και Μεσσηνίας (ΣΑΤΑ) A.M. 56/ ,81 2 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα - Οµάδα Ι, Α.Μ.16/05 (Γ ΚΠΣ) ,17 3 Παρεµβάσεις αναβάθµισης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ. 39/05 (ΣΑΤΑ) , ιαπλάτυνση πεζοδροµίων από 0,50 έως και 1,00µ. Κατόπιν κυκλοφοριακής µελέτης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ.48/05 (ΣΑΤΑ) Πεζοδρόµηση οδού Αγ. Παντελεήµονος Α.Μ. 20/06 (ΣΑΤΑ) , ,38 6 Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 2/07 (ΣΑΤΑ) 1.023,91 7 Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 7/07 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) , Αξονικός Φωτισµός (Θησέως-Τσιτούρη, κλπ) Α.Μ. 14/07 (ΣΑΤΑ) Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών του ήµου Α.Μ. 21/07 (ΣΑΤΑ) Συντηρήσεις δηµοτικού οδικού δικτύου(λακούβες) 08 Α.Μ. 3/08 (ΘΗΣΕΑΣ) , , ,02 11 Μικρά υδραυλικά έργα (όµβρια) 08 Α.Μ. 6/08 (ΘΗΣΕΑΣ) ,83 12 Επισκευές-ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων 08 Α.Μ. 9/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 2.500,78 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 20

44 13 Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 13/08 (ΥΠΕΣ Α) , Κατασκευή µικρών έργων οδοποιϊας 08 Α.Μ. 23/08 (ΣΑΤΑ) Κατασκευή ΣΑΡΖΑΝΕΤ στο Ρέµα Χαλανδρίου Α.Μ. 31/08 (ΘΗΣΕΑΣ) Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 7/09 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/09 (ΣΑΤΑ) Συντήρηση - Επισκευές Σχολικών κτιρίων Α.Μ. 14/09 (ΥΠ.ΕΣ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση Οµβρίων υδάτων Α.Μ. 5/2010 (ΣΑΤΑ) Έργα Επισκευής και καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 9/2010 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ιαµορφώσεις πεζοδροµίων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι Α.Μ. 10/2010 (ΣΑΤΑ) Συντηρήσεις ηµοτικού οδικού δικτύου (Λακούβες) Α.Μ. 11/2010 (ΣΑΤΑ) , , , , , , , , ,71 23 Επισκευές- ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/2010 (ΣΑΤΑ) ,08 24 Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών στο ήµο Χαλανδρίου Α.Μ. 17/2010 (ΣΑΤΑ) ,08 25 Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 21/2010 (ΥΠ.ΕΣ) ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,81 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 21

45 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Προµελέτη Ανάπλασης-Ανάδειξης θεάτρου ρεµατιάς , Τροποποίηση σχεδίου ανασύνταξης πράξης εφαρµογής στα 10 Ο.Τ. της περιοχής Πάτηµα Ι του ήµου Χαλανδρίου Αρχιτεκτονική µελέτη Βυζαντινού µνηµείου Αγ. Γεωργίου , ,44 4 Στατική µελέτη Βυζαντινού µνηµείου Αγ. Γεωργίου 4.299,22 5 Εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου - Κυκλοφοριακή µελέτη 9.225,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: ,66 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 22

46 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Ακουστική µελέτη και µελέτη ηχοµόνωσης για το νέο ηµαρχιακό µέγαρο Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) ,10 2 Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας και ανάπλαση Ρεµµατιάς Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) 9.180,00 3 Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή δηµοτικών έργων (ΣΑΤΑ) 8.598,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α : ,41 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 23

47 ðñüãñáììá ðñïìçèåéþí

48 δήµος Χαλανδρίου Ετήσιο Πρόγραµµα Προµηθειών / Υπηρεσιών προγραµµατισµός εκτελεστέων προµηθειών/υπηρεσιών ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2013

49 ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 2 Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών 7.000,00 3 Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ,00 4 Προµήθεια εντύπων ηµοτικής Αστυνοµίας 2.500,00 5 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 6 ακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες 6.100,00 7 Εκτυπώσεις, εκδοσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 8 Προµήθεια υλικών εκτυπώσεων,βιβλιοδετήσεων κ.λ.π 1.000, Εκτύπωση υλικών έντυπης ενηµέρωσης πολιτών για δραστηριότητες των ΚΕΠ και δικτύου ΣΥ.ΓΕ.ΕΠ Προµήθεια αναλωσίµων υλικού για µηχάνηµα ροής προτεραιότητας Προµήθεια καρτών-ξυστών για τη λειτουργία της ελεγχόµενης στάθµευσης 1.000,00 500, ,00 12 Προµήθεια γραφικής ύλης ,00 13 Προµήθεια χηµικού υλικού για πλυντήριο πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) ,00 14 Προµήθεια χηµικού υλικού για ψεκασµό 5.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 2

50 15 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 200,00 16 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 6.000,00 17 Προµήθεια υλικών (αναλωσίµων) καθαριστριών ,00 18 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους ,00 19 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων ,00 20 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 5.000,00 21 Προµήθεια απολυµαντικού υλικού για τον ψεκασµό Α.Σ.Α σε περίπτωση απεργίας ΧΥΤΑ ή εργαζοµένων 2.000,00 22 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 23 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (περιλ.και τα mini buses) ,00 24 Προµήθεια βεζνίνης για κίνηση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου ,00 25 Προµήθεια καυσίµων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριµµατοφόρων ,00 26 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 27 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 28 Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) 1.000,00 29 Προµήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) 1.000,00 30 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 31 Προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος 5.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 3

51 32 Προµήθεια υλικών διαγραµµίσεων ,00 33 Προµήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων 3.000,00 34 Προµήθεια ελαστικών κολωνακίων 35 Προµήθεια πασσάλων 36 Προµήθεια εµποδίων πεζοδροµίων 37 Προµήθεια σαµαράκια 38 Προµήθεια πινακίδων σήµανσης 39 Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων 40 Προµήθεια ορθοστατών εµποδίων 41 Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας 42 Προµήθεια υλικών στήριξης πινακίδων , , , , , , , , ,00 43 Προµήθεια διαφόρων εργαλείων για τα τεχνικά συνεργεία ,00 44 Προµήθεια ξυλείας 45 Προµήθεια σιδήρου και αλουµινίου 46 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντηρήσεις , , ,00 47 Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών ,00 48 Προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 4

52 49 Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή κτιρίων,σχολικών κτιρίων, και λοιπών εγκαταστάσεων , Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού υλικού για την ηλεκτροµ/κή Υπηρεσία του ήµου 5.000,00 Προµήθεια αναλωσίµων,συντήρησης,καθαριστικών πινακίδων σήµανσης 7.000,00 52 Προµήθεια υδραυλικών υλικών ,00 53 Προµήθεια λαµπτήρων και φωτιστικών προς εξοικονόµιση ενέργειας 5.000,00 54 Έξοδα αποκατάστασης φθορών για άµεση επέµβαση στα σχολεία 5.000,00 55 Προµήθεια σχαρών για φρεάτια ,00 56 Προµήθεια στύλων και στάσεων 3.000,00 57 Τοποθέτηση σηµάνσεων στάσεων 3.000,00 58 Προµήθεια ασφαλτοµιγµατος χύµα ,00 59 Προµήθεια ασφαλτιµίγµατος ,00 60 Προµήθεια στεγάστρων στάσεων 5.000,00 61 Έξοδα για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων , Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού (συντήρηση και επισκευή δηµοτικού φωτισµού πάρκων, παιδικών χαρών,πεζοδροµίων κλπ.) 5.000, ,00 64 Προµήθεια νέων ηλιακών φωτιστικών δρόµων και πλατειών ,00 65 Είδη φωταγώγησης και ηχητικών για εκδηλώσεις, εορτασµούς κ.α ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 5

53 66 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 67 Εξοπλισµός Οχηµάτων ηµ.αστυνοµίας(φάροι,διακριτικά,σειρήνες κλπ.) 3.000,00 68 Προµήθεια ελαστικών ,00 69 Ανταλλακτικά σαρώθρων ,00 70 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 71 Υλικά Φαρµακείου 3.000,00 72 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων (εορτών κλπ) 6.000,00 73 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος και κοπριάς 5.000,00 74 Προµήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδροµων, πεζοδροµίων, παιδικών χαρών κλπ ,00 75 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000,00 76 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ,00 77 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ηλεκτροφωτισµού - φωτιστικών σωµάτων 4.000,00 78 Λοιπές προµήθειες ,00 79 Προµήθεια επιµορφωτικού - αθλητικού υλικού για σχολεία 2.000,00 80 Προµήθεια διαφόρων αναλωσίµων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 3.000,00 81 Εκλογικά έξοδα ,00 82 Προµήθεια υλικών για πυροσβεστικές Φωλιές 3.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 6

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης /2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΗΔ-2ΤΙ Αριθ. Απόφασης 406/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ./--0 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: Β436ΩΗΔ-ΩΧΑ Αριθ. Απόφασης 443/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 25 /2013 Σήµερα την 7η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2010 23/05/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο εσµευθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το 5 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 9/3/2011 3852/10).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το 5 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 9/3/2011 3852/10). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 21/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 5 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 9/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση σχεδίων προϋπολογισµού εξόδων ηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.985,00 5/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 0ης/203 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΔ-ΑΑΥ Αριθ. Απόφασης 27/203 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 271/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα