Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Αριθ. Απόφασης 350/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Ο.Ε Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 19 η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 20:00, ήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 38. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΡΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΑΦΡΟ ΙΤΗ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ -ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙ ΕΡΗΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς. Αποχωρήσεις: Οι κ.κ. Η. Ντάβαρης και Σ. Καραµολέγκος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέµατος. Οι κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος, Α. Βλασσόπουλος, Κ. Γκότση Μάγκουρα, Μ. Μιχαήλ Παυλιδάκη, Ι. Κεχαγιόγλου, Σ. Πετρόπουλος και Α. Καζάνη αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 1 ου θέµατος σε ένδειξη διαµαρτυρίας. Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης, η σύµβουλος δηµάρχου κ. Κ. Εγγλέζου και οι υπάλληλοι του ήµου κ.κ. Σ. Μπακόλα - Αναπληρώτρια Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικής ιαχείρισης, Ε. Νταβία - Προϊσταµένη Τµήµατος Λογιστηρίου και Α. Αλεξανδροπούλου - Προϊσταµένη Τµήµατος Προγραµµατισµού. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Κούκα Ελένης και εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την υπ αριθµ. 532/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος δράσης για το Ο.Ε.2013, συνοδευόµενη από την υπ αριθµ. 1/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και το από 9/11/2012 πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης και αφού τοποθετήθηκε σχετικά, έδωσε το λόγο στο ήµαρχο, στη συνέχεια στην Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Χ. Αγαπητού και τέλος στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Π. Βάσιο.

2 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Κατά πλειοψηφία εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης για το Ο.Ε ως κατωτέρω:

3 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης Το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν.3852/2010, Π 185/2007 και η τροποποίησή του µε το Π 89/2011 υποχρεώνει τους ήµους να συντάξουν Επιχειρησιακά Προγράµµατα µε ορίζοντα πενταετίας (για την πρώτη εφαρµογή ο προγραµµατισµός θα γίνει σε ορίζοντα τριετίας), τα οποία και θα πρέπει να εξειδικεύονται σε Ετήσια Σχέδια ράσης. Στόχος της προγραµµατικής αυτής διαδικασίας είναι ο ορθολογικότερος προγραµµατισµός λειτουργίας των υπηρεσιών του ήµου, η αύξηση της αποδοτικότητας, η βελτίωση της ποιότητας και η µέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες όπως αυτές διαµορφώνονται από το εξωτερικό περιβάλλον αναφοράς. Με την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και εποµένως της κατάρτισης των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης καταβάλλεται συγχρόνως µία προσπάθεια αξιοποίησης της εµπειρίας που έχει προκύψει από τα Περιφερειακά και Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισµό. Ήδη, στον επιχειρησιακό σχεδιασµό καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος, εκτιµήθηκαν οι ανάγκες και µέσα από αυτά καθορίστηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου Χαλανδρίου. Για την περίοδο , οι γενικές προτεραιότητες του ήµου Χαλανδρίου, είναι οι ακόλουθες: 1. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών µέσα από την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό τους 2. Ενίσχυση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, προσφοράς και αλληλεγγύης 2

4 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ 3. Βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη µέσα από την αναβάθµιση των υποδοµών της πόλης, µε έµφαση στην καθαριότητα και το περιβάλλον 4. Ενίσχυση δράσεων ενδυνάµωσης της τοπικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 5. Συµµετοχή στον πολιτισµό, τον αθλητισµό και τη µόρφωση Θεσµικό πλαίσιο Με τα άρθρα του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ. Με το άρθρο 266, Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Κ`αλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ α βαθµού. Το Υπουργείο Εσωτερικών, µε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις και Εγκυκλίους, έδωσε κατευθύνσεις έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθµού για την κατάρτιση των Ε.Π. όπως µε: (i). Την Υ.Α (ΦΕΚ534/Β/2007), στην οποία καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ (ii). Την υπ αρ. 45/58939/2006 εγκύκλιο του Υφ.Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των επιχειρησιακών προγραµµάτων (iii). Την υπ αρ. 66/5837/2007 εγκύκλιο του Υφ.Εσωτερικών σχετικά µε τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΟΤΑ α βαθµού (iv). Το Π 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ α βαθµού» (v). Την Υ.Α. 5694/2011, σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/2007 3

5 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ (vi). Το Π 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π 185/2007. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 8 της Υ.Α /07, στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου. Εποµένως, µέσω του ετήσιου προγραµµατισµού, ο ήµος µπορεί να προσαρµόζει τις επιλογές του τετραετούς (πενταετούς από την επόµενη εφαρµογή) επιχειρησιακού προγράµµατος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρµόζει τη δράση του στη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα, λαµβάνοντας υπ όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισµούς. Περιβάλλον αναφοράς Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράµµατος ράσης πραγµατοποιείται σε ένα δυσµενές περιβάλλον που επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιορίζει σηµαντικά τον προγραµµατικό σχεδιασµό του ήµου. Ειδικότερα, η ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία πιέζει αρνητικά τη διαθεσιµότητα των πόρων που κατευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η µείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) και η µεγάλη µείωση των πιστώσεων της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) δηµιουργούν επιπρόσθετα προβλήµατα. Εκκρεµεί η ρύθµιση για την αποπληρωµή των δανείων των ΟΤΑ από το ΤΠ και η καταβολή της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Μόνη διέξοδος για την εξεύρεση πόρων είναι το ΕΣΠΑ και τα Επιχειρησιακά του Προγράµµατα, ωστόσο και πάλι υπάρχει εξειδίκευση στις προκλήσεις που δηµοσιεύονται µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει απόλυτη αντιστοίχηση µε τις πραγµατικές ανάγκες των δήµων. 4

6 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του ήµου Ο ήµος Χαλανδρίου είναι ένας από τους µεγαλύτερους δήµους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, ο οποίος παρέµεινε αυτούσιος ύστερα από την εφαρµογή του νόµου του Καλλικράτη. Ανήκει στην περιφερειακή ενότητα του Βόρειου Τοµέα Αθηνών και βρίσκεται στο βορειανατολικό τµήµα του πολεοδοµικού συγκροτήµατος των Αθηνών (υψόµετρο 185 µέτρων και απόσταση 6 χλµ. ΒΑ του κέντρου της Αθήνας). Αποτελεί χαρακτηριστικό προαστιακό ήµο του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πρωτευούσης. Στην ανατολική πλευρά συνορεύει µε τον ήµο Αγίας Παρασκευής, ΒΑ µε τον ήµο Παλλήνης, Βόρεια µε τους ήµους Βριλησσίων και Αµαρούσιου, νοτιοδυτικά µε το δήµο Φιλοθέης - Ψυχικού και Νότια µε το δήµο Παπάγου-Χολαργού. Τα προσωρινά αποτελέσµατα της απογραφής του 2011 τοποθετούν ένα µόνιµο πληθυσµό κατοίκων να διαβιεί εντός των διοικητικών ορίων του δήµου ( άρρενες και θήλεις). Συγκεντρώνει το 12,5% του πληθυσµού της περιφερειακής ενότητας του βόρειου τοµέα αθηνών. Η µεγαλύτερη έκτασή του χαρακτηρίζεται από περιοχές αµιγούς κατοικίας, περιβάλλεται ωστόσο από µεγάλους οδικούς άξονες (Αττική Οδός, Λ.Κηφισίας, Λ.Μεσογείων) οι οποίοι του προσδίδουν κοµβικό χαρακτήρα στο χάρτη των δήµων του βόρειου τοµέα των Αθηνών. Μεγάλο και ιδιαίτερα σηµαντικό περιβαλλοντικό απόθεµα αποτελεί για την πόλη και τους κατοίκους της η Ρεµατιά Χαλανδρίου, ένας προστατευόµενος φυσικός σχηµατισµός που διαρρέει το βορειοδυτικό τµήµα του δήµου. Ο ήµος Χαλανδρίου διαθέτει ένα ανεπτυγµένο συγκοινωνιακό δίκτυο, διαθέτει εξαιρετική σύνδεση µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και εύκολη πρόσβαση στο Μετρό (διαθέτει πέντε σταθµούς ΜΕΤΡΟ). Επίσης λειτουργεί και δηµοτική Συγκοινωνία η οποία είναι ακτινωτά διαρθρωµένη, µε αρκετά κυκλικά δροµολόγια, σε ανταπόκριση και µε γραµµές ΟΑΣΑ, ΗΛΠΑΠ, ΜΕΤΡΟ και Προαστιακό. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται µεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες, ενώ τόσο το εµπορικό του κέντρο όσο και το πλήθος των 5

7 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ επιχειρήσεων εστίασης αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών από τους γύρω δήµους αλλά και όλο το λεκανοπέδιο Η κατανοµή της οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζει µέγιστο στον τριτογενή τοµέα (οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 65% της τοπικής δραστηριότητας) ενώ ένα µικρότερο ποσοστό (29%) καταλαµβάνεται από δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα. Μικρή είναι η παρουσία δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τοµέα (καλύπτουν µόνο το 0.9%) και περιορίζεται κυρίως στα προάστια της πόλης στους πρόποδες του όρους Πεντέλη. Εικόνα 1: Κοινόχρηστοι χώροι ήµου Χαλανδρίου (e-topos Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα ήµου Χαλανδρίου) 6

8 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής για το έτος 2013 Η ηµοτική Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη, τους στρατηγικούς στόχους που τέθηκαν κατά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την περίοδο καθώς και όλους τους παραπάνω εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του, θέτει τις παρακάτω προτεραιότητες για το έτος 2013: Υλοποίηση του προγράµµατος δηµοσίων έργων στον ήµο µας Βελτίωση Οργανωτικής και διοικητικής Λειτουργίας Αναβάθµιση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων της /νσης Περιβάλλοντος µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των απορριµµάτων στο ήµο. Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης ανά Υπηρεσία Όσον αφορά τη διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης, ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράµµατος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του ήµου, η διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ήµου (Άρθρο 8 της Υ.Α 18183/07). Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιµο, για να είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση των συσχετισµών µεταξύ ετησίου προγράµµατος και προϋπολογισµού, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης να οργανωθεί µε βάση τις υπηρεσίες στις οποίες κατανέµονται οι δαπάνες του προϋπολογισµού. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 8 της Υ.Α /07, στο ετήσιο πρόγραµµα ράσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου. Εποµένως, δίνεται ευελιξία στο δήµο να προσαρµόσει τον κατ έτος προγραµµατισµό του στις αλλαγές του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται και να ενσωµατώσει ανάγκες και 7

9 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ευκαιρίες που προκύπτουν πριν από την πιθανή αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα και οι δράσεις καθώς και εκτιµώµενες δαπάνες που περιγράφουν τη λειτουργία και την επενδυτική δραστηριότητα του ήµου κατά το έτος

10 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν την ιεύθυνση Υποστήριξης ηµοτικής Αρχής και κυρίως περιλαµβάνουν την υποστήριξη της λειτουργίας των δηµοτικών οργάνων ( ηµοτικό Συµβούλιο, ηµοτικές Επιτροπές), την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης, τις υποχρεωτικές και προαιρετικές εισφορές και παροχές- επιχορηγήσεις, τις επιχορηγήσεις των Νοµικών Προσώπων και τέλος τις δηµόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη , Λοιπά έξοδα , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης , απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0, Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους , Λοιπά έξοδα 1.000, ,39 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων Έργα Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης - 9

11 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν την ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης, την ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου υναµικού, την ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης καθώς και ένα µέρος των λειτουργιών της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη 1.000, Λοιπά έξοδα , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα 0, Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες , Τίτλοι πάγιας επένδυσης 500, ,00 10

12 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν πολιτιστικές αθλητικές και κοινωνικής πολιτικής δραστηριότητες των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών του ήµου. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0, Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη 600, Λοιπά έξοδα , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα , Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες , Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0, ,39 11

13 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας 20 περιλαµβάνουν ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορά σε ανταποδοτικού χαρακτήρα έργα και δράσεις και ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν τον ηλεκτροφωτισµό. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη , Λοιπά έξοδα , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα , Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 0, ,00 12

14 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας 25 περιλαµβάνουν ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορά έργα πρασίνου και ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν δηµιουργία και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0, Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη 0, Λοιπά έξοδα 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0, Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων Έργα , Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 0, , Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0, ,53 13

15 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Ένα µεγάλο µέρος της επενδυτικής δραστηριότητας του ήµου πραγµατοποιείται από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στις λειτουργίες της υπηρεσίας αυτής περιλαµβάνονται όλα τα τεχνικά έργα και οι µελέτες για έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν είτε έχουν προταθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος ή τη ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη 5.000, Λοιπά έξοδα , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα , Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες , Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0, ,43 14

16 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Στις λειτουργίες της υπηρεσίας περιλαµβάνονται όλα τα έργα και οι δράσεις του τµήµατος Πρασίνου της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος (µελέτες, επισκευές, συντηρήσεις) πλην όσων περιλαµβάνονται στην υπηρεσία 25. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0, Παροχές τρίτων , Φόροι Τέλη 700, Λοιπά έξοδα 6.000, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα , Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 8.598, Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0, ,00 15

17 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της εν λόγω Υπηρεσίας αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία του ηµοτικού Κοιµητηρίου, τη συντήρηση, αναβάθµιση και την επέκταση των εγκαταστάσεών του και περιλαµβάνουν µέρος των δαπανών της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0, Παροχές τρίτων 5.500, Φόροι Τέλη 200, Λοιπά έξοδα 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 1.000, Έργα 0, Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες , Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0, ,00 16

18 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας αφορούν την υποστήριξη της λειτουργίας της αυτοτελούς ιεύθυνσης ηµοτικής Αστυνοµίας. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0, Παροχές τρίτων 8.000, Φόροι Τέλη 700, Λοιπά έξοδα 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0, Λοιπά έξοδα 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων , Έργα 0, Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 0, ,00 17

19 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Ανακεφαλαίωση Σχηµατοποιηµένη ανακεφαλαίωση των προηγούµενων δεδοµένων παρουσιάζεται στα επόµενα διαγράµµατα. (1) Κατανοµή λειτουργικών δαπανών ανά υπηρεσία 1% 6% 1% 3% 2% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 22% 48% 20 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7% 10% 35- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 - ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (2) Κατανοµή λειτουργικών δαπανών ανά κωδικό Λοιπά έξοδα 1.000,00 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους ,39 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης Λοιπά έξοδα Φόροι Τέλη Παροχές τρίτων Αµοιβές και έξοδα τρίτων , , , , , ,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 18

20 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ (3) Κατανοµή επενδυτικών δαπανών ανά υπηρεσία 0,26% 0% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1% 0% 1% 22% 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 40% 20 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 19% 30 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 17% 45 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 - ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (4) Κατανοµή επενδυτικών δαπανών ανά κωδικό Τίτλοι πάγιας επένδυσης 500,00 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες ,64 Έργα ,71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων ,00 19

21 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ (5) Σχέση λειτουργικών επενδυτικών δαπανών του νέου ετησίου προγράµµατος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 59% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 41% (6) Συµπέρασµα Παρά τους µειωµένους πόρους που προβλέπονται για το 2013, ο ήµος καταφέρνει να αυξήσει τον επενδυτικό χαρακτήρα των δράσεών του, αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες που δίνονται µέσα από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, ενισχύει την ορθολογική διαχείριση των πόρων του κατευθύνοντας έκτακτα έσοδα σε επενδυτικές δράσεις. 20

22 ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Στα Παραρτήµατα που ακολουθούν, παρατίθενται τα συστατικά στοιχεία του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης για το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα Περιλαµβάνει τα προτεινόµενα νέα έργα και µελέτες έργων για το 2013 καθώς και τις συνεχιζόµενες από το 2012 αντίστοιχες δράσεις. Πρόγραµµα προµηθειών/υπηρεσιών/δράσεων Περιλαµβάνει συνοπτικά τις κυριότερες δράσεις που δεν περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα και που θα πραγµατοποιηθούν µε την υλοποίηση προµηθειών και υπηρεσιών. Έργα προς ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα Εθνικά ή Κοινοτικά προγράµµατα Τα έργα αυτά θα συµπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης και στον προϋπολογισµό, µετά την ένταξή τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής, ΕΠΑΝ, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΑ, κλπ) και µετά από αντίστοιχη τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης και του Προϋπολογισµού. Πρόγραµµα επενδύσεων ανά πηγή χρηµατοδότησης Παρουσίαση των έργων του Ετησίου Προγράµµατος ράσης ανά άξονα και µέτρο του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός Ο.Ε Αναλυτικές καταστάσεις εσόδων εξόδων ανά υπηρεσία και ανά κωδικό. 21

23 ôå íéêü ðñüãñáììá

24 δήµος Χαλανδρίου Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα προγραµµατισµός εκτελεστέων έργων ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2013

25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕ (ΙΙ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ 4 (ΙΙΙ) NEA ΕΡΓΑ 7 (ΙV) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 11 (V) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑ Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 2

26 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε Β ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε Γ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,45 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,00 2Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ και ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,76 2Β ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ,48 3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 3

27 Κατά το Ο.Ε θα συνεχιστεί η εκτέλεση των έργων που δεν έχουν αποπερατωθεί µέχρι 31/12/2012 και έχουν ανατεθεί µε βάση το Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων Ο.Ε. 2012, µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Α.Μ. 26/08 (Κ.Α ) , ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ Α.Μ. 24/2010 (Κ.Α ) , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Μ. 2/2012 (Κ.Α ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 4

28 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ.Π.Σ. (K.A ) , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ "ΖΩΝΗ ΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ- ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (Κ.Α ) ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 5

29 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Γ. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ] (Κ.Α ) , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟ ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 3/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Α.Μ.4/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΜΗΣΕΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΟ ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ Α.Μ. 20/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 1/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Α.Μ. 3/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 6/2012 [ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ] (Κ.Α ) ,70 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 6

30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 8/2012 [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ] (Κ.Α ) , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΛΑΚΟΥΒΕΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) Α.Μ. 9/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,45 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 7

31 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (3.6.2) ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (ΜΕΑ) ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΚΦ 87 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 4.182, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥ ΑΠ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968 ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 9.031, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 4.515, (3.6.2) ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (ΜΕΑ) ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 4.515, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] ,31 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 8

32 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ.Π.Σ. (K.A ) [ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΥΠΕΚΑ] ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ: ,32 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 9

33 2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ Α. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2.437, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 3.600, ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 7.000, ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 7.500, ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 9.000, ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , Υ ΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 10

34 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 21 ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , , (3.6.2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 4.299, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ 8.598, ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , , ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ , ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ Ο ΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ) ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 11

35 (4.3.4) ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: ,76 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 12

36 2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ B. ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8.400, ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 21 ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , , , ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 9.031, ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΗΣ Ο ΟΥ Α ΡΙΑΝΕΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ Ο Ο ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ Ο Ο ΛΕΣΒΟΥ 9.031, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 9.031, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , ,78 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 13

37 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) , ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) , ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ, ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: ,03 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 14

38 3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Α/Α ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ [ ΑΝΕΙΟ] (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ "10 Ο.Τ." (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ 10 Ο.Τ. (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ (Κ.Α ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ: ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 15

39 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,50 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΤΑ ,73 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,37 ΕΡΓΑ ΘΗΣΕΑΣ ,61 ΕΡΓΑ ΥΠΕΣ ,03 ΕΡΓΑ Γ ΚΠΣ ,17 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΕ (ΚΑ & ) ,41 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 16

40 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επισκευές ανακατασκευές πεζοδροµίων σε διάφορες περιοχές Α.Μ. 14/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων ΑΜ 15/2005 ιάνοιξη - κατασκευή οδών στην περιοχή Ανω Πάτηµα του ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/05 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα-Οµάδα ΙΙ Α.Μ. 22/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΑΜ 23/2005 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ.24/05 Κατασκευή κολυµβητηρίου ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Μ. 33/05 Κατασκευή νέων οδών σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ. 44/ , , , , , , , ,00 9 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.6/ ,16 10 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για ράµπες και κάδους Α.Μ.8/ ,12 11 Συντήρηση κατακόρυφης σήµανσης οδικού δικτύου ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/ ,92 12 Φωτισµός οδών και κοινοχρήστων χώρων, Α.Μ. 30/ ,30 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 17

41 13 Ανάπλαση Κ.Χ. µεταξύ των οδών Ζήνωνος - Ευριπίδου - ιονύσου - Ηρακλέους και διαµόρφωση δρόµου ήπιας κυκλοφορίας Α.Μ.40/ ,14 14 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ.9/ ,73 15 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.10/ ,58 16 Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωµάτων επί των πεζοδροµίων Α.Μ. 17/ ,24 17 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων, Α.Μ. 23/ ,64 18 Κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων, Α.Μ. 35/ ,59 19 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων 08 Α.Μ. 4/ ,00 20 Καθαρισµός οικοπέδων 08, Α.Μ. 12/ ,37 21 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ 08 Α.Μ. 14/ ,97 22 Καθαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων Α.Μ. 6/ ,56 23 Συντηρήσεις κτιρίων του ήµου Α.Μ. 16/ ,54 24 Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων - µέσω της οδού Τήνου & φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 20/ , Ανακατασκευή αποχετευτικού αγωγού σε κοινόχρηστο χώρο της οδού Αποστολοπούλου Α.Μ. 21/09 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων Α.Μ. 2/ , ,25 27 Εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου του πλυντηρίου των οστών στο Κοιµητήριο και σύνδεση µε την αποχέτευση Α.Μ. 16/ ,74 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 18

42 28 Περιφράξεις οικοπέδων Α.Μ. 18/ ,02 29 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ. 19/ , Αντικατάσταση φθαρµένων ηλεκτρικών ιστών Α.Μ. 22/2010 Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Αγ. Αθανασίου και περιβάλλοντος χώρου Α.Μ. 23/ , ,15 32 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων Α.Μ. 27/ ,00 33 Προγραµµατική Σύµβαση µε τη Νοµαρχία για την κατασκευή του έργου Αντιπληµµυρική προστασία λεκάνης απορροής ανάντι Αττικής Οδού στο Χαλάνδρι και στα Βριλήσσια ,50 34 Καθαρισµός πινακίδων σήµανσης από αυτοκόλλητα 2.002,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: ,84 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 19

43 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ιάνοιξη οδών Πάρνηθος και Μεσσηνίας (ΣΑΤΑ) A.M. 56/ ,81 2 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα - Οµάδα Ι, Α.Μ.16/05 (Γ ΚΠΣ) ,17 3 Παρεµβάσεις αναβάθµισης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ. 39/05 (ΣΑΤΑ) , ιαπλάτυνση πεζοδροµίων από 0,50 έως και 1,00µ. Κατόπιν κυκλοφοριακής µελέτης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ.48/05 (ΣΑΤΑ) Πεζοδρόµηση οδού Αγ. Παντελεήµονος Α.Μ. 20/06 (ΣΑΤΑ) , ,38 6 Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 2/07 (ΣΑΤΑ) 1.023,91 7 Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 7/07 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) , Αξονικός Φωτισµός (Θησέως-Τσιτούρη, κλπ) Α.Μ. 14/07 (ΣΑΤΑ) Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών του ήµου Α.Μ. 21/07 (ΣΑΤΑ) Συντηρήσεις δηµοτικού οδικού δικτύου(λακούβες) 08 Α.Μ. 3/08 (ΘΗΣΕΑΣ) , , ,02 11 Μικρά υδραυλικά έργα (όµβρια) 08 Α.Μ. 6/08 (ΘΗΣΕΑΣ) ,83 12 Επισκευές-ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων 08 Α.Μ. 9/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 2.500,78 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 20

44 13 Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 13/08 (ΥΠΕΣ Α) , Κατασκευή µικρών έργων οδοποιϊας 08 Α.Μ. 23/08 (ΣΑΤΑ) Κατασκευή ΣΑΡΖΑΝΕΤ στο Ρέµα Χαλανδρίου Α.Μ. 31/08 (ΘΗΣΕΑΣ) Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 7/09 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/09 (ΣΑΤΑ) Συντήρηση - Επισκευές Σχολικών κτιρίων Α.Μ. 14/09 (ΥΠ.ΕΣ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση Οµβρίων υδάτων Α.Μ. 5/2010 (ΣΑΤΑ) Έργα Επισκευής και καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 9/2010 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ιαµορφώσεις πεζοδροµίων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι Α.Μ. 10/2010 (ΣΑΤΑ) Συντηρήσεις ηµοτικού οδικού δικτύου (Λακούβες) Α.Μ. 11/2010 (ΣΑΤΑ) , , , , , , , , ,71 23 Επισκευές- ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/2010 (ΣΑΤΑ) ,08 24 Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών στο ήµο Χαλανδρίου Α.Μ. 17/2010 (ΣΑΤΑ) ,08 25 Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 21/2010 (ΥΠ.ΕΣ) ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,81 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 21

45 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Προµελέτη Ανάπλασης-Ανάδειξης θεάτρου ρεµατιάς , Τροποποίηση σχεδίου ανασύνταξης πράξης εφαρµογής στα 10 Ο.Τ. της περιοχής Πάτηµα Ι του ήµου Χαλανδρίου Αρχιτεκτονική µελέτη Βυζαντινού µνηµείου Αγ. Γεωργίου , ,44 4 Στατική µελέτη Βυζαντινού µνηµείου Αγ. Γεωργίου 4.299,22 5 Εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου - Κυκλοφοριακή µελέτη 9.225,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: ,66 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 22

46 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Ακουστική µελέτη και µελέτη ηχοµόνωσης για το νέο ηµαρχιακό µέγαρο Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) ,10 2 Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας και ανάπλαση Ρεµµατιάς Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) 9.180,00 3 Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή δηµοτικών έργων (ΣΑΤΑ) 8.598,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α : ,41 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 23

47 ðñüãñáììá ðñïìçèåéþí

48 δήµος Χαλανδρίου Ετήσιο Πρόγραµµα Προµηθειών / Υπηρεσιών προγραµµατισµός εκτελεστέων προµηθειών/υπηρεσιών ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2013

49 ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 2 Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών 7.000,00 3 Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ,00 4 Προµήθεια εντύπων ηµοτικής Αστυνοµίας 2.500,00 5 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 6 ακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες 6.100,00 7 Εκτυπώσεις, εκδοσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 8 Προµήθεια υλικών εκτυπώσεων,βιβλιοδετήσεων κ.λ.π 1.000, Εκτύπωση υλικών έντυπης ενηµέρωσης πολιτών για δραστηριότητες των ΚΕΠ και δικτύου ΣΥ.ΓΕ.ΕΠ Προµήθεια αναλωσίµων υλικού για µηχάνηµα ροής προτεραιότητας Προµήθεια καρτών-ξυστών για τη λειτουργία της ελεγχόµενης στάθµευσης 1.000,00 500, ,00 12 Προµήθεια γραφικής ύλης ,00 13 Προµήθεια χηµικού υλικού για πλυντήριο πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) ,00 14 Προµήθεια χηµικού υλικού για ψεκασµό 5.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 2

50 15 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 200,00 16 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 6.000,00 17 Προµήθεια υλικών (αναλωσίµων) καθαριστριών ,00 18 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους ,00 19 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων ,00 20 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 5.000,00 21 Προµήθεια απολυµαντικού υλικού για τον ψεκασµό Α.Σ.Α σε περίπτωση απεργίας ΧΥΤΑ ή εργαζοµένων 2.000,00 22 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 23 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (περιλ.και τα mini buses) ,00 24 Προµήθεια βεζνίνης για κίνηση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου ,00 25 Προµήθεια καυσίµων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριµµατοφόρων ,00 26 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 27 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 28 Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) 1.000,00 29 Προµήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) 1.000,00 30 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 31 Προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος 5.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 3

51 32 Προµήθεια υλικών διαγραµµίσεων ,00 33 Προµήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων 3.000,00 34 Προµήθεια ελαστικών κολωνακίων 35 Προµήθεια πασσάλων 36 Προµήθεια εµποδίων πεζοδροµίων 37 Προµήθεια σαµαράκια 38 Προµήθεια πινακίδων σήµανσης 39 Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων 40 Προµήθεια ορθοστατών εµποδίων 41 Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας 42 Προµήθεια υλικών στήριξης πινακίδων , , , , , , , , ,00 43 Προµήθεια διαφόρων εργαλείων για τα τεχνικά συνεργεία ,00 44 Προµήθεια ξυλείας 45 Προµήθεια σιδήρου και αλουµινίου 46 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντηρήσεις , , ,00 47 Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών ,00 48 Προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 4

52 49 Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή κτιρίων,σχολικών κτιρίων, και λοιπών εγκαταστάσεων , Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού υλικού για την ηλεκτροµ/κή Υπηρεσία του ήµου 5.000,00 Προµήθεια αναλωσίµων,συντήρησης,καθαριστικών πινακίδων σήµανσης 7.000,00 52 Προµήθεια υδραυλικών υλικών ,00 53 Προµήθεια λαµπτήρων και φωτιστικών προς εξοικονόµιση ενέργειας 5.000,00 54 Έξοδα αποκατάστασης φθορών για άµεση επέµβαση στα σχολεία 5.000,00 55 Προµήθεια σχαρών για φρεάτια ,00 56 Προµήθεια στύλων και στάσεων 3.000,00 57 Τοποθέτηση σηµάνσεων στάσεων 3.000,00 58 Προµήθεια ασφαλτοµιγµατος χύµα ,00 59 Προµήθεια ασφαλτιµίγµατος ,00 60 Προµήθεια στεγάστρων στάσεων 5.000,00 61 Έξοδα για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων , Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού (συντήρηση και επισκευή δηµοτικού φωτισµού πάρκων, παιδικών χαρών,πεζοδροµίων κλπ.) 5.000, ,00 64 Προµήθεια νέων ηλιακών φωτιστικών δρόµων και πλατειών ,00 65 Είδη φωταγώγησης και ηχητικών για εκδηλώσεις, εορτασµούς κ.α ,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 5

53 66 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 67 Εξοπλισµός Οχηµάτων ηµ.αστυνοµίας(φάροι,διακριτικά,σειρήνες κλπ.) 3.000,00 68 Προµήθεια ελαστικών ,00 69 Ανταλλακτικά σαρώθρων ,00 70 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 71 Υλικά Φαρµακείου 3.000,00 72 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων (εορτών κλπ) 6.000,00 73 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος και κοπριάς 5.000,00 74 Προµήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδροµων, πεζοδροµίων, παιδικών χαρών κλπ ,00 75 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000,00 76 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ,00 77 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ηλεκτροφωτισµού - φωτιστικών σωµάτων 4.000,00 78 Λοιπές προµήθειες ,00 79 Προµήθεια επιµορφωτικού - αθλητικού υλικού για σχολεία 2.000,00 80 Προµήθεια διαφόρων αναλωσίµων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 3.000,00 81 Εκλογικά έξοδα ,00 82 Προµήθεια υλικών για πυροσβεστικές Φωλιές 3.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 6

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης /2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 128/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό και διάθεση χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΗΔ-2ΤΙ Αριθ. Απόφασης 406/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 18ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 257/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 363/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 5 η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013

Αριθ. Απόφασης 363/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 5 η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 363/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 5 η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013 Χαλάνδρι και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΗΔ-ΠΧ3 Αριθ. Απόφασης 64/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (διόρθωση στο αποφασιστικό ως προς τις ειδικότητες και τις θέσεις των µουσικών)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (διόρθωση στο αποφασιστικό ως προς τις ειδικότητες και τις θέσεις των µουσικών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (διόρθωση στο αποφασιστικό ως προς τις ειδικότητες και τις θέσεις των µουσικών) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΩΗΔ-ΜΥ7

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 2/4/15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:3665 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

202/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

202/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 202/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σύµβασης για διαδηµοτική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 14ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 14ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 245 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 577/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Αριθ. Απόφασης 577/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΗΔ-ΝΙΝ Αριθ. Απόφασης 577/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 133 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: Β436ΩΗΔ-ΩΧΑ Αριθ. Απόφασης 443/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΗΔ-4ΒΧ Αριθ. Απόφασης 139/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εγγραφές στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ. Α Σ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ. Α Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-7312.041 ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 250.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΚΑΕ 9775.02.055 ( ΕΣΟ ΟΥ ΗΜΟΥ 1326.006). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 8 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 26-3-2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρώτ.:3651 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Έδρα: Σπήλι Τηλ: 2832022046 FAX: 2832022777 Τ.Κ.: 74053 Αριθµός πρόσκλησης : 3 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 25 /2013 Σήµερα την 7η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 397/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ αριθµ. 652/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 18 ης 28/11/2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός απόφασης : 234/2012

Διαβάστε περισσότερα

3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-01-2014 1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6111/03-02-2014 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πρόσθεση της λέξης υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ κοµµωτηρίου στο κατάστηµα ΦΡΑΓΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ./--0 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα