Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου"

Transcript

1 Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και υπό σχεδιασμό νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», Σχέδιο Νόμου «Τουρισμός υπαίθρου και άλλες διατάξεις» κ.α.), τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την ορολογία. Περαιτέρω επισημαίνει διάφορα προβλήματα που αφορούν την κατηγοριοποίηση του χώρου, με αιχμή τη χαρτογραφική απεικόνιση των κατηγοριών περιοχών, η οποία δημιουργεί προβληματισμό, λόγω έλλειψης ακρίβειας και σαφήνειας και εκτιμάται ότι πρέπει να επανεξεταστεί. Για τις επιμέρους κατηγορίες περιοχών διατυπώνονται επιφυλάξεις ως προς τις επιλογές πολιτικής και γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τις Κατηγορίες Α (θεωρείται ότι αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο τις περιοχές σε συνθήκες κορεσμού ως προς τη φέρουσα ικανότητα, και όχι ως προς τη ζήτηση), Β (θεωρείται ότι περιλαμβάνει και περιοχές με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και όχι ήδη αναπτυσσόμενες τουριστικά και πρέπει να διαιρεθεί σε υποκατηγορίες με διαφορετικές κατευθύνσεις), Γ (είναι γεωγραφικά περιορισμένη και υπάρχουν και άλλες περιοχές που θα μπορούσαν να είχαν ενταχθεί σε αυτή). Όσον αφορά στις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (άρθρο 5) επισημαίνεται ότι η ύπαρξη κανονιστικών ή οιονεί κανονιστικών διατάξεων έχει δημιουργήσει αμφιβολίες ως προς την ύπαρξη σχετικής εξουσιοδότησης από το Ν.2742/99, με το ζήτημα να βρίσκεται σε δικαστική εκκρεμότητα (προσφυγές στο ΣτΕ). Ως προς το περιεχόμενό τους, οι κανονιστικού τύπου ρυθμίσεις εκτιμάται ότι επιχειρούν μεν να μειώσουν την ελκυστικότητα της εκτός σχεδίου δόμησης, αλλά ο στόχος αυτός θα πρέπει να αξιολογηθεί σήμερα υπό το πρίσμα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην αγορά ακινήτων και στην οικοδομή. Επιπλέον, πέρα από την προώθηση νέων μορφών τουρισμού, τονίζεται η σκοπιμότητα περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού κλασικής μορφής ήλιου-θάλασσας, ο οποίος πρέπει να στραφεί προς τα καταλύματα υψηλότερης βαθμίδας. Ωστόσο η κλιμάκωση της προβλεπόμενης αρτιότητας και της μέγιστης πυκνότητας κλινών συναρτήσει του αριθμού αστέρων στις περιοχές κατηγορίας Α και Β θεωρείται ότι αποτελεί κίνητρο για καταλύματα μικρότερου αριθμού αστέρων. Παράλληλα, θέτει το θέμα του περιορισμού της δόμησης νέων υποδομών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών με τον τουρισμό υποδομών στις κατηγορίες (Β.2) και (Στ), κατεύθυνση που αποκλείει από την τουριστική ανάπτυξη ευρείες περιοχές συχνά με αδυναμία εναλλακτικής ανάπτυξης, χωρίς σαφή τεκμηρίωση της αναγκαιότητας μιας τέτοιας επιλογής. Θέτει το θέμα της απόλυτης απαγόρευσης της τουριστικής ανάπτυξης σε όλα νησιά της πρώτης κατηγορίας της ομάδας ΙΙΙ. Εντοπίζει προβλήματα στις κατευθύνσεις που δίνονται για τις ειδικές μορφές τουρισμού (ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη μετατροπή των κλειστών Ολυμπιακών εγκαταστάσεων σε χώρους συνεδριακών εκδηλώσεων και εκθέσεων, ότι η προσέγγιση για τον θαλάσσιο τουρισμό είναι σχεδόν αποκλειστικά προσανατολισμένη στον ιστιοπλοϊκό τουρισμό, ότι οι περιοχές για τις οποίες προβλέπεται δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ είναι περιορισμένες). Τέλος, σχετικά με τους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων επισημαίνει ότι το Ειδικό Πλαίσιο αγνοεί την ύπαρξη διαφόρων μορφών οργανωμένων υποδοχέων του τουρισμού και των συμπληρωματικών του δραστηριοτήτων, όπως οι ΠΟΤΑ, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των εγκαταστάσεων αυτής της μορφής.

2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας αναλυτικών υποβάθρων στις οποίες θα καθορίζονται οι κατηγορίες περιοχών όπως αυτές προσδιορίζονται στο Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Πέραν της αναβάθμισης των τουριστικών καταλυμάτων, που προβλέπεται για ορισμένες περιοχές, προτείνεται να επιτραπεί και η επέκταση με συγκεκριμένο ποσοστό επί της δυναμικότητας των μονάδων. Επίσης προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ να χωροθετήσουν ζώνες που επιτρέπονται ξενοδοχειακές μονάδες. Αντιρρήσεις εκφράζονται για τις κατευθύνσεις και τους όρους δόμησης που δίνονται για τα νησιά, καθώς θεωρείται ότι παρουσιάζουν αντιφάσεις με άλλα νομοθετήματα (π.χ. ΠΔ χρήσεων γης) ενώ θεωρείται ότι ο τρόπος διαχωρισμού των νησιών είναι συγκεχυμένος (π.χ. η κατηγορία Ε3 περιλαμβάνει τις βραχονησίδες, τα ακατοίκητα νησιά, καθώς και τα νησιά που εντάσσονται σε καθεστώς NATURA, τα οποία όμως στην περίπτωση του Αιγαίου, εντάσσονται και σε άλλες κατηγορίες). Ομοίως αντιρρήσεις εκφράζονται για τις περιοχές του δικτύου NATURA, όπου προτείνεται η απαγόρευση της χωροθέτησης να ισχύει μόνο στους οικοτόπους προτεραιότητας. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά σε ποσοτικά στοιχεία όπως το ποσοστό κορεσμού, τονίζεται ότι είναι αναγκαίο να οριστεί ο τρόπος με τον οποίο μετρώνται καθώς και η πηγή των στοιχείων. Τέλος, όσον αφορά τις ειδικές μορφές τουρισμού, επιφυλάξεις εκφράζονται κυρίως για τις κατευθύνσεις που δίνονται για τον συνεδριακό, θαλάσσιο, πολιτισμικό-θρησκευτικό και καταδυτικό τουρισμό καθώς και για τις εγκαταστάσεις γκολφ. Σημειώνεται ότι ο φορέας έχει αποστείλει έγγραφο με παρατηρήσεις ανά σημείο του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κύρια επισήμανση της ΔΙΠΕΧΩ Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι ότι τα ζητήματα της δόμησης υποδομών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών με τον τουρισμό υποδομών θα πρέπει να εξετάζονται στα πλαίσια εκπόνησης Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., προκειμένου να είναι δυνατή η συνολική θεώρηση των αναγκών και των δυνατοτήτων ενός οικισμού στα πλαίσια της ανάπτυξης μιας περιοχής. Επίσης, για τις περιοχές που προβλέπεται η αναβάθμιση ή κατασκευή ξενοδοχείων προτείνεται να εξεταστεί και η δυνατότητα αναβάθμισης ή κατασκευής μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, που θα προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις φιλοξενίας. Όσον αφορά τη ζώνη των 500 μ. από τα όρια των οικισμών, για την οποία ορίζονται συγκεκριμένοι, ανάλογα με την κατηγορία περιοχής, όροι δόμησης, επισημαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις (κυρίως σε ορεινές περιοχές) αυτή δε θα είναι δυνατόν να οριστεί καθώς δεν υπάρχουν οριοθετημένοι οικισμοί. Σε κάθε περίπτωση, η ζώνη 500 μ. θεωρείται ότι δεν πρέπει να έχει εφαρμογή σε οικισμούς που βρίσκονται εντός των περιοχών «απολύτου προστασίας» του Δικτύου NATURA 2000 (για οποιαδήποτε μορφή τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχεία, σύνθετες και ολοκληρωμένες αναπτύξεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κλπ.), ενώ εντός αυτών των οικισμών θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ίδρυσης μονάδων κλίμακας ανάλογης του οικισμού και της θέσης του εντός του προστατευόμενου πυρήνα. Τέλος, προτείνεται να απαγορεύεται η δόμηση σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών εκτός της ζώνης 500 μ. (με εξαίρεση τις

3 περιοχές του Δικτύου NATURA όπου όπως αναφέρθηκε η ζώνη των 500 μ. προτείνεται να μην έχει εφαρμογή). Για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές προτείνεται να διευκρινιστεί το θέμα της φέρουσας ικανότητας αυτών και να περιληφθεί ως κατεύθυνση η προώθηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, καθώς και χρήσης υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και τα προγράμματα πιστοποίησης (ISO, EMAS). Επιφυλάξεις εκφράζονται σχετικά με τη δυνατότητα προστασίας της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας αλλά και της κτηνοτροφίας στις πεδινές περιοχές μπροστά στην υψηλή γαιοπρόσοδο που μπορεί να προσφέρει ο τουριστικός τομέας. Ειδικά για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις ορεινές περιοχές, προτείνεται η υλοποίηση ενός προγράμματος μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων εκτός οικισμών, σε συνδυασμό με ανάπτυξη τουριστικών μονάδων εντός αυτών. Τέλος, όσον αφορά τις ειδικές μορφές τουρισμού, αντιρρήσεις εκφράζονται για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων γκολφ στο Βόλο, καθώς η περιοχή θεωρείται ήδη επιβαρημένη με πολλαπλές χρήσεις και διαφορετικού τύπου χαρακτηριστικά, ενώ για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού προτείνεται να εξεταστεί η αναγκαιότητα δημιουργίας μονάδας υπερβαρικού θαλάμου σε σημείο που να εξυπηρετεί και άλλες περιοχές. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Η ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας Ηπείρου επικεντρώνει τις παρατηρήσεις στις κατηγορίες περιοχών. Ειδικότερα για τις αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές (κατηγορία Α) επισημαίνει ότι οι κατευθύνσεις που δίνονται για αύξηση της χωρητικότητας έρχονται σε αντίθεση με την κατεύθυνση προστασίας, ανάδειξης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς η αύξηση της χωρητικότητας συνήθως οδηγεί σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Τονίζει επίσης τη σημασία που θα πρέπει να δοθεί στην επαναχρησιμοποίηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και στην παροχή κινήτρων κατεδάφισης υποβαθμισμένων -αισθητικά ή σε επίπεδο υγιεινής- κτιρίων για χρήση τουρισμού με αντικατάσταση τους από νέα που θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Τέλος προτείνεται να εξεταστεί και η κατασκευή επιπλωμένων διαμερισμάτων, μετά από θέσπιση αυστηρών αισθητικών και ποιοτικών κριτηρίων. Όσον αφορά τις περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (κατηγορία Β2), ο φορέας υπογραμμίζει ότι επειδή στον ήπιο εναλλακτικό τουρισμό εντάσσεται και ο αγροτουρισμός με μικρής δυναμικότητας σταυλικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να απαγορευτεί ο αγροτουρισμός εντός οικισμού και να προβλέπεται μόνο σε περιοχές εκτός σχεδίου και ζώνης 500 μ. Στις μητροπολιτικές περιοχές προτείνεται να δοθούν κίνητρα για την κατεδάφιση μη αξιόλογων και παλαιών κτιρίων τουριστικής χρήσης αλλά και για την αποκατάσταση ενδιαφέροντων κτιρίων και συνόλων. Αντιρρήσεις εκφράζονται και στην περίπτωση αυτή για την αύξηση της χωρητικότητας καθώς θεωρείται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του συντελεστή δόμησης. Για τις περιοχές που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000 προτείνεται να επιτρέπεται η χωροθέτηση μικρών μονάδων (50 κλινών) εντός οικισμού, με διάσπαση όγκου, με την επιβολή στέγης και έγκριση ΕΠΑΕ (για τη διάσπαση), ενώ στους όρους δόμησης για τη ζώνη 500 μ. «εκτός σχεδίου» να επιτρέπεται ο αγροτουρισμός. Αντιρρήσεις εκφράζονται ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών μικτής χρήσης σε περιοχές NATURA εκτός οικισμών και ζώνης. Όσον αφορά στους παραδοσιακούς οικισμούς, διαφωνίες εκφράζονται ως προς την αύξηση έως 40% της υφιστάμενης δομημένης επιφάνειας, διότι αλλοιώνει τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα τους. Η αύξηση θεωρείται ότι θα πρέπει υπολογιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται λειτουργικά τα κτίρια (για προσθήκη κουζίνας, λουτρού κλπ.)

4 ενώ τα κίνητρα που θα δοθούν να είναι διαφοροποιημένα (π.χ. χρηματοδότηση, φορολογική ελάφρυνση κλπ). Τέλος, ερωτήματα καταγράφονται σε σχέση με τις σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές στα ακατοίκητα νησιά, ως προς το πιθανό όφελος για το κράτος, και διατυπώνεται η άποψη ότι οι υποδομές αυτές δεν ωφελούν οικονομικά τον τοπικό πληθυσμό και τον δημόσιο τομέα. Σημειώνεται ότι ο φορέας έχει αποστείλει έγγραφο με παρατηρήσεις ανά σημείο των άρθρων 1 έως 5 του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ» Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του Ε.Π. «Αλιεία» επισημαίνει ότι σε περίπτωση τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό θα πρέπει να συμπεριληφθεί σχετική αναφορά και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, που χρηματοδοτεί επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. Σημειώνεται ότι η έγκριση όλων των Τοπικών Προγραμμάτων ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών στα πλαίσια του Άξονα 4 του Ε.Π. «Αλιεία» έχει γίνει με τον όρο ότι θα τηρηθούν όλες οι ισχύουσες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και ότι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας, που υλοποιούν τα Προγράμματα αυτά, πρόκειται άμεσα να προχωρήσουν στην έκδοση προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων (μεταξύ αυτών και τουριστικών). Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ANAT. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Η κύρια επισήμανση του ΕΟΤ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι η ανάγκη να δημιουργηθούν Τουριστικοί Χάρτες σε μεγάλη κλίμακα και με συγκεκριμένες συντεταγμένες, στους οποίους να διακρίνονται ποιες είναι οι κατηγορίες περιοχών όπως αυτές προσδιορίζονται στο Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (κατηγορίες Α έως Ι) προς αποφυγή σοβαρών λαθών εφαρμογής του από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όσον αφορά τις κατηγορίες στις οποίες ορίζονται συγκεκριμένοι όροι δόμησης για περιοχές που βρίσκονται εντός ζώνης 500 μ. από τα όρια των οικισμών (κατηγορίες Β1, Β2, Β3, Γ, Στ), ο ΕΟΤ σημειώνει ότι είναι απαραίτητο να επισημανθούν οι συγκεκριμένοι οικισμοί και να δοθούν συγκεκριμένες συντεταγμένες που θα ορίζουν τη ζώνη αυτή καθώς δεν είναι ευκρινές ποια τμήματα βρίσκονται εντός και ποια εκτός της ζώνης. Επίσης ζητείται να διευκρινιστεί εάν στις εκτός σχεδίου περιοχές και στις περιοχές εκτός της ζώνης των 500 μ. η αρτιότητα παραμένει 4 στρ. ή αν απαγορεύεται η δημιουργία κύριων καταλυμάτων (ξενοδοχείων και camping). Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις περιοχές που ορίζονται ειδικοί όροι δόμησης (π.χ. Γ, Ε, Στ) επισημαίνεται ότι θα χρειαστεί τροποποίηση του ΠΔ/1985, ενώ για τις περιοχές οι οποίες καθορίζονται με βάση και πληθυσμιακά κριτήρια (νησιά, ορεινές περιοχές), απαιτείται να καθοριστεί η πηγή των στατιστικών στοιχείων. Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΕΟΤ Δυτικής Ελλάδας δίνει έμφαση κυρίως στους όρους δόμησης που θα ισχύουν στις κατηγορίες περιοχών. Συγκεκριμένα προτείνει στις αναπτυγμένες περιοχές (κατηγορία Α) την αναβάθμιση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 4* και 5* και την κατασκευή νέων μόνο 5*.

5 Στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά χαρακτηριστικά (κατηγορία Γ) προτείνεται η αρτιότητα των 2 στρ. να αφορά τα μη κύρια καταλύματα (τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, αλλά όχι ενοικιαζόμενα), ενώ για τα κύρια καταλύματα η αρτιότητα να καθοριστεί στα 4 στρ. Επίσης προτείνεται ο συντελεστής δόμησης να είναι 0,2 αντί για 0,3. Η δόμηση στα νησιά της δεύτερης κατηγορίας της ομάδας ΙΙΙ (τα υπόλοιπα εκτός βραχονησίδων κλπ.) προτείνεται να προωθείται μόνο εφόσον εξυπηρετούνται εθνικοί σκοποί. Στις ορεινές περιοχές προτείνεται η χωροθέτηση μη κύριων καταλυμάτων (τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, αλλά όχι ενοικιαζόμενα) με συντελεστή δόμησης 0,2 αντί για 0,3, ενώ στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 προτείνεται η χωροθέτηση μικρών μονάδων δυναμικότητας έως 80, αντί 100 κλινών. Στους παραδοσιακούς οικισμούς όπου δίνεται κατεύθυνση για αύξηση της δόμησης έως 40% προτείνεται να μειωθεί στο 20%. Όσον αφορά τις ειδικές μορφές τουρισμού, επιφυλάξεις εκφράζονται για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων γκολφ στη Ζάκυνθο, λόγω των προβλημάτων υδροδότησης. Για τον χιονοδρομικό τουρισμό τονίζεται η αναγκαιότητα βελτίωσης των οδικών δικτύων ενώ για τον καταδυτικό τουρισμό και τον γεωτουρισμό προτείνεται να επισημανθούν συγκεκριμένες περιοχές ανάπτυξής τους. Τέλος, διαφωνίες εκφράζονται ως προς τις σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές, οι οποίες προτείνεται να έχουν τη μορφή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και προαιρετικά κατοικιών αλλά όχι προς πώληση (μικτής μορφής τουριστική εγκατάσταση κύριου και μη κύριου καταλύματος). Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η Δ/νση Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνει τα εξής: 1. Μέχρι σήμερα δεν έχει δεχτεί εγγράφως παράπονα για τυχόν προβλήματα σχετικά με Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 2. Μέσα στο Ειδικό αυτό Πλαίσιο, δεν αναφέρονται τα βοηθητικά καταλύματα, τα οποία, το τελευταίο διάστημα, αυξάνονται ραγδαία και συνεχώς. Κατά συνέπεια, για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως κορεσμένης/ αναπτυγμένης τουριστικά, δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι κλίνες των βοηθητικών καταλυμάτων και δεν προβλέπεται ο περιορισμός τους. 3. Υπάρχει ζήτηση για ίδρυση Ξενώνων Νεότητας και Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινούμενων (Camper Stop), για τους οποίους δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο. 4. Πρέπει να διευκρινιστεί ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. 5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς για την εφαρμογή του. 6. Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις. Απέστειλε, επίσης έγγραφο της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, που είχε συνταχθεί την περίοδο διαβούλευσης για την ΚΥΑ, Σημειώνεται ότι ο φορέας έχει αποστείλει έγγραφο με παρατηρήσεις ανά σημείο των άρθρων 1 έως 5 του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.2009 Αρμόδιος Φορέας: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜEΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦ Ημ.Υπογραφής: 04.06.2009

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σύμφωνα με το απ./ οικ 168646/6.6.13 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων Παρατηρήσεις-Προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου για τη Φάση Β1 «Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» Στα πλαίσια της διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ «Μελέτη Χωροθέτησης Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ «Μελέτη Χωροθέτησης Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ «Μελέτη Χωροθέτησης Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική αποτύπωση Ειδικού Πλαισίου Τουρισμού και Περιφερειακών Πλαισίων (1)

Συγκριτική αποτύπωση Ειδικού Πλαισίου Τουρισμού και Περιφερειακών Πλαισίων (1) Συγκριτική αποτύπωση Ειδικού Πλαισίου Τουρισμού και Περιφερειακών Πλαισίων (1) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΑ 4 & 5 Χωρική Οργάνωση) Α. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ( με κόκκινο στο χάρτη) Β. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ>

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ> ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο στην παραλία Αγίου Ιωάννη Νικήτης στο Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

! $ " #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E

! $  #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E &'()*+*),-. "#$!% /*012)3-./45678.! 9:;?@=ABC?DDE Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Α. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 3.1 Σκοπιµότητα της τροποποίησης του Πλαισίου... 11 3.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχόµενων

Πίνακας Περιεχόµενων Πίνακας Περιεχόµενων Συντοµογραφίες... 4 Προοίµιο... 5 ιαδικασία Σύνταξης της Έκθεσης... 7 1. Παρουσίαση του ΕΠΧΣΑΑ... 9 1.1 Το ΕΠΧΣΑΑ στο Πλαίσιο του Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική αποτύπωση Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού και Περιφερειακών Πλαισίων (1)

Συγκριτική αποτύπωση Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού και Περιφερειακών Πλαισίων (1) Συγκριτική αποτύπωση Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού και Περιφερειακών Πλαισίων (1) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΑ 4 & 5 Χωρική Οργάνωση) Α. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ( µε κόκκινο στο χάρτη) Β. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισμού (ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009)

Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισμού (ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΡΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1 ος όροφος 115 27 ΑΘΗΝΑ «Σύμβουλος Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση:

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση: Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β/11.6.2009) αποτέλεσε μέρος μιας σημαντικής προσπάθειας που έγινε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τη χώρα. Σκοπός του υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Τεχνικός Σύμβουλος: Ακίνητο που καλύπτει το Νότιο τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1 4. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αναφέρει πως σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σχέδιο ΚΥΑ Μάιος 2007 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α Γενικές ιατάξεις...9 Αρθρο 1 Σκοπός και περιεχόµενο... 9 Αρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα