Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις."

Transcript

1 Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Δ. Κ. Μπάρος Πολιτικός Μηχανικός Σ. Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Λέξεις κλειδιά: αποτίμηση, μη-γραμμική στατική ανάλυση, πλαστική άρθρωση, γωνία στροφής χορδής ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα προτεινόμενα από το Σχέδιο του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) προσομοιώματα συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων και η χρήση τους για τη σεισμική αποτίμηση με χρήση της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης (pushover). Οι προτεινόμενες σχέσεις (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006) χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση των μελών δύο τυπικών κτιρίων. Εξετάζονται πιθανές αποκλίσεις μεταξύ των διατιθέμενων σχέσεων, καθώς και η επιρροή διαφορετικών παραδοχών για τις τιμές του μήκους διάτμησης και του ανηγμένου αξονικού φορτίου στα προσδιοριζόμενα μεγέθη. Τέλος ελέγχεται η επίδραση των ίδιων παραμέτρων στην τελική μορφή της καμπύλης τέμνουσας βάσης μετατόπισης και στα συμπεράσματα της διαδικασίας αποτίμησης. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι μη-γραμμικές διαδικασίες ανάλυσης, σε συνδυασμό με τη λογική των σταθμών επιτελεστικότητας, έχουν αντικαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τις «κλασικές» γραμμικές μεθόδους, ιδιαίτερα στο πεδίο της αποτίμησης και του ανασχεδιασμού υφιστάμενων κατασκευών. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην αποδοτικότερη διαχείριση του πολύπλοκου, σε σχέση με το σχεδιασμό νέων κατασκευών, προβλήματος και στην ακριβέστερη πρόβλεψη της συμπεριφοράς της κατασκευής που επιτυγχάνεται. Η μη-γραμμική στατική ανάλυση, γνωστή και ως ανάλυση pushover, τείνει τα τελευταία χρόνια να καθιερωθεί ως η κύρια μέθοδος για την ανάλυση υφιστάμενων κατασκευών με σκοπό την σεισμική αποτίμησή τους. Η μέθοδος αυτή είναι απλούστερη και πιο προσιτή από την ανάλυση με χρονοϊστορίες (μη-γραμμική δυναμική), χωρίς να υστερεί ως προς την ακρίβεια με την οποία προσεγγίζεται η συμπεριφορά της κατασκευής. Στην καθιέρωση της μεθόδου αυτής συνετέλεσε η ανάπτυξη προσομοιωμάτων που επιτρέπουν την ακριβή εκτίμηση της συμπεριφοράς των δομικών μελών μετά τη θεωρητική διαρροή τους μέσα από εύχρηστες σχέσεις. Μέσω των σχέσεων αυτών η ικανότητα κάθε μέλους εκφράζεται ποσοτικά με βάση είτε τη γωνία στροφής πλαστικής άρθρωσης, είτε τη γωνία στροφής χορδής. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσομοιώματα αυτά μπορούν να αναζητηθούν στα σχέδια κανονισμών στα οποία έχουν συμπεριληφθεί και αφορούν κυρίως την αποτίμηση και ανασχεδιασμό υφιστάμενων κατασκευών (ΚΑΝ.ΕΠΕ 2004, 2006, FEMA 356, 2000, ATC 40, 1996). Στο Σχέδιο του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) διατίθενται δύο εμπειρικές σχέσεις για τον προσδιορισμό της διαθέσιμης γωνίας στροφής χορδής των μελών ενός φορέα (ή του πλαστικού τμήματος αυτής). Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι αρχικά να διερευνηθεί εάν υπάρχουν διαφορές στα αποτελέσματα των δύο εξισώσεων και αν το αποτέλεσμα της ανάλυσης επηρεάζεται από την επιλογή της σχέσης που θα χρησιμοποιηθεί για τις ικανότητες των μελών. Στη συνέχεια εξετάζεται η επίδραση των παραδοχών που λαμβάνονται για το μήκος διάτμησης και το αξονικό φορτίο στις ανελαστικές ικανότητες των δομικών στοιχείων που προσδιορίζονται μέσω των 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

2 εμπειρικών σχέσεων και στην κρίσιμη μετακίνηση της κατασκευής που προκύπτει από τη μηγραμμική ανάλυση. Για τις ανωτέρω διερευνήσεις χρησιμοποιούνται δύο κτίρια τα οποία έχουν μορφωθεί και διαστασιολογηθεί με βάση της επικρατούσες πριν το 1985 αντιλήψεις. Το ένα είναι πλαισιακό, με οπλισμό από νευροχάλυβες και το δεύτερο τοιχωματικό, με λείες ράβδους οπλισμού. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η συμπεριφορά της κρίσιμης περιοχής ενός δομικού στοιχείου περιγράφεται μέσω ενός διαγράμματος έντασης παραμόρφωσης. Η μορφή του διαγράμματος είναι τέτοια, ώστε να προσεγγίζει κατά το δυνατόν την περιβάλλούσα των βρόχων υστέρησης κατά την επιβολή ανακυκλιζόμενης έντασης στο υπόψιν μέλος. Για τις ανάγκες της προσομοίωσης τελικώς υιοθετείται ένα πολυγραμμικό διάγραμμα, με αρχικό ελαστικό κλάδο που εκτείνεται για μέλη σκυροδέματος μέχρι τη θεωρητική διαρροή της κρίσιμης διατομής και στη συνέχεια έναν ευθύγραμμο κλάδο που εκφράζει την ανελαστική απόκριση και εκτείνεται μέχρι τη θεωρητική αστοχία του μέλους, η οποία αντιστοιχεί σε απότομη πτώση της φέρουσας ικανότητας μεγαλύτερη του 20% της αρχικής. Ένα τέτοιο διάγραμμα έχει τη μορφή του παρακάτω σχήματος (Σχ. 1). F Οριακή αντοχή Παραμένουσα αντοχή Παραμόρφωση διαρροής δ Οριακή παραμόρφωση Σχήμα 1. Θεωρητική καμπύλη εντατικού μεγέθους παραμόρφωσης (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, στον ΚΑΝΕΠΕ δεν λαμβάνεται υπόψη πιθανή περαιτέρω αύξηση της αντοχής του μέλους μετά τη διαρροή, σε αντίθεση με άλλα σχέδια κανονισμών (FEMA 356, 2000, ATC 40, 1996), όπου ο μετελαστικός κλάδος δύναται να έχει μη-μηδενική κλίση. Για μέλη οπλισμένου σκυροδέματος το μέγεθος έντασης που επιλέγεται συνήθως είναι η ροπή Μ, η οποία μπορεί να είναι η μέγιστη ροπή που αντιστοιχεί στην καμπτική ή τη διατμητική αστοχία στις κρίσιμες περιοχές του. Για την παραμόρφωση υιοθετούνται μεγέθη τα οποία είναι έργου αντίστοιχα με τη ροπή και επιπλέον λαμβάνουν υπόψη την συνύπαρξη καμπτικών και διατμητικών παραμορφώσεων, καθώς και την εξόλκευση των ράβδων οπλισμού. Στα σχέδια κανονισμών που αναπτύχθηκαν στις Η.Π.Α. (FEMA 356, 2000, ATC-40, 1996) χρησιμοποιείται η γωνία στροφής πλαστικής άρθρωσης θ (Σχ. 2), της οποίας η διαθέσιμη τιμή για την κρίσιμη περιοχή ενός μέλους προσδιορίζεται από την Εξίσωση 1. u [( 1/ r ) ( 1/ r) ] L θ = (1) u y όπου (1/r) u και (1/r) y οι καμπυλότητες στην αστοχία και τη διαρροή αντίστοιχα και L το μήκος της πλαστικής άρθρωσης, στο οποίο θεωρείται ότι συγκεντρώνονται οι ανελαστικές παραμορφώσεις και για το οποίο διατίθενται πληθώρα σχέσεων υπολογισμού στη βιβλιογραφία (Φαρδής, 2004). Στον ΚΑΝΕΠΕ, ως παραμόρφωση στη θεωρητική καμπύλη συμπεριφοράς των μελών χρησιμοποιείται η τιμή της γωνίας στροφής χορδής, δηλαδή της γωνίας μεταξύ της χορδής που συνδέει τα δύο άκρα με την εφαπτομένη στην υπόψη θέση του μέλους στην παραμορφωμένη κατάσταση (Σχήμα 2). 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

3 Σχήμα 2. Γωνία στροφής πλαστικής άρθρωσης χορδής Για την περιγραφή της συμπεριφοράς της κρίσιμης περιοχής ενός δομικού στοιχείου απαιτείται ο προσδιορισμός των τιμών έντασης και παραμόρφωσης που αντιστοιχούν σε δύο χαρακτηριστικά σημεία του διαγράμματος (Σχ. 1). H ροπή που αντιστοιχεί στη θεωρητική διαρροή Μ y μπορεί να υπολογιστεί εύκολα, είτε με χρήση των γνωστών μεθόδων προσδιορισμού της ροπής αντοχής, είτε σε σχέση με την καμπυλότητα (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006). Για την αντίστοιχη στροφή χορδής διατίθενται σχέσεις στη βιβλιογραφία (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006, Φαρδής, 2004). Τα Σχέδια 1 και 2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ επιτρέπουν για τον υπολογισμό της διαθέσιμης τιμής της γωνίας στροφής χορδής την ακόλουθη εμπειρική σχέση (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006): θ ν max ( ) ( 0.01, ω ) f yw aρ s 0.35 f c 100ρd ( a ) 25 ( 1.25 ) = ε u f c s max( 0.01, ω) (2) Στα ίδια Κανονιστικά Σχέδια, αντίστοιχη έκφραση για το πλαστικό τμήμα της μέσης γωνίας στροφής χορδής κατά την αστοχία στοιχείου προκύπτει από τη σχέση (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006): θ ν max ( ) ( 0.01, ω ) yw aρ s f c 100ρd ( f ) ( a ) 25 ( ) = ε p c s max( 0.01, ω) (3) Στις ανωτέρω εξισώσεις: α s =M/Vh=L s /h, ο λόγος διάτμησης και L s το μήκος διάτμησης. ω,ω μηχανικό ποσοστό εφελκυόμενου και θλιβόμενου οπλισμού ν =Ν/bhf c το ανηγμένο αξονικό φορτίο ρ s =Α sx /b w s h γεωμετρικό ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού παράλληλα στη διεύθυνση της φόρτισης. ρ d γεωμετρικό ποσοστό τυχόν δισδιαγώνιου οπλισμού. f yw, f c οι αντοχές χάλυβα συνδετήρων και σκυροδέματος αντίστοιχα (σε MPa). Οι σχέσεις αυτές αφορούν στοιχεία που έχουν κατασκευασθεί με τις μετά το 1985 αντιλήψεις και με χρήση νευροχαλύβων. Για μέλη παλαιότερων κατασκευών οι τιμές που προκύπτουν από τις Εξισώσεις 2 και 3, στο Σχέδιο 1 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004) πολλαπλασιάζονται επί 0.85, ενώ στο Σχέδιο 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006) διαιρούνται με 1.2. Οι συντελεστές ε u και ε p αφορούν τη χρήση λείων ράβδων και παίρνουν τιμές και αντίστοιχα στο Σχέδιο 1 (συμπεριλαμβάνεται το 0.85 για παλαιές κατασκευές) και 0.9 και στις δύο εξισώσεις στο Σχέδιο 2. Τέλος για τοιχώματα το 2 ο μέλος της Εξίσωσης 2 πολλαπλασιάζεται επί και το αντίστοιχο της Εξίσωσης 3 επί 0.6 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006). Βέβαια, δεδομένου ότι το πλαστικό τμήμα της διαθέσιμης μέσης γωνίας στροφής χορδής θ που προκύπτει από την Εξίσωση 3, μπορεί να υπολογιστεί και ως θ θ y μέσω της Εξίσωσης 2, ένα πρωταρχικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι εάν προκύπτουν διαφορές στην εκτίμηση της ανελαστικής ικανότητας των μελών ενός φορέα ανάλογα με την επιλογή της Εξίσωσης 2 ή 3. Είναι εμφανές ότι με τη χρήση των Εξισώσεων 2 ή 3 είναι δυνατόν να προσδιοριστεί πλήρως το διάγραμμα συμπεριφοράς (το μετελαστικό τμήμα του) για τις κρίσιμες περιοχές όλων των δομικών στοιχείων μιας κατασκευής και να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο προσομοίωμα για τη διεξαγωγή ανελαστικών αναλύσεων. Ιδιαίτερα οι Εξισώσεις 2 και 3 πλεονεκτούν ως προς την Εξίσωση 1, καθώς δεν απαιτείται ο πολυπλοκότερος υπολογισμός των καμπυλοτήτων και το ζητούμενο μέγεθος προκύπτει συναρτήσει των γνωστών γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του υπόψιν μέλους και του οπλισμού του. f 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

4 Παρόλα αυτά, η εφαρμογή των Εξισώσεων 2 και 3 προϋποθέτει να είναι γνωστό το αξονικό φορτίο και το μήκος διάτμησης σε κάθε στοιχείο, δηλαδή τα εντατικά μεγέθη του μέλους, τα οποία προφανώς, κατά τη διάρκεια της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης που εξετάζεται στην εργασία, μεταβάλλονται καθώς αυξάνεται η ένταση. Δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος καθορίζονται πάντα πριν την ανάλυση, γίνονται παραδοχές για τα μεγέθη αυτά. Είναι σύνηθες για το μήκος διάτμησης (L s ) να λαμβάνεται μια σταθερή προσεγγιστική τιμή. Συγκεκριμένα σε δοκούς που συνδέονται και στα δύο άκρα με κατακόρυφα στοιχεία το L s θεωρείται ίσο με το μισό του καθαρού ανοίγματος της δοκού, ενώ αν συνδέονται με κατακόρυφο στοιχείο μόνο στο ένα άκρο ίσο με το συνολικό καθαρό άνοιγμα. Σε υποστυλώματα, το L s μπορεί να λαμβάνεται ως το μισό της καθαρής απόστασης δοκών με τις οποίες συνδέεται το υποστύλωμα, ενώ σε τοιχώματα μπορεί να λαμβάνεται σε κάθε όροφο διαφορετικό και ίσο με το μισό της απόστασης της διατομής βάσης ορόφου από την κορυφή του τοιχώματος στο κτίριο. Η προσέγγιση αυτή προτείνεται και από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ για ορισμένες περιπτώσεις στοιχείων (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006). Για το ανηγμένο αξονικό φορτίο (ν) συνήθως χρησιμοποιούνται οι τιμές που αντιστοιχούν στα κατακόρυφα φορτία. Οι ανωτέρω προσεγγίσεις σχετίζονται με την μορφή των διαγραμμάτων των εντατικών μεγεθών των μελών, αλλά δεν είναι σίγουρα αντιπροσωπευτικές, ιδιαίτερα για την περίπτωση των μηγραμμικών αναλύσεων όπου είναι γνωστό ότι τόσο το αξονικό φορτίο όσο και το μήκος διάτμησης δεν έχουν σταθερές τιμές. Συνεπώς είναι σκόπιμη και γίνεται στη συνέχεια μια διερεύνηση της επιρροής της παραδοχής που γίνεται για το μήκος διάτμησης και το αξονικό φορτίο στις τιμές που προκύπτουν από τις Εξισώσεις 2 και 3, αλλά και στο αποτέλεσμα της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης, δηλαδή στην καμπύλη τέμνουσας βάσης μετατόπισης που προκύπτει. Σημειώνεται ότι ο σωστός υπολογισμός των θ, θ προϋποθέτει μια θαμυστική διαδικασία, βάση της οποίας οι ικανότητες των μελών επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με τα εντατικά μεγέθη σε κάθε βήμα φόρτισης (Bardakis & Dritsos, 2006). Η διαδικασία αυτή όμως αυξάνει σημαντικά τον υπολογιστικό φόρτο, ενώ δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί από τα περισσότερα προγράμματα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, όπως και το SAP 2000 που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία για τις αναλύσεις. Συνεπώς, παραδοχές όπως αυτές που αναφέρθηκαν είναι συχνά επιβεβλημένες. 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ. 3.1 Γεωμετρία και υλικά. Για τη διερεύνηση της επιρροής των παραδοχών που αναφέρθηκαν προηγουμένως στις προσδιοριζόμενες ικανότητες των μελών αλλά και στο αποτέλεσμα της αποτίμησης, συγκεκριμένα στην καμπύλη τέμνουσας βάσης μετατόπισης που προκύπτει από τη μη-γραμμική στατική ανάλυση, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε δύο κτίρια, τα οποία διαστασιολογήθηκαν με βάση τις επικρατούσες πριν το 1985 αντιλήψεις. Πρόκειται για ένα πλασιακό διώροφο κτίριο (FR) με οπλισμό από νευροχάλυβες και ένα τριώροφο τοιχωματικό (SW) με οπλισμό από λείες ράβδους, με διαστάσεις κάτοψης m και ύψος ορόφου 3.20 m. Τυπικοί ξυλότυποι παρουσιάζονται στο Σχήμα 3, ενώ στον Πίνακα 1 περιλαμβάνονται στοιχεία για τις διαστάσεις και τους οπλισμούς των μελών. Οι συνδετήρες είναι Φ8/200 σε όλα τα υποστυλώματα, καλά αγκυρωμένοι με ημικυκλικά άγκιστρα, και Φ8/300 στις δοκούς με επαρκή αγκύρωση. Οι πλάκες έχουν πάχος h f = 150mm και είναι οπλισμένες σε δύο διευθύνσεις με Φ8/150. Τα μόνιμα και ωφέλιμα φορτία των πλακών ελήφθησαν με βάση τους ισχύοντες Κανονισμούς Φορτίσεων. Περιμετρικά σε κάθε όροφο θεωρήθηκε ότι υπάρχει μπατική τοιχοποιία και εσωτερικά, κάτω από κάθε εσωτερική δοκό, δρομική τοιχοποιία. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μείωση των φορτίων των τοιχοπληρώσεων λόγω των ανοιγμάτων, τα φαινόμενα βάρη τους ελήφθησαν μειωμένα κατά 50% και 35% αντίστοιχα. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

5 Για τα υλικά θεωρήθηκε σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και χάλυβας κατηγορίας S400 για το κτίριο FR και S220 για το κτίριο SW. Κ1 Δ7 Κ2 Δ8 Κ3 Τ1 Δ7 Κ1 Δ8 Τ2 Δ2 Δ1 Κ4 Π1 Δ9 Π3 Δ3 Δ4 Κ5 Π2 Δ10 Π4 Δ6 Κ6 Δ5 Δ2 Δ1 Κ2 Π1 Δ9 Π3 Δ3 Δ4 Κ3 Π2 Δ10 Π4 Δ6 Κ4 Δ5 y Κ7 Δ11 Κ8 Δ12 Κ9 y Τ3 Δ11 Κ5 Δ12 Τ4 x Σχήμα 3. Τυπικοί ξυλότυποι Κτίριο FR Κτίριο SW. x Πίνακας 1. Διαστάσεις και οπλισμοί των μελών των κτιρίων. Μέλη Διαστάσεις (mm) Οπλισμοί Κτίριο FR K1,K3,K7,K9 K2,K4,K6,K8 Κ5 Κτίριο SW K1,K2,K4,K5 K3 Τ1,Τ4 Τ2,Τ3 Δοκοί Δ1,Δ2,Δ5,Δ6,Δ7,Δ8,Δ10,Δ12 Δ3,Δ4,Δ9,Δ10 300/ / / / / / / / /600 4Φ20 4Φ18 8Φ16 4Φ20 8Φ18 4Φ20+4Φ20+6Φ10 (κορμός) 4Φ20+4Φ20+6Φ10 (κορμός) 4Φ14+2Φ14 (στήριξη) 4Φ16+2Φ18 (στήριξη) 3.2 Προσομοίωση και παραδοχές. Για την ανάλυση των δύο κτιρίων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SAP Για την προσομοίωση των μελών χρησιμοποιήθηκε το γραμμικό στοιχείο δύο κόμβων, 6 βαθμών ελευθερίας που συμπεριλαμβάνεται στη βιβλιοθήκη στοιχείων του προγράμματος. Ως συνεργαζόμενο πλάτος πλάκας σε κάθε πλευρά των δοκών ελήφθη το ένα τέταρτο του ανοίγματος της δοκού, ή το μισό της απόστασης μέχρι την πρώτη παράλληλη δοκό, όποιο ήταν μικρότερο. Η ενεργός τιμή της δυσκαμψίας προέκυψε από την Εξίσωση 4 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006): K = M y L s / 3θ y (4) όπου για το μήκος διάτμησης χρησιμοποιήθηκαν οι προσεγγιστικές τιμές που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εξίσωση 4 έχει παρατηρηθεί (Bardakis & Dritsos, 2006) ότι δίνει μικρές τιμές δυσκαμψίας, οι οποίες ιδιαίτερα στις δοκούς κυμαίνονται μεταξύ 5 και 15% της αρηγμάτωτης διατομής, τιμή που διαφέρει σημαντικά από τo 25% που προτείνεται σε άλλους κανονισμούς (FEMA 356, 2000, ATC-40, 1996). Για την προσομοίωση της ανελαστικής συμπεριφοράς των μελών χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο συγκεντρωμένης ανελαστικότητας (astic hinge) του SAP Σύμφωνα με αυτό, οι ανελαστικές παραμορφώσεις συγκεντρώνονται σε σημεία (πλαστικές αρθρώσεις) του γραμμικού 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

6 μέλους. Η συμπεριφορά αυτών των σημειακών αρθρώσεων περιγράφεται από το μετελαστικό τμήμα του διαγράμματος συμπεριφοράς (Σχ. 1), καθώς η παραμόρφωσή τους αρχίζει μετά τη θεωρητική διαρροή του μέλους. Κατά την ελαστική φάση απόκρισης η παραμόρφωση κατανέμεται στο γραμμικό στοιχείο (CSi, 2004). Τέλος, για την αυξανόμενη οριζόντια φόρτιση επιλέχθηκε και στα δύο κτίρια η κατανομή σύμφωνα με το σχήμα της κύριας για κάθε διεύθυνση ιδιομορφής, αφού τα ποσοστά συμμετοχής της μάζας ξεπερνούσαν σε κάθε περίπτωση το 75% (85% για την διεύθυνση x και 87% για τη διεύθυνση y στο FR, 78% και για τις δύο διευθύνσεις στο SW). 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ. 4.1 Εμπειρικές σχέσεις ΚΑΝ.ΕΠΕ για θ, θ. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, η χρήση των συντελεστών ε u και ε p του Σχεδίου 1 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004) στις Εξισώσεις 2 και 3 για στοιχεία με λείες ράβδους παρατηρήθηκε (Μπάρος, 2006) ότι οδηγεί σε σημαντικές αποκλίσεις στις προσδιοριζόμενες διαθέσιμες τιμές της γωνίας στροφής χορδής θ, πιο συγκεκριμένα στο πλαστικό τμήμα αυτής θ. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή στο κτίριο SW. Στα διαγράμματα που ακολουθούν (Σχ. 4) παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των Εξισώσεων 2 και 3 με τους αρχικούς συντελεστές σε 54 κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων (φόρτιση κατά τις δύο διευθύνσεις, ίδιες σε κορυφή και βάση) και 48 κρίσιμες περιοχές δοκών (12 δοκοί ενός ορόφου, 2 κρίσιμες περιοχές, θετική αρνητική κάμψη). Σημειώνεται ότι οι τιμές αφορούν την κρίσιμη θ, η οποία αντιστοιχεί στην οριακή τιμή για την οποία ικανοποιείται το κριτήριο επιτελεστικότητας για αντίστοιχη στάθμη «Αποφυγή Κατάρρευσης» και ορίζεται ως εξής (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006): A K θ θ,.. = (5) γ Rd όπου γ Rd = 1.8 ή 1.5 για τις Εξισώσεις 3 και 2 αντίστοιχα, και γ Rd = 1 για τις δοκούς που θεωρήθηκαν δευτερεύοντα στοιχεία (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006). Σε όλες τις περιπτώσεις, στις εξισώσεις ελήφθη για το L s η προσεγγιστική τιμή που χρησιμοποιείται και στον προσδιορισμό της ενεργού δυσκαμψίας (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006), ενώ στα υποστυλώματα το ν υπολογίστηκε με βάση τα κατακόρυφα φορτία. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, η χρήση της Εξίσωσης 2 δίνει συστηματικά μεγαλύτερες τιμές. Ο μέσος όρος της διαφοράς, όπως αυτή εκφράζεται από το πηλίκο [( θ θ y ) θ ]/( θ θ y ) είναι 35% για τις δοκούς και 41% για τα υποστυλώματα (αυξημένος λόγω του διαφορετικού συντελεστή προσομοιώματος), όπου παρατηρήθηκε ότι η διαφορά ελαττώνεται με την αύξηση του αξονικού φορτίου. Οπωσδήποτε οι διαφορές αυτές δείχνουν σημαντικές και είναι εύλογο να αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης και θα μεταβάλλουν το συμπέρασμα της αποτίμησης. Στα διαγράμματα του Σχήματος 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης για το κτίριο SW, μέχρι το βήμα στο οποίο η παραμόρφωση κάποιου μέλους ξεπερνά την κρίσιμη τιμή που ορίζεται στην Εξίσωση 5. Είναι εμφανές ότι η προσομοίωση της συμπεριφοράς των μελών με χρήση της Εξίσωσης 2 και των μειωτικών συντελεστών ε u και ε p του Σχεδίου 1 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004) «αυξάνει» την τιμή της κρίσιμης μετακίνησης της κατασκευής περισσότερο από 20% (από 9.34 cm σε cm στη διεύθυνση x και από 9.43cm σε cm στη διεύθυνση y). Διαφορές τέτοιας τάξης θα μπορούσαν να αλλάξουν το συμπέρασμα της αποτίμησης, καθώς είναι δυνατόν να «μεταφερθεί» π.χ. η στοχευόμενη μετακίνηση εντός των ορίων της καμπύλης συμπεριφοράς, ώστε να τηρούνται τα κριτήρια επιτελεστικότητας. Συνεπώς δεν θα ήταν συνετό να συμπεριληφθούν και οι δύο εξισώσεις με αυτή τη μορφή στον Κανονισμό. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

7 0,024 0,022 0,018 0,016 0,014 0,012 0,008 0,006 θ u,m,ak - θ y Υποστυλώματα 0,004 0,004 0,006 0,008 0,012 θ u,,ak 0,015 0,025 0,030 0,035 0,040 Σχήμα 4. Κρίσιμες τιμές θ των μελών του κτιρίου SW (ΚΑΝ.ΕΠΕ1, 2004) Υποστυλώματα Δοκοί 0,040 0,035 0,030 0,025 0,015 θ u,m,ak - θ y Δοκοί θ u,,ak Τέμνουσα Βάσης V b (kn) Εξίσωση 3 Εξίσωση 2 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 Μετατόπιση δ (m) Τέμνουσα Βάσης V b (kn) Εξίσωση 3 Εξίσωση 2 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 Μετατόπιση δ (m) Σχήμα 5. Διαγράμματα Τέμνουσας Βάσης Μετατόπισης. Κτίριο SW, αρχικές εξισώσεις (ΚΑΝ.ΕΠΕ1, 2004) Διεύθυνση +x Διεύθυνση +y. Σημειώνεται πάντως ότι τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το κτίριο FR, όπου χρησιμοποιείται νευροχάλυβας, πρακτικά ταυτίζονται (Μπάρος, 2006). Ως εκ τούτου η διαφορά στα αποτελέσματα θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην τιμή του συντελεστή ε που αφορά τις λείες ράβδους. Στο Σχέδιο 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006) ο συντελεστής είναι ενιαίος και για τις δύο εξισώσεις. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, για το ίδιο δείγμα μελών του κτιρίου SW, οι διαφορές στις τιμές θ που υπολογίζονται με χρήση των Εξισώσεων 2 και 3 προκύπτουν σημαντικά μειωμένες. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της διαφοράς των τιμών εκφρασμένος από τον ίδιο λόγο με προηγουμένως είναι μόλις 4% για τις δοκούς και 17% για τα υποστυλώματα, τιμές αντίστοιχες με αυτές που υπολογίστηκαν για τα μέλη του κτιρίου FR (Μπάρος, 2006). Προφανώς οι διαφορές στις δοκούς είναι αμελητέες, ενώ στα υποστυλώματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν αποδεκτές, ωστόσο απαιτείται διερεύνηση της επιρροής τους στο αποτέλεσμα της ανάλυσης. Από τα αποτελέσματα της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης (Σχ. 7) διαπιστώνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια διαφορά στην κρίσιμη μετατόπιση, η οποία προκύπτει με χρήση της Εξίσωσης 2 για την προσομοίωση της συμπεριφοράς των μελών αυξημένη κατά 8.3 και 8.6% για φόρτιση κατά τη διεύθυνση x και y αντίστοιχα. Διαφορές τέτοιας τάξης δεν αναμένεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της αποτίμησης. Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται και από τις καμπύλες που προέκυψαν για το κτίριο FR, οι οποίες ταυτίζονται (Μπάρος, 2006). Παρόλα αυτά, πιθανόν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με χρήση των αναθεωρημένων συντελεστών για λείες ράβδους (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006) προκύπτουν αυξημένες τιμές για τα μεγέθη θ και θ σε σχέση με τις αρχικές. Η αύξηση είναι 26% για τα θ και 50% για τα θ. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

8 0,030 0,025 0,015 0,005 θ u,m,ak - θ y Υποστυλώματα 0,000 0,000 0,005 0,015 0,025 0,030 θ u,,ak 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060 Σχήμα 6. Κρίσιμες τιμές θ των μελών του κτιρίου SW (ΚΑΝ.ΕΠΕ2, 2006) Υποστυλώματα Δοκοί Τέμνουσα Βάσης V b (kn) Εξίσωση 3 Εξίσωση 2 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 Μετατόπιση δ (m) 0,060 0,055 0,050 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025 Τέμνουσα Βάσης V b (kn) θ u,m,ak - θ y Δοκοί θ u,,ak Εξίσωση 3 Εξίσωση 2 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 Μετατόπιση δ (m) Σχήμα 7. Διαγράμματα Τέμνουσας Βάσης Μετατόπισης. Κτίριο SW, αναθεωρημένες εξισώσεις (ΚΑΝ.ΕΠΕ2, 2006) Διεύθυνση +x Διεύθυνση +y. 4.2 Παραδοχές για τα L s, ν. Η δεύτερη διερεύνηση αφορά τις παραδοχές για τα άγνωστα μεγέθη L s και ν που λαμβάνονται κατά τον προσδιορισμό των παραμέτρων που διέπουν την συμπεριφορά των δομικών μελών μετά τη διαρροή. Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη σχολιασθεί, λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από το πρόγραμμα ανάλυσης SAP 2000 που χρησιμοποιήθηκε, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί μια επαναληπτική διαδικασία προσδιορισμού των μεγεθών θ, θ με χρήση των εντατικών μεγεθών που υπολογίζονται σε κάθε βήμα της ανάλυσης. Αντίθετα, είναι σύνηθες η διαδικασία αυτή να γίνεται εξωτερικά, δηλαδή οι τιμές των θ, θ να επαναπροσδιορίζονται με βάση τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν σε κάποια χαρακτηριστικά βήματα μιας αρχικής μη-γραμμικής ανάλυσης, στην οποία η συμπεριφορά των μελών έχει καθοριστεί με βάση τις αρχικές παραδοχές που γίνονται για τα L s, ν. Στόχος της διερεύνησης είναι να διαπιστωθεί πόσο επηρεάζεται το αποτέλεσμα της αποτίμησης από την διαδικασία προσδιορισμού των εντατικών μεγεθών που χρησιμοποιούνται στην Εξίσωση 3. Για κάθε κτίριο εξετάζονται τρία διαφορετικά σενάρια για την εκτίμηση των L s και ν, που απαιτούνται για τον υπολογισμό των θ : Το απλούστερο, όπου χρησιμοποιούνται οι σταθερές, προσεγγιστικές τιμές που αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι οποίες προτείνονται και από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ σε ορισμένες περιπτώσεις στοιχείων (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006), και στη συνέχεια θα ονομάζεται προσεγγιστική παραδοχή, εκτίμηση με βάση τα εντατικά μεγέθη που αντιστοιχούν στο βήμα της 1 ης διαρροής (στο εξής παραδοχή 1 ης διαρροής), και τέλος (γ) εκτίμηση με βάση τα εντατικά μεγέθη που αντιστοιχούν στην κρίσιμη μετακίνηση (στο εξής παραδοχή κρίσιμης μετακίνησης) της πρώτης ανάλυσης. Εξετάζονται οι διαφορές στις τιμές τις κρίσιμης θ και πως αυτές επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

9 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 θ u,,ak από 1η διαρροή Θετική Κάμψη Αρνητική Κάμψη 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 θ u,,ak 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 θ u,,ak Σχήμα 8. Κρίσιμες θ των δοκών του FR με παραδοχή 1 ης διαρροής Κρίσιμης μετακίνησης 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση Θετική Κάμψη Αρνητική Κάμψη 0,022 θ u,,ak από 1η διαρροή 0,022 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση 0,018 0,018 0,016 0,016 0,014 0,014 0,012 Βάση Κορυφή 0,012 0,014 0,016 0,018 0,022 θ u,,ak θ u,,ak Σχήμα 9. Κρίσιμες θ των υποστυλωμάτων του FR με παραδοχή 1 ης διαρροής Κρίσιμης μετακίνησης 0,012 Βάση Κορυφή 0,012 0,014 0,016 0,018 0,022 Τα αποτελέσματα για τα μέλη του κτιρίου FR (Σχ. 8, 9) αφορούν 48 κρίσιμες περιοχές δοκών (24 δοκοί με δύο κρίσιμες περιοχές, για κάμψη που αντιστοιχεί σε φόρτιση κατά τις διευθύνσεις +x, +y) και 36 κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων (βάση και κορυφή 18 υποστυλωμάτων για φόρτιση κατά την διεύθυνση +x). Παρατηρείται ότι οι σημαντικότερες αποκλίσεις αφορούν τις δοκούς στην περίπτωση της θετικής κάμψης. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή της διαφοράς όπως εκφράζεται από το λόγο ( θ( διαρροή ή κρίσιμη ) θ( αρχικό )) / θ( διαρροή ή κρίσιμη ) έχει μέσο όρο, για παραδοχή 1 ης διαρροής, 44% για τις δοκούς του ισογείου και -58% για αυτές του ορόφου. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο L s, όπου στις περιοχές αυτές έχει πολύ αυξημένες (έως και 95%) και πολύ μειωμένες (έως και 74%) τιμές αντίστοιχα, σε σχέση με την αρχική προσέγγιση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στους συνδυασμούς υψηλών τιμών ροπής με μικρή τέμνουσα και το αντίστροφο, που προκύπτουν λόγω της αλλαγής προσήμου της έντασης κατά την επιβολή της οριζόντιας φόρτισης. Για την παραδοχή κρίσιμης μετακίνησης οι αντίστοιχες μέσες τιμές προκύπτουν μειωμένες (38% και -12% αντίστοιχα). Σε κάθε περίπτωση, πέραν από τις αποκλίσεις παρατηρείται και σημαντική διασπορά των τιμών (η τυπική απόκλιση της διαφοράς φτάνει το 20%), γεγονός που, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα σχόλια, υποδηλώνει ότι πιθανόν για ακραίες τιμές του L s τα αποτελέσματα της Εξίσωσης 3 δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Συνεπώς είναι σκόπιμο να υπάρξει ένας περιορισμός στις τιμές του L s που θα χρησιμοποιούνται, καθώς σε ακραίες περιπτώσεις η αρχική προσέγγιση φαίνεται να οδηγεί σε πιο αντιπροσωπευτικές τιμές θ. Πάντως οι διαφορές αυτές δεν αναμένεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης, καθώς οι δοκοί συνήθως θεωρούνται κρίσιμες σε αρνητική κάμψη. Για τις δοκούς σε αρνητική κάμψη η αρχική προσέγγιση δίνει συστηματικά μεγαλύτερες τιμές θ. Συγκεκριμένα η μέση τιμή της διαφοράς προκύπτει -21% για παραδοχή 1 ης διαρροής και -17% για παραδοχή κρίσιμης μετακίνησης. Η διαφορά αυτή είναι πιθανόν να επηρεάσει το αποτέλεσμα της αποτίμησης. Ωστόσο, στο κτίριο FR κρίσιμα είναι τα υποστυλώματα, όπου οι 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

10 διαφορές είναι σημαντικά μειωμένες. Στα υποστυλώματα η αρχική προσέγγιση δίνει μεγαλύτερες τιμές του θ στη βάση, με μέση τιμή της διαφοράς μόλις -0.5% και -3.5% για 1 η διαρροή και κρίσιμη μετακίνηση αντίστοιχα, ενώ στην κορυφή μόνο η παραδοχή της κρίσιμης μετακίνησης οδηγεί σε αύξηση των τιμών του θ σε σχέση με τις αρχικές (1.8%). Σε κάθε περίπτωση οι διαφορές είναι μικρές και δεν αναμένεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της αποτίμησης. Για τα μέλη του κτιρίου SW, τα αποτελέσματα είναι αντίστοιχα, όπως φαίνεται και από τα σχήματα που ακολουθούν (Σχ. 10, 11). Στην περίπτωση αυτή το δείγμα περιλαμβάνει 72 κρίσιμες περιοχές δοκών και 54 κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων, που επιλέχθηκαν με αντίστοιχο τρόπο με το κτίριο FR. Παρατηρήθηκε ότι η διαφορά στις τιμές των θ εκφρασμένη από τον ίδιο λόγο με προηγουμένως για τις δοκούς σε αρνητική κάμψη είναι αυξημένη, με μέση τιμή -27% και -23% για παραδοχή 1 ης διαρροής και κρίσιμης μετακίνησης αντίστοιχα. Επιπλέον ο μέσος όρος της διαφοράς για τα κατακόρυφα στοιχεία, συγκεκριμένα τις διατομές βάσης, δεν είναι αντιπροσωπευτικός για τα τοιχώματα του 1 ου και 2 ου ορόφου, όπου οι τιμές των θ προκύπτουν έως και 33% μειωμένες για παραδοχή 1 ης διαρροής και 38% για παραδοχή κρίσιμης μετακίνησης. 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 θ u,,ak από 1η διαρροή Θετική Κάμψη Αρνητική Κάμψη 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 θ u,,ak Σχήμα 10. Κρίσιμες θ των δοκών του SW με παραδοχή 1 ης διαρροής Κρίσιμης μετακίνησης 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση Θετική Κάμψη Αρνητική Κάμψη 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 θ u,,ak 0,030 0,025 θ u,,ak από 1η διαρροή 0,030 0,025 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση 0,015 0,015 Βάση 0,005 Κορυφή Τοιχώματα 0,000 0,000 0,005 0,015 0,025 0,030 θ u,,ak Βάση 0,005 Κορυφή Τοιχώματα 0,000 0,000 0,005 0,015 0,025 0,030 θ u,,ak Σχήμα 11. Κρίσιμες θ των υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων του SW με παραδοχή 1 ης διαρροής Κρίσιμης μετακίνησης. Αντίστοιχα συμπεράσματα σχετικά με τις παραδοχές για τα μεγέθη L s και ν και τον τρόπο που επηρεάζουν τις προσδιοριζόμενες τιμές των θ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δοκούς, εξάγονται από το Σχήμα 12 (Μπάρος, 2006), το οποίο αφορά αντίστοιχη διερεύνηση σε ένα δείγμα 52 κρισίμων περιοχών δοκών και 32 κρισίμων περιοχών υποστυλωμάτων ενός πραγματικού κτιρίου, το οποίο χαρακτηριζόταν από ισχυρά υποστυλώματα και ιδιαίτερα ασθενείς δοκούς. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

11 0,035 0,030 0,025 0,015 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση Θετική Κάμψη Αρνητική Κάμψη 0,005 0,005 0,015 0,025 0,030 0,035 θ u,,ak 0,006 0,006 0,007 0,008 0,009 0,011 0,012 0,013 θ u,,ak Σχήμα 12. Κρίσιμες θ των μελών πραγματικού κτιρίου Δοκοί Υποστυλώματα (Μπάρος, 2006). 0,013 0,012 0,011 0,009 0,008 0,007 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση Βάση Κορυφή Τέμνουσα Βάσης V b (kn) Αρχική Προσέγγιση Παραδοχή 1ης Διαρροής Παραδοχή Κρίσιμης Μετακίνησης 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 Μετατόπιση δ (m) Τέμνουσα Βάσης V b (kn) Αρχική Προσέγγιση Παραδοχή 1ης Διαρροής Παραδοχή Κρίσιμης Μετακίνησης 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 Μετατόπιση δ (m) Σχήμα 13. Διαγράμματα Τέμνουσας Βάσης Μετατόπισης για διαφορετικές παραδοχές για τα L s, ν Κτίριο FR Κτίριο SW. Στο Σχήμα 13 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι καμπύλες τέμνουσας βάσης - μετατόπισης από την ανάλυση κατά τη διεύθυνση +x. Για το κτίριο FR οι τρεις καμπύλες ταυτίζονται, γεγονός που αποδίδεται στις αμελητέες διαφορές στις τιμές των θ των υποστυλωμάτων, όπως προσδιορίστηκαν με διαφορετικές παραδοχές. Συνεπώς, σε κτίρια με χαρακτηριστικά ανάλογα του FR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση της συμπεριφοράς των δομικών μελών η αρχική προσέγγιση για τα μεγέθη L s και ν. Αντίθετα στο κτίριο SW, για τις παραδοχές 1 ης διαρροής και κρίσιμης μετακίνησης, παρατηρήθηκε μία μείωση της μέγιστης μετακίνησης κατά 11%. Συνεπώς η προηγούμενη διαπίστωση δεν φαίνεται να ισχύει πλήρως για τοιχωματικά κτίρια και μεγαλύτερο αριθμό ορόφων, όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνει λεπτομερέστερη διερεύνηση. Για την τελευταία αυτή περίπτωση η παραδοχή 1 ης διαρροής οδηγεί σε «συντηρητικά» αποτελέσματα. 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Στο αρχικό Σχέδιο 1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004), η υιοθέτηση διαφορετικών μειωτικών συντελεστών στις Εξισώσεις 2 και 3 όταν απευθύνονται σε στοιχεία με λείες ράβδους, οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερες τιμές για την κρίσιμη τιμή του πλαστικού τμήματος της διαθέσιμης γωνίας στροφής χορδής θ όταν εκτιμήθηκε από την Εξίσωση 2 σε σχέση με την Εξίσωση 3. Στις εφαρμογές που εξετάστηκαν οι διαφορές προέκυψαν τις τάξεως του 35% για τις δοκούς και 41% για τα υποστυλώματα, που οδήγησαν σε διαφορετικές τιμές για την κρίσιμη μετακίνηση της κατασκευής της τάξεως του 20%. Στο αναθεωρημένο Σχέδιο 2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006), η εκτίμηση της διαθέσιμης τιμής θ μέσω των Εξισώσεων 2 και 3 συγκλίνει σημαντικά. Αυτό οφείλεται στην υιοθέτηση 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

12 ενιαίου μειωτικού συντελεστή για λείες ράβδους και για τις δύο εξισώσεις. Οι διαφορές στις εφαρμογές που εξετάστηκαν περιορίζονται σε 4% για τις δοκούς και 17% για τα υποστυλώματα. Σε κάθε περίπτωση οι αναθεωρημένες σχέσεις δίνουν σημαντικά αυξημένες τιμές για την κρίσιμη γωνία στροφής χορδής σε σχέση με τις αρχικές. Στην περίπτωση της αρνητικής κάμψης των δοκών, οι τιμές του θ που προσδιορίζονται με παραδοχή κατανομής εντατικών μεγεθών έτσι όπως προκύπτουν στη φάση 1 ης διαρροής ή στη φάση της κρίσιμης μετακίνησης είναι συστηματικά μικρότερες (έως και 27%), σε σχέση με αυτές που προκύπτουν με βάση την αρχική προσεγγιστική θεώρηση για σταθερές τιμές L s και ν. Σε δοκούς, για θετική κάμψη, οι διαφορές στις θ που προσδιορίστηκαν με τις τρεις εναλλακτικές παραδοχές για τα L s και ν έχουν μεγάλη διασπορά. Στην περίπτωση αυτή οι παραδοχές 1 ης διαρροής και κρίσιμης μετακίνησης, όπου για το L s προέκυψαν ακραίες τιμές, δεν είναι αντιπροσωπευτικές. Εκτιμάται ότι η αξιοπιστία των Εξισώσεων 2 και 3 για ακραίες τιμές του L s είναι αμφίβολη. Στα υποστυλώματα η αρχική προσέγγιση των L s και ν είναι επαρκής για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων τιμών θ. Σε τοιχώματα η αρχική προσέγγιση οδηγεί σε τιμές θ μέχρι και 38% αυξημένες σε σχέση με τον προσδιορισμό μέσω των παραδοχών 1 ης διαρροής και κρίσιμης μετακίνησης και δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή. Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, εξετάζοντας τις τρεις δυνατές παραδοχές για την κατανομή των εντατικών μεγεθών στα μέλη του φορέα, θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι: Για πλαισιακά κτίρια, με μέσες διαστάσεις κάτοψης και μικρό αριθμό ορόφων, ο προσδιορισμός της συμπεριφοράς των δομικών μελών δεν έχει ουσιαστική εξάρτηση από την παραδοχή. Ως εκ τούτου, για να αποτιμηθεί η σεισμική ικανότητά τους με μη-γραμμικές στατικές αναλύσεις μπορεί να γίνεται χρήση των προσεγγιστικών σταθερών τιμών του L s, που προτείνει και ο ΚΑΝ.ΕΠΕ για ορισμένες περιπτώσεις στοιχείων, και του ν από τα κατακόρυφα φορτία. Για τοιχωματικά κτίρια ή μεγαλύτερο αριθμό ορόφων, οι ανωτέρω παραδοχές φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα για τον προσδιορισμό της ανελαστικής ικανότητας των κατακορύφων στοιχείων, ιδίως των τοιχωμάτων. Στην περίπτωση αυτή η χρήση των μεγεθών που προκύπτουν από το βήμα της 1 ης διαρροής μιας αρχικής ανάλυσης φαίνεται να οδηγεί σε μια μάλλον συντηρητική εκτίμηση. Χωρίς αμφιβολία απαιτείται ο έλεγχος ενός μεγαλύτερου δείγματος τυπολογίας κτιρίων, με έμφαση στα τοιχωματικά, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ Κανονισμός Επεμβάσεων Σχέδιο 1. Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας. Αθήνα. (Αδημοσίευτο Κείμενο). ΚΑΝ.ΕΠΕ Κανονισμός Επεμβάσεων Σχέδιο 2. Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας. Αθήνα. (Αδημοσίευτο Κείμενο). Μπάρος, Δ.Κ Στρατηγικές Ενίσχυσης Υφισταμένων Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Διατριβή Διπλώματος Ειδίκευσης. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πάτρα. Φαρδής, Μ.Ν Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πάτρα. American Society of Civil Engineers (ASCE) for the Federal Emergency Management Agency (FEMA) FEMA 356: Pre-Standard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. FEMA. Washington D.C. Apied Technology Council (ATC) Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. ATC (Report No ATC-40). Redwood City, California. Bardakis, V.G. & Dritsos S.E Evaluating Assptions for Seismic Assessment of Existing Buildings. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. (submitted). Computers and Structures Inc. (CSi) CSi Analysis Reference Manual for SAP, ETABS and SAFE. CSi. Berkeley, California. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Διερεύνηση της επιρροής των Ματίσεων σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος με ή χωρίς τη συνεκτίμηση τοιχοπληρώσεων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων και ανεπαρκών μηκών μάτισης οπλισμών στη σεισμική ικανότητα των κατασκευών εφαρμόζοντας ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA , EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA , EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA 356-440, EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Γ.Η. Μανούκας Υπ. ρ. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Α.Μ. Αθανατοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Σύγκριση αποτελεσμάτων στατικής ανελαστικής ανάλυσης στο χωρικό φορέα μιας κατασκευής με τα αντίστοιχα σε ένα αντιπροσωπευτικό επίπεδο πλαίσιο της ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN1998-3 & ΚΑΝΕΠΕ Τηλέμαχος Β. Παναγιωτάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ Χίος, 15-16 Μαρτίου 2013 Διάρθρωση Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς σε κτίριο με pilotis και ενίσχυση αυτής με περιμετρικά τοιχώματα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο/Σ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο/Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο/Σ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αποτίμηση ενός κτιρίου κατασκευασμένο με τεχνογνωσία και κανονισμούς της δεκαετίας του 1970.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα.

Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα. Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα. Γ.Σ.Σιάχος Πολιτικός Μηχανικός Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους. Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΙΑΣΩΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει το θέμα της κάλυψης ανοιγμάτων σε οροφές υφιστάμενων κτιρίων.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή πραγματεύεται το σχεδιασμό και στη συνέχεια την αποτίμηση τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Αποτίμηση διώροφου κτιρίου ΟΣ κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ, προσθήκη δύο ορόφων σύμφωνα με νεότερους Κανονισμούς και έλεγχος της επάρκειας του ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού»

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 Ο Συνέδριο Σκυροδέματος «Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Χ. Γκοτζαμάνης & Κ.Α. Σκαλωμένος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α.Χ. Γκοτζαμάνης & Κ.Α. Σκαλωμένος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝHΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ & ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Α.Χ. Γκοτζαμάνης & Κ.Α. Σκαλωμένος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία που παρουσιάζεται αφορά στη μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ Ο/Σ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ Ο/Σ Επιρροή τοιχοπλήρωσης στην ανάληψη σεισμικών δράσεων πλαισιακού φορέα από Ο/Σ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ Ο/Σ ΜΙΝΤΖΟΛΛΙ ΚΕΙ, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, kaymin1112@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER Μακαντάσης

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ..

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ PILLOTIS ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Ο.Σ. ΣΕ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Ο.Σ. ΣΕ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Ο.Σ. ΣΕ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 017 Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δεδομένα - Εκφώνηση... 4 Γεωμετρία φορέα... 4 Ζήτημα 1 ο. Προσομοίωση του φορέα... 5 Ζήτημα ο. Δυναμικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0)

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 18-1-2008 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ Μ.Ε. ΙΤΣΑΚ Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ).

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ). ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( 18.4.9). Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ.Ε. Σκούρας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2017 Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Δεδομένα - Εκφώνηση... 4 Γεωμετρία φορέα... 4 Ζήτημα 1 ο. Προσομοίωση του φορέα... 5 Ζήτημα 2 ο. Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ KAN.EΠΕ. (2) ΣΤΑΘΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στέφανος ρίτσος Σ.Η. Καθηγητής ΔΡΙΤΣΟΣ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 1 2 ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ορίζονται ως επιθυµητές συµπεριφορές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ Αποτίµηση Ενίσχυση διώροφου κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα διώροφο κτίριο κατασκευασµένο το 1975.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα

Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο.Σ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Περίληψη Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας ενός κανονιστικού κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Αποτίμηση Σεισμικής Επάρκειας Κτιρίων. Σύγκριση Αποτελεσμάτων Ανελαστικής Ανάλυσης με Διαφορετικά Λογισμικά ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίµηση και ενίσχυση υφιστάµενης κατασκευής µε ανελαστική γραµµική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 10 ο Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 Εργασία Νο30 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Καράλης Πέτρος Σχετάκης Σταύρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο τη σύγκριση μεθόδων ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα