Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις."

Transcript

1 Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Δ. Κ. Μπάρος Πολιτικός Μηχανικός Σ. Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Λέξεις κλειδιά: αποτίμηση, μη-γραμμική στατική ανάλυση, πλαστική άρθρωση, γωνία στροφής χορδής ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα προτεινόμενα από το Σχέδιο του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) προσομοιώματα συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων και η χρήση τους για τη σεισμική αποτίμηση με χρήση της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης (pushover). Οι προτεινόμενες σχέσεις (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006) χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση των μελών δύο τυπικών κτιρίων. Εξετάζονται πιθανές αποκλίσεις μεταξύ των διατιθέμενων σχέσεων, καθώς και η επιρροή διαφορετικών παραδοχών για τις τιμές του μήκους διάτμησης και του ανηγμένου αξονικού φορτίου στα προσδιοριζόμενα μεγέθη. Τέλος ελέγχεται η επίδραση των ίδιων παραμέτρων στην τελική μορφή της καμπύλης τέμνουσας βάσης μετατόπισης και στα συμπεράσματα της διαδικασίας αποτίμησης. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι μη-γραμμικές διαδικασίες ανάλυσης, σε συνδυασμό με τη λογική των σταθμών επιτελεστικότητας, έχουν αντικαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τις «κλασικές» γραμμικές μεθόδους, ιδιαίτερα στο πεδίο της αποτίμησης και του ανασχεδιασμού υφιστάμενων κατασκευών. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην αποδοτικότερη διαχείριση του πολύπλοκου, σε σχέση με το σχεδιασμό νέων κατασκευών, προβλήματος και στην ακριβέστερη πρόβλεψη της συμπεριφοράς της κατασκευής που επιτυγχάνεται. Η μη-γραμμική στατική ανάλυση, γνωστή και ως ανάλυση pushover, τείνει τα τελευταία χρόνια να καθιερωθεί ως η κύρια μέθοδος για την ανάλυση υφιστάμενων κατασκευών με σκοπό την σεισμική αποτίμησή τους. Η μέθοδος αυτή είναι απλούστερη και πιο προσιτή από την ανάλυση με χρονοϊστορίες (μη-γραμμική δυναμική), χωρίς να υστερεί ως προς την ακρίβεια με την οποία προσεγγίζεται η συμπεριφορά της κατασκευής. Στην καθιέρωση της μεθόδου αυτής συνετέλεσε η ανάπτυξη προσομοιωμάτων που επιτρέπουν την ακριβή εκτίμηση της συμπεριφοράς των δομικών μελών μετά τη θεωρητική διαρροή τους μέσα από εύχρηστες σχέσεις. Μέσω των σχέσεων αυτών η ικανότητα κάθε μέλους εκφράζεται ποσοτικά με βάση είτε τη γωνία στροφής πλαστικής άρθρωσης, είτε τη γωνία στροφής χορδής. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσομοιώματα αυτά μπορούν να αναζητηθούν στα σχέδια κανονισμών στα οποία έχουν συμπεριληφθεί και αφορούν κυρίως την αποτίμηση και ανασχεδιασμό υφιστάμενων κατασκευών (ΚΑΝ.ΕΠΕ 2004, 2006, FEMA 356, 2000, ATC 40, 1996). Στο Σχέδιο του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) διατίθενται δύο εμπειρικές σχέσεις για τον προσδιορισμό της διαθέσιμης γωνίας στροφής χορδής των μελών ενός φορέα (ή του πλαστικού τμήματος αυτής). Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι αρχικά να διερευνηθεί εάν υπάρχουν διαφορές στα αποτελέσματα των δύο εξισώσεων και αν το αποτέλεσμα της ανάλυσης επηρεάζεται από την επιλογή της σχέσης που θα χρησιμοποιηθεί για τις ικανότητες των μελών. Στη συνέχεια εξετάζεται η επίδραση των παραδοχών που λαμβάνονται για το μήκος διάτμησης και το αξονικό φορτίο στις ανελαστικές ικανότητες των δομικών στοιχείων που προσδιορίζονται μέσω των 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

2 εμπειρικών σχέσεων και στην κρίσιμη μετακίνηση της κατασκευής που προκύπτει από τη μηγραμμική ανάλυση. Για τις ανωτέρω διερευνήσεις χρησιμοποιούνται δύο κτίρια τα οποία έχουν μορφωθεί και διαστασιολογηθεί με βάση της επικρατούσες πριν το 1985 αντιλήψεις. Το ένα είναι πλαισιακό, με οπλισμό από νευροχάλυβες και το δεύτερο τοιχωματικό, με λείες ράβδους οπλισμού. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η συμπεριφορά της κρίσιμης περιοχής ενός δομικού στοιχείου περιγράφεται μέσω ενός διαγράμματος έντασης παραμόρφωσης. Η μορφή του διαγράμματος είναι τέτοια, ώστε να προσεγγίζει κατά το δυνατόν την περιβάλλούσα των βρόχων υστέρησης κατά την επιβολή ανακυκλιζόμενης έντασης στο υπόψιν μέλος. Για τις ανάγκες της προσομοίωσης τελικώς υιοθετείται ένα πολυγραμμικό διάγραμμα, με αρχικό ελαστικό κλάδο που εκτείνεται για μέλη σκυροδέματος μέχρι τη θεωρητική διαρροή της κρίσιμης διατομής και στη συνέχεια έναν ευθύγραμμο κλάδο που εκφράζει την ανελαστική απόκριση και εκτείνεται μέχρι τη θεωρητική αστοχία του μέλους, η οποία αντιστοιχεί σε απότομη πτώση της φέρουσας ικανότητας μεγαλύτερη του 20% της αρχικής. Ένα τέτοιο διάγραμμα έχει τη μορφή του παρακάτω σχήματος (Σχ. 1). F Οριακή αντοχή Παραμένουσα αντοχή Παραμόρφωση διαρροής δ Οριακή παραμόρφωση Σχήμα 1. Θεωρητική καμπύλη εντατικού μεγέθους παραμόρφωσης (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, στον ΚΑΝΕΠΕ δεν λαμβάνεται υπόψη πιθανή περαιτέρω αύξηση της αντοχής του μέλους μετά τη διαρροή, σε αντίθεση με άλλα σχέδια κανονισμών (FEMA 356, 2000, ATC 40, 1996), όπου ο μετελαστικός κλάδος δύναται να έχει μη-μηδενική κλίση. Για μέλη οπλισμένου σκυροδέματος το μέγεθος έντασης που επιλέγεται συνήθως είναι η ροπή Μ, η οποία μπορεί να είναι η μέγιστη ροπή που αντιστοιχεί στην καμπτική ή τη διατμητική αστοχία στις κρίσιμες περιοχές του. Για την παραμόρφωση υιοθετούνται μεγέθη τα οποία είναι έργου αντίστοιχα με τη ροπή και επιπλέον λαμβάνουν υπόψη την συνύπαρξη καμπτικών και διατμητικών παραμορφώσεων, καθώς και την εξόλκευση των ράβδων οπλισμού. Στα σχέδια κανονισμών που αναπτύχθηκαν στις Η.Π.Α. (FEMA 356, 2000, ATC-40, 1996) χρησιμοποιείται η γωνία στροφής πλαστικής άρθρωσης θ (Σχ. 2), της οποίας η διαθέσιμη τιμή για την κρίσιμη περιοχή ενός μέλους προσδιορίζεται από την Εξίσωση 1. u [( 1/ r ) ( 1/ r) ] L θ = (1) u y όπου (1/r) u και (1/r) y οι καμπυλότητες στην αστοχία και τη διαρροή αντίστοιχα και L το μήκος της πλαστικής άρθρωσης, στο οποίο θεωρείται ότι συγκεντρώνονται οι ανελαστικές παραμορφώσεις και για το οποίο διατίθενται πληθώρα σχέσεων υπολογισμού στη βιβλιογραφία (Φαρδής, 2004). Στον ΚΑΝΕΠΕ, ως παραμόρφωση στη θεωρητική καμπύλη συμπεριφοράς των μελών χρησιμοποιείται η τιμή της γωνίας στροφής χορδής, δηλαδή της γωνίας μεταξύ της χορδής που συνδέει τα δύο άκρα με την εφαπτομένη στην υπόψη θέση του μέλους στην παραμορφωμένη κατάσταση (Σχήμα 2). 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

3 Σχήμα 2. Γωνία στροφής πλαστικής άρθρωσης χορδής Για την περιγραφή της συμπεριφοράς της κρίσιμης περιοχής ενός δομικού στοιχείου απαιτείται ο προσδιορισμός των τιμών έντασης και παραμόρφωσης που αντιστοιχούν σε δύο χαρακτηριστικά σημεία του διαγράμματος (Σχ. 1). H ροπή που αντιστοιχεί στη θεωρητική διαρροή Μ y μπορεί να υπολογιστεί εύκολα, είτε με χρήση των γνωστών μεθόδων προσδιορισμού της ροπής αντοχής, είτε σε σχέση με την καμπυλότητα (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006). Για την αντίστοιχη στροφή χορδής διατίθενται σχέσεις στη βιβλιογραφία (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006, Φαρδής, 2004). Τα Σχέδια 1 και 2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ επιτρέπουν για τον υπολογισμό της διαθέσιμης τιμής της γωνίας στροφής χορδής την ακόλουθη εμπειρική σχέση (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006): θ ν max ( ) ( 0.01, ω ) f yw aρ s 0.35 f c 100ρd ( a ) 25 ( 1.25 ) = ε u f c s max( 0.01, ω) (2) Στα ίδια Κανονιστικά Σχέδια, αντίστοιχη έκφραση για το πλαστικό τμήμα της μέσης γωνίας στροφής χορδής κατά την αστοχία στοιχείου προκύπτει από τη σχέση (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006): θ ν max ( ) ( 0.01, ω ) yw aρ s f c 100ρd ( f ) ( a ) 25 ( ) = ε p c s max( 0.01, ω) (3) Στις ανωτέρω εξισώσεις: α s =M/Vh=L s /h, ο λόγος διάτμησης και L s το μήκος διάτμησης. ω,ω μηχανικό ποσοστό εφελκυόμενου και θλιβόμενου οπλισμού ν =Ν/bhf c το ανηγμένο αξονικό φορτίο ρ s =Α sx /b w s h γεωμετρικό ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού παράλληλα στη διεύθυνση της φόρτισης. ρ d γεωμετρικό ποσοστό τυχόν δισδιαγώνιου οπλισμού. f yw, f c οι αντοχές χάλυβα συνδετήρων και σκυροδέματος αντίστοιχα (σε MPa). Οι σχέσεις αυτές αφορούν στοιχεία που έχουν κατασκευασθεί με τις μετά το 1985 αντιλήψεις και με χρήση νευροχαλύβων. Για μέλη παλαιότερων κατασκευών οι τιμές που προκύπτουν από τις Εξισώσεις 2 και 3, στο Σχέδιο 1 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004) πολλαπλασιάζονται επί 0.85, ενώ στο Σχέδιο 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006) διαιρούνται με 1.2. Οι συντελεστές ε u και ε p αφορούν τη χρήση λείων ράβδων και παίρνουν τιμές και αντίστοιχα στο Σχέδιο 1 (συμπεριλαμβάνεται το 0.85 για παλαιές κατασκευές) και 0.9 και στις δύο εξισώσεις στο Σχέδιο 2. Τέλος για τοιχώματα το 2 ο μέλος της Εξίσωσης 2 πολλαπλασιάζεται επί και το αντίστοιχο της Εξίσωσης 3 επί 0.6 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006). Βέβαια, δεδομένου ότι το πλαστικό τμήμα της διαθέσιμης μέσης γωνίας στροφής χορδής θ που προκύπτει από την Εξίσωση 3, μπορεί να υπολογιστεί και ως θ θ y μέσω της Εξίσωσης 2, ένα πρωταρχικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι εάν προκύπτουν διαφορές στην εκτίμηση της ανελαστικής ικανότητας των μελών ενός φορέα ανάλογα με την επιλογή της Εξίσωσης 2 ή 3. Είναι εμφανές ότι με τη χρήση των Εξισώσεων 2 ή 3 είναι δυνατόν να προσδιοριστεί πλήρως το διάγραμμα συμπεριφοράς (το μετελαστικό τμήμα του) για τις κρίσιμες περιοχές όλων των δομικών στοιχείων μιας κατασκευής και να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο προσομοίωμα για τη διεξαγωγή ανελαστικών αναλύσεων. Ιδιαίτερα οι Εξισώσεις 2 και 3 πλεονεκτούν ως προς την Εξίσωση 1, καθώς δεν απαιτείται ο πολυπλοκότερος υπολογισμός των καμπυλοτήτων και το ζητούμενο μέγεθος προκύπτει συναρτήσει των γνωστών γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του υπόψιν μέλους και του οπλισμού του. f 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

4 Παρόλα αυτά, η εφαρμογή των Εξισώσεων 2 και 3 προϋποθέτει να είναι γνωστό το αξονικό φορτίο και το μήκος διάτμησης σε κάθε στοιχείο, δηλαδή τα εντατικά μεγέθη του μέλους, τα οποία προφανώς, κατά τη διάρκεια της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης που εξετάζεται στην εργασία, μεταβάλλονται καθώς αυξάνεται η ένταση. Δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά του προσομοιώματος καθορίζονται πάντα πριν την ανάλυση, γίνονται παραδοχές για τα μεγέθη αυτά. Είναι σύνηθες για το μήκος διάτμησης (L s ) να λαμβάνεται μια σταθερή προσεγγιστική τιμή. Συγκεκριμένα σε δοκούς που συνδέονται και στα δύο άκρα με κατακόρυφα στοιχεία το L s θεωρείται ίσο με το μισό του καθαρού ανοίγματος της δοκού, ενώ αν συνδέονται με κατακόρυφο στοιχείο μόνο στο ένα άκρο ίσο με το συνολικό καθαρό άνοιγμα. Σε υποστυλώματα, το L s μπορεί να λαμβάνεται ως το μισό της καθαρής απόστασης δοκών με τις οποίες συνδέεται το υποστύλωμα, ενώ σε τοιχώματα μπορεί να λαμβάνεται σε κάθε όροφο διαφορετικό και ίσο με το μισό της απόστασης της διατομής βάσης ορόφου από την κορυφή του τοιχώματος στο κτίριο. Η προσέγγιση αυτή προτείνεται και από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ για ορισμένες περιπτώσεις στοιχείων (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006). Για το ανηγμένο αξονικό φορτίο (ν) συνήθως χρησιμοποιούνται οι τιμές που αντιστοιχούν στα κατακόρυφα φορτία. Οι ανωτέρω προσεγγίσεις σχετίζονται με την μορφή των διαγραμμάτων των εντατικών μεγεθών των μελών, αλλά δεν είναι σίγουρα αντιπροσωπευτικές, ιδιαίτερα για την περίπτωση των μηγραμμικών αναλύσεων όπου είναι γνωστό ότι τόσο το αξονικό φορτίο όσο και το μήκος διάτμησης δεν έχουν σταθερές τιμές. Συνεπώς είναι σκόπιμη και γίνεται στη συνέχεια μια διερεύνηση της επιρροής της παραδοχής που γίνεται για το μήκος διάτμησης και το αξονικό φορτίο στις τιμές που προκύπτουν από τις Εξισώσεις 2 και 3, αλλά και στο αποτέλεσμα της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης, δηλαδή στην καμπύλη τέμνουσας βάσης μετατόπισης που προκύπτει. Σημειώνεται ότι ο σωστός υπολογισμός των θ, θ προϋποθέτει μια θαμυστική διαδικασία, βάση της οποίας οι ικανότητες των μελών επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με τα εντατικά μεγέθη σε κάθε βήμα φόρτισης (Bardakis & Dritsos, 2006). Η διαδικασία αυτή όμως αυξάνει σημαντικά τον υπολογιστικό φόρτο, ενώ δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί από τα περισσότερα προγράμματα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, όπως και το SAP 2000 που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία για τις αναλύσεις. Συνεπώς, παραδοχές όπως αυτές που αναφέρθηκαν είναι συχνά επιβεβλημένες. 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ. 3.1 Γεωμετρία και υλικά. Για τη διερεύνηση της επιρροής των παραδοχών που αναφέρθηκαν προηγουμένως στις προσδιοριζόμενες ικανότητες των μελών αλλά και στο αποτέλεσμα της αποτίμησης, συγκεκριμένα στην καμπύλη τέμνουσας βάσης μετατόπισης που προκύπτει από τη μη-γραμμική στατική ανάλυση, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε δύο κτίρια, τα οποία διαστασιολογήθηκαν με βάση τις επικρατούσες πριν το 1985 αντιλήψεις. Πρόκειται για ένα πλασιακό διώροφο κτίριο (FR) με οπλισμό από νευροχάλυβες και ένα τριώροφο τοιχωματικό (SW) με οπλισμό από λείες ράβδους, με διαστάσεις κάτοψης m και ύψος ορόφου 3.20 m. Τυπικοί ξυλότυποι παρουσιάζονται στο Σχήμα 3, ενώ στον Πίνακα 1 περιλαμβάνονται στοιχεία για τις διαστάσεις και τους οπλισμούς των μελών. Οι συνδετήρες είναι Φ8/200 σε όλα τα υποστυλώματα, καλά αγκυρωμένοι με ημικυκλικά άγκιστρα, και Φ8/300 στις δοκούς με επαρκή αγκύρωση. Οι πλάκες έχουν πάχος h f = 150mm και είναι οπλισμένες σε δύο διευθύνσεις με Φ8/150. Τα μόνιμα και ωφέλιμα φορτία των πλακών ελήφθησαν με βάση τους ισχύοντες Κανονισμούς Φορτίσεων. Περιμετρικά σε κάθε όροφο θεωρήθηκε ότι υπάρχει μπατική τοιχοποιία και εσωτερικά, κάτω από κάθε εσωτερική δοκό, δρομική τοιχοποιία. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μείωση των φορτίων των τοιχοπληρώσεων λόγω των ανοιγμάτων, τα φαινόμενα βάρη τους ελήφθησαν μειωμένα κατά 50% και 35% αντίστοιχα. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

5 Για τα υλικά θεωρήθηκε σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και χάλυβας κατηγορίας S400 για το κτίριο FR και S220 για το κτίριο SW. Κ1 Δ7 Κ2 Δ8 Κ3 Τ1 Δ7 Κ1 Δ8 Τ2 Δ2 Δ1 Κ4 Π1 Δ9 Π3 Δ3 Δ4 Κ5 Π2 Δ10 Π4 Δ6 Κ6 Δ5 Δ2 Δ1 Κ2 Π1 Δ9 Π3 Δ3 Δ4 Κ3 Π2 Δ10 Π4 Δ6 Κ4 Δ5 y Κ7 Δ11 Κ8 Δ12 Κ9 y Τ3 Δ11 Κ5 Δ12 Τ4 x Σχήμα 3. Τυπικοί ξυλότυποι Κτίριο FR Κτίριο SW. x Πίνακας 1. Διαστάσεις και οπλισμοί των μελών των κτιρίων. Μέλη Διαστάσεις (mm) Οπλισμοί Κτίριο FR K1,K3,K7,K9 K2,K4,K6,K8 Κ5 Κτίριο SW K1,K2,K4,K5 K3 Τ1,Τ4 Τ2,Τ3 Δοκοί Δ1,Δ2,Δ5,Δ6,Δ7,Δ8,Δ10,Δ12 Δ3,Δ4,Δ9,Δ10 300/ / / / / / / / /600 4Φ20 4Φ18 8Φ16 4Φ20 8Φ18 4Φ20+4Φ20+6Φ10 (κορμός) 4Φ20+4Φ20+6Φ10 (κορμός) 4Φ14+2Φ14 (στήριξη) 4Φ16+2Φ18 (στήριξη) 3.2 Προσομοίωση και παραδοχές. Για την ανάλυση των δύο κτιρίων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SAP Για την προσομοίωση των μελών χρησιμοποιήθηκε το γραμμικό στοιχείο δύο κόμβων, 6 βαθμών ελευθερίας που συμπεριλαμβάνεται στη βιβλιοθήκη στοιχείων του προγράμματος. Ως συνεργαζόμενο πλάτος πλάκας σε κάθε πλευρά των δοκών ελήφθη το ένα τέταρτο του ανοίγματος της δοκού, ή το μισό της απόστασης μέχρι την πρώτη παράλληλη δοκό, όποιο ήταν μικρότερο. Η ενεργός τιμή της δυσκαμψίας προέκυψε από την Εξίσωση 4 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006): K = M y L s / 3θ y (4) όπου για το μήκος διάτμησης χρησιμοποιήθηκαν οι προσεγγιστικές τιμές που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εξίσωση 4 έχει παρατηρηθεί (Bardakis & Dritsos, 2006) ότι δίνει μικρές τιμές δυσκαμψίας, οι οποίες ιδιαίτερα στις δοκούς κυμαίνονται μεταξύ 5 και 15% της αρηγμάτωτης διατομής, τιμή που διαφέρει σημαντικά από τo 25% που προτείνεται σε άλλους κανονισμούς (FEMA 356, 2000, ATC-40, 1996). Για την προσομοίωση της ανελαστικής συμπεριφοράς των μελών χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο συγκεντρωμένης ανελαστικότητας (astic hinge) του SAP Σύμφωνα με αυτό, οι ανελαστικές παραμορφώσεις συγκεντρώνονται σε σημεία (πλαστικές αρθρώσεις) του γραμμικού 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

6 μέλους. Η συμπεριφορά αυτών των σημειακών αρθρώσεων περιγράφεται από το μετελαστικό τμήμα του διαγράμματος συμπεριφοράς (Σχ. 1), καθώς η παραμόρφωσή τους αρχίζει μετά τη θεωρητική διαρροή του μέλους. Κατά την ελαστική φάση απόκρισης η παραμόρφωση κατανέμεται στο γραμμικό στοιχείο (CSi, 2004). Τέλος, για την αυξανόμενη οριζόντια φόρτιση επιλέχθηκε και στα δύο κτίρια η κατανομή σύμφωνα με το σχήμα της κύριας για κάθε διεύθυνση ιδιομορφής, αφού τα ποσοστά συμμετοχής της μάζας ξεπερνούσαν σε κάθε περίπτωση το 75% (85% για την διεύθυνση x και 87% για τη διεύθυνση y στο FR, 78% και για τις δύο διευθύνσεις στο SW). 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ. 4.1 Εμπειρικές σχέσεις ΚΑΝ.ΕΠΕ για θ, θ. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, η χρήση των συντελεστών ε u και ε p του Σχεδίου 1 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004) στις Εξισώσεις 2 και 3 για στοιχεία με λείες ράβδους παρατηρήθηκε (Μπάρος, 2006) ότι οδηγεί σε σημαντικές αποκλίσεις στις προσδιοριζόμενες διαθέσιμες τιμές της γωνίας στροφής χορδής θ, πιο συγκεκριμένα στο πλαστικό τμήμα αυτής θ. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή στο κτίριο SW. Στα διαγράμματα που ακολουθούν (Σχ. 4) παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των Εξισώσεων 2 και 3 με τους αρχικούς συντελεστές σε 54 κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων (φόρτιση κατά τις δύο διευθύνσεις, ίδιες σε κορυφή και βάση) και 48 κρίσιμες περιοχές δοκών (12 δοκοί ενός ορόφου, 2 κρίσιμες περιοχές, θετική αρνητική κάμψη). Σημειώνεται ότι οι τιμές αφορούν την κρίσιμη θ, η οποία αντιστοιχεί στην οριακή τιμή για την οποία ικανοποιείται το κριτήριο επιτελεστικότητας για αντίστοιχη στάθμη «Αποφυγή Κατάρρευσης» και ορίζεται ως εξής (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004, 2006): A K θ θ,.. = (5) γ Rd όπου γ Rd = 1.8 ή 1.5 για τις Εξισώσεις 3 και 2 αντίστοιχα, και γ Rd = 1 για τις δοκούς που θεωρήθηκαν δευτερεύοντα στοιχεία (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006). Σε όλες τις περιπτώσεις, στις εξισώσεις ελήφθη για το L s η προσεγγιστική τιμή που χρησιμοποιείται και στον προσδιορισμό της ενεργού δυσκαμψίας (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006), ενώ στα υποστυλώματα το ν υπολογίστηκε με βάση τα κατακόρυφα φορτία. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, η χρήση της Εξίσωσης 2 δίνει συστηματικά μεγαλύτερες τιμές. Ο μέσος όρος της διαφοράς, όπως αυτή εκφράζεται από το πηλίκο [( θ θ y ) θ ]/( θ θ y ) είναι 35% για τις δοκούς και 41% για τα υποστυλώματα (αυξημένος λόγω του διαφορετικού συντελεστή προσομοιώματος), όπου παρατηρήθηκε ότι η διαφορά ελαττώνεται με την αύξηση του αξονικού φορτίου. Οπωσδήποτε οι διαφορές αυτές δείχνουν σημαντικές και είναι εύλογο να αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης και θα μεταβάλλουν το συμπέρασμα της αποτίμησης. Στα διαγράμματα του Σχήματος 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης για το κτίριο SW, μέχρι το βήμα στο οποίο η παραμόρφωση κάποιου μέλους ξεπερνά την κρίσιμη τιμή που ορίζεται στην Εξίσωση 5. Είναι εμφανές ότι η προσομοίωση της συμπεριφοράς των μελών με χρήση της Εξίσωσης 2 και των μειωτικών συντελεστών ε u και ε p του Σχεδίου 1 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004) «αυξάνει» την τιμή της κρίσιμης μετακίνησης της κατασκευής περισσότερο από 20% (από 9.34 cm σε cm στη διεύθυνση x και από 9.43cm σε cm στη διεύθυνση y). Διαφορές τέτοιας τάξης θα μπορούσαν να αλλάξουν το συμπέρασμα της αποτίμησης, καθώς είναι δυνατόν να «μεταφερθεί» π.χ. η στοχευόμενη μετακίνηση εντός των ορίων της καμπύλης συμπεριφοράς, ώστε να τηρούνται τα κριτήρια επιτελεστικότητας. Συνεπώς δεν θα ήταν συνετό να συμπεριληφθούν και οι δύο εξισώσεις με αυτή τη μορφή στον Κανονισμό. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

7 0,024 0,022 0,018 0,016 0,014 0,012 0,008 0,006 θ u,m,ak - θ y Υποστυλώματα 0,004 0,004 0,006 0,008 0,012 θ u,,ak 0,015 0,025 0,030 0,035 0,040 Σχήμα 4. Κρίσιμες τιμές θ των μελών του κτιρίου SW (ΚΑΝ.ΕΠΕ1, 2004) Υποστυλώματα Δοκοί 0,040 0,035 0,030 0,025 0,015 θ u,m,ak - θ y Δοκοί θ u,,ak Τέμνουσα Βάσης V b (kn) Εξίσωση 3 Εξίσωση 2 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 Μετατόπιση δ (m) Τέμνουσα Βάσης V b (kn) Εξίσωση 3 Εξίσωση 2 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 Μετατόπιση δ (m) Σχήμα 5. Διαγράμματα Τέμνουσας Βάσης Μετατόπισης. Κτίριο SW, αρχικές εξισώσεις (ΚΑΝ.ΕΠΕ1, 2004) Διεύθυνση +x Διεύθυνση +y. Σημειώνεται πάντως ότι τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το κτίριο FR, όπου χρησιμοποιείται νευροχάλυβας, πρακτικά ταυτίζονται (Μπάρος, 2006). Ως εκ τούτου η διαφορά στα αποτελέσματα θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην τιμή του συντελεστή ε που αφορά τις λείες ράβδους. Στο Σχέδιο 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006) ο συντελεστής είναι ενιαίος και για τις δύο εξισώσεις. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, για το ίδιο δείγμα μελών του κτιρίου SW, οι διαφορές στις τιμές θ που υπολογίζονται με χρήση των Εξισώσεων 2 και 3 προκύπτουν σημαντικά μειωμένες. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της διαφοράς των τιμών εκφρασμένος από τον ίδιο λόγο με προηγουμένως είναι μόλις 4% για τις δοκούς και 17% για τα υποστυλώματα, τιμές αντίστοιχες με αυτές που υπολογίστηκαν για τα μέλη του κτιρίου FR (Μπάρος, 2006). Προφανώς οι διαφορές στις δοκούς είναι αμελητέες, ενώ στα υποστυλώματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν αποδεκτές, ωστόσο απαιτείται διερεύνηση της επιρροής τους στο αποτέλεσμα της ανάλυσης. Από τα αποτελέσματα της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης (Σχ. 7) διαπιστώνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια διαφορά στην κρίσιμη μετατόπιση, η οποία προκύπτει με χρήση της Εξίσωσης 2 για την προσομοίωση της συμπεριφοράς των μελών αυξημένη κατά 8.3 και 8.6% για φόρτιση κατά τη διεύθυνση x και y αντίστοιχα. Διαφορές τέτοιας τάξης δεν αναμένεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της αποτίμησης. Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται και από τις καμπύλες που προέκυψαν για το κτίριο FR, οι οποίες ταυτίζονται (Μπάρος, 2006). Παρόλα αυτά, πιθανόν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με χρήση των αναθεωρημένων συντελεστών για λείες ράβδους (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006) προκύπτουν αυξημένες τιμές για τα μεγέθη θ και θ σε σχέση με τις αρχικές. Η αύξηση είναι 26% για τα θ και 50% για τα θ. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

8 0,030 0,025 0,015 0,005 θ u,m,ak - θ y Υποστυλώματα 0,000 0,000 0,005 0,015 0,025 0,030 θ u,,ak 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060 Σχήμα 6. Κρίσιμες τιμές θ των μελών του κτιρίου SW (ΚΑΝ.ΕΠΕ2, 2006) Υποστυλώματα Δοκοί Τέμνουσα Βάσης V b (kn) Εξίσωση 3 Εξίσωση 2 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 Μετατόπιση δ (m) 0,060 0,055 0,050 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025 Τέμνουσα Βάσης V b (kn) θ u,m,ak - θ y Δοκοί θ u,,ak Εξίσωση 3 Εξίσωση 2 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 Μετατόπιση δ (m) Σχήμα 7. Διαγράμματα Τέμνουσας Βάσης Μετατόπισης. Κτίριο SW, αναθεωρημένες εξισώσεις (ΚΑΝ.ΕΠΕ2, 2006) Διεύθυνση +x Διεύθυνση +y. 4.2 Παραδοχές για τα L s, ν. Η δεύτερη διερεύνηση αφορά τις παραδοχές για τα άγνωστα μεγέθη L s και ν που λαμβάνονται κατά τον προσδιορισμό των παραμέτρων που διέπουν την συμπεριφορά των δομικών μελών μετά τη διαρροή. Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη σχολιασθεί, λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από το πρόγραμμα ανάλυσης SAP 2000 που χρησιμοποιήθηκε, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί μια επαναληπτική διαδικασία προσδιορισμού των μεγεθών θ, θ με χρήση των εντατικών μεγεθών που υπολογίζονται σε κάθε βήμα της ανάλυσης. Αντίθετα, είναι σύνηθες η διαδικασία αυτή να γίνεται εξωτερικά, δηλαδή οι τιμές των θ, θ να επαναπροσδιορίζονται με βάση τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν σε κάποια χαρακτηριστικά βήματα μιας αρχικής μη-γραμμικής ανάλυσης, στην οποία η συμπεριφορά των μελών έχει καθοριστεί με βάση τις αρχικές παραδοχές που γίνονται για τα L s, ν. Στόχος της διερεύνησης είναι να διαπιστωθεί πόσο επηρεάζεται το αποτέλεσμα της αποτίμησης από την διαδικασία προσδιορισμού των εντατικών μεγεθών που χρησιμοποιούνται στην Εξίσωση 3. Για κάθε κτίριο εξετάζονται τρία διαφορετικά σενάρια για την εκτίμηση των L s και ν, που απαιτούνται για τον υπολογισμό των θ : Το απλούστερο, όπου χρησιμοποιούνται οι σταθερές, προσεγγιστικές τιμές που αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι οποίες προτείνονται και από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ σε ορισμένες περιπτώσεις στοιχείων (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006), και στη συνέχεια θα ονομάζεται προσεγγιστική παραδοχή, εκτίμηση με βάση τα εντατικά μεγέθη που αντιστοιχούν στο βήμα της 1 ης διαρροής (στο εξής παραδοχή 1 ης διαρροής), και τέλος (γ) εκτίμηση με βάση τα εντατικά μεγέθη που αντιστοιχούν στην κρίσιμη μετακίνηση (στο εξής παραδοχή κρίσιμης μετακίνησης) της πρώτης ανάλυσης. Εξετάζονται οι διαφορές στις τιμές τις κρίσιμης θ και πως αυτές επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

9 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 θ u,,ak από 1η διαρροή Θετική Κάμψη Αρνητική Κάμψη 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 θ u,,ak 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 θ u,,ak Σχήμα 8. Κρίσιμες θ των δοκών του FR με παραδοχή 1 ης διαρροής Κρίσιμης μετακίνησης 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση Θετική Κάμψη Αρνητική Κάμψη 0,022 θ u,,ak από 1η διαρροή 0,022 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση 0,018 0,018 0,016 0,016 0,014 0,014 0,012 Βάση Κορυφή 0,012 0,014 0,016 0,018 0,022 θ u,,ak θ u,,ak Σχήμα 9. Κρίσιμες θ των υποστυλωμάτων του FR με παραδοχή 1 ης διαρροής Κρίσιμης μετακίνησης 0,012 Βάση Κορυφή 0,012 0,014 0,016 0,018 0,022 Τα αποτελέσματα για τα μέλη του κτιρίου FR (Σχ. 8, 9) αφορούν 48 κρίσιμες περιοχές δοκών (24 δοκοί με δύο κρίσιμες περιοχές, για κάμψη που αντιστοιχεί σε φόρτιση κατά τις διευθύνσεις +x, +y) και 36 κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων (βάση και κορυφή 18 υποστυλωμάτων για φόρτιση κατά την διεύθυνση +x). Παρατηρείται ότι οι σημαντικότερες αποκλίσεις αφορούν τις δοκούς στην περίπτωση της θετικής κάμψης. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή της διαφοράς όπως εκφράζεται από το λόγο ( θ( διαρροή ή κρίσιμη ) θ( αρχικό )) / θ( διαρροή ή κρίσιμη ) έχει μέσο όρο, για παραδοχή 1 ης διαρροής, 44% για τις δοκούς του ισογείου και -58% για αυτές του ορόφου. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο L s, όπου στις περιοχές αυτές έχει πολύ αυξημένες (έως και 95%) και πολύ μειωμένες (έως και 74%) τιμές αντίστοιχα, σε σχέση με την αρχική προσέγγιση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στους συνδυασμούς υψηλών τιμών ροπής με μικρή τέμνουσα και το αντίστροφο, που προκύπτουν λόγω της αλλαγής προσήμου της έντασης κατά την επιβολή της οριζόντιας φόρτισης. Για την παραδοχή κρίσιμης μετακίνησης οι αντίστοιχες μέσες τιμές προκύπτουν μειωμένες (38% και -12% αντίστοιχα). Σε κάθε περίπτωση, πέραν από τις αποκλίσεις παρατηρείται και σημαντική διασπορά των τιμών (η τυπική απόκλιση της διαφοράς φτάνει το 20%), γεγονός που, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα σχόλια, υποδηλώνει ότι πιθανόν για ακραίες τιμές του L s τα αποτελέσματα της Εξίσωσης 3 δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Συνεπώς είναι σκόπιμο να υπάρξει ένας περιορισμός στις τιμές του L s που θα χρησιμοποιούνται, καθώς σε ακραίες περιπτώσεις η αρχική προσέγγιση φαίνεται να οδηγεί σε πιο αντιπροσωπευτικές τιμές θ. Πάντως οι διαφορές αυτές δεν αναμένεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης, καθώς οι δοκοί συνήθως θεωρούνται κρίσιμες σε αρνητική κάμψη. Για τις δοκούς σε αρνητική κάμψη η αρχική προσέγγιση δίνει συστηματικά μεγαλύτερες τιμές θ. Συγκεκριμένα η μέση τιμή της διαφοράς προκύπτει -21% για παραδοχή 1 ης διαρροής και -17% για παραδοχή κρίσιμης μετακίνησης. Η διαφορά αυτή είναι πιθανόν να επηρεάσει το αποτέλεσμα της αποτίμησης. Ωστόσο, στο κτίριο FR κρίσιμα είναι τα υποστυλώματα, όπου οι 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

10 διαφορές είναι σημαντικά μειωμένες. Στα υποστυλώματα η αρχική προσέγγιση δίνει μεγαλύτερες τιμές του θ στη βάση, με μέση τιμή της διαφοράς μόλις -0.5% και -3.5% για 1 η διαρροή και κρίσιμη μετακίνηση αντίστοιχα, ενώ στην κορυφή μόνο η παραδοχή της κρίσιμης μετακίνησης οδηγεί σε αύξηση των τιμών του θ σε σχέση με τις αρχικές (1.8%). Σε κάθε περίπτωση οι διαφορές είναι μικρές και δεν αναμένεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της αποτίμησης. Για τα μέλη του κτιρίου SW, τα αποτελέσματα είναι αντίστοιχα, όπως φαίνεται και από τα σχήματα που ακολουθούν (Σχ. 10, 11). Στην περίπτωση αυτή το δείγμα περιλαμβάνει 72 κρίσιμες περιοχές δοκών και 54 κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων, που επιλέχθηκαν με αντίστοιχο τρόπο με το κτίριο FR. Παρατηρήθηκε ότι η διαφορά στις τιμές των θ εκφρασμένη από τον ίδιο λόγο με προηγουμένως για τις δοκούς σε αρνητική κάμψη είναι αυξημένη, με μέση τιμή -27% και -23% για παραδοχή 1 ης διαρροής και κρίσιμης μετακίνησης αντίστοιχα. Επιπλέον ο μέσος όρος της διαφοράς για τα κατακόρυφα στοιχεία, συγκεκριμένα τις διατομές βάσης, δεν είναι αντιπροσωπευτικός για τα τοιχώματα του 1 ου και 2 ου ορόφου, όπου οι τιμές των θ προκύπτουν έως και 33% μειωμένες για παραδοχή 1 ης διαρροής και 38% για παραδοχή κρίσιμης μετακίνησης. 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 θ u,,ak από 1η διαρροή Θετική Κάμψη Αρνητική Κάμψη 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 θ u,,ak Σχήμα 10. Κρίσιμες θ των δοκών του SW με παραδοχή 1 ης διαρροής Κρίσιμης μετακίνησης 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση Θετική Κάμψη Αρνητική Κάμψη 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 θ u,,ak 0,030 0,025 θ u,,ak από 1η διαρροή 0,030 0,025 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση 0,015 0,015 Βάση 0,005 Κορυφή Τοιχώματα 0,000 0,000 0,005 0,015 0,025 0,030 θ u,,ak Βάση 0,005 Κορυφή Τοιχώματα 0,000 0,000 0,005 0,015 0,025 0,030 θ u,,ak Σχήμα 11. Κρίσιμες θ των υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων του SW με παραδοχή 1 ης διαρροής Κρίσιμης μετακίνησης. Αντίστοιχα συμπεράσματα σχετικά με τις παραδοχές για τα μεγέθη L s και ν και τον τρόπο που επηρεάζουν τις προσδιοριζόμενες τιμές των θ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δοκούς, εξάγονται από το Σχήμα 12 (Μπάρος, 2006), το οποίο αφορά αντίστοιχη διερεύνηση σε ένα δείγμα 52 κρισίμων περιοχών δοκών και 32 κρισίμων περιοχών υποστυλωμάτων ενός πραγματικού κτιρίου, το οποίο χαρακτηριζόταν από ισχυρά υποστυλώματα και ιδιαίτερα ασθενείς δοκούς. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

11 0,035 0,030 0,025 0,015 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση Θετική Κάμψη Αρνητική Κάμψη 0,005 0,005 0,015 0,025 0,030 0,035 θ u,,ak 0,006 0,006 0,007 0,008 0,009 0,011 0,012 0,013 θ u,,ak Σχήμα 12. Κρίσιμες θ των μελών πραγματικού κτιρίου Δοκοί Υποστυλώματα (Μπάρος, 2006). 0,013 0,012 0,011 0,009 0,008 0,007 θ u,,ak από κρίσιμη μετακίνηση Βάση Κορυφή Τέμνουσα Βάσης V b (kn) Αρχική Προσέγγιση Παραδοχή 1ης Διαρροής Παραδοχή Κρίσιμης Μετακίνησης 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 Μετατόπιση δ (m) Τέμνουσα Βάσης V b (kn) Αρχική Προσέγγιση Παραδοχή 1ης Διαρροής Παραδοχή Κρίσιμης Μετακίνησης 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 Μετατόπιση δ (m) Σχήμα 13. Διαγράμματα Τέμνουσας Βάσης Μετατόπισης για διαφορετικές παραδοχές για τα L s, ν Κτίριο FR Κτίριο SW. Στο Σχήμα 13 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι καμπύλες τέμνουσας βάσης - μετατόπισης από την ανάλυση κατά τη διεύθυνση +x. Για το κτίριο FR οι τρεις καμπύλες ταυτίζονται, γεγονός που αποδίδεται στις αμελητέες διαφορές στις τιμές των θ των υποστυλωμάτων, όπως προσδιορίστηκαν με διαφορετικές παραδοχές. Συνεπώς, σε κτίρια με χαρακτηριστικά ανάλογα του FR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση της συμπεριφοράς των δομικών μελών η αρχική προσέγγιση για τα μεγέθη L s και ν. Αντίθετα στο κτίριο SW, για τις παραδοχές 1 ης διαρροής και κρίσιμης μετακίνησης, παρατηρήθηκε μία μείωση της μέγιστης μετακίνησης κατά 11%. Συνεπώς η προηγούμενη διαπίστωση δεν φαίνεται να ισχύει πλήρως για τοιχωματικά κτίρια και μεγαλύτερο αριθμό ορόφων, όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνει λεπτομερέστερη διερεύνηση. Για την τελευταία αυτή περίπτωση η παραδοχή 1 ης διαρροής οδηγεί σε «συντηρητικά» αποτελέσματα. 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Στο αρχικό Σχέδιο 1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2004), η υιοθέτηση διαφορετικών μειωτικών συντελεστών στις Εξισώσεις 2 και 3 όταν απευθύνονται σε στοιχεία με λείες ράβδους, οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερες τιμές για την κρίσιμη τιμή του πλαστικού τμήματος της διαθέσιμης γωνίας στροφής χορδής θ όταν εκτιμήθηκε από την Εξίσωση 2 σε σχέση με την Εξίσωση 3. Στις εφαρμογές που εξετάστηκαν οι διαφορές προέκυψαν τις τάξεως του 35% για τις δοκούς και 41% για τα υποστυλώματα, που οδήγησαν σε διαφορετικές τιμές για την κρίσιμη μετακίνηση της κατασκευής της τάξεως του 20%. Στο αναθεωρημένο Σχέδιο 2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2006), η εκτίμηση της διαθέσιμης τιμής θ μέσω των Εξισώσεων 2 και 3 συγκλίνει σημαντικά. Αυτό οφείλεται στην υιοθέτηση 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

12 ενιαίου μειωτικού συντελεστή για λείες ράβδους και για τις δύο εξισώσεις. Οι διαφορές στις εφαρμογές που εξετάστηκαν περιορίζονται σε 4% για τις δοκούς και 17% για τα υποστυλώματα. Σε κάθε περίπτωση οι αναθεωρημένες σχέσεις δίνουν σημαντικά αυξημένες τιμές για την κρίσιμη γωνία στροφής χορδής σε σχέση με τις αρχικές. Στην περίπτωση της αρνητικής κάμψης των δοκών, οι τιμές του θ που προσδιορίζονται με παραδοχή κατανομής εντατικών μεγεθών έτσι όπως προκύπτουν στη φάση 1 ης διαρροής ή στη φάση της κρίσιμης μετακίνησης είναι συστηματικά μικρότερες (έως και 27%), σε σχέση με αυτές που προκύπτουν με βάση την αρχική προσεγγιστική θεώρηση για σταθερές τιμές L s και ν. Σε δοκούς, για θετική κάμψη, οι διαφορές στις θ που προσδιορίστηκαν με τις τρεις εναλλακτικές παραδοχές για τα L s και ν έχουν μεγάλη διασπορά. Στην περίπτωση αυτή οι παραδοχές 1 ης διαρροής και κρίσιμης μετακίνησης, όπου για το L s προέκυψαν ακραίες τιμές, δεν είναι αντιπροσωπευτικές. Εκτιμάται ότι η αξιοπιστία των Εξισώσεων 2 και 3 για ακραίες τιμές του L s είναι αμφίβολη. Στα υποστυλώματα η αρχική προσέγγιση των L s και ν είναι επαρκής για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων τιμών θ. Σε τοιχώματα η αρχική προσέγγιση οδηγεί σε τιμές θ μέχρι και 38% αυξημένες σε σχέση με τον προσδιορισμό μέσω των παραδοχών 1 ης διαρροής και κρίσιμης μετακίνησης και δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή. Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, εξετάζοντας τις τρεις δυνατές παραδοχές για την κατανομή των εντατικών μεγεθών στα μέλη του φορέα, θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι: Για πλαισιακά κτίρια, με μέσες διαστάσεις κάτοψης και μικρό αριθμό ορόφων, ο προσδιορισμός της συμπεριφοράς των δομικών μελών δεν έχει ουσιαστική εξάρτηση από την παραδοχή. Ως εκ τούτου, για να αποτιμηθεί η σεισμική ικανότητά τους με μη-γραμμικές στατικές αναλύσεις μπορεί να γίνεται χρήση των προσεγγιστικών σταθερών τιμών του L s, που προτείνει και ο ΚΑΝ.ΕΠΕ για ορισμένες περιπτώσεις στοιχείων, και του ν από τα κατακόρυφα φορτία. Για τοιχωματικά κτίρια ή μεγαλύτερο αριθμό ορόφων, οι ανωτέρω παραδοχές φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα για τον προσδιορισμό της ανελαστικής ικανότητας των κατακορύφων στοιχείων, ιδίως των τοιχωμάτων. Στην περίπτωση αυτή η χρήση των μεγεθών που προκύπτουν από το βήμα της 1 ης διαρροής μιας αρχικής ανάλυσης φαίνεται να οδηγεί σε μια μάλλον συντηρητική εκτίμηση. Χωρίς αμφιβολία απαιτείται ο έλεγχος ενός μεγαλύτερου δείγματος τυπολογίας κτιρίων, με έμφαση στα τοιχωματικά, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ Κανονισμός Επεμβάσεων Σχέδιο 1. Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας. Αθήνα. (Αδημοσίευτο Κείμενο). ΚΑΝ.ΕΠΕ Κανονισμός Επεμβάσεων Σχέδιο 2. Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας. Αθήνα. (Αδημοσίευτο Κείμενο). Μπάρος, Δ.Κ Στρατηγικές Ενίσχυσης Υφισταμένων Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Διατριβή Διπλώματος Ειδίκευσης. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πάτρα. Φαρδής, Μ.Ν Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πάτρα. American Society of Civil Engineers (ASCE) for the Federal Emergency Management Agency (FEMA) FEMA 356: Pre-Standard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. FEMA. Washington D.C. Apied Technology Council (ATC) Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings. ATC (Report No ATC-40). Redwood City, California. Bardakis, V.G. & Dritsos S.E Evaluating Assptions for Seismic Assessment of Existing Buildings. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. (submitted). Computers and Structures Inc. (CSi) CSi Analysis Reference Manual for SAP, ETABS and SAFE. CSi. Berkeley, California. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Σύγκριση αποτελεσμάτων στατικής ανελαστικής ανάλυσης στο χωρικό φορέα μιας κατασκευής με τα αντίστοιχα σε ένα αντιπροσωπευτικό επίπεδο πλαίσιο της ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER Μακαντάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα

Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο.Σ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίµηση και ενίσχυση υφιστάµενης κατασκευής µε ανελαστική γραµµική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2017 Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Δεδομένα - Εκφώνηση... 3 Γεωμετρία φορέα... 3 Ζήτημα 1 ο. Προσομοίωση του φορέα... 4 Ζήτημα 2 ο. Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, με αλλαγή κατηγορίας σπουδαιότητάς του, κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο τη σύγκριση μεθόδων ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 13-15 Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη, 5, και Τετάρτη, 6 και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων 1 1. Είδη γενικευμένων μονοβαθμίων συστημάτων xu

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρικές Μέθοδοι Υπολογισμού Μετακινήσεων. Εισαγωγή ΜέθοδοςΔιπλήςΟλοκλήρωσης

Γεωμετρικές Μέθοδοι Υπολογισμού Μετακινήσεων. Εισαγωγή ΜέθοδοςΔιπλήςΟλοκλήρωσης Γεωμετρικές Μέθοδοι Υπολογισμού Μετακινήσεων Εισαγωγή ΜέθοδοςΔιπλήςΟλοκλήρωσης Εισαγωγή Παραμορφώσεις Ισοστατικών Δοκών και Πλαισίων: Δ22-2 Οι κατασκευές, όταν υπόκεινται σε εξωτερική φόρτιση, αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Επίλυση υπερστατικών φορέων Για την επίλυση των ισοστατικών φορέων (εύρεση αντιδράσεων και μεγεθών έντασης) αρκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΟΙ 3.1 Εισαγωγή Στις κατασκευές οι δοκοί, όπως και όλα τα άλλα δομικά στοιχεία, αποτελούν ένα τμήμα του γενικότερου δομικού συνόλου στο οποίο συνυπάρχουν τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρμόζοντας τον Κ.Α.Δ.Ε.Τ. σε ένα απλό κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Προπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., mikaelavas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Προσεγγιστικές Μέθοδοι ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Πάτρα, Οκτώβριος 015 1 Ιαπωνικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή Μ,Ν, Q Γραμμές επιρροής. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή Μ,Ν, Q Γραμμές επιρροής. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή Μ,Ν, Q Γραμμές επιρροής Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Ισοστατικά πλαίσια με συνδέσμους (α) (β) Στατική επίλυση ισοστατικών πλαισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις Εφαρμογή 9 Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής για συνδυασμό φόρτισης.5g.5q. Xάλυβας συνδετήρων S400 Λύση Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις περιπτώσεις φόρτισης που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΩΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.1, ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών

Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών Α.Ι. Κάππος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Λ.Α. Σ. Κουρής Πολιτικός Μηχανικός-ΜΔΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιρροή του βαθμού σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία Συγκρίσεις με το δευτεροβάθμιο έλεγχο κατά ΟΑΣΠ. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Κ. ΜΠΑΡΟΣ 1, Σταύρος Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

Δημήτριος Κ. ΜΠΑΡΟΣ 1, Σταύρος Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1886 Σεισμική Αποτίμηση Υφιστάμενων Ασύμμετρων Κτηρίων με Μη-Γραμμικές Μεθόδους Ανάλυσης Seismic Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ Α. ΛΙΟΣΑΤΟΥ Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 202 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ( η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Software - Support - Seminars

Software - Support - Seminars Αναπτύχθηκε στο Ευρωπαϊκό κέντρο ερευνών Το 3MURI αναπτύχθηκε από ομάδα καθηγητών του πανεπιστημίου της Γένοβα & ερευνητών από το ευρωπαϊκό κέντρο ερευνών με σκοπό να αποτελέσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1, Κοσμάς Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 2, Λεωνίδας Αλέξανδρος Σ. ΚΟΥΡΗΣ 3

Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1, Κοσμάς Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 2, Λεωνίδας Αλέξανδρος Σ. ΚΟΥΡΗΣ 3 Διερεύνηση της Επιρροής της Μεθόδου Ανάλυσης στην Αποτίμηση και Ενίσχυση Κτιρίου Investigation of the Influence of Analysis Method in the Assessment and Strengthening of a Building Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα