Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "20.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1333/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας (κωδικοποιημένο κείμενο) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 121 στοιχείο α) και το άρθρο 194, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/94 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1994, για τον καθορισμό ποιοτικών κανόνων για τις μπανάνες ( 2 ), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/95 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των ποιοτικών κανόνων στον τομέα της μπανάνας ( 3 ) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 239/2007 της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 όσον αφορά τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας ( 4 ) έχουν τροποποιηθεί ( 5 ) ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση των εν λόγω κανονισμών και η συγκέντρωσή τους σε ενιαία πράξη. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες. Στόχος των εν λόγω προτύπων είναι να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός της αγοράς με ομοειδή προϊόντα, ικανοποιητικής ποιότητας, ιδίως για τις μπανάνες που έχουν συγκομιστεί στην Ένωση, για τις οποίες οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας πρέπει να συνεχιστούν. (3) Λόγω του μεγάλου αριθμού των ποικιλιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Ένωση, καθώς και των μεθόδων εμπορίας, πρέπει να καθοριστούν τα ελάχιστα πρότυπα για μπανάνες σε χλωρά κατάσταση, με την επιφύλαξη του μεταγενέστερου καθορισμού προτύπων που θα εφαρμόζονται σε άλλο στάδιο της εμπορίας. Τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος εμπορίας της γλυκομπανάνας εξαιρούν το εν λόγω προϊόν από το πεδίο εφαρμογής των προτύπων της Ένωσης. (4) Κρίνεται σκόπιμο, βάσει των καθορισμένων στόχων, να επιτραπεί στα κράτη μέλη που παράγουν μπανάνες να εφαρμόζουν εθνικά πρότυπα εντός της επικράτειάς τους για την παραγωγή τους, αλλά μόνο για τα στάδια μετά από εκείνο της μπανάνας σε χλωρά κατάσταση, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις δεν είναι ασυμβίβαστες με τα πρότυπα της Ένωσης και, ότι δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία της μπανάνας στην Ένωση. ( 1 ) ΕΕ L 299 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 245 της , σ. 6. ( 3 ) ΕΕ L 304 της , σ. 17. ( 4 ) ΕΕ L 67 της , σ. 3. ( 5 ) Βλ. παράρτημα V. ( 6 ) ΕΕ L 157 της , σ. 1. (5) Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι δυσμενείς συνθήκες παραγωγής στη Μαδέρα, στις Αζόρες, στο Algarve, στην Κρήτη, στη Λακωνία και στην Κύπρο, λόγω κλιματολογικών παραγόντων, έχουν ως αποτέλεσμα να μην αποκτούν οι μπανάνες το ελάχιστο καθορισμένο μήκος. Στις περιπτώσεις αυτές, η εν λόγω παραγωγή θα πρέπει να μπορεί να διατεθεί στην αγορά, αλλά πρέπει να ταξινομηθεί στην κατηγορία II. (6) Πρέπει να θεσπισθούν μέτρα διασφάλισης της ενιαίας εφαρμογής των σχετικών με τα πρότυπα εμπορίας κανόνων για τις μπανάνες, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της τήρησης των εν λόγω προτύπων. (7) Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα φθαρτού προϊόντος, καθώς και τους τρόπους διάθεσης στο εμπόριο και τις μεθόδους ελέγχου που ισχύουν στο εμπόριο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο έλεγχος της τήρησης των προτύπων διεξάγεται κατ' αρχάς στο στάδιο κατά το οποίο εφαρμόζονται τα πρότυπα. (8) Ένα προϊόν το οποίο κρίθηκε ικανοποιητικό κατά τον έλεγχο στο στάδιο αυτό, θεωρείται ότι είναι σύμφωνο με τα πρότυπα. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των αιφνίδιων επαληθεύσεων που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο της εμπορίας έως το σταθμό ωριμάνσεως. (9) Ο έλεγχος τήρησης των προτύπων θα πρέπει να διεξάγεται μη συστηματικά, με δειγματοληψία, μέσω εκτίμησης ενός συνολικού δείγματος που επιλέγεται στην τύχη, από την παρτίδα η οποία επιλέχθηκε για τον έλεγχο από τον αρμόδιο οργανισμό και που κρίθηκε αντιπροσωπευτικό της παρτίδας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι κατάλληλες διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών ( 6 ). (10) Το εμπόριο της μπανάνας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό. Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες στον τομέα αυτό εφαρμόζουν αυστηρές μεθόδους ελέγχου. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο, στο προβλεπόμενο στάδιο, οι επιχειρηματίες οι οποίοι παρέχουν τις δέουσες εγγυήσεις από άποψη προσωπικού, εξοπλισμού, μεταφοράς και διαφύλαξης και οι οποίοι δύνανται να εγγυηθούν ότι οι μπανάνες που διαθέτουν στην αγορά στο εσωτερικό της Ένωσης είναι σύμφωνες με τα πρότυπα της Ένωσης. H απαλλαγή αυτή θα πρέπει να παραχωρηθεί από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί κατ' αρχάς ο έλεγχος. Θα πρέπει, ωστόσο, να παύει να ισχύει σε περίπτωση μη τήρησης των προτύπων και των όρων που τίθενται για την εφαρμογή της εν λόγω απαλλαγής.

2 L 336/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (11) Η διεξαγωγή των ελέγχων προϋποθέτει την κοινοποίηση στοιχείων στους αρμόδιους οργανισμούς από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. (12) Η βεβαίωση της τήρησης των προτύπων, που εκδίδεται μετά τον έλεγχο, δεν πρέπει να συνιστά συνοδευτικό έγγραφο για τις μπανάνες έως το τελευταίο στάδιο εμπορίας, αλλά αποδεικτικό έγγραφο της τήρησης των προτύπων της Ένωσης όσον αφορά τις μπανάνες έως το στάδιο του σταθμού ωριμάνσεως, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του προτύπου, το οποίο υποβάλλεται κατόπιν αιτήσεως των αρμοδίων αρχών. Θα πρέπει, εξάλλου, να υπενθυμιστεί ότι οι μπανάνες που δεν είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν δύνανται να διατίθενται νωπές στην κατανάλωση, στην Ένωση. (13) Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς στον τομέα της μπανάνας, είναι αναγκαίο η Επιτροπή να λαμβάνει στοιχεία για την παραγωγή και εμπορία των μπανανών που παράγονται στην Ένωση. Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να διέπουν την κοινοποίηση αυτών των στοιχείων από τα κράτη μέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη διεξάγουν τους ελέγχους για την τήρηση των προτύπων εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 για τις μπανάνες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ , εξαιρουμένων των μπανανών plantains, των γλυκομπανανών και αυτών που προορίζονται για μεταποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Άρθρο 4 Στις μπανάνες που παράγονται στην Ένωση διεξάγεται έλεγχος της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1, πριν από τη φόρτωση στα μέσα μεταφοράς με σκοπό να διατεθούν νωπές στο εμπόριο. Ο έλεγχος αυτός δύναται να πραγματοποιείται στο χώρο συσκευασίας. Οι μπανάνες που διατίθενται στο εμπόριο εκτός της περιφέρειας παραγωγής τους αποτελούν αντικείμενο αιφνίδιων ελέγχων κατά την πρώτη εκφόρτωση στην υπόλοιπη Ένωση. (14) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Άρθρο 1 Στο παράρτημα I καθορίζονται τα πρότυπα εμπορίας που ισχύουν για τις μπανάνες, οι οποίες υπάγονται στον κωδικό ΣΟ , εξαιρουμένων των μπανανών plantains, των γλυκομπανανών και αυτών που προορίζονται για μεταποίηση. Τα πρότυπα εμπορίας εφαρμόζονται στο στάδιο της ελεύθερης κυκλοφορίας για τις μπανάνες που προέρχονται από τρίτες χώρες, στο στάδιο της εκφόρτωσης στο πρώτο λιμάνι της Ένωσης για τις μπανάνες που προέρχονται από την Ένωση ή στο στάδιο της εξόδου από το χώρο συσκευασίας για τις μπανάνες που διατίθενται στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση στις περιφέρειες παραγωγής. Άρθρο 2 Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί για τα μεταγενέστερα στάδια εμπορίας και α) δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών ή άλλων περιφερειών της Ένωσης που είναι σύμφωνα με τα πρότυπα εμπορίας του άρθρου 1, και β) δεν αντίκεινται στα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 9. Άρθρο 5 Οι μπανάνες που εισάγονται από τρίτες χώρες υπόκεινται, πριν από τη διάθεσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, σε έλεγχο της τήρησης των προτύπων εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 στο κράτος μέλος της πρώτης εκφόρτωσης στην Ένωση, με την επιφύλαξη του άρθρου 9. Άρθρο 6 1. Ο έλεγχος τήρησης των προτύπων διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/ Για τα προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο τήρησης των προτύπων κατά την πρώτη εκφόρτωση στην Ένωση, για τεχνικούς λόγους, ο έλεγχος διεξάγεται μεταγενέστερα, το αργότερο κατά την άφιξη στο σταθμό ωριμάνσεως, και, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. 3. Κατά το πέρας του ελέγχου τήρησης των προτύπων εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχου βάσει του υποδείγματος του παραρτήματος II, για τα προϊόντα για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι τηρούν τα πρότυπα. Το πιστοποιητικό ελέγχου, που εκδίδεται για τις μπανάνες προέλευσης τρίτων χωρών υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές για τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην Ένωση. 4. Σε περίπτωση μη τήρησης των προτύπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 2.7 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/25 5. Στην περίπτωση που ο αρμόδιος οργανισμός δεν έχει πραγματοποιήσει τον έλεγχο ορισμένων προϊόντων, επιθέτει τη σφραγίδα του στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 ή σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, εφόσον πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα, ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 6. Ο επιχειρηματίας παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την πραγματοποίηση των ελέγχων από τον αρμόδιο οργανισμό δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου. Άρθρο 7 Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες ή οι εκπρόσωποί του που δεν τυγχάνουν της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 9, κοινοποιούν εγκαίρως στον αρμόδιο οργανισμό όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό των παρτίδων καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τις ημερομηνίες συσκευασίας και αποστολής για τις μπανάνες που παρήχθησαν στην Ένωση, τον προβλεπόμενο τόπο και ημερομηνία εκφόρτωσης για τα εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ή από περιφέρειες παραγωγής της Ένωσης, καθώς και σχετικά με τις παραδόσεις στους σταθμούς ωρίμανσης για τις μπανάνες στις οποίες δεν μπορεί να διεξαχθεί έλεγχος κατά την πρώτη εκφόρτωση στην Ένωση. Άρθρο 8 1. Οι έλεγχοι τήρησης των προτύπων διεξάγονται από τις υπηρεσίες ή από τους οργανισμούς που ορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι υπηρεσίες ή οργανισμοί αυτοί πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη διεξαγωγή των ελέγχων, ιδίως από άποψη εξοπλισμού, κατάρτισης και εμπειρίας. 2. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να αναθέσουν τη διεξαγωγή των ελέγχων σε ιδιωτικούς οργανισμούς, εγκεκριμένους προς το σκοπό αυτό, οι οποίοι πληρούν τους ακόλουθους όρους: α) διαθέτουν ελεγκτές που έχουν κατάρτιση αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες εθνικές αρχές β) διαθέτουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τις επαληθεύσεις και αναλύσεις που απαιτεί ο έλεγχος και γ) διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διαβίβαση των πληροφοριών. 3. Η αρμόδια εθνική αρχή ελέγχει περιοδικά τη διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων τήρησης των προτύπων. Αφαιρεί την έγκριση εφόσον διαπιστώσει ανωμαλίες ή παρατυπίες που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ορθή λειτουργία των εν λόγω ελέγχων ή εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι. Άρθρο 9 1. Οι επιχειρηματίες οι οποίοι διαθέτουν στο εμπόριο μπανάνες που έχουν παραχθεί στην Ένωση ή μπανάνες εισαγόμενες από τρίτες χώρες, δεν υπόκεινται στους ελέγχους της τήρησης των προτύπων εμπορίας στα στάδια που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 εφόσον: α) διαθέτουν έμπειρο προσωπικό από άποψη γνώσης των προτύπων εμπορίας, εξοπλισμό διαφύλαξης και ελέγχου β) τηρούν μητρώα των δραστηριοτήτων τους και γ) παρέχουν τις εγγυήσεις που διασφαλίζουν ότι η ποιότητα των μπανανών τις οποίες διαθέτουν στο εμπόριο είναι σύμφωνη με τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1. Οι επιχειρηματίες που έχουν απαλλαχθεί από τον έλεγχο λαμβάνουν πιστοποιητικό απαλλαγής που καταρτίζεται βάσει του συνημμένου υποδείγματος του παραρτήματος III. 2. Η απαλλαγή από τον έλεγχο χορηγείται, μετά από αίτηση του επιχειρηματία, από τους οργανισμούς ή τις υπηρεσίες ελέγχου που καθορίζονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την περίπτωση, του κράτους μέλους παραγωγής για τις μπανάνες που διατίθενται στο εμπόριο στην περιφέρεια παραγωγής της Ένωσης ή του κράτους μέλους εκφόρτωσης για τις μπανάνες της Ένωσης που διατίθενται στο εμπόριο στην υπόλοιπη Ένωση και για τις μπανάνες που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η απαλλαγή από τον έλεγχο χορηγείται για τρία χρόνια, κατ' ανώτατο όριο, και μπορεί να ανανεωθεί. Η απαλλαγή ισχύει για το σύνολο της αγοράς της Ένωσης για τα προϊόντα που εκφορτώνονται στο κράτος μέλος που την έχει χορηγήσει. Οι εν λόγω υπηρεσίες ή οργανισμοί προβαίνουν στην ανάκληση της απαλλαγής εφόσον διαπιστώσουν ανωμαλίες ή παρατυπίες που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση των μπανανών με τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1, ή διαπιστώσουν ότι δεν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1. Η ανάκληση έχει προσωρινό ή οριστικό χαρακτήρα ανάλογα με τη σοβαρότητα των διαπιστωθεισών παραλείψεων. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ένα μητρώο των επιχειρηματιών που έχουν απαλλαχθεί από τον έλεγχο, παρέχουν έναν αριθμό μητρώου στους εν λόγω επιχειρηματίες και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών. 3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ή οργανισμοί των κρατών μελών επαληθεύουν περιοδικά την ποιότητα των μπανανών που διατίθενται στο εμπόριο από τους επιχειρηματίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο. Οι επιχειρηματίες που έχουν απαλλαγεί από τον έλεγχο παρέχουν όλα τα απαιτούμενα μέσα για την ορθή διεξαγωγή των επαληθεύσεων αυτών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ή οργανισμοί των κρατών μελών ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των επιχειρηματιών που δικαιούνται της απαλλαγής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καθώς και τις περιπτώσεις ανακλήσεως της απαλλαγής. Άρθρο 10 Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη μικρής εκτάσεως αιφνιδίων ελέγχων που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο έως το σταθμό ωριμάνσεως.

4 L 336/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ε) η Κρήτη και η Λακωνία, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Άρθρο Για κάθε περίοδο υποβολής εκθέσεων, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ακόλουθα: α) την ποσότητα των μπανανών που παρήχθησαν στην Ένωση, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο: στ) η Κύπρος. 3. Οι περίοδοι υποβολής εκθέσεων για ένα ημερολογιακό έτος είναι: α) από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο i) εντός της περιοχής παραγωγής τους, ii) εκτός της περιοχής παραγωγής τους β) τις μέσες τιμές πώλησης, στις τοπικές αγορές, άωρων μπανανών που παρήχθησαν στην Ένωση, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο εντός της περιοχής παραγωγής τους γ) τις μέσες τιμές πώλησης άωρων μπανανών στο στάδιο παράδοσης στον πρώτο λιμένα εκφόρτωσης (εμπόρευμα επί του πλοίου), προκειμένου για μπανάνες που παρήχθησαν στην Ένωση και διατίθενται στο εμπόριο στην Ένωση εκτός της περιοχής παραγωγής τους δ) τις προβλέψεις για τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) για τις δύο επόμενες περιόδους υποβολής εκθέσεων. 2. Οι περιοχές παραγωγής είναι: β) από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο γ) από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο. Οι κοινοποιήσεις για κάθε περίοδο υποβολής εκθέσεων πραγματοποιούνται το αργότερο την δεκάτη πέμπτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της περιόδου υποβολής εκθέσεων. 4. Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής ( 1 ). Άρθρο 12 Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2257/94, (ΕΚ) αριθ. 2898/95 και (ΕΚ) αριθ. 239/2007 καταργούνται. α) οι Κανάριοι Νήσοι, β) η Γουαδελούπη, Οι αναφορές στους καταργούμενους κανονισμούς νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI. γ) η Μαρτινίκα, δ) η Μαδέρα, οι Αζόρες και το Αλγκάρβε, Άρθρο 13 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) ΕΕ L 228 της , σ. 3.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Πρότυπα Εμπορίας για τις Μπανάνες I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ο παρών κανόνας αφορά τις μπανάνες των ποικιλιών Musa (AAA) spp., (καλλιεργήσιμες ποικιλίες), υποομάδες Cavendish και Gros Michel, καθώς και τα υβρίδια, που αναφέρονται στο παράρτημα IV, οι οποίες προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση, αφού υποστούν προετοιμασία και συσκευασία. Εξαιρούνται οι μπανάνες plantain, οι μπανάνες που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση, καθώς και οι γλυκομπανάνες. II. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ο παρών κανόνας αποσκοπεί στον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρούν οι μπανάνες σε χλωρά κατάσταση που έχουν υποστεί προετοιμασία και συσκευασία. Α. Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά Οι μπανάνες όλων των κατηγοριών, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων για κάθε κατηγορία ειδικών διατάξεων και των επιτρεπομένων ανοχών, πρέπει να έχουν ως εξής: να είναι σε χλωρά κατάσταση, να είναι ολόκληρες, να είναι σφριγηλές, να είναι υγιείς αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα, να είναι πρακτικά μη προσβεβλημένες από παράσιτα, να έχουν ποδίσκο άθικτο, άκαμπτο, μή προσβεβλημένο από μήκυτες και μη αφυδατωμένο, να τους έχει αφαιρεθεί ο ύπερος, να ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα των καρπών, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες, να μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, να διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες εξωτερικής υγρασίας, να είναι απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη γεύση. Εξάλλου, το τσαμπί και οι δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) πρέπει να περιλαμβάνουν: επαρκές τμήμα του προσκαφαλιδίου φυσιολογικού χρώματος, υγιές, μη προσβεβλημένο από μήκυτες, καθαρή τομή του προσκεφαλιδίου, όχι πλαγία, χωρίς ίχνη εκρίζωσης και αποκομμένο τμήμα του μίσχου. Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμασης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν: την αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση, και την άφιξή τους στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος βαθμός ωρίμασης μετά τη φυσική τους ωρίμαση.

6 L 336/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β. Κατάταξη Οι μπανάνες κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: i) Κατηγορία «Extra» Οι μπανάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητας και αντιπροσωπευτικές της ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου. Οι καρποί πρέπει να μην εμφανίζουν ατέλειες εξαιρουμένων ορισμένων πολύ ελαφρών επιφανειακών ελαττωμάτων, που δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 1 cm 2 της επιφανείας του καρπού, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω ατέλειες δεν επηρεάζουν τη γενική εμφάνιση κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊόντος του, τη διατήρησή του ή την εμφάνισή του στη συσκευασία. ii) Κατηγορία I Οι μπανάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητας και αντιπροσωπευτικές της ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου. Ωστόσο, οι καρποί δύνανται να εμφανίζουν τις ακόλουθες ελαφρές ατέλειες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δεν προσβάλλουν τη γενική εικόνα κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατήρησή του ή την εμφάνισή του στη συσκευασία: ελαφρά ελαττώματα σχήματος, ελαφρές επιδερμικές ατέλειες λόγω τριβής κι άλλες ελαφρές επιφανειακές ατέλειες οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 2 cm 2 της επιφάνειας του καρπού. Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ελαφρές ατέλειες. iii) Κατηγορία II Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τις μπανάνες οι οποίες δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω κατηγορίες, αλλά ανταποκρίνονται στα ανωτέρω καθορισμένα ελάχιστα χαρακτηριστικά. Γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες ατέλειες υπό την προϋπόθεση ότι οι μπανάνες διατηρούν τα κυριότερα τους χαρακτηριστικά όσον αφορά την ποιότητα, διατήρηση και εμφάνιση: ατέλειες σχήματος, επιδερμικές ατέλειες λόγω απόξεσης, τριβής ή άλλων αιτιών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 4 cm 2 της επιφανείας των καρπών. Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ατέλειες. III. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Το μέγεθος προσδιορίζεται από: το μήκος του καρπού, εκφραζόμενο σε εκατοστά και υπολογιζόμενο βάσει του μήκους της κυρτής έδρας από το σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο προσκεφαλίδιο έως το άκρο του καρπού, το βαθμό, δηλαδή ο υπολογισμός σε χιλιοστά του πάχους μιας εγκαρσίας τομής του καρπού μεταξύ των πλευρικών εδρών και το μέσου του, καθέτως προς το διαμήκη άξονα. Ο καρπός αναφοράς που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μήκους και του βαθμού ορίζεται ως εξής: ο μεσαίος καρπός της εξωτερικής σειράς του τσαμπιού, ο καρπός παραπλεύρως της τομής με την οποία αποσπάσθηκε το τσαμπί στην εξωτερική σειρά της δέσμης. Το ελάχιστο μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός ορίζονται, αντιστοίχως, σε 14 cm και 27 mm. Κατά παρέκκλιση από το τρίτο εδάφιο, οι μπανάνες που παράγονται στη Μαδέρα, στις Αζόρες, στο Algarve, στην Κρήτη, στη Λακωνία και στην Κύπρο, μήκους μικρότερου των 14 cm, μπορούν να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης, αλλά ταξινομούνται στην κατηγορία ΙΙ.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/29 IV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΧΩΝ Ορισμένες ανοχές επιτρέπονται ως προς την ποιότητα και το μέγεθος σε κάθε δέμα και για τα προϊόντα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ενδεικνυόμενης κατηγορίας. Α. Ανοχές ως προς την ποιότητα i) Κατηγορία «Extra» Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 5 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας I ή, οι οποίοι, κατ' εξαίρεση, εμπίπτουν στις ανοχές της εν λόγω κατηγορίας. ii) Κατηγορία I Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας II ή, οι οποίοι, κατ' εξαίρεση, εμπίπτουν στις ανοχές της εν λόγω κατηγορίας. iii) Κατηγορία II Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας ούτε με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εξαιρουμένων των καρπών που έχουν είτε προσβληθεί από σήψη είτε υποστεί κάθε άλλη αλλοίωση, η οποία τους καθιστά ακατάλληλους για κατανάλωση. Β. Ανοχές ως προς το μέγεθος Για όλες τις κατηγορίες, δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό καρπών, που δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της ταξινόμησης κατά μέγεθος που αναφέρονται στο δέρμα, με όριο 1 cm για ελάχιστο μήκος 14 cm. V. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια Το περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει μόνο μπανάνες ιδίας προελεύσεως, ποικιλίας ή/και εμπορικού τύπου και ποιότητας. Το εμφανές τμήμα του περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Β. Συσκευασία Οι μπανάνες πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπον, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος. Τα χρησιμοποιούμενα στο εσωτερικό του δέρματος υλικά πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και να μην προέρχονται από ύλη η οποία δύναται να προκαλέσει εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στα προϊόντα. Επιτρέπεται η χρήση υλικών, κυρίως χαρτιού και ετικετών, που φέρουν εμπορικές ενδείξεις υπό την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεσή τους πραγματοποιείται με μη τοξική μελάνη ή κόλλα. Τα δέματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα. Γ. Εμφάνιση Οι μπανάνες ταξινομούνται σε τσαμπιά και σε δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) τουλάχιστον τεσσάρων καρπών. Οι μπανάνες μπορούν επίσης να ταξινομούνται ως μεμονωμένοι καρποί. Επιτρέπεται, για κάθε δέμα, σε κάθε δέσμη στις οποίες να λείπουν το πολύ δύο καρποί, υπό την προϋπόθεση ότι ο μίσχος δεν έχει ξεριζωθεί αλλά έχει αποκοπεί προσεκτικά χωρίς να βλάπτονται οι παρακείμενοι καρποί. Επιτρέπεται η χρήση ανά σειρά κατ' ανώτατο όριο δέσμης τριών καρπών που εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους υπόλοιπους καρπούς του δέματος. Είναι δυνατό να διατεθούν στην αγορά μπανάνες σε ολόκληρα στελέχη, στις περιφέρειες παραγωγής. VI. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε δέμα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις τυπωμένες με χαρακτήρες συγκεντρωμένους σε μία πλευρά, ευανάγνωστους, ανεξίτηλους κι ορατούς εκ των έξω: Α. Στοιχεία αναγνώρισης 9 Συσκευαστής = ή/και Όνομα και διεύθυνση ή συμβατικό σήμα που εκδίδονται η εγκρίνονται από επίσημο φορέα. ; αποστολέας

8 L 336/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β. Φύση του προϊόντος την ένδειξη «μπανάνες» εάν το περιεχόμενο δεν είναι ορατό εκ των έξω, ονομασία της ποικιλίας του εμπορικού τύπου. Γ. Καταγωγή του προϊόντος Χώρα καταγωγής και για τα προϊόντα της Ένωσης: περιοχή παραγωγής, εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία (προαιρετική). Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά κατηγορία, καθαρό βάρος, μέγεθος εκφραζόμενο βάσει του ελαχίστου μήκους και, ενδεχομένως, βάσει του μεγίστου μήκους. Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

10 L 336/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πιστοποιητικό απαλλαγής από τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων εμπορίας στον τομέα της μπανάνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Κατάλογος των κυριοτέρων ομάδων, υποομάδων και καλλιεργουμένων ποικιλιών μπανάνας ως επιδορπίου, οι οποίες διατίθενται στην Ένωση Ομάδες Υποομάδες Κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες (μη εξαντλητικός κατάλογος) AA Γλυκομπανάνα Γλυκομπανάνα, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo AB Ney Poovan Ney Poovan, Safet Velchi AAA Cavendish Νάνος (Dwarf Cavendish) Γίγας (Giant Cavendish) Lacatan Poyo (Robusta) Williams Americani Valery Arvis Gros Michel Gros Michel Highgate Υβρίδια Flhorban 920 Κόκκινη μπανάνα Κόκκινη μπανάνα Πρασινοκόκκινη μπανάνα Ibota AAB Μηλομπανάνα Μηλομπανάνα, Silk Pome (Prata) Pacovan Prata Ana Mysore Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Καταργούμενοι κανονισμοί με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών τους Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/94 της Επιτροπής (ΕΕ L 245 της , σ. 6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1135/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 150 της , σ. 38) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 386/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 60 της , σ. 53) Μόνο το άρθρο 1 και μόνο όσον αφορά τη γερμανική έκδοση Μόνο το άρθρο 1 και μόνο όσον αφορά την αγγλική και την σουηδική έκδοση Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 228/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 39 της , σ. 7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της , σ. 17) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 465/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 65 της , σ. 5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1135/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 150 της , σ. 38) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 386/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 60 της , σ. 53) Μόνο το άρθρο 2 και μόνο όσον αφορά την αγγλική έκδοση Μόνο το άρθρο 2 και μόνο όσον αφορά την ισπανική έκδοση Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 239/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 67 της , σ. 3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 159 της , σ. 13) Μόνο το άρθρο 6

12 L 336/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Πίνακας αντιστοιχιας Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/94 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/95 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 239/2007 Παρών κανονισμός Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2, εισαγωγικό μέρος Άρθρο 2, εισαγωγικό μέρος Άρθρο 2, πρώτη περίπτωση Άρθρο 2 στοιχείο α) Άρθρο 2, δεύτερη περίπτωση Άρθρο 2 στοιχείο β) Άρθρο 3 Άρθρο 13 Παράρτημα Ι Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙV Άρθρο 1 Άρθρο 3 Άρθρο 2 Άρθρο 4 Άρθρο 3 Άρθρο 5 Άρθρο 4 Άρθρο 6 Άρθρο 5 Άρθρο 7 Άρθρο 6 Άρθρο 8 Άρθρο 7 Άρθρο 9 Άρθρο 8 Άρθρο 10 Άρθρο 9 Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙΙ Άρθρο 1 Άρθρο 11 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 12 Παράρτημα V Παράρτημα VI

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R1333 EL 01.07.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1333/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 270/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3280 της 20ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 270 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Α.Π. 292/2000

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Α.Π. 292/2000 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Α.Π. 292/2000 131!> Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 292 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μπανανών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 287/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3449 της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ. Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 287 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού

Διαβάστε περισσότερα

1305 ΚΛΠ. 290/2000 Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

1305 ΚΛΠ. 290/2000 Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3449,17.11.2000 1305 ΚΛΠ. 290/2000 Αριθμός 290 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σπαραγγιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1378 Κ.Α.Π. 306/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 306 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρότων Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

το 1/2 του μήκους του ραδικιού του μήκους του ραδικιού

το 1/2 του μήκους του ραδικιού του μήκους του ραδικιού E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1383 Κ.Δ.Π. 307/2000 Αρ. 344,17.11.2000 Αριθμός 307 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ραδικιών Witloof Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1388 Κ.Δ.Π. 308/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 308 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αγγουριών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι κανόνες έχουν σαν αντικείμενο να προσδιορίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι κανόνες έχουν σαν αντικείμενο να προσδιορίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 55 Κ.Δ.Π. 0/001 Αρ. 50, 5.5.001 Αριθμός 0 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6Α Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1160 Κ.Α.Π. 10/001 Αρ. 481, 16..001 Αριθμός 10 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αμυγδαλόψιχας Κανονισμοί του 001, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2556 Κ.Δ.Π. 226/2001. Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ

2556 Κ.Δ.Π. 226/2001. Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3502, 25.5.200 2556 Κ.Δ.Π. 226/200 Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ 32 του 962 0 του 963 79 του 966 8 του 972 202 του 987 () του 995 6()

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 228/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Αυγούστου 2010 σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων όσον αφορά την εμπορία μειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 807 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟ ΙΌΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Αριθμός 807 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟ ΙΌΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3926, 26.11.2004 7748 Κ.Δ.Π. 807/2004 Αριθμός 807 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟ ΙΌΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(1) του 2002 140(1) του 2004. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

1506 Κ.Δ.Π. 134/2001 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 2000)

1506 Κ.Δ.Π. 134/2001 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 2000) 32 του 1962 10 του 1963 79 του 1966 18 του 1972 202 του 1987 11 (Ι) του 1995 116(1) του 2000. Συνοπτικός τίτλος. Παράρτημα. Καταργήσεις. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 13.8.1999. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

2652 Κ.Δ.Π. 273/2002

2652 Κ.Δ.Π. 273/2002 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3608, 3..00 6 Κ.Δ.Π. 73/00 Αριθμός 73 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αποξηραμένων Μήλων Κανονισμοί του 00, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 03.10.2006 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 2829 Κ.Δ.Π. 269/2001 Αρ. 3512,

E.E. Παρ. III(I) 2829 Κ.Δ.Π. 269/2001 Αρ. 3512, E.E. Παρ. III(I) 2829 Κ.Δ.Π. 269/2001 Αρ. 3512, 6.7.2001 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 1995) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6Α Ο Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(1) Συστατικά που προτίθενται, δε θεωρούνται ξένες ύλες, νοουμένου ότι δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία της χώρας εισαγωγής.

(1) Συστατικά που προτίθενται, δε θεωρούνται ξένες ύλες, νοουμένου ότι δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία της χώρας εισαγωγής. Ε.Ε. Παρ. III(I) 65 Κ.Δ.Π. /00 Αρ. 38,6.3.00 Αριθμός Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Δαμάσκηνων, Κανονισμοί του 00, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2003R1709 EL

2003R1709 EL 2003R1709 EL 01.04.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.11.2010 COM(2010) 691 τελικό 2010/0338 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/16 13.5.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 30.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 450/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2009 σχετικά με τα ενεργά και νοήμονα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1799/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Σεπτεµβρίου 2001 για τον καθορισµό των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στα εσπεριδοειδή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1799/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Σεπτεµβρίου 2001 για τον καθορισµό των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στα εσπεριδοειδή 2001R1799 EL 31.01.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1799/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Σεπτεµβρίου 2001 για τον καθορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) PESC 1557 REX 1193 WTO 356 UD 344 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 14.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 ΟΔΗΓΙΑ 2004/112/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/842/ΕΚ) (2) Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2002/55/ΕΚ, τα κράτη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/842/ΕΚ) (2) Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2002/55/ΕΚ, τα κράτη 9.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 362/21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με κανόνες εφαρμογής βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 31.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 350/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 31.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 350/1 31.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 350/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ενωσιακών

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα