Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "20.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1333/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας (κωδικοποιημένο κείμενο) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 121 στοιχείο α) και το άρθρο 194, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/94 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1994, για τον καθορισμό ποιοτικών κανόνων για τις μπανάνες ( 2 ), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/95 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των ποιοτικών κανόνων στον τομέα της μπανάνας ( 3 ) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 239/2007 της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 όσον αφορά τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας ( 4 ) έχουν τροποποιηθεί ( 5 ) ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση των εν λόγω κανονισμών και η συγκέντρωσή τους σε ενιαία πράξη. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες. Στόχος των εν λόγω προτύπων είναι να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός της αγοράς με ομοειδή προϊόντα, ικανοποιητικής ποιότητας, ιδίως για τις μπανάνες που έχουν συγκομιστεί στην Ένωση, για τις οποίες οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας πρέπει να συνεχιστούν. (3) Λόγω του μεγάλου αριθμού των ποικιλιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Ένωση, καθώς και των μεθόδων εμπορίας, πρέπει να καθοριστούν τα ελάχιστα πρότυπα για μπανάνες σε χλωρά κατάσταση, με την επιφύλαξη του μεταγενέστερου καθορισμού προτύπων που θα εφαρμόζονται σε άλλο στάδιο της εμπορίας. Τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος εμπορίας της γλυκομπανάνας εξαιρούν το εν λόγω προϊόν από το πεδίο εφαρμογής των προτύπων της Ένωσης. (4) Κρίνεται σκόπιμο, βάσει των καθορισμένων στόχων, να επιτραπεί στα κράτη μέλη που παράγουν μπανάνες να εφαρμόζουν εθνικά πρότυπα εντός της επικράτειάς τους για την παραγωγή τους, αλλά μόνο για τα στάδια μετά από εκείνο της μπανάνας σε χλωρά κατάσταση, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις δεν είναι ασυμβίβαστες με τα πρότυπα της Ένωσης και, ότι δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία της μπανάνας στην Ένωση. ( 1 ) ΕΕ L 299 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 245 της , σ. 6. ( 3 ) ΕΕ L 304 της , σ. 17. ( 4 ) ΕΕ L 67 της , σ. 3. ( 5 ) Βλ. παράρτημα V. ( 6 ) ΕΕ L 157 της , σ. 1. (5) Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι δυσμενείς συνθήκες παραγωγής στη Μαδέρα, στις Αζόρες, στο Algarve, στην Κρήτη, στη Λακωνία και στην Κύπρο, λόγω κλιματολογικών παραγόντων, έχουν ως αποτέλεσμα να μην αποκτούν οι μπανάνες το ελάχιστο καθορισμένο μήκος. Στις περιπτώσεις αυτές, η εν λόγω παραγωγή θα πρέπει να μπορεί να διατεθεί στην αγορά, αλλά πρέπει να ταξινομηθεί στην κατηγορία II. (6) Πρέπει να θεσπισθούν μέτρα διασφάλισης της ενιαίας εφαρμογής των σχετικών με τα πρότυπα εμπορίας κανόνων για τις μπανάνες, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της τήρησης των εν λόγω προτύπων. (7) Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα φθαρτού προϊόντος, καθώς και τους τρόπους διάθεσης στο εμπόριο και τις μεθόδους ελέγχου που ισχύουν στο εμπόριο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο έλεγχος της τήρησης των προτύπων διεξάγεται κατ' αρχάς στο στάδιο κατά το οποίο εφαρμόζονται τα πρότυπα. (8) Ένα προϊόν το οποίο κρίθηκε ικανοποιητικό κατά τον έλεγχο στο στάδιο αυτό, θεωρείται ότι είναι σύμφωνο με τα πρότυπα. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των αιφνίδιων επαληθεύσεων που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο της εμπορίας έως το σταθμό ωριμάνσεως. (9) Ο έλεγχος τήρησης των προτύπων θα πρέπει να διεξάγεται μη συστηματικά, με δειγματοληψία, μέσω εκτίμησης ενός συνολικού δείγματος που επιλέγεται στην τύχη, από την παρτίδα η οποία επιλέχθηκε για τον έλεγχο από τον αρμόδιο οργανισμό και που κρίθηκε αντιπροσωπευτικό της παρτίδας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι κατάλληλες διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών ( 6 ). (10) Το εμπόριο της μπανάνας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό. Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες στον τομέα αυτό εφαρμόζουν αυστηρές μεθόδους ελέγχου. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο, στο προβλεπόμενο στάδιο, οι επιχειρηματίες οι οποίοι παρέχουν τις δέουσες εγγυήσεις από άποψη προσωπικού, εξοπλισμού, μεταφοράς και διαφύλαξης και οι οποίοι δύνανται να εγγυηθούν ότι οι μπανάνες που διαθέτουν στην αγορά στο εσωτερικό της Ένωσης είναι σύμφωνες με τα πρότυπα της Ένωσης. H απαλλαγή αυτή θα πρέπει να παραχωρηθεί από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί κατ' αρχάς ο έλεγχος. Θα πρέπει, ωστόσο, να παύει να ισχύει σε περίπτωση μη τήρησης των προτύπων και των όρων που τίθενται για την εφαρμογή της εν λόγω απαλλαγής.

2 L 336/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (11) Η διεξαγωγή των ελέγχων προϋποθέτει την κοινοποίηση στοιχείων στους αρμόδιους οργανισμούς από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. (12) Η βεβαίωση της τήρησης των προτύπων, που εκδίδεται μετά τον έλεγχο, δεν πρέπει να συνιστά συνοδευτικό έγγραφο για τις μπανάνες έως το τελευταίο στάδιο εμπορίας, αλλά αποδεικτικό έγγραφο της τήρησης των προτύπων της Ένωσης όσον αφορά τις μπανάνες έως το στάδιο του σταθμού ωριμάνσεως, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του προτύπου, το οποίο υποβάλλεται κατόπιν αιτήσεως των αρμοδίων αρχών. Θα πρέπει, εξάλλου, να υπενθυμιστεί ότι οι μπανάνες που δεν είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν δύνανται να διατίθενται νωπές στην κατανάλωση, στην Ένωση. (13) Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς στον τομέα της μπανάνας, είναι αναγκαίο η Επιτροπή να λαμβάνει στοιχεία για την παραγωγή και εμπορία των μπανανών που παράγονται στην Ένωση. Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να διέπουν την κοινοποίηση αυτών των στοιχείων από τα κράτη μέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη διεξάγουν τους ελέγχους για την τήρηση των προτύπων εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 για τις μπανάνες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ , εξαιρουμένων των μπανανών plantains, των γλυκομπανανών και αυτών που προορίζονται για μεταποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Άρθρο 4 Στις μπανάνες που παράγονται στην Ένωση διεξάγεται έλεγχος της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1, πριν από τη φόρτωση στα μέσα μεταφοράς με σκοπό να διατεθούν νωπές στο εμπόριο. Ο έλεγχος αυτός δύναται να πραγματοποιείται στο χώρο συσκευασίας. Οι μπανάνες που διατίθενται στο εμπόριο εκτός της περιφέρειας παραγωγής τους αποτελούν αντικείμενο αιφνίδιων ελέγχων κατά την πρώτη εκφόρτωση στην υπόλοιπη Ένωση. (14) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Άρθρο 1 Στο παράρτημα I καθορίζονται τα πρότυπα εμπορίας που ισχύουν για τις μπανάνες, οι οποίες υπάγονται στον κωδικό ΣΟ , εξαιρουμένων των μπανανών plantains, των γλυκομπανανών και αυτών που προορίζονται για μεταποίηση. Τα πρότυπα εμπορίας εφαρμόζονται στο στάδιο της ελεύθερης κυκλοφορίας για τις μπανάνες που προέρχονται από τρίτες χώρες, στο στάδιο της εκφόρτωσης στο πρώτο λιμάνι της Ένωσης για τις μπανάνες που προέρχονται από την Ένωση ή στο στάδιο της εξόδου από το χώρο συσκευασίας για τις μπανάνες που διατίθενται στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση στις περιφέρειες παραγωγής. Άρθρο 2 Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί για τα μεταγενέστερα στάδια εμπορίας και α) δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών ή άλλων περιφερειών της Ένωσης που είναι σύμφωνα με τα πρότυπα εμπορίας του άρθρου 1, και β) δεν αντίκεινται στα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 9. Άρθρο 5 Οι μπανάνες που εισάγονται από τρίτες χώρες υπόκεινται, πριν από τη διάθεσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, σε έλεγχο της τήρησης των προτύπων εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 στο κράτος μέλος της πρώτης εκφόρτωσης στην Ένωση, με την επιφύλαξη του άρθρου 9. Άρθρο 6 1. Ο έλεγχος τήρησης των προτύπων διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/ Για τα προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο τήρησης των προτύπων κατά την πρώτη εκφόρτωση στην Ένωση, για τεχνικούς λόγους, ο έλεγχος διεξάγεται μεταγενέστερα, το αργότερο κατά την άφιξη στο σταθμό ωριμάνσεως, και, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. 3. Κατά το πέρας του ελέγχου τήρησης των προτύπων εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχου βάσει του υποδείγματος του παραρτήματος II, για τα προϊόντα για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι τηρούν τα πρότυπα. Το πιστοποιητικό ελέγχου, που εκδίδεται για τις μπανάνες προέλευσης τρίτων χωρών υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές για τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην Ένωση. 4. Σε περίπτωση μη τήρησης των προτύπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 2.7 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/25 5. Στην περίπτωση που ο αρμόδιος οργανισμός δεν έχει πραγματοποιήσει τον έλεγχο ορισμένων προϊόντων, επιθέτει τη σφραγίδα του στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 ή σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, εφόσον πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα, ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 6. Ο επιχειρηματίας παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την πραγματοποίηση των ελέγχων από τον αρμόδιο οργανισμό δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου. Άρθρο 7 Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες ή οι εκπρόσωποί του που δεν τυγχάνουν της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 9, κοινοποιούν εγκαίρως στον αρμόδιο οργανισμό όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό των παρτίδων καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τις ημερομηνίες συσκευασίας και αποστολής για τις μπανάνες που παρήχθησαν στην Ένωση, τον προβλεπόμενο τόπο και ημερομηνία εκφόρτωσης για τα εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ή από περιφέρειες παραγωγής της Ένωσης, καθώς και σχετικά με τις παραδόσεις στους σταθμούς ωρίμανσης για τις μπανάνες στις οποίες δεν μπορεί να διεξαχθεί έλεγχος κατά την πρώτη εκφόρτωση στην Ένωση. Άρθρο 8 1. Οι έλεγχοι τήρησης των προτύπων διεξάγονται από τις υπηρεσίες ή από τους οργανισμούς που ορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι υπηρεσίες ή οργανισμοί αυτοί πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη διεξαγωγή των ελέγχων, ιδίως από άποψη εξοπλισμού, κατάρτισης και εμπειρίας. 2. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να αναθέσουν τη διεξαγωγή των ελέγχων σε ιδιωτικούς οργανισμούς, εγκεκριμένους προς το σκοπό αυτό, οι οποίοι πληρούν τους ακόλουθους όρους: α) διαθέτουν ελεγκτές που έχουν κατάρτιση αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες εθνικές αρχές β) διαθέτουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τις επαληθεύσεις και αναλύσεις που απαιτεί ο έλεγχος και γ) διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διαβίβαση των πληροφοριών. 3. Η αρμόδια εθνική αρχή ελέγχει περιοδικά τη διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων τήρησης των προτύπων. Αφαιρεί την έγκριση εφόσον διαπιστώσει ανωμαλίες ή παρατυπίες που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ορθή λειτουργία των εν λόγω ελέγχων ή εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι. Άρθρο 9 1. Οι επιχειρηματίες οι οποίοι διαθέτουν στο εμπόριο μπανάνες που έχουν παραχθεί στην Ένωση ή μπανάνες εισαγόμενες από τρίτες χώρες, δεν υπόκεινται στους ελέγχους της τήρησης των προτύπων εμπορίας στα στάδια που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 εφόσον: α) διαθέτουν έμπειρο προσωπικό από άποψη γνώσης των προτύπων εμπορίας, εξοπλισμό διαφύλαξης και ελέγχου β) τηρούν μητρώα των δραστηριοτήτων τους και γ) παρέχουν τις εγγυήσεις που διασφαλίζουν ότι η ποιότητα των μπανανών τις οποίες διαθέτουν στο εμπόριο είναι σύμφωνη με τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1. Οι επιχειρηματίες που έχουν απαλλαχθεί από τον έλεγχο λαμβάνουν πιστοποιητικό απαλλαγής που καταρτίζεται βάσει του συνημμένου υποδείγματος του παραρτήματος III. 2. Η απαλλαγή από τον έλεγχο χορηγείται, μετά από αίτηση του επιχειρηματία, από τους οργανισμούς ή τις υπηρεσίες ελέγχου που καθορίζονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την περίπτωση, του κράτους μέλους παραγωγής για τις μπανάνες που διατίθενται στο εμπόριο στην περιφέρεια παραγωγής της Ένωσης ή του κράτους μέλους εκφόρτωσης για τις μπανάνες της Ένωσης που διατίθενται στο εμπόριο στην υπόλοιπη Ένωση και για τις μπανάνες που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η απαλλαγή από τον έλεγχο χορηγείται για τρία χρόνια, κατ' ανώτατο όριο, και μπορεί να ανανεωθεί. Η απαλλαγή ισχύει για το σύνολο της αγοράς της Ένωσης για τα προϊόντα που εκφορτώνονται στο κράτος μέλος που την έχει χορηγήσει. Οι εν λόγω υπηρεσίες ή οργανισμοί προβαίνουν στην ανάκληση της απαλλαγής εφόσον διαπιστώσουν ανωμαλίες ή παρατυπίες που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση των μπανανών με τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1, ή διαπιστώσουν ότι δεν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1. Η ανάκληση έχει προσωρινό ή οριστικό χαρακτήρα ανάλογα με τη σοβαρότητα των διαπιστωθεισών παραλείψεων. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ένα μητρώο των επιχειρηματιών που έχουν απαλλαχθεί από τον έλεγχο, παρέχουν έναν αριθμό μητρώου στους εν λόγω επιχειρηματίες και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών. 3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ή οργανισμοί των κρατών μελών επαληθεύουν περιοδικά την ποιότητα των μπανανών που διατίθενται στο εμπόριο από τους επιχειρηματίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο. Οι επιχειρηματίες που έχουν απαλλαγεί από τον έλεγχο παρέχουν όλα τα απαιτούμενα μέσα για την ορθή διεξαγωγή των επαληθεύσεων αυτών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ή οργανισμοί των κρατών μελών ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των επιχειρηματιών που δικαιούνται της απαλλαγής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καθώς και τις περιπτώσεις ανακλήσεως της απαλλαγής. Άρθρο 10 Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη μικρής εκτάσεως αιφνιδίων ελέγχων που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο έως το σταθμό ωριμάνσεως.

4 L 336/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ε) η Κρήτη και η Λακωνία, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Άρθρο Για κάθε περίοδο υποβολής εκθέσεων, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ακόλουθα: α) την ποσότητα των μπανανών που παρήχθησαν στην Ένωση, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο: στ) η Κύπρος. 3. Οι περίοδοι υποβολής εκθέσεων για ένα ημερολογιακό έτος είναι: α) από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο i) εντός της περιοχής παραγωγής τους, ii) εκτός της περιοχής παραγωγής τους β) τις μέσες τιμές πώλησης, στις τοπικές αγορές, άωρων μπανανών που παρήχθησαν στην Ένωση, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο εντός της περιοχής παραγωγής τους γ) τις μέσες τιμές πώλησης άωρων μπανανών στο στάδιο παράδοσης στον πρώτο λιμένα εκφόρτωσης (εμπόρευμα επί του πλοίου), προκειμένου για μπανάνες που παρήχθησαν στην Ένωση και διατίθενται στο εμπόριο στην Ένωση εκτός της περιοχής παραγωγής τους δ) τις προβλέψεις για τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) για τις δύο επόμενες περιόδους υποβολής εκθέσεων. 2. Οι περιοχές παραγωγής είναι: β) από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο γ) από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο. Οι κοινοποιήσεις για κάθε περίοδο υποβολής εκθέσεων πραγματοποιούνται το αργότερο την δεκάτη πέμπτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της περιόδου υποβολής εκθέσεων. 4. Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής ( 1 ). Άρθρο 12 Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2257/94, (ΕΚ) αριθ. 2898/95 και (ΕΚ) αριθ. 239/2007 καταργούνται. α) οι Κανάριοι Νήσοι, β) η Γουαδελούπη, Οι αναφορές στους καταργούμενους κανονισμούς νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI. γ) η Μαρτινίκα, δ) η Μαδέρα, οι Αζόρες και το Αλγκάρβε, Άρθρο 13 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) ΕΕ L 228 της , σ. 3.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Πρότυπα Εμπορίας για τις Μπανάνες I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ο παρών κανόνας αφορά τις μπανάνες των ποικιλιών Musa (AAA) spp., (καλλιεργήσιμες ποικιλίες), υποομάδες Cavendish και Gros Michel, καθώς και τα υβρίδια, που αναφέρονται στο παράρτημα IV, οι οποίες προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση, αφού υποστούν προετοιμασία και συσκευασία. Εξαιρούνται οι μπανάνες plantain, οι μπανάνες που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση, καθώς και οι γλυκομπανάνες. II. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ο παρών κανόνας αποσκοπεί στον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρούν οι μπανάνες σε χλωρά κατάσταση που έχουν υποστεί προετοιμασία και συσκευασία. Α. Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά Οι μπανάνες όλων των κατηγοριών, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων για κάθε κατηγορία ειδικών διατάξεων και των επιτρεπομένων ανοχών, πρέπει να έχουν ως εξής: να είναι σε χλωρά κατάσταση, να είναι ολόκληρες, να είναι σφριγηλές, να είναι υγιείς αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα, να είναι πρακτικά μη προσβεβλημένες από παράσιτα, να έχουν ποδίσκο άθικτο, άκαμπτο, μή προσβεβλημένο από μήκυτες και μη αφυδατωμένο, να τους έχει αφαιρεθεί ο ύπερος, να ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα των καρπών, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες, να μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, να διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες εξωτερικής υγρασίας, να είναι απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη γεύση. Εξάλλου, το τσαμπί και οι δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) πρέπει να περιλαμβάνουν: επαρκές τμήμα του προσκαφαλιδίου φυσιολογικού χρώματος, υγιές, μη προσβεβλημένο από μήκυτες, καθαρή τομή του προσκεφαλιδίου, όχι πλαγία, χωρίς ίχνη εκρίζωσης και αποκομμένο τμήμα του μίσχου. Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμασης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν: την αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση, και την άφιξή τους στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος βαθμός ωρίμασης μετά τη φυσική τους ωρίμαση.

6 L 336/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β. Κατάταξη Οι μπανάνες κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: i) Κατηγορία «Extra» Οι μπανάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητας και αντιπροσωπευτικές της ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου. Οι καρποί πρέπει να μην εμφανίζουν ατέλειες εξαιρουμένων ορισμένων πολύ ελαφρών επιφανειακών ελαττωμάτων, που δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 1 cm 2 της επιφανείας του καρπού, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω ατέλειες δεν επηρεάζουν τη γενική εμφάνιση κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊόντος του, τη διατήρησή του ή την εμφάνισή του στη συσκευασία. ii) Κατηγορία I Οι μπανάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητας και αντιπροσωπευτικές της ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου. Ωστόσο, οι καρποί δύνανται να εμφανίζουν τις ακόλουθες ελαφρές ατέλειες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δεν προσβάλλουν τη γενική εικόνα κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατήρησή του ή την εμφάνισή του στη συσκευασία: ελαφρά ελαττώματα σχήματος, ελαφρές επιδερμικές ατέλειες λόγω τριβής κι άλλες ελαφρές επιφανειακές ατέλειες οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 2 cm 2 της επιφάνειας του καρπού. Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ελαφρές ατέλειες. iii) Κατηγορία II Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τις μπανάνες οι οποίες δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω κατηγορίες, αλλά ανταποκρίνονται στα ανωτέρω καθορισμένα ελάχιστα χαρακτηριστικά. Γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες ατέλειες υπό την προϋπόθεση ότι οι μπανάνες διατηρούν τα κυριότερα τους χαρακτηριστικά όσον αφορά την ποιότητα, διατήρηση και εμφάνιση: ατέλειες σχήματος, επιδερμικές ατέλειες λόγω απόξεσης, τριβής ή άλλων αιτιών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 4 cm 2 της επιφανείας των καρπών. Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ατέλειες. III. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ Το μέγεθος προσδιορίζεται από: το μήκος του καρπού, εκφραζόμενο σε εκατοστά και υπολογιζόμενο βάσει του μήκους της κυρτής έδρας από το σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο προσκεφαλίδιο έως το άκρο του καρπού, το βαθμό, δηλαδή ο υπολογισμός σε χιλιοστά του πάχους μιας εγκαρσίας τομής του καρπού μεταξύ των πλευρικών εδρών και το μέσου του, καθέτως προς το διαμήκη άξονα. Ο καρπός αναφοράς που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μήκους και του βαθμού ορίζεται ως εξής: ο μεσαίος καρπός της εξωτερικής σειράς του τσαμπιού, ο καρπός παραπλεύρως της τομής με την οποία αποσπάσθηκε το τσαμπί στην εξωτερική σειρά της δέσμης. Το ελάχιστο μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός ορίζονται, αντιστοίχως, σε 14 cm και 27 mm. Κατά παρέκκλιση από το τρίτο εδάφιο, οι μπανάνες που παράγονται στη Μαδέρα, στις Αζόρες, στο Algarve, στην Κρήτη, στη Λακωνία και στην Κύπρο, μήκους μικρότερου των 14 cm, μπορούν να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης, αλλά ταξινομούνται στην κατηγορία ΙΙ.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/29 IV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΧΩΝ Ορισμένες ανοχές επιτρέπονται ως προς την ποιότητα και το μέγεθος σε κάθε δέμα και για τα προϊόντα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ενδεικνυόμενης κατηγορίας. Α. Ανοχές ως προς την ποιότητα i) Κατηγορία «Extra» Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 5 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας I ή, οι οποίοι, κατ' εξαίρεση, εμπίπτουν στις ανοχές της εν λόγω κατηγορίας. ii) Κατηγορία I Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας II ή, οι οποίοι, κατ' εξαίρεση, εμπίπτουν στις ανοχές της εν λόγω κατηγορίας. iii) Κατηγορία II Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας ούτε με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εξαιρουμένων των καρπών που έχουν είτε προσβληθεί από σήψη είτε υποστεί κάθε άλλη αλλοίωση, η οποία τους καθιστά ακατάλληλους για κατανάλωση. Β. Ανοχές ως προς το μέγεθος Για όλες τις κατηγορίες, δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό καρπών, που δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της ταξινόμησης κατά μέγεθος που αναφέρονται στο δέρμα, με όριο 1 cm για ελάχιστο μήκος 14 cm. V. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α. Ομοιογένεια Το περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει μόνο μπανάνες ιδίας προελεύσεως, ποικιλίας ή/και εμπορικού τύπου και ποιότητας. Το εμφανές τμήμα του περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Β. Συσκευασία Οι μπανάνες πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπον, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος. Τα χρησιμοποιούμενα στο εσωτερικό του δέρματος υλικά πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και να μην προέρχονται από ύλη η οποία δύναται να προκαλέσει εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στα προϊόντα. Επιτρέπεται η χρήση υλικών, κυρίως χαρτιού και ετικετών, που φέρουν εμπορικές ενδείξεις υπό την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεσή τους πραγματοποιείται με μη τοξική μελάνη ή κόλλα. Τα δέματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα. Γ. Εμφάνιση Οι μπανάνες ταξινομούνται σε τσαμπιά και σε δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) τουλάχιστον τεσσάρων καρπών. Οι μπανάνες μπορούν επίσης να ταξινομούνται ως μεμονωμένοι καρποί. Επιτρέπεται, για κάθε δέμα, σε κάθε δέσμη στις οποίες να λείπουν το πολύ δύο καρποί, υπό την προϋπόθεση ότι ο μίσχος δεν έχει ξεριζωθεί αλλά έχει αποκοπεί προσεκτικά χωρίς να βλάπτονται οι παρακείμενοι καρποί. Επιτρέπεται η χρήση ανά σειρά κατ' ανώτατο όριο δέσμης τριών καρπών που εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους υπόλοιπους καρπούς του δέματος. Είναι δυνατό να διατεθούν στην αγορά μπανάνες σε ολόκληρα στελέχη, στις περιφέρειες παραγωγής. VI. ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε δέμα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις τυπωμένες με χαρακτήρες συγκεντρωμένους σε μία πλευρά, ευανάγνωστους, ανεξίτηλους κι ορατούς εκ των έξω: Α. Στοιχεία αναγνώρισης 9 Συσκευαστής = ή/και Όνομα και διεύθυνση ή συμβατικό σήμα που εκδίδονται η εγκρίνονται από επίσημο φορέα. ; αποστολέας

8 L 336/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β. Φύση του προϊόντος την ένδειξη «μπανάνες» εάν το περιεχόμενο δεν είναι ορατό εκ των έξω, ονομασία της ποικιλίας του εμπορικού τύπου. Γ. Καταγωγή του προϊόντος Χώρα καταγωγής και για τα προϊόντα της Ένωσης: περιοχή παραγωγής, εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία (προαιρετική). Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά κατηγορία, καθαρό βάρος, μέγεθος εκφραζόμενο βάσει του ελαχίστου μήκους και, ενδεχομένως, βάσει του μεγίστου μήκους. Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

10 L 336/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πιστοποιητικό απαλλαγής από τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων εμπορίας στον τομέα της μπανάνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Κατάλογος των κυριοτέρων ομάδων, υποομάδων και καλλιεργουμένων ποικιλιών μπανάνας ως επιδορπίου, οι οποίες διατίθενται στην Ένωση Ομάδες Υποομάδες Κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες (μη εξαντλητικός κατάλογος) AA Γλυκομπανάνα Γλυκομπανάνα, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo AB Ney Poovan Ney Poovan, Safet Velchi AAA Cavendish Νάνος (Dwarf Cavendish) Γίγας (Giant Cavendish) Lacatan Poyo (Robusta) Williams Americani Valery Arvis Gros Michel Gros Michel Highgate Υβρίδια Flhorban 920 Κόκκινη μπανάνα Κόκκινη μπανάνα Πρασινοκόκκινη μπανάνα Ibota AAB Μηλομπανάνα Μηλομπανάνα, Silk Pome (Prata) Pacovan Prata Ana Mysore Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Καταργούμενοι κανονισμοί με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών τους Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/94 της Επιτροπής (ΕΕ L 245 της , σ. 6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1135/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 150 της , σ. 38) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 386/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 60 της , σ. 53) Μόνο το άρθρο 1 και μόνο όσον αφορά τη γερμανική έκδοση Μόνο το άρθρο 1 και μόνο όσον αφορά την αγγλική και την σουηδική έκδοση Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 228/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 39 της , σ. 7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της , σ. 17) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 465/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 65 της , σ. 5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1135/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 150 της , σ. 38) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 386/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 60 της , σ. 53) Μόνο το άρθρο 2 και μόνο όσον αφορά την αγγλική έκδοση Μόνο το άρθρο 2 και μόνο όσον αφορά την ισπανική έκδοση Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 239/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 67 της , σ. 3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 159 της , σ. 13) Μόνο το άρθρο 6

12 L 336/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Πίνακας αντιστοιχιας Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/94 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/95 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 239/2007 Παρών κανονισμός Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2, εισαγωγικό μέρος Άρθρο 2, εισαγωγικό μέρος Άρθρο 2, πρώτη περίπτωση Άρθρο 2 στοιχείο α) Άρθρο 2, δεύτερη περίπτωση Άρθρο 2 στοιχείο β) Άρθρο 3 Άρθρο 13 Παράρτημα Ι Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙV Άρθρο 1 Άρθρο 3 Άρθρο 2 Άρθρο 4 Άρθρο 3 Άρθρο 5 Άρθρο 4 Άρθρο 6 Άρθρο 5 Άρθρο 7 Άρθρο 6 Άρθρο 8 Άρθρο 7 Άρθρο 9 Άρθρο 8 Άρθρο 10 Άρθρο 9 Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙΙ Άρθρο 1 Άρθρο 11 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 12 Παράρτημα V Παράρτημα VI

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 21.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 21.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/5 21.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 642/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουλίου 2010 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια L 70/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα