ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,66

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 417.353,66"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,66 Ανάδειξη Χορηγητών τροφίμων και άλλων ειδών των οποίων οι τιμές έχουν απελευθερωθεί. Το ποσοστό της έκπτωσης στα εκατό θα υπολογίζεται στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή ΛΙΑΝΙΚΗΣ πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος του είδους, (προέλευση κλπ) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος θα αποτιμάται στην κατώτερη γενικά τιμή, από την οποία θα αφαιρείται η νόμιμη έκπτωση. (Θα ζητηθεί από τους φορείς προσδιορισμού της Μ.Τ.Λ. να καταγράφεται και η κατώτερη). Κριτήριο για την κατακύρωση θα αποτελέσει η μεγαλύτερη έκπτωση. Εάν τυχόν υπάρχει ή υπάρξει διατίμηση, η έκπτωση θα δίνεται επί της τιμής της διατίμησης. Τα τιμολόγια για να θεωρηθούν θα κατατίθενται στην Επιτροπή Προμηθειών μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα έκδοσής τους. Τα τιμολόγια των προμηθευτών θεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές μόνον εφόσον οι τιμές τους είναι σύμφωνες με τις μέσες τιμές της αγοράς που διαπιστώνονται από τις θεωρούσες υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις τιμών ανωτέρων των διαπιστουμένων μέσων η θεώρηση θα γίνεται μετά την έκδοση σχετικού πιστωτικού σημειώματος. Εάν οι προμηθευτές δεν εκδίδουν πιστωτικά σημειώματα τα τιμολόγια θα επιστρέφονται αθεώρητα. Μη αναγραφή λεπτομερών χαρακτηριστικών του προϊόντος στο τιμολόγιο με ευθύνη του εκδίδοντα, τότε η τιμή που θα λαμβάνεται υπ όψιν θα είναι η χαμηλοτέρα του είδους και θα αποφασίζει γι αυτό η Επιτροπή Προμηθειών.

2 Για κάθε προμήθεια και πριν να εξαχθεί το είδος από το κατάστημα ο χορηγητής θα εκδίδει αμέσως τιμολόγιο που θα συνοδεύει το εμπόρευμα και θα περιλαμβάνει: (1) το είδος και προέλευση, (2) την ποσότητα (3) την ποιότητα, (4) την τιμή μονάδας (5) τον αριθμό τιμολογίου με το οποίο ο χορηγητής αγόρασε το είδος, (6) αριθμό παρτίδας: κάθε αριθμός παρτίδας πρέπει να χρεώνεται ξεχωριστά και να παραδίδεται ξεχωριστά, ώστε η διαχείριση του είδους από το Νοσοκομείο να είναι απρόσκοπτη. Ρήτρα που τυχόν περιέχεται στην προσφορά για το ενιαίο και αδιαίρετης με την έννοια του αποκλεισμού της μερικής κατακυρώσεως δεν δεσμεύει την επιτροπή και θεωρείται ως μη γεγραμμένη. Παράδοση και παραλαβή Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του χορηγητή τελείως καθαρά και απολυμασμένα - η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να ζητά πιστοποιητικό απολύμανσης του αυτοκινήτου - και σύμφωνα με τις Υγειονομικές και άλλες σχετικές διατάξεις και θα πραγματοποιείται στο χώρο του Νοσοκομείου και σε πλάστιγγα μέσα στο κτίριό του. Η Επιτροπή Προμηθειών θα προτείνει πρόστιμα στο Δ.Σ. σύμφωνα με το Π.Δ. 394/96 ύστερα από σύνταξη πρακτικού παράβασης του Προμηθευτή από την τριμελή επιτροπή παραλαβής τροφίμων. Αμφισβήτηση της ζυγιστικής ικανότητας του ζυγού του Νοσοκομείου μπορεί και μόνο για την αμφισβητούμενη ζύγιση ο Προμηθευτής με ενέργειές του και δαπάνες του να προκαλέσει τον έλεγχο της ζυγιστικής ικανότητας της πλάστιγγας του Νοσοκομείου από την αρμόδια για τούτο Υπηρεσία της Δ/νσης Εμπορίου Νομού Αχαϊας.

3 Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται σε ώρα που θα ορίζει ο Δ/τής την 1 η κάθε μηνός. Την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα διενεργεί τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου. Τα μέλη της επιτροπής παραλαβής πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μόνιμοι υπάλληλοι και ένα από αυτά οπωσδήποτε Ιατρός, ή ισοδύναμης ειδικότητας για τα τρόφιμα π.χ. Τεχνολόγος τροφίμων, Χημικός, Βιολόγος κ.λ.π. Στην περίπτωση που δεν είναι αποδεδειγμένα δυνατή η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω, επαφίεται στην κρίση της Δ/νσης του Ιδρύματος να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό υπαλλήλους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές. Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, ποικιλίας, του τόπου προελεύσεως και κάθε άλλου διακριτικού γνωρίσματος των χορηγουμένων ειδών είναι αντικείμενο της Επιτροπής Παραλαβής. Η Επιτροπή αποφαίνεται για την παραλαβή ή απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών. Η Επιτροπή παραλαβής τροφίμων έχει το δικαίωμα να συντάσει πρόχειρο υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο θα κάνει μνεία για τυχόν έλλειψη χαρακτηριστικού στην περιγραφή του είδους στο τιμολόγιο. Αρα η τιμή πληρωμής θα είναι η χαμηλότερη και θα το υπογράφει ο Προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του και στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή προμηθειών. Σε περίπτωση ομόφωνης απορρίψεως ο χορηγητής υποχρεούται σε αντικατάσταση στερούμενος του δικαιώματος της διαιτησίας. Σε περίπτωση όμως απορρίψεως κατά πλειοψηφία, επιλαμβάνεται του ζητήματος ο Δ/ντής του Ιδρύματος, η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική για τον χορηγητή. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει αμέσως και με έξοδά του, φοροτεχνικά έγγραφά του, όπως δελτίο επιστροφής τροφίμου το οποίο θα αντικαθίσταται από πιστωτικό τιμολόγιο και τα απορριφθέντα είδη, χωρίς καμία αξίωση αποζημιώσεως έναντι του Δημοσίου ή του Ιδρύματος για την αιτία αυτή. Κατά την παράδοση πρέπει να είναι παρών ο χορηγητής είτε ο ίδιος είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο το οποίο θα είναι ενήλικας και εγγράμματος και την ιδιότητά του αυτή θα πρέπει εγγράφως να γνωστοποιήσει ο χορηγητής στο Ίδρυμα.

4 Τόσον ο χορηγητής όσο και ο αντιπρόσωπός του είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή πρακτικά των δειγματοληψιών που τυχόν έχουν γίνει και τα πρακτικά των παραβάσεων. Σε περίπτωση αρνήσεως του χορηγητή ή του αντιπροσώπου του να υπογράψει τα πρωτόκολλα και τα πρακτικά των δειγματοληψιών και των παραβάσεων πρέπει να γίνεται σε αυτά ρητή μνεία για την άρνησή τους και για κάθε παράβαση του χορηγητή χωρίς εξαίρεση και οπωσδήποτε θα συντάσσεται αμέσως από την Επιτροπή πρακτικό με το οποίο θα πιστοποιείται η παράβαση. Ο εκπρόσωπος του χορηγητή τον αναπληρώνει πλήρως κατά την παράδοση και παραλαβή των τροφίμων και υποχρεούται σε όλες ανεξαιρέτως τις κατά νόμων ενέργειες και υποχρεώσεις του χορηγητή. Στο πρακτικό θα σημειώνεται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παραβάσεως, το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο στοιχείο που η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο. Πρέπει επίσης αμέσως με την ολοκλήρωση της παραλαβής ή απορρίψεως του είδους, να καλείται ο χορηγητής ή ο αντιπρόσωπος αυτού να διατυπώσει τις τυχόν αντιρρήσεις του οι οποίες και θα καταχωρηθούν στο πρακτικό της Επιτροπής που μπορεί να αναγράψει και τις δικές της αντιπαρατηρήσεις. Η μη τήρηση τυχόν των ανωτέρω διατυπώσεων από την Επιτροπή Παραλαβής θα έχει σαν συνέπεια την απαλλαγή του χορηγητή για τυπικούς λόγους χωρίς περαιτέρω εξέταση της ουσίας της παραβάσεως. Η μη αναγραφή από την Επιτροπή Παραλαβής αντιπαρατηρήσεων στις παρατηρήσεις του χορηγητή που έχουν αναγραφεί στο πρακτικό παραβάσεως, δημιουργεί τεκμήριο ότι οι παρατηρήσεις του χορηγητή είναι αληθινές. Επίσης η μη υπογραφή από τον χορηγητή του πρακτικού παραβάσεως αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία για την επιβολή ποινής εις βάρος του. Ο χορηγητής οφείλει απαραιτήτως να δίνει στα προσκομιζόμενα είδη ακριβείς χαρακτηρισμούς της κατηγορίας, ποικιλίας, είδους και προελεύσεως, τους οποίους αφού ελέγξει η Επιτροπή Παραλαβής, βάσει του δελτίου παραγγελίας,

5 θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και ύστερα από αυτά θα υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής ή το πρακτικό απορρίψεως. Δειγματοληψία Για την διαπίστωση της ποιότητας των ειδών που χορηγούνται στα Ιδρύματα, η Επιτροπή Παραλαβής όπου έχει υπόνοια για προϊόν μη κανονικό οφείλει να προβαίνει παρουσία του χορηγητή στη λήψη δειγμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις δειγματοληψίες στον κώδικα τροφίμων και την ισχύουσα νομοθεσία πού θα αντιπροσωπεύει όλη την ποσότητα και θα το στέλνει για εξέταση ανάλογα με τον προορισμό του: α). Στην Δ/νση χημικών υπηρεσιών αν θα πρόκειται για χημική ανάλυση ή εξέταση. Για μακροσκοπική εξέταση άρτου τα δείγματα θα αποστέλλονται στην επιτροπή εξετάσεως άρτου που συστήθηκε για το σκοπό αυτό και θα αποτελείται από Χημικό ή Τεχνολόγο τροφίμων, μάγειρα βάρδιας και εκπρόσωπο της Συντεχνίας των Αρτοποιών, μέλος το οποίο θα ορίζεται με ενέργειες του Προμηθευτή και θα φέρει την αντίστοιχη εξουσιοδότηση από τη Συντεχνία. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ήθελε ορισθεί εγκαίρως εκπρόσωπος της Συντεχνίας των Αρτοποιών θα ισχύει η γνώμη της Επιτροπής παραλαβής τροφίμων. η οποία αν κρίνει σκόπιμο, θα τα στέλνει στο Χημείο για ανάλυση. β). Στον Κτηνιατρικό Μικροβιολογικό Σταθμό Διαγνώσεως και Ερεύνης Πατρών αν απαιτείται μικροβιολογική και βακτηριολογική εξέταση ειδών Ζωικής προελεύσεως. Ο χορηγητής, έχει το δικα;ίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή Παραλαβής να διενεργήσει δειγματοληψία και αποστολή του δείγματος με την ανωτέρω διαδικασία. γ). Για διαφορές στα λαχανικά και φρούτα θα επιλαμβάνεται και θα αποφασίζει εμπειρογνώμονας ο οποίος αν είναι δυνατόν θα είναι γεωπόνος της Δ/νσης Γεωργίας ή εν αδυναμία ορισμού τοιούτου το Δ.Σ. του Νοσοκομείου θα ορίζει αρμόδιο για την επίλυση αυτών των θεμάτων.

6 Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τον χορηγητή και θα οφείλει να προσφέρει ισόποσο προϊόν Με το δείγμα ή να εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για τη ποσότητα. Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης (καθώς και η μεταφορά) θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χορηγητή. Τα έξοδα που θα βαρύνουν τον χορηγητή θα τα εκπίπτει το Ίδρυμα από το λαβείν του παραδίδοντος το σχετικό γραμμάτιο ή απόδειξη εισπράξεως. Κάθε προμηθευτής θα καταθέσει αντίγραφο πιστοποιητικού εφαρμογής συστήματος διασφάλισης της Υγιεινής των τροφίμων (HACCP), ή βεβαίωση αρμόδιου φορέα ότι απαλλάσεται από την εφαρμογή του, ή υπεύθυνη Δήλωση ότι εφαρμόζει τις αρχές του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000/2005. Το πιστοποιητικό θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος της περιόδου της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά τον διαγωνισμό. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χωρα καταγωγης του τελικου προσφερομενου ειδους,κατά το αρθρο 18 παρ.1 του π.δ 118/2007 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.492,199 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΩΝ Φρυγανιά σε συσκευασία flow pack των 2 τεμαχίων. Συνολικό βάρος συσκευασίας περίπου 16 γρ. +/-3 γρ. Συστατικά: Άλευρο σίτου, υδρογονομένα φυτικά έλαια, μαγιά, ζάχαρι, αλάτι. Να είναι σύμφωνες με το άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και όλων των σχετικών άρθρων του, καθώς και με κάθε άλλη διάταξη που θα εκδοθεί μέχρι την παράδοση του είδους από τον χορηγητή. Ο Προμηθευτής υποχρεούται: Α) Να παραδίδει την αιτουμένη ποσότητα την ημέρα που αναγράφει η παραγγελία και την ώρα που θα ορισθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διατροφής του Νοσοκομείου. Β) Να συνοδεύει την ποσότητα τιμολόγιο-δελτίο αποστολής. Γ) Σε περίπτωση απόρριψης της ποσότητας όλης ή μερικής από την επιτροπή παραλαβής τροφίμων να παραλαμβάνει με δικά του έξοδα και παραστατικά την ποσότητα και να την αντικαθιστά με ίση ποσότητα στον χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής τροφίμων.

7 Δ) Εάν δεν παρίσταται ο προμηθευτής στην παράδοση υποχρεούται να ορίσει γραπτώς τον αντιπρόσωπό του ο οποίος θα παρίσταται και θα τον αντικαθιστά σε όλα τα θέματα. Να δοθεί τιμή ανά τεμάχιο ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεμάχια ΕΙΔΟΣ ΑΡΤΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ & ΑΡΤΙΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 21331,51. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο άρτος πρέπει να παρασκευάζεται από αλεύρι του τύπου που ζητά η παραγγελία, σε σχήμα φραντζόλας, να είναι καλά ζυμωμένος και κανονικά (ομοιόμορφα) ψημένος στην κόρα και στην ψύχα, με φλόγωμα (κόρα) κανονικά σε όλη την επιφάνεια του (όχι σκληρή κόρα) και να έχει παρασκευαστεί το περισσότερο πριν από τέσσερες (4) ώρες και λιγότερο πριν από (2) ώρες για να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. Γενικά να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και των Υγειονομικών και Αγορανομικών διατάξεων. Το ψήσιμο πρέπει να είναι αποδεκτό την ώρα της παράδοσης, διαφορετικά θα συγκαλείται η επιτροπή εξετάσεως άρτου για την ίδια παρτίδα και θα είναι σε ετοιμότητα για τις επόμενες παραλαβές. Η Θερμοκρασία παραλαβής (το κέντρο της φραντζόλας) θα είναι ίση με την του περιβάλλοντος. Τα δοχείο μεταφοράς θα είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα. Σε περίπτωση συσκευασίας του ψωμιού και των άλλων προϊόντων σε υλικό κατάλληλο για τρόφιμα, θα επικολλά ο χορηγητής: α)στοιχεία της εταιρείας, β)ημερομηνία παραγωγής, γ) ημερομηνία λήξεως όταν απαιτείται. Το ψωμί σικάλεως σε σχήμα φραντζόλας, αναλόγως παραγγελίας. Το ψωμί tost θα είναι σε συσκευασία από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα και θα φέρουν στοιχεία παραγωγού, σύνθεσης, ημερομηνία λήξης διατηρησιμότητας και τρόπο συντήρησης (π.χ. διατηρείται σε ψυγείο). Τα αρτίδια θα είναι σε τεμάχια, σχήματος: Ι) στρογγυλού, βάρους γραμ., καλά ψημένα, καλά διογκωμένα, χωρίς μειονεκτήματα χρώματος, οσμής και γεύσεως. ΙΙ) μακρόστενου (σάντουϊτς), βάρους γραμ., με τα λοιπά χαρακτηριστικά του στρογγυλού.

8 Ο άρτος αρτοκλασίας θα έχει τις κάτωθι προδιαγραφές: Α) Άρτος Αρτοκλασίας καρβέλι Κατηγορία: ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1)ΣΧΗΜΑ: Να είναι καρβέλι στρογγυλό κατάλληλο για αρτοκλασία. 2)ΒΑΡΟΣ: Να έχει βάρος κατά την παράδοση 2 κιλά. 3)ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι καλά ψημένος. Στο φλόγωμα(κόρα) να έχει προστεθεί ζάχαρη άχνη σε ικανοποιητική στρώση. 4)ΨΗΣΙΜΟ: Να έχει ψηθεί 4-6 ώρες πρίν την παράδοση ώστε η θερμοκρασία του να είναι ίση με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 5) ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Η συνταγή της παρασκευής θα είναι από τα εξής είδη: Αλεύρι πολυτελείας και σούπερ Μαγιά ή προζύμι, Κούλιανδρο και Μαχλέπι και Γλυκάνασο, Αλάτι, Φυτικά έλαια, Ζάχαρη άχνη. 6)ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να είναι τοποθετημένος σε χάρτινους δίσκους που να στοιβάζονται μεταξύ τους ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Όταν είναι σε χάρτινο δίσκο συσκευασμένο, να έχει τοποθετηθεί στρώση από χαρτί περιτυλίγματος ψωμιού. 2) Να επικολληθεί καρτελλάκι με τα εξής στοιχεία: α) Είδος, β) βάρος, γ) ημερομηνία και ώρα παρασκευής, δ) συστατικά, ε) εργοστάσιο ή εργαστήριο παραγωγής. Β) Άρτος Αρτοκλασίας φακελλάκι - μερίδα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) ΣΧΗΜΑ: Να είναι συσκευασμένος σε φακελάκι-μερίδα. 2) ΒΑΡΟΣ: Να έχει βάρος κατά την παράδοση γραμ,, ανάλογα με την προσφορά της επιχείρησης.(μειοδότης θα θεωρείται όποιος έχει χαμηλότερη τιμή σε συσκευασία 40 γραμ. 3) ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι καλά ψημένος. Στο φλόγωμα (κόρα) να έχει προστεθεί ζάχαρη άχνη σε ικανοποιητική στρώση και να μην έχει απομακρυνθεί μετά την συσκευασία του σε φακελάκι. 4) ΨΗΣΙΜΟ: Να έχει ψηθεί τόσες ώρες πρίν την παράδοση ώστε η θερμοκρασία του να είναι ίση με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 5) ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Η συνταγή της παρασκευής θα είναι από τα εξής είδη: Αλεύρι πολυτελείας και σούπερ / Μαγιά ή προζύμι, Κούλιανδρο και Μαχλέπι και Γλυκάνισο, Αλάτι, Φυτικά έλαια, Ζάχαρη άχνη. 6) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να είναι τοποθετημένος σε φακελλάκι με βάρος όπως ζητείται πιο πάνω. Το υλικό συσκευασίας να είναι κατάλληλο για τρόφιμα διαφανές και το φακελλάκι κλειστό. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Να είναι τοποθετημένα τα φάκελλα σε χάρτινο δίσκο ή χαρτοκιβώτιο μιας ή περισσοτέρων στρώσεων με ίσο αριθμό τεμαχίων / στρώση και δίσκο ή κιβώτιο. 2) Να επικολληθεί καρτελλάκι σε κάθε φακελλάκι και σε κάθε δίσκο ή χαρτοκιβώτιο με τα εξής στοιχεία: α) Είδος, β) βάρος, γ) ημερομηνία και ώρα παρασκευής, δ) συστατικά, ε) Εργοστάσιο ή εργαστήριο παραγωγής. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Από την ποσότητα του άρτου που φέρνει ο προμηθευτής για να παραδώσει στο Νοσοκομείο μέσα σε κάνιστρα ή άλλα δοχεία παίρνουμε πέντε (5) φραντζόλες που να έχουν αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τις φραντζόλες τις κόβουμε κάθετα στη μέση και τα δύο

9 κομμάτια τα βάζουμε δίπλα το ένα στο άλλο χωρίς να τα αναμίξουμε. Υστερα το μισό κομμάτι από κάθε άρτο το πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια για να ελέγξουμε και να διαπιστώσουμε την κανονική διόγκωση και έψησή του. Επίσης το μυρίζουμε γιατί στην περίπτωση που δεν έχει ψηθεί καλά υπάρχει οσμή ζυμαριού και στη συνέχεια εξετάζουμε το χρώμα του φλογώματος (κόρας), την ψύχα, την μορφή πόρων (κυψελών), της ψύχας και τη γεύση. Αν από τις παραπάνω εξετάσεις διαπιστωθεί ότι ο εξεταζόμενος άρτος είναι κανονικός δεν προβαίνουμε σε καμμία άλλη ενέργεια. Αν όμως κριθεί ότι ο άρτος αυτός παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα στο ψήσιμο, ή στο παρασκεύασμά του κ.λ.π προβαίνουμε σε δειγματοληψία και στέλνουμε το δείγμα στη Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών (Παράρτημα Γ.Χ.Κ.) Για τη δειγματοληψία αυτή γίνονται οι εξής ενέργειες: Από τα μισά κομμάτια του άρτου που έχουμε κόψει όπως κάναμε στην αρχή παίρνουμε φέτες πάχους 3-5 εκατοστά περίπου από τις φραντζόλες που είχαμε τεμαχίσει στα δύο, τα πέντε αυτά τεμάχια (φέτες) τις βάζουμε την μία δίπλα στην άλλη και χωρίς να τις πιέσουμε τις τυλίγουμε σε αδιάβροχο χαρτί, τις δένουμε σταυρωτά με σπάγγο λίγο σφιγμένο. Στις άκρες του σπάγγου βάζουμε καρτέλα στην οποία αναγράφουμε την αρχή που στέλνει το δείγμα, τον αριθμό του δείγματος, την ποσότητα του άρτου από την οποία έγινε η δειγματοληψία, την ημερομηνία που πάρθηκε το δείγμα και υπογράφεται από εκείνους που έκαναν την δειγματοληψία. Το πακέτο αυτό που κάναμε αποτελεί το δείγμα του άρτου (ένα δείγμα) σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις λοιπές ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις (κατ έφεση εξέταση Β δείγματος δεν διενεργείται ). Στη συνέχεια γίνεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του δείγματος (ο ίδιος της καρτέλλας ) η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο αυτών που δειγμάτισαν και η Υπηρεσία στην οποία ανήκουν, η ποσότητα του άρτου σε κιλά από την οποία πάρθηκε δείγμα (όπως η καρτέλλα), ο τύπος του άρτου και στο τέλος υπογράφεται από αυτούς που έκαναν την δειγματοληψία. Δείγματα άρτου η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να αποστείλει και στην επιτροπή εξετάσεως άρτου (που συστήθηκε) στο Νοσοκομείο, η οποία αν κρίνει σκόπιμα θα τα στέλνει στο Γ.Χ.Κ. για ανάλυση. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 63994,53. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα χορηγούμενα Οπωροκηπευτικά πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας ήτοι της εποχής φρέσκα, πρώτης ποιότητος, σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου στη Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών, για το Νοσοκομείο μας πλην των φρούτων τα οποία θα διαλέγονται. Θα είναι σε συσκευασίες καθαρές και με ετικέτα τα τυποποιημένα με τα απαραίτητα στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα.

10 Φρούτα που διαλέγονται νοούνται τα πρώτης και εξαιρετικής ποιότητος που περιέχονται στα κιβώτια (καφάσια) πρώτης ποιότητος όπως αυτά χαρακτηρίζονται στη Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών. (Χωρίς στοιχεία καρτέλλα και τυποποίηση δε θα θεωρούνται Α ποιότητας). Απαγορεύεται απολύτως η χορήγηση Οπωροκηπευτικών ποιότητος κατωτέρας της πρώτης εκτός από τις εξής δύο περιπτώσεις: 1)Τομάτας φαγητού και 2) φρούτων που προορίζονται για παρασκευή κομποστών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις μόνο το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητά από το χορηγό την χορήγηση ντομάτας ή φρούτων δευτέρας ποιότητας ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς το χορηγητή τους, πρέπει όμως να αναγράφονται ρητώς στα πρωτόκολλα παραλαβής ότι οι παραληφθείσες ντομάτες και τα φρούτα είναι δευτέρας ποιότητος και ότι αυτή η χορήγηση έγινε ύστερα από παραγγελία του Νοσοκομείου. Ο χορηγητής σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να προβεί σε δική του πρωτοβουλία στην χορήγηση ειδών ποιότητας κατώτερης της πρώτης έστω και αν το Νοσοκομείο αποδέχεται εκ των υστέρων τη χορήγηση αυτή. Προϋποθέτει σύνταξη πρωτοκόλλου ή πρακτικού παράβασης. Απαγορεύεται η χορήγηση άγουρων ειδών. Οι πατάτες, τα κρεμμύδια και άλλα είδη θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και χωρίς αλλοιώσεις που προέρχονται από κακή συντήρηση αυτών. Γίνεται δεκτή ανοχή για τις πατάτες με μικρό μέγεθος τουλάχιστον μεγάλου καρυδιού σε ποσοστά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη ποσότητα. (Μεγάλη διάμετρος 4 εκατ., μικρή διάμετρος 3 εκατ.) Τα πορτοκάλια που προμηθεύει ο χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας (κοινά-σαγκουίνια-τύπου Γιάφας-Μέρλιν κ.λ.π) πρέπει να είναι α) χωρίς πρασινίσματα σε όλη την επιφάνεια, β) να μην έχουν χονδρές φλούδες γ) να μην έχουν σάρκα αφυδατωμένη και μάλιστα από παγετό, να είναι υγιεινής καταστάσεως καλής, απαγορευμένης της παρουσίας κοκκοειδών, ακάρεων, σύψεως και κερατίτιδος. Ειδικώς τα πορτοκάλια να μην είναι αποθηκευμένα μέσα σε ψυγεία (ρητή οδηγία) και να μην παρουσιάζουν φλούδα με φελώδες επίστρωμα περισσότερο από το τέταρτο (1/4) της όλης επιφανείας τους. Τα μήλα πρέπει να είναι EXTRA ποιότητος, διαμέτρου 70 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας. Να μην έχουν στην επιφάνεια ή στη σάρκα τους αποχρώσεις και υφή ύποπτη για ασθένεια ή κακή παραγωγή ή κακή συντήρηση (ομοιόμορφη). Τα αχλάδια πρέπει να είναι Α και EXTRA ποιότητος, διαμέτρου 55 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας.

11 Τα διάφορα άλλα είδη οπωροκηπευτικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου στο μέγεθος και την προέλευση. Τα είδη θα παραδίδονται σε οποιαδήποτε ποσότητα θα ορίζει το Νοσοκομείο. Τρείς μέρες προ της ενάρξεως κάθε εβδομάδα θα παραδίνεται στο χορηγητή πρόγραμμα των αναγκών του Ιδρύματος για ολόκληρη την εβδομάδα που θα γράφει τα είδη των οπωροκηπευτικών που έχει ανάγκη για κάθε μέρα της εβδομάδας και τις ποσότητες περίπου χωρίς να ορίζει τις ποικιλίες και την προέλευση αυτών όταν ζητηθεί από τον χορηγητή. Όταν δεν υπάρχει πιθανότητα να τροποποιηθούν αυτά τα αναλυτικά στοιχεία κατά την οριστική παραγγελία όπως κατωτέρω μπορεί το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αυτά τα στοιχεία. Την προηγούμενη ημέρα ή δύο ημέρες νωρίτερα όταν μεσολαβεί αργία που θα είναι να φέρει ο χορηγητής στο Νοσοκομείο τα Οπωροκηπευτικά και που με την ανωτέρω προγραμματισμένη παραγγελία του, όρισε το Νοσοκομείο, θα γίνει έγγραφο εντολή με την οποία θα προσδιορίζει πια την ποσότητα, την ποικιλία και την προέλευση των ειδών των Οπωροκηπευτικών που έχει ανάγκη το Ιδρυμα. Επίσης σε αυτήν την έγγραφο εντολή θα καθορίζεται εναλλακτικώς και άλλη προέλευση του ίδιου είδους ή και άλλου είδους το οποίο θα προσκομίζει ο χορηγητής σε περίπτωση που δεν υπάρχει το πρώτο είδος της εντολής. Ο χορηγητής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση για ένα είδος που παραγγέλθηκε εκτός αν ειδοποίησε μέχρι της 8 ης πρωινής της ημέρας της προσκομίσεως το Νοσοκομείο ότι δεν υπάρχει το είδος αυτό στην αγορά του χονδρικού Εμπορίου και φέρει γι αυτό σχετική βεβαίωση από τη Δ/νση Εμπορίου, εάν χορηγείται τέτοια βεβαίωση, γιατί όπως είναι γνωστό χορηγητές προμηθεύονται τα προσκομιζόμενα είδη από το χονδρικό Εμπόριο (Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών). ΕΙΔΟΣ ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,11. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα πουλερικά πρέπει να είναι τύπου 65% όπως ορίζεται με την 14/89 Α.Δ του Υπ. Εμπορίου, χωρίς πόδια, απεντερωμένα, χωρίς κεφάλια, συκώτι, στομάχι και καρδιά, καλά ανεπτυγμένα,

12 και πολύ καλά αποστειρωμένα, να μην έχουν σφαγεί λόγω αρρώστιας ή ατυχήματος, να έχουν υποστεί πλήρη αφαίμαξη και τέλεια μαδημένα, να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως καλά συντηρημένα. Όλα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητος, ένσαρκα, τρυφερά, με δέρμα μαλακό, λείο, λευκό ή υποκίτρινο, να έχουν σφαγεί την προηγούμενη της παράδοσης και γενικά να πληρούν τους όρους των κειμένων υγειονομικών, κτηνιατρικών και αγορανομικών διατάξεων και του Κωδ. Τροφίμων και ποτών. Το βάρος των κοτόπουλων να κυμαίνεται μεταξύ 1200 και 1300 γραμμάρια. Θα είναι σε <τελάρα χάρτινα μιας χρήσης εναλλακτικά σε πλαστικά τα οποία θα είναι καθαρά τελείως > σκεπασμένα με διαφανές υλικό κατάλληλο για τρόφιμα, θα συνοδεύονται από έγγραφο του πτηνοσφαγείου και του κτηνιάτρου του για την ημερομηνία (σφαγής) που αντιστοιχεί σε κάθε ημερομηνία λήξης. ΕΙΔΟΣ Α)ΚΡΕΑΣ- ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ- ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΑ Β)ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Α)12.056,94 Β)16.694,23 ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ.. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα προμηθευόμενα κρέατα, κιμάς και λαχανικά θα είναι απολύτως κατάλληλα, θα πληρούν τους όρους της κειμένης νομοθεσίας περί κατεψυγμένου κρέατος, κιμά και λαχανικών, θα παραδίνονται τα μεν βοδινά και μοσχάρια σε τεμάχια συσκευασμένα ανά μέρος του ζώου, επίσης και τα χωρίς κόκκαλα κρέατα (μπάλες) τα δε άσπρα κρέατα (πρόβεια-ζυγούρια-αρνιά) ολόκληρα εφόσον η ποσότητα που ζητάει το Νοσοκομείο καλύπτει το βάρος ενός σφαγείου, ή μέρος όπως ορίζεται στην παραγγελία του Ιδρύματος. Τα είδη των χορηγουμένων κατεψυγμένων κρεάτων και κιμά θα είναι όλα εκείνα που πωλούνται στην αγορά είδη κατεψυγμένων κρεάτων ήτοι αρνιά, πρόβατα, βοδινά κ.λ.π με κόκκαλα ή χωρίς κόκκαλα ανάλογα με την παραγγελία του Νοσοκομείου. Να φέρουν με ευθύνη του Συσκευαστή και του Χορηγητή ετικέτες στα Ελληνικά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Τα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένων κρεάτων πρέπει να έχουν βγεί πρόσφατα από τα ψυγεία υψηλής καταψύξεως και τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόμενα για τη διατήρηση του κατεψυγμένου κρέατος, (όχι πριν μια ώρα από την παραλαβή). Ο κιμάς θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο συσκευασμένος σε πακέτα έτσι που να γίνεται εύκολη η εξακρίβωση της ποσότητας από τις ενδείξεις των εξωτερικών περιτυλιγμάτων του είδους για κάθε ποσότητα που παραλαμβάνεται κάθε φορά. Ο χορηγητής που θα προμηθεύει

13 κατεψυγμένα κρέατα που παράγγειλε το Νοσοκομείο, οφείλει να δίνει σαφείς χαρακτηρισμούς, να τα φέρνει τυλιγμένα σε συσκευασίες όπως συνηθίζεται στο Εμπόριο και να έχουν τις πινακίδες πάνω για να μπορεί η Επιτροπή παραλαβής του Ιδρύματος να κάνει έλεγχο για το είδος και την κατηγορία του κρέατος και στα Ελληνικά. Οι πινακίδες αυτές όπως είναι γνωστό έχουν ξενόγλωσσες ενδείξεις ήτοι προκειμένου περί προβάτου EWE, ζυγουριού WETHERS, αρνιού AMB και SPRING LAMP, βοδινού VACUNA ή BEEF ή CCW, μοσχαριού GALVE TERNERO χωρίς κόκκαλα βοδινού ή προβάτου (μπάλλα) OVINA κ.λ.π Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα παραδίδονται συσκευασμένα κατά την παραγγελία του Ιδρύματος. Τα χορηγούμενα ψάρια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και υγιεινής καταστάσεως, κάθε είδους κατά την παραγγελία του Νοσοκομείου και να είναι συντηρημένα μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους σε θερμοκρασία 18 0 C και κάτω και σύμφωνα προς τις Υγιειονομικές Αγορανομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις και του ΚΤ και ποτών καθώς και άλλες σχετικές διατάξεις. Η θερμοκρασία κατά την παράδοση να μην έχει ανέβει πάνω από 16 0 για τα κρέατα, λαχανικά και πάνω από 18 0 για τα ψάρια, η οποία θα μετράται με θερμόμετρο της επιτροπής παραλαβής ακίδας ή άλλο κατάλληλο. Εφόσον δίνεται παραγγελία προς τον χορηγητή για την προσκόμιση τεμαχισμένων ψαριών και δεν διαθέτει τέτοια τεμαχισμένα, ο προμηθευτής προβαίνει στον τεμαχισμό όπως συνηθίζεται στο Εμπόριο. ΕΙΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ -ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,04. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κρέας φρέσκο κάθε είδους απολύτως κατάλληλο που θα πληρεί τους όρους της κείμενης Νομοθεσίας περί των φρέσκων κρεάτων. Ειδικά και επιπλέον το βόειο και μοσχαρίσιο κρέας φρέσκο, συσκευασμένο ή μη, να φέρει πινακίδες που επιβάλλει το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμ. πρωτ / , μέχρις ότου εκδοθεί νεότερο ή ακυρωθεί ή τροποποιηθεί. Οι ετικέτες πρέπει να είναι μεταφρασμένες στα Ελληνικά, ενώ ο κωδικός του ζώου ή της ομάδας των ζώων πρέπει να αναγράφεται και στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα (τιμολόγια, δελτία αποστολής). Ειδικότερα, Ελληνικό βόειο-μοσχαρίσιο κρέας είναι μόνο το κρέας το οποίο προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα.

14 Το εκτός του Ελληνικού, βόειο-μοσχαρίσιο κρέας, φέρει την ετικέτα Νο2 όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται η χώρα γέννησης του ζώου και οι χώρες εκτροφής του. Α. Το Βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα συνοδεύεται από την ετικέτα Νο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΚΩΔ. ΖΩΟΥ: ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΔ. ΣΦΑΓΕΙΟΥ: ΑΡΙΘΜ. ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΟΥ: ΗΜΕΡ. ΣΦΑΓΗΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΟΥ: (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΙΑΠΛ./ΒΑΘ. ΠΑΧΥΝ.) ΒΑΡΟΣ: Β. Το Βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα που γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας συνοδεύεται από την ετικέτα Νο 2 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΚΩΔ. ΖΩΟΥ: ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ: ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ: ΚΩΔ. ΣΦΑΓΕΙΟΥ: ΑΡΙΘΜ. ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΟΥ:

15 ΗΜΕΡ. ΣΦΑΓΗΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΟΥ: (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΙΑΠΛ./ΒΑΘ. ΠΑΧΥΝ.) ΒΑΡΟΣ: Χωρίς την τήρηση του ανωτέρω θα επιστρέφεται το προϊόν με αντίστοιχο πρακτικό παράβασης με όλες τις συνέπειες. Προφανώς πινακίδες παρόμοιες σε Αγγλικά ή άλλη γλώσσα θα προσαρμόζονται στην ανωτέρω οδηγία. Το κρέας αυτό πρέπει να είναι φρεσκότατο, χωρίς εντόσθια και κεφάλια μπούτια ή μπροστινά σύμφωνα με την παραγγελία του Ιδρύματος ολόκληρα ή τεμαχισμένα χωρίς υπερβολικά αποθέματα λίπους και αρίστης ποιότητας. Προκειμένου να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ποιότητας του κιμά εφόσον παραστεί ανάγκη η άλεση του θα γίνεται παρουσία της επιτροπής που παραλαμβάνει κάθε φορά τον κιμά. Η ημερομηνία λήξης των συσκευασιών κρέατος και γαλοπούλας να είναι δέκα ημέρες τουλάχιστον μετά την ημερομηνία παράδοσης. ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,57. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των κείμενων υγειονομικών, αγορανομικών διατάξεων και του Κωδ. τροφίμων και ποτών. Πακέτα τυριών που στερούνται την επωνυμία κ.λ.π. χαρακτηριστικά του προϊόντος να τίθενται επί της συσκευασίας από τον προμηθευτή με ευθύνη του. Επιτρέπεται η χορήγηση ειδών κατωτέρας ποιότητας εφόσον παραγγελθούν ειδικώς από το Νοσοκομείο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα αναγράφεται ρητώς επί των πρωτοκόλλων παραλαβής από το χορηγητή η κατωτερότητα της ποιότητας των ειδών καθώς και ότι η χορήγηση αυτή έγινε κατόπιν ειδικής παραγγελίας του Νοσοκομείου μας. Τα τυριά θα παραδίδονται σε φέτες των 30,40,45,60 γραμ. ή σε βάρος άκοπο, όταν χρειαστεί το Νοσοκομείο. Θα παραδίδεται μαζί με τις ποσότητες και το αντίστοιχο περιτύλιγμα για

16 ταυτοποίηση της ποικιλίας. Θα συσκευάζονται κατά προτίμηση σε διαφανές υλικό κατάλληλο για τρόφιμα και κάθε πακέτο θα φέρει ετικέτα με τα στοιχεία του αρχικού πακέτου πλην βάρους, με ευθύνη του χορηγητή. Τα ανακατεργασμένα τυράκια θα είναι πακέτο των 8 τεμαχίων και θα έχουν λιποπεριεκτικότητα αναλόγως των αναγκών ( χαμηλά λιπαρά ή πλήρη σε λιπαρά τυράκια). Η ημερομηνία λήξης θα είναι πλέον του ενός μηνός μετά την παράδοση των εμπορευμάτων. Η θερμοκρασία παράδοσης των τυροκομικών θα ελέγχεται κατά την παράδοση, ώστε να μην παρεκλίνει από τα οριζόμενα από τους οδηγούς ορθής πρακτικής (HACCP) ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των κειμένων υγειονομικών, αγορανομικών διατάξεων και του Κωδ. Τροφίμων και ποτών. Επιτρέπεται η χορήγηση ειδών κατωτέρας ποιότητας εφόσον παραγγελθούν ειδικώς από το Νοσοκομείο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα αναγράφεται ρητώς επί των πρωτοκόλλων παραλαβής από το χορηγητή η κατωτερότητα της ποιότητας των ειδών καθώς και ότι η χορήγηση αυτή έγινε κατόπιν ειδικής παραγγελίας του Νοσοκομείου μας. Το λάδι πρέπει να είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με άμεμπτη γεύση και οξύτητα όχι ανώτερη του 0,7% και σύμφωνα με την παραγγελία και προτίμηση του Νοσοκομείου. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ Α)ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ Β) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ Α) ,140 Β) ,68.. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο χορηγητής υποχρεούται να δηλώνει κάθε φορά κάθε αλλαγή ως προς το εργαστήριο ή εργοστάσιο του και η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο στην περίπτωση που το εργοστάσιο ή το εργαστήριό του δεν πληρεί τους κατά νόμο υγειονομικούς όρους, τους οποίους πρέπει να αποδείξει ότι τηρεί με πρόσφατη έκθεση του Ε.Φ.Ε.Τ. ή ισοδύναμου διαπιστωμένου φορέα αναγνωρισμένου από την Πολιτεία.

17 Το γάλα και η γιαούρτη θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα τροφίμων και ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές, κτηνιατρικές, αγορανομικές κ.λ.π. διατάξεις. Εάν ο υποψήφιος προμηθευτής δεν προτίθεται να προσφέρει δικό του προϊόν που εμπορεύεται, οφείλει να καταθέσει γραπτή συμφωνία για τα προϊόντα (περιγραφήσυσκευασία-όνομα-βάρος-συμφωνηθείσες ποσότητες), επίσης και εναλλακτική λύση γραπτή σε περίπτωση προβλήματος με τον α χορηγητή του, διαφορετικά θα κηρύσεται έκπτωτος εάν ένα είδος δεν έχει την δυνατότητα να το προσφέρει υπαιτιότητά του σε αποθέματα και είδος με τις συνέπειες της κακής εκτέλεσης των συμβάσεων. Θερμοκρασία κατά την ώρα της παράδοσης και του μεταφορικού μέσου και του προϊόντος θα λαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής των τροφίμων. Για το λόγο αυτό ο χορηγητής θα φέρει επί πλέον δύο συσκευασίες χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου από κάθε προϊόν, για να γίνεται η μέτρηση με υδραργυρικό ή ψηφιακό θερμόμετρο του Νοσοκομείου. Ημερομηνία παστερίωσης για το γάλα θα είναι της ημέρας σε προϊόντα τοπικά και της προηγούμενης σε προϊόντα από άλλη περιοχή. Ρυπασμένες (λερωμένες ) συσκευασίες από οποιαδήποτε αιτία θα επιβάλλουν απόρριψη του είδους και σύνταξη πρακτικού κακής μεταχείρησης του προϊόντος. Δεν αποκλείεται και η δυνατότητα από το Νοσοκομείο να κάνει test με γρήγορο τρόπο για την υγιεινή του περιεχομένου και της συσκευασίας. Τα γιαούρτια πρέπει να είναι σε συσκευασία ατομική και θα μετράται η θερμοκρασία παράδοσης και του οχήματος και του προϊόντος, ώστε να είναι σύμφωνες με τις αρχές HACCP. Οι συσκευασίες που θα καταστρέφονται κατά την μέτρηση θερμοκρασίας ή μακροσκοπικό έλεγχο θα χρεώνονται ως εξής: μέχρι πέντε κεσσέδες κάθε παράδοσης του είδους στον χορηγητή, πέραν των πέντε κεσσέδων στο Νοσοκομείο. Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι ολόκληρη, ευανάγνωστη, (άλλως θα ακολουθεί επιστροφή του είδους και πρακτικό) και θα βρίσκεται 10 ημέρες από την ημέρα παράδοσης, εκτός εάν το είδος που ζητά το Νοσοκομείο είναι τέτοιο που έχει μικρή διάρκεια ζωής (π.χ. 5 ημέρες), οπότε θα παραδίδεται την επόμενη της πρώτης ημέρας της διατηρησιμότητας. Ρυπασμένες συσκευασίες θα αποκλείονται της παραλαβής, επίσης όχι καλά κλεισμένες θα αποκλείονται και μάλιστα θα καταστρέφονται ενώπιον του χορηγητή η του αντιπροσώπου του για λόγους ασφαλείας του καταναλωτή. Θα συντάσσονται πρακτικά και θα εκδίδει ανάλογο πιστωτικό τιμολόγιο ο χορηγητής. 3.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Το φρέσκο παστεριωμένο γάλα, πλήρες και άπαχο, θα χορηγείται συσκευασμένο κατά την παραγγελία του Νοσοκομείου. Οι συσκευασίες θα είναι των ½ lt, 1 lt, 2 lt ανάλογα με την επιθυμία του Νοσοκομείου. Και στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει οι συσκευασίες να πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για την ασφαλή και υγιεινή μεταφορά του περιεχομένου. Οι μικτές συσκευασίες ½ lt (μέχρι και 2 λίτρων) πρέπει να είναι από συσκευασία νόμιμα επιτρεπόμενη κατάλληλη για τρόφιμα μιάς (1) χρήσεως. Επί των συσκευασιών γάλακτος θα αναγράφεται εκτός των άλλων η ημερομηνία παστεριώσεως και η ημερομηνία ανάλωσης. Η γιαούρτη θα είναι πηγμένη σε δοχεία (κεσσέδες) από πλαστική ύλη σύμφωνα με τους όρους του Κ.Τ. και Ποτών Επί των δοχείων (κεσσέδων) θα αναγράφονται τα από τον Νόμο ή άλλες αποφάσεις και αγορανομικές διατάξεις προβλεπόμενα στοιχεία. Ως γιαούρτι, εννοείται κάθε είδος γιαούρτης (πλην παραδοσιακής) που κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά και εξυπηρετεί τις ανάγκες των ιδρυμάτων και θα προμηθεύεται ανάλογα με τις παραγγελίες αυτών (Πρέπει να προσφερθούν όλα τα είδη γιαούρτης πλην παραδοσιακής). Το έλλειμμα βάρους της εντός των κεσσέδων γιαούρτης θα εξακριβώνεται δια ζυγίσεως του περιεχομένου επί του συνόλου της υπό προμήθεια ποσότητας γιαούρτης πέντε τοις εκατό (5%) επί του όλου αριθμού των σε παράδοση κεσσέδων το οποίο ποσοστό (5%) δεν μπορεί να είναι μικρότερο του αριθμού των πέντε (5) κεσσέδων. Για εξακρίβωση του βάρους, πλήρεις κεσσέδες θα επιλέγει κατά το ήμισυ η επιτροπή παραλαβής και κατά το έτερο ήμισυ ο χορηγητής.

18

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Ελαιόλαδο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5324,79 για το έτος 2016 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ. ΤΕ3 με βαθμό Β ΠΕ5 με βαθμό Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5324,79 για το έτος 2016 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ. ΤΕ3 με βαθμό Β ΠΕ5 με βαθμό Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 15/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» Ενδ. Προϋπολογισμός: 22299.16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:ΜΠΟΤΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1029 / 2013 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: EΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382350522 / FAX : 2382082362

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/964

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 20 01 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1348 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 2/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:ΜΠΟΤΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πειραιάς: 12-11-2014 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 14068 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 08 05 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 10403 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Μαρμαριτσάκη Μαρία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002570044 2015-02-11

15REQ002570044 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1741

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αριθ.Μελέτης 14 /14 ΕΡΓΟ:Προμήθεια ζωοτροφών ΑΠ20685 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.185,33 Ευρώ Συμπ/νου το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 1511) ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής>>.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.185,33 Ευρώ Συμπ/νου το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 1511) ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής>>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 29/03/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 210 5404170-171 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:.. 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ Α ΥΛΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τμήμα Γ, Τμήμα ΣΤ Αθήνα 31/7/2006 Αρ. Πρωτ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών διατροφής-τροφίμων Αριθμός Μελέτης: 144/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΓΩΝ cpv 03142500-3,δαπάνης 1.750 συμπ.φπα,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΓΩΝ cpv 03142500-3,δαπάνης 1.750 συμπ.φπα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2687 / 401 / 02 03 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΠΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

17/7/2015 & & 2.960 74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & &

17/7/2015 & &    2.960  74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισµού) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας παρασκευής γευµάτων µε δυναµικότητα παραγωγής τουλάχιστον 1.000 µερίδων ηµερησίως. Άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Αρ. πρωτ. 13666/12-5-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 1277 /31-1-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 1277 /31-1-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 1277 /31-1-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 6/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελέτης: 6/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 6/2015 «Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίµου για το σχολικό έτος 2015-2016 Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011» Ρόδος, 13-12-2011 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011» Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια μηχανογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 08-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :17824

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Πόλη: Νεάπολη. Ταχ. Κώδικας: 72400

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Πόλη: Νεάπολη. Ταχ. Κώδικας: 72400 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Νεάπολις, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 278 Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου Πόλη: Νεάπολη Ταχ. Κώδικας: 72400 Πληροφορίες: Πρωτ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/07/2015 Αριθμ. πρωτ.: 53277 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ.:8571 ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λευκάδα 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ.:8571 ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Διοίκηση 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Γαλακτοκομικά Προϊόντα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Γαλακτοκομικά Προϊόντα ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Γαλακτοκομικά Προϊόντα Από 100% Ελληνικό αιγοπρόβειο, ξεχωρίζει για τη πλούσια γεύση της, το καθαρό λευκό της χρώμα και τα θρεπτικά συστατικά της. Χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κεφ. Ιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18 1.1. Επιλογή των τροφών 19 1.2. Τα θρεπτικά στοιχεία 20 1.2.1. Πρωτεΐνες ή λευκώματα 21 1.2.2. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα 22 1.2.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 21-02-2011 Πληροφορίες: Χαρμανδάρη Γεωργία. Αρ. πρωτ. 2283 τηλ: 2553350329 fax: 2553044330

Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 21-02-2011 Πληροφορίες: Χαρμανδάρη Γεωργία. Αρ. πρωτ. 2283 τηλ: 2553350329 fax: 2553044330 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 21-02-2011 Πληροφορίες: Χαρμανδάρη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Μάθημα : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Καθηγητής : Αλέξανδρος Σωκράτους Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Στο τμήμα αγορών συνήθως ανατίθεται η διαχείρηση της αποθήκης. Είναι υπεύθυνο για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ > με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

. : 13/2013 , ,PLOTTERS : 22.927,20 : :

. : 13/2013     , ,PLOTTERS : 22.927,20 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 13/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,PLOTTERS ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.927,20

Διαβάστε περισσότερα