ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 417.353,66"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,66 Ανάδειξη Χορηγητών τροφίμων και άλλων ειδών των οποίων οι τιμές έχουν απελευθερωθεί. Το ποσοστό της έκπτωσης στα εκατό θα υπολογίζεται στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή ΛΙΑΝΙΚΗΣ πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος του είδους, (προέλευση κλπ) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος θα αποτιμάται στην κατώτερη γενικά τιμή, από την οποία θα αφαιρείται η νόμιμη έκπτωση. (Θα ζητηθεί από τους φορείς προσδιορισμού της Μ.Τ.Λ. να καταγράφεται και η κατώτερη). Κριτήριο για την κατακύρωση θα αποτελέσει η μεγαλύτερη έκπτωση. Εάν τυχόν υπάρχει ή υπάρξει διατίμηση, η έκπτωση θα δίνεται επί της τιμής της διατίμησης. Τα τιμολόγια για να θεωρηθούν θα κατατίθενται στην Επιτροπή Προμηθειών μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα έκδοσής τους. Τα τιμολόγια των προμηθευτών θεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές μόνον εφόσον οι τιμές τους είναι σύμφωνες με τις μέσες τιμές της αγοράς που διαπιστώνονται από τις θεωρούσες υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις τιμών ανωτέρων των διαπιστουμένων μέσων η θεώρηση θα γίνεται μετά την έκδοση σχετικού πιστωτικού σημειώματος. Εάν οι προμηθευτές δεν εκδίδουν πιστωτικά σημειώματα τα τιμολόγια θα επιστρέφονται αθεώρητα. Μη αναγραφή λεπτομερών χαρακτηριστικών του προϊόντος στο τιμολόγιο με ευθύνη του εκδίδοντα, τότε η τιμή που θα λαμβάνεται υπ όψιν θα είναι η χαμηλοτέρα του είδους και θα αποφασίζει γι αυτό η Επιτροπή Προμηθειών.

2 Για κάθε προμήθεια και πριν να εξαχθεί το είδος από το κατάστημα ο χορηγητής θα εκδίδει αμέσως τιμολόγιο που θα συνοδεύει το εμπόρευμα και θα περιλαμβάνει: (1) το είδος και προέλευση, (2) την ποσότητα (3) την ποιότητα, (4) την τιμή μονάδας (5) τον αριθμό τιμολογίου με το οποίο ο χορηγητής αγόρασε το είδος, (6) αριθμό παρτίδας: κάθε αριθμός παρτίδας πρέπει να χρεώνεται ξεχωριστά και να παραδίδεται ξεχωριστά, ώστε η διαχείριση του είδους από το Νοσοκομείο να είναι απρόσκοπτη. Ρήτρα που τυχόν περιέχεται στην προσφορά για το ενιαίο και αδιαίρετης με την έννοια του αποκλεισμού της μερικής κατακυρώσεως δεν δεσμεύει την επιτροπή και θεωρείται ως μη γεγραμμένη. Παράδοση και παραλαβή Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του χορηγητή τελείως καθαρά και απολυμασμένα - η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να ζητά πιστοποιητικό απολύμανσης του αυτοκινήτου - και σύμφωνα με τις Υγειονομικές και άλλες σχετικές διατάξεις και θα πραγματοποιείται στο χώρο του Νοσοκομείου και σε πλάστιγγα μέσα στο κτίριό του. Η Επιτροπή Προμηθειών θα προτείνει πρόστιμα στο Δ.Σ. σύμφωνα με το Π.Δ. 394/96 ύστερα από σύνταξη πρακτικού παράβασης του Προμηθευτή από την τριμελή επιτροπή παραλαβής τροφίμων. Αμφισβήτηση της ζυγιστικής ικανότητας του ζυγού του Νοσοκομείου μπορεί και μόνο για την αμφισβητούμενη ζύγιση ο Προμηθευτής με ενέργειές του και δαπάνες του να προκαλέσει τον έλεγχο της ζυγιστικής ικανότητας της πλάστιγγας του Νοσοκομείου από την αρμόδια για τούτο Υπηρεσία της Δ/νσης Εμπορίου Νομού Αχαϊας.

3 Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται σε ώρα που θα ορίζει ο Δ/τής την 1 η κάθε μηνός. Την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα διενεργεί τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου. Τα μέλη της επιτροπής παραλαβής πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μόνιμοι υπάλληλοι και ένα από αυτά οπωσδήποτε Ιατρός, ή ισοδύναμης ειδικότητας για τα τρόφιμα π.χ. Τεχνολόγος τροφίμων, Χημικός, Βιολόγος κ.λ.π. Στην περίπτωση που δεν είναι αποδεδειγμένα δυνατή η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω, επαφίεται στην κρίση της Δ/νσης του Ιδρύματος να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό υπαλλήλους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές. Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, ποικιλίας, του τόπου προελεύσεως και κάθε άλλου διακριτικού γνωρίσματος των χορηγουμένων ειδών είναι αντικείμενο της Επιτροπής Παραλαβής. Η Επιτροπή αποφαίνεται για την παραλαβή ή απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών. Η Επιτροπή παραλαβής τροφίμων έχει το δικαίωμα να συντάσει πρόχειρο υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο θα κάνει μνεία για τυχόν έλλειψη χαρακτηριστικού στην περιγραφή του είδους στο τιμολόγιο. Αρα η τιμή πληρωμής θα είναι η χαμηλότερη και θα το υπογράφει ο Προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του και στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή προμηθειών. Σε περίπτωση ομόφωνης απορρίψεως ο χορηγητής υποχρεούται σε αντικατάσταση στερούμενος του δικαιώματος της διαιτησίας. Σε περίπτωση όμως απορρίψεως κατά πλειοψηφία, επιλαμβάνεται του ζητήματος ο Δ/ντής του Ιδρύματος, η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική για τον χορηγητή. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει αμέσως και με έξοδά του, φοροτεχνικά έγγραφά του, όπως δελτίο επιστροφής τροφίμου το οποίο θα αντικαθίσταται από πιστωτικό τιμολόγιο και τα απορριφθέντα είδη, χωρίς καμία αξίωση αποζημιώσεως έναντι του Δημοσίου ή του Ιδρύματος για την αιτία αυτή. Κατά την παράδοση πρέπει να είναι παρών ο χορηγητής είτε ο ίδιος είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο το οποίο θα είναι ενήλικας και εγγράμματος και την ιδιότητά του αυτή θα πρέπει εγγράφως να γνωστοποιήσει ο χορηγητής στο Ίδρυμα.

4 Τόσον ο χορηγητής όσο και ο αντιπρόσωπός του είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή πρακτικά των δειγματοληψιών που τυχόν έχουν γίνει και τα πρακτικά των παραβάσεων. Σε περίπτωση αρνήσεως του χορηγητή ή του αντιπροσώπου του να υπογράψει τα πρωτόκολλα και τα πρακτικά των δειγματοληψιών και των παραβάσεων πρέπει να γίνεται σε αυτά ρητή μνεία για την άρνησή τους και για κάθε παράβαση του χορηγητή χωρίς εξαίρεση και οπωσδήποτε θα συντάσσεται αμέσως από την Επιτροπή πρακτικό με το οποίο θα πιστοποιείται η παράβαση. Ο εκπρόσωπος του χορηγητή τον αναπληρώνει πλήρως κατά την παράδοση και παραλαβή των τροφίμων και υποχρεούται σε όλες ανεξαιρέτως τις κατά νόμων ενέργειες και υποχρεώσεις του χορηγητή. Στο πρακτικό θα σημειώνεται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παραβάσεως, το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο στοιχείο που η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο. Πρέπει επίσης αμέσως με την ολοκλήρωση της παραλαβής ή απορρίψεως του είδους, να καλείται ο χορηγητής ή ο αντιπρόσωπος αυτού να διατυπώσει τις τυχόν αντιρρήσεις του οι οποίες και θα καταχωρηθούν στο πρακτικό της Επιτροπής που μπορεί να αναγράψει και τις δικές της αντιπαρατηρήσεις. Η μη τήρηση τυχόν των ανωτέρω διατυπώσεων από την Επιτροπή Παραλαβής θα έχει σαν συνέπεια την απαλλαγή του χορηγητή για τυπικούς λόγους χωρίς περαιτέρω εξέταση της ουσίας της παραβάσεως. Η μη αναγραφή από την Επιτροπή Παραλαβής αντιπαρατηρήσεων στις παρατηρήσεις του χορηγητή που έχουν αναγραφεί στο πρακτικό παραβάσεως, δημιουργεί τεκμήριο ότι οι παρατηρήσεις του χορηγητή είναι αληθινές. Επίσης η μη υπογραφή από τον χορηγητή του πρακτικού παραβάσεως αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία για την επιβολή ποινής εις βάρος του. Ο χορηγητής οφείλει απαραιτήτως να δίνει στα προσκομιζόμενα είδη ακριβείς χαρακτηρισμούς της κατηγορίας, ποικιλίας, είδους και προελεύσεως, τους οποίους αφού ελέγξει η Επιτροπή Παραλαβής, βάσει του δελτίου παραγγελίας,

5 θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και ύστερα από αυτά θα υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής ή το πρακτικό απορρίψεως. Δειγματοληψία Για την διαπίστωση της ποιότητας των ειδών που χορηγούνται στα Ιδρύματα, η Επιτροπή Παραλαβής όπου έχει υπόνοια για προϊόν μη κανονικό οφείλει να προβαίνει παρουσία του χορηγητή στη λήψη δειγμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις δειγματοληψίες στον κώδικα τροφίμων και την ισχύουσα νομοθεσία πού θα αντιπροσωπεύει όλη την ποσότητα και θα το στέλνει για εξέταση ανάλογα με τον προορισμό του: α). Στην Δ/νση χημικών υπηρεσιών αν θα πρόκειται για χημική ανάλυση ή εξέταση. Για μακροσκοπική εξέταση άρτου τα δείγματα θα αποστέλλονται στην επιτροπή εξετάσεως άρτου που συστήθηκε για το σκοπό αυτό και θα αποτελείται από Χημικό ή Τεχνολόγο τροφίμων, μάγειρα βάρδιας και εκπρόσωπο της Συντεχνίας των Αρτοποιών, μέλος το οποίο θα ορίζεται με ενέργειες του Προμηθευτή και θα φέρει την αντίστοιχη εξουσιοδότηση από τη Συντεχνία. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ήθελε ορισθεί εγκαίρως εκπρόσωπος της Συντεχνίας των Αρτοποιών θα ισχύει η γνώμη της Επιτροπής παραλαβής τροφίμων. η οποία αν κρίνει σκόπιμο, θα τα στέλνει στο Χημείο για ανάλυση. β). Στον Κτηνιατρικό Μικροβιολογικό Σταθμό Διαγνώσεως και Ερεύνης Πατρών αν απαιτείται μικροβιολογική και βακτηριολογική εξέταση ειδών Ζωικής προελεύσεως. Ο χορηγητής, έχει το δικα;ίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή Παραλαβής να διενεργήσει δειγματοληψία και αποστολή του δείγματος με την ανωτέρω διαδικασία. γ). Για διαφορές στα λαχανικά και φρούτα θα επιλαμβάνεται και θα αποφασίζει εμπειρογνώμονας ο οποίος αν είναι δυνατόν θα είναι γεωπόνος της Δ/νσης Γεωργίας ή εν αδυναμία ορισμού τοιούτου το Δ.Σ. του Νοσοκομείου θα ορίζει αρμόδιο για την επίλυση αυτών των θεμάτων.

6 Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τον χορηγητή και θα οφείλει να προσφέρει ισόποσο προϊόν Με το δείγμα ή να εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για τη ποσότητα. Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης (καθώς και η μεταφορά) θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χορηγητή. Τα έξοδα που θα βαρύνουν τον χορηγητή θα τα εκπίπτει το Ίδρυμα από το λαβείν του παραδίδοντος το σχετικό γραμμάτιο ή απόδειξη εισπράξεως. Κάθε προμηθευτής θα καταθέσει αντίγραφο πιστοποιητικού εφαρμογής συστήματος διασφάλισης της Υγιεινής των τροφίμων (HACCP), ή βεβαίωση αρμόδιου φορέα ότι απαλλάσεται από την εφαρμογή του, ή υπεύθυνη Δήλωση ότι εφαρμόζει τις αρχές του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000/2005. Το πιστοποιητικό θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος της περιόδου της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά τον διαγωνισμό. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χωρα καταγωγης του τελικου προσφερομενου ειδους,κατά το αρθρο 18 παρ.1 του π.δ 118/2007 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.492,199 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΩΝ Φρυγανιά σε συσκευασία flow pack των 2 τεμαχίων. Συνολικό βάρος συσκευασίας περίπου 16 γρ. +/-3 γρ. Συστατικά: Άλευρο σίτου, υδρογονομένα φυτικά έλαια, μαγιά, ζάχαρι, αλάτι. Να είναι σύμφωνες με το άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και όλων των σχετικών άρθρων του, καθώς και με κάθε άλλη διάταξη που θα εκδοθεί μέχρι την παράδοση του είδους από τον χορηγητή. Ο Προμηθευτής υποχρεούται: Α) Να παραδίδει την αιτουμένη ποσότητα την ημέρα που αναγράφει η παραγγελία και την ώρα που θα ορισθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διατροφής του Νοσοκομείου. Β) Να συνοδεύει την ποσότητα τιμολόγιο-δελτίο αποστολής. Γ) Σε περίπτωση απόρριψης της ποσότητας όλης ή μερικής από την επιτροπή παραλαβής τροφίμων να παραλαμβάνει με δικά του έξοδα και παραστατικά την ποσότητα και να την αντικαθιστά με ίση ποσότητα στον χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής τροφίμων.

7 Δ) Εάν δεν παρίσταται ο προμηθευτής στην παράδοση υποχρεούται να ορίσει γραπτώς τον αντιπρόσωπό του ο οποίος θα παρίσταται και θα τον αντικαθιστά σε όλα τα θέματα. Να δοθεί τιμή ανά τεμάχιο ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεμάχια ΕΙΔΟΣ ΑΡΤΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ & ΑΡΤΙΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 21331,51. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο άρτος πρέπει να παρασκευάζεται από αλεύρι του τύπου που ζητά η παραγγελία, σε σχήμα φραντζόλας, να είναι καλά ζυμωμένος και κανονικά (ομοιόμορφα) ψημένος στην κόρα και στην ψύχα, με φλόγωμα (κόρα) κανονικά σε όλη την επιφάνεια του (όχι σκληρή κόρα) και να έχει παρασκευαστεί το περισσότερο πριν από τέσσερες (4) ώρες και λιγότερο πριν από (2) ώρες για να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. Γενικά να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και των Υγειονομικών και Αγορανομικών διατάξεων. Το ψήσιμο πρέπει να είναι αποδεκτό την ώρα της παράδοσης, διαφορετικά θα συγκαλείται η επιτροπή εξετάσεως άρτου για την ίδια παρτίδα και θα είναι σε ετοιμότητα για τις επόμενες παραλαβές. Η Θερμοκρασία παραλαβής (το κέντρο της φραντζόλας) θα είναι ίση με την του περιβάλλοντος. Τα δοχείο μεταφοράς θα είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα. Σε περίπτωση συσκευασίας του ψωμιού και των άλλων προϊόντων σε υλικό κατάλληλο για τρόφιμα, θα επικολλά ο χορηγητής: α)στοιχεία της εταιρείας, β)ημερομηνία παραγωγής, γ) ημερομηνία λήξεως όταν απαιτείται. Το ψωμί σικάλεως σε σχήμα φραντζόλας, αναλόγως παραγγελίας. Το ψωμί tost θα είναι σε συσκευασία από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα και θα φέρουν στοιχεία παραγωγού, σύνθεσης, ημερομηνία λήξης διατηρησιμότητας και τρόπο συντήρησης (π.χ. διατηρείται σε ψυγείο). Τα αρτίδια θα είναι σε τεμάχια, σχήματος: Ι) στρογγυλού, βάρους γραμ., καλά ψημένα, καλά διογκωμένα, χωρίς μειονεκτήματα χρώματος, οσμής και γεύσεως. ΙΙ) μακρόστενου (σάντουϊτς), βάρους γραμ., με τα λοιπά χαρακτηριστικά του στρογγυλού.

8 Ο άρτος αρτοκλασίας θα έχει τις κάτωθι προδιαγραφές: Α) Άρτος Αρτοκλασίας καρβέλι Κατηγορία: ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1)ΣΧΗΜΑ: Να είναι καρβέλι στρογγυλό κατάλληλο για αρτοκλασία. 2)ΒΑΡΟΣ: Να έχει βάρος κατά την παράδοση 2 κιλά. 3)ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι καλά ψημένος. Στο φλόγωμα(κόρα) να έχει προστεθεί ζάχαρη άχνη σε ικανοποιητική στρώση. 4)ΨΗΣΙΜΟ: Να έχει ψηθεί 4-6 ώρες πρίν την παράδοση ώστε η θερμοκρασία του να είναι ίση με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 5) ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Η συνταγή της παρασκευής θα είναι από τα εξής είδη: Αλεύρι πολυτελείας και σούπερ Μαγιά ή προζύμι, Κούλιανδρο και Μαχλέπι και Γλυκάνασο, Αλάτι, Φυτικά έλαια, Ζάχαρη άχνη. 6)ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να είναι τοποθετημένος σε χάρτινους δίσκους που να στοιβάζονται μεταξύ τους ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Όταν είναι σε χάρτινο δίσκο συσκευασμένο, να έχει τοποθετηθεί στρώση από χαρτί περιτυλίγματος ψωμιού. 2) Να επικολληθεί καρτελλάκι με τα εξής στοιχεία: α) Είδος, β) βάρος, γ) ημερομηνία και ώρα παρασκευής, δ) συστατικά, ε) εργοστάσιο ή εργαστήριο παραγωγής. Β) Άρτος Αρτοκλασίας φακελλάκι - μερίδα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) ΣΧΗΜΑ: Να είναι συσκευασμένος σε φακελάκι-μερίδα. 2) ΒΑΡΟΣ: Να έχει βάρος κατά την παράδοση γραμ,, ανάλογα με την προσφορά της επιχείρησης.(μειοδότης θα θεωρείται όποιος έχει χαμηλότερη τιμή σε συσκευασία 40 γραμ. 3) ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι καλά ψημένος. Στο φλόγωμα (κόρα) να έχει προστεθεί ζάχαρη άχνη σε ικανοποιητική στρώση και να μην έχει απομακρυνθεί μετά την συσκευασία του σε φακελάκι. 4) ΨΗΣΙΜΟ: Να έχει ψηθεί τόσες ώρες πρίν την παράδοση ώστε η θερμοκρασία του να είναι ίση με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 5) ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Η συνταγή της παρασκευής θα είναι από τα εξής είδη: Αλεύρι πολυτελείας και σούπερ / Μαγιά ή προζύμι, Κούλιανδρο και Μαχλέπι και Γλυκάνισο, Αλάτι, Φυτικά έλαια, Ζάχαρη άχνη. 6) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να είναι τοποθετημένος σε φακελλάκι με βάρος όπως ζητείται πιο πάνω. Το υλικό συσκευασίας να είναι κατάλληλο για τρόφιμα διαφανές και το φακελλάκι κλειστό. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Να είναι τοποθετημένα τα φάκελλα σε χάρτινο δίσκο ή χαρτοκιβώτιο μιας ή περισσοτέρων στρώσεων με ίσο αριθμό τεμαχίων / στρώση και δίσκο ή κιβώτιο. 2) Να επικολληθεί καρτελλάκι σε κάθε φακελλάκι και σε κάθε δίσκο ή χαρτοκιβώτιο με τα εξής στοιχεία: α) Είδος, β) βάρος, γ) ημερομηνία και ώρα παρασκευής, δ) συστατικά, ε) Εργοστάσιο ή εργαστήριο παραγωγής. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Από την ποσότητα του άρτου που φέρνει ο προμηθευτής για να παραδώσει στο Νοσοκομείο μέσα σε κάνιστρα ή άλλα δοχεία παίρνουμε πέντε (5) φραντζόλες που να έχουν αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τις φραντζόλες τις κόβουμε κάθετα στη μέση και τα δύο

9 κομμάτια τα βάζουμε δίπλα το ένα στο άλλο χωρίς να τα αναμίξουμε. Υστερα το μισό κομμάτι από κάθε άρτο το πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια για να ελέγξουμε και να διαπιστώσουμε την κανονική διόγκωση και έψησή του. Επίσης το μυρίζουμε γιατί στην περίπτωση που δεν έχει ψηθεί καλά υπάρχει οσμή ζυμαριού και στη συνέχεια εξετάζουμε το χρώμα του φλογώματος (κόρας), την ψύχα, την μορφή πόρων (κυψελών), της ψύχας και τη γεύση. Αν από τις παραπάνω εξετάσεις διαπιστωθεί ότι ο εξεταζόμενος άρτος είναι κανονικός δεν προβαίνουμε σε καμμία άλλη ενέργεια. Αν όμως κριθεί ότι ο άρτος αυτός παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα στο ψήσιμο, ή στο παρασκεύασμά του κ.λ.π προβαίνουμε σε δειγματοληψία και στέλνουμε το δείγμα στη Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών (Παράρτημα Γ.Χ.Κ.) Για τη δειγματοληψία αυτή γίνονται οι εξής ενέργειες: Από τα μισά κομμάτια του άρτου που έχουμε κόψει όπως κάναμε στην αρχή παίρνουμε φέτες πάχους 3-5 εκατοστά περίπου από τις φραντζόλες που είχαμε τεμαχίσει στα δύο, τα πέντε αυτά τεμάχια (φέτες) τις βάζουμε την μία δίπλα στην άλλη και χωρίς να τις πιέσουμε τις τυλίγουμε σε αδιάβροχο χαρτί, τις δένουμε σταυρωτά με σπάγγο λίγο σφιγμένο. Στις άκρες του σπάγγου βάζουμε καρτέλα στην οποία αναγράφουμε την αρχή που στέλνει το δείγμα, τον αριθμό του δείγματος, την ποσότητα του άρτου από την οποία έγινε η δειγματοληψία, την ημερομηνία που πάρθηκε το δείγμα και υπογράφεται από εκείνους που έκαναν την δειγματοληψία. Το πακέτο αυτό που κάναμε αποτελεί το δείγμα του άρτου (ένα δείγμα) σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις λοιπές ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις (κατ έφεση εξέταση Β δείγματος δεν διενεργείται ). Στη συνέχεια γίνεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός του δείγματος (ο ίδιος της καρτέλλας ) η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο αυτών που δειγμάτισαν και η Υπηρεσία στην οποία ανήκουν, η ποσότητα του άρτου σε κιλά από την οποία πάρθηκε δείγμα (όπως η καρτέλλα), ο τύπος του άρτου και στο τέλος υπογράφεται από αυτούς που έκαναν την δειγματοληψία. Δείγματα άρτου η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να αποστείλει και στην επιτροπή εξετάσεως άρτου (που συστήθηκε) στο Νοσοκομείο, η οποία αν κρίνει σκόπιμα θα τα στέλνει στο Γ.Χ.Κ. για ανάλυση. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 63994,53. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα χορηγούμενα Οπωροκηπευτικά πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας ήτοι της εποχής φρέσκα, πρώτης ποιότητος, σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου στη Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών, για το Νοσοκομείο μας πλην των φρούτων τα οποία θα διαλέγονται. Θα είναι σε συσκευασίες καθαρές και με ετικέτα τα τυποποιημένα με τα απαραίτητα στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα.

10 Φρούτα που διαλέγονται νοούνται τα πρώτης και εξαιρετικής ποιότητος που περιέχονται στα κιβώτια (καφάσια) πρώτης ποιότητος όπως αυτά χαρακτηρίζονται στη Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών. (Χωρίς στοιχεία καρτέλλα και τυποποίηση δε θα θεωρούνται Α ποιότητας). Απαγορεύεται απολύτως η χορήγηση Οπωροκηπευτικών ποιότητος κατωτέρας της πρώτης εκτός από τις εξής δύο περιπτώσεις: 1)Τομάτας φαγητού και 2) φρούτων που προορίζονται για παρασκευή κομποστών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις μόνο το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητά από το χορηγό την χορήγηση ντομάτας ή φρούτων δευτέρας ποιότητας ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς το χορηγητή τους, πρέπει όμως να αναγράφονται ρητώς στα πρωτόκολλα παραλαβής ότι οι παραληφθείσες ντομάτες και τα φρούτα είναι δευτέρας ποιότητος και ότι αυτή η χορήγηση έγινε ύστερα από παραγγελία του Νοσοκομείου. Ο χορηγητής σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να προβεί σε δική του πρωτοβουλία στην χορήγηση ειδών ποιότητας κατώτερης της πρώτης έστω και αν το Νοσοκομείο αποδέχεται εκ των υστέρων τη χορήγηση αυτή. Προϋποθέτει σύνταξη πρωτοκόλλου ή πρακτικού παράβασης. Απαγορεύεται η χορήγηση άγουρων ειδών. Οι πατάτες, τα κρεμμύδια και άλλα είδη θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και χωρίς αλλοιώσεις που προέρχονται από κακή συντήρηση αυτών. Γίνεται δεκτή ανοχή για τις πατάτες με μικρό μέγεθος τουλάχιστον μεγάλου καρυδιού σε ποσοστά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη ποσότητα. (Μεγάλη διάμετρος 4 εκατ., μικρή διάμετρος 3 εκατ.) Τα πορτοκάλια που προμηθεύει ο χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας (κοινά-σαγκουίνια-τύπου Γιάφας-Μέρλιν κ.λ.π) πρέπει να είναι α) χωρίς πρασινίσματα σε όλη την επιφάνεια, β) να μην έχουν χονδρές φλούδες γ) να μην έχουν σάρκα αφυδατωμένη και μάλιστα από παγετό, να είναι υγιεινής καταστάσεως καλής, απαγορευμένης της παρουσίας κοκκοειδών, ακάρεων, σύψεως και κερατίτιδος. Ειδικώς τα πορτοκάλια να μην είναι αποθηκευμένα μέσα σε ψυγεία (ρητή οδηγία) και να μην παρουσιάζουν φλούδα με φελώδες επίστρωμα περισσότερο από το τέταρτο (1/4) της όλης επιφανείας τους. Τα μήλα πρέπει να είναι EXTRA ποιότητος, διαμέτρου 70 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας. Να μην έχουν στην επιφάνεια ή στη σάρκα τους αποχρώσεις και υφή ύποπτη για ασθένεια ή κακή παραγωγή ή κακή συντήρηση (ομοιόμορφη). Τα αχλάδια πρέπει να είναι Α και EXTRA ποιότητος, διαμέτρου 55 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας.

11 Τα διάφορα άλλα είδη οπωροκηπευτικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου στο μέγεθος και την προέλευση. Τα είδη θα παραδίδονται σε οποιαδήποτε ποσότητα θα ορίζει το Νοσοκομείο. Τρείς μέρες προ της ενάρξεως κάθε εβδομάδα θα παραδίνεται στο χορηγητή πρόγραμμα των αναγκών του Ιδρύματος για ολόκληρη την εβδομάδα που θα γράφει τα είδη των οπωροκηπευτικών που έχει ανάγκη για κάθε μέρα της εβδομάδας και τις ποσότητες περίπου χωρίς να ορίζει τις ποικιλίες και την προέλευση αυτών όταν ζητηθεί από τον χορηγητή. Όταν δεν υπάρχει πιθανότητα να τροποποιηθούν αυτά τα αναλυτικά στοιχεία κατά την οριστική παραγγελία όπως κατωτέρω μπορεί το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αυτά τα στοιχεία. Την προηγούμενη ημέρα ή δύο ημέρες νωρίτερα όταν μεσολαβεί αργία που θα είναι να φέρει ο χορηγητής στο Νοσοκομείο τα Οπωροκηπευτικά και που με την ανωτέρω προγραμματισμένη παραγγελία του, όρισε το Νοσοκομείο, θα γίνει έγγραφο εντολή με την οποία θα προσδιορίζει πια την ποσότητα, την ποικιλία και την προέλευση των ειδών των Οπωροκηπευτικών που έχει ανάγκη το Ιδρυμα. Επίσης σε αυτήν την έγγραφο εντολή θα καθορίζεται εναλλακτικώς και άλλη προέλευση του ίδιου είδους ή και άλλου είδους το οποίο θα προσκομίζει ο χορηγητής σε περίπτωση που δεν υπάρχει το πρώτο είδος της εντολής. Ο χορηγητής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση για ένα είδος που παραγγέλθηκε εκτός αν ειδοποίησε μέχρι της 8 ης πρωινής της ημέρας της προσκομίσεως το Νοσοκομείο ότι δεν υπάρχει το είδος αυτό στην αγορά του χονδρικού Εμπορίου και φέρει γι αυτό σχετική βεβαίωση από τη Δ/νση Εμπορίου, εάν χορηγείται τέτοια βεβαίωση, γιατί όπως είναι γνωστό χορηγητές προμηθεύονται τα προσκομιζόμενα είδη από το χονδρικό Εμπόριο (Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών). ΕΙΔΟΣ ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,11. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα πουλερικά πρέπει να είναι τύπου 65% όπως ορίζεται με την 14/89 Α.Δ του Υπ. Εμπορίου, χωρίς πόδια, απεντερωμένα, χωρίς κεφάλια, συκώτι, στομάχι και καρδιά, καλά ανεπτυγμένα,

12 και πολύ καλά αποστειρωμένα, να μην έχουν σφαγεί λόγω αρρώστιας ή ατυχήματος, να έχουν υποστεί πλήρη αφαίμαξη και τέλεια μαδημένα, να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως καλά συντηρημένα. Όλα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητος, ένσαρκα, τρυφερά, με δέρμα μαλακό, λείο, λευκό ή υποκίτρινο, να έχουν σφαγεί την προηγούμενη της παράδοσης και γενικά να πληρούν τους όρους των κειμένων υγειονομικών, κτηνιατρικών και αγορανομικών διατάξεων και του Κωδ. Τροφίμων και ποτών. Το βάρος των κοτόπουλων να κυμαίνεται μεταξύ 1200 και 1300 γραμμάρια. Θα είναι σε <τελάρα χάρτινα μιας χρήσης εναλλακτικά σε πλαστικά τα οποία θα είναι καθαρά τελείως > σκεπασμένα με διαφανές υλικό κατάλληλο για τρόφιμα, θα συνοδεύονται από έγγραφο του πτηνοσφαγείου και του κτηνιάτρου του για την ημερομηνία (σφαγής) που αντιστοιχεί σε κάθε ημερομηνία λήξης. ΕΙΔΟΣ Α)ΚΡΕΑΣ- ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ- ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΑ Β)ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Α)12.056,94 Β)16.694,23 ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ.. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα προμηθευόμενα κρέατα, κιμάς και λαχανικά θα είναι απολύτως κατάλληλα, θα πληρούν τους όρους της κειμένης νομοθεσίας περί κατεψυγμένου κρέατος, κιμά και λαχανικών, θα παραδίνονται τα μεν βοδινά και μοσχάρια σε τεμάχια συσκευασμένα ανά μέρος του ζώου, επίσης και τα χωρίς κόκκαλα κρέατα (μπάλες) τα δε άσπρα κρέατα (πρόβεια-ζυγούρια-αρνιά) ολόκληρα εφόσον η ποσότητα που ζητάει το Νοσοκομείο καλύπτει το βάρος ενός σφαγείου, ή μέρος όπως ορίζεται στην παραγγελία του Ιδρύματος. Τα είδη των χορηγουμένων κατεψυγμένων κρεάτων και κιμά θα είναι όλα εκείνα που πωλούνται στην αγορά είδη κατεψυγμένων κρεάτων ήτοι αρνιά, πρόβατα, βοδινά κ.λ.π με κόκκαλα ή χωρίς κόκκαλα ανάλογα με την παραγγελία του Νοσοκομείου. Να φέρουν με ευθύνη του Συσκευαστή και του Χορηγητή ετικέτες στα Ελληνικά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Τα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένων κρεάτων πρέπει να έχουν βγεί πρόσφατα από τα ψυγεία υψηλής καταψύξεως και τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόμενα για τη διατήρηση του κατεψυγμένου κρέατος, (όχι πριν μια ώρα από την παραλαβή). Ο κιμάς θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο συσκευασμένος σε πακέτα έτσι που να γίνεται εύκολη η εξακρίβωση της ποσότητας από τις ενδείξεις των εξωτερικών περιτυλιγμάτων του είδους για κάθε ποσότητα που παραλαμβάνεται κάθε φορά. Ο χορηγητής που θα προμηθεύει

13 κατεψυγμένα κρέατα που παράγγειλε το Νοσοκομείο, οφείλει να δίνει σαφείς χαρακτηρισμούς, να τα φέρνει τυλιγμένα σε συσκευασίες όπως συνηθίζεται στο Εμπόριο και να έχουν τις πινακίδες πάνω για να μπορεί η Επιτροπή παραλαβής του Ιδρύματος να κάνει έλεγχο για το είδος και την κατηγορία του κρέατος και στα Ελληνικά. Οι πινακίδες αυτές όπως είναι γνωστό έχουν ξενόγλωσσες ενδείξεις ήτοι προκειμένου περί προβάτου EWE, ζυγουριού WETHERS, αρνιού AMB και SPRING LAMP, βοδινού VACUNA ή BEEF ή CCW, μοσχαριού GALVE TERNERO χωρίς κόκκαλα βοδινού ή προβάτου (μπάλλα) OVINA κ.λ.π Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα παραδίδονται συσκευασμένα κατά την παραγγελία του Ιδρύματος. Τα χορηγούμενα ψάρια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και υγιεινής καταστάσεως, κάθε είδους κατά την παραγγελία του Νοσοκομείου και να είναι συντηρημένα μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους σε θερμοκρασία 18 0 C και κάτω και σύμφωνα προς τις Υγιειονομικές Αγορανομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις και του ΚΤ και ποτών καθώς και άλλες σχετικές διατάξεις. Η θερμοκρασία κατά την παράδοση να μην έχει ανέβει πάνω από 16 0 για τα κρέατα, λαχανικά και πάνω από 18 0 για τα ψάρια, η οποία θα μετράται με θερμόμετρο της επιτροπής παραλαβής ακίδας ή άλλο κατάλληλο. Εφόσον δίνεται παραγγελία προς τον χορηγητή για την προσκόμιση τεμαχισμένων ψαριών και δεν διαθέτει τέτοια τεμαχισμένα, ο προμηθευτής προβαίνει στον τεμαχισμό όπως συνηθίζεται στο Εμπόριο. ΕΙΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ -ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,04. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κρέας φρέσκο κάθε είδους απολύτως κατάλληλο που θα πληρεί τους όρους της κείμενης Νομοθεσίας περί των φρέσκων κρεάτων. Ειδικά και επιπλέον το βόειο και μοσχαρίσιο κρέας φρέσκο, συσκευασμένο ή μη, να φέρει πινακίδες που επιβάλλει το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμ. πρωτ / , μέχρις ότου εκδοθεί νεότερο ή ακυρωθεί ή τροποποιηθεί. Οι ετικέτες πρέπει να είναι μεταφρασμένες στα Ελληνικά, ενώ ο κωδικός του ζώου ή της ομάδας των ζώων πρέπει να αναγράφεται και στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα (τιμολόγια, δελτία αποστολής). Ειδικότερα, Ελληνικό βόειο-μοσχαρίσιο κρέας είναι μόνο το κρέας το οποίο προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα.

14 Το εκτός του Ελληνικού, βόειο-μοσχαρίσιο κρέας, φέρει την ετικέτα Νο2 όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται η χώρα γέννησης του ζώου και οι χώρες εκτροφής του. Α. Το Βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα συνοδεύεται από την ετικέτα Νο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΚΩΔ. ΖΩΟΥ: ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΔ. ΣΦΑΓΕΙΟΥ: ΑΡΙΘΜ. ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΟΥ: ΗΜΕΡ. ΣΦΑΓΗΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΟΥ: (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΙΑΠΛ./ΒΑΘ. ΠΑΧΥΝ.) ΒΑΡΟΣ: Β. Το Βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα που γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας συνοδεύεται από την ετικέτα Νο 2 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΚΩΔ. ΖΩΟΥ: ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ: ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ: ΚΩΔ. ΣΦΑΓΕΙΟΥ: ΑΡΙΘΜ. ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΟΥ:

15 ΗΜΕΡ. ΣΦΑΓΗΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΟΥ: (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΙΑΠΛ./ΒΑΘ. ΠΑΧΥΝ.) ΒΑΡΟΣ: Χωρίς την τήρηση του ανωτέρω θα επιστρέφεται το προϊόν με αντίστοιχο πρακτικό παράβασης με όλες τις συνέπειες. Προφανώς πινακίδες παρόμοιες σε Αγγλικά ή άλλη γλώσσα θα προσαρμόζονται στην ανωτέρω οδηγία. Το κρέας αυτό πρέπει να είναι φρεσκότατο, χωρίς εντόσθια και κεφάλια μπούτια ή μπροστινά σύμφωνα με την παραγγελία του Ιδρύματος ολόκληρα ή τεμαχισμένα χωρίς υπερβολικά αποθέματα λίπους και αρίστης ποιότητας. Προκειμένου να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ποιότητας του κιμά εφόσον παραστεί ανάγκη η άλεση του θα γίνεται παρουσία της επιτροπής που παραλαμβάνει κάθε φορά τον κιμά. Η ημερομηνία λήξης των συσκευασιών κρέατος και γαλοπούλας να είναι δέκα ημέρες τουλάχιστον μετά την ημερομηνία παράδοσης. ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,57. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των κείμενων υγειονομικών, αγορανομικών διατάξεων και του Κωδ. τροφίμων και ποτών. Πακέτα τυριών που στερούνται την επωνυμία κ.λ.π. χαρακτηριστικά του προϊόντος να τίθενται επί της συσκευασίας από τον προμηθευτή με ευθύνη του. Επιτρέπεται η χορήγηση ειδών κατωτέρας ποιότητας εφόσον παραγγελθούν ειδικώς από το Νοσοκομείο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα αναγράφεται ρητώς επί των πρωτοκόλλων παραλαβής από το χορηγητή η κατωτερότητα της ποιότητας των ειδών καθώς και ότι η χορήγηση αυτή έγινε κατόπιν ειδικής παραγγελίας του Νοσοκομείου μας. Τα τυριά θα παραδίδονται σε φέτες των 30,40,45,60 γραμ. ή σε βάρος άκοπο, όταν χρειαστεί το Νοσοκομείο. Θα παραδίδεται μαζί με τις ποσότητες και το αντίστοιχο περιτύλιγμα για

16 ταυτοποίηση της ποικιλίας. Θα συσκευάζονται κατά προτίμηση σε διαφανές υλικό κατάλληλο για τρόφιμα και κάθε πακέτο θα φέρει ετικέτα με τα στοιχεία του αρχικού πακέτου πλην βάρους, με ευθύνη του χορηγητή. Τα ανακατεργασμένα τυράκια θα είναι πακέτο των 8 τεμαχίων και θα έχουν λιποπεριεκτικότητα αναλόγως των αναγκών ( χαμηλά λιπαρά ή πλήρη σε λιπαρά τυράκια). Η ημερομηνία λήξης θα είναι πλέον του ενός μηνός μετά την παράδοση των εμπορευμάτων. Η θερμοκρασία παράδοσης των τυροκομικών θα ελέγχεται κατά την παράδοση, ώστε να μην παρεκλίνει από τα οριζόμενα από τους οδηγούς ορθής πρακτικής (HACCP) ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των κειμένων υγειονομικών, αγορανομικών διατάξεων και του Κωδ. Τροφίμων και ποτών. Επιτρέπεται η χορήγηση ειδών κατωτέρας ποιότητας εφόσον παραγγελθούν ειδικώς από το Νοσοκομείο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα αναγράφεται ρητώς επί των πρωτοκόλλων παραλαβής από το χορηγητή η κατωτερότητα της ποιότητας των ειδών καθώς και ότι η χορήγηση αυτή έγινε κατόπιν ειδικής παραγγελίας του Νοσοκομείου μας. Το λάδι πρέπει να είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με άμεμπτη γεύση και οξύτητα όχι ανώτερη του 0,7% και σύμφωνα με την παραγγελία και προτίμηση του Νοσοκομείου. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΨΟΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ Α)ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ Β) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ Α) ,140 Β) ,68.. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο χορηγητής υποχρεούται να δηλώνει κάθε φορά κάθε αλλαγή ως προς το εργαστήριο ή εργοστάσιο του και η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο στην περίπτωση που το εργοστάσιο ή το εργαστήριό του δεν πληρεί τους κατά νόμο υγειονομικούς όρους, τους οποίους πρέπει να αποδείξει ότι τηρεί με πρόσφατη έκθεση του Ε.Φ.Ε.Τ. ή ισοδύναμου διαπιστωμένου φορέα αναγνωρισμένου από την Πολιτεία.

17 Το γάλα και η γιαούρτη θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα τροφίμων και ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές, κτηνιατρικές, αγορανομικές κ.λ.π. διατάξεις. Εάν ο υποψήφιος προμηθευτής δεν προτίθεται να προσφέρει δικό του προϊόν που εμπορεύεται, οφείλει να καταθέσει γραπτή συμφωνία για τα προϊόντα (περιγραφήσυσκευασία-όνομα-βάρος-συμφωνηθείσες ποσότητες), επίσης και εναλλακτική λύση γραπτή σε περίπτωση προβλήματος με τον α χορηγητή του, διαφορετικά θα κηρύσεται έκπτωτος εάν ένα είδος δεν έχει την δυνατότητα να το προσφέρει υπαιτιότητά του σε αποθέματα και είδος με τις συνέπειες της κακής εκτέλεσης των συμβάσεων. Θερμοκρασία κατά την ώρα της παράδοσης και του μεταφορικού μέσου και του προϊόντος θα λαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής των τροφίμων. Για το λόγο αυτό ο χορηγητής θα φέρει επί πλέον δύο συσκευασίες χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου από κάθε προϊόν, για να γίνεται η μέτρηση με υδραργυρικό ή ψηφιακό θερμόμετρο του Νοσοκομείου. Ημερομηνία παστερίωσης για το γάλα θα είναι της ημέρας σε προϊόντα τοπικά και της προηγούμενης σε προϊόντα από άλλη περιοχή. Ρυπασμένες (λερωμένες ) συσκευασίες από οποιαδήποτε αιτία θα επιβάλλουν απόρριψη του είδους και σύνταξη πρακτικού κακής μεταχείρησης του προϊόντος. Δεν αποκλείεται και η δυνατότητα από το Νοσοκομείο να κάνει test με γρήγορο τρόπο για την υγιεινή του περιεχομένου και της συσκευασίας. Τα γιαούρτια πρέπει να είναι σε συσκευασία ατομική και θα μετράται η θερμοκρασία παράδοσης και του οχήματος και του προϊόντος, ώστε να είναι σύμφωνες με τις αρχές HACCP. Οι συσκευασίες που θα καταστρέφονται κατά την μέτρηση θερμοκρασίας ή μακροσκοπικό έλεγχο θα χρεώνονται ως εξής: μέχρι πέντε κεσσέδες κάθε παράδοσης του είδους στον χορηγητή, πέραν των πέντε κεσσέδων στο Νοσοκομείο. Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι ολόκληρη, ευανάγνωστη, (άλλως θα ακολουθεί επιστροφή του είδους και πρακτικό) και θα βρίσκεται 10 ημέρες από την ημέρα παράδοσης, εκτός εάν το είδος που ζητά το Νοσοκομείο είναι τέτοιο που έχει μικρή διάρκεια ζωής (π.χ. 5 ημέρες), οπότε θα παραδίδεται την επόμενη της πρώτης ημέρας της διατηρησιμότητας. Ρυπασμένες συσκευασίες θα αποκλείονται της παραλαβής, επίσης όχι καλά κλεισμένες θα αποκλείονται και μάλιστα θα καταστρέφονται ενώπιον του χορηγητή η του αντιπροσώπου του για λόγους ασφαλείας του καταναλωτή. Θα συντάσσονται πρακτικά και θα εκδίδει ανάλογο πιστωτικό τιμολόγιο ο χορηγητής. 3.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Το φρέσκο παστεριωμένο γάλα, πλήρες και άπαχο, θα χορηγείται συσκευασμένο κατά την παραγγελία του Νοσοκομείου. Οι συσκευασίες θα είναι των ½ lt, 1 lt, 2 lt ανάλογα με την επιθυμία του Νοσοκομείου. Και στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει οι συσκευασίες να πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για την ασφαλή και υγιεινή μεταφορά του περιεχομένου. Οι μικτές συσκευασίες ½ lt (μέχρι και 2 λίτρων) πρέπει να είναι από συσκευασία νόμιμα επιτρεπόμενη κατάλληλη για τρόφιμα μιάς (1) χρήσεως. Επί των συσκευασιών γάλακτος θα αναγράφεται εκτός των άλλων η ημερομηνία παστεριώσεως και η ημερομηνία ανάλωσης. Η γιαούρτη θα είναι πηγμένη σε δοχεία (κεσσέδες) από πλαστική ύλη σύμφωνα με τους όρους του Κ.Τ. και Ποτών Επί των δοχείων (κεσσέδων) θα αναγράφονται τα από τον Νόμο ή άλλες αποφάσεις και αγορανομικές διατάξεις προβλεπόμενα στοιχεία. Ως γιαούρτι, εννοείται κάθε είδος γιαούρτης (πλην παραδοσιακής) που κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά και εξυπηρετεί τις ανάγκες των ιδρυμάτων και θα προμηθεύεται ανάλογα με τις παραγγελίες αυτών (Πρέπει να προσφερθούν όλα τα είδη γιαούρτης πλην παραδοσιακής). Το έλλειμμα βάρους της εντός των κεσσέδων γιαούρτης θα εξακριβώνεται δια ζυγίσεως του περιεχομένου επί του συνόλου της υπό προμήθεια ποσότητας γιαούρτης πέντε τοις εκατό (5%) επί του όλου αριθμού των σε παράδοση κεσσέδων το οποίο ποσοστό (5%) δεν μπορεί να είναι μικρότερο του αριθμού των πέντε (5) κεσσέδων. Για εξακρίβωση του βάρους, πλήρεις κεσσέδες θα επιλέγει κατά το ήμισυ η επιτροπή παραλαβής και κατά το έτερο ήμισυ ο χορηγητής.

18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδου Μαρία Τηλ.: 2621082776 Φαξ: 2621082394

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5457 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΤΙΔΙΑ Πιθανή δαπάνη 26.000,00 συμπ/μένου του Φ.Π.Α Αρτίδια 159.000 τεμάχια ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Τα αρτίδια θα είναι βάρους 60-65 γραμμαρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΩΠA ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ και ΑΥΓΑ Προϋπολογισμού 67.000,00 συμπ/μένου του Φ.Π.Α Α) Κοτόπουλα νωπά 26.000 κιλά Β) Αυγά Α ωοσκοπημένα 28.000 τεμάχια ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Αρ.πρωτ.1669/08-02-2016 Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για : «Τρόφιμα - Ποτά» 1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Στη Χαλκίδα σήμερα 08/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Ελαιόλαδο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 10/07/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :8145/745355

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 13.09.2016 3 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/13.09.2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΜΗΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9197/14-10-2016 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γραφείο ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 23-5-2013 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ποσότητες και Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου Α. Πίνακας ειδών και ποσοτήτων

Είδη - Ποσότητες και Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου Α. Πίνακας ειδών και ποσοτήτων Είδη - Ποσότητες και Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου Α. Πίνακας ειδών και ποσοτήτων 1) Φρυγανιές ατομικές 90.000 τεμάχια 2) Φρυγανιές 250 γραμ 1150 τεμάχια 3) Φύλλο κρούστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 10-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΒΑΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΙΒΑΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Σύμβασης : 04/2014 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Προμήθειας ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ προοριζομένων για τις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμ.Πρωτ.:630/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμ.Πρωτ.:630/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:630/23-11-2015 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : Τ. Κονδύλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους στο υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς της διακήρυξης. Το

Διαβάστε περισσότερα

η το ισοδύναμο 1 λίτρου διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία

η το ισοδύναμο 1 λίτρου διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΩΠΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Το παστεριωμένο γάλα πρέπει: Α. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/966

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 19750 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Αθήνα, 17-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 19750 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 17-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 19750 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Διενέργεια διαγωνισμού νωπών κρεάτων

ΘΕΜΑ Διενέργεια διαγωνισμού νωπών κρεάτων ΘΕΜΑ Διενέργεια διαγωνισμού νωπών κρεάτων Παρακαλώ να εγκρίνεται την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων προϋπολογισμού 120.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-6-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 21166

Αθήνα, 25-6-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 21166 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 25-6-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 21166 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: 15272

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: 15272 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15272 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 15540000-5)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 15540000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. Άμφισσα Τ.Κ.33 100 CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Άμφισσα Τ.Κ.33 100 Προϋπολογισμός: 46.872,40 Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΚΙΛΑ 2.500 3.000,00 1κιλού=1000) ΣΥΝΟΛΟ: 15331425 2 2.500 3.000,00

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΚΙΛΑ 2.500 3.000,00 1κιλού=1000) ΣΥΝΟΛΟ: 15331425 2 2.500 3.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 13 05 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15641 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΚΑΕ 1511) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΚΑΕ 1511) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 02/03/2016 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 2561/755251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Κοτόπουλα Τ. 65% Α.%

1. Κοτόπουλα Τ. 65% Α.% Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569854 2015-02-11

15REQ002569854 2015-02-11 15REQ002569854 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5324,79 για το έτος 2016 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ. ΤΕ3 με βαθμό Β ΠΕ5 με βαθμό Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5324,79 για το έτος 2016 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ. ΤΕ3 με βαθμό Β ΠΕ5 με βαθμό Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 15/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» Ενδ. Προϋπολογισμός: 22299.16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ.% 2. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ.% 3. ΓΑΛΕΟΣ (ΦΕΤΑ).% 4. ΒΑΚΑΛΑΟΣ (ΦΕΤΑ).% 5. ΧΤΑΠΟΔΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΡΙΟ).% 6. ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ.

1. ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ.% 2. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ.% 3. ΓΑΛΕΟΣ (ΦΕΤΑ).% 4. ΒΑΚΑΛΑΟΣ (ΦΕΤΑ).% 5. ΧΤΑΠΟΔΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΡΙΟ).% 6. ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Πληροφ: Ζ. Κοκκίδης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 / 2014 Τηλέφ.: 25310/ FΑΧ :25310/ Τ.Κ.

14SYMV Πληροφ: Ζ. Κοκκίδης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 / 2014 Τηλέφ.: 25310/ FΑΧ :25310/ Τ.Κ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ε Τ Η Σ Ι Α 14SYMV001858675 2014-02-07 Πληροφ: Ζ. Κοκκίδης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. στην αγορά των τροφίμων, κατά τη διάρκεια των εορτών, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 25-1-17

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:ΜΠΟΤΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτ. Προϋπολογισµός: ,00

Ενδεικτ. Προϋπολογισµός: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΡΕΣΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ για το έτος 202-203 : 33/202 Ενδεικτ. Προϋπολογισµός: 66.220,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

100 5,22 522,00 5,90 590,00 100 7,00 700,00 7,90 790,00 2,57 257 2,90 290 125 3,98 497,50 4,50 562,50

100 5,22 522,00 5,90 590,00 100 7,00 700,00 7,90 790,00 2,57 257 2,90 290 125 3,98 497,50 4,50 562,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Σέρρες 20 Σεπτεµβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ριθ.πρωτ.6605 /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΥΓΕΙΣ ΠΙ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ Ταχ. /νση: ιοικητήριο-μεραρχίας 36 Πληροφορίες:.Μυλωνά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1029 / 2013 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ:Β4ΩΡ4690ΩΣ-8Ξ2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα 2/4/2012 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ:Β4ΩΡ4690ΩΣ-8Ξ2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα 2/4/2012 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ:Β4ΩΡ4690ΩΣ-8Ξ2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα 2/4/2012 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Γρ. Προμηθειών Αριθμ. Πρωτ.7216/4-3-2012 Τηλεφ 2132088715 Fax 2132088530 Πληροφορίες Δ. Παρασκευοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.204-06/03/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) ΠΟΣΟΥ 12.503,85 ΕΥΡΩ ( ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/964

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 8-9-2016 Αριθ.Πρωτ. 6907 Ταχ.Δ/νση.Τ.Σισμάνογλου Τ.Κ. 691 00 Πληρ. Ιγνατάκης Μιχ. Τηλεφ.25310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» Αριθμός Μελέτης 44/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 26/03/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΛΕΩΦ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ Τ.Κ. 19018 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Λ. ΤΗΛ. 2105534273 FAX 210 5551515 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32.000 CPV

Διαβάστε περισσότερα

. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: EΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382350522 / FAX : 2382082362

Διαβάστε περισσότερα

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία.

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία. Αγρίνιο, 16 Noεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. 15732 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Τμήμα : Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569931 2015-02-11

15REQ002569931 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1738

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.867,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πειραιάς: 12-11-2014 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 14068 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Νωπών Κρεάτων για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Νωπών Κρεάτων για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 1396/25-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων O Ε.Φ.Ε.Τ. παρά τις αντιξοότητες των καιρών μας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 2/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:ΜΠΟΤΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι Περιγραφή Είδους

Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι Περιγραφή Είδους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 17543/18-7-2014 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 15/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 4η 15872400-5 15982000-5 15982000-5 15230000-9 15872300-4 24323400-8 03142500-3 44800000-8 15841200-7

ΟΜΑΔΑ 4η 15872400-5 15982000-5 15982000-5 15230000-9 15872300-4 24323400-8 03142500-3 44800000-8 15841200-7 ΟΜΑΔΑ 4η ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV SAP 1 ΑΛΑΤΙ 2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ-ΚΟΛΑ 330ML 3 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ML 4 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ,ΥΓΡΑΛΑΤΟΣ 5 ΡΙΓΑΝΗ 6 ΞΥΔΙ 350-400gr 7 ΑΥΓΑ 1572400-5 1592000-5 1592000-5 15230000-9 1572300-4

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για άπορους μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ήμου Ιλίου».

«Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για άπορους μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ήμου Ιλίου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ «Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για άπορους μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ προσωπικό του Δήμου έτους 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ προσωπικό του Δήμου έτους 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του για το έτος 2013 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαρα, 7 /11 /2016 Αριθμ. Πρωτ.: Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών

Μέγαρα, 7 /11 /2016 Αριθμ. Πρωτ.: Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Μέγαρα, 7 /11 /2016 Αριθμ. Πρωτ.: 18997 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3343 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 20 01 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1348 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού γάλακτος στο νοσοκομείο μας.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού γάλακτος στο νοσοκομείο μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 29-3-2016

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: EΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382350522 / FAX : 2382082362

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 08 05 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 10403 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 2560/2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: 7ΓΤΥ46906Ψ-63Τ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Νο 101 /14 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. i ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

04-03-2014 .:12056 : : 2321350110 E-mail: xatzi@serres.gr << >> « » & 22.186,42. 2 . & . 74 1 35 -

04-03-2014  .:12056 : : 2321350110 E-mail: xatzi@serres.gr << >> « »   &   22.186,42.  2  . & . 74 1 35  - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 04-03-2014 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.:12056 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο : 2321350110 E-mail: xatzi@serres.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα