Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις"

Transcript

1 Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και ενίσχυσης κτιριακών έργων που παρουσίασαν βλάβες από σεισμό. Με το Master μπορείτε να έχετε: S Αποτύπωση της υπάρχουσας κατασκευής (φέροντος οργανισμού και οργανισμού πληρώσεως) σε ενιαίο περιβάλλον, και S Πλήρη υπολογισμό του φέροντος οργανισμού, όπλιση των βλαμμένων στοιχείων του και έλεγχο επάρκειας των μη βλαμμένων, με συνολική επίλυση όλου του φορέα στο χώρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το πρόγραμμα κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε τοπικές και γενικές βλάβες, υπολογίζει μανδύες υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων και δοκών από έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, καθώς και στοιχεία ενισχυόμενα από σύνθετα υλικά (υαλοϋφάσματα) και εκτιμά τη φέρουσα ικανότητα για κάθε όροφο και για το σύνολο του κτιρίου. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Για την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων κτιρίων, ακολουθείται η υπουργική απόφαση 5172 της 18/10/1999 με θέμα "Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν

2 66 Επισκευές - Ενισχύσεις υποστεί βλάβες από το σεισμό της 7/9/99 και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης". [ΥΠΑΠ99], καθώς και οι τροποποιήσεις / συμπληρώσεις που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 66 της 26/1/2001 [ΦΕΚ66] Χρήσιμες κατευθύνσεις μπορεί να βρει κανείς: S Στο Φ.Ε.Κ. 798 της 19/11/1986 "Κανονισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των Μελετών αποκατάστασης των βλαμμένων κτιρίων για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών", που χρησιμοποιήθηκε μετά τους σεισμούς της Καλαμάτας του 1986, όπως και στο νόμο 867 της 7/ : περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί "αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων και συναφών θεμάτων", που χρησιμοποιήθηκε μετά τους σεισμούς της Θεσσαλονίκης του S Στις "Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό", που χρησιμοποιείται για το σεισμό της 7/7/1999 της Αθήνας [ΣΠΥΡ99]. Χρήσιμα στοιχεία για εκείνον ο οποίος θα προσπαθήσει να φέρει σε συναρμογή τους παλαιούς κανονισμούς (ΑΚ 1959 και ΑΚ 1985) με τον ισχύοντα ΚΩΣ 1995, περιέχονται στην υπουργική απόφαση της 31/12/1991 ΦΕΚ 1068 περί εγκρίσεως νέου κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα (ΚΩΣ 1991) και μάλιστα στο 2 ο άρθρο όπου απαριθμούνται οι προβληματικές (δύσκολα συναρμοζόμενες) διατάξεις. Επίσης πολύ χρήσιμες οδηγίες για τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες ενισχυομένων μελών, περιέχονται στο "Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα" [ΔΡΙΤ96]. 3 Κανονισμοί 3.1 Διαθέσιμοι κανονισμοί Το Fespa έχει τη δυνατότητα να αναλύσει και διαστασιολογήσει κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους συνδυασμούς των κανονισμών, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Στον πίνακα 2 φαίνονται οι μονάδες που χρησιμοποιούνται σε κάθε συνδυασμό.

3 Οδηγίες χρήσης 67 Αντισεισμικός Κανονισμός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος Χρησιμεύει για Παλαιός 1959 Παλαιός 1954 Έλεγχο υπάρχοντος Παλαιός 1959 Νέος 1995 Αποκατάσταση Ενίσχυση Παλαιός 1985 Παλαιός 1954 Έλεγχο υπάρχοντος Παλαιός 1985 Νέος 1995 Αποκατάσταση Ενίσχυση Νέος 1995 Νέος 1995 Έλεγχο υπάρχοντος Πίνακας 1: Οι συνδυασμοί των κανονισμών και η χρήση τους Αντισεισμικός Κανονισμός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος Δυνάμεις Ροπές Αντοχές / τάσεις Παλαιός 1959 Παλαιός 1954 t tm Kg/cm 2 Παλαιός 1959 Νέος 1995 KN KNm MPa Παλαιός 1985 Παλαιός 1954 t tm Kg/cm 2 Παλαιός 1985 Νέος 1995 KN KNm MPa Νέος 1995 Νέος 1995 KN KNm MPa Πίνακας 2: Μονάδες μέτρησης για κάθε συνδυασμό κανονισμών 3.2 Διαστασιολόγηση ενισχυόμενων ή νέων στοιχείων Λόγω της ιδιαιτερότητας των μελετών αποκατάστασης και ενίσχυσης κατασκευών που σχεδιάστηκαν σύμφωνα με κανονισμούς παλαιότερους του ισχύοντος, το Fespa δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού τους, προκειμένου να τηρηθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επίλυση του φορέα για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών των μελών του, γίνεται με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου. Η διαστασιολόγηση των ενισχυόμενων ή τυχόν νέων μελών, θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν.Ε.Κ.Ω.Σ. θεωρώντας την σεισμική φόρτιση πολλαπλασιασμένη με συντελεστή ίσο με 1.75 (έτσι ώστε να καλυφθεί η διαφορά των επιτρεπομένων τάσεων και των μεθόδων της συνολικής αντοχής).

4 68 Επισκευές - Ενισχύσεις Σύμφωνα με τα προηγούμενα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δράσεις σχεδιασμού, ακολουθείται η εξής διαδικασία: Κατακόρυφες δράσεις (στατική φόρτιση) Αναλύεται η κατασκευή για μόνιμες και κινητές δράσεις και ελέγχονται τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν στα επισκευαζόμενα στοιχεία για τους συνδυασμούς Sd = γg b Gk + γq b Qk και οπλίζονται ώστε να πληρούται η σχέση Rd. Σεισμικές δράσεις N Φορτίζεται καθολικά η κατασκευή με κατακόρυφα φορτία W=G+ψ2bQ N Προσδιορίζονται οι σεισμικές δράσεις E για κατακόρυφα φορτία W=G+ψ2bQ, σύμφωνα με τη σχέση: N N όπου E = 1.75 b ε b (G + ψ2bq) ε: σεισμικός συντελεστής του ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού και ψ2: ο συντελεστής συνδυασμού μακροχρόνιων δράσεων. Φορτίζεται η κατασκευή επιπροσθέτως με τα φορτία Ε διαδοχικά κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις κατανεμημένα καθ' ύψος, ομοιομόρφως μεν προκειμένου για τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959, τριγωνικώς δε όταν εφαρμόζεται ο αντισεισμικός κανονισμός του Αναλύεται η κατασκευή για το συνδυασμό κατακόρυφων φορτίων G+ψ2bQ και σεισμού HE διαδοχικά κατά X και Υ. Τα προκύπτοντα αποτελέσματα συγκρίνονται σε όλες τις κρίσιμες διατομές με τα αποτελέσματα από το βασικό συνδυασμό για τη φόρτιση χωρίς σεισμό (στατικός συνδυασμός δράσεων) και επιλέγονται τα δυσμενέστερα. Βλέπε [ΠΕΝΕ90].

5 Οδηγίες χρήσης 69 Θεμελιώσεις Ειδικά για τον έλεγχο διαστάσεων των θεμελίων, λαμβάνεται [ΦΕΚ66]: S S σ εδ = 2bσ επ για σεισμικό συνδυασμό δράσεων G + ψ2bq H 1.75bεb(G +ψ2bq) σ εδ = 1.4bσ επ για μη-σεισμικό συνδυασμό δράσεων 1.35bG bQ 3.2 Οι παλαιοί αντισεισμικοί κανονισμοί (1959, 1985) Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες διατάξεις των αντισεισμικών κανονισμών του 1959 και του Βλέπε και [ΚΑΛΕ83]. Η συνοπτική αυτή παρουσίαση γίνεται μόνο για ενημερωτικούς λόγους, ενώ το Fespa εφαρμόζει πλήρως τους αντίστοιχους κανονισμούς Γενικά N Κατανομή σεισμικού φορτίου (Α.Κ. 1985, Άρθρο 4 2β) Σεισμικό φορτίο στη στάθμη z από τη σχέση: 1959: Hz 0 b Nz 1985: Nz b Hz Hz 0 b ( Ni) b Ni b Hi

6 70 Επισκευές - Ενισχύσεις Σχήμα 1: Kατανομή του σεισμικού φορτίου στους παλαιούς κανονισμούς N Έλεγχος σχετικού βέλους (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3θ) 1959: : Αν Δ ελ το σχετικό βέλος μεταξύ δύο συνεχόμενων ορόφων: Δ ελ = 2 ο / οο b Η ΟΡΟΦ = δ επ

7 Οδηγίες χρήσης 71 N Έλεγχοι ευστάθειας (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ι) 1959: - Ni : Για κάθε όροφο i: Qi όπου # & (1) Αν υπάρχουν τοιχώματα ακαμψίας, με σταθερή διατομή σε όλο το ύψος του κτιρίου, επιτρέπεται η αγνόηση των φαινομένων 2 ας τάξεως, όταν: a H n: αριθμός ορόφου b ( G P) ( n για n <= για n > 3 Σ(ΕΙ): ακαμψία (στάδιο Ι) όλων των τοιχωμάτων Σ(G+P): ολικό κατακόρυφο φορτίο της οικοδομής Ειδικοί έλεγχοι N Πρόσθετος έλεγχος όλων των κατακόρυφων στοιχείων ακαμψίας (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ια) 1959: : Ανεξάρτητα από το μέγεθος των οριζόντιων φορτίων H ox H oy που έδωσε ο υπολογισμός, γίνεται πρόσθετος έλεγχος των κατακορύφων στοιχείων για φορτία: H ox = 2 1 εni, Hoy = 2 1 εni, Mox = 4 h εni, Moy = 4 h εni

8 72 Επισκευές - Ενισχύσεις N Πρόσθετος έλεγχος όλων των επί του πολυγώνου της περιμετρικής στηρίξεως φερόντων στοιχείων (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3α). 1959: Ανεξάρτητα από το μέγεθος των οριζόντιων φορτίων H ox H oy που έδωσε ο υπολογισμός, γίνεται πρόσθετος έλεγχος των περιμετρικών κατακορύφων στοιχείων για φορτία: H o = εs Ni, M o = 2 1 εs h Ni Όπου εs = min [ε/2, 0.06]. 1985: Ως N Πρόσθετος έλεγχος επί των κορυφών του πολυγώνου της στηρίξεως φερόντων στοιχείων. Έλεγχος υπό γωνία 45 ο (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3β). 1959: Τα γωνιακά υποστυλώματα και ανεξάρτητα από τους γενικούς ελέγχους και από όσα αναφέρονται στια προηγούμενα, ελέγχονται για οριζόντιο φορτίο H = εs b Ni το οποίο δρα υπό γωνία 45 ο ως προς τους κύριους άξονες της διατομής (διαξονική κάμψη), όπου εs = min [ε/2, 0.06]. 1985: Ως 1959, με τη διαφορά ότι εs = max [ε/2, 0.06] Ικανοτικός έλεγχος υποστυλωμάτων (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιγ δδ) 1959: : Πρόσθετος έλεγχος όλων των κατακόρυφων στοιχείων με ροπές που προκύπτουν από τις ροπές αντοχής των συντρεχουσών δοκών. Ο έλεγχος δύναται να παραλείπεται υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 6 3ι ενώ στους δύο τελευταίους ορόφους αν απαιτείται παραλείπεται θεωρουμένου ταυτόχρονα όλου του ύψους του υποστυλώματος ως κρίσιμου.

9 Οδηγίες χρήσης Τοιχώματα (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιβ) 1959: : Ως τοιχώματα, για τους ελέγχους αυτής της παραγράφου, λογίζονται τα στοιχεία που έχουν λόγο πλευρών lw / b > 4 (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιβ). Όπου lw: μήκος τοιχώματος b: πάχος τοιχώματος Έλεγχοι σε διάτμηση Κατακόρυφος οπλισμός τb max b 0.4 τb min + μhbσe επ Όπου τb max/min : δίνεται από τον κανονισμό μh: ποσοστό οριζόντιου οπλισμού μu: ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού N, Q, M: εντατικά μεγέθη του τοιχώματος Fb: Εμβαδό διατομής σκυροδέματος σe: επιτρεπόμενη τάση σιδήρου Οπλισμός άκρων τοιχωμάτων (κανονικός) 0.4 τb min + μubσe επ + Γίνεται έλεγχος για M, N στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού. 1 4 N Fb

10 74 Επισκευές - Ενισχύσεις Οπλισμός άκρων τοιχωμάτων (πρόσθετος) dw = max [2b, 0.20blw] κατακόρυφο φορτίο 2 P M No b H 3 2 lw dw προκύπτει οπλισμός As, όπου 4 ο / οο < As dwb b < 40 ο / οο Υποστυλώματα (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιγ) 1959: : Συνδετήρες - κρίσιμα μήκη (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιγ - αα ββ γγ) Έλεγχος σε διάτμηση (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιγ στστ) Αν τ = τb min = Q 9 b b z (B160) (B225) (B300) δεν απαιτείται έλεγχος 9 Αν τ > τb min, Fe ΣΥΝΔ = a b b b (απαιτείται έλεγχος) 80 Όπου α: απόσταση συνδετήρων Ελάχιστο ποσοστό σιδηρού οπλισμού κάθε παρειάς 4 ο / οο διατομής (έλεγχος σε κάμψη με ορθή δύναμη). της πραγματικής

11 Οδηγίες χρήσης 75 Συντελεστής πλαστιμότητας Συνιστάται χαμηλή τιμή της τάσης Ν / (βp b Fb) στα όρια που δίνει ο παρακάτω πίνακας (βp: πρισματική αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη) (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιγ εε). Υποστυλώματα Μεσαία Ακραία Γωνιακά Πλαστιμότης Έλεγχος κοντού υποστυλώματος (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιγ.γγ) Όταν ο λόγος M max < 3.5 πρόσθετος κατακόρυφος οπλισμός 20 ο / οο Q b d Έλεγχος διατμήσεως υπό μικρό αξονικό φορτίο (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιγ στστ) Όταν Νο < 0.10 b βp b Fb τότε αν τ < τb min / 2 ισχύουν οι συνήθεις κανόνες διαστασιολόγησης αν τb min /2 < τ < τb min όλη η τέμνουσα παραλαμβάνεται με οπλισμό κορμού τb min οι τιμές της παραγράφου Β Δοκοί (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιδ) 1959: : Πυκνοί συνδετήρες στη δοκό (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιδ αα) Ελάχιστο - μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου χάλυβα (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιδ ββ) μmin = 15 / βs μmax = 0.25 b βw / βs μ' >= 0.5 b μ (θλιβόμενος χάλυβας)

12 76 Επισκευές - Ενισχύσεις Εξασφάλιση επάρκειας διατομών για κάθε φόρτιση (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιδ γγ) Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα ελέγχει όλες τις διατομές της δοκού και για όλες τις φορτίσεις ώστε το καμπτόμενο στοιχείο να εξασφαλίζεται από ενδεχόμενες μετατοπίσεις των σημείων μηδενισμού των ροπών. Γίνεται δηλαδή έλεγχος των εφελκυστικών και διατμητικών δυνάμεων για την περιβάλλουσα των στατικών και σεισμικών φορτίσεων. Έλεγχος διατμήσεως υπό μικρό αξονικό φορτίο (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιγ στστ) Όταν Νο < 0.10 b βp b Fb τότε αν τ < τb min / 2 ισχύουν οι συνήθεις κανόνες διαστασιολόγησης αν τb min /2 < τ < τb min όλη η τέμνουσα παραλαμβάνεται με οπλισμό κορμού τb min οι τιμές της παραγράφου Β

13 Οδηγίες χρήσης Συνοπτικός πίνακας ελέγχων αντισεισμικών κανονισμών (1959, 1985) Έλεγχοι Α.Κ Άρθρο Α.Κ Άρθρο Κατανομή σεισμικού φορτίου καθ' ύψος α, 2β Αύξηση σεισμικής δύναμης υπολογισμού 5 2 Έλεγχοι σχετικού βέλους - 6 3θ Έλεγχοι ευστάθειας - 6 3ι Ειδικός έλεγχος κατακόρυφων στοιχείων 6 3ια Ειδικός έλεγχος περιμετρικών στοιχείων 6 3α 6 3α Ειδικός έλεγχος γωνιακών στοιχείων 6 3β 6 3β Έλεγχοι τοιχωμάτων σε διάτμηση - 6 3ιβ, δδ Οπλισμοί άκρων τοιχωμάτων - 6 3ιβ, εε Ελάχιστοι οπλισμοί τοιχωμάτων - 6 3ιβ, ββ, γγ Εντατικά μεγέθη τοιχώματος - 6 3ιβ, ιι Έλεγχος υποστυλώματος σε διάτμηση - 6 3ιγ, αα, ββ Έλεγχος κοντού υποστυλώματος - 6 3ιγ, γγ Έλεγχος διατμήσεως υπό μικρό αξονικό φορτίο - 6 3ιγ, στστ Κρίσιμα μήκη (πυκνοί συνδετήρες) - 6 3ιγ, αα,ββ,γγ Ελάχιστο ποσοστό οπλισμού στύλων 6 3ε 6 3ιγ, εε Έλεγχοι δοκών σε κάμψη και διάτμηση - 6 3ιδ, ββ, γγ Έλεγχος καλύψεως διατμητικών δυνάμεων - 6 3ιδ, γγ Κρίσιμα μήκη (πυκνοί συνδετήρες) - 6 3ιδ, αα Ελάχιστα / μέγιστα ποσοστά οπλισμού δοκών - 6 3ιδ, ββ Έλεγχος διατμήσεως υπό μικρό αξονικό φορτίο - 6 3ιδ, στστ Ικανοτικός έλεγχος κόμβων - 6 3ιγ, δδ Αύξηση επιτρεπομένων τάσεων και εξαιρέσεις

14 78 Επισκευές - Ενισχύσεις Φυτευτά υποστυλώματα 6 6γ 6α, β Έλεγχοι πεδίλων για στατικές και σεισμικές δράσεις 7 7 Έλεγχοι σε ολίσθηση όπου απαιτείται 7 2α 7 2α Έλεγχοι συνδετήριων δοκών 7 2ε Πίνακας 3: Οι βασικότεροι έλεγχοι των παλαιών κανονισμών 3.3 Συνοπτικός πίνακας ελέγχων παλαιού κανονισμού Ω.Σ. (1954) Έλεγχοι Άρθρο Διάταξη οπλισμών 40 1, 2, 3 Επικαλύψεις οπλισμών 41 1 Συμβολισμοί στατικών και γεωμετρικών μεγεθών 46 Υπολογισμός υπερστατικών μεγεθών και παραμορφώσεων 48 1 Υπολογισμός τάσεων 49 1 Έλεγχος και οπλισμός λοξού εφελκυσμού 50 1, 2 Επιβαρύνσεις κατά στρέψη 51 1, 2 Επιτρεπόμενες τάσεις 53 1, 2, 3 Δοκοί, πλακοδοκοί 57 1α, 1β, 1γ, 4γ, 7, 8 Υποστυλώματα και θλιβόμενα στοιχεία 58 1α Υποστυλώματα δια κοινών συνδετήρων 58 2 Έλεγχος σε λυγισμό 58 2γ Υποστυλώματα υπό έκκεντρη θλίψη Πίνακας 4: Έλεγχοι του παλαιού κανονισμού σκυροδέματος. 58 4, 4α, 4β

15 Οδηγίες χρήσης 79 4 Κριτήρια αποτίμησης της κατάστασης κτιρίου μετά τον σεισμό 4.1 Ταξινόμηση βλαβών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα Στα επόμενα παρουσιάζεται μια ταξινόμηση των βλαβών που εμφανίζονται στα δομικά στοιχεία μιας κατασκευής μετά από σεισμό. Η ταξινόμηση περιλαμβάνει: τους τυπικούς βαθμούς βλάβης που αναφέρονται σε μεμονωμένα δομικά στοιχεία και συνδέονται άμεσα με απομένουσες φέρουσες ικανότητες και διαθέσιμα περιθώρια ασφαλείας για αυτά τα βλαμμένα στοιχεία, και το χαρακτήρα των βλαβών, που αναφέρεται στην κατασκευή ως σύνολο που συνδέεται με την ασφάλειά της και τη λήψη αποφάσεων (επιλογή μέτρων θεραπείας) καθώς και το βαθμό του επείγοντος λήψης μέτρων και επεμβάσεων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Θεμελίωση Προβλήματα υπεδάφους ή και θεμελίων (όπως καθιζήσεις, ολισθήσεις, βλάβες συνδετήριων, ανησυχητική μορφολογία ρηγματώσεων ανωδομής, κ.λπ.) θεωρούνται σοβαρές έως βαρείες. Ως εκ τούτου απαιτείται ιδιαίτερη και προσεκτική αντιμετώπιση, και εφαρμογή ειδικών τεχνικών επέμβασης. Ανωδομή Υποστυλώματα S Βαθμός Α: Μεμονωμένες ρωγμές μικρού πλάτους (< 2 mm) κυρίως λόγω κάμψης ή δευτερευόντων λόγων (π.χ. αρμοί διακοπής σκυροδέτησης ή ανεπαρκείς αγκυρώσεις) S Βαθμός Β: Πολλές καμπτικές ρωγμές ή μεμονωμένες διατμητικές ρωγμές μικρού πλάτος (< 5 mm) με την προϋπόθεση ότι δεν παρατηρούνται εμφανείς μετακινήσεις του σκελετού.

16 80 Επισκευές - Ενισχύσεις S Βαθμός Γ: Έντονη ρηγμάτωση μεγάλου πλάτους, τοπική αποδιοργάνωση του σκυροδέματος από θλίψη ή και διάτμηση. Οι παραμένουσες παραμορφώσεις είναι πολύ μικρές. S Βαθμός Δ: Θραύση του σκυροδέματος του στοιχείου, βλάβη των κυρίων οπλισμών, διακοπή της συνέχειας του στοιχείου. Οι παραμένουσες παραμορφώσεις είναι μικρές. Δείτε επίσης και πίνακα 5. Επισημαίνεται ότι αν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα προηγούμενα για την επάρκεια της διατομής ή τις μετακινήσεις των κόμβων δεν πληρούνται, τότε η βλάβη θεωρείται ενός βαθμού παραπάνω. Οι ελαφρές βλάβες θεωρούνται τοπικού χαρακτήρα, εφόσον τα βλαβέντα κατακόρυφα στοιχεία του φέροντος οργανισμού που παρουσιάζουν ρωγμές μικρού πλάτους (τύπος Α του πίνακα 5) δεν υπερβαίνουν σε κάθε στάθμη το 30% του συνόλου των κατακόρυφων στοιχείων της στάθμης αυτής. [ΥΠΑΠ99] Οι σοβαρές και οι βαρείες βλάβες (γενικού χαρακτήρα) θεωρείται ότι επηρεάζουν την ασφάλεια της όλης κατασκευής (ακόμα και αν παρουσιάζονται σε λίγα στοιχεία). Δοκοί - Πλάκες Για τα κυρίως καμπτόμενα στοιχεία, όπως είναι οι πλάκες και οι δοκοί, ισχύουν σε γενικές γραμμές οι ίδιοι τύποι βλάβης όπως και για τα κυρίως θλιβόμενα στοιχεία. Επίσης ισχύουν και οι ίδιες προϋποθέσεις για ανεπάρκεια διατομής (χάλυβα ή σκυροδέματος) ή μετακινήσεις κόμβων (κατακόρυφες και οριζόντιες). Δεδομένου όμως του ότι οι δοκοί και οι πλάκες είναι από τα λιγότερο επιπονούμενα στοιχεία σε περίπτωση σεισμού, παρουσιάζονται συνήθως μόνο ελαφρές έως σοβαρές βλάβες, εκτός αν υπάρχει πρόβλημα διαφραγματικής λειτουργίας ή και μεταφοράς δυνάμεων στα στοιχεία ακαμψίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατό να παρουσιαστούν σοβαρές βλάβες, έντονες και διαμπερείς ρηγματώσεις, μερικές αποκολλήσεις που απαιτούν ιδιαίτερη και προσεχτική αντιμετώπιση.

17 Οδηγίες χρήσης 81 Α Ελαφρές Β Σοβαρές Γ Βαρείες Δ Πίνακας 5: Τυπικοί βαθμοί βλαβών σε υποστυλώματα Τοιχώματα - Κόμβοι Λόγω της σπουδαιότητας του ρόλου τους στην αντισεισμική συμπεριφορά της κατασκευής, κάθε βλάβη και ρηγμάτωση θεωρείται επικίνδυνη (εφόσον επηρεάζει την ασφάλεια της όλης κατασκευής) και αντιμετωπίζεται τουλάχιστον ως σοβαρή (βαθμού Γ) ή βαριά (βαθμού Δ) αν έχει συμβεί και αποδιοργάνωση του σκυροδέματος ή / και βλάβη των οπλισμών.

18 82 Επισκευές - Ενισχύσεις Για τα τοιχώματα ισχύουν τα αντίστοιχα σκίτσα του πίνακα 5, με τη διαφορά ότι οι βαθμοί Α και Β θεωρούνται Γ και οι βαθμοί Γ και Δ θεωρούνται Δ. Για τους βαθμούς βλάβης των κόμβων, δείτε τον πίνακα 6. Σοβαρές Γ Βαρείες Δ Πίνακας 6: Τυπικοί βαθμοί βλαβών σε κόμβους Προσοχή: Όλοι οι βαθμοί βλάβης εισάγονται κατ' επιλογήν του χρήστη. Το πρόγραμμα δεν επεμβαίνει, δηλαδή δεν τους τροποποιεί αυτόματα στην περίπτωση που το κατακόρυφο στοιχείο είναι τοίχωμα. Σημείωση: υπάρχει και τυπικός βαθμός Ε για δύσκολα επισκευάσιμες βλάβες, όταν οι μετακινήσεις του σκελετού είναι μέτριες έως μεγάλες, παρατηρούνται αποκολλήσεις ή μερικές καταρρεύσεις.

19 Οδηγίες χρήσης 83 Τι κάνει το Fespa Ο χειριστής επιλέγει για κάθε μέλος του φορέα το αν είναι βλαμμένο ή όχι, και αν είναι, εισάγει τον τυπικό βαθμό βλάβης του (πλαίσιο παραμέτρων, κατηγορία "Ενίσχυση υποστυλώματος" (ή "Ενίσχυση δοκού"). Βλέπε και εικόνα 2. Εικόνα 1: Γενικές παράμετροι του κτιρίου.

20 84 Επισκευές - Ενισχύσεις Εικόνα 2: Ενότητα παραμέτρων, μέσα στην οποία καθορίζονται τα χαρακτηριστικά ενισχυόμενου υποστυλώματος. 4.2 Απομένουσα φέρουσα ικανότητα Η εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικανότητας της κατασκευής ως συνόλου, είναι εργασία πολύπλοκη και συνάρτηση πολλών παραγόντων που δύσκολα προσδιορίζονται αριθμητικά, όπως η βλάβη και το ποσοστό απώλειας της φέρουσας ικανότητας μεμονωμένου δομικού στοιχείου, ο ρόλος του στη συμπεριφορά του κτιρίου, η πιθανή ανακατανομή της έντασης, κ.τ.ο. Μία όμως προσεγγιστική εμπειρική και γρήγορη εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για το Μηχανικό της πράξης, επειδή συνδέεται με το βαθμό επείγοντος λήψης προσωρινών μέτρων. Μπορεί ακόμα να συνδεθεί με το μέγεθος της επέμβασης που απαιτείται για την επαναφορά της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στην προτέρα του σεισμού κατάσταση [ΣΑΡΗ92], [ΦΕΚ798]. Το πρόγραμμα προσδιορίζει την απομένουσα αντοχή του κτιρίου (ή του ορόφου), ως συνάρτηση της αντοχής των μεμονωμένων μελών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθεί.

21 Οδηγίες χρήσης 85 Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται μια εκτίμηση απομενουσών φερουσών ικανοτήτων για μεμονωμένα υποστυλώματα, ως συνάρτηση του τυπικού βαθμού βλάβης που παρουσιάζουν και της ηλικίας της κατασκευής. Ανάλογες εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν και για τοιχώματα. Στάθμη βλάβης Α Β Γ Δ Ηλικία 25 ετών 0,95 0,75 0,45 0,15 κτιρίου Μεγάλη > 25 ετών 0,80 0,60 0,30 0,00 Πίνακας 7: Συντελεστής φέρουσας ικανότητας (U) υποστυλώματος ή τοιχώματος. Αν η κατάσταση συντήρησης του κτιρίου είναι "Κακή" ή η ποιότητα κατασκευής είναι "Κακή" τότε αφαιρείται 0.05 από την αναγραφόμενη στον πίνακα (δηλαδή U=U-0.05). Ομοίως, αν η κατάσταση συντήρησης του κτιρίου είναι "Κακή" και η ποιότητα κατασκευής είναι "Κακή" τότε αφαιρείται 0.15 από την αναγραφόμενη στον πίνακα (δηλαδή U=U-0.15). Ο συντελεστής U ορίζεται ως απομένουσα φέρουσα ικανότητα U αρχική φέρουσα ικανότητα και είναι πάντα μικρότερος ή ίσος της μονάδος. Η απώλεια φέρουσας ικανότητας ορίζεται ως α = 1 U. Μια μάλλον συντηρητική εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικανότητας ενός κτιρίου στο σύνολό του (ή μόνον ενός ορόφου), μπορεί να γίνει βάσει των σχέσεων: U # & N i1 U i K b N και U % # & N i1 U i K b N

22 86 Επισκευές - Ενισχύσεις όπου: για μικρές βλάβες: Κ = 1.0, και για μεγάλες βλάβες: Κ = 1.1 Ui : συντελεστής φέρουσας ικανότητας στοιχείου N = αριθμός στοιχείων ορόφου ή κτιρίου αντίστοιχα Ηλικία κτιρίου U Ποιοτική κατάταξη του υπό έλεγχου ορόφου Βαθμός παρέμβασης Βαθμός βλάβης Επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων υποστύλωσης, παρέμβαση. Μικρή U>0.85 Ελαφρά ανεπάρκεια Μικρές παρεμβάσεις Τοπικές βλάβες Μεγάλη U>0.80 Ελαφρά ανεπάρκεια Μικρές παρεμβάσεις Τοπικές βλάβες Μικρή 0.85>U>0.75 Μέτρια ανεπάρκεια Μέτριες παρεμβάσεις Γενικές βλάβες Μεγάλη 0.80>U>0.75 Μέτρια ανεπάρκεια Μέτριες παρεμβάσεις Γενικές βλάβες >U>0.50 Μέτρια ανεπάρκεια Μέτριες παρεμβάσεις Γενικές βλάβες - U<0.50 Σοβαρή ανεπάρκεια Μεγάλες παρεμβάσεις Γενικές βλάβες Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι (άμεσα μέτρα) Ναι (άμεσα μέτρα) Πίνακας 8: Ποιοτικός έλεγχος ενός ορόφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

23 Οδηγίες χρήσης 87 Τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση οτι η αρχική μελέτη δεν έχει σφάλματα (κυρίως συλλήψεως) και η κατασκευή δεν παρουσιάζει κακοτεχνίες. Τι κάνει το Fespa Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τον τυπικό βαθμό βλάβης του κάθε μέλους και τις γενικές παραμέτρους του "Κτιρίου" ("Ηλικία κτιρίου", "Ποιότητα κατασκευής κτιρίου", κ.λπ.) υπολογίζει το συντελεστή φέρουσας ικανότητάς του. Ο χειριστής μπορεί να κρατήσει την τιμή που προέκυψε αυτόματα από το πρόγραμμα, ή να την τροποποιήσει κατά βούληση. Με χρήση της σχετικής εντολής του μενού των "Επιλύσεων", το Fespa υπολογίζει και εμφανίζει το συντελεστή φέρουσας ικανότητας U κάθε ορόφου. Βλέπε και 6.2 "Οι νέες εντολές" 4.3 Συντελεστές μονολιθικότητας Οι συντελεστές μονολιθικότητας είναι διορθωτικοί συντελεστές που περιγράφουν την αβεβαιότητα στην προσομοίωση των επισκευαζόμενων / ενισχυόμενων διατομών. Συνδέουν τα πραγματικά χαρακτηριστικά αποκρίσεως μιας ενισχυμένης διατομής, με τα αντίστοιχα μιας "ίδιας" μονολιθικής διατομής και παίρνουν τιμές μικρότερες της μονάδας. Διακρίνονται σε συντελεστές μονολιθικότητας ακαμψίας (γ n,k ) και συντελεστές μονολιθικότητας αντοχών (γ n,v, γ n,m ). Συντελεστές μονολιθικότητας ακαμψίας Αφορούν την απομείωση των αδρανειακών χαρακτηριστικών (Ax, Ay, Az, Ix, Iy, Iz) της σύνθετης (ενισχυμένης) διατομής, ως προς την πλήρη μονολιθική διατομή. /7,30, ά.,7, :,82έ3 ' /,942ή' /7,30, ά.,7, ή' /,942ή' n, 1

24 88 Επισκευές - Ενισχύσεις Μικρότεροι συντελεστές μονολιθικότητας γ ν,κ συνεπάγονται μείωση των εντατικών μεγεθών που αναλαμβάνουν τα επισκευασμένα στοιχεία ενώ παράλληλα αυξάνουν τα εντατικά μεγέθη που καλούνται να αναλάβουν τα υπόλοιπα. Συντελεστές μονολιθικότητας αντοχών Αφορούν την απομείωση των αντοχών της σύνθετης (ενισχυμένης) διατομής, ως προς την πλήρη μονολιθική διατομή ή :,82έ3 ' /,942ή' 394. ή ή' /,942ή' n, M, 1 εφαρμόζονται κατά τη διαστασιολόγηση του ενισχυόμενου μέλους, απομειώνοντας τις αντοχές, ώστε να πληρούται η βασική ανίσωση b S d R d n, M, V Μικρότεροι συντελεστές μονολιθικότητας αντοχών αυξάνουν τους απαιτούμενους οπλισμούς μιας διατομής. Οι τιμές τους εξαρτώνται αποκλειστικά από την ακολουθούμενη τεχνική ενίσχυσης (ενέσεις, ανακατασκευή, περίσφιγξη, μανδύες). Διάφορες τιμές συντελεστών μονολιθικότητας μπορεί να βρει κανείς στα [ΠΕΝΕ90], [PENE97], [ΤΑΣΙ90]. Μια συνοπτική παρουσίαση τέτοιων τιμών, δίνεται στον πίνακα 9. Πρέπει να γίνει κατανοητό οτι οι τιμές αυτών των συντελεστών μονολιθικότητας εξαρτώνται άμεσα από την έντεχνη κατασκευή και την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών αποκατάστασης οι οποίες συνοδεύουν τις εκτιμήσεις αυτών των συντελεστών στην πιο πάνω βιβλιογραφία. Εδώ βρίσκει εφαρμογή η ειδοποίηση του Θ. Π. Τάσιου ότι "Οι χρήσιμοι αυτοί τυφλοσούρτες είναι παρά ταύτα επικίνδυνοι στα χέρια ανειδίκευτου προσωπικού. Όταν λ.χ. διαπιστώνονται παράμετροι με αποφασιστική για την ασφάλεια του συνόλου σημασία, το γεγονός αυτό και μόνο του θα πρέπει να επισημαίνεται χωριστά, έτσι ώστε η λήψη αποφάσεων να μη γίνεται μόνο μέσω 'άψυχων' αριθμών" [ΤΑΣΙΧΧ].

25 Οδηγίες χρήσης 89 Μέλος Υποστύλωμα Δοκός Τεχνική ενίσχυσης Ρητίνες Μανδύες Ρητίνες γ n, K γ n, M γ n, V (ακαμψίες) (ροπές) (τέμνουσες) Τοίχωμα Μανδύες Ρητίνες Υπόμνημα Μανδύες α: Πενέλης-Κάππος 1990 [ΠΕΝΕ90] β: Penelis-Kappos [PENE97] γ: Τάσιος-Χρονόπουλος ΕΜΠ 1990 (ελαφρές βλάβες) [ΤΑΣΙ90] δ: Τάσιος - Χρονόπουλος ΕΜΠ 1990 (βαρείες βλάβες) [ΤΑΣΙ90] Πίνακας 9: Τιμές συντελεστών μονολιθικότητας α γ β δ Προσοχή! Για να βρίσκεται η διαστασιολόγηση προς την πλευρά της ασφάλειας, θα πρέπει να ισχύει πάντα η σχέση: n, K J n, M, V ώστε η απομείωση των εντατικών μεγεθών να υπερκαλύπτεται από την απομείωση των αντοχών.

26 90 Επισκευές - Ενισχύσεις 5 Νέες παράμετροι του προγράμματος Οι παράμετροι του Fespa που αφορούν την αποκατάσταση και ενίσχυση των κατασκευών, αναφέρονται και στο σύνολο του κτιρίου (οντότητα "Κτίριο") αλλά και στα μεμονωμένα μέλη (οντότητες "Υποστύλωμα" και "Δοκός"). Οι νέες παράμετροι ενεργοποιούνται όταν επιλεγεί σαν "Είδος κατασκευής" η "Αποκατάσταση Ενίσχυση" (οντότητα "Κτίριο" - ενότητα "Στατικά"). Οι νέες παράμετροι του προγράμματος είναι: 5.1 Κτίριο Κατηγορία Αντισεισμικός Η παράμετρος "Κανονισμός" των προηγούμενων εκδόσεων του προγράμματος διασπάται σε δύο παραμέτρους: την "Αντισεισμικός κανονισμός" και την "Κανονισμός Σκυροδέματος": Οι επιλογές του "Αντισεισμικού κανονισμού" είναι οι εξής: Όνομα Παλαιός 59 Παλαιός 85 Νέος 95 Κυπριακός Τι να επιλέξετε Τα εντατικά μεγέθη λόγω σεισμού υπολογίζονται με οριζόντια ισοδύναμη στατική φόρτιση ορθογωνικής μορφής. Βλέπε και 3.2. Τον επιλέγετε όταν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν το Η οριζόντια ισοδύναμη στατική φόρτιση είναι ανεστραμμένης τριγωνικής μορφής. Βλέπε και 3.2. Τον επιλέγετε όταν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μεταξύ 1985 και Όταν επιλέξετε αυτόν τον κανονισμό, έχετε επιλογή μεταξύ ισοδύναμης στατικής ή φασματικής δυναμικής ανάλυσης. Τον επιλέγετε όταν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά το Ο νέος Κυπριακός αντισεισμικός κανονισμός

27 Οδηγίες χρήσης 91 Οι επιλογές του "Κανονισμού Σκυροδέματος" είναι οι εξής: Όνομα Παλαιός 54 Νέος 1995 Τι να επιλέξετε Τον επιλέγετε όταν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μεταξύ 1954 και 1995 και ενδιαφέρεστε για έλεγχο μη βλαμμένων μελών υπάρχουσας μελέτης. Τον επιλέγετε όταν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά το 1995 ή όταν πρόκειται να οπλίσετε ενισχυόμενα και επισκευαζόμενα μέλη κατασκευής οποιασδήποτε ηλικίας. Νέος 2000 Ισχύει για μελέτες που εκπονούνται μετά την 1/6/2001 Νέος Κυπριακός Ο νέος Κυπριακός κανονισμός σκυροδέματος Το πρόγραμμα ενημερώνει όταν δοθεί από το χρήστη ασύμβατος συνδυασμός κανονισμών. Βλέπε και 3.1. Παράμετρος Συντελεστής προσαύξησης σεισμικής φόρτισης Τι να επιλέξετε Η απόφαση της 18/10/1999 του ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζει τιμή ίση με Βλέπε και 3.2 "Διαστασιολόγηση ενισχυόμενων ή νέων στοιχείων" Ο συντελεστής προσαύξησης σεισμικής φόρτισης χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιάσει τον σεισμικό συντελεστή ε (παράμετρος: Κτίριο / Αντισεισμικός όταν ο κανονισμός είναι Παλαιός) π.χ. αν ε = 0.06, ε' = εb1.75 = 0.06b1.75 = Αυτό γίνεται για καλυφθεί η διαφορά μεταξύ της μεθόδου επιτρεπόμενων τάσεων και συνολικής αντοχής (Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, Άρθρο 2, ΙΙΙ, 1, στ).

28 92 Επισκευές - Ενισχύσεις Κατηγορία Στατικά Οι επόμενες παράμετροι ενεργοποιούνται όταν επιλεγεί σαν είδος κατασκευής η "Αποκατάσταση Ενίσχυση" Παράμετρος Είδος Κατασκευής Οπλισμοί Τρόπος αποκατάστασης Βαθμός αποκατάστασης κτιρίου Ηλικία κτιρίου Τι να επιλέξετε Οι επιλογές που έχετε είναι: S S Νέα οικοδομή Αποκατάσταση Ενίσχυση Επιλέγετε ανάλογα με τον τύπο της μελέτης που έχετε. Οι επιλογές που έχετε είναι: S S S Όλα τα στοιχεία Μόνο τα ενισχυόμενα Μόνο τα μη-ενισχυόμενα. Χρησιμοποιείστε την για να προκύψει συνοπτικό το τεύχος της μελέτης. Μπορείτε δηλαδή να εξαιρέσετε από τη διαδικασία όπλισης τα ενισχυόμενα μέλη όταν οπλίζετε με παλαιούς κανονισμούς ή τα μη ενισχυόμενα, προκειμένου να ελέγξετε την επάρκειά τους συγκρίνοντας μόνο εντατικά μεγέθη. Δείτε και την 6.3 S S S S S S Έγχυτο σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Ρητίνες Σύνθετα υλικά (υαλοϋφάσματα) Γενικές βλάβες Τοπικές βλάβες Η διάκριση γίνεται σύμφωνα με την απόφαση της 18/10/1999 του ΥΠΕΧΩΔΕ. S S Μικρή (<=25 ετών) Μεγάλη (> 25 ετών) Επηρεάζει το συντελεστή φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με την 4.2

29 Οδηγίες χρήσης 93 Ποιότητα Κατασκευής Κατάσταση (Συντήρηση) Καλή / Κακή Επηρεάζει το συντελεστή φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με την 4.2 Καλή / Κακή Επηρεάζει το συντελεστή φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με την Υποστύλωμα Κατηγορία Ενίσχυση Υποστυλώματος Οι επόμενες παράμετροι ενεργοποιούνται όταν επιλεγεί σαν είδος κατασκευής η "Αποκατάσταση Ενίσχυση" Παράμετρος Ενισχυόμενο μέλος Στάθμη βλάβης υποστυλώματος Συντελεστής φέρουσας ικανότητας (U) Συντελεστής μονολιθικότητας ακαμψίας (γ n,k) Συντελεστής μονολιθικότητας κάμψης (γn,μ) Συντελεστής μονολιθικότητας διάτμησης (γn,v) Τρόπος αποκατάστασης Τι να επιλέξετε Ναι / Όχι, ανάλογα του αν το μέλος πρόκειται να ενισχυθεί με μανδύα, υαλοϋφάσματα, ή να συγκολληθεί με ρητίνες, ή εν γένει να αποκατασταθεί. Επιλέξτε αυτήν που αντιστοιχεί στην κατάσταση του βλαμμένου υποστυλώματος (A / B / Γ / Δ.). Βλέπε και 4.1 Αφορά το συγκεκριμένο μέλος και προκύπτει αυτόματα από το πρόγραμμα αλλά μπορεί να τροποποιηθεί και από το χρήστη. Βλέπε και 4.1 Βλέπε 4.2 Βλέπε 4.2 Βλέπε 4.2 S S Έγχυτο σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

30 94 Επισκευές - Ενισχύσεις Παράμετρος Τι να επιλέξετε S Ρητίνες S Σύνθετα υλικά (υαλοϋφάσματα) Ειδικά για την περίπτωση που επιλεγεί η ενίσχυση με σύνθετα υλικά (υαλοϋφάσματα), θα πρέπει να δοθούν τιμές στις ακόλουθες παραμέτρους: S S S Συντελεστής διάτμησης a [/]. Πειραματικός συντελεστής που εξαρτάται από τις ιδιότητες του χρησιμοποιούμενου υαλοϋφάσματος και τη μορφή της διατομής. Πάχος στρώσης [mm]. Διατμητική τάση σχεδιασμού [kn/m 2 ]. Εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου υαλοϋφάσματος. Στον πίνακα 10 δίνονται ενδεικτικά οι τιμές για το υαλοΰφασμα XL-WRAP UGK- 200 της exeltek. Η διατμητική αντοχή του υποστυλώματος υπολογίζεται από τη σχέση: όπου V sj a b f j b n bt b d fj [Kpa]: η τάση σχεδιασμού του υαλοϋφάσματος a [/]: συντελεστής διάτμησης (βλέπε πίνακα 10) tj [mm]: το πάχος μιας στρώσης υαλοϋφάσματος n: ο αριθμός των στρώσεων d [m]: το μήκος της παράλληλης προς την εφαρμοζόμενη δύναμη πλευρά της διάτμησης. Σημείωση: Ο ελάχιστος αριθμός στρώσεων υαλοϋφάσματος για υποστυλώματα είναι 2. Το πρόγραμμα υπολογίζει και αναγράφει τον υπολογιστικά απαιτούμενο αριθμό. 'Έτσι, όταν στα υποστυλώματα αναφέρεται n=1, ως αριθμός στρώσεων πρέπει να τοποθετείται πάντα 2 στρώσεις. j

31 Οδηγίες χρήσης 95 Μορφή τοποθέτησης μανδύα από υαλοΰφασμα Δοκοί ορθογωνικής διατομής ή πλακοδοκοί 2.00 Υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής 2.86 Υποστυλώματα κυκλικής διατομής 2.25 Τοίχωμα με μονόπλευρη τοποθέτηση μανδύα 0.75 Τοίχωμα με μονόπλευρη τοποθέτηση μανδύα με "γύρισμα" στις δύο μικρές πλευρές Συντελεστής διάτμησης a 1.00 Τοίχωμα με μανδύα περιμετρικό 2.00 Πίνακας 10: Τιμές συντελεστή διάτμησης a για υαλοΰφασμα XL-WRAP UGK-200 Η τάση σχεδιασμού για το υαλοΰφασμα XL-WRAP UGK-200 είναι 80Μpa. Μία στρώση του υλικού αυτού έχει πάχος 1.3 mm. Για άλλου τύπου υαλοϋφάσματα, πρέπει να συμβουλευθείτε τις τιμές του κατασκευαστή. 5.3 Δοκός Κατηγορία Ενίσχυση Δοκού Οι επόμενες παράμετροι ενεργοποιούνται όταν επιλεγεί σαν είδος κατασκευής η "Αποκατάσταση Ενίσχυση" Παράμετρος Ενισχυόμενο μέλος Τι να επιλέξετε Συντελεστής μονολιθικότητας ακαμψίας (γ n,k) Βλέπε 4.2 Συντελεστής μονολιθικότητας κάμψης (γ n,μ) Συντελεστής μονολιθικότητας διάτμησης (γ n,v) Ναι / Όχι, ανάλογα του αν το μέλος πρόκειται να ενισχυθεί ή να αποκατασταθεί. Βλέπε 4.2 Βλέπε 4.2 Τρόπος αποκατάστασης S Έγχυτο σκυρόδεμα

32 96 Επισκευές - Ενισχύσεις Παράμετρος Τι να επιλέξετε S Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα S Ρητίνες S Σύνθετα υλικά (υαλοϋφάσματα) 6 Νέες εντολές του προγράμματος 6.1 Πως χειρίζεται το πρόγραμμα τις ενισχυμένες διατομές Όταν το πρόγραμμα εφαρμόζεται για την "Επισκευή / Ενίσχυση" οικοδομικών έργων, αναγνωρίζει δύο καταστάσεις του προς επίλυση φορέα: την "τρέχουσα" (ενεργή) και την "εφεδρική" (ανενεργή). Αυτό γίνεται προκειμένου να γνωρίζει ταυτόχρονα για κάθε μέλος και την παλιά (υπάρχουσα) και τη νέα (μετά την επισκευή) διατομή. Οι δύο αυτές καταστάσεις συνυπάρχουν, αλλά αλλαγές γεωμετρικών / αδρανειακών χαρακτηριστικών και ποιοτήτων υλικών είναι δυνατό να γίνουν μόνο στην "τρέχουσα" διατομή. Σε μια τυπική πορεία ενεργειών για την εκπόνηση μελέτης επισκευής, η "εφεδρική" κατάσταση θα αντιστοιχεί στις παλιές διατομές (υπάρχουσα κατάσταση) ενώ η "τρέχουσα" στις νέες (μετά την επισκευή). Η τελική όπλιση και διαστασιολόγηση των προς επισκευή μελών, θα γίνει στις νέες διατομές. 6.2 Οι νέες εντολές Δύο νέες εντολές χειρισμού των διατομών βρίσκονται στην εργαλειοθήκη του "Κτιρίου" και μία για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας στο μενού των "Επιλύσεων". Αντιγραφή διατομών Με την εντολή αυτή, το πρόγραμμα αντιγράφει όλα τα στοιχεία των διατομών (υποστυλωμάτων και δοκών) της "τρέχουσας" κατάστασης στην "εφεδρική". Στην πράξη, αυτό χρειάζεται (και πρέπει) να γίνει μία και μοναδική φορά: μετά την πρώτη επίλυση / όπλιση του φορέα με τις υπάρχουσες διατομές, και φυσικά πριν τροποποιήσετε τις διατομές των ενισχυόμενων μελών.

33 Οδηγίες χρήσης 97 Εναλλαγή διατομών Με την εντολή αυτή, το πρόγραμμα εναλλάσσει την "τρέχουσα" κατάσταση με την "εφεδρική", προκειμένου να κάνει ο χρήστης αλλαγές στα στοιχεία των διατομών (γεωμετρικά ή ποιότητες υλικών). Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, αλλαγή των στοιχείων των διατομών, μπορεί να γίνει μόνο στις τρέχουσες διατομές (ανεξάρτητα του αν αυτές είναι οι υπάρχουσες πριν την ενίσχυση, ή οι νέες μετά τις επεμβάσεις). Υπολογισμός συντελεστή φέρουσας ικανότητας ορόφου Με χρήση αυτής της εντολής του μενού των "Επιλύσεων", εμφανίζεται ο συντελεστής φέρουσας ικανότητας U του τρέχοντα ορόφου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πορεία εργασίας Η ολοκλήρωση μιας μελέτης επισκευής / ενίσχυσης οικοδομικού έργου, έχει τρεις στόχους: S S S Τη διαπίστωση της επάρκειας της αρχικής μελέτης, Την διαστασιολόγηση των βλαμμένων μελών, και Τον έλεγχο της επάρκειας των υπολοίπων. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να γίνουν αρκετές επιλύσεις και δοκιμές για την όπλιση των επισκευαζόμενων αλλά και για τον έλεγχο της επάρκειας των μη επισκευαζόμενων μελών. Αναλυτικά, η διαδικασία διακρίνεται στις εξής φάσεις: Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης (Φάση Α') Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας Κανονισμός σκυροδέματος: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας 1. Εισάγετε στο πρόγραμμα την οικοδομή με τις υπάρχουσες διατομές. 2. Επιλέγετε τον αντισεισμικό κανονισμό και τον κανονισμό σκυροδέματος που ίσχυαν κατά την περίοδο έκδοσης της οικοδομικής άδειας. 3. Κάνετε επίλυση και όπλιση του κτιρίου. 4. Κάνετε εκτύπωση εντατικών μεγεθών και οπλισμών ή σχεδίαση των ξυλοτύπων.

34 98 Επισκευές - Ενισχύσεις Ανάλυση των μη ενισχυόμενων μελών (Φάση Β') Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας Κανονισμός σκυροδέματος: ο νέος κανονισμός σκυροδέματος (1995). Βλέπε σημείωση, λίγο πιο κάτω. 1. Δίνετε την εντολή "Αντιγραφή διατομών", προκειμένου να κρατηθούν (ως εφεδρικές) οι παλιές διατομές. 2. Τροποποιείτε τις διατομές των προς ενίσχυση μελών, εισάγοντας τις τελικές διατομές τους, καθώς και τους συντελεστές μονολιθικότητας. 3. Κάνετε επίλυση και όπλιση του κτιρίου (διατηρώντας τους ίδιους κανονισμούς της φάσης Α). 4. Κάνετε εκτύπωση εντατικών μεγεθών και οπλισμών ή σχεδίαση των ξυλοτύπων. 5. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα των οπλισμών αυτής της φάσης με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, (Α' φάση) προκειμένου να διαπιστώσετε αν επαρκούν οι διατομές και οι οπλισμοί των μη ενισχυόμενων μελών. Αν προκύπτουν ελλείμματα σε ορισμένα μέλη, τότε και αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν, οπότε επαναλαμβάνετε τα βήματα της φάσης Β', μέχρι να μην απαιτείται ενίσχυση άλλου μέλους. Σημείωση Σύμφωνα με το [ΦΕΚ66] «Ο έλεγχος επάρκειας των μη-επισκευαζόμενων / ενισχυόμενων διατομών γίνεται με τη μέθοδο των μερικών συντελεστών ασφαλείας για την οριακή κατάσταση αστοχίας (κεφ. 10, 11, 12 του ΝΕΚΩΣ) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ελάχιστες απαιτήσεις διαστάσεων ή οπλισμών που προβλέπονται από το ΝΕΚΩΣ». Αυτό αποτελεί σαφώς μια νέα απαίτηση του [ΦΕΚ66]. Κάτι τέτοιο δεν αναφερόταν πουθενά στο [ΥΠΑΠ99], σύμφωνα με το οποίο η απαίτηση εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντα σήμερα Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος αφορούσε μόνον τα «επισκευαζόμενα και τυχόν πρόσθετα δομικά στοιχεία». Μελέτη των ενισχυόμενων μελών (Φάση Γ') Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας Κανονισμός σκυροδέματος: ο νέος κανονισμός σκυροδέματος (1995) 1. Επιλέγετε τον ισχύοντα κανονισμό σκυροδέματος ("Νέος 95"), διατηρώντας τον αντισεισμικό κανονισμό με τις προηγούμενες φάσεις. 2. Κάνετε επίλυση και όπλιση του κτιρίου.

35 Οδηγίες χρήσης Κάνετε εκτύπωση οπλισμών μόνο των ενισχυόμενων μελών. 7 Άλλες προσθήκες 7.1 Πίνακες Προκειμένου να περιληφθούν στους πίνακες οι νέες διατομές των ενισχυμένων μελών του φορέα, έχουν γίνει οι εξής αλλαγές: Όσον αφορά τα υποστυλώματα, οι πίνακες 201 ("Διαστάσεις διατομών"), 202 ("Αδρανειακά στοιχεία") και 203 ("Στοιχεία υλικών") μετονομάζονται αντίστοιχα σε 201.1, και Ομοίως, για τις δοκούς, μετονομάζονται οι αντίστοιχοι πίνακες ( ). Στους πίνακες αυτούς πάντα περιέχονται τα δεδομένα της "τρέχουσας" κατάστασης, αυτής δηλαδή με την οποία το κτίριο παρουσιάζεται και επιλύεται, καθώς και στην περίπτωση που έχω "Νέα οικοδομή". Επιπλέον, προστίθενται οι πίνακες 201.2, 202.2, και 401.2, 402.2, 403.2, στους οποίους καταχωρούνται τα δεδομένα της "εφεδρικής" κατάστασης. Τα στοιχεία στους πίνακες με το επίθεμα.2 δεν αλλάζουν αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του χρήστη και για τη μεταφορά τους σε άλλα προγράμματα. Στην περίπτωση που έχω "Νέα οικοδομή", οι πίνακες αυτοί είναι απενεργοποιημένοι. Οι τιμές του πίνακα 202 (αδρανειακά χαρακτηριστικά) προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό της υπολογιζόμενης τιμής των μελών με τον συντελεστή μονολιθικότητας ακαμψίας (γ n,k ). 7.2 Εκτύπωση τεύχους Στα "Περιληπτικά στοιχεία δομήματος" προστίθενται τα εξής νέα δεδομένα: Γενικά στοιχεία ενίσχυσης δομήματος ===================================== Υλικά ====== Σκυρόδεμα: C25/30 Χάλυβας: S500 Συνδετήρες: S500 Συντελ. Ασφάλειας ================== Σκυρόδεμα γc: 1.50 Χάλυβας γs: 1.15

36 100 Επισκευές - Ενισχύσεις Ποιότητα Κατασκευής Στάθμη συντήρησης Ηλικία Κτιρίου Βαθμός Αποκατάστασης : Καλή : Καλή : Μεγάλη (>25έτη) : Μεγάλες Βλάβες (δευτέρου βαθμού) Συντελεστής απομένουσας φέρουσας ικανότητας ============================================ Όροφος Συντελ. [U] 0 0,85 1 0,95 ================== Κτίριο 0,90

37 Οδηγίες χρήσης 101 Σύντομες συμβουλές Εισαγωγή δεδομένων και χειρισμός E Όταν αλλάζετε διατομή υποστυλώματος, η νέα διατομή τοποθετείται διατηρώντας ακίνητη τη σταθερή κορυφή. Γι' αυτό, αν έτσι απαιτείται, θα πρέπει πρώτα να αλλάξτε τη θέση της σταθερής κορυφής και ύστερα να δώστε τη νέα διατομή, ώστε η νέα διατομή να τοποθετηθεί στη σωστή θέση. E E E E Θυμηθείτε επίσης οτι ως σταθερή κορυφή υποστυλώματος μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε σημείο έλξης του και όχι μόνο κάποια από τις κορυφές του. Για παράδειγμα, το Κ.Β. του υποστυλώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθερή κορυφή. Χρησιμοποιείτε την επιλεκτική εκτύπωση οπλισμών (μόνο ενισχυόμενα / μόνο μη ενισχυόμενα, παράμετροι "Κτίριο \ Στατικά \ Οπλισμοί") ανάλογα με τη φάση της μελέτης που βρίσκεστε, προκειμένου να εκτυπώνετε μόνο τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν. Κάνετε φύλαξη του αρχείου σας μετά από κάθε εκτεταμένη σειρά αλλαγών (προσθήκες ή διαγραφές μελών, αλλαγές παραμέτρων, παραγωγές, κ.λπ) ή κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια φάση της μελέτης σας. Αν πρόκειται να δοκιμάσετε και άλλη εναλλακτική λύση στη μελέτη σας, κάντε φύλαξη με διαφορετικό όνομα. Επίλυση και όπλιση E E E Βρείτε από την παλιά μελέτη και εφαρμόστε όλες τις παραδοχές για τα μόνιμα και κινητά φορτία του κτιρίου. Όταν χρησιμοποιείτε παλιούς κανονισμούς, μην ξεχνάτε να ορίζετε ποια είναι τα περιμετρικά και ποια τα γωνιακά υποστυλώματα, προκειμένου να γίνονται όλοι οι ειδικοί έλεγχοι των κανονισμών. Στις παλιές μελέτες, οι δοκοί οπλίζονταν έναντι διάτμησης πάντα με σπαστά σίδερα. Τροποποιήστε την παράμετρο "Επιλύσεις \ Δοκοί \ Κάλυψη διατμητικών δυνάμεων" ώστε να ταιριάζει με τη μελέτη που κάνετε.

38 102 Επισκευές - Ενισχύσεις E Στον Α. Κ. του 1959 δεν υπήρχε υποχρέωση για μέγιστη απόσταση διαμήκων οπλισμών υποστυλωμάτων. Επιλέξτε λοιπόν κατάλληλη τιμή για την παράμετρο "Κτίριο \ Οπλισμός \ Μέγιστη απόσταση ράβδων υποστυλωμάτων", π.χ ~ 0.50 m. E Αντίστοιχα, δώστε την κατάλληλη τιμή στην παράμετρο Κτίριο \ Οπλισμοί \ Μέγιστη απόσταση συνδετήρων υποστυλωμάτων", π.χ ~ 0.30m. E E Πριν ξεκινήσετε την επίλυση με το νέο κανονισμό Ω.Σ., μην ξεχάσετε να επαναφέρετε τις τιμές των ελαχίστων αποστάσεων οπλισμών (που είχατε αλλάξει προκειμένου να γίνει όπλιση με τον παλαιό). Προσοχή στις επικαλύψεις. Στις παλαιές μελέτες, η επικάλυψη ήταν μικρότερη από αυτή που επιβάλλεται σήμερα. Έχετέ το υπόψιν όταν εισάγετε υπάρχουσες οικοδομές. E Προσοχή στις ποιότητες υλικών των υποστυλωμάτων που ενισχύετε. Βεβαιωθείτε κάθε φορά οτι οι ποιότητες υλικών στα ενισχυόμενα μέλη είναι οι σωστές. E E E E Μην ξεχνάτε, οτι μαζικές αλλαγές μπορούν να γίνουν από τους πίνακες. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δώσετε τιμή επικαλύψεως 1.5 cm σε όλα τα υποστυλώματα του πρώτου ορόφου, μπείτε στους πίνακες και επιλέξτε πατώντας με mouse στην επικεφαλίδα της στήλης (d'). Πληκτρολογήστε και [Enter], οπότε όλη η στήλη ενημερώνεται με τη νέα τιμή. Επαναλάβετε για όλους τους ορόφους. Για καλύτερη προσομοίωση έντονα ρηγματωμένων δοκών (που δε μπορούν να παραλάβουν επαρκώς καμπτικές ροπές), εισάγετε ελαστικές αρθρώσεις στα άκρα τους. Ο συντελεστής ελαστικότητας (αρχής / τέλους) στην πράξη παίρνει τιμές μεταξύ 0.15 και 0.20 (ποσοστό της αρχικής ροπής αδράνειας). Για να δείτε στην κάτοψη τις θέσεις των ελαστικών αρθρώσεων, έχετε ενεργά τα διαφανή του μοντέλου και του χαρακτηρισμού ([Μ] και [Χ]). Προσέξτε τις διαθέσιμες διαμέτρους οπλισμών. Ειδικά για υπάρχουσες μελέτες, δώστε κατάλληλες τιμές, έτσι ώστε να προσεγγίσετε αυτές που έχουν τοποθετηθεί στην οικοδομή.

39 Οδηγίες χρήσης 103 Βιβλιογραφία [ΔΡΙΤ96] Σ. Η. Δρίτσου, "Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα", Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα [ΚΑΛΕ83] Β. Καλευρά, "Μαθήματα ωπλισμένου σκυροδέματος Κανονισμοί - Προδιαγραφές - Οδηγίες κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος", (Τόμος V), Ξάνθη [ΠΕΝΕ90] Γ. Γ. Πενέλη και Α. Ι. Κάππου, "Αντισεισμικές κατασκευές από σκυρόδεμα", Θεσσαλονίκη [PENE97] G. G. Penelis and A. J. Kappos, "Earthquake-resistant concrete structures", E & FN Spon, [ΣΑΡΗ92] Δ. Σαρηγιάννη, "Θεσμικό πλαίσιο επεμβάσεων σε περίπτωση σεισμών. Ισχύοντες κανονισμοί. Ειδικό νομοθετικό πλαίσιο. Ευθύνες - Δεοντολογία". Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη [ΣΠΥΡ99] Κ. Σπυράκου, "Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό", Αθήνα [ΤΑΣΙ90] Θ. Τάσιου, Μ. Χρονόπουλου, κ.α., "Σύγχρονες μέθοδοι σχεδιασμού κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος". Σημειώσεις εκ της έδρας, Ε.Μ.Π., Αθήνα [ΤΑΣΙΧΧ] Θ. Π. Τάσιου, "Αποτίμηση, Επισκευές, Ενίσχυση". Σημειώσεις. [ΥΠΑΠ99] Yπουργική απόφαση 5172 της 18/10/1999, "Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 7/9/99 και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης". [ΦΕΚ66] Φ.Ε.Κ. 66 της 26/1/2001, "Τροποποίηση και συμπληρώσεις της 5172/ΑΖ5β/ απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων". [ΦΕΚ798] Φ.Ε.Κ. 798 της 19/11/1986, "Κανονισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των mελετών αποκατάστασης των βλαμμένων κτιρίων για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών".

40 104 Επισκευές - Ενισχύσεις Δ 2 Παράδειγμα μελέτης επισκευής 1 Πορεία εργασίας Η μελέτη επισκευής, έχει τρεις στόχους: S S S Τη διαπίστωση της επάρκειας της αρχικής μελέτης, Την διαστασιολόγηση των βλαμμένων μελών, και Τον έλεγχο της επάρκειας των υπολοίπων. Για να επιτευχθούν αυτά, έγιναν οι παρακάτω αναλύσεις: 1.1 Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης (Φάση Α') E Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας: 1959 E Κανονισμός σκυροδέματος: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας: Εισήχθη στο πρόγραμμα η οικοδομή με τις υπάρχουσες διατομές, (αποτύπωση). 2. Χρησιμοποιήθηκε ο αντισεισμικός κανονισμός του 1959 και ο κανονισμός σκυροδέματος 1954 που ίσχυαν κατά την περίοδο έκδοσης της οικοδομικής άδειας. 3. Έγινε επίλυση και όπλιση του κτιρίου.

41 Οδηγίες χρήσης Έγινε εκτύπωση εντατικών μεγεθών και οπλισμών ή σχεδίαση των ξυλοτύπων, όπως φαίνεται στα σχέδια (Σχ.1 Σχ.2 Σχ.3 Σχ.4 Σχ.5) 5. Από την σύγκριση της αρχικής μελέτης με την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης διαπιστώθηκε η επάρκεια της αρχικής μελέτης ως προς τους οπλισμούς κάμψης. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι στην αρχική μελέτη τοποθετήθηκαν οι ελάχιστοι συνδετήρες χωρίς υπολογισμό. Στα γωνιακά υποστυλώματα απαιτούνται οπωσδήποτε πυκνότεροι συνδετήρες. 1.2 Ανάλυση των μη ενισχυόμενων μελών (Φάση Β') E Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας: 1959 E Κανονισμός σκυροδέματος: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας: Τροποποιήθηκαν οι διατομές των προς ενίσχυση μελών, εισάγοντας τις τελικές διατομές τους, καθώς και τους συντελεστές μονολιθικότητας. 2. Έγινε επίλυση και όπλιση του κτιρίου (διατηρώντας τους ίδιους κανονισμούς της φάσης Α). 3. Έγινε εκτύπωση εντατικών μεγεθών και οπλισμών και σχεδίαση των ξυλοτύπων. 4. Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα των οπλισμών αυτής της φάσης με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, (Α' φάση) και διαπιστώθηκε ότι επαρκούν οι διατομές και οι οπλισμοί των μη ενισχυόμενων μελών. Η χρήση του κανονισμού σκυροδέματος του 1954 για τον έλεγχο επάρκειας των μη-εντισχυόμενων μελών είναι σε συμφωνία με το πνεύμα της [ΥΠΑΠ99]. Αντίθετα, σύμφωνα με το [ΦΕΚ66], ο έλεγχος θα έπρεπε να γίνει με τον ΝΚΩΣ (χωρίς να λαμβάνονται όμως υπόψη οι ελάχιστες απαιτήσεις διαστάσεων ή οπλισμών). Μια τέτοια σύγκριση (αν και δεν έχει νόημα στην πραγματικότητα) είναι εφικτό να γίνει στο Fespa, και αφήνεται στην επιλογή του μελετητή. 5. Αποφασίστηκε λόγω της απομάκρυνσης του κέντρου ελαστικής στροφής από το κέντρο βάρος του κτιρίου να ενισχυθεί και το υποστύλωμα Κ5, ώστε να κρατηθεί η σύμπτωση κέντρου βάρους κέντρου ελαστικής στροφής που υπήρχε στην αρχική μελέτη, (Σύγκρινε Σχέδιο 6 με Σχέδιο 7).

42 106 Επισκευές - Ενισχύσεις 6. Αποφασίστηκε ακόμη λόγω της σημαντικής βλάβης του υποστυλώματος Κ13, και της εμφάνισης τριχοειδούς ρηγμάτωσης στο υποστύλωμα Κ1, και λόγω της αραιής διάταξης των συνδετήρων στα γωνιακά υποστυλώματα να επισκευασθούν επιπλέον τα τρία γωνιακά υποστυλώματα Κ1, Κ4, Κ9 με υαλοϋφασμα, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του κανονισμού σκυροδέματος του 1954, και ρητίνη αντίστοιχα. (Σχ.6 Σχ. 7). 7. Από την σύγκριση της Φάσης Α με την παρούσα Φάση Β, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ενίσχυση άλλου υποστυλώματος. 1.3 Μελέτη των ενισχυόμενων μελών (Φάση Γ') E Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας: 1959 E Κανονισμός σκυροδέματος: ο νέος κανονισμός σκυροδέματος (1995) 4. Έγινε επιλογή του ισχύοντος κανονισμού σκυροδέματος ("Νέος 95"), διατηρώντας τον αντισεισμικό κανονισμό της προηγούμενης φάσης (Α.Κ 1959). 5. Έγινε επίλυση και όπλιση του κτιρίου. 6. Έγινε εκτύπωση οπλισμών μόνο των ενισχυόμενων μελών. 7. Έγινε εκτύπωση των σχεδίων των ενισχυομένων μελών. (Σχ. 8 Σχ. 9) 2 Μερικές ακόμα παρατηρήσεις E E E E Βρέθηκε η παλιά μελέτη και εφαρμόστηκαν όλες οι παραδοχές για τα μόνιμα και κινητά φορτία του κτιρίου. (Η. Κοσμόπουλου «Η αντισεισμική θεωρία...» 5 ο παράδειγμα σελ. 124) Ορίστηκαν τα περιμετρικά και τα γωνιακά υποστυλώματα, προκειμένου να γίνουν όλοι οι ειδικοί έλεγχοι του αντισεισμικού κανονισμού Τροποποιήθηκε η παράμετρος "Επιλύσεις \ Δοκοί \ Κάλυψη διατμητικών δυνάμεων" ώστε οι δοκοί να οπλίζονται με σπαστά σίδερα όπως στην αρχική μελέτη. Στον Α. Κ. του 1959 δεν υπήρχε υποχρέωση για μέγιστη απόσταση διαμήκων οπλισμών υποστυλωμάτων. Επιλέχθηκε λοιπόν ως κατάλληλη τιμή για την

43 Οδηγίες χρήσης 107 παράμετρο "Κτίριο \ Οπλισμός \ Μέγιστη απόσταση ράβδων υποστυλωμάτων", 0.40 m. E E E E E Δόθηκε κατάλληλη τιμή στην παράμετρο Κτίριο \ Οπλισμοί \ Μέγιστη απόσταση συνδετήρων υποστυλωμάτων", 0.30m, ώστε να συναρμόζει με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς, και η πυκνότητα των συνδετήρων να είναι η εξ υπολογισμού απαιτούμενη. Δόθηκε η κατάλληλη τιμή στις επικαλύψεις, ώστε να συναρμόζει με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς. Για την καλύτερη προσομοίωση έντονα ρηγματωμένων δοκών (που δε μπορούν να παραλάβουν επαρκώς καμπτικές ροπές), δόθηκαν ελαστικές αρθρώσεις στα άκρα τους. Ο συντελεστής ελαστικότητας (αρχής / τέλους) ορίστηκε στην τιμή 0.15 (ποσοστό της αρχικής ροπής αδράνειας). Βλέπε Σχ. 5, στο οποίο φαίνονται οι θέσεις των ελαστικών αρθρώσεων. Για να δείτε στην κάτοψη τις θέσεις των ελαστικών αρθρώσεων, έχετε ενεργά τα διαφανή του μοντέλου και του χαρακτηρισμού. Δόθηκαν οι κατάλληλες διάμετροι οπλισμών, έτσι ώστε να προσεγγίσουν αυτές που έχουν τοποθετηθεί στην οικοδομή. 3 Αποκατάσταση σεισμοπλήκτων κτιρίων 3.1 Κανονισμοί Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών και των συνδυασμών τους. Αντισεισμικός Κανονισμός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος Κατανομή σεισμικού φορτίου καθ ύψος Παλαιός 1959 Παλαιός 1954 Ομοιόμορφη. Δοκοί επί στρεπτών στηρίξεων Χρησιμεύει για Έλεγχο της υπάρχουσας μελέτης, και της επάρκειας των μη ενισχυομένων μελών μετά την ενίσχυση των βλαβέντων

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11 Fespa 10 For Windows Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Version 1.0.11 Αθήνα, Μάιος 2013 2 Fespa 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 18 Οκτωβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/5172/αζ 5 β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση και επισκευή του ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία Στέγες - Πατώματα Βελτίωση ιαφραγματικής Λειτουργίας Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ Ενότητα Β ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ-ΕΠΙΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 2 Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 1. Εισαγωγή Τον τελευταίο χρόνο(2013) εκδόθηκαν μια σειρά ΦΕΚ με ενιαία αντιμετώπιση κτιρίων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2014

Παράρτημα Έκδοση 2014 Παράρτημα Έκδοση 2014 Βελτιώσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των προγραμμάτων Αντιγραφή συνδέσεων και αντιγραφή με εφαρμογή σε πολλαπλές θέσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 89 Α. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Οι περιορισμοί των Συνήθων Φορέων από Ο.Σ 99 2. Η Λύση του Προεντεταμένου Σκυροδέματος- Οι τρεις Οπτικές 100 3. Η Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 5053 /B9 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα