ΑΝΑΝΗΦΗ- ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΝΔΟΓΝΟΤ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΝΗΦΗ- ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΝΔΟΓΝΟΤ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΝΗΦΗ- ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΝΔΟΓΝΟΤ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ Δπγελία Παπαζσκά Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο 24 Ο Παλειιήλην πλέδξην Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο & Πξναγσγήο Τγείαο Καξπελήζη14-16/9/12

2 ΔΙΑΓΧΓΗ Η γέννηζη είλαη έλα έληνλν ζηξεο. Η πξνζαξκνγή, από ηελ δηα ηνπ πιαθνύληα αληαιιαγή αεξίσλ ζε έλα πιήξεο πγξνύ ελδνκήηξην πεξηβάιινλ, ζε απηόκαηε αλαπλνή αέξα, απαηηεί δξακαηηθέο θπζηνινγηθέο αιιαγέο ζην λενγλό εληόο ησλ πξώησλ ιεπηώλ έσο σξώλ κεηά ηελ γέλλεζε. Τπνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ 5-10% ηυν νεογέννηηυν ζα ρξεηαζζνύλ θάπνηνπ βαζκνύ αλάλεςε ζηελ γέλλεζε θαη πεξίπνπ 1-10% αςηών πνπ γελληνύληαη ζην λνζνθνκείν απαηηνύλ δηαζσιήλσζε. Έλα λενγλό κπνξεί λα εκθαλίζεη πξνβιήκαηα πνπ μεθίλεζαλ ελδνκήηξηα θαη νθείινληαλ ζηε κεηέξα, ηνλ πιαθνύληα, ή ην ίδην ην έκβξπν (Ι). Ο ζθνπόο ηεο αλάλεςεο αλεμάξηεηα από ηελ αηηία ηεο, είλαη ε αναζηποθή ηηρ ποπείαρ ηηρ αζθςξίαρ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ώζηε λα απνθεπρζνύλ κόληκεο βιάβεο. Ο θαζνξηζκόο ηεο αλάγθεο γηα αλάλεςε πξέπεη λα αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ γέλλεζε θαη λα πξνζαξκόδεηαη κε ζπλερή εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο. Κάπνηα αξρηθά ζεκεία πξέπεη λα εθηηκώληαη ακέζσο θαη απηόκαηα δη επηζθόπεζεο ηνπ λενγλνύ (κεθώλην ζην ακληαθό πγξό ή ην δέξκα, θιάκα ή αλαπλνέο, κπτθόο ηόλνο, ρξώκα, πξόσξν ή ηειεηόκελν). Σν Apgar Score (ΙΙ) είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αληηθεηκεληθά γηα λα νξίζεη ηελ θαηάζηαζε ελόο λενγλνύ ζε δεδνκέλνπο ρξόλνπο κεηά ηελ γέλλεζε θαη παξαδνζηαθά ζην 1' θαη 5' θαζώο θαη κεηέπεηηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο αλάλεςεο.

3 Παπάγονηερ κινδύνος για καηαζηολή ηος νεογνού & αζθςξία Ππογεννηηικοί Παπάγονηερ Πεπιγεννηηικοί Παπάγονηερ Υξόληα λνζήκαηα κεηέξαο (θαξδηαγγεηαθά, λεπξνινγηθά, αλαπλεπζηηθά, ησλ λεθξώλ, ηνπ ζπξενεηδνύο) Γηαβήηεο, Υξόληα ππέξηαζε ή ππέξηαζε θύεζεο Αλαηκία ή ηζναλνζνπνίεζε Πξνεγνύκελνο εκβξπτθόο ή λενγληθόο ζάλαηνο Αηκνξξαγία 2νπ ή 3νπ ηξηκήλνπ Πνιύ ή νιίγν πδξάκλην Λνίκσμε κεηέξαο, Πξόσξε ξήμε πκέλσλ, Παξάηαζε θύεζεο, Πνιύδπκε θύεζε, Αζπκθσλία κεγέζνπο εκβξύνπ-ειηθίαο θύεζεο Λήςε θαξκάθσλ (ιίζην, καγλήζην, δεζκεπηηθά αδξελεξγηθώλ ππνδνρέσλ) Μεηέξεο ρξήζηξηεο νπζηώλ πγγελείο αλσκαιίεο εκβξύνπ Μεησκέλε εκβξπτθή δξαζηεξηόηεηα Απνπζία πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο, ειηθία κεηέξαο <16 ή >35 ρξνλώλ Δπείγνπζα θαηζαξηθή ηνκή, Σνθεηόο κε εκβξπνπιθό ή αλαξξνθεηήξα, Ιζρηαθή πξνβνιή ή άιιε αλώκαιε πξνβνιή. Υξήζε γεληθήο αλαηζζεζίαο Πξόσξνο ή νμύο ηνθεηόο, Παξαηεηακέλε ξήμε ζπιαθίνπ (>18 ώξεο) Υνξηνακληνλίηηδα Παξαηεηακέλνο ηνθεηόο (>24 ώξεο) Παξαηεηακέλν 2ν ζηάδην ηνθεηνύ (>2 ώξεο) Δκβξπτθή ηαρπθαξδία, Αζηαζήο θαξδηαθόο ξπζκόο ηνπ εκβξύνπ Σεηαλία κήηξαο Υνξήγεζε λαξθσηηθώλ ζηε κεηέξα 4 ώξεο πξν ηνπ ηνθεηνύ Ακληαθό πγξό θερξσζκέλν δηα κεθσλίνπ Πξόπησζε νκθαιίδνο Απνθόιιεζε πιαθνύληα, Πξνδξνκηθόο πιαθνύο

4 ημεία Καξδηαθόο ξπζκόο APGAR SCORE Απνπζία Βαθμολογία Υακειόο <100/ιεπηό Αλαπλνέο Απνπζία Λίγεο, αλώκαιεο Μπτθόο ηόλνο Υαιαξόο Μεξηθή θάκςε άθξσλ 100/ιεπηό Καιέο, θιάκα Δλεξγεηηθή θίλεζε Αληαλαθιαζηηθά Με απαληεηηθόηεηα Γθξηκάηζεο Υξώκα Χρξό ή θπαλσηηθό Ρνδαιό ζώκα, θπαλσηηθά άθξα Βήραο, πηάξληζκα, δσεξό θιάκα Ρνδαιό ζπλνιηθά

5 ΔΦΟΓΙΑ & ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΑΝΑΝΗΦH Δξοπλιζμόρ αναππόθηζηρ «Ποςάπ» αναππόθηζηρ κε ην ρέξη, Μησανική αναππόθηζη, θαη ζσιήλεο, Καζεηήξεο αλαξξόθεζεο, κεγέζε 5-6F, 10-12F, Καζεηήξεο ζίηηζεο 8F, 5F (πξναηξεηηθά), Αλαξξνθεηήξαο κεθσλίνπ, ύξηγγεο ησλ 1, 3, 5, 10, 20, θαη 50 Ml Δξοπλιζμόρ για αζκό-μάζκα Νεογνικόρ αζκόρ ανάνητηρ, κε βαιβίδα απνζπκπίεζεο ή καλόκεηξν πίεζεο (ν αζθόο πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο 90% έσο 100% νμπγόλνπ), Οξςγόνο με ποόμεηπο (δπλαηόηεηα ξνήο κέρξη 10 L/min) θαη ζσιήλεο. Φνξεηέο θηάιεο νμπγόλνπ Μάζκερ πποζώπος, απαξαίηεηα κεγέζε γηα λενγλά θαη πξόσξα (πξνηηκώληαη νη κάζθεο κε επεξκέλν καμηιαξνεηδέο ρείινο) ηομαηο-θαπςγγικοί αεπαγυγοί, μεγέθη 0(ηελειόμηνα) 00(ππόυπα)

6 ΔΦΟΓΙΑ & ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΑΝΑΝΗΦH Δξοπλιζμόρ διαζυλήνυζηρ Λαπςγγοζκόπια κε επζείεο ιεπίδεο, 0 (γηα πξόσξα) ή 1 (γηα ηειεηόκελα) Δπηπιένλ ιάκπεο θαη κπαηαξίεο γηα ην ιαξπγγνζθόπην, Σπασειακοί ζυλήνερ, 2.5, 3.0, 3.5, θαη 4.0mmΜήιε (πξναηξεηηθά), Σαηλία ή άιιν ηξόπν αζθάιηζεο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα, ςαιίδη, Αιθνόι ζε απνζηεηξσκέλεο γάδεο, Αληρλεπηή CO2 (πξναηξεηηθά), Λαξπγγηθή κάζθα (πξναηξεηηθά) Φάπμακα Αδπεναλίνη: δηάιπκα 1:10000 (0.1mg/mL) ζε ακπνύιεο ησλ 3 ή 10mL, Φςζιολογικόρ οπόρ 30 ml, Οπόρ γλςκόζηρ 10%, 250mL, Γιάλςμα διηανθπακικού ναηπίος Δξοπλιζμόρ 4.2% (5 meq/10 διαζυλήνυζηρ ml) ζε ακπνύιεο ησλ 10 ml, Ιζόηονο κπςζηαλλικό διάλςμα (θπζηνινγηθόο νξόο ή Ringer s) γηα απνθαηάζηαζε όγθνπ, ζε 100 ή 250mL,Τδποσλυπική ναλοξόνη 0.4mg/mL ζε ακπνύιεο ηνπ 1mL ή 1.0mg/mL ζε ακπνύιεο ησλ 2mL Γιάθοπα Γάληηα θαη ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα πξνζσπηθή πξνθύιαμε, Πεγή ζεξκόηεηαο δη αθηηλνβνιίαο ή άιιε πεγή ζεξκόηεηαο, ηαζεξή επηθάλεηα αλάλεςεο κε πξνζθέθαιν, Πξνζεξκαζκέλεο πεηζέηεο, ηεζνζθόπην, Ρνιόη, Σαηλία,( ½ ή ¾ ίληζεο) Καξδηαθό κόληηνξ θαη ειεθηξόδηα ή κόληηνξ θνξεζκνύ κε ειεθηξόδηα (πξναηξεηηθά γηα ηελ ΑΣ), Βειόλεο, δηακέηξνπ 25-, 21-, θαη 18g, Απαξαίηεηα εξγαιεία γηα θαζεηεξηαζκό ησλ νκθαιηθώλ αγγείσλ ( απνζηεηξσκέλα γάληηα, λπζηέξη ή ςαιίδη, δηάιπκα ησδίνπ (povidone) νκθαιηθή ηαηλία, νκθαιηθνί θαζεηήξεο, 3.5F 5F, ζηξόθηγγα πνιιαπιώλ νδώλ )

7 ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗ ΑΝΑΝΗΦΗ (ΒΑΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ) Βαζηθά βήκαηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ γξήγνξε εθηίκεζε θαη ηα αξρηθά βήκαηα ηεο ζηαζεξνπνίεζεο Αεξηζκόο, πνπ πεξηιακβάλεη αζθό-κάζθα ή αζθό κέζσ ηξαρεηνζσιήλα Καξδηαθέο καιάμεηο Υνξήγεζε θαξκάθσλ ή πγξώλ

8 ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗ ΑΝΑΝΗΦΗ Παποσή Θεπμόηηηαρ: (ηνπνζέηεζε ηνπ λενγλνύ θάησ από ζεξκαληηθή πεγή δη αθηηλνβνιίαο) Σοποθέηηζη ηος νεογέννηηος: Σν λενγλό πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε ύπηηα ή ζην πιάη κε ην θεθάιη ζε ζέζε νπδέηεξε ή ζε ειαθξά έθηαζε Καθαπιζμόρ αεποθόπυν: Δπηηπγράλεηαη κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ λενγέλλεηνπ θαη αλαξξόθεζε ησλ εθθξίζεσλ Αναππόθηζη: Δάλ ππάξρεη ρξόλνο γίλεηαη αλαξξόθεζε ησλ εθθξίζεσλ κε ηελ έμνδν ηεο θεθαιήο θαη πξηλ ηελ έμνδν ηνπ ζώξαθα Γεληθά ηα πγηή, δσεξά λενγέλλεηα δελ ρξεηάδνληαη αλαξξόθεζε, αιιά ζθνύπηζκα ησλ εθθξίζεσλ από ηελ κύηε θαη ην ζηόκα κε γάδα ή πεηζέηα. Δάλ ρξεηάδεηαη αλαξξόθεζε θαζαξίδνπκε ηηο εθθξίζεηο πξώηα από ην ζηόκα θαη κεηά από ηελ κύηε κε ηνλ θαζεηήξα αλαξξόθεζεο.

9 ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗ ΑΝΑΝΗΦΗ Απηικά επεθίζμαηα: Σν ζηέγλσκα θαη ε αλαξξόθεζε είλαη αξθεηό εξέζηζκα, ώζηε λα αξρίζεη απηόκαηε ηθαλνπνηεηηθή αλαπλνή ζηα πεξηζζόηεξα λενγέλλεηα. Σα απηηθά εξεζίζκαηα κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ έλαξμε απηόκαηεο αλαπλνήο ζε λενγλά πνπ βξίζθνληαη ζε πξσηνπαζή άπλνηα. Δπί απνηπρίαο πξέπεη λα ζηακαηνύλ γηαηί ην λενγλό πηζαλόλ βξίζθεηαη ζε δεπηεξνπαζή άπλνηα θαη κπνξεί λα ρξεηάδεηαη αεξηζκό κε ζεηηθή πίεζε. Υοπήγηζη οξςγόνος:τπνμία ππάξρεη ζρεδόλ ζε θάζε λενγέλλεην πνπ ρξεηάδεηαη αλάλεςε, θαη σο εθ ηνύηνπ εάλ δηαπηζησζεί θπάλσζε, βξαδπθαξδία, ή άιιν ζεκείν δπζρέξεηαο ζηελ πνξεία ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ λενγλνύ, πξέπεη λα ρνξεγείηαη Ο2 θαη παξάιιεια λα εθηηκάηαη ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ παξέκβαζε.

10 ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗ ΑΝΑΝΗΦΗ Αεπιζμόρ Σα πεξηζζόηεξα λενγέλλεηα πνπ ζα ρξεηαζζνύλ αεξηζκό κε ζεηηθή πίεζε ζα έρνπλ επαξθή αεπιζμό με αζκό και μάζκα. Δλδείμεηο γηα αεξηζκό κε ζεηηθή πίεζε απνηεινύλ ε άπλνηα ή ε έληνλε αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, θαξδηαθόο ξπζκόο <100 ζθύμεηο αλά ιεπηό, θαη ε επηκέλνπζα θεληξηθή θπάλσζε παξά ηελ ρνξήγεζε νμπγόλνπ.

11 ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗ ΑΝΑΝΗΦΗ Σπασειακή διαζυλήνυζη: Γηαζσιήλσζε κπνξεί λα ρξεηαζζεί ζε δηάθνξα ζηάδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λενγληθήο αλάλεςεο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αιγόξηζκν, θαη ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο όπσο: Ύπαξμε κεθσλίνπ θαη αλάγθε ηξαρεηαθήο αλαξξόθεζεο Ο αεξηζκόο κε αζθό-κάζθα είλαη αλεπηηπρήο ή παξαηείλεηαη Δίλαη απαξαίηεηεο θαξδηαθέο καιάμεηο Δπηζπκείηαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ δηα ηεο ηξαρείαο πγγελήο δηαθξαγκαηνθήιε, ή πνιύ ρακειό βάξνο γέλλεζεο

12 ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗ ΑΝΑΝΗΦΗ Καπδιακέρ Μαλάξειρ Η αζθπμία πξνθαιεί πεξηθεξηθή αγγεηνζύζπαζε, ηζηηθή ππνμία, νμέσζε, θαθή ζπζηαιηηθόηεηα ηνπ κπνθαξδίνπ, βξαδπθαξδία θαη ηειηθά θαξδηαθή παύζε. Η εγθαηάζηαζε επαξθνύο αεξηζκνύ θαη νμπγόλσζεο ζα απνθαηαζηήζεη ηα δσηηθά ζεκεία ζηα πεξηζζόηεξα λενγέλλεηα. Η έλδεημε γηα έλαξμε θαξδηαθώλ καιάμεσλ είλαη ζπλήζσο ζθύμεηο<60/ιεπηό, παξά ηνλ επαξθή αεξηζκό κε νμπγόλν γηα 30 δεπηεξόιεπηα. Δπεηδή νη καιάμεηο κπνξεί λα κεηώζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ αεξηζκνύ, δελ πξέπεη λα μεθηλνύλ πξηλ ηελ έθπηπμε ησλ πλεπκόλσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αεξηζκνύ.

13 ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗ ΑΝΑΝΗΦΗ ΦΑΡΜΑΚΑ πάληα είλαη απαξαίηεηα ζηελ λενγληθή αλάλεςε. Η βξαδπθαξδία είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα αλεπαξθνύο έθπηπμεο ησλ πλεπκόλσλ ή βαξείαο ππνμίαο θαη ν επαξθήο αεξηζκόο είλαη ην ζπνπδαηόηεξν βήκα ζηελ δηόξζσζε ηεο βξαδπθαξδίαο. Η ρνξήγεζε θαξκάθσλ είλαη απαξαίηεηε όηαλ παξά ηνλ επαξθή αεξηζκό κε νμπγόλν θαη θαξδηαθέο καιάμεηο, νη ζθύμεηο παξακέλνπλ <60 ην ιεπηό. Αδπεναλίνη: Υνξήγεζε αδξελαιίλεο είλαη απαξαίηεηε όηαλ ν θαξδηαθόο ξπζκόο παξακέλεη <60/ιεπηό, κεηά από ηνπιάρηζηνλ 30 δεπηεξόιεπηα επαξθνύο αεξηζκνύ θαη θαξδηαθώλ καιάμεσλ θαη είλαη εληειώο απαξαίηεηε ζε πεξίπησζε αζπζηνιίαο. Η ζπληζηώκελε ελδνθιέβηα δόζε είλαη ml/kg ηνπ δηαιύκαηνο 1:10000 ( mg/kg) επαλαιακβαλόκελν θάζε 3 κε 5 ιεπηά όηαλ ρξεηάδεηαη. Τποκαηάζηαηα όγκος: Δίλαη απαξαίηεηα ζηελ αλάλεςε ππννγθαηκηθώλ λενγλώλ. ε θάζε λενγλό πνπ ππάξρεη ππνςία απώιεηαο αίκαηνο, ή είλαη ζε θαηάζηαζε shock (σρξό, θαθή θπθινθνξία, αδύλαηνο ζθπγκόο) θαη δελ απαληά επαξθώο ζηελ αλάλεςε, πξέπεη λα ππνςηαδόκαζηε ππννγθαηκία Σν πγξό εθινγήο γηα απνθαηάζηαζε ηνπ όγθνπ είλαη έλα ηζόηνλν θξπζηαιιηθό δηάιπκα, όπσο ν θπζηνινγηθόο νξόο, ή ην δηάιπκα Ringer s. Η δόζε είλαη 10 ml/kg, θαη δίλεηαη ζηάγδελ ελδνθιεβίσο ζε δηάζηεκα 5-10 ιεπηώλ ε κεγάιε απώιεηα αίκαηνο κπνξεί λα ρξεηαζζεί κεηάγγηζε Ο Rhesus(-) εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. Γιηανθπακικά: Γελ έρνπλ έλδεημε ζπλήζσο ζηελ αλάλεςε ησλ λενγέλλεησλ. Υξεζηκνπνηνύληαη κόλνλ ζε παξαηεηακέλε αλαθνπή πνπ δελ απαληά ζε άιιε ζεξαπεία θαη κόλνλ κεηά εγθαηάζηαζε επαξθνύο αεξηζκνύ θαη θπθινθνξίαο Η δόζε είλαη 1-2mEq/kg δηαιύκαηνο 0.5 meq/ml θαη πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηάγδελ ελδνθιεβίσο (ηνπιάρηζηνλ ζε 2 ιεπηά). Ναλοξόνη: Η πδξνρισξηθή λαινμόλε είλαη αληαγσληζηήο ησλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ. Δλδείθλπηαη ζε λενγέλλεηα κεηέξσλ πνπ πήξαλ πεζηδίλε ζε ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 4 σξώλ πξν ηνπ ηνθεηνύ, γηα αθύξσζε ηεο θαηαζηνιήο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. Η ελδεηθλπόκελε δόζε είλαη 0.1 mg/kg δηαιύκαηνο 0.4mg/mL ή 1.0mg/mL θαη ρνξεγείηαη ελδνθιέβηα, ή ελδνηξαρεηαθά, ή αθόκε θαη ελδνκπτθά, ή ππνδόξηα, εθόζνλ έρεη απνθαηαζηαζεί ε θπθινθνξία.

14

15 Δπραξηζηώ

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ 16 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο Ξεξηερόκελα 16.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 498 16.2.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 498 16.3 ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΒΑΠΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Περιςτερόπουλοσ Αργφρθσ Φυςικοκεραπευτισ MSc Ζνασ οδθγόσ που περιγράφει βιμα-βιμα τθν τεχνικι τθσ αναρρόφθςθσ των πνευμονικϊν εκκρίςεων. Η ζκδοςθ αυτι αφορά ςυνοδοφσ, ςυγγενείσ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 18 2 ν Κεθάιαην Γεληθή Αλαηζζεζία: Σερληθέο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2 o Ξεξηερόκελα 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΘΑΗ ΔΦ ΘΑΣΑΣΟΙΖ... 19 2.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα