ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρείας με την επωνυμία «ASHION LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥ ΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ASHION LOGISTICS Α.Ε.»... 1 Εταιρείας με επωνυμία «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕ ΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «DELOITTE.»... 2 Εταιρείας με επωνυμία «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «INTRADEVELOPMENT» Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΜΑΝ ΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΣΜΑΙΛ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ Α.Ε.» ή «SMILE COSMETICS A.E.» Εταιρείας με την επωνυμία «CONDITO (ΚΟΝΤΙΤΟ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟ ΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «Condito Τρόφιμα»... 5 Ανακοινώσεις «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗ ΓΕΣ» και δ.τ. «R ENERGY S.A.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ DIANIK» και δ.τ. «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ DIANIK A.E.»... 7 μία «ΠΕΠΠΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΠΠΑΣ ΚΤΗΜΑ ΤΙΚΗ Α.Ε.» μία «ΤΣΑΝΑΗΣ ΓΑΛΒΑΝΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και δ.τ. «ΓΑΛΒΑΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ» «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγω γών, Εξαγωγών, Κατασκευής και Εμπορίας Ηλεκτρο λογικού, Ηλεκτρονικού Και Βιομηχανικού Υλικού» και δ.τ. «GENERAL STYLCO A.E.» μία «CAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS» και δ.τ. «CAREL A.E.» μία «ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε» μία «EUROROPE ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗ ΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROROPE MARINE AS» (παλιός δ.τ. EUROROPE SA) στοιχείων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΣ ΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΕΣΣΗΣ Α.Ε.» στοιχείων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΑΣ ΑΕ.» «PERNORD RICARD HELLAS A.B.E.E.» και δ.τ. «ΕΠΟΜ ΑΒΕΕ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».. 17

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρείας με την επωνυμία «ASHION LOGISTICS ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟ ΡΕΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ASHION LOGISTICS Α.Ε.». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 21/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 03/11/2014 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ASHION LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ASHION LOGISTICS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Παλ λήνης, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Παλλήνης (Εθνικής Αντιστάσεως 30 και Μήλου) στον Δήμο Αθηναίων (Αυτο κρατόρων Αγγέλων 6) και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, ως εξής: «Άρθρο 2ο Έδρα 1. Ως έδρα της Εταιρεία ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδός Αυτοκρατόρων Αγγέλων αρ Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρεί ας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του κα ταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) Εταιρείας με επωνυμία «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «DELOITTE.». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 18/09/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 08/09/2014 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΧΑ ΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «DELOITTE.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του καταστατικού της με την προσθήκη εδαφίου (ια) στην παράγραφο 1, ως εξής: «Άρθρο 6 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ια) Κατόπιν της από 8 Σεπτεμβρίου 2014 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρεί ας, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των ,00, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από σε κοινές ονομαστικές με τοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν από την Εταιρεία σε εκτέλεση της από αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύ σεως των μετόχων της. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων είκοσι πέντε ( ,00), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία (66.721) κοι νές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε ( 25,00) εκάστη». Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του κα ταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) Εταιρείας με επωνυμία «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «INTRADEVELOPMENT». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 05/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 04/12/2014 πρακτικό της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «INTRADEVELOPMENT», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστα τικού της Εταιρείας με την προσθήκη της παραγράφου 3, ως εξής: «Άρθρο Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της το ως άνω εξ ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ ( ), με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων/ οφειλών της Εταιρείας προς τη μόνη, κατά το χρόνο αυτό, μέτοχο εταιρεία «INTRAKAT», και την έκδοση είκοσι τεσσάρων Χιλιάδων Τριακοσίων Εξήντα (24.360) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη. Κατόπιν αυτού, το Με τοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δυο εκατομ μύρια Διακόσιες Δεκαοκτώ Χιλιάδες ευρώ ( ,00) διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (44.360) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ ( 50,00) εκάστη.»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του κα ταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (4) Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛ ΛΥΝΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΣΜΑΙΛ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ Α.Ε.» ή «SMILE COSMETICS A.E.». ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 12/01/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο με Κ.Α.Κ , δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Βι οτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η από 08/12/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΣΜΑΙΛ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ Α.Ε.» ή «SMILE COSMETICS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡΜΑΕ 64977/62/Β/07/0279), που αφορά την τροποποίηση των άρθρων 3 (σκοπός) και 5 (κεφάλαιο) του καταστατι κού της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 3 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παραγωγή και εμπορία καλλυντικών, αρωμάτων, αιθέριων ελαίων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και ειδών γενικά προσωπικής φροντίδας. 2) Η εμπορία τροφίμων,ποτών, αναψυκτικών, ειδών εστί ασης και κάθε είδους βρώσιμων παρασκευασμάτων και συναφών ειδών, απορρυπαντικών, χαρτικών και ειδών κα θαριότητας. 3) Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω προ ϊόντων. 4) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους για την ανάπτυξη και διαχείριση δικτύων διανομών κάθε εί δους προϊόντων. Οι διανομές κάθε είδους προϊόντων. 5) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών εμπορικών ή βιομη χανικών οίκων ομοειδούς ή μη αντικειμένου καθώς και η συνεργασία ή η συγχώνευση με αυτούς. 6) Η ίδρυση εταιρειών ή η συμμετοχή με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο σε υφιστάμενες εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με συναφή ή διάφορο σκοπό. 7) Παρασκευή, τυποποίηση, συσκευασία και αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων, Βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσ σερα ( ) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι επτά επτακόσιες εξήντα τέσσερις ονομαστικές μετοχές, ονο μαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η κάθε μία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε: 1. Με την κάλυψη σε είδος και μετρητά από τους ιδρυτές σύμφωνα με όσα στο άρθρο 43 του καταστατικού σύστα σης αναφέρονται,κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ) ευρώ ΦΕΚ /12/ Με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ σύμφωνα με το υπ αριθμό 2/ πρα κτικό της Γ.Σ. των μετόχων. 3. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξή θηκε κατά εννιακόσια σαράντα ένα τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ( ) ευρώ. 4. Με την από απόφαση της έκτακτης, Γε νικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ (95.420) με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού της υπεραξίας των παγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/ Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ ( ) με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού της υπεραξίας των παγίων σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν. 2065/1992. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (χωρίς έγκριση βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστα τικού. Θεσσαλονίκη, 12 Ιανουαρίου 2015 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (5) Εταιρείας με την επωνυμία «CONDITO (ΚΟΝΤΙΤΟ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ» και δ.τ. «Condito Τρόφιμα». ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 14/01/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κ.Α.Κ , δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η με αρ / απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας, με την επωνυμία «CONDITO (ΚΟΝΤΙΤΟ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «Condito Τρόφιμα» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡ ΜΑΕ 48860/62/Β/01/0101), σύμφωνα με σχετική απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της την 07/ 12/2014. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστη κε σε: ,00 διαιρούμενο σε ονομαστι κές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 η κάθε μια (ΦΕΚ 2571/ ). Ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις κατά: ,00 ΦΕΚ 2864/ ,00 ΦΕΚ 3350/

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ,00 ΦΕΚ 9763/ ,00 ΦΕΚ 2119/ ΦΕΚ 2181/ ανήλθε συνολικά στο ποσό των ,00 διαιρού μενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 κάθε μια. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ,00 προερχόμενο από καταβολές των Μετόχων όπως ορίζει: ,00 για κάλυψη ιδίας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας μας του προγράμματος ενίσχυ σης που δραστηριοποιούνται στους τομείς ΜΕΤΑΠΟΙΗ ΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) ,94 κεφαλαιοποίηση από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν. 2065/1992 που αναλύεται ως κάτωθι: Α) Αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδων ,75 Β) Αναπροσαρμογή αξίας κτηρίων ,19 Σύνολο ,94 Γ) ,06 για στρογγυλοποίηση. Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της «CONDITO ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «CONDITO ΤΡΟΦΙΜΑ» ανέρχεται στο ποσό των τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ,00) διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 10 η κάθε μία. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά ,00 ευρώ με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 10 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση ποσού ,52 ευρώ προερχόμενο από αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων και καταβολή μετρητών ποσού ,48 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποι ημένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2015 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και δ.τ. «R ENERGY S.A.». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥ ΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και δ.τ. «R ENERGY S.A.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία μέχρι την , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Ρόκας του Μελετίου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1972, κά τοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 24Β, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, έλλην υπήκοος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δι ευθύνων Σύμβουλος. 2. Αθανασία Πετροδασκαλάκη του Αντωνίου και της Αγ γέλας, σύζυγος Γεωργίου Ρόκα γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής,οδός Μαυρομιχάλη 24Β, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ /2002 δελτίου ταυ τότητας του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας με Α.Φ.Μ στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, έλλην υπήκοος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Ρέππας Δημήτριος του Χαραλάμπους και της Καλυ ψούς, δικηγόρος, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοι κος Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 55, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ που εκδόθηκε στις 21/04/1988 από το ΙΓ Τ.Α. Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του κατα στατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου λίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Ρόκα την ενάσκη ση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Πετροδασκαλάκη Αθανασία του Αντωνίου. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού,» δικαίωμα υπογραφής στον Γεώργιο Ρόκα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, απο δέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμ μάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομο λογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής/π.ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 32379/ ). Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (7) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΔΩΝ DIANIK» και δ.τ. «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ DIANIK A.E.». Την 21/01/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελη τηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22/07/2013 με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙ ΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ DIANIK», δ.τ. «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ DIANIK A.E.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο απο φασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρι κής χρήσης 31/12/2012, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών. χρήση 31/12/ ον: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 01/ /12/2013. Τακτικός: ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε. ΟΙ Αναπληρωματικός: ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2015 (8) «ΠΕΠΠΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΠΠΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.». Την 03/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελη τηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της , με ΚΑ.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΠΠΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΠΠΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», Αριθμό Μ.Α.Ε.: 55526/03/Β/03/55 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 1 1/ , καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών. χρήση 1 1/ ον: Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 1 1/ ως ακολούθως: Τακτικοί: 1) Ποτιούδης Βαΐτσης του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Ελευσίνας, οδ. Άρη Βελουχιώτη 2, με ΑΔΤ ΑΕ /07 του ΤΑ Ελευσίνας, ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και ΑΜΟΕΕ /Α Τάξης, και 2) Αριστείδης Θανόκωστας του Νικολάου, πτυχιούχος Παν/μίου Πειραιά, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδ. Πρωτα γόρα, αρ. 32, με ΑΔΤ ΑΕ /2007 του ΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ και με ΑΜΟΕΕ 49288/ Α Τάξης, και Αναπληρωματικοί: 1) Παρασκευή Θεοδόση του Γεωργίου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος Ξ /86, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δραγούμη 69 και με Αριθμό Αδείας ΟΕ , και 2) Πέτρος Νικολακάκης του Παντελή, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος Ν / , πτυχιούχος Π.Ο.Ε. Αθηνών, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δήμητρος 71 και με αριθμό Αδεί ας ΟΕ (9) «ΤΣΑΝΑΗΣ ΓΑΛΒΑΝΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και δ.τ. «ΓΑΛΒΑΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ». Την 11/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμε λητηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης της 30/06/2013 με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΝΑΗΣ ΓΑΛΒΑΝΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», δ.τ. «ΓΑΛΒΑΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ», αρ. Μ.Α.Ε 41930/02/Β/99/2 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρι κής χρήσης 31/12/2012, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών. χρήση 31/12/ ον: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/2013. Τακτικοί: 1. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ με αριθμό Μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΒΗΣΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογι στή/φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΛΕΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΡΕΝΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (10) «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγών, Εξαγωγών, Κατασκευής και Εμπορίας Ηλεκτρολογι κού, Ηλεκτρονικού Και Βιομηχανικού Υλικού» και δ.τ. «GENERAL STYLCO A.E.». Την 05/01/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Ανώ νυμη Εταιρεία Εισαγωγών, Εξαγωγών, Κατασκευής και Εμπορίας Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικού Και Βιομηχανικού Υλικού» και δ.τ. «GENERAL STYLCO A.E.», Αριθμό Μ.Α.Ε /02/Β/04/157 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ : 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/ Το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2013, με Κ.Α.Κ , σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελε γκτών για τη χρήση 01/01/ /12/2012. (11) μία «CAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS» και δ.τ. «CAREL A.E.». Την 16/01/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης της 30/06/2013 με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS, δ.τ. CAREL Α.Ε.», αρ. Μ.Α.Ε /02/Β/10/27 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφω να με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρι κής χρήσης 01/01/ /12/2012, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών. χρήση 01/01/ /12/2012 3ον: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/2013. Τακτικοί: 1. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογι στή/φοροτεχνικού ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. Αναπληρωματικοί: 1. ΚΕΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό Μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού (12) «ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε» Την 03/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελη τηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14/07/2014, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε», με Αρ.ΜΑΕ /03/Β/02/6 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστη καν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των καταστάσεων αυτών. χρήση 01/01/2013 έως 31/12/ ον: Εκλογή των κάτωθι ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014: Τακτικοί: 1. Μελέτιος Μπαμπέκος του Παναγιώτη, οικονομο λόγος, Αθηνοδώρου 42 44, Αθήνα, Α.Δ.Τ. Σ / , Αρ. Οικον. Επαγγέλματος , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΣΤ Αθηνών. 2. Σακκελίων Ασκληπιός, του Ιωάννη, οικονομολόγος, Μούρεϋ 3, Αθήνα, Α.Δ.Τ. Π / , Αρ. Οικον. Επαγγέλματος , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών. Αναπληρωματικοί: 3. Τέλιου Ιωάννα του Γεωργίου, οικονομολόγος, Ιωννιδών 56 58, Πειραιάς, Α.Δ.Τ. ΑΑ / , Α.Φ.Μ και Αρ. Οικον. Επαγγέλματος Βραχλιώτης Στυλιανός του Αλεξάνδρου, οικο νομολόγος, Αρίστου Καλληγά 26, Πειραιάς, με Α.Δ.Τ. Λ , Α.Φ.Μ και Αρ. Οικον. Επαγγέλματος

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (13) «EUROROPE ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROROPE MARINE AS» (παλιός δ.τ. EUROROPE SA). Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητη ρίου μας, το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με Κ.Α.Κ , καθώς και το από 30/06/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROROPE ΠΑ ΡΑΓΩΓΟΙ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROROPE MARINE AS» (παλιός δ.τ. EUROROPE SA), αρ. Μ.Α.Ε 52918/02/Β/02/137 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ., με 2ετή θητεία, ήτοι έως την , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Jose Luis Gramaxo του Jose Luis, κάτοικος Πόρτο Πορ τογαλίας (οδό Joao de Deus 747), Πορτογαλλικής υπηκοό τητας, με ΑΦΜ , ως Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Ελένη συζ. Δ. Κορωνάκη, του Γεωργίου, κάτοικος Εκά λης Αττικής (οδός Λευκοθέας 18), ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ , ως Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3. Κωνσταντίνος Κορωνάκης, του Δημητρίου, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Λευκοθέας 18), ελληνικής υπηκοότη τας, με ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 4. Wilco Stroet του Nico, κάτοικος Ολλανδίας (8626 GA Offingavier), ολλανδικής υπηκοότητας με ΑΦΜ , ως μέλος του Δ.Σ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, ανα θέτει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, στην Διευ θύνουσα Σύμβουλο Ελένη Κορωνάκη, η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έναντι των τρίτων με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία. Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το καταστα τικό της εταιρείας στην Ελένη Κορωνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Κωνσταντίνο Κορωνάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους οποίους εξουσιοδοτεί όπως, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύ ματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας προβαίνουν στο άνοιγμα ή/στο κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και κινούν αυτούς, αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμά τια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνουν σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαρια σμούς της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού. Τέλος, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος ή/και η Διευθύνου σα Σύμβουλος Ελένη Κορωνάκη, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των παρόντων πρακτικών καθώς και να προ βούν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 (14) στοιχείων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΕΣΣΗΣ Α.Ε.». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την 27/01/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΕΣΣΗΣ Α.Ε.» και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβου λίου για τη χρήση ) Το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο δεν ορίστηκαν ελε γκτές για το Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Αρ. Πρωτ /28854/ Κέρκυρα, 27 Ιανουαρίου 2015 Η Προϊσταμένη ΜΑΡΙΑ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ (15) στοιχείων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΑΣ ΑΕ.». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Στις 27/01/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΑΣ ΑΕ.» και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβου λίου για τη χρήση ) Το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο δεν ορίστηκαν ελε γκτές για το Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Αρ. Πρωτ /30225/ Κέρκυρα, 27 Ιανουαρίου 2015 Η Προϊσταμένη ΜΑΡΙΑ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (16) «PERNORD RICARD HELLAS A.B.E.E.» και δ.τ. «ΕΠΟΜ ΑΒΕΕ». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Την 26/01/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελη τηρίου Λέσβου, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) , τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PERNOD RICARD HELLAS Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕΠΟΜ ΑΒΕΕ», με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στη Μυτιλήνη. 1. Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών λογιστών για τη χρήση 01/07/ /06/ Το από 30/12/2014 πρακτικό (τακτικής) Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ως ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/07/ /06/2015, ορίστηκε η Εταιρεία Ορκωτών Ελε γκτών DELOITTE, Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε., με έδρα το Μαρούσι, Φραγκοκλησιάς 3 και Γρανικού, 15125, με Αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Α.Π. 30_ ). Μυτιλήνη, 26 Ιανουαρίου 2015 Ο Αρμόδιος Υπάλληλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ (17), «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Την 14/01/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) , δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λέ σβου, το από 24/11/2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το από 04/12/2014 πρακτικό (έκτακτης) Γενικής Συνέλευσης, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», και με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποία αντικαταστάθηκε μέ λος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ανασυγκροτή θηκε σε σώμα. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Δι οικητικού Συμβουλίου που λήγει το έτος 2016, έχει ως κατωτέρω: 1) Στέφανος Γκρίτζαλης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αι γαίου, κάτοικος Καρλοβάσου Σάμου, που γεννήθηκε στο Ψάρι Μεσσηνίας το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. Λ , Α.Φ.Μ , και έχει την ελληνική υπηκοότητα, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Βασίλειος Αγγελής, Καθηγητής, κάτοικος Αφίδνων, οδός Δεξαμενής 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, με Α.Δ.Τ. Χ , Α.Φ.Μ , και έχει την ελληνική υπηκοότητα, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Ιωάννης Τσαμουργκέλης, Επίκουρος Καθηγητής, κά τοικος Αμαρουσίου, οδός Κ. Παξινού 3, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το έτος 1960, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Α.Φ.Μ , και έχει την ελληνική υπηκοότητα, ως Διευθύ νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Νικόλαος Ζούρος, Καθηγητής, κάτοικος Μυτιλήνης, οδός Βασάλου 4, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το έτος 1963, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , Α.Φ.Μ και έχει την ελ ληνική υπηκοότητα, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 5) Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Καθηγητής, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαβάκη 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, με Α.Δ.Τ. Σ , Α.Φ.Μ , και έχει την ελληνική υπηκοότητα, ως Μέλος του Διοικητικού Συμ βουλίου. 6) Γεώργιος Τσαπόγας, Καθηγητής, κάτοικος Βιγλίτσας Καρλοβασίου Σάμου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Α.Φ.Μ , και έχει την ελ ληνική υπηκοότητα, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 7) Βικτωρία Αθανασοπούλου, Λέκτορας, κάτοικος Πει ραιώς, Αγίου Σπυρίδωνος 19, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , Α.Φ.Μ , και έχει την ελληνική υπηκοότητα, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ. Σ. Γκρίτζαλης και ο Διευθύνων Σύμβου λος Ι. Τσαμουργκέλης, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και είναι συνυπεύθυνοι και συνυπόλογοι ανοίγματος και κίνησης λογαριασμών για την διαχείριση των χρημάτων της Εταιρείας. Μυτιλήνη, 14 Ιανουαρίου 2015 Ο Αρμόδιος Υπάλληλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8726 10 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13474 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1382 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 14199 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7247 14 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα