ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπο ρική Εταιρεία ΕΡΙΟΜΑΡ Α.Ε.»... 1 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «SILOS Y ALMACENAJES DE VALENCIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕIA ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» και δ.τ. «SAVSA S.A.»... 2 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και δ.τ. «SPORTS UNITED»... 3 την επωνυμία «ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία»... 4 την επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «COOL HELLAS AEBE»... 5 την επωνυμία «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ Α.Ε.»... 6 την επωνυμία «NUOVA IERA LINEA ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NUOVA IERA LINEA A.E.»... 7 την επωνυμία «ΙΔΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «IDEATECH»... 8 την επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «COOL HELLAS AEBE»... 9 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «BUREAU VERITAS CERTIICATION HELLAS A.E.» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΔΡΟΒΟ ΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ» και δ.τ. «ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ. ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) επω νυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΕΡΙΟΜΑΡ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΕΡΙΟΜΑΡ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 332/01/Β/86/333 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Μ. Βόδα αρ. 3) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τον Νικόλαο Ρέβελα του Βασιλείου, κάτοικο Κη φισιάς Αττικής, οδός Δεξαμενής αρ. 22, με Α.Δ.Τ. ΑΒ / του Α.Τ. Κηφισιάς, εισοδηματία, και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, γεννηθέντα στο

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής την , Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή. 2. Την Αλεξάνδρα σύζυγο Νικολάου Ρέβελα, το γένος Ανδρέα Γεωργίου Μανώλη, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Δεξαμενής αρ. 22, με Α.Δ.Τ. ΑΖ / του Τ.Α. Κηφισιάς, οικοκυρά και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, γεννηθείσα στο Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής την , Σύμβουλος. 3. Τον Βασίλειο Ρέβελα του Νικολάου, κάτοικο Κη φισιάς Αττικής, οδός Δεξαμενής αρ. 22, με Α.Δ.Τ. Τ / του Τ.Α. Κηφισιάς, σπουδαστή, και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, γεννηθέντα στο Γιοχάννεσμπουργκ Ν. Αφρικής την , Σύμβου λος. 4. Τον Ανδρέα Ρέβελα του Νικολάου, κάτοικο Κηφισι άς Αττικής, οδός Δεξαμενής αρ. 22, με Α.Δ.Τ. Τ / του Τ.Α. Κηφισιάς, σπουδαστή, και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, γεννηθέντα στο Γιοχά νεσμπουργκ Ν. Αφρικής την , Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χορηγεί δι καίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Νικόλαο Β. Βέβελα και παρέχει στον παραπάνω δικαι ούχο υπογραφής, την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, εκπροσωπεί, διαχειρίζεται και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, σε περίπτω ση δε ανυπέρβλητου κωλύματος αυτού το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλεξάνδρα Ρέβελα. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνα αποφα σίζει και εξουσιοδοτεί τον ως άνω εκπρόσωπο ώστε να ενεργεί επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και ενδεικτικά: Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών. κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελ ματικής Αρχής. Να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί στο όνομα της εταιρείας, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στις Τελωνειακές Αρχές και να ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Εξοφλεί, να παραλαμ βάνει και να μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή οποιον δήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρεία και υπογράφει υπό την επωνυμία της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρε τεί τις ανάγκες της εταιρείας. Να έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και να δύναται να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Να ενεργεί προεξοφλή σεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλές προς την εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή από το Δημόσιο και να συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρή σεις ή προνόμια. Να καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και κάθε είδους λογαριασμών της εταιρείας. Να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας ή να αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων απαιτήσεων, και να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας. Να προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, δίνει, επάγει και αντεπάγει όρκο για λογαριασμό της εταιρείας. Να δι απραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις, παραιτήσεις όλου ή μέρος δικών, και κατάργηση δικών. Να υπογράφει συμβάσεις με Τραπεζικές εταιρείες ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτων. Να χορηγεί εγγυήσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και επί συναλλαγματι κών, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, ακόμη και στην περίπτωση που ασκούν επιχείρηση διαφορετική από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα στα πρόσωπα που εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρεί ας, παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα. Να διορίζει και να παύει τον Τεχνικό Διευθυντή και εν γένει το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές των παραπάνω, καθώς και τις αμοιβές τον επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον οι παραπάνω δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Να συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει έκτος από την έκδοση ομολογιών. Να αποφασίζει την εκμίσθωση ή με οποιοδή ποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρεία. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανα καλεί κάθε προηγούμενη εντολή, πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση διαχείρισης και υπογραφής στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 (2) επω νυμία «SILOS Y ALMACENAJES DE VALENCIA ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕIA ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» και δ.τ. «SAVSA S.A.». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SILOS Y ALMACENAJES DE VALENCIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ», με δ.τ. «SAVSA S.A.» και αριθμό Μητρώου 32958/01/Β/95/118 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Κατεχάκη αρ. 75) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ο Pedro Burmester του Enrique και της Anna, γερ μανικής υπηκοότητας, γεννηθείς στις 3 Μαρτίου 1948 στην Μαδρίτη Ισπανίας, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας,

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 οδός Hermosilla No 30, 3 Dcha, 28001, κάτοχος του υπ αριθμ γερμανικού διαβατηρίου, που εκδόθη κε από τη Γερμανική Πρεσβεία της Μαδρίτης, εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ο Manuel Zorrilla Suarez του Manuel Maria και της Eliza Suarez, ισπανικής υπηκοότητας, γεννηθείς στις 20 Οκτωβρίου 1958 στο Bilbao της Ισπανίας, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Hermosilla No 30, 3 Dcha, 28001, κάτοχος του υπ αριθμ. ΒΑ ισπανικού διαβατη ρίου που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, παραμένει Σύμ βουλος. 3. Η Μαρία Δεληγιάννη του Γεωργίου και της Κων σταντίνας, δικηγόρος, ελληνικής υπηκοότητας, γεννη θείσα στις 2 Φεβρουαρίου 1980 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Κατεχάκη αρ. 75, με Α.Δ.Τ. Χ / που εκδόθηκε από το Β Α.Τ. Πειραιά, παραμένει Σύμβουλος. Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα λεπτομε ρώς οριζόμενα στο πρακτικό Δ.Σ. της από τους παρακάτω: 1. PEDRO BURMESTER, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο. 2. ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, Μέλος Δ.Σ. 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ, οδός Κατεχάκη αρ. 75, με Α.Δ.Τ. Π MANUEL ZORILLA SUAREZ. (3) επωνυμία «INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και δ.τ. «SPORTS UNITED». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕ ΤΙΝΓΚ», με δ.τ. «SPORTS UNITED» και αριθμό Μητρώου 54122/01/Β/03/225(04) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Λ. Ποσειδώνος αρ. 18) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας τους: 1. Αλέξιο Στεφανάκη του Γεωργίου και της Ευαγγελί ας, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Αθήνας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 6, με Α.Δ.Τ. Ν , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, Ελληνικής εθνικότητας, Μέλος. 2. Αντώνιο Ζωγράφο του Παναγιώτη και της Μαρίας, (ασχολία), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Βάκχου αρ. 13, με Α.Δ.Τ. Τ , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Ελληνικής εθνικότητας, Μέλος. 3. Αχιλλέα Χαιρέτη του Σωτηρίου και της Μύριαμ Δα νάης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικο Αθήνας, οδός Αχαιού αρ , με Α.Δ.Τ. Ν , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Ελληνικής εθνικότητας, Προέδρο. 4. Άγγελο Ζούρα, γιο του Σωτηρίου και της Αναστασί ας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικο Βουλιαγμένης, οδός Μαυρολέωντος αρ. 7, με Α.Δ.Τ. Χ , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών, Ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος. 5. Ιωάννη Μώραλη γιο του Πέτρου και της Χαριτίνης, ιδιωτικό υπάλληλο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Αθήνας, οδός Κρησίλα αρ Παγκράτι, με Α.Δ.Τ. Π , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χαλαν δρίου, Ελληνικής ιθαγένειας, Αντιπρόεδρο. 6. Σπυρίδων Λόντο, γιο του Νικολάου και της Αγγελι κής, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Νεράϊδας αρ. 29, με Α.Δ.Τ. Ν , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ηλιου πόλεως, Ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος. 7. Ιωάννα Μπερίου θυγατέρα του Βασιλείου και της Μαρίνας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Έρσης αρ. 4, με Α.Δ.Τ. Ξ , Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Γαλατσίου, Ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος. Η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής: 1. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες: Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και πα ροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις τράπεζες για την διενέργεια πληρωμών μέχρι το ποσό των να έχουν δικαίωμα υπογραφής, τα ακόλουθα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού: α) Ο Άγγελος Ζούρας και σε περίπτωση κωλύματος του ο Αντώνιος Ζωγράφος και β) Ο Οικονομικός Διευθυντής Σπύρος Λόντος του Νι κολάου. Για έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις τράπεζες για διενέργεια πληρωμών για ποσά από και άνω να έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού: α) Ο Άγγελος Ζούρας και β) Ο Αντώνιος Ζωγράφος. 2. Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων: Για την διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσι ακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο κάθε φορά μέχρι του ποσού των ευρώ να δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού α) ο Αγγελος Ζούρας και β) Αντώνιος Ζωγράφος. Άνω του ποσού αυτού απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Υπογραφή Συμβάσεων: Για την υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων ενδεικτι κώς αναφερομένων των συμβάσεων factoring, συμβά σεων leasing, άλλων χρηματοδοτικών συμβάσεων, και συμβάσεων με ΠΑΕ να δεσμεύει την εταιρεία ο Άγγελος Ζούρας Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας ατομικά και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντώνιος Ζωγράφος Πρόεδρος.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 4. Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών: Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής. Ανε ξάρτητης Διοικητικής, καθώς και κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.ο.κ.) να ανατεθεί στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, τον Σπύρο Λόντο του Νικολάου ενεργώντας ατομικά. (4) επωνυμία «ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορι κή Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπο ρική Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 2334/01/Β/86/2333 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Βασιλίσσης Σο φίας αρ. 23) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Taichi Ito, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. TG Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιωτικός υπάλ ληλος, κάτοικος Τουρκίας, Bebek Yokusu Tuzel Villa, No. 28, Bebek Κωνσταντινούπολη (Istanbul), Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Jun ujino, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. TG Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιωτι κός υπάλληλος, κάτοικος Τουρκίας, Tepecik Yolu, Sari Konaklar Sitesi, B 14 Blok, D.1. Etiler, Κωνσταντινούπολη, Σύμβουλος. 3. Kazuo Ito, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. TG Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Chelsea Cloister, Sloane Avenue, Λονδίνο SW3 3DW, Ηνωμένο Βασίλειο, Σύμβουλος. 4. Tsunao Kijima, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. TG Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγγλίας, lat Hyde Park Gate, Kensington Λονδίνο SW7 5EW, Σύμβουλος. 5. Κατερίνα Οικονομίδου Λιακοπούλου, Ελληνικής υπη κοότητας, με Α.Δ.Τ. Μ /1981, κάτοικος Αθηνών, οδός Μέρλιν αρ. 3, Σύμβουλος. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, εξουσιών, καθηκόντων και δικαιωμά των που αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες, τα οποία δεν απαγορεύο νται από τον νόμο ή το καταστατικό, στον Taichi Ito, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Προς τούτο εξουσιοδοτείται ο Taichi Ito να εκπροσω πεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής, Τραπέζης, Οργανισμού, φυσικού ή νομικού προ σώπου, ενεργώντας επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύοντας αυτή για οποιοδήποτε θέμα χωρίς περιορισμό με μόνη την υπογραφή του. Περαιτέρω δικαιούται και του παρέχεται το δικαίωμα με το παρόν να μεταβιβάζει μέρος των εξουσιών του σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας, με έγγραφη και συγκεκρι μένη εξουσιοδότηση. Περαιτέρω ο Jun ujino εξουσιοδοτείται με το παρόν όπως, ενεργώντας επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφει και καταθέτει Δηλώσεις και Έγ γραφα απευθυνόμενα προς τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, Δημόσια Ταμεία, και πιο συγκεκριμένα ενδει κτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα Δηλώσεις για Φ.Π.Α., παρακρατούμενους φόρους (Δηλώσεις Φ.Μ.Υ., παρακράτηση φόρων επί αμοιβών τρίτων κ.λπ.). Καθορισμός προσώπων εξουσιοδοτημένων να κινούν τους Τραπεζικούς λογαριασμούς επ ονόματι της εται ρείας: Αποφασίζεται ότι για την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε διάφορες Τράπεζες, καθώς επίσης και για την υπογραφή επιταγών και άλλων εντολών πληρωμής επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας εκ των χρημάτων αυτής, απαιτείται η υπογραφή οποιουδήποτε από τους Taichi Ito και/ή Jun ujino, ενεργούντων είτε από κοινού είτε έκαστος τούτων χωριστά και χωρίς κανέναν περιορισμό όσον αφορά τα ποσά σχετικά με κάθε εντολή πληρωμής και/ή επιταγή. Προς τούτο εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω όπως ενερ γούντες από κοινού ή έκαστος τούτων χωριστά υπο γράφουν καθ οποιονδήποτε χρόνο επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές πληρωμής σχετικά με οποιοδήποτε ποσό κατατεθειμένο επ ονόματι της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς (οδός Κοραή αρ. 5) και εξουσιοδοτεί ται η ανωτέρω Τράπεζα, να εξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και λοιπές εντολές πληρωμής από τα χρήματα της εταιρείας «ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ» που είναι κα τατεθειμένα σε αυτή με τις υπογραφές των ανωτέρω προσώπων. Περαιτέρω αποφασίζεται ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μόνη δεσμευτική για την εταιρεία και ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εξουσιο δότηση ατόμων για την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας παύει να δεσμεύει την εταιρεία. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 (5) επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «COOL HELLAS AEBE». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με δ.τ. «COOL HELLAS AEBE» και αριθμό Μητρώου 18368/01/Β/88/644, που εδρεύει στο Δήμο Ταύ ρου (οδός Κασίμη αρ. 4) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Νιδριωτάκης, οδός Υψηλάντου αρ. 9, Ραφή να Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΕ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Παναγιώτης Κατσαμάκης, οδός Γιαννοπούλου αρ. 7 Πειραιάς, Α.Δ.Τ. Φ , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Ειρήνη Βουνάτσου, οδός Γιαννόπουλου αρ. 7, Πει ραιάς, Α.Δ.Τ. Ρ , Μέλος. 4. Μαρία Νιδριωτάκη, οδός Υψηλάντου αρ. 9, Ραφήνα Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΕ , Μέλος. Η εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προ σώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεσμεύεται απεριόριστα με μόνη την υπογρα φή ενός εκ των ως άνω Διευθυνόντων Συμβούλων. (6) επωνυμία «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΦΕ ΡΕΚΥΔΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με δ.τ. «ΦΕΡΕ ΚΥΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 63704/01/Β/07/437, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ. (7) επω νυμία «NUOVA IERA LINEA ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NUOVA IERA LINEA A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NUOVA IERA LINEA ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», με δ.τ. «NUOVA IERA LINEA A.E.» και αριθμό Μητρώου 65972/01/Β/08/239, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ. (8) επωνυμία «ΙΔΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «IDEATECH». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΕΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με δ.τ. «IDEATECH» και αριθμό Μητρώου 23833/01/Β/91/139: 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: α) ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (9) επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «COOL HELLAS AEBE». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με δ.τ. «COOL HELLAS AEBE» και αριθμό Μητρώου 18368/01/Β/88/644: 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2. Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: α) ΤΑΜΠΙΖΙΒΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (10) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «BUREAU VERITAS CERTIICATION HELLAS A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΟ ΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «BUREAU VERITAS CERTIICATION HELLAS A.E.» και αριθμό Μητρώου 56307/02/Β/04/18 που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (οδός Αιτωλικού αρ. 23) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. rancois Marie Paul Teissier (Φρανσουά Μαρί Πολ Τεσιέ) του Jean Charles και της Edith, ιδιωτικό υπάλλη λο, κάτοικο Πειραιώς, οδός Αιτωλικού αρ. 23, κάτοχο του υπ αριθμ. 01RE43391 Γαλλικού Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ , Πρόεδρο Δ.Σ. 2. Νικόλαο Τρίλιζα του Χρήστου και της Λουκίας, μη χανολόγο, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 32 και Κοραή, με Α.Δ.Τ. Π , Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 3. Μιχαήλ Καρατζά του Θεοδώρου και της Ειρήνης, μηχανολόγο ηλεκτρολόγο, κάτοικο Γλυφάδας Αττι κής, οδός Κρίτωνος αρ. 48, με Α.Δ.Τ. Σ , Α.Φ.Μ , Μέλος Δ.Σ. 4. Αλέξανδρο Τζωρτζόπουλο του Γεωργίου και της Γεωργίας, επιθεωρητή συστημάτων διαχείρισης, κάτοικο Αργυρούπολης, οδός Γ Σεπτεμβρίου αρ. 60, με Α.Δ.Τ. Π , Α.Φ.Μ , Μέλος Δ.Σ. 5. Veronique Claudine Marie Morel του Jean rancois και της Martine, οικονομολόγο, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Μπραχαμίου αρ. 22, κάτοχο του υπ αριθμ. 00ΑΕ25252 Γαλλικού Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ , Μέλος Δ.Σ. Η εκπροσώπηση της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος rancois Marie Paul Teissier ενεργώντας μεμονωμένα: 1. Εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη απαιτείται για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Νικό λαος Τρίλιζας ενεργώντας μεμονωμένα: 1. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λει τουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε τρεχού σης φύσεως συνήθη δαπάνη αυτής. 2. Υπογράφει τις συμβάσεις προσλήψεως του προσωπι κού, καθώς και ης καταγγελίες των εργασιακών συμβάσε ων αυτών. Εισηγείται στο Δ.Σ. την ανάθεση καθηκόντων Διευθυντών και Προϊσταμένων των επί μέρους Διευθύν σεων και Υπηρεσιών της εταιρείας, την προαγωγή και ανάθεση καθηκόντων καθώς και την χορήγηση προσθέ των αμοιβών (bonus) στους μισθωτούς εν γένει. 3. Συνομολογεί συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε αντικείμενο υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και των περιορισμών που απαριθμούνται κα τωτέρω στην παράγραφο Γ και απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Ελλη νικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και λοιπών αρχών και Οργανισμών. 5. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξω τερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή/και φυσικών ή/και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και Οργανισμών κοινής ωφελείας, καθώς επίσης και ενώπιον παντός Δικα στηρίου Πολιτικού Διοικητικού, Ποινικού και πάσης Επιτρο πής Εκδικάσεως Ενστάσεων, οιασδήποτε δικαιοδοσίας και βαθμού, ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, αναφορικά με την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς και δημοπρα σίες εν γένει που προκηρύσσονται και διενεργούνται εκ μέρους οιασδήποτε αρχής ή/και οργανισμού ή/και νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπογράφοντας κάθε σχετική αίτηση ή/και έγγραφο για τη νόμιμη συμμε τοχή της εταιρείας στους διαγωνισμούς αυτούς. 6. Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, προ σβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, για απαιτήσεις ύψους μέχρι ευρώ με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. 7. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές μέχρι του ποσού των ευρώ, ή του ισόποσου αυτών σε άλλο νόμισμα. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές μέχρι του ποσού των ευρώ ή του ισόποσου αυτών σε άλλο νόμισμα. Διενεργεί πληρωμές με οποιονδήποτε τρόπο και καταθέσεις μετρητών και επιταγών σε τραπεζι κούς λογαριασμούς της εταιρείας ή τρίτων, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και για οφειλές της εταιρεί ας μέχρι ευρώ. Αποσύρει ποσά από τράπεζες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 κάθε σχετικό έγγραφο, μέχρι του ποσού των ευρώ, ή του ισόποσου αυτών σε άλλο νόμισμα. 8. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, στο όνομα και για λογαρι ασμό της εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβού λου, τις υπ αριθμ. 1 και 2 αρμοδιότητες ασκεί ενεργώ ντας μεμονωμένα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. rancois Marie Paul Teissier. Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβού λου, τις υπ αριθμ. 3 έως και 8 αρμοδιότητες ασκούν οι: Μιχαήλ Καρατζάς, Véronique Claudine Marie Morel Αλέ ξανδρος Τζωρτζόπουλος και Ολυμπία Κουτσούμπα του Αποστόλου και της Ευγενίας, οικονομολόγος και υπάλ ληλος της εταιρείας, κάτοικος Πειραιά, οδός Αιτωλικού αρ. 23, με Α.Δ.Τ. Ν , οι οποίοι, κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα ενεργούν πάντα ανά δύο και με τους εξής συνδυασμούς: 1. είτε ο Καρατζάς με την Morel, 2. είτε ο Καρατζάς με την Κουτσούμπα, 3. είτε ο Τζωρτζόπουλος με την Κουτσούμπα, 4. είτε ο Τζωρτζόπουλος με την Morel. Ειδικά για την κατάθεση επιταγών μέχρι του ποσού των ευρώ και την διενέργεια πληρωμών είτε δια μετρητών είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου μέχρι του ποσού των ευρώ, καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα (Καρατζάς, Τζωρτζόπουλος, Κουτσούμπα, Morel), δύναται να ενεργεί μεμονωμένα. Επίσης, έκαστο των ανωτέρω προσώπων (rancois Marie Paul Teissier, Νικόλαος Τρίλιζας, Μιχαήλ Καρατζάς, Αλέ ξανδρος Τζωρτζόπουλος, Veronique Claudine Marie Morel, Ολυμπία Κουτσούμπα) δύναται, ενεργώντας μεμονωμένα να υπογράφει επιταγές προς πληρωμή σε οποιοδήποτε ποσό και εάν ανέρχονται αυτές προκειμένου να εξοφλη θούν υποχρεώσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε Δη μόσια Αρχή, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Τελωνειακή Αρχή, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ή οποιουδήποτε άλλου κοινωφελούς οργανισμού, Νομι κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, υπογράφοντας προσέτι και δίδοντας τις απαραίτητες αποδείξεις και εξοφλήσεις. Τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα υπάγονται στη συλλογική αρμοδιότητα του Δ.Σ.: 1. Τοποθέτηση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εται ρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του κατα στατικού και των εκάστοτε υπουργικών αποφάσεων, σε συνδυασμό με τις κάθε φορά ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας. Στην τοποθέ τηση αυτή περιλαμβάνεται και η αγορά και πώληση χρεογράφων εν γένει. 2. Έγκριση εκτάκτων δαπανών της εταιρείας. 3. Ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων ή Γραφείων της εταιρείας. 4. Απόκτηση συμμετοχής της εταιρείας σε οποιοδήπο τε νομικό πρόσωπο, υπό σύσταση ή υφιστάμενο συμπε ριλαμβανομένης της υπογραφής των συμβάσεων εχεμύ θειας και λοιπών συναφών συμβάσεων και δεσμεύσεων σχετικά με την εν λόγω συμμετοχή της εταιρείας. 5. Σύναψη συμβάσεων συνεργασίας και κοινοπραξίας με τρίτα νομικά πρόσωπα τα οποία δεν συνδέονται με τον Όμιλο Εταιρειών Bureau Veritas. 6. Οποιαδήποτε προσφορά υπηρεσιών, αποδοχή ερ γασιών και συνομολόγηση συμβάσεων α) εκτός της συνήθους δραστηριότητας του Ομίλου των εταιρειών Bureau Veritas, ή β) μη συμπεριλαμβανουσών όρο περι ορισμού της ευθύνης της εταιρείας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή γ) απεριορίστου ποσού, ή ποσού μεγαλύτερου των ευρώ ή δ) των οποίων η διάρκεια είναι απεριόριστη ή μεγαλύτε ρη του ενός έτους (οι συμβάσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα CER δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον περιορισμό) ή ε) όταν η εκτέλεση μίας σύμβασης δεσμεύει άλλες εταιρείες ή μέλη του Ομίλου Bureau Veritas εκτός Ελλάδος. 7. Παροχή αδείας σε τρίτα πρόσωπα για την χρήση του σήματος, της εταιρικής επωνυμίας και του λογο τύπου της εταιρείας. 8. Καθορισμός προαγωγών, ανάθεσης καθηκόντων και προσθέτων αμοιβών (Bonus) των συνεργατών και του προσωπικού εν γένει, μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. 9. Συνομολόγηση συμβάσεων δανείων για λογαριασμό της εταιρείας, εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, ενεχύρου και εγγυήσεων ποσού άνω των ευρώ, συμπερι λαμβανομένων των εγγυήσεων που δίδονται στο πλαίσιο των πωλήσεων της εταιρείας προς τους πελάτες της και των εγγυητικών επιστολών υπέρ δημοσίων αρχών για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ , καθώς επίσης και παροχή εντολών πληρωμής και αναγνώριση υποχρεώσεων άνω του ποσού των ευρώ. 10. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας σε οποιοδήποτε νόμισμα, σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας και απόσυρση χρη μάτων από αυτούς για ποσά άνω των ευρώ, ή του ισόποσου αυτών σε άλλο νόμισμα. 11. Μισθώσεις ακινήτων από τρίτους και σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις εμπορικές μισθώσεις και κα ταγγελία των υφισταμένων μισθώσεων της εταιρείας. 12. Εκποίηση, ή με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση και ενεχυρίαση παγίων της εταιρείας πλην επίπλων και σκευών τα οποία είναι στην κυριότητα της εταιρείας για διάστημα άνω των 2 ετών, απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο (τοις μετρητοίς, με χρηματοδοτική μίσθωση κ.λπ.) κινητών ή ακινήτων ή υπηρεσιών, ή οποιαδήποτε δαπάνη δεν προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της εται ρείας, καθώς και δωρεά οποιουδήποτε ποσού. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (11) επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΜΟ ΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και δ.τ. «ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ. ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με δ.τ. «ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ. ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 65815/62/Β/08/80 από το οποίο προκύπτει ότι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία, του οποίου η θητεία λήγει την , συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Σάββας Τουαντζόγλου του Πέτρου και της Παρα σκευής, που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Παπαδιαμάντη αρ. 45 Αμπελόκηποι, με Α.Δ.Τ. Σ , ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Νόμιμος Εκπρό σωπος της εταιρείας προς τρίτους και Ταμίας. Στον παραπάνω Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δ.Σ. παρέχεται το δικαίωμα όπως κάτω από την εταιρική σφραγίδα θέτει ο ίδιος και μόνο την ιδιόχειρη υπογραφή του και να δικαιούται να αναλαμβάνει ο ίδιος χρήματα, μερισματαποδείξεις, να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να εκδίδει και να οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλε ται με κάθε τρίτο για λογαριασμό της εταιρείας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρεί ας και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας, να την εκπροσωπεί αυτή ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής και να συνομολο γεί δάνεια και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού και να κάνει χρήση αυτού. 2. Γεώργιος Μάρκου του Χρήστου και της Ραϊμόνδης, που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Ελλησπόντου αρ. 14 Καλαμαριά, με Α.Δ.Τ. Κ , ως Αντιπρόεδρος της εταιρείας και εκτελών καθήκοντα Διευθύνοντα Συμ βούλου, Προέδρου, Νόμιμου Εκπροσώπου και Ταμία της εταιρείας, όταν κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο ο παραπάνω Πρόεδρος & Διευ θύνοντας Σύμβουλος Σάββας Τουαντζόγλου. 3. Ιωάννης Τσίλιας του Βασιλείου και της Χρυσούλας, που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Γ. Παπαντωνίου αρ. 17Α, με Α.Δ.Τ. ΤΑ , ως Μέλος. 4. Χριστόφορος Αρβανίδης του Σωκράτη και της Μα ρίκας, που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Τέρμα 26ης Οκτωβρίου, με Α.Δ.Τ. Π , ως Μέλος. 5. Νικόλαος Τριανταφυλλίδης του Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης, που κατοικεί στο Δήμο Εχεδώρου Νο μού Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 5 Διαβατά, με Α.Δ.Τ. Π , ως Μέλος. 6. Γεώργιος Πασχαλίδης του Χαραλάμπους και της Κυριακής, που κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 95 Εύοσμος, με Α.Δ.Τ. Σ , ως Μέλος. 7. Συμεών Κερέμλογλου του Αντωνίου και της Ευαγ γελίας, που κατοικεί στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους αρ. 37, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως Μέλος. 8. Ιωάννα Τζάκη του Ηλία και της Παναγιώτας, Αντινο μάρχης Ανάπτυξης Νομού Θεσσαλονίκης, που κατοικεί στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως Μέλος. 9. Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Σάββα και της Φω τεινής, που κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Δαμουλά κη αρ. 30, με Α.Δ.Τ. Φ , ως Μέλος. 10. Αθανάσιος Αρσενάκης του Ιωάννη και της Μαρίας, που κατοικεί στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Ρόδου Πρε βέζης αρ. 21, με Α.Δ.Τ. Σ , ως Μέλος. 11. Γεώργιος Αρβανιτίδης του Πέτρου και της Μαρίας, δήμαρχος Εχεδώρου, που κατοικεί στη Σίνδο, οδός Β. Γεωργίου αρ. 113, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως Μέλος. Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: Οδός: ΒΙΠΕΘ Σίνδου, 52ο Ο.Τ., Τ.Θ. 140, Τ.Κ , Δήμος Εχεδώρου. Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2008 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση:

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1639 7 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η Μαρούσι, 07-01-2014 Αριθ. ΑΠ.:702/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/15-10-2009 «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1291 21 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12227 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3246 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση : Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 Ταχ.Κώδικας: 32009 - Σχηματάρι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».... 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 05.08.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36762/06.08.2015 32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Οικείο Επιμελητήριο Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων Αριθμός Προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35189/27.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35189/27.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35189/27.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27.07.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία:.././2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία:.././2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα