ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπο ρική Εταιρεία ΕΡΙΟΜΑΡ Α.Ε.»... 1 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «SILOS Y ALMACENAJES DE VALENCIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕIA ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» και δ.τ. «SAVSA S.A.»... 2 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και δ.τ. «SPORTS UNITED»... 3 την επωνυμία «ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία»... 4 την επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «COOL HELLAS AEBE»... 5 την επωνυμία «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ Α.Ε.»... 6 την επωνυμία «NUOVA IERA LINEA ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NUOVA IERA LINEA A.E.»... 7 την επωνυμία «ΙΔΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «IDEATECH»... 8 την επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «COOL HELLAS AEBE»... 9 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «BUREAU VERITAS CERTIICATION HELLAS A.E.» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΔΡΟΒΟ ΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ» και δ.τ. «ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ. ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) επω νυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΕΡΙΟΜΑΡ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΕΡΙΟΜΑΡ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 332/01/Β/86/333 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Μ. Βόδα αρ. 3) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τον Νικόλαο Ρέβελα του Βασιλείου, κάτοικο Κη φισιάς Αττικής, οδός Δεξαμενής αρ. 22, με Α.Δ.Τ. ΑΒ / του Α.Τ. Κηφισιάς, εισοδηματία, και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, γεννηθέντα στο

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής την , Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή. 2. Την Αλεξάνδρα σύζυγο Νικολάου Ρέβελα, το γένος Ανδρέα Γεωργίου Μανώλη, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Δεξαμενής αρ. 22, με Α.Δ.Τ. ΑΖ / του Τ.Α. Κηφισιάς, οικοκυρά και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, γεννηθείσα στο Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής την , Σύμβουλος. 3. Τον Βασίλειο Ρέβελα του Νικολάου, κάτοικο Κη φισιάς Αττικής, οδός Δεξαμενής αρ. 22, με Α.Δ.Τ. Τ / του Τ.Α. Κηφισιάς, σπουδαστή, και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, γεννηθέντα στο Γιοχάννεσμπουργκ Ν. Αφρικής την , Σύμβου λος. 4. Τον Ανδρέα Ρέβελα του Νικολάου, κάτοικο Κηφισι άς Αττικής, οδός Δεξαμενής αρ. 22, με Α.Δ.Τ. Τ / του Τ.Α. Κηφισιάς, σπουδαστή, και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, γεννηθέντα στο Γιοχά νεσμπουργκ Ν. Αφρικής την , Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χορηγεί δι καίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Νικόλαο Β. Βέβελα και παρέχει στον παραπάνω δικαι ούχο υπογραφής, την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, εκπροσωπεί, διαχειρίζεται και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, σε περίπτω ση δε ανυπέρβλητου κωλύματος αυτού το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλεξάνδρα Ρέβελα. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνα αποφα σίζει και εξουσιοδοτεί τον ως άνω εκπρόσωπο ώστε να ενεργεί επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και ενδεικτικά: Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών. κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελ ματικής Αρχής. Να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί στο όνομα της εταιρείας, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στις Τελωνειακές Αρχές και να ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Εξοφλεί, να παραλαμ βάνει και να μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή οποιον δήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρεία και υπογράφει υπό την επωνυμία της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρε τεί τις ανάγκες της εταιρείας. Να έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και να δύναται να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Να ενεργεί προεξοφλή σεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλές προς την εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή από το Δημόσιο και να συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρή σεις ή προνόμια. Να καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και κάθε είδους λογαριασμών της εταιρείας. Να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας ή να αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων απαιτήσεων, και να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας. Να προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, δίνει, επάγει και αντεπάγει όρκο για λογαριασμό της εταιρείας. Να δι απραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις, παραιτήσεις όλου ή μέρος δικών, και κατάργηση δικών. Να υπογράφει συμβάσεις με Τραπεζικές εταιρείες ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτων. Να χορηγεί εγγυήσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και επί συναλλαγματι κών, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, ακόμη και στην περίπτωση που ασκούν επιχείρηση διαφορετική από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα στα πρόσωπα που εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρεί ας, παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα. Να διορίζει και να παύει τον Τεχνικό Διευθυντή και εν γένει το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές των παραπάνω, καθώς και τις αμοιβές τον επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον οι παραπάνω δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Να συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει έκτος από την έκδοση ομολογιών. Να αποφασίζει την εκμίσθωση ή με οποιοδή ποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρεία. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανα καλεί κάθε προηγούμενη εντολή, πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση διαχείρισης και υπογραφής στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 (2) επω νυμία «SILOS Y ALMACENAJES DE VALENCIA ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕIA ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» και δ.τ. «SAVSA S.A.». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SILOS Y ALMACENAJES DE VALENCIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ», με δ.τ. «SAVSA S.A.» και αριθμό Μητρώου 32958/01/Β/95/118 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Κατεχάκη αρ. 75) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ο Pedro Burmester του Enrique και της Anna, γερ μανικής υπηκοότητας, γεννηθείς στις 3 Μαρτίου 1948 στην Μαδρίτη Ισπανίας, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας,

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 οδός Hermosilla No 30, 3 Dcha, 28001, κάτοχος του υπ αριθμ γερμανικού διαβατηρίου, που εκδόθη κε από τη Γερμανική Πρεσβεία της Μαδρίτης, εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ο Manuel Zorrilla Suarez του Manuel Maria και της Eliza Suarez, ισπανικής υπηκοότητας, γεννηθείς στις 20 Οκτωβρίου 1958 στο Bilbao της Ισπανίας, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Hermosilla No 30, 3 Dcha, 28001, κάτοχος του υπ αριθμ. ΒΑ ισπανικού διαβατη ρίου που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, παραμένει Σύμ βουλος. 3. Η Μαρία Δεληγιάννη του Γεωργίου και της Κων σταντίνας, δικηγόρος, ελληνικής υπηκοότητας, γεννη θείσα στις 2 Φεβρουαρίου 1980 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Κατεχάκη αρ. 75, με Α.Δ.Τ. Χ / που εκδόθηκε από το Β Α.Τ. Πειραιά, παραμένει Σύμβουλος. Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα λεπτομε ρώς οριζόμενα στο πρακτικό Δ.Σ. της από τους παρακάτω: 1. PEDRO BURMESTER, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο. 2. ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, Μέλος Δ.Σ. 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ, οδός Κατεχάκη αρ. 75, με Α.Δ.Τ. Π MANUEL ZORILLA SUAREZ. (3) επωνυμία «INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και δ.τ. «SPORTS UNITED». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕ ΤΙΝΓΚ», με δ.τ. «SPORTS UNITED» και αριθμό Μητρώου 54122/01/Β/03/225(04) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Λ. Ποσειδώνος αρ. 18) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας τους: 1. Αλέξιο Στεφανάκη του Γεωργίου και της Ευαγγελί ας, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Αθήνας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 6, με Α.Δ.Τ. Ν , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, Ελληνικής εθνικότητας, Μέλος. 2. Αντώνιο Ζωγράφο του Παναγιώτη και της Μαρίας, (ασχολία), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Βάκχου αρ. 13, με Α.Δ.Τ. Τ , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Ελληνικής εθνικότητας, Μέλος. 3. Αχιλλέα Χαιρέτη του Σωτηρίου και της Μύριαμ Δα νάης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικο Αθήνας, οδός Αχαιού αρ , με Α.Δ.Τ. Ν , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Ελληνικής εθνικότητας, Προέδρο. 4. Άγγελο Ζούρα, γιο του Σωτηρίου και της Αναστασί ας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικο Βουλιαγμένης, οδός Μαυρολέωντος αρ. 7, με Α.Δ.Τ. Χ , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών, Ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος. 5. Ιωάννη Μώραλη γιο του Πέτρου και της Χαριτίνης, ιδιωτικό υπάλληλο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Αθήνας, οδός Κρησίλα αρ Παγκράτι, με Α.Δ.Τ. Π , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χαλαν δρίου, Ελληνικής ιθαγένειας, Αντιπρόεδρο. 6. Σπυρίδων Λόντο, γιο του Νικολάου και της Αγγελι κής, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Νεράϊδας αρ. 29, με Α.Δ.Τ. Ν , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ηλιου πόλεως, Ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος. 7. Ιωάννα Μπερίου θυγατέρα του Βασιλείου και της Μαρίνας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Έρσης αρ. 4, με Α.Δ.Τ. Ξ , Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Γαλατσίου, Ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος. Η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής: 1. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες: Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και πα ροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις τράπεζες για την διενέργεια πληρωμών μέχρι το ποσό των να έχουν δικαίωμα υπογραφής, τα ακόλουθα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού: α) Ο Άγγελος Ζούρας και σε περίπτωση κωλύματος του ο Αντώνιος Ζωγράφος και β) Ο Οικονομικός Διευθυντής Σπύρος Λόντος του Νι κολάου. Για έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις τράπεζες για διενέργεια πληρωμών για ποσά από και άνω να έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού: α) Ο Άγγελος Ζούρας και β) Ο Αντώνιος Ζωγράφος. 2. Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων: Για την διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσι ακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο κάθε φορά μέχρι του ποσού των ευρώ να δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού α) ο Αγγελος Ζούρας και β) Αντώνιος Ζωγράφος. Άνω του ποσού αυτού απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Υπογραφή Συμβάσεων: Για την υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων ενδεικτι κώς αναφερομένων των συμβάσεων factoring, συμβά σεων leasing, άλλων χρηματοδοτικών συμβάσεων, και συμβάσεων με ΠΑΕ να δεσμεύει την εταιρεία ο Άγγελος Ζούρας Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας ατομικά και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντώνιος Ζωγράφος Πρόεδρος.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 4. Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών: Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής. Ανε ξάρτητης Διοικητικής, καθώς και κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.ο.κ.) να ανατεθεί στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, τον Σπύρο Λόντο του Νικολάου ενεργώντας ατομικά. (4) επωνυμία «ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορι κή Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπο ρική Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 2334/01/Β/86/2333 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Βασιλίσσης Σο φίας αρ. 23) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Taichi Ito, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. TG Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιωτικός υπάλ ληλος, κάτοικος Τουρκίας, Bebek Yokusu Tuzel Villa, No. 28, Bebek Κωνσταντινούπολη (Istanbul), Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Jun ujino, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. TG Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιωτι κός υπάλληλος, κάτοικος Τουρκίας, Tepecik Yolu, Sari Konaklar Sitesi, B 14 Blok, D.1. Etiler, Κωνσταντινούπολη, Σύμβουλος. 3. Kazuo Ito, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. TG Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Chelsea Cloister, Sloane Avenue, Λονδίνο SW3 3DW, Ηνωμένο Βασίλειο, Σύμβουλος. 4. Tsunao Kijima, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. TG Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγγλίας, lat Hyde Park Gate, Kensington Λονδίνο SW7 5EW, Σύμβουλος. 5. Κατερίνα Οικονομίδου Λιακοπούλου, Ελληνικής υπη κοότητας, με Α.Δ.Τ. Μ /1981, κάτοικος Αθηνών, οδός Μέρλιν αρ. 3, Σύμβουλος. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, εξουσιών, καθηκόντων και δικαιωμά των που αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες, τα οποία δεν απαγορεύο νται από τον νόμο ή το καταστατικό, στον Taichi Ito, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Προς τούτο εξουσιοδοτείται ο Taichi Ito να εκπροσω πεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής, Τραπέζης, Οργανισμού, φυσικού ή νομικού προ σώπου, ενεργώντας επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύοντας αυτή για οποιοδήποτε θέμα χωρίς περιορισμό με μόνη την υπογραφή του. Περαιτέρω δικαιούται και του παρέχεται το δικαίωμα με το παρόν να μεταβιβάζει μέρος των εξουσιών του σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας, με έγγραφη και συγκεκρι μένη εξουσιοδότηση. Περαιτέρω ο Jun ujino εξουσιοδοτείται με το παρόν όπως, ενεργώντας επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφει και καταθέτει Δηλώσεις και Έγ γραφα απευθυνόμενα προς τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, Δημόσια Ταμεία, και πιο συγκεκριμένα ενδει κτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα Δηλώσεις για Φ.Π.Α., παρακρατούμενους φόρους (Δηλώσεις Φ.Μ.Υ., παρακράτηση φόρων επί αμοιβών τρίτων κ.λπ.). Καθορισμός προσώπων εξουσιοδοτημένων να κινούν τους Τραπεζικούς λογαριασμούς επ ονόματι της εται ρείας: Αποφασίζεται ότι για την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε διάφορες Τράπεζες, καθώς επίσης και για την υπογραφή επιταγών και άλλων εντολών πληρωμής επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας εκ των χρημάτων αυτής, απαιτείται η υπογραφή οποιουδήποτε από τους Taichi Ito και/ή Jun ujino, ενεργούντων είτε από κοινού είτε έκαστος τούτων χωριστά και χωρίς κανέναν περιορισμό όσον αφορά τα ποσά σχετικά με κάθε εντολή πληρωμής και/ή επιταγή. Προς τούτο εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω όπως ενερ γούντες από κοινού ή έκαστος τούτων χωριστά υπο γράφουν καθ οποιονδήποτε χρόνο επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές πληρωμής σχετικά με οποιοδήποτε ποσό κατατεθειμένο επ ονόματι της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς (οδός Κοραή αρ. 5) και εξουσιοδοτεί ται η ανωτέρω Τράπεζα, να εξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και λοιπές εντολές πληρωμής από τα χρήματα της εταιρείας «ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ» που είναι κα τατεθειμένα σε αυτή με τις υπογραφές των ανωτέρω προσώπων. Περαιτέρω αποφασίζεται ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μόνη δεσμευτική για την εταιρεία και ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εξουσιο δότηση ατόμων για την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας παύει να δεσμεύει την εταιρεία. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 (5) επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «COOL HELLAS AEBE». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με δ.τ. «COOL HELLAS AEBE» και αριθμό Μητρώου 18368/01/Β/88/644, που εδρεύει στο Δήμο Ταύ ρου (οδός Κασίμη αρ. 4) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Νιδριωτάκης, οδός Υψηλάντου αρ. 9, Ραφή να Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΕ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Παναγιώτης Κατσαμάκης, οδός Γιαννοπούλου αρ. 7 Πειραιάς, Α.Δ.Τ. Φ , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Ειρήνη Βουνάτσου, οδός Γιαννόπουλου αρ. 7, Πει ραιάς, Α.Δ.Τ. Ρ , Μέλος. 4. Μαρία Νιδριωτάκη, οδός Υψηλάντου αρ. 9, Ραφήνα Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΕ , Μέλος. Η εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προ σώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεσμεύεται απεριόριστα με μόνη την υπογρα φή ενός εκ των ως άνω Διευθυνόντων Συμβούλων. (6) επωνυμία «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΦΕ ΡΕΚΥΔΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με δ.τ. «ΦΕΡΕ ΚΥΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 63704/01/Β/07/437, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ. (7) επω νυμία «NUOVA IERA LINEA ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NUOVA IERA LINEA A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NUOVA IERA LINEA ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», με δ.τ. «NUOVA IERA LINEA A.E.» και αριθμό Μητρώου 65972/01/Β/08/239, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ. (8) επωνυμία «ΙΔΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «IDEATECH». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΕΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με δ.τ. «IDEATECH» και αριθμό Μητρώου 23833/01/Β/91/139: 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: α) ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (9) επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. «COOL HELLAS AEBE». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με δ.τ. «COOL HELLAS AEBE» και αριθμό Μητρώου 18368/01/Β/88/644: 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2. Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: α) ΤΑΜΠΙΖΙΒΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (10) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «BUREAU VERITAS CERTIICATION HELLAS A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΟ ΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «BUREAU VERITAS CERTIICATION HELLAS A.E.» και αριθμό Μητρώου 56307/02/Β/04/18 που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (οδός Αιτωλικού αρ. 23) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. rancois Marie Paul Teissier (Φρανσουά Μαρί Πολ Τεσιέ) του Jean Charles και της Edith, ιδιωτικό υπάλλη λο, κάτοικο Πειραιώς, οδός Αιτωλικού αρ. 23, κάτοχο του υπ αριθμ. 01RE43391 Γαλλικού Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ , Πρόεδρο Δ.Σ. 2. Νικόλαο Τρίλιζα του Χρήστου και της Λουκίας, μη χανολόγο, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 32 και Κοραή, με Α.Δ.Τ. Π , Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 3. Μιχαήλ Καρατζά του Θεοδώρου και της Ειρήνης, μηχανολόγο ηλεκτρολόγο, κάτοικο Γλυφάδας Αττι κής, οδός Κρίτωνος αρ. 48, με Α.Δ.Τ. Σ , Α.Φ.Μ , Μέλος Δ.Σ. 4. Αλέξανδρο Τζωρτζόπουλο του Γεωργίου και της Γεωργίας, επιθεωρητή συστημάτων διαχείρισης, κάτοικο Αργυρούπολης, οδός Γ Σεπτεμβρίου αρ. 60, με Α.Δ.Τ. Π , Α.Φ.Μ , Μέλος Δ.Σ. 5. Veronique Claudine Marie Morel του Jean rancois και της Martine, οικονομολόγο, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Μπραχαμίου αρ. 22, κάτοχο του υπ αριθμ. 00ΑΕ25252 Γαλλικού Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ , Μέλος Δ.Σ. Η εκπροσώπηση της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος rancois Marie Paul Teissier ενεργώντας μεμονωμένα: 1. Εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη απαιτείται για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Νικό λαος Τρίλιζας ενεργώντας μεμονωμένα: 1. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λει τουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε τρεχού σης φύσεως συνήθη δαπάνη αυτής. 2. Υπογράφει τις συμβάσεις προσλήψεως του προσωπι κού, καθώς και ης καταγγελίες των εργασιακών συμβάσε ων αυτών. Εισηγείται στο Δ.Σ. την ανάθεση καθηκόντων Διευθυντών και Προϊσταμένων των επί μέρους Διευθύν σεων και Υπηρεσιών της εταιρείας, την προαγωγή και ανάθεση καθηκόντων καθώς και την χορήγηση προσθέ των αμοιβών (bonus) στους μισθωτούς εν γένει. 3. Συνομολογεί συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε αντικείμενο υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και των περιορισμών που απαριθμούνται κα τωτέρω στην παράγραφο Γ και απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Ελλη νικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και λοιπών αρχών και Οργανισμών. 5. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξω τερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή/και φυσικών ή/και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και Οργανισμών κοινής ωφελείας, καθώς επίσης και ενώπιον παντός Δικα στηρίου Πολιτικού Διοικητικού, Ποινικού και πάσης Επιτρο πής Εκδικάσεως Ενστάσεων, οιασδήποτε δικαιοδοσίας και βαθμού, ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, αναφορικά με την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς και δημοπρα σίες εν γένει που προκηρύσσονται και διενεργούνται εκ μέρους οιασδήποτε αρχής ή/και οργανισμού ή/και νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπογράφοντας κάθε σχετική αίτηση ή/και έγγραφο για τη νόμιμη συμμε τοχή της εταιρείας στους διαγωνισμούς αυτούς. 6. Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, προ σβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, για απαιτήσεις ύψους μέχρι ευρώ με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. 7. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές μέχρι του ποσού των ευρώ, ή του ισόποσου αυτών σε άλλο νόμισμα. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές μέχρι του ποσού των ευρώ ή του ισόποσου αυτών σε άλλο νόμισμα. Διενεργεί πληρωμές με οποιονδήποτε τρόπο και καταθέσεις μετρητών και επιταγών σε τραπεζι κούς λογαριασμούς της εταιρείας ή τρίτων, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και για οφειλές της εταιρεί ας μέχρι ευρώ. Αποσύρει ποσά από τράπεζες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 κάθε σχετικό έγγραφο, μέχρι του ποσού των ευρώ, ή του ισόποσου αυτών σε άλλο νόμισμα. 8. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, στο όνομα και για λογαρι ασμό της εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβού λου, τις υπ αριθμ. 1 και 2 αρμοδιότητες ασκεί ενεργώ ντας μεμονωμένα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. rancois Marie Paul Teissier. Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβού λου, τις υπ αριθμ. 3 έως και 8 αρμοδιότητες ασκούν οι: Μιχαήλ Καρατζάς, Véronique Claudine Marie Morel Αλέ ξανδρος Τζωρτζόπουλος και Ολυμπία Κουτσούμπα του Αποστόλου και της Ευγενίας, οικονομολόγος και υπάλ ληλος της εταιρείας, κάτοικος Πειραιά, οδός Αιτωλικού αρ. 23, με Α.Δ.Τ. Ν , οι οποίοι, κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα ενεργούν πάντα ανά δύο και με τους εξής συνδυασμούς: 1. είτε ο Καρατζάς με την Morel, 2. είτε ο Καρατζάς με την Κουτσούμπα, 3. είτε ο Τζωρτζόπουλος με την Κουτσούμπα, 4. είτε ο Τζωρτζόπουλος με την Morel. Ειδικά για την κατάθεση επιταγών μέχρι του ποσού των ευρώ και την διενέργεια πληρωμών είτε δια μετρητών είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου μέχρι του ποσού των ευρώ, καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα (Καρατζάς, Τζωρτζόπουλος, Κουτσούμπα, Morel), δύναται να ενεργεί μεμονωμένα. Επίσης, έκαστο των ανωτέρω προσώπων (rancois Marie Paul Teissier, Νικόλαος Τρίλιζας, Μιχαήλ Καρατζάς, Αλέ ξανδρος Τζωρτζόπουλος, Veronique Claudine Marie Morel, Ολυμπία Κουτσούμπα) δύναται, ενεργώντας μεμονωμένα να υπογράφει επιταγές προς πληρωμή σε οποιοδήποτε ποσό και εάν ανέρχονται αυτές προκειμένου να εξοφλη θούν υποχρεώσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε Δη μόσια Αρχή, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Τελωνειακή Αρχή, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ή οποιουδήποτε άλλου κοινωφελούς οργανισμού, Νομι κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, υπογράφοντας προσέτι και δίδοντας τις απαραίτητες αποδείξεις και εξοφλήσεις. Τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα υπάγονται στη συλλογική αρμοδιότητα του Δ.Σ.: 1. Τοποθέτηση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εται ρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του κατα στατικού και των εκάστοτε υπουργικών αποφάσεων, σε συνδυασμό με τις κάθε φορά ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας. Στην τοποθέ τηση αυτή περιλαμβάνεται και η αγορά και πώληση χρεογράφων εν γένει. 2. Έγκριση εκτάκτων δαπανών της εταιρείας. 3. Ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων ή Γραφείων της εταιρείας. 4. Απόκτηση συμμετοχής της εταιρείας σε οποιοδήπο τε νομικό πρόσωπο, υπό σύσταση ή υφιστάμενο συμπε ριλαμβανομένης της υπογραφής των συμβάσεων εχεμύ θειας και λοιπών συναφών συμβάσεων και δεσμεύσεων σχετικά με την εν λόγω συμμετοχή της εταιρείας. 5. Σύναψη συμβάσεων συνεργασίας και κοινοπραξίας με τρίτα νομικά πρόσωπα τα οποία δεν συνδέονται με τον Όμιλο Εταιρειών Bureau Veritas. 6. Οποιαδήποτε προσφορά υπηρεσιών, αποδοχή ερ γασιών και συνομολόγηση συμβάσεων α) εκτός της συνήθους δραστηριότητας του Ομίλου των εταιρειών Bureau Veritas, ή β) μη συμπεριλαμβανουσών όρο περι ορισμού της ευθύνης της εταιρείας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή γ) απεριορίστου ποσού, ή ποσού μεγαλύτερου των ευρώ ή δ) των οποίων η διάρκεια είναι απεριόριστη ή μεγαλύτε ρη του ενός έτους (οι συμβάσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα CER δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον περιορισμό) ή ε) όταν η εκτέλεση μίας σύμβασης δεσμεύει άλλες εταιρείες ή μέλη του Ομίλου Bureau Veritas εκτός Ελλάδος. 7. Παροχή αδείας σε τρίτα πρόσωπα για την χρήση του σήματος, της εταιρικής επωνυμίας και του λογο τύπου της εταιρείας. 8. Καθορισμός προαγωγών, ανάθεσης καθηκόντων και προσθέτων αμοιβών (Bonus) των συνεργατών και του προσωπικού εν γένει, μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. 9. Συνομολόγηση συμβάσεων δανείων για λογαριασμό της εταιρείας, εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, ενεχύρου και εγγυήσεων ποσού άνω των ευρώ, συμπερι λαμβανομένων των εγγυήσεων που δίδονται στο πλαίσιο των πωλήσεων της εταιρείας προς τους πελάτες της και των εγγυητικών επιστολών υπέρ δημοσίων αρχών για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ , καθώς επίσης και παροχή εντολών πληρωμής και αναγνώριση υποχρεώσεων άνω του ποσού των ευρώ. 10. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας σε οποιοδήποτε νόμισμα, σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας και απόσυρση χρη μάτων από αυτούς για ποσά άνω των ευρώ, ή του ισόποσου αυτών σε άλλο νόμισμα. 11. Μισθώσεις ακινήτων από τρίτους και σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις εμπορικές μισθώσεις και κα ταγγελία των υφισταμένων μισθώσεων της εταιρείας. 12. Εκποίηση, ή με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση και ενεχυρίαση παγίων της εταιρείας πλην επίπλων και σκευών τα οποία είναι στην κυριότητα της εταιρείας για διάστημα άνω των 2 ετών, απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο (τοις μετρητοίς, με χρηματοδοτική μίσθωση κ.λπ.) κινητών ή ακινήτων ή υπηρεσιών, ή οποιαδήποτε δαπάνη δεν προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της εται ρείας, καθώς και δωρεά οποιουδήποτε ποσού. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (11) επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΜΟ ΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και δ.τ. «ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ. ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με δ.τ. «ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ. ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 65815/62/Β/08/80 από το οποίο προκύπτει ότι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία, του οποίου η θητεία λήγει την , συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Σάββας Τουαντζόγλου του Πέτρου και της Παρα σκευής, που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Παπαδιαμάντη αρ. 45 Αμπελόκηποι, με Α.Δ.Τ. Σ , ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Νόμιμος Εκπρό σωπος της εταιρείας προς τρίτους και Ταμίας. Στον παραπάνω Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δ.Σ. παρέχεται το δικαίωμα όπως κάτω από την εταιρική σφραγίδα θέτει ο ίδιος και μόνο την ιδιόχειρη υπογραφή του και να δικαιούται να αναλαμβάνει ο ίδιος χρήματα, μερισματαποδείξεις, να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να εκδίδει και να οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλε ται με κάθε τρίτο για λογαριασμό της εταιρείας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρεί ας και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας, να την εκπροσωπεί αυτή ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής και να συνομολο γεί δάνεια και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού και να κάνει χρήση αυτού. 2. Γεώργιος Μάρκου του Χρήστου και της Ραϊμόνδης, που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Ελλησπόντου αρ. 14 Καλαμαριά, με Α.Δ.Τ. Κ , ως Αντιπρόεδρος της εταιρείας και εκτελών καθήκοντα Διευθύνοντα Συμ βούλου, Προέδρου, Νόμιμου Εκπροσώπου και Ταμία της εταιρείας, όταν κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο ο παραπάνω Πρόεδρος & Διευ θύνοντας Σύμβουλος Σάββας Τουαντζόγλου. 3. Ιωάννης Τσίλιας του Βασιλείου και της Χρυσούλας, που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Γ. Παπαντωνίου αρ. 17Α, με Α.Δ.Τ. ΤΑ , ως Μέλος. 4. Χριστόφορος Αρβανίδης του Σωκράτη και της Μα ρίκας, που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Τέρμα 26ης Οκτωβρίου, με Α.Δ.Τ. Π , ως Μέλος. 5. Νικόλαος Τριανταφυλλίδης του Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης, που κατοικεί στο Δήμο Εχεδώρου Νο μού Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 5 Διαβατά, με Α.Δ.Τ. Π , ως Μέλος. 6. Γεώργιος Πασχαλίδης του Χαραλάμπους και της Κυριακής, που κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 95 Εύοσμος, με Α.Δ.Τ. Σ , ως Μέλος. 7. Συμεών Κερέμλογλου του Αντωνίου και της Ευαγ γελίας, που κατοικεί στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους αρ. 37, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως Μέλος. 8. Ιωάννα Τζάκη του Ηλία και της Παναγιώτας, Αντινο μάρχης Ανάπτυξης Νομού Θεσσαλονίκης, που κατοικεί στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως Μέλος. 9. Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Σάββα και της Φω τεινής, που κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Δαμουλά κη αρ. 30, με Α.Δ.Τ. Φ , ως Μέλος. 10. Αθανάσιος Αρσενάκης του Ιωάννη και της Μαρίας, που κατοικεί στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Ρόδου Πρε βέζης αρ. 21, με Α.Δ.Τ. Σ , ως Μέλος. 11. Γεώργιος Αρβανιτίδης του Πέτρου και της Μαρίας, δήμαρχος Εχεδώρου, που κατοικεί στη Σίνδο, οδός Β. Γεωργίου αρ. 113, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ως Μέλος. Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: Οδός: ΒΙΠΕΘ Σίνδου, 52ο Ο.Τ., Τ.Θ. 140, Τ.Κ , Δήμος Εχεδώρου. Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2008 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9666 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1362 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11715 9 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3243 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12341 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12227 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7247 14 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα