Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης"

Transcript

1 EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site: https://eiopa.europa.eu/

2 Εισαγωγή 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (εφεξής «κανονισμός EIOPA») 1 η EIOPA καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης. 1.2 Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετίζονται με άρθρα 104 και 105 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (εφεξής «οδηγία Φερεγγυότητα II») Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. 1.4 Με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκεται να ενισχυθεί η συνέπεια και η σύγκλιση των επαγγελματικών πρακτικών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της μεθόδου εξέτασης σε μεμονωμένες επιχειρήσεις κάθε είδους και μεγέθους με χρήση του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου σε όλα τα κράτη μέλη. 1.5 Με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκεται να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις στον υπολογισμό των σχετικών με τον κίνδυνο αγοράς κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. 1.6 Για την πιθανή εφαρμογή της μεθόδου εξέτασης λαμβάνονται υπόψη μόνο περιπτώσεις που δεν χαρακτηρίζονται ήδη ως τεχνικές μείωσης του κινδύνου. Όταν οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τεχνικές μείωσης του κινδύνου, γίνεται η παραδοχή ότι οι υποκείμενοι κίνδυνοι είναι κατανοητοί και έχουν ήδη εξεταστεί. 1.7 Εάν δεν παρέχεται ορισμός στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή. 1.8 Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου Κατευθυντήρια γραμμή 1 Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς 1.9 Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν τη μέθοδο εξέτασης στα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. Κατευθυντήρια γραμμή 2 Αριθμός επαναλήψεων 1.10 Οι επιχειρήσεις πρέπει να προβαίνουν σε επαρκή αριθμό επαναλήψεων της μεθόδου εξέτασης, όπου ενδείκνυται (π.χ. όταν ένα επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει σε άλλα επενδυτικά κεφάλαια) για να λαμβάνουν υπόψη κάθε ουσιώδη κίνδυνο. 1 ΕΕ L 331 της , σ ΕΕ L 335 της , σ /5

3 Κατευθυντήρια γραμμή 3 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.11 Οι επιχειρήσεις πρέπει να καλύπτουν τις εξής επενδύσεις στην υποενότητα κινδύνου τιμών ακινήτων: α) γήπεδα, κτίρια και δικαιώματα επί ακινήτων, β) επενδύσεις σε ακίνητα για ιδιόχρηση από την επιχείρηση Για μετοχικές επενδύσεις σε εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με διαχείριση εγκαταστάσεων, διαχείριση ακινήτων, ανάπτυξη έργων αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ή παρόμοιες δραστηριότητες, οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν την υποενότητα κινδύνου μετοχών Όταν οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ακίνητη περιουσία μέσω οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή άλλων πακέτων επενδύσεων σε επενδυτικά κεφάλαια, πρέπει να εφαρμόζουν τη μέθοδο εξέτασης. Κατευθυντήρια γραμμή 4 Ομαδοποιημένα δεδομένα 1.14 Σε ό,τι αφορά τις ομαδοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 84 παράγραφος 3 των εκτελεστικών μέτρων, όταν στοιχεία ενεργητικού που καλύπτονται στις υποενότητες για τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου και τον κίνδυνο επιτοκίου ομαδοποιούνται με βάση κλιμάκια διάρκειας, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διάρκειες που αποδίδονται στα κλιμάκια χαρακτηρίζονται από ευαπόδεικτο βαθμό σύνεσης Όταν χρησιμοποιούνται ομάδες διαφορετικών βαθμίδων πιστοληπτικής ποιότητας, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι βαθμίδες πιστοληπτικής ποιότητας που αποδίδονται στις ομάδες χαρακτηρίζονται από ευαπόδεικτο βαθμό σύνεσης. Κατευθυντήρια γραμμή 5 - Ομαδοποιημένα δεδομένα και κίνδυνος συγκέντρωσης 1.16 Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 3 των εκτελεστικών μέτρων, εφαρμόζεται οποιαδήποτε ομαδοποίηση στα πιστωτικά ανοίγματα σε μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων για τον υπολογισμό της επιβάρυνσης συγκέντρωσης κινδύνου αγοράς και δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι οι ομάδες στις οποίες διαιρείται το επενδυτικό κεφάλαιο δεν περιέχουν τυχόν πιστωτικά ανοίγματα στον ίδιο μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο, οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν την παραδοχή ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν εντοπίζεται το πραγματικό πιστωτικό άνοιγμα σε μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο ανήκουν στο ίδιο πιστωτικό άνοιγμα σε μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο. 3 ΕΕ L 12 της , σ /5

4 1.17 Η ανωτέρω παράγραφος δεν ισχύει όταν υφίστανται όρια ανοίγματος για τα πιστωτικά ανοίγματα σε μεμονωμένο πιστούχο ή αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τα οποία γίνεται η διαχείριση του επενδυτικού κεφαλαίου Οι επιχειρήσεις πρέπει να αθροίζουν τα πιστωτικά ανοίγματα έναντι των ομάδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.16 για όλα τα συλλογικά επενδυτικά κεφάλαια στα οποία επενδύουν και να προβαίνουν σε συμφωνία του πιστωτικού ανοίγματος έναντι κάθε ομάδας με τα πιστωτικά ανοίγματα των γνωστών μεμονωμένων πιστούχων ή αντισυμβαλλομένων στο χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού τους. Κατευθυντήρια γραμμή 6 - Έμμεσο άνοιγμα σε κίνδυνο καταστροφής 1.19 Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας σε ό,τι αφορά έμμεσα ανοίγματα σε κινδύνους καταστροφής, όπως οι επενδύσεις σε ομόλογα των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται από τη μη επέλευση ενός δεδομένου καταστροφικού γεγονότος, οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τυχόν ανοίγματα σε πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους καταστροφής Τα ανοίγματα σε κινδύνους καταστροφής πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των σχετικών υποενοτήτων κινδύνου καταστροφής ωσάν το υποκείμενο άνοιγμα σε κίνδυνο καταστροφής να βρίσκεται στην άμεση κατοχή της επιχείρησης. Κατευθυντήρια γραμμή 7 - Έκδοση ομολόγων καταστροφών από την επιχείρηση 1.21 Όταν μια επιχείρηση εκδίδει ομόλογα καταστροφών τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των τεχνικών μείωσης του κινδύνου που παρατίθενται στα άρθρα 208 έως 215 των εκτελεστικών μέτρων, η αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου δεν πρέπει να οδηγεί σε μείωση της κεφαλαιακής απαίτησης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά καταστροφών των εν λόγω ομολόγων Στο πλαίσιο του υπολογισμού της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτά τα ομόλογα καταστροφών ωσάν το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής να μην εξαρτάται από τη μη επέλευση καταστροφικού γεγονότος. Κατευθυντήρια γραμμή 8 Ομόλογα μακροβιότητας 1.23 Όταν οι επιχειρήσεις αγοράζουν ομόλογα μακροβιότητας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των τεχνικών μείωσης του κινδύνου που παρατίθενται στα άρθρα 208 έως 215 των εκτελεστικών μέτρων, πρέπει να υπολογίζουν την κεφαλαιακή επιβάρυνση σχετικά με τον κίνδυνο θανάτου και τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου όπως περιγράφεται στις παραγράφους 1.24 έως Η κεφαλαιακή επιβάρυνση της υποενότητας κινδύνου θανάτου του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου πρέπει να βασίζεται σε ένα ενδεικτικό χαρτοφυλάκιο συμβολαίων απλής ασφάλισης: α) που καταβάλλουν το δεδομένο ποσό σε περίπτωση θανάτου, 4/5

5 β) που βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού αναφοράς επί του οποίου βασίζεται ο δείκτης μακροβιότητας, γ) όπου η διάρκεια κάθε απλού συμβολαίου ασφάλισης ισούται με το χρονικό διάστημα καταβολής του τοκομεριδίου Το ενδεικτικό χαρτοφυλάκιο πρέπει να κατασκευάζεται από τις επιχειρήσεις κατά τέτοιον τρόπο ώστε, με βάση τις παραδοχές βέλτιστων εκτιμήσεων, οι συνολικές καταβολές παροχών να δίνουν άθροισμα ίσο με το πληρωτέο τοκομερίδιο Η κεφαλαιακή επιβάρυνση της υποενότητας κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου πρέπει να βασίζεται σε ομόλογο ή δάνειο με την ίδια αγοραία αξία, διάρκεια και βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας με τον τίτλο μακροβιότητας Όταν οι επιχειρήσεις πωλούν ομόλογα μακροβιότητας πρέπει να υπολογίζουν την κεφαλαιακή επιβάρυνση σχετικά με την υποενότητα κινδύνου μακροβιότητας ωσάν το ενδεικτικό χαρτοφυλάκιο να αποτελείται από συμβόλαια ασφάλισης επιβίωσης, που καταβάλλουν το απαιτούμενο ποσό με βάση την επιβίωση σε δεδομένη ηλικία, τα οποία συλλογικά παράγουν ταμειακές ροές ισοδύναμες με εκείνες του ομολόγου Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να θεωρούν ότι αυξάνεται η αξία των ομολόγων μακροβιότητας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των τεχνικών μείωσης του κινδύνου οι οποίες παρατίθενται στα άρθρα 208 έως 215 των εκτελεστικών μέτρων, όταν εφαρμόζονται συντελεστές κινδύνου στην ενότητα του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ζωής. Κανόνες συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων 1.29 Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού EIOPA. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού EIOPA, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Οι αρμόδιες αρχές που συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να τις ενσωματώσουν δεόντως στο κανονιστικό ή εποπτικό τους πλαίσιο Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν στην EIOPA εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, παραθέτοντας τους λόγους ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την έκδοση της μετάφρασης των κατευθυντήριων γραμμών Ελλείψει απάντησης εντός της προθεσμίας αυτής, οι αρμόδιες αρχές θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται. Τελική διάταξη περί επανεξέτασης 1.33 Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές υπόκεινται σε επανεξέταση από την EIOPA. 5/5

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA(BoS(14(026 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ VI. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (CRM) 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Τροποποίηση σταθµισµένων ανοιγµάτων. Παράρτηµα VIII 37. (1) Όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007,

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2588/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05 Κ.Δ.Π. 556/2007 ~~$ \~J(J '~ai!f χ ΕΠΙΣΗΜΙΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ Αριθμός 4245 Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007 3833 Αριθμός 556 ΟΔΗΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 5. Πίνακες 5.1 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου 5.2 Πρόβλεψη απομείωσης 5.3 Ρυθμίσεις Δανείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 5. Πίνακες 5.1 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου 5.2 Πρόβλεψη απομείωσης 5.3 Ρυθμίσεις Δανείων Ε.Κ. και Τ.τ.Ε. Οδηγίες αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις των τραπεζών για την έκθεση τους σε πιστωτικό κίνδυνο από τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπολογισµός της καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών (MiFID) 3 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/606 Ημερομηνία: 3 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/606 Πίνακας περιεχομένων Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III)

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III) ΕΤΟΣ 2012 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ- ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) Θέµα: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10.10.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10.10.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2014 C(2014) 7232 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10.10.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 173/84 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.6.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα