ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Ε.». 1 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» και δ.τ. «GEOANALYSI A.E.» επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.» και δ.τ. «POLYLINE Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G.S.T. RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και δ.τ. «G.S.T. RETAIL Α. Ε.»... 4 επωνυμία «LASH ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LASH ENERGY AE»... 5 επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜ ΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπορία Διανομή Αντιπροσώπευση και προώθηση φαρμάκων Παραφαρμάκων Καλλυντικών» και δ.τ. «ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΚΛΩΣ ΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ» επωνυμία «NCE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «NCE Βόρεια Κατασκευαστική Μηχανική Α.Ε.» επωνυμία «ΔΙΑΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Διαχείριση Κατα σκευή ακινήτων) Ανώνυμη Εταιρεία» επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΤΣΟΚΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΤΗ ΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΤΗ ΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Α.Ε.» επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ.ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΟΥΦΑ ΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G.S.T. RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και δ.τ. «G.S.T. RETAIL Α.Ε.» επωνυμία «ΔΙΑΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Διαχείριση Κατα σκευή ακινήτων) Ανώνυμη Εταιρία» επωνυμία «ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ AIRRIGE A.B.E.E.» επωνυμία «ΝΕΝΔΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) μία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το πρακτικό της από Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Ε.», αρ. MAE 57590/62/B/04/0196 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Με τοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους τετρακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), η οποία αποφασί στηκε κατά την από Συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το εν λόγω πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ σαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2013 Με εντολή Προέδρου Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ (2) μία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» και δ.τ. «GEOANALYSI A.E.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «GEOANALYSI A.E.», αρ. ΜΑΕ 16911/62/Β/88/0228 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με θητεία εξαετή, συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ως εξής: 1. Σαββίδης Κυριάκος του Γεωργίου και της Αθηνάς, κάτοικος Θεσ/νίκης επί της οδού Παπάγου 21 Νέα Κρήνη Καλαμαριάς, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Φ , με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόεδρος, 2. Σαββίδης Γεώργιος Αλέξανδρος του Κυριάκου και της Γεωργίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Ερατύρας 6 Καλαμαριά, κάτοχος του δελτίου αστυ νομικής ταυτότητας ΑΑ , με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως Διευ θύνων Σύμβουλος, και 3. Παπαδοπούλου Δέσποινα του Αναστάσιου και της Άννας, κάτοικος Αθήνας επί της οδού Ραφτοπούλου 1 3 και Δημόνακτος Νέος Κόσμος, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Σ , με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχα νικός, ως Εντεταλμένη Σύμβουλος. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με τις υπο γραφές τους από κοινού και ο καθένας χωριστά για όλες τις πράξεις, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και παντός είδους πράξεων υποθήκευσης, αιτήσεων χρηματοδότησης ή/ και δανεισμού αυτής από χρημα τοπιστοληπτικά ιδρύματα, οργανισμούς και τράπεζες, εγγυοδοσίας από Τράπεζες καθώς και για οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτά οι κάτωθι: Α. Σαββίδης Κυριάκος του Γεωργίου Β. Σαββίδης Γεώργιος Αλέξανδρος του Κυριάκου Επίσης την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή της η Παπαδοπούλου Δέσποινα του Ανα στασίου στις περιπτώσεις εκπροσώπησης της εταιρεί ας σε διαγωνισμούς, υποβολή λογαριασμών, υποβολή προσφορών του εσωτερικού και του εξωτερικού, υπο βολή νομικών εγγράφων, αιτήσεων, υπομνημάτων, εκ προσώπηση έναντι διοικητικών υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου, λοιπών νομικών προσώπων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση ενεργώντας κατ εντολή του Δ.Σ. μέσω αντίστοιχου Πρακτικού και ανά περίπτωση, εξαιρουμένων των πράξεων υποθήκευσης, αιτήσεων χρηματοδότησης ή/και δανεισμού αυτής από χρημα τοπιστοληπτικά ιδρύματα, οργανισμούς και τράπεζες, εγγυοδοσίας από Τράπεζες καθώς και για οποιαδήπο τε συναλλαγή με αυτά, και εξαιρουμένων δικονομικών πράξεων ή/και παραστάσεων ενώπιων δικαστηρίων ή άλλων δικαστικών αρχών. Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυ ξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ σαλονίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Με εντολή Προέδρου Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ (3) «ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.» και δ.τ. «POLYLINE Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από πρακτικό No 42 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από πρακτικό No 361 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.», διακριτικό τίτλο «POLYLINE A.E.», με αρ. MAE 23030/62/B/90/0287 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την παραπάνω έκτα κτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, έως την , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Λαμπής Κων/νος του Μιχαήλ και της Βασιλικής, κάτοικος Θεσ/νίκης, επί της οδού Αετοράχης 4, κάτο χος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Λ / /Τ.Α. Σίνδου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόε δρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Θεοδωρίδου Σοφία του Αλέξανδρου και της Ανα στασίας, κάτοικος Θεσ/νίκης, επί της οδού Κίμωνος Βόγα 37 39, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότη τας Μ / / Β Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ της Η Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Αγρ. Τοπογρά φος Μηχανικός, ως Εντεταλμένη Σύμβουλος. 3. Ζηκίδης Θεόδωρος του Μενελάου και της Ελισάβετ, κάτοικος Περαίας Θεσ/νίκης, επί της οδού Μηδείας 31, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ / / Α Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, ως Μέλος. 4. Ζουμπάρη Χριστίνα του Κωνσταντίνου και της Αριάδνης, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Κομνηνών 44, κάτοχος του δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας Τ / /ΙΒ Τ.Α. Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ της Ζ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, ως Μέλος. 5. Παπαχαρίση Αλεξάνδρα του Θεόδωρου και της Στυλιανής, κάτοικος Καλυβίων Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους 1 Ολυμπιακό Χωριό, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΕ / /Τ.Α. Κα λυβίων, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, ως Μέλος. 6. Καραγιαννίδης Γεώργιος του Γρηγορίου και της Μαρίας, κάτοικος Κοζάνης επί της οδού Επισκόπου Θεο φίλου 10, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ / / Τ.Α. Κοζάνης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχ/κος, ως Μέλος. 7. Παντούλια Σοφία του Κωνσταντίνου και της Δάφ νης, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Καρολί δου 28, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότη τας ΑΕ / / Τ.Α. Αιγίου Αχαΐας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχα νικός, ως Μέλος. Εκπροσώπηση Την εταιρεία νομίμως εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Λαμπής Κωνσταντίνος. Επίσης την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή της η Θεοδωρίδου Σοφία, στις περιπτώσεις εκπροσώπησης της εταιρείας σε διαγωνισμούς, υποβολή λογαριασμών, υποβολή προσφορών του εσωτερικού και του εξωτε ρικού, υποβολή νομικών εγγράφων, αιτήσεων, υπομνη μάτων, εκπροσώπηση έναντι διοικητικών υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου, λοιπών νομικών προσώπων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, ενεργώντας κατ εντολή του Δ.Σ. μέσω αντίστοιχου Πρακτικού και ανά περίπτωση, εξαιρουμένων των πράξεων υποθήκευσης, αιτήσεων χρηματοδότησης ή/και δανεισμού αυτής από χρηματοπιστοληπτικά ιδρύματα, οργανισμούς και τρά πεζες, εγγυοδοσίας από Τράπεζες καθώς και για οποια δήποτε συναλλαγή με αυτά, εξαιρουμένων δικονομικών πράξεων ή/και παραστάσεων ενώπιων δικαστηρίων ή άλλων δικαστικών αρχών. Η Διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την Το ΔΣ μπορεί να εξουσιοδοτεί με πληρεξούσιο άλλα πρό σωπα προκειμένου να ανατίθενται σε αυτά αρμοδιότη τες στις τράπεζες. Το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης και το από του Διοικητικού Συμβου λίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα λονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Με εντολή Προέδρου (4) μία «G.S.T. RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και δ.τ. «G.S.T. RETAIL Α.Ε.» Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G.S.T. RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ», το διακριτικό τίτλο «G.S.T. RETAIL Α.Ε.», αρ. MAE 70711/62/Β/11/18 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, έως τις , συ γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) ΙΣΑΑΚ ΤΟΝΥ ΒΕΡΑΧΑ του Μωσσέ και της Ζαννέτ, επιχειρηματίας, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοικος Αττικής, οδός Φωκ. Νέγρη αριθμός 39, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΚΓ ΑΘΗΝΩΝ, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ του Γεωργίου και της Σταυ ρούλας, οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, που γεννή θηκε στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας στις , κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Νεφέλης αριθμός 7, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ / Δελτίου Αστυνομικής

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Ταυτότητας του Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ως Αντιπρόεδρος και Δι ευθύνων Σύμβουλος. 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ του Χρήστου και της Ευχάριτος, επιχειρηματίας, Έλληνας υπήκοος, που γεν νήθηκε στον Πειραιά Αττικής στις , κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Φρίξου αριθμός 3, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ως Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ισαάκ Τόνυ Βεράχα και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο Σταύρο Τζαβέλλα παραχωρείται το δικαίωμα να διενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά κάθε πράξη που υπάγεται στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, και να εκπροσωπούν την εταιρεία στις σχέσεις αυτής με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και ενώπιον κάθε Υπηρεσίας και Αρχής. Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ισαάκ Τόνυ Βεράχα και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο Σταύρο Τζαβέλλα παραχωρείται το δικαίωμα να δεσμεύουν απεριορίστως την εταιρεία,στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. συμβαλλόμενοι με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώ πιον κάθε Υπηρεσίας και Αρχής. Οι παραπάνω δικαιούνται κατά την κρίση τους να παραχωρούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο, την εξουσιοδότηση διενέργειας ορισμένης πράξης εκπροσώπησης ή το δικαίωμα υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας. Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυ ξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα λονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) (5) μία «LASH ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LASH ENERGY AE» Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «LASH ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτ λο «LASH ENERGY AE», αρ. MAE 68641/62/B/09/103 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστηκε αφ' ενός η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ., αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 και ορί στηκαν ελεγκτές για τη χρήση οι εξής: Τακτικοί Ελεγκτές: Α) Θεοδωρίδης Νικόλαος του Ευθυμίου, με AM OEE Β) Δημητριάδης Παναγιώτης, με AM OEE Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: Α) Δάλλα Χαρίκλεια του Αγγέλου, με AM OEE Β) Ζιάκας Τηλέμαχος, με AM OEE Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ σαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) (6) «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπορία Διανομή Αντιπροσώπευση και προώθηση φαρμάκων Παραφαρμάκων Καλλυντι κών» και δ.τ. «ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Εμπορία Διανομή Αντιπροσώπευση και προ ώθηση φαρμάκων Παραφαρμάκων Καλλυντικών», με διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Α.Ε.», αρ. MAE 57279/62/B/04/0160 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασί στηκε αφενός η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ., αφε τέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση , χωρίς καμία τροποποίησή τους, καθώς και ο ορισμός της ελεγκτικής εταιρείας

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS AE, με αριθμ. Μητρώου ΣΟΕΛ 141 και ΑΦΜ για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ σαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε την στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2013 (7) «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το με αριθμό 01/ πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το με αριθμό 11/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗ ΜΑΤΑ», αρ. ΜΑΕ 9541/62/Β/86/1376 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία, έως την τακτική Γενική Συνέλευση της , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ του Λέανδρου, έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1949 και κατοι κεί στη Θεσσαλονίκη, Νεοφύτου Βάμβα 29, με αριθμό ταυτότητας ΑΕ / του Τ.Α. Χαριλάου, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ζ Θεσ/νίκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ του Μιλτιάδη, επιχειρη ματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1949 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Νεοφύτου Βάμβα 29, με αριθμό ταυτότητας Ν / του Α Τ.Α. Θεσ/ νίκης, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ζ Θεσ/νίκης, Αντιπρόεδρος. 3. ΒΑΛΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΥ χηρ. Σωτηρίου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Σωζόπολη Βουλγαρίας το έτος 1925 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29, με αριθ μό ταυτότητας Χ / του IB Τ.Α. Θεσ/νίκης, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ζ Θεσ/νίκης, Μέλος. 4. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ του Νικολάου, ηλεκτρολό γος μηχανικός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1988 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Νεοφύτου Βάμβα 29, με αριθμό ταυτότητας Χ / του IB Τ.Α. Θεσ/νίκης, ΑΦΜ ΔΟΥ Ζ ' Θεσ/νικης, Μέλος. Εκπροσώπηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εντολή και πλη ρεξουσιότητα στον ΠΑΥΛΟ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ του ΛΕΑΝ ΔΡΟΥ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής και να δι αχειρίζεται εν γένει την περιουσία αυτής, ασκώντας όλες τις αναφερόμενες στο άρθρο 15 του καταστατικού ενδεικτικώς αρμοδιότητες και εξουσίες και ενεργώντας κάθε πράξη αναγκαία και τείνουσα στην εκπλήρωση της εντολής και εξουσίας ταύτης, ως και κάθε άλλη πράξη αναγκαία για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύ νοντος Συμβούλου Παύλου Βασίλογλου του Λέανδρου, αυτός θα αναπληρούται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Αλ λαμανή. Το με αριθμό 01/ πρακτικό της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης και το με αριθμό 11/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επί σης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Κατα χώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 19 Νοεμβρίου 2013 (8) «NCE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «NCE Βόρεια Κατασκευαστική Μηχανική Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NCE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «NCE Βόρεια Κατασκευαστική Μηχανική Α.Ε.», αρ. MAE 52082/62/B/02/0134 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ , κατά την οποία πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους εκατόν εξήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις Το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλα βε τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης κατα χωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω πιστοποίηση αύξησης του Μετοχικού Κε φαλαίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2013

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (9) μία «ΔΙΑΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Διαχείριση Κατασκευή ακι νήτων) Ανώνυμη Εταιρεία». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Διαχείριση Κατασκευή ακινήτων) Ανώνυμη Εταιρία», αρ. MAE 60035/62/B/06/0027 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πέτρος Κουφαλιώτης του Σόλωνα και της Στυλιανής, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Βερολίνο και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Δημη τρίου Τσιαπάνου 25 29Α Άνω Τούμπα, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ και Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Βασίλειος Κουφαλιώτης του Σόλωνα και της Στυ λιανής, εργολάβος οικοδομών, που γεννήθηκε το έτος 1974 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Δημητρίου Τσιαπάνου 25 29Α Άνω Τούμπα, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία ΑΖ και Α.Φ.Μ , ως Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 3. Μαρία Κουφαλιώτου του Σόλωνα και της Στυλιανής, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1969 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Δημητρίου Τσιαπάνου 25 29Α Άνω Τούμπα, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία ΑΖ και Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Εκπροσώπηση Εκλέγονται Διευθύνοντες Σύμβουλοι οι 1) Πέτρος Κου φαλιώτης του Σόλωνα 2) Βασίλειος Κουφαλιώτης του Σόλωνα, στους οποίους και ανατίθεται σύμφωνα και με το άρθρο 15 του καταστατικού η ενάσκηση όλων των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις πε ριπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με το νόμο απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι οι 1) Πέτρος Κουφαλιώτης του Σόλωνα 2) Βα σίλειος Κουφαλιώτης του Σόλωνα, και ο καθένας χω ριστά δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και εκπροσωπούν αυτήν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον κάθε Νομικού ή φυσικού προσώπου με το οποίο έχει η εταιρεία οποιαδήποτε συναλλαγή. Αποφασίζουν και ενεργούν εξ ονόματος και για λογα ριασμό της εταιρείας κάθε πράξη με την οποία αποκτώ νται δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έτσι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα εξής: δανείζουν και δανείζονται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιών, διαπραγματεύονται, συμ ψηφίζουν και συμβιβάζονται σε απαιτήσεις, συνάπτουν συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζουν διαιτητές, αποφα σίζουν για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών και ενδίκων μέσων που έχουν ασκηθεί από την εταιρεία και εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως από δίκες στο σύνολο ή σε μέρος αυτών, εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώ σεως ή άρσεως κατασχέσεως, εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας, συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογούν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας, παραχωρούν υποθήκες και κάθε είδους προσωπικά, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Ειδικώς για την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ακινήτων καθώς και για την ανέγερση κτισμάτων και οικοδο μημάτων για τις ανάγκες της εταιρείας απαιτείται η υπογραφή και των δύο διευθυνόντων συμβούλων μαζί. Διορίζουν και παύουν κατά την κρίση τους όλο το προ σωπικό της εταιρείας και προσδιορίζουν τους μισθούς, ημερομίσθια, αποδοχές και επιδόματα του προσωπικού εφ όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμ βουλίου οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Διορίζουν και παύουν τους Δικηγόρους της εταιρείας. Τέλος, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως, μπορούν να αναθέ τουν εξ ονόματος της εταιρείας την ενάσκηση όλων η μέρος των παραπάνω εξουσιών και δικαιωμάτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατά την κρίση τους. Τέλος τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος Βασίλειος Κουφαλιώτης σύμφωνα με την παρ.5 του αρθρ. 13 του καταστατικού. Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης και το από του Διοικητικού Συμ βουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυ ξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα λονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2013 (10) μία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΤΣΟΚΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Α.Ε.», αρ. MAE 38363/62/B/97/0119 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασί στηκε η έγκριση αφενός της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών, αφετέρου των ετήσιων οικο νομικών καταστάσεων χρήσης 2012 καθώς επίσης και η εκλογή ελεγκτών για τη χρήση των εξής προσώπων: Τακτικοί: α) Λαμπούδης Χρήστος του Αντωνίου, με ΑΜΕ β) Γαβριηλίδης Θεοχάρης του Διονυσίου, με ΑΜΕ Αναπληρωματικοί: α) Λειβαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, με ΑΜΕ β) Κωνσταντοπούλου Θεοδώρα του Γεωργίου, με ΑΜΕ 0304/ Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομη χανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2013 (11) «ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ.ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΣΤΕΦΑ ΝΟΣ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ.ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.», αρ. MAE 8582/62/B/86/0417 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστηκε η έγκριση αφενός της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθε σης των ελεγκτών, αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 καθώς επίσης και η εκλογή ελεγκτών για τη χρήση του 2013 των εξής προσώπων: Τακτικοί: α) Καζαντζίδης Σωτήριος του Γεωργίου με AM OEE 0398/ β) Τσουλή Κων/νια του Ιωάννη με AM OEE 0396/ Αναπληρωματικοί: α) Βουλγαράκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου με AM OEE 0396/ β) Πατλαμάτζογλου Ευστρατία του Γεωργίου με AM OEE Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο νίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2013 (12) μία «G.S.T. RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και δ.τ. «G.S.T. RETAIL Α.Ε.» Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «G.S.T. RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ», το διακριτικό τίτλο «G.S.T. RETAIL A.E.», αρ. MAE 70711/62/Β/11/18 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστηκε η έγκριση αφενός της έκθεσης του Δ.Σ. αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η μη εκλογή ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευ σης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομη χανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ)

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (13) μία «ΔΙΑΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Διαχείριση Κατασκευή ακι νήτων) Ανώνυμη Εταιρία». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «ΔΙΑΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Διαχείριση Κατασκευή ακινήτων) Ανώνυμη Εταιρία», με αρ. MAE 60035/62/B/06/0027 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστηκε η έγκριση αφενός της έκθεσης του Δ.Σ., αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και η μη εκλογή ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο νίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2013 (14) «ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ AIRRIGE A.B.E.E.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό No 218 Συνεδρίασης του Διοικη τικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ AIRRIGE A.B.E.E.», με αριθμό Μητρώου 31033/692/Β/94/0112 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ , στην οποία πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλα βε τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχω ρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω πιστοποίηση αύξησης του Μετοχικού Κε φαλαίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2013 (15) «ΝΕΝΔΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙ ΑΣΗΣ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τα κατω τέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΝΕΝΔΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», αρ. MAE 68839/62/B/09/116 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασί στηκε η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, χωρίς την εκλογή ελεγκτών για τη χρήση του Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ. 8931/ έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομη χανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2013 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11775 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9666 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13474 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα