ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» και δ.τ. «AMERICAN STARS»... 1 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕ Μ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «B.T.L. TRANSPORT LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «B.T.L. S.A.» Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΤΑΚΗΣ ΑΞΤΕ»... 4 επωνυμία «ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DIMOY ENGINEERING S.A.»... 5 μία «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕ» μία «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕ» επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ» και δ.τ. «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ» επωνυμία «Α & Κ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α & Κ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.».. 9 τρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ» «ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και δ.τ. «group AE» επωνυμία «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 12 επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΜΑ ΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΚΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΞΟΡΡΥΚΤΙΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 14 επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΙΑ ΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥ ΣΗΣ» και δ.τ. «AMERICAN STARS». ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.) Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) , η υπ' αριθ. 3757/ Απόφαση της Αντι περιφερειάρχου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» και δ.τ. «AMERICAN STARS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία προήλθε από τη διάσπαση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/07/163), με έδρα το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου Αττικής (Λ. Μαραθώ νος 63 Εμπορικό Κέντρο Πικερμίου), σύμφωνα με την από 19/07/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τις διατάξεις του άρθρου 88 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν.Δ. 1297/1972 και τον ισολογισμό της 31/12/2012, επί του οποίου συντάχθη κε η από 4/7/2013 έκθεση εκτίμησης και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 4259/ πράξη της Συμβολαιο γράφου Αθηνών ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΣΙΓΑΛΟΥ. Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» Διακριτικός Τίτλος: «AMERICAN STARS» Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενό τητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περι φέρειας Αττικής. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή ντα (50) χρόνια. Σκοπός: Α. Η εταιρεία έχει σκοπό: 1) Την παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία ειδών χονδρικώς ή λιανικώς ένδυσης, υπόδη σης, ειδών νεωτερισμών και πάσης φύσεως συναφών ειδών (αξεσουάρ). 2) Την εκμετάλλευση εμπορικού κέντρου. Β. Προς επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: α) Να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. γ) Να ενεργεί ως πράκτορας ή αντιπρόσωπος άλλων συναφών επιχειρήσεων ή οίκων του εσωτερικού ή εξω τερικού και να ορίζει τέτοιους πράκτορες ή αντιπρο σώπους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. δ) Να αναδέχεται χρέη, λαμβάνει πιστώσεις και να δίνει οποιουδήποτε τύπου εγγυήσεις ή ασφάλειες κατά την κανονική πορεία των εργασιών της και να συνιστά υποθήκη ή ενέχυρο σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοι χεία της εταιρείας για τους ανωτέρω σκοπούς. ε) Να αγοράζει ή καθ' οιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο αποκτά, κατέχει, μισθώνει, πωλεί, μεταβιβάζει ή και με άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. στ) Να δανείζεται χρήματα στην Ελλάδα ή στο εξω τερικό από οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, καθώς και να πα ραχωρεί οποιουδήποτε είδους ασφάλεια σε οποιονδή ποτε και σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. ζ) Να συμμετέχει σε δημόσιες προσφορές, δημοπρασίες και διαγωνισμούς του κράτους και των κρατικών υπηρεσι ών, των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να εκδίδει και καταθέτει τις αναγκαίες εγγυήσεις ή ασφάλειες. η) Να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης δια ειδικών σεμιναρίων εις τους χρήστες των πωλουμένων ως άνω ειδών, μηχανημάτων, συστημάτων και μεθόδων. θ) Να προβαίνει σε εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία πάσης φύσεως πρώτων υλών (υφασμάτων, δερ μάτων κ.λπ.) για την παραγωγή των ανωτέρω ειδών. ι) Να προβαίνει σε εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων, που έχουν σχέ ση με την σχεδίαση, παραγωγή και μεταποίηση των ανωτέρω ειδών. κ) Να προβαίνει σε έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευ ση προγραμμάτων και μεθόδων, οικολογικών και φιλικών προς τον άνθρωπο, για την παραγωγή και σύνδεση των ανωτέρω εμπορεύσιμων ειδών με τις νέες τεχνολογίες. λ) Να προβαίνει στην παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία πάσης φύσεων ειδών εσωτερικής και εξωτερικής διακόσμησης, σκευών, πάσης φύσεως ειδών οικιακής χρήσης και ειδών δώρου. μ) Να προβαίνει στην μίσθωση, αναμίσθωση, υπο μίσθωση, ανακαινήσεις, συντηρήσεις, επισκευές, δια μορφώσεις χώρων, κατασκευή ακινήτων και εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων. ν) Να προβαίνει στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής και μέσω καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ και καλύπτεται στο σύνολο του ως ακολούθως: α) με την εισφορά της καθαρής θέσης κατά την 31/12/2012 του εισφερθέντος σ' αυτήν τμήματος της διασπασθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», όπως προσδιορίσθηκε από την από Έκθεση Εκτί μησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου: α) πώλησης ετοίμων ενδυμάτων όπως αυτή συστήθηκε με την αριθμό 2064/13 απόφαση της Πε ριφέρειας Ανατολικής Αττικής και εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής την , που ανέρχεται σε ευρώ ,95. β) με την καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ποσού ευρώ εννιακόσια ογδόντα ευρώ και πέντε λεπτά (980,05) γ) με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ). Μετοχές Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρό

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 νου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στις Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, με πενταετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2014, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σε Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών με παρεμφερείς σκοπούς, θα αποτελείται από τους εξής: 1. Αθανάσιο Αδαμόπουλο του Χρήστου και της Τρι ανταφυλλιάς, έμπορο, γεννημένο στο Πικέρμι Αττικής στις , κάτοικο Πικερμίου Αττικής οδός Χρ. Αδαμόπουλου αριθμός 24, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ /2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Ραφήνας, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής ιθαγενείας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Τριανταφυλλιά Αδαμοπούλου του Αθανασίου και της Εβελύνας, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα στις , κάτοικο Πικερμίου Αττικής οδός Χρ. Αδαμό πουλου αριθμός 24, κάτοχο του υπ αριθ. ΑΙ /2010 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής ιθαγενείας, Αντιπρόεδρος. 3. Γεώργιος Αδαμόπουλος του Χρήστου, συνταξιούχος, γεννημένος στο Πικέρμι Αττικής το 1957, κάτοικος Πι κερμίου Αττικής οδός Χρ Αδαμόπουλου αρ 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ Δελτίου Ταυτότητος του Α.Τ. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής ιθαγενείας, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται αποκλειστι κά στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Αθανάσιο Αδαμόπουλο. Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙ ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΕ Μ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, η με αρ. πρωτ. 6730/ Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με Κ.Α.Κ , σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.», με Αρ.Μ,Α.Ε /03/Β/02/6και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , κατόπιν σχετικής απόφα σης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09/08/2013. Η περίληψη της τροποποίησης αυτής έχει ως ακο λούθως: «Άρθρο 20 Σύνθεση και θητεία του διοικητικού Συμβουλίου 1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Τα μέλη του Διοικητι κού Συμβουλίου προέρχονται από τους μετόχους ή και από μη μετόχους. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυ τη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυ τήν και μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι ως μέλη τον διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Με την από 22α Ιουνίου 2011, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Δι οικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα (4) τουλά χιστον μέχρι επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Με την από 9η Αυγούστου 2013, απόφαση της Έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο που καταστατικού, όπως ισχύει μετά την ως άνω αναπροσαρμογή. (3) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «B.T.L. TRANSPORT LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «B.T.L. S.A.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης της , με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «B.T.L. TRANSPORT LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «B.T.L. S.A.» με Αριθμό Μ.Α.Ε.: 51678/02/Β/02/64 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Περάματος, με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως ακολούθως: Άρθρο 2 (ΕΔΡΑ) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νικαίας Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Με το ίδιο πρακτικό ορίσθηκε ως νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας, η οδός Θεσσαλονίκης αρ. 16 του Δήμου Νικαίας Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΤΑΚΗΣ ΑΞΤΕ». Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την 29/08/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΤΑΚΗΣ ΑΞΤΕ» και με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 11840/72/Β/86/15 που εδρεύει στο Δήμο Ρεθύμνης από το οποίο προκύ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πολύμνια Δεληγιώργη συζ. Τρύφωνα Μοτάκη, κάτοι κος Πλατανέ Δήμου Ρεθύμνης, έτος γέννησης 1958, με Α.Δ.Τ. ΑΒ και με Α.Φ.Μ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 2. Γεώργιο Τρ. Μοτάκη, κάτοικο Πλατανέ Δήμου Ρεθύ μνης, έτος γέννησης 1983, με ΑΔ.Τ. Τ / και με Α.Φ.Μ ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 3. Στυλιανή Ελευθερία Τρ. Μοτάκη, κάτοικος Πλατανέ Δήμου Ρεθύμνης, έτος γέννησης 1984, με Α.Δ.Τ. Σ / και με Α.Φ.Μ ως ΜΕΛΟΣ. Η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Τρύφωνα Μοτάκη του Γεωργίου, κατοίκου Πλατανέ, έτος γέννησης 1940, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ971654/ , ΑΦΜ και στην Πρόε δρο του Δ.Σ. Πολύμνια Δεληγιώργη Μοτάκη οι οποίοι θα αποφασίζουν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα επί παντός θέματος εναγόμενου στη διοίκηση της εταιρείας, την εκπροσώπηση στις τράπεζες, την δι αχείριση της περιουσίας της και γενικά κάθε δρα στηριότητά της καθώς επίσης θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους, υπογράφοντας ως εκπρόσωποι της εταιρείας κάθε σχετική σύμβαση, δήλωση ή οποιο δήποτε άλλο έγγραφο. Ρέθυμνο, 29 Αυγούστου 2013 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο Διευθυντής ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΡΑΚΗΣ (5) «ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DIMOY ENGINEERING S.A.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2013, με Κ.Α.Κ , καθώς και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας ημε ρομηνίας, με Κ.Α.Κ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DIMOY ENGINEERING S.A.», με Αρ. Μ.Α.Ε /03/Β/97/20(05) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ., με πενταετή θητεία, η οποία λήγει 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ο Δήμου Νικόλαος του Ηλία, επιχειρηματίας, κά τοικος Πεύκης, οδός Χίου 22, Ελληνικής Υπηκοότητας με ΑΔΤ Χ077551, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Η Σακαράκη Βασιλεία του Ιωάννη και της Μούσσας, οικοκυρά, κάτοικος Πειραιά, οδός Χατζηκυριάκου και Φαβιέρου 28 Ελληνικής Υπηκοότητας με ΑΔΤ Φ , Αντιπρόεδρος. Ο Δήμου Ηλίας του Νικολάου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πεύκης, οδός Χίου 22, Ελληνικής Υπηκοότητας με ΑΔΤ Χ , Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα ως νόμι μο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Δήμου Νικόλαο του Ηλία, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την ως άνω υπογραφή, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, απο δέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμ μάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβά νει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητι κών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών. (6) μία «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2013, με Κ.Α.Κ , καθώς και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας ημε ρομηνίας, με Κ.Α.Κ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕ», με Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/96/10 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ., με πενταετή θητεία, η οποία λήγει 30/06/2018, συγκροτή θηκε σε σώμα ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 1. Ιωάννης Λιούγκος του Χρήστου, έμπορος κάτοικος Βούλας του Δήμου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, οδός Μπιζανίου 25 Τ.Κ με ΑΔΤ. ΑΕ /2007 και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Κωνσταντίνος Ξουρίδας του Αθανασίου, έμπορος κάτοικος Μελισσιών Αττικής, οδός Σερίφου 4 Τ.Κ με ΑΔΤ. Χ /2004 και Α.Φ.Μ , Αντιπρό εδρος. 3. Χρήστος Λιούγκος του Ιωάννη, υπάλληλος κάτοικος Βούλας του Δήμου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, οδός Μπιζανίου 25 Τ.Κ με ΑΔΤ. ΑΗ /2009 και Α.Φ.Μ , Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Λιούγκο του Χρήστου το δικαίωμα, ενεργώντας μόνος του να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε πράξη και συναλλαγή της εν γένει, υπογράφο ντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου την εταιρεία εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος Κων/νος Ξου ρίδας του Αθανασίου. (7) μία «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης της 30/06/2013, με Κ.Α.Κ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕ», με Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/96/10 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των καταστάσεων αυτών. 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012 έως 31/12/ ον: Εκλογή των κάτωθι ελεγκτών για την χρήση του 2013: Τακτικός: Δρόσος Νικολάου Δημήτριος, με A.M. ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Ζαχαριουδάκης Ιωάννη Μιχαήλ, με Α.Μ. ΣΟΕΛ (8) μία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ» και δ.τ. «ΠΟΣΕΙΔΩ ΝΙΑ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2013, με ΚΑΚ , της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ» δ.τ. «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφω να με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012, καθώς και των εκ θέσεων του Δ.Σ. επί των καταστάσεων αυτών. 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 (9) μία «Α & Κ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α & Κ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.». Την 20/03/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας και έλαβε Κ.Α.Κ , το από 10/07/2010 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «Α & Κ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δ.τ. «Α & Κ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», με Αρ. ΓΕΜΗ και Αρ.ΜΑΕ: 65400/03/Β/08/10, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), όπως αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2010. Πειραιάς, 24 Οκτωβρίου 2013

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (10) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ». ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Α. ΑΛΛΑ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ», αρ. MAE 378/62/Β/86/1471 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο αποφασίσθηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητι κού της Συμβουλίου κατόπιν παραίτησης του μέλους Αλεξάνδρας Αλλαμανή και αντικατάστασης της από το νέο μέλος Μιλτιάδη Αλλαμανή, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους Η ανασυγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχεις ως εξής: 1. Νικόλαος Αλλαμανής του Μιλτιάδου, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη την 7/8/1949, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Ν , ΑΦΜ , ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Αχιλλεύς Αλλαμάνης του Βασιλείου, γεννηθείς στο Χέλσιγκφορς της Φινλανδίας την 22/2/1935, κάτοικος Πα λαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Δήμητρας 13 15, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Χ , ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Γεώργιος Κοντογεώργος του Κωνσταντίνου, γεννη θείς στις Πηγές Περιφ. Ενότητας Άρτας, την 18/4/1930, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Πολυμνίας 37, κάτο χος του ΑΔΤ Κ , με ΑΦΜ , ως Μέλος. 4. Ελπίδα Παπαδοπούλου του Δημητρίου, γεννηθείσα στον Ακροπόταμο Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης την 5/5/1952, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Καραολή και Δη μητρίου 34, κάτοχος Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Τ , ΑΦΜ , ως Μέλος. 5. Βικτώρια Αλλαμανή του Πολυβίου, γεννηθείσα στην Αθήνα την 30/11/1957, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μίνωος 33, Πολιτεία, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτό τητας ΑΖ , ΑΦΜ , ως Μέλος. 6. Γεώργιος Αλλαμανής του Αχιλλέα, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη την 14/12/1973, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δημ. Γούναρη 8, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυ τότητας Χ , ΑΦΜ , ως Μέλος. 7. Μιλτιάδης Αλλαμανής του Νικολάου, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη την 26/4/1988, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Χ , ΑΦΜ , ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Δ.Σ. ορίζει ομόφωνα ως πληρεξούσιο, εντολοδόχο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο της Εταιρείας τον Νικό λαο Αλλαμανή του Μιλτιάδη και του παρέχει τη γενική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου προσώπου, δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του, ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας κατά την κρίση του όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, πλην αυτών για τις οποίες βάσει του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται συλλογική πράξη και να ορίζει πληρεξουσίους του, καθορίζοντας κάθε φορά το αντικείμενο της πληρεξουσιότητας αυτής. Το Δ. Σ. δηλώνει ότι η Ανώνυμη Εταιρεία που πα ρέχει με την παρούσα πράξη της την εξουσιοδότηση αυτή, αναγνωρίζει και θεωρεί από τώρα σαν έγκυρες και υποχρεωτικές γι' αυτήν κάθε πράξη του εν λόγω εντολοδόχου της και κάθε υποχρέωση που θα αναλάβει αυτός καθώς και οι εκπρόσωποι και οι εντολοδόχοι που θα διοριστούν από αυτόν, για λογαριασμό της Εταιρείας και στο όνομά της, δυνάμει της παρούσης εξουσιοδο τήσεως και ότι παραιτείται από τώρα ανεπιφύλακτα από κάθε ένσταση και από κάθε δικαίωμά της σύμφωνα με το παρόν. Δηλώνει επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η παρούσα εξουσιοδότηση δεν παύει σε περίπτω ση οποιασδήποτε ανικανότητας της Εταιρείας περί το δικαιοπραττείν. Το εν λόγω Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλα βε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης κατα χωρίστηκε την στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα ως άνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2013 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ (11) «ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και δ.τ. «group AE». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στις 24/10/2013 καταχωρίστηκαν με ΚΑΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων το από 20/7/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 21/7/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εται ρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και δ.τ. «group AE», αριθμό ΓΕΜΗ: (πρώην αριθμός MAE: 65056/42/B/07/0031), αφού ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών με την με αριθ. Πρωτ. 3278/2013 Απόφαση του Περιφερει άρχη Ηπείρου για την εκλογή και συγκρότηση του Διοι κητικού Συμβουλίου σε σώμα, από τα οποία προκύπτει: 1ο: Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει: 1. Μαλισιόβα Χριστίνα του Φίλιππα και της Ελένης, κά τοικος Ιωαννίνων Μεγ. Αλεξάνδρου 18, με ΑΦΜ: και ΑΔΤ ΑΒ /2006, ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο. 2. Μαλισιόβας Χαρίσης του Φίλιππα και της Ελένης, κάτοικος Ιωαννίνων Ιγνατίου Άρτης 9, με ΑΦΜ: και ΑΔΤ ΑΖ /2008, ως Αντιπρόεδρο.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 3. Λιάσκας Ιωάννης του Βασιλείου και της Ελένης, κάτοικος Ιωαννίνων, Χρηστοβασίλη 9 με ΑΦΜ: και ΑΔΤ ΑΑ /2005, Μέλος. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καλείται να διοικήσει την εταιρεία από σήμερα και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση της 30/6/ ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του καταστατικού ανα θέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα σύμβουλο την Μαλισιόβα Χριστίνα, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους. 3ο: Παροχή Δικαιώματος υπογραφής Στη συνέχεια το Δ.Σ παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στην Πρό εδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Μαλισιόβα Χριστίνα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο Μαλισιόβα Χαρίση να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλ λαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθ. 20 του κα ταστατικού, ομόφωνα προβαίνει στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του προέδρου που έχουν ως εξής: 1. Έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εται ρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το κα ταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 2. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή Νομικών Προσώπων, Ιδρυμάτων και τραπεζών, όπως και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κα τηγορίας, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση. 3. Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβι βασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσ δήποτε όρους και διαιτησίες. 4. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως οποιαδήποτε υλικά. 5. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει αυτά και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ' ονόματος της εταιρείας, είτε επί ενοχικών, είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απε ριόριστα, προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. 6. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε, εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή γενικά χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί οποιουδήποτε περιουσια κού στοιχείου της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρη ση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε για την εταιρεία υποχρέωση. 7. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια άνοιγμα λογαριασμού με όποιους εγκρί νει όρους. 8. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. 9. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια ή παρέχει τριτεγγυή σεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσων κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 10. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια νο μικού ή φυσικού προσώπου και από τα δημόσια Ταμεία. 11. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από ανώνυμες ομολογίες. Παρέχει εξο φλητικές και οποιεσδήποτε απαλλαγές και ασφαλίζει τα δάνεια με οποιεσδήποτε ασφάλειες και επί ακινήτων ακόμα της εταιρείας. 12. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων ή φυσικών για αγορές οποιουδή ποτε κινητού ή ακίνητου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειες σε αυτές εμπορευμάτων της. Διαπραγμα τεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών προσημειώσεων και κατασχέσεων. 13. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφι στάμενες νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων εμπορικών εμπορικών κλάδων της εταιρείας. 14. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσω πικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του. 15. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λει τουργίας της εταιρείας και των εγκαταστάσεων αυτής προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη γενικά. 16. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικα στικών και λοιπών αρχών προς ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων. Ιωάννινα, 24 Οκτωβρίου 2013 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (12) «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Την 21/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κυκλάδων το από 30/06/13 πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ που εδρεύει στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ με το οποίο προκύπτουν τα εξής: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δε κεμβρίου 2012.

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2) Το από 30/06/2013 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου Ερμούπολη, 21 Οκτωβρίου 2013 Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α. Η Αρμόδια Υπάλληλος ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ (13) «ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΑ ΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 12/8/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΝ ΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ με το οποίο πιστοποιείτε η καταβολή της αύξησης κεφαλαίου, το οποίο μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε ,70 Ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές και ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστη. Ερμούπολη, 16 Οκτωβρίου 2013 Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α. Η Αρμόδια Υπάλληλος ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ (14) μία «ΚΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΞΟΡΡΥΚΤΙΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Την 23/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κυκλάδων το από 30/06/13 πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΚΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙ ΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΞΟΡΡΥΚΤΙΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ που εδρεύει στο Δήμο ΚΙΜΩΛΟΥ με το οποίο προκύπτουν τα εξής: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δε κεμβρίου ) Το από 30/06/2013 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου Ερμούπολη, 23 Οκτωβρίου 2013 Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α. Η Αρμόδια Υπάλληλος ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ (15) «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Την 21/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κυκλάδων το από 30/06/13 πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝ ΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ που εδρεύει στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ με το οποίο προκύπτουν τα εξής: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δε κεμβρίου ) Το από 30/06/2013 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου Ερμούπολη, 21 Οκτωβρίου 2013 Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α. Η Αρμόδια Υπάλληλος ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9666 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11715 9 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1362 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα