Ενημέρωση & Συμβουλές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημέρωση & Συμβουλές"

Transcript

1 Ενημέρωση & Συμβουλές ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

2 Οι θεσμικοί διαχειριστές στην Ελλάδα ως φορέας δράσης και ανάπτυξης Οι ραγδαίες εξελίξεις που ακολούθησαν την απελευθέρωση της αγοράς κεφαλαίου και χρήματος την τελευταία εικοσαετία στην Ελλάδα διαμόρφωσαν μια νέα αντίληψη για την έννοια της συλλογικής επένδυσης, του θεσμικού πλαισίου διαχείρισής της, καθώς και των συνδεόμενων με αυτή παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η συλλογική επένδυση είναι μια κοινή περιουσία φυσικών ή και νομικών προσώπων η οποία δύναται να είναι επενδυμένη σε κινητές ή ακίνητες αξίες. Στην Ελλάδα, η διαχείριση των επενδύσεων αυτών και η παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών γίνεται από τις Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.), τις Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς και τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.). Οι εταιρείες αυτές είναι μέλη της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 12,8 δισ. ευρώ στο κλείσιμο του Η θεσμική διαχείριση των συλλογικών επενδύσεων υπόκειται στον αυστηρό έλεγχο των εποπτικών αρχών και διέπεται από ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου έχει αναπτύξει αποτελεσματικές δομές και δράσεις λειτουργίας. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο, τη λει- τουργία και την εφαρμογή του οποίου εποπτεύει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr ), στοχεύει στη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, τη διαφάνεια της διαχείρισης, τον έλεγχο και τη θέσπιση κανόνων για την προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών καθώς και τη διασφάλιση της γενικότερης αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, και σε αντιστοιχία με το ευρύτερο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, η θεσμική διαχείριση στην Ελλάδα έχει αναπτύξει εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές ευέλικτες και με διεθνή προσανατολισμό. Η Ένωση ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου χώρου, αυτού των θεσμικών επενδύσεων, έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και τη γενικότερη εκπαίδευση του επενδυτικού κοινού. 02

3 Η Ένωση Θεσμικών Η Ένωση Επενδυτών Θεσμικών Επενδυτών Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝ- ΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι «ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ», είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων Α.Ε.Δ.Α.Κ. που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και των Α.Ε.Ε.Χ., Α.Ε.Ε.Α.Π. και Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.) ιδρύθηκε το 1985 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η Ε.Θ.Ε. εκφράζει τις θέσεις των εταιρειών-μελών της, συμμετέχει στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία σε εθνικό επίπεδο αλλά και στις κανονιστικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια των εργασιών της η Ε.Θ.Ε. συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς και ενώσεις άλλων χωρών. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Asset Management (European Fund and Asset Management Association- E.F.A.M.A. ) και της Διεθνούς Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων (International Investment Funds Association - I.I.F.A. ) i Τα Τακτικά Μέλη της Ένωσης και τα στοιχεία επικοινωνίας τους βρίσκονται εδώ. Ο σκοπός της Ένωσης σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι: Η προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ως αποτελεσματικό μέσο οικονομικής και κοινωνικής προόδου και διασφάλισης της προστασίας του επενδυτικού κοινού καθώς και η προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας των μελών της και προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων τους. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Ένωση: Προβάλει και προάγει το θεσμό των συλλογικών επενδύσεων και των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και της επαγγελματικής διαχείρισης αυτών, Προάγει τον υγιή ανταγωνισμό και την εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας στον κλάδο, Ενημερώνει, επιμορφώνει και εκπαιδεύει τα μέλη της και το κοινό για θέματα που άπτονται του θεσμού της επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, Προωθεί τη διαμόρφωση νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου ανταγωνιστικού για τα μέλη της, για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και για την ελληνική οικονομία εν γένει, Επικουρεί στη διαμόρφωση κοινών θέσεων των μελών της επί του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που τα διέπει, με τη συμμετοχή της σε προπαρασκευαστικές αυτού εργασίες, και με τη γνωμοδότηση προς τα μέλη της και προς φορείς του κλάδου, επί νόμων και κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των μελών της και που χρήζουν ερμηνείας ή ομοιόμορφης εφαρμογής, Αναπτύσσει σχέσεις και εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον ημεδαπών, αλλοδαπών και διεθνών αρχών, οργανισμών και συγγενών με τους σκοπούς της ενώσεων. Στην ιστοσελίδα της Ε.Θ.Ε. θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Ένωση, για τις εταιρείες που είναι μέλη της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και στατιστικά στοιχεία της αγοράς μέσα από τη βάση δεδομένων της Ένωσης. 03

4 Iστορία θεσμού αμοιβαίων κεφαλαίων Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, έχουν καταστεί ένας από τους πιο δημοφιλείς και επιτυχημένους επενδυτικούς θεσμούς στον κόσμο, με μακρά ιστορία και βαθιές ρίζες στην οικονομία και στην κοινωνία, από τις αρχές του 19ου αιώνα που πρωτοεμφανίσθηκε η πρακτική της συλλογικής επένδυσης στη Δυτική Ευρώπη, μέχρι και σήμερα που η παγκόσμια αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αριθμεί περίπου Α/Κ συγκεντρώνοντας 17,36 τρισ. σε παγκόσμια κλίμακα (πηγή: European Fund and Asset Management Association, Σεπτέμβριος 2010). Στη νεώτερη ιστορία, οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων εμφανίστηκαν στη χώρα μας το έτος 1972, οπότε με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας και της Εμπορικής Τράπεζας ιδρύθηκαν στην Ελλάδα τα πρώτα Αμοιβαία Κεφάλαια με το νομοθετικό διάταγμα 608/1970. Η μεγάλη ανάπτυξη των συλλογικών επενδύσεων χρονολογείται από το 1989 στα πλαίσια μιας σημαντικής σειράς αλλαγών που έγιναν στην Ελληνική Οικονομία και την Κεφαλαιαγορά. Το 1991 εκσυγχρονίστηκε και το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εταιρειών και του θεσμού των Συλλογικών Επενδύσεων που ευθυγράμμισε την Ελληνική νομοθεσία με τους κοινοτικούς κανόνες. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας περισσότερα από 300 Αμοιβαία Κεφάλαια που προσφέρουν στο επενδυτικό κοινό ένα ευρύ φάσμα επιλογών, τόσο στην ελληνική όσο και στις παγκόσμιες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες κεφαλαιαγορές. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα λειτουργούν στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, ακολουθώντας πλήρως τους κανόνες εποπτείας και διαφάνειας που προβλέπονται. Υπάρχει πλήρης πρόσβαση στη νομοθεσία που διέπει τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τα Αμοιβαία Κεφάλαια στην ιστοσελίδα της Ένωσης στην Ενότητα «Κανονιστικό Πλαίσιο». i Η πρώτη μορφή Αμοιβαίων Κεφαλαίων συστάθηκε στην αρχαία Ελλάδα όταν οι Αθηναίοι δημιούργησαν μία κοινή περιουσία συγκεντρώνοντας χρήματα για την προστασία της ιεράς νήσου Δήλου. Γι αυτό και στα πρώτα Αμοιβαία Κεφάλαια που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα από το 1972 δόθηκαν ονομασίες από την αρχαιότητα: ΕΡΜΗΣ Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ΔΗΛΟΣ Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ΔΕΛΦΟΙ Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη μοντέρνα ιστορία με τη σημερινή του μορφή δημιουργήθηκε το 1924 στη Βοστόνη των Η.Π.Α. και ονομαζόταν Massachusetts Investors Trust. 04

5 Χαρακτηριστικά αμοιβαίων κεφαλαίων Αμοιβαία Κεφάλαια, μία ενδιαφέρουσα επενδυτική πρόταση Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μία συλλογική μορφή επένδυσης που παρέχει τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την αξιοποίηση των κεφαλαίων σας. Μέσω των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ενώνετε τις δυνάμεις σας με πλήθος άλλων επενδυτών δίνοντας στα χρήματα σας μεγάλη ισχύ, εξασφαλίζετε διασπορά των τοποθετήσεών σας και επαγγελματική διαχείριση από εξειδικευμένους επενδυτές, έχετε πρόσβαση σε όλο το φάσμα των επενδυτικών ευκαιριών στον κόσμο και γνωρίζετε κάθε ημέρα την αξία και τη στρατηγική δομή της επένδυσής σας. Η αξιοποίηση των κεφαλαίων και της αποταμίευσής σας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση της οικονομικής σας θέσης. Η διαδικασία αυτή που στοχεύει στην κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών απαιτεί χρόνο, εξειδίκευση και σωστές επενδυτικές αποφάσεις. Για την καλύτερη κατανόηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αναλύουμε τους λόγους για τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε αυτή την επένδυση. Ισχύς στο κεφάλαιό σας Στα Αμοιβαία Κεφάλαια συμμετέχουν ισότιμα πλήθος επενδυτών ακόμα και με μικρό αρχικό κεφάλαιο ο καθένας, και σχηματίζεται μία ισχυρή περιουσία, η οποία δίνει την δυνατότητα να επιτυγχάνεται χαμηλό κόστος και να αξιοποιούνται επενδυτικές επιλογές και ευκαιρίες, στις οποίες οι μεμονωμένοι επενδυτές έχουν δύσκολη πρόσβαση με αυξημένα έξοδα. Μείωση του κινδύνου μέσω της διασποράς του χαρτοφυλακίου Το μέγεθος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η επαγγελματική τους διαχείριση δίνει τη δυνατότητα επένδυσης σε πολλά χρηματοπιστωτικά μέσα (μετοχές, ομόλογα, ομολογίες, παράγωγα κ.λ.π.) και σε πολλές αγορές, ελαχιστοποιώντας έτσι τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε μεμονωμένες αξίες (ειδικός κίνδυνος) ή επιμέρους αγορές (συστηματικός κίνδυνος). Επαγγελματική και αξιόπιστη διαχείριση Τα Αμοιβαία Κεφάλαια εκ του νόμου διαχειρίζονται αποκλειστικά από πιστοποιημένους επαγγελματίες διαχειριστές, οι οποίοι διαθέτουν την επαγγελματική κατάρτιση και τα τεχνικά μέσα να παρακολουθούν συνεχώς τις οικονομικές εξελίξεις και τις αγορές, προκειμένου να λαμβάνουν τις ενδεδειγμένες επενδυτικές αποφάσεις. Πληθώρα επενδυτικών προορισμών και επιλογών Το μεγάλος πλήθος και η ποικιλία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων επιτρέπουν την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται παγκοσμίως, σε διαφορετικές οικονομίες, κλάδους, τύπους χρηματοπιστωτικών μέσων και κυρίως δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων τόσο σε όρους απόδοσης όσο και σε όρους διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου. Ρευστότητα Η συμμετοχή και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με το νόμο, διενεργούνται καθημερινά. Η τιμή μεριδίου με την οποία συμμετέχει κάποιος στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι αυτή της ημέρας υποβολής της αίτησης και καταβολής των χρημάτων. Το ίδιο ισχύει και κατά τη ρευστοποίηση των μεριδίων όπου το προϊόν της ρευστοποίησης καταβάλλεται σε μετρητά εντός 5 ημερών στο μεριδιούχο όπως ορίζει ο νόμος. Διαφάνεια και ευκολία στην παρακολούθηση της επένδυσής σας Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, σύμφωνα με το νόμο, δημοσιεύουν καθημερινά την καθαρή τιμή του μεριδίου τους, τιμές οι οποίες αναρτούνται και στους ιστοτόπους των εταιρειών διαχείρισης. Κάθε τρίμηνο δημοσιοποιούνται οι πίνακες επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων και κάθε εξάμηνο οι εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίες υποβάλλονται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συνεπώς, κάθε ημέρα γνωρίζετε την αξία της επένδυσής σας στα Αμοιβαία Κεφάλαια και έχετε αναλυτική εικόνα τουλάχιστον ανά τρίμηνο του χαρτοφυλακίου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων σας. Επιπλέον, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο λαμβάνετε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την αξία της επένδυσής σας από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ανεξαρτησία του κεφαλαίου και ισχυρό εποπτικό πλαίσιο Τα Αμοιβαία Κεφάλαια σύμφωνα με το νόμο αποτελούν περιουσία που ανήκει μόνο στους μεριδιούχους και συνεπώς δεν υπόκεινται στους κινδύνους που προέρχονται από την οικονομική θέση των εταιρειών διαχείρισης ή των εταιρειών που τα διανείμουν. Ο Θεματοφύλακας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εγγυάται την ανεξαρτησία αυτή. Η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία θεσμοθετούν ένα ισχυρό εποπτικό πλαίσιο που διασφαλίζει την αντικειμενικότητα της διαχείρισης και τα συμφέροντα των μεριδιούχων. Επιπλέον, οι εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις που δημοσιεύουν οι Α.Ε.Δ.Α.Κ., έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές. Κοινός λογαριασμός Στο λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων σας μπορείτε να είστε μαζί με μέλη της οικογένειάς σας ή με άλλα πρόσωπα της επιλογής σας, έχοντας όλες τις ευεργετικές προβλέψεις και διευκολύνσεις του κοινού λογαριασμού. 05

6 Φορολογικό καθεστώς αμοιβαίων κεφαλαίων Τα αμοιβαία κεφάλαια υπάγονται σε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, ο μεριδιούχος δεν φορολογείται για τα κέρδη και τις υπεραξίες της επένδυσής του. Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου επιβαρύνεται με χαμηλό συντελεστή φόρου, διαφορετικό για κάθε κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το φορολογικό καθεστώς καθορίζεται από το Άρθρο 15 του Νόμου 3522/ Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται σε καταβολή φόρου στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ως εξής: Συντελεστής: 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς). Προσαύξηση ανά κατηγορία: για Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων χωρίς προσαύξηση για Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά 0,25% για Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά 0,5% για Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1% Υπολογισμός Φόρου: Επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Επίσης, τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του περιουσολογίου. 06

7 Κατηγοριοποίηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Κατηγοριοποίηση Ε.Κ. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Υποκατηγορίες (αυτορρύθμιση) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ α) Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας ελάχιστο 65% σε μέσα χρηματαγοράς ή/και καταθέσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και ειδικότερα στην παρ. 6α της απόφασης 6/587/ της Ε.Κ. β) Διαχείρισης Διαθεσίμων ελάχιστο 65% σε μέσα χρηματαγοράς ή/και καταθέσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και ειδικότερα στην παρ. 6β της απόφασης 6/587/ της Ε.Κ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελάχιστο 65% σε χρεωστικούς τίτλους και έως 10% σε μετοχές Ομολογιακά Α.Κ. Δείκτη ελάχιστο 95% στο δείκτη τον οποίο αναπαράγουν σε χρεωστικούς τίτλους του δείκτη και σχετικά παράγωγα Ομολογιακά Α.Κ. Funds of Funds ελάχιστο 65% σε μερίδια Ομολογιακών Α.Κ. Ελλάδα Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών (το Νόμισμα θα ενσωματώνεται στην ονομασία του Α.Κ.) Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών (το Νόμισμα θα ενσωματώνεται στην ονομασία του Α.Κ.) Μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης (Investment Grade) (το Νόμισμα θα ενσωματώνεται στην ονομασία του Α.Κ.) Μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης (High Yield) (το Νόμισμα θα ενσωματώνεται στην ονομασία του Α.Κ.) Διεθνή ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελάχιστο 10% σε Μετοχές και 10% σε χρεωστικούς τίτλους μέγιστο 65% σε μετοχές ή χρεωστικούς τίτλους ή καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς Μικτά Α.Κ. Funds of Funds ελάχιστο 10% σε Μετοχικά Α.Κ. και 10% σε Ομολογιακά Α.Κ. μέγιστο 65% σε Μετοχικά Α.Κ. ή Ομολογιακά Α.Κ. ή Μικτά Α.Κ. ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελάχιστο 65% σε Μετοχές Μετοχικά Α.Κ. Δείκτη ελάχιστο 95% στο δείκτη τον οποίο αναπαράγουν σε μετοχές του δείκτη και σχετικά παράγωγα Μετοχικά Α.Κ. Funds of Funds ελάχιστο 65% σε μερίδια Μετοχικών Α.Κ. ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφ. 6/587/ της Ε.Κ. Ελλάδα Αναπτυγμένων Αγορών Αναπτυσσομένων Αγορών Διεθνή Λοιπά Κράτη (στην ονομασία του Α.Κ. αναφέρεται η χώρα επένδυσης) Absolute Return - Total Return Fund Ειδικού Τύπου 07

8 Προμήθειες και έξοδα αμοιβαίων κεφαλαίων Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι επενδύοντας σε οποιοδήποτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεστε με «προμήθεια συμμετοχής» και με «προμήθεια εξαγοράς» όταν πραγματοποιείτε ολική ή μερική ρευστοποίηση της επένδυσής σας. Οι ανωτέρω προμήθειες καθορίζονται από την εκάστοτε πολιτική προμηθειών της Εταιρείας Διαχείρισης και αναγράφονται στον κανονισμό κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ακόμα, σύμφωνα με το νόμο η διαχείριση κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει έξοδα που επιβαρύνουν το ενεργητικό του (αμοιβή θεματοφύλακα, υποχρεωτικές δημοσιεύσεις, έξοδα χρηματιστηριακών συναλλαγών κλπ.) καθώς και την αμοιβή διαχείρισης της κοινής περιουσίας που χρεώνει η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Όλα τα παραπάνω έξοδα, εκτός των προμηθειών «συμμετοχής» και «εξαγοράς», αποτυπώνονται στο Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε) του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ αναλυτικά περιγράφονται στον κανονισμό κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στα ενημερωτικά δελτία του. Ειδικότερα οι προμήθειες θεματοφυλακής και διαχείρισης αναφέρονται και στην τριμηνιαία ενημέρωση που λαμβάνουν οι μεριδιούχοι. Ως επενδυτής για τη δικής σας ενημέρωση είναι σημαντικό να διαβάζετε προσεκτικά όλα τα παραπάνω ενημερωτικά έντυπα. 08

9 Επιλογή αμοιβαίου Επιλογή κεφαλαίου αμοιβαίου κεφαλαίου Εάν έχετε αποφασίσει να επενδύσετε τα χρήματά σας σε Αμοιβαία Κεφάλαια, το επόμενο βήμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε εκείνα που είναι κατάλληλα για εσάς. Πριν όμως προβείτε σε κάποια επιλογή, λάβετε υπ όψιν ότι για να πετύχετε ένα ορθολογικό επενδυτικό σχεδιασμό για την περιουσία σας, χρειάζεται πρώτα να έχετε προσδιορίσει το επενδυτικό σας προφίλ αναλογιζόμενοι : Τις μελλοντικές σας υποχρεώσεις και ανάγκες. Τον οικονομικό σας προγραμματισμό σε σχέση με το ύψος του κεφαλαίου που θέλετε να επενδύσετε. Το χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας. Την ανοχή σας στον επενδυτικό κίνδυνο σε συνάρτηση με το τι προσδοκάτε από την επένδυσή σας (Διατήρηση του αρχικού σας κεφαλαίου, Δημιουργία εισοδήματος Υπεραξία, Υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις). Η στρατηγική κατανομή των διαθεσίμων σας μέσω της διασποράς κεφαλαίων στις διάφορες κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων και της συνεχούς αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου σας, δύναται να σας αποφέρει τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις βάσει των στόχων που έχετε θέσει για τις τοποθετήσεις σας. 09

10 Επενδύοντας στα αμοιβαία κεφαλαία Σε όποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιλέξετε να συμμετάσχετε, είναι αναγκαίο προηγουμένως να έχετε κατανοήσει το βαθμό κινδύνου που αναλαμβάνετε για το κεφάλαιο το οποίο σκοπεύετε να επενδύσετε και το χρονικό ορίζοντα που θα πρέπει να έχει μία επένδυση στο συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Η μεταβλητότητα των αγορών στις οποίες επενδύουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια, παράγει θετικές και αρνητικές αποδόσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία υπεραξιών αλλά και την πιθανότητα μείωσης του αρχικού κεφαλαίου που έχετε επενδύσει. Για το λόγο αυτό ο νόμος επιβάλλει στις Εταιρείες να προειδοποιούν τους επενδυτές αναφέροντας στα πάσης φύσης έντυπα, ανακοινώσεις, και διαφημίσεις τους ότι «ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑ- ΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ». Επιπλέον οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούνται από το νόμο να χρησιμοποιούν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που τους επιτρέπουν να ελέγχουν και να υπολογίζουν τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου που διαχειρίζονται και την επίδρασή τους στη συνολική επενδυτική του πολιτική. 10

11 Δίκτυα πωλήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων Η αγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων πραγματοποιείται, είτε στους χώρους των Εταιρειών Διαχείρισης, είτε μέσω του δικτύου διάθεσής τους. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή γίνεται πάντα με την απ ευθείας κατάθεσή του προς επένδυση ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το δίκτυο διάθεσης των Εταιρειών Διαχείρισης αποτελείται από: 1. Τράπεζες μέσω του Δικτύου των καταστημάτων τους όπου προβλέπεται να υπάρχει και πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλος για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 2. Ασφαλιστικές Εταιρείες μέσω των πιστοποιημένων για την πώληση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ασφαλιστικών συμβούλων. 3. Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) μέσω των πιστοποιημένων πωλητών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 4. Άλλες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.). Όλα τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούνται από τους αντιπροσώπους των Εταιρειών Διαχείρισης για την ενημέρωση των πελατών και την πραγματοποίηση της συμμετοχής σε Αμοιβαία Κεφάλαια οφείλουν να επιδεικνύουν τη πιστοποίηση που τους έχει χορηγηθεί για την προώθηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι Εταιρείες Διαχείρισης διασφαλίζουν ότι παρέχεται στους επενδυτές από τα Δίκτυά τους κάθε πληροφορία η οποία είναι χρήσιμη για τη διαμόρφωση επαρκούς και τεκμηριωμένης άποψης σχετικά με την επένδυση τους στα Αμοιβαία Κεφάλαια με αντικειμενική ανάλυση όλων των παραμέτρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα: Παρουσιάζεται με σαφήνεια ο βαθμός κινδύνου της επένδυσης και εκτίθεται η καταλληλότητα της επένδυσης για το συγκεκριμένο επενδυτή ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα και το βαθμό κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει. Επισημαίνεται ο ενδεχόμενος συναλλαγματικός κίνδυνος στον οποίο υπόκειται η επένδυση και γνωστοποιούνται οι όροι συμμετοχής και εξαγοράς των μεριδίων ή των μετοχών ΟΣΕΚΑ όπως προκύπτουν από το κανονισμό του ή τα καταστατικά έγγραφα. Στον ιστότοπο των εταιρειών καθώς και στα Δίκτυα Πωλήσεων διατίθενται σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή όλα τα απαιτούμενα ενημερωτικά έντυπα στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους (απλοποιημένο και πλήρες ενημερωτικό, κανονισμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εξαμηνιαία έκθεση, ενημερωτικό έντυπο για τη ποσοστιαία σύνθεση του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και τριμηνιαίος πίνακας επενδύσεων). 11

12 Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) Οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) προσφέρουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: Διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών Παροχή επενδυτικών συμβουλών Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών Αναδοχή έκδοσης τίτλων Εκπόνηση μελετών, κ.α. Α.Ε.Π.Ε.Υ. μπορούν να είναι ανεξάρτητες εταιρείες με έδρα την Ελλάδα ή και το εξωτερικό, θυγατρικές τραπεζών, αλλά και Α.Ε.Δ.Α.Κ. οι οποίες είναι αδειοδοτημένες για να παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών και επενδυτικές συμβουλές. Διευκρινίζεται ότι όλες οι μέχρι πρότινος χρηματιστηριακές εταιρείες έγιναν Α.Ε.Π.Ε.Υ. βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα μια Α.Ε.Π.Ε.Υ. για να πάρει άδεια λειτουργίας πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον μια από τις κύριες επενδυτικές και προαιρετικά μία ή περισσότερες από τις παρεπόμενες υπηρεσίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 του νόμου 3606/2007 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2004/39/Ε.Κ. (MiFID). Η νομοθεσία αυτή καθορίζει τη λειτουργία και την οργανωτική δομή της Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επιπρόσθετα, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. εφαρμόζουν τον υποχρεωτικό Κώδικα Συμπεριφοράς που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση 1/452/ ) όπου μεταξύ άλλων οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να: Πληροφορούν με διαφάνεια τους πελάτες τους Θεσπίζουν τους απαιτούμενους κανόνες συμπεριφοράς Εντάσσουν πιστοποιημένα στελέχη στο προσωπικό τους Διαθέτουν Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου Τα κεφάλαια και τα χρηματοπιστωτικά μέσα των πελατών τους, φυλάσσονται σε θεματοφύλακες-πιστωτικά ιδρύματα. Από την ισχύουσα νομοθεσία οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ανάλογο Φόρο Προστιθεμένης Αξίας. Επίσης, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπάγονται στους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις: για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους, για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις χειραγώγησής της. Τέλος στις Α.Ε.Π.Ε.Υ. απαγορεύεται οποιαδήποτε εγγύηση του αποτελέσματος διαχείρισης κεφαλαίων, για λογαριασμό πελατών. Πελάτες σε Α.Ε.Π.Ε.Υ. μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνταξιοδοτικά ταμεία, Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή Α.Ε.Ε.Χ. Για την έναρξη συνεργασίας με μία Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι υποχρεωτικό να καταρτηθεί από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. το επενδυτικό προφίλ του κάθε πελάτη. 12

13 Η δημιουργία του επενδυτικού προφίλ Το επενδυτικό προφίλ περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτικούς στόχους και τους περιορισμούς του επενδυτή. Θεωρείται το πιο σημαντικό από όλα τα στάδια της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Το επενδυτικό προφίλ απαιτεί από τον επενδυτή να σκεφτεί τις πραγματικές χρηματοοικονομικές του ανάγκες, τόσο βραχυχρόνια, όσο και μακροπρόθεσμα. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα του διαχειριστή των επενδύσεων ώστε να κατανοήσει τις πραγματικές ανάγκες του επενδυτή. Όταν υπάρχει αβεβαιότητα στην αγορά ή οι ανάγκες του επενδυτή μεταβάλλονται, το επενδυτικό προφίλ βοηθά στην καθοδήγηση του πελάτη ώστε να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες προσαρμογές στο χαρτοφυλάκιό του με πειθαρχημένο τρόπο. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανοχή στον κίνδυνο Η ανοχή στον κίνδυνο ενός επενδυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ηλικία- Οι επενδυτές έχουν χαμηλότερη ανοχή στον επενδυτικό κίνδυνο όσο μεγαλώνουν, καθώς τα περιθώρια οικονομικής βελτίωσης στενεύουν. Οικογενειακή κατάσταση- ένας επενδυτής έχει υψηλότερες εισοδηματικές ανάγκες, εάν μεγαλώνει ένα παιδί ή υποστηρίζει έναν ηλικιωμένο συγγενή. Περιουσία και εισόδημα- ένας επενδυτής έχει μεγαλύτερη δυνατότητα επένδυσης εάν έχει προσωπική περιουσία ή και υψηλό εισόδημα. Ψυχολογία- ένας επενδυτής μπορεί απλά να έχει μικρότερη ανοχή στον επενδυτικό κίνδυνο, καθαρά για λόγους προσωπικότητας. Εκφράζοντας τους επενδυτικούς στόχους σε όρους κινδύνου και απόδοσης. Ο προσδιορισμός της επιθυμούμενης από τον επενδυτή απόδοσης είναι σημαντικός. Όμως ο κίνδυνος πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Συνήθως οι επενδυτές επιζητούν υψηλές αποδόσεις. Ένα υψηλό ποσοστό απόδοσης συνεπάγεται και υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Παρά την ανάγκη για υψηλές αποδόσεις, ο επενδυτής μπορεί να νιώθει άβολα με το συνεπαγόμενο κίνδυνο. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η ενσωμάτωση στο επενδυτικό προφίλ και των παραγόντων ρίσκου των επενδύσεων. 13

14 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) Το λεξιλόγιο των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) είναι εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου, τα οποία στη συνέχεια διαχειρίζονται τοποθετώντας τα σε κινητές αξίες διαπραγματεύσιμες στην ελληνική και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Κάτω από την καθοδήγηση των επαγγελματιών που τις διοικούν καθώς και με την ολοκληρωμένη οργανωτική τους δομή οι Α.Ε.Ε.Χ. διαμορφώνουν καθημερινά ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Μπορείτε να αποκτήσετε μετοχές των Α.Ε.Ε.Χ. κατά τη Δημόσια Εγγραφή και εισαγωγή των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο ή στα πλαίσια της καθημερινής τους διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εσωτερική Αξία μετοχής Α.Ε.Ε.Χ. Υπολογίζεται καθημερινά με βάση τις χρηματιστηριακές τιμές όλων των κινητών αξιών και διαθεσίμων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο της Α.Ε.Ε.Χ. Η αξία αυτή αντιπροσωπεύει την τρέχουσα αποτίμηση της περιουσίας της και ορίζεται ως εξής: Εσωτερική Aξία Μετοχής Α.Ε.Ε.Χ. Τρέχουσα Αξία Χαρτοφυλακίου Α.Ε.Ε.Χ. Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία Χρηματιστηριακή Τιμή μετοχής Α.Ε.Ε.Χ. Η χρηματιστηριακή τιμή διαμορφώνεται καθημερινά στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. 1 Μετοχή = 1 Χαρτοφυλάκιο Η εξίσωση αυτή χαρακτηρίζει και την επενδυτική σας επιλογή. Αγοράζοντας μία ή περισσότερες μετοχές μιας Α.Ε.Ε.Χ. ουσιαστικά επενδύετε στο σύνολο των μετοχών, ομολόγων καθώς και άλλων τοποθετήσεων που εμπεριέχονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Στην συνέχεια, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου στο οποίο συμμετέχετε διαμορφώνεται σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική που σχεδιάζουν τα συλλογικά όργανα της εταιρείας και υλοποιεί ο διαχειριστής της κάθε εταιρείας και αντίστοιχα διαμορφώνεται και το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Χρηματιστηριακή αξία περιουσίας επενδυτή Ημερήσια τιμή κλεισίματος μετοχής Α.Ε.Ε.Χ. Αριθμός μετοχών που κατέχει Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Α.Ε.Ε.Χ. διαφέρει συνεπώς από την εσωτερική της αξία την οποία έχουμε περιγράψει νωρίτερα και μπορεί να είναι μικρότερη (Discount) ή μεγαλύτερη (Premium) από αυτήν. 14

15 Discount / Premium Μετοχής Α.Ε.Ε.Χ. Οι δύο αυτοί διεθνείς όροι αντιστοιχούν με τη θετική ή την αρνητική διαφορά της χρηματιστηριακής και της εσωτερικής αξίας της μετοχής σε μια δεδομένη στιγμή. Το Premium και το Discount της μετοχής εκφράζεται σε ποσοστό και είναι το αποτέλεσμα του ακόλουθου μαθηματικού τύπου. Mερισματική απόδοση μετοχών Α.Ε.Ε.Χ. Οι Α.Ε.Ε.Χ. διανέμουν κατά κανόνα κάθε χρόνο στους μετόχους τους ένα μέρος των καθαρών κερδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις Ανώνυμες Εταιρείες. Το ύψος των κερδών μιας Α.Ε.Ε.Χ. θα καθορίσει το μέρισμα που θα εισπράξετε. Discount ή Premium Xρηματιστηριακή τιμή μετοχής Α.Ε.Ε.Χ. Εσωτερική Aξία μετοχής Α.Ε.Ε.Χ Εάν το ποσοστό είναι αρνητικό τότε η μετοχή διαπραγματεύεται με Discount (ΕΚΠΤΩΣΗ). Εάν το ποσοστό είναι θετικό τότε η μετοχή διαπραγματεύεται με Premium. Όλα τα στοιχεία των μετοχών των Α.Ε.Ε.Χ. δημοσιεύονται ανά 10ήμερο στη βάση δεδομένων της Ένωσης και καθημερινά είναι διαθέσιμα από τις εταιρείες και τις ιστοσελίδες τους. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου λεπτομερής πίνακας του χαρτοφυλακίου τους αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα τους και είναι στη διάθεση των επενδυτών. Φορολογικό Καθεστώς Οι Α.Ε.Ε.Χ. φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 3522/2006, όπως ισχύει, και υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτοκίου αναφοράς) προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα. Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές. Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των Εταιρειών και των μετόχων τους και ως προς τα μερίσματα που τυχόν διανέμονται. 15

16 Eταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) Γενικά Προκειμένου να προωθηθούν οι θεσμικές και ιδιωτικές επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, εισήχθη σε αρκετές χώρες ο θεσμός των REITs (Real Estate Investment Trusts, γνωστές στην Ελλάδα ως Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία - Α.Ε.Ε.Α.Π.). Πρωτοπόρες στην υιοθέτηση και ανάπτυξη του θεσμού ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (1967), η Ολλανδία (1969) και η Αυστραλία (1971), ενώ την τελευταία δεκαετία αναγνωρίστηκαν τα πλεονεκτήματα των REITs σε όλο και περισσότερες χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Τουρκία κ.λπ. Στην Ελλάδα, το Δεκέμβριο του 1999 θεσπίστηκε ο νόμος 2778/1999 που θέτει το πλαίσιο για τη σύσταση Α.Ε.Ε.Α.Π., ο οποίος μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τον Ν. 2892/2001, τον Ν. 2992/2002, τον Ν. 3522/2006, τον Ν. 3581/2007 και τον Ν. 3697/2008 και συμπληρώθηκε με διάφορες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Νομοθετικές ρυθμίσεις των Α.Ε.Ε.Α.Π. στην Ελλάδα Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι Α.Ε.Ε.Α.Π. υποχρεούνται σε υποβολή αίτησης εισαγωγής των μετοχών τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εντός ενός έτους από την απόκτηση της άδειας λειτουργίας τους. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι ανώνυμες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και οφείλουν να λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο και οργάνωση, έχουν περιορισμούς ως προς τη διαχείριση της περιουσίας τους και τους αναλαμβανόμενους κινδύνους και καλούνται να εξασφαλίσουν στους μετόχους τους, αφενός σχετική ασφάλεια στα χρήματά τους, αφετέρου ικανοποιητική μερισματική απόδοση. 16

17 Περιγραφή του νομικού πλαισίου λειτουργίας των Α.Ε.Ε.Α.Π. Επενδύσεις Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. μπορούν να επενδύουν μόνο ως κατωτέρω: Τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού τους σε ακίνητη περιουσία, η οποία περιλαμβάνει (α) επενδύσεις σε ακίνητα (τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια), (β) επενδύσεις σε δικαιώματα (που προκύπτουν από προσύμφωνα) για την απόκτηση ακινήτων, ή/και (γ) επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών με μοναδικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων (Special Purpose Vehicles SPVs). Σε μέσα χρηματαγοράς, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3283/2004 είναι τα επαρκούς ρευστότητας μέσα που κατά κανόνα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά και των οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ανά πάσα στιγμή, και Σε άλλα κινητά και ακίνητα πράγματα, τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας και τα οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 10% του ενεργητικού τους κατά την απόκτησή τους. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. επιτρέπεται να επενδύουν σε SPVs υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν τουλάχιστον το 90% των μετοχών του SPV, το σύνολο του παγίου κεφαλαίου του οποίου είναι επενδυμένο σε ακίνητα που εμπίπτουν στις κατηγορίες ακινήτων στις οποίες μπορεί να επενδύσουν οι Α.Ε.Ε.Α.Π.. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. επιτρέπεται να συνάπτουν προσύμφωνα για την απόκτηση υπό-ανέγερση ακινήτων, υπό προϋποθέσεις, ώστε οι Α.Ε.Ε.Α.Π. να ελαχιστοποιούν τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο ανάπτυξης (development risk). Δανεισμός Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. επιτρέπεται να συνάπτουν δάνεια τόσο για απόκτηση όσο και για αξιοποίηση ακινήτων και για ποσά τα οποία, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του ενεργητικού τους. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. επιτρέπεται να συνάπτουν χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) ακινήτων συνολικού ύψους 25% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (μέγιστο 10% των ιδίων κεφαλαίων ανά ακίνητο). Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. μπορούν να αποκτούν χωρίς περιορισμούς ακίνητα στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα (αλλά στην τελευταία περίπτωση μόνο έως 10% του συνόλου των επενδύσεων τους). 17

18 Αποτίμηση Το χαρτοφυλάκιο των Α.Ε.Ε.Α.Π. αποτιμάται κάθε 6 μήνες από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Επίσης, για την απόκτηση/πώληση Ακίνητης Περιουσίας, προϋπόθεση είναι η αποτίμηση της Ακίνητης Περιουσίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων μπορούν να γίνουν μόνο με απόκλιση +/-5% από την αποτίμηση του ΣΟΕ. Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς των Α.Ε.Ε.Α.Π. Καταβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας με ευνοϊκότερους συντελεστές, Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, Καταβολή φόρου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα, ο οποίος υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεων πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων, Απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο μισθωμάτων, Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης (9-11%) κατά την απόκτηση ακινήτων, Μειωμένα τέλη υποθηκοφυλακείου. Πλεονεκτήματα για τους επενδυτές Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. κατέχουν χαρτοφυλάκια τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό και μέγεθος ακίνητης περιουσίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφοροποίησης των επενδύσεων (diversification), μέσω της βελτίωσης της γεωγραφικής ή/και κλαδικής διασποράς. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές σε μετοχές Α.Ε.Ε.Α.Π. επωφελούνται από τη διαφοροποίηση που κάνουν οι ίδιες οι Α.Ε.Ε.Α.Π. στο χαρτοφυλάκιο τους, μειώνοντας έτσι τον επενδυτικό κίνδυνο των επενδυτών καθώς και τους κινδύνους που ενέχει η άμεση επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι υψηλές αποδόσεις εξασφαλίζονται επίσης από την καλύτερη διαχείριση των ακινήτων. Ένα βασικό χαρακτηριστικό όλων των Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι η επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων τους, η οποία γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που εστιάζουν στη διαχείριση, με τον καλύτερο τρόπο, του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, εντοπίζοντας τις καλύτερες επενδύσεις σε ακίνητα, προβαίνοντας σε διαφοροποίηση των πιθανών κινδύνων και στη μεγιστοποίηση των κερδών για τους μετόχους. Αντίστοιχες δυνατότητες δεν υφίστανται, ή είναι πολύ πιο ακριβές, όταν κάποιος επενδύει μόνος του σε μεμονωμένα ακίνητα. Ένα άλλο πλεονέκτημα των Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι η ρευστότητά τους. Σε αντίθεση με τις δυσκολίες αναφορικά με την πώληση ή μίσθωση ενός ακινήτου, με βάση τα επίπεδα προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ακινήτων κάθε περίοδο, η συμμετοχή σε μια Α.Ε.Ε.Α.Π. μπορεί να εξασφαλίσει τη ρευστότητα του κεφαλαίου κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή 18

19 σε κάποια αντίστοιχη αγορά. Επιπρόσθετα, δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής σε Α.Ε.Ε.Α.Π. ακόμα και σε επενδυτές με σχετικά μικρό διαθέσιμο κεφάλαιο, το οποίο κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα ήταν επαρκές για επένδυση σε ακίνητα. Η συμμετοχή σε Α.Ε.Ε.Α.Π. έχει ως πλεονέκτημα το χαμηλό κόστος συναλλαγών. Οι άμεσες αποκτήσεις ακινήτων έχουν συνήθως μεγαλύτερο κόστος (π.χ. φόρος μεταβίβασης, τέλη συναλλαγών, φόρος υπερτιμήματος, κόστη μεταγραφής, νομικά και συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ.) σε σχέση με το κόστος μιας χρηματιστηριακής συναλλαγής για την αγοραπωλησία μετοχών. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. παρέχουν τη δυνατότητα συνεχούς και «αντικειμενικής» αποτίμησης της αξίας της επένδυσης. Το βασικότερο πρόβλημα της αγοράς ακινήτων είναι η έλλειψη μιας κεντρικής συναλλακτικής αγοράς αντίστοιχης με αυτή των μετοχών. Έτσι, μια άμεση επένδυση σε ακίνητα εμπλέκει θέματα εκτιμήσεων από εμπειρογνώμονες ή μη ειδικούς που αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο για τη «δίκαιη» αποτίμηση της επένδυσης. Διαφορά Α.Ε.Ε.Α.Π. και εταιρειών REAL ESTATE Οι δραστηριότητες των real estate εταιρειών περιλαμβάνουν την διαχείριση ακινήτων, την παροχή υπηρεσιών επί ακίνητης περιουσίας τρίτων και την κατασκευή και ανάπτυξη ακινήτων. Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός real estate εταιρειών, οι οποίες συνιστούν μια σημαντική και ανταγωνιστική αγορά στον χώρο της ακίνητης περιουσίας που ωστόσο εμπεριέχει κίνδυνο ανάπτυξης (development risk). Αντιθέτως, οι A.E.E.A.Π. αποκτούν ακίνητα τα οποία στη συνέχεια εκμεταλλεύονται, συνήθως μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων, και απευθύνονται σε επενδυτές που αποσκοπούν σε ένα σταθερό εισόδημα μέσω μερισμάτων. Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τη διεθνή πρακτική (σύμφωνα με την οποία τα REITs στο εξωτερικό διανέμουν πάνω από 90% των καθαρών κερδών τους), οι ελληνικές Α.Ε.Ε.Α.Π. ακολουθούν πολιτική διανομής μερισμάτων τα οποία ξεπερνούν το 85%-90% των διανεμόμενων κερδών. Τα σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη μερισματική πολιτική δημιουργούν ένα θελκτικό επενδυτικό πλαίσιο, καθώς οι αποδόσεις που προσφέρονται είναι υψηλότερες από τη μετά από φόρους απόδοση που λαμβάνει κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου. 19

20 Oργάνωση και εποπτεία εταιρειών μελών της Ε.Θ.Ε. Η γενική δομή των Εταιρειών, οι οποίες ασκούν Θεσμική Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων στην Ελλάδα, είναι η ακόλουθη: Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπή Ελέγχου Εσωτερικός Έλεγχος Νομικός Σύμβουλος Εκτελεστική Επιτροπή Διευθύνων Σύμβουλος Κανονιστική Συμμόρφωση AML Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Επενδυτική(ες) Επιτροπή(ες) Λειτουργικές Υπηρεσίες Οικονομικές Υπηρεσίες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Σύμφωνα με το διάγραμμα, στην οργάνωση και κατ επέκταση στις λειτουργίες κάθε Εταιρείας περιλαμβάνονται ξεχωριστά επίπεδα ελέγχου. 20

21 Αναλυτικότερα: > Όλες οι υπηρεσίες υποχρεούνται να λειτουργούν με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. > Πρώτο επίπεδο ελέγχου, αποτελεί η λειτουργία της: α. Κανονιστικής Συμμόρφωσης και β. Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων > Οι επενδύσεις των Εταιρειών ασκούνται βάσει των αποφάσεων και υπόκεινται στον έλεγχο της Επενδυτικής Επιτροπής. > Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση των προαναφερόμενων, καθώς και για την τήρηση των αποφάσεων και την επίτευξη των στόχων, όπως τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο. > Προκειμένου για τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο Εταιρείες, προβλέπεται εκ του νόμου η θέσπιση Εκτελεστικής Επιτροπής, ο ρόλος της οποίας προσομοιάζει αυτού του Διευθύνοντος Συμβούλου. > Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως δραστηριότητα τη διαβεβαίωση ότι το σύστημα διαχείρισης πιθανών κινδύνων, των ελεγκτικών μηχανισμών και των διαδικασιών διοίκησης της Εταιρείας (όπως αυτά σχεδιάζονται, εφαρμόζονται και λειτουργούν με την επίβλεψη των αρμοδίων στελεχών) είναι επαρκή, αποτελεσματικά και διασφαλίζουν την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. > Προκειμένου για τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο Εταιρείες, προβλέπεται εκ του νόμου η θέσπιση Επιτροπής Ελέγχου, της οποίας ο ρόλος είναι η γενικότερη εποπτεία και αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. > Έχοντας υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνο για την συνολική λειτουργία της Εταιρείας, τόσο έναντι τρίτων όσο και έναντι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. > Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλα τα προαναφερόμενα, αποτυπώνονται εγγράφως σε αναφορές ή/και πρακτικά, τόσο σε τακτά χρονικά διαστήματα (οριζόμενα εκ του νόμου) όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις (όταν/εφόσον κρίνεται αναγκαίο). 21

22 Θεματοφύλακας Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υποχρεωτικά εκ του νόμου, καταθέτει την περιουσία του σε Θεματοφύλακα. Για τα ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια, Θεματοφύλακας είναι αποκλειστικά μία Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα (ελληνική ή ξένη) η οποία είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ξεχωριστή από αυτήν του Θεματοφύλακα και αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο πλεονέκτημα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ο Θεματοφύλακας ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις κινήσεις που γίνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και των διατάξεων του νόμου και εκτελεί καθήκοντα Ταμία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αντίστοιχα τα κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα εσωτερικού ή εξωτερικού των Α.Ε.Ε.Χ. και των πελατών των Α.Ε.Π.Ε.Υ., φυλάσσονται επίσης υποχρεωτικά εκ του νόμου σε θεματοφύλακα, ο οποίος είναι και πάλι Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα (ελληνική ή ξένη). Ορκωτοί Ελεγκτές Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια Αρχή για την εποπτεία της λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ανεξάρτητη Αρχή η οποία ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ίδιους πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, ο περιορισμός του συστημικού κινδύνου και η προστασία του επενδυτικού κοινού με την προώθηση της διαφάνειας. Οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας περιλαμβάνονται στους εποπτευόμενους φορείς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα βρείτε στην ιστοσελίδα Ανεξάρτητοι Ορκωτοί Ελεγκτές ελέγχουν και πιστοποιούν την πλήρη λειτουργία των Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Ε.Χ., Α.Ε.Ε.Α.Π. και Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οι Εξαμηνιαίες και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της κάθε εταιρείας συνυπογράφονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές. 22

23 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικό, με εξασφαλιστικό χαρακτήρα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία διορίζει και τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση της εμπιστοσύνης τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέσω της διασφάλισης δυνατότητας αποζημίωσής τους από παρασχεθείσες προς αυτούς επενδυτικές υπηρεσίες εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο θα βρείτε στην ιστοσελίδα Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. που είναι μέλη της Ε.Θ.Ε., υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του Μ.Τ.Ε.Υ. Περισσότερες πληροφορίες για το Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών θα βρείτε στην ιστοσελίδα 23

24 Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Asset Management (EFAMA) Ομήρου 15, Αθήνα Τηλ: , Fax:

Ενημέρωση & Συμβουλές

Ενημέρωση & Συμβουλές Ενημέρωση & Συμβουλές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Οι θεσμικοί διαχειριστές στην Ελλάδα ως φορέας δράσης και ανάπτυξης Οι ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ευκαιρία είναι η επένδυσή σας να ακολουθεί ένα μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι μια ευκαιριακή νοοτροπία. Γιατί καθετί ευκαιριακό δεν σας εγγυάται το μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου

Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου Διεύθυνση Φορέων Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου 2 Δεκεμβρίου 2013 Γεώργιος Καραγιάννης Προϊστάμενος Τμήματος Εποπτείας Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων EΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός Εταιρείες επενδύσεων:γενικά Μια εταιρεία επενδύσεων ορίζεται ως ένα σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο εισφέρεται από πολλούς ιδιώτες και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον Κρίσης! Υπάρχουν Ευκαιρίες και Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Εξέλιξη - Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1972-1988 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος αφορούν μια μεγάλη μερίδα των επενδυτών, οι οποίοι αποστρέφονται τον υψηλό κίνδυνο που συνεπάγονται οι μετοχικές επενδύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΦΕΚ 10121/17

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία και η Εποπτεία των Αποθεματικών των Ταμείων στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Η Σημασία και η Εποπτεία των Αποθεματικών των Ταμείων στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Η Σημασία και η Εποπτεία των Αποθεματικών των Ταμείων στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Καθηγητής Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μάϊος 2007 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε νέο νομοθετικό περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η προσαρμογή στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015

Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015 Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015 Η Οικογένεια της HellasFin Γιορτάζοντας 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας και ανάπτυξης της εταιρείας, 19/10/2014 2 Εταιρική Ταυτότητα Ιστορικό Η HellasFin, Global Wealth

Διαβάστε περισσότερα