ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ, ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ, ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»."

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ, ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισµοί, όροι και διαδικασίες περιέλευσης στους ήµους, διαχείρισης, κυριότητας εγκαταλειµµένων ή κενών κτιρίων γνωστών ή αγνώστων ιδιοκτητών Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, Άρθρο 1 Ορισµοί 1. Ως κτίριο νοείται µονώροφο ή πολυώροφο κτίσµα ή τµήµα κτίσµατος (όροφος ή τµήµα ορόφου, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία). Ως ακίνητο νοείται το οικόπεδο µετά του κτιρίου ή το επ αυτού ποσοστό. 2. Για την εφαρµογή του παρόντος, κτίριο λογίζεται ως εγκαταλειµµένο όταν είναι ηµιτελές έως και του σταδίου των επιχρισµάτων, στο οποίο δεν έχουν γίνει εργασίες για την αποπεράτωσή του κατά τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη ή συντρέχουν αθροιστικά τρείς τουλάχιστον από τις κατωτέρω περιπτώσεις, οπωσδήποτε δε οι υπό στοιχείο α και β: α) δεν έχει υποστεί καµιά συντήρηση τα τελευταία οκτώ τουλάχιστον έτη και χρήζει εκτεταµένης επισκευής, β) η εξωτερική του εµφάνιση, καθώς και του τυχόν περιβάλλοντος χώρου του, παρουσιάζουν εικόνα ερείπωσης ή έχει εκδοθεί πρωτόκολλο επικινδύνου ή επικινδύνως ετοιµόρροπου, γ) αποτελεί απειλή για τη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια και εστία παραβατικότητας, δ) δεν διαθέτει ενεργή σύνδεση µε δίκτυα παροχών κοινής ωφέλειας κατά τα τελευταία τρία τουλάχιστον έτη, ε) δεν κατοικείται ή δεν χρησιµοποιείται για την άσκηση νόµιµης δραστηριότητας, ούτε κατέχεται νόµιµα, και δεν έχει εκµισθωθεί για διάστηµα µέχρι ένα έτος τουλάχιστον, ή δεν έχει προωθηθεί στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση, τα τελευταία τρία (3) έτη Οι οριζόµενες στα προηγούµενα εδάφια χρονικές περίοδοι µετρώνται πριν την υποβολή του αιτήµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος. 3. Ως κενό ορίζεται το κτίριο, όταν συντρέχουν τουλάχιστον οι τρεις από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α)δεν κατοικείται ή δεν χρησιµοποιείται για την άσκηση νόµιµης δραστηριότητας ούτε κατέχεται νόµιµα, για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα πέντε ετών τουλάχιστον, β) αποτελεί εστία µόλυνσης και παραβατικότητας και απειλεί τη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια, γ) χρήζει επισκευής µικρής κλίµακας ή βελτίωσης και δ) δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, ότι πρόκειται σύντοµα να χρησιµοποιηθεί. [1]

2 Ως επισκευή µικρής κλίµακας ή βελτίωση νοείται εκείνη η οποία δεν υπερβαίνει το 15 % της αντικειµενικής αξίας του κτιρίου µετά την επισκευή ή βελτίωσή του ή, άλλως, η βελτίωση της εξωτερικής εµφάνισης του κτιρίου, η επισκευή υδραυλικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θυρών, κουφωµάτων ή δαπέδων αυτού και εν γένει η ελάχιστη συντήρηση ή επισκευή, έτσι ώστε το κτίριο να δύναται να χρησιµοποιηθεί, παρέχοντας τις ελάχιστες αποδεκτές εξυπηρετήσεις χρήσης, άµεσα. Ως ένδειξη περί του ότι το κτίριο δεν πρόκειται σύντοµα να χρησιµοποιηθεί, λαµβάνεται η µη προώθηση στην αγορά του κτιρίου για εκµίσθωση ή πώληση τα τελευταία τρία (3) έτη πριν από την υποβολή του αιτήµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, σε συνδυασµό µε την ανυπαρξία οποιασδήποτε ενέργειας προετοιµασίας του ακινήτου προς χρήση, κατά τις επικρατούσες στην αγορά αντιλήψεις. 4. Ως νόµιµη κατοχή για τις περιπτώσεις των προηγουµένων παραγράφων, νοείται αυτή που γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις από τον κύριο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, τον δικαιούχο εµπράγµατης δουλείας οίκησης, τον εκµισθωτή ή τον ενυπόθηκο δανειστή. 5. Ως κτίριο αγνώστου ιδιοκτήτη, ορίζεται εκείνο για το οποίο υπάρχει η σχετική ένδειξη στα βιβλία του Κτηµατολογίου ή Υποθηκοφυλακείου, και το οποίο δεν έχει καταγραφεί στα οικεία βιβλία ως δηµόσιο κτήµα. Επιπρόσθετα ενδεικτικά στοιχεία αποτελούν, η µη υποβολή δήλωσης στο έντυπο Ε9 κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και η διακοπή παροχών ΟΚΩ κατά το ίδιο διάστηµα. Άρθρο 2 Όροι και διαδικασίες περιέλευσης της διαχείρισης εγκαταλειµµένων κτιρίων στο ήµο 1. Τα εγκαταλειµµένα κτίρια δύναται να περιέρχονται στη διαχείριση του οικείου ήµου, για χρονικό διάστηµα µέχρι πενήντα (50) έτη, µετά από αίτηση του ήµου στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου και εφόσον έχουν τηρηθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Έχει ληφθεί απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την περιέλευση της διαχείρισης του κτιρίου στο ήµο, στην οποία προσαρτάται βεβαίωση της κατά περίπτωση αρµόδιας Υπηρεσίας, περί της διαπίστωσης συνδροµής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Για τη διαπίστωση της συνδροµής των παραπάνω προϋποθέσεων, οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ήµου προβαίνουν σε κάθε πρόσφορη ενέργεια (αυτοψία, σύνταξη τεχνικής έκθεσης, φωτογραφική τεκµηρίωση, σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος) και συλλέγουν κάθε πρόσφορο στοιχείο (βεβαίωση ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, ΟΤΕ περί διακοπής παροχών, συγκέντρωση τυχόν έγγραφων αναφορών ή πληροφοριών περιοίκων, οικοδοµική άδεια ή άδεια εργασιών µικρής κλίµακας, αγγελίες ενοικίασης ή πώλησης κλπ.). β) Ο ήµος έχει γνωστοποιήσει µε κάθε πρόσφορο µέσο την πρόθεσή του ανάληψης της διαχείρισης του κτιρίου, οπωσδήποτε δε, i) έχει κοινοποιήσει τη σχετική απόφαση στο φερόµενο κύριο στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογικού Γραφείου, καθώς και στο ηµόσιο και ii) έχει εκδώσει σχετική [2]

3 ανακοίνωση- πρόσκληση, µε την οποία καλείται ο κύριος να παρουσιασθεί στο ήµο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, προκειµένου να δηλώσει εγγράφως, εάν προτίθεται να προβεί σε χρήση του κτιρίου, και η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη. γ) Η κατά τα προηγούµενα ανακοίνωση-πρόσκληση τοιχοκολλάται στο δηµοτικό κατάστηµα, σε εµφανές σηµείο επί του ιδίου του ακινήτου, αναρτάται σε δηµοτικό ιστότοπο, ενώ δηµοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές, µε απόσταση µεταξύ των δηµοσιεύσεων ενός µηνός, σε εµφανές σηµείο δύο τουλάχιστον εφηµερίδων, πανελλήνιας κυκλοφορίας, µιάς οικονοµικής και µιάς πολιτικής, καθώς και µιάς τοπικής. δ) Εφόσον στο ακίνητο έχει εγγραφεί εµπράγµατο βάρος, οι κοινοποιήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνονται και προς τον εµπράγµατο δανειστή, ο οποίος δεν δύναται να εναντιωθεί στο αίτηµα του ήµου, εκτός εάν έχει ήδη κινηθεί διαδικασία αναγκαστικής κατάσχεσης και επίκειται πλειστηριασµός. Σε περίπτωση εναντίωσης του δανειστή στην απόφαση του ήµου, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στο ήµο πριν από την υποβολή της αίτησης του τελευταίου προς το δικαστήριο, ο ήµος υποχρεούται να ανακαλέσει την απόφασή του και να απόσχει περαιτέρω της διαδικασίας. Σε περίπτωση συναίνεσης του δανειστή, στην αίτηση του ήµου προς το ικαστήριο, εκτός από τα έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται και η σχετική έγγραφη συναίνεση ή συµφωνία του ήµου µε το δανειστή. Στην περίπτωση αυτή επίσης, ο εµπράγµατος δανειστής, δεν µπορεί να εκπλειστηριάσει το ακίνητο, πριν από την παρέλευση των προθεσµιών της παραγράφου 5, ενώ, από το προϊόν του πλειστηριάσµατος υποχρεούται να αποδώσει στο ήµο τις γενόµενες από αυτόν αποδεδειγµένες δαπάνες εργασιών ή ασφάλισης του κτιρίου, εφόσον ο ήµος δεν έχει εισπράξει αυτές από µισθωτή του. Ο εκ του πλειστηριασµού νέος κύριος δεσµεύεται από τυχόν γενόµενη εκµίσθωση από το ήµο µέχρι τη λήξη της. 2. Η αίτηση του ήµου προς το δικαστήριο, συνοδεύεται από φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και πρόταση επανάχρησης του κτιρίου, στην οποία περιλαµβάνονται, κατ ελάχιστον, η σκοπούµενη χρήση, το χρονοδιάγραµµα ενεργειών, οι πόροι για την υλοποίησή του σχεδίου επανάχρησης (ίδιοι πόροι, κοινοτική χρηµατοδότηση, ιδιωτική επένδυση), καθώς και το είδος ή έκταση της επέµβασης. Σε περίπτωση µη υποβολής των εγγράφων αυτών, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Ο κύριος, καθώς και το ηµόσιο, έχουν δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες κοινοποιούνται στο ήµο, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την κατά τα παραπάνω κοινοποίηση της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου και κατατίθενται στο φάκελο του ικαστηρίου για το ακίνητο µέχρι την προτεραία της συζήτησης της αίτησης του ήµου. 4. Το δικαστήριο, αφού ακούσει τις απόψεις των διαδίκων, αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης, λαµβάνοντας υπόψη τα τεθέντα υπόψη του έγγραφα, δικαιούται δε ο δικαστής να ζητήσει και κάθε άλλο αναγκαίο κατά την κρίση του στοιχείο που τεκµηριώνει την αναγκαιότητα περιέλευσης της διαχείρισης στον ήµο. [3]

4 Κατά της απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης, εντός προθεσµίας 15 ηµερών, και αναίρεση αποκλειστικά για τους λόγους τους άρθρου 560 ΚΠολ. Οι αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου, κατά περίπτωση, σηµειώνονται στα οικεία βιβλία µεταγραφών στη µερίδα του ιδιοκτήτη στις περιπτώσεις που υφίσταται Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρούνται στα οικεία Κτηµατολογικά Γραφεία, τοιχοκολλώνται σε εµφανές σηµείο στα γραφεία του ήµου, κοινοποιούνται στο ηµόσιο και στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής του ακινήτου και δηµοσιεύονται στις εφηµερίδες της παραγράφου 1 γ του παρόντος άρθρου. 5. Μετά τη µεταγραφή της απόφασης του ικαστηρίου που δέχεται την περιέλευση της διαχείρισης του κτιρίου σε αυτόν, ο ήµος προβαίνει σε κατάληψη του ακινήτου άνευ άλλης διαδικασίας, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου, στο οποίο καταγράφονται και τυχόν ευρισκόµενα σε αυτό πράγµατα και λαµβάνει µέτρα αποτροπής εισόδου σε αυτό αυθαιρέτων κατόχων. Εντός τεσσάρων (4) ετών από τη µεταγραφή της ανωτέρω απόφασης ή εντός έξι (6) ετών σε περίπτωση κτιρίου χαρακτηρισµένου ως διατηρητέου ή µνηµείου, ο ήµος υποχρεούται να προβεί σε υλοποίηση του σχεδίου επανάχρησης του κτιρίου και οπωσδήποτε στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, έτσι ώστε αυτό να πληροί τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, καθώς και να το ασφαλίσει κατά κινδύνου πυρός και βανδαλισµών. Για την περίπτωση διατηρητέων κτηρίων ή νεωτέρων µνηµείων, η έγκριση των αρµοδίων φορέων για τις επεµβάσεις στο κτήριο, χορηγούνται σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος µη συνυπολογιζοµένου του χρόνου για τυχόν απαιτούµενη προσαρµογή των µελετών από τον ενδιαφερόµενο. Σε περίπτωση απράκτου προθεσµίας η έγκριση θεωρείται ως χορηγηθείσα κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη. 6. Σε περίπτωση κατά την οποία, µετά τις ανακοινώσεις της παραγράφου 1 β, και πριν από την υποβολή της αίτησης του ήµου στο ικαστήριο εµφανισθεί ο κύριος, αλλά δεν συναινέσει εγγράφως εντός τριάντα (30) ηµερών στην επανάχρηση του κτιρίου ή, συναινέσει µεν, αλλά εντός έξι µηνών δεν προβεί σε επανάχρηση του κτιρίου, ο ήµος, αφού βεβαιώσει εγγράφως τη µη επανάχρηση ή οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια αυτής, προχωρεί στην υποβολή της αίτησης µετά του φακέλου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για την έκδοση απόφασης περιέλευσης της διαχείρισης σε αυτόν. Ο ήµος έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον κύριο την καταβολή εύλογης χρηµατικής εγγύησης για την επανάχρηση του κτιρίου, η οποία καταπίπτει σε περίπτωση αθέτησης από τον κύριο των υποχρεώσεων, τις οποίες συµφωνεί µε το ήµο. Σε περίπτωση όπου το κτίριο είναι χαρακτηρισµένο ως διατηρητέο ή µνηµείο, η προθεσµία των έξι µηνών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες µε τις αντίστοιχες δεσµευτικές προθεσµίες έγκρισης των επεµβάσεων της παρ 5. Ως ενέργειες για την επανάχρηση του κτιρίου από τον κύριο νοούνται η έκδοση σχετικής οικοδοµικής άδειας, η έναρξη εργασιών επισκευής ή συντήρησης, η προώθηση στην αγορά του ακινήτου προς εκµίσθωση ή πώληση σε συνδυασµό µε τη σύνδεση του ακινήτου µε παροχές ΟΚΩ. Οι παραπάνω ενέργειες αποδεικνύονται [4]

5 µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, ενδεικτικά από αυτοψίες του ήµου, έκδοση αδείας εργασιών, δηµοσίευση αγγελίας ή εντολή σε µεσίτη για ενοικίαση ή πώληση ή τοποθέτηση σχετικής πινακίδας στο ακίνητο. Ως επανάχρηση νοείται η ιδιοκατοίκηση ή η εκµίσθωση ή παραχώρηση του ακινήτου για κατοικία ή επαγγελµατική στέγη σε τρίτο, αποδεικνυόµενη µε σχετικό συµφωνητικό.. 7. Η εκ µέρους του ήµου διαχείριση του κτιρίου, δύναται να ασκηθεί είτε µέσω της αρµόδιας ιεύθυνσης, που θα ορισθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, είτε µέσω δηµοτικής εταιρείας είτε µέσω τρίτου προσώπου, µε εµπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, το οποίο επιλέγεται κατά τις προβλεπόµενες από τον Κώδικα ήµων διαδικασίες. Ο ιαχειριστής λογοδοτεί προς το ήµο, ενηµερώνοντας τον τακτικά για τις ενέργειές του, έχει την ευθύνη του κτιρίου και δικαιούται να διεξάγει δίκες και να ασκεί όλα τα ένδικα µέσα προστασίας της ιδιοκτησίας για λογαριασµό του κυρίου, καθώς και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία υλική ή νοµική πράξη προς επίτευξη του σκοπού επανάχρησης του κτιρίου. Ο ήµος, κατά την άσκηση της διαχείρισης, ευθύνεται κατά τις περί διοικήσεως αλλότριων του Αστικού Κώδικα. Στο πλαίσιο της διαχείρισης, ο ήµος δικαιούται να προβεί σε εκµίσθωση του κτιρίου σε τρίτους, να παραχωρήσει αυτό σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες έναντι συµβολικού ανταλλάγµατος ή να χρησιµοποιήσει το κτίριο για τη στέγαση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο κύριος του κτιρίου εξακολουθεί να βαρύνεται µε τα δηµοτικά τέλη και φόρους. 8. Ο ήµος υποχρεούνται να εγγράφει τα έσοδα και έξοδα εν γένει για τη διαχείριση του κτιρίου σε ειδικό λογαριασµό, ο οποίος, υπό ειδικό κωδικό, τηρείται χωριστά από την υπόλοιπη διαχείριση του δηµοτικού προϋπολογισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες για τον ειδικό αυτό λογαριασµό. Άρθρο 3 Κατά κυριότητα περιέλευση εγκαταλειµµένων κτιρίων στους ήµους 1.Τα ακίνητα του άρθρου 2 παρ.1 και 4 παρ. 1 του παρόντος νόµου δύνανται να περιέρχονται κατά κυριότητα στον οικείο ήµο, εφόσον, µετά πάροδο δέκα ετών από την προθεσµία της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος, δεν εµφανισθεί ο κύριος του ακινήτου ή νόµιµος κληρονόµος αυτού. 2. Για την κατά κυριότητα περιέλευση του ακινήτου στο ήµο, υποβάλλεται αίτηση από τον τελευταίο στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος. Η αίτηση συνοδεύεται, µε ποινή απαραδέκτου, α) από την απόφαση του δικαστηρίου που αποδέχθηκε την περιέλευση της διαχείρισης του κτιρίου στο ήµο β) πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής, γ) πιστοποίηση ολοκλήρωσης των εργασιών της ανωτέρω παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος, δ) συµφωνητικό µίσθωσης ή παραχώρησης από το ήµο σε τρίτο ή οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο για την απόδειξη επανάχρησης του κτιρίου από αυτόν, δ) αντίγραφα δηµοσιεύσεων του ήµου για την πρόθεσή του ανάληψης της κυριότητας του ακινήτου, σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δηµοτικό [5]

6 ιστότοπο, καθώς και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, συνοδευόµενα από φωτογραφίες του ακινήτου. Κατά της απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, στο Πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, το οποίο αποφασίζει αµετάκλητα. Η απόφαση του ικαστηρίου αποτελεί µεταγραπτέο τίτλο για τη µετάθεση της κυριότητας στο ήµο. 3. Σε περίπτωση εµφάνισης του κυρίου, εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της δικαστικής απόφασης που αποδέχεται την αίτηση περιέλευσης της κυριότητας στο ήµο, η κυριότητα επανέρχεται σε αυτόν, µετά από αίτησή του προς το ήµο, συνοδευόµενη από τους τίτλους ιδιοκτησίας του, και µεταγραφή της σχετικής απόφασης του ήµου στα βιβλία του Κτηµατολογίου. Ο ήµος οφείλει να αποδώσει στον κύριο τα έσοδα που τυχόν εισέπραξε από την αξιοποίηση αυτού, αφού παρακρατήσει τις αποδεδειγµένες δαπάνες αποκατάστασης, συντήρησης και ασφάλισης, τα µη καταβληθέντα δηµοτικά τέλη και φόρους, όπως αυτά προκύπτουν από τους οικείους βεβαιωτικούς καταλόγους, καθώς και το 10% των ανωτέρω εσόδων, για την κάλυψη των διοικητικών εν γένει δαπανών για την επανάχρηση του κτιρίου. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πραγµατοποιηθείσες από το ήµο δαπάνες (αποκατάστασης και διοικητικές) υπερβαίνουν τα τυχόν εισπραχθέντα έσοδα ή δεν έχουν πραγµατοποιηθεί έσοδα, η επάνοδος της κυριότητας στον κύριο συντελείται µόνο µετά την καταβολή των ανωτέρω δαπανών ή, εφόσον ο κύριος παράσχει ισόποση εγγύηση. Ο ήµος δύναται επίσης, προς εξασφάλιση της απαίτησής του, να εγγράψει προσηµείωση στο ακίνητο. Ο ήµος δεν υπέχει υποχρέωση λογοδοσίας για τη διαχείριση του κτιρίου ή τις επ αυτού επεµβάσεις στον κύριο. Τυχόν συναφθείσα από το ήµο µίσθωση ή παραχώρηση συνεχίζεται µέχρι τη λήξη της, δεσµεύουσα τον κύριο. 4. Ο ήµος δύναται να αξιοποιήσει το ακίνητο, το οποίο περιήλθε κατά κυριότητα σε αυτόν δυνάµει του παρόντος νόµου, µε οποιοδήποτε τρόπο αποφασίσει το ηµοτικό Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένης της εισφοράς αυτού σε εταιρεία, καθώς και της πώλησης αυτού, µετά την πάροδο των τριών ετών της προηγούµενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Σε περίπτωση πώλησης, ο κύριος, εάν ήθελε εµφανισθεί, έχει δικαίωµα προτίµησης µε ίσους όρους στην αγορά του κτιρίου. Σε περίπτωση κατά την οποία η κατά τα άνω αξιοποίηση, εντάσσεται σε πρόγραµµα ή πρωτοβουλία χρηµατοδοτούµενη από Ευρωπαϊκά Ταµεία, ως ελάχιστη τιµή πώλησης, ορίζεται η µέση αγοραία αξία του ακινήτου, όπως αυτή αποτιµάται µε βάση τους κανονισµούς των σχετικών ευρωπαϊκών επαγγελµατικών προτύπων, τους Κανονισµούς των Ταµείων και τυχόν άλλων ευρωπαϊκών οδηγιών. Ο ήµος δύναται επίσης, να προωθήσει το ακίνητο προς πώληση δια µεσιτών, επιλεγοµένων κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισµού, της προσφερθείσας κατά το διαγωνισµό αµοιβής τους, λαµβανοµένης από το προϊόν της πώλησης. 5. Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εγγραφεί εµπράγµατο βάρος, ο εµπράγµατος δικαιούχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την πώληση, την δε εξόφληση της οφειλής αναλαµβάνει ο νέος αγοραστής, συναπτόµενης σχετικής συµφωνίας του αγοραστή µε αυτόν. 6. Ο κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου νέος κύριος του κτιρίου υποχρεούται να διατηρεί αυτό σε χρήση µε οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοκατοίκηση, [6]

7 µίσθωση), του ήµου δυναµένου σε διαφορετική περίπτωση, να ζητήσει την αναστροφή της πώλησης, εντός πέντε ετών από τη σύναψή της, µε αίτησή του προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. 7. Στην περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, και αφού τελεσιδικίσει η απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο ήµος δύναται να προχωρήσει στην κατεδάφιση του κτηρίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι το κτήριο έχει ανεγερθεί χωρίς οικοδοµική άδεια ή υπάρχουν µη θεραπεύσιµες παραβάσεις των ισχυόντων κτηριοδοµικών και πολεοδοµικών κανονισµών. Άρθρο 4 Κενά ή Αγνώστων Ιδιοκτητών Κτίρια 1. Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και διαδικασίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος δύναται να περιέρχονται στη διαχείριση και κυριότητα των ήµων κενά ή αγνώστων κυρίων κτίρια. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για κτίρια αγνώστων κυρίων, ως προς τις προβλεπόµενες στα προηγούµενα άρθρα δηµοσιεύσεις και τις σχετικές επιδόσεις, εφαρµόζεται το άρθρο 135 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Κατά τα λοιπά, ο οικείος ήµος προβαίνει και σε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο δηµοσιοποίησης της πρόθεσής του ανάληψης της διαχείρισης ή κυριότητας του κτιρίου (ενδεικτικά µε ανάρτηση σε δηµοτικό ιστότοπο ανακοίνωσης µε φωτογραφία του ακινήτου κ.α). Στις περιπτώσεις των κτιρίων της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρµόζεται η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, ενώ το ικαστήριο, κατά την εξέταση του αιτήµατος του ήµου, συνεδριάζει και εκδίδει απόφαση, ακόµη κι αν ο κύριος δεν είναι παρών. 3. Τυχόν εµφάνιση του κυρίου µετά την ανάληψη της διαχείρισης ή κυριότητας, κατά περίπτωση, του ακινήτου από το ήµο, έχει τις συνέπειες των παραγράφων 6 του άρθρου 2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος, αντίστοιχα. Άρθρο 5 Γενικές και Εξουσιοδοτικές ιατάξεις 1. Σε περίπτωση κατά την οποία εγκαταλειµµένο ή κενό ή αγνώστου κυρίου κτίριο, κατά το χρόνο ανάληψης της διαχείρισης ή κυριότητας αυτού από ήµο, έχει καταληφθεί από αυθαίρετους κατόχους, ο ήµος δικαιούται να αποβάλει αυτούς µε κάθε µέσο, η δε αστυνοµική αρχή υποχρεούται σε άµεση συνδροµή. Οι διατάξεις περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση αυτή. 2. Για τη διαχείριση ή αξιοποίηση εν γένει εγκαταλειµµένων ή κενών ή αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, οι ήµοι δύνανται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 28 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, να ιδρύουν εταιρείες ή να συµµετέχουν σε εταιρίες της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου ή σε αντίστοιχες της παραγράφου 2 του άρθρου 8, µε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% του µετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον η ανάληψη εκτέλεσης των έργων ανακαίνισης, επισκευής και εκσυγχρονισµού των κτιρίων του παρόντος νόµου εντάσσεται σε πρόγραµµα ή πρωτοβουλία που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους. [7]

8 3. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του Α.Ν 1539/1938 παραµένουν σε ισχύ µόνο για το ηµόσιο. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Ν 623/1948 και του άρθρου 2 του Ν 623/1948 εφαρµόζονται και για τους ήµους. 4. Οι ήµοι δύνανται να ιδρύουν, σε συνεργασία µε άλλους επαγγελµατικούς ή κοινωνικούς φορείς, ηµοτική Τράπεζα Γης, για την τήρηση µητρώου ακινήτων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 183 του Κώδικα ήµων, ιδίως κτιρίων εγκαταλειµµένων ή κενών ή αγνώστων ιδιοκτητών και για τη διαχείριση και αξιοποίηση αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας της Τράπεζας, οι τρόποι αξιοποίησης των ακινήτων και η διάθεση των εσόδων από αυτήν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των άρθρων 2 και 3 του παρόντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας σε επιλεγόµενες περιοχές, εργαλεία χωρικού σχεδιασµού ΑΡΘΡΟ 6 ιαδικασία παρέµβασης 1. Ειδικά, σε περιοχές για τις οποίες έχει εγκριθεί Σχέδιο Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ) του ν.2742/99, ή που προβλέπεται η υπαγωγή τους στο άρθρο 15 του ν.2508/97, ή στα άρθρα του ΚΕΦ Β, του ν.2508/97, ή έχουν περιγραφεί ως περιοχές που χρήζουν ανάπλασης από, ΓΠΣ, Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) ή Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ) του ν.4269/14, ή άλλο εργαλείο χωρικού σχεδιασµού, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής κτηρίων, µεµονωµένων ή κατά οµάδες, στις διατάξεις των άρθρων 1-5 και 9 του παρόντος µε σκοπό την αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και εν γένει την οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών αυτών, σύµφωνα µε τις παρακάτω παραγράφους. 2. Η υπαγωγή στο νόµο, τα κατά περίπτωση κίνητρα και οι όροι υπό τους οποίους σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µετά από πρόταση του οικείου δήµου. Η διαδικασία δύναται να κινείται και µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και υπαγωγής αιτήσεων στις διατάξεις του παρόντος διενεργείται µία φορά ετησίως, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής πρόσκλησης του οικείου ήµου ή του ΥΠΕΚΑ. Η πρόταση υπαγωγής περιλαµβάνει ειδική µελέτη τεκµηρίωσης όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 3. Με την Ειδική Μελέτη Τεκµηρίωσης, ειδικότερα: α) διαπιστώνεται η ύπαρξη των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού β) γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση του κτιριακού αποθέµατος σε επίπεδο τουλάχιστον οικοδοµικού τετραγώνου. γ) τεκµηριώνεται η ανάγκη υπαγωγής των συγκεκριµένων κτηρίων στις διατάξεις του παρόντος νόµου µε αναφορά στα υπάρχοντα προβλήµατα και στα οφέλη από [8]

9 την παρέµβαση στο αστικό περιβάλλον, την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της περιοχής. δ) προτείνονται τρόποι και µέτρα παρέµβασης στο κτιριακό απόθεµα συµπεριλαµβανοµένων επεµβάσεων µορφολογικού χαρακτήρα σε όµορα ακίνητα της περιοχής µε στόχο την συνολική αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος. ε) προτείνονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης, η ένταση και ο χρονισµός εφαρµογής αυτών, καθώς και πολεοδοµικά ή άλλης φύσεως κίνητρα και διευκολύνσεις. Η εν λόγω µελέτη περιλαµβάνει προσεγγιστική εκτίµηση του κόστους παρέµβασης, τις πηγές των οικονοµικών πόρων που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν, ανάλυση των επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων σε αυτές και την ευρύτερη περιοχή τους, σε συσχετισµό µε το ύψος και είδος των κατά περίπτωση προτεινόµενων ενισχύσεων και κινήτρων. 4. Όταν η διαδικασία κινείται µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, η µελέτη, αποστέλλεται στον οικείο ήµο, για διατύπωση γνώµης. Όταν η µελέτη εκπονείται µε πρωτοβουλία ιδιωτικού φορέα, αποστέλλεται στον οικείο ήµο, ο οποίος, αφού διατυπώσει τις απόψεις του, προωθεί το σχετικό φάκελο στο ΥΠΕΚΑ. Επί της Μελέτης γνωµοδοτεί το οικείο ΣΥΠΟΘΑ. Οι γνώµες των παραπάνω φορέων πρέπει να περιέλθουν στο ΥΠΕΚΑ εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά την πάροδο των οποίων η µελέτη δύναται να εγκριθεί και χωρίς τις γνώµες αυτές. Εντός της ίδιας προθεσµίας, ο Υπουργός ΠΕΚΑ οφείλει να εγκρίνει ή απορρίψει τη Μελέτη, καθώς επίσης να προβεί αιτιολογηµένα σε τροποποίηση αυτής. Η Μελέτη τίθεται σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ ή τον οικείο ήµο, κατά περίπτωση, επί 15ήµερο, ενώ καταχώρηση σχετικής ανακοίνωσης µε τις βασικές προτάσεις της αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου ήµου, δηµοσιεύεται σε τουλάχιστον µία εφηµερίδα τοπικής και µία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. 5. Τα κτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µπορούν να εντάσσονται σε ειδικά Προγράµµατα, µε χρηµατοδότηση εθνικών ή και ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία προβλέπουν τη θεσµοθέτηση ειδικών µέτρων και τη χορήγηση ειδικών οικονοµικών ενισχύσεων και κινήτρων πολεοδοµικού, περιβαλλοντικού ή κοινωνικού χαρακτήρα. Για την ένταξή τους ισχύουν κατά περίπτωση οι διατάξεις του οικείου θεσµικού πλαισίου. 6. Για την υλοποίηση και παρακολούθηση των προβλεπόµενων στην ανωτέρω µελέτη προτάσεων, όπως εγκρίνονται µε την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µπορεί να συνιστώνται Φορείς ιαχείρισης, στους οποίους συµµετέχει απαραίτητα ο οικείος ήµος ή Εταιρίες του ηµοσίου ή των ήµων, και κατά περίπτωση, ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω φορείς: α) Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, β) Εµπορικοί επενδυτικοί οργανισµοί (commercial investment funds) ή διαχειριστές κεφαλαίων. γ) Εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών ορίζονται οι λεπτοµέρειες σε σχέση µε τη διαδικασία υπαγωγής στο νόµο, την υλοποίηση και παρακολούθηση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα σχετικά έντυπα. [9]

10 Άρθρο 7 Ζώνες Ειδικών Κτιριακών Παρεµβάσεων 1. Για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης, εκσυγχρονισµού και επανάχρησης εγκαταλειµµένων, κενών και αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, δύνανται να καθορίζονται Ζώνες Ειδικών Κτιριακών Παρεµβάσεων (ΖΕΠΚΑ), εντός Οικιστικών Περιοχών, µε σκοπό την αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και εν γένει την οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση των ζωνών αυτών. Ο καθορισµός ΖΕΚΠΑ εγκρίνεται µε Προεδρικό ιάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών. Οι ΖΕΚΠΑ εγκρίνονται ταυτόχρονα µε τη σχετική ΣΜΠΕ, η οποία εκπονείται σύµφωνα µε τη µε αριθµ /2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1225/Β/2006). ΖΕΚΠΑ µπορούν να ορίζονται και µε το Προεδρικό ιάταγµα έγκρισης των ΤΧΣ και ΕΧΣ, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί η Μελέτη και οι κατωτέρω προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο διαδικασίες. Η διαδικασία δύναται να κινηθεί και µε πρωτοβουλία ήµου ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, µε την υποβολή σχετικής πρότασης στον Υπουργό ΠΕΚΑ ή το ήµο, αντίστοιχα. 2. Ως ΖΕΚΠΑ ορίζονται περιοχές µε προβλήµατα σοβαρής υποβάθµισης του κτιριακού αποθέµατος, αυξανόµενη τάση αποµάκρυνσης κατοίκων ή σοβαρή µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας, παραβατικότητας και υποβάθµισης του ανθρωπογενούς, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίες συγκεντρώνουν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) υπάρχουν εγκαταλελειµµένα ή κενά κτίρια, σε ποσοστό άνω του 20% του συνολικού αριθµού των κτιρίων στην περιοχή, β) ποσοστό άνω του 50% των εγκαταλελειµµένων και κενών κτηρίων, χρήζουν ανακαίνισης και εκτεταµένων επισκευών και παρεµβάσεων, προκειµένου να εκσυγχρονισθούν και να προσαρµοσθούν στους ισχύοντες κανονισµούς και στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, γ) υπάρχουν µη αποκατεστηµένα διατηρητέα κτίρια, σε ποσοστό άνω του 30% του συνόλου των διατηρητέων κτιρίων στην περιοχή. δ) καταγράφεται σε βάθος 20ετίας, συρρίκνωση του πληθυσµού σε ποσοστό τουλάχιστον 10% ή των οικονοµικών δραστηριοτήτων και µεταβολή της κοινωνικο-οικονοµικής διαστρωµάτωσης, συνοδευόµενη από φαινόµενα παραβατικότητας, παράνοµης µετανάστευσης και υψηλά ποσοστά ανεργίας. 3. Για το χαρακτηρισµό και την οριοθέτηση των ΖΕΚΠΑ και του ειδικού Προγράµµατός της, εκπονείται ειδική Μελέτη της παρ. 2 του νέου άρθρου.. του παρόντος, µε την οποία: α) διαπιστώνεται η ύπαρξη των χαρακτηριστικών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και τεκµηριώνεται η ανάγκη χαρακτηρισµού και οριοθέτησης ΖΕΚΠΑ στη συγκεκριµένη περιοχή, β) προτείνονται τρόποι και µέτρα παρέµβασης, προτείνονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης, η ένταση και ο χρονισµός εφαρµογής αυτών, καθώς και πολεοδοµικά ή άλλης φύσεως κίνητρα και διευκολύνσεις. [10]

11 Η εν λόγω Μελέτη περιλαµβάνει προσεγγιστική εκτίµηση του κόστους παρέµβασης στις ΖΕΚΠΑ, τις πηγές των οικονοµικών πόρων που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν, ανάλυση των επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων σε αυτές και την ευρύτερη περιοχή τους, σε συσχετισµό µε το ύψος και είδος των κατά περίπτωση προτεινόµενων ενισχύσεων και κινήτρων. 4. Όταν η διαδικασία κινείται µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, η µελέτη, αποστέλλεται στον οικείο ήµο, για διατύπωση γνώµης. Όταν η µελέτη εκπονείται µε πρωτοβουλία ιδιωτικού φορέα, αποστέλλεται στον οικείο ήµο, ο οποίος, αφού διατυπώσει τις απόψεις του, προωθεί το σχετικό φάκελο στο ΥΠΕΚΑ. Επί της Μελέτης γνωµοδοτεί το οικείο ΣΥΠΟΘΑ. Οι γνώµες των παραπάνω φορέων πρέπει να περιέλθουν στο ΥΠΕΚΑ εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά την πάροδο των οποίων η µελέτη δύναται να εγκριθεί και χωρίς τις γνώµες αυτές. Εντός της ίδιας προθεσµίας, ο Υπουργός ΠΕΚΑ οφείλει να εγκρίνει ή απορρίψει τη Μελέτη, καθώς επίσης να προβεί αιτιολογηµένα σε τροποποίηση αυτής. Η Μελέτη θεσµοθέτησης ΖΕΚΠΑ, το ειδικό Πρόγραµµα αυτής και η σχετική ΣΜΠΕ τίθενται ταυτόχρονα σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ ή τον οικείο ήµο, κατά περίπτωση, επί 15ήµερο, ενώ καταχώρηση σχετικής ανακοίνωσης µε τις βασικές προτάσεις της αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου ήµου, δηµοσιεύεται σε τουλάχιστον µία εφηµερίδα τοπικής και µία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. 5. Εντός των ΖΕΚΠΑ υλοποιούνται ειδικά Προγράµµατα, µε τα οποία και συναρτώνται αναγκαία οι εν λόγω ζώνες, µε χρηµατοδότηση εθνικών ή και ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία προβλέπουν τη θεσµοθέτηση ειδικών µέτρων και τη χορήγηση ειδικών οικονοµικών ενισχύσεων και κινήτρων πολεοδοµικού, περιβαλλοντικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 11 του ν. 1337/1983, 6 του ν. 1512/1985 και 11 του Ν. 2742/1999. Οι οικονοµικές ενισχύσεις µπορεί να χορηγούνται σε κυρίους ή µισθωτές κτιρίων υπό ανέγερση ή αποπεράτωση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αποκατάσταση ή εκσυγχρονισµό ή σε φορείς επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, προκειµένου να εγκατασταθούν σε αυτά. Η εξειδίκευση του είδους των µέτρων, κινήτρων και ενισχύσεων, ο χρονισµός αυτών, η ελάχιστη έντασή τους και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους γίνεται µε το ιάταγµα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 5. Για την υλοποίηση και παρακολούθηση των ανωτέρω Προγραµµάτων µπορεί να συνιστώνται Φορείς ιαχείρισης, στους οποίους συµµετέχουν, κατά περίπτωση, ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω φορείς: α) Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, β) Εταιρίες του ηµοσίου ή των ήµων, γ) Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δ) Εµπορικοί επενδυτικοί οργανισµοί (commercial investment funds) ή διαχειριστές κεφαλαίων. ε) Εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. 6. Οι Φορείς ιαχείρισης εποπτεύονται από Συµβούλιο, στο οποίο συµµετέχουν οπωσδήποτε εκπρόσωποι του οικείου ήµου, της Περιφέρειας και των [11]

12 συναρµόδιων Υπουργείων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, και ένας εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 7. Τα Προγράµµατα της παρούσας παραγράφου αναπτύσσονται σε Φάσεις, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο Προεδρικό ιάταγµα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και έχουν µέγιστη διάρκεια δεκαπέντε (15) έτη. Η µέγιστη διάρκεια κάθε Φάσης είναι πέντε (5) έτη. Εφόσον για την υλοποίηση του Προγράµµατος χρησιµοποιούνται πόροι προερχόµενοι από ευρωπαϊκά Ταµεία, ο χρονισµός των Φάσεων του Προγράµµατος εναρµονίζεται υποχρεωτικά µε τους Κανονισµούς των Ταµείων για τη συγκεκριµένη Προγραµµατική Περίοδο. Κατά τη διάρκεια κάθε Φάσης και µετά το πέρας του Προγράµµατος, συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης, στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του, πιθανά προβλήµατα που παρατηρήθηκαν και προτάσεις επίλυσής τους. Με βάση την έκθεση αξιολόγησης, το Συµβούλιο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, λαµβάνοντας υπόψη και σχετική έκθεση του Φορέα ιαχείρισης, µπορεί να εισηγηθεί στους Υπουργούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τη συνέχιση ή όχι της εφαρµογής των µέτρων και ενισχύσεων, ως έχουν ή τροποποιηµένων, και την έκδοση σχετικής ΚΥΑ από τους κατά περίπτωση συναρµόδιους Υπουργούς. Στην περίπτωση εµφάνισης ανάγκης υλοποίησης επενδύσεων στρατηγικής σηµασίας, στα πλαίσια του ειδικού Προγράµµατος της ΖΕΚΠΑ, είναι δυνατή η κατ εξαίρεση τροποποίησή της πριν την ολοκλήρωση της κάθε προβλεπόµενης Φάσης. 8. Οι διαδικασίες δηµοσιοποίησης των ανωτέρω ειδικών Προγραµµάτων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι συµµετοχής, οι αρµοδιότητες και χρηµατοδότηση των ήµων ή των Φορέων ιαχείρισης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες υλοποίησης των Προγραµµάτων, καθορίζονται από τις προβλέψεις της Μελέτης της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, καθορίζονται οι προδιαγραφές της Μελέτης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο τρόπος επιλογής του Φορέα ιαχείρισης, η σύσταση, η ακριβής σύνθεση, οι αρµοδιότητες και ο Κανονισµός Λειτουργίας του Συµβουλίου, και η διαδικασία αξιολόγησης του ειδικού Προγράµµατος των ΖΕΚΠΑ. Άρθρο 8 Φορείς Υλοποίησης Έργων εντός ΖΕΚΠΑ 1. Η ανακατασκευή, ανακαίνιση, επισκευή και εκσυγχρονισµός εγκαταλειµµένων ή κενών ή αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του νόµου αυτού, εντός των ζωνών της παραγράφου 1 του άρθρου 7, αποτελεί λόγο δηµόσιας ωφέλειας για την αναγκαστική εξαγορά αυτών υπέρ του οικείου φορέα. Το άρθρο 34 του Α.Ν 1539/1938 δεν εφαρµόζεται εντός των ΖΕΚΠΑ. 2. «Φορείς Υλοποίησης» των Έργων που είναι επιλέξιµα, σύµφωνα µε τα Προγράµµατα της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος, εντός των ΖΕΚΠΑ, µπορούν να είναι εταιρείες του ηµοσίου, εταιρείες δραστηριοποιούµενες στον τοµέα των κατασκευών, της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει. [12]

13 Εντός των ΖΕΚΠΑ, οι παραπάνω φορείς έχουν δικαίωµα προτίµησης έναντι του ηµοσίου και των ήµων στην κίνηση της διαδικασίας περιέλευσης της διαχείρισης ή µετάθεσης της κυριότητας σε αυτούς των εγκαταλειµµένων ή αγνώστων ιδιοκτητών και κενών κτιρίων. Για την εφαρµογή της παρούσας, ως «Έργο» νοείται η αποπεράτωση, αποκατάσταση, ανακαίνιση, επισκευή και εκσυγχρονισµός ενός ή περισσοτέρων εγκαταλειµµένων ή κενών ή αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, προς διαχείριση και εκµετάλλευση. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραµµάτων, οι ανωτέρω φορείς συνιστούν Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ). 3. Η διαχείριση και εκµετάλλευση ή η κυριότητα, κατά περίπτωση, των παραπάνω κτιρίων µπορεί να περιέρχεται στους φορείς της προηγουµένης παραγράφου 2, α) µε σύµβαση µακροχρόνιας, άνω των 30 ετών, εκµίσθωσης, για τους όρους σύναψης της οποίας λαµβάνονται υπόψη οι προβλέψεις δεσµευτικού Επενδυτικού Προγράµµατος, το οποίο ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει στον κύριο, β) µε σύµβαση µεταβίβασης της κυριότητας, γ) µε αναγκαστική εξαγορά, εφόσον ο κύριος ή ο συγκύριος, κατά περίπτωση, δεν επιθυµούν ή αδυνατούν να συµµετάσχουν στη χρηµατοδότηση του έργου. 4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η σχετική απόφαση µε την οποία εκµισθώνεται ή µεταβιβάζεται, κατά περίπτωση, το ακίνητο, λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία των συγκυρίων, το ποσοστό συγκυριότητας των οποίων πρέπει να αντιστοιχεί στο 60% τουλάχιστον της επιφανείας του κτιρίου. Οι δαπάνες ανακατασκευής, ανακαίνισης, επισκευής και εκσυγχρονισµού εγκαταλειµµένων ή κενών κτιρίων θεωρούνται αναγκαίες και επωφελείς για τους συγκύριους και βαρύνουν αυτούς κατά το ποσοστό συγκυριότητάς τους. 5. Σε περίπτωση συµφωνίας µε τον κύριο για την εκµίσθωση και ανάθεση της διαχείρισης και εκµετάλλευσης του κτιρίου στις άνω εταιρείες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή για την κατά κυριότητα µεταβίβαση σε αυτές, το αντάλλαγµα µπορεί να συµφωνείται σε χρήµα (πάγιο µίσθωµα, ποσοστό επί των εσόδων από την εκµετάλλευση του ακινήτου) ή σε είδος (ανάληψη µετοχών της εταιρίας που αναλαµβάνει την κατασκευή και εκµετάλλευση του έργου, τίτλο µεταφοράς συντελεστή δόµησης) ή σε παροχή δικαιώµατος. Η συµµετοχή των ιδιοκτητών στη δαπάνη εκτέλεσης του έργου είναι προαιρετική. 6. Η κατά τα ανωτέρω αναγκαστική εξαγορά των ακινήτων τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο φορέας απευθύνει γραπτή δήλωση στον φερόµενο στα βιβλία του Κτηµατολογίου ή Υποθηκοφυλακείου ως κύριος του κτιρίου, επιδιδόµενη σε αυτόν µε ικαστικό Επιµελητή, µε την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την ανάληψη ανακαίνισης, ανακατασκευής, επισκευής και εκσυγχρονισµού, µε δικαίωµα διαχείρισης και εκµετάλλευσης του κτιρίου, καλώντας τον ταυτόχρονα σε διαπραγµατεύσεις, εντός τριάντα ηµερών, για το περιεχόµενο, τους όρους και τη µορφή συνεργασίας τους, καθώς και το προτεινόµενο έργο και τρόπο εκµετάλλευσης του κτιρίου, µε βάση το Επενδυτικό Πρόγραµµα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στη δήλωση του φορέα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά, ότι η συµµετοχή στη δαπάνη των εργασιών δεν είναι υποχρεωτική για τον κύριο. [13]

14 Αντίγραφο της ήλωσης µετά της σχετικής έκθεσης επίδοσης, κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του ακινήτου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κύριος δεν ανταποκριθεί θετικά ή αρνητικά εντός του ανωτέρω διαστήµατος, ο Φορέας απευθύνει σε αυτόν νέα πρόσκληση µε τον ίδιο ως άνω τρόπο και προθεσµία ανταπόκρισης άλλων τριάντα ηµερών. Εάν και τότε δεν ανταποκριθεί ο κύριος, ο ενδιαφερόµενος Φορέας δηµοσιοποιεί την πρόθεσή του κατάληψης του κτιρίου για τους σκοπούς του παρόντος, επί δύο µήνες, σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας, µία οικονοµική και µία πολιτική, καθώς και σε µια τοπική, της καταχώρησης συµπεριλαµβάνουσας και φωτογραφία του ακινήτου. Μετά πάροδο µηνός από την τελευταία δηµοσίευση, και εφόσον και πάλι δεν ανταποκριθεί ο κύριος, ο Φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος, µε το οποίο ζητά την αναγκαστική εξαγορά του ακινήτου. 7. Το τίµηµα της εξαγοράς του ακινήτου γίνεται στη µέση αγοραία αξία του που προσδιορίζεται από δύο ανεξάρτητους πιστοποιηµένους εκτιµητές και σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στους Κανονισµούς των σχετικών Ευρωπαϊκών Ταµείων ή άλλους Κανονισµούς και Οδηγίες της Ε.Ε., εφόσον οι πόροι που χρησιµοποιούνται για στο Πρόγραµµα που χρηµατοδοτεί τις ανωτέρω επεµβάσεις στα κτίρια, προέρχονται από τα Ταµεία αυτά. Στον προσδιορισµό του τιµήµατος εξαγοράς δεν λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές ενισχύσεις, µέτρα και κίνητρα που προβλέπονται από το ειδικό Πρόγραµµα των ΖΕΚΠΑ. 8. Η κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου αίτηση του Φορέα Υλοποίησης για την αναγκαστική εξαγορά του κτιρίου από αυτόν συνοδεύεται, µε ποινή απαραδέκτου, από τα αποδεικτικά δηµοσιεύσεων και επιδόσεων, καθώς και τις εκθέσεις αποτίµησης της αξίας του ακινήτου της προηγουµένης παραγράφου 7 και από Επενδυτικό Σχέδιο, µε το χρονοδιάγραµµα, τον κατά προσέγγιση προϋπολογισµό του έργου και τον τρόπο χρηµατοδότησης αυτού. Το δικαστήριο δύναται να δεχθεί ή απορρίψει την αίτηση ή να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία, τάσσοντας και χρόνο προσκόµισης αυτών. Ο κύριος έχει δικαίωµα παρέµβασης στη σχετική δίκη. 9. Η απόφαση του ικαστηρίου που δέχεται το αίτηµα αναγκαστικής εξαγοράς κοινοποιείται στον κύριο εφόσον αυτός δεν µετείχε στη δίκη. Και αφού καταστεί τελεσίδικη, αποτελεί µεταγραπτέο τίτλο για τη µετάθεση της κυριότητας ή της διαχείρισης και εκµετάλλευσης του ακινήτου στο Φορέα Υλοποίησης. Προϋπόθεση για την κατά τα άνω µεταγραφή, αποτελεί η προσκόµιση στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο αντιγράφου του καταθετηρίου εγγράφου του τιµήµατος εξαγοράς σε ειδικό δεσµευµένο λογαριασµό στο όνοµα του κυρίου ή παρακατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων του τιµήµατος εξαγοράς, µαζί µε τις κατά τα άνω εκθέσεις αποτίµησης. Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στον κύριο το λογαριασµό στον οποίο έχει καταθέσει το τίµηµα της εξαγοράς. 10. Οι διατάξεις περί αµέσου αποβολής τυχόν καταπατητών και συνδροµής της αστυνοµικής αρχής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση του παρόντος άρθρου. [14]

15 11. Στην περίπτωση αναγκαστικής εξαγοράς, εφόσον για την υλοποίηση των εργασιών επιβάλλεται η εκκένωση του κτιρίου, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες µετεγκατάστασης των χρηστών σε άλλο κτίριο για ισόχρονο διάστηµα, ενώ τυχόν υφιστάµενες µισθώσεις δύναται να καταγγελθούν, µετά από προηγούµενη ειδοποίηση τριών µηνών και καταβολή εννέα µισθωµάτων. 12. Οι Φορείς Υλοποίησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου οφείλουν να προβούν σε υποβολή φακέλου οικοδοµικής αδείας εντός δεκατεσσάρων µηνών από την υπογραφή της σύµβασης εκµίσθωσης ή την κατάθεση του τιµήµατος αναγκαστικής εξαγοράς, κατά περίπτωση, καθώς και να αποπερατώσουν το έργο, εντός προθεσµίας τεσσάρων ετών από την έκδοση της οικοδοµικής αδείας, ή, σε περίπτωση διατηρητέου κτιρίου ή µνηµείου, εντός έξι ετών από την έκδοση οικοδοµικής αδείας. Με την επιφύλαξη τυχόν προσβολής της οικοδοµικής αδείας, σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των εργασιών εντός του διαστήµατος που ανωτέρω ορίζεται, η απόφαση εξαγοράς δύναται να ανακληθεί, µετά από αίτηση του προηγούµενου κυρίου ή οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, η οποία υποβάλλεται στο εκδόν την απόφαση αναγκαστικής εξαγοράς ικαστήριο, εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση στον αιτούντα σχετικής περί των ανωτέρω γεγονότων έγγραφης απάντησης του αρµόδιου πολεοδοµικού γραφείου, που εκδίδεται µετά από αίτησή του. 13. Για την έκδοση των αδειών της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 2α και 21 του ν. 4030/2011, όπως ισχύει. 14. Επιτρέπεται η ανακατανοµή των οριζοντίων ιδιοκτησιών µε τη διαίρεση, ενοποίηση ή εν γένει µετασχηµατισµό αυτών. Στην περίπτωση αυτή, απονέµονται στους συνιδιοκτήτες νέες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Σε περίπτωση κατάργησης οριζοντίων ιδιοκτησιών, αποδίδεται στο συνιδιοκτήτη είτε άλλη οριζόντια ιδιοκτησία ίσης αξίας µε την καταργηθείσα είτε το ισόποσο, σε µετρητά ή σε είδος, υπολογιζόµενο µε βάση την αγοραία αξία της πριν από την ένταξη του ακινήτου στα ειδικά Προγράµµατα εντός ΖΕΚΠΑ. Η αξία της οριζόντιας ιδιοκτησίας αποµειώνεται κατά το ποσό των δαπανών ανακατασκευής ή µετασχηµατισµού που θα αντιστοιχούσε σε αυτήν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σχέσεων Συνιδιοκτητών και τον Πίνακα Κατανοµής απανών. Στην περίπτωση αυτή επίσης, τροποποιείται υποχρεωτικά η σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, µε πρωτοβουλία του φορέα ή οποιουδήποτε των συνιδιοκτητών, µετά από τήρηση της διαδικασίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό των Σχέσεων των Συνιδιοκτητών. Σε περίπτωση διαφωνίας συνιδιοκτήτη σχετικά µε το ισάξιο της αποδιδόµενης σε αυτόν ιδιοκτησίας ή του καταβαλλόµενου ποσού, η διαφορά επιλύεται τελεσιδίκως από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. Η κατά τα ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών ή η απόφαση του ικαστηρίου αποτελεί µεταγραπτέο τίτλο στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογικού Γραφείου. 15. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ανάπτυξης και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των παραγράφων 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου. [15]

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ιαδικασίες Επίλυσης ιαφορών, Τροποποιούµενες ιατάξεις Άρθρο 9 Ειδική ιαδικασία Εκδίκασης Αιτήσεων και ιαφορών Οι αιτήσεις, τα ένδικα µέσα και η επίλυση εν γένει διαφορών που προκύπτουν από τον παρόντα νόµο, µε την επιφύλαξη των εποµένων παραγράφων, εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 εποµ. του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Οι παραπάνω υποθέσεις εγγράφονται σε ειδικό πινάκιο. Η Γραµµατεία του ικαστηρίου τηρεί ειδικό βιβλίο, στο οποίο σηµειώνονται οι αιτήσεις και τα ένδικα µέσα που υποβάλλονται, καθώς και οι αποφάσεις επ αυτών. Οι αιτήσεις µετά των σχετικών φακέλων παραδίδονται αυθηµερόν από τη γραµµατεία του ικαστηρίου στο ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ή, σε περίπτωση έφεσης, στον Πρόεδρο του ικαστηρίου, για να ορίσει δικάσιµο, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά εντός µηνός. Η κλήτευση των διαδίκων γίνεται προ δέκα ηµερών. Οι κοινοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες γίνονται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτών, σε περίπτωση δε άγνωστης διαµονής εφαρµόζεται το άρθρο 135 του Κωδ.Πολ. ικ. Η πληρεξουσιότητα δίδεται και µε ιδιωτικό έγγραφο. Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου. Για την απόδειξη αρκεί πιθανολόγηση. Το άρθρο 754 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας έχει εφαρµογή και στη διαδικασία του παρόντος νόµου. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου εκδίδονται υποχρεωτικά εντός µηνός. Η προθεσµία άσκησης έφεσης είναι δέκα πέντε ηµέρες και δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης. Το δικαστήριο µπορεί αυτεπαγγέλτως να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, ώσπου να αυτή να γίνει απρόσβλητη µε έφεση. Τα έξοδα της δίκης επιβάλλονται σε βάρος του αιτούντος Με Προεδρικό ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού ικαιοσύνης καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 10 Τροποποιούµενες διατάξεις Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του ν.4269/14, προστίθεται η φράση «και οι Ζώνες Ειδικών Κτιριακών Παρεµβάσεων (ΖΕΚΠΑ) του αρ.7 του ν....»... [16]

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ Ταχ.Δ/νση : Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX. : ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)»

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελιγαλά 13-03-2015 ΝΟΜΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 2460 ΔΗΜΟΣ: ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Ιωάννου 24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Τηλέφωνο:2724360300/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθµ. 2/2015 συνεδρίασης της ορισθείσης µε την αριθµ. 236/2014 Α..Σ «Επιτροπής Αξιολόγησης για χορήγηση υποτροφιών κληροδοτηµάτων Ν.Πίσσα και Φ.Πολυζόπουλου» Αριθµός Απόφασης 5/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03112014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική δημοπρασία προϊόντων παράνομης εξόρυξης μαρμάρου (όγκων μαρμάρου ξοφάρια), τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.epublicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999)

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 94/47/ΕΚ της 26 ης Οκτωβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ» 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα