ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ, ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ, ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»."

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ, ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισµοί, όροι και διαδικασίες περιέλευσης στους ήµους, διαχείρισης, κυριότητας εγκαταλειµµένων ή κενών κτιρίων γνωστών ή αγνώστων ιδιοκτητών Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, Άρθρο 1 Ορισµοί 1. Ως κτίριο νοείται µονώροφο ή πολυώροφο κτίσµα ή τµήµα κτίσµατος (όροφος ή τµήµα ορόφου, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία). Ως ακίνητο νοείται το οικόπεδο µετά του κτιρίου ή το επ αυτού ποσοστό. 2. Για την εφαρµογή του παρόντος, κτίριο λογίζεται ως εγκαταλειµµένο όταν είναι ηµιτελές έως και του σταδίου των επιχρισµάτων, στο οποίο δεν έχουν γίνει εργασίες για την αποπεράτωσή του κατά τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη ή συντρέχουν αθροιστικά τρείς τουλάχιστον από τις κατωτέρω περιπτώσεις, οπωσδήποτε δε οι υπό στοιχείο α και β: α) δεν έχει υποστεί καµιά συντήρηση τα τελευταία οκτώ τουλάχιστον έτη και χρήζει εκτεταµένης επισκευής, β) η εξωτερική του εµφάνιση, καθώς και του τυχόν περιβάλλοντος χώρου του, παρουσιάζουν εικόνα ερείπωσης ή έχει εκδοθεί πρωτόκολλο επικινδύνου ή επικινδύνως ετοιµόρροπου, γ) αποτελεί απειλή για τη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια και εστία παραβατικότητας, δ) δεν διαθέτει ενεργή σύνδεση µε δίκτυα παροχών κοινής ωφέλειας κατά τα τελευταία τρία τουλάχιστον έτη, ε) δεν κατοικείται ή δεν χρησιµοποιείται για την άσκηση νόµιµης δραστηριότητας, ούτε κατέχεται νόµιµα, και δεν έχει εκµισθωθεί για διάστηµα µέχρι ένα έτος τουλάχιστον, ή δεν έχει προωθηθεί στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση, τα τελευταία τρία (3) έτη Οι οριζόµενες στα προηγούµενα εδάφια χρονικές περίοδοι µετρώνται πριν την υποβολή του αιτήµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος. 3. Ως κενό ορίζεται το κτίριο, όταν συντρέχουν τουλάχιστον οι τρεις από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α)δεν κατοικείται ή δεν χρησιµοποιείται για την άσκηση νόµιµης δραστηριότητας ούτε κατέχεται νόµιµα, για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα πέντε ετών τουλάχιστον, β) αποτελεί εστία µόλυνσης και παραβατικότητας και απειλεί τη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια, γ) χρήζει επισκευής µικρής κλίµακας ή βελτίωσης και δ) δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, ότι πρόκειται σύντοµα να χρησιµοποιηθεί. [1]

2 Ως επισκευή µικρής κλίµακας ή βελτίωση νοείται εκείνη η οποία δεν υπερβαίνει το 15 % της αντικειµενικής αξίας του κτιρίου µετά την επισκευή ή βελτίωσή του ή, άλλως, η βελτίωση της εξωτερικής εµφάνισης του κτιρίου, η επισκευή υδραυλικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θυρών, κουφωµάτων ή δαπέδων αυτού και εν γένει η ελάχιστη συντήρηση ή επισκευή, έτσι ώστε το κτίριο να δύναται να χρησιµοποιηθεί, παρέχοντας τις ελάχιστες αποδεκτές εξυπηρετήσεις χρήσης, άµεσα. Ως ένδειξη περί του ότι το κτίριο δεν πρόκειται σύντοµα να χρησιµοποιηθεί, λαµβάνεται η µη προώθηση στην αγορά του κτιρίου για εκµίσθωση ή πώληση τα τελευταία τρία (3) έτη πριν από την υποβολή του αιτήµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, σε συνδυασµό µε την ανυπαρξία οποιασδήποτε ενέργειας προετοιµασίας του ακινήτου προς χρήση, κατά τις επικρατούσες στην αγορά αντιλήψεις. 4. Ως νόµιµη κατοχή για τις περιπτώσεις των προηγουµένων παραγράφων, νοείται αυτή που γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις από τον κύριο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, τον δικαιούχο εµπράγµατης δουλείας οίκησης, τον εκµισθωτή ή τον ενυπόθηκο δανειστή. 5. Ως κτίριο αγνώστου ιδιοκτήτη, ορίζεται εκείνο για το οποίο υπάρχει η σχετική ένδειξη στα βιβλία του Κτηµατολογίου ή Υποθηκοφυλακείου, και το οποίο δεν έχει καταγραφεί στα οικεία βιβλία ως δηµόσιο κτήµα. Επιπρόσθετα ενδεικτικά στοιχεία αποτελούν, η µη υποβολή δήλωσης στο έντυπο Ε9 κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και η διακοπή παροχών ΟΚΩ κατά το ίδιο διάστηµα. Άρθρο 2 Όροι και διαδικασίες περιέλευσης της διαχείρισης εγκαταλειµµένων κτιρίων στο ήµο 1. Τα εγκαταλειµµένα κτίρια δύναται να περιέρχονται στη διαχείριση του οικείου ήµου, για χρονικό διάστηµα µέχρι πενήντα (50) έτη, µετά από αίτηση του ήµου στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου και εφόσον έχουν τηρηθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Έχει ληφθεί απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την περιέλευση της διαχείρισης του κτιρίου στο ήµο, στην οποία προσαρτάται βεβαίωση της κατά περίπτωση αρµόδιας Υπηρεσίας, περί της διαπίστωσης συνδροµής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Για τη διαπίστωση της συνδροµής των παραπάνω προϋποθέσεων, οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ήµου προβαίνουν σε κάθε πρόσφορη ενέργεια (αυτοψία, σύνταξη τεχνικής έκθεσης, φωτογραφική τεκµηρίωση, σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος) και συλλέγουν κάθε πρόσφορο στοιχείο (βεβαίωση ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, ΟΤΕ περί διακοπής παροχών, συγκέντρωση τυχόν έγγραφων αναφορών ή πληροφοριών περιοίκων, οικοδοµική άδεια ή άδεια εργασιών µικρής κλίµακας, αγγελίες ενοικίασης ή πώλησης κλπ.). β) Ο ήµος έχει γνωστοποιήσει µε κάθε πρόσφορο µέσο την πρόθεσή του ανάληψης της διαχείρισης του κτιρίου, οπωσδήποτε δε, i) έχει κοινοποιήσει τη σχετική απόφαση στο φερόµενο κύριο στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογικού Γραφείου, καθώς και στο ηµόσιο και ii) έχει εκδώσει σχετική [2]

3 ανακοίνωση- πρόσκληση, µε την οποία καλείται ο κύριος να παρουσιασθεί στο ήµο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, προκειµένου να δηλώσει εγγράφως, εάν προτίθεται να προβεί σε χρήση του κτιρίου, και η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη. γ) Η κατά τα προηγούµενα ανακοίνωση-πρόσκληση τοιχοκολλάται στο δηµοτικό κατάστηµα, σε εµφανές σηµείο επί του ιδίου του ακινήτου, αναρτάται σε δηµοτικό ιστότοπο, ενώ δηµοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές, µε απόσταση µεταξύ των δηµοσιεύσεων ενός µηνός, σε εµφανές σηµείο δύο τουλάχιστον εφηµερίδων, πανελλήνιας κυκλοφορίας, µιάς οικονοµικής και µιάς πολιτικής, καθώς και µιάς τοπικής. δ) Εφόσον στο ακίνητο έχει εγγραφεί εµπράγµατο βάρος, οι κοινοποιήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνονται και προς τον εµπράγµατο δανειστή, ο οποίος δεν δύναται να εναντιωθεί στο αίτηµα του ήµου, εκτός εάν έχει ήδη κινηθεί διαδικασία αναγκαστικής κατάσχεσης και επίκειται πλειστηριασµός. Σε περίπτωση εναντίωσης του δανειστή στην απόφαση του ήµου, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στο ήµο πριν από την υποβολή της αίτησης του τελευταίου προς το δικαστήριο, ο ήµος υποχρεούται να ανακαλέσει την απόφασή του και να απόσχει περαιτέρω της διαδικασίας. Σε περίπτωση συναίνεσης του δανειστή, στην αίτηση του ήµου προς το ικαστήριο, εκτός από τα έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται και η σχετική έγγραφη συναίνεση ή συµφωνία του ήµου µε το δανειστή. Στην περίπτωση αυτή επίσης, ο εµπράγµατος δανειστής, δεν µπορεί να εκπλειστηριάσει το ακίνητο, πριν από την παρέλευση των προθεσµιών της παραγράφου 5, ενώ, από το προϊόν του πλειστηριάσµατος υποχρεούται να αποδώσει στο ήµο τις γενόµενες από αυτόν αποδεδειγµένες δαπάνες εργασιών ή ασφάλισης του κτιρίου, εφόσον ο ήµος δεν έχει εισπράξει αυτές από µισθωτή του. Ο εκ του πλειστηριασµού νέος κύριος δεσµεύεται από τυχόν γενόµενη εκµίσθωση από το ήµο µέχρι τη λήξη της. 2. Η αίτηση του ήµου προς το δικαστήριο, συνοδεύεται από φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και πρόταση επανάχρησης του κτιρίου, στην οποία περιλαµβάνονται, κατ ελάχιστον, η σκοπούµενη χρήση, το χρονοδιάγραµµα ενεργειών, οι πόροι για την υλοποίησή του σχεδίου επανάχρησης (ίδιοι πόροι, κοινοτική χρηµατοδότηση, ιδιωτική επένδυση), καθώς και το είδος ή έκταση της επέµβασης. Σε περίπτωση µη υποβολής των εγγράφων αυτών, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Ο κύριος, καθώς και το ηµόσιο, έχουν δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες κοινοποιούνται στο ήµο, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την κατά τα παραπάνω κοινοποίηση της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου και κατατίθενται στο φάκελο του ικαστηρίου για το ακίνητο µέχρι την προτεραία της συζήτησης της αίτησης του ήµου. 4. Το δικαστήριο, αφού ακούσει τις απόψεις των διαδίκων, αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης, λαµβάνοντας υπόψη τα τεθέντα υπόψη του έγγραφα, δικαιούται δε ο δικαστής να ζητήσει και κάθε άλλο αναγκαίο κατά την κρίση του στοιχείο που τεκµηριώνει την αναγκαιότητα περιέλευσης της διαχείρισης στον ήµο. [3]

4 Κατά της απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης, εντός προθεσµίας 15 ηµερών, και αναίρεση αποκλειστικά για τους λόγους τους άρθρου 560 ΚΠολ. Οι αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου, κατά περίπτωση, σηµειώνονται στα οικεία βιβλία µεταγραφών στη µερίδα του ιδιοκτήτη στις περιπτώσεις που υφίσταται Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρούνται στα οικεία Κτηµατολογικά Γραφεία, τοιχοκολλώνται σε εµφανές σηµείο στα γραφεία του ήµου, κοινοποιούνται στο ηµόσιο και στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής του ακινήτου και δηµοσιεύονται στις εφηµερίδες της παραγράφου 1 γ του παρόντος άρθρου. 5. Μετά τη µεταγραφή της απόφασης του ικαστηρίου που δέχεται την περιέλευση της διαχείρισης του κτιρίου σε αυτόν, ο ήµος προβαίνει σε κατάληψη του ακινήτου άνευ άλλης διαδικασίας, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου, στο οποίο καταγράφονται και τυχόν ευρισκόµενα σε αυτό πράγµατα και λαµβάνει µέτρα αποτροπής εισόδου σε αυτό αυθαιρέτων κατόχων. Εντός τεσσάρων (4) ετών από τη µεταγραφή της ανωτέρω απόφασης ή εντός έξι (6) ετών σε περίπτωση κτιρίου χαρακτηρισµένου ως διατηρητέου ή µνηµείου, ο ήµος υποχρεούται να προβεί σε υλοποίηση του σχεδίου επανάχρησης του κτιρίου και οπωσδήποτε στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, έτσι ώστε αυτό να πληροί τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, καθώς και να το ασφαλίσει κατά κινδύνου πυρός και βανδαλισµών. Για την περίπτωση διατηρητέων κτηρίων ή νεωτέρων µνηµείων, η έγκριση των αρµοδίων φορέων για τις επεµβάσεις στο κτήριο, χορηγούνται σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος µη συνυπολογιζοµένου του χρόνου για τυχόν απαιτούµενη προσαρµογή των µελετών από τον ενδιαφερόµενο. Σε περίπτωση απράκτου προθεσµίας η έγκριση θεωρείται ως χορηγηθείσα κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη. 6. Σε περίπτωση κατά την οποία, µετά τις ανακοινώσεις της παραγράφου 1 β, και πριν από την υποβολή της αίτησης του ήµου στο ικαστήριο εµφανισθεί ο κύριος, αλλά δεν συναινέσει εγγράφως εντός τριάντα (30) ηµερών στην επανάχρηση του κτιρίου ή, συναινέσει µεν, αλλά εντός έξι µηνών δεν προβεί σε επανάχρηση του κτιρίου, ο ήµος, αφού βεβαιώσει εγγράφως τη µη επανάχρηση ή οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια αυτής, προχωρεί στην υποβολή της αίτησης µετά του φακέλου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για την έκδοση απόφασης περιέλευσης της διαχείρισης σε αυτόν. Ο ήµος έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον κύριο την καταβολή εύλογης χρηµατικής εγγύησης για την επανάχρηση του κτιρίου, η οποία καταπίπτει σε περίπτωση αθέτησης από τον κύριο των υποχρεώσεων, τις οποίες συµφωνεί µε το ήµο. Σε περίπτωση όπου το κτίριο είναι χαρακτηρισµένο ως διατηρητέο ή µνηµείο, η προθεσµία των έξι µηνών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες µε τις αντίστοιχες δεσµευτικές προθεσµίες έγκρισης των επεµβάσεων της παρ 5. Ως ενέργειες για την επανάχρηση του κτιρίου από τον κύριο νοούνται η έκδοση σχετικής οικοδοµικής άδειας, η έναρξη εργασιών επισκευής ή συντήρησης, η προώθηση στην αγορά του ακινήτου προς εκµίσθωση ή πώληση σε συνδυασµό µε τη σύνδεση του ακινήτου µε παροχές ΟΚΩ. Οι παραπάνω ενέργειες αποδεικνύονται [4]

5 µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, ενδεικτικά από αυτοψίες του ήµου, έκδοση αδείας εργασιών, δηµοσίευση αγγελίας ή εντολή σε µεσίτη για ενοικίαση ή πώληση ή τοποθέτηση σχετικής πινακίδας στο ακίνητο. Ως επανάχρηση νοείται η ιδιοκατοίκηση ή η εκµίσθωση ή παραχώρηση του ακινήτου για κατοικία ή επαγγελµατική στέγη σε τρίτο, αποδεικνυόµενη µε σχετικό συµφωνητικό.. 7. Η εκ µέρους του ήµου διαχείριση του κτιρίου, δύναται να ασκηθεί είτε µέσω της αρµόδιας ιεύθυνσης, που θα ορισθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, είτε µέσω δηµοτικής εταιρείας είτε µέσω τρίτου προσώπου, µε εµπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, το οποίο επιλέγεται κατά τις προβλεπόµενες από τον Κώδικα ήµων διαδικασίες. Ο ιαχειριστής λογοδοτεί προς το ήµο, ενηµερώνοντας τον τακτικά για τις ενέργειές του, έχει την ευθύνη του κτιρίου και δικαιούται να διεξάγει δίκες και να ασκεί όλα τα ένδικα µέσα προστασίας της ιδιοκτησίας για λογαριασµό του κυρίου, καθώς και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία υλική ή νοµική πράξη προς επίτευξη του σκοπού επανάχρησης του κτιρίου. Ο ήµος, κατά την άσκηση της διαχείρισης, ευθύνεται κατά τις περί διοικήσεως αλλότριων του Αστικού Κώδικα. Στο πλαίσιο της διαχείρισης, ο ήµος δικαιούται να προβεί σε εκµίσθωση του κτιρίου σε τρίτους, να παραχωρήσει αυτό σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες έναντι συµβολικού ανταλλάγµατος ή να χρησιµοποιήσει το κτίριο για τη στέγαση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο κύριος του κτιρίου εξακολουθεί να βαρύνεται µε τα δηµοτικά τέλη και φόρους. 8. Ο ήµος υποχρεούνται να εγγράφει τα έσοδα και έξοδα εν γένει για τη διαχείριση του κτιρίου σε ειδικό λογαριασµό, ο οποίος, υπό ειδικό κωδικό, τηρείται χωριστά από την υπόλοιπη διαχείριση του δηµοτικού προϋπολογισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες για τον ειδικό αυτό λογαριασµό. Άρθρο 3 Κατά κυριότητα περιέλευση εγκαταλειµµένων κτιρίων στους ήµους 1.Τα ακίνητα του άρθρου 2 παρ.1 και 4 παρ. 1 του παρόντος νόµου δύνανται να περιέρχονται κατά κυριότητα στον οικείο ήµο, εφόσον, µετά πάροδο δέκα ετών από την προθεσµία της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος, δεν εµφανισθεί ο κύριος του ακινήτου ή νόµιµος κληρονόµος αυτού. 2. Για την κατά κυριότητα περιέλευση του ακινήτου στο ήµο, υποβάλλεται αίτηση από τον τελευταίο στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος. Η αίτηση συνοδεύεται, µε ποινή απαραδέκτου, α) από την απόφαση του δικαστηρίου που αποδέχθηκε την περιέλευση της διαχείρισης του κτιρίου στο ήµο β) πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής, γ) πιστοποίηση ολοκλήρωσης των εργασιών της ανωτέρω παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος, δ) συµφωνητικό µίσθωσης ή παραχώρησης από το ήµο σε τρίτο ή οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο για την απόδειξη επανάχρησης του κτιρίου από αυτόν, δ) αντίγραφα δηµοσιεύσεων του ήµου για την πρόθεσή του ανάληψης της κυριότητας του ακινήτου, σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δηµοτικό [5]

6 ιστότοπο, καθώς και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, συνοδευόµενα από φωτογραφίες του ακινήτου. Κατά της απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, στο Πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, το οποίο αποφασίζει αµετάκλητα. Η απόφαση του ικαστηρίου αποτελεί µεταγραπτέο τίτλο για τη µετάθεση της κυριότητας στο ήµο. 3. Σε περίπτωση εµφάνισης του κυρίου, εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της δικαστικής απόφασης που αποδέχεται την αίτηση περιέλευσης της κυριότητας στο ήµο, η κυριότητα επανέρχεται σε αυτόν, µετά από αίτησή του προς το ήµο, συνοδευόµενη από τους τίτλους ιδιοκτησίας του, και µεταγραφή της σχετικής απόφασης του ήµου στα βιβλία του Κτηµατολογίου. Ο ήµος οφείλει να αποδώσει στον κύριο τα έσοδα που τυχόν εισέπραξε από την αξιοποίηση αυτού, αφού παρακρατήσει τις αποδεδειγµένες δαπάνες αποκατάστασης, συντήρησης και ασφάλισης, τα µη καταβληθέντα δηµοτικά τέλη και φόρους, όπως αυτά προκύπτουν από τους οικείους βεβαιωτικούς καταλόγους, καθώς και το 10% των ανωτέρω εσόδων, για την κάλυψη των διοικητικών εν γένει δαπανών για την επανάχρηση του κτιρίου. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πραγµατοποιηθείσες από το ήµο δαπάνες (αποκατάστασης και διοικητικές) υπερβαίνουν τα τυχόν εισπραχθέντα έσοδα ή δεν έχουν πραγµατοποιηθεί έσοδα, η επάνοδος της κυριότητας στον κύριο συντελείται µόνο µετά την καταβολή των ανωτέρω δαπανών ή, εφόσον ο κύριος παράσχει ισόποση εγγύηση. Ο ήµος δύναται επίσης, προς εξασφάλιση της απαίτησής του, να εγγράψει προσηµείωση στο ακίνητο. Ο ήµος δεν υπέχει υποχρέωση λογοδοσίας για τη διαχείριση του κτιρίου ή τις επ αυτού επεµβάσεις στον κύριο. Τυχόν συναφθείσα από το ήµο µίσθωση ή παραχώρηση συνεχίζεται µέχρι τη λήξη της, δεσµεύουσα τον κύριο. 4. Ο ήµος δύναται να αξιοποιήσει το ακίνητο, το οποίο περιήλθε κατά κυριότητα σε αυτόν δυνάµει του παρόντος νόµου, µε οποιοδήποτε τρόπο αποφασίσει το ηµοτικό Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένης της εισφοράς αυτού σε εταιρεία, καθώς και της πώλησης αυτού, µετά την πάροδο των τριών ετών της προηγούµενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Σε περίπτωση πώλησης, ο κύριος, εάν ήθελε εµφανισθεί, έχει δικαίωµα προτίµησης µε ίσους όρους στην αγορά του κτιρίου. Σε περίπτωση κατά την οποία η κατά τα άνω αξιοποίηση, εντάσσεται σε πρόγραµµα ή πρωτοβουλία χρηµατοδοτούµενη από Ευρωπαϊκά Ταµεία, ως ελάχιστη τιµή πώλησης, ορίζεται η µέση αγοραία αξία του ακινήτου, όπως αυτή αποτιµάται µε βάση τους κανονισµούς των σχετικών ευρωπαϊκών επαγγελµατικών προτύπων, τους Κανονισµούς των Ταµείων και τυχόν άλλων ευρωπαϊκών οδηγιών. Ο ήµος δύναται επίσης, να προωθήσει το ακίνητο προς πώληση δια µεσιτών, επιλεγοµένων κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισµού, της προσφερθείσας κατά το διαγωνισµό αµοιβής τους, λαµβανοµένης από το προϊόν της πώλησης. 5. Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εγγραφεί εµπράγµατο βάρος, ο εµπράγµατος δικαιούχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την πώληση, την δε εξόφληση της οφειλής αναλαµβάνει ο νέος αγοραστής, συναπτόµενης σχετικής συµφωνίας του αγοραστή µε αυτόν. 6. Ο κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου νέος κύριος του κτιρίου υποχρεούται να διατηρεί αυτό σε χρήση µε οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοκατοίκηση, [6]

7 µίσθωση), του ήµου δυναµένου σε διαφορετική περίπτωση, να ζητήσει την αναστροφή της πώλησης, εντός πέντε ετών από τη σύναψή της, µε αίτησή του προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. 7. Στην περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, και αφού τελεσιδικίσει η απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο ήµος δύναται να προχωρήσει στην κατεδάφιση του κτηρίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι το κτήριο έχει ανεγερθεί χωρίς οικοδοµική άδεια ή υπάρχουν µη θεραπεύσιµες παραβάσεις των ισχυόντων κτηριοδοµικών και πολεοδοµικών κανονισµών. Άρθρο 4 Κενά ή Αγνώστων Ιδιοκτητών Κτίρια 1. Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και διαδικασίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος δύναται να περιέρχονται στη διαχείριση και κυριότητα των ήµων κενά ή αγνώστων κυρίων κτίρια. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για κτίρια αγνώστων κυρίων, ως προς τις προβλεπόµενες στα προηγούµενα άρθρα δηµοσιεύσεις και τις σχετικές επιδόσεις, εφαρµόζεται το άρθρο 135 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Κατά τα λοιπά, ο οικείος ήµος προβαίνει και σε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο δηµοσιοποίησης της πρόθεσής του ανάληψης της διαχείρισης ή κυριότητας του κτιρίου (ενδεικτικά µε ανάρτηση σε δηµοτικό ιστότοπο ανακοίνωσης µε φωτογραφία του ακινήτου κ.α). Στις περιπτώσεις των κτιρίων της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρµόζεται η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, ενώ το ικαστήριο, κατά την εξέταση του αιτήµατος του ήµου, συνεδριάζει και εκδίδει απόφαση, ακόµη κι αν ο κύριος δεν είναι παρών. 3. Τυχόν εµφάνιση του κυρίου µετά την ανάληψη της διαχείρισης ή κυριότητας, κατά περίπτωση, του ακινήτου από το ήµο, έχει τις συνέπειες των παραγράφων 6 του άρθρου 2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος, αντίστοιχα. Άρθρο 5 Γενικές και Εξουσιοδοτικές ιατάξεις 1. Σε περίπτωση κατά την οποία εγκαταλειµµένο ή κενό ή αγνώστου κυρίου κτίριο, κατά το χρόνο ανάληψης της διαχείρισης ή κυριότητας αυτού από ήµο, έχει καταληφθεί από αυθαίρετους κατόχους, ο ήµος δικαιούται να αποβάλει αυτούς µε κάθε µέσο, η δε αστυνοµική αρχή υποχρεούται σε άµεση συνδροµή. Οι διατάξεις περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση αυτή. 2. Για τη διαχείριση ή αξιοποίηση εν γένει εγκαταλειµµένων ή κενών ή αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, οι ήµοι δύνανται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 28 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, να ιδρύουν εταιρείες ή να συµµετέχουν σε εταιρίες της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου ή σε αντίστοιχες της παραγράφου 2 του άρθρου 8, µε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% του µετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον η ανάληψη εκτέλεσης των έργων ανακαίνισης, επισκευής και εκσυγχρονισµού των κτιρίων του παρόντος νόµου εντάσσεται σε πρόγραµµα ή πρωτοβουλία που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους. [7]

8 3. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του Α.Ν 1539/1938 παραµένουν σε ισχύ µόνο για το ηµόσιο. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Ν 623/1948 και του άρθρου 2 του Ν 623/1948 εφαρµόζονται και για τους ήµους. 4. Οι ήµοι δύνανται να ιδρύουν, σε συνεργασία µε άλλους επαγγελµατικούς ή κοινωνικούς φορείς, ηµοτική Τράπεζα Γης, για την τήρηση µητρώου ακινήτων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 183 του Κώδικα ήµων, ιδίως κτιρίων εγκαταλειµµένων ή κενών ή αγνώστων ιδιοκτητών και για τη διαχείριση και αξιοποίηση αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας της Τράπεζας, οι τρόποι αξιοποίησης των ακινήτων και η διάθεση των εσόδων από αυτήν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των άρθρων 2 και 3 του παρόντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας σε επιλεγόµενες περιοχές, εργαλεία χωρικού σχεδιασµού ΑΡΘΡΟ 6 ιαδικασία παρέµβασης 1. Ειδικά, σε περιοχές για τις οποίες έχει εγκριθεί Σχέδιο Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ) του ν.2742/99, ή που προβλέπεται η υπαγωγή τους στο άρθρο 15 του ν.2508/97, ή στα άρθρα του ΚΕΦ Β, του ν.2508/97, ή έχουν περιγραφεί ως περιοχές που χρήζουν ανάπλασης από, ΓΠΣ, Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) ή Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ) του ν.4269/14, ή άλλο εργαλείο χωρικού σχεδιασµού, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής κτηρίων, µεµονωµένων ή κατά οµάδες, στις διατάξεις των άρθρων 1-5 και 9 του παρόντος µε σκοπό την αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και εν γένει την οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών αυτών, σύµφωνα µε τις παρακάτω παραγράφους. 2. Η υπαγωγή στο νόµο, τα κατά περίπτωση κίνητρα και οι όροι υπό τους οποίους σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µετά από πρόταση του οικείου δήµου. Η διαδικασία δύναται να κινείται και µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και υπαγωγής αιτήσεων στις διατάξεις του παρόντος διενεργείται µία φορά ετησίως, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής πρόσκλησης του οικείου ήµου ή του ΥΠΕΚΑ. Η πρόταση υπαγωγής περιλαµβάνει ειδική µελέτη τεκµηρίωσης όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 3. Με την Ειδική Μελέτη Τεκµηρίωσης, ειδικότερα: α) διαπιστώνεται η ύπαρξη των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού β) γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση του κτιριακού αποθέµατος σε επίπεδο τουλάχιστον οικοδοµικού τετραγώνου. γ) τεκµηριώνεται η ανάγκη υπαγωγής των συγκεκριµένων κτηρίων στις διατάξεις του παρόντος νόµου µε αναφορά στα υπάρχοντα προβλήµατα και στα οφέλη από [8]

9 την παρέµβαση στο αστικό περιβάλλον, την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της περιοχής. δ) προτείνονται τρόποι και µέτρα παρέµβασης στο κτιριακό απόθεµα συµπεριλαµβανοµένων επεµβάσεων µορφολογικού χαρακτήρα σε όµορα ακίνητα της περιοχής µε στόχο την συνολική αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος. ε) προτείνονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης, η ένταση και ο χρονισµός εφαρµογής αυτών, καθώς και πολεοδοµικά ή άλλης φύσεως κίνητρα και διευκολύνσεις. Η εν λόγω µελέτη περιλαµβάνει προσεγγιστική εκτίµηση του κόστους παρέµβασης, τις πηγές των οικονοµικών πόρων που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν, ανάλυση των επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων σε αυτές και την ευρύτερη περιοχή τους, σε συσχετισµό µε το ύψος και είδος των κατά περίπτωση προτεινόµενων ενισχύσεων και κινήτρων. 4. Όταν η διαδικασία κινείται µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, η µελέτη, αποστέλλεται στον οικείο ήµο, για διατύπωση γνώµης. Όταν η µελέτη εκπονείται µε πρωτοβουλία ιδιωτικού φορέα, αποστέλλεται στον οικείο ήµο, ο οποίος, αφού διατυπώσει τις απόψεις του, προωθεί το σχετικό φάκελο στο ΥΠΕΚΑ. Επί της Μελέτης γνωµοδοτεί το οικείο ΣΥΠΟΘΑ. Οι γνώµες των παραπάνω φορέων πρέπει να περιέλθουν στο ΥΠΕΚΑ εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά την πάροδο των οποίων η µελέτη δύναται να εγκριθεί και χωρίς τις γνώµες αυτές. Εντός της ίδιας προθεσµίας, ο Υπουργός ΠΕΚΑ οφείλει να εγκρίνει ή απορρίψει τη Μελέτη, καθώς επίσης να προβεί αιτιολογηµένα σε τροποποίηση αυτής. Η Μελέτη τίθεται σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ ή τον οικείο ήµο, κατά περίπτωση, επί 15ήµερο, ενώ καταχώρηση σχετικής ανακοίνωσης µε τις βασικές προτάσεις της αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου ήµου, δηµοσιεύεται σε τουλάχιστον µία εφηµερίδα τοπικής και µία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. 5. Τα κτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µπορούν να εντάσσονται σε ειδικά Προγράµµατα, µε χρηµατοδότηση εθνικών ή και ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία προβλέπουν τη θεσµοθέτηση ειδικών µέτρων και τη χορήγηση ειδικών οικονοµικών ενισχύσεων και κινήτρων πολεοδοµικού, περιβαλλοντικού ή κοινωνικού χαρακτήρα. Για την ένταξή τους ισχύουν κατά περίπτωση οι διατάξεις του οικείου θεσµικού πλαισίου. 6. Για την υλοποίηση και παρακολούθηση των προβλεπόµενων στην ανωτέρω µελέτη προτάσεων, όπως εγκρίνονται µε την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µπορεί να συνιστώνται Φορείς ιαχείρισης, στους οποίους συµµετέχει απαραίτητα ο οικείος ήµος ή Εταιρίες του ηµοσίου ή των ήµων, και κατά περίπτωση, ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω φορείς: α) Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, β) Εµπορικοί επενδυτικοί οργανισµοί (commercial investment funds) ή διαχειριστές κεφαλαίων. γ) Εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών ορίζονται οι λεπτοµέρειες σε σχέση µε τη διαδικασία υπαγωγής στο νόµο, την υλοποίηση και παρακολούθηση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα σχετικά έντυπα. [9]

10 Άρθρο 7 Ζώνες Ειδικών Κτιριακών Παρεµβάσεων 1. Για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης, εκσυγχρονισµού και επανάχρησης εγκαταλειµµένων, κενών και αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, δύνανται να καθορίζονται Ζώνες Ειδικών Κτιριακών Παρεµβάσεων (ΖΕΠΚΑ), εντός Οικιστικών Περιοχών, µε σκοπό την αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και εν γένει την οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση των ζωνών αυτών. Ο καθορισµός ΖΕΚΠΑ εγκρίνεται µε Προεδρικό ιάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών. Οι ΖΕΚΠΑ εγκρίνονται ταυτόχρονα µε τη σχετική ΣΜΠΕ, η οποία εκπονείται σύµφωνα µε τη µε αριθµ /2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1225/Β/2006). ΖΕΚΠΑ µπορούν να ορίζονται και µε το Προεδρικό ιάταγµα έγκρισης των ΤΧΣ και ΕΧΣ, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί η Μελέτη και οι κατωτέρω προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο διαδικασίες. Η διαδικασία δύναται να κινηθεί και µε πρωτοβουλία ήµου ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, µε την υποβολή σχετικής πρότασης στον Υπουργό ΠΕΚΑ ή το ήµο, αντίστοιχα. 2. Ως ΖΕΚΠΑ ορίζονται περιοχές µε προβλήµατα σοβαρής υποβάθµισης του κτιριακού αποθέµατος, αυξανόµενη τάση αποµάκρυνσης κατοίκων ή σοβαρή µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας, παραβατικότητας και υποβάθµισης του ανθρωπογενούς, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίες συγκεντρώνουν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) υπάρχουν εγκαταλελειµµένα ή κενά κτίρια, σε ποσοστό άνω του 20% του συνολικού αριθµού των κτιρίων στην περιοχή, β) ποσοστό άνω του 50% των εγκαταλελειµµένων και κενών κτηρίων, χρήζουν ανακαίνισης και εκτεταµένων επισκευών και παρεµβάσεων, προκειµένου να εκσυγχρονισθούν και να προσαρµοσθούν στους ισχύοντες κανονισµούς και στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, γ) υπάρχουν µη αποκατεστηµένα διατηρητέα κτίρια, σε ποσοστό άνω του 30% του συνόλου των διατηρητέων κτιρίων στην περιοχή. δ) καταγράφεται σε βάθος 20ετίας, συρρίκνωση του πληθυσµού σε ποσοστό τουλάχιστον 10% ή των οικονοµικών δραστηριοτήτων και µεταβολή της κοινωνικο-οικονοµικής διαστρωµάτωσης, συνοδευόµενη από φαινόµενα παραβατικότητας, παράνοµης µετανάστευσης και υψηλά ποσοστά ανεργίας. 3. Για το χαρακτηρισµό και την οριοθέτηση των ΖΕΚΠΑ και του ειδικού Προγράµµατός της, εκπονείται ειδική Μελέτη της παρ. 2 του νέου άρθρου.. του παρόντος, µε την οποία: α) διαπιστώνεται η ύπαρξη των χαρακτηριστικών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και τεκµηριώνεται η ανάγκη χαρακτηρισµού και οριοθέτησης ΖΕΚΠΑ στη συγκεκριµένη περιοχή, β) προτείνονται τρόποι και µέτρα παρέµβασης, προτείνονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης, η ένταση και ο χρονισµός εφαρµογής αυτών, καθώς και πολεοδοµικά ή άλλης φύσεως κίνητρα και διευκολύνσεις. [10]

11 Η εν λόγω Μελέτη περιλαµβάνει προσεγγιστική εκτίµηση του κόστους παρέµβασης στις ΖΕΚΠΑ, τις πηγές των οικονοµικών πόρων που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν, ανάλυση των επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων σε αυτές και την ευρύτερη περιοχή τους, σε συσχετισµό µε το ύψος και είδος των κατά περίπτωση προτεινόµενων ενισχύσεων και κινήτρων. 4. Όταν η διαδικασία κινείται µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, η µελέτη, αποστέλλεται στον οικείο ήµο, για διατύπωση γνώµης. Όταν η µελέτη εκπονείται µε πρωτοβουλία ιδιωτικού φορέα, αποστέλλεται στον οικείο ήµο, ο οποίος, αφού διατυπώσει τις απόψεις του, προωθεί το σχετικό φάκελο στο ΥΠΕΚΑ. Επί της Μελέτης γνωµοδοτεί το οικείο ΣΥΠΟΘΑ. Οι γνώµες των παραπάνω φορέων πρέπει να περιέλθουν στο ΥΠΕΚΑ εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά την πάροδο των οποίων η µελέτη δύναται να εγκριθεί και χωρίς τις γνώµες αυτές. Εντός της ίδιας προθεσµίας, ο Υπουργός ΠΕΚΑ οφείλει να εγκρίνει ή απορρίψει τη Μελέτη, καθώς επίσης να προβεί αιτιολογηµένα σε τροποποίηση αυτής. Η Μελέτη θεσµοθέτησης ΖΕΚΠΑ, το ειδικό Πρόγραµµα αυτής και η σχετική ΣΜΠΕ τίθενται ταυτόχρονα σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ ή τον οικείο ήµο, κατά περίπτωση, επί 15ήµερο, ενώ καταχώρηση σχετικής ανακοίνωσης µε τις βασικές προτάσεις της αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου ήµου, δηµοσιεύεται σε τουλάχιστον µία εφηµερίδα τοπικής και µία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. 5. Εντός των ΖΕΚΠΑ υλοποιούνται ειδικά Προγράµµατα, µε τα οποία και συναρτώνται αναγκαία οι εν λόγω ζώνες, µε χρηµατοδότηση εθνικών ή και ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία προβλέπουν τη θεσµοθέτηση ειδικών µέτρων και τη χορήγηση ειδικών οικονοµικών ενισχύσεων και κινήτρων πολεοδοµικού, περιβαλλοντικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 11 του ν. 1337/1983, 6 του ν. 1512/1985 και 11 του Ν. 2742/1999. Οι οικονοµικές ενισχύσεις µπορεί να χορηγούνται σε κυρίους ή µισθωτές κτιρίων υπό ανέγερση ή αποπεράτωση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αποκατάσταση ή εκσυγχρονισµό ή σε φορείς επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, προκειµένου να εγκατασταθούν σε αυτά. Η εξειδίκευση του είδους των µέτρων, κινήτρων και ενισχύσεων, ο χρονισµός αυτών, η ελάχιστη έντασή τους και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους γίνεται µε το ιάταγµα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 5. Για την υλοποίηση και παρακολούθηση των ανωτέρω Προγραµµάτων µπορεί να συνιστώνται Φορείς ιαχείρισης, στους οποίους συµµετέχουν, κατά περίπτωση, ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω φορείς: α) Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, β) Εταιρίες του ηµοσίου ή των ήµων, γ) Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δ) Εµπορικοί επενδυτικοί οργανισµοί (commercial investment funds) ή διαχειριστές κεφαλαίων. ε) Εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. 6. Οι Φορείς ιαχείρισης εποπτεύονται από Συµβούλιο, στο οποίο συµµετέχουν οπωσδήποτε εκπρόσωποι του οικείου ήµου, της Περιφέρειας και των [11]

12 συναρµόδιων Υπουργείων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, και ένας εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 7. Τα Προγράµµατα της παρούσας παραγράφου αναπτύσσονται σε Φάσεις, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο Προεδρικό ιάταγµα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και έχουν µέγιστη διάρκεια δεκαπέντε (15) έτη. Η µέγιστη διάρκεια κάθε Φάσης είναι πέντε (5) έτη. Εφόσον για την υλοποίηση του Προγράµµατος χρησιµοποιούνται πόροι προερχόµενοι από ευρωπαϊκά Ταµεία, ο χρονισµός των Φάσεων του Προγράµµατος εναρµονίζεται υποχρεωτικά µε τους Κανονισµούς των Ταµείων για τη συγκεκριµένη Προγραµµατική Περίοδο. Κατά τη διάρκεια κάθε Φάσης και µετά το πέρας του Προγράµµατος, συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης, στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του, πιθανά προβλήµατα που παρατηρήθηκαν και προτάσεις επίλυσής τους. Με βάση την έκθεση αξιολόγησης, το Συµβούλιο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, λαµβάνοντας υπόψη και σχετική έκθεση του Φορέα ιαχείρισης, µπορεί να εισηγηθεί στους Υπουργούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τη συνέχιση ή όχι της εφαρµογής των µέτρων και ενισχύσεων, ως έχουν ή τροποποιηµένων, και την έκδοση σχετικής ΚΥΑ από τους κατά περίπτωση συναρµόδιους Υπουργούς. Στην περίπτωση εµφάνισης ανάγκης υλοποίησης επενδύσεων στρατηγικής σηµασίας, στα πλαίσια του ειδικού Προγράµµατος της ΖΕΚΠΑ, είναι δυνατή η κατ εξαίρεση τροποποίησή της πριν την ολοκλήρωση της κάθε προβλεπόµενης Φάσης. 8. Οι διαδικασίες δηµοσιοποίησης των ανωτέρω ειδικών Προγραµµάτων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι συµµετοχής, οι αρµοδιότητες και χρηµατοδότηση των ήµων ή των Φορέων ιαχείρισης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες υλοποίησης των Προγραµµάτων, καθορίζονται από τις προβλέψεις της Μελέτης της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, καθορίζονται οι προδιαγραφές της Μελέτης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο τρόπος επιλογής του Φορέα ιαχείρισης, η σύσταση, η ακριβής σύνθεση, οι αρµοδιότητες και ο Κανονισµός Λειτουργίας του Συµβουλίου, και η διαδικασία αξιολόγησης του ειδικού Προγράµµατος των ΖΕΚΠΑ. Άρθρο 8 Φορείς Υλοποίησης Έργων εντός ΖΕΚΠΑ 1. Η ανακατασκευή, ανακαίνιση, επισκευή και εκσυγχρονισµός εγκαταλειµµένων ή κενών ή αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του νόµου αυτού, εντός των ζωνών της παραγράφου 1 του άρθρου 7, αποτελεί λόγο δηµόσιας ωφέλειας για την αναγκαστική εξαγορά αυτών υπέρ του οικείου φορέα. Το άρθρο 34 του Α.Ν 1539/1938 δεν εφαρµόζεται εντός των ΖΕΚΠΑ. 2. «Φορείς Υλοποίησης» των Έργων που είναι επιλέξιµα, σύµφωνα µε τα Προγράµµατα της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος, εντός των ΖΕΚΠΑ, µπορούν να είναι εταιρείες του ηµοσίου, εταιρείες δραστηριοποιούµενες στον τοµέα των κατασκευών, της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει. [12]

13 Εντός των ΖΕΚΠΑ, οι παραπάνω φορείς έχουν δικαίωµα προτίµησης έναντι του ηµοσίου και των ήµων στην κίνηση της διαδικασίας περιέλευσης της διαχείρισης ή µετάθεσης της κυριότητας σε αυτούς των εγκαταλειµµένων ή αγνώστων ιδιοκτητών και κενών κτιρίων. Για την εφαρµογή της παρούσας, ως «Έργο» νοείται η αποπεράτωση, αποκατάσταση, ανακαίνιση, επισκευή και εκσυγχρονισµός ενός ή περισσοτέρων εγκαταλειµµένων ή κενών ή αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων, προς διαχείριση και εκµετάλλευση. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραµµάτων, οι ανωτέρω φορείς συνιστούν Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ). 3. Η διαχείριση και εκµετάλλευση ή η κυριότητα, κατά περίπτωση, των παραπάνω κτιρίων µπορεί να περιέρχεται στους φορείς της προηγουµένης παραγράφου 2, α) µε σύµβαση µακροχρόνιας, άνω των 30 ετών, εκµίσθωσης, για τους όρους σύναψης της οποίας λαµβάνονται υπόψη οι προβλέψεις δεσµευτικού Επενδυτικού Προγράµµατος, το οποίο ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει στον κύριο, β) µε σύµβαση µεταβίβασης της κυριότητας, γ) µε αναγκαστική εξαγορά, εφόσον ο κύριος ή ο συγκύριος, κατά περίπτωση, δεν επιθυµούν ή αδυνατούν να συµµετάσχουν στη χρηµατοδότηση του έργου. 4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η σχετική απόφαση µε την οποία εκµισθώνεται ή µεταβιβάζεται, κατά περίπτωση, το ακίνητο, λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία των συγκυρίων, το ποσοστό συγκυριότητας των οποίων πρέπει να αντιστοιχεί στο 60% τουλάχιστον της επιφανείας του κτιρίου. Οι δαπάνες ανακατασκευής, ανακαίνισης, επισκευής και εκσυγχρονισµού εγκαταλειµµένων ή κενών κτιρίων θεωρούνται αναγκαίες και επωφελείς για τους συγκύριους και βαρύνουν αυτούς κατά το ποσοστό συγκυριότητάς τους. 5. Σε περίπτωση συµφωνίας µε τον κύριο για την εκµίσθωση και ανάθεση της διαχείρισης και εκµετάλλευσης του κτιρίου στις άνω εταιρείες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή για την κατά κυριότητα µεταβίβαση σε αυτές, το αντάλλαγµα µπορεί να συµφωνείται σε χρήµα (πάγιο µίσθωµα, ποσοστό επί των εσόδων από την εκµετάλλευση του ακινήτου) ή σε είδος (ανάληψη µετοχών της εταιρίας που αναλαµβάνει την κατασκευή και εκµετάλλευση του έργου, τίτλο µεταφοράς συντελεστή δόµησης) ή σε παροχή δικαιώµατος. Η συµµετοχή των ιδιοκτητών στη δαπάνη εκτέλεσης του έργου είναι προαιρετική. 6. Η κατά τα ανωτέρω αναγκαστική εξαγορά των ακινήτων τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο φορέας απευθύνει γραπτή δήλωση στον φερόµενο στα βιβλία του Κτηµατολογίου ή Υποθηκοφυλακείου ως κύριος του κτιρίου, επιδιδόµενη σε αυτόν µε ικαστικό Επιµελητή, µε την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την ανάληψη ανακαίνισης, ανακατασκευής, επισκευής και εκσυγχρονισµού, µε δικαίωµα διαχείρισης και εκµετάλλευσης του κτιρίου, καλώντας τον ταυτόχρονα σε διαπραγµατεύσεις, εντός τριάντα ηµερών, για το περιεχόµενο, τους όρους και τη µορφή συνεργασίας τους, καθώς και το προτεινόµενο έργο και τρόπο εκµετάλλευσης του κτιρίου, µε βάση το Επενδυτικό Πρόγραµµα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στη δήλωση του φορέα θα πρέπει να αναφέρεται ρητά, ότι η συµµετοχή στη δαπάνη των εργασιών δεν είναι υποχρεωτική για τον κύριο. [13]

14 Αντίγραφο της ήλωσης µετά της σχετικής έκθεσης επίδοσης, κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του ακινήτου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κύριος δεν ανταποκριθεί θετικά ή αρνητικά εντός του ανωτέρω διαστήµατος, ο Φορέας απευθύνει σε αυτόν νέα πρόσκληση µε τον ίδιο ως άνω τρόπο και προθεσµία ανταπόκρισης άλλων τριάντα ηµερών. Εάν και τότε δεν ανταποκριθεί ο κύριος, ο ενδιαφερόµενος Φορέας δηµοσιοποιεί την πρόθεσή του κατάληψης του κτιρίου για τους σκοπούς του παρόντος, επί δύο µήνες, σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας, µία οικονοµική και µία πολιτική, καθώς και σε µια τοπική, της καταχώρησης συµπεριλαµβάνουσας και φωτογραφία του ακινήτου. Μετά πάροδο µηνός από την τελευταία δηµοσίευση, και εφόσον και πάλι δεν ανταποκριθεί ο κύριος, ο Φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος, µε το οποίο ζητά την αναγκαστική εξαγορά του ακινήτου. 7. Το τίµηµα της εξαγοράς του ακινήτου γίνεται στη µέση αγοραία αξία του που προσδιορίζεται από δύο ανεξάρτητους πιστοποιηµένους εκτιµητές και σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στους Κανονισµούς των σχετικών Ευρωπαϊκών Ταµείων ή άλλους Κανονισµούς και Οδηγίες της Ε.Ε., εφόσον οι πόροι που χρησιµοποιούνται για στο Πρόγραµµα που χρηµατοδοτεί τις ανωτέρω επεµβάσεις στα κτίρια, προέρχονται από τα Ταµεία αυτά. Στον προσδιορισµό του τιµήµατος εξαγοράς δεν λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές ενισχύσεις, µέτρα και κίνητρα που προβλέπονται από το ειδικό Πρόγραµµα των ΖΕΚΠΑ. 8. Η κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου αίτηση του Φορέα Υλοποίησης για την αναγκαστική εξαγορά του κτιρίου από αυτόν συνοδεύεται, µε ποινή απαραδέκτου, από τα αποδεικτικά δηµοσιεύσεων και επιδόσεων, καθώς και τις εκθέσεις αποτίµησης της αξίας του ακινήτου της προηγουµένης παραγράφου 7 και από Επενδυτικό Σχέδιο, µε το χρονοδιάγραµµα, τον κατά προσέγγιση προϋπολογισµό του έργου και τον τρόπο χρηµατοδότησης αυτού. Το δικαστήριο δύναται να δεχθεί ή απορρίψει την αίτηση ή να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία, τάσσοντας και χρόνο προσκόµισης αυτών. Ο κύριος έχει δικαίωµα παρέµβασης στη σχετική δίκη. 9. Η απόφαση του ικαστηρίου που δέχεται το αίτηµα αναγκαστικής εξαγοράς κοινοποιείται στον κύριο εφόσον αυτός δεν µετείχε στη δίκη. Και αφού καταστεί τελεσίδικη, αποτελεί µεταγραπτέο τίτλο για τη µετάθεση της κυριότητας ή της διαχείρισης και εκµετάλλευσης του ακινήτου στο Φορέα Υλοποίησης. Προϋπόθεση για την κατά τα άνω µεταγραφή, αποτελεί η προσκόµιση στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο αντιγράφου του καταθετηρίου εγγράφου του τιµήµατος εξαγοράς σε ειδικό δεσµευµένο λογαριασµό στο όνοµα του κυρίου ή παρακατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων του τιµήµατος εξαγοράς, µαζί µε τις κατά τα άνω εκθέσεις αποτίµησης. Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στον κύριο το λογαριασµό στον οποίο έχει καταθέσει το τίµηµα της εξαγοράς. 10. Οι διατάξεις περί αµέσου αποβολής τυχόν καταπατητών και συνδροµής της αστυνοµικής αρχής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση του παρόντος άρθρου. [14]

15 11. Στην περίπτωση αναγκαστικής εξαγοράς, εφόσον για την υλοποίηση των εργασιών επιβάλλεται η εκκένωση του κτιρίου, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες µετεγκατάστασης των χρηστών σε άλλο κτίριο για ισόχρονο διάστηµα, ενώ τυχόν υφιστάµενες µισθώσεις δύναται να καταγγελθούν, µετά από προηγούµενη ειδοποίηση τριών µηνών και καταβολή εννέα µισθωµάτων. 12. Οι Φορείς Υλοποίησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου οφείλουν να προβούν σε υποβολή φακέλου οικοδοµικής αδείας εντός δεκατεσσάρων µηνών από την υπογραφή της σύµβασης εκµίσθωσης ή την κατάθεση του τιµήµατος αναγκαστικής εξαγοράς, κατά περίπτωση, καθώς και να αποπερατώσουν το έργο, εντός προθεσµίας τεσσάρων ετών από την έκδοση της οικοδοµικής αδείας, ή, σε περίπτωση διατηρητέου κτιρίου ή µνηµείου, εντός έξι ετών από την έκδοση οικοδοµικής αδείας. Με την επιφύλαξη τυχόν προσβολής της οικοδοµικής αδείας, σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των εργασιών εντός του διαστήµατος που ανωτέρω ορίζεται, η απόφαση εξαγοράς δύναται να ανακληθεί, µετά από αίτηση του προηγούµενου κυρίου ή οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, η οποία υποβάλλεται στο εκδόν την απόφαση αναγκαστικής εξαγοράς ικαστήριο, εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση στον αιτούντα σχετικής περί των ανωτέρω γεγονότων έγγραφης απάντησης του αρµόδιου πολεοδοµικού γραφείου, που εκδίδεται µετά από αίτησή του. 13. Για την έκδοση των αδειών της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 2α και 21 του ν. 4030/2011, όπως ισχύει. 14. Επιτρέπεται η ανακατανοµή των οριζοντίων ιδιοκτησιών µε τη διαίρεση, ενοποίηση ή εν γένει µετασχηµατισµό αυτών. Στην περίπτωση αυτή, απονέµονται στους συνιδιοκτήτες νέες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Σε περίπτωση κατάργησης οριζοντίων ιδιοκτησιών, αποδίδεται στο συνιδιοκτήτη είτε άλλη οριζόντια ιδιοκτησία ίσης αξίας µε την καταργηθείσα είτε το ισόποσο, σε µετρητά ή σε είδος, υπολογιζόµενο µε βάση την αγοραία αξία της πριν από την ένταξη του ακινήτου στα ειδικά Προγράµµατα εντός ΖΕΚΠΑ. Η αξία της οριζόντιας ιδιοκτησίας αποµειώνεται κατά το ποσό των δαπανών ανακατασκευής ή µετασχηµατισµού που θα αντιστοιχούσε σε αυτήν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σχέσεων Συνιδιοκτητών και τον Πίνακα Κατανοµής απανών. Στην περίπτωση αυτή επίσης, τροποποιείται υποχρεωτικά η σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, µε πρωτοβουλία του φορέα ή οποιουδήποτε των συνιδιοκτητών, µετά από τήρηση της διαδικασίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό των Σχέσεων των Συνιδιοκτητών. Σε περίπτωση διαφωνίας συνιδιοκτήτη σχετικά µε το ισάξιο της αποδιδόµενης σε αυτόν ιδιοκτησίας ή του καταβαλλόµενου ποσού, η διαφορά επιλύεται τελεσιδίκως από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου, δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. Η κατά τα ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών ή η απόφαση του ικαστηρίου αποτελεί µεταγραπτέο τίτλο στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογικού Γραφείου. 15. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ανάπτυξης και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των παραγράφων 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου. [15]

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ιαδικασίες Επίλυσης ιαφορών, Τροποποιούµενες ιατάξεις Άρθρο 9 Ειδική ιαδικασία Εκδίκασης Αιτήσεων και ιαφορών Οι αιτήσεις, τα ένδικα µέσα και η επίλυση εν γένει διαφορών που προκύπτουν από τον παρόντα νόµο, µε την επιφύλαξη των εποµένων παραγράφων, εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 εποµ. του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Οι παραπάνω υποθέσεις εγγράφονται σε ειδικό πινάκιο. Η Γραµµατεία του ικαστηρίου τηρεί ειδικό βιβλίο, στο οποίο σηµειώνονται οι αιτήσεις και τα ένδικα µέσα που υποβάλλονται, καθώς και οι αποφάσεις επ αυτών. Οι αιτήσεις µετά των σχετικών φακέλων παραδίδονται αυθηµερόν από τη γραµµατεία του ικαστηρίου στο ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ή, σε περίπτωση έφεσης, στον Πρόεδρο του ικαστηρίου, για να ορίσει δικάσιµο, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά εντός µηνός. Η κλήτευση των διαδίκων γίνεται προ δέκα ηµερών. Οι κοινοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες γίνονται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτών, σε περίπτωση δε άγνωστης διαµονής εφαρµόζεται το άρθρο 135 του Κωδ.Πολ. ικ. Η πληρεξουσιότητα δίδεται και µε ιδιωτικό έγγραφο. Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου. Για την απόδειξη αρκεί πιθανολόγηση. Το άρθρο 754 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας έχει εφαρµογή και στη διαδικασία του παρόντος νόµου. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου εκδίδονται υποχρεωτικά εντός µηνός. Η προθεσµία άσκησης έφεσης είναι δέκα πέντε ηµέρες και δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης. Το δικαστήριο µπορεί αυτεπαγγέλτως να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, ώσπου να αυτή να γίνει απρόσβλητη µε έφεση. Τα έξοδα της δίκης επιβάλλονται σε βάρος του αιτούντος Με Προεδρικό ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού ικαιοσύνης καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 10 Τροποποιούµενες διατάξεις Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του ν.4269/14, προστίθεται η φράση «και οι Ζώνες Ειδικών Κτιριακών Παρεµβάσεων (ΖΕΚΠΑ) του αρ.7 του ν....»... [16]

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03112014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική δημοπρασία προϊόντων παράνομης εξόρυξης μαρμάρου (όγκων μαρμάρου ξοφάρια), τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ» 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.epublicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.. 2178 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου Ο Πρόεδρος του.σ., διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα