Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών"

Transcript

1 Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και τις εμπορικές πράξεις των ανθρώπων. δ) Άλλο. 2. Η ανώνυμη εταιρεία είναι: α) Νομικό πρόσωπο β) Νομική προσωπικότητα γ) Φυσικό πρόσωπο δ) Φυσική προσωπικότητα 3. Η συστατική πράξη του νομικού προσώπου συντάσσεται: α) με βάση προφορική δήλωση ενώπιον του γραμματέα του πρωτοδικείου β) με βάση υπεύθυνη δήλωση ενώπιον του εποπτεύοντος νομάρχη γ) ενώπιον συμβολαιογράφου δ) εγγράφως 4. Εταιρία καλείται: 1

2 α) Η σύμβαση μεταξύ 2 ή περισσοτέρων προσώπων με την οποία επιδιώκεται η πραγματοποίηση οικονομικού σκοπού β) η σύμβαση 2 τουλάχιστον προσώπων με σκοπό το κέρδος γ) η σύμβαση 2 τουλάχιστον προσώπων με αντίστοιχη καταβολή εισφορών δ) όλα τα παραπάνω 5. Στη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου από πώληση, νόμιμη αιτία της μεταβίβασης είναι: α) η βούληση του πωλητή και του αγοραστή β) η τήρηση τύπου γ) η πώληση δ) η εγκυρότητα της δήλωσης βουλήσεως του πωλητή και του αγοραστή 6. Η νομή του πράγματος και η παρέλευση 20ετίας αποτελούν της αποκλειστικές προϋποθέσεις: α) της τακτικής χρησικτησίας β) της έκτακτης χρησικτησίας γ) της έκτακτης χρησικτησίας εφόσον υπάρχει καλή πίστη δ) της παράγωγης κτήσης κυριότητας ακινήτου 7. Ο επιζών σύζυγος που καλείται στην Πέμπτη τάξη ως εξ αδιαθέτου διάδοχος του συζύγου, δικαιούται: α) το 1/2 της κληρονομίας β) το 1/4 της κληρονομίας γ) το 1/3 της κληρονομίας 8. Το κυοφορούμενο πρόσωπο είναι: α) Υποκείμενο δικαίου β) Αντικείμενο δικαίου γ) Υποκείμενο δικαίου υπό αίρεση δικαίου δ) Πλάσμα δικαίου 9. Από τους παρακάτω εμπορική πράξη πραγματοποιεί: α) ο παραγωγός που αγοράζει τελάρα στα οποία θα τοποθετήσει φρούτα που θα πουλήσει β) ο καθηγητής που πραγματοποιεί ιδιαίτερα μαθήματα γ) αυτός που καλλιεργεί και πουλά λουλούδια 2

3 δ) ο δικηγόρος που διατηρεί ελαιοτριβείο Από τους παρακάτω εμπορική πράξη δεν πραγματοποιεί: α) αυτός που αγοράζει πλοίο χωρίς πρόθεση μεταπώλησης β) ο έμπορος που μισθώνει ακίνητο για τη στέγαση της επιχείρησής του γ) αυτός που παράγει ταινίες ηθών, τις οποίες στη συνέχεια εξάγει δ) ο γιατρός που αγοράζει φάρμακα και τα μεταπωλεί στους ασθενείς του 11. Ποιο από τα παρακάτω πρόσωπα μπορεί να αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα; α) Ο ανήλικος. β) Ο ενήλικος. --- γ) Το κράτος και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. δ) Ο ετερόρρυθμος εταίρος. 12. Το χαρακτηριστικό της ομόρρυθμης εταιρίας είναι: α) Κάθε εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας αναλογικά με το ύψος του εταιρικού μεριδίου. β) Κάθε εταίρος ευθύνεται αλληλέγγυα, απεριόριστα και αδιαίρετα για όλο το χρέος της εταιρίας. γ) Οι ομόρρυθμοι εταίροι δεν συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρίας. δ) Κάθε εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας αναλογικά με το ύψος της εισφοράς του. 13. Πράξεις του ομόρρυθμου εταίρου: α) δεσμεύουν και τους υπόλοιπους εταίρους, ακόμα και αν έχουν εναντιωθεί β) δεσμεύουν τον ίδιο και την εταιρεία, αλλά όχι τους εταίρους εφ όσον έχουν εναντιωθεί γ) δεσμεύουν τον ίδιο αν οι άλλοι εταίροι έχουν εναντιωθεί 14. Ο ετερόρρυθμος εταίρος στις προς τα έσω σχέσεις της ετερόρρυθμης εταιρείας: α) έχει την ίδια θέση με τους ομορρύθμους εταίρους β) έχει περιορισμένη εξουσία διαχείρισης γ) δεν έχει εξουσία διαχείρισης, καθώς αυτή ασκείται από τους ομορρύθμους εταίρους της ετερόρρυθμης εταιρείας δ) έχει διαχειριστική εξουσία μόνο αν αυτό έχει συμφωνηθεί από τους εταίρους 15. Αν ο ετερόρρυθμος εταίρος προβεί σε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας: α) δεν δεσμεύει την εταιρεία 3

4 β) δεσμεύει την εταιρεία έναντι των τρίτων ανεξάρτητα αν του είχε χορηγηθεί εκπροσωπευτική εξουσία γ) ευθύνεται έναντι των τρίτων με την προσωπική του περιουσία μέχρι του ύψους της εισφοράς του δ) ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον έναντι των τρίτων 16. Στην αφανή εταιρεία η εξουσία διαχείρισης: α) ανήκει σε όλους τους εταίρους, εμφανείς και αφανείς, και αυτό αντιτάσσεται και κατά των τρίτων β) ανήκει στους εμφανείς εταίρους γ) ανήκει στους αφανείς εταίρους, ενώ η εξουσία εκπροσώπησης στους εμφανείς δ) ανήκει σε όλους τους εταίρους, εμφανείς και αφανείς, αλλά αυτό δεν μπορεί να αντιταχθεί στους τρίτους 17. Η έκδοση επιταγής: α) είναι παράγωγα εμπορική πράξη, εφ όσον εκδίδεται από έμπορο στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας β) είναι εμπορική πράξη αν αφορά μια από τις πράξεις που ορίζει ο νόμος ως πρωτότυπα εμπορικές γ) είναι πρωτότυπα εμπορική πράξη δ) τίποτε από τα παραπάνω 18. Η έκδοση επιταγής από ιερέα: α) δεν είναι εμπορική πράξη αφού εκδίδεται από πρόσωπο προφανώς μη έμπορο β) είναι εμπορική πράξη αν αφορά μια από τις πράξεις που ορίζει ο νόμος ως πρωτότυπα εμπορικές γ) είναι πρωτότυπα εμπορική πράξη δ) τίποτε από τα παραπάνω 19. Για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας απαιτείται: α) ιδιωτικό έγγραφο και εγκριτικό προεδρικό διάταγμα β) σύμπραξη 20 τουλάχιστον προσώπων γ) συμβολαιογραφικό έγγραφο δ) σύμπραξη 5 τουλάχιστον προσώπων και εγκριτικό προεδρικό διάταγμα 20. Τα εις διαταγήν αξιόγραφα: α) εκδίδονται υπέρ κατονομαζόμενου δικαιούχου β) μεταβιβάζονται με εκχώρηση γ) ενσωματώνουν δικαίωμα υπέρ κάθε κομιστή του εγγράφου δ) τίποτε από τα παραπάνω 4

5 21. Προϋπόθεση εγκυρότητας της συναλλαγματικής είναι: α) αληθινή ημερομηνία έκδοσης β) γνήσια υπογραφή του εκδότη γ) αληθινός τόπος έκδοσης 22. Ο τόπος πληρωμής της συναλλαγματικής: α) θα πρέπει να συμπίπτει με την κατοικία του πληρωτή β) είναι υποκατάστημα τράπεζας γ) μπορεί να είναι και κατοικία τρίτου δ) τίποτε από τα παραπάνω 23. Δεν είναι όργανο της Α.Ε.: α) Η γενική συνέλευση. β) Οι διαχειριστές. γ) Το διοικητικό συμβούλιο. δ) Οι ελεγκτές. 24. Ο εκδότης της συναλλαγματικής: α) μπορεί να αποκλείσει την ευθύνη του για την πληρωμή β) ευθύνεται πάντα για το αν ο πληρωτής θα αποδεχθεί τη συναλλαγματική γ) ευθύνεται πάντα για το αν ο πληρωτής θα πληρώσει τη συναλλαγματική 25. Με οπισθογράφηση μεταβιβάζονται: α) τα αξιόγραφα εις διαταγήν β) τα ονομαστικά αξιόγραφα γ) και τα εις διαταγήν και τα ονομαστικά αξιόγραφα δ) όλα τα είδη των αξιογράφων, συμπεριλαμβανομένων και των εις τον κομιστή 26. Ο οπισθογράφος της συναλλαγματικής: α) μπορεί να αποκλείσει την ευθύνη του για την πληρωμή β) ευθύνεται για το αν ο πληρωτής θα αποδεχθεί τη συναλλαγματική γ) ευθύνεται για το αν ο πληρωτής θα πληρώσει τη συναλλαγματική 5

6 δ) όλα τα παραπάνω ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 27. Η λευκή υπογραφή του πληρωτή στο εμπρόσθιο μέρος της συναλλαγματικής: α) καθιστά τη συναλλαγματική άκυρη β) ισχύει ως αποδοχή γ) καθιστά τη συναλλαγματική ακυρώσιμη, πρέπει δηλαδή να ζητήσει την ακύρωσή της ένας από τους οπισθογράφους 28. Στο γραμμάτιο εις διαταγήν δεν χρειάζεται να αναγράφεται: α) το όνομα του λήπτη β) το όνομα του εκδότη γ) ο χρόνος λήξης του γραφμματίου δ) ο τόπος έκδοσης 29. Αναγκαίο στοιχείο της επιταγής δεν είναι: α) ο τόπος έκδοσης β) ο χρόνος έκδοσης γ) το όνομα του πληρωτή δ) το όνομα του λήπτη 30. Κεφαλαιουχική χαρακτηρίζεται η εταιρεία: α) Οι εταίροι της οποίας είναι μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) Η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο γ) Το κεφάλαιο της οποίας υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ δ) Όταν ως προϋπόθεση για την ίδρυση της τίθεται από το νόμο η ύπαρξη κεφαλαίου 31. Η αφανής εμπορική εταιρεία: α) Στερείται νομικής προσωπικότητας β) Αποκτά νομική προσωπικότητα από της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο γ) Έχει νομική προσωπικότητα μόνον ως προς τις σχέσεις της μεταξύ των εταίρων δ) Έχει περιορισμένη ικανότητα δικαίου 32. Αν ένα αξιόγραφο χαθεί, η ισχύς του παύει: α) Από το χρόνο της απώλειάς του 6

7 β) Από τη δικαστική βεβαίωση της απώλειάς του γ) Μόλις δηλωθεί η απώλεια στην αστυνομική αρχή δ) Μόλις δηλωθεί η απώλεια στην τράπεζα, στην οποία επρόκειτο να πληρωθεί 33. Η αλλοίωση του κειμένου της συναλλαγματικής: α) Επιφέρει την ακυρότητά της β) Καθιστά κάθε υπογραφέα υπόχρεο για το κείμενο που υπήρχε, όταν υπέγραφε γ) Δεν ασκεί επίδραση ούτε στο κύρος της συναλλαγματικής, ούτε στην ευθύνη των υπογραφέων δ) Καθιστά τη συναλλαγματική απλό έγγραφο παθητικής νομιμοποίησης 34. Αν η διοίκηση του νομικού προσώπου είναι πολυμελής, οι αποφάσεις εφόσον στο καταστατικό του δεν ορίζεται άλλως, λαμβάνονται: α) Με παμψηφία των μελών της διοίκησης β) Με σχετική πλειοψηφία των μελών της διοίκησης του γ) Με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της διοίκησης του δ) Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της διοίκησης του. 35. Εμπορικές πράξεις είναι: α) Οι δικαιοπραξίες που επιχειρούνται από τον έμπορο β) όλες οι διαμεσολαβητικές ενέργειες του εμπόρου γ) αυτές με τις οποίες εκδηλώνεται η εμπορική του ταυτότητα δ) Όλα τα παραπάνω 36. Με τον όρο «τεκμήριο εμπορικότητας» νοείται: α) Ότι κάθε συναλλαγή του εμπόρου είναι πάντοτε εμπορική β) Ότι κάθε υποχρέωση του εμπόρου, που σχετίζεται με την εμπορική του δραστηριότητα, τεκμαίρεται ως εμπορική γ) Ότι μια συναλλαγή χαρακτηρίζεται εμπορική, μόνον όταν δηλώνεται ρητά από τους συναλλασσομένους ως εμπορική δ) Ότι εμπορικές είναι οι πράξεις εκείνες, οι οποίες χαρακτηρίζονται εμπορικές από το νόμο 37. Αποβολή μέλους σωματείου: α) δεν είναι επιτρεπτή β) επιτρέπεται μετά από δικαστική άδεια γ) επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το καταστατικό 7

8 δ) επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το καταστατικό και όταν το αποφασίσει η γενική συνέλευση 38. Μία ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία χάνει την εμπορική της ιδιότητα: α) Με την είσοδό της στο στάδιο της εκκαθάρισης. β) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης. γ) Όταν παύσει να ασκεί εμπορική δραστηριότητα. δ) Οταν πεθάνει κάποιος από τους εταίρους της. 39. Η ανώνυμη εταιρεία αποκτά την ιδιότητα εμπόρου: α) Από τον ιδρυτή της β) Από το χρόνο που ασκεί πράγματι εμπορική δραστηριότητα γ) Από το χρόνο που η εμπορική της ιδιότητα βεβαιώνεται με δικαστική απόφαση δ) Ουδέποτε αποκτά ιδιότητα εμπόρου 40. Αντικειμενικώς εμπορική πράξη είναι: α) Εκείνη που επιχειρείται μόνον από έμπορο β) Εκείνη που χαρακτηρίζεται ως εμπορική από το νόμο, ανεξάρτητα ποιος την επιχειρεί γ) Η πάσης φύσεως συναλλαγή ιδιώτη με εμπορική εταιρεία δ) Η αγορά μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων ή άλλων εμπορευμάτων από οιονδήποτε 8

9 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ 1. γ 2. α 3. δ 4. α 5. γ 6. β 7. δ 8. γ 9. δ 10. δ 11. β 12. β 13. α 14. α 15. δ 16. δ 17. γ 18. γ 19. δ 20. δ 21. δ 22. γ 23. β 24. δ 25. α 26. δ 27. β 28. β 29. δ 30. δ 31. α 32. β 33. β 34. δ 35. δ 36. α 37. δ 38. γ 39. α 40. β 9

Εμπορικό Δίκαιο. Λίνα Παπαδοπούλου. Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ - Επ. Καθ. Νομικής ΑΠΘ

Εμπορικό Δίκαιο. Λίνα Παπαδοπούλου. Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ - Επ. Καθ. Νομικής ΑΠΘ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αρχές Δικαίου Εμπορικό Δίκαιο Λίνα Παπαδοπούλου Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ - Επ. Καθ. Νομικής ΑΠΘ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Συνταγματικό Θεσμικό Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας

Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας επιχείρησης, δηλ. μιας οργανωμένης οικονομικά δραστηριότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ (Α) Στοιχεία Αστικού Δικαίου 1. Σύμβαση είναι: A. Συμφωνία, έγγραφη ή προφορική, μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων από την οποία προκύπτουν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ- ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σπουδαστής: Κυριακίδης Κυριάκος Εισηγητής: Κωνσταντινούδης Κλεάνθης Οκτώβριος 2013 Εισαγωγή Τα νομικά βιβλία μας λένε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης 2013 Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 13/11/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος..4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Θ.Ε. ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΟ 10) ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 3ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (συνεχ.) Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Π.Ε.

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Π.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Π.Ε. ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

έτσι την κακή επένδυση που έκανε αγοράζοντας µετοχές της συγκεκριµένης

έτσι την κακή επένδυση που έκανε αγοράζοντας µετοχές της συγκεκριµένης 52 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ έτσι την κακή επένδυση που έκανε αγοράζοντας µετοχές της συγκεκριµένης εταιρίας. Η οικονοµική πορεία των Α.Ε. ενδιαφέρει, εκτός από τους µετόχους και την εθνική οικονοµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Συμφωνία έγγραφη ή προφορική μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων από την

Δ. Συμφωνία έγγραφη ή προφορική μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων από την ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ (Α) Στοιχεία Αστικού Δικαίου 1. Σύμβαση είναι: A. Συμφωνία, έγγραφη ή προφορική, μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων από την οποία προκύπτουν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Σύσταση ΕΠΕ-Δραστηριότητες-Δημοσιεύσεις-Πρακτικά-Διανομή Κερδών-Υποβολή Δηλώσεων Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ)

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ) ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΖΕΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φοιτήτρια: Μπερνιδάκη Άννα Αριθµός µητρώου : 8418 Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ: 7635 KOKKINAKH ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΜ:7050

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ...134. Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ...134. Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα. 2 Πρόλογος..4 Εισαγωγή..5 Κεφάλαιο 1 Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας...6 1.1 Προϋποθέσεις Στάδια Σύστασης Α.Ε..7 1.1.1 Στάδια Σύστασης Α.Ε...7

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» της ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» της ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα. Άρθρο 2 - Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.»

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» Φοιτητής: Παναγιωτάκης Θεόδωρος Α.Μ: 8765 Επιβλέπων καθηγητής: Παπαπαναγιώτου Κων/νος Καβάλα, Οκτώβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Φοιτητής Κορώνας Κ. Απόστολος Καθηγητής Νεγκάκης Ι. Χρήστος Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα