ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ 2014 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. (αρ.πρωτ.32396/ ) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014 Σελίδα 1 από 15

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ , Αθήνα 02/05/2014 Πληροφορίες:Π. Μερμίγκη Τηλέφωνο: , -181 Τηλεομοιοτυπία (Fax): Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αθήνα, 05/05/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των ακινήτων του Μ.Τ.Π.Υ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πέμπτη 29/05/2014 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ: π.μ. Λυκούργου 12, Αθήνα 5 ος όροφος, Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα (1) έτος με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος ΚΑΕ 0892 Το Μ.Τ.Π.Υ έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: - Του Ν.Δ.400/1970 (ΦΕΚ 10/τ.Α) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως». - Του Π.Δ. 422/1981 (ΦΕΚ 114/τ.Α) «Κώδικας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» και του άρθρου 19 παρ.1 του Ν.2386/96, όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε από το άρθρο 12 παρ.5 του Ν.2443/96, περί της νομικής μορφής του ΜΤΠΥ, ως αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία. - Του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ43/τ.Α) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με λογιστική μορφή άλλες διατάξεις». Σελίδα 2 από 15

3 - Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α) Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». - Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α) άρθρο «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». - Του Ν.2496/1997 (ΦΕΚ 87/τ.Α) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις». - Του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290/τ.Α) άρθρο 14 «Οικονομικοί Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». - Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). - Του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α / ) σχετικά με την αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α. από 1/7/ Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». - Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/ τ.α) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». - Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α) ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες και την επ αυτού εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 2/91118/0026 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. - Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 2. Την αρχική αρ. 10 η συν./ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που έλαβε Α.Δ.Α.: ΒΙΞ9Η-Ψ0Η και αναρτήθηκε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κωδικό 14REQ / και αφορά την έγκριση της διενέργειας ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των ακινήτων του Μ.Τ.Π.Υ. 3. Την αρ.πρ.30316/9713/731/ Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (Α.Δ.Α.: ΒΙΗΝΛ- ΛΓΝ) 4. Τη με αριθ.πρ.27332/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με αρ.217 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και η οποία αφορά την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους ,00 εκ των οποίων ,00 αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/7/2014 έως 30/06/2015 και τα υπόλοιπα ,00 αφορούν το δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος, ήτοι από 01/07/2015 έως 30/06/2016 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΗ-ΦΗΤ και Α.Δ.Α.Μ.14REQ / ) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0892 «Ασφάλιστρα Ακινήτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους Σελίδα 3 από 15

4 5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που λήφθηκε κατά τη με αριθμό 17η/ Συνεδρίασή του και αφορά την έγκριση της διενέργειας ανοιχτού δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των ακινήτων του Μ.Τ.Π.Υ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Δημόσιο Επαναληπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή (μειοδοτικός διαγωνισμός) για την ασφάλιση των ακινήτων του Μ.Τ.Π.Υ. για το χρονικό διάστημα από έως , με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι , με αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου, σύμφωνα με τον όρο 4.7 της προκήρυξης. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα στις 29/05/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στο κτίριο του Μ.Τ.Π.Υ. στην οδό Λυκούργου αρ. 12 και Αθηνάς, 5 ος όροφος, Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα (1) έτος ήτοι από 1/7/2014 έως 30/06/2015 με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος ήτοι από 01/07/2015 έως 30/06/2016 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0892 «Ασφάλιστρα Ακινήτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλες οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο πράγμα που αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα. Η συμμετοχή γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα Η αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου πρέπει να περιλαμβάνει: α) Τον αριθμό της Διακήρυξης, το είδος και το φορέα για τον οποίο προορίζεται. Πλήρη επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνο. β) Δήλωση του συμμετέχοντα ότι έλαβε πλήρη γνώση της προκήρυξης την οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα γ) Τα αναγραφόμενα υπό τον αριθμό 3 και 4 δικαιολογητικά δ) Την προσφορά του συμμετέχοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ αριθμ 4 παραγράφου 2.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού, τον οποίο αφορά η παρούσα προκήρυξη, είναι η ασφάλιση των παρακάτω ακινήτων της ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, με τα ποσά και τους αναφερόμενους κινδύνους που αναφέρονται στο καθένα από αυτά. Επισημαίνεται ότι οι ασφαλιζόμενες αξίες των ακινήτων θεωρούνται από το Μ.Τ.Π.Υ. ως αξίες αντικατάστασης αυτών αντανακλώντας την πραγματική τους αξία. Σελίδα 4 από 15

5 2.1.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Αυτοτελές κτίριο οικοδομικό τετράγωνο περικλειόμενο από τις οδούς Ερμού, Νίκης, Μητροπόλεως και την Πλατεία Συντάγματος, αποτελούμενο από ισόγειο, εννέα (9) ορόφους και τρία (3) υπόγεια, συνολικής μεικτής επιφάνειας Ε = μ 2. Η ανέγερση του κτιρίου έγινε στο διάστημα Το ισόγειο χρησιμοποιείται ως εμπορικό κατάστημα, τα υπόγεια χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι και οι όροφοι ως γραφεία. Έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και δώμα από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Το κτίριο έχει ανακατασκευαστεί κατά τη χρονική περίοδο σε ότι αφορά στην αναβάθμιση των όψεών του και τον εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεών του (σύστημα κλιματισμού, μετασχηματιστής κ.λ.π.). Το κτίριο διαθέτει σύγχρονο σύστημα κλιματισμού, σύστημα πυρανίχνευσης δι ανιχνευτών καπνού, σύστημα πυρόσβεσης δι ύδατος μέσω πυροσβεστικών φωλεών και φορητά μέσα πυρόσβεσης. Αξία ασφάλισης : Αυτοτελές κτίριο επί της γωνίας Πανεπιστημίου 37 και Κοραή 2, αποτελούμενο από ισόγειο, πέντε (5) ορόφους και ένα (1) υπόγειο, συνολικής μεικτής επιφάνειας Ε=6.790μ 2. Η ανέγερση του κτιρίου έγινε στο διάστημα Το ισόγειο και τo υπόγειο χρησιμοποιούνται ως εμπορικά καταστήματα και οι όροφοι ως γραφεία. Έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και δώμα από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Διαθέτει φορητά μέσα πυρόσβεσης. Αξία ασφάλισης : Τρεις (3) όροφοι γραφείων (10ος 11 ος 12 ος ) κτιρίου στην οδό Κηφισίας 32, Παράδεισο Αμαρουσίου, συνολικής μεικτής επιφάνειας Ε= 2.510μ 2. Έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίριο κατασκευάστηκε το Το κτίριο διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης δι ανιχνευτών καπνού, και σύστημα πυρόσβεσης δι ύδατος μέσω πυροσβεστικών φωλεών. Το 2008 έγινε πλήρης ανακατασκευή-ανακαίνιση των ορόφων. Αξία ασφάλισης : Πέντε (5) όροφοι γραφείων στην Λεωφόρο Συγγρού 165, συνολικής μεικτής επιφάνειας Ε = μ 2. Έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και δώμα από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Το κτίριο κατασκευάστηκε το Διαθέτει, σύστημα πυρόσβεσης μέσω πυροσβεστικών φωλεών και φορητών μέσων και πυρανίχνευσης μέσω ανιχνευτών καπνού. Το ισόγειο και υπόγειο του κτιρίου που δεν είναι ιδιοκτησίας ΜΤΠΥ, χρησιμοποιούνται ως χώροι κέντρου διασκέδασης και στάθμευσης αντίστοιχα. Αξία ασφάλισης: Αυτοτελές κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10, αποτελούμενο από ισόγειο, πέντε (5) ορόφους και ένα (1) υπόγειο, συνολικής μεικτής επιφάνειας Ε = μ 2. Το κτίριο κατασκευάστηκε το Το ισόγειο χρησιμοποιείται για την ενοικίαση καταστημάτων, το υπόγειο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος και οι όροφοι του είναι κενοί με νόμιμη χρήση γραφείων. Έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και δώμα από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Αξία ασφάλισης: Αυτοτελές κτίριο επί της οδού Λυκούργου 12 και Αθηνάς, αποτελούμενο από ισόγειο, πέντε (5) ορόφους και ένα (1) υπόγειο, συνολικής μεικτής επιφάνειας Σελίδα 5 από 15

6 Ε=3.710 μ 2. Το κτίριο έχει ανακατασκευαστεί κατά τη χρονική περίοδο Έχει φέροντα οργανισμό αποτελούμενο από υποστυλώματα και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο 6 ος και τελευταίος όροφος του κτιρίου έχει οροφή μεταλλική κεραμοσκεπή. Το κτίριο διαθέτει σύγχρονα συστήματα παθητικής και ενεργητικής προστασίας πυρανίχνευση, πυρόσβεση, πυροσβεστικές φωλιές, φορητά μέσα πυρόσβεσης κ.λ.π. Αξία ασφάλισης: Στο κτίριο στεγάζεται η Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ. και ασφαλίζεται και το περιεχόμενο τους, κινητά, έπιπλα, εξοπλισμός Η/Υ κλπ. Αξία ασφάλισης Εμπορικό Κατάστημα στην οδό Ακαδημίας 65, αποτελούμενο από ισόγειο, ημιώροφο και υπόγειο, συνολικής μεικτής επιφάνειας Ε =700 μ 2. Το κτίριο κατασκευάστηκε το Έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίριο διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης δι ανιχνευτών καπνού. Διαθέτει επίσης πυρόσβεση δι ύδατος μέσω πυροσβεστικών φωλεών. Αξία ασφάλισης : Αυτοτελές κτίριο στη συμβολή των οδών Πινδάρου, Ακαδημίας και Κανάρη 1, αποτελούμενο από ισόγειο και δύο (2) ορόφους, συνολικής μεικτής επιφάνειας Ε =1.160 μ 2. Το κτίριο κατασκευάστηκε το Έχει φέροντα οργανισμό αποτελούμενο από φέρουσες τοιχοποιίες και πλάκες από σιδηροδοκούς και συμπαγή τούβλα. Απόληξη κλιμακοστασίου και δώμα με στέγη κεραμοσκεπή. Στο κτίριο έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Ανακαίνιση-Επισκευή και Διαρρύθμιση Διατηρητέου κτιρίου Πινδάρου-Ακαδημίας- Κανάρη 1 - Μέγαρο Δεληγιώργη» Αξία ασφάλισης : Αυτοτελές κτίριο επί της οδού Πινδάρου 2, αποτελούμενο από ισόγειο, υπόγειο και τρεις (3) ορόφους, συνολικής μεικτής επιφάνειας Ε= 660 μ 2. Το κτίριο κατασκευάστηκε το Χρησιμοποιείται ως κτίριο καταστημάτων, γραφείων και κατοικιών. Έχει φέροντα οργανισμό αποτελούμενο από φέρουσες τοιχοποιίες και πλάκες από σιδηροδοκούς και συμπαγή τούβλα. Μικρά κτίρια στο δώμα με στέγες κεραμοσκεπείς. Στο κτίριο έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Ανακαίνιση - Επισκευή και Διαρρύθμιση διατηρητέου κτιρίου στην οδό Πινδάρου αρ. 2», ο οποίος το έχει ασφαλίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις για τα Δημόσια Έργα. Αξία ασφάλισης : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ασφάλιση Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων : Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία Κεραυνός Ευρεία έκρηξη Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες, μέχρι 40% του Ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά διεύθυνση κινδύνου. Σελίδα 6 από 15

7 Κακόβουλη πράξη, μέχρι 40% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά διεύθυνση Κινδύνου Τρομοκρατικές ενέργειες μέχρι 40% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά διεύθυνση κινδύνου Βραχυκυκλώματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από οποιαδήποτε αιτία, χωρίς εστία φωτιάς, σε Α κίνδυνο μέχρι ποσού , με απαλλαγή 500 ανά ζημιά Τυχαία θραύση κρυστάλλων μέχρι ποσού ανά ζημιά και διεύθυνση ασφαλιζόμενου κινδύνου, με απαλλαγή 500 ανά ζημιά Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός συμπεριλαμβανομένου βάρους χιονιού με απαλλαγή 1500 ανά ζημιά Ζημιές από διάρρηξη ή διαρροή σωληνώσεων πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένης της αποχέτευσης με απαλλαγή 1500 ανά ζημιά Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκαφών Αποκομιδή ερειπίων ή μπαζών μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά διεύθυνση κινδύνου Σεισμός και ή πυρκαγιά εκ σεισμού, καθίζηση και κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία μέχρι ποσοστού 60% του ανά διεύθυνση κινδύνου ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά ζημιογόνο γεγονός, με απαλλαγή 2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κάθε διεύθυνσης Αστική Ευθύνη έναντι γειτόνων, ομόρων, ενοικιαστών και τρίτων για υλικές ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, διαρροή, διάρρηξη σωληνώσεων, μέχρι του ποσού των ανά διεύθυνση κινδύνου Όρος Πρόνοιας : Δηλούται και συμφωνείται ότι ο ασφαλιζόμενος δεν θα θεωρείται υποασφαλισμένος εάν κατά την ημερομηνία της ζημιάς η αξία των παγίων ασφαλιζομένων αντικειμένων υπερβαίνει κατά ποσοστό 10% την ασφαλιζόμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται στα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Εάν το υπερβάλλον ποσό είναι ανώτερο του 10% ο ασφαλιζόμενος θα θεωρείται συνασφαλιστής μόνο για το επιπλέον του 10% ποσοστό Εξοδα ελαχιστοποίησης της ζημιάς μέχρι ποσού 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά διεύθυνση κινδύνου Κάλυψη εξόδων αμοιβών αρχιτεκτόνων, μηχανικών και λοιπών επαγγελματιών καθώς και δαπανών για έκδοση αδειών κλπ σχετικών απαιτήσεων των Δημοσίων αρχών μέχρι ανά τοποθεσία Κλοπή διαρρήξεως και / ή αναρριχήσεως και / ή ληστείας Φθορές και / ή βλάβες που θα πραγματοποιηθούν στην ασφαλιζόμενη περιουσία (κτίρια και περιεχόμενο) μέχρι κατά την διενέργεια η οποιαδήποτε απόπειρα βιαίας εισόδου ή εξόδου σε ή από αυτή Απώλεια ενοικίων μέχρι των παρακάτω ποσών ανά κτίριο σε Α κίνδυνο για περίοδο αποζημιώσεως 12 μηνών. Σελίδα 7 από 15

8 α) Λυκούργου 10 β)λυκούργου Χ12=1.440,00 Ιδιόχρηση Χ12= ,00 γ) Σύνταγμα ,44 Χ12= ,28 δ) Πανεπιστημίου και Κοραή 81915,52 Χ12= ,24 ε) Κηφισίας ,00 Χ12= ,00 στ) Ακαδημίας ,00 Χ12= ,00 ζ) Λ. Συγγρού ,00 Χ12= ,00 Το εν λόγω ποσό προσαυξάνει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των Υλικών Ζημιών. Παρατήρηση : Για τις καλύψεις που παρέχονται σε Α Κίνδυνο ή με υποόριο, οι απαλλαγές ισχύουν πέραν και πάνω από τα εν λόγω όρια Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης Καλύπτονται οι κίνδυνοι της Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, γειτόνων, ενοικιαστών από την εν γένει λειτουργία και χρήση (συμπεριλαμβανομένων των προσόψεων) των εγκαταστάσεων των ακινήτων του Μ.Τ.Π.Υ. σύμφωνα με τα άρθρα και 104 του εισαγωγικού νόμου του Α.Κ. πλέον των κάτωθι επεκτάσεων : Επέκταση κάλυψης : Η Κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης επεκτείνεται προκείμενου να καλύψει την ευθύνη του ασφαλιζόμενου : α) Έναντι γειτόνων, ομόρων, ενοικιαστών και τρίτων συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος, διαρροής, διάρρηξης σωληνώσεων για σωματικές βλάβες που θα προξενηθούν σε αυτούς. β)την ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων. γ)αστική ευθύνη από την εκτέλεση μικροεργασιών (βελτιώσεων των εγκαταστάσεων επισκευών, ανακαίνισης, συντήρησης και επεκτάσεων) προϋπολογισμού έως ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ : Κατ ατύχημα και συνολικό όριο ευθύνης της εταιρίας : Σελίδα 8 από 15

9 Στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις θα υπολογισθεί και θα καταβληθεί στο Μ.Τ.Π.Υ. και ο αναλογούν Φ.Π.Α. (που το Μ.Τ.Π.Υ. υποχρεούται να καταβάλλει). 3.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι τα εξής: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 ). Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί στον Ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση του Διαγωνισμού μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς διαγωνιζόμενους μετά την κατακύρωση και με δική τους μέριμνα. Αίτηση που δεν συνοδεύεται από την προσήκουσα εγγύηση συμμετοχής είναι απαράδεκτη και δεν αξιολογείται Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. ii Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα το Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας τους (σε περίπτωση αλλοδαπών) κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). iii Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ σύμφωνα με το αρ.3 του Ν.4250/ όπως ισχύει Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της Ασφαλιστικής εταιρείας Επιβεβαίωση αντασφαλιστικής κάλυψης για τα συγκεκριμένα ακίνητα Το Καταστατικό της Ασφαλιστικής εταιρείας Κατάλογο με τα κυριότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια που σύναψε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη. Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η ημερομηνία σύναψης Σελίδα 9 από 15

10 και η διάρκεια του συμβολαίου, σύντομη περιγραφή του είδους της ασφάλισης, ο προϋπολογισμός και οι αποδέκτες του, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα ή θα συνοδεύονται από Υπεύθυνες Δηλώσεις ισχύος των αντιγράφων (άρθρο 14, παρ. 3.4 του Ν. 1599/86). 4.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού διατυπώνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, θα φέρει δε τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και την επιγραφή ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την ημέρα του Διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταμείου (Λυκούργου 12, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ, τηλ ) με οποιοδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο παραπάνω τμήμα μέχρι την ημέρα και την ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία, είτε ταχυδρομήθηκαν μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά έφθασαν στο τμήμα μετά την ημερομηνία και την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες και να μη περιέχουν προϋποθέσεις, επιφυλάξεις, αιρέσεις ή όρους που θα τις κάνουν απαράδεκτες ή να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς. Το Ταμείο δικαιούται να ζητά διευκρινίσεις για προσφορές που έχουν κανονικά και έγκαιρα υποβληθεί Ο χρόνος των προσφορών ισχύει για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές Η προσφορά αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη των ακινήτων του Μ.Τ.Π.Υ., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από έως , με δυνατότητα ανανέωσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ένα (1) ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις κάλυψης και με ασφάλιστρα, που δεν θα υπερβαίνουν τα ισχύοντα, προσαυξημένα με τον επίσημο τιμάριθμο και θα συμφωνηθούν δύο (2) μήνες πριν την ετήσια επέτειο των συμβολαίων Η προσφερόμενη τιμή παραμένει αμετάβλητη για ολόκληρο το διάστημα της ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή Σελίδα 10 από 15

11 για οποιοδήποτε λόγο εκτός τροποποίησης των ασφαλισμένων αξιών, έστω και αν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες μεταβληθούν ουσιωδώς και απροόπτως Η προσφερόμενη τιμή, που περιλαμβάνει τις νόμιμες επιβαρύνσεις (π.χ. Φ.Κ.Ε.), πρέπει να δίνεται σε Euro. Το χαρτόσημο βαρύνει τον ασφαλιστή (κώδικας χαρτοσήμων) Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα αφορά στα ετήσια ασφάλιστρα Γίνονται δεκτές και προσφορές συνεργαζομένων ασφαλιστικών εταιρειών, εφ όσον αυτές επιλέξουν την υποβολή κοινής προσφοράς για συνασφάλιση των κινδύνων. 5.- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω του επείγοντος. 6.- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ένσταση κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής Εταιρείας σε αυτόν υποβάλλεται κατ αναλογία με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, λόγω όμως του επείγοντος εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2672/1998(Α290 ), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ 118/ Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, δωροδοκίας κλπ) 7.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 7.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (φορολογική ενημερότητα). 7.4 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας τους (σε περίπτωση αλλοδαπών), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 7.5 Δήλωση σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική αξιοπιστία, την οικονομική κατάσταση για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών, καθώς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφ όσον ζητηθεί, προς απόδειξη των παραπάνω. Σελίδα 11 από 15

12 Εάν ο προσφέρων τη χαμηλότερη προσφορά δεν προσκομίσει ένα η περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά και ούτω καθ εξής. Η κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Το Μ.Τ.Π.Υ. διατηρεί απόλυτο το δικαίωμα του να κατακυρώσει το Διαγωνισμό ή να τον κρίνει άγονο. Σε περίπτωση που κρίνει ότι ο Διαγωνισμός απέβη άγονος, είτε διότι δεν παρουσιάσθηκε μεγάλος αριθμός υποψηφίων προς ανάπτυξη συναγωνισμού μεταξύ αυτών, είτε διότι οι προσφορές απορρίφθηκαν σαν απαράδεκτες ή ασύμφορες, δικαιούται ή να επαναλάβει το διαγωνισμό ή να ματαιώσει αυτόν. 8.- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ Η Εταιρεία, στην οποία θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αξίας ίσης με το 10% της συνολικής προσφοράς, που κατακυρώθηκε στο Διαγωνισμό. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και αποφασίζει την επανάληψη του Διαγωνισμού. 9.- ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η καταβολή των ασφαλίστρων θα γίνεται ανά εξάμηνο, αφού προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο Αναδόχου, όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της εξάμηνης περιόδου. 2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 4. Πλήρης νομιμοποίηση, εφ όσον ο Ανάδοχος έχει ιδιότητα Νομικού Προσώπου (Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.) ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με: α) κράτηση 3,072% επί της συνολικής αξίας του ασφαλιστήριου συμβολαίου προ ΦΠΑ (3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.,2% χαρτόσημο επί του 3% και 20% Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου), β) 0,10% πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της συνολικής αξίας του συμβολαίου προ ΦΠΑ υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, γ) 8% επί της αξίας του συμβολαίου προ ΦΠΑ, αφαιρούμενων των κρατήσεων (α) και (β), για φόρο εισοδήματος (βάσει του Ν. 2198/94 άρθρο 24), καθώς και κάθε άλλη κράτηση που προβλέπεται από Νόμο ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Το Μ.Τ.Π.Υ. θα μεριμνήσει για την ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης. Η Διακήρυξη ανακοινώνεται στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών. Σελίδα 12 από 15

13 Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στην προσφορά του. Τυχόν απόκλιση από τους όρους της Διακήρυξης πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια στην προσφορά. Η αποδοχή αυτής της απόκλισης εναπόκειται στην κρίση του Ταμείου. Εφαρμόζονται συμπληρωματικά κατ αναλογία οι Διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α 150/ ) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί θα λύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Υπηρεσία του ΜΤΠΥ, οδός Λυκούργου 12 και Αθηνάς, Αθήνα, 1 ος όροφος, γραφεία 5 και 6, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8.00 μέχρι 14.30, τηλ , , , φαξ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ Σελίδα 13 από 15

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (1) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Δ/νση, οδός αριθμός ΤΚ FAX) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑ (2) Προς: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (3) Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρίας..(4), μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (5), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό Μ.Τ.Π.Υ αριθ. (6), που θα διεξαχθεί την. (7) για την προμήθεια.(8), όπως και τις τυχόν επαναλήψεις του. Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφης εντολής σας. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας της από της προσφοράς δέσμευσης και μάλιστα μέχρι της υπογραφής της σύμβασης, στην περίπτωση της κατακύρωσης σ αυτήν του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Υποχρεούμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι την Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. Διατελούμε με τιμή,.(9) Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων 1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης 2. Τόπος - Ημερομηνία έκδοσης 3. Αριθμός εγγύησης 4. Στοιχεία της Ασφαλιστικής Εταιρείας υπέρ της οποίας εκδίδεται 5. Το ποσό της εγγύησης (Αριθμητικά και ολογράφως) 6. Αριθμός διακήρυξης 7. Ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού 8. Είδος και ποσότητα της εγγύησης 9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο, σφραγίδες. Σελίδα 14 από 15

15 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (1) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ (2) Προς: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (3) Κύριοι, Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ..(4), μέχρι το ποσόν των (5), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση από τον παραπάνω της Σύμβασης που υπογράφει την.(6), με αριθμό..(7), για την προμήθεια (8). Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφης εντολής σας. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση της προμήθειας των ειδών/υπηρεσιών του διενεργηθέντος διαγωνισμού για τον οποίο εγγυόμαστε. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας προς εμάς. Επίσης αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλλουμε ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Υποχρεούμαστε θα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αρμόδιας Υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές Διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για το όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές). Διατελούμε με τιμή,.(9) Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων 1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης 2. Τόπος - Ημερομηνία έκδοσης 3. Αριθμός εγγύησης 4. Στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 5. Το ποσό της εγγύησης (Αριθμητικά και ολογράφως) 6. Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 7. Αριθμός Σύμβασης 8. Είδος και ποσότητα προμήθειας 9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο, σφραγίδες. Σελίδα 15 από 15

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Αθήνα: 16/12/2009 Aρ. Πρωτ.: 45376 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Αθήνα: 16/12/2009 Aρ. Πρωτ.: 45376 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα: 16/12/2009 Aρ. Πρωτ.: 45376 Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 105 51 Αθήνα Πληροφορίες :Στρόλογγας Χρήστος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, 15233 Χαλάνδρι Τηλ. 210 6878 805 7 Φαξ. 210 6878 940 e mail: promithies@hoc.gr Αριθ.Πρωτ.: 8855/MZ/μζ Χαλάνδρι, 17/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ερμούπολη: 04/07/2013 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Fax Ηλ/κή Αλλ/φία Πληροφορίες : Αγ. Σπυρίδωνος :

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 4-2-14 Αριθμ. Πρωτ: 3354 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002770234 2015-05-13

15PROC002770234 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No 66/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No 66/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ Αριθ. Πρωτ.: 33537 Αθήνα, 29/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα