5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ eproperty Ο Δ Η Γ Ι Ε Φ Ρ Η Η ΣΕΤΦΟ Α: Ηλεκτρονική Καταγραφή Ακίνητης Περιουσίας Υορέων ΤΤΚΑ Σςνηάκηηρ: Εςάγγελορ Σηαμαηιάδηρ Δ / λ ζ ε Π ι ε ξ ν θ ν ξ η θ ή ο ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Ειιάδαο

2 Σν πεξηερόκελν θαη νη πιεξνθνξίεο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ είλαη ηδηνθηεζία ηεο 5 εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Ειιάδαο θαη δηαηίζεηαη ζηνπο ρξήζηεο απζηεξά γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Η ζπκκόξθσζε κε ην εθαξκνζηέν δίθαην θαη ηνπο λόκνπο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ρξήζηε. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ εγγξάθνπ (νιόθιεξνπ ή κέξνο απηνύ) ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν, θαζώο θαη γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο ρσξίο ηελ γξαπηή άδεηα ηεο 5 εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Ειιάδαο (ελδεηθηηθά, σο απαγνξεπκέλεο ρξήζεηο αλαθέξνληαη κεηαμύ άιισλ ε αλαπαξαγσγή, ε απνζήθεπζε, ε πξνβνιή, ε απνζηνιή, ε εηζαγσγή, ε παξάδνζε ζε/κε νπνηνδήπνηε κέζν / ηξόπν (ειεθηξνληθό, κεραληθό, θσηναληηγξαθηθό, εγγξαθήο, ή άιιν) ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπό. Σν πεξηερόκελν θαη νη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην έγγξαθν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαθνξώλ ζε URL θαη άιινπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο δύλαηαη λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ή πξνεηδνπνίεζε. Οη δνθηκαζηηθέο εηαηξείεο, νξγαληζκνί, πξντόληα, νλόκαηα domain, δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ινγόηππα, πξόζσπα, ηνπνζεζίεο, γεγνλόηα, θ.ιπ. πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ έγγξαθν ράξηλ παξαδείγκαηνο είλαη θαληαζηηθέο θαη νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε πξαγκαηηθέο εηαηξείεο, νξγαληζκνύο, πξντόληα, νλόκαηα domain, δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ινγόηππα, πξόζσπα, ηνπνζεζίεο, γεγνλόηα, θ.ιπ. Οπνηαδήπνηε νκνηόηεηα κε πξαγκαηηθέο εηαηξείεο, νξγαληζκνύο, πξντόληα, νλόκαηα domain, δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ινγόηππα, πξόζσπα, ηνπνζεζίεο, γεγνλόηα, θ.ιπ. είλαη θαζαξά ζπκπησκαηηθή. Σα νλόκαηα θαηαζθεπαζηώλ, πξντόλησλ ή URL πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ην έγγξαθν παξέρνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ιόγνπο πιεξνθόξεζεο θαη ε 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Ειιάδαο δελ θάλεη θακία πξνώζεζε, αληηπξνζώπεπζε ή εγγύεζε έκκεζε ή άκεζε αλαθνξηθά κε απηνύο ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ηα πξντόληα / ππεξεζίεο ηνπο. Η 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Ειιάδαο δύλαηαη λα έρεη πξντόληα, ππεξεζίεο, επξεζηηερλίεο, ζήκαηα θαηαηεζέληα ή άιια δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ θαιύπηνπλ ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ. Η δηάζεζε / ρνξήγεζε απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε άδεηα ρξήζεο ζηα αλσηέξσ πξντόληα, ππεξεζίεο, επξεζηηερλίεο, ζήκαηα θαηαηεζέληα ή άιια δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο η Υγειονομική Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ και Σηεπεάρ Ελλάδαρ

3 Πεπιεσόμενα Ε Ι Α Γ Ω Γ Η... 4 Τ Ν Δ Ε Η σ τ ο e P r o p e r t y... 4 Ε Ν Α Ρ Ξ Η Κ Α Σ Α Γ Ρ Α Υ Η Α Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Τ Ι Α... 5 Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Ι Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Ω Ν Α Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Τ Ι Α... 12

4 Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Σν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Δηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (eproperty) είλαη κία in-house, ζύγρξνλε θαη πςειήο ηερλνινγίαο δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα ε νπνία ιεηηνπξγεί θάησ από ην θεληξηθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο 5 εο ΤΠΕ (Microsoft Private Cloud Computing, Windows Server 2008 R2, SQL Server 2008 R2, ASP.NET), θαη κε ηελ νπνία ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Ειιάδαο θαη νη θνξείο επζύλεο ηεο (Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο θαη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο) κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη εληαία θαη θεληξνπνηεκέλα όια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία επζύλεο ηνπο. ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ε εθαξκνγή έρεη επεθηαζεί ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρξήζε ηεο από όινπο ηνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ζε όιε ηε ρώξα. Τ Ν Δ Ε Η σ τ ο e P r o p e r t y Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην eproperty πξέπεη λα επηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: Η Γηθόλα 1 παξνπζηάδεη ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ζηνλ νπνίν νδεγεί ε παξαπάλσ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε. ηνλ ίδην δηθηπαθό ηόπν ιεηηνπξγεί θαη ην θεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Φνξέσλ ΤΤΚΑ ζην νπνίν έρεηε ήδε ήδε εγγξαθεί ρξεζηκνπνηώληαο ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα (Όλνκα ρξήζηε, Κσδηθόο πξόζβαζεο). Εικόνα 1 ειίδα 4 από 13

5 Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην Ηιεθηξνληθό Μεηξών Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο επζύλεο ζαο θαζώο θαη ζε εμνπζηνδνηεκέλεο ππεξεζίεο θαη πεξηερόκελν πξέπεη πξώηα λα ζπλδεζείηε ζην ζύζηεκα θάλνληαο θιηθ ζην Είζοδορ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηεο ζειίδαο. Ακέζσο εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν εηζαγσγήο Ολόκαηνο ρξήζηε θαη Κσδηθνύ πξόζβαζεο γηα ηε ζύλδεζε. ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί έρνπκε ζπλδεζεί σο Γεληθό Ννζνθνκείν Καβάιαο (4 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα). Αθνύ ζπλδεζείηε επηηπρώο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ππνδνρήο, επάλσ δεμηά γσλία ηεο ζειίδαο, ζηε ζέζε ηνπ ιεθηηθνύ «Είζνδνο» (π..ρ. «Καιώο νξίζαηε Γεληθό Ννζνθνκείν Καβάιαο», βι. Γηθόλα 2). Εικόνα 2 Επηπξόζζεηα ηνπ κελύκαηνο ππνδνρήο (ην νπνίν είλαη νξαηό πιένλ ζε θάζε ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ) εκθαλίδεηαη ζηελ επάλσ νξηδόληηα γξακκή ζπλδέζεσλ, δίπια από ηελ θαξηέια «Κεληξηθή», ε θαξηέια κε ην όνομα ηηρ Υγειονομικήρ Πεπιθέπειαρ ζηην οποία ςπάγεζηε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε «4η ΥΠΕ». Η θαξηέια απηή είλαη ε πύιε γηα ηελ είζνδό ζαο ζην Ηιεθηξνληθό Μεηξών Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο. Ε Ν Α Ρ Ξ Η Κ Α Σ Α Γ Ρ Α Υ Η Α Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Τ Ι Α Αθνύ θάλεηε θιηθ ζηελ θαξηέια «4ε ΤΠΕ» νδεγείζηε ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Γηθόλα 3. Σν Ηιεθηξνληθό Μεηξών Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο απνηειείηαη από έμη (6) βαζηθέο ζειίδεο (θαξηέιεο): Κενηπική ζελίδα: Αλαιπηηθή εκθάληζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο όισλ ησλ Φνξέσλ ηεο νηθίαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (νκαδνπνηεκέλα αλά Φνξέα θαη κε ζπγθεληξσηηθά αζξνίζκαηα) Επεξεπγαζία Σηοισείων: Δπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο αθηλήηνπ θαη εκθάληζε κόλν ησλ αθηλήησλ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ εθείλε ηε ζηηγκή ζην ζύζηεκα Φνξέα κε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ Γεωγπαθική Καηανομή: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ αθηλήησλ αλά Ννκό θαη Δήκν θαη κε ζπγθεληξσηηθά αζξνίζκαηα ειίδα 5 από 13

6 Σημεπινή Φπήζη: Εκθάληζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο όισλ ησλ Φνξέσλ ηεο νηθίαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (νκαδνπνηεκέλα αλά Υξήζε θαη αλά Φνξέα, κε ζπγθεληξσηηθά αζξνίζκαηα) Σε Ενοικίαζη: Εκθάληζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο όισλ ησλ Φνξέσλ ηεο νηθίαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε ελνηθίαζε (νκαδνπνηεκέλα αλά Φνξέα θαη κε ζπγθεληξσηηθά αζξνίζκαηα) Πποηεινόμενη Φπήζη: Εκθάληζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο όισλ ησλ Φνξέσλ ηεο νηθίαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ζαο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο (νκαδνπνηεκέλα αλά Εύξνο Σηκήο αληηθεηκεληθήο αμίαο θαη αλά Είδνο Αθηλήηνπ, κε ζπγθεληξσηηθά αζξνίζκαηα) Εικόνα 3 Κάληε θιηθ ζηελ θαξηέια «Επεξεπγαζία Σηοισείων» (Γηθόλα 3) θαη ζηε ζπλέρεηα θιηθ ζην ζύλδεζκν «Πποζθήκη νέος ζηοισείος» (Γηθόλα 4) γηα λα θαηαρσξίζεηε έλα αθίλεην επζύλεο ζαο. Εκθαλίδεηαη ε θόξκα θαηαγξαθήο αθηλήηνπ ηεο Γηθόλαο 5: ειίδα 6 από 13

7 Εικόνα 4 Εικόνα 5 ειίδα 7 από 13

8 ην πεδίν Φοπέαρ επηιέγεηε ην θνξέα ζαο από ηελ αλαπηπζζόκελε ιίζηα δεμηά ((ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα «Γεληθό Ννζνθνκείν Καβάιαο», βι. Γηθόλα 6). Εικόνα 6 ηα πεδία Δήμορ, Νομόρ θαη ΔΟΥ επηιέγεηε από ηηο αληίζηνηρεο αλαπηπζζόκελεο ιίζηεο δεμηά ελώ ζην πεδίν Διεύθςνζη Ακινήηος πιεθηξνινγείηε ηελ ηαρπδξνκηθή δηέπζπλζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηαρσξείηε εθείλε ηε ζηηγκή (Γηθόλεο 7-8). ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα έρνπκε θαηαρσξίζεη Δήκν: Γιπθάδαο, Ννκό: ΑΣΣΙΚΗ, Δηεύζπλζε Αθηλήηνπ: Λαδαξάθε 18, θαη ΔΟΤ: ΚΑΒΑΛΑ (Α, Β). ημείωζη: Οη Δήκνη θαη νη ΔΟΤ ζηηο αλαπηπζζόκελεο ιίζηεο είλαη βάζεη Καιιηθξάηε. ειίδα 8 από 13

9 Εικόνα 7 Εικόνα 8 ειίδα 9 από 13

10 ηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ πεδία Είδορ Ακινήηος, Είδορ Κςπιόηηηαρ θαη Τπόπορ Κηήζηρ. ην πεδίν Είδορ Κςπιόηηηαρ επηιέγεηε αλάκεζα από δύν ηηκέο (ΠΛΗΡΗ ή ΨΙΛΗ). Γηα ηα πεδία Είδορ Ακινήηος, Είδορ Κςπιόηηηαρ κπνξείηε α) λα επηιέμεηε από ηηο αληίζηνηρεο αλαπηπζζόκελεο ιίζηεο ηηκώλ, ή β) αλ δε βξείηε ηελ ηηκή πνπ επηζπκείηε ζηηο αληίζηνηρεο ιίζηεο λα πιεθηξνινγήζεηε κε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ηε δηθή ζαο ηηκή (Γηθόλα 9). ΠΡΟΟΧΗ: Παξαθαινύκε όπωο προηιμάηε ηην περίπηωζη (α), δειαδή επηινγή από ηηο ιίζηεο, γηα ιόγνπο ομογενοποίηζης ηωλ ζηνηρείωλ. ηελ πεξίπηωζε (β) θαηαιήμηε μόνο αλ απηό πνπ ζέιεηε λα πιεθηξνινγήζεηε είλαη ενηελώς διαθορεηικό από νπνηαδήπνηε ηηκή ηεο ιίζηαο. Αλ π.ρ. είλαη παξεκθεξέο πξνηηκήζηε λα επηιέμεηε από ηε λίζηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηεπθξηλίζεηε ζην πεδίν Παραηηρήζεις παξαθάηω. Εικόνα 9 ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα έρνπκε θαηαρσξίζεη Είδνο Αθηλήηνπ: ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΑ, Είδνο Κπξηόηεηαο: ΠΛΗΡΗ, Σξόπνο Κηήζεο: ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ. ηα επόκελα δύν πεδία (Γηθόλα 10) πιεθηξνινγείηε ην Εμβαδόν ηνπ αθηλήηνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (ζην παξάδεηγκα «220») θαη ηελ Ανηικειμενική Αξία ηνπ αθηλήηνπ (ζην παξάδεηγκα «370000»). ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε, γηα ην πεδίν Εύπορ Τιμήρ, ην θαηάιιειν εύξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ (ζην παξάδεηγκα έρνπκε θαηαρσξίζεη «Από έωο »). ην επόκελν πεδίν Σημεπινή Φπήζη επηιέμηε από ηε ιίζηα ζηα δεμηά (ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα έρνπκε επηιέμεη «ΓΝΟΙΚΙΑΗ») θαη ακέζσο κεηά ζην πεδίν Εηήζιο Μίζθωμα πιεθηξνινγήζηε ην ζπλνιηθό πνζό ησλ ελνηθίσλ γηα έλα έηνο (κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε επηιέμεη «ΕΝΟΙΚΙΑΗ» ζην πξνεγνύκελν πεδίν, αιιηώο πιεθηξνινγήζηε 0 (κεδέλ). ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα έρνπκε θαηαρσξίζεη «9600». ην πεδίν Πποηεινόμενη Φπήζη επηιέμηε από ηελ αλαπηπζζόκελε ιίζηα δεμηά (Γηθόλα 11). ειίδα 10 από 13

11 Εικόνα 10 Εικόνα 11 ειίδα 11 από 13

12 Σέινο, ην πεδίν Παπαηηπήζειρ πξνζθέξεηαη γηα λα κπνξέζεηε λα πξνζζέζεηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δελ θαιύπηεηαη από όια ηα παξαπάλσ πεδία, θαζώο επίζεο θαη γηα λα πξνζζέζεηε επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξώζαηε ζε θάπνην (ή όια) από ηα πξνεγνύκελα πεδία (Γηθόλα 12). Σν πεδίν Παξαηεξήζεηο είλαη πεδίν επεμεξγαζίαο εκπινπηηζκέλνπ θεηκέλνπ παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα κνξθνπνίεζεο ηνπ εηζεγκέλνπ θεηκέλνπ ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα δώζεηε ζε θάπνην ζεκείν ηδηαίηεξε έκθαζε. Εικόνα 12 Αλ δελ επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε θακία παξαηήξεζε ή ζρόιην κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε (παύια). Γηα λα απνζεθεύζεηε ην αθίλεηό ζαο θάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Ι Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Ω Ν Α Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Τ Ι Α Γηα λα επεμεξγαζηείηε / αιιάμεηε θάπνην ή θάπνηα από ηα ζηνηρεία ελόο αθηλήηνπ ζα πξέπεη λα κεηαβείηε ζηε ζειίδα Επεξεπγαζία Σηοισείων (Γηθόλα 13). Εθεί θάζε Φνξέαο βιέπεη κόλν ηα δηθά ηνπ αθίλεηα κε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο γηα θάζε έλα από απηά. Γηα λα επεμεξγαζηείηε θάπνην αθίλεην αξθεί λα παηήζεηε ην θνπκπί Επεξεπγαζία πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή ώζηε λα ζαο εκθαλίζεη ηελ θαξηέια κεηξώνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζε θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. Αθνύ νινθιεξώζεηε ηπρόλ αιιαγέο (Γηθόλα 14), θάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ γηα λα ηηο απνζεθεύζεηε. Αλ δελ επηζπκείηε λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο. θάληε θιηθ ζην θνπκπί Άκςπο γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε. ειίδα 12 από 13

13 Εικόνα 13 Εικόνα 14 ειίδα 13 από 13

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα