ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100"

Transcript

1 ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100 Παρασκευή 28/12/2012 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D) Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας μας και πάντα με γνώμονα την ορθή τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σας παραθέτουμε τα νέα δεδομένα της πολιτικής βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D). 1. Η Εταιρεία θα παρέχει το προϊόν της βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αξιών σύμφωνα με τη συνημμένη λίστα. 2. Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας θα υπολογίζεται αφού εφαρμοσθούν haircuts (ειδικά βάρη) σύμφωνα με τη συνημμένη λίστα. 3. Τα ειδικά βάρη αυτά θα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε μήνα) ή οποτεδήποτε η Εταιρεία το κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να προσαρμόζεται στα δεδομένα της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών. 4. Η μέγιστη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) θα ανέρχεται στο μικρότερο ποσό μεταξύ, του ποσοστού 60% του χαρτοφυλακίου ασφαλείας και του ορίου των ευρώ (το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται μονομερώς από την Εταιρεία). Ορίζεται η παρακάτω εξίσωση βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D): Μέγιστη χρηματοδότηση πελάτη=min(60% χαρτοφυλακίου ασφαλείας, ευρώ) 5. Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας θα πρέπει να απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον 3 εκδοτών, και η αξία οποιουδήποτε στοιχείου του χαρτοφυλακίου ασφαλείας πρέπει να μην υπερβαίνει ποσοστό 40% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας. Η παραπάνω υποχρέωση δεν ισχύει στις κάτωθι περιπτώσεις: ι) Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας αποτελείται σε ποσοστό 100% από μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. ιι) Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/X.A. Large Cap, και το υπόλοιπο μέρος του χαρτοφυλακίου ασφαλείας (έως 40%) αποτελείται από μετοχές που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. 6. Ορίζεται μεταβλητό ανώτατο ποσό συνολικής χρηματοδότησης των πελατών, το οποίο θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, θα ανακοινώνεται εντός των πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα, θα αναρτάται στο site, και θα εξαρτάται από τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε εντολή αγοράς υπερβαίνει σε αξία το οριζόμενο ποσό της συνολικής χρηματοδότησης δεν θα μπορεί να εισαχθεί στο z trade. 7. Ορίζεται μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά πελάτη ίσο με ευρώ (το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται μονομερώς από την Εταιρεία), άσχετα με την αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, προκειμένου να διενεργείται ορθή κατανομή του συνολικού διαθέσιμου ποσού χρηματοδότησης. ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D)

2 2 Αιτήσεις πελατών για μεγαλύτερη χρηματοδότηση θα εξετάζονται μεμονωμένα, όταν και μόνο τότε, υπάρχει πλεονάζων διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης. 8. Όλες οι συναλλαγές βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) θα εκτελούνται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής z trade. Απαγορεύεται η εισαγωγή εντολών αγοράς σε υπολογαριασμό βραχυπρόθεσμης πίστωσης πελατών μέσω τερματικών ΟΑΣΗΣ, εκτός αν οι αντικριστές της Εταιρείας έχουν λάβει ειδική άδεια από την Γενική Διεύθυνση Συναλλαγών & Ανάπτυξης Εργασιών ή τον υπεύθυνο του Dealing Room. 9. Το σύστημα συναλλαγών z trade δεν θα επιτρέπει την εισαγωγή εντολών αγοράς με πίστωση, σε υπολογαριασμούς βραχυπρόθεσμης πίστωσης στις παρακάτω περιπτώσεις: ι) Όταν ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα (Τ+3)ολόκληρο το τίμημα της αγοράς μετοχών στον υπολογαριασμό βραχυπρόθεσμης πίστωσης. ιι) Όταν η χρηματοδότηση του πελάτη τείνει να ξεπεράσει το 60% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας ή τις ευρώ. ιιι) Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ειδικών βαρών της συνημμένης λίστας. ιv) Όταν το συνολικό ποσό χρηματοδότησης της Εταιρείας σε υπολογαριασμούς βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D), αγγίζει το ορισθέν συνολικό ποσό χρηματοδότησης, το οποίο θα ανακοινώνεται τις πρώτες ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα. v) Όταν δεν πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε πελάτη θα ισχύει δυναμικά (ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας). 11. Σε περίπτωση που η συνολική χρηματοδότηση υπολογαριασμών βραχυπρόθεσμης πίστωσης φτάσει κοντά στο ανώτατο ορισμένο ποσό συνολικής χρηματοδότησης, η αξία των εντολών αγοράς που θα επιτρέπει το σύστημα z trade να εισάγονται, θα είναι τόση, όση η διαφορά μεταξύ του ορισμένου ποσού συνολικής χρηματοδότησης και του αθροίσματος των επιμέρους χρηματοδοτήσεων βραχυπρόθεσμης πίστωσης όλων των υπολογαριασμών (3D) των πελατών. 12. Ορίζεται επιτόκιο βραχυπρόθεσμης πίστωσης ίσο με (9%). Το επιτόκιο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με νεώτερη απόφαση της Διοίκησης της Εταιρείας, εμπίπτει στην τιμολογιακή πολιτική αυτής και θα αναρτάται στο site. 13. Ορίζεται επιτόκιο υπερημερίας βραχυπρόθεσμης πίστωσης ίσο με (9%), στο ανώτατο εύρος που ο νόμος ορίζει. 14. Οι υπεύθυνοι του Dealing Room και του τμήματος Risk Management, θα παρακολουθούν επισταμένα την ορθή τήρηση της διαδικασίας, και σε περιπτώσεις διπλής υπερημερίας πελατών, ή κατά την κρίση τους, θα έχουν την δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης απενεργοποίησης του υπολογαριασμού 3D, του υπερήμερου πελάτη. 15. Ορίζονται τα ευρώ σαν ανώτατο όριο συναλλαγών ανά εντολή αγοράς μέσω του συστήματος z trade. Δεν ορίζονται ανώτατα όρια συναλλαγών σε εντολές πώλησης. 16. Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας θα πρέπει να είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμα, ώστε να διασφαλίζεται η πώλησή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα σε εύλογη τιμή, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D)

3 3 17. Σε περιπτώσεις που κινητή αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας παύει να πληροί τις αρχικές προϋποθέσεις, η Εταιρεία θα λαμβάνει άμεσα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται με τα νέα δεδομένα, το αργότερο εντός της συνεδρίασης της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα που έλαβε χώρα η απόκλιση. 18. Όλα τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών που αναφέρονται στη συνημμένη λίστα, και αφού έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον 3 (τριών) ημερών από την εισαγωγή τους στην αγορά του Χ.Α. 19. Θεσμοθετείται ποινολόγιο στους υπαλλήλους οι οποίοι δεν θα εφαρμόζουν σωστά την παρούσα πολιτική, ειδικά στην περίπτωση εισαγωγής εντολών αγοράς στους υπολογαριασμούς βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) πελατών μέσω του συστήματος ΟΑΣΗΣ, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Γενική Διεύθύνση Συναλλαγών & Ανάπτυξης Εργασιών ή του υπευθύνου του Dealing Room. 20. Ο υπεύθυνος του Dealing Room θα φροντίζει σε καθημερινή βάση και έγκαιρα (τουλάχιστον μισή ώρα πριν την λήξη της συνεδρίασης), να ενημερώνει πελάτες και συνεργάτες σε περιπτώσεις υπερβάσεων του ορίου της χρηματοδότησης (60% του χαρτοφυλακίου ασφαλείας). Φροντίζει την αποκατάσταση της μέγιστης επιτρεπτής χρηματοδότησης στα χαρτοφυλάκια ασφαλείας των πελατών. Στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., η επιμέρους χρηματοδότηση όλων των υπολογαριασμών βραχυπρόθεσμης πίστωσης των πελατών θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 60% των χαρτοφυλακίων ασφαλείας. 21. Παράλληλα οι υπεύθυνοι των Τμημάτων Dealing Room και Risk Management, θα παρακολουθούν δυναμικά την ιδία συμμετοχή των πελατών της Εταιρείας στα χαρτοφυλάκια ασφαλείας τους, των υπολογαριασμών βραχυπρόθεσμης πίστωσης. Σε περίπτωση που η ιδία συμμετοχή των πελατών κατέρχεται (καθ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας) το 30% του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, θα ενημερώνουν άμεσα πελάτες και συνεργάτες και θα φροντίζουν στην άμεση αποκατάσταση της συνθήκης (οδηγία 4). Υπεύθυνοι για την καθημερινή και ορθή παρακολούθηση της ανωτέρω πολιτικής είναι οι επικεφαλής των Τμημάτων Dealing Room και Risk Management, οι οποίοι και θα αναφέρονται στις Γενικές Διευθύνσεις, Συναλλαγών και Υποστήριξης Εργασιών. Υπεύθυνοι για τις αλλαγές των μεταβλητών δεδομένων της παρούσας πολιτικής βραχυπρόθεσμης πίστωσης, είναι οι Γενικές Διευθύνσεις, Συναλλαγών και Υποστήριξης Εργασιών καθώς και ο επικεφαλής του τμήματος Risk Management, ο οποίος ενημερώνει συνεργάτες, πελάτες και το site της Εταιρείας. Η νέα πολιτική θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 2/1/2013 ημέρα Τετάρτη. Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε σχετικά τους πελάτες σας και προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε έως την 31/12/2012 τα χαρτοφυλάκια των πελατών σας να είναι διαρθρωμένα σύμφωνα με την ανωτέρω πολιτική. Γενική Διεύθυνση Συναλλαγών & Ανάπτυξης Εργασιών Γενική Διεύθυνση Διοίκησης & Υποστήριξης Εργασιών Γεώργιος Αϊβαλιώτης Ηλίας Χρηστάκης ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D)

4 STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) WEIGHTS INDEX ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) MOH GA EQUITY 95.00% Large Cap ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) EXAE GA EQUITY 95.00% Large Cap ΟΠΑΠ (ΚΟ) OPAP GA EQUITY 95.00% Large Cap COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) EEEK GA EQUITY 95.00% Large Cap ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) HYGEIA GA EQUITY 90.00% ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) INLOT GA EQUITY 90.00% Large Cap ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) MYTIL GA EQUITY 90.00% Large Cap ΟΤΕ (ΚΟ) HTO GA EQUITY 90.00% Large Cap FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) FOyRK GA EQUITY 90.00% Mid cap ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ELLAKTOR GA EQUITY 90.00% Large Cap MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) MIG GA EQUITY 85.00% Large Cap ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) GEKTERNA GA EQUITY 85.00% Mid cap ΔΕΗ (ΚΟ) PPC GA EQUITY 85.00% Large Cap ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) PLAT GA EQUITY 85.00% Mid cap JUMBO (ΚΟ) BELA GA EQUITY 85.00% Large Cap ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ALPHA GA EQUITY 85.00% Large Cap INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) INTRK GA EQUITY 85.00% Mid cap ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ETE GA EQUITY 85.00% Large Cap ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) TPEIR GA EQUITY 85.00% Large Cap ΦΦΓΡΚΠ FFGRT GA EQUITY 85.00% Large Cap DIONIC (ΚΟ) DION GA EQUITY 85.00% ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) SOLK GA EQUITY 85.00% Mid cap ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) SIDE GA EQUITY 85.00% Mid cap ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) TENERGY GA EQUITY 85.00% Large Cap ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) METTK GA EQUITY 85.00% Large Cap EUROBANK EFG (ΚΟ) EUROB GA EQUITY 80.00% Large Cap ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) BIOX GA EQUITY 80.00% Large Cap ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ELPE GA EQUITY 80.00% Large Cap FRIGOGLASS (KO) FRIGO GA EQUITY 80.00% Large Cap ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) TITK GA EQUITY 80.00% Large Cap AUTOHELLAS (ΚΟ) OTOEL GA EQUITY 80.00% F.G. EUROPE (ΚO) FGE GA EQUITY 75.00% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) TATT GA EQUITY 75.00% Mid cap ΙΑΣΩ (ΚΟ) IASO GA EQUITY 75.00% J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) AVAX GA EQUITY 75.00% EURODRIP (ΚO) EDRIP GA EQUITY 75.00% ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) PARN GA EQUITY 70.00% ΑΝΕΚ (ΚΟ) ANEK GA EQUITY 70.00% TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) TRASTOR GA EQUITY 70.00% ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) NIR GA EQUITY 70.00% Mid cap MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) MLS GA EQUITY 70.00% Mid cap ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) XAKO GA EQUITY 70.00% ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) EKTER GA EQUITY 70.00% PROFILE (ΚΟ) PROF GA EQUITY 70.00% ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) IATR GA EQUITY 65.00% Mid cap EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) EUPRO GA EQUITY 65.00% Large Cap ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) KRI GA EQUITY 65.00% CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) CENTR GA EQUITY 65.00% ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) EYDAP GA EQUITY 65.00% ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) SAR GA EQUITY 65.00% Mid cap ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ELBA GA EQUITY 65.00% INTRAKAT (KO) INKAT GA EQUITY 0.00% ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) HSI GA EQUITY 60.00% Mid cap AUDIOVISUAL (ΚΟ) AVE GA EQUITY 60.00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) OLYMP GA EQUITY 60.00% ΟΛΠ (ΚΟ) PPA GA EQUITY 60.00% Large Cap S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ARBA GA EQUITY 60.00% ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ELIN GA EQUITY 60.00% ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) NEWS GA EQUITY 60.00% ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) CRETA GA EQUITY 55.00% ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ELGEK GA EQUITY 55.00% ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ELSTR GA EQUITY 55.00% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) EUPIC GA EQUITY 55.00% INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) LYK GA EQUITY 55.00% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ELKA GA EQUITY 55.00% Mid cap ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) AEGN GA EQUITY 55.00% ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) KLM GA EQUITY 55.00% ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) IKTIN GA EQUITY 55.00% Mid cap A.S. COMPANY (ΚΟ) ASCO GA EQUITY 50.00% ΕΛΤΟΝ (KΟ) ELTON GA EQUITY 50.00% CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) CYCL GA EQUITY 50.00% ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) SELO GA EQUITY 50.00% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) QUEST GA EQUITY 50.00% ΕΥΑΘ (ΚΟ) EYAPS GA EQUITY 50.00% Mid cap ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) PLAIS GA EQUITY 50.00% Mid cap UNIBIOS (ΚΟ) BIOSK GA EQUITY 50.00% ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) PRD GA EQUITY 50.00%

5 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ETEM GA EQUITY 45.00% PASAL Α.Ε. (ΚΟ) PASAL GA EQUITY 45.00% ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ALMY GA EQUITY 45.00% ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) HATZK GA EQUITY 45.00% MEVACO (ΚΟ) MEVA GA EQUITY 40.00% ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) TELL GA EQUITY 40.00% MIG REAL ESTATE (ΚΟ) MIGRE GA EQUITY 40.00% ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) INTET GA EQUITY 35.00% ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) EPIL GA EQUITY 35.00% Mid cap ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) KREKA GA EQUITY 35.00% ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) KORRES GA EQUITY 35.00% ΟΛΘ (ΚΟ) OLTH GA EQUITY 35.00% Mid cap ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) PAIR GA EQUITY 35.00% Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) GED GA EQUITY 30.00% ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) DOMIK GA EQUITY 30.00% ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) EVROF GA EQUITY 30.00% REDS (ΚO) KAMP GA EQUITY 30.00% ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) KYLO GA EQUITY 30.00% ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) KTILA GA EQUITY 30.00% ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) DROME GA EQUITY 30.00% ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) REVOIL GA EQUITY 30.00% LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) LAMDA GA EQUITY 30.00% Mid cap ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) KARTZ GA EQUITY 30.00% ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) GMF GA EQUITY 30.00% ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) KEKR GA EQUITY 30.00% KLEEMAN HELLAS (KO) KLEM GA EQUITY 30.00% ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) KORDE GA EQUITY 30.00% ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) KYRM GA EQUITY 30.00% ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) MPITR GA EQUITY 30.00% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) PLAKR GA EQUITY 30.00% ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) MATHIO GA EQUITY 25.00% ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) FIER GA EQUITY 25.00% ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) BALK GA EQUITY 25.00% ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) AEGEK GA EQUITY 0.00% LAVIPHARM (ΚΟ) LAVI GA EQUITY 0.00% ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ALCO GA EQUITY 0.00% FORTHNET (ΚΟ) FORTH GA EQUITY 0.00% SPRIDER STORES (ΚΟ) SPRDER GA EQUITY 0.00% ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) MHXAP GA EQUITY 0.00% NUTRIART (ΚΟ) NUTRIART GA EQUITY 0.00% ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) MODA GA EQUITY 0.00% ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) IMPE GA EQUITY 0.00% ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ILYDA GA EQUITY 0.00% ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) SANYO GA EQUITY 0.00% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) HKRAN GA EQUITY 0.00% ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) LEBEK GA EQUITY 0.00% ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) MOYZK GA EQUITY 0.00% SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) SCIENS GA EQUITY 0.00% ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) SPIR GA EQUITY 0.00% QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) QUAL GA EQUITY 0.00% NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ALKA GA EQUITY 0.00% PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) PPAK GA EQUITY 0.00% SPACE HELLAS (ΚΟ) SPACE GA EQUITY 0.00% ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) BIOKA GA EQUITY 0.00% ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ZAMP GA EQUITY 0.00% ALAPIS (ΚΟ) ALAPIS GA EQUITY 0.00% ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) KMOL GA EQUITY 0.00% ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) KARE GA EQUITY 0.00% ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) MOCHL GA EQUITY 0.00% ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) TGEN GA EQUITY 0.00% ΝΕΛ (ΚΟ) NEL GA EQUITY 0.00% ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) TT GA EQUITY 0.00% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ATE GA EQUITY 0.00% AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) AVENIR GA EQUITY 0.00% ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) DAIOS GA EQUITY 0.00% MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) MERKO GA EQUITY 0.00% ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) KYRI GA EQUITY 0.00% ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) VOVOS GA EQUITY 0.00% ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) EUBRK GA EQUITY 0.00% ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) XYLEP GA EQUITY 0.00% ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) HRAK GA EQUITY 0.00% ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) TITP GA EQUITY 0.00% ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) DIFF GA EQUITY 0.00% ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) NAKAS GA EQUITY 0.00% ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) AAAK GA EQUITY 0.00% ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) AAAP GA EQUITY 0.00% ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) AGRI GA EQUITY 0.00% ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ATHINA GA EQUITY 0.00%

6 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) AIOLC GA EQUITY 0.00% ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) AKRIT GA EQUITY 0.00% ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ASTAK GA EQUITY 0.00% ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) ATERM GA EQUITY 0.00% ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ATTICA GA EQUITY 0.00% ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) VARNH GA EQUITY 0.00% BETANET (ΚΟ) BETAN GA EQUITY 0.00% ΒΙΣ (ΚΟ) VIS GA EQUITY 0.00% ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) VOSYS GA EQUITY 0.00% FASHION BOX (ΚΟ) BOX GA EQUITY 0.00% BYTE COMPUTER (ΚΟ) BYTE GA EQUITY 0.00% ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) DIEKA GA EQUITY 0.00% ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) DUR GA EQUITY 0.00% ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) DROUK GA EQUITY 0.00% ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) EDRA GA EQUITY 0.00% ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ELBIO GA EQUITY 0.00% ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ELFIS GA EQUITY 0.00% ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ELTRK GA EQUITY 0.00% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ELYF GA EQUITY 0.00% ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) ELFIK GA EQUITY 0.00% ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) EUBRK GA EQUITY 0.00% ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) EUROS GA EQUITY 0.00% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ELATH GA EQUITY 0.00% ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) INTEK GA EQUITY 0.00% INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) INTERFIS GA EQUITY 0.00% ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) IOKA GA EQUITY 0.00% ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) IPPOK GA EQUITY 0.00% ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) KATHI GA EQUITY 0.00% ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) KERAL GA EQUITY 0.00% ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) KOUM GA EQUITY 0.00% ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) LAMPS GA EQUITY 0.00% ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) LEBEK GA EQUITY 0.00% ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) LIVAN GA EQUITY 0.00% LOGISMOS (ΚΟ) LOGISMOS GA EQUITY 0.00% ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) MAXIM GA EQUITY 0.00% ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) MARAC GA EQUITY 0.00% MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) MEDIC GA EQUITY 0.00% MINERVA (ΚΑ) MIN GA EQUITY 0.00% ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) MOTO GA EQUITY 0.00% ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) MPP GA EQUITY 0.00% ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) NAYP GA EQUITY 0.00% ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) NAFT GA EQUITY 0.00% ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) NEORS GA EQUITY 0.00% ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) NIKAS GA EQUITY 0.00% OLYMPIC CATERING (ΚΟ) OLKAT GA EQUITY 0.00% ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) PAP GA EQUITY 0.00% ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) PERS GA EQUITY 0.00% ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) PETZK GA EQUITY 0.00% ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) PETRO GA EQUITY 0.00% ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) PRAXC GA EQUITY 0.00% ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) PRAXP GA EQUITY 0.00% ΓΕΚΕ (ΚΑ) PRESD GA EQUITY 0.00% PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) PRO GA EQUITY 0.00% RILKEN (KΟ) RILK GA EQUITY 0.00% RIDENCO (ΚΟ) RIDE GA EQUITY 0.00% ΣΑΟΣ (ΚΟ) SAOS GA EQUITY 0.00% ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) KYSA GA EQUITY 0.00% ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) SELMK GA EQUITY 0.00% ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) SIDMA GA EQUITY 0.00% CPI (ΚΟ) CPI GA EQUITY 0.00% ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) SFA GA EQUITY 0.00% ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) TEGO GA EQUITY 0.00% ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) TEKDO GA EQUITY 0.00% ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) TEXT GA EQUITY 0.00% YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) YALCO GA EQUITY 0.00% ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) FIDO GA EQUITY 0.00% ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) HAIDE GA EQUITY 0.00% ALPHA TRUST (ΚΟ) ANDRO GA EQUITY 0.00% VIDAVO (ΚΟ) VIDAVO GA EQUITY 0.00% ENVITEC (ΚΟ) ENVI GA EQUITY 0.00% ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ENTER GA EQUITY 0.00% EPSILON NET (ΚΟ) EPSIL GA EQUITY 0.00% EUROXX (ΚΟ) EX GA EQUITY 0.00% ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) KRITON GA EQUITY 0.00% MEDITERRA (ΚΟ) MSHOP GA EQUITY 0.00% ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) DOCHO GA EQUITY 0.00% ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) DOPPLER GA EQUITY 0.00% ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) OPTRON GA EQUITY 0.00%

7 DIVERSA (ΚΟ) ORAORA GA EQUITY 0.00% PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) PERF GA EQUITY 0.00% ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) FOODL GA EQUITY 0.00% FLEXOPACK (ΚΟ) FLEXO GA EQUITY 0.00% AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) AXON GA EQUITY 0.00% ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) KEPEN GA EQUITY 0.00% ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) VARG GA EQUITY 0.00% ΔΟΛ (ΚΟ) DOL GA EQUITY 0.00% COMPUCON (ΚO) COMP GA EQUITY 0.00% ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) MPK GA EQUITY 0.00% ALSINCO (KO) ALSIN GA EQUITY 0.00% EUROMEDICA (KO) EUROM GA EQUITY 0.00% HELLAS ONLINE (ΚΟ) HOL GA EQUITY 0.00% ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) PEGAS GA EQUITY 0.00% SATO AE (ΚΟ) SATOK GA EQUITY 0.00% SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) SPID GA EQUITY 0.00% ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) KANAK GA EQUITY 0.00% ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) BOC GA EQUITY 0.00% Large Cap MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) CPBANK GA EQUITY 0.00% Mid cap ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) MAIK GA EQUITY 0.00% PC SYSTEMS (ΚΟ) PSYST GA EQUITY 0.00% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ASTIR GA EQUITY 0.00% ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) BIOT GA EQUITY 0.00% ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ATTIK GA EQUITY 0.00% ALTEC (ΚΟ) ALTEC GA EQUITY 0.00% ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) MHXAK GA EQUITY 0.00%

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Υποχρεώσεις Μακροπροθεσμα Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2008 2009 Δ(%) 2008 2009 Δ(%) 2009 2009 Δ(%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS

ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) EEEK GA EQUITY 95.00% ΕΧΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) EXAE GA EQUITY 95.00% ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) MOH GA EQUITY 95.00% ΟΠΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/1/21-31/12/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -.4-5.73 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2007 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1.471.616 1.605.253 9,1% 800.757 985.263 23,0% 551.987 850.035 54,0% 0,900 ΑΣΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούνιο 2015, για τις μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις Ισολ. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 305.865 453.966 48,4% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 5.852 3.537-39,6% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 82.132 132.986 61,9% ΑΤΤΙΚΗΣ Ενοπ. 297 7.170

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Capping ΚΥΠΡ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 9.5 0.460212 86.0 ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31.0 1.000000 30.0 ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 65.0 1.000000 64.0 ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα

Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα 228 Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα Â Ã Ä Å Æ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΑΕΓΕΚ ΒΙΟΤΕΡ CHIPITA ALBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΚΑΜΠΑΣ ΔΙΕΚΑΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΕΜ ΑΤΕΜΚΕ ΚΟΡ-ΦΙΛ ΓΕΚΑΤ ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

565% 4.759 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 47% 20.249 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 43% 3.006.722 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

565% 4.759 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 47% 20.249 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 43% 3.006.722 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Κερδοφορία 12Μ 2005 Κατανοµή κερδών 3µήνου 2006 Ισολογισµοί: 100,0% Εταιρική εικόνα κερδών Ποσοστιαία Καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας (%) Top -10 Κερδοφόρες 240 Ζηµιογόνες 83 Κερδοφόρες 74% Ζηµιογόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 124 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.114,52 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 102,93 εκατ. εκ των οποίων 9,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 608.336 0,5680 0,6310 345.534,85 383.860,02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 305.336 0,611 0,468 186.677,10 142.897,25-43.779,85

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 767,92 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,23%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,00 εκατ. εκ των οποίων 2,77 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.242,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 60,46 εκατ. εκ των οποίων 5,95 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β 3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 436.851,18 ΣΥΝΟΛO I.1 436.851,18 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 54,2200 2.060.360,00 - Isin: GR0114028534

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.093,51 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,66%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 252,08 εκατ. εκ των οποίων 22,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 806,01 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,41%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 100,53 εκατ. εκ των οποίων 3,89 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4.

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4. 994 +0,26% ΩΡΑ: 15:32 Γενικός δείκτης Χρηματιστήριο Αγορές Ισοτιμίες Εμπορεύματα 10/09 11/09 12/09 13/09 16/09 1100 1060 1020 980 940 900 Γενικός XA 994 +0,26% FTSE/ASE 20 342 +0,50% FTSE/ASE 40 1.035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 100 ΤΡΙΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2012 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών.

Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών. Εργασίες για το µάθηµα «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ» Κατηγορία Εργασιών 1 : Τραπεζικά προϊόντα για ιδιώτες = Τραπεζικά Προϊόντα για αποταµιευτές και Χρηµατοδότηση ιδιωτών Καταγραφή των καταθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,23 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,85%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 96,74 εκατ. εκ των οποίων 7,39 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.286,99 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 149,43 εκατ. εκ των οποίων 28,83 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,21 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,65 εκατ. εκ των οποίων 13,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 728,98 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 73,19 εκατ. εκ των οποίων 8,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΥΦΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΔΡΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 771,32 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,85 εκατ. εκ των οποίων 12,85 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr Ηµερήσιο Σχόλιο από το Τµήµα Ανάλυσης 27-07-2010 Σχόλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ" (Ν.Ε. 55/13/03.11.1972) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2011 έως 31.12.2011) [ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04 Φ.Ε.Κ. Α210/02.11.04]

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνήθεις ύποπτοι. Πέµπτη, 31 Μαΐου 2012. Αποτελέσµατα 3Μ 2012. Εικόνα κερδοφορίας και περιθώρια

Οι συνήθεις ύποπτοι. Πέµπτη, 31 Μαΐου 2012. Αποτελέσµατα 3Μ 2012. Εικόνα κερδοφορίας και περιθώρια Πέµπτη, 31 Μαΐου 2012 BETA Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αποτελέσµατα 3Μ 2012 Εικόνα κερδοφορίας και περιθώρια Ισολογισµοί: 226 Βασικοί Λογαριασµοί Κύκλος Εργασιών: 19.042.370 (%):

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 797,99 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 81,65 εκατ. εκ των οποίων 0,50 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr Ηµερήσιο Σχόλιο από το Τµήµα Ανάλυσης 22-07-2010 Σχόλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» Για 7 η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ Γεώργιος Ουζούνης», κατά την οποία απονεμήθηκαν 16

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4 11 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 100 ALPHA BANK A.E. AΛΦΑ 483 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΔΡΟ 255 AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΚΟ 103 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΤΤ 443 AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΟΤΟΕΛ 496 AVENIR

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 833,42 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 76,25 εκατ. εκ των οποίων 5,13 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. 20'' - FUTURES ''FTSE/Athex 20'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,571,426 26.30 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/5/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 822,88 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 3,12%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 119,23 εκατ. εκ των οποίων 6,29 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/09 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-31/12/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Βραβεύοντας τις καλύτερες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Βραβεύοντας τις καλύτερες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών Απονομή των «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2008» Βραβεύοντας τις καλύτερες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008: Σε μία λαμπρή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (Ν.Ε. 55/13/03.11.1972, Φ.Ε.Κ. 1633/11.09.1972) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 30.06.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/6/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/6/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 687,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,57%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,12 εκατ. εκ των οποίων 8,86 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/6/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/6/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 769,37 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,62%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 68,72 εκατ. εκ των οποίων 7,25 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 39/11.4.95 ΦΕΚ 710B/17.8.95) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.piraeusaedak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA ETF Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. 789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012 Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο 2 Εξάμηνο 22 New issues of shares from already listed companies & New company listings nd 2 Half of 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/12 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα