ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100"

Transcript

1 ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100 Παρασκευή 28/12/2012 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D) Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας μας και πάντα με γνώμονα την ορθή τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σας παραθέτουμε τα νέα δεδομένα της πολιτικής βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D). 1. Η Εταιρεία θα παρέχει το προϊόν της βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αξιών σύμφωνα με τη συνημμένη λίστα. 2. Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας θα υπολογίζεται αφού εφαρμοσθούν haircuts (ειδικά βάρη) σύμφωνα με τη συνημμένη λίστα. 3. Τα ειδικά βάρη αυτά θα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε μήνα) ή οποτεδήποτε η Εταιρεία το κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να προσαρμόζεται στα δεδομένα της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών. 4. Η μέγιστη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) θα ανέρχεται στο μικρότερο ποσό μεταξύ, του ποσοστού 60% του χαρτοφυλακίου ασφαλείας και του ορίου των ευρώ (το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται μονομερώς από την Εταιρεία). Ορίζεται η παρακάτω εξίσωση βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D): Μέγιστη χρηματοδότηση πελάτη=min(60% χαρτοφυλακίου ασφαλείας, ευρώ) 5. Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας θα πρέπει να απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον 3 εκδοτών, και η αξία οποιουδήποτε στοιχείου του χαρτοφυλακίου ασφαλείας πρέπει να μην υπερβαίνει ποσοστό 40% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας. Η παραπάνω υποχρέωση δεν ισχύει στις κάτωθι περιπτώσεις: ι) Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας αποτελείται σε ποσοστό 100% από μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. ιι) Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/X.A. Large Cap, και το υπόλοιπο μέρος του χαρτοφυλακίου ασφαλείας (έως 40%) αποτελείται από μετοχές που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. 6. Ορίζεται μεταβλητό ανώτατο ποσό συνολικής χρηματοδότησης των πελατών, το οποίο θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, θα ανακοινώνεται εντός των πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα, θα αναρτάται στο site, και θα εξαρτάται από τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε εντολή αγοράς υπερβαίνει σε αξία το οριζόμενο ποσό της συνολικής χρηματοδότησης δεν θα μπορεί να εισαχθεί στο z trade. 7. Ορίζεται μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά πελάτη ίσο με ευρώ (το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται μονομερώς από την Εταιρεία), άσχετα με την αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, προκειμένου να διενεργείται ορθή κατανομή του συνολικού διαθέσιμου ποσού χρηματοδότησης. ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D)

2 2 Αιτήσεις πελατών για μεγαλύτερη χρηματοδότηση θα εξετάζονται μεμονωμένα, όταν και μόνο τότε, υπάρχει πλεονάζων διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης. 8. Όλες οι συναλλαγές βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) θα εκτελούνται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής z trade. Απαγορεύεται η εισαγωγή εντολών αγοράς σε υπολογαριασμό βραχυπρόθεσμης πίστωσης πελατών μέσω τερματικών ΟΑΣΗΣ, εκτός αν οι αντικριστές της Εταιρείας έχουν λάβει ειδική άδεια από την Γενική Διεύθυνση Συναλλαγών & Ανάπτυξης Εργασιών ή τον υπεύθυνο του Dealing Room. 9. Το σύστημα συναλλαγών z trade δεν θα επιτρέπει την εισαγωγή εντολών αγοράς με πίστωση, σε υπολογαριασμούς βραχυπρόθεσμης πίστωσης στις παρακάτω περιπτώσεις: ι) Όταν ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα (Τ+3)ολόκληρο το τίμημα της αγοράς μετοχών στον υπολογαριασμό βραχυπρόθεσμης πίστωσης. ιι) Όταν η χρηματοδότηση του πελάτη τείνει να ξεπεράσει το 60% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας ή τις ευρώ. ιιι) Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ειδικών βαρών της συνημμένης λίστας. ιv) Όταν το συνολικό ποσό χρηματοδότησης της Εταιρείας σε υπολογαριασμούς βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D), αγγίζει το ορισθέν συνολικό ποσό χρηματοδότησης, το οποίο θα ανακοινώνεται τις πρώτες ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα. v) Όταν δεν πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε πελάτη θα ισχύει δυναμικά (ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας). 11. Σε περίπτωση που η συνολική χρηματοδότηση υπολογαριασμών βραχυπρόθεσμης πίστωσης φτάσει κοντά στο ανώτατο ορισμένο ποσό συνολικής χρηματοδότησης, η αξία των εντολών αγοράς που θα επιτρέπει το σύστημα z trade να εισάγονται, θα είναι τόση, όση η διαφορά μεταξύ του ορισμένου ποσού συνολικής χρηματοδότησης και του αθροίσματος των επιμέρους χρηματοδοτήσεων βραχυπρόθεσμης πίστωσης όλων των υπολογαριασμών (3D) των πελατών. 12. Ορίζεται επιτόκιο βραχυπρόθεσμης πίστωσης ίσο με (9%). Το επιτόκιο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με νεώτερη απόφαση της Διοίκησης της Εταιρείας, εμπίπτει στην τιμολογιακή πολιτική αυτής και θα αναρτάται στο site. 13. Ορίζεται επιτόκιο υπερημερίας βραχυπρόθεσμης πίστωσης ίσο με (9%), στο ανώτατο εύρος που ο νόμος ορίζει. 14. Οι υπεύθυνοι του Dealing Room και του τμήματος Risk Management, θα παρακολουθούν επισταμένα την ορθή τήρηση της διαδικασίας, και σε περιπτώσεις διπλής υπερημερίας πελατών, ή κατά την κρίση τους, θα έχουν την δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης απενεργοποίησης του υπολογαριασμού 3D, του υπερήμερου πελάτη. 15. Ορίζονται τα ευρώ σαν ανώτατο όριο συναλλαγών ανά εντολή αγοράς μέσω του συστήματος z trade. Δεν ορίζονται ανώτατα όρια συναλλαγών σε εντολές πώλησης. 16. Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας θα πρέπει να είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμα, ώστε να διασφαλίζεται η πώλησή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα σε εύλογη τιμή, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D)

3 3 17. Σε περιπτώσεις που κινητή αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας παύει να πληροί τις αρχικές προϋποθέσεις, η Εταιρεία θα λαμβάνει άμεσα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται με τα νέα δεδομένα, το αργότερο εντός της συνεδρίασης της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα που έλαβε χώρα η απόκλιση. 18. Όλα τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών που αναφέρονται στη συνημμένη λίστα, και αφού έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον 3 (τριών) ημερών από την εισαγωγή τους στην αγορά του Χ.Α. 19. Θεσμοθετείται ποινολόγιο στους υπαλλήλους οι οποίοι δεν θα εφαρμόζουν σωστά την παρούσα πολιτική, ειδικά στην περίπτωση εισαγωγής εντολών αγοράς στους υπολογαριασμούς βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) πελατών μέσω του συστήματος ΟΑΣΗΣ, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Γενική Διεύθύνση Συναλλαγών & Ανάπτυξης Εργασιών ή του υπευθύνου του Dealing Room. 20. Ο υπεύθυνος του Dealing Room θα φροντίζει σε καθημερινή βάση και έγκαιρα (τουλάχιστον μισή ώρα πριν την λήξη της συνεδρίασης), να ενημερώνει πελάτες και συνεργάτες σε περιπτώσεις υπερβάσεων του ορίου της χρηματοδότησης (60% του χαρτοφυλακίου ασφαλείας). Φροντίζει την αποκατάσταση της μέγιστης επιτρεπτής χρηματοδότησης στα χαρτοφυλάκια ασφαλείας των πελατών. Στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., η επιμέρους χρηματοδότηση όλων των υπολογαριασμών βραχυπρόθεσμης πίστωσης των πελατών θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 60% των χαρτοφυλακίων ασφαλείας. 21. Παράλληλα οι υπεύθυνοι των Τμημάτων Dealing Room και Risk Management, θα παρακολουθούν δυναμικά την ιδία συμμετοχή των πελατών της Εταιρείας στα χαρτοφυλάκια ασφαλείας τους, των υπολογαριασμών βραχυπρόθεσμης πίστωσης. Σε περίπτωση που η ιδία συμμετοχή των πελατών κατέρχεται (καθ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας) το 30% του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, θα ενημερώνουν άμεσα πελάτες και συνεργάτες και θα φροντίζουν στην άμεση αποκατάσταση της συνθήκης (οδηγία 4). Υπεύθυνοι για την καθημερινή και ορθή παρακολούθηση της ανωτέρω πολιτικής είναι οι επικεφαλής των Τμημάτων Dealing Room και Risk Management, οι οποίοι και θα αναφέρονται στις Γενικές Διευθύνσεις, Συναλλαγών και Υποστήριξης Εργασιών. Υπεύθυνοι για τις αλλαγές των μεταβλητών δεδομένων της παρούσας πολιτικής βραχυπρόθεσμης πίστωσης, είναι οι Γενικές Διευθύνσεις, Συναλλαγών και Υποστήριξης Εργασιών καθώς και ο επικεφαλής του τμήματος Risk Management, ο οποίος ενημερώνει συνεργάτες, πελάτες και το site της Εταιρείας. Η νέα πολιτική θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 2/1/2013 ημέρα Τετάρτη. Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε σχετικά τους πελάτες σας και προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε έως την 31/12/2012 τα χαρτοφυλάκια των πελατών σας να είναι διαρθρωμένα σύμφωνα με την ανωτέρω πολιτική. Γενική Διεύθυνση Συναλλαγών & Ανάπτυξης Εργασιών Γενική Διεύθυνση Διοίκησης & Υποστήριξης Εργασιών Γεώργιος Αϊβαλιώτης Ηλίας Χρηστάκης ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D)

4 STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) WEIGHTS INDEX ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) MOH GA EQUITY 95.00% Large Cap ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) EXAE GA EQUITY 95.00% Large Cap ΟΠΑΠ (ΚΟ) OPAP GA EQUITY 95.00% Large Cap COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) EEEK GA EQUITY 95.00% Large Cap ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) HYGEIA GA EQUITY 90.00% ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) INLOT GA EQUITY 90.00% Large Cap ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) MYTIL GA EQUITY 90.00% Large Cap ΟΤΕ (ΚΟ) HTO GA EQUITY 90.00% Large Cap FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) FOyRK GA EQUITY 90.00% Mid cap ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ELLAKTOR GA EQUITY 90.00% Large Cap MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) MIG GA EQUITY 85.00% Large Cap ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) GEKTERNA GA EQUITY 85.00% Mid cap ΔΕΗ (ΚΟ) PPC GA EQUITY 85.00% Large Cap ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) PLAT GA EQUITY 85.00% Mid cap JUMBO (ΚΟ) BELA GA EQUITY 85.00% Large Cap ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ALPHA GA EQUITY 85.00% Large Cap INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) INTRK GA EQUITY 85.00% Mid cap ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ETE GA EQUITY 85.00% Large Cap ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) TPEIR GA EQUITY 85.00% Large Cap ΦΦΓΡΚΠ FFGRT GA EQUITY 85.00% Large Cap DIONIC (ΚΟ) DION GA EQUITY 85.00% ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) SOLK GA EQUITY 85.00% Mid cap ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) SIDE GA EQUITY 85.00% Mid cap ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) TENERGY GA EQUITY 85.00% Large Cap ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) METTK GA EQUITY 85.00% Large Cap EUROBANK EFG (ΚΟ) EUROB GA EQUITY 80.00% Large Cap ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) BIOX GA EQUITY 80.00% Large Cap ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ELPE GA EQUITY 80.00% Large Cap FRIGOGLASS (KO) FRIGO GA EQUITY 80.00% Large Cap ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) TITK GA EQUITY 80.00% Large Cap AUTOHELLAS (ΚΟ) OTOEL GA EQUITY 80.00% F.G. EUROPE (ΚO) FGE GA EQUITY 75.00% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) TATT GA EQUITY 75.00% Mid cap ΙΑΣΩ (ΚΟ) IASO GA EQUITY 75.00% J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) AVAX GA EQUITY 75.00% EURODRIP (ΚO) EDRIP GA EQUITY 75.00% ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) PARN GA EQUITY 70.00% ΑΝΕΚ (ΚΟ) ANEK GA EQUITY 70.00% TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) TRASTOR GA EQUITY 70.00% ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) NIR GA EQUITY 70.00% Mid cap MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) MLS GA EQUITY 70.00% Mid cap ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) XAKO GA EQUITY 70.00% ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) EKTER GA EQUITY 70.00% PROFILE (ΚΟ) PROF GA EQUITY 70.00% ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) IATR GA EQUITY 65.00% Mid cap EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) EUPRO GA EQUITY 65.00% Large Cap ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) KRI GA EQUITY 65.00% CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) CENTR GA EQUITY 65.00% ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) EYDAP GA EQUITY 65.00% ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) SAR GA EQUITY 65.00% Mid cap ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ELBA GA EQUITY 65.00% INTRAKAT (KO) INKAT GA EQUITY 0.00% ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) HSI GA EQUITY 60.00% Mid cap AUDIOVISUAL (ΚΟ) AVE GA EQUITY 60.00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) OLYMP GA EQUITY 60.00% ΟΛΠ (ΚΟ) PPA GA EQUITY 60.00% Large Cap S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ARBA GA EQUITY 60.00% ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ELIN GA EQUITY 60.00% ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) NEWS GA EQUITY 60.00% ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) CRETA GA EQUITY 55.00% ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ELGEK GA EQUITY 55.00% ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ELSTR GA EQUITY 55.00% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) EUPIC GA EQUITY 55.00% INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) LYK GA EQUITY 55.00% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ELKA GA EQUITY 55.00% Mid cap ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) AEGN GA EQUITY 55.00% ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) KLM GA EQUITY 55.00% ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) IKTIN GA EQUITY 55.00% Mid cap A.S. COMPANY (ΚΟ) ASCO GA EQUITY 50.00% ΕΛΤΟΝ (KΟ) ELTON GA EQUITY 50.00% CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) CYCL GA EQUITY 50.00% ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) SELO GA EQUITY 50.00% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) QUEST GA EQUITY 50.00% ΕΥΑΘ (ΚΟ) EYAPS GA EQUITY 50.00% Mid cap ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) PLAIS GA EQUITY 50.00% Mid cap UNIBIOS (ΚΟ) BIOSK GA EQUITY 50.00% ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) PRD GA EQUITY 50.00%

5 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ETEM GA EQUITY 45.00% PASAL Α.Ε. (ΚΟ) PASAL GA EQUITY 45.00% ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ALMY GA EQUITY 45.00% ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) HATZK GA EQUITY 45.00% MEVACO (ΚΟ) MEVA GA EQUITY 40.00% ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) TELL GA EQUITY 40.00% MIG REAL ESTATE (ΚΟ) MIGRE GA EQUITY 40.00% ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) INTET GA EQUITY 35.00% ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) EPIL GA EQUITY 35.00% Mid cap ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) KREKA GA EQUITY 35.00% ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) KORRES GA EQUITY 35.00% ΟΛΘ (ΚΟ) OLTH GA EQUITY 35.00% Mid cap ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) PAIR GA EQUITY 35.00% Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) GED GA EQUITY 30.00% ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) DOMIK GA EQUITY 30.00% ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) EVROF GA EQUITY 30.00% REDS (ΚO) KAMP GA EQUITY 30.00% ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) KYLO GA EQUITY 30.00% ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) KTILA GA EQUITY 30.00% ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) DROME GA EQUITY 30.00% ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) REVOIL GA EQUITY 30.00% LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) LAMDA GA EQUITY 30.00% Mid cap ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) KARTZ GA EQUITY 30.00% ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) GMF GA EQUITY 30.00% ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) KEKR GA EQUITY 30.00% KLEEMAN HELLAS (KO) KLEM GA EQUITY 30.00% ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) KORDE GA EQUITY 30.00% ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) KYRM GA EQUITY 30.00% ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) MPITR GA EQUITY 30.00% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) PLAKR GA EQUITY 30.00% ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) MATHIO GA EQUITY 25.00% ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) FIER GA EQUITY 25.00% ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) BALK GA EQUITY 25.00% ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) AEGEK GA EQUITY 0.00% LAVIPHARM (ΚΟ) LAVI GA EQUITY 0.00% ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ALCO GA EQUITY 0.00% FORTHNET (ΚΟ) FORTH GA EQUITY 0.00% SPRIDER STORES (ΚΟ) SPRDER GA EQUITY 0.00% ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) MHXAP GA EQUITY 0.00% NUTRIART (ΚΟ) NUTRIART GA EQUITY 0.00% ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) MODA GA EQUITY 0.00% ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) IMPE GA EQUITY 0.00% ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ILYDA GA EQUITY 0.00% ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) SANYO GA EQUITY 0.00% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) HKRAN GA EQUITY 0.00% ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) LEBEK GA EQUITY 0.00% ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) MOYZK GA EQUITY 0.00% SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) SCIENS GA EQUITY 0.00% ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) SPIR GA EQUITY 0.00% QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) QUAL GA EQUITY 0.00% NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ALKA GA EQUITY 0.00% PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) PPAK GA EQUITY 0.00% SPACE HELLAS (ΚΟ) SPACE GA EQUITY 0.00% ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) BIOKA GA EQUITY 0.00% ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ZAMP GA EQUITY 0.00% ALAPIS (ΚΟ) ALAPIS GA EQUITY 0.00% ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) KMOL GA EQUITY 0.00% ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) KARE GA EQUITY 0.00% ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) MOCHL GA EQUITY 0.00% ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) TGEN GA EQUITY 0.00% ΝΕΛ (ΚΟ) NEL GA EQUITY 0.00% ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) TT GA EQUITY 0.00% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ATE GA EQUITY 0.00% AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) AVENIR GA EQUITY 0.00% ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) DAIOS GA EQUITY 0.00% MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) MERKO GA EQUITY 0.00% ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) KYRI GA EQUITY 0.00% ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) VOVOS GA EQUITY 0.00% ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) EUBRK GA EQUITY 0.00% ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) XYLEP GA EQUITY 0.00% ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) HRAK GA EQUITY 0.00% ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) TITP GA EQUITY 0.00% ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) DIFF GA EQUITY 0.00% ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) NAKAS GA EQUITY 0.00% ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) AAAK GA EQUITY 0.00% ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) AAAP GA EQUITY 0.00% ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) AGRI GA EQUITY 0.00% ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ATHINA GA EQUITY 0.00%

6 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) AIOLC GA EQUITY 0.00% ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) AKRIT GA EQUITY 0.00% ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ASTAK GA EQUITY 0.00% ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) ATERM GA EQUITY 0.00% ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ATTICA GA EQUITY 0.00% ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) VARNH GA EQUITY 0.00% BETANET (ΚΟ) BETAN GA EQUITY 0.00% ΒΙΣ (ΚΟ) VIS GA EQUITY 0.00% ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) VOSYS GA EQUITY 0.00% FASHION BOX (ΚΟ) BOX GA EQUITY 0.00% BYTE COMPUTER (ΚΟ) BYTE GA EQUITY 0.00% ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) DIEKA GA EQUITY 0.00% ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) DUR GA EQUITY 0.00% ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) DROUK GA EQUITY 0.00% ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) EDRA GA EQUITY 0.00% ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ELBIO GA EQUITY 0.00% ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ELFIS GA EQUITY 0.00% ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ELTRK GA EQUITY 0.00% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ELYF GA EQUITY 0.00% ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) ELFIK GA EQUITY 0.00% ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) EUBRK GA EQUITY 0.00% ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) EUROS GA EQUITY 0.00% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ELATH GA EQUITY 0.00% ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) INTEK GA EQUITY 0.00% INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) INTERFIS GA EQUITY 0.00% ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) IOKA GA EQUITY 0.00% ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) IPPOK GA EQUITY 0.00% ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) KATHI GA EQUITY 0.00% ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) KERAL GA EQUITY 0.00% ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) KOUM GA EQUITY 0.00% ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) LAMPS GA EQUITY 0.00% ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) LEBEK GA EQUITY 0.00% ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) LIVAN GA EQUITY 0.00% LOGISMOS (ΚΟ) LOGISMOS GA EQUITY 0.00% ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) MAXIM GA EQUITY 0.00% ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) MARAC GA EQUITY 0.00% MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) MEDIC GA EQUITY 0.00% MINERVA (ΚΑ) MIN GA EQUITY 0.00% ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) MOTO GA EQUITY 0.00% ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) MPP GA EQUITY 0.00% ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) NAYP GA EQUITY 0.00% ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) NAFT GA EQUITY 0.00% ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) NEORS GA EQUITY 0.00% ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) NIKAS GA EQUITY 0.00% OLYMPIC CATERING (ΚΟ) OLKAT GA EQUITY 0.00% ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) PAP GA EQUITY 0.00% ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) PERS GA EQUITY 0.00% ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) PETZK GA EQUITY 0.00% ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) PETRO GA EQUITY 0.00% ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) PRAXC GA EQUITY 0.00% ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) PRAXP GA EQUITY 0.00% ΓΕΚΕ (ΚΑ) PRESD GA EQUITY 0.00% PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) PRO GA EQUITY 0.00% RILKEN (KΟ) RILK GA EQUITY 0.00% RIDENCO (ΚΟ) RIDE GA EQUITY 0.00% ΣΑΟΣ (ΚΟ) SAOS GA EQUITY 0.00% ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) KYSA GA EQUITY 0.00% ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) SELMK GA EQUITY 0.00% ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) SIDMA GA EQUITY 0.00% CPI (ΚΟ) CPI GA EQUITY 0.00% ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) SFA GA EQUITY 0.00% ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) TEGO GA EQUITY 0.00% ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) TEKDO GA EQUITY 0.00% ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) TEXT GA EQUITY 0.00% YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) YALCO GA EQUITY 0.00% ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) FIDO GA EQUITY 0.00% ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) HAIDE GA EQUITY 0.00% ALPHA TRUST (ΚΟ) ANDRO GA EQUITY 0.00% VIDAVO (ΚΟ) VIDAVO GA EQUITY 0.00% ENVITEC (ΚΟ) ENVI GA EQUITY 0.00% ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ENTER GA EQUITY 0.00% EPSILON NET (ΚΟ) EPSIL GA EQUITY 0.00% EUROXX (ΚΟ) EX GA EQUITY 0.00% ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) KRITON GA EQUITY 0.00% MEDITERRA (ΚΟ) MSHOP GA EQUITY 0.00% ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) DOCHO GA EQUITY 0.00% ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) DOPPLER GA EQUITY 0.00% ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) OPTRON GA EQUITY 0.00%

7 DIVERSA (ΚΟ) ORAORA GA EQUITY 0.00% PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) PERF GA EQUITY 0.00% ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) FOODL GA EQUITY 0.00% FLEXOPACK (ΚΟ) FLEXO GA EQUITY 0.00% AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) AXON GA EQUITY 0.00% ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) KEPEN GA EQUITY 0.00% ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) VARG GA EQUITY 0.00% ΔΟΛ (ΚΟ) DOL GA EQUITY 0.00% COMPUCON (ΚO) COMP GA EQUITY 0.00% ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) MPK GA EQUITY 0.00% ALSINCO (KO) ALSIN GA EQUITY 0.00% EUROMEDICA (KO) EUROM GA EQUITY 0.00% HELLAS ONLINE (ΚΟ) HOL GA EQUITY 0.00% ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) PEGAS GA EQUITY 0.00% SATO AE (ΚΟ) SATOK GA EQUITY 0.00% SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) SPID GA EQUITY 0.00% ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) KANAK GA EQUITY 0.00% ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) BOC GA EQUITY 0.00% Large Cap MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) CPBANK GA EQUITY 0.00% Mid cap ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) MAIK GA EQUITY 0.00% PC SYSTEMS (ΚΟ) PSYST GA EQUITY 0.00% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ASTIR GA EQUITY 0.00% ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) BIOT GA EQUITY 0.00% ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ATTIK GA EQUITY 0.00% ALTEC (ΚΟ) ALTEC GA EQUITY 0.00% ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) MHXAK GA EQUITY 0.00%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Αθήνα 6/10/2014 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας μας και πάντα με γνώμονα την ορθή τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σας παραθέτουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ Σ Σ 905,444,444 0.720 0.1...... 19.05.08 17.05.06... ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.93 2.20 0.91 29.09.10 0.93 0.90 0.94 0.93 0.92 0.92 15,024 0.94 42,112...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 25 Οκτωβρίου 2012 Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Mε στόχο την ανάδειξη των εισηγμένων εταιρειών που έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 92 ΤΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31

15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31 15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής FTSE/X.A. 20 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 100.00 ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 40.00 ΕΥΡΩΒ EUROBANK EFG (ΚΟ) 75.00 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 75.00 ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ) 75.00 ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 100.00 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40

28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40 28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29

11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29 11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35

21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35 21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24

04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24 04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06

11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06 11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27

09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27 09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43

3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43 3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36

22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36 22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12

19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12 19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252

31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252 31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22

02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22 02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46

9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46 9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Γεώργιος Κόκκοβας (Τηλ: 2103377206) Fax: 2103377173 Αθήνα, 4 η Φεβρουαρίου 2014 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250

29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250 29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248

27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248 27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 22 49.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 31 Αυτόματη Διαγραφή Τρέχον ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 56.0

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Υποχρεώσεις Μακροπροθεσμα Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2008 2009 Δ(%) 2008 2009 Δ(%) 2009 2009 Δ(%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238

10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238 10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 238 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201

19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201 19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219

15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219 15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209

01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209 01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196

12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196 12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199

15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199 15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245

21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245 21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κα Ιωάννα Παύλου (Τηλ: 2103377223) Fax: 2103377173 Αθήνα, 28 η Ιανουαρίου 2013 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228

26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228 26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244

20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244 20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Σπυρίδων Σταύρου (Τηλ: 2103377247) Fax: 2103377173 Αθήνα, 1 η Μαρτίου 2012 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

24 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 226

24 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 226 24 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 226 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37

25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37 25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 24/05/2016. (%) Μετοχής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 24/05/2016. (%) Μετοχής FTSE/Χ.Α. Large Cap Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Κατάταξη Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 23 40.0 ΟΛΘ ΟΛΘ (ΚΟ) 26 26.0 ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 28 80.0 ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 29

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη FTSE/Χ.Α. 20 Δεν Εισάγονται Μετοχές στον Δείκτη Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Αλλαγές Μετοχών ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 40.0 50.0 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 19 30.00 ΦΟΛΙ FOLLI - FOLLIE (KΟ) 22 75.00 ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS

ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) EEEK GA EQUITY 95.00% ΕΧΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) EXAE GA EQUITY 95.00% ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) MOH GA EQUITY 95.00% ΟΠΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κα Ιωάννα Παύλου (Τηλ: 2103377223) κος Νίκος Τριανταφύλλου (Τηλ: 2103377229) Fax: 2103377173 Αθήνα, 29 η Φεβρουαρίου 2016 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GRI99117A4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) 5.19 76.39 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια Μεταβολή (%)

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/1/21-31/12/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -.4-5.73 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούνιο 2015, για τις μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις 2007 2008 (%) 2007 2008 (%) 2007 2008 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 256.140 205.031-20,0% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.897-2.235-157,4% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 74.593 30.321-59,4% ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/12/29-3/11/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -8.26-127.76 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 1 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ ,7% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ,1% EUROBROKERS -4.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ ,7% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ,1% EUROBROKERS -4. 2008 2009 (%) 2008 2009 (%) 2008 2009 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1.362.376 1.304.405-4,3% 711.745 435.222-38,9% 567.833 344.654-39,3% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 33.031 17.357-47,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2007 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1.471.616 1.605.253 9,1% 800.757 985.263 23,0% 551.987 850.035 54,0% 0,900 ΑΣΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Οκτώβριο 2015, για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 10 Ιουνίου, 2016 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΑΒΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS489003004 2 ΑΙΟΛΚ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) GRS179003009 3 ΑΣΚΟ A.S. Α.Ε. (ΚΟ) GRS404003006

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις Ισολ. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 305.865 453.966 48,4% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 5.852 3.537-39,6% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 82.132 132.986 61,9% ΑΤΤΙΚΗΣ Ενοπ. 297 7.170

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 21/11/2016. Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 21/11/2016. Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 19 40.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) Χαμηλή Ρευστότητα Τρέχον Νέος ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 24.0 20.0 Κατάταξη Στάθμισης ΦΡΛΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Μαΐου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 15 Ιουλίου, 214 Τρίτη, 15 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 2 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Πέμπτη, 2 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2%

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2% Ισολ. 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2006 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 502.174 551.987 9,9% 0,75 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 11.229 12.272 9,3% 0,06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 139.420 188.419

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούλιο 2015, για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 28 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Τρίτη, 28 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 19 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 7 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Τρίτη, 7 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 8 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τετάρτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Δευτέρα, 27

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 214 Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 3 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Δευτέρα, 3 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Τετάρτη, 29

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 31 Μαρτίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 6 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 6 Τρίτη, 31 Μαρτίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα