ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100"

Transcript

1 ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100 Παρασκευή 28/12/2012 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D) Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας μας και πάντα με γνώμονα την ορθή τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σας παραθέτουμε τα νέα δεδομένα της πολιτικής βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D). 1. Η Εταιρεία θα παρέχει το προϊόν της βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αξιών σύμφωνα με τη συνημμένη λίστα. 2. Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας θα υπολογίζεται αφού εφαρμοσθούν haircuts (ειδικά βάρη) σύμφωνα με τη συνημμένη λίστα. 3. Τα ειδικά βάρη αυτά θα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε μήνα) ή οποτεδήποτε η Εταιρεία το κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να προσαρμόζεται στα δεδομένα της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών. 4. Η μέγιστη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) θα ανέρχεται στο μικρότερο ποσό μεταξύ, του ποσοστού 60% του χαρτοφυλακίου ασφαλείας και του ορίου των ευρώ (το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται μονομερώς από την Εταιρεία). Ορίζεται η παρακάτω εξίσωση βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D): Μέγιστη χρηματοδότηση πελάτη=min(60% χαρτοφυλακίου ασφαλείας, ευρώ) 5. Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας θα πρέπει να απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον 3 εκδοτών, και η αξία οποιουδήποτε στοιχείου του χαρτοφυλακίου ασφαλείας πρέπει να μην υπερβαίνει ποσοστό 40% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας. Η παραπάνω υποχρέωση δεν ισχύει στις κάτωθι περιπτώσεις: ι) Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας αποτελείται σε ποσοστό 100% από μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. ιι) Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/X.A. Large Cap, και το υπόλοιπο μέρος του χαρτοφυλακίου ασφαλείας (έως 40%) αποτελείται από μετοχές που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. 6. Ορίζεται μεταβλητό ανώτατο ποσό συνολικής χρηματοδότησης των πελατών, το οποίο θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, θα ανακοινώνεται εντός των πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα, θα αναρτάται στο site, και θα εξαρτάται από τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε εντολή αγοράς υπερβαίνει σε αξία το οριζόμενο ποσό της συνολικής χρηματοδότησης δεν θα μπορεί να εισαχθεί στο z trade. 7. Ορίζεται μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά πελάτη ίσο με ευρώ (το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται μονομερώς από την Εταιρεία), άσχετα με την αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, προκειμένου να διενεργείται ορθή κατανομή του συνολικού διαθέσιμου ποσού χρηματοδότησης. ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D)

2 2 Αιτήσεις πελατών για μεγαλύτερη χρηματοδότηση θα εξετάζονται μεμονωμένα, όταν και μόνο τότε, υπάρχει πλεονάζων διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης. 8. Όλες οι συναλλαγές βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) θα εκτελούνται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής z trade. Απαγορεύεται η εισαγωγή εντολών αγοράς σε υπολογαριασμό βραχυπρόθεσμης πίστωσης πελατών μέσω τερματικών ΟΑΣΗΣ, εκτός αν οι αντικριστές της Εταιρείας έχουν λάβει ειδική άδεια από την Γενική Διεύθυνση Συναλλαγών & Ανάπτυξης Εργασιών ή τον υπεύθυνο του Dealing Room. 9. Το σύστημα συναλλαγών z trade δεν θα επιτρέπει την εισαγωγή εντολών αγοράς με πίστωση, σε υπολογαριασμούς βραχυπρόθεσμης πίστωσης στις παρακάτω περιπτώσεις: ι) Όταν ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα (Τ+3)ολόκληρο το τίμημα της αγοράς μετοχών στον υπολογαριασμό βραχυπρόθεσμης πίστωσης. ιι) Όταν η χρηματοδότηση του πελάτη τείνει να ξεπεράσει το 60% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας ή τις ευρώ. ιιι) Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ειδικών βαρών της συνημμένης λίστας. ιv) Όταν το συνολικό ποσό χρηματοδότησης της Εταιρείας σε υπολογαριασμούς βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D), αγγίζει το ορισθέν συνολικό ποσό χρηματοδότησης, το οποίο θα ανακοινώνεται τις πρώτες ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα. v) Όταν δεν πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε πελάτη θα ισχύει δυναμικά (ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας). 11. Σε περίπτωση που η συνολική χρηματοδότηση υπολογαριασμών βραχυπρόθεσμης πίστωσης φτάσει κοντά στο ανώτατο ορισμένο ποσό συνολικής χρηματοδότησης, η αξία των εντολών αγοράς που θα επιτρέπει το σύστημα z trade να εισάγονται, θα είναι τόση, όση η διαφορά μεταξύ του ορισμένου ποσού συνολικής χρηματοδότησης και του αθροίσματος των επιμέρους χρηματοδοτήσεων βραχυπρόθεσμης πίστωσης όλων των υπολογαριασμών (3D) των πελατών. 12. Ορίζεται επιτόκιο βραχυπρόθεσμης πίστωσης ίσο με (9%). Το επιτόκιο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με νεώτερη απόφαση της Διοίκησης της Εταιρείας, εμπίπτει στην τιμολογιακή πολιτική αυτής και θα αναρτάται στο site. 13. Ορίζεται επιτόκιο υπερημερίας βραχυπρόθεσμης πίστωσης ίσο με (9%), στο ανώτατο εύρος που ο νόμος ορίζει. 14. Οι υπεύθυνοι του Dealing Room και του τμήματος Risk Management, θα παρακολουθούν επισταμένα την ορθή τήρηση της διαδικασίας, και σε περιπτώσεις διπλής υπερημερίας πελατών, ή κατά την κρίση τους, θα έχουν την δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης απενεργοποίησης του υπολογαριασμού 3D, του υπερήμερου πελάτη. 15. Ορίζονται τα ευρώ σαν ανώτατο όριο συναλλαγών ανά εντολή αγοράς μέσω του συστήματος z trade. Δεν ορίζονται ανώτατα όρια συναλλαγών σε εντολές πώλησης. 16. Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας θα πρέπει να είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμα, ώστε να διασφαλίζεται η πώλησή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα σε εύλογη τιμή, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D)

3 3 17. Σε περιπτώσεις που κινητή αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας παύει να πληροί τις αρχικές προϋποθέσεις, η Εταιρεία θα λαμβάνει άμεσα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται με τα νέα δεδομένα, το αργότερο εντός της συνεδρίασης της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα που έλαβε χώρα η απόκλιση. 18. Όλα τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών που αναφέρονται στη συνημμένη λίστα, και αφού έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον 3 (τριών) ημερών από την εισαγωγή τους στην αγορά του Χ.Α. 19. Θεσμοθετείται ποινολόγιο στους υπαλλήλους οι οποίοι δεν θα εφαρμόζουν σωστά την παρούσα πολιτική, ειδικά στην περίπτωση εισαγωγής εντολών αγοράς στους υπολογαριασμούς βραχυπρόθεσμης πίστωσης (3D) πελατών μέσω του συστήματος ΟΑΣΗΣ, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Γενική Διεύθύνση Συναλλαγών & Ανάπτυξης Εργασιών ή του υπευθύνου του Dealing Room. 20. Ο υπεύθυνος του Dealing Room θα φροντίζει σε καθημερινή βάση και έγκαιρα (τουλάχιστον μισή ώρα πριν την λήξη της συνεδρίασης), να ενημερώνει πελάτες και συνεργάτες σε περιπτώσεις υπερβάσεων του ορίου της χρηματοδότησης (60% του χαρτοφυλακίου ασφαλείας). Φροντίζει την αποκατάσταση της μέγιστης επιτρεπτής χρηματοδότησης στα χαρτοφυλάκια ασφαλείας των πελατών. Στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., η επιμέρους χρηματοδότηση όλων των υπολογαριασμών βραχυπρόθεσμης πίστωσης των πελατών θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 60% των χαρτοφυλακίων ασφαλείας. 21. Παράλληλα οι υπεύθυνοι των Τμημάτων Dealing Room και Risk Management, θα παρακολουθούν δυναμικά την ιδία συμμετοχή των πελατών της Εταιρείας στα χαρτοφυλάκια ασφαλείας τους, των υπολογαριασμών βραχυπρόθεσμης πίστωσης. Σε περίπτωση που η ιδία συμμετοχή των πελατών κατέρχεται (καθ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας) το 30% του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, θα ενημερώνουν άμεσα πελάτες και συνεργάτες και θα φροντίζουν στην άμεση αποκατάσταση της συνθήκης (οδηγία 4). Υπεύθυνοι για την καθημερινή και ορθή παρακολούθηση της ανωτέρω πολιτικής είναι οι επικεφαλής των Τμημάτων Dealing Room και Risk Management, οι οποίοι και θα αναφέρονται στις Γενικές Διευθύνσεις, Συναλλαγών και Υποστήριξης Εργασιών. Υπεύθυνοι για τις αλλαγές των μεταβλητών δεδομένων της παρούσας πολιτικής βραχυπρόθεσμης πίστωσης, είναι οι Γενικές Διευθύνσεις, Συναλλαγών και Υποστήριξης Εργασιών καθώς και ο επικεφαλής του τμήματος Risk Management, ο οποίος ενημερώνει συνεργάτες, πελάτες και το site της Εταιρείας. Η νέα πολιτική θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 2/1/2013 ημέρα Τετάρτη. Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε σχετικά τους πελάτες σας και προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε έως την 31/12/2012 τα χαρτοφυλάκια των πελατών σας να είναι διαρθρωμένα σύμφωνα με την ανωτέρω πολιτική. Γενική Διεύθυνση Συναλλαγών & Ανάπτυξης Εργασιών Γενική Διεύθυνση Διοίκησης & Υποστήριξης Εργασιών Γεώργιος Αϊβαλιώτης Ηλίας Χρηστάκης ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D)

4 STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) WEIGHTS INDEX ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) MOH GA EQUITY 95.00% Large Cap ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) EXAE GA EQUITY 95.00% Large Cap ΟΠΑΠ (ΚΟ) OPAP GA EQUITY 95.00% Large Cap COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) EEEK GA EQUITY 95.00% Large Cap ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) HYGEIA GA EQUITY 90.00% ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) INLOT GA EQUITY 90.00% Large Cap ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) MYTIL GA EQUITY 90.00% Large Cap ΟΤΕ (ΚΟ) HTO GA EQUITY 90.00% Large Cap FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) FOyRK GA EQUITY 90.00% Mid cap ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ELLAKTOR GA EQUITY 90.00% Large Cap MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) MIG GA EQUITY 85.00% Large Cap ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) GEKTERNA GA EQUITY 85.00% Mid cap ΔΕΗ (ΚΟ) PPC GA EQUITY 85.00% Large Cap ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) PLAT GA EQUITY 85.00% Mid cap JUMBO (ΚΟ) BELA GA EQUITY 85.00% Large Cap ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ALPHA GA EQUITY 85.00% Large Cap INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) INTRK GA EQUITY 85.00% Mid cap ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ETE GA EQUITY 85.00% Large Cap ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) TPEIR GA EQUITY 85.00% Large Cap ΦΦΓΡΚΠ FFGRT GA EQUITY 85.00% Large Cap DIONIC (ΚΟ) DION GA EQUITY 85.00% ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) SOLK GA EQUITY 85.00% Mid cap ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) SIDE GA EQUITY 85.00% Mid cap ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) TENERGY GA EQUITY 85.00% Large Cap ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) METTK GA EQUITY 85.00% Large Cap EUROBANK EFG (ΚΟ) EUROB GA EQUITY 80.00% Large Cap ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) BIOX GA EQUITY 80.00% Large Cap ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ELPE GA EQUITY 80.00% Large Cap FRIGOGLASS (KO) FRIGO GA EQUITY 80.00% Large Cap ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) TITK GA EQUITY 80.00% Large Cap AUTOHELLAS (ΚΟ) OTOEL GA EQUITY 80.00% F.G. EUROPE (ΚO) FGE GA EQUITY 75.00% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) TATT GA EQUITY 75.00% Mid cap ΙΑΣΩ (ΚΟ) IASO GA EQUITY 75.00% J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) AVAX GA EQUITY 75.00% EURODRIP (ΚO) EDRIP GA EQUITY 75.00% ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) PARN GA EQUITY 70.00% ΑΝΕΚ (ΚΟ) ANEK GA EQUITY 70.00% TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) TRASTOR GA EQUITY 70.00% ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) NIR GA EQUITY 70.00% Mid cap MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) MLS GA EQUITY 70.00% Mid cap ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) XAKO GA EQUITY 70.00% ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) EKTER GA EQUITY 70.00% PROFILE (ΚΟ) PROF GA EQUITY 70.00% ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) IATR GA EQUITY 65.00% Mid cap EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) EUPRO GA EQUITY 65.00% Large Cap ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) KRI GA EQUITY 65.00% CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) CENTR GA EQUITY 65.00% ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) EYDAP GA EQUITY 65.00% ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) SAR GA EQUITY 65.00% Mid cap ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ELBA GA EQUITY 65.00% INTRAKAT (KO) INKAT GA EQUITY 0.00% ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) HSI GA EQUITY 60.00% Mid cap AUDIOVISUAL (ΚΟ) AVE GA EQUITY 60.00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) OLYMP GA EQUITY 60.00% ΟΛΠ (ΚΟ) PPA GA EQUITY 60.00% Large Cap S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ARBA GA EQUITY 60.00% ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ELIN GA EQUITY 60.00% ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) NEWS GA EQUITY 60.00% ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) CRETA GA EQUITY 55.00% ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ELGEK GA EQUITY 55.00% ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ELSTR GA EQUITY 55.00% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) EUPIC GA EQUITY 55.00% INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) LYK GA EQUITY 55.00% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ELKA GA EQUITY 55.00% Mid cap ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) AEGN GA EQUITY 55.00% ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) KLM GA EQUITY 55.00% ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) IKTIN GA EQUITY 55.00% Mid cap A.S. COMPANY (ΚΟ) ASCO GA EQUITY 50.00% ΕΛΤΟΝ (KΟ) ELTON GA EQUITY 50.00% CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) CYCL GA EQUITY 50.00% ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) SELO GA EQUITY 50.00% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) QUEST GA EQUITY 50.00% ΕΥΑΘ (ΚΟ) EYAPS GA EQUITY 50.00% Mid cap ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) PLAIS GA EQUITY 50.00% Mid cap UNIBIOS (ΚΟ) BIOSK GA EQUITY 50.00% ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) PRD GA EQUITY 50.00%

5 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ETEM GA EQUITY 45.00% PASAL Α.Ε. (ΚΟ) PASAL GA EQUITY 45.00% ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ALMY GA EQUITY 45.00% ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) HATZK GA EQUITY 45.00% MEVACO (ΚΟ) MEVA GA EQUITY 40.00% ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) TELL GA EQUITY 40.00% MIG REAL ESTATE (ΚΟ) MIGRE GA EQUITY 40.00% ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) INTET GA EQUITY 35.00% ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) EPIL GA EQUITY 35.00% Mid cap ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) KREKA GA EQUITY 35.00% ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) KORRES GA EQUITY 35.00% ΟΛΘ (ΚΟ) OLTH GA EQUITY 35.00% Mid cap ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) PAIR GA EQUITY 35.00% Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) GED GA EQUITY 30.00% ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) DOMIK GA EQUITY 30.00% ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) EVROF GA EQUITY 30.00% REDS (ΚO) KAMP GA EQUITY 30.00% ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) KYLO GA EQUITY 30.00% ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) KTILA GA EQUITY 30.00% ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) DROME GA EQUITY 30.00% ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) REVOIL GA EQUITY 30.00% LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) LAMDA GA EQUITY 30.00% Mid cap ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) KARTZ GA EQUITY 30.00% ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) GMF GA EQUITY 30.00% ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) KEKR GA EQUITY 30.00% KLEEMAN HELLAS (KO) KLEM GA EQUITY 30.00% ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) KORDE GA EQUITY 30.00% ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) KYRM GA EQUITY 30.00% ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) MPITR GA EQUITY 30.00% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) PLAKR GA EQUITY 30.00% ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) MATHIO GA EQUITY 25.00% ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) FIER GA EQUITY 25.00% ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) BALK GA EQUITY 25.00% ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) AEGEK GA EQUITY 0.00% LAVIPHARM (ΚΟ) LAVI GA EQUITY 0.00% ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ALCO GA EQUITY 0.00% FORTHNET (ΚΟ) FORTH GA EQUITY 0.00% SPRIDER STORES (ΚΟ) SPRDER GA EQUITY 0.00% ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) MHXAP GA EQUITY 0.00% NUTRIART (ΚΟ) NUTRIART GA EQUITY 0.00% ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) MODA GA EQUITY 0.00% ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) IMPE GA EQUITY 0.00% ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ILYDA GA EQUITY 0.00% ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) SANYO GA EQUITY 0.00% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) HKRAN GA EQUITY 0.00% ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) LEBEK GA EQUITY 0.00% ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) MOYZK GA EQUITY 0.00% SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) SCIENS GA EQUITY 0.00% ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) SPIR GA EQUITY 0.00% QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) QUAL GA EQUITY 0.00% NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ALKA GA EQUITY 0.00% PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) PPAK GA EQUITY 0.00% SPACE HELLAS (ΚΟ) SPACE GA EQUITY 0.00% ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) BIOKA GA EQUITY 0.00% ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ZAMP GA EQUITY 0.00% ALAPIS (ΚΟ) ALAPIS GA EQUITY 0.00% ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) KMOL GA EQUITY 0.00% ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) KARE GA EQUITY 0.00% ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) MOCHL GA EQUITY 0.00% ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) TGEN GA EQUITY 0.00% ΝΕΛ (ΚΟ) NEL GA EQUITY 0.00% ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) TT GA EQUITY 0.00% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ATE GA EQUITY 0.00% AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) AVENIR GA EQUITY 0.00% ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) DAIOS GA EQUITY 0.00% MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) MERKO GA EQUITY 0.00% ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) KYRI GA EQUITY 0.00% ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) VOVOS GA EQUITY 0.00% ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) EUBRK GA EQUITY 0.00% ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) XYLEP GA EQUITY 0.00% ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) HRAK GA EQUITY 0.00% ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) TITP GA EQUITY 0.00% ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) DIFF GA EQUITY 0.00% ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) NAKAS GA EQUITY 0.00% ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) AAAK GA EQUITY 0.00% ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) AAAP GA EQUITY 0.00% ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) AGRI GA EQUITY 0.00% ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ATHINA GA EQUITY 0.00%

6 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) AIOLC GA EQUITY 0.00% ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) AKRIT GA EQUITY 0.00% ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ASTAK GA EQUITY 0.00% ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) ATERM GA EQUITY 0.00% ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ATTICA GA EQUITY 0.00% ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) VARNH GA EQUITY 0.00% BETANET (ΚΟ) BETAN GA EQUITY 0.00% ΒΙΣ (ΚΟ) VIS GA EQUITY 0.00% ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) VOSYS GA EQUITY 0.00% FASHION BOX (ΚΟ) BOX GA EQUITY 0.00% BYTE COMPUTER (ΚΟ) BYTE GA EQUITY 0.00% ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) DIEKA GA EQUITY 0.00% ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) DUR GA EQUITY 0.00% ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) DROUK GA EQUITY 0.00% ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) EDRA GA EQUITY 0.00% ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ELBIO GA EQUITY 0.00% ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ELFIS GA EQUITY 0.00% ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ELTRK GA EQUITY 0.00% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ELYF GA EQUITY 0.00% ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) ELFIK GA EQUITY 0.00% ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) EUBRK GA EQUITY 0.00% ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) EUROS GA EQUITY 0.00% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ELATH GA EQUITY 0.00% ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) INTEK GA EQUITY 0.00% INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) INTERFIS GA EQUITY 0.00% ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) IOKA GA EQUITY 0.00% ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) IPPOK GA EQUITY 0.00% ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) KATHI GA EQUITY 0.00% ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) KERAL GA EQUITY 0.00% ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) KOUM GA EQUITY 0.00% ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) LAMPS GA EQUITY 0.00% ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) LEBEK GA EQUITY 0.00% ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) LIVAN GA EQUITY 0.00% LOGISMOS (ΚΟ) LOGISMOS GA EQUITY 0.00% ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) MAXIM GA EQUITY 0.00% ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) MARAC GA EQUITY 0.00% MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) MEDIC GA EQUITY 0.00% MINERVA (ΚΑ) MIN GA EQUITY 0.00% ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) MOTO GA EQUITY 0.00% ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) MPP GA EQUITY 0.00% ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) NAYP GA EQUITY 0.00% ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) NAFT GA EQUITY 0.00% ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) NEORS GA EQUITY 0.00% ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) NIKAS GA EQUITY 0.00% OLYMPIC CATERING (ΚΟ) OLKAT GA EQUITY 0.00% ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) PAP GA EQUITY 0.00% ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) PERS GA EQUITY 0.00% ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) PETZK GA EQUITY 0.00% ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) PETRO GA EQUITY 0.00% ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) PRAXC GA EQUITY 0.00% ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) PRAXP GA EQUITY 0.00% ΓΕΚΕ (ΚΑ) PRESD GA EQUITY 0.00% PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) PRO GA EQUITY 0.00% RILKEN (KΟ) RILK GA EQUITY 0.00% RIDENCO (ΚΟ) RIDE GA EQUITY 0.00% ΣΑΟΣ (ΚΟ) SAOS GA EQUITY 0.00% ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) KYSA GA EQUITY 0.00% ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) SELMK GA EQUITY 0.00% ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) SIDMA GA EQUITY 0.00% CPI (ΚΟ) CPI GA EQUITY 0.00% ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) SFA GA EQUITY 0.00% ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) TEGO GA EQUITY 0.00% ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) TEKDO GA EQUITY 0.00% ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) TEXT GA EQUITY 0.00% YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) YALCO GA EQUITY 0.00% ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) FIDO GA EQUITY 0.00% ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) HAIDE GA EQUITY 0.00% ALPHA TRUST (ΚΟ) ANDRO GA EQUITY 0.00% VIDAVO (ΚΟ) VIDAVO GA EQUITY 0.00% ENVITEC (ΚΟ) ENVI GA EQUITY 0.00% ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ENTER GA EQUITY 0.00% EPSILON NET (ΚΟ) EPSIL GA EQUITY 0.00% EUROXX (ΚΟ) EX GA EQUITY 0.00% ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) KRITON GA EQUITY 0.00% MEDITERRA (ΚΟ) MSHOP GA EQUITY 0.00% ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) DOCHO GA EQUITY 0.00% ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) DOPPLER GA EQUITY 0.00% ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) OPTRON GA EQUITY 0.00%

7 DIVERSA (ΚΟ) ORAORA GA EQUITY 0.00% PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) PERF GA EQUITY 0.00% ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) FOODL GA EQUITY 0.00% FLEXOPACK (ΚΟ) FLEXO GA EQUITY 0.00% AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) AXON GA EQUITY 0.00% ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) KEPEN GA EQUITY 0.00% ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) VARG GA EQUITY 0.00% ΔΟΛ (ΚΟ) DOL GA EQUITY 0.00% COMPUCON (ΚO) COMP GA EQUITY 0.00% ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) MPK GA EQUITY 0.00% ALSINCO (KO) ALSIN GA EQUITY 0.00% EUROMEDICA (KO) EUROM GA EQUITY 0.00% HELLAS ONLINE (ΚΟ) HOL GA EQUITY 0.00% ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) PEGAS GA EQUITY 0.00% SATO AE (ΚΟ) SATOK GA EQUITY 0.00% SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) SPID GA EQUITY 0.00% ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) KANAK GA EQUITY 0.00% ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) BOC GA EQUITY 0.00% Large Cap MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) CPBANK GA EQUITY 0.00% Mid cap ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) MAIK GA EQUITY 0.00% PC SYSTEMS (ΚΟ) PSYST GA EQUITY 0.00% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ASTIR GA EQUITY 0.00% ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) BIOT GA EQUITY 0.00% ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ATTIK GA EQUITY 0.00% ALTEC (ΚΟ) ALTEC GA EQUITY 0.00% ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) MHXAK GA EQUITY 0.00%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Αθήνα 6/10/2014 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας μας και πάντα με γνώμονα την ορθή τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σας παραθέτουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ Σ Σ 905,444,444 0.720 0.1...... 19.05.08 17.05.06... ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.93 2.20 0.91 29.09.10 0.93 0.90 0.94 0.93 0.92 0.92 15,024 0.94 42,112...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 25 Οκτωβρίου 2012 Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Mε στόχο την ανάδειξη των εισηγμένων εταιρειών που έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 92 ΤΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής FTSE/X.A. 20 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 100.00 ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 40.00 ΕΥΡΩΒ EUROBANK EFG (ΚΟ) 75.00 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 75.00 ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ) 75.00 ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 100.00 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Γεώργιος Κόκκοβας (Τηλ: 2103377206) Fax: 2103377173 Αθήνα, 4 η Φεβρουαρίου 2014 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Υποχρεώσεις Μακροπροθεσμα Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2008 2009 Δ(%) 2008 2009 Δ(%) 2009 2009 Δ(%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Σπυρίδων Σταύρου (Τηλ: 2103377247) Fax: 2103377173 Αθήνα, 1 η Μαρτίου 2012 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κα Ιωάννα Παύλου (Τηλ: 2103377223) Fax: 2103377173 Αθήνα, 28 η Ιανουαρίου 2013 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS

ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) EEEK GA EQUITY 95.00% ΕΧΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) EXAE GA EQUITY 95.00% ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) MOH GA EQUITY 95.00% ΟΠΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη FTSE/Χ.Α. 20 Δεν Εισάγονται Μετοχές στον Δείκτη Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Αλλαγές Μετοχών ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 40.0 50.0 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 19 30.00 ΦΟΛΙ FOLLI - FOLLIE (KΟ) 22 75.00 ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GRI99117A4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) 5.19 76.39 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια Μεταβολή (%)

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/1/21-31/12/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -.4-5.73 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούνιο 2015, για τις μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2007 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1.471.616 1.605.253 9,1% 800.757 985.263 23,0% 551.987 850.035 54,0% 0,900 ΑΣΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Οκτώβριο 2015, για

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/12/29-3/11/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -8.26-127.76 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις Ισολ. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 305.865 453.966 48,4% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 5.852 3.537-39,6% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 82.132 132.986 61,9% ΑΤΤΙΚΗΣ Ενοπ. 297 7.170

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2%

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2% Ισολ. 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2006 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 502.174 551.987 9,9% 0,75 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 11.229 12.272 9,3% 0,06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 139.420 188.419

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Capping ΚΥΠΡ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 9.5 0.460212 86.0 ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31.0 1.000000 30.0 ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 65.0 1.000000 64.0 ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου Με την παρούσα σας ενημερώνουμε: 1. για την μεταβολή του ελάχιστου επιτοκίου δανεισμού τίτλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,000 20.10 402,000.00 12:37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15,000 20.10 301,500.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧΠ Αποτελέσµατα 2006 είκτες κεφαλαιοποίησης

ΠΧΠ Αποτελέσµατα 2006 είκτες κεφαλαιοποίησης ΠΧΠ Αποτελέσµατα 2006 είκτες κεφαλαιοποίησης Πηγή: ιεθνή λογιστικά Πρότυπα (χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασίων EBITDA Κέρδη µετά από φόρους & Μ Καθαρή θέση µετά από Μ Υποχρεώσεις FTSE 2005 2006 (%) 2005 2006 (%)

Διαβάστε περισσότερα

Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα

Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα 228 Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα Â Ã Ä Å Æ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΑΕΓΕΚ ΒΙΟΤΕΡ CHIPITA ALBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΚΑΜΠΑΣ ΔΙΕΚΑΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΕΜ ΑΤΕΜΚΕ ΚΟΡ-ΦΙΛ ΓΕΚΑΤ ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

565% 4.759 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 47% 20.249 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 43% 3.006.722 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

565% 4.759 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 47% 20.249 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 43% 3.006.722 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Κερδοφορία 12Μ 2005 Κατανοµή κερδών 3µήνου 2006 Ισολογισµοί: 100,0% Εταιρική εικόνα κερδών Ποσοστιαία Καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας (%) Top -10 Κερδοφόρες 240 Ζηµιογόνες 83 Κερδοφόρες 74% Ζηµιογόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήναι 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 608.336 0,5680 0,6310 345.534,85 383.860,02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 124 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 305.336 0,611 0,468 186.677,10 142.897,25-43.779,85

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήναι 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Παναγιώτης Σ. Φωστήρας Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.114,52 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 102,93 εκατ. εκ των οποίων 9,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 777,47 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,80%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,51 εκατ. εκ των οποίων 1,58 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 100.106 2,480 2,490 248.255,90

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΑΤΗΕΝS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 495.336 0,275 0,322 136.217,40 159.498,19

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ J. & P. -

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών.

Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών. Εργασίες για ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ( 37 εργασίες) Βαθµολογία εργασιών : Κλίµακα 0 10 Συµµετοχή του βαθµού της εργασίας στον τελικό βαθµό : 30% Τελικός βαθµός στο µάθηµα = (Βαθµός εργασίας Χ 30%) + Βαθµός στις γραπτές

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/7/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/7/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Ανοδικά κινήθηκε το Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε οδηγό τον ΟΠΑΠ (+ 4,91%) και τη ΕΗ (+3,07%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 622,26 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο +1,40%. Η αξία των

Διαβάστε περισσότερα

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β 3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 436.851,18 ΣΥΝΟΛO I.1 436.851,18 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 54,2200 2.060.360,00 - Isin: GR0114028534

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στάση αναμονής με τις οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Στάση αναμονής με τις οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ε β δ ο μ ά δ α 0 8 / 1 1-1 2 / 1 1 / 2 0 1 0 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Περιεχόμενα Απόδοση Δεικτών Χ.Α... 2 FTSE/X.A.-20: Κατάταξη Εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης... 3 FTSE/X.A.-40: Κατάταξη Εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 767,92 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,23%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,00 εκατ. εκ των οποίων 2,77 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.242,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 60,46 εκατ. εκ των οποίων 5,95 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 704,74 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,33%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 107,18 εκατ. εκ των οποίων 8,33 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.093,51 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,66%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 252,08 εκατ. εκ των οποίων 22,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 138/Θέμα 3/23.3.1993 ΦΕΚ 176/Β/19.03.1993 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών.

Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών. Εργασίες για το µάθηµα «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ» Κατηγορία Εργασιών 1 : Τραπεζικά προϊόντα για ιδιώτες = Τραπεζικά Προϊόντα για αποταµιευτές και Χρηµατοδότηση ιδιωτών Καταγραφή των καταθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 806,01 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,41%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 100,53 εκατ. εκ των οποίων 3,89 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 728,98 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 73,19 εκατ. εκ των οποίων 8,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» Για 7 η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ Γεώργιος Ουζούνης», κατά την οποία απονεμήθηκαν 16

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,23 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,85%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 96,74 εκατ. εκ των οποίων 7,39 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4.

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4. 994 +0,26% ΩΡΑ: 15:32 Γενικός δείκτης Χρηματιστήριο Αγορές Ισοτιμίες Εμπορεύματα 10/09 11/09 12/09 13/09 16/09 1100 1060 1020 980 940 900 Γενικός XA 994 +0,26% FTSE/ASE 20 342 +0,50% FTSE/ASE 40 1.035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Περίοδος 01/01/2013-31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.322,90 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,36%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 317,05 εκατ. εκ των οποίων 36,61 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαϊου 2010 Έτος 131, Νο 97

26 Μαϊου 2010 Έτος 131, Νο 97 26 Μαϊου 2010 Έτος 131, Νο 97 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 97 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 3/8/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 3/8/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με πτώση έκλεισε το Χρηµατιστήριο Αθηνών καθώς η οµιλία Ντράγκι απογοήτευσε τις αγορές. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 592,74 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 1,08%. Η αξία των

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,21 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,65 εκατ. εκ των οποίων 13,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.286,99 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 149,43 εκατ. εκ των οποίων 28,83 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ" (Ν.Ε. 55/13/03.11.1972) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2011 έως 31.12.2011) [ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04 Φ.Ε.Κ. Α210/02.11.04]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΥΦΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΔΡΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/8/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.047,21 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 4,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 132,44 εκατ. εκ των οποίων 8,16 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα