EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí"

Transcript

1 SOL qxd 13/5/ :33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V SAN ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 158C1 24V SAND ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD7H15HD 125PV6 12V S ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΜ13 DIESEL KIKI(SELTEC) ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΜ15 DIESEL ΚΙΚΙ R134 (SELTEC) ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΜ15 12VPV8 BVOR DM ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD PV8 12V SANDE ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD Α2 12V SANDEN ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 708 SANDEN ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 709 SADEN {SD7H15} ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ V DIAVIA ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ V DIAVIA ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ V DIAVIA ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ Ζ-150 UNICLA ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ Β14-DKV140 NEW. NISSAN ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ HYU.143Α1 ΕΧ.EL ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ UX-109 "SA" ΣΤΙΠΙΟΘΛΙΟΠΤΗΣ SD708/709 ΟΕΜ ΣΤΙΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SD708/709 ΟΕΜ ΣΤΙΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SD507/508/ ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SHAFT SEAL SD508/510 ΟΜΕ ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SEAL ΚΙΤ SD505/507 OMEGA ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SHAFT SEAL ΚΙΤ708/709/ΟΜ ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SHAFT SEAL ΚΙΤ SD5H/SD7H ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ 210 6ΤΡ YORK ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SHAFT SEAL ΚΙΤ YORK OMEG ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ "ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΣΩ" SANDEN ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΑΠΑΚΙ {CYL HEAD 508} OMEGA ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΑΠΑΚΙ {CYL HEAD FL VOR} OMEGA ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΑΠΑΚΙ {CYL HEAD MD708/9} ΣΤΙΜΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ SANDEN OMEG 353

2 SOL qxd 13/5/ :33 Page 354 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÌÅÔÁÔÑÏÐÙÍ Παρασκευαστήριο υγρού χώρου Παρασκευαστήριο ξηρού χώρου Συντηρήσεις (θάλαµοι) Ψυγείο νεκροτοµείου Κλειστή βιτρίνα κρέατος Βιτρίνα κρέατος self service Βιτρίνα συντήρησης Καταψύκτες (γενικά) Συντήρηση παγωτού Κατάψυξη παγωτού Βανίλια Σοκολάτα Φρούτο ιανεµητές χυµών - Φρούτα & σιρόπι Κλιµατισµός Κουτιά µε φρούτα Chillers νερού Ψύκτες νερού Ψυγεία Κουτιά µε µπισκότα Ψύκτες γάλακτος Χώροι εργασίας (F) (C) (F) (C) 354

3 SOL qxd 13/5/ :33 Page 355 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÌÅÔÁÔÑÏÐÙÍ Kυβικές ίντσες Κυβικές ίντσες Βαρέλια Imperial US Πόδια Ίντσες Τετραγωνικά πόδια Τετραγωνικές ίντσες Κυβικές ίντσες Kυβικά πόδια Κυβικές ίντσες Βαρέλια US Imperial Ίντσες Πόδια Τετραγωνικές ίντσες Τετραγωνικά πόδια Λίµπρες US Kυβικές ίντσες Κυβικές ίντσες Βαρέλια Imperial US Πόδια Ίντσες Τετραγωνικά πόδια Τετραγωνικές ίντσες Τόνοι Λίµπρες Κυβικά εκατοστά Κυβικά εκατοστά Κυβικά εκατοστά Κυβικά µέτρα Κυβικά µέτρα Κυβικά µέτρα Μέτρα Μέτρα Τετραγωνικά µέτρα Τετραγωνικά εκατοστά Κιλά Κυβικά µέτρα Κιλά Ίντσες νερού Πόδια νερού Ίντσες υδραργύρου Ατµόσφαιρες Ίντσες νερού Πόδια νερού Ίντσες υδραργύρου Ατµόσφαιρες Ίντσες νερού Πόδια νερού Ίντσες υδραργύρου Ατµόσφαιρες Pascal Κιλά/τετρ. µέτρα Dyne/τετρ. µέτρα Iπποδύναµη Ιπποδύναµη Ιπποδύναµη Κιλοβάτ Πόδια/λίµπρα Iπποδύναµη/ώρα Kιλοβατώρες Watt/ώρα Μετρική ιπποδύναµη Πόδια/δύναµη ανά λεπτό Κιλοβάτ Ιπποδύναµη Πόδια/λίµπρα Iπποδύναµη/ώρα Kιλοβατώρες 1 κυβικό πόδι νερού... 1 κυβική ίντσα νερού... 1 γαλόνι νερού... 1 κυβικό πόδι αέρα... 1 κυβική ίντσα ατσαλιού 1 κυβικό πόδι τούβλου... 1 κυβικό πόδι τσιµέντου... 1 κυβικό πόδι γης... Iπποδύναµη Πόδια-Λίµπρες Watt-δευτερόλεπτο Καλορί Watt-ώρα Kilocalorie/λεπτό Τοn (ψύξη) /ώρα /ίντσα/ώρα Ft(2) 0 F /ώρα σε 100 F TD /ώρα σε 100 F TD Bατ Καλορί Βατ-λεπτό Βατ Βατ Βατ Βατ/µέτρο Κ Kcal/Hr σε 6 0 C. TD Kcal/Hr σε 6 0 C. TD 1 κυβικό πόδι νερού... 1 κυβική ίντσα νερού... 1 γαλόνι νερού... 1 κυβικό πόδι αέρα... 1 κυβική ίντσα ατσαλιού... 1 κυβικό πόδι τούβλου... 1 κυβικό πόδι τσιµέντου... 1 κυβικό πόδι γης

4 SOL qxd 13/5/ :34 Page 356 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÌÅÔÁÔÑÏÐÙÍ Αυτός ο πίνακας δείχνει 4 τρόπους για να τροποποιήσετε κάθε τιµή. Παράδειγµα: Ένα ηλεκτρικό στοιχείο 4800 Watt συνδέθηκε σε ένα κύκλωµα 240 volt. Πόσα Αµπέρ τραβάει; Λύση: Εντοπίστε τον τοµέα Αµπέρ του πίνακα Έτσι 4800/240 = 20 Amps. Μεταφέρονται πιο µακριά, ποια είναι η αντίσταση; Το ρεύµα εκκίνησης που δείχνει ο παραπάνω πίνακας είναι 6 φορές το ρεύµα λειτουργίας για συστήµατα AC και 10 φορές το ρεύµα λειτουργίας για συστήµατα DC. Ο παραπάνω πίνακας προσφέρεται µόνο σαν οδηγός, καθώς όλες οι µηχανές δεν είναι απαραίτητο να έχουν τα µέγιστα όρια που φαίνονται στον πίνακα Λανθάνουσα θερµότητα πάγου 1 ψυκτικός τόνος (ton) 1 1 κιλοκαλορί (kcal) 1 /λίµπρα 1 βατ /λίµπρα /ώρα βατ-δευτερόλεπτο πόδια λίµπρα κιλοβατώρες - ώρα ιπποδύναµη-ώρα /ώρα ΒΤU/τόνο ώρες κιλοκαλορί κιλοκαλορί/κιλό /λίµπρα κιλοκαλορί/κιλό/ 0 C ΒΤU/ώρα κιλό-µέτρο κιλοκαλορί καλορί ΒΤU Εξάτµιση 34,5 νερού στους F 356

5 SOL qxd 13/5/ :34 Page ,

6 SOL qxd 13/5/ :34 Page 358

7 SOL qxd 13/5/ :35 Page

8 SOL qxd 13/5/ :35 Page 360 Ï Ñ Ï É Ð Ù Ë Ç Ó Å Ù Í Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Ï êáôüëïãïò ðïõ Ý åôå óôá Ýñéá óáò éó ýåé áðü 1/2/2005. Ðáñáêáëïýìå óçìåéþóáôå áëëáãýò ôéìþí óå ïñéóìýíá áíôáëëáêôéêü ëüãù áõîþóåùí ôùí Á õëþí. Ãéá ôçí äéêþ óáò êáëýôåñç åîõðçñýôçóç óáò åöéóôïýìå ôçí ðñïóï Þ óôá åîþò óçìåßá: ÔéìÝò: Ïé ôéìýò ðïõ óõíïäåýïõí ôá åìðïñåýìáôü ôïõ åßíáé áðïêëåéóôéêü ïíäñéêþò êáé áíáöýñïíôáé óå êáôáóôþìáôá øýîçò, êëéìáôéóìïý, èåñìïêñáóßáò êáé åðáããåëìáôßåò øõêôéêïýò. Ïé ôéìýò äýíáíôáé íá áëëüîïõí ùñßò ðñïåéäïðïßçóç óå ðåñßðôùóç áëëáãþò ôïõ êüóôïõò ôùí õëéêþí, ôçò åñãáóßáò Þ ëüãù âåëôéþóåùí êáé áëëáãþí åðß ôùí ðñïúüíôùí. Åêðôþóåéò: Åßíáé ðïóïôéêýò êáé ãßíïíôáé êáôüðéí óõìöùíßáò. Èá áíôéëçöèåßôå üôé ïé óõãêåíôñùôéêýò ðáñáããåëßåò, åßíáé óõìöýñïõóåò. Ðáñáããåëßåò: Ìðïñåßôå íá äßíåôå óôïõò ðùëçôýò ìáò, ôçëåöùíéêü, ìýóù fax & internet. ÊÜèå ðáñáããåëßá èá åêôåëåßôáé óå Üìåóç óõíüñôçóç ìå ôï ðñïçãïýìåíï õðüëïéðü óáò. ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ìåãáëýôåñç åîõðçñýôçóþ óáò áíáôñýîôå óôï åéäéêü Ýíôõðï ðáñáããåëßáò óôç óåëßäá 357 ôïõ êáôáëüãïõ. ÌåôáöïñéêÜ: Ç åôáéñåßá ìáò ðáñáäßäåé óôçí ÁôôéêÞ (1) ðüñôá-ðüñôá êáé óôá ðñáêôïñåßá ìåôáöüñôùóçò öïñôçãþí (2) ãéá üëç ôçí ÅëëÜäá. Ïé ðáñáäüóåéò ðüñôá-ðüñôá óå ÁôôéêÞ êáëýðôïíôáé áðü ôçí ÌåôáöïñéêÞ REF Express (ôçë ). Ðáñáããåëßåò áðïóôýëëïíôáé êáé ìýóù ÊÔÅË áöïý ðñïçãïõìýíùò Ý åé äéáêáíïíéóôåß êáôüèåóç óå ôñüðåæá Þ êáô åîáßñåóç, êáôüðéí óõíåííïþóåùò. Ôá ìåôáöïñéêü ãéá åðáíáðëçñïýìåíåò öéüëåò øõêôéêþí ñåõóôþí åðéâáñýíïõí áðïêëåéóôéêü åóüò êáé êáôü ôçí ðáñüäïóç áëëü êáé êáôü ôçí åðéóôñïöþ ôùí êåíþí. ÐëçñùìÝò: ÊÜèå ôéìïëüãéï ðïõ Ý åé, êáôüðéí óõíåííüçóçò, êïðåß åðß ðéóôþóåé ðñýðåé íá åîïöëåßôáé ôï áñãüôåñï åíôüò 60 çìåñþí áðü ôçí ôåëåõôáßá çìýñá ôïõ ìþíá åêäüóåþò ôïõ, åßôå ìå áíüëïãç åðéôáãþ, åßôå ìå êáôüèåóç óå Ýíáí áðü ôïõò ëïãáñéáóìïýò ìáò (3) ÅÔÅ, Eurobank Þ Alpha. Ãéá ðëçñùìýò ðýñáí ôïõ óõìöùíçèýíôïò èá ñåþíïíôáé ïé íüìéìïé ôüêïé õðåñçìåñßáò. ÐëçñùìÝò ôïéò ìåôñçôïßò óå ôñáðåæéêü ìáò ëïãáñéáóìü åíôüò 10 çìåñþí áðü ôçí Ýêäïóç ôïõ ôéìïëïãßïõ ìáò áðïëáìâüíïõí Ýêðôùóç 3%. ÁíáöÝñåôå ðüíôá ôï üíïìá ôïõ êáôáèýôç. Ç êõñéüôçôá ôùí áíáöåñïìýíùí óôá ôéìïëüãéá åìðïñåõìüôùí ðáñáìýíåé óôïõò ðùëçôýò ìý ñé áðïðëçñùìþò ôçò áîßáò ôïõò. Ç åîüöëçóç ôùí ôéìïëïãßùí ìáò áðïäåéêíýåôáé ìüíï ìå Ýíôõðç áðüäåéîç ôçò åôáéñåßáò ìáò. ÄéåêäéêÞóåéò: ÅðéóôñïöÝò åìðïñåõìüôùí ãßíïíôáé äåêôýò ìüíïí åíôüò 30 çìåñþí áðü ôçí çìåñïìçíßá åêäüóåùò ôïõ äåëôßïõ áðïóôïëþò ôïõò. ÐñÝðåé áðáñáéôþôùò íá óõíïäåýïíôáé áðü èåùñçìýíï äåëôßï áðïóôïëþò êáé ôï åéäéêü Ýíôõðï åðéóôñïöþò (óåë. 358) ðñïåãêñéìýíï áðü ôçí åôáéñåßá ìáò êáé íá åßíáé ðëçñùìýíïò ï íáýëïò ôïõò. ÄéáöïñåôéêÜ, äåí èá ðáñáëáìâüíïíôáé áðü ôçí åôáéñåßá ìáò. Ôï ßäéï éó ýåé êáé óå ðåñßðôùóç åðéóôñåöïìýíùí åìðïñåõìüôùí ðñïò åðéóêåõþ, óå åããýçóç Þ ëüãù áêáôáëëçëüôçôáò (êôõðçìýíá ê.ëð.). Óå ðåñßðôùóç ðïõ áðïäåé èåß õðáéôéüôçôá ôçò åôáéñåßáò ìáò èá ðéóôþíåóôå ìå ôïí áíüëïãï íáýëï. Ç åðéóôñïöþ ôùí ðñïúüíôùí áõôþí ðñýðåé íá ãßíåôáé ìå ðñïðëçñùìýíç áðü åóüò ìåôáöïñü Þ åêôüò åüí ï êáôáóêåõáóôþò õðïäåßîåé Üëëïí ôñüðï. Óå êüèå ðåñßðôùóç ôá ðñïúüíôá ðñýðåé íá ðáêåôüñïíôáé óôçí áñ éêþ ôïõò óõóêåõáóßá (åö üóïí åßíáé êáéíïýñãéá) Þ óå êüèå ðåñßðôùóç óå óõóêåõáóßá áóöáëþ þóôå íá áðïöåýãåôáé åðéðëýïí æçìéü êáôü ôçí ìåôáöïñü ôïõò. Ïé ôéìýò ðïõ óõíïäåýïõí ôá ðñïúüíôá åßíáé ðüíôïôå ùñßò ÖÐÁ êáé ðáñáäïôýá óôï êáôüóôçìü ìáò êáé ìðïñïýí íá áëëüîïõí ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. ÐÑÏÓÏ Ç: ÐÜóçò öýóåùò çëåêôñéêü Þ çëåêôñïíéêü åîáñôþìáôá äåí åðéóôñýöïíôáé. Ïé óõìðéåóôýò äåí åðéóôñýöïíôáé óå êáììßá ðåñßðôùóç åüí Ý ïõí êïëëçèåß. Ãéá êüèå äéáöïñü áñìüäéá åßíáé ôá äéêáóôþñéá ôùí Áèçíþí. Óáò åõ áñéóôïýìå ãéá ôçí ìý ñé ôþñá óõíåñãáóßá óáò êáé ðáñáìýíïõìå ðüíôá óôç äéüèåóþ óáò ãéá êüèå ðëçñïöïñßá êáé äéåõêñßíçóç. Ìå åêôßìçóç ãéá ôçí åôáéñåßá ÓÏËÄÁÔÏÓ ÓïëäÜôïò Ãåþñãéïò ÓïëäÜôïò Óðýñïò Óçìåéþóåéò: (1) Åîáéñïýíôáé ðáñáããåëßåò êüôù ôùí 300 ïé ïðïßåò áíüëïãá ìå ôïí üãêï ôïõò, áðïóôýëëïíôáé (á) ìýóù REF EXPRESS ìå åðéâüñõíóç ôéìïêáôáëüãïõ REF EXPRESS êáé åëü éóôç ñýùóç 5 åðß ôïõ ôéìïëïãßïõ ìáò Þ (â) ìýóù ÅËÔÁ ìå áíôéêáôáâïëþ Þ courier ìå äéêþ óáò ñýùóç, áí ôï åðéèõìåßôå êáé (ã) ìå Üëëï ôñüðï êáôüðéí óõíåííüçóçò. (2) Ïé ñåþóåéò ìåôáöïñéêþí ôùí ðñáêôïñåßùí öïñôçãþí åðéâáñýíïõí åóüò ìå äõíáôüôçôá óõíåííüçóçò ðñáêôïñåßïõ áðïóôïëþò ìå ôïõò ðùëçôýò ìáò Þ ôçí ãñáììáôåßá. (3) Ëïãáñéáóìïß: ÅÔÅ 184/ , EUROBANK , ALPHA BANK

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών EFORIA_2012_teliko:TELIKO_EFORIA_10_2007.qxd 15/3/2012 2:29 μμ Page 1 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων

HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων HVAC Τιμοκατάλογος προϊόντων 202 Answersforinfrastructure. Ενεργειακή αποδοτικότητα Περίπου 40% της ενέργειας καταναλώνεται από τα κτίρια καθώς και το 2% των εκπομπών που ευθύνονται για το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê. 153

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

www.sportsmedicinegreece.com

www.sportsmedicinegreece.com www.sportsmedicinegreece.com Ôüìïò 3, Ôåý ïò 1, Éïýíéïò 2008 Volume 3 - Issue 1, June 2008 HELLENIC SPORTS MEDICINE Journal of the Sports Medicine Association of Greece (S.M.A.G.) Founder K. Natsis Publisher

Διαβάστε περισσότερα