4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο"

Transcript

1 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα. Σν λεξό θαηά ηε δηαδηθαζία εμαέξσζήο ηνπ θαηαλαιώλεη κεγάιεο πνζόηεηεο ζεξκόηεηαο. Η ζεξκόηεηα απηή νλνκάδεηαη ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα εμαέξσζεο θαη απνζπάηαη από ηνλ αέξα, πξνθαιώληαο ςύμε. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εμαέξσζεο λεξνύ σο κεζόδνπ ςύμεο εμαξηάηαη από ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα θαη είλαη κεγαιύηεξε όζν μεξόηεξνο είλαη απηόο, έρεη δειαδή ηελ ηθαλόηεηα λα δεζκεύεη πεξηζζόηεξνπο πδξαηκνύο. Σν πνζνζηό ηεο εμαέξσζεο απμάλεηαη παξάιιεια κε θίλεζε ηνπ αέξα. Έλαο άιινο ζεκαληηθόο παξάγσλ θαηά ηελ εμαέξσζε είλαη ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ πνπ εθηίζεηαη ζηνλ θηλνύκελν αέξα. ηληξηβάληα, ςεθαζηήξεο θαη θαηαξξάθηεο απμάλνπλ ην βαζκό εμαέξσζεο. Η αλαγθαία ζεξκόηεηα εμαέξσζεο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ. 4.1 Άκεζα παζεηηθά ζπζηήκαηα εμαέξσζεο Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα εμαέξσζεο δηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα άκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε, όπνπ ν αέξαο ςύρεηαη έμσ από ην θηίξην θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θαη ζπζηήκαηα έκκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε, όπνπ ςύρεηαη κε εμαέξσζε έλα θηηξηαθό ζηνηρείν, όπσο ην δώκα ή ν ηνίρνο Σπζηήκαηα άκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε γηα θαηνηθίεο Σα άκεζα παζεηηθά ζπζηήκαηα ςύμεο κε εμαέξσζε ρξεζηκνπνηνύλ δεμακελέο, απιάθηα λεξνύ, πηζίλεο θαη δηάθνξεο άιιεο δηαηάμεηο κε λεξό άκεζα ηνπνζεηεκέλεο έμσ από αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ ή ζε απιέο, πξνθεηκέλνπ λα ςύμνπλ ηνλ αέξα πξηλ ηελ είζνδό ηνπ ζην θηίξην. Οη ίδηεο νη δηαηάμεηο, θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ ξεύκαηα αέξα. Παξόκνηα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη κε αλάινγα κέηξα ζε δώκαηα, όπσο δεμακελέο ή θπηά. Όηαλ σζηόζν εθαξκόδνληαη κέηξα παζεηηθήο ςύμεο κε εμαέξσζε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, απαηηείηαη επαξθήο αεξηζκόο, επεηδή απμάλεηαη δηαξθώο ε πγξαζία ηνπ ρώξνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά είραλ ήδε εθαξκνζηεί πξηλ από ρηιηάδεο ρξόληα. ηελ αξραία Πεξζία, πύξγνη νδεγνύλ ηνλ αέξα κέζα από έλα ζύζηεκα από πνξώδε πηζάξηα πνπ ζηάδνπλ ζπλερώο λεξό, ηνλ ςύρνπλ θαη ηνλ θαηεπζύλνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ (ρήκαηα 4.1 θαη 4.2). ηελ Ιλδία ζηελ αξραία πόιε Fatepur Sakri, πνξώδε πξνπεηάζκαηα από ακκόιηζν, κε εληππσζηαθό αλάγιπθν, βξέρνληαλ κε λεξό πξνθεηκέλνπ λα ςύμνπλ ηνλ αέξα πξηλ απηόο εηζέιζεη ζηα θηίξηα (θσηνγξαθίεο 1 θαη 2). ε θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο αιιά θαη ζε θαηνηθίεο ζε μεξά, ζεξκά θιίκαηα εθαξκόδεηαη έσο ζήκεξα κηα απιή κέζνδνο ςύμεο κε εμαέξσζε: Ο αέξαο πεξλά κέζα από έλα κέζν πνπ έρεη ππνζηεί ύγξαλζε θαη ςύρεηαη (ρήκα 4.3). Σν κέζν απηό είλαη ζπλήζσο έλα απιό θνκκάηη από ύθαζκα. Η κέζνδνο απηή πξνβιέπεη έλα ζύζηεκα παξνρήο λεξνύ κε αληιία. Σν ύθαζκα βξέρεηαη ζηελ επάλσ πιεπξά θαη ην λεξό ζπιιέγεηαη ζηελ πνδηά ηνπ αλνίγκαηνο θαη επαλαθπθινθνξεί κέζσ ηεο αληιίαο. Σν ύθαζκα πξέπεη λα έρεη αξαηή ύθαλζε, ώζηε λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθό. Έλα πξόζζεην θέξδνο είλαη ην θηιηξάξηζκα ηνπ αέξα από ζθόλε πνπ κεηαθέξεηαη κε ηνλ αέξα. ε θηίξηα θαηνηθίαο πνιιέο θνξέο ην πγξό κέζνλ δελ ηνπνζεηείηαη άκεζα κέζα ζην άλνηγκα αιιά έμσ, ζηεξεσκέλν ζε έλα πιαίζην. Έηζη απνθαζίζηαηαη κεξηθά ε νξαηόηεηα θαη ν θσηηζκόο ζην εζσηεξηθό.

2 Σρήκα 4.1: Κεξακηθό πηζάξη εκπξόο από άλνηγκα Σρήκα 4.2: Κεξακηθό πηζάξη θάησ από ην άλνηγκα πύξγνπ, από όπνπ ζηάδεη λεξό. Ο αέξαο ςύρεηαη κε εμαέξσζε, πεξλά από κηα ζράξα κε θάξβνπλα, μεξαίλεηαη, πεξλά από κηα δεμακελή λεξνύ θαη ςύρεηαη πεξηζζόηεξν. Σρήκα 4.3: ρεκαηηθή απεηθόληζε παζεηηθνύ ζπζηήκαηνο ςύμεο κε εμαέξσζε γηα θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο Σν ύθαζκα κπνξεί λα αθαηξεζεί από ην πιαίζην, όηαλ ε ςύμε δελ είλαη αλαγθαία θαη λα θαζαξηζηεί. Χζηόζν παξακέλεη ην πξόβιεκα ηεο αλαραίηηζεο ηνπ αέξα γηα ηνλ επαξθή αεξηζκό ησλ ρώξσλ θαζώο θαη ην πξόβιεκα ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο νξαηόηεηαο. Έλα πην ζύγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθό κέζν εμαέξσζεο είλαη έλα άθακπην παλό πνπ ε δνκή ηνπ απνηειείηαη από απινύο κε ελαιιαζζόκελε θιίζε 45 θαη 15. Οη δίαπινη ησλ 45 κεηαθέξνπλ ην λεξό πνπ εηζέξρεηαη ζηελ πάλσ πιεπξά πξνο ηελ έμσ επηθάλεηα όπνπ ν αέξαο, εηζεξρόκελνο κέζσ ησλ απιώλ ησλ 15, ην σζεί πξνο ηα πίζσ, ώζηε λα δηαβξέρεηαη ην παλό εμ νινθιήξνπ. Σν παλό απηό έρεη πάρνο από 25 έσο 50 cm θαη απνηειείηαη από θπηηαξίλε κε ζύζηεκα δηάβξεμεο θαη ζπζηαηηθά ζηεξενπνίεζεο.

3 Όηαλ ππάξρεη πξναύιην ζηελ πξνζήλεκε πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, ηόηε ηα πγξά παλό κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ εκπξόο από ηελ πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ. Μπνξνύλ επίζεο λα ηνπνζεηεζνύλ αλνίγκαηα ζηα παλό, ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ ειεύζεξε ζέα πξνο ηα έμσ. Πιεπξηθά θαη επάλσ ηα παλό πξέπεη λα είλαη θιεηζηά ώζηε ν άλεκνο λα θαηεπζύλεηαη πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ (ρήκα 4.4). Μηα ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη ηα θπηεκέλα κε αλαξξηρεηηθά θπηά πεηάζκαηα, ηα νπνία δηαηίζεληαη θαη ζην εκπόξην (ρήκα 4.5). Σρήκα 4.4 ηνηρεία εμαέξσζεο ηνπνζεηεκέλα ζε πξναύιην Σρήκα 4.5 ηνηρείν πξάζηλνπ πεηάζκαηνο γηα πξναύιηα 4.2 Έκκεζα παζεηηθά ζπζηήκαηα εμαέξσζεο Δεμακελέο λεξνύ ζην δώκα ηα έκκεζα παζεηηθά ζπζηήκαηα ςύμεο κε εμαέξσζε, έλα θηηξηαθό ζηνηρείν ςύρεηαη. Δθόζνλ δε δηαζέηεη αξθεηή ζεξκνρσξεηηθόηεηα, ιεηηνπξγεί παξάιιεια σο απνζήθε ζεξκόηεηαο, απνξξνθώληαο ηε ζεξκόηεηα πνπ είηε δηεηζδύεη κέζσ ηνπ θειύθνπο είηε πξνέξρεηαη από ην

4 εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. Η απινύζηεξε κνξθή ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηα ζθηαδόκελε δεμακελή λεξνύ πάλσ ζε έλα κε ζεξκνκνλσκέλν δώκα. Δθόζνλ ε δεμακελή ζθηάδεηαη, ειαρηζηνπνηείηαη ε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ από ειηαθή αθηηλνβνιία αιιά παξάιιεια θαη ε ςύμε από ηελ αθηηλνβνιία ζεξκόηεηαο από ην λεξό πξνο ηα έμσ ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. Απνκέλεη ινηπόλ σο κνλαδηθόο κεραληζκόο ςύμεο ε εμαέξσζε. Σν λεξό ζεκεηώλεη θάπνηα ζεξκηθά θέξδε από ην πεξηβάιινλ κε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο κέζσ ηνπ αέξα θαη κε ζεξκόηεηα από ην εζσηεξηθό κέζσ αγσγήο. Χζηόζν ε ξνή ζεξκόηεηαο από ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, αλεβάδνληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ επηηαρύλεη ηελ εμαέξσζή ηνπ. Δλ γέλεη ε ζεξκνθξαζία ηεο νξνθήο είλαη ειαθξά πςειόηεξε από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ. Η νξνθή ιεηηνπξγεί σο ςπθηηθή επηθάλεηα γηα ηνλ ρώξν θάησ από απηή κέζσ αθηηλνβνιίαο θαη θπζηθήο θίλεζεο ηνπ αέξα. Πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ζηα επίπεδα ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ δελ πξέπεη λα παξεκβάιιεηαη ζεξκνκόλσζε κεηαμύ ηνπ λεξνύ θαη ηεο πιάθαο ηνπ δώκαηνο. Απηό ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκνύο σο πξνο ηελ εθαξκνζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε ςπρξνύο ρεηκώλεο, όπνπ ρξεηάδεηαη επηπιένλ ζεξκνκόλσζε. Δπίζεο ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκνύο ζηε δηακόξθσζε ηεο νξνθήο, όπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία πξέπεη λα πξνζθέξεη ερνπξνζηαζία ή λα δηακνξθώλεη ηελ αθνπζηηθή ηνπ ρώξνπ. Δπίζεο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζύζηεκα αλαθύθισζεο ηνπ λεξνύ ζε πεξηνρέο πνπ δελ δηαζέηνπλ επαξθείο πδάηηλνπο πόξνπο. Μηα άιιε παξάκεηξνο είλαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηεο πιάθαο θαη ηνπ θηηξίνπ ώζηε λα ππνζηεξίδνπλ ην βάξνο ηνπ λεξνύ, πεξίπνπ kg/m 2 αλάινγα κε ην ζύζηεκα. Αμίδεη σζηόζν λα ζεκεησζεί όηη εθόζνλ ππάξρεη επαξθήο πγξνκόλσζε, ην λεξό θαη ην ζεξκνκνλσηηθό ζηξώκα πξνζηαηεύνπλ ηελ πιάθα από ηνλ ήιην θαη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. Δπίζεο πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε πηζαλόηεηα αλάπηπμεο πδξόβησλ νξγαληζκώλ ζηε δεμακελή. Γεδνκέλνπ όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ είλαη πνιύ ρακειόηεξε ζε ζθηαζκέλεο δεμακελέο από όηη ζε εθηεζεηκέλεο, ε αλάγθε γηα ζεξκνκόλσζε ζε πεξηνρέο κε ςπρξνύο ρεηκώλεο καο νδεγεί ζηελ επηινγή ζπλδπαζκέλεο ζθίαζεο θαη ζεξκνκόλσζεο. Οη δπλαηόηεηεο είλαη νη παξαθάησ: Α ηαζεξή ζεξκνκόλσζε κε δηάθελν πάλσ από ηε δεμακελή Β Θεξκνκόλσζε ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην λεξό, πάλσ ζε ραιηθόζηξσζε ηελ πεξίπησζε ηεο ζηαζεξήο ζεξκνκόλσζεο, ηνπνζεηείηαη δεύηεξε, ειαθξά, ζεξκνκνλσκέλε ζηέγε πάλσ από ηε δεμακελή λεξνύ. Μεηαμύ ηνπ λεξνύ θαη ηεο δεύηεξεο ζηέγεο παξεκβάιιεηαη δηάθελν, ώζηε λα θπθινθνξεί αέξαο πάλσ από ην λεξό θαη λα εληζρύεηαη ε εμαέξσζε. Πεξηκεηξηθά πξνβιέπνληαη αλνίγκαηα γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ αέξα. Σα αλνίγκαηα απηά παξακέλνπλ αλνηθηά όιν ην θαινθαίξη θαη θιείλνπλ ην ρεηκώλα. Σόηε αδεηάδεη ε δεμακελή θαη ε νξνθή κεηαηξέπεηαη ζε ηππηθό δώκα κε δηάθελν θαη ζεξκνκόλσζε (ρήκαηα 4.5 α θαη β). α β Σρήκα 4.5 α θαη β: Λεηηνπξγία αεξηδόκελεο δεμακελήο α) ην θαινθαίξη θαη β) ην ρεηκώλα

5 ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο κεηαμύ δύν ζηξώζεσλ από ραιίθη, ην ζύζηεκα πξνβιέπεη πνιύ θαιή πγξνκόλσζε πάλσ από ηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο, κηα ραιηθόζηξσζε ιεπηή, θαιά ηζνπεδσκέλε, αλζπγξέο ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο ηνπνζεηεκέλεο κε αξκό πεξίπνπ 1 cm κεηαμύ ηνπο θαη κηα ζηξώζε ραιηθηνύ πάρνπο 12 cm πάλσ από ηε ζεξκνκόλσζε. Σν ρεηκώλα ην δώκα απνζηξαγγίδεηαη. Σν λεξό αλέξρεηαη ζηα 3 cm πάλσ από ην ζεξκνκνλσηηθό ζηξώκα (ρήκαηα 4.6 α θαη β). α β Σρήκα 4.6 α θαη β: Λεηηνπξγία αεξηδόκελεο δεμακελήο ην θαινθαίξη α) ηελ εκέξα θαη β) ηε λύρηα Μηα άιιε ιύζε ζεξκνκόλσζεο δώκαηνο κε δεμακελή λεξνύ είλαη ε πισηή ζεξκνκόλσζε, ε νπνία πξνϋπνζέηεη ςεθαζκό ηνπ ζεξκνκνλσηηθνύ ζηξώκαηνο θαη αλαθύθισζε ηνπ λεξνύ κέζσ αληιίαο. Η ιύζε απηή πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Τβξηδηθά ζπζηήκαηα έκκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε). 4.3 Υβξηδηθά ζπζηήκαηα ςύμεο κε εμαέξσζε Σπζηήκαηα ςύμεο εμαέξσζεο κε ςεθαζκό λεξνύ Σν ζύζηεκα απηό είλαη θαηάιιειν γηα κνλώξνθα θηίξηα κε κε βαηό δώκα. Μία κεκβξάλε ζηεγαλνπνηεί ηελ ηειηθή επίζηξσζε ηνπ δώκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ην δώκα γεκίδεη κε λεξό ζε ύςνο 10 cm πεξίπνπ. Δπάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ηνπνζεηείηαη «πισηό» ζηξώκα ζεξκνκνλσηηθώλ παλό εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο, πάρνπο 10 cm. Σα παλό επελδύνληαη κε ιεπθή ππξίκαρε επίζηξσζε πνπ αλαθιά ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Σν ζύζηεκα απηό πξνζηαηεύεη ην δώκα από ζεξκηθή αθηηλνβνιία, κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο θαη κεραληθέο βιάβεο. Σν ζύζηεκα θπθινθνξίαο ηνπ λεξνύ απνηειείηαη από κία αληιία, θίιηξν, βαιβίδεο ειέγρνπ, ζσιελώζεηο θαη θεθαιέο ςεθαζκνύ. Σηο λπθηεξηλέο ώξεο ςεθάδεηαη λεξό επάλσ ζηα ζεξκνκνλσηηθά παλό. Η ζεξκόηεηα πνπ έρεη απνξξνθεζεί απνδίδεηαη πίζσ ζηελ αηκόζθαηξα.. Σελ εκέξα ε πδάηηλε κάδα ιεηηνπξγεί σο δεμακελή ζεξκόηεηαο, ε νπνία απνξξνθά ην ζεξκηθό θνξηίν ηνπ θηηξίνπ. Βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: Ο ζεξκηθόο δηαρσξηζκόο ηεο πδάηηλεο κάδαο από ην θηίξην θαη Η θεξεγγπόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο λεξνύ κε ηξόπν ώζηε ην λεξό λα ςεθάδεηαη απηόκαηα πάλσ από ηα παλό κε παξάιιειν θηιηξάξηζκα θαη έιεγρν ηεο ζηάζκεο ηνπ πδάηηλνπ ζηξώκαηνο. Μηα πην ζύγρξνλε εθαξκνγή είλαη ην ζύζηεκα WhiteCap όπνπ ςεθάδεηαη κελ ην λεξό ηε λύρηα αιιά ζπιιέγεηαη παξάιιεια ην ςπγκέλν λεξό ζε πδξνξξνέο θαη απνζεθεύεηαη ζε δεμακελή ζην έδαθνο ή ππόγεηα. Σν λεξό απηό δηαλέκεηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ςύμε ηνπ θηηξίνπ. Σέηνηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνύλ θαη ρσξίο απνζήθεπζε λεξνύ ζην δώκα (ρήκα 4.7).

6 Σρήκα 4.7: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηππηθνύ ζπζηήκαηνο WhiteCap Σν ζύζηεκα WhiteCap εθαξκόδεηαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο (ρήκαηα 4.8, 4.9 θαη 4.10), νη νπνίεο δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο σο πξνο ην ζύζηεκα ζπιινγήο θαη αλαθύθισζεο ηνπ λεξνύ. Σν δήηεκα ηεο αλαθύθισζεο ηνπ λεξνύ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε άλπδξεο πεξηνρέο, όπνπ νη πδάηηλνη πόξνη δελ επαξθνύλ θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο, νπόηε θαη ρξεηάδεηαη ε ςύμε ηνπ θηηξίνπ. Σρήκα 4.8 Η ηππηθή εθδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο WhiteCap Σρήκα 4.9: ην ζύζηεκα WhiteCapT ην δώκα έρεη θιίζε. Σν ςεθαδόκελν λεξό θαηαιήγεη ζε πδξνξξνή ε νπνία ην δηνρεηεύεη ζε δεμακελή. Σελ εκέξα, όηαλ ην θηίξην ρξεηάδεηαη ςύμε, ην λεξό δηαλέκεηαη κε αληιία ζηηο ζπείξεο ελόο ζπζηήκαηνο εμαλαγθαζκέλεο ξνήο αέξα. Σν ζπζηήκαηνο ελδείθλπηαη γαη πθηζηάκελα θηίξηα όπνπ ην δώκα δελ είλαη ηειείσο επίπεδν. Μεηνλέθηεκα είλαη ε απμεκέλε δαπάλε ζε λεξό θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ.

7 Σρήκα 4.10: Σν ζύζηεκα WhiteCapF ζπιιέγεη ην ςεθαδόκελν λεξό θαη ην δηαλέκεη ζε ζπείξεο κέζα ζην δάπεδν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο δεμακελή ζεξκόηεηαο. Σν ζύζηεκα απηό θαζηζηά πεξηηηή ηε ζπιινγή ηνπ λεξνύ. Η ςύμε επηηπγράλεηαη ελ κέξεη κε αληαιιαγή ζεξκόηεηαο κέζσ αθηηλνβνιίαο θαη κεηαθνξάο αέξα κεηαμύ ηνπ δαπέδνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ Ψπθηηθνί πύξγνη Οη ςπθηηθνί πύξγνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα θαηά θύξην ιόγν ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνηεινύλ έλα ζρεηηθά νηθνλνκηθό θαη αμηόπηζην ηξόπν κεηαθνξάο ελέξγεηαο. Η ιεηηνπξγία ηνπο ζπλίζηαηαη ζηελ αληηζηξνθή θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηνπ θαηλόκελνπ ηεο θακίλνπ. Ο αέξαο ηνπ πεξηβάιινληνο ςύρεηαη κε εμαέξσζε θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαβαίλεη, ιόγσ κεγαιύηεξεο ππθλόηεηαο, κέζα ζην θηίξην. Η κεηαθνξά λεξνύ ζηνλ όγθν ηνπ αέξα απαηηεί κεγάιεο πδάηηλεο επηθάλεηεο. Απηέο νη επηθάλεηεο δεκηνπξγνύληαη είηε κε ςεθαζκό είηε κε πιηθά πνπ δηαζέηνπλ κεγάιεο πγξνζθνπηθέο επηθάλεηεο. Δληάζζνληαη ζε δύν θύξηεο θαηεγνξίεο: θπζηθήο ξνήο αέξα θαη εμαλαγθαζκέλεο ξνήο αέξα. Οη θαηαζθεπέο θπζηθήο ξνήο ρξεζηκνπνηνύλ θακηλάδεο κεγάινπ κεγέζνπο από ζθπξόδεκα, πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ αέξα. Οη πύξγνη απηνί, ιόγσ ηνπ εμαηξεηηθά κεγάινπ ηνπο ύςνπο απαηηνύλ ελ γέλεη κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ. Οη πύξγνη εμαλαγθαζκέλεο ξνήο αέξα βξίζθνπλ επξύηεξε εθαξκνγή. Υξεζηκνπνηνύλ κεγάινπο αλεκηζηήξεο, νη νπνίνη πξνσζνύλ ηνλ αέξα ζηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνύ. Όζνλ αθνξά θηίξηα θαηνηθίαο, εθαξκόζηεθε ην 1986 έλα παζεηηθό ζύζηεκα εμαέξσζεο από ηνπο Cunningham θαη Thompson ζηελ Αξηδόλα. Σν ζύζηεκα απνηειείηαη από έλαλ πύξγν δηαηνκήο 1.8 x 1.8 m θαη ύςνπο 7.6 m, ν νπνίνο έιθεη αέξα από έμσ, ηνλ ςύρεη θαη κέζσ ηεο βαξύηεηαο ηνλ νδεγεί πξνο ηα θάησ. Ο πύξγνο εθάπηεηαη ζε έλα θηίξην θαηνηθίαο κε ζηέγε, θαιά ζεξκνκνλσκέλν, εκβαδνύ πεξίπνπ 100 m 2. ην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ πύξγνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηέζζεξα παλό από θπηηαξίλε, ηα νπνία πγξαίλνληαη. Σα παλό είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηα ηέζζεξηο θύξηεο θαηεπζύλζεηο. Έλα πεξηζηξεθόκελν πέηαζκα από αληηθνιιεηά θύιια ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ ζπιιακβάλεη ηνλ αέξα (αλεκνπαγίδα) θαη ηνλ θαηεπζύλεη πξνο ηα θάησ. Σν λεξό δηαλέκεηαη ζηελ θνξπθή ησλ παλό, ζπιιέγεηαη ζηε βάζε ηνπο ζε έλα απιάθη θαη αλαθπθιώλεηαη ε ξνή ηνπ κε ηε βνήζεηα κηαο αληιίαο. ηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ θηηξίνπ θαηαζθεπάζηεθεο έλαο δεύηεξνο πύξγνο, σο ειηαθή θακηλάδα, πνπ δηνρεηεύεη ζεξκό αέξα πξνο ηελ θνξπθή δεκηνπξγώληαο έηζη αύμεζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα ρακειά. Ο αέξαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία δηνρεηεύεηαη από ηνλ θελό ρώξν θάησ από ηε ζηέγε, ν νπνίνο είλαη ελζσκαησκέλνο ζην όιν ζύζηεκα. Ο αέξαο από έμσ εηζέξρεηαη ζηνλ ςπθηηθό πύξγν, δηνρεηεύεηαη ζην ρώξν ηεο ζηέγεο θαη εμέξρεηαη από ηελ ειηαθή θακηλάδα (ρήκα 4.11). Η ειηαθή θακηλάδα ιεηηνπξγεί ζην ελ ιόγσ θηίξην επηθνπξηθά, σζηόζν, όπσο έδεημαλ ζρεηηθέο κεηξήζεηο (Givoni), δελ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα θαζνξηζηηθά κεγέζε είλαη ε δηαθνξά εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ν

8 ζρεδηαζκόο ηνπ ςπθηηθνύ πύξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ν ιόγνο δηαηνκήο πξνο ύςνο. Δλ γέλεη κε αύμεζε ηνπ ύςνπο απμάλεη αλάινγα ε ηαρύηεηα ηεο ξνήο ηνπ αέξα. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ έδεημαλ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζην ζεκείν εμόδνπ ηνπ θαηά 16 C θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ θαηά 15 C ρακειόηεξεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σρήκα 4.11: Ο ςπθηηθόο πύξγνο ησλ Cunningham θαη Thompson Σν 1992 ζε εθειθνύκελε θαηαζθεπή ζηελ ΔΥΡΟ ηεο εβίιιεο εθαξκόζηεθε έλα ςπθηηθό ζύζηεκα, ην νπνίν έρεη δπλαηόηεηεο εθαξκνγήο θαη ζε επξύηεξν θάζκα θηηξίσλ. Ο ςεθαζκόο λεξνύ απνηειεί απνηειεζκαηηθή κέζνδν ςύμεο κε εμαέξσζε, θαζώο όζν κηθξόηεξεο είλαη νη ζηαγόλεο ηνπ λεξνύ ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε επηθάλεηα ηνπ κέζνπ εμαέξσζεο. ηαγνλίδηα λεξνύ πνπ θαηαηνλίδνληαη από ηελ θνξπθή κηαο ζηήιεο πνπ είλαη θνίιε εζσηεξηθά, παγηδεύνπλ θαηά ηελ πηώζε ηνπο κεγάιν όγθν αέξα. Σν λεξό ζπιιέγεηαη ζηε βάζε ηεο ζηήιεο ζε έλα απιάθη θαη επαλέξρεηαη ζηελ θνξπθή κέζσ αληιίαο. Σν λεξό κε ηελ θίλεζή ηνπ δεκηνπξγεί κε ηε βνήζεηα ηεο αδξάλεηαο κηα θάζεηε ξνή αέξα από ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε ηεο ζηήιεο. ην εζσηεξηθό ηεο ζηήιεο ε εμαέξσζε ησλ ζηαγνληδίσλ ςύρεη ην λεξό αιιά θαη ηνλ αέξα. Μηα αλεκνπαγίδα πάλσ από ηνλ θαηηαηνληζηήξα ηξνθνδνηεί ηε ζηήιε κε αέξα (ρήκα 4.12). Σν λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα θαη κπνξεί λα είλαη λεξό ρακειήο πνηόηεηαο ή αθόκα θαη ζαιαζζηλό. Σρήκα 4.12: ύζηεκα ςύμεο κε θαηαηνληζκό λεξνύ ζηελ ΔΥΡΟ 1992 ζηε εβίιιε

9 4.3.3 Υβξηδηθά ζπζηήκαηα: Σπζθεπέο ςύμεο κε εμαέξσζε Υξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζε θιίκαηα κε ρακειά πνζνζηά πγξαζίαο. Καηαλαιώλνπλ ιηγόηεξε ελέξγεηα από ηηο κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνύ θαη απνδίδνπλ θαιύηεξα όηαλ νη πόξηεο θαη ηα παξάζπξα είλαη αλνηθηά. Γηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα άκεζεο θαη έκκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε. Άκεζε ςύμε κε εμαέξσζε Οη ςύθηεο εμαέξσζεο ρακειώλνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα κεηαηξέπνληαο λεξό ζε πδξαηκνύο. Η ζπλνιηθή ελέξγεηα ηνπ αέξα δελ κεηαβάιιεηαη. Ο ζεξκόο θαη μεξόο αέξαο κεηαηξέπεηαη ζε ςπρξό θαη πγξό αέξα. Η ζεξκόηεηα ηνπ αέξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαέξσζε ηνπ λεξνύ. Η δηαδηθαζία απηή είλαη αδηαβαηηθή, δειαδή δελ πξνζηίζεηαη νύηε αθαηξείηαη ζεξκόηεηα. Η απόδνζε ελόο ζπζηήκαηνο άκεζεο εμαέξσζεο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία πγξνύ ζεξκνκέηξνπ ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα. Θεξκνθξαζία μεξνύ ζεξκνκέηξνπ (Dry Bulb): Η ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληα αέξα πνπ κεηξάηαη κε απιό ζεξκόκεηξν ζε βαζκνύο Κειζίνπ ή Φαξελάηη. Θεξκνθξαζία πγξνύ ζεξκνκέηξνπ (Wet Bulb): Η ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα όηαλ ιακβάλεη ρώξα ςύμε κε εμαέξσζε. Σν ζεξκόκεηξν ηπιίγεηαη κε έλα βξεγκέλν θπηίιη θαη εθηίζεηαη ζηνλ αέξα. Σν λεξό βαζκηαία εμαεξώλεηαη θαη ε ζεξκόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμαέξσζε πξνζιακβάλεηαη από ηνλ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο. Λόγσ ηεο ςύμεο ε ζεξκνθξαζία απηή είλαη πάληνηε ρακειόηεξε από ηε ζεξκνθξαζία μεξνύ ζεξκνκέηξνπ. ΔA: ΝΑ: ΥΑ: ΔΞΑ: Δμσηεξηθόο αέξαο Δηζεξρόκελνο λσπόο αέξαο Υξεζηκνπνηεκέλνο αέξαο Δμεξρόκελνο αέξαο Σρήκα 4.13: ρεκαηηθή απεηθόληζε ζπζηήκαηνο άκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Δπξώπεο ν εηζαγόκελνο αέξαο ζπρλά πξέπεη λα μεξαίλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί άλεην εζσηεξηθό θιίκα. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ζπληζηάηαη είηε έλαο ζπλδπαζκόο ςύμεο κε εμαέξσζε θαη ζπκβαηηθήο ςύμεο ή έλα ζύζηεκα μήξαλζεο ηνπ αέξα. Έκκεζε ςύμε κε εμαέξσζε: Απηά ηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Ο ρξεζηκνπνηεκέλνο αέξαο ςύρεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαέξσζεο θαη πξνζιακβάλεη πδξαηκνύο. Ο ςπγκέλνο απηόο αέξαο αθαηξεί ζεξκόηεηα από ηνλ εηζεξρόκελν αέξα κέζσ ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αέξα ζε πδξαηκνύο (απόιπηε πγξαζία) κέλεη ακεηάβιεηε. ΔA: ΝΑ: ΥΑ: ΔΞΑ: Δμσηεξηθόο αέξαο Δηζεξρόκελνο λσπόο αέξαο Υξεζηκνπνηεκέλνο αέξαο Δμεξρόκελνο αέξαο Σρήκα 4.14: ρεκαηηθή απεηθόληζε ζπζηήκαηνο έκκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε

10 Η απόδνζε ησλ ζπζηεκάησλ έκκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε είλαη πεξηνξηζκέλε ιόγσ ηνπ ρακεινύ πνζνζηνύ κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο θαη δελ δηθαηνινγεί ηε δαπάλε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. ε μεξά θιίκαηα, όπνπ αξθεί άκεζε ςύμε κε εμαέξσζε κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ δύν ζπζηήκαηα (άκεζε θαη έκκεζε ςύμε εμαέξσζεο) πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν βαζκόο ςπθηηθήο απόδνζεο. Σν απνηέιεζκα είλαη έλα λέν ζύζηεκα απνηεινύκελν από κία πιάθα θαη έλα ζύζηεκα ύγξαλζεο θαη αγσγώλ ην νπνίν επηηπγράλεη βέιηηζηεο ζεξκνθξαζίεο ςύμεο θνληά ζην ζεκείν πγξνπνίεζεο ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα. Desiccant Cooling (ςύμε κε μήξαλζε) ε πεξίπησζε πνπ ε ςπθηηθή απόδνζε ελόο ζπζηήκαηνο ςύμεο κε εμαέξσζε θξίλεηαη αλεπαξθήο, κπνξεί λα μεξαλζεί ν εηζαγόκελνο αέξαο πξηλ από ηελ ύγξαλζή ηνπ κε αθαίξεζε ησλ πδξαηκώλ κέζσ πξνζξόθεζεο (adsorption), ώζηε λα εληζρπζεί ε εθηθηή ςύμε κέζσ εμαέξσζεο (ρήκα 4.15). Με ην κέηξν απηό κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζρεδόλ όια ηα κεγέζε ςπθηηθνύ θνξηίνπ πνπ απαληώληαη ζηελ πξάμε. Σρήκα 4.15: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο ζπζηήκαηνο desiccant cooling Ο εμσηεξηθόο αέξαο εηζέξρεηαη ζε έλα πεξηζηξεθόκελν θύιηλδξν θαηαζθεπαζκέλν από κία έλσζε θεξακηθνύ πιηθνύ κε γέιε ππξηηίνπ, όπνπ αθαηξείηαη ε πγξαζία ηνπ (1). Παξάιιεια ζεξκαίλεηαη από ηελ ζεξκόηεηα πνπ ειεπζεξώλεηαη θαηά ηελ πξνζξόθεζε ησλ πδξαηκώλ (2). Ο μεξόο αέξαο ςύρεηαη ελαιιάζζνληαο ηε ζεξκόηεηά ηνπ κε απηή ηνπ απαγκέλνπ αέξα, ν νπνίνο έρεη δηέιζεη κέζα από έλαλ πγξαληήξα (3). Απηόο ν ςπγκέλνο αέξαο πξνζιακβάλεη ηελ δεηνύκελε ηειηθή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία κε ςύμε εμαέξσζεο (4). Ο απαγκέλνο αέξαο, ν νπνίνο έρεη πξνζεξκαλζεί κέζσ ηεο παξαπάλσ ελαιιαγήο ζεξκόηεηαο (6), ζεξκαίλεηαη εθ λένπ (7). Απηό ην ζηάδην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηνπ θπιίλδξνπ αθύγξαλζεο (8). Σέινο, ν απαγκέλνο αέξαο πγξαίλεηαη εθ λένπ κε αδηαβαηηθή απνβνιή ησλ πδξαηκώλ θη εγθαηαιείπεη ηνλ αθπγξαληή κε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία (9). Όιεο νη ζπζθεπέο ςύμεο κε εμαέξσζε πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ έρνπλ ην πιενλέθηεκα όηη απνδίδνπλ κε ρακειό θόζηνο θαη ιεηηνπξγνύλ θαη όηαλ ηα παξάζπξα ηνπ θηηξίνπ είλαη αλνηθηά. Χο κεηνλέθηεκα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε πςειή ζηάζκε ζνξύβνπ πνπ παξάγνπλ θαη ην γεγνλόο όηη ην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηνύλ επηβάιιεηαη λα είλαη πςειήο πνηόηεηαο Ψύμε κε ελέξγεηα από ηνλ ήιην Οη απαηηήζεηο άλεζεο, νη ζύγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο κνξθέο θαη ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε πξνβάιινπλ επηηαθηηθά ην δήηεκα ηεο ςύμεο ρώξσλ. Πξνο ην παξόλ απηό ζπλεπάγεηαη ξαγδαία αύμεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ ζπζθεπώλ παγθόζκηα. Ιδηαίηεξα ζηηο

11 ηξνπηθέο ρώξεο νη νπνίεο έρνπλ εηζέιζεη ζην ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, νη αλάγθεο ζε ςύμε θηηξίσλ αλακέλεηαη λα απμεζνύλ δξακαηηθά. Καηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ζεκεηώλνληαη ηα κεγαιύηεξα ειηαθά θέξδε θαη παξάιιεια κεγηζηνπνηείηαη ε αλάγθε θιηκαηηζκνύ ζηα θηίξηα. Σν κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο δαπάλεο θιηκαηηζκνύ αλαινγεί ζηα θηίξηα γξαθείσλ, εθεί όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ην γπαιί θαη όπνπ απαζρνινύληαη πνιιά άηνκα θαη ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα πνιιέο ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ ζεξκόηεηα. Σα δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ ιεηηνπξγνύλ κε ζπκπίεζε αεξίνπ θαη γηα ην ζθνπό απηό θαηαλαιώλνπλ ειεθηξηζκό σο θηλεηήξηα ελέξγεηα. Έηζη απμάλεηαη θαηαθόξπθα ην θαινθαίξη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ εληζρύεηαη ε αλαγθαηόηεηα ζηξνθήο πξνο ζπζθεπέο κε δηαθνξεηηθνύο κεραληζκνύο ςύμεο. ήκεξα ππάξρνπλ ηερλνινγίεο νη νπνίεο εθκεηαιιεύνληαη ηελ αθζνλία ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ηνπο ζεξηλνύο κήλεο γηα λα παξάγνπλ ςύμε. Οη εγθαηαζηάζεηο ςύμεο απνηεινύληαη από δύν ζπληζηώζεο: αθελόο ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ςύμεο θαη αθεηέξνπ ηελ εγθαηάζηαζε ςύμεο θαζεαπηή. ηα ζπζηήκαηα ςύμεο πνπ ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ ήιην, παξάγεηαη ε ελέξγεηα κέζσ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, βάζεη ησλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο: ηηο εγθαηαζηάζεηο πξνζξόθεζεο (adsorption) θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο απνξξόθεζεο. Εγθαηαζηάζεηο πξνζξόθεζεο Όηαλ έλα αέξην επηθάζεηαη ζε κηα επηθάλεηα ρσξίο λα απνξξνθάηαη, ειεπζεξώλεη ελέξγεηα. Όηαλ ζηε ζπλέρεηα δξαζηεξηνπνηείηαη (απειεπζεξώλεηαη). Σα ζπζηήκαηα πξνζξόθεζεο ιεηηνπξγνύλ όπσο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπκπίεζεο (ςπγεία). Λακβάλνπλ δειαδή ρώξα θαη εδώ νη δηαδηθαζίεο ζπκπίεζε ζπκπύθλσζε θαη εμαέξσζε. Χζηόζν ζην ελ ιόγσ ζύζηεκα ν ζπκπηεζηήο ιεηηνπξγεί κε ζεξκόηεηα θαη όρη κε κεραληθή ελέξγεηα. Σν ςπθηηθό κέζσ εηζέξρεηαη εμαεξσκέλν ππό ρακειή πίεζε θαη ρακειή ζεξκνθξαζία ζηνπο πόξνπο ελόο πιηθνύ ζε έλα ζάιακν. ηελ επόκελε θάζε ην ςπθηηθό δξαζηεξηνπνηείηαη θαη απειεπζεξώλεηαη κε ζέξκαλζε ηνπ πιηθνύ πξνζξόθεζεο (ρήκα 4.16) Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεπγαξηνύ ςπθηηθνύ κέζνπ/ πιηθνύ πξνζξόθεζεο. Νεξό / ππξηηηθή γέιε θαη κεζαλόιε / ππξηηηθή γέιε ελεξγνπνηνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο C. ρήκα 4.16 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο εγθαηάζηαζεο ςύμεο κε πξνζξόθεζε πδξαηκώλ, ζε θιεηζηό θύθισκα. Σα αλνηθηά θπθιώκαηα ρξεζηκνπνηνύλ αέξα σο ςπθηηθό κέζν θαη απνδίδνπλ αέξα ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 16 C

12 Σν λεξό δελ είλαη θαηάιιειν γηα λα δώζεη ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 0 C. ε εγθαηαζηάζεηο πξνζξόθεζεο παίξλνπκε λεξό ζεξκνθξαζίαο 5-6 C. Σε ζεξκνθξαζία ησλ C κπνξεί λα καο ηε δώζεη λεξό ζεξκαηλόκελν κέζσ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ. Υξεζηκνπνηνύληαη επίπεδνη ζπιιέθηεο νη νπνίνη ζεξκαίλνπλ είηε λεξό είηε αέξα (θσηνγξαθία). Δγθαηάζηαζε ςύθηε γηα ηελ ςύμε εξγνζηαζίνπ ζηα Οηλόθπηα Βνησηίαο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςύθηε ρξεζηκνπνηείηαη ειηαθή ελέξγεηα Εγθαηαζηάζεηο απνξξόθεζεο Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε απνξξόθεζε απνηεινύλ ηελ παιαηόηεξε κνξθή παξαγσγήο ςύμεο. Σν ςπθηηθό κέζν απνξξνθάηαη από ην απνξξνθεηηθό κέζν απνδίδνληαο ζεξκόηεηα θαη απειεπζεξώλεηαη κε πξνζζήθε ζεξκόηεηαο. Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απειεπζέξσζε (ελεξγνπνίεζε) ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ 90 C θαη 120 C θαη δελ επηηπγράλνληαη κε απινύο ειηαθνύο ζπιιέθηεο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνύλ δεύγε ζηνηρείσλ, όπνπ ην έλα ζηνηρείν ιεηηνπξγεί σο ςπθηηθό κέζν θαη ην άιιν σο απνξξνθεηήο. Σέηνηα δεύγε είλαη ηα λεξό / βξνκηνύρν ιίζην θαη ακκσλία /λεξό (εδώ ην λεξό απνξξνθά ηελ ακκσλία). Πξόζθαηα κηα λέα εμέιημε ζηελ ηερλνινγία ςύμεο κε απνξξόθεζε επηηξέπεη κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ακκσλίαο ζην λεξό, κεηώλνληαο έηζη ηελ αλαγθαία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ακκσλίαο ζεξκόηεηα. Απηή ε εμέιημε θαζηζηά θαη πάιη ειθπζηηθά ηα ζπζηήκαηα απνξξόθεζεο, ηα νπνία είλαη κελ απινύζηεξα θαη πην νηθνλνκηθά από ηα ζπζηήκαηα κεραληθήο ζπκπίεζεο, αιιά έρνπλ ρακειόηεξε απόδνζε. Η δπλαηόηεηα σζηόζν ζύλδεζεο ηεο ηερλνινγίαο απηήο κε ειηαθά ζπζηήκαηα ή ζπζηήκαηα αλάθηεζεο απόβιεηεο ζεξκόηεηαο από βηνκεραλίεο ηελ επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην. Με ηνπο ςύθηεο απνξξόθεζεο πξνζξόθεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κεηαηξνπή ηεο ζεξκόηεηαο ζε ςύμε. Οη ηερλνινγίεο ηεο ςύμεο απνξξόθεζεο/ πξνζξόθεζεο βξίζθνπλ επηηπρή εθαξκνγή ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη δηαζέζηκε ζεξκόηεηα θαη δελ ππάξρνπλ αλάγθεο γηα ζεξκόηεηα αιιά ππάξρνπλ αλάγθεο γηα ςύμε. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο, ζηα νπνία ε ζπκπαξαγόκελε ζεξκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ρώξσλ (π.ρ. μελνδνρεία, λνζνθνκεία, κεγάια δεκόζηα θηίξηα θιπ.), ελώ ην θαινθαίξη δηνρεηεύεηαη ζε ςύθηεο απνξξόθεζεο/ πξνζξόθεζεο, νη νπνίνη παξάγνπλ ςύμε γηα ηνλ θιηκαηηζκό

13 3.0 Φύμε κε αθηηλνβνιία ζεξκόηεηαο Κάζε επηθάλεηα εθπέκπεη αθηηλνβνιία, ην κήθνο θύκαηνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηεο. ε ζεξκνθξαζίεο πνπ ζεκεηώλνληαη ζηνλ πιαλήηε καο, ε αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο. Η αθηηλνβνιία απηή γίλεηαη αηζζεηή σο ζεξκόηεηα θαη επνκέλσο, εθπέκπνληαο ζεξκόηεηα πξνο ηνλ νπξαλό, ε επηθάλεηα ςύρεηαη, εθόζνλ ε αθηηλνβνιία πνπ δέρεηαη από ηελ αηκόζθαηξα είλαη αζζελέζηεξε. Έλα θηίξην αθηηλνβνιεί ζεξκόηεηα θαηά ηελ εκέξα όζν θαη θαηά ηε λύρηα. Σελ εκέξα σζηόζν, ε ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ απνξξνθάηαη από ηελ επηθάλεηα παξάγεη ζεξκόηεηα, ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο. Δπνκέλσο ην θαηλόκελν απνθηά ελδηαθέξνλ, όηαλ κηα επηθάλεηα είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ αέξα θαηά ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. Σν θηίξην εθπέκπεη αθηηλνβνιία κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο ζε έλα θάζκα ιίγν πνιύ ζπλερέο, κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο. Αληίζεηα, ην θάζκα ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη από ηελ αηκόζθαηξα πνηθίιιεη αηζζεηά, αλάινγα κε ηελ πγξαζία ηνπ αέξα θαη από ηελ ύπαξμε ή κε λεθώλ. πγθεθξηκέλα, ζε μεξά θιίκαηα κε αηζζεηή κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε λύρηα θαη αίζξην νπξαλό, ε απώιεηα ζεξκόηεηαο θηάλεη ηα 70 W/m 2, ελώ κε αίζξην νπξαλό ζε πγξά θιίκαηα δελ μεπεξλά ηα W/m 2. Όηαλ δε ν νπξαλόο είλαη λεθνζθεπήο νη ζεξκηθέο απώιεηεο είλαη ακειεηέεο. Σν δπλακηθό ςύμεο κε αθηηλνβνιία θαζνξίδεηαη από ην ιόγν κεηαμύ ηεο ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεηαη από ηελ επηθάλεηα πνπ αθηηλνβνιεί θαη ηεο πξνζπίπηνπζαο αηκνζθαηξηθήο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία απνξξνθάηαη από ηελ ελ ιόγσ επηθάλεηα. Δίλαη εύινγν, όηη ε απώιεηα ζεξκόηεηαο εμαξηάηαη, εθηόο από ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην πνζνζηό λέθσζεο, από ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ ηεο επηθάλεηαο πνπ εθπέκπεη αθηηλνβνιία. Δάλ ε επηθάλεηα απηή έρεη ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε από απηή ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο, δέρεηαη ζεξκηθά θέξδε κέζσ κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο από ηνλ αέξα. Δπίζεο έλα πνζνζηό ςύμεο ράλεηαη θαηά ηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ηελ επηθάλεηα πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. Άξα ε επηθάλεηα πνπ αθηηλνβνιεί πξέπεη λα είλαη ζεξκόηεξε από ηνλ εμσηεξηθό αέξα. Σόηε ην δπλακηθό ςύμεο κε αθηηλνβνιία όρη κόλν αμηνπνηείηαη αιιά θαη εληζρύεηαη από κεηαθνξά αέξα πξνο ην εμσηεξηθό. ηα ακηγώο παζεηηθά ζπζηήκαηα ςύμεο κε αθηηλνβνιία δηαθξίλνπκε δύν ηύπνπο επηθαλεηώλ - πνκπώλ αθηηλνβνιίαο: A Δώκα από πιηθό κεγάιεο κάδαο κε θηλεηή ζεξκνκόλσζε Γώκαηα από πιηθό κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο, σο επί ην πιείζηνλ ζθπξόδεκα, θαιύπηνληαη κε θηλεηά ζηνηρεία ζεξκνκόλσζεο. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη, παξάιιεια κε ηελ ςύμε κέζσ αθηηλνβνιίαο, δηαηήξεζε ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηηξηαθνύ ζηνηρείνπ. Σα ζεξκνκνλσηηθά παλό απνζύξνληαη ηε λύρηα εθζέηνληαο ηε κάδα ηνπ δώκαηνο ζηνλ νπξαλό θαη επαλέξρνληαη ηελ εκέξα γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρακειή (ρήκα 1). Δθόζνλ ε ςπρόκελε κάδα ηεο νξνθήο έξρεηαη ζε επαθή κε ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, όληαο παξάιιεια ζεξκνκνλσκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, απνξξνθά ζεξκόηεηα από ηνλ εζσηεξηθό ρώξν. Έλα πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δπλαηόηεηα αληηζηξνθήο ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηνπο ςπρξνύο κήλεο, ώζηε λα ζεκεηώλνληαη ζεξκηθά θέξδε από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κε εθηεζεηκέλν ην δώκα ηελ εκέξα θαη απηά ηα θέξδε λα δηαηεξνύληαη ηε λύρηα κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ ζηνηρείσλ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εθαξκνζηεί κηα ζεηξά ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Σα πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά από απηά ζπγθαηαιέγνληαη σζηόζν ζηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα ςύμεο, δεδνκέλνπ όηη ζπλδπάδνληαη κε κεραληθά ζπζηήκαηα, όπσο θηλεηήξεο, αλεκηζηήξεο θαη αληιίεο λεξνύ.

14 Σα ζρήκαηα 3.1 α θαη β δίλνπλ κηα απινπζηεπκέλε ζρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σρήκα 3.1 α: Πιάθα δώκαηνο από ζθπξόδεκα κε θηλεηή ζεξκνκόλσζε. Λεηηνπξγία θαηά ηελ εκέξα Σρήκα 3.1 β: Πιάθα δώκαηνο από ζθπξόδεκα κε θηλεηή ζεξκνκόλσζε. Λεηηνπξγία θαηά ηε λύρηα Β. Επηθάλεηα εθπνκπήο κηθξνύ βάξνπο (κεηαιιηθή) Μηα επηθάλεηα από ειαθξύ πιηθό, ζπλήζσο κέηαιιν, κε δηάθελν ζην νπνίν θπθινθνξεί αέξαο, επηθέξεη ςύμε απηνύ ηνπ αέξα. Ο αέξαο θαηεπζύλεηαη πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, όπνπ αθελόο πξνζθέξεη άκεζε ςύμε θαη αθεηέξνπ ςύρεη ηε κάδα ησλ ππόινηπσλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ, εμαζθαιίδνληαο απόζεκα ςύμεο γηα ηελ επόκελε εκέξα (ρήκα 3.2 α θαη β). Σρήκα 3.2 α: Γώκα κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο κε δηάθελν. Λεηηνπξγία θαηά ηελ εκέξα

15 Σρήκα 3.2 β: Γώκα κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο κε δηάθελν. Λεηηνπξγία θαηά ηε λύρηα Μηα παξαιιαγή ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ απνηειεί ε παγίδα αθηηλνβνιίαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο νινθιεξσκέλν ελεξγεηαθό ζύζηεκα ην νπνίν εμαζθαιίδεη ζεξκηθά θέξδε ην ρεηκώλα θαη ςύμε κε αθηηλνβνιία ην θαινθαίξη. Σν ζύζηεκα απνηειείηαη από κηα πιάθα νξνθήο από ζθπξόδεκα θαη έλα ζεξκνκνλσηηθό ζηξώκα κε θιίζε πξνο ην βνξξά. Σν ζεξκνκνλσηηθό ζηξώκα επηθαιύπηεηαη από θύιια ηξαπεδνεηδνύο ιακαξίλαο, ζε θάπνηα απόζηαζε από ηε ζεξκνκόλσζε, ώζηε λα θπθινθνξεί αέξαο ζην δηάθελν. Καζώο ε θεθιηκέλε θαηαζθεπή αλπςώλεηαη πξνο ην λόην, ηνπνζεηείηαη έλα παινζηάζην ζην θελό πνπ κέλεη πάλσ από ηελ πιάθα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη πίζσ από ηελ πάισζε αλαξηάηαη κε ζηξόθηγγεο έλα παλό κε ζεξκνκνλσηηθό πιηθό. Σν ρεηκώλα ην αλαξηεκέλν παλό πίζσ από ηελ πάισζε είλαη αλνηθηό ηελ εκέξα ώζηε λα επηηξέπεη ηε δηείζδπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία απνξξνθάηαη από ηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο. Σε λύρηα ην παλό θιείλεη θαη ζεξκνκόλώλεη ην ρώξν πίζσ από ηελ πάισζε (ρήκα 3.3 α). Η πιάθα ιεηηνπξγεί σο απνζήθε ζεξκόηεηαο. Σν θαινθαίξη ην παλό πίζσ από ηελ πάισζε παξακέλεη θιεηζηό. Σε λύρηα ε κεηαιιηθή επηθάιπςε ςύρεηαη κε αθηηλνβνιία θαη ν αέξαο θάησ από απηή δηνρεηεύεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ ή παξακέλεη ζην θελό ςύρνληαο ηελ πιάθα από ζθπξόδεκα (ρήκα 3.3 β). Σρήκα 3.3 α: Λεηηνπξγία ηεο παγίδαο αθηηλνβνιίαο ην ρεηκώλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο

16 Σρήκα 3.3 β: Λεηηνπξγία ηεο παγίδαο αθηηλνβνιίαο ην θαινθαίξη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο 3.1 Υβξηδηθά ζπζηήκαηα ςύμεο κε αθηηλνβνιία Ηιηαθνί ζπζζσξεπηέο ρσξίο εμσηεξηθή πάισζε Οη ζπζζσξεπηέο ρσξίο γπαιί εμσηεξηθά έρνπλ πξνθαλώο κεησκέλε απόδνζε όζνλ αθνξά ηε ζέξκαλζε λεξνύ θαηά ην ρεηκώλα, είλαη όκσο πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθνί ηνπο ζεξκνύο κήλεο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ςύμε. Οη ζπζζσξεπηέο γεκίδνπλ κε λεξό, ην νπνίν ηε λύρηα ςύρεηαη. Σν λεξό θπθινθνξεί κέζσ ζσιήλσλ ελζσκαησκέλσλ ζε πιάθεο ή ηνίρνπο κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο (ζθπξόδεκα) δεκηνπξγώληαο έηζη κηα δεμακελή ελέξγεηαο πνπ απνξξνθά ηε ζεξκόηεηα θαηά ηηο ώξεο ηεο εκέξαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ ςπθηηθή επηθάλεηα γηα ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο (ρήκα 3.4 α θαη β). Δλαιιαθηηθά, ην λεξό πνπ ςύρεηαη ηξνθνδνηεί κηα δεμακελή ηνπνζεηεκέλε ζην δώκα, πάλσ από ηελ πιάθα θαη θάησ από ηνπο ζπζζσξεπηέο. Η δεμακελή απηή απνηειεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε κάδα ηνπ δώκαηνο κηα δεμακελή ζεξκόηεηαο. Σρήκα 3.4 α: Καηά ηελ εκέξα δελ θπθινθνξεί λεξό ζηνπο ζσιήλεο ηεο νξνθήο

17 Σρήκα 3.4 β: Καηά ηε λύρηα ε αληιία δηνρεηεύεη ην λεξό πνπ έρεη ςπρζεί ζε ζσιήλεο ζηελ πιάθα ηεο νξνθήο Τν ζύζηεκα Skytherm Σν πξώην ζύζηεκα ςύμεο κε αθηηλνβνιία πνπ εθαξκόζηεθε πάλσ ζηε ινγηθή ηεο ειαθξηάο θέξνπζαο θαηαζθεπήο ηνπ δώκαηνο ήηαλ ην Skytherm. Δδώ ηε ζεξκηθή κάδα παξέρνπλ πιαζηηθνί ζάθνη κε λεξό, ηνπνζεηεκέλνη πάλσ από ηε κεηαιιηθή επηθάιπςε ηνπ δώκαηνο. Θεξκνκνλσηηθά παλό θηλνύληαη νξηδόληηα κε ηε βνήζεηα ελόο θηλεηήξα. Σελ εκέξα πξνζηαηεύνπλ ηνπο ζάθνπο ηνπ λεξνύ από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ελώ ηε λύρηα ζύξνληαη θαη ζηνηβάδνληαη ζε κηα πιεπξά ηνπ δώκαηνο θαη εθζέηνπλ ηελ πδάηηλε κάδα ζηνλ νπξαλό. Η κεηαιιηθή επηθάιπςε ιεηηνπξγεί σο ςπθηηθό παλό γηα ηνλ εζσηεξηθό ρώξν (ρήκα 3.5 α θαη β). Σελ εκέξα θηλεηά ζεξκνκνλσηηθά παλό πξνζηαηεύνπλ ην δώκα Σα παλό απνζύξνληαη θαη εθζέηνπλ ηνπο ζάθνπο κε ην λεξό ηε λύθηα Σρήκα 3.5 : ύζηεκα Skytherm..

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΘΔ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΘΔ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΘΔ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Βηνκηκεηηθή ΘΙΗΚΑ ΘΙΗΚΑ Θεπμό-ςγπό θιίκα >>>θύξηα ραξαθηεξηζηηθά: πςειή ζρεηηθή πγξαζία πςειέο ρσξίο δηαθύκαλζε ζεξκνθξαζίεο >>>βαζηθή ζηξαηεγηθή ςύμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ρεδηαζηηθή δηαδηθαζία θαη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε δηακόξθσζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Σο «σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada IDC LTD ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEL: +30 210 9613122 MOB: +30 6945 551140 www.idcgreece.com email: info@idcgreece.com 1 / 5 2011

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ.

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Σν θόζηνο ελέξγεηαο ζήκεξα 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02

Διαβάστε περισσότερα

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Θεξκνγξαθία είλαη ε παξαηήξεζε, κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο ξνήο ηεο. Όια ηα ζώκαηα ζηε γε, κε ζεξκνθξαζία πάλσ από

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452 πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ - ΟΡΗΜΟ Με ηνλ όξν γεσζεξκηθή ελέξγεηα ελλννύκε ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο γεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα