4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο"

Transcript

1 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα. Σν λεξό θαηά ηε δηαδηθαζία εμαέξσζήο ηνπ θαηαλαιώλεη κεγάιεο πνζόηεηεο ζεξκόηεηαο. Η ζεξκόηεηα απηή νλνκάδεηαη ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα εμαέξσζεο θαη απνζπάηαη από ηνλ αέξα, πξνθαιώληαο ςύμε. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εμαέξσζεο λεξνύ σο κεζόδνπ ςύμεο εμαξηάηαη από ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα θαη είλαη κεγαιύηεξε όζν μεξόηεξνο είλαη απηόο, έρεη δειαδή ηελ ηθαλόηεηα λα δεζκεύεη πεξηζζόηεξνπο πδξαηκνύο. Σν πνζνζηό ηεο εμαέξσζεο απμάλεηαη παξάιιεια κε θίλεζε ηνπ αέξα. Έλαο άιινο ζεκαληηθόο παξάγσλ θαηά ηελ εμαέξσζε είλαη ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ πνπ εθηίζεηαη ζηνλ θηλνύκελν αέξα. ηληξηβάληα, ςεθαζηήξεο θαη θαηαξξάθηεο απμάλνπλ ην βαζκό εμαέξσζεο. Η αλαγθαία ζεξκόηεηα εμαέξσζεο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ. 4.1 Άκεζα παζεηηθά ζπζηήκαηα εμαέξσζεο Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα εμαέξσζεο δηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα άκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε, όπνπ ν αέξαο ςύρεηαη έμσ από ην θηίξην θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θαη ζπζηήκαηα έκκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε, όπνπ ςύρεηαη κε εμαέξσζε έλα θηηξηαθό ζηνηρείν, όπσο ην δώκα ή ν ηνίρνο Σπζηήκαηα άκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε γηα θαηνηθίεο Σα άκεζα παζεηηθά ζπζηήκαηα ςύμεο κε εμαέξσζε ρξεζηκνπνηνύλ δεμακελέο, απιάθηα λεξνύ, πηζίλεο θαη δηάθνξεο άιιεο δηαηάμεηο κε λεξό άκεζα ηνπνζεηεκέλεο έμσ από αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ ή ζε απιέο, πξνθεηκέλνπ λα ςύμνπλ ηνλ αέξα πξηλ ηελ είζνδό ηνπ ζην θηίξην. Οη ίδηεο νη δηαηάμεηο, θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ ξεύκαηα αέξα. Παξόκνηα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη κε αλάινγα κέηξα ζε δώκαηα, όπσο δεμακελέο ή θπηά. Όηαλ σζηόζν εθαξκόδνληαη κέηξα παζεηηθήο ςύμεο κε εμαέξσζε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, απαηηείηαη επαξθήο αεξηζκόο, επεηδή απμάλεηαη δηαξθώο ε πγξαζία ηνπ ρώξνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά είραλ ήδε εθαξκνζηεί πξηλ από ρηιηάδεο ρξόληα. ηελ αξραία Πεξζία, πύξγνη νδεγνύλ ηνλ αέξα κέζα από έλα ζύζηεκα από πνξώδε πηζάξηα πνπ ζηάδνπλ ζπλερώο λεξό, ηνλ ςύρνπλ θαη ηνλ θαηεπζύλνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ (ρήκαηα 4.1 θαη 4.2). ηελ Ιλδία ζηελ αξραία πόιε Fatepur Sakri, πνξώδε πξνπεηάζκαηα από ακκόιηζν, κε εληππσζηαθό αλάγιπθν, βξέρνληαλ κε λεξό πξνθεηκέλνπ λα ςύμνπλ ηνλ αέξα πξηλ απηόο εηζέιζεη ζηα θηίξηα (θσηνγξαθίεο 1 θαη 2). ε θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο αιιά θαη ζε θαηνηθίεο ζε μεξά, ζεξκά θιίκαηα εθαξκόδεηαη έσο ζήκεξα κηα απιή κέζνδνο ςύμεο κε εμαέξσζε: Ο αέξαο πεξλά κέζα από έλα κέζν πνπ έρεη ππνζηεί ύγξαλζε θαη ςύρεηαη (ρήκα 4.3). Σν κέζν απηό είλαη ζπλήζσο έλα απιό θνκκάηη από ύθαζκα. Η κέζνδνο απηή πξνβιέπεη έλα ζύζηεκα παξνρήο λεξνύ κε αληιία. Σν ύθαζκα βξέρεηαη ζηελ επάλσ πιεπξά θαη ην λεξό ζπιιέγεηαη ζηελ πνδηά ηνπ αλνίγκαηνο θαη επαλαθπθινθνξεί κέζσ ηεο αληιίαο. Σν ύθαζκα πξέπεη λα έρεη αξαηή ύθαλζε, ώζηε λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθό. Έλα πξόζζεην θέξδνο είλαη ην θηιηξάξηζκα ηνπ αέξα από ζθόλε πνπ κεηαθέξεηαη κε ηνλ αέξα. ε θηίξηα θαηνηθίαο πνιιέο θνξέο ην πγξό κέζνλ δελ ηνπνζεηείηαη άκεζα κέζα ζην άλνηγκα αιιά έμσ, ζηεξεσκέλν ζε έλα πιαίζην. Έηζη απνθαζίζηαηαη κεξηθά ε νξαηόηεηα θαη ν θσηηζκόο ζην εζσηεξηθό.

2 Σρήκα 4.1: Κεξακηθό πηζάξη εκπξόο από άλνηγκα Σρήκα 4.2: Κεξακηθό πηζάξη θάησ από ην άλνηγκα πύξγνπ, από όπνπ ζηάδεη λεξό. Ο αέξαο ςύρεηαη κε εμαέξσζε, πεξλά από κηα ζράξα κε θάξβνπλα, μεξαίλεηαη, πεξλά από κηα δεμακελή λεξνύ θαη ςύρεηαη πεξηζζόηεξν. Σρήκα 4.3: ρεκαηηθή απεηθόληζε παζεηηθνύ ζπζηήκαηνο ςύμεο κε εμαέξσζε γηα θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο Σν ύθαζκα κπνξεί λα αθαηξεζεί από ην πιαίζην, όηαλ ε ςύμε δελ είλαη αλαγθαία θαη λα θαζαξηζηεί. Χζηόζν παξακέλεη ην πξόβιεκα ηεο αλαραίηηζεο ηνπ αέξα γηα ηνλ επαξθή αεξηζκό ησλ ρώξσλ θαζώο θαη ην πξόβιεκα ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο νξαηόηεηαο. Έλα πην ζύγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθό κέζν εμαέξσζεο είλαη έλα άθακπην παλό πνπ ε δνκή ηνπ απνηειείηαη από απινύο κε ελαιιαζζόκελε θιίζε 45 θαη 15. Οη δίαπινη ησλ 45 κεηαθέξνπλ ην λεξό πνπ εηζέξρεηαη ζηελ πάλσ πιεπξά πξνο ηελ έμσ επηθάλεηα όπνπ ν αέξαο, εηζεξρόκελνο κέζσ ησλ απιώλ ησλ 15, ην σζεί πξνο ηα πίζσ, ώζηε λα δηαβξέρεηαη ην παλό εμ νινθιήξνπ. Σν παλό απηό έρεη πάρνο από 25 έσο 50 cm θαη απνηειείηαη από θπηηαξίλε κε ζύζηεκα δηάβξεμεο θαη ζπζηαηηθά ζηεξενπνίεζεο.

3 Όηαλ ππάξρεη πξναύιην ζηελ πξνζήλεκε πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, ηόηε ηα πγξά παλό κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ εκπξόο από ηελ πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ. Μπνξνύλ επίζεο λα ηνπνζεηεζνύλ αλνίγκαηα ζηα παλό, ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ ειεύζεξε ζέα πξνο ηα έμσ. Πιεπξηθά θαη επάλσ ηα παλό πξέπεη λα είλαη θιεηζηά ώζηε ν άλεκνο λα θαηεπζύλεηαη πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ (ρήκα 4.4). Μηα ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη ηα θπηεκέλα κε αλαξξηρεηηθά θπηά πεηάζκαηα, ηα νπνία δηαηίζεληαη θαη ζην εκπόξην (ρήκα 4.5). Σρήκα 4.4 ηνηρεία εμαέξσζεο ηνπνζεηεκέλα ζε πξναύιην Σρήκα 4.5 ηνηρείν πξάζηλνπ πεηάζκαηνο γηα πξναύιηα 4.2 Έκκεζα παζεηηθά ζπζηήκαηα εμαέξσζεο Δεμακελέο λεξνύ ζην δώκα ηα έκκεζα παζεηηθά ζπζηήκαηα ςύμεο κε εμαέξσζε, έλα θηηξηαθό ζηνηρείν ςύρεηαη. Δθόζνλ δε δηαζέηεη αξθεηή ζεξκνρσξεηηθόηεηα, ιεηηνπξγεί παξάιιεια σο απνζήθε ζεξκόηεηαο, απνξξνθώληαο ηε ζεξκόηεηα πνπ είηε δηεηζδύεη κέζσ ηνπ θειύθνπο είηε πξνέξρεηαη από ην

4 εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. Η απινύζηεξε κνξθή ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηα ζθηαδόκελε δεμακελή λεξνύ πάλσ ζε έλα κε ζεξκνκνλσκέλν δώκα. Δθόζνλ ε δεμακελή ζθηάδεηαη, ειαρηζηνπνηείηαη ε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ από ειηαθή αθηηλνβνιία αιιά παξάιιεια θαη ε ςύμε από ηελ αθηηλνβνιία ζεξκόηεηαο από ην λεξό πξνο ηα έμσ ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. Απνκέλεη ινηπόλ σο κνλαδηθόο κεραληζκόο ςύμεο ε εμαέξσζε. Σν λεξό ζεκεηώλεη θάπνηα ζεξκηθά θέξδε από ην πεξηβάιινλ κε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο κέζσ ηνπ αέξα θαη κε ζεξκόηεηα από ην εζσηεξηθό κέζσ αγσγήο. Χζηόζν ε ξνή ζεξκόηεηαο από ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, αλεβάδνληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ επηηαρύλεη ηελ εμαέξσζή ηνπ. Δλ γέλεη ε ζεξκνθξαζία ηεο νξνθήο είλαη ειαθξά πςειόηεξε από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ. Η νξνθή ιεηηνπξγεί σο ςπθηηθή επηθάλεηα γηα ηνλ ρώξν θάησ από απηή κέζσ αθηηλνβνιίαο θαη θπζηθήο θίλεζεο ηνπ αέξα. Πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ζηα επίπεδα ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ δελ πξέπεη λα παξεκβάιιεηαη ζεξκνκόλσζε κεηαμύ ηνπ λεξνύ θαη ηεο πιάθαο ηνπ δώκαηνο. Απηό ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκνύο σο πξνο ηελ εθαξκνζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε ςπρξνύο ρεηκώλεο, όπνπ ρξεηάδεηαη επηπιένλ ζεξκνκόλσζε. Δπίζεο ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκνύο ζηε δηακόξθσζε ηεο νξνθήο, όπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία πξέπεη λα πξνζθέξεη ερνπξνζηαζία ή λα δηακνξθώλεη ηελ αθνπζηηθή ηνπ ρώξνπ. Δπίζεο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζύζηεκα αλαθύθισζεο ηνπ λεξνύ ζε πεξηνρέο πνπ δελ δηαζέηνπλ επαξθείο πδάηηλνπο πόξνπο. Μηα άιιε παξάκεηξνο είλαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηεο πιάθαο θαη ηνπ θηηξίνπ ώζηε λα ππνζηεξίδνπλ ην βάξνο ηνπ λεξνύ, πεξίπνπ kg/m 2 αλάινγα κε ην ζύζηεκα. Αμίδεη σζηόζν λα ζεκεησζεί όηη εθόζνλ ππάξρεη επαξθήο πγξνκόλσζε, ην λεξό θαη ην ζεξκνκνλσηηθό ζηξώκα πξνζηαηεύνπλ ηελ πιάθα από ηνλ ήιην θαη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. Δπίζεο πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε πηζαλόηεηα αλάπηπμεο πδξόβησλ νξγαληζκώλ ζηε δεμακελή. Γεδνκέλνπ όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ είλαη πνιύ ρακειόηεξε ζε ζθηαζκέλεο δεμακελέο από όηη ζε εθηεζεηκέλεο, ε αλάγθε γηα ζεξκνκόλσζε ζε πεξηνρέο κε ςπρξνύο ρεηκώλεο καο νδεγεί ζηελ επηινγή ζπλδπαζκέλεο ζθίαζεο θαη ζεξκνκόλσζεο. Οη δπλαηόηεηεο είλαη νη παξαθάησ: Α ηαζεξή ζεξκνκόλσζε κε δηάθελν πάλσ από ηε δεμακελή Β Θεξκνκόλσζε ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην λεξό, πάλσ ζε ραιηθόζηξσζε ηελ πεξίπησζε ηεο ζηαζεξήο ζεξκνκόλσζεο, ηνπνζεηείηαη δεύηεξε, ειαθξά, ζεξκνκνλσκέλε ζηέγε πάλσ από ηε δεμακελή λεξνύ. Μεηαμύ ηνπ λεξνύ θαη ηεο δεύηεξεο ζηέγεο παξεκβάιιεηαη δηάθελν, ώζηε λα θπθινθνξεί αέξαο πάλσ από ην λεξό θαη λα εληζρύεηαη ε εμαέξσζε. Πεξηκεηξηθά πξνβιέπνληαη αλνίγκαηα γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ αέξα. Σα αλνίγκαηα απηά παξακέλνπλ αλνηθηά όιν ην θαινθαίξη θαη θιείλνπλ ην ρεηκώλα. Σόηε αδεηάδεη ε δεμακελή θαη ε νξνθή κεηαηξέπεηαη ζε ηππηθό δώκα κε δηάθελν θαη ζεξκνκόλσζε (ρήκαηα 4.5 α θαη β). α β Σρήκα 4.5 α θαη β: Λεηηνπξγία αεξηδόκελεο δεμακελήο α) ην θαινθαίξη θαη β) ην ρεηκώλα

5 ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο κεηαμύ δύν ζηξώζεσλ από ραιίθη, ην ζύζηεκα πξνβιέπεη πνιύ θαιή πγξνκόλσζε πάλσ από ηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο, κηα ραιηθόζηξσζε ιεπηή, θαιά ηζνπεδσκέλε, αλζπγξέο ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο ηνπνζεηεκέλεο κε αξκό πεξίπνπ 1 cm κεηαμύ ηνπο θαη κηα ζηξώζε ραιηθηνύ πάρνπο 12 cm πάλσ από ηε ζεξκνκόλσζε. Σν ρεηκώλα ην δώκα απνζηξαγγίδεηαη. Σν λεξό αλέξρεηαη ζηα 3 cm πάλσ από ην ζεξκνκνλσηηθό ζηξώκα (ρήκαηα 4.6 α θαη β). α β Σρήκα 4.6 α θαη β: Λεηηνπξγία αεξηδόκελεο δεμακελήο ην θαινθαίξη α) ηελ εκέξα θαη β) ηε λύρηα Μηα άιιε ιύζε ζεξκνκόλσζεο δώκαηνο κε δεμακελή λεξνύ είλαη ε πισηή ζεξκνκόλσζε, ε νπνία πξνϋπνζέηεη ςεθαζκό ηνπ ζεξκνκνλσηηθνύ ζηξώκαηνο θαη αλαθύθισζε ηνπ λεξνύ κέζσ αληιίαο. Η ιύζε απηή πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Τβξηδηθά ζπζηήκαηα έκκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε). 4.3 Υβξηδηθά ζπζηήκαηα ςύμεο κε εμαέξσζε Σπζηήκαηα ςύμεο εμαέξσζεο κε ςεθαζκό λεξνύ Σν ζύζηεκα απηό είλαη θαηάιιειν γηα κνλώξνθα θηίξηα κε κε βαηό δώκα. Μία κεκβξάλε ζηεγαλνπνηεί ηελ ηειηθή επίζηξσζε ηνπ δώκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ην δώκα γεκίδεη κε λεξό ζε ύςνο 10 cm πεξίπνπ. Δπάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ηνπνζεηείηαη «πισηό» ζηξώκα ζεξκνκνλσηηθώλ παλό εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο, πάρνπο 10 cm. Σα παλό επελδύνληαη κε ιεπθή ππξίκαρε επίζηξσζε πνπ αλαθιά ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Σν ζύζηεκα απηό πξνζηαηεύεη ην δώκα από ζεξκηθή αθηηλνβνιία, κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο θαη κεραληθέο βιάβεο. Σν ζύζηεκα θπθινθνξίαο ηνπ λεξνύ απνηειείηαη από κία αληιία, θίιηξν, βαιβίδεο ειέγρνπ, ζσιελώζεηο θαη θεθαιέο ςεθαζκνύ. Σηο λπθηεξηλέο ώξεο ςεθάδεηαη λεξό επάλσ ζηα ζεξκνκνλσηηθά παλό. Η ζεξκόηεηα πνπ έρεη απνξξνθεζεί απνδίδεηαη πίζσ ζηελ αηκόζθαηξα.. Σελ εκέξα ε πδάηηλε κάδα ιεηηνπξγεί σο δεμακελή ζεξκόηεηαο, ε νπνία απνξξνθά ην ζεξκηθό θνξηίν ηνπ θηηξίνπ. Βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: Ο ζεξκηθόο δηαρσξηζκόο ηεο πδάηηλεο κάδαο από ην θηίξην θαη Η θεξεγγπόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο λεξνύ κε ηξόπν ώζηε ην λεξό λα ςεθάδεηαη απηόκαηα πάλσ από ηα παλό κε παξάιιειν θηιηξάξηζκα θαη έιεγρν ηεο ζηάζκεο ηνπ πδάηηλνπ ζηξώκαηνο. Μηα πην ζύγρξνλε εθαξκνγή είλαη ην ζύζηεκα WhiteCap όπνπ ςεθάδεηαη κελ ην λεξό ηε λύρηα αιιά ζπιιέγεηαη παξάιιεια ην ςπγκέλν λεξό ζε πδξνξξνέο θαη απνζεθεύεηαη ζε δεμακελή ζην έδαθνο ή ππόγεηα. Σν λεξό απηό δηαλέκεηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ςύμε ηνπ θηηξίνπ. Σέηνηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνύλ θαη ρσξίο απνζήθεπζε λεξνύ ζην δώκα (ρήκα 4.7).

6 Σρήκα 4.7: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηππηθνύ ζπζηήκαηνο WhiteCap Σν ζύζηεκα WhiteCap εθαξκόδεηαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο (ρήκαηα 4.8, 4.9 θαη 4.10), νη νπνίεο δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο σο πξνο ην ζύζηεκα ζπιινγήο θαη αλαθύθισζεο ηνπ λεξνύ. Σν δήηεκα ηεο αλαθύθισζεο ηνπ λεξνύ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε άλπδξεο πεξηνρέο, όπνπ νη πδάηηλνη πόξνη δελ επαξθνύλ θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο, νπόηε θαη ρξεηάδεηαη ε ςύμε ηνπ θηηξίνπ. Σρήκα 4.8 Η ηππηθή εθδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο WhiteCap Σρήκα 4.9: ην ζύζηεκα WhiteCapT ην δώκα έρεη θιίζε. Σν ςεθαδόκελν λεξό θαηαιήγεη ζε πδξνξξνή ε νπνία ην δηνρεηεύεη ζε δεμακελή. Σελ εκέξα, όηαλ ην θηίξην ρξεηάδεηαη ςύμε, ην λεξό δηαλέκεηαη κε αληιία ζηηο ζπείξεο ελόο ζπζηήκαηνο εμαλαγθαζκέλεο ξνήο αέξα. Σν ζπζηήκαηνο ελδείθλπηαη γαη πθηζηάκελα θηίξηα όπνπ ην δώκα δελ είλαη ηειείσο επίπεδν. Μεηνλέθηεκα είλαη ε απμεκέλε δαπάλε ζε λεξό θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ.

7 Σρήκα 4.10: Σν ζύζηεκα WhiteCapF ζπιιέγεη ην ςεθαδόκελν λεξό θαη ην δηαλέκεη ζε ζπείξεο κέζα ζην δάπεδν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο δεμακελή ζεξκόηεηαο. Σν ζύζηεκα απηό θαζηζηά πεξηηηή ηε ζπιινγή ηνπ λεξνύ. Η ςύμε επηηπγράλεηαη ελ κέξεη κε αληαιιαγή ζεξκόηεηαο κέζσ αθηηλνβνιίαο θαη κεηαθνξάο αέξα κεηαμύ ηνπ δαπέδνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ Ψπθηηθνί πύξγνη Οη ςπθηηθνί πύξγνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα θαηά θύξην ιόγν ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνηεινύλ έλα ζρεηηθά νηθνλνκηθό θαη αμηόπηζην ηξόπν κεηαθνξάο ελέξγεηαο. Η ιεηηνπξγία ηνπο ζπλίζηαηαη ζηελ αληηζηξνθή θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηνπ θαηλόκελνπ ηεο θακίλνπ. Ο αέξαο ηνπ πεξηβάιινληνο ςύρεηαη κε εμαέξσζε θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαβαίλεη, ιόγσ κεγαιύηεξεο ππθλόηεηαο, κέζα ζην θηίξην. Η κεηαθνξά λεξνύ ζηνλ όγθν ηνπ αέξα απαηηεί κεγάιεο πδάηηλεο επηθάλεηεο. Απηέο νη επηθάλεηεο δεκηνπξγνύληαη είηε κε ςεθαζκό είηε κε πιηθά πνπ δηαζέηνπλ κεγάιεο πγξνζθνπηθέο επηθάλεηεο. Δληάζζνληαη ζε δύν θύξηεο θαηεγνξίεο: θπζηθήο ξνήο αέξα θαη εμαλαγθαζκέλεο ξνήο αέξα. Οη θαηαζθεπέο θπζηθήο ξνήο ρξεζηκνπνηνύλ θακηλάδεο κεγάινπ κεγέζνπο από ζθπξόδεκα, πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ αέξα. Οη πύξγνη απηνί, ιόγσ ηνπ εμαηξεηηθά κεγάινπ ηνπο ύςνπο απαηηνύλ ελ γέλεη κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ. Οη πύξγνη εμαλαγθαζκέλεο ξνήο αέξα βξίζθνπλ επξύηεξε εθαξκνγή. Υξεζηκνπνηνύλ κεγάινπο αλεκηζηήξεο, νη νπνίνη πξνσζνύλ ηνλ αέξα ζηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνύ. Όζνλ αθνξά θηίξηα θαηνηθίαο, εθαξκόζηεθε ην 1986 έλα παζεηηθό ζύζηεκα εμαέξσζεο από ηνπο Cunningham θαη Thompson ζηελ Αξηδόλα. Σν ζύζηεκα απνηειείηαη από έλαλ πύξγν δηαηνκήο 1.8 x 1.8 m θαη ύςνπο 7.6 m, ν νπνίνο έιθεη αέξα από έμσ, ηνλ ςύρεη θαη κέζσ ηεο βαξύηεηαο ηνλ νδεγεί πξνο ηα θάησ. Ο πύξγνο εθάπηεηαη ζε έλα θηίξην θαηνηθίαο κε ζηέγε, θαιά ζεξκνκνλσκέλν, εκβαδνύ πεξίπνπ 100 m 2. ην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ πύξγνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηέζζεξα παλό από θπηηαξίλε, ηα νπνία πγξαίλνληαη. Σα παλό είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηα ηέζζεξηο θύξηεο θαηεπζύλζεηο. Έλα πεξηζηξεθόκελν πέηαζκα από αληηθνιιεηά θύιια ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ ζπιιακβάλεη ηνλ αέξα (αλεκνπαγίδα) θαη ηνλ θαηεπζύλεη πξνο ηα θάησ. Σν λεξό δηαλέκεηαη ζηελ θνξπθή ησλ παλό, ζπιιέγεηαη ζηε βάζε ηνπο ζε έλα απιάθη θαη αλαθπθιώλεηαη ε ξνή ηνπ κε ηε βνήζεηα κηαο αληιίαο. ηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ θηηξίνπ θαηαζθεπάζηεθεο έλαο δεύηεξνο πύξγνο, σο ειηαθή θακηλάδα, πνπ δηνρεηεύεη ζεξκό αέξα πξνο ηελ θνξπθή δεκηνπξγώληαο έηζη αύμεζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα ρακειά. Ο αέξαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία δηνρεηεύεηαη από ηνλ θελό ρώξν θάησ από ηε ζηέγε, ν νπνίνο είλαη ελζσκαησκέλνο ζην όιν ζύζηεκα. Ο αέξαο από έμσ εηζέξρεηαη ζηνλ ςπθηηθό πύξγν, δηνρεηεύεηαη ζην ρώξν ηεο ζηέγεο θαη εμέξρεηαη από ηελ ειηαθή θακηλάδα (ρήκα 4.11). Η ειηαθή θακηλάδα ιεηηνπξγεί ζην ελ ιόγσ θηίξην επηθνπξηθά, σζηόζν, όπσο έδεημαλ ζρεηηθέο κεηξήζεηο (Givoni), δελ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα θαζνξηζηηθά κεγέζε είλαη ε δηαθνξά εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ν

8 ζρεδηαζκόο ηνπ ςπθηηθνύ πύξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ν ιόγνο δηαηνκήο πξνο ύςνο. Δλ γέλεη κε αύμεζε ηνπ ύςνπο απμάλεη αλάινγα ε ηαρύηεηα ηεο ξνήο ηνπ αέξα. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ έδεημαλ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζην ζεκείν εμόδνπ ηνπ θαηά 16 C θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ θαηά 15 C ρακειόηεξεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σρήκα 4.11: Ο ςπθηηθόο πύξγνο ησλ Cunningham θαη Thompson Σν 1992 ζε εθειθνύκελε θαηαζθεπή ζηελ ΔΥΡΟ ηεο εβίιιεο εθαξκόζηεθε έλα ςπθηηθό ζύζηεκα, ην νπνίν έρεη δπλαηόηεηεο εθαξκνγήο θαη ζε επξύηεξν θάζκα θηηξίσλ. Ο ςεθαζκόο λεξνύ απνηειεί απνηειεζκαηηθή κέζνδν ςύμεο κε εμαέξσζε, θαζώο όζν κηθξόηεξεο είλαη νη ζηαγόλεο ηνπ λεξνύ ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε επηθάλεηα ηνπ κέζνπ εμαέξσζεο. ηαγνλίδηα λεξνύ πνπ θαηαηνλίδνληαη από ηελ θνξπθή κηαο ζηήιεο πνπ είλαη θνίιε εζσηεξηθά, παγηδεύνπλ θαηά ηελ πηώζε ηνπο κεγάιν όγθν αέξα. Σν λεξό ζπιιέγεηαη ζηε βάζε ηεο ζηήιεο ζε έλα απιάθη θαη επαλέξρεηαη ζηελ θνξπθή κέζσ αληιίαο. Σν λεξό κε ηελ θίλεζή ηνπ δεκηνπξγεί κε ηε βνήζεηα ηεο αδξάλεηαο κηα θάζεηε ξνή αέξα από ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε ηεο ζηήιεο. ην εζσηεξηθό ηεο ζηήιεο ε εμαέξσζε ησλ ζηαγνληδίσλ ςύρεη ην λεξό αιιά θαη ηνλ αέξα. Μηα αλεκνπαγίδα πάλσ από ηνλ θαηηαηνληζηήξα ηξνθνδνηεί ηε ζηήιε κε αέξα (ρήκα 4.12). Σν λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα θαη κπνξεί λα είλαη λεξό ρακειήο πνηόηεηαο ή αθόκα θαη ζαιαζζηλό. Σρήκα 4.12: ύζηεκα ςύμεο κε θαηαηνληζκό λεξνύ ζηελ ΔΥΡΟ 1992 ζηε εβίιιε

9 4.3.3 Υβξηδηθά ζπζηήκαηα: Σπζθεπέο ςύμεο κε εμαέξσζε Υξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζε θιίκαηα κε ρακειά πνζνζηά πγξαζίαο. Καηαλαιώλνπλ ιηγόηεξε ελέξγεηα από ηηο κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνύ θαη απνδίδνπλ θαιύηεξα όηαλ νη πόξηεο θαη ηα παξάζπξα είλαη αλνηθηά. Γηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα άκεζεο θαη έκκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε. Άκεζε ςύμε κε εμαέξσζε Οη ςύθηεο εμαέξσζεο ρακειώλνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα κεηαηξέπνληαο λεξό ζε πδξαηκνύο. Η ζπλνιηθή ελέξγεηα ηνπ αέξα δελ κεηαβάιιεηαη. Ο ζεξκόο θαη μεξόο αέξαο κεηαηξέπεηαη ζε ςπρξό θαη πγξό αέξα. Η ζεξκόηεηα ηνπ αέξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαέξσζε ηνπ λεξνύ. Η δηαδηθαζία απηή είλαη αδηαβαηηθή, δειαδή δελ πξνζηίζεηαη νύηε αθαηξείηαη ζεξκόηεηα. Η απόδνζε ελόο ζπζηήκαηνο άκεζεο εμαέξσζεο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία πγξνύ ζεξκνκέηξνπ ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα. Θεξκνθξαζία μεξνύ ζεξκνκέηξνπ (Dry Bulb): Η ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληα αέξα πνπ κεηξάηαη κε απιό ζεξκόκεηξν ζε βαζκνύο Κειζίνπ ή Φαξελάηη. Θεξκνθξαζία πγξνύ ζεξκνκέηξνπ (Wet Bulb): Η ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα όηαλ ιακβάλεη ρώξα ςύμε κε εμαέξσζε. Σν ζεξκόκεηξν ηπιίγεηαη κε έλα βξεγκέλν θπηίιη θαη εθηίζεηαη ζηνλ αέξα. Σν λεξό βαζκηαία εμαεξώλεηαη θαη ε ζεξκόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμαέξσζε πξνζιακβάλεηαη από ηνλ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο. Λόγσ ηεο ςύμεο ε ζεξκνθξαζία απηή είλαη πάληνηε ρακειόηεξε από ηε ζεξκνθξαζία μεξνύ ζεξκνκέηξνπ. ΔA: ΝΑ: ΥΑ: ΔΞΑ: Δμσηεξηθόο αέξαο Δηζεξρόκελνο λσπόο αέξαο Υξεζηκνπνηεκέλνο αέξαο Δμεξρόκελνο αέξαο Σρήκα 4.13: ρεκαηηθή απεηθόληζε ζπζηήκαηνο άκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Δπξώπεο ν εηζαγόκελνο αέξαο ζπρλά πξέπεη λα μεξαίλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί άλεην εζσηεξηθό θιίκα. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ζπληζηάηαη είηε έλαο ζπλδπαζκόο ςύμεο κε εμαέξσζε θαη ζπκβαηηθήο ςύμεο ή έλα ζύζηεκα μήξαλζεο ηνπ αέξα. Έκκεζε ςύμε κε εμαέξσζε: Απηά ηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Ο ρξεζηκνπνηεκέλνο αέξαο ςύρεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαέξσζεο θαη πξνζιακβάλεη πδξαηκνύο. Ο ςπγκέλνο απηόο αέξαο αθαηξεί ζεξκόηεηα από ηνλ εηζεξρόκελν αέξα κέζσ ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αέξα ζε πδξαηκνύο (απόιπηε πγξαζία) κέλεη ακεηάβιεηε. ΔA: ΝΑ: ΥΑ: ΔΞΑ: Δμσηεξηθόο αέξαο Δηζεξρόκελνο λσπόο αέξαο Υξεζηκνπνηεκέλνο αέξαο Δμεξρόκελνο αέξαο Σρήκα 4.14: ρεκαηηθή απεηθόληζε ζπζηήκαηνο έκκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε

10 Η απόδνζε ησλ ζπζηεκάησλ έκκεζεο ςύμεο κε εμαέξσζε είλαη πεξηνξηζκέλε ιόγσ ηνπ ρακεινύ πνζνζηνύ κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο θαη δελ δηθαηνινγεί ηε δαπάλε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. ε μεξά θιίκαηα, όπνπ αξθεί άκεζε ςύμε κε εμαέξσζε κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ δύν ζπζηήκαηα (άκεζε θαη έκκεζε ςύμε εμαέξσζεο) πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν βαζκόο ςπθηηθήο απόδνζεο. Σν απνηέιεζκα είλαη έλα λέν ζύζηεκα απνηεινύκελν από κία πιάθα θαη έλα ζύζηεκα ύγξαλζεο θαη αγσγώλ ην νπνίν επηηπγράλεη βέιηηζηεο ζεξκνθξαζίεο ςύμεο θνληά ζην ζεκείν πγξνπνίεζεο ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα. Desiccant Cooling (ςύμε κε μήξαλζε) ε πεξίπησζε πνπ ε ςπθηηθή απόδνζε ελόο ζπζηήκαηνο ςύμεο κε εμαέξσζε θξίλεηαη αλεπαξθήο, κπνξεί λα μεξαλζεί ν εηζαγόκελνο αέξαο πξηλ από ηελ ύγξαλζή ηνπ κε αθαίξεζε ησλ πδξαηκώλ κέζσ πξνζξόθεζεο (adsorption), ώζηε λα εληζρπζεί ε εθηθηή ςύμε κέζσ εμαέξσζεο (ρήκα 4.15). Με ην κέηξν απηό κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζρεδόλ όια ηα κεγέζε ςπθηηθνύ θνξηίνπ πνπ απαληώληαη ζηελ πξάμε. Σρήκα 4.15: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο ζπζηήκαηνο desiccant cooling Ο εμσηεξηθόο αέξαο εηζέξρεηαη ζε έλα πεξηζηξεθόκελν θύιηλδξν θαηαζθεπαζκέλν από κία έλσζε θεξακηθνύ πιηθνύ κε γέιε ππξηηίνπ, όπνπ αθαηξείηαη ε πγξαζία ηνπ (1). Παξάιιεια ζεξκαίλεηαη από ηελ ζεξκόηεηα πνπ ειεπζεξώλεηαη θαηά ηελ πξνζξόθεζε ησλ πδξαηκώλ (2). Ο μεξόο αέξαο ςύρεηαη ελαιιάζζνληαο ηε ζεξκόηεηά ηνπ κε απηή ηνπ απαγκέλνπ αέξα, ν νπνίνο έρεη δηέιζεη κέζα από έλαλ πγξαληήξα (3). Απηόο ν ςπγκέλνο αέξαο πξνζιακβάλεη ηελ δεηνύκελε ηειηθή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία κε ςύμε εμαέξσζεο (4). Ο απαγκέλνο αέξαο, ν νπνίνο έρεη πξνζεξκαλζεί κέζσ ηεο παξαπάλσ ελαιιαγήο ζεξκόηεηαο (6), ζεξκαίλεηαη εθ λένπ (7). Απηό ην ζηάδην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηνπ θπιίλδξνπ αθύγξαλζεο (8). Σέινο, ν απαγκέλνο αέξαο πγξαίλεηαη εθ λένπ κε αδηαβαηηθή απνβνιή ησλ πδξαηκώλ θη εγθαηαιείπεη ηνλ αθπγξαληή κε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία (9). Όιεο νη ζπζθεπέο ςύμεο κε εμαέξσζε πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ έρνπλ ην πιενλέθηεκα όηη απνδίδνπλ κε ρακειό θόζηνο θαη ιεηηνπξγνύλ θαη όηαλ ηα παξάζπξα ηνπ θηηξίνπ είλαη αλνηθηά. Χο κεηνλέθηεκα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε πςειή ζηάζκε ζνξύβνπ πνπ παξάγνπλ θαη ην γεγνλόο όηη ην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηνύλ επηβάιιεηαη λα είλαη πςειήο πνηόηεηαο Ψύμε κε ελέξγεηα από ηνλ ήιην Οη απαηηήζεηο άλεζεο, νη ζύγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο κνξθέο θαη ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε πξνβάιινπλ επηηαθηηθά ην δήηεκα ηεο ςύμεο ρώξσλ. Πξνο ην παξόλ απηό ζπλεπάγεηαη ξαγδαία αύμεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ ζπζθεπώλ παγθόζκηα. Ιδηαίηεξα ζηηο

11 ηξνπηθέο ρώξεο νη νπνίεο έρνπλ εηζέιζεη ζην ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, νη αλάγθεο ζε ςύμε θηηξίσλ αλακέλεηαη λα απμεζνύλ δξακαηηθά. Καηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ζεκεηώλνληαη ηα κεγαιύηεξα ειηαθά θέξδε θαη παξάιιεια κεγηζηνπνηείηαη ε αλάγθε θιηκαηηζκνύ ζηα θηίξηα. Σν κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο δαπάλεο θιηκαηηζκνύ αλαινγεί ζηα θηίξηα γξαθείσλ, εθεί όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ην γπαιί θαη όπνπ απαζρνινύληαη πνιιά άηνκα θαη ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα πνιιέο ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ ζεξκόηεηα. Σα δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ ιεηηνπξγνύλ κε ζπκπίεζε αεξίνπ θαη γηα ην ζθνπό απηό θαηαλαιώλνπλ ειεθηξηζκό σο θηλεηήξηα ελέξγεηα. Έηζη απμάλεηαη θαηαθόξπθα ην θαινθαίξη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ εληζρύεηαη ε αλαγθαηόηεηα ζηξνθήο πξνο ζπζθεπέο κε δηαθνξεηηθνύο κεραληζκνύο ςύμεο. ήκεξα ππάξρνπλ ηερλνινγίεο νη νπνίεο εθκεηαιιεύνληαη ηελ αθζνλία ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ηνπο ζεξηλνύο κήλεο γηα λα παξάγνπλ ςύμε. Οη εγθαηαζηάζεηο ςύμεο απνηεινύληαη από δύν ζπληζηώζεο: αθελόο ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ςύμεο θαη αθεηέξνπ ηελ εγθαηάζηαζε ςύμεο θαζεαπηή. ηα ζπζηήκαηα ςύμεο πνπ ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ ήιην, παξάγεηαη ε ελέξγεηα κέζσ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, βάζεη ησλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο: ηηο εγθαηαζηάζεηο πξνζξόθεζεο (adsorption) θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο απνξξόθεζεο. Εγθαηαζηάζεηο πξνζξόθεζεο Όηαλ έλα αέξην επηθάζεηαη ζε κηα επηθάλεηα ρσξίο λα απνξξνθάηαη, ειεπζεξώλεη ελέξγεηα. Όηαλ ζηε ζπλέρεηα δξαζηεξηνπνηείηαη (απειεπζεξώλεηαη). Σα ζπζηήκαηα πξνζξόθεζεο ιεηηνπξγνύλ όπσο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπκπίεζεο (ςπγεία). Λακβάλνπλ δειαδή ρώξα θαη εδώ νη δηαδηθαζίεο ζπκπίεζε ζπκπύθλσζε θαη εμαέξσζε. Χζηόζν ζην ελ ιόγσ ζύζηεκα ν ζπκπηεζηήο ιεηηνπξγεί κε ζεξκόηεηα θαη όρη κε κεραληθή ελέξγεηα. Σν ςπθηηθό κέζσ εηζέξρεηαη εμαεξσκέλν ππό ρακειή πίεζε θαη ρακειή ζεξκνθξαζία ζηνπο πόξνπο ελόο πιηθνύ ζε έλα ζάιακν. ηελ επόκελε θάζε ην ςπθηηθό δξαζηεξηνπνηείηαη θαη απειεπζεξώλεηαη κε ζέξκαλζε ηνπ πιηθνύ πξνζξόθεζεο (ρήκα 4.16) Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεπγαξηνύ ςπθηηθνύ κέζνπ/ πιηθνύ πξνζξόθεζεο. Νεξό / ππξηηηθή γέιε θαη κεζαλόιε / ππξηηηθή γέιε ελεξγνπνηνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο C. ρήκα 4.16 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο εγθαηάζηαζεο ςύμεο κε πξνζξόθεζε πδξαηκώλ, ζε θιεηζηό θύθισκα. Σα αλνηθηά θπθιώκαηα ρξεζηκνπνηνύλ αέξα σο ςπθηηθό κέζν θαη απνδίδνπλ αέξα ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 16 C

12 Σν λεξό δελ είλαη θαηάιιειν γηα λα δώζεη ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 0 C. ε εγθαηαζηάζεηο πξνζξόθεζεο παίξλνπκε λεξό ζεξκνθξαζίαο 5-6 C. Σε ζεξκνθξαζία ησλ C κπνξεί λα καο ηε δώζεη λεξό ζεξκαηλόκελν κέζσ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ. Υξεζηκνπνηνύληαη επίπεδνη ζπιιέθηεο νη νπνίνη ζεξκαίλνπλ είηε λεξό είηε αέξα (θσηνγξαθία). Δγθαηάζηαζε ςύθηε γηα ηελ ςύμε εξγνζηαζίνπ ζηα Οηλόθπηα Βνησηίαο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςύθηε ρξεζηκνπνηείηαη ειηαθή ελέξγεηα Εγθαηαζηάζεηο απνξξόθεζεο Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε απνξξόθεζε απνηεινύλ ηελ παιαηόηεξε κνξθή παξαγσγήο ςύμεο. Σν ςπθηηθό κέζν απνξξνθάηαη από ην απνξξνθεηηθό κέζν απνδίδνληαο ζεξκόηεηα θαη απειεπζεξώλεηαη κε πξνζζήθε ζεξκόηεηαο. Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απειεπζέξσζε (ελεξγνπνίεζε) ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ 90 C θαη 120 C θαη δελ επηηπγράλνληαη κε απινύο ειηαθνύο ζπιιέθηεο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνύλ δεύγε ζηνηρείσλ, όπνπ ην έλα ζηνηρείν ιεηηνπξγεί σο ςπθηηθό κέζν θαη ην άιιν σο απνξξνθεηήο. Σέηνηα δεύγε είλαη ηα λεξό / βξνκηνύρν ιίζην θαη ακκσλία /λεξό (εδώ ην λεξό απνξξνθά ηελ ακκσλία). Πξόζθαηα κηα λέα εμέιημε ζηελ ηερλνινγία ςύμεο κε απνξξόθεζε επηηξέπεη κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ακκσλίαο ζην λεξό, κεηώλνληαο έηζη ηελ αλαγθαία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ακκσλίαο ζεξκόηεηα. Απηή ε εμέιημε θαζηζηά θαη πάιη ειθπζηηθά ηα ζπζηήκαηα απνξξόθεζεο, ηα νπνία είλαη κελ απινύζηεξα θαη πην νηθνλνκηθά από ηα ζπζηήκαηα κεραληθήο ζπκπίεζεο, αιιά έρνπλ ρακειόηεξε απόδνζε. Η δπλαηόηεηα σζηόζν ζύλδεζεο ηεο ηερλνινγίαο απηήο κε ειηαθά ζπζηήκαηα ή ζπζηήκαηα αλάθηεζεο απόβιεηεο ζεξκόηεηαο από βηνκεραλίεο ηελ επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην. Με ηνπο ςύθηεο απνξξόθεζεο πξνζξόθεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κεηαηξνπή ηεο ζεξκόηεηαο ζε ςύμε. Οη ηερλνινγίεο ηεο ςύμεο απνξξόθεζεο/ πξνζξόθεζεο βξίζθνπλ επηηπρή εθαξκνγή ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη δηαζέζηκε ζεξκόηεηα θαη δελ ππάξρνπλ αλάγθεο γηα ζεξκόηεηα αιιά ππάξρνπλ αλάγθεο γηα ςύμε. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο, ζηα νπνία ε ζπκπαξαγόκελε ζεξκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ρώξσλ (π.ρ. μελνδνρεία, λνζνθνκεία, κεγάια δεκόζηα θηίξηα θιπ.), ελώ ην θαινθαίξη δηνρεηεύεηαη ζε ςύθηεο απνξξόθεζεο/ πξνζξόθεζεο, νη νπνίνη παξάγνπλ ςύμε γηα ηνλ θιηκαηηζκό

13 3.0 Φύμε κε αθηηλνβνιία ζεξκόηεηαο Κάζε επηθάλεηα εθπέκπεη αθηηλνβνιία, ην κήθνο θύκαηνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηεο. ε ζεξκνθξαζίεο πνπ ζεκεηώλνληαη ζηνλ πιαλήηε καο, ε αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο. Η αθηηλνβνιία απηή γίλεηαη αηζζεηή σο ζεξκόηεηα θαη επνκέλσο, εθπέκπνληαο ζεξκόηεηα πξνο ηνλ νπξαλό, ε επηθάλεηα ςύρεηαη, εθόζνλ ε αθηηλνβνιία πνπ δέρεηαη από ηελ αηκόζθαηξα είλαη αζζελέζηεξε. Έλα θηίξην αθηηλνβνιεί ζεξκόηεηα θαηά ηελ εκέξα όζν θαη θαηά ηε λύρηα. Σελ εκέξα σζηόζν, ε ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ απνξξνθάηαη από ηελ επηθάλεηα παξάγεη ζεξκόηεηα, ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο. Δπνκέλσο ην θαηλόκελν απνθηά ελδηαθέξνλ, όηαλ κηα επηθάλεηα είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ αέξα θαηά ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. Σν θηίξην εθπέκπεη αθηηλνβνιία κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο ζε έλα θάζκα ιίγν πνιύ ζπλερέο, κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο. Αληίζεηα, ην θάζκα ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη από ηελ αηκόζθαηξα πνηθίιιεη αηζζεηά, αλάινγα κε ηελ πγξαζία ηνπ αέξα θαη από ηελ ύπαξμε ή κε λεθώλ. πγθεθξηκέλα, ζε μεξά θιίκαηα κε αηζζεηή κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε λύρηα θαη αίζξην νπξαλό, ε απώιεηα ζεξκόηεηαο θηάλεη ηα 70 W/m 2, ελώ κε αίζξην νπξαλό ζε πγξά θιίκαηα δελ μεπεξλά ηα W/m 2. Όηαλ δε ν νπξαλόο είλαη λεθνζθεπήο νη ζεξκηθέο απώιεηεο είλαη ακειεηέεο. Σν δπλακηθό ςύμεο κε αθηηλνβνιία θαζνξίδεηαη από ην ιόγν κεηαμύ ηεο ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεηαη από ηελ επηθάλεηα πνπ αθηηλνβνιεί θαη ηεο πξνζπίπηνπζαο αηκνζθαηξηθήο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία απνξξνθάηαη από ηελ ελ ιόγσ επηθάλεηα. Δίλαη εύινγν, όηη ε απώιεηα ζεξκόηεηαο εμαξηάηαη, εθηόο από ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην πνζνζηό λέθσζεο, από ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ ηεο επηθάλεηαο πνπ εθπέκπεη αθηηλνβνιία. Δάλ ε επηθάλεηα απηή έρεη ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε από απηή ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο, δέρεηαη ζεξκηθά θέξδε κέζσ κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο από ηνλ αέξα. Δπίζεο έλα πνζνζηό ςύμεο ράλεηαη θαηά ηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ηελ επηθάλεηα πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. Άξα ε επηθάλεηα πνπ αθηηλνβνιεί πξέπεη λα είλαη ζεξκόηεξε από ηνλ εμσηεξηθό αέξα. Σόηε ην δπλακηθό ςύμεο κε αθηηλνβνιία όρη κόλν αμηνπνηείηαη αιιά θαη εληζρύεηαη από κεηαθνξά αέξα πξνο ην εμσηεξηθό. ηα ακηγώο παζεηηθά ζπζηήκαηα ςύμεο κε αθηηλνβνιία δηαθξίλνπκε δύν ηύπνπο επηθαλεηώλ - πνκπώλ αθηηλνβνιίαο: A Δώκα από πιηθό κεγάιεο κάδαο κε θηλεηή ζεξκνκόλσζε Γώκαηα από πιηθό κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο, σο επί ην πιείζηνλ ζθπξόδεκα, θαιύπηνληαη κε θηλεηά ζηνηρεία ζεξκνκόλσζεο. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη, παξάιιεια κε ηελ ςύμε κέζσ αθηηλνβνιίαο, δηαηήξεζε ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηηξηαθνύ ζηνηρείνπ. Σα ζεξκνκνλσηηθά παλό απνζύξνληαη ηε λύρηα εθζέηνληαο ηε κάδα ηνπ δώκαηνο ζηνλ νπξαλό θαη επαλέξρνληαη ηελ εκέξα γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρακειή (ρήκα 1). Δθόζνλ ε ςπρόκελε κάδα ηεο νξνθήο έξρεηαη ζε επαθή κε ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, όληαο παξάιιεια ζεξκνκνλσκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, απνξξνθά ζεξκόηεηα από ηνλ εζσηεξηθό ρώξν. Έλα πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δπλαηόηεηα αληηζηξνθήο ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηνπο ςπρξνύο κήλεο, ώζηε λα ζεκεηώλνληαη ζεξκηθά θέξδε από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κε εθηεζεηκέλν ην δώκα ηελ εκέξα θαη απηά ηα θέξδε λα δηαηεξνύληαη ηε λύρηα κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ ζηνηρείσλ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εθαξκνζηεί κηα ζεηξά ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Σα πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά από απηά ζπγθαηαιέγνληαη σζηόζν ζηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα ςύμεο, δεδνκέλνπ όηη ζπλδπάδνληαη κε κεραληθά ζπζηήκαηα, όπσο θηλεηήξεο, αλεκηζηήξεο θαη αληιίεο λεξνύ.

14 Σα ζρήκαηα 3.1 α θαη β δίλνπλ κηα απινπζηεπκέλε ζρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σρήκα 3.1 α: Πιάθα δώκαηνο από ζθπξόδεκα κε θηλεηή ζεξκνκόλσζε. Λεηηνπξγία θαηά ηελ εκέξα Σρήκα 3.1 β: Πιάθα δώκαηνο από ζθπξόδεκα κε θηλεηή ζεξκνκόλσζε. Λεηηνπξγία θαηά ηε λύρηα Β. Επηθάλεηα εθπνκπήο κηθξνύ βάξνπο (κεηαιιηθή) Μηα επηθάλεηα από ειαθξύ πιηθό, ζπλήζσο κέηαιιν, κε δηάθελν ζην νπνίν θπθινθνξεί αέξαο, επηθέξεη ςύμε απηνύ ηνπ αέξα. Ο αέξαο θαηεπζύλεηαη πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, όπνπ αθελόο πξνζθέξεη άκεζε ςύμε θαη αθεηέξνπ ςύρεη ηε κάδα ησλ ππόινηπσλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ, εμαζθαιίδνληαο απόζεκα ςύμεο γηα ηελ επόκελε εκέξα (ρήκα 3.2 α θαη β). Σρήκα 3.2 α: Γώκα κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο κε δηάθελν. Λεηηνπξγία θαηά ηελ εκέξα

15 Σρήκα 3.2 β: Γώκα κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο κε δηάθελν. Λεηηνπξγία θαηά ηε λύρηα Μηα παξαιιαγή ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ απνηειεί ε παγίδα αθηηλνβνιίαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο νινθιεξσκέλν ελεξγεηαθό ζύζηεκα ην νπνίν εμαζθαιίδεη ζεξκηθά θέξδε ην ρεηκώλα θαη ςύμε κε αθηηλνβνιία ην θαινθαίξη. Σν ζύζηεκα απνηειείηαη από κηα πιάθα νξνθήο από ζθπξόδεκα θαη έλα ζεξκνκνλσηηθό ζηξώκα κε θιίζε πξνο ην βνξξά. Σν ζεξκνκνλσηηθό ζηξώκα επηθαιύπηεηαη από θύιια ηξαπεδνεηδνύο ιακαξίλαο, ζε θάπνηα απόζηαζε από ηε ζεξκνκόλσζε, ώζηε λα θπθινθνξεί αέξαο ζην δηάθελν. Καζώο ε θεθιηκέλε θαηαζθεπή αλπςώλεηαη πξνο ην λόην, ηνπνζεηείηαη έλα παινζηάζην ζην θελό πνπ κέλεη πάλσ από ηελ πιάθα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη πίζσ από ηελ πάισζε αλαξηάηαη κε ζηξόθηγγεο έλα παλό κε ζεξκνκνλσηηθό πιηθό. Σν ρεηκώλα ην αλαξηεκέλν παλό πίζσ από ηελ πάισζε είλαη αλνηθηό ηελ εκέξα ώζηε λα επηηξέπεη ηε δηείζδπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία απνξξνθάηαη από ηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο. Σε λύρηα ην παλό θιείλεη θαη ζεξκνκόλώλεη ην ρώξν πίζσ από ηελ πάισζε (ρήκα 3.3 α). Η πιάθα ιεηηνπξγεί σο απνζήθε ζεξκόηεηαο. Σν θαινθαίξη ην παλό πίζσ από ηελ πάισζε παξακέλεη θιεηζηό. Σε λύρηα ε κεηαιιηθή επηθάιπςε ςύρεηαη κε αθηηλνβνιία θαη ν αέξαο θάησ από απηή δηνρεηεύεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ ή παξακέλεη ζην θελό ςύρνληαο ηελ πιάθα από ζθπξόδεκα (ρήκα 3.3 β). Σρήκα 3.3 α: Λεηηνπξγία ηεο παγίδαο αθηηλνβνιίαο ην ρεηκώλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο

16 Σρήκα 3.3 β: Λεηηνπξγία ηεο παγίδαο αθηηλνβνιίαο ην θαινθαίξη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο 3.1 Υβξηδηθά ζπζηήκαηα ςύμεο κε αθηηλνβνιία Ηιηαθνί ζπζζσξεπηέο ρσξίο εμσηεξηθή πάισζε Οη ζπζζσξεπηέο ρσξίο γπαιί εμσηεξηθά έρνπλ πξνθαλώο κεησκέλε απόδνζε όζνλ αθνξά ηε ζέξκαλζε λεξνύ θαηά ην ρεηκώλα, είλαη όκσο πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθνί ηνπο ζεξκνύο κήλεο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ςύμε. Οη ζπζζσξεπηέο γεκίδνπλ κε λεξό, ην νπνίν ηε λύρηα ςύρεηαη. Σν λεξό θπθινθνξεί κέζσ ζσιήλσλ ελζσκαησκέλσλ ζε πιάθεο ή ηνίρνπο κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο (ζθπξόδεκα) δεκηνπξγώληαο έηζη κηα δεμακελή ελέξγεηαο πνπ απνξξνθά ηε ζεξκόηεηα θαηά ηηο ώξεο ηεο εκέξαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ ςπθηηθή επηθάλεηα γηα ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο (ρήκα 3.4 α θαη β). Δλαιιαθηηθά, ην λεξό πνπ ςύρεηαη ηξνθνδνηεί κηα δεμακελή ηνπνζεηεκέλε ζην δώκα, πάλσ από ηελ πιάθα θαη θάησ από ηνπο ζπζζσξεπηέο. Η δεμακελή απηή απνηειεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε κάδα ηνπ δώκαηνο κηα δεμακελή ζεξκόηεηαο. Σρήκα 3.4 α: Καηά ηελ εκέξα δελ θπθινθνξεί λεξό ζηνπο ζσιήλεο ηεο νξνθήο

17 Σρήκα 3.4 β: Καηά ηε λύρηα ε αληιία δηνρεηεύεη ην λεξό πνπ έρεη ςπρζεί ζε ζσιήλεο ζηελ πιάθα ηεο νξνθήο Τν ζύζηεκα Skytherm Σν πξώην ζύζηεκα ςύμεο κε αθηηλνβνιία πνπ εθαξκόζηεθε πάλσ ζηε ινγηθή ηεο ειαθξηάο θέξνπζαο θαηαζθεπήο ηνπ δώκαηνο ήηαλ ην Skytherm. Δδώ ηε ζεξκηθή κάδα παξέρνπλ πιαζηηθνί ζάθνη κε λεξό, ηνπνζεηεκέλνη πάλσ από ηε κεηαιιηθή επηθάιπςε ηνπ δώκαηνο. Θεξκνκνλσηηθά παλό θηλνύληαη νξηδόληηα κε ηε βνήζεηα ελόο θηλεηήξα. Σελ εκέξα πξνζηαηεύνπλ ηνπο ζάθνπο ηνπ λεξνύ από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ελώ ηε λύρηα ζύξνληαη θαη ζηνηβάδνληαη ζε κηα πιεπξά ηνπ δώκαηνο θαη εθζέηνπλ ηελ πδάηηλε κάδα ζηνλ νπξαλό. Η κεηαιιηθή επηθάιπςε ιεηηνπξγεί σο ςπθηηθό παλό γηα ηνλ εζσηεξηθό ρώξν (ρήκα 3.5 α θαη β). Σελ εκέξα θηλεηά ζεξκνκνλσηηθά παλό πξνζηαηεύνπλ ην δώκα Σα παλό απνζύξνληαη θαη εθζέηνπλ ηνπο ζάθνπο κε ην λεξό ηε λύθηα Σρήκα 3.5 : ύζηεκα Skytherm..

6.0 Η γε σο κέζν ςύμεο

6.0 Η γε σο κέζν ςύμεο 6.0 Η γε σο κέζν ςύμεο Η επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο πθίζηαηαη κεγάιεο ελαιιαγέο αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Όζν όκσο απμάλεηαη ην βάζνο ηνπ γήηλνπ ζηξώκαηνο, ε ζεξκνθξαζία γίλεηαη ζηαζεξόηεξε.

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Θεξκόηεηα Σν άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ ελόο παξαηεξνύκελνπ ζώκαηνο ή όγθνπ Η ζεξκόηεηα είλαη ελέξγεηα ζε κεηάβαζε Η ζεξκνθξαζία είλαη έλα κέηξν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα