ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ»"

Transcript

1 ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ησλ καζεηψλ ηνπ Α 3 ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Μπγδνλίαο ΘΔΜΑ: INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ» Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα : Γήκεηξα Ι. Υαηδνπνύινπ, Πιεξνθνξηθήο, MSc. ρνιηθό Έηνο

2 ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ ΣΟΤ Α3 ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΛΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ ΛΗΑΠΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΔΝΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΡΟΤΣΖ ΔΗΡΖΝΖ ΠΔΡΗΕΔ ΑΝΝΑ ΠΔΣΡΟΤΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΠΗΠΔΡΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΠΗΣΗΝΔΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΟΥΟΤ ΔΛΔΝΖ ΜΠΑΪΡΑΚΣΑΡΖ ΥΡΤΑΝΘΖ ΜΠΟΕΑ ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΡΗΑ ΜΠΟΤΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΠΟΤΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΤΓΓΑΝΑΛΔΤΡΟΤ ΑΝΝΑ ΝΔΣΗΚΑ ΠΔΣΡΟ ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΚΡΗΣΩΝ ΞΩΜΑΛΖ ΑΒΒΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΟΦΟΚΛΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΠΑΡΑΠΑΝΖΗΟ ΒΛΑΗΟ ΠΑΡΗΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ ΠΑΡΟΤΣΖ ΓΖΜΖΣΡΑ

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 5 ABSTRACT ΔΙΑΓΧΓΗ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν ( ) Μεηαθνξά Αξρείσλ (File Transfer) πλνκηιία (Chat) ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Γηαδξαζηηθή TV (Interactive TV) Video on Demand (VoD) Video-ηειεθσλία Γίθηπα Αγνξώλ από ην ζπίηη ΔΠΙΥΔΙΡΙΑΙΑΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ / ΠΟΛΤΜΔΙΚΔ Σειεδηάζθεςε (Tele-conference) Σειε-εξγαζία (tele-working) Σειε- Δθπαίδεπζε (Tele-Education) Σειεπλεξγαζία ( Telecollaboration ) ΑΛΛΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Σειεταηξηθή Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε Τπεξεζία λέσλ E-banking E-learning E-commerce WEB 2.0 ΔΡΓΑΛΔΙΑ... 13

4 2.5.1.Wikis Ιζηνιόγηα blogs E-Portfolios Web quest Κνηλσληθά Γίθηπα ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΗΜΟΦΙΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ YouTube Facebook Twitter Google Instagram Skype Myspace Linkedin Pinterest Deviant Art Flickr ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΚΣΤΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΦΟΡΔ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΟΔΛΙΓΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ... 47

5 ΠΔΡΙΛΗΦΗ θνπφο απηήο ηεο Δξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εξεπλήζνπκε θαη λα ελεκεξσζνχκε γηα ηηο Τπεξεζίεο πνπ καο πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν Internet. Δπίζεο λα εξεπλήζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ, θαηεγνξία ησλ Web 2.0 εξγαιείσλ πνπ απνηεινχλ κηα ζρεηηθά θαηλνχξγηα ππεξεζία ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σα Κνηλσληθά Γίθηπα θαηάθεξαλ λα θαηαγξάςνπλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ρξεζηψλ ζηελ ηζηνξία ηνπ Γηαδηθηχνπ. Παξνπζηάδεηαη πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ πην γλσζηψλ Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. Αμηνινγήζακε ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο θαη πξνηείλνπκε ηξφπνπο πξνθχιαμεο κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο βίληεν. Σέινο κε ηελ βνήζεηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ απαηψληαη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε θαη ηε γλψζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν θαη πην εηδηθά ηε ρξήζε θαη ηε γλψζε ησλ Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. Λέμεηο Κιεηδηά: Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ, Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, Κνηλσληθή Αιιειεπίδξαζε. ABSTRACT The intention of this project is to inform us and make us investigate about the services that Internet offers us. Also, to inform us about social media benefits, category of WEB 2.0 tools which compose a new service of Internet. Social media constitute a service which has recorded the biggest number of users in the history of Internet. It is presented a contrast board of the most known social media. We appraised the harmful consequences of social network and we suggested ways of precaution by creating a video. To sum up, with the help of questionnaires and the analysis of statistical data, questions are answered which are about the use and the knowledge of the services that Internet offers us, and more specifically the use and the knowledge of social media. Keywords: Network Service, Social Networking Service, Social interactions.

6 1.ΔΙΑΓΧΓΗ Σν Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ ΖΠΑ έζεζε ηα ζεκέιηα ηνπ Internet ζαξάληα πεξίπνπ ρξφληα λσξίηεξα (αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70) κ έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ πνπ απνθαιείην ARPANET. Σν επξχ θνηλφ δελ ρξεζηκνπνηνχζε πνιχ ην Internet κέρξη ηελ αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (World Wide Web) ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Μέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1993 ππήξραλ κφιηο 130 Web sites, ελψ ζήκεξα ππάξρνπλ δηζεθαηνκκχξηα Web sites. Σν ARPANET ήηαλ έλα κεγάιν δίθηπν επξείαο πεξηνρήο (WAN, Wide-Area Network) πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία Πξνεγκέλσλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ησλ ΖΠΑ, πνπ απνθαιείην ARPA (Advanced Research Project Agency) (Βαζηιεηάδεο, 1999). Αξρηθά, ην Γηαδίθηπν δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εμππεξέηεζε ζηξαηησηηθψλ αλαγθψλ. ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ επηκέξνπο ππεξεζίεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ αλαγθψλ καο θαη γη απηφ γηα φινπο καο θαζίζηαηαη απαξαίηεην. 2.ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ Σν φλνκα Γηαδίθηπν είλαη κηα ζχλζεηε ιέμε πνπ παξάγεηαη απφ ηηο ιέμεηο Γηαζχλδεζε Γηθηχσλ. ηα αγγιηθά ν φξνο Internet γελλήζεθε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ ιέμεσλ International Network πνπ ζεκαίλνπλ Γηεζλέο Γίθηπν Τπνινγηζηψλ. Σν Γηαδίθηπν παξνκνηάδεηαη κε ππεξιεσθφξν ησλ πιεξνθνξηψλ (super-highway). Καζεκεξηλά δηαθηλνχληαη πιήζνο δεδνκέλσλ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή, θέξλνληάο καο θνληά ζε έλα ηεξάζηην αξηζκφ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Κείκελα, εηθφλεο, ήρνη, κνπζηθέο θαη βίληεν ζπλππάξρνπλ ζε κηα εθπιεθηηθά κεγάιε ζπιινγή απφ ςεθηαθά έγγξαθα. Σα ςεθηαθά απηά έγγξαθα νλνκάδνληαη ηζηνζειίδεο θαη βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε δηάθνξνπο ππνινγηζηέο αλά ηνλ θφζκν. ιεο νη ηζηνζειίδεο καδί ζπγθξνηνχλ κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Έλαο ππνινγηζηήο ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ είλαη κφλν κηα ππνινγηζηηθή κεραλή, αιιά θαη έλα κέζν πνπ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχκε κε ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Ζ κεγάιε απήρεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ νθείιεηαη θπξίσο: 1. ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία. 2. ηνλ εχθνιν ηξφπν ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.

7 3. ην φηη νπνηνζδήπνηε ππνινγηζηήο κπνξεί λα ζπλδεζεί εχθνια θαη γξήγνξα ζην Γηαδίθηπν κε ειάρηζην επηπξφζζεην εμνπιηζκφ. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ηηο βαζηθέο Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο πεξηέρνληαη ε ππεξεζία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ, ε κεηαθνξά Αξρείσλ θαη ε ζπλνκηιία (chat) ρξεζηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν ( ) Σν Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν είλαη ε ππεξεζία κεηαθνξάο κελπκάησλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ κέζσ ελφο δηθηχνπ δεδνκέλσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαθνξά βαζίδεηαη ζην κνληέιν απνζήθεπζεο θαη πξνψζεζεο. πκθψλα κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ην κήλπκα ζηέιλεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα θαη απνζεθεχεηαη ζε έλαλ εμππεξεηεηή, κέρξη φηνπ ν παξαιήπηεο ειέγμεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ θαη παξαιάβεη ην κήλπκα. Ζ ππεξεζία απηή δελ είλαη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Σα κελχκαηα απηά κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ πνιπκεζηθά δεδνκέλα. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν είλαη γλσζηά θαη αδηακθηζβήηεηα. Οη ρξεζηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα εχθνιε επηθνηλσλία αθνχ ε κνλή πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα ηζρχεη είλαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηνπο. Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη είλαη έλαο ππνινγηζηήο θαη κηα ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν Μεηαθνξά Αξρείσλ (File Transfer) Με ηνλ φξν κεηαθνξά αξρείσλ ελλννχκε ηελ ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε δχν ζπζθεπψλ κε ζηφρν ηελ κεηαθνξά αξρείσλ απφ ηελ κία ζπζθεπή ηελ νπνία νλνκάδνπκε (server), ζηελ άιιε πνπ νλνκάδνπκε ρξήζηε ή πειάηε (client). Σν πξσηφθνιιν κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε επηθνηλσλία θαη κεηαθνξά θαζνξίδεη έλα ζχλνιν εληνιψλ. Κάζε εμππεξεηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δέρεηαη ηαπηφρξνλα πνιιαπιέο ζπλδέζεηο θαη λα ηθαλνπνηεί έηζη πνιιαπινχο πειάηεο πλνκηιία (Chat) Ζ εθαξκνγή ζπλνκηιία ή chat, πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ φπνπ δχν πιεπξέο ζπλνκηινχλ αληαιιάζνληαο έλα θείκελν, κηα εηθφλα αθφκα θη έλαλ ήρν. Ζ δηαδηθαζία είλαη παξφκνηα κε ηελ εηθνλνηειεθσλία, κφλν πνπ γίλεηαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα. Γελ απνηειεί επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή θαη ρξεζηκνπνηείηε θπξίσο γηα πξνζσπηθνχο ζθνπνχο. Ζ ππεξεζία ηεο ζπλνκηιίαο αξρηθά, φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε γίλνληαλ απνθιεηζηηθά κε γξαπηά κελχκαηα, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σψξα φκσο πεξηιακβάλεη θαη πξνθνξηθή ζπλνκηιία

8 ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Αθφκε εάλ ππάξρεη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο κπνξεί ε απιή ηειεθσληθή θιίζε λα γίλεη βηληενθιήζε (skype, msn) (Γθηνχξδαο, 1997) ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Οη εθαξκνγέο πνπ αθνινπζνχλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία εθείλσλ πνπ πξνζθέξνπλ ςπραγσγία ζην ρξήζηε ν νπνίνο ζεσξείηαη σο επί ην πιείζηνλ νηθηαθφο παξέρνληαο θαη ηελ αλάινγε πνηφηεηα δσήο. Παξάιιεια φκσο ε εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπο πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο ζεκαληηθά θέξδε Γηαδξαζηηθή TV (Interactive TV) Ζ Γηαδξαζηηθή Σειεφξαζε απνηειεί εθαξκνγή θαηά ηελ νπνία έλαο ππνινγηζηήο επεμεξγάδεηαη video- δεδνκέλα ςεθηαθήο κνξθήο γηα λα εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ ην φιν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κία κνλάδα ειέγρνπ ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηειεφξαζε ηνπ ρξήζηε ην νπνίν δηαζπλδέεηαη κε ηνλ πάξνρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Ολνκάδεηαη δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε γηαηί παξέρεηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε έλαο ζχλδεζκνο γηα λα επηθνηλσλεί (αιιειεπηδξά) κε ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο. Ζ κνλάδα ειέγρνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ρξέσζεο ζηνλ παξνρέα. Κάηη παξφκνην ήδε ππάξρεη ζε πνιιά μελνδνρεία. Ζ δηαζχλδεζε κεηαμχ παξφρνπ θαη πειάηε γίλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο(θαισδηαθή, νπηηθή θαη δνξπθνξηθή δεχμε). Ηδηαίηεξα ε κεηάδνζε κέζσ νπηηθψλ ηλψλ είλαη ζεκαληηθή ιφγσ ηνπ πςεινχ εχξνπο δψλεο πνπ έρεη πξνζθέξνληαο ζεκαληηθφ αξηζκφ θαλαιηψλ πάλσ απφ ην ίδην κέζν ρξεζηκνπνηψληαο βεβαίσο ηελ θαηάιιειε κέζνδν ζπκπίεζεο. Ζ δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε εθαξκφζηεθε κε αξθεηή επηηπρία ζε ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, ε Κνξέα θαη ε Ηαπσλία. Γελ βξήθε ηελ αλάινγε επηηπρία ζηελ Δπξψπε Video on Demand (VoD) Ζ ππεξεζία Video on Demand απνηειεί ππνθαηεγνξία ηεο δηαδξαζηηθήο ηειεφξαζεο, ζηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε λα έρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο. Δηδηθφηεξα ην VoD απνηειεί εθαξκνγή κέζσ ηεο νπνίαο νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ (ηαηλίεο, δηάθνξα ζεκαληηθά γεγνλφηα, εηδήζεηο, θιπ.) φπνηε ην επηζπκήζνπλ. Σν παξαπάλσ πιηθφ βξίζθεηαη ζε κηα βάζε πιεξνθνξηψλ φπνπ νη θαηαλαισηέο έρνπλ πξφζβαζε κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαη κηαο ζπζθεπήο θιήζεο ε νπνία νλνκάδεηαη Video Dial Tone. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαινχλ ηε βάζε, λα επηιέγνπλ απφ κελνχ ην πξφγξακκα ηεο αξεζθείαο ηνπο θαη λα ην παξαθνινπζνχλ. Οη κέζνδνη πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη: Μέζνδνο Streaming video

9 Μέζνδνο Non-Streaming video Video-ηειεθσλία Ζ video-ηειεθσλία είλαη ακθίδξνκε δηζεκεηαθή επηθνηλσλία (θηλνχκελεο εηθφλαο) video πνπ θάλεη ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ ηειεθσληθψλ θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ. Ο ρξήζηεο απηήο ηεο ππεξεζίαο ρξεζηκνπνηεί κηα κηθξή ζρεηηθά νζφλε θαη ρακειφ πιαίζην εηθφλαο. Έλα video-ηειέθσλν απαξηίδεηαη απφ κία ζπζθεπή ηειεθψλνπ, κία κηθξή video-θάκεξα θαη νζφλε ρεηξηδφκελε απφ ζπκπηεζηηθά/ απνζπκπηεζηηθά κηθξνηζίπ (co-decks). Ζ δηαζχλδεζή ηεο γίλεηαη ζε κία ζπλεζηζκέλε πξίδα ηειεθψλνπ Γίθηπα Αγνξώλ από ην ζπίηη Οη αγνξέο απφ ην ζπίηη ζεσξνχληαη σο κία απφ ηηο πην επηθεξδείο εθαξκνγέο ηνπ ηνκέα ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ αγνξψλ πνιπκέζσλ, έρνληαο σο παξάδεηγκα ηα ηειενπηηθά θαλάιηα ηειεθσληθψλ αγνξψλ απφ ην ζπίηη. Ζ δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηελ νζφλε θαη παξαγγειίαο κέζσ απηήο έρεη δχν πιενλεθηήκαηα: 1. Δίλαη ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε αθνχ δελ ζηεξίδεηαη ζην ήδε ππεξθνξησκέλν ηειεθσληθφ δίθηπν θαη 2. Δπηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα επηιέγεη ηα πξντφληα πνπ ηνπ πξνβάιινληαη ρσξίο λα ράλεη ρξφλν κε άιια πνπ δελ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Σφηε ν αληαγσληζκφο ησλ δηαθεκηδφκελσλ ζα έγθεηηαη πηα φρη κφλν ζηελ ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ αιιά θαη ζηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο θαη παξάδνζεο ΔΠΙΥΔΙΡΙΑΙΑΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ / ΠΟΛΤΜΔΙΚΔ Πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ραξαθηεξίδνληαη απηέο πνπ εθηφο απφ ηελ κεηαθνξά θεηκέλσλ έρνπκε θαη κεηαθνξά ήρνπ, εηθφλαο θαη βίληεν Σειεδηάζθεςε (Tele-conference) Σειεδηάζθεςε είλαη κηα εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία απνκαθξπζκέλσλ γεσγξαθηθά ρξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ρξεζηκνπνηψληαο πνιπκεζηθά δεδνκέλα, φπσο εηθφλα, ήρν θαη θείκελν. Ζ βαζηθή ηδέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζπλεξγαζία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κέζσ ηνπ

10 πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή. Ζ ηειεδηάζθεςε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξεηο ηξφπνπο: Γηζεκεηαθή ηειεδηάζθεςε ( point-to-point) Πνιπζεκεηαθή ηειεδηάζθεςε εκείν πξνο πνιιά ζεκεία ηειεδηάζθεςε Σειε-εξγαζία (tele-working) Σειε-εξγαζία είλαη ε ρξήζε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ καθξηά απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ρψξνπο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο. Σειε-εξγαζία απφ ην ζπίηη (home based teleworking) Κέληξα ηειεδηάζθεςεο (tele-working centers telecottages) Κηλεηή ηειε-εξγαζία ( mobile teleworking) Σειε- Δθπαίδεπζε (Tele-Education) Σειε-Δθπαίδεπζε (Tele-education) νξίδεηαη ε δηαδηθαζία εθκάζεζεο λέσλ αληηθεηκέλσλ απφ άηνκα, θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ θαη θαηεπζχλζεσλ, κε ηε ρξήζε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο, θαη ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. ηφρνο ηεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε εηδηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ πνηνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε,κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. Τπάξρνπλ δχν είδε ηειε-εθπαίδεπζεο: Σειε-Δθπαίδεπζε Πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη Σειε-Δθπαίδεπζε κε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. (Γηαθνληθνιάνπ, Αγηάηζηθα & Μπνχξαο, 2004) Σειεπλεξγαζία ( Telecollaboration ) Ζ ηειεζπλεξγαζία δελ δηαθέξεη απφ ηελ ηειεδηάζθεςε γηαηί ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο ηειεδηάζθεςεο κε ζηφρν ηελ ζπλεξγαζία δχν ε πεξηζζνηέξσλ ρξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ωο ηέηνηα ζπλεξγαζία ελλνείηαη θπξίσο ε θνηλή πξφζβαζε ζε κία εθαξκνγή θαη απφ θνηλνχ εξγαζία ζε απηή. Έηζη νη ρξήζηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο αθνχ ζπλδεζνχλ ζε θάπνην θνηλφ εμππεξεηεηή, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ

11 ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Ζ εθαξκνγή θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ηειε-ζπλεξγαζίαο ζηνλ ρψξν ησλ ηειε-εξγαδνκέλσλ είλαη πξνθαλήο, αθνχ απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν αλάπηπμεο θάπνηνπ έξγνπ απφ θπζηθά δηαρσξηζκέλνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο ΑΛΛΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Σειεταηξηθή Ζ ηειεταηξηθή αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, γηα λα πξνζθέξεη ζε αζζελείο θιηληθή βνήζεηα απφ απφζηαζε. Ζ ηειεταηξηθή βνεζάεη πεξηζζφηεξν εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φπσο νη αγξφηεο ή φηαλ ν ζεξάπσλ ηαηξφο βξίζθεηαη ζε άιιε πεξηνρή. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηηξέπεη ηελ εχθνιε επηθνηλσλία ηνπ ηαηξνχ κε ηνλ αζζελή κέζσ ηεο κεηάδνζεο ήρνπ θαη εηθφλαο. Ζ ηειεταηξηθή ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: απνζήθεπζε πξνψζεζε, απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε θαη δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο. Ζ απνζήθεπζε θαη πξνψζεζε ηειεταηξηθήο εκπεξηέρεη ηαηξηθά δεδνκέλα, φπσο ηαηξηθέο θσηνγξαθίεο, θαξδηνγξαθήκαηα θ.α. ηα νπνία κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ εηδηθφ ηαηξφ γηα λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αξξψζηνπ θαη λα δψζεη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία. Άιιεο εθθξάζεηο παξφκνηεο κε ηελ ηειεταηξηθή είλαη ε ηειε-πγεία θαη ειεθηξνληθή πγεία. Με ηνλ φξν ηειεταηξηθή αλαθεξφκαζηε ζηελ παξνρή θιηληθψλ ππεξεζηψλ, ελψ κε ηνλ φξν ηειε-πγεία ζε θιηληθέο ππεξεζίεο θαη κε θιηληθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ έξεπλα ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε. Δκπφδηα γηα ηε δηάδνζε ηεο ηειεταηξηθήο εληνπίδνληαη ζην κεγάιν θφζηνο εμνπιηζκνχ, ζηελ απαηηνχκελε ηερλνινγηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηνλ εθηηκψκελν ρξφλν ζπλεδξίαο κε ην γηαηξφ, πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε ρξήζε ηνπ θιαζηθνχ ηαηξείνπ. Σν πξψην δηαδξαζηηθφ ηειεταηξηθφ ζχζηεκα, πνπ ζρεδηάζηεθε ε απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1989 απφ ηελ εηαηξεία Med Phone. Ζ εκεξνκελία απηή ζεσξείηε φηη ζεκαηνδνηεί ηελ εθθίλεζε ηεο ηειεταηξηθήο. Οη ζπζθεπέο ηειεπαξαθνινχζεζεο κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο, φπσο ε πίεζε ηνπ αίκαηνο, ν ξπζκφο ηεο θαξδηάο, ην βάξνο, ε γιπθφδε ζην αίκα θ.α. παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Με βάζε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή θαζνξίδεηαη θαη ε ζεξαπεπηηθή ηνπ αγσγή.

12 2.4.2.Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε Απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε νξίδνπκε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο πνπ έρεη θάπνηνο ρξήζηεο ζε έλα άιιν ζηαζκφ εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε θάπνησλ εληνιψλ ή πξνγξακκάησλ ζην απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα Τπεξεζία λέσλ Ζ Τπεξεζία λέσλ απνηειεί ηνλ ειεθηξνληθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ γεληθφηεξα ζηνλ νπνίν θάπνηνο ρξήζηεο αλαξηεί κηα πιεξνθνξία, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππφινηπνπο ελδηαθεξφκελνπο.(γηαθνληθνιάνπ, Αγηαθάηζηθα, Μπνχξαο, 2004) E-banking Οη ζε απεπζείαο ζχλδεζε ηξαπεδηθέο εξγαζίεο επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο ελφο νηθνλνκηθνχ νξγάλνπ γηα λα δηεπζχλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζε έλαλ αζθαιή ηζηνρψξν E-learning E-learning ή αιιηψο κάζεζε ππνβνεζνχκελε απφ ππνινγηζηή (computer assisted learning) είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θάπνηνο καζαίλεη εθπαηδεχεηαη κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Δπξέσο δηαδεδνκέλνο είλαη ν δηεζλήο φξνο e-learning γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. H εθπαίδεπζε κε απηή ηελ δηαδηθαζία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε εθπαίδεπζε κε ζχλδεζε (online) θαη εθπαίδεπζε ρσξίο ζχλδεζε (offline). Ζιεθηξνληθή κάζεζε κε ζχλδεζε είλαη ε πξνβνιή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ Ίληεξλεη (απφ θάπνην δηθηπαθφ ηφπν) ελψ ειεθηξνληθή κάζεζε ρσξίο ζχλδεζε είλαη ε πξνβνιή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απνζεθεπκέλνπ ζηνλ ππνινγηζηή καο, εθπαηδεπηηθά cdrom θ.η.ι E-commerce Ωο Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην ή επξέσο γλσζηφ σο e-commerce νξίδεηαη ην εκπφξην παξνρήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εμ απνζηάζεσο κε ειεθηξνληθά κέζα, βαζηδφκελν δειαδή ζηελ ειεθηξνληθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ, ρσξίο λα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πσιεηή-αγνξαζηή. Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθηπαθψλ δηαδηθαζηψλ : αλάπηπμεο, πξνψζεζεο, πψιεζεο, παξάδνζεο, εμππεξέηεζεο θαη πιεξσκήο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πεξηιακβάλεη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ αγνξψλ: αγνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην Γηαδίθηπν. Πεξηιακβάλεη, εθηφο

13 απφ ηηο ηππηθέο αγνξέο κέζσ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, θαη φιε ηε βηνκεραλία πνπ ππνζηεξίδεη απηέο ηηο αγνξέο: online επεμεξγαζία δνζνιεςηψλ, αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, θ.ά. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη αγνξέο ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηνλ ηειηθφ πειάηε. 2.5.WEB 2.0 ΔΡΓΑΛΔΙΑ Ο φξνο Web 2.0 (Ηζηφο 2.0), πεξηγξάθεη ηε λέα γεληά ηερλνινγηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα επηθνηλσλνχλ, λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη. Σα Web 2.0 εξγαιεία δηαθέξνπλ απφ άιια είδε δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ δεδνκέλνπ φηη δελ απαηηεί θαλέλαλ web ζρεδηαζκφ ή δεκνζίεπζε γεγνλφο πνπ θαζηζηά εχθνιν γηα ηνπο αλζξψπνπο λα δεκηνπξγήζνπλ, λα δεκνζηεχζνπλ ή λα επηθνηλσλήζνπλ ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο. Αθφκα είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα επηθνηλσλνχλ καζεηέο κεηαμχ ηνπο, ζπλεξγάηεο θ.α. (Γθνπληαβά), (Καιηζνγηάλλεο, 2007) Wikis Σα wikis είλαη ηζηνζειίδεο ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δηακνξθψζεη ν ίδηνο ν ρξήζηεο κε απιφ ηξφπν, ζε αληίζεζε κε ηηο θνηλέο ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη κφλν ν ηδηνθηήηεο δηαρεηξηζηήο. (Καιηζνγηάλλεο, 2007) Ιζηνιόγηα blogs Σα ηζηνινγία (blogs) πξαθηηθά είλαη ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ απφςεηο, πιεξνθνξίεο, πξνζσπηθέο θαηαρσξήζεηο (posts), ζπλδέζεηο ζε άιιεο δηεπζχλζεηο, θσηνγξαθίεο, θιπ. Οη θαηαρσξήζεηο είλαη ηαμηλνκεκέλεο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, κε ηελ πην πξφζθαηε λα εκθαλίδεηαη πξψηε. (Καιηζνγηάλλεο, 2007) E-Portfolios Σν e-portfolio ή webfolio ή cyberfolio είλαη έλα κέζν παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο εκπεηξίαο καζεηψλ θαη επαγγεικαηηψλ, ζπλήζσο ζην δηαδίθηπν. Μπνξεί λα απνηειεί απφ κηα απιή πξνέθηαζε ηνπ ραξηψνπ βηνγξαθηθνχ έσο έλα πξνζσπηθφ δηθηπαθφ απνζεηήξην ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο έγγξαθα, ηζηνιφγηα, εηθφλεο, βηνγξαθηθά, ππεξζπλδέζκνπο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Αλ είλαη ζην

14 δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη δπλακηθφ θαη λα αλαλεψλεηαη ζπλερψο απφ ην ρξήζηε ηνπ. (http://el.wikipedia.org/wiki/e-portfolio) Web quest Σν web quest είλαη κηα πξνζαλαηνιηζκέλε έξεπλα ζε κνξθή καζεκάησλ ζηα νπνία νη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ή ζρεδφλ φιεο πνπ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε απηέο πξνέξρνληαη απφ ην δηαδίθηπν. Απηά κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα.(http://en.wikipedia.org/wiki/webquest) Κνηλσληθά Γίθηπα Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ, θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. ην δηαδίθηπν, ηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη κία πιαηθφξκα πνπ ζπληεξείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα ή δξαζηεξηφηεηεο. (http://www.homeboy.gr/ti-ine-ta-kinonika-diktiake-ta-10-kalitera-pou-iparchoun/) 3.ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ Οη ππεξεζίεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρνπλ γίλεη ηδηαηηέξσο δεκνθηιείο ζηηο κέξεο καο. Οη ππεξεζίεο απηέο ιεηηνπξγνχλ ζην Γηαδίθηπν θαη πξνζθέξνπλ πνιιαπινχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ζηνπο ρξήζηεο κε ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ πξνθίι. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκνζηνπνηνχλ πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θ.α. Με ηελ κνξθή θεηκέλνπ, θσηνγξαθηψλ, βίληεν. ηε ζεκεξηλή επνρή, νη ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ κηα λέα κνξθή θνηλσληθνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο λένπο. κσο ζηηο ππεξεζίεο απηέο δεκηνπξγνχληαη ζπρλά αλεζπρίεο γηα ηελ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ, κε ηε δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. Σν ζέκα απηφ απαζρνιεί ηηο Αξρέο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Μνπξειάηνπ, 2011). 3.1.ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ηελ παξνχζα ελφηεηα επηρεηξείηαη κηα κειέηε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα Πιενλεθηήκαηα πνπ ελέρεη ε ρξήζε ηνπο. Γη απηφ ην ζθνπφ παξνπζηάδνληαη ηα δεκνθηιέζηεξα online θνηλσληθά δίθηπα, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Κοινυνική δικηύυζη είναι η ζςγκένηπυζη ή ζςμμεηοσή ηυν αηόμυν ζε

15 ζςγκεκπιμένερ ομάδερ, όπυρ για παπάδειγμα οι αγποηικέρ κοινόηηηερ, οι γειηονιέρ, οι σώποι επγαζίαρ, ηα πανεπιζηήμια και ηα ζσολεία. Ζ ρξήζε online θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπο πνιιά νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα.: Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεζκψλ κε πνιχ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, εθφζνλ ην Γηαδίθηπν ζπγθεληξψλεη πιήζνο άηνκα απφ φιν ηνλ θφζκν. Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεζκψλ κε άηνκα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε κεγάιε γεσγξαθηθή απφζηαζε ην έλα απφ ην άιιν, εθφζνλ ην Γηαδίθηπν θαηαξγεί ηηο απνζηάζεηο. Απηή ε δπλαηφηεηα δελ ππάξρεη ζηα ζηελά θνηλσληθά δίθηπα ηνπ άκεζνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ. Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κεγάιεο πνηθηιίαο θνηλσληθψλ δεζκψλ εθφζνλ ζην Γηαδίθηπν ζπξξένπλ άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, θνηλσλίεο, πνιηηηζκνχο θαη κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε κεγάιν πιήζνο θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ε αλαδήηεζε ηεο νκάδαο πνπ εθθξάδεη θαη σθειεί ην άηνκν κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ζ δπλαηφηεηα επαθήο κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη επνκέλσο ε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ ηνπ αηφκνπ. Ζ δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζχκπξαμεο γηα θνηλνχο ζθνπνχο κε άηνκα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη νπνπδήπνηε ζηε γε θαη επνκέλσο ε ελίζρπζε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ κε κεγάιν πιήζνο ζπκκεηερφλησλ. Ζ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη αλεχξεζεο πεξηερνκέλνπ (θσηνγξαθηψλ, βίληεν θιπ) ζην νπνίν νη ρξήζηεο δε ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (π.ρ. απφ έληππα κέζα). Ζ δπλαηφηεηα άκεζεο θαη απφ πξψην ρέξη ελεκέξσζεο γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν, εθφζνλ νη εηδήζεηο κεηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηε κηα άθξε ηεο γεο ζηελ άιιε, ζε ειάρηζην ρξφλν. Ζ δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζε ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν, απφ ην ζπίηη, κέζσ π.ρ. ηεο παξαθνινχζεζεο βηληενθιίπ θαη κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε εθαξκνγέο ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα φπσο ηα παηρλίδηα. Σν 63% ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξνηππία έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνθίι ζε θάπνηα online ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ελψ ν αληίζηνηρνο επξσπατθφο κέζνο φξνο είλαη 45%. Σν πςειφ απηφ πνζνζηφ θέξλεη ηελ Διιάδα ζηελ ηξίηε ζέζε παλεπξσπατθά, κεηά ηε Γαλία θαη ηε Ννξβεγία. Οη επηδξάζεηο απφ ηε ρξήζε θαη ηελ εμάπισζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ επεθηείλνληαη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ: ζηελ θνηλσληθή ηνπ δσή, ζηελ εξγαζία, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, ζηελ ςπρνινγία ηνπ θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ηδηαίηεξε επίδξαζε έρνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηνπο εθήβνπο θαη ηνπο λένπο.

16 3.2.ΓΗΜΟΦΙΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πην δεκνθηιή Κνηλσληθά Γίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα. ην ηέινο παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο ζχγθξηζεο ππεξεζηψλ πνπ κνπ πξνζθέξεη ην θάζε Κνηλσληθφ Γίθηπν πνπ εξεπλήζακε YouTube Σν Youtube είλαη έλαο δεκνθηιήο δηαδηθηπαθφο ηφπνο, ν νπνίνο επηηξέπεη απνζήθεπζε, αλαδήηεζε θαη αλαπαξαγσγή ςεθηαθψλ ηαηληψλ. Σo YouTube ηδξχζεθε ην 2004 απφ ηνπο Chad Hurley, Steve Chen θαη Jawed Karim.. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα αλεβάδνπλ ηα δηθά ηνπο βίληεν θαη λα ζρνιηάδνπλ ηα βίληεν άιισλ ρξεζηψλ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ ζε βίληεν αλά θαηεγνξία, εηηθέηα, ή κε κηα αθνινπζία πνπ ζρεηίδνληαη ηα βίληεν. ινη κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηηο απνζεθεπκέλεο ςεθηαθέο ηαηλίεο, ελψ ηα εγγεγξακκέλα κέιε κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ απεξηφξηζην αξηζκφ ηαηληψλ κε ρξνληθφ φξην δεθαπέληε ιεπηψλ ην θάζε βίληεν. Μαδί κε ηηο ηαηλίεο θαίλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ ηηο έρνπλ δεη, ψζηε λα θαίλνληαη πνηεο είλαη νη πην δεκνθηιείο. Δπίζεο έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα πεη αλ ηνπ αξέζεη έλα βίληεν ή φρη. Σα εγγεγξακκέλα κέιε κπνξνχλ λα αθήζνπλ ζρφιηα ζην θάζε βίληεν θαη λα παηήζνπλ ην θνπκπί «Μνπ Αξέζεη» θαζψο επίζεο θαη λα βαζκνινγήζνπλ θαη λα απαληήζνπλ ηα ζρφιηα άιισλ ρξεζηψλ Facebook Σν Facebook είλαη δεκνθηιήο ηζηνρψξνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ μεθίλεζε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ κε ηηο επαθέο ηνπο θαη λα ηνπο εηδνπνηνχλ φηαλ αλαλεψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο. Ο Μάξθ Εάθεξκπεξγθ ίδξπζε ην Facebook σο κέινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Υάξβαξλη. Αξρηθά δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είραλ κφλν νη θνηηεηέο ηνπ Υάξβαξλη φκσο απφ ην 2005 ην δηθαίσκα πξφζβαζεο επεθηάζεθε ζε καζεηέο ζπγθεθξηκέλσλ ιπθείσλ θαη κέιε νξηζκέλσλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, ελψ ην 2006 ε ππεξεζία έγηλε πξνζβάζηκε ζε θάζε άλζξσπν ηνπ πιαλήηε πνπ ήηαλ άλσ ησλ 13 εηψλ. Σν Facebook ζήκεξα έρεη πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην ελεξγνχο ρξήζηεο θαη είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα sites γηα αλέβαζκα θσηνγξαθηψλ κε πάλσ απφ 14

17 εθαηνκκχξηα θσηνγξαθίεο θαζεκεξηλά. Δίλαη έλαο θαιφο ηξφπνο δηθηχσζεο κε θίινπο θαη γλσζηνχο. Παξέρεη θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα αλεβάζκαηνο θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. Απφ ην Μάην ηνπ 2007 παξνπζηάδνληαη εθαξκνγέο ηξίησλ πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ άκεζα ζην Facebook. Σν Facebook ζήκεξα απνηειεί κε δηαθνξά ηνλ πιένλ δεκνθηιή ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε πεξηζζφηεξα απφ 845 εθαηνκκχξηα κέιε. Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2010 απνηειεί ηελ ηξίηε ζε κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο, εηαηξεία ηνπ Γηαδηθηχνπ κεηά ηελ Google θαη ηελ Amazon, ελψ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 ππνινγίζηεθε φηη απνηειεί ην δεχηεξν πην δεκνθηιή πξννξηζκφ ηνπ Γηαδηθηχνπ, παγθνζκίσο, κεηά ηελ Google κε πεξίπνπ έλα ηξηζεθαηνκκχξην επηζθέςεηο ην κήλα. Ζ δεκνηηθφηεηα ηνπ Facebook απμήζεθε απφ έλα εθαηνκκχξην ην 2004 ζε πεξηζζφηεξα απφ 800 εθαηνκκχξηα ην Twitter To Twitter είλαη έλαο ηζηνρψξνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα ζηέιλνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ζχληνκα κελχκαηα πνπ νλνκάδνληαη Tweets. Σα κελχκαηα κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ θαη απφ κε ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο, αιιά κφλν νη ζπλδεδεκέλνη κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ θείκελα. Σν Twitter δεκηνπξγήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 απφ ηνλ Σδαθ Νηφξζεη. Ζ ππεξεζία έγηλε γξήγνξα δεκνθηιήο θαη ζήκεξα έρεη 200 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο θαη είλαη έλαο απφ ηνπο δέθα πην δεκνθηιείο ηζηφηνπνπο ηνπ δηαδηθηχνπ Google+ Κηλνχκελν ζην χθνο ηνπ Facebook επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο, βίληεν, ζπλδέζκνπο δεκηνπξγία βίληεν θιήζεο θ.α. Σν Ννέκβξην ηνπ 2011, ην Google+ είρε εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ γηα ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηεο Google, φπσο ην Google Mail. Σν Google+ ελζσκαηψλεη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, φπσο ην Google Profiles θαη αξρηθά εηζήγαγε λέεο ππεξεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο Hangouts Κχθινη. ε ιηγφηεξν απφ κηα εκέξα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011, ε εθαξκνγή ηνπ Google+ ζηα iphone έγηλε ε πην δεκνθηιήο δσξεάλ εθαξκνγή ζην App Store ηεο Apple. Σέινο ην Google+ είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν site θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηνλ θφζκν, κεηά ην Facebook, φπνπ

18 500 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ Google Plus απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2012! Instagram Instagram είλαη έλα online θνηλσληθφ δίθηπν ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα ηξαβήμνπλ θσηνγξαθίεο, βίληεν θαη λα ηα κνηξαζηνχλ ζε κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook, Twitter, Tumblr θαη Flickr. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πεξηνξίδεη θσηνγξαθίεο ζε έλα ηεηξάγσλν ζρήκα ζε αληίζεζε κε 4:3 αλαινγία εηθφλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ ηηο θηλεηέο θάκεξεο ηεο ζπζθεπήο. Οη ρξήζηεο έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθνπλ θαη λα κνηξάδνληαη βίληεν κηθξήο δηάξθεηαο έσο 15 δεπηεξφιεπηα Skype Σν Skype είλαη κηα εμαηξεηηθά δεκνθηιήο εθαξκνγή VoIP κε εθαηνκκχξηα ρξήζηεο απφ φινλ ηνλ θφζκν. Αξρηθά ήηαλ γηα επηθνηλσλία απφ Ζ/Τ ζε Ζ/Τ. Πιένλ πξνζθέξεη θιήζεηο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ, ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν ηειεθσλίαο, ζηαζεξήο θαη θηλεηήο, κε ρακειέο ρξεψζεηο, Instant Messenger, δπλαηφηεηα απνζηνιήο SMS, απνζηνιήο αξρείσλ θαη δπλαηφηεηα ζπλδηάζθεςεο. Γηαηίζεηαη ζε εθδφζεηο γηα Windows, Mac θαη Linux φπσο επίζεο θαη γηα ηηο πιαηθφξκεο θνξεηψλ ζπζθεπψλ Android, ios θαη Symbian Myspace To Myspace ήηαλ ρξφληα ν βαζηιηάο ησλ ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο,μεπεξάζηεθε φκσο γξήγνξα κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ Facebook. Ωζηφζν ην Myspace ζπλερίδεη λα θπξηαξρεί ζην ρψξν γηα φζνπο επηζπκνχλ λα πξνβάιινπλ δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα παξακέλνληαο δεκνθηιέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα βειηηψλνπλ ην πξνθίι ηνπο. Δθηηκψκελνο αξηζκφο ρξεζηψλ θάζε κήλα 70,500,000

19 Linkedin Σν Linkedin είλαη ν θνξπθαίνο επαγγεικαηηθφο ηζηφηνπνο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ εμαζθαιίδεη επηθνηλσλία κεηαμχ επαγγεικαηηψλ, ζηειερψλ εηαηξεηψλ θαη αλζξψπσλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ θφζκνπ. Οη ρξήζηεο ηνπ επηηξέπεηαη λα δηακνξθψλνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα επαθψλ, επαγγεικαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη έξεπλαο γηα θάζε εηαηξεία. Οη εξγνδφηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάδνπλ ην πξνθίι ππνςεθίσλ γηα εξγαζία θαη λα πξνζθέξνπλ δνπιεηέο ζε απηνχο πνπ επηιέγνπλ νη ίδηνη. Δπίζεο δηαηίζεληαη δηάθνξεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο. Δθηηκψκελνο αξηζκφο ρξεζηψλ θάζε κήλα 110,000, Pinterest Σν Pinterest είλαη έλα νπηηθφ εξγαιείν πνπ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ζπιιέμνπλ ηδέεο γηα δηάθνξα ζρέδηα θαη γηα ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Οη άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ ηηο ζπιινγέο θαη ηνπο ζειηδνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θάλνπκε ηα πξάγκαηα φπσο ηα ηαμίδηα θαη ηα ζρέδηα. Να ζρεδηάδνπλ, λα νξγαλψλνπλ εθδειψζεηο θ.α. Ζ ηζηνζειίδα ηδξχζεθε απφ ηνλ Ben Silbermann, Paul Sciarra θαη Evan Sharp. Γηνηθείηαη απφ Cold Brew Labs θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ κηα κηθξή νκάδα απφ επηρεηξεκαηίεο θαη επελδπηέο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ, λα απνζεθεχζνπλ, λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ εηθφλεο θαη άιιν πεξηερφκελν πνιπκέζσλ (π.ρ. βίληεν) κέζα απφ ηηο ζπιινγέο. Σν Pinterest ιεηηνπξγεί σο κηα εμαηνκηθεπκέλε πιαηθφξκα πνιπκέζσλ, φπνπ ην πεξηερφκελν ησλ ρξεζηψλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηελ θεληξηθή ζειίδα Deviant Art Σν Deviant Art είλαη online θνηλφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο 7 Απγνχζηνπ 2000 απφ ηνλ Scott Jarkoff, Matthew Stephens, Angelo σηήξα θαη άιινπο. Σν Deviant Art έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη κηα πιαηθφξκα γηα θάζε θαιιηηέρλε λα εθζέζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηα έξγα. Ζ ηζηνζειίδα άλζηζε ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηεο κνλαδηθήο πξνζθνξάο ηνπ θαη ζηε ζπλεηζθνξά ησλ κειψλ ππξήλα ηνπ θαη κηα νκάδα εζεινληψλ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ, αιιά ελζσκαηψζεθε

20 επίζεκα ην 2001, πεξίπνπ νθηψ κήλεο κεηά ηελ έλαξμε. ηηο 14 Ννεκβξίνπ ηνπ 2006 έδσζε ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ηα έξγα ηνπο ππφ Creative πλνκηιία Δηθόλεο Βίληεν /Μνπζηθή Βηληενθιήζε ρόιηα Γεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ Commons άδεηεο δίλνληαο ζηνπο θαιιηηέρλεο ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα έξγα ηνπο. ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 2007, κηα θαηεγνξία ηαηληψλ πξνζηέζεθε ζην Deviant Art, επηηξέπνληαο ζηνπο θαιιηηέρλεο λα αλεβάζνπλ βίληεν. Ζ ηζηνζειίδα έρεη πάλσ απφ 265 εθαηνκκχξηα εηθφλεο πνπ έρνπλ θνξησζεί απφ ηνπο πάλσ απφ 28 εθαηνκκχξηα κέιε. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011, ην Deviant Art ήηαλ ε κεγαιχηεξε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ηέρλεο. Σα κέιε κπνξνχλ λα αθήζνπλ ζρφιηα θαη επηθξίζεηο ζηηο ζειίδεο Flickr To Flickr είλαη έλαο ηζηφηνπνο πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηε θηινμελία θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Ludicorp ην 2004 θαη αλήθεη ζηελ εηαηξεία Yahoo απφ ην Δίλαη πνιχ δεκνθηιέο θνηλσληθφ δίθηπν θαη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ θαη λα κνηξάδνληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. χκθσλα κε αλαθνξέο ηεο Yahoo, ην 2011, ην Flick δηαζέηεη 51 εθαηνκκχξηα κέιε θαη δέρεηαη 80 εθαηνκκχξηα κέιε ην κήλα.

21 YouTube Facebook Twitter - - Google + Instagram - - Skype My space - Linkedln - Pinterest DevianArt - Flickr ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΚΣΤΧΝ Πίλαθαο 1:ύγθξηζε Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ 4.ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ην ζέκα καο. Σν εξσηεκαηνιφγην (βιέπε παξάξηεκα) ζπκπιεξψζεθε απφ 74 καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Μπγδνλίαο. Απφ απηνχο ηνπο καζεηέο νη 40 είλαη θνξίηζηα θαη νη 34 αγφξηα. ηε ζπλέρεηα νη απαληήζεηο εηζάρζεθαλ θαη επεμεξγαζηήθαλ ζην πξφγξακκα Microsoft Excel.

22 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην 42% ησλ καζεηψλ ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν 0-2 ψξεο, ην 42% ησλ καζεηψλ ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν 3-4 ψξεο θαη ην 16% ησλ καζεηψλ ζπλδένληαη 4 ψξεο θαη πάλσ. Σςμπεπαίνοςμε όηι μόνο ηο 42% κάνει θςζιολογική σπήζη ηος Διαδικηύος. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζόηεξν γλώξηκεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ ζηνπο καζεηέο είλαη η Σςνομιλία κε 72 καζεηέο θαη ην Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν κε 67 καζεηέο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλε ηα: Βίληεν ηειεθσλία, Μεηαθνξά αξρείσλ, Γηαδξαζηηθή TV, E-banking, E-learning θαη νη ιηγφηεξν γλψξηκεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ ζηνπο καζεηέο είλαη ην E-commerce θαη ε Σειεηαηξηθή κε 13 καζεηέο ε θαζεκία.

23 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη, νη 70 μαθηηέρ ρξεζηκνπνηνχλ ηη Σςνομιλία. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (57), Μεηαθνξά αξρείσλ (46), Βίληεν ηειεθσλία, Γηαδξαζηηθή TV (24), E-learning (13), Σειε-εθπαίδεπζε (11) θαη νη ιηγφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ην E-banking κε 6 καζεηέο, ην E-commerce κε 3 καζεηέο θαη ηελ Σειε-ηαηξηθή κε 1 καζεηή. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηα πεπιζζόηεπο γνώπιμα web 2.0 επγαλεία είναι ηα Κοινυνικά δίκηςα με 56 μαθηηέρ. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Wikis (40), Ηζηνιφγηα blogs (40), Γεκηνπξγία πιηθνχ online (27), πζηήκαηα δηακνηξαζκνχ αξρείσλ (16), Tagging bookmarking (12), Καλέλα (11) θαη ηα ιηγφηεξν γλψξηκα web 2.0 εξγαιεία είλαη ηα: Web guests κε 9 καζεηέο θαη E-portfolios κε 8 καζεηέο.

24 Από ηο παπαπάνυ γπάθημα παπαηηπούμε όηι οι πεπιζζόηεποι (42) μαθηηέρ σπηζιμοποιούν Κοινυνικά δίκηςα. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Wikis (36), Ηζηνιφγηα blogs (31), Καλέλα (18), πζηήκαηα δηακνηξαζκνχ αξρείσλ (11) θαη νη ιηγφηεξνη (6) καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ Tagging bookmarking, νη 4 καζεηέο web guests θαη ν 1 καζεηήο E-portfolios. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηα πεπιζζόηεπο γνώπιμα κοινυνικά δίκηςα είναι ηα Facebook και Skype όπος όλοι οι μαθηηέρ πος ζςμμεηείσαν ζηην έπεςνα (74) απάνηηζαν όηι ηα γνυπίζοςν. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Google+ (73), Twitter(69), Instagram (65) θαη ην ιηγφηεξν γλψξηκν θνηλσληθφ δίθηπν είλαη ην My Space κε 46 καζεηέο. Σςγκπίνονηαρ αςηό ηο γπάθημα με ηο γπάθημα 4 ζςμπεπαίνοςμε όηι ένα μικπό ποζοζηό μαθηηών δεν γνυπίζοςν όηι π.σ. ηο Facebook, ηο YouTube και ηο Skype ανήκοςν ζηην καηηγοπία ηυν Κοινυνικών Δικηύυν, δηλαδή αν και ηα σπηζιμοποιούν δεν γνυπίζοςν ηι είναι αςηά.

25 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι οι πεπιζζόηεποι, οι 70 μαθηηέρ σπηζιμοποιούν ηο Youtube (70). Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Facebook (64), Google+ (62), Skype (55), Twitter (31), Instagram (25) θαη νη ιηγφηεξνη, νη 4 καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην My Space. Από ηο παπαπάνυ γπάθημα παπαηηπούμε όηι ηο 82% ηυν μαθηηών σπηζιμοποιούν καθημεπινά κοινυνικά δίκηςα ενώ ηο 18% όσι. Το ποζοζηό είναι απκεηά αςξημένο και από αςηό ζςμπεπαίνοςμε όηι ηα Κοινυνικά Δίκηςα αποηελούν πλέον μέζο επικοινυνία ηυν νέυν.

26 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ηο 69% ηυν μαθηηών σπηζιμοποιούν κάποιο κοινυνικό δίκηςο από 0-3 ώπερ καθημεπινά, ηο 28% πάνυ από 3 ώπερ ενώ ηο 3% δε σπηζιμοποιεί καθημεπινά κάποιο κοινυνικό δίκηςο. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη νη 64 καζεηέο δεκνζηεχνπλ ζην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν ην πξαγκαηηθφ ηνπο φλνκα, νη 56 καζεηέο δεκνζηεχνπλ πξνζσπηθέο ηνπο θσηνγξαθίεο, νη 29 καζεηέο δεκνζηεχνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηθία ηνπο θαη οι 23 μαθηηέρ πποζυπικέρ πληποθοπίερ, πληποθοπίερ για ηον ηόπο ηοςρ και πληποθοπίερ για ηοςρ θίλοςρ ηοςρ. Καιφ ζα ήηαλ ην πνζνζηφ λα κελ απμεζεί ζην κέιινλ θαη λα δηαζθαιίδνπκε φζν δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζσπηθή καο δσή απφ ην Γηαδίθηπν.

27 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ηο 78% ηυν μαθηηών πιζηεύοςν πυρ ηα κοινυνικά δίκηςα αποηελούν μέζο κοινυνικοποίηζηρ ηυν νέυν θαη ην 22% δελ ην πηζηεχνπλ. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην 43% ησλ καζεηψλ έρνπλ απφ 100 έσο 500 θίινπο ζην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν, ην 41% έρνπλ 500 θαη πάλσ ελψ ην 16% έρνπλ απφ 1 έσο 100 θίινπο. Σςμπεπαίνοςμε όηι καηά μέζο όπο ηα παιδιά έσοςν πάνυ από 100 θίλοςρ ζηα κοινυνικά δίκηςα.

28 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην 61% ηυν μαθηηών γνυπίζοςν ηοςρ πεπιζζόηεποςρ από ηοςρ θίλοςρ ηοςρ ζηο κοινυνικό ηοςρ δίκηςο, ην 34% ηνπο μέξνπλ φινπο, ην 4% γλσξίδνπλ κεξηθνχο ελψ ην 1% δε γλσξίδεη θαλέλαλ. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην 46% ηυν μαθηηών αποδέσονηαι αιηήμαηα θιλίαρ από άγνυζηοςρ ενώ ηο 54% όσι.

29 Από ηο παπαπάνυ γπάθημα παπαηηπούμε όηι ηο 76% ηυν μαθηηών δεν έσοςν ζςνανηηθεί με κάποιον άγνυζηο μέζυ κοινυνικού δικηύος ενώ ηο 24% ναι. Από ηο παπαπάνυ γπάθημα παπαηηπούμε όηι ηο 86% ηυν μαθηηών δεν έσοςν πέζει θύμαηα παπενόσληζηρ ενώ ηο 14% έσοςν ςπάπξει. ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηηο απαληήζεηο ζηα ίδηα ηα εξσηήκαηα δηαρσξίδνληαο απηέο αλά θύιν.

30 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ηο 45% ηυν κοπιηζιών ζςνδέονηαι ζηο διαδίκηςο 0-2 ώπερ, ην 35% ησλ θνξηηζηψλ ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν 3-4 ψξεο θαη ην 20% ησλ θνξηηζηψλ ζπλδένληαη 4 ψξεο θαη πάλσ. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην 50% ηυν αγοπιών ζςνδέονηαι ζηο Διαδίκηςο 3-4 ώπερ, ην 38% ησλ αγνξηψλ ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν 0-2 ψξεο θαη ην 12% ησλ αγνξηψλ ζπλδένληαη 4 ψξεο θαη πάλσ. Σςμπεπαίνοςμε υρ ππώηη διαθοπά όηι ηα αγόπια σπηζιμοποιούν πεπιζζόηεπο ηο Διαδίκηςο καθημεπινά από όηι ηα κοπίηζια.

31 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξν γλψξηκεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ ζηα θνξίηζηα είναι η Σςνομιλία με 40 κοπίηζια και ηο Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο με 38 κοπίηζια. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλε ηα: Βίληεν ηειεθσλία, Μεηαθνξά αξρείσλ, Γηαδξαζηηθή TV, E-banking, E-learning, Σειε-εθπαίδεπζε θαη νη ιηγφηεξν γλψξηκεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ ζηνπο καζεηέο είλαη ην E-commerce κε 7 θνξίηζηα θαη ε Σειε-ηαηξηθή κε 4 θνξίηζηα. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξν γλψξηκεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ ζηα αγφξηα νκνίσο κε ηα θνξίηζηα είλαη η Σςνομιλία με 32 αγόπια και ηο Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο με 29 αγόπια. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλε ηα: Μεηαθνξά αξρείσλ, Βίληεν ηειεθσλία, Γηαδξαζηηθή TV,Σειε-εθπαίδεπζε, E-learning, E-banking θαη νη ιηγφηεξν γλψξηκεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ ζηνπο καζεηέο είλαη ην E-commerce κε 6 αγφξηα θαη ε Σειεηαηξηθή κε 9 αγφξηα.

32 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα, ηα 37 κοπίηζια σπηζιμοποιούν ηη Σςνομιλία (37). Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (34), Μεηαθνξά αξρείσλ (24), Βίληεν ηειεθσλία (15), Γηαδξαζηηθή TV (15), E-learning (7), Σειε-εθπαίδεπζε (5) θαη ηα ιηγφηεξα ρξεζηκνπνηνχλ ην E-banking κε 3 θνξίηζηα, ην E- commerce κε 1 θνξίηζη θαη ηελ Σειε-ηαηξηθή κε 1 θνξίηζη. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα, ηα 33 αγόπια σπηζιμοποιούν ηη Σςνομιλία ομοίυρ με ηα κοπίηζια. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (23), Μεηαθνξά αξρείσλ (22), Βίληεν ηειεθσλία (21), Γηαδξαζηηθή TV (9), E- learning (6), Σειε-εθπαίδεπζε (6) θαη ηα ιηγφηεξα ρξεζηκνπνηνχλ ην E-banking κε 3 αγφξηα, ην E-commerce κε 2 αγφξηα θαη ηελ Σειε-ηαηξηθή κε 0 αγφξηα.

33 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηα πεπιζζόηεπο γνώπιμα web 2.0 επγαλεία είναι ηα Κοινυνικά δίκηςα με 31 κοπίηζια. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Ηζηνιφγηα blogs (19), Wikis (18), Γεκηνπξγία πιηθνχ online (14), Tagging bookmarking (7), Καλέλα (6), πζηήκαηα δηακνηξαζκνχ αξρείσλ (5) θαη ηα ιηγφηεξν γλψξηκα web 2.0 εξγαιεία είλαη ηα: Web guests θαη E-portfolios κε 3 θνξίηζηα ην θαζέλα. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηα πεπιζζόηεπο γνώπιμα web 2.0 επγαλεία είναι ηα Κοινυνικά δίκηςα με 25 αγόπια, ομοίυρ με ηα κοπίηζια. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Wikis (22), Ηζηνιφγηα blogs(21), Γεκηνπξγία πιηθνχ online (13), πζηήκαηα δηακνηξαζκνχ αξρείσλ (11), Web guests (6), Καλέλα (5) θαη ηα ιηγφηεξν γλψξηκα web 2.0 εξγαιεία είλαη ηα: Tagging bookmarking (5) θαη E-portfolios κε 5 αγφξηα ην θαζέλα.

34 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα, ηα 24 κοπίηζια σπηζιμοποιούν Κοινυνικά δίκηςα. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Wikis (16), Ηζηνιφγηα blogs (15), Καλέλα (10), πζηήκαηα δηακνηξαζκνχ αξρείσλ (4), Tagging bookmarking (4) θαη ηα ιηγφηεξα, ηα 3 θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ Γεκηνπξγία πιηθνχ online, ην 1 θνξίηζη web guests θαη θακία δε ρξεζηκνπνηεί E-portfolios. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα, ηα 20 αγόπια σπηζιμοποιούν Wikis. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Κνηλσληθά δίθηπα (18), Ηζηνιφγηα blogs (16), Καλέλα (8), πζηήκαηα δηακνηξαζκνχ αξρείσλ, Γεκηνπξγία πιηθνχ online θαη ηα ιηγφηεξα, ηα 3 αγφξηα ρξεζηκνπνηνχλ web guests, ηα 2 αγφξηα Tagging bookmarking θαη 1 αγφξη ρξεζηκνπνηεί E- portfolios. Σςμπεπαίνοςμε υρ δεύηεπη διαθοπά όηι ηα αγόπια από ηιρ Web 2.0 ςπηπεζίερ σπηζιμοποιούν πεπιζζόηεπο ηα Wikis ζηο Διαδίκηςο με ελάσιζηη διαθοπά από ηα Κοινυνικά Δίκηςα και ηα Ιζηολόγια ενώ ηα κοπίηζια πολύ πεπιζζόηεπο ηα Κοινυνικά Δίκηςα.

35 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παπαηηπούμε όηι ηα πεπιζζόηεπο γνώπιμα κοινυνικά δίκηςα είναι ηα Facebook, Youtube και Skype με 40 κοπίηζια ηο καθένα. Μεηά αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά ηα: Twitter (39), Google+ (39), Instagram (38) θαη ην ιηγφηεξν γλψξηκν θνηλσληθφ δίθηπν είλαη ην My Space κε 24 θνξίηζηα. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παπαηηπούμε όηι ηα πεπιζζόηεπο γνώπιμα κοινυνικά δίκηςα είναι ηα Facebook, Youtube, Google+ και Skype με 34 αγόπια ηο καθένα. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Twitter (30), Instagram (27) θαη ην ιηγφηεξν γλψξηκν θνηλσληθφ δίθηπν είλαη ην My Space κε 22 αγφξηα.

36 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παπαηηπούμε όηι ηα πεπιζζόηεπα, ηα 38 κοπίηζια σπηζιμοποιούν ηο Youtube. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Google+ (35), Facebook (32), Skype (28), Twitter (17), Instagram (16) θαη ηα ιηγφηεξα, ηα 2 θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ην My Space. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηα πεπιζζόηεπα, ηα 32 αγόπια σπηζιμοποιούν ηο Youtube και ηο Facebook. Μεηά αθνινπζνχλ ηα: Google+, Skype, Twitter, Instagram θαη ηα ιηγφηεξα, ηα 2 αγφξηα ρξεζηκνπνηνχλ ην My Space.

37 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 77% ηυν κοπιηζιών σπηζιμοποιούν καθημεπινά κοινυνικά δίκηςα ενώ ηο 23% όσι. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 88% ηυν αγοπιών σπηζιμοποιούν καθημεπινά κοινυνικά δίκηςα ενώ ηο 12% όσι.

38 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 70% ηυν κοπιηζιών σπηζιμοποιούν κάποιο κοινυνικό δίκηςο από 0-3 ώπερ καθημεπινά θαη ην 30% ησλ θνξηηζηψλ πάλσ απφ 3 ψξεο. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 68% ηυν αγοπιών σπηζιμοποιούν κάποιο κοινυνικό δίκηςο από 0-3 ώπερ καθημεπινά, ην 26% ησλ αγνξηψλ πάλσ απφ 3 ψξεο θαη ην 6% θακία ψξα. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ηα 32 θνξίηζηα δεκνζηεχνπλ ζην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν ην πξαγκαηηθφ ηνπο φλνκα, ηα 29 θνξίηζηα δεκνζηεχνπλ πξνζσπηθέο ηνπο θσηνγξαθίεο, ηα 15 θνξίηζηα πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, ηα 14 θνξίηζηα πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν ηνπο, ηα 12 θνξίηζηα πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηθία ηνπο θαη ηα ιηγφηεξα, 11 θνξίηζηα πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θίινπο ηνπο. Άξα ηα πεξηζζφηεξα θνξίηζηα δεκνζηεχνπλ ην πξαγκαηηθφ ηνπο φλνκα θαη ηα ιηγφηεξα πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θίινπο ηνπο.

39 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ηα 32 αγφξηα δεκνζηεχνπλ ζην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν ην πξαγκαηηθφ ηνπο φλνκα, ηα 27 αγφξηα δεκνζηεχνπλ πξνζσπηθέο ηνπο θσηνγξαθίεο, ηα 17 αγφξηα πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηθία ηνπο, ηα 12 αγφξηα πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θίινπο ηνπο, ηα 9 αγφξηα πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν ηνπο θαη ηα ιηγφηεξα, 8 αγφξηα πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Άξα ηα πεξηζζφηεξα αγφξηα δεκνζηεχνπλ ην πξαγκαηηθφ ηνπο φλνκα θαη ηα ιηγφηεξα πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Σςμπεπαίνοςμε υρ ηπίηη διαθοπά όηι ηα κοπίηζια δημοζιεύοςν πεπιζζόηεπα πποζυπικά δεδομένα από όηι ηα αγόπια ζηα Κοινυνικά Δίκηςα Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 75% ηυν κοπιηζιών πιζηεύοςν πυρ ηα κοινυνικά δίκηςα αποηελούν μέζο κοινυνικοποίηζηρ ηυν νέυν και ηο 25% δεν ηο πιζηεύοςν.

40 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 82% ηυν αγοπιών πιζηεύοςν πυρ ηα κοινυνικά δίκηςα αποηελούν μέζο κοινυνικοποίηζηρ ηυν νέυν και ηο 18% δεν ηο πιζηεύοςν. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 43% ηυν κοπιηζιών έσοςν από 100 έυρ 500 θίλοςρ ζηο κοινυνικό ηοςρ δίκηςο, ην 35% έρνπλ 500 θαη πάλσ ελψ ην 22% έρνπλ απφ 1 έσο 100 θίινπο.

41 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 47% ηυν αγοπιών έσοςν από 500 θίλοςρ και πάνυ ζηο κοινυνικό ηοςρ δίκηςο, ην 41% έρνπλ θίινπο ελψ ην 12% έρνπλ απφ 1 έσο 100 θίινπο. Σςμπεπαίνοςμε υρ ηέηαπηη διαθοπά όηι ηα αγόπια έσοςν πολύ πεπιζζόηεποςρ θίλοςρ ζηα Κοινυνικά Δίκηςα ζε ζσέζη με ηα κοπίηζια. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην 57% ησλ θνξηηζηψλ γλσξίδνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θίινπο ηνπο ζην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν, ηο 35% ηοςρ ξέποςν όλοςρ, ην 5% γλσξίδνπλ κεξηθνχο ελψ ην 3% δε γλσξίδεη θαλέλαλ.

42 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην 65% ησλ αγνξηψλ γλσξίδνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θίινπο ηνπο ζην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν, ην 32% ηνπο μέξνπλ φινπο, ην 3% γλσξίδνπλ κεξηθνχο ελψ ην 0% δε γλσξίδεη θαλέλαλ. Σςμπεπαίνοςμε υρ πέμπηη διαθοπά όηι ηα αγόπια έσοςν διαθοπεηική ανηίλητη ηηρ θιλίαρ ζε ζσέζη με ηα κοπίηζια, πιο επιθανειακή. Έηζι αν και ζηο γπάθημα 12 δηλώνοςν όηι οι πεπιζζόηεποι έσοςν πάνυ από 500 θίλοςρ ζηο ηπέσον γπάθημα δηλώνοςν όηι ηοςρ ξέποςν όλοςρ. Αςηό δεν ζημαίνει όηι λένε τέμαηα απλά από ηη ζηιγμή πος δέσονηαι ένα αίηημα θιλίαρ αςηόμαηα θευπούν όηι γίνονηαι θίλοι και γνυπίζοςν κάποιον πος δεν έσοςν δει ποηέ από κονηά. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 40% ηυν κοπιηζιών αποδέσονηαι αιηήμαηα από άγνυζηοςρ ενώ ηο 60% όσι.

43 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 53% ηυν αγοπιών αποδέσονηαι αιηήμαηα από άγνυζηοςρ ενώ ηο 47% όσι. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 76% ηυν κοπιηζιών δεν έσοςν ζςνανηηθεί με κάποιον άγνυζηο μέζυ κοινυνικού δικηύος ενώ ηο 24% έσοςν. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 65% ηυν αγοπιών δεν έσοςν ζςνανηηθεί με κάποιον άγνυζηο μέζυ κοινυνικού δικηύος ενώ ηο 35% έσοςν.

44 Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 86% ηυν κοπιηζιών δεν έσοςν πέζει θύμαηα παπενόσληζηρ ενώ ηο 14% έσοςν πέζει. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε όηι ηο 97% ηυν αγοπιών δεν έσοςν πέζει θύμαηα παπενόσληζηρ ενώ ηο 3% έσοςν πέζει. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ηηο κέξεο καο ε ππεξεζία ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν είλαη ηα web 2.0 εξγαιεία ηα νπνία κέξα κε ηε κέξα εμειίζζνληαη φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ (web 3.0 εξγαιεία). Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη πσο ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ θαη άιιεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ δελ ζα εμειηρζνχλ πξνο ην θαιχηεξν θαη ζα απνθηήζνπλ επξεία αλαγλψξηζε. Ο εκαζηνινγηθφο Ηζηφο (Web 3.0) είλαη κηα επέθηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ Ηζηνχ, πνπ ζα θέξεη δνκή ζην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ησλ ιςτοςελίδων. Απφ ηελ έξεπλα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηέο

45 ψξεο ην Γηαδίθηπν θαηά κέζν φξν 3 ψξεο. Σν αλεζπρεηηθφ είλαη, φηη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηηο αθηεξψλνπλ ζηε ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. Ήδε ε έλλνηα ηεο θηιίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο έρεη επαλαπξνζδηνξηζηεί. Διπίδνπκε ην λέν ηδεαηφ κνληέιν ηεο θηιίαο θαη νη αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ζε θνηλσληθφ επίπεδν λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. ην κέιινλ ζα θαλεί αλ ηειηθά ε πξνζσπηθή επαθή απνηειεί αθφκα κέξνο ησλ πξσηεπφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξαγκαηηθήο θηιίαο θαη ηεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ. ΑΝΑΦΟΡΔ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αιεμφπνπινο, Α. & Λαγνγηάλλεο, Γ. (1999). Σειεπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ.Πέμπηη Έκδοζη, ISBN: ,ζελ Γηαθνληθνιάνπ, Γ., Αγηαθάηζηθα, Α. & Μπνχξαο, Ζ. (2004). Δπηρεηξεζηαθή Γηθηχσζε. Εκδόζεις Κλειδάριθμος. ΙΣΟΔΛΙΓΔ share.net/gpalegeo/24-web https://twitter.com/ 10. https://plus.google.com 11.

46 https://myspace.com/ 14. https://www.linkedin.com/ 15. https://gr.pinterest.com https://www.flickr.com

47 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ερωτθματολόγιο για τθν ερευνθτικι εργαςία του Α3 με κζμα: «Internet: Κοινωνικι δικτφωςθ ι κοινωνικόσ αποκλειςμόσ» Φφλλο : Αγόρι Κορίτςι Τάξθ: Γυμνάςιο Λφκειο 1.Πόςεσ ώρεσ είςαι ςυνδεδεμζνοσ/θ ςτο διαδίκτυο κακθμερινά; 0-2 ώρεσ 3-4 ώρεσ 4 ώρεσ και πάνω 2. Ποιεσ υπθρεςίεσ του διαδικτφου γνωρίηετε; Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μεταφορά αρχείων Συνομιλία Διαδραςτικι TV Βίντεο τθλεφωνία E-learning E-banking E-commerce Τιλε-ιατρικι Τιλε-εκπαίδευςθ

48 Καμία 3. Ποιεσ υπθρεςίεσ του διαδικτφου χρθςιμοποιείτε; Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μεταφορά αρχείων Συνομιλία Διαδραςτικι TV Βίντεο τθλεφωνία E-learning E-banking E-commerce Τιλε-ιατρικι Τιλε-εκπαίδευςθ Καμία 4. Ποια web 2.0 εργαλεία γνωρίηετε; Wikis Ηζηνιφγηα blogs Δθμιουργία υλικοφ online Συςτιματα διαμοιραςμοφ αρχείων Κοινωνικά δίκτυα Tagging- bookmarking E-portfolios Web guests Κανζνα 5. Ποια web 2.0 εργαλεία χρθςιμοποιείτε; Wikis Ηζηνιφγηα blogs Δθμιουργία υλικοφ online

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Τα Social Media (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) τοσ 21 οσ αιώνα και η τρήση των Social Networking

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Θεσσαλονίκη 2008 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΒΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΠΔΣΖ ΕΧΖ (Α.Μ.: 166) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΑΗΓΩΝ ΘΔΟΦΑΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ:

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO).

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO). ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ &

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ & ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ & ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Μεζνδνινγίεο θαη Δξγαιεία Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην Web

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α

Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α Α Ρ Ι Σ Ο Σ Δ Λ Δ Ι Ο Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α «ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα