Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή"

Transcript

1 Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Προλεγόμενα Η Υπατία, θ Ελλθνίδα μακθματικόσ, αςτρονόμοσ και εκπρόςωποσ τθσ νεοπλατωνικισ φιλοςοφίασ, που με τθν προςωπικότθτά τθσ λάμπρυνε το χϊρο των ελλθνικϊν γραμμάτων και τθσ ελλθνικισ ηωισ ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ τον 4 ο αιϊνα μ.χ., αποτελεί πρότυπο ςτο χϊρο τθσ παιδείασ, τθσ θκικισ, τθσ ρθτορικισ και βαςικι εκπρόςωπο του γυναικείου φφλου. Για μζνα προςωπικά, θ ηωι και το ζργο τθσ, υπιρξαν αντικείμενο ζρευνασ που το αξιοποίθςα ςτθ μεταπτυχιακι εργαςία μου 1 που εκπόνθςα ςτθν Ραιδαγωγικι Σχολι ςτο Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα. Μια πόλθ που ταλαιπωρικθκε για πολλά ζτθ από τον άκρατο κρθςκευτικό φανατιςμό ενόσ άλλου επιςκόπου του Καντιϊτθ. Σιμερα από αυτό εδϊ το βιμα κα προςπακιςουμε να αναδείξουμε, όςο αυτό είναι δυνατό και βαςιηόμενοι πάντα ςτα ιςτορικά ςτοιχεία και τισ πθγζσ, πϊσ κα μποροφςαμε να αξιοποιιςουμε τισ απόψεισ τθσ φιλοςόφου Υπατίασ για τθν εκπαίδευςθ του ςθμερινοφ πολίτθ. Και αυτό κα το κάνουμε για τρεισ κυρίωσ λόγουσ. Καταρχιν, θ Υπατία υπιρξε μια προςωπικότθτα με διανοθτικζσ και θκικζσ αρετζσ, ζνα βαςικό πρότυπο 1. Βι. Μπαιιή, Ξ. Σ

2 δθλαδι προσ μίμθςθ. Δεφτερον, γιατί θ εποχι που ζηθςε θ φιλόςοφοσ ζχει ζνα κοινό με τθν ςθμερινι δικι μασ εποχι. Θταν μια εποχι ζντονων κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν ανακατατάξεων. Και ςε τζτοιεσ εποχζσ, οι άνκρωποι αναςτοχάηονται και αντιπαρατίκενται αναφορικά με τα μορφωτικά πρότυπα. Τζλοσ, θ φιλόςοφοσ πρζςβευε ότι θ γνϊςθ αυτι κακεαυτι, είναι απόρροια μιασ αγωγισ που ζχει ςτόχο το μορφωτικό ιδεϊδεσ αλλά και τθν θκικι αξιολογία. Στθν βάςθ των τριϊν παραπάνω λόγων, οι απόψεισ τθσ Υπατίασ προβάλλουν ωσ μια εναλλακτικι εκπαιδευτικι και παιδαγωγικι προοπτικι που κα μποροφςε να βοθκιςει και εμάσ ςιμερα. Για να μπορζςουμε να αναδείξουμε το πϊσ και γιατί οι απόψεισ τθσ Υπατίασ μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθν εκπαίδευςθ του ςθμερινοφ πολίτθ αρχικά κα προςδιορίςουμε κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ που αφοροφν αυτό που ονομάηουμε γνϊςθ και μόρφωςθ ζτςι ϊςτε να γίνει πιο κατανοθτι παρακάτω θ ανάλυςθ των κζςεων και απόψεων τθσ φιλοςόφου τθν οποία και τιμοφμε ςιμερα. Στθν ςυνζχεια, κα ςυηθτιςουμε το κοινωνικό και πολιτιςτικό πλαίςιο που ζηθςε θ φιλόςοφοσ και μοιραία επθρζαςε και το ζργο τθσ. Ακολοφκωσ, μζςα από αναφορζσ ςτθ ηωι και το ζργο τθσ Υπατίασ κα διακρίνουμε τθσ απόψεισ τθσ για τθν εκπαίδευςθ. Τζλοσ, κα αναςτοχαςτοφμε ςχετικά με τθν παιδαγωγικι προοπτικι που μασ παρζχουν οι απόψεισ τθσ φιλοςόφου. Η γνϊςη και η μόρφωςη Για να μπορζςουμε να κατανοιςουμε αλλά και να αναςτοχαςτοφμε κριτικά πάνω ςτισ απόψεισ τθσ Υπατίασ για τθν εκπαίδευςθ του ςθμερινοφ 2

3 πολίτθ, πρζπει να ζχουμε ζνα πλαίςιο αρχϊν ι αν κζλετε ζνα corpus κριτθρίων. Βεβαίωσ ζνα τζτοιο πλαίςιο αρχϊν είναι αυκαίρετο και περιοριςτικό. Ραρόλα αυτά εικάηω ότι μποροφμε να ζχουμε ςφμπτωςθ απόψεων αναφορικά με τα παρακάτω. Η μόρφωςθ είναι ζνα ςτοιχείο που χαρακτθρίηει ανκρϊπουσ πολιτιςμζνουσ με ευρφ πνεφμα και κακαρό ικοσ. Σε ζνα μορφωμζνο και ελεφκερο άτομο δεν ταιριάηουν ο φανατιςμόσ και οι ακρότθτεσ. Η μόρφωςθ ςυνάδει προσ το ικοσ. Μια ςωςτι παιδεία, είτε πρόκειται για τθν παιδεία του άρχοντα είτε των πολιτϊν, οδθγεί και ςτθ ςωςτι θκικι διαπαιδαγϊγθςθ. Βαςικά ςτοιχεία ςτθν εκπαίδευςθ του ικουσ είναι θ εγκράτεια, θ φρόνθςθ, θ ςωφροςφνθ, θ δικαιοςφνθ και γενικότερα όλεσ εκείνεσ οι αρχαιοελλθνικζσ αρετζσ με διαχρονικι ζωσ ςιμερα αξία. Η φιλοςοφία μπορεί να ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθ μόρφωςθ και θκικι διαπαιδαγϊγθςθ του ατόμου. Ρρόκειται για γνωςτικό αντικείμενο με ευρφτθτα και πλθκϊρα ιδεϊν, που αφοροφν ςχεδόν όλουσ τουσ τομείσ, πολιτικι, θκικι, αιςκθτικι, μεταφυςικι, κοςμολογία, λογικι κ.ά. Η παιδεία και το ικοσ αποτελοφν ςυςτατικά ςτοιχεία που πρζπει να φζρει ο πολίτθσ, ο οποίοσ επικυμεί να μετζχει ςτθν κοινωνικι και ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ του. 3

4 Η μόρφωςθ ςυμβάλλει ςτθν δθμιουργία ταυτότθτασ είτε αυτι είναι πολιτιςτικι ταυτότθτα είτε διαφυλικι ταυτότθτα 2 ςτθ βάςθ του ςεβαςμοφ του άλλου. Ο κοινωνικό-πολιτιςμικόσ περίγυροσ τησ Υπατίασ Ξεκινϊντασ από το κοινωνικό και πολιτιςτικό πλαίςιο που ζηθςε θ φιλόςοφοσ οφείλουμε να επιςθμάνουμε τα εξισ. Ο 4 οσ - 5 οσ αιϊνασ μ.χ. αποτελεί για τουσ ιςτορικοφσ μια μεταβατικι περίοδο, ςτθν οποία, από τθ μια ανκεί ο πνευματικόσ και υλικόσ πολιτιςμόσ τθσ φςτερθσ αρχαιότθτασ, γεγονόσ που εξθγεί και τθν ζντονθ εναςχόλθςθ με τα μακθματικά και τθν αςτρονομία, και από τθν άλλθ εξαπλϊνεται ο Χριςτιανιςμόσ. Η Χριςτιανικι όμωσ εκκλθςία απορρίπτει το περιεχόμενο τθσ αρχαίασ γραμματείασ και δζχεται μόνο τθ γλωςςικι και υφολογικι μορφι τθσ. Η ειδωλολατρικι αντίλθψθ δθλαδι θ αντίλθψθ του αρχαίου πολιτιςμοφ καταδικάηεται από αυτιν ωσ ανικικθ 3. Με άλλα λόγια ζχουμε δφο αντιπαρατικζμενα πνευματικά ρεφματα με τελείωσ διαφορετικζσ προτάςεισ φιλοςοφικοφ και μορφωτικοφ ιδεϊδουσ. Στο φιλοςοφικό ιδεϊδεσ του αρχαίου πολιτιςμοφ κυριαρχεί το διανοθτικό, το νοθςιαρχικό και το θκικοκοινωνικό ςτοιχείο. Στο χριςτιανικό ιδεϊδεσ αντίςτοιχα κυριαρχεί θ πίςτθ, θ εξ αποκαλφψεωσ αλικεια και θ χριςτιανικι θκικι διδαςκαλία. Στο μορφωτικό ιδεϊδεσ του αρχαίου πολιτιςμοφ ςτόχοσ είναι θ καλλιζργεια και θ πνευματικι 2. Τν δήηεκα ηεο δηαθπιηθήο ηαπηόηεηαο είλαη θνηλό ζεκείν κειέηεο θαη έξεπλαο από πιεζώξα επηζηεκόλσλ πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. Δηδηθόηεξα γηα ην δήηεκα ησλ δηαθπιηθώλ ζρέζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε βι. Γειεγηάλλε & Εηώγνπ Βι. Beck, H.-G., 2000: 195. Πξβ. Hunger, H. 1994: 19, 20, 22. Ο Hunger αλαθέξεη όηη «Η Τπαηία, ηεο νπνίαο ηα ζπγγξάκκαηα δελ έρνπλ δηαζωζεί, ραξαθηεξίδεηαη ξεηά γεωκεηξηθή». 4

5 ανάπτυξθ του ανκρϊπου. Στο χριςτιανικό μορφωτικό ιδεϊδεσ ο ςτόχοσ είναι θ ςωτθρία τθσ ψυχισ του ανκρϊπου. Η αντιπαράκεςθ όμωσ αυτι δεν παραμζνει μόνο κεωρθτικι, αλλά μετατρζπεται ςε κοινωνικι, πολιτιςτικι και πολιτικι. Στθν βάςθ αυτισ διαςτρωματϊνεται και θ κοινωνία τθσ Αλεξάνδρειασ, τθσ πόλθσ που ζηθςε θ Υπατία, ςε τρία επίπεδα: α. Στον κφκλο τθσ Υπατίασ, ο οποίοσ πικανότατα είχε αρχίςει να δθμιουργείται ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 380μ.Χ. και είχε ιδθ ςχθματιςτεί ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 390μ.Χ. Ρρόκειται για εκείνθ τθν ομάδα των ανκρϊπων που αποδζχονταν τθν νεοπλατωνικι φιλοςοφικι κεϊρθςι τθσ και τισ εν γζνει απόψεισ τθσ για τθ ηωι και τον άνκρωπο. β. Στον εκκλθςιαςτικό κλιρο με κφριο εκπρόςωπο τον επίςκοπο Κφριλλο, ο οποίοσ εμφανίςτθκε ωσ υπεραςπιςτισ τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ και διδαςκαλίασ, κακϊσ και ωσ κεματοφφλακασ μιασ κρθςκευτικισ πολιτικισ τθν οποία κατθφκυνε ο αυτοκράτορασ Ιεοδόςιοσ Βϋ και γ. Στα κατϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα τθσ Αλεξάνδρειασ όπου ζνα μζροσ είχε προςκολλθκεί ςτο χριςτιανικό δόγμα και ζνα άλλο μζροσ χειραγωγοφνταν από τθν πλατωνικι και νεοπλατωνικι φιλοςοφία 4. Στθν ουςία ςτθν εποχι αυτι διαμορφϊνεται μια εχκρικι ατμόςφαιρα από μεριάσ τθσ Χριςτιανικισ εκκλθςίασ, ςε βάροσ του αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ, με ςτόχο τθν καταςτροφι του. Ειδικότερα τθ εποχι που ηοφςε θ Υπατία θ αντιπαλότθτα ανάμεςα ςτθν αρχαία Ελλθνικι φιλοςοφία και ςτον Χριςτιανιςμό ωσ επίςθμθ κρθςκεία του κράτουσ είχε κορυφωκεί. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ εικόνα του προαυλίου τθσ Σεραπείου βιβλιοκικθσ, όπου ελάχιςτεσ μόνο μαρμάρινεσ προτομζσ και 4. Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. ό. π.,78. 5

6 καλοδουλεμζνα αγάλματα διαςϊκθκαν από τθν καταςτροφικι μανία των χριςτιανϊν 5. Με βάςθ τισ πθγζσ πλθροφοροφμαςτε για τθν υπεράνκρωπθ προςπάκεια τθσ Υπατίασ να διαςϊςει το ιδεολογικό περιεχόμενο του αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ που τότε εξαιτίασ τθσ αναδυόμενθσ κρθςκείασ, του χριςτιανιςμοφ, ζτεινε να εκπνεφςει. Ο πυρήνασ τησ φιλοςοφικήσ ςκζψησ τησ Υπατίασ Ροιοσ όμωσ είναι ο πυρινασ τθσ ςκζψθσ τθσ φιλοςόφου και πωσ αυτόσ μπορεί να αξιοποιθκεί ςτθν εκπαίδευςθ; Η Υπατία παρζδιδε τα περιπατθτικά μακιματά τθσ ακολουκοφμενθ από καλοφσ και ςυνετοφσ μακθτζσ, διερχόμενθ μζςα από δενδρφλλια και αμμουδεροφσ διαδρόμουσ. Μζςα ςε αυτό το ειδυλλιακό περιβάλλον ανζπτυςςε τισ απόψεισ τθσ για τθν Ελλθνικι φιλοςοφία, καλλιεργϊντασ ςτουσ μακθτζσ τθσ τθν αγάπθ και τθν επικυμία για τθ γνϊςθ. Η Υπατία δεν προςεγγίηει τθν γνϊςθ ωσ μια διαδικαςία αποκθςαφριςθσ πλθροφοριϊν αλλά αντίκετα τθν ςυνδζει με τθν θκικι βελτίωςθ του ανκρϊπου. Ραράλλθλα δίνει προτεραιότθτα ςτθν γνϊςθ ζναντι τθσ πίςτθσ. Η φιλόςοφοσ διευκρινίηει ότι ςίγουρα θ γνϊςθ είναι προτιμότερθ από μια φανατιςμζνθ πίςτθ, διότι με τθ γνϊςθ μπορεί να δϊςει ο άνκρωποσ απαντιςεισ ςε καίρια ηθτιματα παρά με τθν τυφλι υποταγι ςε μια πίςτθ. Η γνϊςθ, για τθν φιλόςοφο, είναι που δίνει ςτον άνκρωπο ελευκερία και ευδαιμονία. Η ευδαιμονία είναι ςθμαντικι θκικι αξία για 5. Βι..Βαξβαξήγνο, Γ. Τπαηία, 26. Γηα ην λαό ηνπ Σεξάπηδνο ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηελ νξηζηηθή θαηαζηξνθή ηνπ, βι. Gibbon, E., 1898:

7 τθν Υπατία, διότι τθν αποκτά ο άνκρωποσ που ζχει φρόνθςθ και εγκράτεια, εφόδια τα οποία βοθκοφν τον άνκρωπο να φτάςει ςτον θκικό ςκοπό του, που δεν είναι άλλοσ από τθν ανϊτερθ πλατωνικι αρετι δθλαδι τθν ταφτιςθ με το αγακό, με το κείο 6. Οι δυο ανωτζρω αρετζσ δεν αφοροφν μόνο ςτθν αποφυγι τθσ ανκρϊπινθσ υλικισ πλεονεξίασ, αλλά και του κρθςκευτικοφ φανατιςμοφ. Ο άνκρωποσ που ζχει φρόνθςθ καταλαβαίνει ότι είναι άδικο να επικρίνει το άτομο που αποφαςίηει μόνο του να επιλζγει, ζχοντασ ωσ κριτιριο τισ γνϊςεισ, τισ εμπειρίεσ και τθν κρίςθ του. Από τθ κζςθ αυτι θ Υπατία υποςτθρίηει τθν προςωπικι ελευκερία και θκικι του ανκρϊπου τθν οποία δεν μπορεί να καταλφςει καμιά κρθςκεία και κανζνα δόγμα, διευκρινίηοντασ ότι: «Ο άνκρωποσ οφείλει να πραγματοποιεί ςτθ ηωι του τα όνειρα, τισ ελπίδεσ και ιδιαίτερα τθν πίςτθ του, ανάλογα με τισ νοθτικζσ δυνάμεισ και τισ ικανότθτζσ του» 7. Κακίςταται πρόδθλο από τα παραπάνω ότι θ φιλόςοφοσ προςβλζπει μζςα από τθν εκπαίδευςθ ςτον άνκρωπο και μάλιςτα ςτον ελεφκερο άνκρωπο. Ασ προςεγγίςουμε και τισ δφο αυτζσ εκφάνςεισ τθσ ςκζψθσ τθσ Υπατίασ πιο αναλυτικά. Ο άνκρωποσ είναι θ ίδια θ ηωι, θ οποία βρίςκεται ςε μια ςυνεχι ανανεωτικι διαδικαςία. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ανκρϊπινθ φφςθ ζχει τθν ικανότθτα να εξελίςςεται μζςα από μια ςυνεχι εναλλαγι εμπειριϊν. Η ικανότθτα του ανκρϊπου να ςυςςωρεφει κετικζσ και αρνθτικζσ εμπειρίεσ τον οδθγεί ςτθ γνϊςθ. Αυτιν ακριβϊσ τθν παρελκοφςα εμπειρία και 6. Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. Τπαηία,, 34. Πξβ. Πειεγξίλεο, Θ. Ν. 1997: Ο Πειεγξίλεο επηζεκαίλεη όηη ζηνλ Αξηζηνηέιε ε επδαηκνλία είλαη ζπλαξηεκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ αγαζνύ. Ζ επδαηκνλία απνηειεί ην ύςηζην αγαζό γηα ηνλ άλζξσπν. 7. Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. ό.π., 32. 7

8 γνϊςθ επικαλοφνταν θ Υπατία, για να εξθγιςει όλα εκείνα τα απλά πράγματα που ςυντελοφν ςτο «ευ ηθν», δθλαδι ςτθν ανκρϊπινθ ευδαιμονία 8. Από τθ κζςθ αυτι θ διδαςκαλία τθσ επικεντρϊνεται ςε όλεσ εκείνεσ τισ μεγάλεσ ανκρωπιςτικζσ αξίεσ, τθν αγάπθ, τθν ειλικρίνεια, τθν τιμιότθτα, το δίκαιο και το άδικο, το καλό και το κακό, που διακρίνουν τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και πράξεισ. Η Υπατία με τθ διδαςκαλία τθσ φαίνεται να επιχειρεί τθν θκικι διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν τθσ. Μάλιςτα, ακολουκϊντασ τθν αριςτοτελικι και πλατωνικι αρετολογία εξαρτά τθν αρετι από τθν παιδεία του πολίτθ και των νόμων τθσ πόλθσ που εξαςφαλίηουν πάντα τθν ευδαιμονία των ανκρϊπων. Ο άνκρωποσ όμωσ για τθν Υπατία, ζχει ακόμθ ζνα λόγο να υποςτθρίηει το δικαίωμα για ηωι και ελεφκερθ επιλογι αποφάςεων ανάλογα με τισ γνϊςεισ και τα ςυμφζροντά του. Ο λόγοσ αυτόσ αφορά ςτθν ςκεναρι κζςθ τθσ ίδιασ ωσ γυναίκασ ςτθν ανδροκρατοφμενθ κοινωνία. Είναι γεγονόσ ότι θ Υπατία βίωςε τον πατριαρχικό τφπο οικογζνειασ ςτθν εποχι που ηοφςε κατά τθν οποία οι γυναίκεσ βρίςκονταν ςτο περικϊριο τθσ πατριαρχικισ κοινωνίασ 9. Το μεγάλο αυτό ηιτθμα τθσ ανιςότθτασ των φφλων που ζχει τισ ρίηεσ του ςτθν αρχαία εποχι και που δεν ζπαψε μετά από τόςουσ αιϊνεσ να υφίςταται μζχρι και ςιμερα ςε οριςμζνεσ κοινωνίεσ. Εδϊ, θ ιςτορία ςυναντάται με τθ φεμινιςτικι διαμαρτυρία, θ οποία ςτθν εποχι που ζηθςε και ζδραςε θ Υπατία, μια προςωπικότθτα που με 8. Βι. Αξηζηνηέιεο, Ρεηνξηθή πξνο Αιέμαλδξν, 1491b, a,1. Πξβ. Τξηαληάξε Μαξά, Σ. 2005: Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ Αξραία Διιάδα θαη θπξίσο ζηελ θιαζηθή Αζήλα, βι. Mossé Cl., 2002:

9 τθν πολυμάκεια και τισ καινοτόμεσ κζςεισ τθσ ιταν αρκετά δφςκολο να βρει ανταπόκριςθ, αφοφ τα γεγονότα ζδειξαν ότι προκάλεςε το μίςοσ του ζτερου φφλου. Στο πλαίςιο αυτό θ Υπατία εκπροςωπεί μια φωνι διαμαρτυρίασ και φεμινιςτικοφ ςτοχαςμοφ, θ οποία κυςιάςτθκε ςτο βωμό τθσ ανκρϊπινθσ ελευκερίασ και ιςότθτασ. Τον άνκρωπο, θ Υπατία, δεν τον προςεγγίηει κεωρθτικά μζςα από ζνα αφθρθμζνο ανκρωπολογικό τφπο αλλά πρακτικά ωσ ελεφκερο πολίτθ 10. Για αυτό και τον αντιλαμβάνεται ωσ ελεφκερο και δθμοκρατικό πολίτθ που ηει, ςκζφτεται και δρα ελεφκερα με λογικι και φρόνθςθ, μθ λθςμονϊντασ τθν πλατωνικι αντίλθψθ για τθν τριμερι διαίρεςθ τθσ ψυχισ, ςτθν οποία το λογιστικόν αντιςτοιχεί με τθ φρόνθςθ και τθ ςοφία 11. Εμφανϊσ, θ Υπατία ζχει ωσ αφετθρία ςτθ φιλοςοφία τθσ τισ πλατωνικζσ και νεοπλατωνικζσ απόψεισ. Η ιδιαιτερότθτα, μάλιςτα, τθσ Υπατίασ φαίνεται και μζςα από τθν επιςτθμονικι γνϊςθ τθσ, «κακϊσ αναδεικνυόταν θ πνευματικι διαφγειά τθσ με το να διαβάηει τα αςτζρια και να περιγράφει τισ κινιςεισ τουσ και με το να κρατάει μακθματικζσ ςθμειϊςεισ. Η επιςτθμονικι τθσ αναηιτθςθ πάνω ςε άγνωςτα φαινόμενα τθσ χάριηε μια αίςκθςθ ανεξαρτθςίασ. Μζςα από όλθ αυτι τθν ποκθτι διαδικαςία αςκοφςε τθ διάνοιά τθσ με τα ουράνια ςϊματα και τθν παρουςία φυςικϊν φαινομζνων, ανιχνεφοντασ ανεξερεφνθτουσ κόςμουσ και επιχειρϊντασ ζνα βακφ διαλογιςμό με το ςφμπαν και τθ ηωι. Κζντρο δράςθσ θ διάνοιά τθσ ειςχϊρθςε ςτθν ουςία 10. Βι. Κπξίδεο, Α. 1996: Βι. Πιάησλ, Πνιηηεία, 440e, 2-10, 441a, 1-3. Αλαθνξηθά κε ηε θξόλεζε θαη εγθξάηεηα, βι. Αξηζηνηέιεο, Ηζηθά Νηθνκάρεηα, 1140b

10 του φψιςτου αγακοφ, φωτίηοντασ τα αχνά ςτοιχεία τθσ με τθν ενςαρκωμζνθ γνϊςθ». Από τθ διανοθτικι ανάταςι τθσ θ φιλόςοφοσ πζραςε γριγορα ςτθν πραγματικι εικόνα τθσ ξακουςτισ πόλθσ ςτθν οποία ηοφςε και τθν κεωροφςε λίκνο του πολιτιςμοφ, που δεν ιταν άλλθ από τθν Αλεξάνδρεια, που θ ίδια τθν χαρακτιριηε «ωσ μια πόλθ βυκιςμζνθ ςτθ λάγνα λατρεία τθσ φλθσ, που προχωροφςε με μεγάλα βιματα τθν οδό τθσ παρακμισ» 12. Σε αυτι τθν πόλθ θ Υπατία μζςα από τθ γνωριμία τθσ με τον ζπαρχο Ορζςτθ βίωςε όχι μόνο τθν αγάπθ τθσ για τθν επιςτιμθ αλλά και τθν αγάπθ για τον άνκρωπο. Η παιδαγωγική προοπτική με βάςη τισ απόψεισ τησ Υπατίασ Η Υπατία, με τθ ηωι τθσ καταφζρνει να διδάξει τισ αλθκινζσ θκικζσ αξίεσ, που είναι διαχρονικζσ και πάνω ςε αυτζσ κεμελιϊνεται θ ανκρϊπινθ ηωι. Τα λόγια τθσ Υπατίασ βρίςκουν εφαρμογι ακόμθ και ςιμερα, δθμιουργϊντασ ζτςι μια γραμμικι ςχζςθ ανάμεςα ςτο χκεσ και ςτο ςιμερα. Το επίκεντρο αυτισ τθσ ςχζςθσ, που ζχει ςυνάμα και διδακτικό περιεχόμενο, εντοπίηεται ςτθν αξία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και ςτον εςωτερικό πλοφτο τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ. Πχι μόνο ςτθν εποχι τθσ Υπατίασ αλλά και μζχρι ςιμερα. Σασ διαβάηω ζνα απόςπαςμα από το μυκιςτόρθμα «ΥΡΑΤΚΑ» του Δθμιτρθ Βαρβαριγου: «Τθν πιο φτθνι τιμι τθν ζχει θ ανκρϊπινθ ηωι. Κανείσ δε ςζβεται, δεν υπολογίηει τον εςωτερικό πλοφτο που κρφβει ο άλλοσ μζςα του. Ανενδοίαςτα τον κρίνει και τον κατακρίνει, αν είναι αντίκετοσ με τα ςυμφζροντα ι δυςχεραίνει τθν 12. Βι.. Ostrogorsky, G

11 απόκτθςθ τθσ προςωπικισ του ωφζλειασ. Ζοφμε ςε μια εποχι που άνκρωποι και ςυνειδιςεισ ξεπουλιοφνται». Η αξιολογία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ κα πρζπει να βαςίηεται ςτον αλλθλοςεβαςμό, ςτθν ανιδιοτζλεια και ςτθ ςωφροςφνθ. Απεναντίασ θ ζλλειψθ των παραπάνω καταδικάηει τον ανκρϊπινο βίο και πολφ περιςςότερο υποβακμίηει τθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα. Στθν αποφυγι όλων αυτϊν θ Υπατία προτάςςει το ρθτό του Ρρωταγόρα «Ράντων χρθμάτων μζτρον άνκρωποσ» 13, δείχνοντασ ότι ο άνκρωποσ είναι το κριτιριο για όλα τα πράγματα και τον κόςμο και «μζςα από αυτόν πρζπει να βρεκεί ο ςωςτόσ τρόποσ για να φτάνει ςτθ λφςθ των ηθτθμάτων. Και θ λφςθ ενόσ ηθτιματοσ χρειάηεται γνϊςθ, για να φανερωκεί θ αλικεια Αλικειεσ που ςκορπίηουν αρετζσ και ζχουν αποδείξει αιϊνεσ τϊρα πωσ ζχουν καταςτιςει τον κόςμο τελειότερο». Σε ζναν από τουσ διαλόγουσ τθσ με τον Ορζςτθ, θ Υπατία με αφορμι τθν «αντιχριςτιανικι» ςυμπεριφορά του επιςκόπου Κφριλλου τονίηει δυο βαςικζσ αρετζσ τθσ ανκρϊπινθσ φρόνθςθσ που οδθγοφν προσ τθν πραγμάτωςθ του ανκρϊπινου αγακοφ, τθν ιςότθτα και τθ φιλαλλθλία, τα οποία δίδαξε και ο Χριςτόσ και από τα οποία δυςτυχϊσ παρζκκλινε ο Κφριλλοσ 14. Η Υπατία μζςα από το ζργο τθσ υπογραμμίηει τθν ανάγκθ θ εκπαιδευτικι διαδικαςία να αναγνωρίςει τθν ταυτότθτα των δφο φφλων και πολφ περιςςότερο του γυναικείου φφλου, του οποίου τον κοινωνικό ρόλο επιχείρθςε με κίνδυνο τθσ ηωισ τθσ να αναδείξει. Αυτόσ ο κοινωνικόσ 13. Βι. Γηνγέλε Λαέξηηνπ, 9,8,51. Πξβ. Πξωηαγόξαο ΗΗ, 1-2. Αλαιπηηθά γηα ηνλ αλσηέξσ απνθζεγκαηηθό ιόγν, βι. Γξακ. Αιαηδόγινπ- Θέκειε: Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. Τπαηία, 95. Αλαθνξηθά κε ηελ πιαησληθή δηαιεθηηθή κέζνδν βι. Σθαιηζάο, Θ. 1993: 125. Δπίζεο βι. Φαηδεζηεθάλνπ, Κ. 1988:

12 ρόλοσ ςτθν εποχι μασ κα πρζπει να τονιςτεί και να αναφανεί μζςα από τθν αλλαγι και βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, που ενδεχομζνωσ υπόςχεται μια αλλαγι και βελτίωςθ ςτθ ςυμπεριφορά και ςτθ ςχζςθ των φφλων. Ια μποροφςαμε τζλοσ να επιςθμάνουμε ότι θ ερωτικι τάςθ τθσ Υπατίασ προσ τθ γνϊςθ και τθν ζρευνα, διαχρονικι και αναγκαία για κάκε εποχι και κυρίωσ ςιμερα που θ γνϊςθ και θ τεχνολογία αυξάνονται ραγδαία, μασ δείχνει δφο ακόμθ πνευματικά μονοπάτια που οφείλει να ακολουκεί ο δάςκαλοσ. Τθν αγάπθ και τθν αφοςίωςθ για αυτό που κάνει και τθν ζμπνευςθ που καλλιεργεί ςτουσ μακθτζσ του. Αντί επιλόγου Επιτρζψτε μου, ολοκλθρϊνοντασ να παρακζςω κάποιεσ περιγραφζσ από τουσ λογοτζχνεσ που ζγραψαν για τθν προςωπικότθτα τθσ Υπατίασ ςτουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ, οι οποίεσ εμφανίηονται μεν αντικειμενικζσ, αλλά παρά τισ προςπάκειζσ τουσ δεν μποροφν να αποφφγουν τισ υπερβολζσ, γιατί θ Υπατία πλζον μετά τον μαρτυρικό κάνατό τθσ ζγινε κρφλοσ. Συγκεκριμζνα παρουςιάηουν τθ φιλόςοφο να μαγεφει με τισ γνϊςεισ τθσ και να ςαγθνεφει με τισ ιδζεσ τθσ. Στο πρόςωπό τθσ ςυνυφαίνονταν θ γνϊςθ «που είναι θ ομορφιά τθσ περθφάνιασ και τθσ αλθκινισ ελευκερίασ» και ο λόγοσ τθσ που «διατθροφςε πάντα ζναν ρεαλιςμό και αποκάλυπτε μζςα από τθ γλυκφτθτα τθσ ελλθνικισ ομορφιάσ και τθν κίνθςθ τθσ γυναικείασ χάρθσ τθσ, τθν πλιρθ αλικεια». Από τθ μια εξυμνείται θ ρθτορικι δεινότθτά τθσ, τθν οποία ςτιριηε ςτθν αλθκοφάνεια, που κεωροφςε το πιο κατάλλθλο εργαλείο για να πείςει το 12

13 ακροατιριό τθσ. Επιπλζον, τονίηεται το φιλοςοφικό ικοσ τθσ που αναφαίνεται μζςα από τθ διαρκι αναφορά τθσ ςτον Ρλάτωνα και ςτον Αριςτοτζλθ, ςτα μακθματικά και ςτθν επιςτθμονικι εναςχόλθςι τθσ με τθν αςτρονομία, αναγνωρίηοντασ και μεταφζροντασ το μεγαλείο του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Από τθν άλλθ παρουςιάηεται θ Υπατία να αναφζρεται με καυμαςμό ςτον κεάνκρωπο και να κάνει καυμάςιεσ αναφορζσ ςτθ ηωι και ςτο ζργο του. «Η αλλαξοπιςτία είναι ζξω από τα φυςικά μου όρια. Οι κανόνεσ που διζπονται από το κείο βρίςκονται μακριά τθσ ανκρϊπινθσ απόλαυςθσ και κλίψθσ. Δεν είναι εφκολο για τον κακζνα να ακολουκιςει το δικό του Γολγοκά. Είναι δφςκολο να ακολουκιςω αντίκετα από αυτά που αςπάςκθκα και υποςτιριξα. Μακάρι να είχα τθν αδυναμία να το πράξω». Ρροφανϊσ, θ Υπατία βίωνε τον «χριςτιανικό τρόπο ηωισ» 15 ςτθν κακθμερινότθτά τθσ προςφζροντασ με προκυμία τθ βοικειά τθσ «ςε όποιον τθσ ηθτοφςε κάποια χάρθ, όταν φυςικά περνοφςε από το χζρι τθσ». Με τισ γνϊςεισ, το χαρακτιρα τθσ και τθν απλότθτά τθσ κζρδιηε το ςεβαςμό και τθν αγάπθ των ανκρϊπων γφρω τθσ ςτο βακμό που «κεωροφςαν τιμι να ανταλλάξουν μαηί τθσ μια φράςθ, ζςτω ακόμα και ζνα μικρό κακθμερινό κοφνθμα του κεφαλιοφ, ςαν απλό χαιρετιςμό». Πλοι οι ςυγγραφείσ ανεξαιρζτωσ παρουςιάηουν τθν Υπατία να φζρεται με ςφνεςθ και αξιοπρζπεια ςτο δθμόςιο βίο και να διακρίνεται με τθν αρετι τθσ φρόνθςθσ και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Υπατία εμφανίηεται παντοφ, ωσ ζνα γυναικείο πρότυπο που με τισ γνϊςεισ τθσ, τθν άρτια ςυμπεριφορά τθσ και τθν ευαιςκθςία τθσ, που είναι διάχυτθ ςτον 15. Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. ό.π., 67. Ζ Υπαηία εκθαλώο πηνζεηεί ηνλ ηξόπν δσήο ησλ Νενπιαησληθώλ, πνπ ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνλ θόζκν θαη ε πξνζσπηθή δσή ηνπο αληηζηνηρεί πξνο ηε ρξηζηηαληθή άζθεζε, πξνζθνξά αγάπεο θαη θπγή από ηνλ θόζκν. Αλαιπηηθά βι. Hunger, H. 1987:

14 περιβάλλοντα κόςμο τθσ εποχισ αποτελεί το ιδεϊδεσ, ι όπωσ κα λζγαμε ςφμφωνα με τον Φρειδερίκο Νίτςε, «το διαλεκτό άτομο» θκικισ διαπαιδαγϊγθςθσ και μόρφωςθσ ςτθν οποία κυρίαρχο ρόλο λαμβάνουν τα ανκρωπιςτικά ιδανικά 16. Δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι θ Υπατία προπορευόταν τθσ εποχισ τθσ όχι μόνο ςτο πεδίο των γνϊςεων αλλά ακόμθ και ςτθν θκικι αξιολογία που αυτι υπεραςπιηόταν. Και τα δφο αυτά αποτελοφςαν βαςικι αιτία για τθ μθ αποδοχι τθσ από τθν κοινι γνϊμθ και το κατεςτθμζνο τθσ εποχισ. Η Υπατία γνϊριηε τθ δφναμθ και τα όρια τθσ γνϊςθσ τθσ και ακριβϊσ αυτι θ αυτογνωςία τθν οδιγθςε να κατακτιςει τθν μετριοπάκεια, τθν ελευκερία και τθν καλοςφνθ. Στοιχεία ςτα οποία, ςφμφωνα με τθν αριςτοτελικι κεϊρθςθ οδθγείται ο άνκρωποσ μζςα από τθν παιδεία. Η παιδεία αναλαμβάνει να κατευκφνει τον άνκρωπο προσ τθν αρετι. Αυτι θ παιδεία τθν οποία θ Υπατία αντιλαμβάνεται ωσ γνϊςθ αποτελεί ζνα χάριςμα, μια ζμφυτθ εςωτερικι κλίςθ που κα μποροφςε να διακρίνει ανεξαρτιτωσ φφλου ζναν άνδρα ι μια γυναίκα. Η δφναμθ αυτισ τθσ γνϊςθσ είναι που κάνει τθν Υπατία να ξεχωρίηει αλλά και για τα δεδομζνα τθσ εποχισ τθσ να προκαλεί. Διότι με τθν γνϊςθ τθσ γίνεται πιο ιςχυρι από τθν ανδρικι ςωματικι ρϊμθ 17. Ππωσ, λοιπόν, τότε το κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδό τθσ τθν κακιςτοφςε ζνα πρότυπο ςυμπεριφοράσ, κφρουσ και μόρφωςθσ ζτςι και ςιμερα, αποτελεί και το πρότυπο μιασ ιδεϊδουσ αγωγισ κακϊσ τα 16. Βι. Nietzsche, Friedrich, Μαζήκαηα γηα ηελ Παηδεία. (Μηθξ.-Πξόινγνο-Σεκεηώζεηο Ν. Μ. Σθνπηεξόπνπινο. 3 ε έθδ. Αζήλα: Σηηο πεγέο Γλώζεο, 1998) : Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. Τπαηία,190. Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο παηδείαο βι. Σαπνπλάο, Α. Γ θ. ε. 14

15 «πιςτεφω» τθσ ιταν θ καλλιζργεια, θ αυτοπεποίκθςθ, θ ευφυΐα και θ παρρθςία, δθλαδι όλα αυτά που πλαιςιϊνουν τθν θκικι και πνευματικι τελειότθτα του ανκρϊπου. Τθν πνευματικι αυτι και θκικι τελειότθτα εξζφραςε ακόμθ και μπροςτά ςτο κάνατο με τθν επιμονι τθσ «Δεν κα προδϊςω τισ αρχζσ μου! Δεν κα πάψω να είμαι Ελλθνίδα! Δεν κα κλείςω τα μάτια ςτθν αλικεια τθσ μοναδικισ πραγματικότθτασ, ςτον Ελλθνικό πολιτιςμό! Αυτι θ πραγματικότθτα δεν ζχει ςφνορα, είναι παγκόςμια και ανικει ςε όλουσ μασ. Βιβλιογραφία Beck, H-G. Η Βπδαληηλή Υηιηεηία. 3 ε έθδ. Μηθξ. Γ. Κνύξηνβηθ. Αζήλα : Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Τξαπέδεο, Hunger, H. Βπδαληηλή ινγνηερλία. Η ιόγηα θνζκηθή γξακκαηεία ηωλ Βπδαληηλώλ. T. B. Μηθξ. Γ. Φ. Μαθξήο, Η. Οηθνλόκνπ-Αγνξαζηνύ, Τ. Κόιηαο, Δ. Παπαγηάλλε, Σ. Τξσηάλνο, Γ. Γηάλλνπ. Αζήλα : Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Τξαπέδεο, Hunger, H. Βπδαληηλή ινγνηερλία. Η ιόγηα θνζκηθή γξακκαηεία ηωλ Βπδαληηλώλ. T. B. Μηθξ. Γ. Φ. Μαθξήο, Η. Οηθνλόκνπ-Αγνξαζηνύ, Τ. Κόιηαο, Δ. Παπαγηάλλε, Σ. Τξσηάλνο, Γ. Γηάλλνπ. Αζήλα: Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Τξαπέδεο, Mossé, Cl. Η γπλαίθα ζηελ Αξραία Διιάδα. Μηθξ. Αζ. Γ. Σηεθαλήο. Αζήλα : Παπαδήκαο, Nietzsche, Friedrich, Μαζήκαηα γηα ηελ Παηδεία. Μηθξ.-Πξόινγνο- Σεκεηώζεηο Ν. Μ. Σθνπηεξόπνπινο. 3 ε έθδ. Αζήλα: Σηηο πεγέο Γλώζεο,

16 Ostrogorsky, G. Ιζηνξία ηνπ Βπδαληηλνύ θξάηνπο. Τόκνο Α κηθ. Η. Παλαγόπνπινο. Αζήλα: Ηζηνξηθέο εθδόζεηο Ση. Βαζηιόπνπινο, Αιαηδόγινπ-Θέκειε, Γξακ. Πάληωλ ρξεκάηωλ κέηξνλ άλζξωπνο.γηαηξ. Αζήλα : Αξηζηνηέιεο, Ηζηθά Νηθνκάρεηα, 1140b Αξηζηνηέιεο, Ρεηνξηθή πξνο Αιέμαλδξν, 1491b, a,1. Βαξβαξήγνο, Γ. Τπαηία. 3ε έθδ. Αζήλα: Άγθπξα 2005 Γειεγηάλλε, Β. θαη Εηώγνπ, Σ. Δθπαίδεπζε θαη Φύιν. Ιζηνξηθή δηάζηαζε θαη ύγρξνλνο πξνβιεκαηηζκόο. Δπηκ. Έθδ. Β. Γειεγηάλλε θαη Σ. Εηώγνπ. Θεζζαινλίθε: Βάληαο, Γηνγέλε Λαέξηηνπ, 9,8,51. Κπξίδεο, Α. Δθπαηδεπηηθή Αληζόηεηα. Οξηνζέηεζε θαη πξνζπάζεηεο ζεωξεηηθήο πξνζέγγηζήο ηεο. Θεζζαινλίθε- Αζήλα: Κπξηαθίδεο, Μπαιιή, Ξ. Σ. Η θηινζνθία κέζα από ηε ινγνηερλία: Δθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο «Τπαηία» ηνπ Γεκήηξε Βαξβαξήγνπ. Θεζζαινλίθε: Σηακνύιεο Α., Πειεγξίλεο, Θ. Ηζηθή Φηινζνθία. 2 ε έθδ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, Πιάησλ, Πνιηηεία, 440e, 2-10, 441a, 1-3. Πξσηαγόξαο ΗΗ, 1-2 Σθαιηζάο Θ. Ο Υξπζνύο αηώλ ηεο αξεηήο. Αξηζηνηειηθή Ηζηθή. Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, Τξηαληάξε-Μαξά, Σ. Ιζηνξία ηεο Φηινζνθίαο. Σ. Α. Από ηελ Αξραηόηεηα ζηνλ Μεζαίωλα. Θεζζαινλίθε: Αλη. Σηακνύιεο, Φαηδεζηεθάλνπ, Κ. «Ζ έλλνηα ηεο Γηαιεθηηθήο ζηνλ Πιάησλα κε εηδηθόηεξε αλαθνξά ζηνλ Φαίδξν». Σην Η Γηαιεθηηθή. Διιεληθή 16

17 Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Δπηκέιεηα έθδνζεο: Κ. Βνπδνύξεο. Αζήλα:

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

νεκα κολάζει. Ταύτην ου εχουσιν ο κολάζονται οι τε αλλοι ανθρωποι ους αν οιωνται α χ ηκιστα 'Α

νεκα κολάζει. Ταύτην ου εχουσιν ο κολάζονται οι τε αλλοι ανθρωποι ους αν οιωνται α χ ηκιστα 'Α ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α - C τι ως εξ ε σης. Ει θέλεις ε, ω Σώκρ δύναται, αυτό σε διδάξει οτι οι γε ανθρωποι η ναι αρετήν. Ου α νεκα, οτι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που επικρατεί. Θ Πολιτικι Επιςτιμθ τονίηει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σο ηιτθμα τθσ επιςτθμονικισ προόδου ςτθ φιλοςοφία τθσ επιςτιμθσ του 20ου αιϊνα και θ ςχζςθ του με τθν τεχνολογία ΡΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ Επιηπαπέζιο παισνίδι πος δημιούπγηζε η Γ ηάξη ηος 4 ος Γςμναζίος πάπηηρ «Γιάννηρ Ρίηζορ» καηά ηο ζσολικό έηορ 2014-5 ζηο μάθημα ηηρ Κοινωνικήρ και Πολιηικήρ Αγωγήρ Ακολουκεί θ πρόταςθ του μακθτι Κουτςοβίτθ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Το κάρροσ δεν είναι απλά μία από τισ αρετζσ, αλλά θ μορφι κάκε αρετισ τθ ςτιγμι τθσ δοκιμισ". Clive Staples Lewis

Το κάρροσ δεν είναι απλά μία από τισ αρετζσ, αλλά θ μορφι κάκε αρετισ τθ ςτιγμι τθσ δοκιμισ. Clive Staples Lewis "Να αςχολείςκε περιςςότερο με το χαρακτιρα ςασ παρά με τθ φιμθ ςασ, γιατί ο χαρακτιρασ ςασ είναι αυτό που είςτε πραγματικά θ φιμθ ςασ είναι απλϊσ αυτό που οι άλλοι κεωροφν ότι είςτε ". John Wooden "Το

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕ ΔΕΤΣΕΡΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 25 ης Μαρτίοσ 19, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ./Fax: 2310858448 e-mail: adlerian.thess@gmail.

ΟΜΑΔΕ ΔΕΤΣΕΡΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 25 ης Μαρτίοσ 19, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ./Fax: 2310858448 e-mail: adlerian.thess@gmail. ΔΕΤΣΕΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΕ 1. ΓΟΝΕΙ ΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Ρερςινι ανοιχτι ομάδα Συντονίςτριεσ: Αναςταςία Γιαλαμά, Χριςτίνα Αντωνίου Βιβλίο: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΘΒΟΙ, ΝΤΙΝΚΜΕΓΙΕ- ΓΚΑΥ ΜΑΚΚΑΙΥ ΔΕΥΤΕΑ 18.00

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson Εκδόζεις: Εν Πλω www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ ωσ εξισ:... 2 Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ:...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα