Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή"

Transcript

1 Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Προλεγόμενα Η Υπατία, θ Ελλθνίδα μακθματικόσ, αςτρονόμοσ και εκπρόςωποσ τθσ νεοπλατωνικισ φιλοςοφίασ, που με τθν προςωπικότθτά τθσ λάμπρυνε το χϊρο των ελλθνικϊν γραμμάτων και τθσ ελλθνικισ ηωισ ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ τον 4 ο αιϊνα μ.χ., αποτελεί πρότυπο ςτο χϊρο τθσ παιδείασ, τθσ θκικισ, τθσ ρθτορικισ και βαςικι εκπρόςωπο του γυναικείου φφλου. Για μζνα προςωπικά, θ ηωι και το ζργο τθσ, υπιρξαν αντικείμενο ζρευνασ που το αξιοποίθςα ςτθ μεταπτυχιακι εργαςία μου 1 που εκπόνθςα ςτθν Ραιδαγωγικι Σχολι ςτο Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα. Μια πόλθ που ταλαιπωρικθκε για πολλά ζτθ από τον άκρατο κρθςκευτικό φανατιςμό ενόσ άλλου επιςκόπου του Καντιϊτθ. Σιμερα από αυτό εδϊ το βιμα κα προςπακιςουμε να αναδείξουμε, όςο αυτό είναι δυνατό και βαςιηόμενοι πάντα ςτα ιςτορικά ςτοιχεία και τισ πθγζσ, πϊσ κα μποροφςαμε να αξιοποιιςουμε τισ απόψεισ τθσ φιλοςόφου Υπατίασ για τθν εκπαίδευςθ του ςθμερινοφ πολίτθ. Και αυτό κα το κάνουμε για τρεισ κυρίωσ λόγουσ. Καταρχιν, θ Υπατία υπιρξε μια προςωπικότθτα με διανοθτικζσ και θκικζσ αρετζσ, ζνα βαςικό πρότυπο 1. Βι. Μπαιιή, Ξ. Σ

2 δθλαδι προσ μίμθςθ. Δεφτερον, γιατί θ εποχι που ζηθςε θ φιλόςοφοσ ζχει ζνα κοινό με τθν ςθμερινι δικι μασ εποχι. Θταν μια εποχι ζντονων κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν ανακατατάξεων. Και ςε τζτοιεσ εποχζσ, οι άνκρωποι αναςτοχάηονται και αντιπαρατίκενται αναφορικά με τα μορφωτικά πρότυπα. Τζλοσ, θ φιλόςοφοσ πρζςβευε ότι θ γνϊςθ αυτι κακεαυτι, είναι απόρροια μιασ αγωγισ που ζχει ςτόχο το μορφωτικό ιδεϊδεσ αλλά και τθν θκικι αξιολογία. Στθν βάςθ των τριϊν παραπάνω λόγων, οι απόψεισ τθσ Υπατίασ προβάλλουν ωσ μια εναλλακτικι εκπαιδευτικι και παιδαγωγικι προοπτικι που κα μποροφςε να βοθκιςει και εμάσ ςιμερα. Για να μπορζςουμε να αναδείξουμε το πϊσ και γιατί οι απόψεισ τθσ Υπατίασ μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθν εκπαίδευςθ του ςθμερινοφ πολίτθ αρχικά κα προςδιορίςουμε κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ που αφοροφν αυτό που ονομάηουμε γνϊςθ και μόρφωςθ ζτςι ϊςτε να γίνει πιο κατανοθτι παρακάτω θ ανάλυςθ των κζςεων και απόψεων τθσ φιλοςόφου τθν οποία και τιμοφμε ςιμερα. Στθν ςυνζχεια, κα ςυηθτιςουμε το κοινωνικό και πολιτιςτικό πλαίςιο που ζηθςε θ φιλόςοφοσ και μοιραία επθρζαςε και το ζργο τθσ. Ακολοφκωσ, μζςα από αναφορζσ ςτθ ηωι και το ζργο τθσ Υπατίασ κα διακρίνουμε τθσ απόψεισ τθσ για τθν εκπαίδευςθ. Τζλοσ, κα αναςτοχαςτοφμε ςχετικά με τθν παιδαγωγικι προοπτικι που μασ παρζχουν οι απόψεισ τθσ φιλοςόφου. Η γνϊςη και η μόρφωςη Για να μπορζςουμε να κατανοιςουμε αλλά και να αναςτοχαςτοφμε κριτικά πάνω ςτισ απόψεισ τθσ Υπατίασ για τθν εκπαίδευςθ του ςθμερινοφ 2

3 πολίτθ, πρζπει να ζχουμε ζνα πλαίςιο αρχϊν ι αν κζλετε ζνα corpus κριτθρίων. Βεβαίωσ ζνα τζτοιο πλαίςιο αρχϊν είναι αυκαίρετο και περιοριςτικό. Ραρόλα αυτά εικάηω ότι μποροφμε να ζχουμε ςφμπτωςθ απόψεων αναφορικά με τα παρακάτω. Η μόρφωςθ είναι ζνα ςτοιχείο που χαρακτθρίηει ανκρϊπουσ πολιτιςμζνουσ με ευρφ πνεφμα και κακαρό ικοσ. Σε ζνα μορφωμζνο και ελεφκερο άτομο δεν ταιριάηουν ο φανατιςμόσ και οι ακρότθτεσ. Η μόρφωςθ ςυνάδει προσ το ικοσ. Μια ςωςτι παιδεία, είτε πρόκειται για τθν παιδεία του άρχοντα είτε των πολιτϊν, οδθγεί και ςτθ ςωςτι θκικι διαπαιδαγϊγθςθ. Βαςικά ςτοιχεία ςτθν εκπαίδευςθ του ικουσ είναι θ εγκράτεια, θ φρόνθςθ, θ ςωφροςφνθ, θ δικαιοςφνθ και γενικότερα όλεσ εκείνεσ οι αρχαιοελλθνικζσ αρετζσ με διαχρονικι ζωσ ςιμερα αξία. Η φιλοςοφία μπορεί να ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθ μόρφωςθ και θκικι διαπαιδαγϊγθςθ του ατόμου. Ρρόκειται για γνωςτικό αντικείμενο με ευρφτθτα και πλθκϊρα ιδεϊν, που αφοροφν ςχεδόν όλουσ τουσ τομείσ, πολιτικι, θκικι, αιςκθτικι, μεταφυςικι, κοςμολογία, λογικι κ.ά. Η παιδεία και το ικοσ αποτελοφν ςυςτατικά ςτοιχεία που πρζπει να φζρει ο πολίτθσ, ο οποίοσ επικυμεί να μετζχει ςτθν κοινωνικι και ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ του. 3

4 Η μόρφωςθ ςυμβάλλει ςτθν δθμιουργία ταυτότθτασ είτε αυτι είναι πολιτιςτικι ταυτότθτα είτε διαφυλικι ταυτότθτα 2 ςτθ βάςθ του ςεβαςμοφ του άλλου. Ο κοινωνικό-πολιτιςμικόσ περίγυροσ τησ Υπατίασ Ξεκινϊντασ από το κοινωνικό και πολιτιςτικό πλαίςιο που ζηθςε θ φιλόςοφοσ οφείλουμε να επιςθμάνουμε τα εξισ. Ο 4 οσ - 5 οσ αιϊνασ μ.χ. αποτελεί για τουσ ιςτορικοφσ μια μεταβατικι περίοδο, ςτθν οποία, από τθ μια ανκεί ο πνευματικόσ και υλικόσ πολιτιςμόσ τθσ φςτερθσ αρχαιότθτασ, γεγονόσ που εξθγεί και τθν ζντονθ εναςχόλθςθ με τα μακθματικά και τθν αςτρονομία, και από τθν άλλθ εξαπλϊνεται ο Χριςτιανιςμόσ. Η Χριςτιανικι όμωσ εκκλθςία απορρίπτει το περιεχόμενο τθσ αρχαίασ γραμματείασ και δζχεται μόνο τθ γλωςςικι και υφολογικι μορφι τθσ. Η ειδωλολατρικι αντίλθψθ δθλαδι θ αντίλθψθ του αρχαίου πολιτιςμοφ καταδικάηεται από αυτιν ωσ ανικικθ 3. Με άλλα λόγια ζχουμε δφο αντιπαρατικζμενα πνευματικά ρεφματα με τελείωσ διαφορετικζσ προτάςεισ φιλοςοφικοφ και μορφωτικοφ ιδεϊδουσ. Στο φιλοςοφικό ιδεϊδεσ του αρχαίου πολιτιςμοφ κυριαρχεί το διανοθτικό, το νοθςιαρχικό και το θκικοκοινωνικό ςτοιχείο. Στο χριςτιανικό ιδεϊδεσ αντίςτοιχα κυριαρχεί θ πίςτθ, θ εξ αποκαλφψεωσ αλικεια και θ χριςτιανικι θκικι διδαςκαλία. Στο μορφωτικό ιδεϊδεσ του αρχαίου πολιτιςμοφ ςτόχοσ είναι θ καλλιζργεια και θ πνευματικι 2. Τν δήηεκα ηεο δηαθπιηθήο ηαπηόηεηαο είλαη θνηλό ζεκείν κειέηεο θαη έξεπλαο από πιεζώξα επηζηεκόλσλ πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. Δηδηθόηεξα γηα ην δήηεκα ησλ δηαθπιηθώλ ζρέζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε βι. Γειεγηάλλε & Εηώγνπ Βι. Beck, H.-G., 2000: 195. Πξβ. Hunger, H. 1994: 19, 20, 22. Ο Hunger αλαθέξεη όηη «Η Τπαηία, ηεο νπνίαο ηα ζπγγξάκκαηα δελ έρνπλ δηαζωζεί, ραξαθηεξίδεηαη ξεηά γεωκεηξηθή». 4

5 ανάπτυξθ του ανκρϊπου. Στο χριςτιανικό μορφωτικό ιδεϊδεσ ο ςτόχοσ είναι θ ςωτθρία τθσ ψυχισ του ανκρϊπου. Η αντιπαράκεςθ όμωσ αυτι δεν παραμζνει μόνο κεωρθτικι, αλλά μετατρζπεται ςε κοινωνικι, πολιτιςτικι και πολιτικι. Στθν βάςθ αυτισ διαςτρωματϊνεται και θ κοινωνία τθσ Αλεξάνδρειασ, τθσ πόλθσ που ζηθςε θ Υπατία, ςε τρία επίπεδα: α. Στον κφκλο τθσ Υπατίασ, ο οποίοσ πικανότατα είχε αρχίςει να δθμιουργείται ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 380μ.Χ. και είχε ιδθ ςχθματιςτεί ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 390μ.Χ. Ρρόκειται για εκείνθ τθν ομάδα των ανκρϊπων που αποδζχονταν τθν νεοπλατωνικι φιλοςοφικι κεϊρθςι τθσ και τισ εν γζνει απόψεισ τθσ για τθ ηωι και τον άνκρωπο. β. Στον εκκλθςιαςτικό κλιρο με κφριο εκπρόςωπο τον επίςκοπο Κφριλλο, ο οποίοσ εμφανίςτθκε ωσ υπεραςπιςτισ τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ και διδαςκαλίασ, κακϊσ και ωσ κεματοφφλακασ μιασ κρθςκευτικισ πολιτικισ τθν οποία κατθφκυνε ο αυτοκράτορασ Ιεοδόςιοσ Βϋ και γ. Στα κατϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα τθσ Αλεξάνδρειασ όπου ζνα μζροσ είχε προςκολλθκεί ςτο χριςτιανικό δόγμα και ζνα άλλο μζροσ χειραγωγοφνταν από τθν πλατωνικι και νεοπλατωνικι φιλοςοφία 4. Στθν ουςία ςτθν εποχι αυτι διαμορφϊνεται μια εχκρικι ατμόςφαιρα από μεριάσ τθσ Χριςτιανικισ εκκλθςίασ, ςε βάροσ του αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ, με ςτόχο τθν καταςτροφι του. Ειδικότερα τθ εποχι που ηοφςε θ Υπατία θ αντιπαλότθτα ανάμεςα ςτθν αρχαία Ελλθνικι φιλοςοφία και ςτον Χριςτιανιςμό ωσ επίςθμθ κρθςκεία του κράτουσ είχε κορυφωκεί. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ εικόνα του προαυλίου τθσ Σεραπείου βιβλιοκικθσ, όπου ελάχιςτεσ μόνο μαρμάρινεσ προτομζσ και 4. Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. ό. π.,78. 5

6 καλοδουλεμζνα αγάλματα διαςϊκθκαν από τθν καταςτροφικι μανία των χριςτιανϊν 5. Με βάςθ τισ πθγζσ πλθροφοροφμαςτε για τθν υπεράνκρωπθ προςπάκεια τθσ Υπατίασ να διαςϊςει το ιδεολογικό περιεχόμενο του αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ που τότε εξαιτίασ τθσ αναδυόμενθσ κρθςκείασ, του χριςτιανιςμοφ, ζτεινε να εκπνεφςει. Ο πυρήνασ τησ φιλοςοφικήσ ςκζψησ τησ Υπατίασ Ροιοσ όμωσ είναι ο πυρινασ τθσ ςκζψθσ τθσ φιλοςόφου και πωσ αυτόσ μπορεί να αξιοποιθκεί ςτθν εκπαίδευςθ; Η Υπατία παρζδιδε τα περιπατθτικά μακιματά τθσ ακολουκοφμενθ από καλοφσ και ςυνετοφσ μακθτζσ, διερχόμενθ μζςα από δενδρφλλια και αμμουδεροφσ διαδρόμουσ. Μζςα ςε αυτό το ειδυλλιακό περιβάλλον ανζπτυςςε τισ απόψεισ τθσ για τθν Ελλθνικι φιλοςοφία, καλλιεργϊντασ ςτουσ μακθτζσ τθσ τθν αγάπθ και τθν επικυμία για τθ γνϊςθ. Η Υπατία δεν προςεγγίηει τθν γνϊςθ ωσ μια διαδικαςία αποκθςαφριςθσ πλθροφοριϊν αλλά αντίκετα τθν ςυνδζει με τθν θκικι βελτίωςθ του ανκρϊπου. Ραράλλθλα δίνει προτεραιότθτα ςτθν γνϊςθ ζναντι τθσ πίςτθσ. Η φιλόςοφοσ διευκρινίηει ότι ςίγουρα θ γνϊςθ είναι προτιμότερθ από μια φανατιςμζνθ πίςτθ, διότι με τθ γνϊςθ μπορεί να δϊςει ο άνκρωποσ απαντιςεισ ςε καίρια ηθτιματα παρά με τθν τυφλι υποταγι ςε μια πίςτθ. Η γνϊςθ, για τθν φιλόςοφο, είναι που δίνει ςτον άνκρωπο ελευκερία και ευδαιμονία. Η ευδαιμονία είναι ςθμαντικι θκικι αξία για 5. Βι..Βαξβαξήγνο, Γ. Τπαηία, 26. Γηα ην λαό ηνπ Σεξάπηδνο ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηελ νξηζηηθή θαηαζηξνθή ηνπ, βι. Gibbon, E., 1898:

7 τθν Υπατία, διότι τθν αποκτά ο άνκρωποσ που ζχει φρόνθςθ και εγκράτεια, εφόδια τα οποία βοθκοφν τον άνκρωπο να φτάςει ςτον θκικό ςκοπό του, που δεν είναι άλλοσ από τθν ανϊτερθ πλατωνικι αρετι δθλαδι τθν ταφτιςθ με το αγακό, με το κείο 6. Οι δυο ανωτζρω αρετζσ δεν αφοροφν μόνο ςτθν αποφυγι τθσ ανκρϊπινθσ υλικισ πλεονεξίασ, αλλά και του κρθςκευτικοφ φανατιςμοφ. Ο άνκρωποσ που ζχει φρόνθςθ καταλαβαίνει ότι είναι άδικο να επικρίνει το άτομο που αποφαςίηει μόνο του να επιλζγει, ζχοντασ ωσ κριτιριο τισ γνϊςεισ, τισ εμπειρίεσ και τθν κρίςθ του. Από τθ κζςθ αυτι θ Υπατία υποςτθρίηει τθν προςωπικι ελευκερία και θκικι του ανκρϊπου τθν οποία δεν μπορεί να καταλφςει καμιά κρθςκεία και κανζνα δόγμα, διευκρινίηοντασ ότι: «Ο άνκρωποσ οφείλει να πραγματοποιεί ςτθ ηωι του τα όνειρα, τισ ελπίδεσ και ιδιαίτερα τθν πίςτθ του, ανάλογα με τισ νοθτικζσ δυνάμεισ και τισ ικανότθτζσ του» 7. Κακίςταται πρόδθλο από τα παραπάνω ότι θ φιλόςοφοσ προςβλζπει μζςα από τθν εκπαίδευςθ ςτον άνκρωπο και μάλιςτα ςτον ελεφκερο άνκρωπο. Ασ προςεγγίςουμε και τισ δφο αυτζσ εκφάνςεισ τθσ ςκζψθσ τθσ Υπατίασ πιο αναλυτικά. Ο άνκρωποσ είναι θ ίδια θ ηωι, θ οποία βρίςκεται ςε μια ςυνεχι ανανεωτικι διαδικαςία. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ανκρϊπινθ φφςθ ζχει τθν ικανότθτα να εξελίςςεται μζςα από μια ςυνεχι εναλλαγι εμπειριϊν. Η ικανότθτα του ανκρϊπου να ςυςςωρεφει κετικζσ και αρνθτικζσ εμπειρίεσ τον οδθγεί ςτθ γνϊςθ. Αυτιν ακριβϊσ τθν παρελκοφςα εμπειρία και 6. Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. Τπαηία,, 34. Πξβ. Πειεγξίλεο, Θ. Ν. 1997: Ο Πειεγξίλεο επηζεκαίλεη όηη ζηνλ Αξηζηνηέιε ε επδαηκνλία είλαη ζπλαξηεκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ αγαζνύ. Ζ επδαηκνλία απνηειεί ην ύςηζην αγαζό γηα ηνλ άλζξσπν. 7. Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. ό.π., 32. 7

8 γνϊςθ επικαλοφνταν θ Υπατία, για να εξθγιςει όλα εκείνα τα απλά πράγματα που ςυντελοφν ςτο «ευ ηθν», δθλαδι ςτθν ανκρϊπινθ ευδαιμονία 8. Από τθ κζςθ αυτι θ διδαςκαλία τθσ επικεντρϊνεται ςε όλεσ εκείνεσ τισ μεγάλεσ ανκρωπιςτικζσ αξίεσ, τθν αγάπθ, τθν ειλικρίνεια, τθν τιμιότθτα, το δίκαιο και το άδικο, το καλό και το κακό, που διακρίνουν τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και πράξεισ. Η Υπατία με τθ διδαςκαλία τθσ φαίνεται να επιχειρεί τθν θκικι διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν τθσ. Μάλιςτα, ακολουκϊντασ τθν αριςτοτελικι και πλατωνικι αρετολογία εξαρτά τθν αρετι από τθν παιδεία του πολίτθ και των νόμων τθσ πόλθσ που εξαςφαλίηουν πάντα τθν ευδαιμονία των ανκρϊπων. Ο άνκρωποσ όμωσ για τθν Υπατία, ζχει ακόμθ ζνα λόγο να υποςτθρίηει το δικαίωμα για ηωι και ελεφκερθ επιλογι αποφάςεων ανάλογα με τισ γνϊςεισ και τα ςυμφζροντά του. Ο λόγοσ αυτόσ αφορά ςτθν ςκεναρι κζςθ τθσ ίδιασ ωσ γυναίκασ ςτθν ανδροκρατοφμενθ κοινωνία. Είναι γεγονόσ ότι θ Υπατία βίωςε τον πατριαρχικό τφπο οικογζνειασ ςτθν εποχι που ηοφςε κατά τθν οποία οι γυναίκεσ βρίςκονταν ςτο περικϊριο τθσ πατριαρχικισ κοινωνίασ 9. Το μεγάλο αυτό ηιτθμα τθσ ανιςότθτασ των φφλων που ζχει τισ ρίηεσ του ςτθν αρχαία εποχι και που δεν ζπαψε μετά από τόςουσ αιϊνεσ να υφίςταται μζχρι και ςιμερα ςε οριςμζνεσ κοινωνίεσ. Εδϊ, θ ιςτορία ςυναντάται με τθ φεμινιςτικι διαμαρτυρία, θ οποία ςτθν εποχι που ζηθςε και ζδραςε θ Υπατία, μια προςωπικότθτα που με 8. Βι. Αξηζηνηέιεο, Ρεηνξηθή πξνο Αιέμαλδξν, 1491b, a,1. Πξβ. Τξηαληάξε Μαξά, Σ. 2005: Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ Αξραία Διιάδα θαη θπξίσο ζηελ θιαζηθή Αζήλα, βι. Mossé Cl., 2002:

9 τθν πολυμάκεια και τισ καινοτόμεσ κζςεισ τθσ ιταν αρκετά δφςκολο να βρει ανταπόκριςθ, αφοφ τα γεγονότα ζδειξαν ότι προκάλεςε το μίςοσ του ζτερου φφλου. Στο πλαίςιο αυτό θ Υπατία εκπροςωπεί μια φωνι διαμαρτυρίασ και φεμινιςτικοφ ςτοχαςμοφ, θ οποία κυςιάςτθκε ςτο βωμό τθσ ανκρϊπινθσ ελευκερίασ και ιςότθτασ. Τον άνκρωπο, θ Υπατία, δεν τον προςεγγίηει κεωρθτικά μζςα από ζνα αφθρθμζνο ανκρωπολογικό τφπο αλλά πρακτικά ωσ ελεφκερο πολίτθ 10. Για αυτό και τον αντιλαμβάνεται ωσ ελεφκερο και δθμοκρατικό πολίτθ που ηει, ςκζφτεται και δρα ελεφκερα με λογικι και φρόνθςθ, μθ λθςμονϊντασ τθν πλατωνικι αντίλθψθ για τθν τριμερι διαίρεςθ τθσ ψυχισ, ςτθν οποία το λογιστικόν αντιςτοιχεί με τθ φρόνθςθ και τθ ςοφία 11. Εμφανϊσ, θ Υπατία ζχει ωσ αφετθρία ςτθ φιλοςοφία τθσ τισ πλατωνικζσ και νεοπλατωνικζσ απόψεισ. Η ιδιαιτερότθτα, μάλιςτα, τθσ Υπατίασ φαίνεται και μζςα από τθν επιςτθμονικι γνϊςθ τθσ, «κακϊσ αναδεικνυόταν θ πνευματικι διαφγειά τθσ με το να διαβάηει τα αςτζρια και να περιγράφει τισ κινιςεισ τουσ και με το να κρατάει μακθματικζσ ςθμειϊςεισ. Η επιςτθμονικι τθσ αναηιτθςθ πάνω ςε άγνωςτα φαινόμενα τθσ χάριηε μια αίςκθςθ ανεξαρτθςίασ. Μζςα από όλθ αυτι τθν ποκθτι διαδικαςία αςκοφςε τθ διάνοιά τθσ με τα ουράνια ςϊματα και τθν παρουςία φυςικϊν φαινομζνων, ανιχνεφοντασ ανεξερεφνθτουσ κόςμουσ και επιχειρϊντασ ζνα βακφ διαλογιςμό με το ςφμπαν και τθ ηωι. Κζντρο δράςθσ θ διάνοιά τθσ ειςχϊρθςε ςτθν ουςία 10. Βι. Κπξίδεο, Α. 1996: Βι. Πιάησλ, Πνιηηεία, 440e, 2-10, 441a, 1-3. Αλαθνξηθά κε ηε θξόλεζε θαη εγθξάηεηα, βι. Αξηζηνηέιεο, Ηζηθά Νηθνκάρεηα, 1140b

10 του φψιςτου αγακοφ, φωτίηοντασ τα αχνά ςτοιχεία τθσ με τθν ενςαρκωμζνθ γνϊςθ». Από τθ διανοθτικι ανάταςι τθσ θ φιλόςοφοσ πζραςε γριγορα ςτθν πραγματικι εικόνα τθσ ξακουςτισ πόλθσ ςτθν οποία ηοφςε και τθν κεωροφςε λίκνο του πολιτιςμοφ, που δεν ιταν άλλθ από τθν Αλεξάνδρεια, που θ ίδια τθν χαρακτιριηε «ωσ μια πόλθ βυκιςμζνθ ςτθ λάγνα λατρεία τθσ φλθσ, που προχωροφςε με μεγάλα βιματα τθν οδό τθσ παρακμισ» 12. Σε αυτι τθν πόλθ θ Υπατία μζςα από τθ γνωριμία τθσ με τον ζπαρχο Ορζςτθ βίωςε όχι μόνο τθν αγάπθ τθσ για τθν επιςτιμθ αλλά και τθν αγάπθ για τον άνκρωπο. Η παιδαγωγική προοπτική με βάςη τισ απόψεισ τησ Υπατίασ Η Υπατία, με τθ ηωι τθσ καταφζρνει να διδάξει τισ αλθκινζσ θκικζσ αξίεσ, που είναι διαχρονικζσ και πάνω ςε αυτζσ κεμελιϊνεται θ ανκρϊπινθ ηωι. Τα λόγια τθσ Υπατίασ βρίςκουν εφαρμογι ακόμθ και ςιμερα, δθμιουργϊντασ ζτςι μια γραμμικι ςχζςθ ανάμεςα ςτο χκεσ και ςτο ςιμερα. Το επίκεντρο αυτισ τθσ ςχζςθσ, που ζχει ςυνάμα και διδακτικό περιεχόμενο, εντοπίηεται ςτθν αξία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και ςτον εςωτερικό πλοφτο τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ. Πχι μόνο ςτθν εποχι τθσ Υπατίασ αλλά και μζχρι ςιμερα. Σασ διαβάηω ζνα απόςπαςμα από το μυκιςτόρθμα «ΥΡΑΤΚΑ» του Δθμιτρθ Βαρβαριγου: «Τθν πιο φτθνι τιμι τθν ζχει θ ανκρϊπινθ ηωι. Κανείσ δε ςζβεται, δεν υπολογίηει τον εςωτερικό πλοφτο που κρφβει ο άλλοσ μζςα του. Ανενδοίαςτα τον κρίνει και τον κατακρίνει, αν είναι αντίκετοσ με τα ςυμφζροντα ι δυςχεραίνει τθν 12. Βι.. Ostrogorsky, G

11 απόκτθςθ τθσ προςωπικισ του ωφζλειασ. Ζοφμε ςε μια εποχι που άνκρωποι και ςυνειδιςεισ ξεπουλιοφνται». Η αξιολογία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ κα πρζπει να βαςίηεται ςτον αλλθλοςεβαςμό, ςτθν ανιδιοτζλεια και ςτθ ςωφροςφνθ. Απεναντίασ θ ζλλειψθ των παραπάνω καταδικάηει τον ανκρϊπινο βίο και πολφ περιςςότερο υποβακμίηει τθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα. Στθν αποφυγι όλων αυτϊν θ Υπατία προτάςςει το ρθτό του Ρρωταγόρα «Ράντων χρθμάτων μζτρον άνκρωποσ» 13, δείχνοντασ ότι ο άνκρωποσ είναι το κριτιριο για όλα τα πράγματα και τον κόςμο και «μζςα από αυτόν πρζπει να βρεκεί ο ςωςτόσ τρόποσ για να φτάνει ςτθ λφςθ των ηθτθμάτων. Και θ λφςθ ενόσ ηθτιματοσ χρειάηεται γνϊςθ, για να φανερωκεί θ αλικεια Αλικειεσ που ςκορπίηουν αρετζσ και ζχουν αποδείξει αιϊνεσ τϊρα πωσ ζχουν καταςτιςει τον κόςμο τελειότερο». Σε ζναν από τουσ διαλόγουσ τθσ με τον Ορζςτθ, θ Υπατία με αφορμι τθν «αντιχριςτιανικι» ςυμπεριφορά του επιςκόπου Κφριλλου τονίηει δυο βαςικζσ αρετζσ τθσ ανκρϊπινθσ φρόνθςθσ που οδθγοφν προσ τθν πραγμάτωςθ του ανκρϊπινου αγακοφ, τθν ιςότθτα και τθ φιλαλλθλία, τα οποία δίδαξε και ο Χριςτόσ και από τα οποία δυςτυχϊσ παρζκκλινε ο Κφριλλοσ 14. Η Υπατία μζςα από το ζργο τθσ υπογραμμίηει τθν ανάγκθ θ εκπαιδευτικι διαδικαςία να αναγνωρίςει τθν ταυτότθτα των δφο φφλων και πολφ περιςςότερο του γυναικείου φφλου, του οποίου τον κοινωνικό ρόλο επιχείρθςε με κίνδυνο τθσ ηωισ τθσ να αναδείξει. Αυτόσ ο κοινωνικόσ 13. Βι. Γηνγέλε Λαέξηηνπ, 9,8,51. Πξβ. Πξωηαγόξαο ΗΗ, 1-2. Αλαιπηηθά γηα ηνλ αλσηέξσ απνθζεγκαηηθό ιόγν, βι. Γξακ. Αιαηδόγινπ- Θέκειε: Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. Τπαηία, 95. Αλαθνξηθά κε ηελ πιαησληθή δηαιεθηηθή κέζνδν βι. Σθαιηζάο, Θ. 1993: 125. Δπίζεο βι. Φαηδεζηεθάλνπ, Κ. 1988:

12 ρόλοσ ςτθν εποχι μασ κα πρζπει να τονιςτεί και να αναφανεί μζςα από τθν αλλαγι και βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, που ενδεχομζνωσ υπόςχεται μια αλλαγι και βελτίωςθ ςτθ ςυμπεριφορά και ςτθ ςχζςθ των φφλων. Ια μποροφςαμε τζλοσ να επιςθμάνουμε ότι θ ερωτικι τάςθ τθσ Υπατίασ προσ τθ γνϊςθ και τθν ζρευνα, διαχρονικι και αναγκαία για κάκε εποχι και κυρίωσ ςιμερα που θ γνϊςθ και θ τεχνολογία αυξάνονται ραγδαία, μασ δείχνει δφο ακόμθ πνευματικά μονοπάτια που οφείλει να ακολουκεί ο δάςκαλοσ. Τθν αγάπθ και τθν αφοςίωςθ για αυτό που κάνει και τθν ζμπνευςθ που καλλιεργεί ςτουσ μακθτζσ του. Αντί επιλόγου Επιτρζψτε μου, ολοκλθρϊνοντασ να παρακζςω κάποιεσ περιγραφζσ από τουσ λογοτζχνεσ που ζγραψαν για τθν προςωπικότθτα τθσ Υπατίασ ςτουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ, οι οποίεσ εμφανίηονται μεν αντικειμενικζσ, αλλά παρά τισ προςπάκειζσ τουσ δεν μποροφν να αποφφγουν τισ υπερβολζσ, γιατί θ Υπατία πλζον μετά τον μαρτυρικό κάνατό τθσ ζγινε κρφλοσ. Συγκεκριμζνα παρουςιάηουν τθ φιλόςοφο να μαγεφει με τισ γνϊςεισ τθσ και να ςαγθνεφει με τισ ιδζεσ τθσ. Στο πρόςωπό τθσ ςυνυφαίνονταν θ γνϊςθ «που είναι θ ομορφιά τθσ περθφάνιασ και τθσ αλθκινισ ελευκερίασ» και ο λόγοσ τθσ που «διατθροφςε πάντα ζναν ρεαλιςμό και αποκάλυπτε μζςα από τθ γλυκφτθτα τθσ ελλθνικισ ομορφιάσ και τθν κίνθςθ τθσ γυναικείασ χάρθσ τθσ, τθν πλιρθ αλικεια». Από τθ μια εξυμνείται θ ρθτορικι δεινότθτά τθσ, τθν οποία ςτιριηε ςτθν αλθκοφάνεια, που κεωροφςε το πιο κατάλλθλο εργαλείο για να πείςει το 12

13 ακροατιριό τθσ. Επιπλζον, τονίηεται το φιλοςοφικό ικοσ τθσ που αναφαίνεται μζςα από τθ διαρκι αναφορά τθσ ςτον Ρλάτωνα και ςτον Αριςτοτζλθ, ςτα μακθματικά και ςτθν επιςτθμονικι εναςχόλθςι τθσ με τθν αςτρονομία, αναγνωρίηοντασ και μεταφζροντασ το μεγαλείο του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Από τθν άλλθ παρουςιάηεται θ Υπατία να αναφζρεται με καυμαςμό ςτον κεάνκρωπο και να κάνει καυμάςιεσ αναφορζσ ςτθ ηωι και ςτο ζργο του. «Η αλλαξοπιςτία είναι ζξω από τα φυςικά μου όρια. Οι κανόνεσ που διζπονται από το κείο βρίςκονται μακριά τθσ ανκρϊπινθσ απόλαυςθσ και κλίψθσ. Δεν είναι εφκολο για τον κακζνα να ακολουκιςει το δικό του Γολγοκά. Είναι δφςκολο να ακολουκιςω αντίκετα από αυτά που αςπάςκθκα και υποςτιριξα. Μακάρι να είχα τθν αδυναμία να το πράξω». Ρροφανϊσ, θ Υπατία βίωνε τον «χριςτιανικό τρόπο ηωισ» 15 ςτθν κακθμερινότθτά τθσ προςφζροντασ με προκυμία τθ βοικειά τθσ «ςε όποιον τθσ ηθτοφςε κάποια χάρθ, όταν φυςικά περνοφςε από το χζρι τθσ». Με τισ γνϊςεισ, το χαρακτιρα τθσ και τθν απλότθτά τθσ κζρδιηε το ςεβαςμό και τθν αγάπθ των ανκρϊπων γφρω τθσ ςτο βακμό που «κεωροφςαν τιμι να ανταλλάξουν μαηί τθσ μια φράςθ, ζςτω ακόμα και ζνα μικρό κακθμερινό κοφνθμα του κεφαλιοφ, ςαν απλό χαιρετιςμό». Πλοι οι ςυγγραφείσ ανεξαιρζτωσ παρουςιάηουν τθν Υπατία να φζρεται με ςφνεςθ και αξιοπρζπεια ςτο δθμόςιο βίο και να διακρίνεται με τθν αρετι τθσ φρόνθςθσ και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Υπατία εμφανίηεται παντοφ, ωσ ζνα γυναικείο πρότυπο που με τισ γνϊςεισ τθσ, τθν άρτια ςυμπεριφορά τθσ και τθν ευαιςκθςία τθσ, που είναι διάχυτθ ςτον 15. Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. ό.π., 67. Ζ Υπαηία εκθαλώο πηνζεηεί ηνλ ηξόπν δσήο ησλ Νενπιαησληθώλ, πνπ ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνλ θόζκν θαη ε πξνζσπηθή δσή ηνπο αληηζηνηρεί πξνο ηε ρξηζηηαληθή άζθεζε, πξνζθνξά αγάπεο θαη θπγή από ηνλ θόζκν. Αλαιπηηθά βι. Hunger, H. 1987:

14 περιβάλλοντα κόςμο τθσ εποχισ αποτελεί το ιδεϊδεσ, ι όπωσ κα λζγαμε ςφμφωνα με τον Φρειδερίκο Νίτςε, «το διαλεκτό άτομο» θκικισ διαπαιδαγϊγθςθσ και μόρφωςθσ ςτθν οποία κυρίαρχο ρόλο λαμβάνουν τα ανκρωπιςτικά ιδανικά 16. Δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι θ Υπατία προπορευόταν τθσ εποχισ τθσ όχι μόνο ςτο πεδίο των γνϊςεων αλλά ακόμθ και ςτθν θκικι αξιολογία που αυτι υπεραςπιηόταν. Και τα δφο αυτά αποτελοφςαν βαςικι αιτία για τθ μθ αποδοχι τθσ από τθν κοινι γνϊμθ και το κατεςτθμζνο τθσ εποχισ. Η Υπατία γνϊριηε τθ δφναμθ και τα όρια τθσ γνϊςθσ τθσ και ακριβϊσ αυτι θ αυτογνωςία τθν οδιγθςε να κατακτιςει τθν μετριοπάκεια, τθν ελευκερία και τθν καλοςφνθ. Στοιχεία ςτα οποία, ςφμφωνα με τθν αριςτοτελικι κεϊρθςθ οδθγείται ο άνκρωποσ μζςα από τθν παιδεία. Η παιδεία αναλαμβάνει να κατευκφνει τον άνκρωπο προσ τθν αρετι. Αυτι θ παιδεία τθν οποία θ Υπατία αντιλαμβάνεται ωσ γνϊςθ αποτελεί ζνα χάριςμα, μια ζμφυτθ εςωτερικι κλίςθ που κα μποροφςε να διακρίνει ανεξαρτιτωσ φφλου ζναν άνδρα ι μια γυναίκα. Η δφναμθ αυτισ τθσ γνϊςθσ είναι που κάνει τθν Υπατία να ξεχωρίηει αλλά και για τα δεδομζνα τθσ εποχισ τθσ να προκαλεί. Διότι με τθν γνϊςθ τθσ γίνεται πιο ιςχυρι από τθν ανδρικι ςωματικι ρϊμθ 17. Ππωσ, λοιπόν, τότε το κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδό τθσ τθν κακιςτοφςε ζνα πρότυπο ςυμπεριφοράσ, κφρουσ και μόρφωςθσ ζτςι και ςιμερα, αποτελεί και το πρότυπο μιασ ιδεϊδουσ αγωγισ κακϊσ τα 16. Βι. Nietzsche, Friedrich, Μαζήκαηα γηα ηελ Παηδεία. (Μηθξ.-Πξόινγνο-Σεκεηώζεηο Ν. Μ. Σθνπηεξόπνπινο. 3 ε έθδ. Αζήλα: Σηηο πεγέο Γλώζεο, 1998) : Βι. Βαξβαξήγνο, Γ. Τπαηία,190. Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο παηδείαο βι. Σαπνπλάο, Α. Γ θ. ε. 14

15 «πιςτεφω» τθσ ιταν θ καλλιζργεια, θ αυτοπεποίκθςθ, θ ευφυΐα και θ παρρθςία, δθλαδι όλα αυτά που πλαιςιϊνουν τθν θκικι και πνευματικι τελειότθτα του ανκρϊπου. Τθν πνευματικι αυτι και θκικι τελειότθτα εξζφραςε ακόμθ και μπροςτά ςτο κάνατο με τθν επιμονι τθσ «Δεν κα προδϊςω τισ αρχζσ μου! Δεν κα πάψω να είμαι Ελλθνίδα! Δεν κα κλείςω τα μάτια ςτθν αλικεια τθσ μοναδικισ πραγματικότθτασ, ςτον Ελλθνικό πολιτιςμό! Αυτι θ πραγματικότθτα δεν ζχει ςφνορα, είναι παγκόςμια και ανικει ςε όλουσ μασ. Βιβλιογραφία Beck, H-G. Η Βπδαληηλή Υηιηεηία. 3 ε έθδ. Μηθξ. Γ. Κνύξηνβηθ. Αζήλα : Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Τξαπέδεο, Hunger, H. Βπδαληηλή ινγνηερλία. Η ιόγηα θνζκηθή γξακκαηεία ηωλ Βπδαληηλώλ. T. B. Μηθξ. Γ. Φ. Μαθξήο, Η. Οηθνλόκνπ-Αγνξαζηνύ, Τ. Κόιηαο, Δ. Παπαγηάλλε, Σ. Τξσηάλνο, Γ. Γηάλλνπ. Αζήλα : Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Τξαπέδεο, Hunger, H. Βπδαληηλή ινγνηερλία. Η ιόγηα θνζκηθή γξακκαηεία ηωλ Βπδαληηλώλ. T. B. Μηθξ. Γ. Φ. Μαθξήο, Η. Οηθνλόκνπ-Αγνξαζηνύ, Τ. Κόιηαο, Δ. Παπαγηάλλε, Σ. Τξσηάλνο, Γ. Γηάλλνπ. Αζήλα: Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Τξαπέδεο, Mossé, Cl. Η γπλαίθα ζηελ Αξραία Διιάδα. Μηθξ. Αζ. Γ. Σηεθαλήο. Αζήλα : Παπαδήκαο, Nietzsche, Friedrich, Μαζήκαηα γηα ηελ Παηδεία. Μηθξ.-Πξόινγνο- Σεκεηώζεηο Ν. Μ. Σθνπηεξόπνπινο. 3 ε έθδ. Αζήλα: Σηηο πεγέο Γλώζεο,

16 Ostrogorsky, G. Ιζηνξία ηνπ Βπδαληηλνύ θξάηνπο. Τόκνο Α κηθ. Η. Παλαγόπνπινο. Αζήλα: Ηζηνξηθέο εθδόζεηο Ση. Βαζηιόπνπινο, Αιαηδόγινπ-Θέκειε, Γξακ. Πάληωλ ρξεκάηωλ κέηξνλ άλζξωπνο.γηαηξ. Αζήλα : Αξηζηνηέιεο, Ηζηθά Νηθνκάρεηα, 1140b Αξηζηνηέιεο, Ρεηνξηθή πξνο Αιέμαλδξν, 1491b, a,1. Βαξβαξήγνο, Γ. Τπαηία. 3ε έθδ. Αζήλα: Άγθπξα 2005 Γειεγηάλλε, Β. θαη Εηώγνπ, Σ. Δθπαίδεπζε θαη Φύιν. Ιζηνξηθή δηάζηαζε θαη ύγρξνλνο πξνβιεκαηηζκόο. Δπηκ. Έθδ. Β. Γειεγηάλλε θαη Σ. Εηώγνπ. Θεζζαινλίθε: Βάληαο, Γηνγέλε Λαέξηηνπ, 9,8,51. Κπξίδεο, Α. Δθπαηδεπηηθή Αληζόηεηα. Οξηνζέηεζε θαη πξνζπάζεηεο ζεωξεηηθήο πξνζέγγηζήο ηεο. Θεζζαινλίθε- Αζήλα: Κπξηαθίδεο, Μπαιιή, Ξ. Σ. Η θηινζνθία κέζα από ηε ινγνηερλία: Δθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο «Τπαηία» ηνπ Γεκήηξε Βαξβαξήγνπ. Θεζζαινλίθε: Σηακνύιεο Α., Πειεγξίλεο, Θ. Ηζηθή Φηινζνθία. 2 ε έθδ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, Πιάησλ, Πνιηηεία, 440e, 2-10, 441a, 1-3. Πξσηαγόξαο ΗΗ, 1-2 Σθαιηζάο Θ. Ο Υξπζνύο αηώλ ηεο αξεηήο. Αξηζηνηειηθή Ηζηθή. Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, Τξηαληάξε-Μαξά, Σ. Ιζηνξία ηεο Φηινζνθίαο. Σ. Α. Από ηελ Αξραηόηεηα ζηνλ Μεζαίωλα. Θεζζαινλίθε: Αλη. Σηακνύιεο, Φαηδεζηεθάλνπ, Κ. «Ζ έλλνηα ηεο Γηαιεθηηθήο ζηνλ Πιάησλα κε εηδηθόηεξε αλαθνξά ζηνλ Φαίδξν». Σην Η Γηαιεθηηθή. Διιεληθή 16

17 Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Δπηκέιεηα έθδνζεο: Κ. Βνπδνύξεο. Αζήλα:

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Ενότθτα 1: Ειςαγωγικά Μαριάννα Κoνδφλθ Σχολι Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Σκοποί ενότθτασ Να καταρριφκοφν οι προεπιςτθμονικοί μφκοι για τθ γλϊςςα Να αναδειχκεί

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ.

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ. Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ - Κεφάλαιο Πρώτο: Βαςικζσ Οικονομικζσ Έννοιεσ Εκπαιδευτικόσ, Παναγιώτθσ Φουτςιτηισ, Οικονομολόγοσ. Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ. Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd

Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ. Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd 25 Φεβρουαρίου 2015 Εκπαιδεφτρια: Βαςιλικι Χριςτοφι Η κ. Χριςτοφι Βαςιλικι ζχει ςπουδάςει Εφαρμοςμζνθ Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότητα 10: Ψυχοκινθτικι Αγωγι Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Το γλωςςικό μάθημα. διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή. 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία

Το γλωςςικό μάθημα. διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή. 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία Το γλωςςικό μάθημα διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία Στα όςα ακολουκοφν δίνονται οριςμζνεσ ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ γλωςςικισ διδαςκαλίασ (ςυγκεκριμζνα: διδαςκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που επικρατεί. Θ Πολιτικι Επιςτιμθ τονίηει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παρατηρώντασ τη μαθηςιακή διαδικαςία Σι είδουσ δραςτθριότθτεσ παρατθριςατε να αναπτφςςονται

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ κφκλοσ μια φορά.

Ένασ κφκλοσ μια φορά. Ένασ κφκλοσ μια φορά. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ςτθν τάξθ μασ, ζνασ κφκλοσ ξεκίνθςε να γράφει τθν δικι του ιςτορία. Στθν αρχι μασ γεννικθκαν μερικζσ απορίεσ: «Τι μποροφμε να κάνουμε με ζναν κφκλο»;

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος,

qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος, qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.Κ.Ε. Π.Σ.Δ.Ε qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότθτεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που κζλω να ακολουκιςω ι των επαγγελμάτων των γονιών μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι:

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι: ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ (6500-3000 π.χ) Να κυμάςτε ότι τα εκκζματα αυτισ τθσ αίκουςασ προζρχονται από νεολικικοφσ οικιςμοφσ τθσ Θεςςαλίασ και από άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ. το ζςκλο και το Διμινι οι αναςκαφζσ αποκάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

νεκα κολάζει. Ταύτην ου εχουσιν ο κολάζονται οι τε αλλοι ανθρωποι ους αν οιωνται α χ ηκιστα 'Α

νεκα κολάζει. Ταύτην ου εχουσιν ο κολάζονται οι τε αλλοι ανθρωποι ους αν οιωνται α χ ηκιστα 'Α ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α - C τι ως εξ ε σης. Ει θέλεις ε, ω Σώκρ δύναται, αυτό σε διδάξει οτι οι γε ανθρωποι η ναι αρετήν. Ου α νεκα, οτι

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER 1. Σου δίνει 80% καλφτερα αποτελζςματα, 3 φορζσ γρθγορότερα 2. Σχεδιάηει και εξελίςςει ζνα ειδικό πρόγραμμα αποκλειςτικά για ςζνα, τισ προςωπικζσ ςου

Διαβάστε περισσότερα

Το διδακτικά άρρυκμο μάκθμα. Μια μορφι διδακτικισ αςκζνειασ

Το διδακτικά άρρυκμο μάκθμα. Μια μορφι διδακτικισ αςκζνειασ Το διδακτικά άρρυκμο μάκθμα Μια μορφι διδακτικισ αςκζνειασ Νοζμβριοσ 2011 Νικιτασ Παρίςθσ Προλογικό ςθμείωμα Δεν είναι ςπάνιο ζνα μάκθμα, για ποικίλουσ λόγουσ, να καταςτεί άρρυκμο και να παρουςιάςει ςυμπτϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9: Drive shots Στεπάν-Σαρκίσ Παρτεμιάν Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Το καλωςόριςμα των μαθητών ςτο Εργαςτήριο Φυςικών Επιςτημών

Το καλωςόριςμα των μαθητών ςτο Εργαςτήριο Φυςικών Επιςτημών Το καλωςόριςμα των μαθητών ςτο Εργαςτήριο Φυςικών Επιςτημών Η ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΒΟΛΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΙ ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ Εισαγωγή Ο καταλλθλότεροσ χϊροσ για ζνα επιτυχθμζνο μάκθμα φυςικισ είναι το εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ

17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ Ιωάννθσ Κατάκθσ Πολυδιάςτατοι πίνακεσ o Μζχρι τϊρα μιλοφςαμε για μονοδιάςτατουσ πίνακεσ ι int age[5]= 31,28,31,30,31; o Για παράλλθλουσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικά 7 ο Εξάμθνο

Παιδαγωγικά 7 ο Εξάμθνο ΤΕΙ Σερρϊν Τμιμα Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν Παιδαγωγικά 7 ο Εξάμθνο Αναςτάςιοσ Πολίτθσ Κακθγθτισ Εφαρμογϊν anpol@teiser.gr 1 http://www.teiser.gr/icd/staff/politis/start.htm Σκοπόσ του Μαθήματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσική στη ζωή μας. Θζματα: Α)Ποια είδθ μουςικισ ακοφγονται περιςςότερο Β)Σε ποιουσ τομείσ επθρεαηόμαςτε από τθν μουςικι που ακοφμε

Η μουσική στη ζωή μας. Θζματα: Α)Ποια είδθ μουςικισ ακοφγονται περιςςότερο Β)Σε ποιουσ τομείσ επθρεαηόμαςτε από τθν μουςικι που ακοφμε Η μουσική στη ζωή μας Θζματα: Α)Ποια είδθ μουςικισ ακοφγονται περιςςότερο Β)Σε ποιουσ τομείσ επθρεαηόμαςτε από τθν μουςικι που ακοφμε Απρίλιοσ 2013 Ο ρόλοσ τθσ μουςικισ ςτθ ηωι μασ Οι μελωδίεσ αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα