ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ( ) Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 (Ε.Ε. L 155 της , σ. 1) ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο (Άρθρο 5(2) της απόφασης 1295/99/EΚ)

2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος, οι σπάνιες ασθένειες, συµπεριλαµβανοµένων των ασθενειών γενετικής προέλευσης, είναι οι ασθένειες που µπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή χρόνιες ανικανότητες και οι οποίες έχουν τόσο χαµηλό επιπολασµό ώστε να απαιτούνται ειδικές συνδυασµένες προσπάθειες για την αντιµετώπισή τους έτσι ώστε να προληφθεί η σηµαντική θνησιµότητα ή η περιγεννητική ή πρόωρη θνησιµότητα ή η σηµαντική µείωση της ποιότητας της ζωής ενός ατόµου ή του κοινωνικοοικονοµικού δυναµικού του. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι ως χαµηλός επιπολασµός νοείται ο επιπολασµός που ανέρχεται γενικά σε λιγότερο από 5 κρούσµατα ανά άτοµα στην Κοινότητα. Η απόφαση αριθ. 1295/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29 Απριλίου σχετικά µε την έγκριση προγράµµατος κοινοτικής δράσης όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες ( ) προβλέπει ότι ο αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή ετήσιο πρόγραµµα εργασίας σχετικά µε τις προτεραιότητες δράσης (Άρθρο 5(2β). Στο άρθρο 1 της απόφασης αριθ. 1295/99/ΕΚ ορίζεται ο στόχος του προγράµµατος ως εξής: «2. Στόχος του παρόντος προγράµµατος είναι να συµβάλει, σε συντονισµό µε άλλα κοινοτικά µέτρα, στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες, βελτιώνοντας τις σχετικές γνώσεις, κυρίως µε την προώθηση της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου συνεκτικής και συµπληρωµατικής πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες και διευκολύνοντας την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά µε τις ασθένειες αυτές, ιδίως για τους επαγγελµατίες της υγείας, τους ερευνητές και τα άτοµα που πλήττονται άµεσα ή έµµεσα από τις εν λόγω ασθένειες, ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας τη διακρατική συνεργασία µεταξύ των οργανισµών εθελοντικής παροχής υπηρεσιών και των επαγγελµατικών οργανισµών που παρέχουν βοήθεια στα άτοµα αυτά και εξασφαλίζοντας την κατάλληλη διαχείριση των εξάρσεων κρουσµάτων καθώς και ενθαρρύνοντας την παρακολούθηση των σπάνιων ασθενειών». 3. Οι δράσεις που θα εφαρµοστούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος αναφέρονται στο παράρτηµα». 1 ΕΕ L 155 της

3 Το παράρτηµα της απόφασης 1295/99/ΕΚ απαριθµεί τέσσερις ενέργειες: «1. Προώθηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκού δικτύου συνεκτικής και συµπληρωµατικής πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες και την πρόσβαση σε αυτό, χρησιµοποιώντας, κυρίως τις υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων. Η πληροφόρηση περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε το όνοµα της ασθένειας, τα συνώνυµα, µια γενική περιγραφή των διαταραχών, τα συµπτώµατα, τα αίτια, τα επιδηµιολογικά στοιχεία, τα προληπτικά µέτρα, τους συνήθεις τρόπους θεραπευτικής αγωγής, τις κλινικές δοκιµές, τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα ειδικευµένα ιατρεία, τα ερευνητικά προγράµµατα καθώς και έναν κατάλογο των υπηρεσιών µε τις οποίες µπορεί κανείς να έρθει σε επαφή για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη συγκεκριµένη ασθένεια. Το γεγονός ότι οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες πρέπει να καθίσταται γνωστό σε όσο το δυνατό ευρύτερη βάση, συµπεριλαµβανοµένου του Internet. 2. Συµβολή στην επιµόρφωση και ενηµέρωση των επαγγελµατιών για τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα τους, ώστε να βελτιωθεί η έγκαιρη διάγνωση, η αναγνώριση, η αγωγή και η πρόληψη στον τοµέα των σπάνιων ασθενειών. 3. Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και της δικτύωσης οµάδων ατόµων που έχουν πληγεί άµεσα ή έµµεσα από τις ίδιες σπάνιες ασθένειες ή εθελοντών και επαγγελµατιών στον τοµέα αυτό, καθώς και του συντονισµού σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να ενθαρρυνθεί η συνέχεια των εργασιών και η διακρατική συνεργασία. 4. Υποστήριξη, σε κοινοτικό επίπεδο, της παρακολούθησης των σπάνιων ασθενειών στα κράτη µέλη και των συστηµάτων έγκαιρης ειδοποίησης για εξάρσεις κρουσµάτων και προώθηση της δικτύωσης και της κατάρτισης των ειδικών που ασχολούνται µε την αντιµετώπιση των ασθενειών αυτών και µε την ταχεία απάντηση στο φαινόµενο της έξαρσης των κρουσµάτων.» Οι ενέργειες αυτές συνιστούν το κύριο πλαίσιο αναφοράς για την εφαρµογή του προγράµµατος και τον καθορισµό των προτεραιοτήτων. Στις επόµενες σελίδες και στο πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος, οι ενέργειες αυτές θα αναφέρονται χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες συντοµογραφίες: Ενέργεια 1«Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες» Ενέργεια 2: «Επιµόρφωση για τις σπάνιες ασθένειες» Ενέργεια 3«ιακρατική συνεργασία για τις σπάνιες ασθένειες» Ενέργεια 4 «Παρακολούθηση, εποπτεία, έγκαιρη ειδοποίηση για εξάρσεις κρουσµάτων των σπάνιων ασθενειών». Το παρόν πρόγραµµα εργασίας επισηµαίνει τις ενέργειες που πρέπει να εφαρµοστούν κατά προτεραιότητα το 1999 και το Γι αυτά τα δύο έτη, τα επιλεχθέντα για χρηµατοδότηση σχέδια θα επιλεγούν από τις αιτήσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια συγκεκριµένης ενιαίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που πρόκειται να δηµοσιευθεί το συντοµότερο δυνατό. 3

4 2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΗΣ Γενικές κατευθύνσεις και ισορροπίες του προγράµµατος Κοινοτική προστιθέµενη αξία. Προκειµένου να δηµιουργηθεί προστιθέµενη αξία για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια και δίκτυα µε σηµαντική ευρωπαϊκή διάσταση που είναι πιθανό να συµβάλουν σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος στόχος του προγράµµατος δεν είναι να παράσχει άµεση υποστήριξη σε δραστηριότητες ή δοµές τοπικής εµβέλειας, αλλά να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες που να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή κοινοτική διάσταση, συµβάλλοντας στις κοινοτικές πολιτικές. Οριζόντια προσέγγιση. Tα κονδύλια του προϋπολογισµού ύψους 6,5 εκατοµµυρίων για την περίοδο (κατά µέσο όρο 1,3 εκατοµµύρια ανά έτος) είναι πολύ περιορισµένα για να επιτρέψουν την κατάλληλη χρησιµοποίηση µιας προσέγγισης για συγκεκριµένες ασθένειες, λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περισσότερες από σπάνιες ασθένειες. Ειδικότερα, για τις ενέργειες 1, 2 και 3 προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που αντιµετωπίζουν ή προβλέπουν δράση για τις σπάνιες ασθένειες γενικά, για σηµαντικές οµάδες ασθενειών ή τουλάχιστον για σηµαντικό αριθµό των ασθενειών αυτών. ράση προτεραιότητας. Κατά τη διαδικασία κατανοµής των διαθέσιµων πόρων για τα έτη 1999 και 2000 προτεραιότητα θα δοθεί στην εφαρµογή της δράσης 1 «Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες». Η απόφαση 1295/1999/ΕΚ περιέχει ήδη µια διάταξη προς την κατεύθυνση αυτή: «(17) ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν, το συντοµότερο ήδη από την έναρξη του παρόντος προγράµµατος, η δηµιουργία ευρωπαϊκού δικτύου συνεκτικής και συµπληρωµατικής πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες και η πρόσβαση στο δίκτυο αυτό κυρίως µέσω της χρήσης των υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων» Eπίσης οι ενέργειες 2, 3 και 4 θα εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου Προτεραιότητες ανά ενέργεια Ενέργεια 1 «Eυρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες» Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που βασίζονται στις υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων και στη χρησιµοποίηση των τεχνολογιών του Internet (World Wide Web), προκειµένου να καταστήσουν το δίκτυο διαθέσιµο στο ευρύ κοινό. Οι βάσεις δεδοµένων πρέπει να αποτελούνται από εγγραφές µε βάση την ασθένεια (κατάλογος σπάνιων ασθενειών). Τα στοιχεία στις βάσεις δεδοµένων πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: το όνοµα της ασθένειας, τα συνώνυµα, µια γενική 4

5 περιγραφή των διαταραχών, τα συµπτώµατα, τα αίτια, τα επιδηµιολογικά στοιχεία, τα προληπτικά µέτρα, τους συνήθεις τρόπους θεραπευτικής αγωγής, τις κλινικές δοκιµές, τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα ειδικευµένα ιατρεία, τα ερευνητικά προγράµµατα καθώς και έναν κατάλογο των υπηρεσιών µε τις οποίες µπορεί κανείς να έρθει σε επαφή για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη συγκεκριµένη ασθένεια. Τα στοιχεία σε αυτές τις βάσεις δεδοµένων δεν πρέπει να περιέχουν κανένα προσωπικό στοιχείο ασθενών που επλήγησαν από σπάνιες ασθένειες. Tα στοιχεία στις βάσεις δεδοµένων θα πρέπει να επικυρώνονται και να ενηµερώνονται συνεχώς. Ο δικαιούχος της επιδότησης πρέπει να εξασφαλίσει την επικύρωση αυτή µε τη βοήθεια επιστηµόνων εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της υγείας. Τα στοιχεία πρέπει να συµφωνούν µε τα γενικά κριτήρια που αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων υγείας στο Internet. Η σελίδα υποδοχής του Ιnternet του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες θα είναι διαθέσιµη στον εξυπηρετητή Europa (τον κύριο εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) µε κόµβους που θα οδηγούν στις εξωτερικές βάσεις δεδοµένων που συνθέτουν το δίκτυο. Θα υιοθετηθεί µια επαρκής πολιτική ρητρών παραίτησης Ενέργεια 2: «Επιµόρφωση για τις σπάνιες ασθένειες» Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που οργανώνουν κύκλους µαθηµάτων επιµόρφωσης και υπενθύµισης για επαγγελµατίες τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης, της αναγνώρισης, της αγωγής και της πρόληψης στον τοµέα των σπάνιων ασθενειών Ενέργεια 3«ιακρατική συνεργασία για τις σπάνιες ασθένειες» Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια διακρατικής συνεργασίας και δικτύωσης που προωθούνται από «κεντρικούς οργανισµούς» (οργανισµούς που συγκεντρώνουν ή/και αντιπροσωπεύουν άλλους οργανισµούς) Ενέργεια 4 «Παρακολούθηση, εποπτεία, έγκαιρη ειδοποίηση για εξάρσεις κρουσµάτων των σπάνιων ασθενειών» Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια παρακολούθησης και εποπτείας σπάνιων ασθενειών προκειµένου να βελτιωθεί η συστηµατική συλλογή, ανάλυση, ερµηνεία και διάδοση επιδηµιολογικών στοιχείων για τις σπάνιες ασθένειες περαιτέρω, προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που αφορούν την έγκαιρη ειδοποίηση και την ταχεία αντίδραση σε εξάρσεις κρουσµάτων των σπάνιων ασθενειών. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που χρησιµοποιούνται στα σχέδια αυτά πρέπει να τηρούνται κατά τρόπο σύµφωνο µε τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 5

6 Σχέδια που δεν εµπίπτουν απολύτως στις προτεραιότητες που καθορίζονται στις παραγράφους 2.2.1, 2.2.2, και ανωτέρω, τα οποία όµως έχουν εξαιρετική ποιότητα και πληρούν τα άλλα κριτήρια επιλογής και που εγκρίνονται κατόπιν διαβούλευσης µε την επιτροπή, µπορούν να λάβουν χρηµατοδότηση ανάλογα µε τους αποµένοντες πόρους του προϋπολογισµού. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3.1 Συνεδριάσεις της επιτροπής Τα άρθρα 2 και 5 της απόφασης 1295/99/ΕΚ ορίζουν ότι, για την εφαρµογή του προγράµµατος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που αποτελείται από δύο αντιπροσώπους που ορίζει κάθε κράτος µέλος και προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το 1999 και το 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραµµάτισε η επιτροπή να συνεδριάζει δύο φορές ανά έτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε την υποβολή σε δύο σύνολα προς την επιτροπή των σχεδίων των µέτρων που πρόκειται να ληφθούν σύµφωνα µε το άρθρο 5(2): κατά τη διάρκεια του 1999: (α) (β) τον εσωτερικό κανονισµό της επιτροπής το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας µε τις προτεραιότητες δράσης (γ) τις λεπτοµέρειες, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και χρηµατοδότησης των σχεδίων στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συνεπάγονται συνεργασία µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και τη συµµετοχή των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 6(2) κατά τη διάρκεια του έτους 2000: (δ) (ε) (στ) (ζ) τη διαδικασία αξιολόγησης τις λεπτοµέρειες διάδοσης και διαβίβασης των αποτελεσµάτων τις λεπτοµέρειες όσον αφορά το συντονισµό µε τα προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες που έχουν άµεση σχέση µε την υλοποίηση του στόχου του παρόντος προγράµµατος τις λεπτοµέρειες συνεργασίας µε τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς που προβλέπονται στο άρθρο 2(2). 3.2 Οµάδες εργασίας 6

7 Ο εσωτερικός κανονισµός της επιτροπής προβλέπει ότι µπορούν να συσταθούν οµάδες εργασίας προκειµένου να αντιµετωπιστούν ειδικές πτυχές του προγράµµατος εργασίας. Αυτές οι οµάδες εργασίας µπορούν να παράσχουν ένα εστιακό σηµείο για την ανταλλαγή εµπειριών και πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούν επίσης να διατυπώσουν προτάσεις για την επιτροπή σχετικά µε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί και τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν σε ορισµένες ενέργειες του προγράµµατος. Η δηµιουργία αυτών των οµάδων εργασίας και οι εντολές τους θα καθορίζονται κατόπιν διαβούλευσης µε την επιτροπή. 3.3 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Προκειµένου να επιλεγούν τα σχέδια για τα έτη 1999 και 2000, θα δηµοσιευθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το ταχύτερο δυνατό. Για τα επόµενα έτη προβλέπεται να δηµοσιεύεται κάθε χρόνο πρόσκληση υποβολής προτάσεων, µε τη 15η Σεπτεµβρίου ως λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων (15 Σεπτεµβρίου 2000 για το έτος 2001). Χονδρικά, µε βάση την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια µεγάλης κλίµακας που είναι πιθανό να έχουν πραγµατική προστιθέµενη αξία για την Κοινότητα, ο αριθµός των σχεδίων που θα υποστηριχθούν την περίοδο θα πρέπει να είναι περίπου Πληροφόρηση σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης - διάδοση των αποτελεσµάτων Με βάση το άρθρο 5(2ε), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει ειδικό σχέδιο µέτρου στην επιτροπή παρουσιάζοντας τις ρυθµίσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι ενηµερώνονται το ευρύ κοινό, τα άτοµα που πλήττονται άµεσα ή έµµεσα και οι επαγγελµατίες της υγείας που ασχολούνται µε τις σπάνιες ασθένειες και ότι τα αποτελέσµατα του προγράµµατος διαδίδονται κατάλληλα. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να απαιτηθεί η παραγωγή φυλλαδίων που θα επεξηγούν το πρόγραµµα, η δηµοσίευση και η κυκλοφορία εγγράφων και εκθέσεων, η απόδοση µεγαλύτερης σηµασίας στο κριτήριο αξιοποίησης/διάδοσης κατά την επιλογή των σχεδίων και η δηµοσίευση ενός καταλόγου των σχεδίων που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα. Στη διεύθυνση Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα. Όπως προαναφέρθηκε στο , η σελίδα υποδοχής στο Internet του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες θα δηµιουργηθεί στον εξυπηρετητή Εuropa (τον κύριο εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), µε κόµβους προς τις εξωτερικές βάσεις δεδοµένων που απαρτίζουν το δίκτυο. Η διεύθυνση της σελίδας υποδοχής της δηµόσιας υγείας του εξυπηρετητή Europa είναι (µε την επιφύλαξη πιθανών µελλοντικών τροποποιήσεων): 7

8 4. ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει ότι υπάρχει συνεκτικότητα και συµπληρωµατικότητα µεταξύ των ενεργειών που θα εφαρµοστούν στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος και των ακόλουθων άλλων κοινοτικών προγραµµάτων και ενεργειών: 4.1 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα ορφανά φάρµακα Η παρούσα πρόταση (COM(98)450) βρίσκεται επί του παρόντος στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης. Ο σκοπός της είναι η θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας χαρακτηρισµού φαρµάκων ως ορφανά και η παροχή κινήτρων για την έρευνα, ανάπτυξη και θέση σε κυκλοφορία των χαρακτηρισθέντων ως ορφανών φαρµάκων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το γεγονός ότι µια ασθένεια περιλαµβάνεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες ή ότι µε κάποιο άλλο τρόπο αντιµετωπίζεται στα πλαίσια του προγράµµατος για τις σπάνιες ασθένειες δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε την επιλεξιµότητα για χαρακτηρισµό σύµφωνα µε τους κανόνες και τις διαδικασίες του µελλοντικού κανονισµού για τα ορφανά φάρµακα. Αντίστροφα, δεν συνεπάγεται απόρριψη. 4.2 Κοινοτική έρευνα. Η κοινοτική έρευνα σχετικά µε τις σπάνιες ασθένειες πραγµατοποιείται επί του παρόντος τόσο στα πλαίσια του 4 ου ( ) όσο και του 5 ου προγράµµατος πλαισίου ( ) για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη: Στα πλαίσια του 4 ου προγράµµατος πλαισίου - Biomed 2 χρηµατοδοτήθηκαν 23 σχέδια στον τοµέα 4.6 «Σπάνιες ασθένειες». Στο πλαίσιο του 5 ου προγράµµατος πλαισίου, «Ποιότητα ζωής και διαχείριση έµβιων πόρων», η έρευνα σχετικά µε τις σπάνιες ασθένειες πραγµατοποιείται κυρίως στα πλαίσια της δραστηριότητας 7. «Χρόνιες και εκφυλιστικές νόσοι, καρκίνος, διαβήτης, καρδιαγγειακές νόσοι και σπάνιες ασθένειες». Επίσης, οι δραστηριότητες 8, «Έρευνα για τα γενώµατα και τις ασθένειες γενετικής προέλευσης», και 9, «Nευροεπιστήµες», αφορούν ιδιαίτερα τις σπάνιες ασθένειες. Tο πρόγραµµα για τις σπάνιες ασθένειες θα λάβει υπόψη αυτές τις σηµαντικές δραστηριότητες έρευνας και θα συµβάλει, ιδίως µέσω της ενέργειας 1, «Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες», στη διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας σχετικά µε τις σπάνιες ασθένειες. Θα εξετασθεί η δυνατότητα δηµιουργίας άµεσων κόµβων του Internet µε τη βάση δεδοµένων Cordis. Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρούµενη από την επιτροπή για τις σπάνιες ασθένειες, θα εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο το αποτέλεσµα αυτών 8

9 των ερευνητικών σχεδίων που συνδέονται άµεσα µε το πρόγραµµα των σπάνιων ασθενειών, που υποστηρίζεται δυνάµει του τέταρτου και του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αρχικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος για τις σπάνιες ασθένειες. 9

10 Το πρόγραµµα για τις σπάνιες ασθένειες θα λάβει επίσης υπόψη την κοινοτική έρευνα που πραγµατοποιείται στον τοµέα της τηλεµατικής για την υγεία, εξετάζοντας τη σηµασία του για την ενέργεια 1, «Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες», και την ενέργεια 4, «Παρακολούθηση, εποπτεία, έγκαιρη ειδοποίηση για εξάρσεις κρουσµάτων των σπάνιων ασθενειών». Θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες ρυθµίσεις συντονισµού προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη και να εξασφαλιστεί η συµπληρωµατικότητα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των σχεδίων. 4.3 Πρόγραµµα κοινοτικής δράσης σχετικά µε την παρακολούθηση της υγείας (1997 έως 2001) Η απόφαση 1295/99/ΕΚ προβλέπει σαφώς ότι η συστηµατική συλλογή στοιχείων για την υγεία πραγµατοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος κοινοτικής δράσης σχετικά µε την παρακολούθηση της υγείας και ότι συνεπώς πρέπει να εξασφαλιστεί η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων µεταξύ του προγράµµατος παρακολούθησης της υγείας και του προγράµµατος για τις σπάνιες ασθένειες. 4.4 Πρόγραµµα κοινοτικής δράσης σχετικά µε την πρόληψη του AIDS και ορισµένων άλλων µεταδοτικών νόσων δίκτυο επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών νόσων στην Κοινότητα. Ορισµένες σηµαντικές µεταδοτικές νόσοι είναι επίσης σπάνιες στην Κοινότητα π.χ. σαλµονέλωση, νόσος των λεγεωνάριων, ελονοσία, nvcjd, κ.τ.λ.) και ως εκ τούτου θα µπορούσαν κατ αρχήν να αντιµετωπιστούν τόσο από το πρόγραµµαδίκτυο για τις µεταδοτικές νόσους όσο και από το πρόγραµµα για τις σπάνιες ασθένειες. Γενικά, για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος συντονισµός, συνιστάται οι σπάνιες µεταδοτικές νόσοι να αντιµετωπιστούν κατ αρχήν ως µεταδοτικές νόσοι, δηλαδή η εποπτεία και η έγκαιρη ειδοποίηση πρέπει να πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του κοινοτικού δικτύου για τις µεταδοτικές νόσους και οι αιτήσεις χρηµατοδότησης πρέπει να απευθύνονται στο πρόγραµµα για την πρόληψη του AIDS και ορισµένων άλλων µεταδοτικών νόσων. 4.5 Πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση του καρκίνου ( ) Πολλοί τύποι καρκίνου είναι επίσης σπάνιοι. Γενικά, για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος συντονισµός, συνιστάται οι σπάνιοι καρκίνοι να αντιµετωπιστούν κατ αρχήν στα πλαίσια του προγράµµατος δράσης για την καταπολέµηση του καρκίνου ( ). 10

11 4.6 IDA (Ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων) Το σχέδιο IDA-EUPHIN (δίκτυο πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δηµόσια υγεία) προβλέπει ήδη για την υποδοµή των τηλεπικοινωνιών δύο κοινοτικές ενέργειες για τη δηµόσια υγεία, δηλαδή το πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας και το δίκτυο για τις µεταδοτικές νόσους. Το ταχύτερο δυνατό θα επεκταθεί για να καλύψει το πρόγραµµα για τις σπάνιες ασθένειες (IDA-EUPHIN-σπάνιες ασθένειες), ιδίως την ενέργεια 1, «Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τις σπάνιες ασθένειες», και την ενέργεια 4, «Παρακολούθηση, εποπτεία, έγκαιρη ειδοποίηση για εξάρσεις κρουσµάτων των σπάνιων ασθενειών». 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εξαιτίας πολλών λόγων (καθυστερηµένη έγκριση του προγράµµατος το 1999 (πάγωµα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 50% της γραµµής του προϋπολογισµού A αναδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), δεν θα καταστεί δυνατό να γίνουν οποιεσδήποτε δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις στον προϋπολογισµό του 1999 έως τις 31 εκεµβρίου Με βάση απόφαση της Ευρωπαϊκής επιτροπής, τα ετήσια κονδύλια για το 1999 (1,3 εκατοµµύρια ) θα µπορούσαν, εάν αυτό αποφασισθεί, να µεταφερθούν στο έτος Στην περίπτωση αυτή, η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράµµατος θα µπορούσε εποµένως να χρηµατοδοτηθεί τόσο µε κονδύλια του 1999 όσο και µε κονδύλια του 2000 (πιθανότατα 1,3 εκατοµµύρια + 1,3 εκατοµµύρια =2,6εκατοµµύρια ). 6. ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Με βάση το άρθρο 5(2γ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει ένα ειδικό σχέδιο µέτρου στην επιτροπή σχετικά µε τις λεπτοµέρειες, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και χρηµατοδότησης των σχεδίων στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συνεπάγονται τη συνεργασία µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και τη συµµετοχή των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 6(2) Το άρθρο 6(2) προβλέπει τη συµµετοχή των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. Το άνοιγµα του προγράµµατος στις χώρες αυτές υπόκειται στην επίσηµη έκφραση της βούλησης τους να συµµετέχουν. Εφόσον η βούληση αυτή εκφραστεί, η εφαρµογή του ανοίγµατος µπορεί να προετοιµαστεί. Η πραγµατική εφαρµογή θα πρέπει να λάβει υπόψη τους ειδικούς κανόνες σχετικά µε την κατανοµή των πιστώσεων καθώς επίσης και το διαθέσιµο προϋπολογισµό. Η προβλεπόµενη προσέγγιση περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των κατάλληλων οργανισµών ως συντονιστών του προγράµµατος και τον καθορισµό ενός προγράµµατος εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των προτεραιοτήτων στις συµµετέχουσες χώρες. Γενικά, η συµµετοχή αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί στη συµµετοχή στα πιο σηµαντικά ευρωπαϊκά σχέδια/δίκτυα που δηµιουργήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από το κοινοτικό πρόγραµµα. 11

12 7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το άρθρο 7(1) της απόφασης 1295/99/ΕΚ προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα για την εξασφάλιση της παρακολούθησης και της συνεχούς αξιολόγησης του παρόντος προγράµµατος. Ειδικότερα, το άρθρο 7(2) προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιάµεση έκθεση κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους λειτουργίας του προγράµµατος καθώς και τελική έκθεση κατά τη λήξη του προγράµµατος. Στις εκθέσεις αυτές ενσωµατώνονται, µεταξύ άλλων, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Με βάση το άρθρο 5(2δ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει ειδικό σχέδιο µέτρου στην επιτροπή σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης. 12

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2008 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης (2008/381/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0501 EL 27.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα