Quick Instruction Guide Type HD9712

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Quick Instruction Guide Type HD9712"

Transcript

1 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Ελληνικά Quick Instruction Guide Type HD9712 Register your product and get support at

2 Välkommen till Philips Saeco! Registrera dig på för att få råd och uppdateringar om SV hur du bör sköta din maskin. I det här häftet återges kortfattat instruktionerna för kaff emaskinens korrekta drift. Philips Comsumer Lifestyle försäkrar härmed att Saeco kaff emaskiner av modell HD9712, uppfyller alla nödvändiga krav i den europeiska förordningen 1995/5/EG. Gå in på för att ladda ned den senaste versionen av bruksanvisningen (se modellnumret som anges på omslaget). Velkommen til Philips Saeco! Registrer deg på for tips og oppdateringer om NO vedlikehold av maskinen din. I denne bruksanvisningen fi nner du korte instruksjoner om korrekt funksjon av maskinen. Philips Consumer Lifestyle erklærer med dette at Saeco typer HD9712 er i overensstemmelse med kravene og andre bestemmelser i direktivet 1995/5/EF. Se for å laste ned den siste versjonen av bruksanvisningen (bruk modellnummeret på forsiden). Tervetuloa Philips Saecon maailmaan! Rekisteröidy osoitteessa ja saat keittimesi FI hoitoa koskevia ohjeita ja päivityksiä. Tässä opaskirjassa annetaan keittimen oikeaa toimintaa koskevat lyhyet ohjeet. Täten Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että Saecon mallit HD9712 ovat yhdenmukaisia direktiivin 1995/5/EY ja muiden soveltuvien määräysten keskeisten vaatimusten kanssa. Sivulta support voit ladata käyttöoppaan viimeisimmän version (katso viitteeksi kannessa ilmoitettu mallinumero).

3 Καλώς ήλθες στον κόσμο της Philips Saeco! Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα WELCOME για να EL λαμβάνετε συμβουλές και ενημερώσεις σχετικά με την συντήρηση. Σε αυτό το βιβλιαράκι περιέχονται σύντομες οδηγίες για την σωστή λειτουργία της μηχανής. Με την παρούσα, η Philips Consumer Lifestyle, δηλώνει ότι οι κωδικοί Saeco HD9712 συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1995/5/ΕΚ. Επισκεφθείτε το για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήστη και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (δείτε τον κωδικό προϊόντος στο εξώφυλλο). Velkommen til Philips Saeco! Registrer dig på for at få gode råd og opdateringer om, DA hvordan du vedligeholder din maskine. I denne brochure fi nder du en kort vejledning til korrekt brug af maskinen. Hermed erklærer Philips Consumer Lifestyle, at Saeco typerne HD9712 er i overensstemmelse med de centrale krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1995/5/EF. Gå til og download den seneste version af brugsanvisningen (se modelnummeret på omslaget). Welkom in de wereld van Philips Saeco! Registreer u op de site om advies en updates NL te ontvangen over het onderhoud. In dit boekje zijn de instructies voor de juiste werking van de machine in het kort beschreven. Hiermee verklaart Philips Consumer Lifestyle dat de codes van Saeco HD9712 in overeenstemming zijn met de essentiële eisen en de andere bepalingen die betrekking hebben op de richtlijn 1995/5/EG. Bezoek om de laatste versie van de gebruiksaanwijzing en de EG-verklaring van overeenstemming te downloaden (zie productcode op de omslag).

4 SV - Säkerhetsanvisningar Maskinen ar utrustad med skyddsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna i maskinens bruksanvisning för att undvika skador på personer eller saker som beror på en felaktig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Varning Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars huvudspänning överensstämmer med apparatens tekniska data. Koppla maskinen till ett jordat vägguttag. Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor. Ställ inte maskinen, eluttaget eller elkabeln i vatten. Risk för elchock! Häll inte vätskor på elkabelns kontaktdon. Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk för brännskador! Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna. Ta bort stickkontakten från eluttaget: - om det uppstår driftstörningar; - om maskinen inte används under en längre tid; - innan rengöring av maskinen. Dra i stickkontakten och inte i elkabeln. Vidrör inte stickkontakten med blöta händer. Använd inte maskinen ifall stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade. Utför inga som helst ändringar eller modifieringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror. Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år. Maskinen får användas av barn som är 8 år (eller äldre) om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och inte utan vuxnas uppsyn. Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år. Maskinen kan användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionshinder eller med otillräcklig erfarenhet och/ eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med apparaten. För inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen. Försiktighetsåtgärder Maskinen är endast avsedd för hemmabruk och är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar, eller i andra arbetsmiljöer. Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta. Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar, eller liknande värmekällor. Endast rostat bönkaffe får fyllas på i behållaren. Pulverkaffe, snabbkaffe, råkaffe samt andra föremål kan skada maskinen om de läggs i bönkaffebehållaren. Låt maskinen svalna innan du för in eller tar bort någon komponent. Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra.

5 Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten. Utför regelbundet avkalkning av maskinen. Maskinen meddelar när det är nödvändigt att utföra avkalkningen. Om detta moment inte utförs kommer apparaten sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin! Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer som understiger 0 C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen. Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas under en längre period. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen. Bortskaffande - Förpackningsmaterialen kan återvinnas. - Apparat: dra ut kontakten från uttaget och klipp av elkabeln. - Lämna apparaten och elkabeln hos ett servicecenter eller hos en offentlig återvinningscentral. Enligt artikel 13 i italienskt lagdekret nr. 151 från den 25 juli 2005: Genomförande av direktiven 2005/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, liksom bortskaffande av avfall. Denna produkt överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG. måste lämnas till en behörig återvinningscentral för återvinning av de elektriska och elektroniska komponenterna. Ett korrekt bortskaffande av produkten bidrar till att skydda miljö och människor från de eventuella bieffekterna av en felaktig hantering av produkten under dess slutfas. För ytterligare information angående tillvägagångssätten för återvinning av produkten ber vi er kontakta behörig lokal myndighet, ert sophämtningsföretag, eller affären där ni har köpt produkten. Den här apparaten från Philips överensstämmer med alla tillämpliga standarder och bestämmelser som berör exponering för elektromagnetiska fält. Symbolen som finns på produkten eller på dess förpackning betyder att produkten inte bör hanteras som hushållsavfall, utan att den

6 NO - Sikkerhetsindikasjoner Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger. Du må likevel lese og følge sikkerhetsanvisningene nøye, og bare bruke maskinen i tråd med disse, slik at du unngår skader på personer eller gjenstander som skyldes feilaktig bruk av maskinen. Ta vare på denne bruksanvisningen for eventuell fremtidig referanse. Advarsel Koble maskinen til et egnet strømuttak, hvis hovedspenning er i samsvar med apparatets tekniske data. Koble maskinen til en jordet veggkontakt. Unngå at strømkabelen henger ned fra bordet eller arbeidsbenken og at den kommer i kontakt med varme overflater. Legg aldri maskinen, støpselet eller strømkabelen i vann: fare for elektrisk støt! Ikke hell væsker på støpselet til strømkabelen. Rett aldri vannspruten mot noen deler av kroppen: Fare for forbrenning! Ikke ta på de varme overflatene. Bruk håndtak og brytere. Ta støpselet ut av kontakten: - hvis det skulle oppstå uregelmessigheter, - hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid, - før du går i gang med rengjøring av maskinen. Trekk i støpselet og ikke i selve kabelen. Ikke ta på støpselet med våte hender. Ikke bruk maskinen hvis støpselet, strømkabelen eller selve maskinen er skadet. Ikke endre maskinen eller strømkabelen på noen som helst måte. Alle reparasjoner må foretas av et servicesenter som er godkjent av Philips for å unngå enhver form for fare. Maskinen er ikke laget for å brukes av barn under 8 år. Maskinen kan kun brukes av barn på 8 år (eller mer) hvis de først har fått opplæring i korrekt bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som knytter seg til dette, eller hvis de er under oppsyn av en voksen. Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn av en voksen. Hold maskinen og strømkabelen utenfor rekkevidde av barn under 8 år. Maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, mentale eller sansemessige evner, eller med utilstrekkelig erfaring og/eller kunnskap hvis de først har fått opplæring i korrekt bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som knytter seg til dette, eller hvis de er under oppsyn av en voksen. Du må passe på at barna ikke leker med apparatet. Putt aldri fingrene eller andre gjenstander inn i kaffekvernen. Forsiktig Maskinen er kun laget for bruk i hjemmet og er ikke egnet for bruk på steder som kantiner, eller kjøkken på kontorer, i butikker, gårder eller på andre arbeidsplasser. Plasser alltid maskinen på en plan og stabil overflate. Plasser aldri maskinen på varme overflater, i nærheten av varme stekeovner, varmeovner eller lignende varmekilder. Du skal alltid bare helle brente kaffebønner i beholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, ubrent kaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen. La maskinen avkjøles før du setter inn eller fjerner en hvilken som helst del.

7 Ikke hell varmt eller kokende vann i beholderen. Bruk kun kaldt vann uten kullsyre. Ikke bruk slipepulver eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøring. En myk klut fuktet med vann er nok. Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Det er maskinen som varsler om når den behøver avkalking. Hvis denne operasjonen ikke foretas vil apparatet slutte å virke korrekt. I så tilfelle vil en eventuell reparasjon ikke dekkes av garantien! Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 C. Restvannet inne i oppvarmingssystemet vil kunne fryse og dermed skade maskinen. La det aldri være igjen vann i beholderen hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. Vannet vil kunne forurenses. Bruk bare friskt vann hver gang du bruker maskinen. Avhending - Emballasjematerialet kan resirkuleres. - Apparat: Dra ut støpselet og kutt strømkabelen. - Lever apparatet og strømkabelen inn til et servicesenter eller en offentlig stasjon for avfallshåndtering. I henhold til art. 13 i det italienske lovdekretet nr. 151 av 25. juli 2005: Ikrafttredelse av direktivene 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF, angående reduksjon av farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater, og kassering av avfall. Dette produktet er i samsvar med europadirektivet 2002/96/EF. som husholdningsavfall, men må leveres inn til en kompetent innsamlingstasjon for resirkulering av de elektriske og elektroniske delene. Ved å avhende produktet på korrekt måte bidrar du til å ta vare på miljøet og til å beskytte personer mot mulige negative konsekvenser som vil kunne komme av en feilaktig håndtering av produktet ved avhending. For ytterligere informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av produktet ber vi deg om å ta kontakt med lokale myndigheter, lokalt avfallshåndteringsselskap, eller butikken der du har kjøpt produktet. Dette Philips-apparatet er i overensstemmelse med alle gjeldende aktuelle standarder og normer hva angår eksponering for elektromagnetiske felter. Symbolet på produktet eller på pakningen indikerer at produktet ikke må behandles

8 Platta för uppvärmning av kopp Koppvarmer Vattentank Vannbeholder Utrymme för förmalt kaffe Luke for ferdigmalt kaffe Lucka för funktioner Betjeningsdør SBS SBS Tub för varmvatten dispenser / ånga Utløpsrør for varmtvann / damp Flottör full behållare Flytindikator full skål Kaffegrupp Kaffeenhet Behållare för kaffebönor med lock Beholder med deksel til kaffebønner Reglering malning Malejustering Kontrollpanel Betjeningspanel Anslutare mjölkbehållare Kontakt til melkebeholder Dispenser Helletut Behållare för uppsamling av droppar + nät Dryppskål + rist Mjölkbehållare Melkebeholder Knapp för öppning av lucka Tast for åpning av dør Låda för kaffesump Behållare för uppsamling av vätskor Skuff for kaffegrut Oppsamlingsskål TILLBEHÖR -TILBEHØR Huvudbrytare Hovedbryter D-subminiatyr Kontakt Mått för förmalt kaffe Måleskje til ferdigmalt kaffe Test vattenhårdhet Test av vannhardhet Fett för Kaffegrupp (tillval) Smørefett til kaffeenhet (valgfritt) Antikalk (tillval) Avkalkingsmiddel (valgfritt) Näringskabel Strømkabel Vattenfilter Intenza (tillval) Vannfilter Intenza (valgfritt) Rengöringspensel (tillval) Rengjøringspensel (valgfritt)

9 1 Start av maskinen - Igangsetting av maskin innan maskinen startas, försäkra dig om att huvudbrytaren befinner sig i position 0. Før maskinen igangsettes, påse at hovedbryteren er i stilt på posisjon Norsk Svenska Ta bort locken. Fyll på med bönkaffe. Förslut sedan. Fjern dekslene. Fyll med kaffebønner. Lukk deretter. Ta bort locken. Dra ut vattentanken. Fjern dekslene. Trekk ut vannbeholderen. Fyll på med dricksvatten (överskrid inte MAX gränsen). Ställ tillbaka tanken och locken. Fyll opp med friskt drikkevann (ikke over MAX-nivået). Sett beholderen og dekslene tilbake på plass Sätt i kontakten i maskinen och i ett lämpligt vägguttag (se skylt med värden). Sett støpselet i maskinen og i en egnet stikkontakt (se typeskiltet). Reglera dispensern och positionera en kopp. Justere helletuten og plassere koppen Tryck huvudbrytaren på positionen I. Tryck på knappen för att starta maskinen. Sett hovedbryteren på I. Trykk på tasten for å starte maskinen. (Bara för drycker med mjölk) Vrid handtaget medurs och ta bort den genom att trycka på avspärrningsknapparna. (Kun for melkedrikker) Drei håndtaket med klokken og fjern den ved å trykke på utløserknappene. Vid oanvändning eller slutanvändning ställ tillbaka karaffen och mjölken i kylskåpet Sett karaffelen og melken i kjøleskapet dersom man ikke bruker maskinen eller ved endt bruk. Fyll på med färsk mjölk från nivån MIN utan att överskrida MAX nivån. Stäng behållaren med locket. Fyll med fersk melk fra nivå MIN og ikke overstige MAX-nivået. Lukk beholderen med dekselet. För in karaffen genom att böja den framåt. Början på karaffen måste placeras på insatsen (E) som befinner sig på behållaren för uppsamling av droppar. Sätt i, karaffen, med en nedåtförd translationsrörelse (som visas på bilden), tills man får en spärrning av inläggningen (E) som befinner sig i behållaren för uppsamling av droppar. Karaffen kommer att befinna sig på dess plats. Hold karaffelen vendt forover. Karaffelbunnen skal støttes på innsats (E) på dryppskålen. E Sett karaffelen inn med en roterende skyvebevegelse nedover (som angitt i figuren), helt til den festes i innsats (E) på dryppskålen. Karaffelen vil enkelt falle på tilordnet plass.

10 Kontrollpanel - Betjeningspanel Kontrollpanelen har studerats för att uppnå en ergonomisk användning av alla befintliga funktioner på maskinen. Betjeningspanelet er utviklet for ergonomisk bruk av alle funksjonene som finnes på maskinen. Knapp för att ställa maskinen på stand-by Tast for å sette maskinen i stand-by (hvilemodus) Knapp för att göra en espresso Knapp för att göra en cappuccino Tast for servering av en espresso Tast for servering av en cappuccino Knapp för varmt vatten och ånga Tast for servering av varmt vann og damp Knapp för att göra bryggt kaffe Tast for servering av en svak kaffe Funktionsknappar Funksjonstaster Knapp för att göra kaffe Tast for servering av en kaffe Knapp för att utföra en rengöringscykel Tast for å utføre en rengjøringssyklus Knapp för att göra varm mjölk Tast for servering av varm melk Knapp för att välja arom Tast for å velge aroma Knapp för att göra kaffe latte Tast for servering av en kaffe med melkeskvett Espresso / kaffe / bryggt kaffe - Espresso / kaffe / svak kaffe 1 2 ESPRESSO 3 ESPRESSO Tryck på knappen som motsvarar den valda produkten. 1 gång för en kopp och 2 gånger för 2 koppar. Om man önskar att spara längden håll knappen "3" nedtryckt. Trykk på tasten for ønsket produkt. 1 gang for en kopp og 2 ganger for to kopper. Ønsker du å lagre lengden, hold tasten inne i 3 sekunder. Börjar förberedningen med malningen av kaffet. Fremstillingen starter med maling av kaffe. Distributionen av kaffet kan avbrytas när som helst genom att trycka på knappen STOP. Tryck på STOP för att spara längden. Servering av kaffen kan avbrytes til enhver tid ved å trykke på "STOP" (stopp). Trykk for STOP (stopp) for å lagre lengden.

11 Cappuccino / kaffe latte / latte - cappuccino / kaffe med melkeskvett / melk I början och slutet av distributionen kan stänkningar av mjölk förekomma tillsammans med ånga och kan medföra risk för att bränna sig. Ved start og slutt på serveringen kan det oppstå noe melkesprut blandet med damp og dermed fare for skolding /01/10 10:38 3 CAPPUCCINO Svenska Norsk Positionera en behållare och rotera handtaget medurs. Plassere en beholder og drei håndtaket med klokken. Tryck på knappen som motsvarar den valda drycken. Trykk på tasten for den drikken man ønsker. Börjar förberedningen av maskinen Forberedelse av maskinen starter. CAPPUCCINO CAPPUCCINO Maskinen tillåter en ytterligare kvantitet av mjölk om knappen hålls nedtryckt. Maskinen gjør det mulig å tappe en ekstra mengde melk dersom tasten trykkes inn. Maskinen gör kaffet. Maskinen tapper kaffe. Vid slutet ställ tillbaka handtaget i vilopositionen och påbörja sköljningcykeln. (se s. 18 i användarhandboken) Når tilberedelsen er ferdig, sett håndtaket i hvileposisjon og start skyllesyklus. (se side 18 i brukerhåndboken) DISTRIBUTION AV VARMT VATTEN - TAPPING AV VARMT VANN I början av distributionen kan stänkningar av varmt vatten förekomma med risk för att bränna sig. I begynnelsen av tappingen kan det oppstå noe sprut av varmt vann og det er fare for skolding SELECT HOT WATER OR ST 1 2 Positionera en behållare under tuben för varmvatten. Plassere beholderen under varmtvannsrøret. Tryck på knappen (1). Tryck på knappen (2) för att distribuera den programmerade kvantiteten. Trykk på tast (1). Trykk på tast (2) for å tappe programmert mengde. Vid slutet ta ut behållaren. Repetera för att distribuera en annan dos. Fjern beholderen når den er ferdig. Gjenta for å tappe en ny dose.

12 1 DISTRIBUTION av ånga - TAPPING AV DAMP I början av distributionen kan en del stänkningar av varmt vatten förekomma och medföra risk för att bränna sig. I begynnelsen av tappingen kan det oppstå noe sprut av varmt vann og det er fare for skolding. 2 3 SELECT HOT WATER OR STEAM STEAM 1 2 Positionera en behållare under ångtuben. Plassere beholderen under damprøret. Tryck på knappen (1). Tryck på knappen (2) för att påbörja distributionen. Trykk på tast (1). Trykk på tast (2) for å starte tappingen. Tryck på knappen för att avbryta distributionen. Vid slutet repetera för att distribuera en annan dos. Trykk på tasten for å stanse tappingen. Ved endt tapping, gjenta for å tappe en ny dose. underhåll under funktion - vedlikehold under drift Uppgifter att utföra när maskinen är på och när meddelandet töm behållare för sump och/eller töm behållare för uppsamling av droppar förekommer. Prosedyrer som skal gjøres med påslått maskin når meldingen tøm skuff for kaffegrut og/eller tøm dryppskålen kommer opp Tryck ner knappen och öppna luckan för funktioner. Ta ut behållaren och lådan för kaffesump. Allmän rengöring av maskinen - Generell rengjøring av maskinen Den ovannämnda rengöringen måste utföras minst en gång i veckan. Rengjøringen som beskrives her skal utføres minst en gang i uken. Töm lådan för kaffesump och behållaren; tvätta dem och ställ tillbaka dem. Trykk på knappen og åpne betjeningsdøren. Trekk ut skålen og skuffen for kaffegrut. Tøm skuffen med kaffegrut og skålen; vask de og sett tilbake på plass Stäng av maskinen och koppla bort den från vägguttaget. Skru av maskinen og koble fra støpselet. Ta bort vattentanken och tvätta den med rent vatten. Trekk ut vannbeholderen og vask den med friskt vann. Ta ut den interna plastbehållaren och tvätta den med ljummet vatten. Trekk ut den innvendige skålen i plastikk og vask den med lunkent vann.

13 6 Svenska 5 Norsk 4 Ta ut dispensorn och tvätta den under rinnande vatten. Med en torr trasa, rengör utrymmet för förmalt kaffe. Med en fuktad trasa rengör ångtuben och displayen. Trekk ut helletuten og vask den med rennende vann. Rengjøre luken for ferdigmalt kaffe med en tørr klut. Rengjøre damprøret og displayet med en fuktig klut. RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN - RENGJØRING AV KAFFEENHET Stäng av kaffemaskinen och öppna luckan för funktioner. Ta ut lådan för kaffesump och töm den. Tryck på knappen PUSH och ta ut kaffegruppen. Skru av kaffemaskinen og åpne betjeningsdøren. Trekk ut skuffen til kaffegrut og tøm den. Trykk på tast PUSH og trekk ut kaffeenheten Rengör noggrant utgångsledningen för kaffet med skaftet av en tesked eller med ett annat rundat köksredskap. Rengör noggrant kaffegruppen med ljummet vatten; rengör noggrant det övre filtret. Låt kaffegruppen lufttorka. Rengör noggrant insidan av maskinen; sätt tillbaka kaffegruppen och lådan för kaffesump. Stäng luckan för funktioner. Rengjøre utløpskanalen for kaffe grundig med håndtaket til en teskje eller et annet avrundet kjøkkenredskap. Vaske kaffeenheten grundig med lunkent vann; rens det øvre filteret med omhu. La kaffeenheten lufttørke helt. Rengjøre maskinen grundig innvendig; sett kaffeenheten og skuffen til kaffegrut tilbake på plass. Lukk betjeningsdør.

14 Signaleringar maskin - Maskinmeldinger Meddelande Melding Hur man återställer meddelandet Stäng locket till behållaren för kaffebönor för att kunna distribuera vilken produkt som helst. Hvordan gjenopprette meldingen Lukk dekselet på beholderen til kaffebønner for å kunne servere et produkt. Fyll på kaffebehållaren med kaffebönor. Fyll kaffebeholderen med kaffebønner. Sätt i kaffegruppen på dess plats. Sett inn kaffeenheten på tilordnet plass. Ställ in lådan för kaffesump och behållaren för uppsamling av droppar. Öppna den frontala luckan och töm uppsamlingsbehållaren som befinner sig under kaffegruppen och lådan för kaffesump. Obs: bara när maskinen kräver detta och med startad maskinen. För att maskinen skall fungera måste man stänga luckan för funktioner. Sett inn skuffen til kaffegrut og dryppskålen. Åpne frontdøren og tøm skålen som er under kaffeenheten og skuffen til kaffegrut. Merknad: kun når maskinen krever dette og med påslått maskin. For å kunne gjøre maskinen operativ, må betjeningsdøren lukkes. Ta ut tanken och fyll den med dricksvatten Trekk ut beholderen og fyll den med friskt drikkevann. En dryck med mjölk har valts. Tryck på knappen "ESC" för att avbryta valet. Funktionen för avsköljning av karaffen har valts. Tryck på knappen "ESC" för att avbryta valet. En funktion som kräver distributionen från mjölkbehållaren har valts. Tryck på knappen "ESC" för att avbryta valet. Maskinen kräver en antikalkcykel. Skador som har orsakats pga bristande antikalk användning, täcks inte av garantin. Maskinen kräver att vattenfiltret Intenza byts ut mot ett nytt. Fortsätt med utbyte av filtret som beskrivs på s. 7 i användarhandboken. Lysande röd LED lampa. Maskinen på Stand-By. Tryck på knappen " " Ett problem har uppstått som kräver en omstartning av maskinen. Notera koden (E xx) som syns i den nedre delen. Stäng av maskinen och starta den igen efter 30 sekunder. Om problemet består kontakta kundtjänst. En melkedrikk er blitt valgt. Trykk på tasten ESC for å annullere valget. Skyllefunksjon på karaffel er blitt valgt. Trykk på tasten ESC for å annullere valget. En operasjon som krever tapping fra melkebeholderen er blitt valgt. Trykk på tasten ESC for å annullere valget. Maskinen anmoder en avkalkningssyklus. Skader grunnet manglende avkalkning dekkes ikke av garantien. Maskinen anmoder utskiftning til et nytt vannfilter Intenza. Skift ut filteret som beskrevet på side 7 i brukerhåndboken. Rød blinkende LED-lampe. Maskin i Stand-By (hvilemodus). Trykk på tast Det har oppstått en hendelse som krever omstart av maskinen. Notere ned koden (E xx) som angis nederst. Skru av maskinen og slå den på igjen etter 30 sekunder. Dersom problemet gjentar seg, kontakt kundeservice.

15 FI - Turvamääräykset Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot, jotka aiheutuvat keittimen virheellisestä käytöstä. Säilytä tämä opas mahdollista tulevaa tarvetta varten. Varoitus Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka pääjännite vastaa laitteen teknisiä tietoja. Yhdistä keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan. Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja. Älä koskaan upota keitintä, pistorasiaa tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara! Älä kaada nesteitä verkkojohdon liittimeen. Älä suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara! Älä koske kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja nuppeja. Irrota pistoke pistorasiasta: - jos esiintyy toimintahäiriöitä; - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan; - ennen keittimen puhdistukseen ryhtymistä. Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohdosta. Älä koske pistokkeeseen märin käsin. Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut. Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi. Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi. Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat. Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen. Pidä keitin ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena. Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa. Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn. Huomautuksia Keitin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä se sovellu käytettäväksi ympäristöissä kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, tehtaiden tai muiden työympäristöjen keittiöt. Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä. Laita säiliöön aina ja yksinomaan paahdettuja kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, raakakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusäiliöön. Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.

16 Älä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalla vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä. Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai aggressiivisia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää. Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, laite voi lakata toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä! Älä säilytä keitintä alle 0 C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva jäämävesi voi jäätyä ja vahingoittaa keitintä. Älä jätä vettä säiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä. Hävittäminen - Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. - Keitin: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto. - Toimita keitin ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten. 25 päivänä heinäkuuta 2005 annetun Italian lain tasoisen asetuksen N:o artiklan mukaisesti «Toteutetaan direktiivit 2005/95/ EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY, jotka liittyvät vaarallisten aineiden käytön vähentämiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä jätteiden hävittämiseen». Tämä tuote on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen. Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen siihen kuuluvien sähköisten ja elektronisten osien kierrätystä varten. Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat aiheutua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöiän lopussa. Tuotteen kierrätykseen liittyviä lisätietoja varten ota yhteyttä paikalliseen toimistoon, kotitalousjätteiden jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin. Tämä Philipsin laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.

17 EL - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η μηχανή διαθέτει συστήματα ασφαλείας. Είναι όμως αναγκαίο να διαβάσετε και να τηρείτε προσεκτικά τους κανόνες ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης από ατύχημα σε πρόσωπα και πράγματα λόγω λανθασμένης χρήσης της μηχανής. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για τυχόν μελλοντική χρήση. Προσοχή Συνδέστε την μηχανή σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος στον τοίχο, η τάση της οποίας αντιστοιχεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Συνδέστε τη μηχανή σε μια γεωμένη πρίζα στον τοίχο. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την επιφάνεια εργασίας ή να ακουμπάει σε ζεστές επιφάνειες. Μην βυθίζετε την μηχανή σε νερό, την πρίζα ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό: κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην ρίχνετε νερά στη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. Μην κατευθύνετε το ζεστό νερό σε μέρη του σώματος: κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην πιάνετε ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τα χερούλια και τους διακόπτες. Βγάλτε το φις από την πρίζα: - αν παρουσιαστούν ανωμαλίες - αν η μηχανή παραμείνει σε αδράνεια για μεγάλο διάστημα - πριν προχωρήστε στον καθαρισμό της μηχανής. Τραβήξτε από το φις και όχι από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε την μηχανή αν το φις, το καλώδιο τροφοδοσίας και η ίδια η μηχανή φαίνεται να έχουν ζημίες. Μην αλλοιώσετε ή τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο την μηχανή ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Philips προς αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Η μηχανή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών (ή μεγαλύτερα) αν προηγουμένως έχουν εκπαιδευτεί για την σωστή χρήση της μηχανής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους ή βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός ενηλίκου. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός και αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την εποπτεία ενός ενηλίκου. Διατηρείτε την μηχανή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών. Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ή αισθητήριες ικανότητες ή με ανεπαρκή εξοικείωση ή/και γνώσεις αν προηγουμένως έχουν εκπαιδευτεί για την σωστή χρήση της μηχανής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους ή βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός ενηλίκου. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επίβλεψη προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στον μύλο του καφέ. Προειδοποιήσεις Η μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν συνίσταται η χρησιμοποίηση της σε χώρους όπως εστιατόρια ή κουζίνες καταστημάτων, γραφεία, αγροκτήματα ή άλλους χώρους εργασίας.

18 Τοποθετείτε πάντα την μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε την μηχανή σε ζεστές επιφάνειες, κοντά σε ζεστούς φούρνους, θερμαντήρες ή ανάλογες πηγές θερμότητας. Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καβουρδισμένο καφέ σε κόκκους. Ο καφές σε σκόνη, ο στιγμιαίος καφές, ο ωμός καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα, αν τα βάλετε στο δοχείο καφέ σε κόκκους, μπορεί να καταστρέψουν τη μηχανή. Αφήστε την μηχανή να κρυώσει πριν βάλετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα. Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με ζεστό ή βραστό νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο πόσιμο νερό χωρίς ανθρακικό. Μην χρησιμοποιείτε για την καθαριότητα λειαντικές σκόνες ή δυνατά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό. Εκτελείτε τακτικά την αφαλάτωση της μηχανής. Η μηχανή θα ενημερώσει με σχετική ένδειξη πότε είναι απαραίτητο να κάνετε την αφαλάτωση. Αν παραλειφθεί αυτή η ενέργεια η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση η επισκευή δεν καλύπτεται από εγγύηση! Μην αφήνετε την μηχανή σε θερμοκρασία κάτω από 0 C. Το υπόλοιπο νερό στο εσωτερικό του συστήματος θέρμανσης μπορεί να παγώσει και να προκαλέσει ζημίες στην μηχανή. Μην αφήνετε νερό στο δοχείο αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα η μηχανή. Το νερό μπορεί να μολυνθεί. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την μηχανή, βάλτε φρέσκο νερό. Απόρριψη - Τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν. - Συσκευή: βγάλτε το φις από την πρίζα και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας. - Παραδώστε την συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή έναν δημόσιο φορέα διάθεσης απορριμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος της 25ης Ιουλίου 2005, υπ αριθ. 151 «Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/95/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2003/108/ΕΚ, σχετικά με τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς επίσης και την απόρριψη των αποβλήτων». Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK. Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν ή στην συσκευασία είναι ένδειξη ότι το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν οικιακό απόβλητο, αλλά πρέπει να παραδοθεί στο αρμόδιο κέντρο συλλογής για να είναι εφικτή η ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του. Φροντίζοντας για την σωστή διάθεση του προϊόντος, συνεισφέρετε στην προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη διαχείριση του προϊόντος στην τελική φάση της ζωής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης του προϊόντος παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

19 Kupinlämmitin Θερμαντική πλάκα φλιτζανιών Vesisäiliö Δεξαμενή νερού Esijauhetun kahvin lokero Θήκη προ-αλεσμένου καφέ Huoltoluukku Πόρτα λειτουργίας SBS (Saeco Brewing System) SBS Kuuman veden / höyryn suutinputki Σωλήνας παροχής ζεστού νερού / ατμού. Täyden astian kelluke Πλωτή δεξαμενή γεμάτη. Kahviyksikkö Σύστημα καφέ Kannellinen kahvipapulokero Δοχείο καφέ σε κόκκους με καπάκι Jauhamisen säädin Ρύθμιση της άλεσης Ohjauspaneeli Πίνακας χειρισμού Maitosäiliön kytkin Συνδετήρας δοχείου γάλακτος. Suutin Εξάρτημα παροχής. Valumisastia + ritilä Λεκάνη συλλογής υγρών + γρίλια. Suomi Ελληνικά Maitosäiliö Δοχείο γάλακτος Jätesäiliö Συρτάρι συλλογής στερεών Nesteiden keräysastia υπολειμμάτων Λεκάνη ανάκτησης υγρών LISÄTARVIKKEET - ΑΞΕΣΟΥΑΡ Luukun avausnäppäin Πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας Yleiskatkaisija Γενικός διακόπτης Liitäntäpistoke Υποδοχή στη λεκάνη Esijauhetun kahvin mittalusikka Δοσίμετρο προ-αλεσμένου καφέ. Veden kovuuden testiliuska Δοκιμή σκληρότητας νερού Kahviyksikön voiteluaine (valinnainen) Γράσο για το σύστημα του καφέ (προαιρετικό) Kalkinpoistoaine (valinnainen) Προϊόν απασβέστωσης (προαιρετικό) Virtajohto Καλώδιο τροφοδοσίας "Intenza" vesisuodatin (valinnainen) Φίλτρο νερού Intenza (προαιρετικό) Puhdistusharja (valinnainen) Πινέλο καθαρισμού (προαιρετικό)

20 1 Laitteen käynnistys - Εκκίνηση της καφετιέρας Ennen laitteen käynnistämistä, varmista että yleiskatkaisija on asennossa 0. Πριν εκκινήσετε την καφετιέρα, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης είναι στη θέση «0». 2 3 Poista kannet. Täytä kahvipavuilla. Sulje uudestaan. Βγάλτε τα καπάκια. Γεμίστε με τον καφέ σε κόκκους. Στη συνέχεια ξανακλείστε. Poista kannet. Vedä vesisäiliö ulos. Βγάλτε τα καπάκια. Αφαιρέστε τη δεξαμενή του νερού. Täytä raikkaalla juomavedellä (älä ylitä MAX rajaa) Aseta säiliö ja kannet takaisin paikalleen. Γεμίστε με φρέσκο πόσιμο νερό (μην υπερβαίνετε το επίπεδο MAX). Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή και τα καπάκια Kytke johto laitteeseen ja sopivaan pistorasiaan (katso tietokyltti). Βάλτε το φις στην καφετιέρα και σε μία κατάλληλη πρίζα (δείτε τον πίνακα των στοιχείων). Säädä suutinta ja aseta kuppi paikalleen. Ρυθμίστε το εξάρτημα παροχής και τοποθετήστε ένα φλιτζάνι. Paina yleiskatkaisija asentoon "I". Paina näppäintä laitteen käynnistämiseksi. Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I. Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την καφετιέρα (Vain maitojuomille) Käännä kahvaa myötäpäivään ja irrota se painamalla kytkentäpainikkeita. (Μόνο για ροφήματα με γάλα) Περιστρέψτε τη χειρολαβή δεξιόστροφα και βγάλτε τη πατώντας τα κουμπιά αποσύνδεσης. Jos ei käytössä tai käytön päätyttyä, laita karahvi ja maito jääkaappiin. Σε περίπτωση που δεν είναι σε χρήση ή όταν έχει τελειώσει η χρήση φυλάξτε την καράφα με το γάλα στο ψυγείο. Täytä tuoreella maidolla MIN rajasta lähtien, älä ylitä MAX rajaa. Sulje säiliö kannella. Γεμίστε με φρέσκο γάλα από το επίπεδο MIN χωρίς να υπερβείτε το επίπεδο MAX. Κλείστε το δοχείο με το καπάκι. Aseta karahvi paikalleen kallistettuna eteenpäin. Karahvin pohjan on asetuttava valumisastiassa olevaan koloon (E). Työnnä karahvi kääntämällä ja siirtämällä alaspäin (kuten näytetty kuvassa) kunnes se lukittuu valumisastiassa olevaan koloon (E). Karahvi asettuu luonnollisesti paikalleen. Παρουσιάστε την καράφα με κλίση μπροστά. Η βάση της καράφας πρέπει να στηρίζεται στο ένθετο (Ε) που βρίσκεται στη λεκάνη συλλογής υγρών. Βάλτε E την καράφα με μία συνδυασμένη περιστροφική και παράλληλης μετατόπισης κίνηση προς τα κάτω (όπως υποδεικνύεται στην εικόνα), μέχρι να συνδεθεί το ένθετο (Ε) που βρίσκεται στη λεκάνη συλλογής υγρών. Η καράφα θα ξαναβρεθεί φυσικά στην θέση της.

21 Ohjauspaneeli - Πίνακας χειρισμού Ohjauspaneeli on suunniteltu kaikkien laitteen toimintojen ergonomista käyttöä varten. Ο πίνακας χειρισμού έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει μια εργονομική χρήση όλων των λειτουργιών που υπάρχουν στην καφετιέρα. Espresson annostelunäppäin Πλήκτρο για την παροχή ενός εσπρέσο. Näppäin laitteen asettamiseksi standby-tilaan. Πλήκτρο για την επαναφορά της καφετιέρας σε κατάσταση αναμονής. Cappucinon annostelunäppäin Πλήκτρο για την παροχή ενός καπουτσίνο. Ελληνικά Suomi Kuuman veden ja höyryn annostelunäppäin Πλήκτρο για την παροχή ζεστού νερού και ατμού. Pitkän kahvin (caffè lungo) annostelunäppäin Πλήκτρο για την παροχή ελαφριού καφέ Toimintonäppäimet Πλήκτρα λειτουργίας Kahvin annostelunäppäin Πλήκτρο για την παροχή του καφέ. Puhdistusjakson käynnistysnäppäin Πλήκτρο για την εκτέλεση του κύκλου καθαρισμού. Kuuman maidon annostelunäppäin Πλήκτρο για την παροχή ζεστού γάλακτος Aromin valintanäppäin Πλήκτρο για την επιλογή του αρώματος. Latte macchiaton annostelunäppäin Πλήκτρο για την παροχή μιας κρέμας γάλακτος με καφέ. Espresso / caffè / caffè lungo - Εσπρέσο / καφές / καφές ελαφρύς 1 2 ESPRESSO 3 ESPRESSO Paina halutun tuotteen näppäintä. 1 kerran yhteen kuppiin 2 kertaa kahteen kuppiin Jos haluat tallentaa kahvin pituuden, pidä painettuna 3". Πατήστε το πλήκτρο ανάλογα με το προϊόν που επιθυμείτε. 1 φορά για ένα φλιτζάνι και 2 φορές για 2 φλιτζάνια. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε την ποσότητα κρατήστε το πατημένο για 3". Valmistelu alkaa kahvin jauhamisella. Αρχίζει η παρασκευή με την άλεση του καφέ. Kahvin annostelu voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla "STOP". Paina "STOP" kahvin pituuden tallentamiseksi. Η παροχή του καφέ μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το πλήκτρο STOP. Πατήστε STOP για να αποθηκεύσετε την ποσότητα.

22 CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / LATTE - Καπουτσίνο / κρέμα γάλακτος με καφέ / γάλα Annostelun alussa ja lopussa voi ilmetä lyhyitä maidon ja höyryn suihkeita, jotka voivat aiheuttaa palovammoja. Στην αρχή και στο τέλος της παροχής μπορεί να διαπιστωθούν σύντομες πιτσιλιές γάλακτος με νερό με κίνδυνο εγκαυμάτων /01/10 10:38 3 CAPPUCCINO Aseta kuppi alle ja käännä kahvaa myötäpäivään. Τοποθετήστε ένα δοχείο και περιστρέψτε τη χειρολαβή δεξιόστροφα. Paina halutun juoman painiketta. Πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο ρόφημα που επιθυμείτε. Laitteen valmistelu alkaa. Αρχίζει η προετοιμασία της καφετιέρας. CAPPUCCINO CAPPUCCINO Jos näppäintä painetaan, laitteella annostellaan suurempi määrä maitoa. Η καφετιέρα επιτρέπει την παροχή μιας επιπλέον ποσότητας γάλακτος αν πατηθεί το πλήκτρο. Laite annostelee kahvia. Η καφετιέρα παρέχει τον καφέ. Annostelun päätyttyä vie kahva lepoasentoon ja laite käynnistää huuhtelujakson. (ks. oppaan sivu 18) Επαναφέροντας στο τέλος τη χειρολαβή στη θέση ηρεμίας, αρχίζει ο κύκλος της έκπλυσης. (δείτε στη σελ. 18 του εγχειριδίου) KUUMAN VEDEN ANNOSTELU - ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Annostelun alussa voi ilmetä lyhyitä kuuman veden suihkeita, jotka voivat aiheuttaa palovammoja. Στην αρχή της παροχής μπορεί να διαπιστωθούν σύντομες πιτσιλιές ζεστού νερού με κίνδυνο εγκαυμάτων SELECT HOT WATER OR ST 1 2 Aseta astia kuuman veden putken alle. Paina näppäintä (1). Paina näppäintä (2) ohjelmoidun määrän annostelemiseksi. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα του ζεστού νερού. Πατήστε το πλήκτρο (1). Πατήστε το πλήκτρο (2) για να παραχθεί η προγραμματισμένη ποσότητα. Toimenpiteen lopuksi poista astia. Toista uuden annoksen annostelemiseksi. Στο τέλος βγάλτε το δοχείο. Επαναλάβετε για να παραχθεί μια άλλη δόση.

23 HÖYRYSUUTIN - ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ Annostelun alussa voi ilmetä lyhyitä kuuman veden suihkeita, jotka voivat aiheuttaa palovammoja. Στην αρχή της παροχής μπορεί να διαπιστωθούν σύντομες πιτσιλιές ζεστού νερού με κίνδυνο εγκαυμάτων SELECT HOT WATER OR STEAM STEAM 1 2 Aseta astia höyryputken alle. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα του ατμού. Paina näppäintä (1). Paina näppäintä (2) annostelun aloittamiseksi. Πατήστε το πλήκτρο (1). Πατήστε το πλήκτρο (2) για να αρχίσει η παροχή. Paina näppäintä annostelun lopettamiseksi. Lopuksi toista uuden annoksen annostelemiseksi. Πατήστε το πλήκτρο για να σταματήσετε την παροχή. Στο τέλος επαναλάβετε για να παραχθεί μια άλλη δόση. Suomi Ελληνικά kunnossapito käytön aikana - Συντήρηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Toimenpiteet, jotka tehtävä laitteen ollessa päällä, kun viesti tyhjennä jätesäiliö ja/tai tyhjennä valumisastia ilmestyy näyttöön. Λειτουργίες που πρέπει να γίνονται με αναμμένη την καφετιέρα όταν εμφανίζεται το μήνυμα αδειάστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων ή/και αδειάστε τη λεκάνη συλλογής υγρών Paina painiketta ja avaa huoltoluukku. Poista astia ja jätesäiliö. Tyhjennä jätesäiliö ja astia; pese ne ja aseta ne takaisin. Πατήστε το κουμπί και ανοίξτε την πόρτα λειτουργίας. Βγάλτε τη λεκάνη και το συρτάρι συλλογής στερεών υπολειμμάτων. Αδειάστε το συρτάρι συλλογής στερεών υπολειμμάτων και τη λεκάνη. Καθαρίστε τα και βάλτε τα ξανά στη θέση τους. Laitteen yleispuhdistus - Γενικός καθαρισμός της καφετιέρας Seuraavassa esitelty puhdistus on tehtävä vähintää kerran viikossa. Ο καθαρισμός που περιγράφεται στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα Sammuta laite ja irrota virtajohto. Σβήστε την καφετιέρα και αποσυνδέστε το φις. Poista vesisäiliö ja pese se raikkaalla vedellä. Βγάλτε τη δεξαμενή νερού και καθαρίστε την με φρέσκο νερό. Vedä ulos sisällä oleva muoviastia ja pese se kädenlämpöisellä vedellä. Βγάλτε την πλαστική εσωτερική λεκάνη και καθαρίστε την με χλιαρό νερό.

24 4 5 6 Irrota suutin ja pese se juoksevalla vedellä. Puhdista esijauhetun kahvin lokero kuivalla liinalla. Puhdista höyryputki ja näyttö kostealla liinalla. Βγάλτε το εξάρτημα παροχής και καθαρίστε το με τρεχούμενο νερό. Με ένα στεγνό πανί καθαρίστε τη θήκη του προ-αλεσμένου καφέ. Με ένα υγρό πανί καθαρίστε το σωλήνα του ατμού και την οθόνη. KAHVIYKSIKÖN PUHDISTUS - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ Sammuta espressolaite ja avaa huoltoluukku. Poista jätesäiliö ja tyhjennä se. Pidä painettuna painiketta PUSH ja irrota kahviyksikkö. Σβήστε την καφετιέρα και ανοίξτε την πόρτα λειτουργίας. Βγάλτε το συρτάρι συλλογής στερεών υπολειμμάτων και αδειάστε το. Πατήστε το πλήκτρο PUSH και βγάλτε το σύστημα του καφέ Puhdista kahvin ulostulokanava syvältä pikkulusikan varren tai muun pyöreän keittiövälineen avulla. Pese kahviyksikkö huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä; puhdista ylempi suodatin tarkasti. Anna kahviyksikön kuivua täysin valumalla. Puhdista laitteen sisäosat huolellisesti; aseta kahviyksikkö ja jätesäiliö takaisin paikalleen. Sulje huoltoluukku. Καθαρίστε σε βάθος το σωλήνα εξόδου του καφέ με τη χειρολαβή ενός κουταλιού ή με ένα άλλο στρογγυλεμένο σκεύος κουζίνας. Καθαρίστε σχολαστικά με χλιαρό νερό το σύστημα του καφέ και το πάνω φίλτρο. Αφήστε το σύστημα του καφέ να στεγνώσει εντελώς στον αέρα. Καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό της καφετιέρας. Επανατοποθετήστε το σύστημα του καφέ και το συρτάρι συλλογής στερών υπολειμμάτων. Κλείστε την πόρτα λειτουργίας.

25 Laitteen ilmoitukset - Επισημάνσεις της καφετιέρας Viesti Μήνυμα Viestin nollaaminen Πώς να αποκαταστήσετε το μήνυμα. Sulje kahvipapujen säiliön kansi minkä tahansa tuotteen annostelemiseksi. Κλείστε το καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους για να μπορεί να παραχθεί οποιοδήποτε προϊόν. Täytä kahvisäiliö kahvipavuilla. Γεμίστε το δοχείο του καφέ με καφέ σε κόκκους. Aseta kahviyksikkö paikalleen. Βάλτε το σύστημα του καφέ στη θέση του. Suomi Aseta jätesäiliö ja valumisastia paikalleen. Avaa etuluukku ja tyhjennä keräysastia, joka löytyy kahviyksikön alta, sekä jätesäiliö. Huom: vain kun laite sitä pyytää ja laitteen ollessa päällä. Laitteen käyttöönottamiseksi huoltoluukku on suljettava. Irrota säiliö ja täytä se raikkaalla juomavedellä Valittuna on maitojuoma. Paina näppäintä "ESC" valinnan peruuttamiseksi. Karahvin huuhtelutoiminto on valittuna. Paina näppäintä "ESC" valinnan peruuttamiseksi. Valittuna on toiminto, joka vaatii annostelua maitosäiliöstä. Paina näppäintä "ESC" valinnan peruuttamiseksi. Laite vaatii kalkinpoistotoiminnon käynnistämistä. Kalkinpoiston laiminlyönnistä johtuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Laite vaatii "Intenza" vesisuodattimen vaihtoa uuteen. Suorita suodattimen vaihto kuten kuvattu oppaan sivulla 7. Vilkkuva punainen led-valo. Laite Standby-tilassa. Paina näppäintä " " On ilmaantunut tilanne, joka vaatii laitteen uudelleenkäynnistämistä. Merkitse ylös koodi (E xx), joka näkyy alaosassa. Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Βάλτε το συρτάρι συλλογής στερεών υπολειμμάτων και τη λεκάνη συλλογής υγρών. Ανοίξτε την μπροστινή πόρτα και αδειάστε τη λεκάνη συλλογής που βρίσκεται κάτω από το σύστημα του καφέ και το συρτάρι συλλογής στερεών υπολειμμάτων. Σημείωση: μόνο όταν η καφετιέρα το απαιτεί και είναι αναμμένη. Για να καταστήσετε λειτουργική την καφετιέρα θα πρέπει να κλείσετε την πόρτα λειτουργίας. Βγάλτε τη δεξαμενή και γεμίστε τη με φρέσκο πόσιμο νερό. Έχει επιλεχθεί ένα ρόφημα με το γάλα. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε την επιλογή. Έχει επιλεχθεί η λειτουργία έκπλυσης της καράφας. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε την επιλογή. Έχει επιλεχθεί μια λειτουργία που χρειάζεται την παροχή από το δοχείο του γάλακτος. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε την επιλογή. Η καφετιέρα χρειάζεται έναν κύκλο απασβέστωσης. Οι ζημιές που προκαλούνται από την έλλειψη της απασβέστωσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η καφετιέρα χρειάζεται την αντικατάσταση του φίλτρου νερού Intenza με ένα νέο. Προχωρήστε στην αντικατάσταση του φίλτρου όπως περιγράφεται στη σελ. 7 του εγχειριδίου. Κόκκινο Led που αναβοσβήνει. Καφετιέρα σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο Διαπιστώθηκε ένα γεγονός που απαιτεί την επανεκκίνηση της καφετιέρας. Σημειώστε τον κωδικό (Ε xx) που επισημαίνεται κάτω. Σβήστε την καφετιέρα και ανάψτε την ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα. Αν το πρόβλημα επαναληφθεί επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Ελληνικά

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome. Type HD8855 / HD8857 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome. Type HD8855 / HD8857 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome 12 Ελληνικά Type HD8855 / HD8857 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 12 GR ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8323 / HD 8325 / HD8327 ISTRUZIONI PER L'USO OPERATING INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇÕES

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο Type HD8854 / HD8856 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο  Type HD8854 / HD8856 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome 12 Ελληνικά Type HD8854 / HD8856 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 12 GR ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο Type HD8851 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο  Type HD8851 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome 12 Ελληνικά Type HD8851 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 12 GR ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome. Type HD8752 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome. Type HD8752 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome 12 Ελληνικά Type HD8752 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 12 GR ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PC-ES 1008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PC-ES 1008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PC-ES 1008 Γενικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8930 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Type HD8930 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καταχωρίστε το προϊόν και ζητήστε υποστήριξη μέσω του Διαδικτυακού τόπου www.philips.com/welcome 12 Ελληνικά Type HD8930 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 12 GR ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino FA-5475-1 FA-5475 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μηχανής espresso/cappuccino. Αυτή η μοναδική συσκευή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8967 / HD8968 / HD8969

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8967 / HD8968 / HD8969 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at Super automatic espresso machine 3100 series Quick Instruction Guide HD8832 Nederlands Svenska READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 Ελληνικά Norsk Suomi Dansk Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

QUICK & HOT AQUA. F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR

QUICK & HOT AQUA.  F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR QUICK & HOT AQUA www.tefal.com F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR K H G I J A H G B C E D on off on off fig.1a fig.1b fig.2 fig.3 fig.4 fig.5 1 2 fig.6 fig.7 fig.8 1 2 2 2 fig.9

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F G H I J 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact Οδηγίες Χρήσης LB Compact Σας ευχαριστούμε, που διαλέξατε τη μηχανή εσπρέσσο Lavazza BLUE LB Compact. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, που εξηγούν πως μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο : CM9166 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σημαντικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 www.cookshop.gr 2 3 4 5 www.cookshop.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας

Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ espresso D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για πιθανή μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

INCANTO HD HD8911 SAECO_INCANTO CMF_WE_COVER_A5_FC.indd 1

INCANTO HD HD8911 SAECO_INCANTO CMF_WE_COVER_A5_FC.indd 1 INCANTO HD8911 4219.460.3594.1 HD8911 SAECO_INCANTO CMF_WE_COVER_A5_FC.indd 1 01-09-16 15:14 ESPRESSO 1 2 STEAM 8 3 ESPRESSO LUNGO HOT WATER 7 11 4 AROMA STRENGTH MENU 6 12 5 13 9 10 16 15 14 17 35 18

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις. Κίνδυνος!

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

2 8 8 6 7 5 4 3 9 6 2 9 8 6 5 2 22 20 24 23 2 5 4 3 9 6 8 6 7 2 8 2 0 2 2 2 3 2 8 5 9 2 4 6 Pag. 5 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Η καφετιέρα Diva, σας δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 KM 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL A B C D E F G H I J K L M N O P 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή!

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606

ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606 ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή, να τηρείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα