Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α:"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Τηλ.: Φ. 611(Β)/ 6 /15 Σ Σαλαµίνα, 14 Απριλίου 2015 Συνηµµένα: Όπως στο κείµενο ΘΕΜΑ: ιακήρυξη ηµόσιου Πρόχειρου Πλειοδοτικού ιαγωνισµού για την Aνάδειξη Aναδόχου Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών µέσω Εγκατάστασης Μηχανηµάτων Αυτοµάτων Πωλητών Ροφηµάτων/Αφεψηµάτων, για Κάλυψη Αναγκών Πολεµικού Ναυτικού των Ν. Υπηρεσιών Περιοχής Σαλαµίνος και Αττικής για Ένα (1) Έτος. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/15 Έχοντας υπόψη: α. Το Νόµο 2362/95 Περί Κωδικός ηµοσίου Λογιστικού, (ΦΕΚ 247 Α /95) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε Ν.3871/2010(Α 141). β. Τη Μ /ΓΕΝ 8-1/01, Περί Καθορισµού Εσόδων Ειδικού Κλάδου Οικονοµικής Ενίσχυσης Μερισµατούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) και ιαδικασίες Απόδοσης τους. γ. Το Ν. 2286/95 Περί Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και Ρύθµιση Συναφών Θεµάτων (ΦΕΚ 19 Α / ). δ. Το Νοµοθετικό ιάταγµα 721/1970 Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε.. (ΦΕΚ 251 Α /70). ε. Το Ν. 3886/2010 (Α 173). στ. Το Ν. 1400/73 Περί µη χρησιµοποιήσεως ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους τους, µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των Ε.. ζ. Το Ν. 3021/02 Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενηµέρωσης. η. Τον Ν.2910/01 Περί δεσµεύσεως του αναδόχου για το αλλοδαπό εργατικό προσωπικό. θ. Την ΚΥΑ 487/00 (ΦΕΚ 1219 Β / ) Περί Υγιεινής των τροφίµων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/43/ΕΟΚ. ι. Την ΚΥΑ 121/ 03 (ΦΕΚ 685 Β / ) Ρύθµιση επιµέρους ζητηµάτων που αφορούν την κατάσχεση τροφίµων, κλπ. ια. Το Ν. 2741/99 Περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων και Άλλες Ρυθµίσεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης ιβ. Π.. 60 / ιγ. Π.. 118/2007. Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..) ιδ.το Ν. 3370/2005(Β 176) περί Οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. ιε. Το Σήµα ΝΑΑ Ζ ΜΑΡ 15 / ΜΝ µε το οποίο ορίστηκε η διενέργεια του διαγωνισµού. 1

2 ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο Πλειοδοτικό ιαγωνισµό µε βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε τους Όρους που αναγράφονται στο παρόν για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µέσω εγκατάστασης µηχανηµάτων αυτοµάτων πωλητών ροφηµάτων / αφεψηµάτων των Υπηρεσιών του ΠΝ, που εδρεύουν εντός του νοµού Αττικής των Υπηρεσιών ΑΣ-ΝΣ στη Σαλαµίνα, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. Ο χρόνος εκκίνησης του διαστήµατος αυτού καθορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση. 2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 29 η Απριλίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, και στην Λέσχη Αξιωµατικών Ναυστάθµου Σαλαµίνος µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη οικονοµική προσφορά (πλειοδοσία ). 3. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στη ιεύθυνσης ιοικήσεως του Ναυστάθµου Σαλαµίνας τις προσφορές τους µέχρι και την 27η Απριλίου 2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται το θέµα της οικονοµικής προσφοράς, στην διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Τ.Κ ΑΤΤΙΚΗ Προσφορές που κατατίθενται και φτάνουν στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια παρουσία των νόµιµα ορισθέντων εκπροσώπων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 4. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισµού καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Κατά τα λοιπά, για τα µη λεπτοµερώς αναφερόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους, ισχύουν τα καθοριζόµενα στο Π.. 118/07 «Περί Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α από ) και συµπληρωµατικά τα καθοριζόµενα στο Π.. 60/07 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών»). 5. Η τιµή προσφοράς να δοθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Γενικούς Όρους και Ειδικούς όρους της παρούσας. 6. Η παρούσα καθώς και όλα τα παραρτήµατα είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική σελίδα του Πολεµικού Ναυτικού 7. Πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους θα παρέχονται από της ιεύθυνση ιοικήσεως του Ναυστάθµου Σαλαµίνας, στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας (τηλ ) για θέµατα που άπτονται της διαδικασίας του διαγωνισµού και για θέµατα που αφορούν τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης. Τυχόν διευκρινιστικές πληροφορίες δεν µπορούν να τροποποιήσουν οποιονδήποτε όρο της ιακήρυξης και θα πρέπει να αιτούνται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (εγγράφως) το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, διαφορετικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 2

3 8. Παρακαλούµε όπως για την συµµετοχή σας στον εν λόγω διαγωνισµό. µας γνωρίσετε µέσω τηλεοµοιοτυπίας στοιχεία εκπροσώπων σας (ονοµατεπώνυµο αριθµός ταυτότηταςαριθµός κυκλοφορίας οχήµατος) τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν την είσοδο σας στον ΝΣ, προκειµένου εκδοθεί έγκαιρα άδεια εισόδου. 9. Χειριστής: ΜΠΥ. Ι. Ζωµένος, Β Βαθµού, ΝΣ/ /2116.Τηλ: Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Μανωλιουδάκης ΠΝ ιοικητής ΝΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ <<Α>>: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. <<Β>>: ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <<Γ>>: ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ/ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ << >>: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ <<Ε>>: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ <<ΣΤ>>: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ <<Ζ>>: ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ <<Η>>: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ <<Θ>>: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ -ΓΕΝ/ Ε ΗΣ Γραφείο ιαδικτύου Αποδέκτες Για Κοινοποίηση ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ --(ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 18/ΤΚ τηλ ) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ --(ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 7-9/ΤΚ 40671) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-- (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44/ΤΚ τηλ ) ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ --(ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111/ΤΚ τηλ ) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ --(ΛΟΥ ΟΒΙΚΟΥ 1/ΤΚ 18531) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ --(ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 3/ΤΚ τηλ ) Υπηρεσίες ΠΝ για Κοινοποίηση ΜΝ.Ν.Ε Σ.Ν.. Σ ΑΜ Ν.Ν.Α Υ. Κ.Ε/.ΠΑΛΑΣΚΑΣ Σ.Μ.Υ.Ν. ΚΣΑΝ /ΓΕΝ ΒΥ Εσωτερική ιανοµή:νσ/ /2110 :Ένα (1) Αντίγραφο 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό αποτελούνται από τα άρθρα 7, 9α, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25,26, 27, 32, 34, 35, 37, 38 του Π.. 118/07. Το εν λόγω Π.. βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gge.gr- Γεν./ νση Κρατικών Προµηθειών - Νοµοθετικό Πλαίσιο). 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ Eιδικοί Όροι ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη Ι.Φ. για την σύµβαση παροχής υπηρεσιών µέσω εγκατάστασης µηχανηµάτων αυτοµάτων πωλητών ροφηµάτων / αφεψηµάτων των Υπηρεσιών του ΠΝ, που εδρεύουν εντός του νοµού Αττικής,των Υπηρεσιών ΑΣ-ΝΣ στη Σαλαµίνα, για χρονικό διάστηµα ενός (1) ετους. 2. Η παρούσα εργολαβία συνίσταται ειδικότερα στα ακόλουθα τα οποία αποτελούν υποχρεώσεις του Εργολάβου: α. Να εγκαταστήσει µε µέριµνά του, αριθµό µηχανηµάτων (αυτόµατοι πωλητές) στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα <<Η>>. Οι ακριβείς θέσεις που θα τοποθετηθούν τα µηχανήµατα (αυτόµατοι πωλητές) θα υποδειχθούν από τις κατά τόπους ιοικήσεις οι οποίες ( ιοικήσεις) θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, ότι οι θέσεις αυτές πρέπει να είναι <<βιώσιµες>> ήτοι 300 κύπελλα µηνιαίως για τα µηχανήµατα που προσφέρουν ζεστά και κρύα ροφήµατα και 250 κύπελλα µηνιαίως για τα µηχανήµατα που προσφέρουν µόνο ζεστά ροφήµατα µέσω καψών. β. Σε περίπτωση που η θέση κάποιου µηχανήµατος δεν είναι βιώσιµη, είναι δυνατόν να µεταφερθεί το µηχάνηµα σε άλλη καταλληλότερη θέση, που θα πληροί τις προϋποθέσεις από πλευράς κατανάλωσης και υποδοµής. Εάν και η νέα αυτή θέση δεν είναι βιώσιµη τότε µετά από αίτηµα του αναδόχου / πλειοδότη και σύµφωνη γνώµη της απολαµβάνουσας Υπηρεσίας θα γίνεται απεγκατάσταση του µηχανήµατος. Σε περίπτωση που δεν θα γίνεται απεγκατάσταση, ο ανάδοχος / πλειοδότης δεν θα καταβάλλει αντίτιµο για τη συγκεκριµένη θέση µηχανήµατος καθόσον θα γίνεται καταµέτρηση των πωλήσεων από τριµελή Επιτροπή και θα καταβάλλεται στην Υπηρεσία ποσοστό 20 % επί των εισπράξεων. γ. Οποιαδήποτε εγκατάσταση υποδοµής βαρύνει τον προµηθευτή. δ. Υπηρεσίες συνηµµένου Πίνακα κατανοµής θέσεων µηχανηµάτων, ως Παράρτηµα <<Η>>, διατηρούν το δικαίωµα επιλογής µηχανήµατος (Με κάψες ή χωρίς κάψες ή και τους δύο τύπους). ε. Η προσκόµιση των ειδών, που απαιτούνται για την πλήρωση των µηχανηµάτων, καθώς και η συντήρηση αυτών, θα γίνεται εντός του ωραρίου για κάθε εργάσιµο και µη εργάσιµο ηµέρα και δύναται να παραταθεί και µετά το πέρας αυτής, εφόσον απαιτηθεί, µετά από αίτηση έγκριση της απολαµβάνουσας Υπηρεσίας ή εκτάκτως οποτεδήποτε απαιτηθεί κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα Ασφαλείας της Υπηρεσίας και οπωσδήποτε παρουσία της επιτροπής παρακολούθησης σύµβασης. 6

7 στ. Επισηµαίνεται ότι µετά την εγκατάσταση, από τους πλειοδότες αναδόχους / προµηθευτές που θα αναδειχθούν, των µηχανηµάτων αυτοµάτων πωλητών ροφηµάτων και προ της ενάρξεως λειτουργίας αυτών, θα αναληφθούν οι προβλεπόµενες ενέργειες για την έκδοση σχετικής αδείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 της Α1β/8577/83 Υπουργικής Αποφάσεως (ΦΕΚ 526/83 2Β). ζ. Με µέριµνα των προµηθευτών, ο αριθµός της αδείας που θα χορηγηθεί, το ονοµατεπώνυµο του κατόχου του µηχανήµατος, και η θέση εγκαταστάσεώς του, θα χαραχθούν /τυπωθούν σε κατάλληλη µεταλλική πλάκα, διαστάσεων 10Χ15 εκατοστών του µέτρου, και θα τοποθετηθούν στερεά σε εµφανές σηµείο επί των εξωτερικών τοιχωµάτων του κάθε µηχανήµατος. η. Επίσης µε µέριµνα των αναδειχθέντων προµηθευτών και εφόσον τα µηχανήµατα ευρίσκονται σε εξωτερικό χώρο και δεν προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, θα τοποθετούνται στέγαστρα. θ. Πλέον των ανωτέρω ο πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει κάδους ανακύκλωσης χάρτου και πλαστικών πλησίον των µηχανηµάτων αδαπάνως. Ι. Η απόδοση των οφειλών του αναδόχου / προµηθευτού (µηνιαίο µίσθωµα) θα διενεργείται εντός του πρώτου δεκαηµέρου κάθε µηνός στις κατά τόπους Επιµελητείες των Υπηρεσιών. ια. Ο τρόπος διακίνησης θα γίνεται µε µέσα και προσωπικό του προµηθευτή. Είναι δυνατόν επίσης η διακίνηση να γίνεται µέσω <<εταιρείας διανοµών>> για λογαριασµό του κατακυρωµένου προµηθευτού και εφόσον προηγουµένως έχει ενηµερωθεί η Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής δεν εκχωρεί τις αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα του, ούτε και απαλλάσσεται των υποχρεώσεων και ευθυνών του έναντι της Υπηρεσίας. ιβ. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία ακριβή αντίγραφα πιστοποιητικών του κατασκευαστή στα οποία θα αναφέρονται οι αριθµοί πλαισίου των µηχανηµάτων (καινούργιων ή ελαφρώς µεταχειρισµένων) που θα εγκατασταθούν και θα πιστοποιείται η συµβατότητα τους µε τις οδηγίες 73/23/ΕΟΚ, 89/392/ΕΟΚ, 89/336/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ, µέχρι και την ηµέρα εγκατάστασης των µηχανηµάτων. ιγ. Ο ανάδοχος / προµηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει τα µηχανήµατα µέχρι την έναρξη ισχύος της συµβάσεως. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας, αν δεν έχουν εγκατασταθεί όλα τα προβλεπόµενα από τον πίνακα κατανοµής µηχανήµατα, η ιοίκηση δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση µε παράλληλη κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης. 7

8 ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ 1. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασίας ή µέρος αυτής εντός Ναυτικής περιοχής, ο εργολάβος / προµηθευτής και το προσωπικό του, οφείλουν να συµµορφώνονται προς τους κανονισµούς της Ν. Υπηρεσίας. Η Ν. Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση προκληθεί ζηµία σε υλικό αυτής ή τρίτων και σε περίπτωση τραυµατισµού ή θανάτου προσωπικού (στρατιωτικών ή πολιτών) που οφείλεται σε εργασίες λειτουργίας µηχανηµάτων που εκτελούνται από τον εργολάβο / προµηθευτή. Οποιεσδήποτε επιπτώσεις /διεκδικήσεις (ποινικές ή αστικές) βαρύνουν αποκλειστικά εκείνον (πλειοδότη). 2. Υπόδειξη στον εργολάβο επιπρόσθετων µέτρων ασφαλείας µπορεί να γίνεται και από την Επιτροπή Παρακολουθήσεως και Παραλαβής έργου η οποία έχει το δικαίωµα αναστολής ή και διακοπής των εργασιών, σε περίπτωση πληµµελούς ή αντικανονικής εφαρµογής αυτών. 3. ιακίνηση προσωπικού. Μετά την υπογραφή της συµβάσεως ο εργολάβος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται µε οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στην περιοχή ΝΣ. Το ανωτέρω προσωπικό θα εφοδιασθεί µε σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η µεταφορά του προσωπικού αυτού από την Ναυτική περιοχή στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και αντίστροφα θα εκτελείται µε φροντίδα και έξοδα του εργολάβου. Στην περίπτωση που ο εργολάβος απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσµεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα του Ν. 2910/01, ότι το προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόµιµα στη χώρα και θα εισέρχεται εντός της απαγορευµένης ζώνης των Ναυτικών οχυρών, κατόπιν εγκρίσεως της αρµόδιας Ναυτικής αρχής / διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτηµα µε τα απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΤΙΜΕΣ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις α. Η λέξη «Προσφορά». β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΝΣ/ ). γ. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού(αριθµός Παρόντος Εγγράφου). δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα/ενδιαφερόµενου ανάδοχου πλειοδότη. 2. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) ξεχωριστοί κλειστοί σφραγισµένοι φάκελοι επί των οποίων θα αναγράφεται η ένδειξη: α. <<Πιστοποιητικά / ηλώσεις/ ικαιολογητικά>> β. <<Οικονοµική Προσφορά>> Σηµείωση: Σε καθέναν από τους ανωτέρω φακέλους να αναγράφονται και οι ενδείξεις άρθρου 3 παραγράφου 1 της παρούσης)προφορα,τιτλος αρµόδιας Υπηρεσιας κτλ.). 8

9 Φάκελος <<Πιστοποιητικά / ηλώσεις/ ικαιολογητικά>> κάτωθι: Στο φάκελο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνονται επί ποινή αποκλεισµού τα α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ύψους πεντακοσίων Ευρώ (500,00 ) εκδιδόµενη από νόµιµο πιστωτικό ίδρυµα. β. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Επιµελητηρίου, ότι ο προµηθευτής είναι µέλος του, κατά το τρέχον έτος. γ. Πιστοποιητικό περί µη καταδίκης για ποινή που συνεπάγεται τις εκπτώσεις για όλους τους εταίρους σύµφωνα µε το άρθρο 43 Π. 60/2007. (αναλογική ισχύ). δ. ήλωση του Ν.1599/86 στα οποία θα αναφέρεται ότι οι Βιοµηχανίες, Εταιρείες, Βιοτεχνίες και Εργαστήρια παραγωγής δεν χρησιµοποιούν γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα σε τυποποιηµένες τροφές (σοκολάτες, κακάο, γάλα, κ.λ.π.) ε. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, για κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση, από τους οικείους ΟΤΑ σύµφωνα µε το άρθρο 41,παρ 1 του Ν.2218/94. στ. Εξουσιοδότηση επικυρωµένη κατάλληλα, όταν αντιπρόσωποι µετέχουν στο ιαγωνισµό για λογαριασµό φυσικών ή νοµικών προσώπων. ζ. ήλωση Ν 1599/86 όπου θα αναγράφεται η πλήρης γνώση και αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων της διακήρυξης, αποδοχή των Προδιαγραφών των Ειδών, τα στοιχεία του αγορανοµικού υπευθύνου και τα στοιχεία του καταστήµατος όπου θα δίνονται οι παραγγελίες. Στην ίδια δήλωση θα πρέπει να εµπεριέχεται ρητά η διαβεβαίωση ότι τα µηχανήµατα που πρόκειται να εγκαταστήσει ο προµηθευτής διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά. η. ήλωση Ν. 1599/86 του αγορανοµικού υπευθύνου, ότι αυτός αποδέχεται το διορισµό του ως αγορανοµικός υπεύθυνος. θ. Επαγγελµατικό βιογραφικό σηµείωµα. ι. ήλωση Ν. 1599/86, ότι έχουν λάβει γνώσει των διατάξεων της Παραγράφου 11 του άρθρου 66 του Ν 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών», ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους τους µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους ανακαλούµενους στην ενέργεια µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς. ια. ήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται η ιεύθυνση Υγιεινής από την οποία επιθεωρείται και στην οποία υπάγεται η έδρα της Επιχειρήσεως που καταθέτει την δήλωση. ιβ. ήλωση Ν.1599/86 ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία αποστολής της προσφοράς. ιγ. ήλωση Ν.1599/86 ότι «Ως εργολάβος συµµορφώνοµαι πλήρως µε την ισχύουσα νοµοθεσία κατά την ηµεροµηνία της ιακήρυξης περί αµοιβών του απασχολούµενου προσωπικού για τις εν λόγω εργασίες καθώς και τους Ελληνικούς νόµους, ως προς το ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, µέτρα ασφαλείας, κ.λ.π., έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσω κατά την εκτέλεση της εργολαβίας.» ιδ. ήλωση Ν 1599/86 ότι οι αυτόµατοι πωλητές θα είναι καινούργιας τεχνολογίας (όχι απαραίτητα εξελιγµένων ηλεκτρονικών τµηµάτων), θα φέρουν κερµατοδέκτες µε δυνατότητα επιστροφής χρηµάτων (ρέστα), εφόσον η τιµή πώλησης το απαιτεί. Η τιµή πώλησης θα είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες. 9

10 ιε. ήλωση Ν 1599/86, επί της προσφοράς των προµηθευτών ότι: (1). Τα είδη πώλησης από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν και ζεστά και κρύα ροφήµατα (στο ποσόν των 0,50 ΕΥΡΩ), τα οποία θα είναι : Σοκολάτα -Τσάι Καφές φίλτρου, Ελληνικός, Φραπέ, Νές. (2). Τα είδη πώλησης από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν µόνο ζεστά ροφήµατα µέσω καψών (στο ποσόν των 0,70 ΕΥΡΩ), τα οποία θα είναι: Καφές espresso (όλα τα είδη), Καφές cappuccino (όλα τα είδη), Decafeine (όλα τα είδη). (3). ήλωση για την σύνθεση και αναλογία επί τοις % έκαστου ροφήµατος, καθώς και της πηγής προέλευσης των πρώτων υλών, που θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τους. ιστ. ήλωση Ν 1599/86 ότι οι προµηθευτές υποχρεούνται να διατηρούν υψηλές προδιαγραφές υγιεινής, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 48, ΦΕΚ 526/Β από (υπουργική απόφαση Αιβ/8577) Υγιεινής της χώρας κατασκευής των µηχανηµάτων. ιζ. ηλώσεις πιστότητας C.E.(Certificate European) του εργοστασίου κατασκευής των µηχανηµάτων µε τους αριθµούς πλαισίου, που προτίθεται να τοποθετήσει ο προµηθευτής,όπως αυτές (οι δηλώσεις) προβλέπονται από την ενοποιηµένη νοµοθεσία της Ε.Ε. ιη. ήλωση Ν. 1599/86 ότι τα µισά τουλάχιστον από αυτά (κυρίως όσα τοποθετηθούν σε εσωτ. χώρους ) θα είναι νέας τεχνολογίας, τα δε υπόλοιπα (κυρίως όσα τοποθετηθούν σε εξωτ. χώρους) θα είναι ελαφρώς µεταχειρισµένα αλλά σε άριστη κατάσταση. ιθ. Οι εταιρείες, οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους, βεβαίωση <<Περί ανάπτυξης και ορθής εφαρµογής συστήµατος HACCP >> βάσει της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως 487/00, του πιστοποιηµένου Φορέα για την έκδοση τέτοιων βεβαιώσεων. κ. Καταστατικό εταιρείας. κα. Πιστοποιητικό ότι το Σύστηµα ιαχείρισης της εταιρείας που συµµετέχει στον ιαγωνισµό έχει αξιολογηθεί και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά καλύπτοντας τις απαιτήσεις στο αντικείµενο εργασιών της εταιρείας και θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις υψηλές προδιαγραφές του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:9001:2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 στα: (1).Εµπορία αυτοµάτων πωλητών ποτών, ροφηµάτων, κ.λ.π. (2). ιάθεση και τροφοδοσία αυτοµάτων πωλητών ποτών, ροφηµάτων, κ.λ.π. (3) Αποθηκευτικοί χώροι, όλων των υποκαταστηµάτων ή των παραρτηµάτων - εφόσον υπάρχουν - των εταιρειών που συµµετέχουν. Σηµείωση: 1. Όλα τα ανωτέρω παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν από τις διαγωνιζόµενες εταιρείες πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4250/14 και η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ). 2. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 10

11 Φάκελος <<Οικονοµική Προσφορά>> 1. Στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά και κάθε άλλο οικονοµικό στοιχείο που απαιτείται από την παρούσα (προσφερόµενη τιµή ανά container αποκοµιδή µεταφορά). 2. Οι έγγραφες οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων θα περιλαµβάνουν υποχρεωτικώς και τις παρακάτω τρείς προϋποθέσεις: α. Σταθερή τιµή πώλησης ροφήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν ζεστά και κρύα ροφήµατα, στο ποσόν των 0,50 ΕΥΡΩ. β. Σταθερή τιµή πώλησης ροφήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν µόνο ζεστά ροφήµατα µέσω καψών, στο ποσόν των 0,70 ΕΥΡΩ. γ. Προσφερόµενη τιµή µηνιαίου µισθώµατος, για κάθε θέση µηχανήµατος προµηθείας ροφηµάτων, καθορίζεται κατ ελάχιστο στο ποσό των πενήντα πέντε (55 ΕΥΡΩ). Προσφορά µε µικρότερο µηνιαίο µίσθωµα απορρίπτεται (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ). Οι διαγωνιζόµενοι δύνανται να προσφέρουν οποιοδήποτε ποσό µεγαλύτερο των πενήντα πέντε 55,00 ΕΥΡΩ. 2. Προσφορά µη σύµφωνη µε τους ουσιώδεις όρους της παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς των προσφορών θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται. 4. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του εργολάβου πέραν των τιµών της προσφοράς του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιµή σε υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Οτιδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν, βαρύνουν τον εργολάβο. 5. εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συµβάσεως, ο πλειοδότης υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, Εγγυητική επιστολή χρονικής ισχύος δύο µηνών µετά την ηµεροµηνία λήξης της εν λόγω σύµβασης αξίας ίσης µε ποσοστό 5 % της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που θα υπογραφεί. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του εργολάβου προς το αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας οπωσδήποτε δύο (2) µήνες µετά την οριστική εκπνοή του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας και µε τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. 2. Η ανωτέρω εγγύηση παραγρ.2 θα έχει την µορφή που καθορίζεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 25 του Π 118/07 ως συνηµµένο Παράρτηµα. 11

12 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ανά υπηρεσία), θα προβαίνει στον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της εφαρµογής της σύµβασης και στην καταµέτρηση µηνιαίως των πωλήσεων, συντάσσοντας αντίστοιχα πρωτόκολλα, υπογεγραµµένα από τα µέλη της. 2. Παρατηρήσεις των µελών της ανωτέρω επιτροπής ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από την υπηρεσία όργανο, σχετικά µε την πραγµατοποίηση της όλης συµβάσεως πρέπει να γίνονται δεκτές από τον αντισυµβαλλόµενο. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ανάθεση θα γίνει µετά την υπογραφή της συµβάσεως και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας και έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συµβάσεως ή της ισχύουσας νοµοθεσίας, η διοίκηση δύναται να επιβάλει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 2. Η διοίκηση δικαιούται να αναζητήσει κάθε ζηµιά από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον συνδέεται αιτιωδώς µε την παράβαση του αναδόχου / προµηθευτή. Η διοίκηση δικαιούται να αναζητά και ζηµίες τρίτων προς όφελος των οποίων συνάπτεται η σύµβαση. 3. Προ της επιβολής της κυρώσεως, η διοίκηση καλεί σε έγγραφη παροχή εξηγήσεων τον παραβάτη ανάδοχο / προµηθευτή εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, δυναµένης να παραταθεί µόνο από το ιοικητή ΝΣ για εξαιρετικούς λόγους. Μετά την κατάθεση του υποµνήµατος ή την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, ο ιοικητής ΝΣ αποφασίζει για το είδος και το ύψος της ποινής που θα επιβληθεί. 4. Ο ανάδοχος / προµηθευτής, που θα κηρυχθεί έκπτωτος, δε θα µπορεί να λαµβάνει µέρος σε διαγωνισµό του ΠΝ για ένα (1) έτος και για το ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο προµήθειας σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα από την κείµενη νοµοθεσία. 5. Ως υπότροπος θεωρείται ο ανάδοχος / προµηθευτής που υποπίπτει σε δύο (2) τουλάχιστον παραβάσεις σε διάστηµα ενός (1) έτους. 6. Ρητώς συµφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και στις κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της µη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και µη οφειλόµενες σε ανωτέρα βία: α. Εάν ο εργολάβος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωµές του. β. Εφ όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύµβαση καθοριζόµενες απαιτήσεις και είναι εκτός των από την σύµβαση προβλεποµένων ορίων. 12

13 γ. Εάν ο εργολάβος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιµέρους εργασιών ή δηλώσει αδυναµία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. 7. Σε περίπτωση κηρύξεως του εργολάβου σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωµών ή δηµιουργίας νέου νοµικού προσώπου, ο εργολάβος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 1. Αποκλείεται στον πλειοδότη η εκχώρηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του, εν όλο ή εν µέρει,όπως καθορίζεται και στους Γενικούς Όρους της παρούσας. 2. Η ανάθεση συγκεκριµένου έργου σε υπεργολάβους δεν θεωρείται µεταβίβαση και οπωσδήποτε η ευθύνη παραµένει στον εργολάβο για τις εργασίες αυτής. ΑΡΘΡΟ 9 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ / ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο χρόνος ισχύς συµβάσεως ανέρχεται στο ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφή της χωρίς δικαίωµα παρατάσεως.οι σχέσεις µεταξύ του εργολάβου και του εργοδότη και οι ενέργειες αυτών σε όλη την διάρκεια της συµβάσεως, πρέπει να διέπονται από πνεύµα καλής πίστεως και αρµονικής συνεργασίας. 2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την έκδοσης σχετικής κατακυρωτικής απόφασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ηµεροµηνία παραλαβής της κατακυρωτικής απόφασης, η οποία αποστέλλεται µέσω ταχυδροµείου και µέσω τηλεοµοιοτυπίας, για την υπογραφή σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων (1.000) Ευρώ καλής εκτέλεσης από νόµιµο πιστωτικό ίδρυµα Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του εργολάβου προς το αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας οπωσδήποτε δύο (2) µήνες µετά την οριστική εκπνοή του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας και µε τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. 3. Όλες οι αναφορές σε ηµέρες εάν δεν καθορίζονται διαφορετικά εννοούνται ηµερολογιακές. 4. Οποιαδήποτε ένσταση που αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία (διακήρυξη, διενέργεια, ανάθεση κλπ) θα εξετάζεται εφόσον υποβάλλεται συνοδευµένη µε αποδεικτικό παράβολου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 Π 118/07 και θα αναγράφεται ρητά στην ένσταση η συγκεκριµένη παράγραφος του παραπάνω άρθρου µε βάση την οποία ασκείται. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ/ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΡΟΣ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σύµφωνα µε την υττ αριθµό... Προκήρυξη / ιαταγή διενέργειας Πρόχειρου Πλειοδοτικού ιαγωνισµού στο ΝΣ για την ανάδειξη.. και αφού έλαβα υπόψη µου τους Γενικούς & Ειδικούς Όρους του ιαγωνισµού προσφέρω τις κατωτέρω αναγραφόµενες τιµές: 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ (3) ΠΡΟΣ: (4) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΟΜ. (5) Κύριοι, Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και της διζήσεως µεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ (6) µέχρι το ποσόν των (7) στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας για την συµµετοχή του παραπάνω στον διαγωνισµό που θα διεξαχθεί την... για την προµήθεια/ ανάθεση εργολαβίας (8) όπως και τις τυχόν επαναλήψεις του. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. ιευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει µόνο για τη συµµετοχή αυτού για τον οποίο εγγυόµαστε στον παραπάνω διαγωνισµό, ενώ σε καµία περίπτωση δεν ισχύει ως εγγύηση καλής εκτελέσεως. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή µας και θα σας καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ολικά ή µερικά σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε εµάς της παρούσας. Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της τράπεζάς µας δεν έχει υπαχθεί σε κανέναν περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις. ιατελούµε µε τιµή. (9) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Προκειµένου για οριστική εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτού υπέρ του οποίου γίνεται η εγγύηση, που απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογράφει, το κείµενο της παραπάνω εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται ανάλογα. 2. Επωνυµία της τράπεζας 3. Χρονολογία 4. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 5. Στοιχεία της εγγυοδοσίας. 6. Ονοµατεπώνυµο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 7. Το ποσό της εγγύησης αριθµητικώς και ολογράφως 8. Είδος και ποσότητα της προµήθειας Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΡΟΣ : Ο/Η : ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΗΤΕΡΑΣ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 δηλώνω ότι δεν θα χρησιµοποιήσω ως άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπό µου µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικού των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων εφ όσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 Ν..1400/73. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΡΟΣ : Ο/Η : ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΗΤΕΡΑΣ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 δηλώνω ότι έλαβα γνώση των Γενικών & Ειδικών Όρων του Παραρτήµατος «Α» της παρούσης Προκήρυξης υπ αριθµ. Φ. 611(Β)/ / /ΝΣ/ /2100, συµφωνώ δε µετ αυτών πλήρως και ανεπιφύλακτα προκειµένου να συµµετέχω στον ιαγωνισµό. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΡΟΣ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Κύριοι, δια της παρούσης εξουσιοδοτούµε τον... του... µε Αρ. ελτίου Ταυτότητας... εκδοθείσας του... όπως συµµετάσχει στον Πρόχειρο ιαγωνισµό που διενεργείται για την ανάδειξη προµηθευτή / εργολάβου. και όπως υπογράψει όλα δε τα σχετικά έγγραφα του ιαγωνισµού της και όπως επίσης και δια τυχόν επαναλήψεις του ιαγωνισµού. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΝΒΝΕ ΣΜΥΝ ΣΝ Σ ΑΜ NΣ NΣ (Φ3-BB) ΝΝΑ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 3 ΓΕΝ 2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΕΒ) 1 Ν Α 1 ΝΝΠ 1 ΣΥΝΟΛΟΝ : 29 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Από την παραπάνω κατανοµή επιτρέπεται αυξοµείωση του αριθµού των µηχανηµάτων της τάξεως του 10% επί του συνόλου των µηχανηµάτων (δηλαδή τρία (3) µηχανήµατα). 2. Από τα 4 µηχανήµατα του Ν.Σ. το ένα (1) θα τοποθετηθεί στο παραθεριστικό κέντρο του Βλητ. Σταθµού κατά τους µήνες Ιούνιο έως και Σεπτέµβριο. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ υπ αριθ. /15 «Ανάθεση Αυτοµάτων Πωλητών Ροφηµάτων Υπηρεσιών Π.Ν. για ένα (1) έτος. Στην Σαλαµίνα σήµερα την.. του Ναυστάθµου Σαλαµίνας, που ευρίσκεται στην περιοχή Σαλαµίνας, µεταξύ των εξής που υπογράφουν : α. Του Ελληνικού ηµοσίου Υπουργείου Εθν. Αµύνης ΓΕΝ / ΝΣ, ο ιοικητής ΝΣ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Μανωλιουδάκης ΠΝ και: β. Της εταιρίας: ιεύθυνση : Tηλ : Fax : ΑΦΜ : που εκπροσωπείται από το νόµιµο εκπρόσωπό της κατοίκου.. οδός. αριθµός Tηλ.. FAX.. κατόχου του υπ` αριθ... ελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Α.Τ.. την συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα : Άρθρο 1 ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 2. Μετά την υπ αριθ. Φ. / /1/Σ. // απόφαση /ΝΣ, περί «Κατακύρωσης ιαγωνισµού Προµήθειας Ροφηµάτων Υπηρεσιών Πολεµικού Ναυτικού» ανέθεσε τη µίσθωση αυτόµατων πωλητών στον άλλον συµβαλλόµενον, που θα αποκαλείται στην παρούσα σύµβαση «Mισθωτής», µε πάγιο µίσθωµα..( ) ανά θέση µηχανήµατος, σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, οι οποίοι αναγράφονται στα συνηµµένα κατωτέρω έγγραφα : α. Την υπ αριθµό. Φ.../ /..// ιακήρυξη ΝΣ β. Την υπ αριθµό. Φ./ /15// Κατακύρωση /ΝΣ περί «Μίσθωσης Αυτοµάτων Πωλητών Ροφηµάτων Υπηρεσιών ΝΣ για δύο (2) χρόνια, µε δικαίωµα της υπηρεσίας για παράταση µέχρι τρεις (3) µήνες», το οποίο έγγραφο αποτελείται από σελίδες συνολικά δύο (2), που έχει µονογραφηθεί, όπως πρέπει από τους δύο συµβαλλόµενους και είναι προσαρτηµένο στην παρούσα και απαρτίζει µε αυτή ένα ενιαίο και αναπόσπαστο κείµενο. 20

21 Άρθρο 2 ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Ο εργολάβος κατέθεσε σήµερα.. την υπ αριθµ από..εγγυητική επιστολή.. Ύψους, χρονικής ισχύος µέχρι πέρας 2015 για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί δύο (2) µήνες µετά το χρόνο λήξης της συµβάσεως και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου και η εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Ανωτέρω επιστροφή θα υλοποιηθεί κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του Εργολάβου προς την Υπηρεσία, και µε τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. Άρθρο 3 ο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 1. Ο Εργολάβος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωµα αναθεωρήσεως η αναπροσαρµογής τιµών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την διάρκεια της προµήθειας συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της τυχόν παράτασης, καθώς και από το δικαίωµα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο µέσο για τους ανωτέρω λόγους (σύµφωνα µε Άρθρο 16 παρ. 5 Π 118/07). Άρθρο 4 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αντίστοιχες ποινικές ρήτρες, πρόστιµα και κυρώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τα αναφερόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της συνηµµένης διακήρυξης. Άρθρο 5 Ο ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να λύσει την παρούσα σύµβαση, µερικώς ή ολικώς µε έγγραφη προειδοποίηση τριάντα (30) ηµερών στον Εργολάβο, για κάθε µια από τις κατωτέρω αιτίες : α. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής κηρυχθεί σε πτώχευση ή ευρεθεί υπό κατάσχεση. β. Κάθε υποψήφιος Προµηθευτής / πάροχος υπηρεσιών µπορεί να αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιαδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43, παράγραφός 2, εδάφιο δ, του Π.. 60/07, περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 21

22 Άρθρο 6 ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν εφαρµογή οι όροι των στα άρθρα 1 και 2 της παρούσης αναγραφοµένων Έγγραφων και Αποφάσεων ΝΣ/ και όλων των διατάξεων που ισχύουν: α. Π. 721/70 περί «Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε.» β. Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247// ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Έλεγχο των απανών του Κράτους και άλλες ιατάξεις» γ. Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19//1-2-95) «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» δ. Π..118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου (Κ.Π. )» ε.π.. 60/07 (ΦΕΚ Α 64// ) «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων προµηθειών και υπηρεσιών». στ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α 141// ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Έλεγχο των απανών του Κράτους και άλλες ιατάξεις» 2. Όλα τα απαιτούµενα υλικά και µέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα διατεθούν από τον Προµηθευτή 3. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση σε τρία (3) πρωτότυπα αριθµηµένα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο και ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση. Από αυτά µόνο το µε αριθ. 1 πρωτότυπο θα χρησιµοποιηθεί σαν δικαιολογητικό πληρωµής. 4. Η παρούσα Σύµβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συµβαλλόµενους, υπογράφεται ως εξής: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο Εκπρόσωπος ΝΣ (Υπογραφή Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας) 22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Τηλ Φ. 611(Β)/13/ Σ. 519 Σαλαµίνα, 27 Οκτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Τηλ Φ. 611(Β)/13/ Σ. 519 Σαλαµίνα, 27 Οκτ. Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: KOIN: Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Τηλ. 49139 Φ. 611(Β)/13/125925 Σ. 519 Σαλαµίνα, 27 Οκτ. 16 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΗΗΡ6-ΓΓΓ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ:

ΑΔΑ:ΩΗΗΡ6-ΓΓΓ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Τηλ.: 210-4649139 Φ. 611(Β)/9/124483 Σ. 362 Σαλαμίνα, 24 Αυγ 16 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού Πλειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ. Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ. Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016. Στον Πειραιά σήμερα την 03 Αυγούστου 2016 και στις εγκαταστάσεις της Υ. Φάρων αφενός το Ελληνικό Δημοσίο/ Υπουργείο Εθνικής Αμύνης/ ΓΕΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

KA: ,00 & &

KA: ,00  & & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ KA:30.6615.06 προϋπολογισµού 10.851,00 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ Ι/ΠΙΣΤΝΑΤΟ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ, ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τηλέφ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ:ΓΕΝ - ΔΝΕ-N.B. KΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ Αριθ.Φ.830/6/15 Αριθ.Σχ.: 98 ΚΟΙΝ: Τους αναγραφόμενους Πόρος: 19-02-15 Στον Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77Ε/16 Φ.600/77Ε/Σ.77Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Training του ηµοτικού Γυµναστηρίου στο Παγκρήτιο στάδιο και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08Β/16 Φ.604/45/16/Σ.547//28-07-16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ιαγωνισµοί Συµβάσεις ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τµήµα IV Τηλέφωνο: 2310025278 Φ.600.163/34/24914 Σ.1655 Θεσσαλονίκη, 08 Απρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

α. Το Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ Α/147/16).

α. Το Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ Α/147/16). -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: Τους αναγραφόμενους στον πίνακα αποδεκτών ΚΟΙΝ: ΓΕΝ ΔΔΜΝ (Μόνο το κυρίως σώμα) AΔΑ: 7ΗΜ06-ΒΞΣ ΑΔΑΜ: 16PROC005002307 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ ΧΡΗΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Φ

Διαβάστε περισσότερα