Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α:"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Τηλ.: Φ. 611(Β)/ 6 /15 Σ Σαλαµίνα, 14 Απριλίου 2015 Συνηµµένα: Όπως στο κείµενο ΘΕΜΑ: ιακήρυξη ηµόσιου Πρόχειρου Πλειοδοτικού ιαγωνισµού για την Aνάδειξη Aναδόχου Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών µέσω Εγκατάστασης Μηχανηµάτων Αυτοµάτων Πωλητών Ροφηµάτων/Αφεψηµάτων, για Κάλυψη Αναγκών Πολεµικού Ναυτικού των Ν. Υπηρεσιών Περιοχής Σαλαµίνος και Αττικής για Ένα (1) Έτος. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/15 Έχοντας υπόψη: α. Το Νόµο 2362/95 Περί Κωδικός ηµοσίου Λογιστικού, (ΦΕΚ 247 Α /95) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε Ν.3871/2010(Α 141). β. Τη Μ /ΓΕΝ 8-1/01, Περί Καθορισµού Εσόδων Ειδικού Κλάδου Οικονοµικής Ενίσχυσης Μερισµατούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) και ιαδικασίες Απόδοσης τους. γ. Το Ν. 2286/95 Περί Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και Ρύθµιση Συναφών Θεµάτων (ΦΕΚ 19 Α / ). δ. Το Νοµοθετικό ιάταγµα 721/1970 Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε.. (ΦΕΚ 251 Α /70). ε. Το Ν. 3886/2010 (Α 173). στ. Το Ν. 1400/73 Περί µη χρησιµοποιήσεως ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους τους, µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των Ε.. ζ. Το Ν. 3021/02 Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενηµέρωσης. η. Τον Ν.2910/01 Περί δεσµεύσεως του αναδόχου για το αλλοδαπό εργατικό προσωπικό. θ. Την ΚΥΑ 487/00 (ΦΕΚ 1219 Β / ) Περί Υγιεινής των τροφίµων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/43/ΕΟΚ. ι. Την ΚΥΑ 121/ 03 (ΦΕΚ 685 Β / ) Ρύθµιση επιµέρους ζητηµάτων που αφορούν την κατάσχεση τροφίµων, κλπ. ια. Το Ν. 2741/99 Περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων και Άλλες Ρυθµίσεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης ιβ. Π.. 60 / ιγ. Π.. 118/2007. Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..) ιδ.το Ν. 3370/2005(Β 176) περί Οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. ιε. Το Σήµα ΝΑΑ Ζ ΜΑΡ 15 / ΜΝ µε το οποίο ορίστηκε η διενέργεια του διαγωνισµού. 1

2 ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο Πλειοδοτικό ιαγωνισµό µε βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε τους Όρους που αναγράφονται στο παρόν για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µέσω εγκατάστασης µηχανηµάτων αυτοµάτων πωλητών ροφηµάτων / αφεψηµάτων των Υπηρεσιών του ΠΝ, που εδρεύουν εντός του νοµού Αττικής των Υπηρεσιών ΑΣ-ΝΣ στη Σαλαµίνα, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. Ο χρόνος εκκίνησης του διαστήµατος αυτού καθορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση. 2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 29 η Απριλίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, και στην Λέσχη Αξιωµατικών Ναυστάθµου Σαλαµίνος µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη οικονοµική προσφορά (πλειοδοσία ). 3. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στη ιεύθυνσης ιοικήσεως του Ναυστάθµου Σαλαµίνας τις προσφορές τους µέχρι και την 27η Απριλίου 2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται το θέµα της οικονοµικής προσφοράς, στην διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Τ.Κ ΑΤΤΙΚΗ Προσφορές που κατατίθενται και φτάνουν στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια παρουσία των νόµιµα ορισθέντων εκπροσώπων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 4. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισµού καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Κατά τα λοιπά, για τα µη λεπτοµερώς αναφερόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους, ισχύουν τα καθοριζόµενα στο Π.. 118/07 «Περί Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α από ) και συµπληρωµατικά τα καθοριζόµενα στο Π.. 60/07 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών»). 5. Η τιµή προσφοράς να δοθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Γενικούς Όρους και Ειδικούς όρους της παρούσας. 6. Η παρούσα καθώς και όλα τα παραρτήµατα είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική σελίδα του Πολεµικού Ναυτικού 7. Πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους θα παρέχονται από της ιεύθυνση ιοικήσεως του Ναυστάθµου Σαλαµίνας, στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας (τηλ ) για θέµατα που άπτονται της διαδικασίας του διαγωνισµού και για θέµατα που αφορούν τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης. Τυχόν διευκρινιστικές πληροφορίες δεν µπορούν να τροποποιήσουν οποιονδήποτε όρο της ιακήρυξης και θα πρέπει να αιτούνται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (εγγράφως) το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, διαφορετικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 2

3 8. Παρακαλούµε όπως για την συµµετοχή σας στον εν λόγω διαγωνισµό. µας γνωρίσετε µέσω τηλεοµοιοτυπίας στοιχεία εκπροσώπων σας (ονοµατεπώνυµο αριθµός ταυτότηταςαριθµός κυκλοφορίας οχήµατος) τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν την είσοδο σας στον ΝΣ, προκειµένου εκδοθεί έγκαιρα άδεια εισόδου. 9. Χειριστής: ΜΠΥ. Ι. Ζωµένος, Β Βαθµού, ΝΣ/ /2116.Τηλ: Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Μανωλιουδάκης ΠΝ ιοικητής ΝΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ <<Α>>: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. <<Β>>: ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <<Γ>>: ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ/ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ << >>: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ <<Ε>>: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ <<ΣΤ>>: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ <<Ζ>>: ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ <<Η>>: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ <<Θ>>: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ -ΓΕΝ/ Ε ΗΣ Γραφείο ιαδικτύου Αποδέκτες Για Κοινοποίηση ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ --(ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 18/ΤΚ τηλ ) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ --(ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 7-9/ΤΚ 40671) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-- (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44/ΤΚ τηλ ) ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ --(ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111/ΤΚ τηλ ) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ --(ΛΟΥ ΟΒΙΚΟΥ 1/ΤΚ 18531) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ --(ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 3/ΤΚ τηλ ) Υπηρεσίες ΠΝ για Κοινοποίηση ΜΝ.Ν.Ε Σ.Ν.. Σ ΑΜ Ν.Ν.Α Υ. Κ.Ε/.ΠΑΛΑΣΚΑΣ Σ.Μ.Υ.Ν. ΚΣΑΝ /ΓΕΝ ΒΥ Εσωτερική ιανοµή:νσ/ /2110 :Ένα (1) Αντίγραφο 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό αποτελούνται από τα άρθρα 7, 9α, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25,26, 27, 32, 34, 35, 37, 38 του Π.. 118/07. Το εν λόγω Π.. βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gge.gr- Γεν./ νση Κρατικών Προµηθειών - Νοµοθετικό Πλαίσιο). 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ Eιδικοί Όροι ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη Ι.Φ. για την σύµβαση παροχής υπηρεσιών µέσω εγκατάστασης µηχανηµάτων αυτοµάτων πωλητών ροφηµάτων / αφεψηµάτων των Υπηρεσιών του ΠΝ, που εδρεύουν εντός του νοµού Αττικής,των Υπηρεσιών ΑΣ-ΝΣ στη Σαλαµίνα, για χρονικό διάστηµα ενός (1) ετους. 2. Η παρούσα εργολαβία συνίσταται ειδικότερα στα ακόλουθα τα οποία αποτελούν υποχρεώσεις του Εργολάβου: α. Να εγκαταστήσει µε µέριµνά του, αριθµό µηχανηµάτων (αυτόµατοι πωλητές) στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα <<Η>>. Οι ακριβείς θέσεις που θα τοποθετηθούν τα µηχανήµατα (αυτόµατοι πωλητές) θα υποδειχθούν από τις κατά τόπους ιοικήσεις οι οποίες ( ιοικήσεις) θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, ότι οι θέσεις αυτές πρέπει να είναι <<βιώσιµες>> ήτοι 300 κύπελλα µηνιαίως για τα µηχανήµατα που προσφέρουν ζεστά και κρύα ροφήµατα και 250 κύπελλα µηνιαίως για τα µηχανήµατα που προσφέρουν µόνο ζεστά ροφήµατα µέσω καψών. β. Σε περίπτωση που η θέση κάποιου µηχανήµατος δεν είναι βιώσιµη, είναι δυνατόν να µεταφερθεί το µηχάνηµα σε άλλη καταλληλότερη θέση, που θα πληροί τις προϋποθέσεις από πλευράς κατανάλωσης και υποδοµής. Εάν και η νέα αυτή θέση δεν είναι βιώσιµη τότε µετά από αίτηµα του αναδόχου / πλειοδότη και σύµφωνη γνώµη της απολαµβάνουσας Υπηρεσίας θα γίνεται απεγκατάσταση του µηχανήµατος. Σε περίπτωση που δεν θα γίνεται απεγκατάσταση, ο ανάδοχος / πλειοδότης δεν θα καταβάλλει αντίτιµο για τη συγκεκριµένη θέση µηχανήµατος καθόσον θα γίνεται καταµέτρηση των πωλήσεων από τριµελή Επιτροπή και θα καταβάλλεται στην Υπηρεσία ποσοστό 20 % επί των εισπράξεων. γ. Οποιαδήποτε εγκατάσταση υποδοµής βαρύνει τον προµηθευτή. δ. Υπηρεσίες συνηµµένου Πίνακα κατανοµής θέσεων µηχανηµάτων, ως Παράρτηµα <<Η>>, διατηρούν το δικαίωµα επιλογής µηχανήµατος (Με κάψες ή χωρίς κάψες ή και τους δύο τύπους). ε. Η προσκόµιση των ειδών, που απαιτούνται για την πλήρωση των µηχανηµάτων, καθώς και η συντήρηση αυτών, θα γίνεται εντός του ωραρίου για κάθε εργάσιµο και µη εργάσιµο ηµέρα και δύναται να παραταθεί και µετά το πέρας αυτής, εφόσον απαιτηθεί, µετά από αίτηση έγκριση της απολαµβάνουσας Υπηρεσίας ή εκτάκτως οποτεδήποτε απαιτηθεί κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα Ασφαλείας της Υπηρεσίας και οπωσδήποτε παρουσία της επιτροπής παρακολούθησης σύµβασης. 6

7 στ. Επισηµαίνεται ότι µετά την εγκατάσταση, από τους πλειοδότες αναδόχους / προµηθευτές που θα αναδειχθούν, των µηχανηµάτων αυτοµάτων πωλητών ροφηµάτων και προ της ενάρξεως λειτουργίας αυτών, θα αναληφθούν οι προβλεπόµενες ενέργειες για την έκδοση σχετικής αδείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 της Α1β/8577/83 Υπουργικής Αποφάσεως (ΦΕΚ 526/83 2Β). ζ. Με µέριµνα των προµηθευτών, ο αριθµός της αδείας που θα χορηγηθεί, το ονοµατεπώνυµο του κατόχου του µηχανήµατος, και η θέση εγκαταστάσεώς του, θα χαραχθούν /τυπωθούν σε κατάλληλη µεταλλική πλάκα, διαστάσεων 10Χ15 εκατοστών του µέτρου, και θα τοποθετηθούν στερεά σε εµφανές σηµείο επί των εξωτερικών τοιχωµάτων του κάθε µηχανήµατος. η. Επίσης µε µέριµνα των αναδειχθέντων προµηθευτών και εφόσον τα µηχανήµατα ευρίσκονται σε εξωτερικό χώρο και δεν προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, θα τοποθετούνται στέγαστρα. θ. Πλέον των ανωτέρω ο πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει κάδους ανακύκλωσης χάρτου και πλαστικών πλησίον των µηχανηµάτων αδαπάνως. Ι. Η απόδοση των οφειλών του αναδόχου / προµηθευτού (µηνιαίο µίσθωµα) θα διενεργείται εντός του πρώτου δεκαηµέρου κάθε µηνός στις κατά τόπους Επιµελητείες των Υπηρεσιών. ια. Ο τρόπος διακίνησης θα γίνεται µε µέσα και προσωπικό του προµηθευτή. Είναι δυνατόν επίσης η διακίνηση να γίνεται µέσω <<εταιρείας διανοµών>> για λογαριασµό του κατακυρωµένου προµηθευτού και εφόσον προηγουµένως έχει ενηµερωθεί η Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής δεν εκχωρεί τις αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα του, ούτε και απαλλάσσεται των υποχρεώσεων και ευθυνών του έναντι της Υπηρεσίας. ιβ. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία ακριβή αντίγραφα πιστοποιητικών του κατασκευαστή στα οποία θα αναφέρονται οι αριθµοί πλαισίου των µηχανηµάτων (καινούργιων ή ελαφρώς µεταχειρισµένων) που θα εγκατασταθούν και θα πιστοποιείται η συµβατότητα τους µε τις οδηγίες 73/23/ΕΟΚ, 89/392/ΕΟΚ, 89/336/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ, µέχρι και την ηµέρα εγκατάστασης των µηχανηµάτων. ιγ. Ο ανάδοχος / προµηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει τα µηχανήµατα µέχρι την έναρξη ισχύος της συµβάσεως. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας, αν δεν έχουν εγκατασταθεί όλα τα προβλεπόµενα από τον πίνακα κατανοµής µηχανήµατα, η ιοίκηση δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση µε παράλληλη κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης. 7

8 ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ 1. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασίας ή µέρος αυτής εντός Ναυτικής περιοχής, ο εργολάβος / προµηθευτής και το προσωπικό του, οφείλουν να συµµορφώνονται προς τους κανονισµούς της Ν. Υπηρεσίας. Η Ν. Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση προκληθεί ζηµία σε υλικό αυτής ή τρίτων και σε περίπτωση τραυµατισµού ή θανάτου προσωπικού (στρατιωτικών ή πολιτών) που οφείλεται σε εργασίες λειτουργίας µηχανηµάτων που εκτελούνται από τον εργολάβο / προµηθευτή. Οποιεσδήποτε επιπτώσεις /διεκδικήσεις (ποινικές ή αστικές) βαρύνουν αποκλειστικά εκείνον (πλειοδότη). 2. Υπόδειξη στον εργολάβο επιπρόσθετων µέτρων ασφαλείας µπορεί να γίνεται και από την Επιτροπή Παρακολουθήσεως και Παραλαβής έργου η οποία έχει το δικαίωµα αναστολής ή και διακοπής των εργασιών, σε περίπτωση πληµµελούς ή αντικανονικής εφαρµογής αυτών. 3. ιακίνηση προσωπικού. Μετά την υπογραφή της συµβάσεως ο εργολάβος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται µε οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στην περιοχή ΝΣ. Το ανωτέρω προσωπικό θα εφοδιασθεί µε σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η µεταφορά του προσωπικού αυτού από την Ναυτική περιοχή στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και αντίστροφα θα εκτελείται µε φροντίδα και έξοδα του εργολάβου. Στην περίπτωση που ο εργολάβος απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσµεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα του Ν. 2910/01, ότι το προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόµιµα στη χώρα και θα εισέρχεται εντός της απαγορευµένης ζώνης των Ναυτικών οχυρών, κατόπιν εγκρίσεως της αρµόδιας Ναυτικής αρχής / διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτηµα µε τα απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΤΙΜΕΣ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις α. Η λέξη «Προσφορά». β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΝΣ/ ). γ. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού(αριθµός Παρόντος Εγγράφου). δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα/ενδιαφερόµενου ανάδοχου πλειοδότη. 2. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) ξεχωριστοί κλειστοί σφραγισµένοι φάκελοι επί των οποίων θα αναγράφεται η ένδειξη: α. <<Πιστοποιητικά / ηλώσεις/ ικαιολογητικά>> β. <<Οικονοµική Προσφορά>> Σηµείωση: Σε καθέναν από τους ανωτέρω φακέλους να αναγράφονται και οι ενδείξεις άρθρου 3 παραγράφου 1 της παρούσης)προφορα,τιτλος αρµόδιας Υπηρεσιας κτλ.). 8

9 Φάκελος <<Πιστοποιητικά / ηλώσεις/ ικαιολογητικά>> κάτωθι: Στο φάκελο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνονται επί ποινή αποκλεισµού τα α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ύψους πεντακοσίων Ευρώ (500,00 ) εκδιδόµενη από νόµιµο πιστωτικό ίδρυµα. β. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Επιµελητηρίου, ότι ο προµηθευτής είναι µέλος του, κατά το τρέχον έτος. γ. Πιστοποιητικό περί µη καταδίκης για ποινή που συνεπάγεται τις εκπτώσεις για όλους τους εταίρους σύµφωνα µε το άρθρο 43 Π. 60/2007. (αναλογική ισχύ). δ. ήλωση του Ν.1599/86 στα οποία θα αναφέρεται ότι οι Βιοµηχανίες, Εταιρείες, Βιοτεχνίες και Εργαστήρια παραγωγής δεν χρησιµοποιούν γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα σε τυποποιηµένες τροφές (σοκολάτες, κακάο, γάλα, κ.λ.π.) ε. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, για κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση, από τους οικείους ΟΤΑ σύµφωνα µε το άρθρο 41,παρ 1 του Ν.2218/94. στ. Εξουσιοδότηση επικυρωµένη κατάλληλα, όταν αντιπρόσωποι µετέχουν στο ιαγωνισµό για λογαριασµό φυσικών ή νοµικών προσώπων. ζ. ήλωση Ν 1599/86 όπου θα αναγράφεται η πλήρης γνώση και αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων της διακήρυξης, αποδοχή των Προδιαγραφών των Ειδών, τα στοιχεία του αγορανοµικού υπευθύνου και τα στοιχεία του καταστήµατος όπου θα δίνονται οι παραγγελίες. Στην ίδια δήλωση θα πρέπει να εµπεριέχεται ρητά η διαβεβαίωση ότι τα µηχανήµατα που πρόκειται να εγκαταστήσει ο προµηθευτής διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά. η. ήλωση Ν. 1599/86 του αγορανοµικού υπευθύνου, ότι αυτός αποδέχεται το διορισµό του ως αγορανοµικός υπεύθυνος. θ. Επαγγελµατικό βιογραφικό σηµείωµα. ι. ήλωση Ν. 1599/86, ότι έχουν λάβει γνώσει των διατάξεων της Παραγράφου 11 του άρθρου 66 του Ν 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών», ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους τους µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους ανακαλούµενους στην ενέργεια µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς. ια. ήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται η ιεύθυνση Υγιεινής από την οποία επιθεωρείται και στην οποία υπάγεται η έδρα της Επιχειρήσεως που καταθέτει την δήλωση. ιβ. ήλωση Ν.1599/86 ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία αποστολής της προσφοράς. ιγ. ήλωση Ν.1599/86 ότι «Ως εργολάβος συµµορφώνοµαι πλήρως µε την ισχύουσα νοµοθεσία κατά την ηµεροµηνία της ιακήρυξης περί αµοιβών του απασχολούµενου προσωπικού για τις εν λόγω εργασίες καθώς και τους Ελληνικούς νόµους, ως προς το ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, µέτρα ασφαλείας, κ.λ.π., έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσω κατά την εκτέλεση της εργολαβίας.» ιδ. ήλωση Ν 1599/86 ότι οι αυτόµατοι πωλητές θα είναι καινούργιας τεχνολογίας (όχι απαραίτητα εξελιγµένων ηλεκτρονικών τµηµάτων), θα φέρουν κερµατοδέκτες µε δυνατότητα επιστροφής χρηµάτων (ρέστα), εφόσον η τιµή πώλησης το απαιτεί. Η τιµή πώλησης θα είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες. 9

10 ιε. ήλωση Ν 1599/86, επί της προσφοράς των προµηθευτών ότι: (1). Τα είδη πώλησης από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν και ζεστά και κρύα ροφήµατα (στο ποσόν των 0,50 ΕΥΡΩ), τα οποία θα είναι : Σοκολάτα -Τσάι Καφές φίλτρου, Ελληνικός, Φραπέ, Νές. (2). Τα είδη πώλησης από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν µόνο ζεστά ροφήµατα µέσω καψών (στο ποσόν των 0,70 ΕΥΡΩ), τα οποία θα είναι: Καφές espresso (όλα τα είδη), Καφές cappuccino (όλα τα είδη), Decafeine (όλα τα είδη). (3). ήλωση για την σύνθεση και αναλογία επί τοις % έκαστου ροφήµατος, καθώς και της πηγής προέλευσης των πρώτων υλών, που θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τους. ιστ. ήλωση Ν 1599/86 ότι οι προµηθευτές υποχρεούνται να διατηρούν υψηλές προδιαγραφές υγιεινής, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 48, ΦΕΚ 526/Β από (υπουργική απόφαση Αιβ/8577) Υγιεινής της χώρας κατασκευής των µηχανηµάτων. ιζ. ηλώσεις πιστότητας C.E.(Certificate European) του εργοστασίου κατασκευής των µηχανηµάτων µε τους αριθµούς πλαισίου, που προτίθεται να τοποθετήσει ο προµηθευτής,όπως αυτές (οι δηλώσεις) προβλέπονται από την ενοποιηµένη νοµοθεσία της Ε.Ε. ιη. ήλωση Ν. 1599/86 ότι τα µισά τουλάχιστον από αυτά (κυρίως όσα τοποθετηθούν σε εσωτ. χώρους ) θα είναι νέας τεχνολογίας, τα δε υπόλοιπα (κυρίως όσα τοποθετηθούν σε εξωτ. χώρους) θα είναι ελαφρώς µεταχειρισµένα αλλά σε άριστη κατάσταση. ιθ. Οι εταιρείες, οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους, βεβαίωση <<Περί ανάπτυξης και ορθής εφαρµογής συστήµατος HACCP >> βάσει της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως 487/00, του πιστοποιηµένου Φορέα για την έκδοση τέτοιων βεβαιώσεων. κ. Καταστατικό εταιρείας. κα. Πιστοποιητικό ότι το Σύστηµα ιαχείρισης της εταιρείας που συµµετέχει στον ιαγωνισµό έχει αξιολογηθεί και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά καλύπτοντας τις απαιτήσεις στο αντικείµενο εργασιών της εταιρείας και θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις υψηλές προδιαγραφές του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:9001:2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 στα: (1).Εµπορία αυτοµάτων πωλητών ποτών, ροφηµάτων, κ.λ.π. (2). ιάθεση και τροφοδοσία αυτοµάτων πωλητών ποτών, ροφηµάτων, κ.λ.π. (3) Αποθηκευτικοί χώροι, όλων των υποκαταστηµάτων ή των παραρτηµάτων - εφόσον υπάρχουν - των εταιρειών που συµµετέχουν. Σηµείωση: 1. Όλα τα ανωτέρω παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν από τις διαγωνιζόµενες εταιρείες πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4250/14 και η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ). 2. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 10

11 Φάκελος <<Οικονοµική Προσφορά>> 1. Στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά και κάθε άλλο οικονοµικό στοιχείο που απαιτείται από την παρούσα (προσφερόµενη τιµή ανά container αποκοµιδή µεταφορά). 2. Οι έγγραφες οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων θα περιλαµβάνουν υποχρεωτικώς και τις παρακάτω τρείς προϋποθέσεις: α. Σταθερή τιµή πώλησης ροφήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν ζεστά και κρύα ροφήµατα, στο ποσόν των 0,50 ΕΥΡΩ. β. Σταθερή τιµή πώλησης ροφήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν µόνο ζεστά ροφήµατα µέσω καψών, στο ποσόν των 0,70 ΕΥΡΩ. γ. Προσφερόµενη τιµή µηνιαίου µισθώµατος, για κάθε θέση µηχανήµατος προµηθείας ροφηµάτων, καθορίζεται κατ ελάχιστο στο ποσό των πενήντα πέντε (55 ΕΥΡΩ). Προσφορά µε µικρότερο µηνιαίο µίσθωµα απορρίπτεται (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ). Οι διαγωνιζόµενοι δύνανται να προσφέρουν οποιοδήποτε ποσό µεγαλύτερο των πενήντα πέντε 55,00 ΕΥΡΩ. 2. Προσφορά µη σύµφωνη µε τους ουσιώδεις όρους της παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς των προσφορών θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται. 4. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του εργολάβου πέραν των τιµών της προσφοράς του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιµή σε υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Οτιδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν, βαρύνουν τον εργολάβο. 5. εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συµβάσεως, ο πλειοδότης υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, Εγγυητική επιστολή χρονικής ισχύος δύο µηνών µετά την ηµεροµηνία λήξης της εν λόγω σύµβασης αξίας ίσης µε ποσοστό 5 % της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που θα υπογραφεί. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του εργολάβου προς το αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας οπωσδήποτε δύο (2) µήνες µετά την οριστική εκπνοή του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας και µε τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. 2. Η ανωτέρω εγγύηση παραγρ.2 θα έχει την µορφή που καθορίζεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 25 του Π 118/07 ως συνηµµένο Παράρτηµα. 11

12 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ανά υπηρεσία), θα προβαίνει στον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της εφαρµογής της σύµβασης και στην καταµέτρηση µηνιαίως των πωλήσεων, συντάσσοντας αντίστοιχα πρωτόκολλα, υπογεγραµµένα από τα µέλη της. 2. Παρατηρήσεις των µελών της ανωτέρω επιτροπής ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από την υπηρεσία όργανο, σχετικά µε την πραγµατοποίηση της όλης συµβάσεως πρέπει να γίνονται δεκτές από τον αντισυµβαλλόµενο. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ανάθεση θα γίνει µετά την υπογραφή της συµβάσεως και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας και έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συµβάσεως ή της ισχύουσας νοµοθεσίας, η διοίκηση δύναται να επιβάλει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 2. Η διοίκηση δικαιούται να αναζητήσει κάθε ζηµιά από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον συνδέεται αιτιωδώς µε την παράβαση του αναδόχου / προµηθευτή. Η διοίκηση δικαιούται να αναζητά και ζηµίες τρίτων προς όφελος των οποίων συνάπτεται η σύµβαση. 3. Προ της επιβολής της κυρώσεως, η διοίκηση καλεί σε έγγραφη παροχή εξηγήσεων τον παραβάτη ανάδοχο / προµηθευτή εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, δυναµένης να παραταθεί µόνο από το ιοικητή ΝΣ για εξαιρετικούς λόγους. Μετά την κατάθεση του υποµνήµατος ή την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, ο ιοικητής ΝΣ αποφασίζει για το είδος και το ύψος της ποινής που θα επιβληθεί. 4. Ο ανάδοχος / προµηθευτής, που θα κηρυχθεί έκπτωτος, δε θα µπορεί να λαµβάνει µέρος σε διαγωνισµό του ΠΝ για ένα (1) έτος και για το ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο προµήθειας σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα από την κείµενη νοµοθεσία. 5. Ως υπότροπος θεωρείται ο ανάδοχος / προµηθευτής που υποπίπτει σε δύο (2) τουλάχιστον παραβάσεις σε διάστηµα ενός (1) έτους. 6. Ρητώς συµφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και στις κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της µη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και µη οφειλόµενες σε ανωτέρα βία: α. Εάν ο εργολάβος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωµές του. β. Εφ όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύµβαση καθοριζόµενες απαιτήσεις και είναι εκτός των από την σύµβαση προβλεποµένων ορίων. 12

13 γ. Εάν ο εργολάβος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιµέρους εργασιών ή δηλώσει αδυναµία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. 7. Σε περίπτωση κηρύξεως του εργολάβου σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωµών ή δηµιουργίας νέου νοµικού προσώπου, ο εργολάβος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 1. Αποκλείεται στον πλειοδότη η εκχώρηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του, εν όλο ή εν µέρει,όπως καθορίζεται και στους Γενικούς Όρους της παρούσας. 2. Η ανάθεση συγκεκριµένου έργου σε υπεργολάβους δεν θεωρείται µεταβίβαση και οπωσδήποτε η ευθύνη παραµένει στον εργολάβο για τις εργασίες αυτής. ΑΡΘΡΟ 9 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ / ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο χρόνος ισχύς συµβάσεως ανέρχεται στο ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφή της χωρίς δικαίωµα παρατάσεως.οι σχέσεις µεταξύ του εργολάβου και του εργοδότη και οι ενέργειες αυτών σε όλη την διάρκεια της συµβάσεως, πρέπει να διέπονται από πνεύµα καλής πίστεως και αρµονικής συνεργασίας. 2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την έκδοσης σχετικής κατακυρωτικής απόφασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ηµεροµηνία παραλαβής της κατακυρωτικής απόφασης, η οποία αποστέλλεται µέσω ταχυδροµείου και µέσω τηλεοµοιοτυπίας, για την υπογραφή σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων (1.000) Ευρώ καλής εκτέλεσης από νόµιµο πιστωτικό ίδρυµα Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του εργολάβου προς το αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας οπωσδήποτε δύο (2) µήνες µετά την οριστική εκπνοή του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας και µε τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. 3. Όλες οι αναφορές σε ηµέρες εάν δεν καθορίζονται διαφορετικά εννοούνται ηµερολογιακές. 4. Οποιαδήποτε ένσταση που αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία (διακήρυξη, διενέργεια, ανάθεση κλπ) θα εξετάζεται εφόσον υποβάλλεται συνοδευµένη µε αποδεικτικό παράβολου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 Π 118/07 και θα αναγράφεται ρητά στην ένσταση η συγκεκριµένη παράγραφος του παραπάνω άρθρου µε βάση την οποία ασκείται. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ/ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΡΟΣ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σύµφωνα µε την υττ αριθµό... Προκήρυξη / ιαταγή διενέργειας Πρόχειρου Πλειοδοτικού ιαγωνισµού στο ΝΣ για την ανάδειξη.. και αφού έλαβα υπόψη µου τους Γενικούς & Ειδικούς Όρους του ιαγωνισµού προσφέρω τις κατωτέρω αναγραφόµενες τιµές: 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ (3) ΠΡΟΣ: (4) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΟΜ. (5) Κύριοι, Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και της διζήσεως µεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ (6) µέχρι το ποσόν των (7) στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας για την συµµετοχή του παραπάνω στον διαγωνισµό που θα διεξαχθεί την... για την προµήθεια/ ανάθεση εργολαβίας (8) όπως και τις τυχόν επαναλήψεις του. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. ιευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει µόνο για τη συµµετοχή αυτού για τον οποίο εγγυόµαστε στον παραπάνω διαγωνισµό, ενώ σε καµία περίπτωση δεν ισχύει ως εγγύηση καλής εκτελέσεως. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή µας και θα σας καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ολικά ή µερικά σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε εµάς της παρούσας. Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της τράπεζάς µας δεν έχει υπαχθεί σε κανέναν περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις. ιατελούµε µε τιµή. (9) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Προκειµένου για οριστική εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτού υπέρ του οποίου γίνεται η εγγύηση, που απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογράφει, το κείµενο της παραπάνω εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται ανάλογα. 2. Επωνυµία της τράπεζας 3. Χρονολογία 4. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 5. Στοιχεία της εγγυοδοσίας. 6. Ονοµατεπώνυµο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 7. Το ποσό της εγγύησης αριθµητικώς και ολογράφως 8. Είδος και ποσότητα της προµήθειας Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΡΟΣ : Ο/Η : ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΗΤΕΡΑΣ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 δηλώνω ότι δεν θα χρησιµοποιήσω ως άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπό µου µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικού των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων εφ όσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 Ν..1400/73. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΡΟΣ : Ο/Η : ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΗΤΕΡΑΣ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 δηλώνω ότι έλαβα γνώση των Γενικών & Ειδικών Όρων του Παραρτήµατος «Α» της παρούσης Προκήρυξης υπ αριθµ. Φ. 611(Β)/ / /ΝΣ/ /2100, συµφωνώ δε µετ αυτών πλήρως και ανεπιφύλακτα προκειµένου να συµµετέχω στον ιαγωνισµό. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΡΟΣ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Κύριοι, δια της παρούσης εξουσιοδοτούµε τον... του... µε Αρ. ελτίου Ταυτότητας... εκδοθείσας του... όπως συµµετάσχει στον Πρόχειρο ιαγωνισµό που διενεργείται για την ανάδειξη προµηθευτή / εργολάβου. και όπως υπογράψει όλα δε τα σχετικά έγγραφα του ιαγωνισµού της και όπως επίσης και δια τυχόν επαναλήψεις του ιαγωνισµού. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΝΒΝΕ ΣΜΥΝ ΣΝ Σ ΑΜ NΣ NΣ (Φ3-BB) ΝΝΑ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 3 ΓΕΝ 2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΕΒ) 1 Ν Α 1 ΝΝΠ 1 ΣΥΝΟΛΟΝ : 29 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Από την παραπάνω κατανοµή επιτρέπεται αυξοµείωση του αριθµού των µηχανηµάτων της τάξεως του 10% επί του συνόλου των µηχανηµάτων (δηλαδή τρία (3) µηχανήµατα). 2. Από τα 4 µηχανήµατα του Ν.Σ. το ένα (1) θα τοποθετηθεί στο παραθεριστικό κέντρο του Βλητ. Σταθµού κατά τους µήνες Ιούνιο έως και Σεπτέµβριο. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ υπ αριθ. /15 «Ανάθεση Αυτοµάτων Πωλητών Ροφηµάτων Υπηρεσιών Π.Ν. για ένα (1) έτος. Στην Σαλαµίνα σήµερα την.. του Ναυστάθµου Σαλαµίνας, που ευρίσκεται στην περιοχή Σαλαµίνας, µεταξύ των εξής που υπογράφουν : α. Του Ελληνικού ηµοσίου Υπουργείου Εθν. Αµύνης ΓΕΝ / ΝΣ, ο ιοικητής ΝΣ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Μανωλιουδάκης ΠΝ και: β. Της εταιρίας: ιεύθυνση : Tηλ : Fax : ΑΦΜ : που εκπροσωπείται από το νόµιµο εκπρόσωπό της κατοίκου.. οδός. αριθµός Tηλ.. FAX.. κατόχου του υπ` αριθ... ελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Α.Τ.. την συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα : Άρθρο 1 ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 2. Μετά την υπ αριθ. Φ. / /1/Σ. // απόφαση /ΝΣ, περί «Κατακύρωσης ιαγωνισµού Προµήθειας Ροφηµάτων Υπηρεσιών Πολεµικού Ναυτικού» ανέθεσε τη µίσθωση αυτόµατων πωλητών στον άλλον συµβαλλόµενον, που θα αποκαλείται στην παρούσα σύµβαση «Mισθωτής», µε πάγιο µίσθωµα..( ) ανά θέση µηχανήµατος, σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, οι οποίοι αναγράφονται στα συνηµµένα κατωτέρω έγγραφα : α. Την υπ αριθµό. Φ.../ /..// ιακήρυξη ΝΣ β. Την υπ αριθµό. Φ./ /15// Κατακύρωση /ΝΣ περί «Μίσθωσης Αυτοµάτων Πωλητών Ροφηµάτων Υπηρεσιών ΝΣ για δύο (2) χρόνια, µε δικαίωµα της υπηρεσίας για παράταση µέχρι τρεις (3) µήνες», το οποίο έγγραφο αποτελείται από σελίδες συνολικά δύο (2), που έχει µονογραφηθεί, όπως πρέπει από τους δύο συµβαλλόµενους και είναι προσαρτηµένο στην παρούσα και απαρτίζει µε αυτή ένα ενιαίο και αναπόσπαστο κείµενο. 20

21 Άρθρο 2 ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Ο εργολάβος κατέθεσε σήµερα.. την υπ αριθµ από..εγγυητική επιστολή.. Ύψους, χρονικής ισχύος µέχρι πέρας 2015 για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί δύο (2) µήνες µετά το χρόνο λήξης της συµβάσεως και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου και η εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Ανωτέρω επιστροφή θα υλοποιηθεί κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του Εργολάβου προς την Υπηρεσία, και µε τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. Άρθρο 3 ο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 1. Ο Εργολάβος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωµα αναθεωρήσεως η αναπροσαρµογής τιµών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την διάρκεια της προµήθειας συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της τυχόν παράτασης, καθώς και από το δικαίωµα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο µέσο για τους ανωτέρω λόγους (σύµφωνα µε Άρθρο 16 παρ. 5 Π 118/07). Άρθρο 4 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αντίστοιχες ποινικές ρήτρες, πρόστιµα και κυρώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τα αναφερόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της συνηµµένης διακήρυξης. Άρθρο 5 Ο ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να λύσει την παρούσα σύµβαση, µερικώς ή ολικώς µε έγγραφη προειδοποίηση τριάντα (30) ηµερών στον Εργολάβο, για κάθε µια από τις κατωτέρω αιτίες : α. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής κηρυχθεί σε πτώχευση ή ευρεθεί υπό κατάσχεση. β. Κάθε υποψήφιος Προµηθευτής / πάροχος υπηρεσιών µπορεί να αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιαδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43, παράγραφός 2, εδάφιο δ, του Π.. 60/07, περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 21

22 Άρθρο 6 ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν εφαρµογή οι όροι των στα άρθρα 1 και 2 της παρούσης αναγραφοµένων Έγγραφων και Αποφάσεων ΝΣ/ και όλων των διατάξεων που ισχύουν: α. Π. 721/70 περί «Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε.» β. Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247// ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Έλεγχο των απανών του Κράτους και άλλες ιατάξεις» γ. Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19//1-2-95) «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» δ. Π..118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου (Κ.Π. )» ε.π.. 60/07 (ΦΕΚ Α 64// ) «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων προµηθειών και υπηρεσιών». στ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α 141// ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Έλεγχο των απανών του Κράτους και άλλες ιατάξεις» 2. Όλα τα απαιτούµενα υλικά και µέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα διατεθούν από τον Προµηθευτή 3. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση σε τρία (3) πρωτότυπα αριθµηµένα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο και ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση. Από αυτά µόνο το µε αριθ. 1 πρωτότυπο θα χρησιµοποιηθεί σαν δικαιολογητικό πληρωµής. 4. Η παρούσα Σύµβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συµβαλλόµενους, υπογράφεται ως εξής: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο Εκπρόσωπος ΝΣ (Υπογραφή Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας) 22

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ιαγωνισµοί Συµβάσεις ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τµήµα IV Τηλέφωνο: 2310025278 Φ.600.163/34/24914 Σ.1655 Θεσσαλονίκη, 08 Απρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 210-3368097-8 Fax : 210-3368097 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Πίνακας Αποδεκτών Συµβάσεις- ιαγωνισµοί 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ ΕΤΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλεφ.(Εσωτ.) 4582 Φ. 600.163/17/7367 Σ.1080 Κοµοτηνή, 29 Iουν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785382 2015-05-19

15PROC002785382 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 05-05-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα