Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α:"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Τηλ.: Φ. 611(Β)/ 6 /15 Σ Σαλαµίνα, 14 Απριλίου 2015 Συνηµµένα: Όπως στο κείµενο ΘΕΜΑ: ιακήρυξη ηµόσιου Πρόχειρου Πλειοδοτικού ιαγωνισµού για την Aνάδειξη Aναδόχου Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών µέσω Εγκατάστασης Μηχανηµάτων Αυτοµάτων Πωλητών Ροφηµάτων/Αφεψηµάτων, για Κάλυψη Αναγκών Πολεµικού Ναυτικού των Ν. Υπηρεσιών Περιοχής Σαλαµίνος και Αττικής για Ένα (1) Έτος. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/15 Έχοντας υπόψη: α. Το Νόµο 2362/95 Περί Κωδικός ηµοσίου Λογιστικού, (ΦΕΚ 247 Α /95) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε Ν.3871/2010(Α 141). β. Τη Μ /ΓΕΝ 8-1/01, Περί Καθορισµού Εσόδων Ειδικού Κλάδου Οικονοµικής Ενίσχυσης Μερισµατούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) και ιαδικασίες Απόδοσης τους. γ. Το Ν. 2286/95 Περί Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και Ρύθµιση Συναφών Θεµάτων (ΦΕΚ 19 Α / ). δ. Το Νοµοθετικό ιάταγµα 721/1970 Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε.. (ΦΕΚ 251 Α /70). ε. Το Ν. 3886/2010 (Α 173). στ. Το Ν. 1400/73 Περί µη χρησιµοποιήσεως ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους τους, µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των Ε.. ζ. Το Ν. 3021/02 Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενηµέρωσης. η. Τον Ν.2910/01 Περί δεσµεύσεως του αναδόχου για το αλλοδαπό εργατικό προσωπικό. θ. Την ΚΥΑ 487/00 (ΦΕΚ 1219 Β / ) Περί Υγιεινής των τροφίµων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/43/ΕΟΚ. ι. Την ΚΥΑ 121/ 03 (ΦΕΚ 685 Β / ) Ρύθµιση επιµέρους ζητηµάτων που αφορούν την κατάσχεση τροφίµων, κλπ. ια. Το Ν. 2741/99 Περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων και Άλλες Ρυθµίσεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης ιβ. Π.. 60 / ιγ. Π.. 118/2007. Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..) ιδ.το Ν. 3370/2005(Β 176) περί Οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. ιε. Το Σήµα ΝΑΑ Ζ ΜΑΡ 15 / ΜΝ µε το οποίο ορίστηκε η διενέργεια του διαγωνισµού. 1

2 ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο Πλειοδοτικό ιαγωνισµό µε βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε τους Όρους που αναγράφονται στο παρόν για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µέσω εγκατάστασης µηχανηµάτων αυτοµάτων πωλητών ροφηµάτων / αφεψηµάτων των Υπηρεσιών του ΠΝ, που εδρεύουν εντός του νοµού Αττικής των Υπηρεσιών ΑΣ-ΝΣ στη Σαλαµίνα, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. Ο χρόνος εκκίνησης του διαστήµατος αυτού καθορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση. 2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 29 η Απριλίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, και στην Λέσχη Αξιωµατικών Ναυστάθµου Σαλαµίνος µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη οικονοµική προσφορά (πλειοδοσία ). 3. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στη ιεύθυνσης ιοικήσεως του Ναυστάθµου Σαλαµίνας τις προσφορές τους µέχρι και την 27η Απριλίου 2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται το θέµα της οικονοµικής προσφοράς, στην διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Τ.Κ ΑΤΤΙΚΗ Προσφορές που κατατίθενται και φτάνουν στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια παρουσία των νόµιµα ορισθέντων εκπροσώπων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 4. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισµού καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Κατά τα λοιπά, για τα µη λεπτοµερώς αναφερόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους, ισχύουν τα καθοριζόµενα στο Π.. 118/07 «Περί Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α από ) και συµπληρωµατικά τα καθοριζόµενα στο Π.. 60/07 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών»). 5. Η τιµή προσφοράς να δοθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Γενικούς Όρους και Ειδικούς όρους της παρούσας. 6. Η παρούσα καθώς και όλα τα παραρτήµατα είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική σελίδα του Πολεµικού Ναυτικού 7. Πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους θα παρέχονται από της ιεύθυνση ιοικήσεως του Ναυστάθµου Σαλαµίνας, στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας (τηλ ) για θέµατα που άπτονται της διαδικασίας του διαγωνισµού και για θέµατα που αφορούν τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης. Τυχόν διευκρινιστικές πληροφορίες δεν µπορούν να τροποποιήσουν οποιονδήποτε όρο της ιακήρυξης και θα πρέπει να αιτούνται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (εγγράφως) το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, διαφορετικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 2

3 8. Παρακαλούµε όπως για την συµµετοχή σας στον εν λόγω διαγωνισµό. µας γνωρίσετε µέσω τηλεοµοιοτυπίας στοιχεία εκπροσώπων σας (ονοµατεπώνυµο αριθµός ταυτότηταςαριθµός κυκλοφορίας οχήµατος) τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν την είσοδο σας στον ΝΣ, προκειµένου εκδοθεί έγκαιρα άδεια εισόδου. 9. Χειριστής: ΜΠΥ. Ι. Ζωµένος, Β Βαθµού, ΝΣ/ /2116.Τηλ: Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Μανωλιουδάκης ΠΝ ιοικητής ΝΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ <<Α>>: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. <<Β>>: ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ <<Γ>>: ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ/ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ << >>: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ <<Ε>>: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ <<ΣΤ>>: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ <<Ζ>>: ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ <<Η>>: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ <<Θ>>: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ -ΓΕΝ/ Ε ΗΣ Γραφείο ιαδικτύου Αποδέκτες Για Κοινοποίηση ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ --(ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 18/ΤΚ τηλ ) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ --(ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 7-9/ΤΚ 40671) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-- (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44/ΤΚ τηλ ) ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ --(ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111/ΤΚ τηλ ) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ --(ΛΟΥ ΟΒΙΚΟΥ 1/ΤΚ 18531) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ --(ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 3/ΤΚ τηλ ) Υπηρεσίες ΠΝ για Κοινοποίηση ΜΝ.Ν.Ε Σ.Ν.. Σ ΑΜ Ν.Ν.Α Υ. Κ.Ε/.ΠΑΛΑΣΚΑΣ Σ.Μ.Υ.Ν. ΚΣΑΝ /ΓΕΝ ΒΥ Εσωτερική ιανοµή:νσ/ /2110 :Ένα (1) Αντίγραφο 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό αποτελούνται από τα άρθρα 7, 9α, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25,26, 27, 32, 34, 35, 37, 38 του Π.. 118/07. Το εν λόγω Π.. βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gge.gr- Γεν./ νση Κρατικών Προµηθειών - Νοµοθετικό Πλαίσιο). 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ Eιδικοί Όροι ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη Ι.Φ. για την σύµβαση παροχής υπηρεσιών µέσω εγκατάστασης µηχανηµάτων αυτοµάτων πωλητών ροφηµάτων / αφεψηµάτων των Υπηρεσιών του ΠΝ, που εδρεύουν εντός του νοµού Αττικής,των Υπηρεσιών ΑΣ-ΝΣ στη Σαλαµίνα, για χρονικό διάστηµα ενός (1) ετους. 2. Η παρούσα εργολαβία συνίσταται ειδικότερα στα ακόλουθα τα οποία αποτελούν υποχρεώσεις του Εργολάβου: α. Να εγκαταστήσει µε µέριµνά του, αριθµό µηχανηµάτων (αυτόµατοι πωλητές) στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα <<Η>>. Οι ακριβείς θέσεις που θα τοποθετηθούν τα µηχανήµατα (αυτόµατοι πωλητές) θα υποδειχθούν από τις κατά τόπους ιοικήσεις οι οποίες ( ιοικήσεις) θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, ότι οι θέσεις αυτές πρέπει να είναι <<βιώσιµες>> ήτοι 300 κύπελλα µηνιαίως για τα µηχανήµατα που προσφέρουν ζεστά και κρύα ροφήµατα και 250 κύπελλα µηνιαίως για τα µηχανήµατα που προσφέρουν µόνο ζεστά ροφήµατα µέσω καψών. β. Σε περίπτωση που η θέση κάποιου µηχανήµατος δεν είναι βιώσιµη, είναι δυνατόν να µεταφερθεί το µηχάνηµα σε άλλη καταλληλότερη θέση, που θα πληροί τις προϋποθέσεις από πλευράς κατανάλωσης και υποδοµής. Εάν και η νέα αυτή θέση δεν είναι βιώσιµη τότε µετά από αίτηµα του αναδόχου / πλειοδότη και σύµφωνη γνώµη της απολαµβάνουσας Υπηρεσίας θα γίνεται απεγκατάσταση του µηχανήµατος. Σε περίπτωση που δεν θα γίνεται απεγκατάσταση, ο ανάδοχος / πλειοδότης δεν θα καταβάλλει αντίτιµο για τη συγκεκριµένη θέση µηχανήµατος καθόσον θα γίνεται καταµέτρηση των πωλήσεων από τριµελή Επιτροπή και θα καταβάλλεται στην Υπηρεσία ποσοστό 20 % επί των εισπράξεων. γ. Οποιαδήποτε εγκατάσταση υποδοµής βαρύνει τον προµηθευτή. δ. Υπηρεσίες συνηµµένου Πίνακα κατανοµής θέσεων µηχανηµάτων, ως Παράρτηµα <<Η>>, διατηρούν το δικαίωµα επιλογής µηχανήµατος (Με κάψες ή χωρίς κάψες ή και τους δύο τύπους). ε. Η προσκόµιση των ειδών, που απαιτούνται για την πλήρωση των µηχανηµάτων, καθώς και η συντήρηση αυτών, θα γίνεται εντός του ωραρίου για κάθε εργάσιµο και µη εργάσιµο ηµέρα και δύναται να παραταθεί και µετά το πέρας αυτής, εφόσον απαιτηθεί, µετά από αίτηση έγκριση της απολαµβάνουσας Υπηρεσίας ή εκτάκτως οποτεδήποτε απαιτηθεί κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα Ασφαλείας της Υπηρεσίας και οπωσδήποτε παρουσία της επιτροπής παρακολούθησης σύµβασης. 6

7 στ. Επισηµαίνεται ότι µετά την εγκατάσταση, από τους πλειοδότες αναδόχους / προµηθευτές που θα αναδειχθούν, των µηχανηµάτων αυτοµάτων πωλητών ροφηµάτων και προ της ενάρξεως λειτουργίας αυτών, θα αναληφθούν οι προβλεπόµενες ενέργειες για την έκδοση σχετικής αδείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 της Α1β/8577/83 Υπουργικής Αποφάσεως (ΦΕΚ 526/83 2Β). ζ. Με µέριµνα των προµηθευτών, ο αριθµός της αδείας που θα χορηγηθεί, το ονοµατεπώνυµο του κατόχου του µηχανήµατος, και η θέση εγκαταστάσεώς του, θα χαραχθούν /τυπωθούν σε κατάλληλη µεταλλική πλάκα, διαστάσεων 10Χ15 εκατοστών του µέτρου, και θα τοποθετηθούν στερεά σε εµφανές σηµείο επί των εξωτερικών τοιχωµάτων του κάθε µηχανήµατος. η. Επίσης µε µέριµνα των αναδειχθέντων προµηθευτών και εφόσον τα µηχανήµατα ευρίσκονται σε εξωτερικό χώρο και δεν προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, θα τοποθετούνται στέγαστρα. θ. Πλέον των ανωτέρω ο πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει κάδους ανακύκλωσης χάρτου και πλαστικών πλησίον των µηχανηµάτων αδαπάνως. Ι. Η απόδοση των οφειλών του αναδόχου / προµηθευτού (µηνιαίο µίσθωµα) θα διενεργείται εντός του πρώτου δεκαηµέρου κάθε µηνός στις κατά τόπους Επιµελητείες των Υπηρεσιών. ια. Ο τρόπος διακίνησης θα γίνεται µε µέσα και προσωπικό του προµηθευτή. Είναι δυνατόν επίσης η διακίνηση να γίνεται µέσω <<εταιρείας διανοµών>> για λογαριασµό του κατακυρωµένου προµηθευτού και εφόσον προηγουµένως έχει ενηµερωθεί η Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής δεν εκχωρεί τις αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα του, ούτε και απαλλάσσεται των υποχρεώσεων και ευθυνών του έναντι της Υπηρεσίας. ιβ. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία ακριβή αντίγραφα πιστοποιητικών του κατασκευαστή στα οποία θα αναφέρονται οι αριθµοί πλαισίου των µηχανηµάτων (καινούργιων ή ελαφρώς µεταχειρισµένων) που θα εγκατασταθούν και θα πιστοποιείται η συµβατότητα τους µε τις οδηγίες 73/23/ΕΟΚ, 89/392/ΕΟΚ, 89/336/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ, µέχρι και την ηµέρα εγκατάστασης των µηχανηµάτων. ιγ. Ο ανάδοχος / προµηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει τα µηχανήµατα µέχρι την έναρξη ισχύος της συµβάσεως. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας, αν δεν έχουν εγκατασταθεί όλα τα προβλεπόµενα από τον πίνακα κατανοµής µηχανήµατα, η ιοίκηση δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση µε παράλληλη κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης. 7

8 ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ 1. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασίας ή µέρος αυτής εντός Ναυτικής περιοχής, ο εργολάβος / προµηθευτής και το προσωπικό του, οφείλουν να συµµορφώνονται προς τους κανονισµούς της Ν. Υπηρεσίας. Η Ν. Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση προκληθεί ζηµία σε υλικό αυτής ή τρίτων και σε περίπτωση τραυµατισµού ή θανάτου προσωπικού (στρατιωτικών ή πολιτών) που οφείλεται σε εργασίες λειτουργίας µηχανηµάτων που εκτελούνται από τον εργολάβο / προµηθευτή. Οποιεσδήποτε επιπτώσεις /διεκδικήσεις (ποινικές ή αστικές) βαρύνουν αποκλειστικά εκείνον (πλειοδότη). 2. Υπόδειξη στον εργολάβο επιπρόσθετων µέτρων ασφαλείας µπορεί να γίνεται και από την Επιτροπή Παρακολουθήσεως και Παραλαβής έργου η οποία έχει το δικαίωµα αναστολής ή και διακοπής των εργασιών, σε περίπτωση πληµµελούς ή αντικανονικής εφαρµογής αυτών. 3. ιακίνηση προσωπικού. Μετά την υπογραφή της συµβάσεως ο εργολάβος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται µε οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στην περιοχή ΝΣ. Το ανωτέρω προσωπικό θα εφοδιασθεί µε σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η µεταφορά του προσωπικού αυτού από την Ναυτική περιοχή στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και αντίστροφα θα εκτελείται µε φροντίδα και έξοδα του εργολάβου. Στην περίπτωση που ο εργολάβος απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσµεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα του Ν. 2910/01, ότι το προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόµιµα στη χώρα και θα εισέρχεται εντός της απαγορευµένης ζώνης των Ναυτικών οχυρών, κατόπιν εγκρίσεως της αρµόδιας Ναυτικής αρχής / διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτηµα µε τα απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΤΙΜΕΣ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις α. Η λέξη «Προσφορά». β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΝΣ/ ). γ. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού(αριθµός Παρόντος Εγγράφου). δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα/ενδιαφερόµενου ανάδοχου πλειοδότη. 2. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) ξεχωριστοί κλειστοί σφραγισµένοι φάκελοι επί των οποίων θα αναγράφεται η ένδειξη: α. <<Πιστοποιητικά / ηλώσεις/ ικαιολογητικά>> β. <<Οικονοµική Προσφορά>> Σηµείωση: Σε καθέναν από τους ανωτέρω φακέλους να αναγράφονται και οι ενδείξεις άρθρου 3 παραγράφου 1 της παρούσης)προφορα,τιτλος αρµόδιας Υπηρεσιας κτλ.). 8

9 Φάκελος <<Πιστοποιητικά / ηλώσεις/ ικαιολογητικά>> κάτωθι: Στο φάκελο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνονται επί ποινή αποκλεισµού τα α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ύψους πεντακοσίων Ευρώ (500,00 ) εκδιδόµενη από νόµιµο πιστωτικό ίδρυµα. β. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Επιµελητηρίου, ότι ο προµηθευτής είναι µέλος του, κατά το τρέχον έτος. γ. Πιστοποιητικό περί µη καταδίκης για ποινή που συνεπάγεται τις εκπτώσεις για όλους τους εταίρους σύµφωνα µε το άρθρο 43 Π. 60/2007. (αναλογική ισχύ). δ. ήλωση του Ν.1599/86 στα οποία θα αναφέρεται ότι οι Βιοµηχανίες, Εταιρείες, Βιοτεχνίες και Εργαστήρια παραγωγής δεν χρησιµοποιούν γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα σε τυποποιηµένες τροφές (σοκολάτες, κακάο, γάλα, κ.λ.π.) ε. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, για κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση, από τους οικείους ΟΤΑ σύµφωνα µε το άρθρο 41,παρ 1 του Ν.2218/94. στ. Εξουσιοδότηση επικυρωµένη κατάλληλα, όταν αντιπρόσωποι µετέχουν στο ιαγωνισµό για λογαριασµό φυσικών ή νοµικών προσώπων. ζ. ήλωση Ν 1599/86 όπου θα αναγράφεται η πλήρης γνώση και αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων της διακήρυξης, αποδοχή των Προδιαγραφών των Ειδών, τα στοιχεία του αγορανοµικού υπευθύνου και τα στοιχεία του καταστήµατος όπου θα δίνονται οι παραγγελίες. Στην ίδια δήλωση θα πρέπει να εµπεριέχεται ρητά η διαβεβαίωση ότι τα µηχανήµατα που πρόκειται να εγκαταστήσει ο προµηθευτής διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά. η. ήλωση Ν. 1599/86 του αγορανοµικού υπευθύνου, ότι αυτός αποδέχεται το διορισµό του ως αγορανοµικός υπεύθυνος. θ. Επαγγελµατικό βιογραφικό σηµείωµα. ι. ήλωση Ν. 1599/86, ότι έχουν λάβει γνώσει των διατάξεων της Παραγράφου 11 του άρθρου 66 του Ν 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών», ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους τους µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους ανακαλούµενους στην ενέργεια µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς. ια. ήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται η ιεύθυνση Υγιεινής από την οποία επιθεωρείται και στην οποία υπάγεται η έδρα της Επιχειρήσεως που καταθέτει την δήλωση. ιβ. ήλωση Ν.1599/86 ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία αποστολής της προσφοράς. ιγ. ήλωση Ν.1599/86 ότι «Ως εργολάβος συµµορφώνοµαι πλήρως µε την ισχύουσα νοµοθεσία κατά την ηµεροµηνία της ιακήρυξης περί αµοιβών του απασχολούµενου προσωπικού για τις εν λόγω εργασίες καθώς και τους Ελληνικούς νόµους, ως προς το ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, µέτρα ασφαλείας, κ.λ.π., έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσω κατά την εκτέλεση της εργολαβίας.» ιδ. ήλωση Ν 1599/86 ότι οι αυτόµατοι πωλητές θα είναι καινούργιας τεχνολογίας (όχι απαραίτητα εξελιγµένων ηλεκτρονικών τµηµάτων), θα φέρουν κερµατοδέκτες µε δυνατότητα επιστροφής χρηµάτων (ρέστα), εφόσον η τιµή πώλησης το απαιτεί. Η τιµή πώλησης θα είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες. 9

10 ιε. ήλωση Ν 1599/86, επί της προσφοράς των προµηθευτών ότι: (1). Τα είδη πώλησης από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν και ζεστά και κρύα ροφήµατα (στο ποσόν των 0,50 ΕΥΡΩ), τα οποία θα είναι : Σοκολάτα -Τσάι Καφές φίλτρου, Ελληνικός, Φραπέ, Νές. (2). Τα είδη πώλησης από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν µόνο ζεστά ροφήµατα µέσω καψών (στο ποσόν των 0,70 ΕΥΡΩ), τα οποία θα είναι: Καφές espresso (όλα τα είδη), Καφές cappuccino (όλα τα είδη), Decafeine (όλα τα είδη). (3). ήλωση για την σύνθεση και αναλογία επί τοις % έκαστου ροφήµατος, καθώς και της πηγής προέλευσης των πρώτων υλών, που θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τους. ιστ. ήλωση Ν 1599/86 ότι οι προµηθευτές υποχρεούνται να διατηρούν υψηλές προδιαγραφές υγιεινής, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 48, ΦΕΚ 526/Β από (υπουργική απόφαση Αιβ/8577) Υγιεινής της χώρας κατασκευής των µηχανηµάτων. ιζ. ηλώσεις πιστότητας C.E.(Certificate European) του εργοστασίου κατασκευής των µηχανηµάτων µε τους αριθµούς πλαισίου, που προτίθεται να τοποθετήσει ο προµηθευτής,όπως αυτές (οι δηλώσεις) προβλέπονται από την ενοποιηµένη νοµοθεσία της Ε.Ε. ιη. ήλωση Ν. 1599/86 ότι τα µισά τουλάχιστον από αυτά (κυρίως όσα τοποθετηθούν σε εσωτ. χώρους ) θα είναι νέας τεχνολογίας, τα δε υπόλοιπα (κυρίως όσα τοποθετηθούν σε εξωτ. χώρους) θα είναι ελαφρώς µεταχειρισµένα αλλά σε άριστη κατάσταση. ιθ. Οι εταιρείες, οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους, βεβαίωση <<Περί ανάπτυξης και ορθής εφαρµογής συστήµατος HACCP >> βάσει της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως 487/00, του πιστοποιηµένου Φορέα για την έκδοση τέτοιων βεβαιώσεων. κ. Καταστατικό εταιρείας. κα. Πιστοποιητικό ότι το Σύστηµα ιαχείρισης της εταιρείας που συµµετέχει στον ιαγωνισµό έχει αξιολογηθεί και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά καλύπτοντας τις απαιτήσεις στο αντικείµενο εργασιών της εταιρείας και θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις υψηλές προδιαγραφές του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:9001:2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 στα: (1).Εµπορία αυτοµάτων πωλητών ποτών, ροφηµάτων, κ.λ.π. (2). ιάθεση και τροφοδοσία αυτοµάτων πωλητών ποτών, ροφηµάτων, κ.λ.π. (3) Αποθηκευτικοί χώροι, όλων των υποκαταστηµάτων ή των παραρτηµάτων - εφόσον υπάρχουν - των εταιρειών που συµµετέχουν. Σηµείωση: 1. Όλα τα ανωτέρω παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν από τις διαγωνιζόµενες εταιρείες πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4250/14 και η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ). 2. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 10

11 Φάκελος <<Οικονοµική Προσφορά>> 1. Στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά και κάθε άλλο οικονοµικό στοιχείο που απαιτείται από την παρούσα (προσφερόµενη τιµή ανά container αποκοµιδή µεταφορά). 2. Οι έγγραφες οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων θα περιλαµβάνουν υποχρεωτικώς και τις παρακάτω τρείς προϋποθέσεις: α. Σταθερή τιµή πώλησης ροφήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν ζεστά και κρύα ροφήµατα, στο ποσόν των 0,50 ΕΥΡΩ. β. Σταθερή τιµή πώλησης ροφήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από τα προς εγκατάσταση µηχανήµατα που προσφέρουν µόνο ζεστά ροφήµατα µέσω καψών, στο ποσόν των 0,70 ΕΥΡΩ. γ. Προσφερόµενη τιµή µηνιαίου µισθώµατος, για κάθε θέση µηχανήµατος προµηθείας ροφηµάτων, καθορίζεται κατ ελάχιστο στο ποσό των πενήντα πέντε (55 ΕΥΡΩ). Προσφορά µε µικρότερο µηνιαίο µίσθωµα απορρίπτεται (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ). Οι διαγωνιζόµενοι δύνανται να προσφέρουν οποιοδήποτε ποσό µεγαλύτερο των πενήντα πέντε 55,00 ΕΥΡΩ. 2. Προσφορά µη σύµφωνη µε τους ουσιώδεις όρους της παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς των προσφορών θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται. 4. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του εργολάβου πέραν των τιµών της προσφοράς του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιµή σε υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Οτιδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν, βαρύνουν τον εργολάβο. 5. εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συµβάσεως, ο πλειοδότης υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, Εγγυητική επιστολή χρονικής ισχύος δύο µηνών µετά την ηµεροµηνία λήξης της εν λόγω σύµβασης αξίας ίσης µε ποσοστό 5 % της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που θα υπογραφεί. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του εργολάβου προς το αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας οπωσδήποτε δύο (2) µήνες µετά την οριστική εκπνοή του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας και µε τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. 2. Η ανωτέρω εγγύηση παραγρ.2 θα έχει την µορφή που καθορίζεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 25 του Π 118/07 ως συνηµµένο Παράρτηµα. 11

12 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ανά υπηρεσία), θα προβαίνει στον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της εφαρµογής της σύµβασης και στην καταµέτρηση µηνιαίως των πωλήσεων, συντάσσοντας αντίστοιχα πρωτόκολλα, υπογεγραµµένα από τα µέλη της. 2. Παρατηρήσεις των µελών της ανωτέρω επιτροπής ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από την υπηρεσία όργανο, σχετικά µε την πραγµατοποίηση της όλης συµβάσεως πρέπει να γίνονται δεκτές από τον αντισυµβαλλόµενο. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ανάθεση θα γίνει µετά την υπογραφή της συµβάσεως και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας και έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συµβάσεως ή της ισχύουσας νοµοθεσίας, η διοίκηση δύναται να επιβάλει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 2. Η διοίκηση δικαιούται να αναζητήσει κάθε ζηµιά από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον συνδέεται αιτιωδώς µε την παράβαση του αναδόχου / προµηθευτή. Η διοίκηση δικαιούται να αναζητά και ζηµίες τρίτων προς όφελος των οποίων συνάπτεται η σύµβαση. 3. Προ της επιβολής της κυρώσεως, η διοίκηση καλεί σε έγγραφη παροχή εξηγήσεων τον παραβάτη ανάδοχο / προµηθευτή εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, δυναµένης να παραταθεί µόνο από το ιοικητή ΝΣ για εξαιρετικούς λόγους. Μετά την κατάθεση του υποµνήµατος ή την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, ο ιοικητής ΝΣ αποφασίζει για το είδος και το ύψος της ποινής που θα επιβληθεί. 4. Ο ανάδοχος / προµηθευτής, που θα κηρυχθεί έκπτωτος, δε θα µπορεί να λαµβάνει µέρος σε διαγωνισµό του ΠΝ για ένα (1) έτος και για το ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο προµήθειας σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα από την κείµενη νοµοθεσία. 5. Ως υπότροπος θεωρείται ο ανάδοχος / προµηθευτής που υποπίπτει σε δύο (2) τουλάχιστον παραβάσεις σε διάστηµα ενός (1) έτους. 6. Ρητώς συµφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και στις κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της µη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και µη οφειλόµενες σε ανωτέρα βία: α. Εάν ο εργολάβος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωµές του. β. Εφ όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύµβαση καθοριζόµενες απαιτήσεις και είναι εκτός των από την σύµβαση προβλεποµένων ορίων. 12

13 γ. Εάν ο εργολάβος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιµέρους εργασιών ή δηλώσει αδυναµία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. 7. Σε περίπτωση κηρύξεως του εργολάβου σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωµών ή δηµιουργίας νέου νοµικού προσώπου, ο εργολάβος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 1. Αποκλείεται στον πλειοδότη η εκχώρηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του, εν όλο ή εν µέρει,όπως καθορίζεται και στους Γενικούς Όρους της παρούσας. 2. Η ανάθεση συγκεκριµένου έργου σε υπεργολάβους δεν θεωρείται µεταβίβαση και οπωσδήποτε η ευθύνη παραµένει στον εργολάβο για τις εργασίες αυτής. ΑΡΘΡΟ 9 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ / ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο χρόνος ισχύς συµβάσεως ανέρχεται στο ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφή της χωρίς δικαίωµα παρατάσεως.οι σχέσεις µεταξύ του εργολάβου και του εργοδότη και οι ενέργειες αυτών σε όλη την διάρκεια της συµβάσεως, πρέπει να διέπονται από πνεύµα καλής πίστεως και αρµονικής συνεργασίας. 2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την έκδοσης σχετικής κατακυρωτικής απόφασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ηµεροµηνία παραλαβής της κατακυρωτικής απόφασης, η οποία αποστέλλεται µέσω ταχυδροµείου και µέσω τηλεοµοιοτυπίας, για την υπογραφή σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων (1.000) Ευρώ καλής εκτέλεσης από νόµιµο πιστωτικό ίδρυµα Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του εργολάβου προς το αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας οπωσδήποτε δύο (2) µήνες µετά την οριστική εκπνοή του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας και µε τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. 3. Όλες οι αναφορές σε ηµέρες εάν δεν καθορίζονται διαφορετικά εννοούνται ηµερολογιακές. 4. Οποιαδήποτε ένσταση που αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία (διακήρυξη, διενέργεια, ανάθεση κλπ) θα εξετάζεται εφόσον υποβάλλεται συνοδευµένη µε αποδεικτικό παράβολου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 Π 118/07 και θα αναγράφεται ρητά στην ένσταση η συγκεκριµένη παράγραφος του παραπάνω άρθρου µε βάση την οποία ασκείται. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ/ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΡΟΣ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σύµφωνα µε την υττ αριθµό... Προκήρυξη / ιαταγή διενέργειας Πρόχειρου Πλειοδοτικού ιαγωνισµού στο ΝΣ για την ανάδειξη.. και αφού έλαβα υπόψη µου τους Γενικούς & Ειδικούς Όρους του ιαγωνισµού προσφέρω τις κατωτέρω αναγραφόµενες τιµές: 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ (3) ΠΡΟΣ: (4) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΟΜ. (5) Κύριοι, Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και της διζήσεως µεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ (6) µέχρι το ποσόν των (7) στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας για την συµµετοχή του παραπάνω στον διαγωνισµό που θα διεξαχθεί την... για την προµήθεια/ ανάθεση εργολαβίας (8) όπως και τις τυχόν επαναλήψεις του. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. ιευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει µόνο για τη συµµετοχή αυτού για τον οποίο εγγυόµαστε στον παραπάνω διαγωνισµό, ενώ σε καµία περίπτωση δεν ισχύει ως εγγύηση καλής εκτελέσεως. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή µας και θα σας καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ολικά ή µερικά σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε εµάς της παρούσας. Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της τράπεζάς µας δεν έχει υπαχθεί σε κανέναν περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις. ιατελούµε µε τιµή. (9) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Προκειµένου για οριστική εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτού υπέρ του οποίου γίνεται η εγγύηση, που απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογράφει, το κείµενο της παραπάνω εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται ανάλογα. 2. Επωνυµία της τράπεζας 3. Χρονολογία 4. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 5. Στοιχεία της εγγυοδοσίας. 6. Ονοµατεπώνυµο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 7. Το ποσό της εγγύησης αριθµητικώς και ολογράφως 8. Είδος και ποσότητα της προµήθειας Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΡΟΣ : Ο/Η : ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΗΤΕΡΑΣ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 δηλώνω ότι δεν θα χρησιµοποιήσω ως άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπό µου µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικού των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων εφ όσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 Ν..1400/73. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΡΟΣ : Ο/Η : ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΗΤΕΡΑΣ : ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 δηλώνω ότι έλαβα γνώση των Γενικών & Ειδικών Όρων του Παραρτήµατος «Α» της παρούσης Προκήρυξης υπ αριθµ. Φ. 611(Β)/ / /ΝΣ/ /2100, συµφωνώ δε µετ αυτών πλήρως και ανεπιφύλακτα προκειµένου να συµµετέχω στον ιαγωνισµό. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΡΟΣ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Κύριοι, δια της παρούσης εξουσιοδοτούµε τον... του... µε Αρ. ελτίου Ταυτότητας... εκδοθείσας του... όπως συµµετάσχει στον Πρόχειρο ιαγωνισµό που διενεργείται για την ανάδειξη προµηθευτή / εργολάβου. και όπως υπογράψει όλα δε τα σχετικά έγγραφα του ιαγωνισµού της και όπως επίσης και δια τυχόν επαναλήψεις του ιαγωνισµού. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΝΒΝΕ ΣΜΥΝ ΣΝ Σ ΑΜ NΣ NΣ (Φ3-BB) ΝΝΑ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 3 ΓΕΝ 2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 2 ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΕΒ) 1 Ν Α 1 ΝΝΠ 1 ΣΥΝΟΛΟΝ : 29 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Από την παραπάνω κατανοµή επιτρέπεται αυξοµείωση του αριθµού των µηχανηµάτων της τάξεως του 10% επί του συνόλου των µηχανηµάτων (δηλαδή τρία (3) µηχανήµατα). 2. Από τα 4 µηχανήµατα του Ν.Σ. το ένα (1) θα τοποθετηθεί στο παραθεριστικό κέντρο του Βλητ. Σταθµού κατά τους µήνες Ιούνιο έως και Σεπτέµβριο. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στη ιακήρυξη Σαλαµίνα 14 Απριλίου 2015 Α 611(Β)/ 6 /15 /Σ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ υπ αριθ. /15 «Ανάθεση Αυτοµάτων Πωλητών Ροφηµάτων Υπηρεσιών Π.Ν. για ένα (1) έτος. Στην Σαλαµίνα σήµερα την.. του Ναυστάθµου Σαλαµίνας, που ευρίσκεται στην περιοχή Σαλαµίνας, µεταξύ των εξής που υπογράφουν : α. Του Ελληνικού ηµοσίου Υπουργείου Εθν. Αµύνης ΓΕΝ / ΝΣ, ο ιοικητής ΝΣ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Μανωλιουδάκης ΠΝ και: β. Της εταιρίας: ιεύθυνση : Tηλ : Fax : ΑΦΜ : που εκπροσωπείται από το νόµιµο εκπρόσωπό της κατοίκου.. οδός. αριθµός Tηλ.. FAX.. κατόχου του υπ` αριθ... ελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Α.Τ.. την συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα : Άρθρο 1 ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 2. Μετά την υπ αριθ. Φ. / /1/Σ. // απόφαση /ΝΣ, περί «Κατακύρωσης ιαγωνισµού Προµήθειας Ροφηµάτων Υπηρεσιών Πολεµικού Ναυτικού» ανέθεσε τη µίσθωση αυτόµατων πωλητών στον άλλον συµβαλλόµενον, που θα αποκαλείται στην παρούσα σύµβαση «Mισθωτής», µε πάγιο µίσθωµα..( ) ανά θέση µηχανήµατος, σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, οι οποίοι αναγράφονται στα συνηµµένα κατωτέρω έγγραφα : α. Την υπ αριθµό. Φ.../ /..// ιακήρυξη ΝΣ β. Την υπ αριθµό. Φ./ /15// Κατακύρωση /ΝΣ περί «Μίσθωσης Αυτοµάτων Πωλητών Ροφηµάτων Υπηρεσιών ΝΣ για δύο (2) χρόνια, µε δικαίωµα της υπηρεσίας για παράταση µέχρι τρεις (3) µήνες», το οποίο έγγραφο αποτελείται από σελίδες συνολικά δύο (2), που έχει µονογραφηθεί, όπως πρέπει από τους δύο συµβαλλόµενους και είναι προσαρτηµένο στην παρούσα και απαρτίζει µε αυτή ένα ενιαίο και αναπόσπαστο κείµενο. 20

21 Άρθρο 2 ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Ο εργολάβος κατέθεσε σήµερα.. την υπ αριθµ από..εγγυητική επιστολή.. Ύψους, χρονικής ισχύος µέχρι πέρας 2015 για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί δύο (2) µήνες µετά το χρόνο λήξης της συµβάσεως και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου και η εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Ανωτέρω επιστροφή θα υλοποιηθεί κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του Εργολάβου προς την Υπηρεσία, και µε τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. Άρθρο 3 ο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 1. Ο Εργολάβος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωµα αναθεωρήσεως η αναπροσαρµογής τιµών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την διάρκεια της προµήθειας συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της τυχόν παράτασης, καθώς και από το δικαίωµα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο µέσο για τους ανωτέρω λόγους (σύµφωνα µε Άρθρο 16 παρ. 5 Π 118/07). Άρθρο 4 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αντίστοιχες ποινικές ρήτρες, πρόστιµα και κυρώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τα αναφερόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της συνηµµένης διακήρυξης. Άρθρο 5 Ο ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να λύσει την παρούσα σύµβαση, µερικώς ή ολικώς µε έγγραφη προειδοποίηση τριάντα (30) ηµερών στον Εργολάβο, για κάθε µια από τις κατωτέρω αιτίες : α. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής κηρυχθεί σε πτώχευση ή ευρεθεί υπό κατάσχεση. β. Κάθε υποψήφιος Προµηθευτής / πάροχος υπηρεσιών µπορεί να αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιαδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43, παράγραφός 2, εδάφιο δ, του Π.. 60/07, περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 21

22 Άρθρο 6 ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν εφαρµογή οι όροι των στα άρθρα 1 και 2 της παρούσης αναγραφοµένων Έγγραφων και Αποφάσεων ΝΣ/ και όλων των διατάξεων που ισχύουν: α. Π. 721/70 περί «Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε.» β. Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247// ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Έλεγχο των απανών του Κράτους και άλλες ιατάξεις» γ. Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19//1-2-95) «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» δ. Π..118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου (Κ.Π. )» ε.π.. 60/07 (ΦΕΚ Α 64// ) «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων προµηθειών και υπηρεσιών». στ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α 141// ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Έλεγχο των απανών του Κράτους και άλλες ιατάξεις» 2. Όλα τα απαιτούµενα υλικά και µέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα διατεθούν από τον Προµηθευτή 3. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση σε τρία (3) πρωτότυπα αριθµηµένα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο και ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση. Από αυτά µόνο το µε αριθ. 1 πρωτότυπο θα χρησιµοποιηθεί σαν δικαιολογητικό πληρωµής. 4. Η παρούσα Σύµβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συµβαλλόµενους, υπογράφεται ως εξής: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο Εκπρόσωπος ΝΣ (Υπογραφή Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας) 22

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Χίου 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. (Εσωτ.) 2154 ΚΟΙΝ: ΑΣ ΕΝ/ ΜΧ Φ. 890/3/1171 96 Α ΤΕ/4 ο ΕΓ- ΟΙ Σ.267 96

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. : 323/Γρ. Διοικητή FAX : 2810 542080 e-mail: prom@pagni.gr www.pagni.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Π/2015

Αρ. πρωτ. : 323/Γρ. Διοικητή FAX : 2810 542080 e-mail: prom@pagni.gr www.pagni.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΘΕΜΑ: Διαγωνιστική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Φύλλα ιακήρυξης : έκα εννέα (18) ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21 Τηλ.: +30 210 8705015 Fax.: +30 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 28Π/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 28Π/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε»

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» ΘΕΜΑ : Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.43/354 Σ.102 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.43/354 Σ.102 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

AVGAS 100LL». www.promitheus.gov.gr

AVGAS 100LL».   www.promitheus.gov.gr Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 22/14

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 22/14 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα