ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την:"

Transcript

1 Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ. 564 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, ενός διακομιστή (server) μετά των συνοδευτικών του περιφερειακών καθώς και του λογισμικού του συστήματος και εφαρμογών», για τις ανάγκες του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΏΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.» (ΝΠΔΔ), το οποίο εδρεύει στην οδό Φίλωνος αριθ στον Πειραιά». Έχοντας υπόψη : - Τις διατάξεις του «Κανονισμού Προμηθειών Μισθώσεων Εκτελέσεως Έργων και Συνάψεως Συμβάσεων της Εστίας Ναυτικών» (Υ.Α /2/77 - ΦΕΚ 394 Β / , όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /1756/80 - ΦΕΚ 1272 Β / , 31507/1472/86 - ΦΕΚ 728 Β / , /3/95 - ΦΕΚ 587 Β / , και /01/09 - ΦΕΚ 1251 Β / ). - Την με αριθμό 09/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΏΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ». - Την με αριθμό 08/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ».

2 ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, που δεν μπορεί να συνεχιστεί με προφορικές, για την ανάδειξη μειοδότη και κατάρτιση σύμβασης για την «προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, ενός διακομιστή (server) μετά των συνοδευτικών του περιφερειακών καθώς και του λογισμικού του συστήματος και εφαρμογών», για τις ανάγκες του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑKΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.» (ΝΠΔΔ), το οποίο εδρεύει στην οδό Φίλωνος αριθ στον Πειραιά, έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και οκτώ λεπτών (8.130,08 ) πλέον Φ.Π.Α. 23% ύψους χιλίων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.869,92 ), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δέκα χιλιάδων ευρώ ( ). Οι προδιαγραφές και τα αναλυτικά στοιχεία, που απαιτούνται, αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ενώ για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιος είναι ο κ. Πολυχρόνης Κοντός στο τηλέφωνο (εσωτ. 4) ή στο τηλέφωνο Άρθρο 1 ο : ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών, που θα συνεδριάσει στα Κεντρικά Γραφεία της Εστίας Ναυτικών στον Πειραιά (Φίλωνος 97 99, 4 ος όροφος). Άρθρο 2ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%). [Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 8.130,08, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.: 1.869,92 ]. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 2

3 Άρθρο 3 ο : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού, που ασκούν νόμιμα εμπορία στην Ελλάδα και μπορούν να εκτελέσουν την υπό ανάθεση σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές υποψηφίων αναδόχων του εξωτερικού μπορούν να υποβληθούν στην Εστία Ναυτικών για λογαριασμό και στο όνομά τους από αντιπροσώπους στην Ελλάδα κατάλληλα εξουσιοδοτημένους γι αυτό, προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία. Στην διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμό Δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή της Εστίας Ναυτικών και έχουν κηρυχτεί έκπτωτοι, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Άρθρο 4 ο : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ). 1. Οι υποβαλλόμενες ή οι αποστελλόμενες ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier προσφορές πρέπει να περιέλθουν εσώκλειστες σε σφραγισμένο φάκελο επάνω στον οποίο θα γραφτούν τα στοιχεία του διαγωνισμού, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Εστίας Ναυτικών στα Κεντρικά Γραφεία της, επί της οδού Φίλωνος 97 99, στον 4 ο όροφο (Τ.Κ Πειραιάς τηλέφωνο ), μέχρι την ώρα της εργάσιμης ημέρας, που προηγείται της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 25 Ιουνίου Προσφορές, που θα παραληφθούν μετά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία. Επίσης δεν θα γίνουν δεκτές αντιπροσφορές. 3. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχτεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική. 4. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες κ.λ.π. 5. Οι προσφερόμενες τιμές θα γράφονται αριθμητικά και ολόγραφα και θα πρέπει να είναι σταθερές για την περίοδο ισχύος της προσφοράς. 6. Κάθε προσφορά συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της προκήρυξης αυτής και πρέπει να αναγράφεται ρητά σε αυτήν, ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση 3

4 των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται όλους και χωρίς επιφύλαξη. 7. Προσφορές υπό όρους δεν γίνονται δεκτές. 8. Η Εστία Ναυτικών έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε την αιτιολόγηση των προσφορών, αν το κρίνει αναγκαίο. Άρθρο 5 ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Στο σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα οικονομικά, τεχνικά και συμβατικά στοιχεία για το προσφερόμενο είδος και τις σχετικές εργασίες. Ειδικότερα εσωκλείονται: α. σφραγισμένος φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων στο διαγωνισμό (φάκελος Α ). β. σφραγισμένος φάκελος με την τεχνική προσφορά τους (φάκελος Β ) και γ. σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά τους (φάκελος Γ ). Η οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Α. Το περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής (φάκελος Α ) θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω : 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνει ο κάθε υποψήφιος ότι : α. Έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και των συνημμένων της εγγράφων και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς του, αν δεν περιλαμβάνει τη δήλωση αυτή. β. Δεν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από διαγωνισμό δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή από την Εστία Ναυτικών και δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 3.Νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα που θα αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του υποψηφίου αναδόχου. Β. Το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς (φάκελος Β ) θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω : 1. Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. 2. Την εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνημμένου παραρτήματος και 4

5 3. Επιστολή με αναφορά του χρόνου παράδοσης και τυχόν εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 4. Σχέδιο συμβολαίου συντήρησης-υποστήριξης του διακομιστή για αξιολόγησή του, και δήλωση με αναφορά/πρόταση για το ετήσιο κόστος τους για τα πέντε έτη, που ακολουθούν τα τρία έτη μηδενικού κόστους. Γ. Το περιεχόμενο του φακέλου της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει πίνακα οικονομικής προσφοράς. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά η δε ευθύνη για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. Άρθρο 6 ο : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται τελικά στον διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων, τελών, φόρων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.) εκ των διαγωνιζομένων, των οποίων οι προσφορές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας. Άρθρο 7 ο : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές θα ισχύουν για περίοδο εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η περίοδος αυτή μπορεί να επεκταθεί με άτυπη συμφωνία. Άρθρο 8 ο : ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ, θα είναι οριστικές και σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής. Άρθρο 9 ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ανερχόμενη στο ποσόν των 300 ευρώ. Η εγγύηση παρέχεται είτε με 5

6 κατάθεση μετρητών στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Εστίας Ναυτικών είτε με κατάθεση εγγυητικής επιστολής μιας από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες στην Ελλάδα ή με γραμμάτιο εισπράξεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 2. Προσφορές, που κατατέθηκαν χωρίς εγγύηση συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 3. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό θα επιστραφεί σε όσους έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό χωρίς να προκριθούν, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο. 4. Ειδικά η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου επιστρέφεται σε αυτόν μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 5. Εάν ο υποψήφιος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της κατακύρωσης ή δεν υπογράψει την σχετική σύμβαση μέσα σε έξι (6) ημέρες, το Δ.Σ. της Εστίας Ναυτικών δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο, οπότε η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ της Εστίας. Άρθρο 10 ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αμέσως μετά την κατακύρωση ο ανάδοχος υποχρεούται, αφού προσκληθεί με έγγραφο: 1. να προσέλθει μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής με εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την εκτέλεση της σύμβασης και την ανεπιφύλακτη και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, και 2. να προσέλθει μέσα σε έξι (6) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υπογραφή της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που υποχρεούται να καταθέσει ο ανάδοχος πριν από την υπογραφή της σύμβασης, όπως προβλέπεται πιο πάνω, είναι διπλάσια από την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να καταπέσει εν μέρει ή όλη υπέρ της Εστίας, σε περίπτωση που θα υπάρξει αξίωση στηριγμένη στην παράδοση ελαττωματικού είδους ή στην ύπαρξη κακοτεχνίας ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην προσφορά και κατ αντιστοιχία στις απαιτήσεις της προκήρυξης. Άρθρο 11 ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 6

7 Τα στάδια που θα ακολουθήσει η Επιτροπή Προμηθειών για την ανάδειξη του αναδόχου είναι τα εξής: α) Αποσφράγιση φακέλων προσφοράς. Οι φάκελοι προσφορών αποσφραγίζονται την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται στον εν λόγω διαγωνισμό. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, εφόσον το επιθυμούν. β) Έλεγχος των φακέλων Α με τα δικαιολογητικά έγγραφα της συμμετοχής στο διαγωνισμό των υποψηφίων και Β με τα στοιχεία τεχνικής προσφοράς. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, πραγματοποιείται σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προμηθειών. Κατά την εξέταση των φακέλων η Επιτροπή Προμηθειών μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους να δώσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων, που έχει ήδη υποβάλλει, με τον τρόπο, που θα τους υποδειχθεί. γ) Αποσφράγιση των φακέλων Γ με την οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους έχουν κριθεί αποδεκτές, γίνεται κατά την ίδια ή σε διαφορετική συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών, στην οποία έχουν κληθεί με fax ή , τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την αποσφράγιση, να παρευρίσκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Η απουσία των υποψηφίων αναδόχων ή των εκπροσώπων τους δεν εμποδίζει το άνοιγμα των προσφορών. δ) Τελική κατάταξη των προσφορών και ανακήρυξη αναδόχου. Mετά την αποσφράγιση των προσφορών των διαγωνιζομένων, τον έλεγχο και καταχώρησή τους στο πρακτικό από την Επιτροπή Προμηθειών οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου τους και να πληροφορηθούν την τελική κατάταξη των συμμετασχόντων. 7

8 Άρθρο 12 ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Το δικαίωμα της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας Ναυτικών, που αποφασίζει ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση εισήγηση της επιτροπής προμηθειών μπροστά στην οποία θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. Η κατακύρωση θα γίνει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από το διαγωνισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας είναι απόλυτα ελεύθερο, σύμφωνα με την ανεξέλεγκτη κρίση του, να αναδείξει ανάδοχο αυτόν, που παρέχει μεγαλύτερη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής, που πρόσφερε ή να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό σε κανένα, αν κρίνει ότι οι προσφέροντες δεν παρέχουν εχέγγυα καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Αμέσως μετά την κατακύρωση ο μειοδότης υποχρεούται, αφού προσκληθεί με έγγραφο: 1. να προσέλθει μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής με εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την εκτέλεση της σύμβασης και την ανεπιφύλακτη και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, και 2. να προσέλθει μέσα σε έξι (6) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υπογραφή της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Εστία Ναυτικών τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1. Πλήρη στοιχεία της νόμιμης εκπροσώπησης (Καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσής του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την σχετική οικονομική εφορία. 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, που να έχει εκδοθεί το αργότερο πριν από έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 8

9 Αν ο ανάδοχος δεν προσκομίσει προσηκόντως τα ανωτέρω πιστοποιητικά μέχρι την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της Εστίας Ναυτικών και καλείται ο αμέσως επόμενος μειοδότης ή ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία για υπογραφή της σύμβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας Ναυτικών μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να καταπέσει υπέρ της Εστίας η κατατεθείσα εγγύηση, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση έγερσης αγωγής κατά του εκπτώτου για αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας, που θα προέλθει από τη μη υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά, που θα προκληθεί στην Εστία Ναυτικών από παράβαση κάποιου όρου της προκήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί. Άρθρο 13 ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Ενστάσεις κατά της συμμετοχής άλλου προμηθευτή ή συναφείς με τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλονται στην επιτροπή Προμηθειών από τους συμμετέχοντες σε αυτόν μόνον εγγράφως, αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την ανακοίνωση του αποτελέσματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής προς τους παριστάμενους υποψήφιους αναδόχους. Αρμόδια για να αποφασίσει για την εγκυρότητα ή μη των ενστάσεων είναι η επιτροπή Προμηθειών, η οποία αποφασίζει αμέσως. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δ.Σ. της Εστίας Ναυτικών εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τον διαγωνισμό, και η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη. Άρθρο 14 ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Η χρονική διάρκεια παράδοσης και τυχόν εγκατάστασης του εξοπλισμού δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Παράταση της προθεσμίας της σύμβασης δεν θα είναι δυνατή. Άρθρο 15 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με έμβασμα στον τραπεζικό του λογαριασμό μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των ειδών της προμήθειας από την επιτροπή παραλαβών της Εστίας Ναυτικών και την έκδοση του τιμολογίου. 9

10 Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, φόρους και τέλη, που ενδεχομένως ισχύουν κατά την ημέρα της πληρωμής καθώς και με τις αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του. Την αναθέτουσα υπηρεσία βαρύνει ο αναλογών Φ.Π.Α. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών της προμήθειας, η Εστία Ναυτικών έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο ή να χορηγήσει παράταση της προθεσμίας παράδοσης και να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που θα προβλέπει η σύμβαση που θα υπογραφεί. Στην περίπτωση, που ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Εστίας Ναυτικών χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια και η Εστία Ναυτικών επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά, που τυχόν θα έχει υποστεί από την μη εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης. Αν τα είδη της προμήθειας παραδοθούν εκπρόθεσμα (ως προς τον συμβατικό χρόνο ή σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ως προς το νέο χρόνο παράδοσης) επιβάλλεται η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Άρθρο 16 ο : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Κάθε διαφορά σχετικά με τον διαγωνισμό ή με τη σύμβαση της Εστίας Ναυτικών με τον ανάδοχο θα λύεται από τα δικαστήρια του Πειραιά σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Με εντολή Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Χαλάς Γενικός Γραμματέας Π.Ν.Ο. 10

11 ΕΛΟΕΝ 08/06/2015 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ (SERVER) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Μορφή διακομιστή: Tower 1.2 Εύκολα μετατρέψιμος σε 5U διακομιστή σε ικρίωμα (rack) με τον κατάλληλο προσαρμογέα. 1.3 Όλες οι επιμέρους μονάδες να προέρχονται από τις επίσηµες προτάσεις του κατασκευαστή. 1.4 Ενσωµατωµένη δυνατότητα µέσω λογισµικού του κατασκευαστή για διάγνωση προβληµάτων 1.5 Τεχνικές ανίχνευσης και απομόνωσης προβλημάτων (υπαρκτών ή δυνητικών) στο σύστημα. 1.6 Να αναφερθούν οι τεχνολογίες ασφάλειας που υποστηρίζει ο διακομιστής. 1.7 Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Μοντέλο 1.8 Να συμπληρωθεί ο πίνακας αυτός 1.9 Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει ISO 9001, ISO ΌΧΙ 2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ 2.1 Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών Eπεξεργαστές Intel Xeon E5-2620v3 2.3 Προσφερόμενοι Επεξεργαστές 1 3 ΜΝΗΜΗ 3.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη (με μνήμες που μπορεί ακόμη να μην έχουν ανακοινωθεί). 1,5TB 3.2 Προσφερόμενη μνήμη PC CL MHz 32GB 3.3 Χαμηλής τάσης 1,2V 3.4 Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη, με χρήση της προσφερόμενης. 3.5 Να αναφερθούν οι τεχνολογίες προστασίας και διόρθωσης λαθών μνήμης 3.6 Συνολικές υποδοχές μνήμης 24 4 ΘΥΡΕΣ 4.1 Θύρες Gigabit Ethernet 1000BASE-T Εσωτερικές θύρες επέκτασης, τεχνολογίας PCIe USB μπροστά 2 5 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 5.1 Ελεγκτής Raid με υποστήριξη RAID 0/1/1+0/5/ Σκληροί δίσκοι τεχνολογίας SAS 300GB στις σ.α.λ Μέγιστη δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης 72 TB 6 ΑΛΛΑ 6.1 Εγκατεστημένο τροφοδοτικό 550W 6.2 Σκληροί δίσκοι, τροφοδοτικά και ανεμιστήρες να υποστηρίζουν αλλαγή εν θερμώ (Hot-swap) 5.3 Πλήθος ανεμιστήρων με υποστήριξη N+1 redunduncy Εσωτερικός οδηγός SATA εγγραφής DVD 6.5 Εγγύηση κατασκευαστή 3 ετών NAI 7 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP) 7.1 Ιδίου κατασκευαστή με τον διακομιστή NAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2

12 ΕΛΟΕΝ 08/06/ Τεχνολογίας SAS LTO 5 εσωτερική NAI 7.3 Να προσφερθεί ο αντίστοιχος ελεγκτής για την διασύνδεσή του με τον εξυπηρετητή. NAI 7.4 Εγγύηση κατασκευαστή 3 ετών NAI 8 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 8.1 Windows Server Standard 2012 R Windows Server CAL Veeam Backup & Replication Standard for Hyper-V 1 9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 9.1 Τοποθέτηση του διακομιστή και σύνδεση των περιφερειακών του. Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows Server 2012 R2 και σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο. 9.2 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Hyper-V στο νέο διακομιστή και εγκατάσταση του συνοδευτικού λογισμικού (backup) 9.3 Μετατροπή του υπάρχοντος Windows Server 2003 σε μορφή Hyper-V (physical-to-virtual) εκκίνηση αυτού μέσα από το περιβάλλον Hyper-V. Έλεγχος λειτουργίας του συνόλου Windows 2012 R2 - Hyper V - Windows 2003 και απόσυρση του παλαιού 9.4 hardware 9.5 Διασύνδεση των υπαρχόντων 22 σταθμών, των αντίστοιχων χρηστών-ομάδων και των 9 εκτυπωτών δικτύου στον νέο διακομιστή. 9.6 Oι εφαρμογές με τα αρχεία τους της Γενικής Λογιστικής (ΗΔΙΚΑ - Oracle 10g) και Οικογενειακά Επιδομάτα - Υπολογισμού Συντάξεων Ναυτικών (Rbase database) παραμένουν και ελέγχεται η λειτουργία τους στον διακομιστή Στον διακομιστή 2012 R2 μεταφέρονται τα υπόλοιπα αρχεία, τα δικαιώματα των χρηστών και των ομάδων. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς καταργείται η πρόσβασή τους από τον διακομιστή Εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό Worry-Free Business Security Advanced της Trend Micro και μεταφορά της διαχείρισης του λογισμικού από τον διακομιστή 2003 στον 2012 R2 9.9 Σύνδεση του υπάρχοντος UPS της Powerware PW9120 2KVA με τον διακομιστή 2012 R2 ώστε να κλείνει αυτόματα όταν χρειαστεί. 10 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Με την αγορά των παραπάνω ειδών θα υπογραφεί συμβόλαιο συντήρησης και υποστήριξης του 10.1 διακομιστή Διάρκεια 8 έτη Να δοθεί αναλυτικά ανά έτος το κόστος του συμβολαίου μετά τα 3 έτη. Τα τρία πρώτα έτη το 10.3 κόστος θα είναι μηδενικό Να δοθεί σχέδιο του συμβολαίου για αξιολόγηση. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/6798 Μαρούσι: 2/12/2014

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/6798 Μαρούσι: 2/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Κ. 167 77 Τηλ. : 210 8933738 Fax : 210 9604367 Email :procur.sepa@haf.gr Σελίδα 1 από 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Αρμόδιος Υπάλληλος: Π. ΣΙΔΕΡΗΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 27/2/15 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/02/2015 Αρ.πρωτ:673 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Fax Ηλ/κή Αλλ/φία Πληροφορίες : Αγ. Σπυρίδωνος :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ ΑΘΗΝΑ, 06-07-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ (Άρθρο 9, παρ. 2, εδάφ. α, περ. 1 η του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση : Ξενίας 24, Τ.Κ. 11528 Αθήνα Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr ΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης: 21/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:2044/98/24-06-2014. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ..

Διακήρυξης: 21/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:2044/98/24-06-2014. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ.. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2014-30/09/2015, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 21/29-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα