Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών Συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή Ένωση [3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κατά 75% Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΚΤ) και 25% Εθνικοί Πόροι] Έργο «Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών» Υποέργο 3 Αναµόρφωση ΠΠΣ του Τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης 1

2 2 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Αναµόρφωση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης Για το παραδοτέο αυτό εργάστηκαν: Κωνσταντίνος Ταραµπάνης, Καθηγητής Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Λέκτορας Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

3 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 4 2. Π.Ε. 8.1: ιερεύνηση παρούσας κατάστασης Καταγραφή της δοµής και του περιεχοµένου των µαθηµάτων που υπάρχουν στο τρέχον ΠΠΣ Συλλογή δευτερεύοντος υλικού που αφορά προγράµµατα σπουδών αντίστοιχων τµηµάτων Ελληνικών και Ξένων ΑΕΙ Συλλογή στοιχείων από την Ελληνική πραγµατικότητα και τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε την ζήτηση στελεχών που διαθέτουν δεξιότητες που συνδυάζουν το επιχειρησιακό περιβάλλον και την πληροφορική τεχνολογία Αναλυτική παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο ορίζονται τα γενικά πεδία εργασίας στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών Παράρτηµα 1, Αλλαγές στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Ο Ε

4 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πακέτο εργασίας ΠΕ 8 αφορά στην εισαγωγή οµάδας εξειδικευµένων µαθηµάτων Πληροφορικής, τα οποία θα εξειδικεύουν τους φοιτητές στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις κάθε κατεύθυνσης στο υφιστάµενο προπτυχιακό πρόγραµµα. Ειδικότερα µε την εισαγωγή οµάδας εξειδικευµένων µαθηµάτων Πληροφορικής στο Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχερήσεων στόχοι που θέτει το Μέτρο α της «Αναµόρφωσης Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών» εξυπηρετούνται από την παρούσα πρόταση καθώς α) προτείνεται η οργάνωση των µαθηµάτων της πληροφορικής σε µία κατεύθυνση που θα προσφέρει στον φοιτητή την βασική αλλά και την εξειδικευµένη γνώση για να ανταποκριθεί στην αγορά στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, µια αγορά εργασίας που επιζητά την ενσωµάτωση της πληροφορικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των επικοινωνιών στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Μάλιστα ο συνδυασµός γνώσεων οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισµών µαζί µε γνώσεις πληροφορικής τεχνολογίας αποτελεί ένα ζητούµενο της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, η δεδοµένη έλλειψη από την αγορά υβριδικών στελεχών, που έχουν εκπαιδευτεί σε θέµατα διοίκησης και πληροφορικής τεχνολογίας ταυτόχρονα, συντελεί την άµεση απορρόφηση των αποφοίτων του τµήµατος που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς την δέσµη αυτή µαθηµάτων. β) εισάγονται και ενισχύονται οι νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές πρακτικές στα θέµατα πληροφορικής, πράγµα που µπορεί ως πρότυπη λύση να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τα υπόλοιπα µαθήµατα του Τµήµατος. γ) ακολουθείται η χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας µέσω της οργάνωσης του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού γύρω από έναν πυρήνα γνώσης αλλά µε την προσφορά της δυνατότητας για επέκταση και εµβάθυνση από πολλαπλές, συναφείς ηλεκτρονικές πηγές δ) αποκτάται εµπειρία στην προτεινόµενη µεθοδολογία «δια-βίου» αναµόρφωσης του ΠΠΣ στον κύκλο των µαθηµάτων Πληροφορικής Θα πρέπει να τονισθεί ότι από το 1990 έως το 2002, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος που αφορούν τα µαθήµατα πληροφορικής. Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν σε κάποιες περιπτώσεις την ανανέωση του περιεχοµένου των µαθηµάτων, ώστε να ακολουθούν τις εξελίξεις της πληροφορικής τεχνολογίας. Σε άλλες περιπώσεις αφορούσαν την αντικατάσταση µαθηµάτων από νέα µαθήµατα. Οι αλλαγές αυτές έγιναν αποσπασµατικά. 1 εν έγινε ποτέ συνολική θεώρηση του προγράµµατος προγράµµατος σπουδών. Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ 8 στόχος είναι να γίνει αναδιοργάνωση των µαθηµάτων πληροφορικής του Τµήµατος µε βασικό µέληµα να αποτελέσουν µια αλληλένδετη ακολουθία που θα παρέχει στους φοιτητές του τµήµατος τη δυνατότητα να 1 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν. 4

5 5 λειτουργήσουν ως υβριδικά στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων µε κατεύθυνση την πληροφορική τεχνολογία. Ειδικότερα, θα γίνει αναµόρφωση του περιεχοµένου τους καθώς και του τρόπου προσφοράς τους ώστε να αποτελέσουν ένα ευέλικτα προσφερόµενο σύνολο γνώσεων σε θέµατα πληροφορικής τεχνολογίας στις διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης της σύγχρονης επιχείρησης. Το προτεινόµενο πακέτο εργασίας χωρίζεται σε τέσσερα υποπακέτα: Π.Ε. 8.1 ιερεύνηση παρούσας κατάστασης Π.Ε. 8.2 Συγγραφή πρότασης αναµόρφωσης του προγράµµατος Π.Ε. 8.3 Σχεδιασµός και παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού Π.Ε. 8.4 Αξιολόγηση του έργου Π.Ε. 8.1: ιερεύνηση παρούσας κατάστασης. Στόχος του πακέτου εργασίας ΠΕ 8.1 είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης. Η αποτύπωση αυτή έχει τρείς διαστάσεις: Η πρώτη δίασταση αφορά το εσωτερικό περιβάλλον και ειδικότερα την αποτύπωση της οργάνωσης του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατός Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων και επιτυγχάνεται µε την καταγραφή της δοµής και του περιεχοµένου των µαθηµάτων που υπάρχουν στο τρέχον πρόγραµµα σπουδών. Η δεύτερη διάσταση αφορά το εξωτερικό περιβάλλον και ειδικότερα την αποτύπωση του προγράµµατος σπουδών όµορων τµηµάτων άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιτυγχάνεται µε τη συλλογή υλικού (τίτλους µαθηµάτων, διδακτέα ύλη και εκπαιδευτικό υλικό) που αφορά προγράµµατα σπουδών αντίστοιχων τµηµάτων Ελληνικών και Ξένων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Η τρίτη διάσταση σε αντιδιαστολή µε τις δύο πρώτες δεν αφορά το ακαδηµαϊκό αλλά το εργασιακό περιβάλλον και ειδικότερα το προσοντολόγιο των στελεχών που αναζητούν οι επιχειρήσεις. Προχωρήσαµε σε συλλογή στοιχείων από την Ελληνική πραγµατικότητα και τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε την ζήτηση στελεχών που διαθέτουν δεξιότητες που συνδυάζουν το επιχειρησιακό περιβάλλον και την πληροφορική τεχνολογία ώστε να µπορούν να σχεδιάζουν, επηρεάζουν και ελέγχουν επιχειρησιακές στρατηγικές στα πλαίσια της νέας οικονοµίας Καταγραφή της δοµής και του περιεχοµένου των µαθηµάτων που υπάρχουν στο τρέχον ΠΠΣ Το Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων (Ο Ε) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την στελέχωση των κάθε είδους 5

6 6 και µεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εµβέλειας, που δραστηριοποιούνται µέσα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα. Η επίτευξη της αποστολής θεµελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσµένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική κατάρτιση. Το πρόγραµµα σπουδών έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις γοργά και συνεχώς εξελισσόµενες ή/και εναλλασσόµενες ανάγκες των σύγχρονων οργανισµών και επιχειρήσεων, αλλά και ταυτόχρονα να θέτει την απαιτούµενη έµφαση στις παραδοσιακές αρχές της Ανωτάτης Παιδείας και συνεπώς, στην ανάγκη για ένα ανθρωποκεντρικό σύστηµα αξιών. Επιπλέον, το πρόγραµµα παρέχει κάθε απαραίτητο εφόδιο σε όσους επιθυµούν να παρακολουθήσουν τα διατµηµατικά µεταπτυχιακά προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ή τα µεταπτυχιακά προγράµµατα άλλων Πανεπιστηµιακών τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Το πτυχίο του Τµήµατος χορηγείται στους φοιτητές µετά την επιτυχή συµπλήρωση οκτώ εξαµήνων σπουδών. Τα µαθήµατα διαχωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς 51 µαθήµατα, από τα οποία τα 40 είναι υποχρεωτικά. Στό πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος περιλαµβάνονται οκτώ µαθήµατα πληροφορικής τα οποία κατανέµονται στα επτά από τα οκτώ εξάµηνα του προγράµµατος. Από τα µαθήµατα αυτά τα τρία είναι υποχρεωτικά µαθήµατα ενώ τα υπόλοιπα πέντε είναι µαθήµατα επιλογής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα µαθήµατα πληροφορικής ανά εξάµηνο σπουδών. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ APXEΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ I (4ω/εβδ. δ.µ. 3) Το µάθηµα Αρχές Πληροφορικής Ι είναι ένα τετράωρο υποχρεωτικό µάθηµα µε Θεωρητικό (2 ώρες την εβδοµάδα) και Εργαστηριακό µέρος (2 ώρες την εβδοµάδα). Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και την απαραίτητη εξοικείωση σε θέµατα που αφορούν το υλικό και το λογισµικό προσωπικών Η/Υ. Η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει: Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στοιχεία hardware. Είδη λογισµικού. Λειτουργικά συστήµατα. Μικροϋπολογιστές. o Εφαρµογές µικροϋπολογιστών: o επεξεργαστές κειµένου, o Προγράµµατα λογιστικών φύλλων. 6

7 7 o Περιήγηση στο Internet και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ακολουθεί ο πίνακας 1 µε το περίγραµµα του εργαστηριακού µέρους. Πίνακας 1 : Ύλη εργαστηρίου ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Συνάντηση Αντικείµενο 1 η Εργασία µε τα Windows. Τα αρχεία και η οργάνωσή τους σε φακέλους. Η εξερεύνηση των Windows. Ο Πίνακας Ελέγχου. Τα βοηθητικά εργαλεία των Windows. Επικοινωνίες στα Windows. ικτύωση Η/Υ µέσω Windows 2 η Ξενάγηση στον χώρο εργασίας του Word. ηµιουργία νέου εγγράφου. Εισαγωγή και επεξεργασία κειµένου. Αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση κειµένου. Αποθήκευση και ανάκτηση εγγράφου. 3 η Βελτίωση της εµφάνισης. ιαµόρφωση σελίδων. Μορφοποίηση κειµένου, παραγράφων. Στυλ και πρότυπα. ιάταξη του κειµένου σε στήλες. Χρήση στηλοθετών. Εκτύπωση 4 η Πίνακες και µορφοποίηση πινάκων. Σχεδιασµός σελίδων. Κεφαλίδες και υποσέλιδα. Εισαγωγή αντικειµένων (εικόνες, σύµβολα, γραφικά, wordart, εξισώσεις από equation editor). Υποσηµειώσεις και σηµειώσεις τέλους. 5 η Χρήση εργαλείων γλωσσικού ελέγχου. Συγχώνευση αλληλογραφίας. 6 η Ξενάγηση στον χώρο εργασίας του Excel. Εισαγωγή δεδοµένων και τύπων. Μορφοποίηση του φύλλου εργασίας. Οργάνωση σε φύλλα εργασίας. 7 η Εισαγωγή και χρήση συναρτήσεων. Οικονοµικές, στατιστικές, λογικές συναρτήσεις, συναρτήσεις ηµεροµηνίας και ώρας. Παραδείγµατα εφαρµογής τους. 8 η ηµιουργία και µορφοποίηση γραφηµάτων. Προσθήκη ειδικών εφέ. Εκτύπωση γραφηµάτων. 9 η ιαχείριση πληροφοριών σε λίστες. Φίλτρα. 10 η Βασικά στοιχεία λειτουργίας του internet. O Internet Explorer. Πλοήγηση. Ηλεκτρονική Αλληλογραφία. Λήψη και αποστολή µηνυµάτων. Η αξιολόγηση του µαθήµατας γίνεται µε εξέταση στο θεωρητικό µέρος (40% της βαθµολογίας) και στο εργαστηριακό µέρος (60% της βαθµολογίας). ιανέµονται τα εξής Συγγράµατα: 1. «Ο οδηγός της Microsoft Office 2000 Premium» των Michael Young, Michael Halvorson, Microsoft Press, Εκδόσεις Κλειδάριθµος 2. Πανεπιστηµιακές παραδόσεις που αφορούν το θεωρητικό µέρος Β' ΕΞΑΜΗΝΟ APXEΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ II (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) (3ω/εβδ. δ.µ. 3) Το µάθηµα Αρχές Πληροφορικής ΙΙ είναι ένα τρίωρο µάθηµα επιλογής µε εργαστηριακό χαρακτήρα. Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη εξοικείωση µε: το χειρισµό εφαρµογών σχεδίασης σελίδων (στατικών και δυναµικών) για τον παγκόσµιο ιστό 7

8 το χειρισµό εφαρµογών σχεδίασης γραφικών (bitmap και vector, στατικών και κινούµενων) την εγκατάσταση και διαχείριση του Λ/Σ Windows 2000 Η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει: Τη γλώσσα σήµανσης HTML. υναµικές σελίδες µε ASP και JavaScript. Ανάπτυξη ιστοσελίδων µε το Dreamweaver. Σχεδίαση στατικών και κινούµενων γραφικών µε το Flash. Επεξεργασία ανυσµατικών γραφικών µε το CorelDRAW. Επεξεργασία γραφικών bitmap µε το Photoshop. Λειτουργικό σύστηµα Windows Ακολουθεί ο πίνακας 2 µε το περίγραµµα του εργαστηριακού µέρους. Πίνακας 2 : Ύλη εργαστηρίου ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ Συνάντηση Αντικείµενο 1 η Γλώσσα σήµανσης HTML: Εισαγωγή στην HTML, δοµή σελίδας HTML, τίτλος, παράγραφοι, επικεφαλίδες, λίστες, υπερσυνδέσεις, εικόνες, πολυµέσα, κυλιόµενα µηνύµατα, πίνακες, χρώµατα, γραµµατοσειρές, δηµοσίευση στον παγκόσµιο ιστό 2 η υναµικές σελίδες µε ASP και JavaScript: Αντικείµενα ASP, εντολές ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης, υπορουτίνες και συναρτήσεις, φόρµες, µεταφορά δεδοµένων 3 η Πρόγραµµα ανάπτυξης ιστοσελίδων Dreamweaver: Περιβάλλον εργασίας και βασικές λειτουργίες, γραφικά, υπερσυνδέσεις, διαδραστικότητα 4 η Πρόγραµµα ανάπτυξης ιστοσελίδων Dreamweaver: Βιβλιοθήκη, πρότυπα σχεδίασης, πλαίσια, φόρµες επικοινωνίας, σύνταξη κώδικα, στυλ, επίπεδα 5 η Πρόγραµµα σχεδίασης στατικών και κινούµενων γραφικών Flash: Περιβάλλον εργασίας, γραφικά, βιβλιοθήκη 6 η Πρόγραµµα σχεδίασης στατικών και κινούµενων γραφικών Flash: Εισαγωγή στο animation, επίπεδα, πλήκτρα, ενέργειες 7 η Πρόγραµµα επεξεργασίας ανυσµατικών γραφικών CorelDRAW: Περιβάλλον εργασίας, διαµόρφωση σελίδας, σχεδίαση αντικειµένων, προσθήκη κειµένου, µετακίνηση και αλλαγή µεγέθους αντικειµένων 8 η Πρόγραµµα επεξεργασίας ανυσµατικών γραφικών CorelDRAW: Βασικές τεχνικές τυπογραφίας, οργάνωση αντικειµένων, επίπεδα, ειδικά εφέ, εκτυπώσεις 9 η Πρόγραµµα επεξεργασίας γραφικών bitmap Photoshop: Περιβάλλον εργασίας, επίπεδα, παλέτες, επεξεργασία εικόνας 10 η Πρόγραµµα επεξεργασίας γραφικών bitmap Photoshop: ιαχωρισµοί χρωµάτων, καλλιτεχνική επεξεργασία κειµένου, µάσκες και κανάλια, εφέ και φίλτρα, βελτιστοποίηση γραφικών για τον Παγκόσµιο ιστό 11 η Λειτουργικό Σύστηµα Windows 2000: Εγκατάσταση Windows 2000 Professional και Server, ρύθµιση του περιβάλλοντος εργασίας 12 η Λειτουργικό Σύστηµα Windows 2000: Ενεργός κατάλογος, διαχείριση χρηστών, οµάδων και πόρων, υλοποίηση της τακτικής ασφαλείας, συστήµατα αρχείων και αντοχή σε απώλειες Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε εξέταση στο εργαστήριο. Συγγράµµατα: ιανέµονται Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις. 8 8

9 9 ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΠPOΓPAMMATIΣMOΣ H/Y Ι (ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ω/εβδ. δ.µ. 3) Το µάθηµα Προγραµµατισµός Η/Υ Ι είναι ένα µάθηµα επιλογής του τετάρτου εξαµήνου που διδάσκεται τρεις ώρες την εβδοµάδα και έχει κυρίως εργαστηριακό χαρακτήρα. Σκοπός του µαθήµατος είναι να διδάξει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η/Υ συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων σχεδίασης εφαρµογών λογισµικού στη γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic. Η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει: Εισαγωγή στον προγραµµατισµό και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το περιβάλλον (IDE) της Visual Basic. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό σε Visual Basic. οµές ελέγχου. ιαδικασίες. Πίνακες. Εισαγωγή στον Αντικειµενοστραφή Προγραµµατισµό. Εφαρµογές σε Visual Basic. Ακολουθεί ο πίνακας 3 µε το περίγραµµα του εργαστηριακού µέρους. Πίνακας 3 : Ύλη εργαστηρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι Συνάντηση Αντικείµενο 1 η Στοιχεία και λειτουργίες Η/Υ, δεδοµένα ιεραρχία τύποι, γλώσσες προγραµµατισµού, µεταφραστές µεταγλωττιστές, λογική προγραµµατισµού, λογικά διαγράµµατα, ψευδοκώδικας. 2 η Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών (Visual Basic IDE), projects, εργαλεία, φόρµες. ιδιότητες, βοήθεια, εκτέλεση προγράµµατος. 3 η Εισαγωγή στον προγραµµατισµό σε Visual Basic, ανάπτυξη εφαρµογών, µεταβλητές, τελεστές. 4 η οµές ελέγχου if-then-else, select case, λογικοί τελεστές, πίνακες αληθείας. 5 η οµές ελέγχου do while, do until, for next. 6 η ιαδικασίες Sub, Function, παράµετροι. 7 η Πίνακες. 8 η Εισαγωγή στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό, αντικείµενα, κλάσεις, µέθοδοι. 9 η Εφαρµογές σε Visual Basic. 10 η Εφαρµογές σε Visual Basic. 11 η Εφαρµογές σε Visual Basic. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε εξέταση στο εργαστήριο. Το διανεµόµενο σύγγραµµα είναι το εξης: 9

10 10 1. Michael Halvorson, MICROSOFT VISUAL BASIC.NET ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ, 2003 Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ω/εβδ. δ.µ. 3) Το µάθηµα Προγραµµατισµός Η/Υ ΙΙ είναι ένα µάθηµα επιλογής του πέµπτου εξαµήνου που διδάσκεται τρεις ώρες την εβδοµάδα και έχει κυρίως εργαστηριακό χαρακτήρα Σκοπός του µαθήµατος είναι να διδάξει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η/Υ συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων σχεδίασης εφαρµογών λογισµικού στη γλώσσα προγραµµατισµού JAVA. Η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει: Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού και τη JAVA. εδοµένα, µεταβλητές, υπολογισµοί, κλάσεις και αντικείµενα. οµές διακλάδωσης, επαναλήψεις. Σχεδίαση προγραµµάτων JAVA. Πίνακες. JAVA Applets. Εφαρµογές JAVA. Ακολουθεί ο πίνακας 4 µε το περίγραµµα του εργαστηριακού µέρους. Πίνακας 4 : Ύλη εργαστηρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ Συνάντηση Αντικείµενο 1 η Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού και τη JAVA. Προγραµµατισµός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γλώσσες προγραµµατισµού, Java Virtual Machine, το περιβάλλον DrJava του Rice University. 2 η εδοµένα, µεταβλητές, υπολογισµοί, εκφράσεις, τελεστές, υπερφόρτωση τελεστών. 3 η Κλάσεις, στατικοί µέθοδοι, παράµετροι, JAVA APIs, η κλάση Math, υπερφόρτωση µεθόδων. 4 η Συνθήκες, δοµές διακλάδωσης if-else, ένθετα if-else, λογικοί τελεστές, πίνακες αληθείας. 5 η Σχεδίαση προγραµµάτων: περίγραµµα, παραδείγµατα, ορισµός µεθόδων, δοκιµές, τεκµηρίωση. 6 η Επαναλήψεις, βρόγχος while, βρόγχος for, εισαγωγή δεδοµένων. 7 η Πίνακες. 8 η Αντικείµενα, κλάσεις, µέθοδοι, στιγµιότυπα, κατασκευαστές. 9 η JAVA Applets. 10 η Εφαρµογές σε JAVA. 11 η Εφαρµογές σε JAVA. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε εξέταση στο εργαστήριο. Το διανεµόµενο σύγγραµµα είναι: 1. Γιώργος Λιακέας, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ JAVA 2, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ,

11 11 ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3ω/εβδ. δ.µ. 3) Το µάθηµα Πληροφοριακή Οργάνωση Επιχειρήσεων είναι ένα υποχρεωτικό µάθηµα του έκτου εξαµήνου που διδάσκεται τρεις ώρες την εβδοµάδα. Το µάθηµα αποτελείται από δύο διακριτές ενότητες οι οποίες περιλαµβάνουν θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος. Σκοπός της πρώτης ενότητας του µαθήµατος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για τη σχεδίαση, υλοποίηση και εφαρµογή βάσεων δεδοµένων. Η διδακτική ύλη της ενότητας των βάσεων δεδοµένων περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν: Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Οργανωτική δοµή µιας βάσης δεδοµένων. Οντότητες, γνωρίσµατα, σχέσεις. Το Σχεσιακό µοντέλο. Πρακτική άσκηση σε συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων σε περιβάλλον µικροϋπολογιστών. Ακολουθεί ο πίνακας 5α µε το περίγραµµα του εργαστηριακού µέρους των βάσεων δεδοµένων Πίνακας 5α : Ύλη εργαστηρίου Πληροφοριακής Οργάνωσης Επιχειρήσεων Βάσεις εδοµένων (ACCESS) Συνάντηση Αντικείµενο 1 η Εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων - Παρουσίαση του περιβάλλοντος της ACCESS - Παρουσίαση της εφαρµογής Northwind 2 η ηµιουργία µιας πρώτης εφαρµογής από πρότυπα της ACCESS - ηµιουργία µιας νέας βάσης δεδοµένων 3 η ηµιουργία πινάκων µε χρήση οδηγών. Ιδιότητες πινάκων και πεδίων. Τύποι πεδίων, µεγέθη και µορφοποιήσεις 4 η ηµιουργία πινάκων, ορισµός σχέσεων, καθορισµός πρωτευόντων κλειδιών, ευρετηρίων 5 η Πρόσθεση, επεξεργασία και εµφάνιση δεδοµένων. ιασύνδεση, εισαγωγή και εξαγωγή δεδοµένων 6 η Ταξινόµηση αναζήτηση φιλτράρισµα και εκτύπωση δεδοµένων 7 η Σχεδίαση ερωτηµάτων στην ACCESS µε τη χρήση του Wizard 8 η ηµιουργία περίπλοκων ερωτηµάτων 9 η ηµιουργία συγκεντρωτικών πινάκων και διαγραµµάτων 10 η ηµιουργία και χρήση φορµών και αναφορών. ηµιουργία φορµών µε χρήση των Form Wizards ηµιουργία αναφορών µε χρήση των Report Wizards 11 η Σχεδίαση φορµών που βασίζονται σε περισσότερους από έναν πίνακες. ηµιουργία εξειδικευµένων φορµών και αναφορών 12 η ηµιουργία εξειδικευµένης εφαρµογής 11

12 12 Σκοπός της δεύτερης ενότητας είναι η παρουσίαση των Πληροφοριακών Συστηµάτων Λογιστικής. Η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν την: Οργάνωση και παραµετροποίηση λογιστικού σχεδίου. Κωδικοποίηση και καταχώρηση λογιστικών γεγονότων. Εφαρµογή σε πληροφοριακό σύστηµα λογιστικής. Ακολουθεί ο πίνακας 5β µε το περίγραµµα του εργαστηριακού µέρους των Πληροφοριακών Συστηµάτων Λογιστικής. Πίνακας 5α : Ύλη εργαστηρίου Πληροφοριακής Οργάνωσης Επιχειρήσεων Βάσεις εδοµένων (ACCESS) Συνάντηση Αντικείµενο 1 η Λογιστικό σχέδιο 2 η Κωδικοποίηση Λογιστικών Γεγονότων 3 η Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων 4 η Εξαγωγή στοιχείων. 5 η Γενικό Ηµερολόγιο 6 η Αναλυτικά Καθολικά Ηµερολόγια 7 η Ισοζύγια 8 η Συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών 9 η Συγκεντρωτικές καταστάσεις Προµηθευτών 10 η Ειδικές εκτυπώσεις 11 η Εγγραφές προσαρµογής 12 η Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε εξέταση θεωρητικού µέρους 25% για τις βάσεις δεδοµένων, 10% για τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα, 25% για το εργαστήριο ACCESS και 40% για το εργαστήριο των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων. Τα διανεµόµενα συγγράµµατα είναι τα εξής: 1. Πλήρης οδηγός της Access 2002, Μετάφραση Μαίρη Γκλαβά, εκδ. οίκος Β. Γκιούρδας του πρωτοτύπου Access 2002: The Complete Reference, McGraw-Hill, Μηχανογραφηµένη Γενική Λογιστική. Θεωρία και Πράξη, Θεοφάνης Καραγιώργος Ανδρέας Πετρίδης, Εκδόσεις Γερµανός 3. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Βάσεων εδοµένων Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΛHPOΦOPIAKA ΣYΣTHMATA IOIKHΣHΣ (MIS) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3ω/εβδ. δ.µ.3) Το µάθηµα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης είναι ένα υποχρεωτικό µάθηµα του εβδόµου εξαµήνου που διδάσκεται τρεις ώρες την εβδοµάδα. Σκοπός του µαθήµατος είναι διδάξει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοικήσεως (Management Information Systems, MIS). Η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει τα εξής θέµατα: οµή Πληροφοριακού Συστήµατος ιοικήσεως (ΠΣ ). Περιβάλλον των ΠΣ. 12

13 Mεθοδολογία και διαδικασίες αναπτύξεως των ΠΣ. Aνάλυση περιπτώσεων. Eφαρµογές, κίνδυνοι. Έλεγχος και αξιολόγηση των ΠΣ. Θέµατα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων στα ΠΣ. Hλεκτρονική Mεταβίβαση εδοµένων (Electronic Data Interchange - EDI). EDI στις επιχειρήσεις. Aνταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Eλληνική πραγµατικότητα. Aνάλυση περιπτώσεων. Στρατηγικός προγραµµατισµός της επιχειρήσεως και ΠΣ. Συστήµατα Yποστήριξης Aποφάσεων - Decision Support Systems (DSS). Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε γραπτή εξέταση. Τα διανεµόµενα συγράµµατα είναι τα εξής:: 1. Σηµειώσεις από ιαφάνειες. 2. «Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων», Γ. Χαραµή. 3. «Πληροφοριακά Συστήµατα για τη ιοίκηση Επιχειρήσεων», Γ. Οικονόµου, Ν. Γεωργόπουλου. 13 EI IKA ΘEMATA H/Y (ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ω/εβδ. δ.µ. 3) Το µάθηµα ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η/Υ είναι µάθηµα επιλογής του εβδόµου εξαµήνου που διδάσκεται τρεις ώρες την εβδοµάδα. Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικίωση των φοιτητών σε θέµατα ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού σε επιχειρηµατικά προβλήµατα. Οι φοιτητές εκπονούν εργασία σε θέµατα που προτείνονται από τον διδάσκοντα. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου πραγµατοποιούνται εβδοµαδιαίες (τρίωρες) συναντήσεις µεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών µε στόχο τον έλεγχο της προόδου των εργασιών και την επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν στην πορεία. ίνεται έµφαση σε εφαρµογές Internet και World Wide Web. Στο τέλος του εξαµήνου γίνεται παρουσίαση των εργασιών και αξιολόγησή τους. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ: Προτείνεται βιβλιογραφία σχετική µε τα θέµατα των εργασιών. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ ANAΠΤΥΞΗ ΠΛHPOΦOPIAKΩN ΣYΣTHMATΩN (ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ω/εβδ. δ.µ. 3) Το µάθηµα Ανάπτυξη Πληροφοριακών συστηµάτων είναι ένα µάθηµα επιλογής του ογδόου εξαµήνου που διδάσκεται τρεις ώρες την εβδοµάδα. Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικώση 13

14 14 των φοιτητών σε θέµατα ανάλυσης συστηµάτων. Οι φοιτητές αναλαµβάνουν την εκπόνηση εργασιών σε θέµατα: Ανάλυση συστηµάτων. Χρήσης Eργαλείων ανάπτυξης συστηµάτων (case tools). Σχεδιασµός του συστήµατος. ιοικητική αναπτύξεως συστηµάτων. Oργάνωση µηχανογραφικού κέντρου. Aξιοπιστία πληροφοριακών συστηµάτων. Aξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων. Aσφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου πραγµατοποιούνται εβδοµαδιαίες (τρίωρες) συναντήσεις µεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών µε στόχο τον έλεγχο της προόδου των εργασιών και την επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν στην πορεία. Στο τέλος του εξαµήνου γίνεται παρουσίαση των εργασιών και αξιολόγησή τους. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ: Προτείνεται βιβλιογραφία σχετική µε τα θέµατα των εργασιών Συλλογή δευτερεύοντος υλικού που αφορά προγράµµατα σπουδών αντίστοιχων τµηµάτων Ελληνικών και Ξένων ΑΕΙ. Σηµαντικό στοιχείο στην αναδιάρθρωση του Προγράµµατος Σπουδών αποτελεί η σύγκρισή του µε οµοειδή Προγράµµατα Σπουδών άλλων Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων. Για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση της απαίτησης εισαγωγής οµάδας εξειδικευµένων µαθηµάτων Πληροφορικής, έχουν καταγραφεί στοιχεία από οµοειδή Προγράµµατα Σπουδών Ανωτάτων Ιδρυµάτων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. Αρχικά έγινε διερεύνηση για τον εντοπισµό αντιπροσωπευτικών αντιστοίχων προγραµµάτων σπουδών, τόσο στην Ελλάδα, όσο στην Μεγάλη Βρεττανία και στις ΗΠΑ. Τα ιδρύµατα που έχουν επιλεγεί είναι κυρίως ιδρύµατα των Ηνωµένων Πολιτειών καθώς και αντιπροσωπευτικά Βρετανικά και Ελληνικά ιδρύµατα. Τα προγράµµατα σπουδών των ιδρυµάτων που προέρχονται από τις ΗΠΑ συγκαταλέγονται µεταξύ των τριάντα πρώτων, σύµφωνα µε τα περιοδικά U.S News and World Report, Business Week και Wall Street Journal. Τα προγράµµατα σπουδών προέρχονται κυρίως από σχολές ιοίκησης Επιχειρήσεων (Business Schools ή Colleges) που προσφέρουν εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Το υλικό που συγκεντρώθηκε από τα Ιδρύµατα καταχωρήθηκε σε υπολογιστή ηλεκτρονική µορφή σε µια σχεσιακή βάσης δεδοµένων η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό.. Στη βάση δεδοµένων καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: α. Στοιχεία των Ιδρυµάτων: Τίτλος Ιδρύµατος, Τίτλος Σχολής (εικόνα 1) 14

15 15 Εικόνα 1. Καταγραφή στοιχείων για τα Ιδρύµατα β. Στοιχεία Προγραµµάτων Σπουδών: Τίτλος Προγράµµατος Σπουδών (εικόνα 2) Εικόνα 2. Καταγραφή στοιχείων για τα Προγράµµατα Σπουδών γ. Στοιχεία των Μαθηµάτων: Κωδικός Μαθήµατος, Τίτλος Μαθήµατος, Είδος (κανονικό, προαπαιτούµενο), Παρακολούθηση (Υποχρεωτικό, Επιλογής, Προαιρετικό), Τρόπος ιδασκαλίας (Θεωρητικό, Εργαστηριακό, Μεικτό), Κατηγορία (εικόνα 1) δ. Το υλικό των µαθηµάτων: Για κάθε µάθηµα καταγράφονται στοιχεία και σελίδες web που περιλαµβάνουν υλικό όπως τη διδακτέα ύλη, τις διαφάνειες, τα βιβλία αναφοράς, τις εργασίες και γενικώς όποια στοιχεία υπάρχουν διαθέσιµα προς το φοιτητή για το µάθηµατα αυτό στο διαδίκτυο. 15

16 16 Εικόνα 3. Καταγραφή του υλικού του µαθήµατος Για τα προαναφερθέντα στοιχεία προστέθηκε στη βάση δεδοµένων ο υπερσύνδεσµος (hyperlink) ο οποίος παραπέµπει σε σελίδα του παγκόσµιου ιστού. Έτσι στη βάση έχουν καταγραφεί υπερσύνδεσµοι για ιδρύµατα, προγράµµατα σπουδών, µαθήµατα και υλικό µαθηµάτων. Από το σύνολο των υπερσυνδέσµων της βάσης δεδοµένων παράγεται ένας πίνακας ο οποίος τροφοδοτεί ένα πρόγραµµα αντιγραφής των περιεχοµένων ιστοσελίδων σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραµµα αντιγραφής µεταφέρει στη συνέχεια το περιεχόµενο των ιστοσελίδων στον τοπικό δίσκο και δίνει τη δυνατότητα της εργασίας µε τις σελίδες χωρίς να υπάρχει απαίτηση σύνδεσης στο διαδίκτυο (offline browsing). Όπου υφίσταται υπερσύνδεσµος µέσα στις φόρµες της βάσης δεδοµένων υπάρχουν στα δεξιά δύο κουµπιά τα οποία µπορούν να εµφανίσουν την ιστοσελίδα του υπερσυνδέσµου. Το πρώτο εµφανίζει την ιστοσελίδα απευθείας από το διαδίκτυο ενώ το δεύτερο εµφανίζει την ιστοσελίδα από το αντίγραφο που έχει παραχθεί σε τοπικό επίπεδο. Η βάση δεδοµένων που αναφέρεται παραπάνω, βρίσκεται σε συνεχή αναβάθµιση µέσα από τη διαδικασία καταγραφής στοιχείων, τα οποία βοηθούν στην ανατροφοδότηση του ιδίου του συστήµατος, µε αποτέλεσµα τη συνεχή βελτίωση της βάσης δεδοµένων συναρτήσει της αύξησης του όγκου των συλλεχθέντων στοιχείων. Το επόµενο βήµα που ακολουθεί µετά την καταγραφή στοιχείων, το οποίο αποτελεί και το µελλοντικό σχέδιο ανάπτυξης της βάσης, είναι η δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου για την προβολή των συλλεχθέντων στοιχείων µε τρόπο ιεραρχικό. Η ιεραρχική οργάνωση θα περιλαµβάνει Ιδρύµατα, Προγράµµατα Σπουδών και Μαθήµατα. Με τις κατάλληλες επιλογές θα είναι δυνατή η εµφάνιση του υλικού των µαθηµάτων σε στιγµιότυπο (snapshot), δηλαδή σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή στο πέρασµα του χρόνου αλλά και στην τρέχουσα χρονική στιγµή. Με τη χρήση του στιγµιότυπου είναι δυνατή και η εξαγωγή συµπερασµάτων µε τη σύγκριση των αλλαγών που υφίστανται τα µαθήµατα πληροφορικής στο πέρασµα των χρόνων δεδοµένης της ταχύτητας µε την οποία αλλάζει η τεχνολογία. 16

17 Συλλογή στοιχείων από την Ελληνική πραγµατικότητα και τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε την ζήτηση στελεχών που διαθέτουν δεξιότητες που συνδυάζουν το επιχειρησιακό περιβάλλον και την πληροφορική τεχνολογία. Σε Έκθεση 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας επισηµαίνεται ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί σήµερα το δυναµικότερο τοµέα της ευρωπαϊκής οικονοµίας, καθώς αναπτύσσεται κατά 5% περίπου ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο κλάδο της οικονοµίας και συµµετέχει στη συνολική οικονοµική µεγέθυνση της ΕΕ µε ποσοστό άνω του 15%. Η απασχόληση στους τοµείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας σηµειώνει σηµαντική αύξηση, καθώς η Κοινωνία της Πληροφορίας δηµιουργεί το 25% περίπου των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται στην ΕΕ. Το πραγµατικό δυναµικό της απασχόλησης που οφείλεται στη δυναµική της κοινωνίας της πληροφορίας και οι νέες προκλήσεις που αυτή δηµιουργεί για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας υπερβαίνουν τον ίδιο των τοµέα των ΤΠΕ, καθώς όλο και περισσότεροι τοµείς της οικονοµίας ενσωµατώνουν εφαρµογές και υπηρεσίες ΤΠΕ. Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση γίνεται η πρόβλεψη ότι σε λιγότερο από 10 έτη οι µισές από όλες τις θέσεις εργασίας θα βρίσκονται σε κλάδους που είναι είτε παραγωγοί είτε εντατικοί χρήστες προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και ότι στους κλάδους που είναι χρήστες προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ η ζήτηση θα διπλασιαστεί στα επόµενα τρία χρόνια. Αποτελεί γενικά κοινό τόπο ότι σήµερα υπαρχουν ελλείψεις σε ειδικούς ΤΠΕ και ηλεκτρονικού επιχειρείν όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες του πλανήτη, αναπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες. Στο τέλος του 2000 στην Ευρώπη ανεζητούντο χωρίς να υπάρχουν πρόσθετοι επαγγελµατίες ΤΠΕ 3 όλων των επιπέδων και ειδικοτήτων, ενώ στο τέλος του 2003 το χάσµα διευρύνθηκε στο επίπεδο των στελεχών. Η πληροφορική τεχνολογία αύξησε τη ζήτηση για πολύ εξειδικευµένους εργαζόµενους και δηµιούργησε νέα επαγγέλµατα. Ταυτόχρονα µετέβαλε τις απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες για ευρύ φάσµα επαγγελµάτων, που δε σχετίζονται άµεσα µε την κοινωνία της πληροφορίας. Το αποτέλεσµα είναι ότι και ανέβασε τη στάθµη των ελάχιστων απαιτήσεων σε προσόντα. Μία σύγχρονη τάση στην αγορά εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ αναφέρεται στη ζήτηση για ειδικούς που κατέχουν δεξιότητες που διατέµνουν τα όρια των παραδοσιακών επιστηµονικών κλάδων των ΤΠΕ (επιστήµες υπολογιστών, µηχανικοί υπολογιστών, κ.λπ.). Οι δεξιότητες αυτές αναφέρονται κυρίως στην ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος, στην ικανότητα 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Στρατηγικές για τις θέσεις εργασίας στην κοινωνία της πληροφορίας, COM/00/0048 τελικό 3 IDC/, EITO 17

18 18 συνεργασίας στα πλαίσια οµάδων εργασίας, στην ικανότητα διαχείρισης οµάδων έργου, κ.λπ. Οι νέες αυτές ανάγκες των επιχειρήσεων έχουν ως αποτέλεσµα να επιδεινώνουν το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ. Η διάσταση αυτή µεταξύ της ζήτησης ατόµων µε ειδικά προσόντα και δεξιότητες, που να είναι ικανά να λειτουργήσουν στο σύγχρονο περιβάλλον της οικονοµίας της πληροφορικής και της γνώσης, και της αντίστοιχης προσφοράς εργασίας από το υφιστάµενο εργατικό δυναµικό είναι γνωστή ως «χάσµα προσόντων στην αγορά εργασίας» (skills gap). Θα πρέπει να γίνει λοιπόν κατανοητή η διπλή υφή του προβλήµατος. Από τη µια πλευρά δεν υπάρχει ικανός αριθµός επαγγελµατιών διαθέσιµων στην αγορά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της και από την άλλη δεν υπάρχουν καλά καταρτισµένοι επαγγελµατίες µε τις κατάλληλες δεξιότητες ΤΠΕ για να αντιµετωπίσουν τα νέα συστήµατα. Συνεπώς το χάσµα, δεν είναι µόνο ποσοτικό, αλλά και ποιοτικό. Οι επιτώσεις αυτών των εξελίξεων είναι καταλυτικές. Η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων θα µειωθεί και θα καθυστερήσει η ένταξή τους στην ψηφιακή οικονοµία, ενώ παράληλα θα απαιτηθούν νέου τύπου µάνατζερς για να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στις νέες αγορές. Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου και την κάλυψη του χάσµατος και της έλλειψης ειδικών στις ΤΠΕ, έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες σε όλες τις χώρες που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα από τους εµπλεκόµενους φορείς. Οι σηµαντικότερες από τις προσεγγίσεις για την επίλυση του προβλήµατος είναι οι εξής: Αναµόρφωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Η κλασική προσέγγιση είναι η παραγωγή περισσότερων επιστηµόνων και τεχνικών ΤΠΕ από το εκπαιδευτικό σύστηµα µε δηµιουργία νέων εξειδικευµένων τµηµάτων. Η λύση αυτή χρειάζεται χρόνια για να αποδόσει ώστε να µην προκληθεί υποβάθµιση γνώσεων και διπλωµάτων και να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες υποδοµές. Παράλληλα προτείνεται η αναθεώρηση προγραµµάτων υπαρχόντων τµηµάτων µε βάση τα ICT Skills Profiles. Επιλεκτική Μεετανάστευση. Πολλές χώρες έχουν καταφύγει στην εισαγωγή επαγγελµατιών ΤΠΕ από τρίτες χώρες. Η λύση αυτή είναι ιδιαίτερα προσφιλής στη βιοµηχανία των ΗΠΑ. Αλλά και η Ευρωπαϊκή βιοµηχανία πιέζει για την εφαρµογή ελαστικών µέτρων που θα προσελκύσουν επιστήµονες πληροφορικής και επικοινωνιών από ασιατικές κυρίως χώρες µε τεχνολογική παράδοση. Επαγγελµατική Κατάρτιση. Σε πολλά κράτη προσφέροντα ιπρογράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σε ΤΠΕ, για ανέργους πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων. Τα προγράµµατα αυτά συνήθως συµπληρώνονται µε ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση που γίνονται µε συνεργασία των επιχειρήσεων αλλά και των συδικαλιστικών φορέων µε εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Στην Ελλάδα το 2003 έτρεξε στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», το έργο 18

19 19 «Εναλλασσόµενη Κατάρτιση Για Την Ανάπτυξη Εξειδικευµένων εξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας»,. Εταιρικά Πανεπιστήµια. Επιχειρείται κυρίως από παραγωγούς ΤΠΕ. Τέτοιες προσπάθειες έχουν απαίτηση για κρίσιµο µέγεθος, κόστος µη επιθυµητό για τη βιοµηχανία ΤΠΕ που πιστεύει ότι τέτοιες λύσεις είναι προσωρινές για περιόδους κρίσης και δεν είναι ο ρόλος της βιοµηχανίας να υποκαταστήσει το εκπαιδευτικό σύστηµα. Τέτοια προσπάθεια είναι το Cisco Networking Academy Program 4. Παρότι τα επαγγέλµατα των ΤΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονοµικού ενδιαφέροντος και του κοινωνικού διαλόγου, δεν έχει υπάρξει µέχρι σήµερα ένας σαφής ορισµός σχετικά µε αυτά. Για παράδειγµα, σε έκδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται πως οι σηµαντικότεροι λόγοι που εµποδίζουν την ανάπτυξης της νέας οικονοµίας στην Ευρώπη είναι -µεταξύ άλλων- «η έλλειψη ορισµού και µίας σαφούς εικόνας σχετικά µε τα απαιτούµενα προσόντα των θέσεων εργασίας ΤΠΕ 5» Το ευρωπαϊκό έργο WWW-ICT 6 αναπτύχθηκε µε σκοπό να µελετηθεί η τρέχουσα κατάσταση, οι τάσεις και οι προοπτικές στον κλάδο της πληροφορικής και επικοινωνιών για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα των µελετών, τα επαγγέλµατα των ΤΠΕ περιλαµβάνουν σε ένα γενικό πλαίσιο: τα επαγγέλµατα που σχετίζονται άµεσα µε την ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ, που γίνεται από τις εταιρίες ταυ κλάδου των ΤΠΕ, όπως είναι οι εταιρείες ανάπτυξη υλικού και λογισµικού, οι εταιρείες ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού υλικού, κ.λπ., τα επαγγέλµατα που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ για την εκτέλεση εργασιών, το οποίο αφορά τους πελάτες των εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ. Η µελέτη του έργου WWW-ICT προβαίνει σε αναλυτικότερη διάκριση των επαγγελµάτων και των προσόντων ΤΠΕ. Ειδικότερα, για τα επαγγέλµατα ΤΠΕ χρησιµοποιείται ένα πλαίσιο δύο διαστάσεων, από τις οποίες η µία αναφέρεται στα προσόντα/ γνώσεις ΤΠΕ και η άλλη στις γνώσεις σχετικά µε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα διάφορα επαγγέλµατα τοποθετούνται µέσα σε αυτό το χώρο ανάλογα µε τη «βαθµολογία» που συγκεντρώνουν ως προς τις δύο αυτές διαστάσεις. Κριτήριο για το χαρακτηρισµό ενός επαγγέλµατος θεωρείται η συνεισφορά των ΤΠΕ στην προστιθέµενη αξία που αυτό προσφέρει: αν η συνεισφορά των ΤΠΕ είναι µεγαλύτερη από 50%, τότε αυτό το επάγγελµα θεωρείται ως επάγγελµα ΤΠΕ ή κυρίως επάγγελµα ΤΠΕ (ICT occupation). ιαφορετικά θεωρείται ως επάγγελµα που απαιτεί τη χρήση ΤΠΕ (ICT enabled occupations). Εποµένως, (κυρίως) επαγγέλµατα ΤΠΕ µπορεί να 4 5 European Commission, ICT SKILLS MONITORING GROUP, «E-BUSINESS AND ICT SKILLS IN EUROPE», Brussels, June, 2OO2 6 WWW-ICT «Conceptual framework and state of the art», IST

20 20 θεωρηθούν εκείνα στα οποία η γνώση των ΤΠΕ έχει µεγαλύτερη σηµασία από τη διοικητική γνώση. Από πρακτική σκοπιά, η διαφορά µεταξύ του εξειδικευµένου χρήστη ΤΠΕ και του επαγγελµατία των ΤΠΕ δεν είναι εύκολο να επισηµανθεί και να γίνει αντιληπτή σε ορισµένες περιπτώσεις, καθώς πολλά σύγχρονα επαγγέλµατα απαιτούν συνδυασµό υψηλής ποιότητας τεχνικών προσόντων ΤΠΕ και εξειδικευµένες γνώσεις σχετικά µε τη λειτουργία των επιχειρήσεων και της οικονοµίας. Για το λόγο αυτό, όσα επαγγέλµατα βρίσκονται κοντά στη διαχωριστική γραµµή µεταξύ επαγγελµάτων ΤΠΕ και επαγγελµάτων χρήσης ΤΠΕ θεωρείται ότι ανήκουν σε µία «γκρίζα ζώνη», στην οποία είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτός ο ακριβής χαρακτήρας της θέσης εργασίας. Τα «κυρίως επαγγέλµατα ΤΠΕ» θεωρείται ότι ανήκουν, λαµβάνοντας ως κριτήριο το αντικείµενο της εργασίας, σε τέσσερις κατηγορίες: Επαγγέλµατα πυρήνα ΤΠΕ: περιλαµβάνει τους ειδικούς συστηµάτων, λογισµικού και δικτύου. Οι ειδικοί αυτοί έχουν αποκτήσει συνήθως επίσηµη εκπαίδευση/ κατάρτιση στα αντικείµενα ΤΠΕ και η εργασία τους έχει κατεξοχήν τεχνικό χαρακτήρα. Επαγγέλµατα ιαδικτύου και Πολυµέσων: περιλαµβάνει τους ειδικούς ανάπτυξης πολυµέσων, σχεδιασµού γραφικών, ηλεκτρονικών εκδόσεων, κ.λπ. Επαγγέλµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικών εφαρµογών: περιλαµβάνει ειδικούς στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών εφαρµογών, όπως είναι οι εφαρµογές διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων, διαχείρισης πελατών, ηλεκτρονικού εµπορίου, κ.λπ. Επαγγέλµατα εξειδικευµένων χρηστών ΤΠΕ: περιλαµβάνει ειδικούς στην παροχή υποστήριξης, στη διαχείριση και µεσιτεία δεδοµένων, στην επεξεργασία και εκτύπωση κειµένων, κ.λπ. Σε αντίθεση µε τα επαγγέλµατα πυρήνα ΤΠΕ, οι υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελµάτων απαιτούν το συνδυασµό (σε ποικίλες αναλογίες) κατάρτισης σε θέµατα ΤΠΕ και γνώσεων άλλων αντικειµένων, όπως η επιχειρηµατικότητα, η διοίκηση επιχειρήσεων, η επικοινωνία, κ.λπ. Ωστόσο, τα σύνορα µεταξύ των κατηγοριών επαγγελµάτων ΤΠΕ δεν είναι πάντα σαφή, ούτε είναι απροσπέλαστα, καθώς τα τυπικά προσόντα δεν είναι πάντα απαραίτητα και η µετάβαση από ένα πεδίο σε ένα άλλο µπορεί να επιτευχθεί µε την απόκτηση γνώσεων και κατάρτισης στα βασικά αντικείµενα του άλλου επαγγελµατικού πεδίου. Τα ειδικά χαρακτηριστικά των τριών κατηγοριών περιγράφονται στη συνέχεια. Α) Τα επαγγέλµατα ιαδικτύου και Πολυµέσων Ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη των επαγγελµάτων ΤΠΕ έχει δώσει η ανάπτυξη του ιαδικτύου και των τεχνολογιών πολυµέσων, που έχει οδηγήσει στην καθιέρωση νέων επαγγελµάτων που σχετίζονται µε τη δηµιουργία προϊόντων ιαδικτύου, πολυµεσικών εφαρµογών και την παροχή on-line υπηρεσιών. Τα επαγγέλµατα αυτά σχετίζονται µε την παραγωγή πλήθους σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είναι οι υπηρεσίες 20

21 21 ιαδικτύου, οι ιστοσελίδες, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις, οι εφαρµογές πολυµέσων, τα ηλεκτρονικά παιγνίδια, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού και λογισµικού για τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ. Τα επαγγέλµατα αυτά απαιτούν το συνδυασµό τεχνικών προσόντων µε ικανότητες επικοινωνίας (µάρκετινγκ και διαφήµιση, σχεδιασµό γραφικών, κ.λπ.). Γενικά οι εργαζόµενοι στο χώρο αυτό µπορεί να προέλθουν από οποιοδήποτε από τους δύο αυτούς χώρους ειδίκευσης. Στην πρώτη περίπτωση, άτοµα που έχουν αποκτήσει τεχνική εκπαίδευση έχοντας σπουδάσει κάποιο αντικείµενο των ΤΠΕ αποκτούν επαγγελµατική κατάρτιση στα θέµατα της επικοινωνίας. Στη δεύτερη περίπτωση, άτοµα που έχουν αρχική εκπαίδευση σε θέµατα επικοινωνίας (για παράδειγµα, µάρκετινγκ, γραφικές τέχνες, παιδαγωγική, κ.λπ.) αποκτούν επαγγελµατική κατάρτιση σε τεχνολογικά θέµατα. Οι εργασίες που εκτελούνται από τα επαγγέλµατα ιαδικτύου και Πολυµέσων µπορούν να διακριθούν σε εργασίες παραγωγής και εργασίες σχεδιασµού. Β) Τα επαγγέλµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικών εφαρµογών Τα επαγγέλµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικών εφαρµογών σχετίζονται µε την ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού που αποσκοπούν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και να καλύψουν τις ανάγκες, όπως αυτές διαµορφώνονται στις αρχές του 21ου αιώνα. Οι περισσότερο ενδεικτικές περιπτώσεις επιχειρηµατικών εφαρµογών είναι οι εξής: Τα Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων(Enterprise Resource Planning - ERP), Τα Συστήµατα ιαχείρισης Πελατών (Customer Relationship Management - CRM) Οι εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce applications), που περιλαµβάνουν πλατφόρµες και πρότυπα ηλεκτρονικού εµπορίου, εφαρµογές διαχείρισης παραγγελιών και πωλήσεων, εφαρµογές ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, κ.λπ. Οι εργαζόµενοι σε αυτό το χώρο θα πρέπει να κατέχουν, εκτός από τεχνικές δεξιότητες, γνώσεις σχετικά µε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, οι σύµβουλοι ανάπτυξης επιχειρηµατικών εφαρµογών συχνά προέρχονται από το χώρο της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και στη συνέχεια αποκτούν πρόσθετη κατάρτιση σε θέµατα τεχνολογίας και πληροφοριακών συστηµάτων. Γ) Επαγγέλµατα εξειδικευµένων χρηστών ΤΠΕ Αυτή η κατηγορία χρηστών είναι δύσκολο να οριστεί µε σαφήνεια, καθώς αναφέρεται στα επαγγέλµατα της «γκρι ζώνης» του σχήµατος 1 Παραδείγµατα επαγγελµάτων εξειδικευµένων χρηστών είναι τα εξής: Μεσίτες πληροφοριακών δεδοµένων (information brokers): περιλαµβάνει όσους διαχειρίζονται πληροφοριακά δεδοµένα σε διάφορους τοµείς δραστηριότητες (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά συστήµατα συναλλαγών, συστήµατα ανάλυσης δεδοµένων, κ.λπ.) Εκδότες ηλεκτρονικού υλικού: περιλαµβάνει τη σύνταξη, διαχείριση και έκδοση 21

22 22 πληροφορικού υλικού σε ηλεκτρονική µορφή (για παράδειγµα, ως υπερκείµενο). Ενδεικτική περίπτωση εφαρµογής είναι τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Σχεδιαστές συστηµάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (designers of e-learning systems). Ειδικούς υποστήριξης (Help desk specialists): αναφέρεται σε όσους εξειδικεύονται στην παροχή on-line συµβουλών διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης, υποστήριξης µετά την πώληση (after-sales services). Η υποστήριξη µπορεί να παρέχεται είτε µέσα από κέντρα κλήσεων, είτε µε επί τόπου επικοινωνία. Ειδικούς λειτουργίας κέντρων κλήσεων (call centers professionals): πρόκειται για τους σχεδιαστές του συστήµατος κέντρου κλήσεων και των διαδικασιών που ακολουθούνται (όχι για το προσωπικό που λειτουργεί το κέντρο κλήσεων). ιοικητικές γνώσεις Στέλεχος µάρκετινγκ Ταµίας Εργαζόµενος σε κέντρο κλήσης Στελεχος χρηµατοοικονοµικής διοίκησης ιαχειριστής έργου Ειδικός Help Desk ιαχειριστής κέντρου κλήσης Επαγγέλµατα που χρησιµοποιούν ΤΠΕ Σύµβουλος Πληροφορικής ιαχειριστής ηλεκτρ. εµπορίου Σχεδιαστής Web Επαγγέλµατα ΤΠΕ Πάροχος πληροφοριών Προγραµµατιστής εφαρµογών Στέλεχος πληροφορικής Προγραµµατιστής λειτουργικού συστήµατος Γνώσεις πληροφορικής και επικοινωνιών Σχήµα 1: Τα επαγγέλµατα του τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών 7 Η ίδια οµάδα εργασία προχωρά σε µία διαφορετική κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων ΤΠΕ, χρησιµοποιώντας ως κριτήριο τη φύση της εργασίας: Επαγγέλµατα σχεδιασµού ΤΠΕ: περιλαµβάνουν τις εργασίες που αναφέρονται στην επινόηση, το σχεδιασµό και τον καθορισµό των στόχων, των λειτουργικών χαρακτηριστικών και της αρχιτεκτονικής των συστηµάτων ΤΠΕ. Παραδείγµατα αποτελούν τα επαγγέλµατα του µηχανικού έρευνας, του αρχιτέκτονα συστηµάτων, του αναλυτή και του σχεδιαστή προϊόντος. Επαγγέλµατα ανάπτυξης ΤΠΕ: περιλαµβάνουν τις εργασίες που αναφέρονται στον καθορισµό, την κατασκευή και τον έλεγχο υλικού, λογισµικού και δικτύων. Παραδείγµατα αποτελούν τα επαγγέλµατα του σχεδιαστή συστηµάτων, του µηχανικού υλικού/ 7 Πηγή: WWW-ICT «Conceptual framework and state of the art», 22

23 23 λογισµικού, του προγραµµατιστή, του σχεδιαστή ιαδικτύου, του διαχειριστή βάσης δεδοµένων, του διαχειριστή έργου, του υπεύθυνου ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών και ηλεκτρονικών εκδόσεων, κ.λπ. Επαγγέλµατα προσαρµογής ΤΠΕ: περιλαµβάνουν τις εργασίες που αναφέρονται στην προσαρµογή, εξειδίκευση, τροποποίηση ή επέκταση των συστηµάτων ΤΠΕ. Παραδείγµατα αποτελούν τα επαγγέλµατα του αναλυτή, του προγραµµατιστή, του διαχειριστή βάσης δεδοµένων, του συµβούλου πληροφορικής, του διαχειριστή ιαδικτύου, κ.λπ. Τα επαγγέλµατα προσαρµογής µπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν επαγγέλµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικών εφαρµογών, γιατί οι επιχειρηµατικές εφαρµογές απαιτείται να προσαρµοστούν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό στις ειδικές συνθήκες και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Επαγγέλµατα υποστήριξης ΤΠΕ: περιλαµβάνουν τις εργασίες που αναφέρονται στην παράδοση, εγκατάσταση, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού, λογισµικού και δικτύων. Παραδείγµατα αποτελούν τα επαγγέλµατα του συµβούλου πληροφορικής, του υπεύθυνου υποστήριξης πελατών, του υπεύθυνου διαχείρισης γραφείου βοήθειας (help desk), του µηχανικού συντήρησης, του εκπαιδευτή του διαχειριστή συστηµάτων και δικτύων, του διαχειριστή δικτυακού κόµβου, κ.λπ. Παράλληλα µε τη φύση των προσόντων που πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι στο χώρο των ΤΠΕ έχει εξελιχθεί, όπως είναι αναµενόµενο, και η φύση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Τα επαγγέλµατα των ΤΠΕ δεν συνδέονται µε αποκλειστική σχέση µε την κατοχή συγκεκριµένων τίτλων σπουδών. Σύµφωνα µε τη µελέτη της οµάδας εργασίας του WWW- ICT: Τα επαγγέλµατα σχεδιασµού ΤΠΕ συνήθως απαιτούν την κατοχή µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είτε σε µεταπτυχιακό είτε σε διδακτορικό επίπεδο. Ωστόσο, στο χώρο µπορεί να σταδιοδροµήσουν και άτοµα που δεν έχουν κάνει µεταπτυχιακές σπουδές και είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστηµίου, πτυχίου τεχνικής σχολής ή ακόµη και πτυχίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα επαγγέλµατα ανάπτυξης ΤΠΕ συνοδεύονται από κατοχή πτυχίου πανεπιστηµίου ή µεταπτυχιακού και αρκετά συχνά οι εργαζόµενοι στο χώρο είναι κάτοχοι διδακτορικού. Αντίθετα, κάτοχοι πτυχίων τεχνικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σπανίζουν σε αυτήν την κατηγορία επαγγελµάτων. Τα επαγγέλµατα προσαρµογής ΤΠΕ έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε τα επαγγέλµατα ανάπτυξης ΤΠΕ. Ωστόσο, κάτοχοι πτυχίων τεχνικής εκπαίδευσης µπορεί να σταδιοδροµούν περιστασιακά σε αυτήν την κατηγορία επαγγελµάτων. Τα επαγγέλµατα υποστήριξης ΤΠΕ, τέλος, συνδέονται συχνότερα µε την κατοχή πτυχίου πανεπιστηµίου ή πτυχίου τεχνικής εκπαίδευσης και λιγότερα συχνά µε την κατοχή µεταπτυχιακού ή πτυχίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 23

24 24 Η Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία «Career Space 8», σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει διενεργήσει µία µελέτη σχετικά µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων του τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε νέο προσωπικό και τις προοπτικές ανάπτυξης του τοµέα αυτού. Το πρώτο βήµα που έκανε ο οµάδα εργασίας προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης των αναγκών σε δεξιότητες ΤΠΕ ήταν να αναπτυχθεί ένα γενικό πλαίσιο βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Το πλαίσιο αυτό καλύπτει τις κύριες περιοχές εργασίας των βιοµηχανιών ΤΠΕ και περιγράφει: τις προδιαγραφές των θέσεων εργασίας τα απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι κάτοχοί τους. τους συγκεκριµένους τοµείς της τεχνολογίας που συνδέονται µε κάθε εργασία Οι συντάκτες της µελέτης προχώρησαν, όµως, και ένα βήµα παραπάνω, επιχειρώντας να προδιαγράψουν το όραµα, το ρόλο και τον τρόπο ζωής που συνδέονται µε αυτά τα επαγγέλµατα, καθώς επίσης και το επίπεδο συµπεριφορικών και τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας. Στην µελέτη αυτή τονίζεται ότι η φύση των προσόντων ΤΠΕ έχει µεταβληθεί τα τελευταία χρόνια, υπό την επίδραση των ραγδαίων εξελίξεων στις τεχνολογίες και τις αγορές των ΤΠΕ. Αφενός παρατηρείται ότι, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία εξειδίκευσης, όπως είναι ο προγραµµατισµός και η ανάπτυξη λογισµικού και υλικού υπολογιστικών συστηµάτων, νέοι τοµείς εξειδίκευσης διαµορφώνονται, όπως ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου. Αφετέρου γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαίο οι εργαζόµενοι στο χώρο των ΤΠΕ να κατέχουν, πέρα από τις τεχνικές γνώσεις, και άλλες γνώσεις µη-τεχνικού χαρακτήρα, όπως: γνώσεις συστηµικής ανάλυσης (systemic skills) των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των πόρων της πληροφορικής τεχνολογίας και µεταξύ συστηµάτων και ανθρώπων, γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, ώστε να αντιλαµβάνονται τις επιχειρηµατικές ανάγκες και τον τρόπο διεκπεραίωσης των επιχειρηµατικών διαδικασιών γνώσεις συµπεριφοράς (behavioral skills), ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν αποδοτικά στα πλαίσια οµάδων εργασίας, να εµπνέουν τους συνεργάτες και τους υφιστάµενους τους και να είναι σε θέση να πετύχουν αποδοτική διαχείριση έργων. Η περιγραφή του προφίλ κάθε επαγγέλµατος περιλαµβάνει ενότητες που αναφέρονται στα εξής: Τυπικούς τίτλους θέσεων εργασίας Το όραµα που συνδέεται µε τη θέση εργασίας Τυπικούς ρόλους που µπορούν αν έχουν οι κάτοχοι των θέσεων εργασίας 8 24

25 25 Τον τρόπο ζωής που συνδέεται µε την εργασία Τεχνικά προσόντα των κατόχων των θέσεων εργασίας Συµπεριφορικά προσόντα/ γνωρίσµατα των κατόχων των θέσεων εργασίας Περιγραφή της αναµενόµενης καριέρας εξέλιξης Περιγραφή του τύπου ανθρώπου στον οποίο ταιριάζει αυτή η καριέρα. Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο ορίζονται τα γενικά πεδία εργασίας στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών στα οποία µπορούν να απασχοληθούν µε επιτυχία απόφοιτοι του Τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Εργασιακό πεδίο: Παροχή συµβουλών πληροφορικής (IT Business Consultancy) Τίτλοι θέσεων εργασίας (ενδεικτικά) Ειδικός στην πληροφορική για επιχειρήσεις (Enterprise Wide Information Specialist) Σύµβουλος ηλεκτρονικού εµπιρίου( e-commerce Consultant) Αναλυτής επιχειρήσεων (Business Analyst) Αρχιτέκτονας επιχειρήσεων (Business Architect) Ειδικός εφαρµογών (Application Specialist) Σύµβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Business Development Consultant). Σύµβουλος στρατηγικής πληροφορικής τεχνολογίας (Information Technology Strategy Consultant) Σύµβουλος διαχείρισης πληροφοριών και στρατηγικής (Strategic Information Management Consultant, Information Management Consultant) Καθήκοντα της θέσης εργασίας Ανάλυση των απαιτήσεων πληροφορικής υποστήριξης των επιχειρήσεων Ανάπτυξη της στρατηγικής απόκτησης τεχνολογικών πόρων των επιχειρήσεων Η ανάλυση και ο σχεδιασµός των επιχειρηµατικών διαδικασιών Η ανάλυση, ο προγραµµατισµός, η διαµόρφωση και η ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής για τις επιχειρήσεις. Η συνολική παρακολούθηση/ επίβλεψη των έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών από τις επιχειρήσεις. Τοµείς της τεχνολογίας που σχετίζονται µε τη θέση εργασίας ιαδίκτυο και ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce and internet) Συστήµατα κινητής τηλεφωνίας και δικτύωση (Mobile telephony and networking) Τεχνολογία υλικού (Hardware technology, όπως για παράδειγµα, αρχιτεκτονική 25

26 26 πληροφοριακών συστηµάτων, Middleware, κ.λπ. ) Πλατφόρµες εφαρµογών (Application platforms, όπως για παράδειγµα SAP R/3, Lotus Notes/Domino, SQL Server, Oracle κ.λπ.) Μοντελοποίηση επιχειρήσεων (Modelling, όπως για παράδειγµα Business Modelling, Data Modelling, Process Modelling) Ανάπτυξη και ολοκλήρωση λύσεων πληροφορικής (Service Solution building/creation & integration) Υποστήριξη λειτουργίας λύσεων πληροφορικής (Service Delivery operations/support) Απαιτούµενα προσόντα Προσόντα Ευελιξία και ικανότητα (αυτό)µάθησης συµπεριφορικά ηµιουργικότητα εφευρετικότητα Πειστικότητα Επικοινωνία συνεργασία Οµαδικότητα Ικανότητα στρατηγικής σκέψης Προσόντα τεχνικά Στρατηγική επιχειρήσεων - Στρατηγικός σχεδιασµός (Business Strategy Planning) Ανάλυσς επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Business Requirements Analysis) Ανάλυση επιχειρηµατικών διαδικασιών και διαχείριση αλλαγών (Process Improvement and Change Management) Σχεδιασµός Αρχιτεκτονική συστηµάτων (Systems Design & Architecture) Βιοµηχανική γνώση (Industry Knowledge) Μέθοπδοι ανάπτυξης συστηµάτων (Systems Development Methods) Business Acumen Τεχνολογική γνώση (Technology Trends) Καριέρα εξέλιξη Η καριέρα ενός συµβούλου πληροφορικής επιχειρήσεων συνήθως ξεκινά από τη θέση του Αναλυτή Επιχειρήσεων (Business Analyst). Με την απόκτηση περισσότερων γνώσεων και εµπειρίας µπορεί κανείς να εξελιχθεί σε Σύµβουλο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Business Development Consultant). Επίσης, µπορεί να αναλάβει κανείς το ρόλο του ιαχειριστή Έργων (Project Manager) ανάπτυξης πληροφορικών συστηµάτων. ιευρύνοντας ακόµη περισσότερο τις γνώσεις και τις εµπειρίες του µπορεί κανείς να εξελιχθεί σε Σύµβουλο Στρατηγικής (I.T. Strategy Consultant) σε θέµατα 26

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάθηµα Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήµη Η.Υ. Β Ενιαίου Λυκείου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Κατεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη 1 δεκαέξι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 03-10-2013 Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): D.089 /MIS 299841

ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): D.089 /MIS 299841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 19/03/2013 Αρ.Πρωτ. 9668 ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων [1.0] Eισαγωγή...15 1.0.1 Γιατί ERP?...17 1.0.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή...18 [1.1] Η Εξέλιξη από το MRP II στο ERP...20 1.1.1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 8-10 Νοεµβρίου 2010 1 1. PowerPoint. Ενας επεξεργαστής παρουσιάσεων. Το PowerPoint είναι ένα πρόγραµµα, ίσως όχι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήµατα"

Η κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήµατα Η κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήµατα" Γιάννης Θεοδωρίδης Ηµερίδα Τµήµατος Πληροφορικής Μάιος 2012 τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήµατα "Πληροφοριακά συστήµατα (αγγλ. Information Systems ή IS) ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων ΕΠΛ 012 θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων Design Principles Web Site Life Cycle Site Definition & Planning Information Architecture Design Prototype Implementation Validation and Testing Operation - Launch

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα