Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν αποτελούν νοµικά δεσµευτική πράξη και έχουν επεξηγηµατικό και επικουρικό χαρακτήρα Γενικό µέρος Αρµόδιος για επικοινωνία: Ηλεκτρονική θυρίδα της µονάδας: Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel

2 Πίνακας περιεχοµένων 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός, στόχοι και στοχευόµενο κοινό των κατευθυντηρίων γραµµών 2.1 Σκοπός 2.2 Στόχοι 2.3 Στοχευόµενο κοινό 3. Επισκόπηση της νοµοθεσίας της ΕΕ και αποσαφήνιση των νοµικών απαιτήσεων και του πεδίου εφαρµογής των συνοριακών ελέγχων 3.1 Σχετικοί ορισµοί 3.2 Νοµικές απαιτήσεις ιατάξεις που προβλέπονται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα σχετικά µε τους τελωνειακούς ελέγχους Έλεγχοι των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ οι οποίοι διενεργούνται από τα τελωνεία κατ εφαρµογή των άρθρων 27 έως 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/ Κύριες υποχρεώσεις των εµπλεκόµενων οικονοµικών φορέων 3.4 ιευκρίνιση σχετικά µε την περίοδο των «τριών εργάσιµων ηµερών» που αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/ Επιχειρησιακές διαδικασίες 4.1 Κοινή προσέγγιση των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς όσον αφορά τους ελέγχους κατά την εισαγωγή 4.2 Έλεγχοι στο πλαίσιο του απλουστευµένου τελωνειακού καθεστώτος 5. Γενικές αρχές της συνεργασίας µεταξύ τελωνειακών αρχών και αρχών εποπτείας της αγοράς 6. Στοιχεία που συνιστάται να περιλαµβάνουν οι εθνικές συµφωνίες µεταξύ τελωνειακών και αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά µε τους ελέγχους ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού 765/ προβλέπει ότι το πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς της ΕΕ εξασφαλίζει «ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δηµόσιων συµφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δηµόσια ασφάλεια». Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν παραχθεί στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, πρέπει να ανταποκρίνονται στον στόχο αυτό. Ως εκ τούτου, ο κανονισµός προβλέπει επίσης ένα πλαίσιο για τον έλεγχο των προϊόντων από τρίτες χώρες. Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος να εξασφαλιστεί η µη διάθεση στην αγορά εισαγόµενων προϊόντων που δεν είναι ασφαλή 2 ή δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας είναι να διενεργούνται οι ενδεικνυόµενοι έλεγχοι πριν από τη θέση των εν λόγω προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό απαιτεί τη συµµετοχή των τελωνειακών υπηρεσιών, οι οποίες είναι και οι µόνες που έχουν πλήρη εικόνα των εµπορικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επιπλέον, απαιτείται οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ΕΕ σχετικά µε τους ελέγχους για την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µέσω της συστηµατικής συνεργασίας µεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς (ΑΕΑ) 3 και των τελωνειακών αρχών. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η ισότιµη προστασία των πολιτών της ΕΕ αφού τα εµπορεύµατα, από τη στιγµή που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Η Επιτροπή συντόνισε την εκπόνηση των κατευθυντήριων αυτών γραµµών, οι οποίες στηρίζονται σε εµπειρίες των εκπροσώπων των κρατών µελών σχετικά µε τις διαδικασίες των τελωνειακών ελέγχων και την οργάνωση της διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. Το εργαλείο αυτό θα δώσει στις τελωνειακές αρχές και στις ΑΕΑ τη δυνατότητα να ασκούν µε ικανοποιητικό τρόπο τα καθήκοντά τους όσον αφορά την προστασία περισσότερων από 500 εκατοµµύρια πολιτών. Για να τεθούν στη διάθεση των αρχών οι γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών και για να διευκολυνθεί η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, η Επιτροπή, από κοινού µε τα κράτη µέλη, συνέταξε τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές για τελωνειακή χρήση και για την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. 1 Βλ. ΕΕΕΕ αριθ. L 218 της , σελ Βλ. οδηγία 95/2001, άρθρο 2 στοιχείο β) 3 Ο κατάλογος των εθνικών ΑΕΑ που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) 765/2008 είναι διαθέσιµος στον κατωτέρω σύνδεσµο: 3

4 Σκοπός των κατευθυντηρίων γραµµών είναι να συνδράµουν τις τελωνειακές αρχές και τις ΑΕΑ στη βελτίωση των µεθόδων συνεργασίας και της ορθής διοικητικής πρακτικής. Ταυτόχρονα, οι κατευθυντήριες γραµµές επικεντρώνονται σε πρακτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι τελωνειακές αρχές κατά τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται µε την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων. Οι κατευθυντήριες γραµµές αποτελούνται από ένα γενικό και ένα ειδικό µέρος. Το γενικό µέρος είναι σηµαντικό για την κατανόηση του συνόλου της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας της ΕΕ και ιδίως των υποχρεώσεων σχετικά µε τους ελέγχους για την ασφάλεια και τη συµµόρφωση καθώς και τη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων εθνικών αρχών. Η εις βάθος γνώση του γενικού µέρους είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή του ειδικού µέρους. Το ειδικό µέρος των κατευθυντήριων γραµµών αποτελείται από δελτία πληροφοριών για επιµέρους οµάδες προϊόντων, καθώς και από καταστάσεις ελέγχου γι αυτές τις µεµονωµένες οµάδες προϊόντων. Τα δελτία αυτά παρέχουν στους τελωνειακούς υπαλλήλους πλήρη και σφαιρική ενηµέρωση για τη διευκόλυνση των ελέγχων σχετικά µε την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων. Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν καλύπτουν τις περαιτέρω λεπτοµερείς δράσεις που εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ΑΕΑ σχετικά µε την απόφαση απαγόρευσης ή περιορισµού της διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά. Σηµειωτέον ότι οι κατευθυντήριες γραµµές δεν αφορούν τους συνοριακούς ελέγχους που προβλέπονται σε συγκεκριµένα νοµοθετήµατα. Το παράρτηµα των κατευθυντηρίων γραµµών περιλαµβάνει ενδεικτικό κατάλογο των εν λόγω νοµοθετηµάτων. εδοµένου ότι οι διοικητικές δοµές διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών, οι κατευθυντήριες γραµµές έχουν διατυπωθεί κατά µη δεσµευτικό τρόπο όσον αφορά την περιγραφή των ελέγχων ασφάλειας και συµµόρφωσης και των διαδικασιών συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο και δεν µπορεί να θεωρηθούν υποχρεωτικές. Οι κατευθυντήριες γραµµές διατυπώνουν συστάσεις µε βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τις ανταλλαγές απόψεων µεταξύ των εµπειρογνωµόνων και καθορίζουν τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνουν οι συµφωνίες µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. 2. ΣΚΟΠΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2.1 Σκοπός Κύριος σκοπός των κατευθυντήριων γραµµών είναι η υποστήριξη των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ για την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 5 και τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 29 («Έλεγχοι των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά») του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων, ο οποίος εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου Οι κατευθυντήριες γραµµές αφορούν κυρίως την περίπτωση στην οποία οι τελωνειακές αρχές είναι «οι αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων» και πρέπει να συνεργαστούν µε τις εθνικές ΑΕΑ. Αυτό απαιτεί την υιοθέτηση µιας κοινής προσέγγισης για τους ελέγχους από τις τελωνειακές αρχές όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη καλής και στενής διοικητικής 4

5 συνεργασίας και αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική και αποδοτική συνεργασία, δεδοµένου ότι υπάρχουν κράτη µέλη µε περισσότερες από µία αρχές που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο των εισαγωγών από την άποψη της ασφάλειας των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες που σχετίζονται µε τα καθήκοντά τους αλλά και µε άλλους τρόπους, ανάλογα µε την περίπτωση (άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008). 2.2 Στόχοι Κύριοι στόχος των κατευθυντήριων γραµµών είναι να συµβάλουν στην τήρηση των σχετικών διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και ειδικότερα: να εξασφαλίσουν στις τελωνειακές αρχές και τις ΑΕΑ ένα εργαλείο που θα τις διευκολύνει στον εντοπισµό των µη ασφαλών ή µη συµµορφούµενων προϊόντων πριν αυτά τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. να δηµιουργήσουν µια κατάλληλη, συνιστώµενη και, όπου είναι δυνατόν, ολοκληρωµένη προσέγγιση των ελέγχων για την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 σχετικά µε τα εισαγόµενα προϊόντα. να ενθαρρύνουν την εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών ελέγχου µε βάση τις αρχές διαχείρισης κινδύνων και τον καθορισµό κατάλληλων προφίλ κινδύνου. η ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα των ελέγχων ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων. να διατυπωθούν συστάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. 2.3 Στοχευόµενο κοινό Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές απευθύνονται κυρίως στις τελωνειακές αρχές και τις ΑΕΑ στα κράτη µέλη που θα επωφεληθούν από τις συνιστώµενες διαδικασίες για τη διενέργεια ελέγχων για την ασφάλεια των προϊόντων κατά την εισαγωγή τους. Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στους οικονοµικούς φορείς που τηρούν τις διατάξεις, και θα οδηγήσει σε αυξηµένη προστασία για τους πολίτες της Ένωσης. 5

6 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 3.1 Σχετικοί ορισµοί Για τους σκοπούς των κατευθυντήριων γραµµών χρησιµοποιείται συγκεκριµένη ορολογία που ορίζεται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα 4, όπως: - Τελωνειακοί έλεγχοι: συγκεκριµένες πράξεις των τελωνειακών αρχών µε σκοπό την εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής της τελωνειακής και άλλης νοµοθεσίας που διέπει την είσοδο στην κοινοτική αγορά, όπως ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 765/ Παράδοση εµπορευµάτων: πράξη µε την οποία οι τελωνειακές αρχές καθιστούν τα εµπορεύµατα διαθέσιµα για τους σκοπούς που ορίζει το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται. - Θέση των εµπορευµάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία: τελωνειακό καθεστώς το οποίο προσδίδει σε κάθε µη κοινοτικό εµπόρευµα τον τελωνειακό χαρακτήρα των κοινοτικών εµπορευµάτων και επιτρέπει την αποδέσµευσή του στην ενιαία αγορά. Συνεπάγεται την εφαρµογή των µέτρων εµπορικής πολιτικής, τη διεκπεραίωση των λοιπών διατυπώσεων που προβλέπονται για την εισαγωγή εµπορευµάτων καθώς και την επιβολή των νοµίµως οφειλόµενων δασµών. - Απλουστευµένο τελωνειακό καθεστώς: διαδικασία εκτελωνισµού στον οριζόµενο από τον εισαγωγέα τόπο και η διαδικασία απλουστευµένης διασάφησης, όπως ορίζεται κατωτέρω. - ιαδικασία απλουστευµένης διασάφησης: οι τελωνειακές αρχές µπορούν να επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να υπαγάγει τα εµπορεύµατά του σε τελωνειακό καθεστώς µε απλουστευµένη διασάφηση, στην οποία είναι δυνατόν να παραλείπονται ορισµένα από τα στοιχεία και τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη συνήθη διασάφηση. - ιαδικασία εκτελωνισµού στον οριζόµενο από τον εισαγωγέα τόπο: επιτρέπει την υπαγωγή των εµπορευµάτων στο συγκεκριµένο τελωνειακό καθεστώς στις εγκαταστάσεις του ενδιαφεροµένου ή σε άλλο τόπο που ορίζεται ή εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο άρθρο 253 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/ και επιτρέπει στους οικονοµικούς φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό να µην προσκοµίζουν τα εµπορεύµατα στις τελωνειακές αρχές κατά τη διασάφησή τους για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. - Ενιαία άδεια για απλουστευµένες διαδικασίες, επισήµως γνωστή ως Ενιαία Ευρωπαϊκή Άδεια (ΕΕΑ): το καθεστώς που επιτρέπει σε έναν οικονοµικό φορέα να λάβει άδεια σε ένα κράτος µέλος (ΚΜ) για όλες τις µη κοινοτικές εισαγωγές και εξαγωγές εµπορευµάτων σε ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτό επιτρέπει στους οικονοµικούς φορείς να συγκεντρώνουν τις λογιστικές καταχωρίσεις και την καταβολή των τελωνειακών δασµών για όλες τις συναλλαγές στο κράτος µέλος αδειοδότησης, παρόλο που ο φυσικός έλεγχος και η παραλαβή των εµπορευµάτων µπορεί να λάβει χώρα σε άλλο κράτος µέλος. 4 Βλ. ΕΕΕΕ αριθ. L 302 της , σ Βλ. ΕΕΕΕ αριθ. L 253 της , σ

7 - Υπαγωγή µη κοινοτικών εµπορευµάτων σε τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία: πρόκειται για τα καθεστώτα διαµετακόµισης, τελωνειακής αποταµίευσης, τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο ή προσωρινής αποδοχής. Στις κατευθυντήριες γραµµές χρησιµοποιείται συγκεκριµένη ορολογία που ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 όπως: - διάθεση στην αγορά: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται διαθέσιµο στην κοινοτική αγορά. - διαθεσιµότητα στην αγορά: κάθε προσφορά προϊόντος για διανοµή, κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίµου είτε δωρεάν. - κατασκευαστής: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασµό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυµία ή το εµπορικό σήµα του. - εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόµατός του για την εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων σχετικών µε τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή υπό την οικεία κοινοτική νοµοθεσία. - εισαγωγέας: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Κοινότητα που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά. - εποπτεία της αγοράς: δραστηριότητες που διεξάγονται και µέτρα που λαµβάνονται από δηµόσιες αρχές προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η σχετική κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος. - αρχή εποπτείας της αγοράς: η αρχή ή οι αρχές κάθε κράτους µέλους που είναι αρµόδιες για την πραγµατοποίηση της εποπτείας της αγοράς στην επικράτειά του. - σήµανση CE: σήµανση µε την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν συµµορφώνεται προς τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας εναρµόνισης που προβλέπει τη επίθεση της σήµανσης. - κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης: κάθε κοινοτική νοµοθεσία η οποία εναρµονίζει τους όρους εµπορίας των προϊόντων. - «εναρµονισµένο πρότυπο»: πρότυπο που εκδίδει ένας από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 98/34/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών [10] µε βάση αίτηµα που υποβάλλει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας. Σηµειωτέον ότι η έννοια της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι διαφορετική από την έννοια της διάθεσης στην αγορά. εν νοείται διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά όταν δεν έχει (ακόµη) τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία από τις τελωνειακές αρχές, ή όταν έχει υπαχθεί σε άλλο τελωνειακό καθεστώς (για παράδειγµα διαµετακόµισης, αποταµίευσης ή προσωρινής αποδοχής), ή είναι σε ελεύθερη ζώνη. 7

8 3.2 Νοµικές απαιτήσεις ιατάξεις που προβλέπονται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα σχετικά µε τους τελωνειακούς ελέγχους Το γενικό νοµικό πλαίσιο για την παρακολούθηση και τους ελέγχους των µη κοινοτικών εµπορευµάτων από τις τελωνειακές αρχές καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας) και στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (διατάξεις εφαρµογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα). Ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας αναφέρεται στους γενικούς κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για τα εµπορεύµατα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και ορίζει ότι οι τελωνειακές αρχές είναι κατά κύριο λόγο αρµόδιες για την εποπτεία των διεθνών εµπορικών συναλλαγών της ΕΕ και πρέπει να εφαρµόζουν µέτρα για την προστασία της ΕΕ από το αθέµιτο και παράνοµο εµπόριο. Οι τελωνειακές αρχές είναι αρµόδιες για την ασφάλεια της ΕΕ και των κατοίκων της, ενδεχοµένως σε στενή συνεργασία µε άλλες αρχές και χωρίς να θίγονται οι αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους. Οι τελωνειακές αρχές µπορούν να προβαίνουν σε όλους τους τελωνειακούς ελέγχους που κρίνουν απαραίτητους, οι οποίοι πρέπει να στηρίζονται στην ανάλυση κινδύνου Έλεγχοι ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ οι οποίοι διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές κατ εφαρµογή των άρθρων 1 (παράγραφοι 2 και 3) και 27 έως 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 Με τη δηµιουργία της Ενιαίας Αγοράς το 1992, θεσπίστηκαν κοινές διατάξεις σχετικά µε τους ελέγχους συµµόρφωσης µε τους κανόνες ασφάλειας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες όσον αφορά την αναστολή της αποδέσµευσης των εµπορευµάτων από τις τελωνειακές αρχές. Με τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συµβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου , προβλέφθηκε η συµµετοχή των ΑΕΑ στους ελέγχους αυτούς. Επιπλέον, µε την απόφαση 93/583/ΕΟΚ 7 καταρτίστηκε κατάλογος προτεραιότητας των προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους και αναστολή της αποδέσµευσης των εµπορευµάτων. Οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ο οποίος, ωστόσο, διεύρυνε το πεδίο εφαρµογής τους και συµπεριέλαβε τις κυριότερες διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συµβουλίου, και ειδικότερα εκείνες που αφορούν την αναστολή της αποδέσµευσης των εµπορευµάτων. Ο νέος αυτός κανονισµός θεσπίζει σαφές νοµικό πλαίσιο για τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ και σαφείς υποχρεώσεις των αρµόδιων εθνικών αρχών, π.χ. τελωνειακών αρχών. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για µια πιο δυναµική προσέγγιση όσον αφορά τους ελέγχους των εισαγόµενων εµπορευµάτων ως προς τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων. Απαιτεί από τις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας να διενεργούν τους ενδεδειγµένους ελέγχους όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, στην κατάλληλη κλίµακα, από τη στιγµή της εισόδου στην ΕΕ και πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία. 6 Βλ. ΕΕΕΕ αριθ. L 40 της , σ. 1 7 Βλ. ΕΕΕΕ αριθ. L 279 της , σ. 41 8

9 Κατά κανόνα, οι τελωνειακές αρχές έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες βάσει των άρθρων 27 και 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008: να αναστέλλουν την αποδέσµευση ενός προϊόντος όταν υπάρχει υπόνοια ότι παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια και/ή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας εναρµόνισης της ΕΕ ή δεν πληροί τις απαιτήσεις τεκµηρίωσης και επισήµανσης (άρθρο 27 παράγραφος 3). να µην επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2. να επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για τα προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση αναστολής της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα τελωνεία πρέπει να το κοινοποιήσουν αµέσως στις αρµόδιες εθνικές ΑΕΑ, οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους τρεις εργάσιµες ηµέρες (βλ. επίσης 3.4) για να διεξαγάγουν προκαταρκτική έρευνα σχετικά µε τα προϊόντα και να αποφασίσουν: αν µπορούν να αποδεσµευτούν εφόσον δεν παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια ή δεν µπορούν να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν τη νοµοθεσία εναρµόνισης της ΕΕ αν δεν πρέπει να αποδεσµευτούν εφόσον απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι 8 για την εξακρίβωση της ασφάλειας και της συµµόρφωσής τους. Η απόφαση για την αποδέσµευση ή την αναστολή της αποδέσµευσης των εµπορευµάτων εµπίπτει στις αρµοδιότητες των τελωνειακών αρχών. Οι ΑΕΑ είναι αρµόδιες να καθορίσουν αν τα εµπορεύµατα προς θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία πληρούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας εναρµόνισης και να κοινοποιήσουν έγκαιρα την απόφασή τους στις τελωνειακές αρχές. Αν οι ΑΕΑ κρίνουν ότι τα προϊόντα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ. Παρ όλα αυτά, οι ΑΕΑ µπορούν επίσης να αποφασίσουν να τα καταστρέψουν ή να τα αχρηστεύουν µε άλλο τρόπο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό. Σε περίπτωση απαγόρευσης της εισαγωγής, οι τελωνειακές αρχές επισηµαίνουν στο εµπορικό τιµολόγιο, ή σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα ότι η εισαγωγή του προϊόντος απαγορεύεται επειδή είναι επικίνδυνο ή λόγω µη συµµόρφωσής του. Παρόλο που οι ΑΕΑ λαµβάνουν την τελική απόφαση σχετικά µε τη δράση που πρέπει να αναληφθεί, είναι προφανές ότι οι τελωνειακές αρχές θα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη της εισόδου στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικίνδυνων ή µη συµµορφούµενων προϊόντων Κυριότερες υποχρεώσεις των οικείων οικονοµικών φορέων 9 8 Το άρθρο 27 παράγραφος 1 προβλέπει το είδος των προς διενέργεια ελέγχων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, δηλ. ελέγχους τεκµηρίωσης, φυσικούς και εργαστηριακούς ελέγχους. 9

10 Ο κατασκευαστής είναι, κατά κανόνα, ο µόνος οικονοµικός φορέας που είναι αρµόδιος για την κατασκευή ή/και τον σχεδιασµό του προϊόντος σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ ή, εφόσον υφίσταται, κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη. Για ένα εισαγόµενο προϊόν, ο εισαγωγέας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς φέρει την ευθύνη του προϊόντος που πρόκειται να διαθέσει στην αγορά της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οφείλει να διαθέτει στην αγορά της ΕΕ µόνο ασφαλή ή συµµορφούµενα προϊόντα. Επιπλέον, πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, διασφαλίζει ότι: έχει διενεργηθεί η κατάλληλη αξιολόγηση της συµµόρφωσης ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει κατάλληλη τεχνική τεκµηρίωση, και το προϊόν φέρει τη σχετική σήµανση συµµόρφωσης, όπως η σήµανση CE, εφόσον απαιτείται. Ο εισαγωγέας αναφέρει στο προϊόν (στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα) το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία του ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα του και τη διεύθυνση επικοινωνίας. Ενηµερώνει τον κατασκευαστή και τις ΑΕΑ αν γνωρίζει ότι το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο και λαµβάνει, αν είναι δυνατόν, τα κατάλληλα µέτρα (ανάκληση της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, διορθωτικά µέτρα, άλλο τελωνειακό καθεστώς). Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές και θέτει στη διάθεσή τους, κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που αποδεικνύουν την ασφάλεια ή τη συµµόρφωση των προϊόντων. 3.4 ιευκρίνιση σχετικά µε την περίοδο των «τριών εργάσιµων ηµερών» που αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 Εάν, εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι ΑΕΑ δεν έχουν κοινοποιήσει στις τελωνειακές αρχές τη λήψη µέτρων, το προϊόν πρέπει να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις και διατυπώσεις που αφορούν την εν λόγω θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Λόγω των πολύ περιορισµένων χρονικών περιθωρίων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η κοινοποίηση και, ανάλογα µε την περίπτωση, τα δείγµατα ή φωτογραφίες του προϊόντος φθάνουν αµέσως στις ΑΕΑ που είναι αρµόδιες για το εν λόγω προϊόν σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Η όλη διαδικασία από την αναστολή έως τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την απαγόρευση των προϊόντων από τις τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση για να αποφευχθεί η δηµιουργία εµποδίων στο νόµιµο εµπόριο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών εργάσιµων ηµερών. Η αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία µπορεί να εξακολουθήσει να ισχύει για όσο χρόνο απαιτείται για τη διενέργεια από τις ΑΕΑ των κατάλληλων ελέγχων για τα προϊόντα και τη λήψη της τελικής απόφασης. Οι ΑΕΑ πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ελεύθερη 9 Βλ. άρθρο R2, R3 και R4 της απόφασης 768/2008 σχετικά µε την εµπορία προϊόντων, η οποία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ αριθ. L 218 της , σελ

11 κυκλοφορία των προϊόντων δεν περιορίζεται πέραν των προβλεποµένων από την κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης ή κάθε άλλη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, οι ΑΕΑ κοινοποιούν στις τελωνειακές αρχές εντός των τριών αυτών εργάσιµων ηµερών ότι η τελική απόφασή τους σχετικά µε τα εµπορεύµατα εκκρεµεί. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία παραµένει σε αναστολή µέχρις ότου ληφθεί η τελική απόφαση από τις ΑΕΑ. Η κοινοποίηση αυτή παρέχει στις τελωνειακές αρχές τη δυνατότητα να παρατείνουν την αρχική περίοδο αναστολής. Τα εµπορεύµατα θα παραµείνουν υπό τελωνειακή επιτήρηση ακόµη και αν επιτραπεί από τις τελωνειακές αρχές η αποθήκευσή τους σε άλλο µέρος. 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 4.1 Κοινή προσέγγιση των ελέγχων των εισαγωγών από τις τελωνειακές αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς Για τη διενέργεια των ελέγχων ασφάλειας και συµµόρφωσης στα εισαγόµενα προϊόντα, όπως απαιτείται από τον κανονισµό, οι αρχές των κρατών µελών που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ, δηλαδή οι τελωνειακές αρχές και οι ΑΕΑ, διαθέτουν τις εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους, πριν από τη θέση των εν λόγω προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία (άρθρο 27 παράγραφος 1 και άρθρο 18 παράγραφος 3). Αυτό δεν θίγει τη δυνατότητα που προβλέπεται στον κανονισµό για την καταστροφή µη ασφαλών ή µη συµµορφούµενων προϊόντων που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο και όταν το µέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο και αναλογικό (άρθρο 29 παράγραφος 4). Σε ορισµένα κράτη µέλη, ανάλογα µε τη διοικητική διάρθρωση, θα αναλάβουν τη διενέργεια των ελέγχων οι τελωνειακές διοικήσεις, ενώ σε άλλα, αρµόδιες για τους ελέγχους όλων ή ορισµένων εµπορευµάτων θα είναι οι ΑΕΑ. Όσον αφορά τις επιχειρησιακές διαδικασίες, πρέπει να εξεταστούν δύο σηµαντικές πτυχές σχετικά τις καθηµερινές εργασίες των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. Πρώτον, ο κανονισµός επιβάλλει τη διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων «σε επαρκή κλίµακα» πριν από τη θέση των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία. Επιπλέον, το άρθρο 27 παράγραφος 1 προβλέπει ότι οι κατάλληλοι έλεγχοι πρέπει να ανταποκρίνονται στις γενικές αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1. Οι γενικές αυτές αρχές παρέχουν στις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ την εξουσία να διενεργούν ελέγχους τεκµηρίωσης καθώς και φυσικούς και εργαστηριακούς ελέγχους βάσει επαρκών δειγµάτων. Στις περιπτώσεις που οι τελωνειακές αρχές διενεργούν τους ελέγχους αυτούς, οι δραστηριότητές τους θα µπορούσαν να διευκολυνθούν µε τη λήψη κατάλληλων πληροφοριών από τις ΑΕΑ (άρθρο 27 παράγραφοι 2 και 5) σχετικά µε, π.χ., τις κατηγορίες προϊόντων, τους οικονοµικούς φορείς ή κατασκευαστές υψηλού κινδύνου, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για κάποιο σοβαρό κίνδυνο ή περίπτωση µη συµµόρφωσης που έχει ήδη εντοπιστεί (άρθρο 29 παράγραφος 5). Προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να λάβουν αυτές τις πληροφορίες το συντοµότερο δυνατόν, µαζί µε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, έτσι ώστε να αντιληφθούν τη σοβαρότητα των κινδύνων. Αυτό θα τους επιτρέψει να χαράξουν την απαιτούµενη στρατηγική για τον 11

12 έλεγχο ασφάλειας και συµµόρφωσης βάσει ανάλυσης κινδύνου. Οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά. εύτερον, το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 υποχρεώνει τις τελωνειακές αρχές να αναστείλουν τη θέση µη κοινοτικών εµπορευµάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία αν κατά τη διενέργεια ελέγχων των προϊόντων κατά την εισαγωγή διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν ή υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν την κοινοτική νοµοθεσία. Οι παραβιάσεις που ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 είναι οι ακόλουθες: α) το προϊόν εµφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία µπορούν να δηµιουργήσουν σοβαρές υπόνοιες ότι αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει ορθή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση του, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή οποιοδήποτε άλλο θέµα δηµόσιου συµφέροντος, β) το προϊόν δεν συνοδεύεται από την έγγραφη ή ηλεκτρονική τεκµηρίωση που απαιτείται από τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης ή δεν φέρει επισήµανση σύµφωνα µε την εν λόγω νοµοθεσία και/ή γ) το προϊόν φέρει πλαστή ή παραπλανητική σήµανση CE. Σε περίπτωση διαπίστωσης του είδους αυτού, οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ενηµερώνουν αµέσως τις ΑΕΑ µε τον συµφωνηθέντα τρόπο. Οι ΑΕΑ, µε τη σειρά τους, οφείλουν να ενηµερώσουν τις τελωνειακές αρχές εντός τριών εργάσιµων ηµερών σχετικά µε οποιαδήποτε ενέργεια έχει αναληφθεί σε σχέση µε το προϊόν για το οποίο έχει ανασταλεί η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Εάν οι ΑΕΑ κρίνουν ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια και πληροί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας εναρµόνισης της ΕΕ, ενηµερώνουν σχετικά, µε τον συµφωνηθέντα τρόπο, τις τελωνειακές αρχές οι οποίες στη συνέχεια προβαίνουν στον εκτελωνισµό των εµπορευµάτων (δηλαδή τα θέτουν σε ελεύθερη κυκλοφορία). Οι τελωνειακές αρχές θα παρέχουν στις ΑΕΑ, µε τον συµφωνηθέντα τρόπο, όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες απαιτήσεις και θα υποβάλλουν δείγµατα του προϊόντος ή θα επιτρέψουν τη λήψη δειγµάτων απ αυτό, αν απαιτείται. Στις περιπτώσεις που οι ΑΕΑ δεν είναι αρµόδιες για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα (ανάλογα µε τη διοικητική δοµή του κράτους µέλους), παρέχουν στις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα (Τελωνεία) τις σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα ή τους οικονοµικούς φορείς για τους οποίους υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ή έχει διαπιστωθεί η µη συµµόρφωση, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για τον κίνδυνο (συµπεριλαµβανοµένης της έλλειψης πληροφοριών όσον αφορά την ιχνηλασιµότητα) που θα διευκολύνουν τον εντοπισµό των υπόπτων µη ασφαλών ή µη συµµορφούµενων προϊόντων στα σύνορα. Συνήθως, οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες στο κοινό µέσω του συστήµατος RAPEX (http://ec.europa.eu/rapex). Οι ενδεδειγµένοι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται πριν από τη θέση του εν λόγω προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία. εδοµένου ότι µπορεί να πρόκειται για χρονικό διάστηµα λίγων λεπτών της ώρας, η αποτελεσµατικότητα της επιβολής των κανόνων ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων αποτελεί σαφώς συνάρτηση της 12

13 κατάλληλης χρήσης προσεγγίσεων που βασίζονται στην ανάλυση κινδύνου και την επιτυχή υλοποίηση των συµφωνηθέντων επιπέδων συνεργασίας µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων ελέγχων. Όταν το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, το άρθρο 29 παράγραφος 1 υποχρεώνει τις ΑΕΑ να λάβουν µέτρα για την απαγόρευση της διάθεσής του στην αγορά. Οι ΑΕΑ ενηµερώνουν τις τελωνειακές αρχές, µε τον συµφωνηθέντα τρόπο, για την απόφασή τους και τις καλούν αφενός να µην θέσουν τα εµπορεύµατα σε ελεύθερη κυκλοφορία και, αφετέρου, να αναγράψουν την ακόλουθη ένδειξη στο τιµολόγιο ή σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα: «Επικίνδυνο προϊόν - εν επιτρέπεται η θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία - Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε την κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης, το άρθρο 29 παράγραφος 2 υποχρεώνει τις ΑΕΑ να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα και να ενηµερώσουν σχετικά, µε τον συµφωνηθέντα τρόπο, το τελωνείο που είναι αρµόδιο για τη διαδικασία και, ενδεχοµένως, να ζητήσουν από τις τελωνειακές αρχές να µην θέσουν το προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία και, τέλος, να αναγράψουν την ένδειξη «Μη συµµορφούµενο προϊόν εν επιτρέπεται η θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία - Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» στο τιµολόγιο ή οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και τα προϊόντα διασαφήθηκαν για άλλο τελωνειακό καθεστώς (µε την προϋπόθεση ότι οι ΑΕΑ δεν αντιτίθενται ή δεν απαιτούν να καταστραφούν τα εµπορεύµατα), οι ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 πρέπει να περιλαµβάνονται στα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω νέου εγκριθέντος τελωνειακού καθεστώτος (άρθρο 29 παράγραφος 3). Η συµµόρφωση µε τους κανόνες ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων δεν ισχύει για τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα που δεν έχουν διασαφηθεί για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως τα εµπορεύµατα υπό καθεστώς διαµετακόµισης ή που έχουν τεθεί σε ελεύθερες ζώνες και ελεύθερες αποθήκες. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες ότι τα εν λόγω εµπορεύµατα δεν τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων στην ΕΕ (αλλά δεν παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο που να υπαγορεύει την άµεση καταστροφή τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008). Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να κοινοποιούνται στις αρµόδιες αρχές, για να αποφεύγεται το ενδεχόµενο διάθεσης των εν λόγω εµπορευµάτων στην αγορά της ΕΕ σε µεταγενέστερο στάδιο. Όταν διαπιστώνεται ότι τα εµπορεύµατα δεν συµµορφώνονται µε την νοµοθεσία εναρµόνισης της ΕΕ, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα εµπορεύµατα θα τροποποιηθούν καταλλήλως, επιτρέποντας έτσι την περαιτέρω θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία. Όταν διαπιστώνεται ότι εµπορεύµατα που αρχικά έχουν διασαφηθεί για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν πληρούν τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας εναρµόνισης, τα εµπορεύµατα αυτά µπορούν να λάβουν άλλο τελωνειακό προορισµό ή χρήση (εναλλακτικό τελωνειακό καθεστώς πλην της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, άρθρο 29 παράγραφος 3). Οι ΑΕΑ µπορούν να αποφασίσουν να τα καταστρέψουν σε περίπτωση που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο και εφόσον θεωρούν ότι το µέτρο αυτό 13

14 είναι αναγκαίο και αναλογικό (άρθρο 29 παράγραφος 4). Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση σχετικά µε την αποδοχή των εµπορευµάτων αυτών για άλλους εγκεκριµένους τελωνειακούς προορισµούς ή χρήσεις µπορεί να ληφθεί µόνο από τις τελωνειακές αρχές, αφού είναι οι µόνες αρµόδιες για τη λήψη της απόφασης αυτής. Για την εκ νέου διασάφηση µε σκοπό τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων που είχαν προηγουµένως επισηµανθεί ως «Επικίνδυνο προϊόν - εν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία - Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» ή «Μη συµµορφούµενο προϊόν - εν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία - Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008», το τελωνείο οφείλει να ζητήσει από τις ΑΕΑ να επιβεβαιώσουν ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να ανταποκρίνονται τα εµπορεύµατα στις απαιτήσεις για την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων. Σε περίπτωση που οι ΑΕΑ ενηµερώσουν τις τελωνειακές αρχές ότι µπορούν να αποδεσµεύσουν τα εµπορεύµατα που κοινοποιήθηκαν στις ΑΕΑ, οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να τα αποδεσµεύσουν εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι λοιπές τελωνειακές υποχρεώσεις. Εάν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω διορθωτικά µέτρα για τα εµπορεύµατα αυτά, οι ΑΕΑ πρέπει να µεριµνήσουν σχετικά Σε ορισµένες περιπτώσεις ο τόπος της διασάφησης των εµπορευµάτων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία θα µπορούσε να είναι διαφορετικός από το σηµείο εισόδου των εµπορευµάτων. Αυτό δεν εµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους στα σηµεία εισόδου. Ωστόσο, εάν τα εµπορεύµατα διασαφούνται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία σε µεταγενέστερο στάδιο, οι αρµόδιες αρχές που διεξάγουν τους ελέγχους στα σηµεία εισόδου στη χώρα θα πρέπει να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές στον τόπο της διασάφησης επαρκείς πληροφορίες προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι µόνο ασφαλή και συµµορφούµενα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. Με τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στο σηµείο εισόδου, θα µπορούσαν επίσης να αποφευχθούν οι διπλοί έλεγχοι σε µεταγενέστερο στάδιο. Οι ελεγκτικές αρχές που είναι αρµόδιες για την αρχική εξέταση (first screening) και τον έλεγχο των εµπορευµάτων θα πρέπει να ενηµερώνονται πλήρως για τους ενδεχόµενους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται µε τα εισαγόµενα εµπορεύµατα. Για τον σκοπό αυτό, µπορούν να χρησιµοποιούν τα εργαλεία που διατίθενται στο ειδικό µέρος των κατευθυντήριων γραµµών. Αυτό θα τους επιτρέψει να χαράξουν και στη συνέχεια να εφαρµόσουν κατάλληλες στρατηγικές ελέγχου και να επικεντρωθούν σε κατηγορίες προϊόντων στις οποίες έχει διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ή µη συµµόρφωση. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών (ΑΕΑ και τελωνεία). Όταν οι τελωνειακές αρχές, στο πλαίσιο ελέγχου µετά τον εκτελωνισµό, διαπιστώνουν την ύπαρξη ενδείξεων ότι ένα προϊόν που έχει ήδη τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ενδέχεται να µην πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων, πρέπει να αναφέρουν αµέσως τις πληροφορίες αυτές στις σχετικές ΑΕΑ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω λήψη διορθωτικών µέτρων από τις ΑΕΑ στην εσωτερική αγορά σε µεταγενέστερο στάδιο, εάν είναι απαραίτητο και σύµφωνα µε τη σχετική ισχύουσα νοµοθεσία. Οι τελωνειακές αρχές, κατά τη διεξαγωγή των άλλων φορολογικών ελέγχων και των ελέγχων για την πάταξη του λαθρεµπορίου που αποτελούν τα κανονικά καθηµερινά τους καθήκοντα, είναι σκόπιµο να εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης των διαθέσιµων καταλόγων ελέγχου ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων καθώς και των δελτίων 14

15 πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο ειδικό µέρος των κατευθυντηρίων γραµµών. Για την εξασφάλιση της αµοιβαίας πληροφόρησης, ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες µε τις ΑΕΑ. Οι αναλυτές και οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πόρων στα τελωνεία πρέπει να εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης του ευρέως φάσµατος διαθέσιµων καταλόγων ελέγχου καθώς και των δελτίων πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων για µια αρχική εκτίµηση των κινδύνων που ενδεχοµένως παρουσιάζουν κάποια προϊόντα και οι οποίοι ενδέχεται να δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα δηµόσιας ασφάλειας. Οι τελωνειακές αρχές µπορούν να εξετάζουν το ενδεχόµενο διάθεσης πόρων µε βάση τις πληροφορίες που διαθέτουν, σε τοµείς που διαπιστωµένα παρουσιάζουν µεγαλύτερο κίνδυνο. Το ιδανικό είναι να συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό οι τελωνειακές αρχές µε τις οικείες ΑΕΑ, µπορούν όµως να ενεργούν και ανεξάρτητα. 4.2 Έλεγχοι στο πλαίσιο του απλουστευµένου τελωνειακού καθεστώτος Οι ΑΕΑ µπορεί επίσης να είναι αρµόδιες για ορισµένους ελέγχους των εµπορευµάτων για τα οποία οι οικονοµικοί φορείς κάνουν χρήση απλουστευµένου τελωνειακού καθεστώτος. εδοµένου ότι τα απλουστευµένα τελωνειακά καθεστώτα χρησιµοποιούνται πολύ συχνά από τους οικονοµικούς φορείς, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία έγκρισης του απλουστευµένου τελωνειακού καθεστώτος λαµβάνει υπόψη κατά πόσο ο οικονοµικός φορέας είναι ενήµερος των δυνητικών κινδύνων που σχετίζονται µε τα εµπορεύµατα που πρόκειται να εισαχθούν υπό το καθεστώς αυτό. Ως εκ τούτου, η απόφαση να απαγορευθεί ή να επιτραπεί η υπαγωγή ορισµένων προϊόντων σε απλουστευµένα καθεστώτα συνιστάται να λαµβάνεται κατόπιν διαβούλευσης των τελωνειακών αρχών µε τις εθνικές ΑΕΑ. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός έλεγχος των εµπορευµάτων που µπορεί να υπόκεινται σε περιορισµούς όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων, τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι στο σχέδιο για τον από κοινού έλεγχο προσδιορίζονται µε σαφήνεια ο ρόλος και οι αρµοδιότητες των τελωνειακών διοικήσεων και ότι τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας για τον σκοπό αυτό µε τις ΑΕΑ. Το κοινό σχέδιο ελέγχου που καταρτίζεται για κάθε άδεια πρέπει να προσδιορίζει µε λεπτοµέρεια τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να ελέγχονται τα εµπορεύµατα τα οποία υπόκεινται σε περιορισµούς. Το σχέδιο πρέπει να καθορίζει ακριβώς τον τρόπο και το χρονοδιάγραµµα διενέργειας των ελέγχων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κάτοχος της άδειας υπαγωγής σε απλουστευµένο τελωνειακό καθεστώς θα πρέπει επίσης να διαθέτει την κατάλληλη τεκµηρίωση που αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος µε τις απαιτήσεις της ενωσιακής ή της εθνικής νοµοθεσίας (π.χ. δήλωση συµµόρφωσης, τεχνική τεκµηρίωση και εκθέσεις δοκιµών) πριν από τη θέση των εµπορευµάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η υπαγωγή σε απλουστευµένο καθεστώς, στις περιπτώσεις που οι διατυπώσεις πραγµατοποιούνται σε ένα κράτος µέλος και οι εισαγωγές σε άλλο, υπόκειται σε συµφωνίες µεταξύ των εµπλεκόµενων κρατών µελών και αυτό διότι δεν µπορεί να αναµένεται από ένα κράτος µέλος να επιβάλει τις ειδικές εθνικές απαιτήσεις του κράτους µέλους εισαγωγής, όταν αυτές δεν εφαρµόζονται στο κράτος µέλος στο οποίο διεξάγονται οι διατυπώσεις. Ωστόσο, αυτό µπορεί να επιτευχθεί κατόπιν συµφωνίας 15

16 µεταξύ των κρατών µελών, υπό τον όρο ότι υπάρχει δυνατότητα διενέργειας ικανοποιητικών ελέγχων. 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ένας από τους κυριότερους στόχους των κατευθυντήριων γραµµών είναι να εξασφαλιστεί ή/και να ενισχυθεί η ικανοποιητική συνεργασία µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ ώστε το νοµικό πλαίσιο που καλύπτει τους ελέγχους ασφάλειας και συµµόρφωσης των εισαγόµενων προϊόντων να εφαρµόζεται µε εναρµονισµένο τρόπο και µε την ίδια αυστηρότητα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 προβλέπει την υποχρεωτική συνεργασία µεταξύ των υπαλλήλων των τελωνειακών αρχών και των υπαλλήλων των αρχών εποπτείας της αγοράς. Η υποχρεωτική συνεργασία προβλέπεται επίσης στο άρθρο 13 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, το οποίο ορίζει ότι οι έλεγχοι από τις τελωνειακές και άλλες αρχές διενεργούνται σε στενή συνεργασία των εν λόγω αρχών µεταξύ τους. Επιπλέον, οι γενικές αρχές της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 24 του κανονισµού επεκτείνονται στις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τη διενέργεια των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, κατά περίπτωση (άρθρο 27 παράγραφος 5). Οι εν λόγω νοµικές διατάξεις εξασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή, παρά το γεγονός ότι διάφορα υπουργεία και αρχές µπορεί να είναι αρµόδια για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και επιτρέπουν την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης από τα τελωνεία και τις ΑΕΑ κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Σε γενικές γραµµές, η συνεργασία µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ πρέπει να βασίζεται σε επίσηµες συµφωνίες που καλύπτουν όλες τις απαραίτητες πτυχές και στοιχεία ώστε να διασφαλίζεται η διεξαγωγή του ελέγχου µε τον δέοντα τρόπο. Όλες οι αποφάσεις σχετικά µε τις αρµοδιότητες (ποιος;), την κατάλληλη στιγµή και τον τόπο της επέµβασης από τις αρµόδιες αρχές (πότε και πού;), η περιγραφή της αιτιολογίας της επιλεγείσας προσέγγισης (γιατί;) και η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί (πώς;) πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ώστε να µπορούν οι αρµόδιες τελωνειακές αρχές ή οι ΑΕΑ να εκπληρώσουν επαρκώς τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον κανονισµό). Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη να αναπτυχθεί µια κοινή προσέγγιση συνεργασίας για την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων για το σύνολο του στοχευόµενου κοινού, δηλαδή των τελωνειακών αρχών, των ΑΕΑ και των οικονοµικών φορέων, λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις και τα στοιχεία των κατευθυντηρίων αυτών γραµµών. Τα συµφωνηθέντα στοιχεία, που περιγράφονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, πρέπει να εφαρµοστούν κατά ενιαίο τρόπο σε εθνικό επίπεδο. Μια κοινή διαδικασία υλοποίησης πρέπει να διασφαλίζει ότι η διαδικασία ελέγχου είναι πιο διαφανής και ενιαία σε όλα τα κράτη µέλη. Στην πράξη, συνεπώς, συνιστάται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης σε όλα τα κράτη µέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι: 1. οι συµφωνίες που έχουν ήδη εγκριθεί µεταξύ των αρµόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο στα κράτη µέλη υπόκεινται σε αναθεώρηση για να 16

17 εξασφαλιστεί ότι έχει δοθεί η δέουσα προσοχή σε όλες τα συνιστώµενα στοιχεία που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραµµές 2. οι διαδικασίες για την επίτευξη νέας συµφωνίας, βάσει των συστάσεων των κατευθυντηρίων γραµµών, θα τεθούν σε εφαρµογή το συντοµότερο δυνατό στα κράτη µέλη στα οποία δεν υφίστανται ακόµη τέτοιες συµφωνίες. Η οµοιόµορφη υλοποίηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραµµές έχει µεγάλη σηµασία για τις µελλοντικές κοινές δράσεις στον τοµέα των ελέγχων ασφάλειας και συµµόρφωσης. Οι κοινές αυτές δράσεις θα πρέπει πλέον να απορρέουν από τη συνεργασία βάσει των συµφωνηµένων αρχών και στοιχείων των κατευθυντηρίων γραµµών. Πριν από την έναρξη της πρακτικής συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών, καλό θα είναι να έχουν γίνει τα ακόλουθα: 1. επαφές µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ στρατηγικό, διαχειριστικό και επιχειρησιακό επίπεδο (η υποσηµείωση 1 των κατευθυντηρίων γραµµών περιλαµβάνει σύνδεσµο προς τον επίσηµο κατάλογο των εθνικών ΑΕΑ). 2. εύρεση κατάλληλης προσέγγισης που θα εξασφαλίσει ότι οι συµφωνίες θα καταρτισθούν κατάλληλα. 3. προσδιορισµός των «εθνικών όρων αναφοράς» των συµφωνιών στις οποίες θα στηριχθεί η περαιτέρω κοινή συνεργασία µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. Οι εθνικοί αυτοί όροι αναφοράς θα πρέπει να βασίζονται στις συστάσεις των κατευθυντηρίων γραµµών και να λαµβάνουν υπόψη τις ειδικές διατάξεις που προβλέπουν οι εθνικές νοµοθεσίες ή/και διοικητική δοµή. 4. εφαρµογή των συµφωνιών στο πλαίσιο πρακτικών διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διαδικασία ελέγχου. 5. η συµµετοχή των τελωνείων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των εθνικών προγραµµάτων εποπτείας της αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ως αποτέλεσµα της ανταλλαγής εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών, συνιστάται να περιλαµβάνουν οι εθνικές συµφωνίες συνεργασίας τα ακόλουθα στοιχεία: κατάλογο των αρµοδίων υπαλλήλων και των δύο αρχών, τελωνειακών και εποπτείας της αγοράς, καθώς και ρήτρα αναθεώρησης ώστε να εξασφαλιστεί η τακτική ενηµέρωσή του καθορισµό των συµφωνηθέντων ρόλων και αρµοδιοτήτων όσον αφορά τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν τα τελωνεία και/ή οι ΑΕΑ, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές δοµές και τις τοπικές συνθήκες 17

18 την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ σχετικά µε την απαιτούµενη διαδικασία ελέγχου για τη λήψη αποφάσεων καθώς και για τη µελλοντική στοχοθέτηση µε βάση τον κίνδυνο και τις δραστηριότητες ελέγχου λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα εργαλεία ΤΠ τη δέουσα ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ σχετικά µε τη χορήγηση της άδειας υπαγωγής σε απλουστευµένο τελωνειακό καθεστώς σε εθνικό επίπεδο και µεταξύ των κρατών µελών καθιέρωση τακτικών συναντήσεων µεταξύ υπαλλήλων των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ στο κατάλληλο επίπεδο, στρατηγικό, διαχειριστικό και επιχειρησιακό, µε τους συµφωνηθέντες όρους αναφοράς κατά την κατάρτιση των εθνικών προγραµµάτων τους για την εποπτεία της αγοράς, οι ΑΕΑ θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες των τελωνειακών αρχών. Τα εν λόγω προγράµµατα θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ισορροπία µεταξύ προληπτικών (proactive) δραστηριοτήτων ελέγχου και κατασταλτικών (reactive) δραστηριοτήτων ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο παράγοντα που µπορεί να υπεισέλθει στον καθορισµό των προτεραιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί στα σύνορα η ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά µε τη διαχείριση των πόρων τους όρους για µια πραγµατική και αποτελεσµατική µακροχρόνια συνεργασία διαδικασίες για την αντιµετώπιση νέων και απρόβλεπτων υπονοιών για µη ασφαλή και/ή µη συµµορφούµενα προϊόντα ή οικονοµικούς φορείς υψηλού κινδύνου προγραµµατισµό των µελλοντικών συναντήσεων εκπαίδευση των αρµοδίων υπαλλήλων κοινά προγράµµατα επιµόρφωσης µεθόδους, διαδικασίες και στοιχεία συνεργασίας κατά τη διάρκεια συγκεκριµένων έργων έγκαιρη επικοινωνία µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ σχετικά µε επικείµενες νοµοθετικές προτάσεις µε επιπτώσεις κα στις δύο αρχές θέσπιση σαφών κανόνων για τα κατασχεθέντα προϊόντα, περιλαµβανοµένης της διαχείρισης των δαπανών που προκύπτουν από την αποθήκευση

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.12.2007 PE398.540v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-8 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Άγγελος Λυµπέρης, Προϊστάµενος Α Τµήµατος ης ιεύθυνσης Τελωνειακών ιαδικασιών 19ης Γενική Επισκόπηση (1) 1. Τι είναι Ενιαία Άδεια ή Ενιαία Συνολική Άδεια;

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2013/0221(COD) 25.9.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2013)0278 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/46 EL 7.5.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2014 για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών για τον ενωσιακό τελωνειακό (2014/255/EΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 599/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) PESC 1557 REX 1193 WTO 356 UD 344 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 578 final 2013/0278 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Ιουλίου 2008

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Ιουλίου 2008 L 218/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.8.2008 KAΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 19.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 282 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 15/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE Conseil UE ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) PUBLIC AD 15/17 LIMITE CONF-RS 11 EΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κεφάλαιο 29:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.7.2014 COM(2014) 491 final 2014/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0305 EL 16.06.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ε Ε, Ε Σ Υ Π / Ε Λ Ο Τ «Ο Ρ Θ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Μ Ε Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ε Π Ρ Ο Τ Υ Π Α» Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος.

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης UCC Επισκόπηση Βασικά συμπεράσματα του προγράμματος Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. 1 Εκπαιδευτικοί στόχοι Μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.8.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα