Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν αποτελούν νοµικά δεσµευτική πράξη και έχουν επεξηγηµατικό και επικουρικό χαρακτήρα Γενικό µέρος Αρµόδιος για επικοινωνία: Ηλεκτρονική θυρίδα της µονάδας: Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel

2 Πίνακας περιεχοµένων 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός, στόχοι και στοχευόµενο κοινό των κατευθυντηρίων γραµµών 2.1 Σκοπός 2.2 Στόχοι 2.3 Στοχευόµενο κοινό 3. Επισκόπηση της νοµοθεσίας της ΕΕ και αποσαφήνιση των νοµικών απαιτήσεων και του πεδίου εφαρµογής των συνοριακών ελέγχων 3.1 Σχετικοί ορισµοί 3.2 Νοµικές απαιτήσεις ιατάξεις που προβλέπονται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα σχετικά µε τους τελωνειακούς ελέγχους Έλεγχοι των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ οι οποίοι διενεργούνται από τα τελωνεία κατ εφαρµογή των άρθρων 27 έως 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/ Κύριες υποχρεώσεις των εµπλεκόµενων οικονοµικών φορέων 3.4 ιευκρίνιση σχετικά µε την περίοδο των «τριών εργάσιµων ηµερών» που αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/ Επιχειρησιακές διαδικασίες 4.1 Κοινή προσέγγιση των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς όσον αφορά τους ελέγχους κατά την εισαγωγή 4.2 Έλεγχοι στο πλαίσιο του απλουστευµένου τελωνειακού καθεστώτος 5. Γενικές αρχές της συνεργασίας µεταξύ τελωνειακών αρχών και αρχών εποπτείας της αγοράς 6. Στοιχεία που συνιστάται να περιλαµβάνουν οι εθνικές συµφωνίες µεταξύ τελωνειακών και αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά µε τους ελέγχους ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού 765/ προβλέπει ότι το πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς της ΕΕ εξασφαλίζει «ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δηµόσιων συµφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δηµόσια ασφάλεια». Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν παραχθεί στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, πρέπει να ανταποκρίνονται στον στόχο αυτό. Ως εκ τούτου, ο κανονισµός προβλέπει επίσης ένα πλαίσιο για τον έλεγχο των προϊόντων από τρίτες χώρες. Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος να εξασφαλιστεί η µη διάθεση στην αγορά εισαγόµενων προϊόντων που δεν είναι ασφαλή 2 ή δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας είναι να διενεργούνται οι ενδεικνυόµενοι έλεγχοι πριν από τη θέση των εν λόγω προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό απαιτεί τη συµµετοχή των τελωνειακών υπηρεσιών, οι οποίες είναι και οι µόνες που έχουν πλήρη εικόνα των εµπορικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επιπλέον, απαιτείται οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ΕΕ σχετικά µε τους ελέγχους για την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µέσω της συστηµατικής συνεργασίας µεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς (ΑΕΑ) 3 και των τελωνειακών αρχών. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η ισότιµη προστασία των πολιτών της ΕΕ αφού τα εµπορεύµατα, από τη στιγµή που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Η Επιτροπή συντόνισε την εκπόνηση των κατευθυντήριων αυτών γραµµών, οι οποίες στηρίζονται σε εµπειρίες των εκπροσώπων των κρατών µελών σχετικά µε τις διαδικασίες των τελωνειακών ελέγχων και την οργάνωση της διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. Το εργαλείο αυτό θα δώσει στις τελωνειακές αρχές και στις ΑΕΑ τη δυνατότητα να ασκούν µε ικανοποιητικό τρόπο τα καθήκοντά τους όσον αφορά την προστασία περισσότερων από 500 εκατοµµύρια πολιτών. Για να τεθούν στη διάθεση των αρχών οι γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών και για να διευκολυνθεί η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, η Επιτροπή, από κοινού µε τα κράτη µέλη, συνέταξε τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές για τελωνειακή χρήση και για την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. 1 Βλ. ΕΕΕΕ αριθ. L 218 της , σελ Βλ. οδηγία 95/2001, άρθρο 2 στοιχείο β) 3 Ο κατάλογος των εθνικών ΑΕΑ που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) 765/2008 είναι διαθέσιµος στον κατωτέρω σύνδεσµο: 3

4 Σκοπός των κατευθυντηρίων γραµµών είναι να συνδράµουν τις τελωνειακές αρχές και τις ΑΕΑ στη βελτίωση των µεθόδων συνεργασίας και της ορθής διοικητικής πρακτικής. Ταυτόχρονα, οι κατευθυντήριες γραµµές επικεντρώνονται σε πρακτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι τελωνειακές αρχές κατά τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται µε την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων. Οι κατευθυντήριες γραµµές αποτελούνται από ένα γενικό και ένα ειδικό µέρος. Το γενικό µέρος είναι σηµαντικό για την κατανόηση του συνόλου της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας της ΕΕ και ιδίως των υποχρεώσεων σχετικά µε τους ελέγχους για την ασφάλεια και τη συµµόρφωση καθώς και τη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων εθνικών αρχών. Η εις βάθος γνώση του γενικού µέρους είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή του ειδικού µέρους. Το ειδικό µέρος των κατευθυντήριων γραµµών αποτελείται από δελτία πληροφοριών για επιµέρους οµάδες προϊόντων, καθώς και από καταστάσεις ελέγχου γι αυτές τις µεµονωµένες οµάδες προϊόντων. Τα δελτία αυτά παρέχουν στους τελωνειακούς υπαλλήλους πλήρη και σφαιρική ενηµέρωση για τη διευκόλυνση των ελέγχων σχετικά µε την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων. Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν καλύπτουν τις περαιτέρω λεπτοµερείς δράσεις που εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ΑΕΑ σχετικά µε την απόφαση απαγόρευσης ή περιορισµού της διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά. Σηµειωτέον ότι οι κατευθυντήριες γραµµές δεν αφορούν τους συνοριακούς ελέγχους που προβλέπονται σε συγκεκριµένα νοµοθετήµατα. Το παράρτηµα των κατευθυντηρίων γραµµών περιλαµβάνει ενδεικτικό κατάλογο των εν λόγω νοµοθετηµάτων. εδοµένου ότι οι διοικητικές δοµές διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών, οι κατευθυντήριες γραµµές έχουν διατυπωθεί κατά µη δεσµευτικό τρόπο όσον αφορά την περιγραφή των ελέγχων ασφάλειας και συµµόρφωσης και των διαδικασιών συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο και δεν µπορεί να θεωρηθούν υποχρεωτικές. Οι κατευθυντήριες γραµµές διατυπώνουν συστάσεις µε βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τις ανταλλαγές απόψεων µεταξύ των εµπειρογνωµόνων και καθορίζουν τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνουν οι συµφωνίες µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. 2. ΣΚΟΠΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2.1 Σκοπός Κύριος σκοπός των κατευθυντήριων γραµµών είναι η υποστήριξη των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ για την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 5 και τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 29 («Έλεγχοι των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά») του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων, ο οποίος εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου Οι κατευθυντήριες γραµµές αφορούν κυρίως την περίπτωση στην οποία οι τελωνειακές αρχές είναι «οι αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων» και πρέπει να συνεργαστούν µε τις εθνικές ΑΕΑ. Αυτό απαιτεί την υιοθέτηση µιας κοινής προσέγγισης για τους ελέγχους από τις τελωνειακές αρχές όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη καλής και στενής διοικητικής 4

5 συνεργασίας και αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική και αποδοτική συνεργασία, δεδοµένου ότι υπάρχουν κράτη µέλη µε περισσότερες από µία αρχές που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο των εισαγωγών από την άποψη της ασφάλειας των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες που σχετίζονται µε τα καθήκοντά τους αλλά και µε άλλους τρόπους, ανάλογα µε την περίπτωση (άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008). 2.2 Στόχοι Κύριοι στόχος των κατευθυντήριων γραµµών είναι να συµβάλουν στην τήρηση των σχετικών διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και ειδικότερα: να εξασφαλίσουν στις τελωνειακές αρχές και τις ΑΕΑ ένα εργαλείο που θα τις διευκολύνει στον εντοπισµό των µη ασφαλών ή µη συµµορφούµενων προϊόντων πριν αυτά τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. να δηµιουργήσουν µια κατάλληλη, συνιστώµενη και, όπου είναι δυνατόν, ολοκληρωµένη προσέγγιση των ελέγχων για την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 σχετικά µε τα εισαγόµενα προϊόντα. να ενθαρρύνουν την εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών ελέγχου µε βάση τις αρχές διαχείρισης κινδύνων και τον καθορισµό κατάλληλων προφίλ κινδύνου. η ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα των ελέγχων ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων. να διατυπωθούν συστάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. 2.3 Στοχευόµενο κοινό Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές απευθύνονται κυρίως στις τελωνειακές αρχές και τις ΑΕΑ στα κράτη µέλη που θα επωφεληθούν από τις συνιστώµενες διαδικασίες για τη διενέργεια ελέγχων για την ασφάλεια των προϊόντων κατά την εισαγωγή τους. Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στους οικονοµικούς φορείς που τηρούν τις διατάξεις, και θα οδηγήσει σε αυξηµένη προστασία για τους πολίτες της Ένωσης. 5

6 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 3.1 Σχετικοί ορισµοί Για τους σκοπούς των κατευθυντήριων γραµµών χρησιµοποιείται συγκεκριµένη ορολογία που ορίζεται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα 4, όπως: - Τελωνειακοί έλεγχοι: συγκεκριµένες πράξεις των τελωνειακών αρχών µε σκοπό την εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής της τελωνειακής και άλλης νοµοθεσίας που διέπει την είσοδο στην κοινοτική αγορά, όπως ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 765/ Παράδοση εµπορευµάτων: πράξη µε την οποία οι τελωνειακές αρχές καθιστούν τα εµπορεύµατα διαθέσιµα για τους σκοπούς που ορίζει το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται. - Θέση των εµπορευµάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία: τελωνειακό καθεστώς το οποίο προσδίδει σε κάθε µη κοινοτικό εµπόρευµα τον τελωνειακό χαρακτήρα των κοινοτικών εµπορευµάτων και επιτρέπει την αποδέσµευσή του στην ενιαία αγορά. Συνεπάγεται την εφαρµογή των µέτρων εµπορικής πολιτικής, τη διεκπεραίωση των λοιπών διατυπώσεων που προβλέπονται για την εισαγωγή εµπορευµάτων καθώς και την επιβολή των νοµίµως οφειλόµενων δασµών. - Απλουστευµένο τελωνειακό καθεστώς: διαδικασία εκτελωνισµού στον οριζόµενο από τον εισαγωγέα τόπο και η διαδικασία απλουστευµένης διασάφησης, όπως ορίζεται κατωτέρω. - ιαδικασία απλουστευµένης διασάφησης: οι τελωνειακές αρχές µπορούν να επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να υπαγάγει τα εµπορεύµατά του σε τελωνειακό καθεστώς µε απλουστευµένη διασάφηση, στην οποία είναι δυνατόν να παραλείπονται ορισµένα από τα στοιχεία και τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη συνήθη διασάφηση. - ιαδικασία εκτελωνισµού στον οριζόµενο από τον εισαγωγέα τόπο: επιτρέπει την υπαγωγή των εµπορευµάτων στο συγκεκριµένο τελωνειακό καθεστώς στις εγκαταστάσεις του ενδιαφεροµένου ή σε άλλο τόπο που ορίζεται ή εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο άρθρο 253 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/ και επιτρέπει στους οικονοµικούς φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό να µην προσκοµίζουν τα εµπορεύµατα στις τελωνειακές αρχές κατά τη διασάφησή τους για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. - Ενιαία άδεια για απλουστευµένες διαδικασίες, επισήµως γνωστή ως Ενιαία Ευρωπαϊκή Άδεια (ΕΕΑ): το καθεστώς που επιτρέπει σε έναν οικονοµικό φορέα να λάβει άδεια σε ένα κράτος µέλος (ΚΜ) για όλες τις µη κοινοτικές εισαγωγές και εξαγωγές εµπορευµάτων σε ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτό επιτρέπει στους οικονοµικούς φορείς να συγκεντρώνουν τις λογιστικές καταχωρίσεις και την καταβολή των τελωνειακών δασµών για όλες τις συναλλαγές στο κράτος µέλος αδειοδότησης, παρόλο που ο φυσικός έλεγχος και η παραλαβή των εµπορευµάτων µπορεί να λάβει χώρα σε άλλο κράτος µέλος. 4 Βλ. ΕΕΕΕ αριθ. L 302 της , σ Βλ. ΕΕΕΕ αριθ. L 253 της , σ

7 - Υπαγωγή µη κοινοτικών εµπορευµάτων σε τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία: πρόκειται για τα καθεστώτα διαµετακόµισης, τελωνειακής αποταµίευσης, τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο ή προσωρινής αποδοχής. Στις κατευθυντήριες γραµµές χρησιµοποιείται συγκεκριµένη ορολογία που ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 όπως: - διάθεση στην αγορά: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται διαθέσιµο στην κοινοτική αγορά. - διαθεσιµότητα στην αγορά: κάθε προσφορά προϊόντος για διανοµή, κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίµου είτε δωρεάν. - κατασκευαστής: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασµό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυµία ή το εµπορικό σήµα του. - εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόµατός του για την εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων σχετικών µε τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή υπό την οικεία κοινοτική νοµοθεσία. - εισαγωγέας: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Κοινότητα που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά. - εποπτεία της αγοράς: δραστηριότητες που διεξάγονται και µέτρα που λαµβάνονται από δηµόσιες αρχές προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η σχετική κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος. - αρχή εποπτείας της αγοράς: η αρχή ή οι αρχές κάθε κράτους µέλους που είναι αρµόδιες για την πραγµατοποίηση της εποπτείας της αγοράς στην επικράτειά του. - σήµανση CE: σήµανση µε την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν συµµορφώνεται προς τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας εναρµόνισης που προβλέπει τη επίθεση της σήµανσης. - κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης: κάθε κοινοτική νοµοθεσία η οποία εναρµονίζει τους όρους εµπορίας των προϊόντων. - «εναρµονισµένο πρότυπο»: πρότυπο που εκδίδει ένας από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 98/34/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών [10] µε βάση αίτηµα που υποβάλλει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας. Σηµειωτέον ότι η έννοια της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι διαφορετική από την έννοια της διάθεσης στην αγορά. εν νοείται διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά όταν δεν έχει (ακόµη) τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία από τις τελωνειακές αρχές, ή όταν έχει υπαχθεί σε άλλο τελωνειακό καθεστώς (για παράδειγµα διαµετακόµισης, αποταµίευσης ή προσωρινής αποδοχής), ή είναι σε ελεύθερη ζώνη. 7

8 3.2 Νοµικές απαιτήσεις ιατάξεις που προβλέπονται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα σχετικά µε τους τελωνειακούς ελέγχους Το γενικό νοµικό πλαίσιο για την παρακολούθηση και τους ελέγχους των µη κοινοτικών εµπορευµάτων από τις τελωνειακές αρχές καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας) και στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (διατάξεις εφαρµογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα). Ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας αναφέρεται στους γενικούς κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για τα εµπορεύµατα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και ορίζει ότι οι τελωνειακές αρχές είναι κατά κύριο λόγο αρµόδιες για την εποπτεία των διεθνών εµπορικών συναλλαγών της ΕΕ και πρέπει να εφαρµόζουν µέτρα για την προστασία της ΕΕ από το αθέµιτο και παράνοµο εµπόριο. Οι τελωνειακές αρχές είναι αρµόδιες για την ασφάλεια της ΕΕ και των κατοίκων της, ενδεχοµένως σε στενή συνεργασία µε άλλες αρχές και χωρίς να θίγονται οι αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους. Οι τελωνειακές αρχές µπορούν να προβαίνουν σε όλους τους τελωνειακούς ελέγχους που κρίνουν απαραίτητους, οι οποίοι πρέπει να στηρίζονται στην ανάλυση κινδύνου Έλεγχοι ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ οι οποίοι διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές κατ εφαρµογή των άρθρων 1 (παράγραφοι 2 και 3) και 27 έως 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 Με τη δηµιουργία της Ενιαίας Αγοράς το 1992, θεσπίστηκαν κοινές διατάξεις σχετικά µε τους ελέγχους συµµόρφωσης µε τους κανόνες ασφάλειας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες όσον αφορά την αναστολή της αποδέσµευσης των εµπορευµάτων από τις τελωνειακές αρχές. Με τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συµβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου , προβλέφθηκε η συµµετοχή των ΑΕΑ στους ελέγχους αυτούς. Επιπλέον, µε την απόφαση 93/583/ΕΟΚ 7 καταρτίστηκε κατάλογος προτεραιότητας των προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους και αναστολή της αποδέσµευσης των εµπορευµάτων. Οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ο οποίος, ωστόσο, διεύρυνε το πεδίο εφαρµογής τους και συµπεριέλαβε τις κυριότερες διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συµβουλίου, και ειδικότερα εκείνες που αφορούν την αναστολή της αποδέσµευσης των εµπορευµάτων. Ο νέος αυτός κανονισµός θεσπίζει σαφές νοµικό πλαίσιο για τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ και σαφείς υποχρεώσεις των αρµόδιων εθνικών αρχών, π.χ. τελωνειακών αρχών. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για µια πιο δυναµική προσέγγιση όσον αφορά τους ελέγχους των εισαγόµενων εµπορευµάτων ως προς τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων. Απαιτεί από τις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας να διενεργούν τους ενδεδειγµένους ελέγχους όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, στην κατάλληλη κλίµακα, από τη στιγµή της εισόδου στην ΕΕ και πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία. 6 Βλ. ΕΕΕΕ αριθ. L 40 της , σ. 1 7 Βλ. ΕΕΕΕ αριθ. L 279 της , σ. 41 8

9 Κατά κανόνα, οι τελωνειακές αρχές έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες βάσει των άρθρων 27 και 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008: να αναστέλλουν την αποδέσµευση ενός προϊόντος όταν υπάρχει υπόνοια ότι παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια και/ή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας εναρµόνισης της ΕΕ ή δεν πληροί τις απαιτήσεις τεκµηρίωσης και επισήµανσης (άρθρο 27 παράγραφος 3). να µην επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2. να επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για τα προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση αναστολής της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα τελωνεία πρέπει να το κοινοποιήσουν αµέσως στις αρµόδιες εθνικές ΑΕΑ, οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους τρεις εργάσιµες ηµέρες (βλ. επίσης 3.4) για να διεξαγάγουν προκαταρκτική έρευνα σχετικά µε τα προϊόντα και να αποφασίσουν: αν µπορούν να αποδεσµευτούν εφόσον δεν παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια ή δεν µπορούν να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν τη νοµοθεσία εναρµόνισης της ΕΕ αν δεν πρέπει να αποδεσµευτούν εφόσον απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι 8 για την εξακρίβωση της ασφάλειας και της συµµόρφωσής τους. Η απόφαση για την αποδέσµευση ή την αναστολή της αποδέσµευσης των εµπορευµάτων εµπίπτει στις αρµοδιότητες των τελωνειακών αρχών. Οι ΑΕΑ είναι αρµόδιες να καθορίσουν αν τα εµπορεύµατα προς θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία πληρούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας εναρµόνισης και να κοινοποιήσουν έγκαιρα την απόφασή τους στις τελωνειακές αρχές. Αν οι ΑΕΑ κρίνουν ότι τα προϊόντα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ. Παρ όλα αυτά, οι ΑΕΑ µπορούν επίσης να αποφασίσουν να τα καταστρέψουν ή να τα αχρηστεύουν µε άλλο τρόπο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό. Σε περίπτωση απαγόρευσης της εισαγωγής, οι τελωνειακές αρχές επισηµαίνουν στο εµπορικό τιµολόγιο, ή σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα ότι η εισαγωγή του προϊόντος απαγορεύεται επειδή είναι επικίνδυνο ή λόγω µη συµµόρφωσής του. Παρόλο που οι ΑΕΑ λαµβάνουν την τελική απόφαση σχετικά µε τη δράση που πρέπει να αναληφθεί, είναι προφανές ότι οι τελωνειακές αρχές θα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη της εισόδου στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικίνδυνων ή µη συµµορφούµενων προϊόντων Κυριότερες υποχρεώσεις των οικείων οικονοµικών φορέων 9 8 Το άρθρο 27 παράγραφος 1 προβλέπει το είδος των προς διενέργεια ελέγχων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, δηλ. ελέγχους τεκµηρίωσης, φυσικούς και εργαστηριακούς ελέγχους. 9

10 Ο κατασκευαστής είναι, κατά κανόνα, ο µόνος οικονοµικός φορέας που είναι αρµόδιος για την κατασκευή ή/και τον σχεδιασµό του προϊόντος σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ ή, εφόσον υφίσταται, κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη. Για ένα εισαγόµενο προϊόν, ο εισαγωγέας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς φέρει την ευθύνη του προϊόντος που πρόκειται να διαθέσει στην αγορά της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οφείλει να διαθέτει στην αγορά της ΕΕ µόνο ασφαλή ή συµµορφούµενα προϊόντα. Επιπλέον, πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, διασφαλίζει ότι: έχει διενεργηθεί η κατάλληλη αξιολόγηση της συµµόρφωσης ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει κατάλληλη τεχνική τεκµηρίωση, και το προϊόν φέρει τη σχετική σήµανση συµµόρφωσης, όπως η σήµανση CE, εφόσον απαιτείται. Ο εισαγωγέας αναφέρει στο προϊόν (στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα) το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία του ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα του και τη διεύθυνση επικοινωνίας. Ενηµερώνει τον κατασκευαστή και τις ΑΕΑ αν γνωρίζει ότι το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο και λαµβάνει, αν είναι δυνατόν, τα κατάλληλα µέτρα (ανάκληση της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, διορθωτικά µέτρα, άλλο τελωνειακό καθεστώς). Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές και θέτει στη διάθεσή τους, κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που αποδεικνύουν την ασφάλεια ή τη συµµόρφωση των προϊόντων. 3.4 ιευκρίνιση σχετικά µε την περίοδο των «τριών εργάσιµων ηµερών» που αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 Εάν, εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι ΑΕΑ δεν έχουν κοινοποιήσει στις τελωνειακές αρχές τη λήψη µέτρων, το προϊόν πρέπει να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις και διατυπώσεις που αφορούν την εν λόγω θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Λόγω των πολύ περιορισµένων χρονικών περιθωρίων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η κοινοποίηση και, ανάλογα µε την περίπτωση, τα δείγµατα ή φωτογραφίες του προϊόντος φθάνουν αµέσως στις ΑΕΑ που είναι αρµόδιες για το εν λόγω προϊόν σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Η όλη διαδικασία από την αναστολή έως τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την απαγόρευση των προϊόντων από τις τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση για να αποφευχθεί η δηµιουργία εµποδίων στο νόµιµο εµπόριο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών εργάσιµων ηµερών. Η αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία µπορεί να εξακολουθήσει να ισχύει για όσο χρόνο απαιτείται για τη διενέργεια από τις ΑΕΑ των κατάλληλων ελέγχων για τα προϊόντα και τη λήψη της τελικής απόφασης. Οι ΑΕΑ πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ελεύθερη 9 Βλ. άρθρο R2, R3 και R4 της απόφασης 768/2008 σχετικά µε την εµπορία προϊόντων, η οποία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ αριθ. L 218 της , σελ

11 κυκλοφορία των προϊόντων δεν περιορίζεται πέραν των προβλεποµένων από την κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης ή κάθε άλλη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, οι ΑΕΑ κοινοποιούν στις τελωνειακές αρχές εντός των τριών αυτών εργάσιµων ηµερών ότι η τελική απόφασή τους σχετικά µε τα εµπορεύµατα εκκρεµεί. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία παραµένει σε αναστολή µέχρις ότου ληφθεί η τελική απόφαση από τις ΑΕΑ. Η κοινοποίηση αυτή παρέχει στις τελωνειακές αρχές τη δυνατότητα να παρατείνουν την αρχική περίοδο αναστολής. Τα εµπορεύµατα θα παραµείνουν υπό τελωνειακή επιτήρηση ακόµη και αν επιτραπεί από τις τελωνειακές αρχές η αποθήκευσή τους σε άλλο µέρος. 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 4.1 Κοινή προσέγγιση των ελέγχων των εισαγωγών από τις τελωνειακές αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς Για τη διενέργεια των ελέγχων ασφάλειας και συµµόρφωσης στα εισαγόµενα προϊόντα, όπως απαιτείται από τον κανονισµό, οι αρχές των κρατών µελών που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ, δηλαδή οι τελωνειακές αρχές και οι ΑΕΑ, διαθέτουν τις εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους, πριν από τη θέση των εν λόγω προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία (άρθρο 27 παράγραφος 1 και άρθρο 18 παράγραφος 3). Αυτό δεν θίγει τη δυνατότητα που προβλέπεται στον κανονισµό για την καταστροφή µη ασφαλών ή µη συµµορφούµενων προϊόντων που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο και όταν το µέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο και αναλογικό (άρθρο 29 παράγραφος 4). Σε ορισµένα κράτη µέλη, ανάλογα µε τη διοικητική διάρθρωση, θα αναλάβουν τη διενέργεια των ελέγχων οι τελωνειακές διοικήσεις, ενώ σε άλλα, αρµόδιες για τους ελέγχους όλων ή ορισµένων εµπορευµάτων θα είναι οι ΑΕΑ. Όσον αφορά τις επιχειρησιακές διαδικασίες, πρέπει να εξεταστούν δύο σηµαντικές πτυχές σχετικά τις καθηµερινές εργασίες των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. Πρώτον, ο κανονισµός επιβάλλει τη διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων «σε επαρκή κλίµακα» πριν από τη θέση των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία. Επιπλέον, το άρθρο 27 παράγραφος 1 προβλέπει ότι οι κατάλληλοι έλεγχοι πρέπει να ανταποκρίνονται στις γενικές αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1. Οι γενικές αυτές αρχές παρέχουν στις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ την εξουσία να διενεργούν ελέγχους τεκµηρίωσης καθώς και φυσικούς και εργαστηριακούς ελέγχους βάσει επαρκών δειγµάτων. Στις περιπτώσεις που οι τελωνειακές αρχές διενεργούν τους ελέγχους αυτούς, οι δραστηριότητές τους θα µπορούσαν να διευκολυνθούν µε τη λήψη κατάλληλων πληροφοριών από τις ΑΕΑ (άρθρο 27 παράγραφοι 2 και 5) σχετικά µε, π.χ., τις κατηγορίες προϊόντων, τους οικονοµικούς φορείς ή κατασκευαστές υψηλού κινδύνου, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για κάποιο σοβαρό κίνδυνο ή περίπτωση µη συµµόρφωσης που έχει ήδη εντοπιστεί (άρθρο 29 παράγραφος 5). Προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να λάβουν αυτές τις πληροφορίες το συντοµότερο δυνατόν, µαζί µε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, έτσι ώστε να αντιληφθούν τη σοβαρότητα των κινδύνων. Αυτό θα τους επιτρέψει να χαράξουν την απαιτούµενη στρατηγική για τον 11

12 έλεγχο ασφάλειας και συµµόρφωσης βάσει ανάλυσης κινδύνου. Οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά. εύτερον, το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 υποχρεώνει τις τελωνειακές αρχές να αναστείλουν τη θέση µη κοινοτικών εµπορευµάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία αν κατά τη διενέργεια ελέγχων των προϊόντων κατά την εισαγωγή διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν ή υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν την κοινοτική νοµοθεσία. Οι παραβιάσεις που ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 είναι οι ακόλουθες: α) το προϊόν εµφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία µπορούν να δηµιουργήσουν σοβαρές υπόνοιες ότι αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει ορθή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση του, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή οποιοδήποτε άλλο θέµα δηµόσιου συµφέροντος, β) το προϊόν δεν συνοδεύεται από την έγγραφη ή ηλεκτρονική τεκµηρίωση που απαιτείται από τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης ή δεν φέρει επισήµανση σύµφωνα µε την εν λόγω νοµοθεσία και/ή γ) το προϊόν φέρει πλαστή ή παραπλανητική σήµανση CE. Σε περίπτωση διαπίστωσης του είδους αυτού, οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ενηµερώνουν αµέσως τις ΑΕΑ µε τον συµφωνηθέντα τρόπο. Οι ΑΕΑ, µε τη σειρά τους, οφείλουν να ενηµερώσουν τις τελωνειακές αρχές εντός τριών εργάσιµων ηµερών σχετικά µε οποιαδήποτε ενέργεια έχει αναληφθεί σε σχέση µε το προϊόν για το οποίο έχει ανασταλεί η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Εάν οι ΑΕΑ κρίνουν ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια και πληροί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας εναρµόνισης της ΕΕ, ενηµερώνουν σχετικά, µε τον συµφωνηθέντα τρόπο, τις τελωνειακές αρχές οι οποίες στη συνέχεια προβαίνουν στον εκτελωνισµό των εµπορευµάτων (δηλαδή τα θέτουν σε ελεύθερη κυκλοφορία). Οι τελωνειακές αρχές θα παρέχουν στις ΑΕΑ, µε τον συµφωνηθέντα τρόπο, όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες απαιτήσεις και θα υποβάλλουν δείγµατα του προϊόντος ή θα επιτρέψουν τη λήψη δειγµάτων απ αυτό, αν απαιτείται. Στις περιπτώσεις που οι ΑΕΑ δεν είναι αρµόδιες για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα (ανάλογα µε τη διοικητική δοµή του κράτους µέλους), παρέχουν στις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα (Τελωνεία) τις σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα ή τους οικονοµικούς φορείς για τους οποίους υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ή έχει διαπιστωθεί η µη συµµόρφωση, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για τον κίνδυνο (συµπεριλαµβανοµένης της έλλειψης πληροφοριών όσον αφορά την ιχνηλασιµότητα) που θα διευκολύνουν τον εντοπισµό των υπόπτων µη ασφαλών ή µη συµµορφούµενων προϊόντων στα σύνορα. Συνήθως, οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες στο κοινό µέσω του συστήµατος RAPEX (http://ec.europa.eu/rapex). Οι ενδεδειγµένοι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται πριν από τη θέση του εν λόγω προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία. εδοµένου ότι µπορεί να πρόκειται για χρονικό διάστηµα λίγων λεπτών της ώρας, η αποτελεσµατικότητα της επιβολής των κανόνων ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων αποτελεί σαφώς συνάρτηση της 12

13 κατάλληλης χρήσης προσεγγίσεων που βασίζονται στην ανάλυση κινδύνου και την επιτυχή υλοποίηση των συµφωνηθέντων επιπέδων συνεργασίας µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων ελέγχων. Όταν το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, το άρθρο 29 παράγραφος 1 υποχρεώνει τις ΑΕΑ να λάβουν µέτρα για την απαγόρευση της διάθεσής του στην αγορά. Οι ΑΕΑ ενηµερώνουν τις τελωνειακές αρχές, µε τον συµφωνηθέντα τρόπο, για την απόφασή τους και τις καλούν αφενός να µην θέσουν τα εµπορεύµατα σε ελεύθερη κυκλοφορία και, αφετέρου, να αναγράψουν την ακόλουθη ένδειξη στο τιµολόγιο ή σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα: «Επικίνδυνο προϊόν - εν επιτρέπεται η θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία - Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε την κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης, το άρθρο 29 παράγραφος 2 υποχρεώνει τις ΑΕΑ να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα και να ενηµερώσουν σχετικά, µε τον συµφωνηθέντα τρόπο, το τελωνείο που είναι αρµόδιο για τη διαδικασία και, ενδεχοµένως, να ζητήσουν από τις τελωνειακές αρχές να µην θέσουν το προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία και, τέλος, να αναγράψουν την ένδειξη «Μη συµµορφούµενο προϊόν εν επιτρέπεται η θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία - Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» στο τιµολόγιο ή οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και τα προϊόντα διασαφήθηκαν για άλλο τελωνειακό καθεστώς (µε την προϋπόθεση ότι οι ΑΕΑ δεν αντιτίθενται ή δεν απαιτούν να καταστραφούν τα εµπορεύµατα), οι ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 πρέπει να περιλαµβάνονται στα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω νέου εγκριθέντος τελωνειακού καθεστώτος (άρθρο 29 παράγραφος 3). Η συµµόρφωση µε τους κανόνες ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων δεν ισχύει για τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα που δεν έχουν διασαφηθεί για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως τα εµπορεύµατα υπό καθεστώς διαµετακόµισης ή που έχουν τεθεί σε ελεύθερες ζώνες και ελεύθερες αποθήκες. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες ότι τα εν λόγω εµπορεύµατα δεν τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων στην ΕΕ (αλλά δεν παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο που να υπαγορεύει την άµεση καταστροφή τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008). Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να κοινοποιούνται στις αρµόδιες αρχές, για να αποφεύγεται το ενδεχόµενο διάθεσης των εν λόγω εµπορευµάτων στην αγορά της ΕΕ σε µεταγενέστερο στάδιο. Όταν διαπιστώνεται ότι τα εµπορεύµατα δεν συµµορφώνονται µε την νοµοθεσία εναρµόνισης της ΕΕ, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα εµπορεύµατα θα τροποποιηθούν καταλλήλως, επιτρέποντας έτσι την περαιτέρω θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία. Όταν διαπιστώνεται ότι εµπορεύµατα που αρχικά έχουν διασαφηθεί για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν πληρούν τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας εναρµόνισης, τα εµπορεύµατα αυτά µπορούν να λάβουν άλλο τελωνειακό προορισµό ή χρήση (εναλλακτικό τελωνειακό καθεστώς πλην της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, άρθρο 29 παράγραφος 3). Οι ΑΕΑ µπορούν να αποφασίσουν να τα καταστρέψουν σε περίπτωση που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο και εφόσον θεωρούν ότι το µέτρο αυτό 13

14 είναι αναγκαίο και αναλογικό (άρθρο 29 παράγραφος 4). Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση σχετικά µε την αποδοχή των εµπορευµάτων αυτών για άλλους εγκεκριµένους τελωνειακούς προορισµούς ή χρήσεις µπορεί να ληφθεί µόνο από τις τελωνειακές αρχές, αφού είναι οι µόνες αρµόδιες για τη λήψη της απόφασης αυτής. Για την εκ νέου διασάφηση µε σκοπό τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων που είχαν προηγουµένως επισηµανθεί ως «Επικίνδυνο προϊόν - εν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία - Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» ή «Μη συµµορφούµενο προϊόν - εν επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία - Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008», το τελωνείο οφείλει να ζητήσει από τις ΑΕΑ να επιβεβαιώσουν ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να ανταποκρίνονται τα εµπορεύµατα στις απαιτήσεις για την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων. Σε περίπτωση που οι ΑΕΑ ενηµερώσουν τις τελωνειακές αρχές ότι µπορούν να αποδεσµεύσουν τα εµπορεύµατα που κοινοποιήθηκαν στις ΑΕΑ, οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να τα αποδεσµεύσουν εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι λοιπές τελωνειακές υποχρεώσεις. Εάν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω διορθωτικά µέτρα για τα εµπορεύµατα αυτά, οι ΑΕΑ πρέπει να µεριµνήσουν σχετικά Σε ορισµένες περιπτώσεις ο τόπος της διασάφησης των εµπορευµάτων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία θα µπορούσε να είναι διαφορετικός από το σηµείο εισόδου των εµπορευµάτων. Αυτό δεν εµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους στα σηµεία εισόδου. Ωστόσο, εάν τα εµπορεύµατα διασαφούνται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία σε µεταγενέστερο στάδιο, οι αρµόδιες αρχές που διεξάγουν τους ελέγχους στα σηµεία εισόδου στη χώρα θα πρέπει να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές στον τόπο της διασάφησης επαρκείς πληροφορίες προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι µόνο ασφαλή και συµµορφούµενα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. Με τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στο σηµείο εισόδου, θα µπορούσαν επίσης να αποφευχθούν οι διπλοί έλεγχοι σε µεταγενέστερο στάδιο. Οι ελεγκτικές αρχές που είναι αρµόδιες για την αρχική εξέταση (first screening) και τον έλεγχο των εµπορευµάτων θα πρέπει να ενηµερώνονται πλήρως για τους ενδεχόµενους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται µε τα εισαγόµενα εµπορεύµατα. Για τον σκοπό αυτό, µπορούν να χρησιµοποιούν τα εργαλεία που διατίθενται στο ειδικό µέρος των κατευθυντήριων γραµµών. Αυτό θα τους επιτρέψει να χαράξουν και στη συνέχεια να εφαρµόσουν κατάλληλες στρατηγικές ελέγχου και να επικεντρωθούν σε κατηγορίες προϊόντων στις οποίες έχει διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ή µη συµµόρφωση. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών (ΑΕΑ και τελωνεία). Όταν οι τελωνειακές αρχές, στο πλαίσιο ελέγχου µετά τον εκτελωνισµό, διαπιστώνουν την ύπαρξη ενδείξεων ότι ένα προϊόν που έχει ήδη τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ενδέχεται να µην πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων, πρέπει να αναφέρουν αµέσως τις πληροφορίες αυτές στις σχετικές ΑΕΑ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω λήψη διορθωτικών µέτρων από τις ΑΕΑ στην εσωτερική αγορά σε µεταγενέστερο στάδιο, εάν είναι απαραίτητο και σύµφωνα µε τη σχετική ισχύουσα νοµοθεσία. Οι τελωνειακές αρχές, κατά τη διεξαγωγή των άλλων φορολογικών ελέγχων και των ελέγχων για την πάταξη του λαθρεµπορίου που αποτελούν τα κανονικά καθηµερινά τους καθήκοντα, είναι σκόπιµο να εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης των διαθέσιµων καταλόγων ελέγχου ασφάλειας και συµµόρφωσης των προϊόντων καθώς και των δελτίων 14

15 πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο ειδικό µέρος των κατευθυντηρίων γραµµών. Για την εξασφάλιση της αµοιβαίας πληροφόρησης, ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες µε τις ΑΕΑ. Οι αναλυτές και οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πόρων στα τελωνεία πρέπει να εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης του ευρέως φάσµατος διαθέσιµων καταλόγων ελέγχου καθώς και των δελτίων πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων για µια αρχική εκτίµηση των κινδύνων που ενδεχοµένως παρουσιάζουν κάποια προϊόντα και οι οποίοι ενδέχεται να δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα δηµόσιας ασφάλειας. Οι τελωνειακές αρχές µπορούν να εξετάζουν το ενδεχόµενο διάθεσης πόρων µε βάση τις πληροφορίες που διαθέτουν, σε τοµείς που διαπιστωµένα παρουσιάζουν µεγαλύτερο κίνδυνο. Το ιδανικό είναι να συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό οι τελωνειακές αρχές µε τις οικείες ΑΕΑ, µπορούν όµως να ενεργούν και ανεξάρτητα. 4.2 Έλεγχοι στο πλαίσιο του απλουστευµένου τελωνειακού καθεστώτος Οι ΑΕΑ µπορεί επίσης να είναι αρµόδιες για ορισµένους ελέγχους των εµπορευµάτων για τα οποία οι οικονοµικοί φορείς κάνουν χρήση απλουστευµένου τελωνειακού καθεστώτος. εδοµένου ότι τα απλουστευµένα τελωνειακά καθεστώτα χρησιµοποιούνται πολύ συχνά από τους οικονοµικούς φορείς, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία έγκρισης του απλουστευµένου τελωνειακού καθεστώτος λαµβάνει υπόψη κατά πόσο ο οικονοµικός φορέας είναι ενήµερος των δυνητικών κινδύνων που σχετίζονται µε τα εµπορεύµατα που πρόκειται να εισαχθούν υπό το καθεστώς αυτό. Ως εκ τούτου, η απόφαση να απαγορευθεί ή να επιτραπεί η υπαγωγή ορισµένων προϊόντων σε απλουστευµένα καθεστώτα συνιστάται να λαµβάνεται κατόπιν διαβούλευσης των τελωνειακών αρχών µε τις εθνικές ΑΕΑ. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός έλεγχος των εµπορευµάτων που µπορεί να υπόκεινται σε περιορισµούς όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων, τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι στο σχέδιο για τον από κοινού έλεγχο προσδιορίζονται µε σαφήνεια ο ρόλος και οι αρµοδιότητες των τελωνειακών διοικήσεων και ότι τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας για τον σκοπό αυτό µε τις ΑΕΑ. Το κοινό σχέδιο ελέγχου που καταρτίζεται για κάθε άδεια πρέπει να προσδιορίζει µε λεπτοµέρεια τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να ελέγχονται τα εµπορεύµατα τα οποία υπόκεινται σε περιορισµούς. Το σχέδιο πρέπει να καθορίζει ακριβώς τον τρόπο και το χρονοδιάγραµµα διενέργειας των ελέγχων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κάτοχος της άδειας υπαγωγής σε απλουστευµένο τελωνειακό καθεστώς θα πρέπει επίσης να διαθέτει την κατάλληλη τεκµηρίωση που αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος µε τις απαιτήσεις της ενωσιακής ή της εθνικής νοµοθεσίας (π.χ. δήλωση συµµόρφωσης, τεχνική τεκµηρίωση και εκθέσεις δοκιµών) πριν από τη θέση των εµπορευµάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η υπαγωγή σε απλουστευµένο καθεστώς, στις περιπτώσεις που οι διατυπώσεις πραγµατοποιούνται σε ένα κράτος µέλος και οι εισαγωγές σε άλλο, υπόκειται σε συµφωνίες µεταξύ των εµπλεκόµενων κρατών µελών και αυτό διότι δεν µπορεί να αναµένεται από ένα κράτος µέλος να επιβάλει τις ειδικές εθνικές απαιτήσεις του κράτους µέλους εισαγωγής, όταν αυτές δεν εφαρµόζονται στο κράτος µέλος στο οποίο διεξάγονται οι διατυπώσεις. Ωστόσο, αυτό µπορεί να επιτευχθεί κατόπιν συµφωνίας 15

16 µεταξύ των κρατών µελών, υπό τον όρο ότι υπάρχει δυνατότητα διενέργειας ικανοποιητικών ελέγχων. 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ένας από τους κυριότερους στόχους των κατευθυντήριων γραµµών είναι να εξασφαλιστεί ή/και να ενισχυθεί η ικανοποιητική συνεργασία µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ ώστε το νοµικό πλαίσιο που καλύπτει τους ελέγχους ασφάλειας και συµµόρφωσης των εισαγόµενων προϊόντων να εφαρµόζεται µε εναρµονισµένο τρόπο και µε την ίδια αυστηρότητα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 προβλέπει την υποχρεωτική συνεργασία µεταξύ των υπαλλήλων των τελωνειακών αρχών και των υπαλλήλων των αρχών εποπτείας της αγοράς. Η υποχρεωτική συνεργασία προβλέπεται επίσης στο άρθρο 13 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, το οποίο ορίζει ότι οι έλεγχοι από τις τελωνειακές και άλλες αρχές διενεργούνται σε στενή συνεργασία των εν λόγω αρχών µεταξύ τους. Επιπλέον, οι γενικές αρχές της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 24 του κανονισµού επεκτείνονται στις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τη διενέργεια των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, κατά περίπτωση (άρθρο 27 παράγραφος 5). Οι εν λόγω νοµικές διατάξεις εξασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή, παρά το γεγονός ότι διάφορα υπουργεία και αρχές µπορεί να είναι αρµόδια για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και επιτρέπουν την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης από τα τελωνεία και τις ΑΕΑ κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Σε γενικές γραµµές, η συνεργασία µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ πρέπει να βασίζεται σε επίσηµες συµφωνίες που καλύπτουν όλες τις απαραίτητες πτυχές και στοιχεία ώστε να διασφαλίζεται η διεξαγωγή του ελέγχου µε τον δέοντα τρόπο. Όλες οι αποφάσεις σχετικά µε τις αρµοδιότητες (ποιος;), την κατάλληλη στιγµή και τον τόπο της επέµβασης από τις αρµόδιες αρχές (πότε και πού;), η περιγραφή της αιτιολογίας της επιλεγείσας προσέγγισης (γιατί;) και η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί (πώς;) πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ώστε να µπορούν οι αρµόδιες τελωνειακές αρχές ή οι ΑΕΑ να εκπληρώσουν επαρκώς τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον κανονισµό). Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη να αναπτυχθεί µια κοινή προσέγγιση συνεργασίας για την ασφάλεια και τη συµµόρφωση των προϊόντων για το σύνολο του στοχευόµενου κοινού, δηλαδή των τελωνειακών αρχών, των ΑΕΑ και των οικονοµικών φορέων, λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις και τα στοιχεία των κατευθυντηρίων αυτών γραµµών. Τα συµφωνηθέντα στοιχεία, που περιγράφονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, πρέπει να εφαρµοστούν κατά ενιαίο τρόπο σε εθνικό επίπεδο. Μια κοινή διαδικασία υλοποίησης πρέπει να διασφαλίζει ότι η διαδικασία ελέγχου είναι πιο διαφανής και ενιαία σε όλα τα κράτη µέλη. Στην πράξη, συνεπώς, συνιστάται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης σε όλα τα κράτη µέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι: 1. οι συµφωνίες που έχουν ήδη εγκριθεί µεταξύ των αρµόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο στα κράτη µέλη υπόκεινται σε αναθεώρηση για να 16

17 εξασφαλιστεί ότι έχει δοθεί η δέουσα προσοχή σε όλες τα συνιστώµενα στοιχεία που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραµµές 2. οι διαδικασίες για την επίτευξη νέας συµφωνίας, βάσει των συστάσεων των κατευθυντηρίων γραµµών, θα τεθούν σε εφαρµογή το συντοµότερο δυνατό στα κράτη µέλη στα οποία δεν υφίστανται ακόµη τέτοιες συµφωνίες. Η οµοιόµορφη υλοποίηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραµµές έχει µεγάλη σηµασία για τις µελλοντικές κοινές δράσεις στον τοµέα των ελέγχων ασφάλειας και συµµόρφωσης. Οι κοινές αυτές δράσεις θα πρέπει πλέον να απορρέουν από τη συνεργασία βάσει των συµφωνηµένων αρχών και στοιχείων των κατευθυντηρίων γραµµών. Πριν από την έναρξη της πρακτικής συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών, καλό θα είναι να έχουν γίνει τα ακόλουθα: 1. επαφές µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ στρατηγικό, διαχειριστικό και επιχειρησιακό επίπεδο (η υποσηµείωση 1 των κατευθυντηρίων γραµµών περιλαµβάνει σύνδεσµο προς τον επίσηµο κατάλογο των εθνικών ΑΕΑ). 2. εύρεση κατάλληλης προσέγγισης που θα εξασφαλίσει ότι οι συµφωνίες θα καταρτισθούν κατάλληλα. 3. προσδιορισµός των «εθνικών όρων αναφοράς» των συµφωνιών στις οποίες θα στηριχθεί η περαιτέρω κοινή συνεργασία µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ. Οι εθνικοί αυτοί όροι αναφοράς θα πρέπει να βασίζονται στις συστάσεις των κατευθυντηρίων γραµµών και να λαµβάνουν υπόψη τις ειδικές διατάξεις που προβλέπουν οι εθνικές νοµοθεσίες ή/και διοικητική δοµή. 4. εφαρµογή των συµφωνιών στο πλαίσιο πρακτικών διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διαδικασία ελέγχου. 5. η συµµετοχή των τελωνείων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των εθνικών προγραµµάτων εποπτείας της αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ως αποτέλεσµα της ανταλλαγής εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών, συνιστάται να περιλαµβάνουν οι εθνικές συµφωνίες συνεργασίας τα ακόλουθα στοιχεία: κατάλογο των αρµοδίων υπαλλήλων και των δύο αρχών, τελωνειακών και εποπτείας της αγοράς, καθώς και ρήτρα αναθεώρησης ώστε να εξασφαλιστεί η τακτική ενηµέρωσή του καθορισµό των συµφωνηθέντων ρόλων και αρµοδιοτήτων όσον αφορά τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν τα τελωνεία και/ή οι ΑΕΑ, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές δοµές και τις τοπικές συνθήκες 17

18 την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ σχετικά µε την απαιτούµενη διαδικασία ελέγχου για τη λήψη αποφάσεων καθώς και για τη µελλοντική στοχοθέτηση µε βάση τον κίνδυνο και τις δραστηριότητες ελέγχου λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα εργαλεία ΤΠ τη δέουσα ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ σχετικά µε τη χορήγηση της άδειας υπαγωγής σε απλουστευµένο τελωνειακό καθεστώς σε εθνικό επίπεδο και µεταξύ των κρατών µελών καθιέρωση τακτικών συναντήσεων µεταξύ υπαλλήλων των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ στο κατάλληλο επίπεδο, στρατηγικό, διαχειριστικό και επιχειρησιακό, µε τους συµφωνηθέντες όρους αναφοράς κατά την κατάρτιση των εθνικών προγραµµάτων τους για την εποπτεία της αγοράς, οι ΑΕΑ θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες των τελωνειακών αρχών. Τα εν λόγω προγράµµατα θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ισορροπία µεταξύ προληπτικών (proactive) δραστηριοτήτων ελέγχου και κατασταλτικών (reactive) δραστηριοτήτων ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο παράγοντα που µπορεί να υπεισέλθει στον καθορισµό των προτεραιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί στα σύνορα η ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά µε τη διαχείριση των πόρων τους όρους για µια πραγµατική και αποτελεσµατική µακροχρόνια συνεργασία διαδικασίες για την αντιµετώπιση νέων και απρόβλεπτων υπονοιών για µη ασφαλή και/ή µη συµµορφούµενα προϊόντα ή οικονοµικούς φορείς υψηλού κινδύνου προγραµµατισµό των µελλοντικών συναντήσεων εκπαίδευση των αρµοδίων υπαλλήλων κοινά προγράµµατα επιµόρφωσης µεθόδους, διαδικασίες και στοιχεία συνεργασίας κατά τη διάρκεια συγκεκριµένων έργων έγκαιρη επικοινωνία µεταξύ των τελωνειακών αρχών και των ΑΕΑ σχετικά µε επικείµενες νοµοθετικές προτάσεις µε επιπτώσεις κα στις δύο αρχές θέσπιση σαφών κανόνων για τα κατασχεθέντα προϊόντα, περιλαµβανοµένης της διαχείρισης των δαπανών που προκύπτουν από την αποθήκευση

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων.

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων. Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου το διεθνές εμπόριο διαρκώς αναπτύσσεται, με ταυτόχρονη όμως αύξηση και των κινδύνων που το απειλούν, τα Τελωνεία πλέον του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΕ 1. Εισαγωγή Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα (στο εξής «κανονισμός για τα καλλυντικά») 1 θέσπισε τη βάση για την εφαρμογή μιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. (Ηλεκτρονικό. Τελωνείο ICISnet)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. (Ηλεκτρονικό. Τελωνείο ICISnet) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ (Ηλεκτρονικό Τελωνείο ICISnet) Θέματα Παρουσίασης 1. Εισαγωγή 2. ICISnet Στόχοι 3. ICISnet Χαρακτηριστικά 4. ICISnet Νέες Υπηρεσίες 5. Τρόποι υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα