ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο. β) Οη Γεληθνί Όξνη ππεξηζρύνπλ ηπρόλ δηαθνξεηηθώλ ηνπηθώλ εκπνξηθώλ εζίκσλ θαη ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ, θαζώο θαη δηαθνξεηηθώλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη δηαηάμεσλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ, εθηόο αλ απηέο είλαη αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ. Aξζξν 2: ύκβαζε Γηακεηαθνξάο. α) Αλάζεζε δηακεηαθνξάο είλαη ε ζύκβαζε κε ηελ νπνία ν Δηακεηαθνξέαο αλαιακβάλεη έλαληη ακνηβήο ηελ ππνρξέσζε έλαληη ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε ησλ εκπνξεπκάησλ, λα κεηαθέξεη απηά ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ, όρη δηελεξγώληαο ηε κεηαθνξά ν ίδηνο πξνζσπηθά, αιιά εμεπξίζθνληαο ην κεηαθνξέα πνπ ζα κεηαθέξεη απηά θαη κε ηνλ νπνίν απηόο ζπλάπηεη ηε ζύκβαζε κεηαθνξάο ζην δηθό ηνπ όλνκα αιιά γηα ινγαξηαζκό ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε. β) Ο Δηακεηαθνξέαο δύλαηαη λα ππεηζέιζεη σο κεηαθνξέαο ζηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο. Aξζξν 3: Δθηέιεζε ζπλαθώλ εξγαζηώλ από ηνλ Γηακεηαθνξέα. α) O Δηακεηαθνξέαο αλαιακβάλεη, κεηά από εηδηθή ζπκθσλία, εθηόο από ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο θαη όιεο ηηο παξεπόκελεο εξγαζίεο. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε κεηαθόξησζε, ε απνζήθεπζε, ν εθηεισληζκόο, ε αζθάιηζε θαη ινηπέο ζπλαθείο εξγαζίεο. β) Οη Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη κόλν κε ηελ επηκέιεηα κεηαθνξάο, εθηόο αλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά γξαπηώο κε ηνλ εληνιέα. Αξζξν 4: Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα. α) Η ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο από ηνλ Δηακεηαθνξέα δεζκεύεη ηνλ εληνιέα. β) O εληνιέαο βαξύλεηαη κε όια ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο. γ) Ο εληνιέαο νθείιεη λα ελεξγεί όηη απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. O Δηακεηαθνξέαο δελ επζύλεηαη γηα ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ιόγσ ηεο κε ή ηεο θαζπζηεξεκέλεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εληνιέα. Aξζξν 5: Οδεγίεο ηνπ εληνιέα. Ο Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί κόλν ηηο νδεγίεο ηνπ εληνιέα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύκβαζε επηκέιεηαο κεηαθνξάο θαη πεξηέρνληαη ζ' απηήλ. ε πεξίπησζε έιιεηςεο νδεγηώλ ηνπ εληνιέα πξνο ηνλ Δηακεηαθνξέα απνθαζίδεη ν ηειεπηαίνο ζύκθσλα κε ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. Ο εληνιέαο επζύλεηαη γηα όιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από ιαλζαζκέλεο ή αλεπαξθείο νδεγίεο ηνπ. Αξζξν 6: Τπνρξεσηηθά ζηνηρεία ηεο εληνιήο. α) ηελ εληνιή πνπ δίλεηαη ζηνλ Δηακεηαθνξέα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ε αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε, ν ηόπνο θόξησζεο θαη παξάδνζεο, ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ, ε πνζόηεηα, ην πεξηερόκελν ησλ θηβσηίσλ, νη δηαζηάζεηο ηνπο, ην κηθηό ηνπο βάξνο θαη θάζε άιιν απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο. Tελ επζύλε γηα δεκίεο πνπ νθείινληαη ζε κε πιήξε ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία θέξεη ν εληνιέαο. Αλ δελ ηνπ έρεη δνζεί ζρεηηθή γξαπηή εληνιή, δελ είλαη ππνρξεσκέλνο ν Δηακεηαθνξέαο λα ειέγμεη ή λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία απηά ή άιιεο δειώζεηο ηνπ εληνιέα. β) O Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε δύγηζε ησλ εκπνξεπκάησλ κόλν εάλ ππάξρεη γξαπηή εληνιή. γ) Ο Δηακεηαθνξέαο αλαγξάθεη ζην απνδεηθηηθό παξαιαβήο πνπ εθδίδεη ην πεξηερόκελν, ηελ αμία, ηελ πνζόηεηα, ην βάξνο ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ κεηαθεξόκελνπ αγαζνύ θαηά δήισζε ηνπ εληνιέα.

2 Αξζξν 7: Μεηαθεξόκελα εκπνξεύκαηα. α) Ο Δηακεηαθνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκία ζε πξόζσπα, δώα, άιια εκπνξεύκαηα ή ηα νπνία είλαη επηξξεπή ζε ρεηξνηέξεπζε ή θζνξά, εθηόο εάλ ππάξρεη πξνεγνύκελε γξαπηή ζπκθσλία. Αλ ηέηνηνπ είδνπο εκπνξεύκαηα έρνπλ δνζεί ζηνλ Δηακεηαθνξέα ρσξίο πξνεγνύκελε ζπκθσλία, ν Δηακεηαθνξέαο δηθαηνύηαη, αλ απηό απαηηείηαη από ηηο πεξηζηάζεηο, λα πξνβεί ζηελ πώιεζε απηώλ ή αθόκε, ζε πεξίπησζε πνπ επίθεηηαη θίλδπλνο, λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Ο εληνιέαο είλαη ππεύζπλνο, γηα θάζε δεκία πνπ πξνέθπςε θαη θέξεη όια ηα ζρεηηθά έμνδα. β) Αλ ιόγσ ιαλζαζκέλσλ ή αλεπαξθώλ νδεγηώλ o Δηακεηαθνξέαο αλέιαβε ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ηα νπνία από ηε θύζε ηνπο δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηά, ή κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηά κόλν θάησ από εηδηθέο ζπλζήθεο, όπσο π.ρ. εθξεθηηθά, εύθιεθηα, δηαβξσηηθά, ξαδηελεξγά ζηνηρεία ή νπζίεο πνπ αλαζπκηάδνπλ, ε εληνιή πξέπεη λα ζεσξείηαη άθπξε. Αλ παξ' όια απηά ιάβεη ρώξα ε κεηαθνξά, ν Δηακεηαθνξέαο δελ θέξεη επζύλε γηα όιεο ηηο δεκίεο θαη ηα έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ. Αληίζεηα δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα λα ιάβεη θάζε απαξαίηεην κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άιισλ κεηαθεξόκελσλ εκπνξεπκάησλ, πξνζώπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα δε έμνδα βαξύλνπλ ηνλ εληνιέα. Αξζξν 8: Βάξνο απόδεημεο. O Δηακεηαθνξέαο δελ θέξεη ηελ επζύλε γηα δεκίεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε πξνθνξηθέο εληνιέο, ππνδείμεηο ή γλσζηνπνηήζεηο ηνπ εληνιέα, εθηόο αλ επηβεβαηώζεθαλ γξαπηώο από απηόλ. Αξζξν 9: Γηεύζπλζε ηνπ εληνιέα. Ο εληνιέαο έρεη ππνρξέσζε λα δειώζεη ζηνλ Δηακεηαθνξέα ηελ δηεύζπλζή ηνπ ή ηελ αιιαγή δηεύζπλζεο ρσξίο θαζπζηέξεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηζρύεη ε ηειεπηαία δηεύζπλζε πνπ δόζεθε ζηνλ Δηακεηαθνξέα. Ο Δηακεηαθνξέαο δελ επζύλεηαη γηα δεκίεο πνπ νθείινληαη αλ ηπρόλ δόζεθε ιαλζαζκέλε δηεύζπλζε από ηνλ εληνιέα ή ζε αλεπαξθή ή ειιεηπή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή δηεύζπλζεο ηνπ εληνιέα. Αξζξν 10: Απνζηνιή εγγξάθσλ. α) Ο Δηακεηαθνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα απνζηέιιεη ηηο επηζηνιέο ζπζηεκέλεο ή λα αζθαιίδεη ηε κεηαθνξά εγγξάθσλ, εθηόο εάλ ππάξρεη γξαπηή εληνιή. β) O Δηακεηαθνξέαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγρεη ηε γλεζηόηεηα ησλ ππνγξαθώλ ζε δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ηα κεηαθεξόκελα αληηθείκελα ή ζε άιια γξαπηά θείκελα ή λα ειέγρεη ηελ αξκνδηόηεηα πξνο ππνγξαθή ησλ ππνγξαθόλησλ, εθηόο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί γξαπηώο θάηη άιιν. Αξζξν 11: Aλάθιεζε εληνιήο. Ο εληνιέαο έρεη δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηελ εληνιή νπνηεδήπνηε, εθηόο θαη αλ ν Δηακεηαθνξέαο δεζκεύζεθε κε ηξίηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν εληνιέαο βαξύλεηαη κε όια ηα έμνδα θαη ηηο δεκηνπξγεζείζεο δαπάλεο θαζώο θαη κε νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από ηελ αλάθιεζε ηεο εληνιήο. Aξζξν 12: Οκαδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Ο Δηακεηαθνξέαο δηθαηνύηαη λα αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ κε ην ζύζηεκα GROUPAGE, δειαδή νκαδηθά κε άιια εκπνξεύκαηα, ηα νπνία αλήθνπλ ζε πεξηζζόηεξνπο εληνιείο, εθόζνλ δελ ζπκθσλήζεθε γξαπηώο ην αληίζεην. Αξζξν 13: Δθρώξεζε απαηηήζεσλ. H εθρώξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εληνιέα θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα ζε ηξίηνπο θαζώο θαη ε έγεξζε αμηώζεσλ θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα ζην όλνκα ή γηα ινγαξηαζκό ελόο ηξίηνπ είλαη δπλαηή κόλν αλ ζεκειηώλνληαη δηθαηώκαηα θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα ζηα πιαίζηα ησλ παξόλησλ Γεληθώλ όξσλ θαη όρη άιισλ πνπ ηπρόλ πξνθύπηνπλ από ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο από ηε ζύκβαζε.

3 Aξζξν 14: Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα κεηαθνξέο από θαη ζε ιηκάλη. α) Όηαλ πξόθεηηαη γηα κεηαθνξά από θαη ζε ιηκάλη ε θόξησζε θαη εθθόξησζε εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη όξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ιηκέλα θαη κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο θνξησηηθέο ή λαπινζύκθσλα πνπ εθδίδνπλ νη λαπηηιηαθέο ή νη πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο. β) Οη ζπκθσλεζείζεο ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ επηπξόζζεηα έμνδα πνπ πξνέξρνληαη από θόξησζε, κεηαθόξησζε ή εθθόξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, ηνπ ζαββαηνθύξηαθνπ ή ησλ επίζεκσλ αξγηώλ, θιπ. γ) Όηαλ ν Δηακεηαθνξέαο αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ιηκάλη θόξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, δελ επζύλεηαη γηα πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ηνπ πινίνπ, γηα ειιεηπή θόξησζε, ππεξεκεξία πινίνπ, απαγόξεπζε απόπινπ ηνπ πινίνπ, γηα έμνδα θύιαμεο, εθθόξησζε ή γηα νπνηνδήπνηε δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ή ηνπο πξάθηνξεο απηώλ. Όια ηα πξναλαθεξόκελα εηδηθά έμνδα βαξύλνπλ ηνλ εληνιέα. II. ΠΑΡΟΥΕ - ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΠΟΟ Aξζξν 15: Ακνηβή ηνπ Γηακεηαθνξέα, έμνδα. α) Σν ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπ Δηακεηαθνξέα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλαηεζείζεο ζ' απηόλ εληνιήο θαζνξίδεηαη κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ. β) Εθηόο από ξεηή αληίζεηε ζπκθσλία ε ακνηβή θαη ηα έμνδα πξνπιεξώλνληαη κε ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ όηαλ εληνιέαο είλαη ν απνζηνιέαο θαη πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ όηαλ εληνιέαο είλαη ν παξαιήπηεο. γ) Σα ηηκνιόγηα ηνπ Δηακεηαθνξέα εμνθινύληαη ζε κεηξεηά. Ο εληνιέαο γίλεηαη ππεξήκεξνο ην αξγόηεξν 15 εκέξεο από ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνύκελε εμώδηθε εηδνπνίεζε ή άιιε πξνϋπόζεζε, εθηόο εάλ επέξρεηαη λσξίηεξα ζύκθσλα κε ην λόκν. ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ εληνιέα ν Δηακεηαθνξέαο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηόθνπο ππεξεκεξίαο. Αξζξν 16: πκθσλία γηα ηελ ηηκή θαη ηελ παξνρή. α) Πξνζθνξέο ηνπ Δηακεηαθνξέα θαη ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηηκέο θαη παξνρέο αθνξνύλ πάληα κόλν ηηο ξεηά αλαθεξόκελεο παξνρέο ηνπ Δηακεηαθνξέα ή/θαη ηξίησλ θαη, εθόζνλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, κόλν εκπνξεύκαηα θαλνληθνύ όγθνπ, θαλνληθνύ βάξνπο θαη πνηόηεηαο. Οη πξνζθνξέο απηέο πξνϋπνζέηνπλ θαλνληθέο θαη αλεκπόδηζηεο ζπλζήθεο θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Γηα παξεπόκελα ηέιε θαη έμνδα πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία. H πιεξσκή δαζκώλ, θόξσλ, δηθαησκάησλ θαη δαπαλώλ ηξίησλ θαζώο θαη νπνηαδήπνηε παξνρή ηδηαηηέξσλ ππεξεζηώλ βαξύλνπλ ηνλ εληνιέα. β) Πηζαλέο αλαηηκήζεηο ζηνπο λαύινπο ησλ κεηαθνξέσλ ή ζηνπο ηεισλεηαθνύο δαζκνύο, αιιαγέο ζηηο ηζνηηκίεο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ, θόξνπο, επηβαξύλζεηο θιπ. πνπ ήηαλ αδύλαην λα είραλ πξνβιεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ δηθαηνινγνύλ αλάινγεο πξνζαξκνγέο ζηελ ακνηβή θαη ηα έμνδα ηνπ Δηακεηαθνξέα. Aξζξν 17: Αξλεζε παξαιαβήο. Αλ ν παξαιήπηεο αξλεζεί ηελ παξαιαβή ησλ κεηαθεξζέλησλ εκπνξεπκάησλ, ν Δηακεηαθν-ξέαο έρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο απηώλ ζηνλ εληνιέα, κε δαπάλε ηνπ εληνιέα. Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ ηνλ θίλδπλν θέξεη ν εληνιέαο. Ο εληνιέαο επζύλεηαη επίζεο γηα θάζε δαπάλε πνπ νθείιεηαη ζηελ άξλεζε ηνπ παξαιήπηε πξνο παξαιαβή. Αξζξν 18: πκςεθηζκόο. Oη απαηηήζεηο γηα ηελ ακνηβή θαη ηα έμνδα ηνπ δηακεηαθνξέα από ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο δελ ζπκςεθίδνληαη. IΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ Αξζξν 19: Παξάδνζε εκπνξεπκάησλ.

4 α) Η παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζπληειείηαη κε ηελ ππνγξαθή ησλ θνξησηηθώλ εγγξάθσλ ή ηελ παξάδνζε ηεο δηαηαθηηθήο ζηνλ παξαιήπηε πνπ αλαθέξεηαη ζηα σο άλσ θνξησηηθά έγγξαθα ή ηπρόλ αλαγξαθόκελν εληνινδόρν απηνύ. β) εάλ ν παξαιήπηεο αξλεζεί λα παξαιάβεη ηα εκπνξεύκαηα ή γηα ιόγν, γηα ηνλ νπνίν δελ επζύλεηαη ν Δηακεηαθνξέαο δελ γίλεη ε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα εκπνξεύκαηα παξαθαηίζεληαη ζε ρώξν επηινγήο ηνπ Δηακεηαθνξέα κε θίλδπλν θαη έμνδα ηνπ εληνιέα θαη ν Δηακεηαθνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα ηα αζθαιίζεη. Ο Δηακεηαθνξέαο επηπιένλ δελ επζύλεηαη γηα πιεηζηεξηαζκνύο, δεκεύζεηο θ.ι.π. νη νπνίεο κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ ζηα εκπνξεύκαηα ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο ζηε ρώξα πνπ δελ παξαδόζεθαλ απηά. Αξζξν 20: Παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ κε αληηθαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο. Η παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ κε αληηθαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο, πξνϋπνζέηεη εηδηθή θαη ξεηή εληνιή ηνπ εληνιέα-θνξησηή. Μόλν ε έλδεημε "C.O.D." (cash on delivery) επί ηνπ εκπνξηθνύ ηηκνινγίνπ δελ ζπληζηά ππνρξέσζε παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ κε αληηθαηαβνιή γηα ηνλ Δηακεηαθνξέα. IV. ΠΡΟΘΕΜΙΕ, ΚΩΛΤΜΑΣΑ Αξζξν 21: Κακία εγγύεζε γηα πξνζεζκίεο. Eθηόο από πξνεγνύκελε γξαπηή ζπκθσλία, ν Δηακεηαθνξέαο δελ εγγπάηαη νύηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο νύηε κηα θαζνξηζκέλε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο. Η απιή έλδεημε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο από ηνλ εληνιέα, δελ ζπληζηά ππνρξέσζε γηα ηνλ Δηακεηαθνξέα. Ο Δηακεηαθνξέαο δελ επζύλεηαη γηα ζπλέπεηεο πνπ πξνθύπηνπλ εμαηηίαο ιαλζαζκέλσλ πιεξνθνξηώλ πνπ δίλνληαη από κεηαθνξείο ή ηνπο πξάθηνξέο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο ή ηνπο όξνπο θόξησζεο, εθθόξησζεο ή παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Αξζξν 22: Aδπλακία εθπιεξώζεσο, πιεκκειήο εθπιήξσζε. Γεγνλόηα πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Δηακεηαθνξέα, ιόγσ ησλ νπνίσλ αδπλαηεί λα εθπιεξώζεη νιoθιεξσηηθά ή ελ κέξεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ηνλ ειεπζεξώλνπλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηαξθνύλ από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηα πιαίζηα εληνιώλ, νη νπνίεο έρνπλ επεξεαζηεί από ηα παξαπάλσ γεγνλόηα. Επίζεο ζ' απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, έρεη ην δηθαίσκα ν Δηακεηαθνξέαο λα ππαλαρσξήζεη από ηε ζύκβαζε, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη κεξηθώο εθπιεξώζεη ηελ εληνιή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Δηακεηαθνξέαο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηα έμνδα πνπ έρεη θάλεη. V. ΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ. Αξζξν 23: Aζθάιηζε εκπνξεπκάησλ. α) Ο Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ εληνιέα ην εκπόξεπκα κόλν αλ ηνπ έρεη δνζεί ξεηή έγγξαθε εληνιή, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε αζθαιηζηηθή αμία θαη νη θαιππηόκελνη θίλδπλνη. β) Σν γεγνλόο ηεο αζθάιηζεο πξνεγνύκελσλ θνξηώζεσλ ηνπ ίδηνπ εληνιέα δελ ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Δηακεηαθνξέα λα αζθαιίζεη θαη ηηο επόκελεο κεηαθνξέο ηνπ ίδηνπ εληνιέα. Η απιή αλαθνξά αμηώλ ησλ εκπνξεπκάησλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο σο εληνιή γηα αζθάιηζε. γ) Με ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δελ αλαιακβάλεη ν Δηακεηαθνξέαο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρεη ν αζθαιηζκέλνο. Τπνρξενύηαη σζηόζν λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αμίσζεο από ηελ αζθάιηζε. δ) Αλ δελ πξνζδηνξίδνληαη εγγξάθσο από ηνλ εληνιέα νη θαιππηόκελνη θίλδπλνη, ε αζθάιηζε ησλ εκπνξεπκάησλ γίλεηαη γηα ηνπο ζπλήζεηο θηλδύλνπο θαη εμαηξέζεηο, όπσο θαζνξίδνληαη από ηελ ζπκβαιιόκελε αζθαιηζηηθή εηαηξία. ε) Ο Δηακεηαθνξέαο δελ κπνξεί πνηέ λα ζεσξεζεί ζπλαζθαιηζηήο. VI. ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ

5 Aξζξν 24: Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε ζε ηδησηηθέο ή μέλεο απνζήθεο. α) H πξνζσξηλή απνζήθεπζε γίλεηαη θαη' εθινγή ηνπ Δηακεηαθνξέα ζηηο δηθέο ηνπ ή μέλεο απνζήθεο (ηδησηηθέο ή δεκόζηεο). β) Αλ έρεη απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ν Δηακεηαθνξέαο ηα εκπνξεύκαηα ζε μέλε απνζήθε ηζρύνπλ γηα ηε ζρέζε κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ εληνιέα ηνπ νη ίδηνη όξνη, νη νπνίνη ηζρύνπλ κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ μέλνπ απνζεθεπηή. Ο Δηακεηαθνξέαο νθείιεη λα απνζηείιεη ηνπο όξνπο ηεο απνζήθεπζεο ζηνλ εληνιέα, εάλ ηνπ δεηεζνύλ. γ) Τπνρξέσζε ηνπ Δηακεηαθνξέα γηα αζθάιεηα ή θύιαμε ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ ππάξρεη κόλν εάλ πξόθεηηαη γηα δηθνύο ηνπ ή κηζζσκέλνπο από απηόλ ρώξνπο θαη κόλν αλ ηνύην επηβάιιεηαη θαηά ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε ή αμησζεί από ηνλ εληνιέα. Aξζξν 25: Δίζνδνο ζηελ απνζήθε. Kάζε έιεγρνο ή δεηγκαηνιεςία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξέπεη λα ιάβεη ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ απηά είλαη πξνζσξηλά απνζεθεπκέλα, πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο ζπκθσλεζεί θαη λα εθηειεζηεί κόλν κε ζπλνδεία ηνπ Δηακεηαθνξέα ή ππαιιήινπ ηνπ ζηνλ νπνίν έδσζε αλάινγε εληνιή. Αξζξν 26: Γηθαίσκα εθπνίεζεο ησλ πξνζσξηλά απνζεθεπζέλησλ εκπνξεπκάησλ. α) ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ ν δηθαηνύρνο ησλ εκπνξεπκάησλ αξλείηαη λα ηα παξαιάβεη, ν Δηακεηαθνξέαο δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ εθπνίεζε απηώλ, κεηά ηελ παξέιεπζε έμη (6) κελώλ, εθόζνλ απνζηείιεη πξνο ηνύην ζπζηεκέλε επηζηνιή έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ. β) Σν αληίηηκν ηεο εθπνίεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα απνδίδεηαη ζην δηθαηνύρν απηώλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη εμόδσλ ηνπ Δηακεηαθνξέα. VII. ΠΡΟΝΟΜΙA Aξζξν 27: Δμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γηακεηαθνξέα. Ο Δηακεηαθνξέαο έρεη γηα θάζε ιεμηπξόζεζκε απαίηεζε πνπ πξνέξρεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο επηκέιεηαο κεηαθνξάο, λόκηκν ελέρπξν θαη δηθαίσκα παξαθξάηεζεο ζηα εκπνξεύκαηα ηνπ εληνιέα. Σα σο άλσ πξνλόκηα εμαζθαιίδνπλ όρη κόλν απαηηήζεηο θάζε θύζεσο ζρεηηθέο κε ηα εκπνξεύκαηα ηα νπνία ν Δηακεηαθνξέαο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, αιιά θαη εθείλεο πνπ αθνξνύλ ηα εκπνξεύκαηα πνπ έρνπλ ήδε παξαδνζεί. ε πεξίπησζε απώιεηαο ή δεκίαο ηνπ εκπνξεύκαηνο, νη αμηώζεηο ηνπ Δηακεηαθνξέα ηθαλνπνηνύληαη θαη από ηελ ηπρόλ θαηαβιεζείζα αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε. VIII. ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΕΑ Αξζξν 28: Eθηαζε επζύλεο. α) Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα πεξηνξίδεηαη ή απαιιάζζεηαη απηόο ζύκθσλα κε ηηο πξνεγνύκελεο δηαηάμεηο ή ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνινπζνύλ. Ο Δηακεηαθνξέαο επζύλεηαη όηαλ ε δεκία νθείιεηαη ζε δόιν ή βαξηά ακέιεηα ηνπ ίδηνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. β) Οη δηαηάμεηο ησλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ πεξηνξηζκό ή ηελ απαιιαγή από ηελ επζύλε ηνπ κεηαθνξέα, έρνπλ άκεζε εθαξκνγή θαη επί ηεο επζύλεο ηνπ Δηακεηαθνξέα. Aξζξν 29: Πεξηνξηζκόο ηεο επζύλεο ηνπ Γηακεηαθνξέα. α) Εάλ νη πεξηερόκελεο ζηε ζύκβαζε Δηακεηαθνξάο νδεγίεο ηνπ εληνιέα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπ Δηακεηαθνξέα, ηόηε επέξρεηαη αληίζηνηρε κείσζε ηεο έθηαζεο ηεο επζύλεο ηνπ. ε πεξίπησζε επέιεπζεο δεκίαο ζηα εκπνξεύκαηα πνπ ηεινύλ ζε αηηηώδε ζπλάθεηα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εληνιέα ν Δηακεηαθνξέαο απαιιάζζεηαη ηεο επζύλεο ηνπ. β) Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα ή ηνπ κεηαθνξέα απέλαληη ζηνλ εληνιέα, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη απηή ησλ πξαθηόξσλ ηνπο ή ησλ μέλσλ αληαπνθξηηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο λόκνπο, ηηο δηαηάμεηο, ηνπο

6 θαλόλεο θαη ηα έζηκα πνπ ηζρύνπλ ζηε ρώξα ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξαθηόξσλ θαη μέλσλ αληαπνθξηηώλ. Αξζξν 30: Αλώηαηα όξηα επζύλεο. ε πεξίπησζε επζύλεο ηνπ Δηακεηαθνξέα ιόγσ βιάβεο, απώιεηαο ή θαζπζηέξεζεο άθημεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ ηόζν όηαλ ηνύην νθείιεηαη ζε πξνζσπηθή επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα όζν θαη ζε επζύλε ηξίησλ κεηαθνξέσλ ζηνπο νπνίνπο αλέζεζε ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο, ε νθεηιόκελε απνδεκίσζε πεξηνξίδεηαη ζηα όξηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θπξσζεί από ηελ Ειιάδα κε λόκν θαη ξπζκίδνπλ ηε ζρεηηθή ζύκβαζε κεηαθνξάο. Aξζξν 31: Δκπνξεύκαηα κεγάιεο αμίαο. Γηα εκπνξεύκαηα, ησλ νπνίσλ ε αμία ππεξβαίλεη ηα αλώηαηα όξηα επζύλεο ηνπ κεηαθνξέα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θπξσζεί από ηελ Ειιάδα κε λόκν, θαζώο θαη γηα ρξήκαηα, έγγξαθα, αμηόγξαθα, έξγα ηέρλεο θαη θνζκήκαηα επζύλεηαη ν Δηακεηαθνξέαο κόλν αλ ηνπ δόζεθε από ηνλ εληνιέα εγθαίξσο κία έγγξαθε έλδεημε ηεο αμίαο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, νύησο ώζηε λα ήηαλ ζε ζέζε λα απνθαζίζεη γηα ηελ απνδνρή ή άξλεζε ηεο εληνιήο, εγγξάθσο. Αξζξν 32: Απαιιαγή ηνπ Γηακεηαθνξέα από ηελ επζύλε ηνπ. 1) Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα απνθιείεηαη: α) Γηα δεκίεο νθεηιόκελεο είηε ζε θινπή κε ηελ έλλνηα ηνπ αξζ. 374 ζηνηρ. γ ΠΚ είηε ζε ιεζηεία κε ηελ έλλνηα ηνπ αξζ. 380 ΠΚ. β) Γηα δεκίεο νθεηιόκελεο ζηελ ύπαξμε λνκηθώλ ή δηνηθεηηθώλ εκπνδίσλ θαη δπζρεξεηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο (έιιεηςε ή θαζπζηεξεκέλε παξαιαβή εγγξάθσλ, εγγξάθσλ εθηεισληζκνύ, εγθξίζεσλ εηζαγσγήο ή εμαγσγήο θιπ). Επίζεο δελ επζύλεηαη o Δηακεηαθνξέαο γηα κεηαθνξηθά έμνδα, έμνδα εθηεισληζκνύ, ηέιε, θόξνπο θαη άιια έμνδα πνπ έρνπλ επηβιεζεί ιαλζαζκέλα από αξρέο. γ) Γηα απώιεηα ή βιάβε πξαγκάησλ πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ απνζηνιέα θαηά ηε θόξησζε ή ζε ειάηησκα απηώλ ή ζε ειιεηπή ή πιεκκειή ζπζθεπαζία. O Δηακεηαθνξέαο εμνπζηνδνηείηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα δερηεί από ηνπο κεηαθνξείο, ηνπο απνζεθεπηέο θαη παξαιήπηεο γεληθώο, επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπζθεπαζία ησλ εκπνξεπκάησλ. δ) Γηα δεκία ε νπνία δελ ζα απνηξεπόηαλ, αθόκε θαη αλ ν Δηακεηαθνξέαο είρε θαηαβάιιεη ην αλώηαην όξην επηκέιεηαο θαη πξνζνρήο, αθόκε θαη αλ είρε ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα πξνο απνθπγή ηεο δεκίαο ή ήηαλ αληηθεηκεληθά αδύλαην λα ηα ιάβεη. ε) Γηα δεκίεο ιόγσ ηεο θύιαμεο ζε εμσηεξηθό ρώξν, αλ κηα ηέηνηα θύιαμε είρε ζπκθσλεζεί, ή αλ κία άιιε θύιαμε ήηαλ αλέθηθηε ιόγσ ηνπ είδνπο ησλ αγαζώλ ή ιόγσ ησλ πεξηζηάζεσλ. ζη) Γηα δεκίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο, επηδξάζεηο θαθώλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, δεκίεο κεραλεκάησλ, θαισδηώζεσλ, επίδξαζεο άιισλ αγαζώλ, δεκίεο από δώα ή θπζηθήο θζνξάο ησλ αγαζώλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν Δηακεηαθνξέαο επζύλεηαη κόλν αλ απνδεηρζεί, όηη ππαίηηα δεκηνύξγεζε ηε δεκία. δ) Γηα δεκίεο νη νπνίεο νθείινληαη ζε ειαθξά ακέιεηα ηνπ Δηακεηαθνξέα ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ. ε) Γηα δεκίεο πνπ έιαβαλ ρώξα εληόο απνζεθώλ ιηκέλσλ, ηεισλείσλ ή άιισλ δεκνζίσλ απνζεθώλ. 2) Aλ ζύκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο ήηαλ δπλαηό λα πξνθιεζεί δεκία από ηνπο παξαπάλσ θηλδύλνπο, ηεθκαίξεηαη, όηη ν θίλδπλνο επήιζε από ηνπο παξαπάλσ θηλδύλνπο. Αξζξν 33: Παύζε ηεο επζύλεο ηνπ Γηακεηαθνξέα. Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα παύεη κε ηελ πξαγκαηηθή θαη αλεπηθύιαθηε παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ από ηνλ παξαιήπηε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ παξόληνο. Aξζξν 34: Άκεζε, γξαπηή εηδνπνίεζε επέιεπζεο ηεο δεκίαο. α) Όιεο νη δεκίεο, αθόκε θαη απηέο πνπ δελ είλαη δπλαηό λα δηαπηζησζνύλ εμσηεξηθά, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη εγγξάθσο ζηνλ Δηακεηαθνξέα ακέζσο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Αλ ε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ έγηλε από ην Δηακεηαθνξέα, ε γλσζηνπνίεζε ηεο επέιεπζεο ηεο δεκίαο πξέπεη λα γίλεη ζ' απηόλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ έμη (6) εκεξώλ. β) ηελ πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο ηεθκαίξεηαη όηη ε δεκία έγηλε κεηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ.

7 γ) εάλ ε γλσζηνπνίεζε ηεο επέιεπζεο ηεο δεκίαο γίλεη ζ' έλα ρξνληθό ζεκείν, θαηά ην νπνίν δελ είλαη δπλαηό λα ζηξαθεί πιένλ ν Δηακεηαθνξέαο θαηά ηξίησλ, ν Δηακεηαθνξέαο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηηο ζπλέπεηεο. Αξζξν 35: πλππνινγηζκόο σθειεηώλ. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε απνδεκίσζε πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν Δηακεηαθνξέαο γηα ηε δεκία αλέξρεηαη κέρξη ηελ πιήξε αμία ηνπ εκπνξεύκαηνο, ν Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο κόλν αλ ηνπ κεηαβηβαζηεί ε θπξηόηεηα ζην εκπόξεπκα θαη ηνπ εθρσξεζνύλ νη απαηηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλoπ θαη ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε ζρέζε κε ην εκπόξεπκα, ηνπ εληνιέα ή ηνπ παξαιήπηε θαηά ηξίησλ. Αξζξν 36: Δπζύλε Γηακεηαθνξέα ζε ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά. Eπί κεηαθνξάο εθηεινύκελεο βάζεη εληαίαο ζπκβάζεσο (ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά) ν Δηακεηαθνξέαο επζύλεηαη γηα βιάβε ή απώιεηα ησλ κεηαθεξνκέλσλ πξαγκάησλ ζύκθσλα κε ηo λόκν πνπ δηέπεη ηελ επζύλε ηνπ κεηαθνξέα θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο κεηαθνξάο. IX. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αξζξν 37: Παξαγξαθή. α) Oη αμηώζεηο θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα παξαγξάθνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ oξίδνληαη ζην λόκν ή ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο. β) Ο ρξόλνο ηεο παξαγξαθήο αξρίδεη, πξνθεηκέλνπ κελ πεξί νιηθήο απώιεηαο από ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ηα εκπνξεύκαηα έπξεπε λα παξαδνζνύλ, ζε θάζε δε άιιε πεξίπησζε από ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ηα εκπνξεύκαηα παξαδόζεθαλ ή πξνζθέξζεθαλ ζηνλ παξαιήπηε. X. ΣΟΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΗ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Αξζξν 38: Σόπνο εθπιήξσζεο, δσζηδηθία, ηζρύο ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ. α) Σόπνο εθπιήξσζεο ηεο ζύκβαζεο Δηακεηαθνξάο είλαη γηα όια ηα κέξε ε έδξα ή ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Δηακεηαθνξέα πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ε εληνιή δηακεηαθνξάο. β) Αξκόδην δηθαζηήξην γηα ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύκβαζε Δηακεηαθνξάο ή βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηή είλαη, γηα όια ηα κέξε, ην δηθαζηήξην ζηνλ ηόπν όπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Δηακεηαθνξέα, κε ηελ επηθύιαμε ξήηξαο απνθιεηζηηθήο αξκνδηόηεηαο ησλ εθδηδόκελσλ θνξησηηθώλ. Γηα αμηώζεηο θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα αξκόδην είλαη απνθιεηζηηθά απηό ην δηθαζηήξην. γ) Γηα ηηο έλλνκεο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ Δηακεηαθνξέα θαη ηνπ εληνιέα ή ησλ δηαδόρσλ ηνπ ηζρύεη ην ειιεληθό δίθαην.

8

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα