ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο. β) Οη Γεληθνί Όξνη ππεξηζρύνπλ ηπρόλ δηαθνξεηηθώλ ηνπηθώλ εκπνξηθώλ εζίκσλ θαη ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ, θαζώο θαη δηαθνξεηηθώλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη δηαηάμεσλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ, εθηόο αλ απηέο είλαη αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ. Aξζξν 2: ύκβαζε Γηακεηαθνξάο. α) Αλάζεζε δηακεηαθνξάο είλαη ε ζύκβαζε κε ηελ νπνία ν Δηακεηαθνξέαο αλαιακβάλεη έλαληη ακνηβήο ηελ ππνρξέσζε έλαληη ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε ησλ εκπνξεπκάησλ, λα κεηαθέξεη απηά ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ, όρη δηελεξγώληαο ηε κεηαθνξά ν ίδηνο πξνζσπηθά, αιιά εμεπξίζθνληαο ην κεηαθνξέα πνπ ζα κεηαθέξεη απηά θαη κε ηνλ νπνίν απηόο ζπλάπηεη ηε ζύκβαζε κεηαθνξάο ζην δηθό ηνπ όλνκα αιιά γηα ινγαξηαζκό ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε. β) Ο Δηακεηαθνξέαο δύλαηαη λα ππεηζέιζεη σο κεηαθνξέαο ζηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο. Aξζξν 3: Δθηέιεζε ζπλαθώλ εξγαζηώλ από ηνλ Γηακεηαθνξέα. α) O Δηακεηαθνξέαο αλαιακβάλεη, κεηά από εηδηθή ζπκθσλία, εθηόο από ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο θαη όιεο ηηο παξεπόκελεο εξγαζίεο. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε κεηαθόξησζε, ε απνζήθεπζε, ν εθηεισληζκόο, ε αζθάιηζε θαη ινηπέο ζπλαθείο εξγαζίεο. β) Οη Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη κόλν κε ηελ επηκέιεηα κεηαθνξάο, εθηόο αλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά γξαπηώο κε ηνλ εληνιέα. Αξζξν 4: Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα. α) Η ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο από ηνλ Δηακεηαθνξέα δεζκεύεη ηνλ εληνιέα. β) O εληνιέαο βαξύλεηαη κε όια ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο. γ) Ο εληνιέαο νθείιεη λα ελεξγεί όηη απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. O Δηακεηαθνξέαο δελ επζύλεηαη γηα ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ιόγσ ηεο κε ή ηεο θαζπζηεξεκέλεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εληνιέα. Aξζξν 5: Οδεγίεο ηνπ εληνιέα. Ο Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί κόλν ηηο νδεγίεο ηνπ εληνιέα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύκβαζε επηκέιεηαο κεηαθνξάο θαη πεξηέρνληαη ζ' απηήλ. ε πεξίπησζε έιιεηςεο νδεγηώλ ηνπ εληνιέα πξνο ηνλ Δηακεηαθνξέα απνθαζίδεη ν ηειεπηαίνο ζύκθσλα κε ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. Ο εληνιέαο επζύλεηαη γηα όιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από ιαλζαζκέλεο ή αλεπαξθείο νδεγίεο ηνπ. Αξζξν 6: Τπνρξεσηηθά ζηνηρεία ηεο εληνιήο. α) ηελ εληνιή πνπ δίλεηαη ζηνλ Δηακεηαθνξέα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ε αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε, ν ηόπνο θόξησζεο θαη παξάδνζεο, ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ, ε πνζόηεηα, ην πεξηερόκελν ησλ θηβσηίσλ, νη δηαζηάζεηο ηνπο, ην κηθηό ηνπο βάξνο θαη θάζε άιιν απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο. Tελ επζύλε γηα δεκίεο πνπ νθείινληαη ζε κε πιήξε ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία θέξεη ν εληνιέαο. Αλ δελ ηνπ έρεη δνζεί ζρεηηθή γξαπηή εληνιή, δελ είλαη ππνρξεσκέλνο ν Δηακεηαθνξέαο λα ειέγμεη ή λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία απηά ή άιιεο δειώζεηο ηνπ εληνιέα. β) O Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε δύγηζε ησλ εκπνξεπκάησλ κόλν εάλ ππάξρεη γξαπηή εληνιή. γ) Ο Δηακεηαθνξέαο αλαγξάθεη ζην απνδεηθηηθό παξαιαβήο πνπ εθδίδεη ην πεξηερόκελν, ηελ αμία, ηελ πνζόηεηα, ην βάξνο ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ κεηαθεξόκελνπ αγαζνύ θαηά δήισζε ηνπ εληνιέα.

2 Αξζξν 7: Μεηαθεξόκελα εκπνξεύκαηα. α) Ο Δηακεηαθνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκία ζε πξόζσπα, δώα, άιια εκπνξεύκαηα ή ηα νπνία είλαη επηξξεπή ζε ρεηξνηέξεπζε ή θζνξά, εθηόο εάλ ππάξρεη πξνεγνύκελε γξαπηή ζπκθσλία. Αλ ηέηνηνπ είδνπο εκπνξεύκαηα έρνπλ δνζεί ζηνλ Δηακεηαθνξέα ρσξίο πξνεγνύκελε ζπκθσλία, ν Δηακεηαθνξέαο δηθαηνύηαη, αλ απηό απαηηείηαη από ηηο πεξηζηάζεηο, λα πξνβεί ζηελ πώιεζε απηώλ ή αθόκε, ζε πεξίπησζε πνπ επίθεηηαη θίλδπλνο, λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Ο εληνιέαο είλαη ππεύζπλνο, γηα θάζε δεκία πνπ πξνέθπςε θαη θέξεη όια ηα ζρεηηθά έμνδα. β) Αλ ιόγσ ιαλζαζκέλσλ ή αλεπαξθώλ νδεγηώλ o Δηακεηαθνξέαο αλέιαβε ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ηα νπνία από ηε θύζε ηνπο δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηά, ή κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηά κόλν θάησ από εηδηθέο ζπλζήθεο, όπσο π.ρ. εθξεθηηθά, εύθιεθηα, δηαβξσηηθά, ξαδηελεξγά ζηνηρεία ή νπζίεο πνπ αλαζπκηάδνπλ, ε εληνιή πξέπεη λα ζεσξείηαη άθπξε. Αλ παξ' όια απηά ιάβεη ρώξα ε κεηαθνξά, ν Δηακεηαθνξέαο δελ θέξεη επζύλε γηα όιεο ηηο δεκίεο θαη ηα έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ. Αληίζεηα δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα λα ιάβεη θάζε απαξαίηεην κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άιισλ κεηαθεξόκελσλ εκπνξεπκάησλ, πξνζώπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα δε έμνδα βαξύλνπλ ηνλ εληνιέα. Αξζξν 8: Βάξνο απόδεημεο. O Δηακεηαθνξέαο δελ θέξεη ηελ επζύλε γηα δεκίεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε πξνθνξηθέο εληνιέο, ππνδείμεηο ή γλσζηνπνηήζεηο ηνπ εληνιέα, εθηόο αλ επηβεβαηώζεθαλ γξαπηώο από απηόλ. Αξζξν 9: Γηεύζπλζε ηνπ εληνιέα. Ο εληνιέαο έρεη ππνρξέσζε λα δειώζεη ζηνλ Δηακεηαθνξέα ηελ δηεύζπλζή ηνπ ή ηελ αιιαγή δηεύζπλζεο ρσξίο θαζπζηέξεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηζρύεη ε ηειεπηαία δηεύζπλζε πνπ δόζεθε ζηνλ Δηακεηαθνξέα. Ο Δηακεηαθνξέαο δελ επζύλεηαη γηα δεκίεο πνπ νθείινληαη αλ ηπρόλ δόζεθε ιαλζαζκέλε δηεύζπλζε από ηνλ εληνιέα ή ζε αλεπαξθή ή ειιεηπή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή δηεύζπλζεο ηνπ εληνιέα. Αξζξν 10: Απνζηνιή εγγξάθσλ. α) Ο Δηακεηαθνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα απνζηέιιεη ηηο επηζηνιέο ζπζηεκέλεο ή λα αζθαιίδεη ηε κεηαθνξά εγγξάθσλ, εθηόο εάλ ππάξρεη γξαπηή εληνιή. β) O Δηακεηαθνξέαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγρεη ηε γλεζηόηεηα ησλ ππνγξαθώλ ζε δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ηα κεηαθεξόκελα αληηθείκελα ή ζε άιια γξαπηά θείκελα ή λα ειέγρεη ηελ αξκνδηόηεηα πξνο ππνγξαθή ησλ ππνγξαθόλησλ, εθηόο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί γξαπηώο θάηη άιιν. Αξζξν 11: Aλάθιεζε εληνιήο. Ο εληνιέαο έρεη δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηελ εληνιή νπνηεδήπνηε, εθηόο θαη αλ ν Δηακεηαθνξέαο δεζκεύζεθε κε ηξίηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν εληνιέαο βαξύλεηαη κε όια ηα έμνδα θαη ηηο δεκηνπξγεζείζεο δαπάλεο θαζώο θαη κε νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από ηελ αλάθιεζε ηεο εληνιήο. Aξζξν 12: Οκαδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Ο Δηακεηαθνξέαο δηθαηνύηαη λα αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ κε ην ζύζηεκα GROUPAGE, δειαδή νκαδηθά κε άιια εκπνξεύκαηα, ηα νπνία αλήθνπλ ζε πεξηζζόηεξνπο εληνιείο, εθόζνλ δελ ζπκθσλήζεθε γξαπηώο ην αληίζεην. Αξζξν 13: Δθρώξεζε απαηηήζεσλ. H εθρώξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εληνιέα θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα ζε ηξίηνπο θαζώο θαη ε έγεξζε αμηώζεσλ θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα ζην όλνκα ή γηα ινγαξηαζκό ελόο ηξίηνπ είλαη δπλαηή κόλν αλ ζεκειηώλνληαη δηθαηώκαηα θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα ζηα πιαίζηα ησλ παξόλησλ Γεληθώλ όξσλ θαη όρη άιισλ πνπ ηπρόλ πξνθύπηνπλ από ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο από ηε ζύκβαζε.

3 Aξζξν 14: Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα κεηαθνξέο από θαη ζε ιηκάλη. α) Όηαλ πξόθεηηαη γηα κεηαθνξά από θαη ζε ιηκάλη ε θόξησζε θαη εθθόξησζε εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη όξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ιηκέλα θαη κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο θνξησηηθέο ή λαπινζύκθσλα πνπ εθδίδνπλ νη λαπηηιηαθέο ή νη πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο. β) Οη ζπκθσλεζείζεο ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ επηπξόζζεηα έμνδα πνπ πξνέξρνληαη από θόξησζε, κεηαθόξησζε ή εθθόξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, ηνπ ζαββαηνθύξηαθνπ ή ησλ επίζεκσλ αξγηώλ, θιπ. γ) Όηαλ ν Δηακεηαθνξέαο αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ιηκάλη θόξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, δελ επζύλεηαη γηα πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ηνπ πινίνπ, γηα ειιεηπή θόξησζε, ππεξεκεξία πινίνπ, απαγόξεπζε απόπινπ ηνπ πινίνπ, γηα έμνδα θύιαμεο, εθθόξησζε ή γηα νπνηνδήπνηε δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ή ηνπο πξάθηνξεο απηώλ. Όια ηα πξναλαθεξόκελα εηδηθά έμνδα βαξύλνπλ ηνλ εληνιέα. II. ΠΑΡΟΥΕ - ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΠΟΟ Aξζξν 15: Ακνηβή ηνπ Γηακεηαθνξέα, έμνδα. α) Σν ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπ Δηακεηαθνξέα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλαηεζείζεο ζ' απηόλ εληνιήο θαζνξίδεηαη κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ. β) Εθηόο από ξεηή αληίζεηε ζπκθσλία ε ακνηβή θαη ηα έμνδα πξνπιεξώλνληαη κε ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ όηαλ εληνιέαο είλαη ν απνζηνιέαο θαη πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ όηαλ εληνιέαο είλαη ν παξαιήπηεο. γ) Σα ηηκνιόγηα ηνπ Δηακεηαθνξέα εμνθινύληαη ζε κεηξεηά. Ο εληνιέαο γίλεηαη ππεξήκεξνο ην αξγόηεξν 15 εκέξεο από ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνύκελε εμώδηθε εηδνπνίεζε ή άιιε πξνϋπόζεζε, εθηόο εάλ επέξρεηαη λσξίηεξα ζύκθσλα κε ην λόκν. ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ εληνιέα ν Δηακεηαθνξέαο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηόθνπο ππεξεκεξίαο. Αξζξν 16: πκθσλία γηα ηελ ηηκή θαη ηελ παξνρή. α) Πξνζθνξέο ηνπ Δηακεηαθνξέα θαη ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηηκέο θαη παξνρέο αθνξνύλ πάληα κόλν ηηο ξεηά αλαθεξόκελεο παξνρέο ηνπ Δηακεηαθνξέα ή/θαη ηξίησλ θαη, εθόζνλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, κόλν εκπνξεύκαηα θαλνληθνύ όγθνπ, θαλνληθνύ βάξνπο θαη πνηόηεηαο. Οη πξνζθνξέο απηέο πξνϋπνζέηνπλ θαλνληθέο θαη αλεκπόδηζηεο ζπλζήθεο θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Γηα παξεπόκελα ηέιε θαη έμνδα πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία. H πιεξσκή δαζκώλ, θόξσλ, δηθαησκάησλ θαη δαπαλώλ ηξίησλ θαζώο θαη νπνηαδήπνηε παξνρή ηδηαηηέξσλ ππεξεζηώλ βαξύλνπλ ηνλ εληνιέα. β) Πηζαλέο αλαηηκήζεηο ζηνπο λαύινπο ησλ κεηαθνξέσλ ή ζηνπο ηεισλεηαθνύο δαζκνύο, αιιαγέο ζηηο ηζνηηκίεο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ, θόξνπο, επηβαξύλζεηο θιπ. πνπ ήηαλ αδύλαην λα είραλ πξνβιεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ δηθαηνινγνύλ αλάινγεο πξνζαξκνγέο ζηελ ακνηβή θαη ηα έμνδα ηνπ Δηακεηαθνξέα. Aξζξν 17: Αξλεζε παξαιαβήο. Αλ ν παξαιήπηεο αξλεζεί ηελ παξαιαβή ησλ κεηαθεξζέλησλ εκπνξεπκάησλ, ν Δηακεηαθν-ξέαο έρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο απηώλ ζηνλ εληνιέα, κε δαπάλε ηνπ εληνιέα. Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ ηνλ θίλδπλν θέξεη ν εληνιέαο. Ο εληνιέαο επζύλεηαη επίζεο γηα θάζε δαπάλε πνπ νθείιεηαη ζηελ άξλεζε ηνπ παξαιήπηε πξνο παξαιαβή. Αξζξν 18: πκςεθηζκόο. Oη απαηηήζεηο γηα ηελ ακνηβή θαη ηα έμνδα ηνπ δηακεηαθνξέα από ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο δελ ζπκςεθίδνληαη. IΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ Αξζξν 19: Παξάδνζε εκπνξεπκάησλ.

4 α) Η παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζπληειείηαη κε ηελ ππνγξαθή ησλ θνξησηηθώλ εγγξάθσλ ή ηελ παξάδνζε ηεο δηαηαθηηθήο ζηνλ παξαιήπηε πνπ αλαθέξεηαη ζηα σο άλσ θνξησηηθά έγγξαθα ή ηπρόλ αλαγξαθόκελν εληνινδόρν απηνύ. β) εάλ ν παξαιήπηεο αξλεζεί λα παξαιάβεη ηα εκπνξεύκαηα ή γηα ιόγν, γηα ηνλ νπνίν δελ επζύλεηαη ν Δηακεηαθνξέαο δελ γίλεη ε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα εκπνξεύκαηα παξαθαηίζεληαη ζε ρώξν επηινγήο ηνπ Δηακεηαθνξέα κε θίλδπλν θαη έμνδα ηνπ εληνιέα θαη ν Δηακεηαθνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα ηα αζθαιίζεη. Ο Δηακεηαθνξέαο επηπιένλ δελ επζύλεηαη γηα πιεηζηεξηαζκνύο, δεκεύζεηο θ.ι.π. νη νπνίεο κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ ζηα εκπνξεύκαηα ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο ζηε ρώξα πνπ δελ παξαδόζεθαλ απηά. Αξζξν 20: Παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ κε αληηθαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο. Η παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ κε αληηθαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο, πξνϋπνζέηεη εηδηθή θαη ξεηή εληνιή ηνπ εληνιέα-θνξησηή. Μόλν ε έλδεημε "C.O.D." (cash on delivery) επί ηνπ εκπνξηθνύ ηηκνινγίνπ δελ ζπληζηά ππνρξέσζε παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ κε αληηθαηαβνιή γηα ηνλ Δηακεηαθνξέα. IV. ΠΡΟΘΕΜΙΕ, ΚΩΛΤΜΑΣΑ Αξζξν 21: Κακία εγγύεζε γηα πξνζεζκίεο. Eθηόο από πξνεγνύκελε γξαπηή ζπκθσλία, ν Δηακεηαθνξέαο δελ εγγπάηαη νύηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο νύηε κηα θαζνξηζκέλε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο. Η απιή έλδεημε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο από ηνλ εληνιέα, δελ ζπληζηά ππνρξέσζε γηα ηνλ Δηακεηαθνξέα. Ο Δηακεηαθνξέαο δελ επζύλεηαη γηα ζπλέπεηεο πνπ πξνθύπηνπλ εμαηηίαο ιαλζαζκέλσλ πιεξνθνξηώλ πνπ δίλνληαη από κεηαθνξείο ή ηνπο πξάθηνξέο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο ή ηνπο όξνπο θόξησζεο, εθθόξησζεο ή παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Αξζξν 22: Aδπλακία εθπιεξώζεσο, πιεκκειήο εθπιήξσζε. Γεγνλόηα πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Δηακεηαθνξέα, ιόγσ ησλ νπνίσλ αδπλαηεί λα εθπιεξώζεη νιoθιεξσηηθά ή ελ κέξεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ηνλ ειεπζεξώλνπλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηαξθνύλ από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηα πιαίζηα εληνιώλ, νη νπνίεο έρνπλ επεξεαζηεί από ηα παξαπάλσ γεγνλόηα. Επίζεο ζ' απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, έρεη ην δηθαίσκα ν Δηακεηαθνξέαο λα ππαλαρσξήζεη από ηε ζύκβαζε, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη κεξηθώο εθπιεξώζεη ηελ εληνιή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Δηακεηαθνξέαο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηα έμνδα πνπ έρεη θάλεη. V. ΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ. Αξζξν 23: Aζθάιηζε εκπνξεπκάησλ. α) Ο Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ εληνιέα ην εκπόξεπκα κόλν αλ ηνπ έρεη δνζεί ξεηή έγγξαθε εληνιή, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε αζθαιηζηηθή αμία θαη νη θαιππηόκελνη θίλδπλνη. β) Σν γεγνλόο ηεο αζθάιηζεο πξνεγνύκελσλ θνξηώζεσλ ηνπ ίδηνπ εληνιέα δελ ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Δηακεηαθνξέα λα αζθαιίζεη θαη ηηο επόκελεο κεηαθνξέο ηνπ ίδηνπ εληνιέα. Η απιή αλαθνξά αμηώλ ησλ εκπνξεπκάησλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο σο εληνιή γηα αζθάιηζε. γ) Με ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δελ αλαιακβάλεη ν Δηακεηαθνξέαο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρεη ν αζθαιηζκέλνο. Τπνρξενύηαη σζηόζν λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αμίσζεο από ηελ αζθάιηζε. δ) Αλ δελ πξνζδηνξίδνληαη εγγξάθσο από ηνλ εληνιέα νη θαιππηόκελνη θίλδπλνη, ε αζθάιηζε ησλ εκπνξεπκάησλ γίλεηαη γηα ηνπο ζπλήζεηο θηλδύλνπο θαη εμαηξέζεηο, όπσο θαζνξίδνληαη από ηελ ζπκβαιιόκελε αζθαιηζηηθή εηαηξία. ε) Ο Δηακεηαθνξέαο δελ κπνξεί πνηέ λα ζεσξεζεί ζπλαζθαιηζηήο. VI. ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ

5 Aξζξν 24: Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε ζε ηδησηηθέο ή μέλεο απνζήθεο. α) H πξνζσξηλή απνζήθεπζε γίλεηαη θαη' εθινγή ηνπ Δηακεηαθνξέα ζηηο δηθέο ηνπ ή μέλεο απνζήθεο (ηδησηηθέο ή δεκόζηεο). β) Αλ έρεη απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ν Δηακεηαθνξέαο ηα εκπνξεύκαηα ζε μέλε απνζήθε ηζρύνπλ γηα ηε ζρέζε κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ εληνιέα ηνπ νη ίδηνη όξνη, νη νπνίνη ηζρύνπλ κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ μέλνπ απνζεθεπηή. Ο Δηακεηαθνξέαο νθείιεη λα απνζηείιεη ηνπο όξνπο ηεο απνζήθεπζεο ζηνλ εληνιέα, εάλ ηνπ δεηεζνύλ. γ) Τπνρξέσζε ηνπ Δηακεηαθνξέα γηα αζθάιεηα ή θύιαμε ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ ππάξρεη κόλν εάλ πξόθεηηαη γηα δηθνύο ηνπ ή κηζζσκέλνπο από απηόλ ρώξνπο θαη κόλν αλ ηνύην επηβάιιεηαη θαηά ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε ή αμησζεί από ηνλ εληνιέα. Aξζξν 25: Δίζνδνο ζηελ απνζήθε. Kάζε έιεγρνο ή δεηγκαηνιεςία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξέπεη λα ιάβεη ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ απηά είλαη πξνζσξηλά απνζεθεπκέλα, πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο ζπκθσλεζεί θαη λα εθηειεζηεί κόλν κε ζπλνδεία ηνπ Δηακεηαθνξέα ή ππαιιήινπ ηνπ ζηνλ νπνίν έδσζε αλάινγε εληνιή. Αξζξν 26: Γηθαίσκα εθπνίεζεο ησλ πξνζσξηλά απνζεθεπζέλησλ εκπνξεπκάησλ. α) ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ ν δηθαηνύρνο ησλ εκπνξεπκάησλ αξλείηαη λα ηα παξαιάβεη, ν Δηακεηαθνξέαο δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ εθπνίεζε απηώλ, κεηά ηελ παξέιεπζε έμη (6) κελώλ, εθόζνλ απνζηείιεη πξνο ηνύην ζπζηεκέλε επηζηνιή έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ. β) Σν αληίηηκν ηεο εθπνίεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα απνδίδεηαη ζην δηθαηνύρν απηώλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη εμόδσλ ηνπ Δηακεηαθνξέα. VII. ΠΡΟΝΟΜΙA Aξζξν 27: Δμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γηακεηαθνξέα. Ο Δηακεηαθνξέαο έρεη γηα θάζε ιεμηπξόζεζκε απαίηεζε πνπ πξνέξρεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο επηκέιεηαο κεηαθνξάο, λόκηκν ελέρπξν θαη δηθαίσκα παξαθξάηεζεο ζηα εκπνξεύκαηα ηνπ εληνιέα. Σα σο άλσ πξνλόκηα εμαζθαιίδνπλ όρη κόλν απαηηήζεηο θάζε θύζεσο ζρεηηθέο κε ηα εκπνξεύκαηα ηα νπνία ν Δηακεηαθνξέαο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, αιιά θαη εθείλεο πνπ αθνξνύλ ηα εκπνξεύκαηα πνπ έρνπλ ήδε παξαδνζεί. ε πεξίπησζε απώιεηαο ή δεκίαο ηνπ εκπνξεύκαηνο, νη αμηώζεηο ηνπ Δηακεηαθνξέα ηθαλνπνηνύληαη θαη από ηελ ηπρόλ θαηαβιεζείζα αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε. VIII. ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΕΑ Αξζξν 28: Eθηαζε επζύλεο. α) Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα πεξηνξίδεηαη ή απαιιάζζεηαη απηόο ζύκθσλα κε ηηο πξνεγνύκελεο δηαηάμεηο ή ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνινπζνύλ. Ο Δηακεηαθνξέαο επζύλεηαη όηαλ ε δεκία νθείιεηαη ζε δόιν ή βαξηά ακέιεηα ηνπ ίδηνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. β) Οη δηαηάμεηο ησλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ πεξηνξηζκό ή ηελ απαιιαγή από ηελ επζύλε ηνπ κεηαθνξέα, έρνπλ άκεζε εθαξκνγή θαη επί ηεο επζύλεο ηνπ Δηακεηαθνξέα. Aξζξν 29: Πεξηνξηζκόο ηεο επζύλεο ηνπ Γηακεηαθνξέα. α) Εάλ νη πεξηερόκελεο ζηε ζύκβαζε Δηακεηαθνξάο νδεγίεο ηνπ εληνιέα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπ Δηακεηαθνξέα, ηόηε επέξρεηαη αληίζηνηρε κείσζε ηεο έθηαζεο ηεο επζύλεο ηνπ. ε πεξίπησζε επέιεπζεο δεκίαο ζηα εκπνξεύκαηα πνπ ηεινύλ ζε αηηηώδε ζπλάθεηα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εληνιέα ν Δηακεηαθνξέαο απαιιάζζεηαη ηεο επζύλεο ηνπ. β) Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα ή ηνπ κεηαθνξέα απέλαληη ζηνλ εληνιέα, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη απηή ησλ πξαθηόξσλ ηνπο ή ησλ μέλσλ αληαπνθξηηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο λόκνπο, ηηο δηαηάμεηο, ηνπο

6 θαλόλεο θαη ηα έζηκα πνπ ηζρύνπλ ζηε ρώξα ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξαθηόξσλ θαη μέλσλ αληαπνθξηηώλ. Αξζξν 30: Αλώηαηα όξηα επζύλεο. ε πεξίπησζε επζύλεο ηνπ Δηακεηαθνξέα ιόγσ βιάβεο, απώιεηαο ή θαζπζηέξεζεο άθημεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ ηόζν όηαλ ηνύην νθείιεηαη ζε πξνζσπηθή επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα όζν θαη ζε επζύλε ηξίησλ κεηαθνξέσλ ζηνπο νπνίνπο αλέζεζε ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο, ε νθεηιόκελε απνδεκίσζε πεξηνξίδεηαη ζηα όξηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θπξσζεί από ηελ Ειιάδα κε λόκν θαη ξπζκίδνπλ ηε ζρεηηθή ζύκβαζε κεηαθνξάο. Aξζξν 31: Δκπνξεύκαηα κεγάιεο αμίαο. Γηα εκπνξεύκαηα, ησλ νπνίσλ ε αμία ππεξβαίλεη ηα αλώηαηα όξηα επζύλεο ηνπ κεηαθνξέα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θπξσζεί από ηελ Ειιάδα κε λόκν, θαζώο θαη γηα ρξήκαηα, έγγξαθα, αμηόγξαθα, έξγα ηέρλεο θαη θνζκήκαηα επζύλεηαη ν Δηακεηαθνξέαο κόλν αλ ηνπ δόζεθε από ηνλ εληνιέα εγθαίξσο κία έγγξαθε έλδεημε ηεο αμίαο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, νύησο ώζηε λα ήηαλ ζε ζέζε λα απνθαζίζεη γηα ηελ απνδνρή ή άξλεζε ηεο εληνιήο, εγγξάθσο. Αξζξν 32: Απαιιαγή ηνπ Γηακεηαθνξέα από ηελ επζύλε ηνπ. 1) Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα απνθιείεηαη: α) Γηα δεκίεο νθεηιόκελεο είηε ζε θινπή κε ηελ έλλνηα ηνπ αξζ. 374 ζηνηρ. γ ΠΚ είηε ζε ιεζηεία κε ηελ έλλνηα ηνπ αξζ. 380 ΠΚ. β) Γηα δεκίεο νθεηιόκελεο ζηελ ύπαξμε λνκηθώλ ή δηνηθεηηθώλ εκπνδίσλ θαη δπζρεξεηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο (έιιεηςε ή θαζπζηεξεκέλε παξαιαβή εγγξάθσλ, εγγξάθσλ εθηεισληζκνύ, εγθξίζεσλ εηζαγσγήο ή εμαγσγήο θιπ). Επίζεο δελ επζύλεηαη o Δηακεηαθνξέαο γηα κεηαθνξηθά έμνδα, έμνδα εθηεισληζκνύ, ηέιε, θόξνπο θαη άιια έμνδα πνπ έρνπλ επηβιεζεί ιαλζαζκέλα από αξρέο. γ) Γηα απώιεηα ή βιάβε πξαγκάησλ πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ απνζηνιέα θαηά ηε θόξησζε ή ζε ειάηησκα απηώλ ή ζε ειιεηπή ή πιεκκειή ζπζθεπαζία. O Δηακεηαθνξέαο εμνπζηνδνηείηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα δερηεί από ηνπο κεηαθνξείο, ηνπο απνζεθεπηέο θαη παξαιήπηεο γεληθώο, επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπζθεπαζία ησλ εκπνξεπκάησλ. δ) Γηα δεκία ε νπνία δελ ζα απνηξεπόηαλ, αθόκε θαη αλ ν Δηακεηαθνξέαο είρε θαηαβάιιεη ην αλώηαην όξην επηκέιεηαο θαη πξνζνρήο, αθόκε θαη αλ είρε ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα πξνο απνθπγή ηεο δεκίαο ή ήηαλ αληηθεηκεληθά αδύλαην λα ηα ιάβεη. ε) Γηα δεκίεο ιόγσ ηεο θύιαμεο ζε εμσηεξηθό ρώξν, αλ κηα ηέηνηα θύιαμε είρε ζπκθσλεζεί, ή αλ κία άιιε θύιαμε ήηαλ αλέθηθηε ιόγσ ηνπ είδνπο ησλ αγαζώλ ή ιόγσ ησλ πεξηζηάζεσλ. ζη) Γηα δεκίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο, επηδξάζεηο θαθώλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, δεκίεο κεραλεκάησλ, θαισδηώζεσλ, επίδξαζεο άιισλ αγαζώλ, δεκίεο από δώα ή θπζηθήο θζνξάο ησλ αγαζώλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν Δηακεηαθνξέαο επζύλεηαη κόλν αλ απνδεηρζεί, όηη ππαίηηα δεκηνύξγεζε ηε δεκία. δ) Γηα δεκίεο νη νπνίεο νθείινληαη ζε ειαθξά ακέιεηα ηνπ Δηακεηαθνξέα ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ. ε) Γηα δεκίεο πνπ έιαβαλ ρώξα εληόο απνζεθώλ ιηκέλσλ, ηεισλείσλ ή άιισλ δεκνζίσλ απνζεθώλ. 2) Aλ ζύκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο ήηαλ δπλαηό λα πξνθιεζεί δεκία από ηνπο παξαπάλσ θηλδύλνπο, ηεθκαίξεηαη, όηη ν θίλδπλνο επήιζε από ηνπο παξαπάλσ θηλδύλνπο. Αξζξν 33: Παύζε ηεο επζύλεο ηνπ Γηακεηαθνξέα. Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα παύεη κε ηελ πξαγκαηηθή θαη αλεπηθύιαθηε παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ από ηνλ παξαιήπηε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ παξόληνο. Aξζξν 34: Άκεζε, γξαπηή εηδνπνίεζε επέιεπζεο ηεο δεκίαο. α) Όιεο νη δεκίεο, αθόκε θαη απηέο πνπ δελ είλαη δπλαηό λα δηαπηζησζνύλ εμσηεξηθά, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη εγγξάθσο ζηνλ Δηακεηαθνξέα ακέζσο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Αλ ε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ έγηλε από ην Δηακεηαθνξέα, ε γλσζηνπνίεζε ηεο επέιεπζεο ηεο δεκίαο πξέπεη λα γίλεη ζ' απηόλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ έμη (6) εκεξώλ. β) ηελ πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο ηεθκαίξεηαη όηη ε δεκία έγηλε κεηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ.

7 γ) εάλ ε γλσζηνπνίεζε ηεο επέιεπζεο ηεο δεκίαο γίλεη ζ' έλα ρξνληθό ζεκείν, θαηά ην νπνίν δελ είλαη δπλαηό λα ζηξαθεί πιένλ ν Δηακεηαθνξέαο θαηά ηξίησλ, ν Δηακεηαθνξέαο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηηο ζπλέπεηεο. Αξζξν 35: πλππνινγηζκόο σθειεηώλ. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε απνδεκίσζε πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν Δηακεηαθνξέαο γηα ηε δεκία αλέξρεηαη κέρξη ηελ πιήξε αμία ηνπ εκπνξεύκαηνο, ν Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο κόλν αλ ηνπ κεηαβηβαζηεί ε θπξηόηεηα ζην εκπόξεπκα θαη ηνπ εθρσξεζνύλ νη απαηηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλoπ θαη ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε ζρέζε κε ην εκπόξεπκα, ηνπ εληνιέα ή ηνπ παξαιήπηε θαηά ηξίησλ. Αξζξν 36: Δπζύλε Γηακεηαθνξέα ζε ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά. Eπί κεηαθνξάο εθηεινύκελεο βάζεη εληαίαο ζπκβάζεσο (ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά) ν Δηακεηαθνξέαο επζύλεηαη γηα βιάβε ή απώιεηα ησλ κεηαθεξνκέλσλ πξαγκάησλ ζύκθσλα κε ηo λόκν πνπ δηέπεη ηελ επζύλε ηνπ κεηαθνξέα θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο κεηαθνξάο. IX. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αξζξν 37: Παξαγξαθή. α) Oη αμηώζεηο θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα παξαγξάθνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ oξίδνληαη ζην λόκν ή ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο. β) Ο ρξόλνο ηεο παξαγξαθήο αξρίδεη, πξνθεηκέλνπ κελ πεξί νιηθήο απώιεηαο από ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ηα εκπνξεύκαηα έπξεπε λα παξαδνζνύλ, ζε θάζε δε άιιε πεξίπησζε από ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ηα εκπνξεύκαηα παξαδόζεθαλ ή πξνζθέξζεθαλ ζηνλ παξαιήπηε. X. ΣΟΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΗ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Αξζξν 38: Σόπνο εθπιήξσζεο, δσζηδηθία, ηζρύο ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ. α) Σόπνο εθπιήξσζεο ηεο ζύκβαζεο Δηακεηαθνξάο είλαη γηα όια ηα κέξε ε έδξα ή ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Δηακεηαθνξέα πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ε εληνιή δηακεηαθνξάο. β) Αξκόδην δηθαζηήξην γηα ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύκβαζε Δηακεηαθνξάο ή βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηή είλαη, γηα όια ηα κέξε, ην δηθαζηήξην ζηνλ ηόπν όπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Δηακεηαθνξέα, κε ηελ επηθύιαμε ξήηξαο απνθιεηζηηθήο αξκνδηόηεηαο ησλ εθδηδόκελσλ θνξησηηθώλ. Γηα αμηώζεηο θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα αξκόδην είλαη απνθιεηζηηθά απηό ην δηθαζηήξην. γ) Γηα ηηο έλλνκεο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ Δηακεηαθνξέα θαη ηνπ εληνιέα ή ησλ δηαδόρσλ ηνπ ηζρύεη ην ειιεληθό δίθαην.

8

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 31 Γεκεμβπίος 2011 2 2 3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ α 178/18.2.2007) Αλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ - ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Aριθμ. Μελέτης : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 3. Συγγραφή υποχρεώςεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΑ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΜΔΛΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ... κεηαμύ: (1) ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία Λ. Σξπζνρνΐδεο Σξεκαηηζηεξηαθή Αλώλπκνο Δηαηξία Ξαξνρήο Δπελδπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα