ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο. β) Οη Γεληθνί Όξνη ππεξηζρύνπλ ηπρόλ δηαθνξεηηθώλ ηνπηθώλ εκπνξηθώλ εζίκσλ θαη ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ, θαζώο θαη δηαθνξεηηθώλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη δηαηάμεσλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ, εθηόο αλ απηέο είλαη αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ. Aξζξν 2: ύκβαζε Γηακεηαθνξάο. α) Αλάζεζε δηακεηαθνξάο είλαη ε ζύκβαζε κε ηελ νπνία ν Δηακεηαθνξέαο αλαιακβάλεη έλαληη ακνηβήο ηελ ππνρξέσζε έλαληη ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε ησλ εκπνξεπκάησλ, λα κεηαθέξεη απηά ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ, όρη δηελεξγώληαο ηε κεηαθνξά ν ίδηνο πξνζσπηθά, αιιά εμεπξίζθνληαο ην κεηαθνξέα πνπ ζα κεηαθέξεη απηά θαη κε ηνλ νπνίν απηόο ζπλάπηεη ηε ζύκβαζε κεηαθνξάο ζην δηθό ηνπ όλνκα αιιά γηα ινγαξηαζκό ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε. β) Ο Δηακεηαθνξέαο δύλαηαη λα ππεηζέιζεη σο κεηαθνξέαο ζηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο. Aξζξν 3: Δθηέιεζε ζπλαθώλ εξγαζηώλ από ηνλ Γηακεηαθνξέα. α) O Δηακεηαθνξέαο αλαιακβάλεη, κεηά από εηδηθή ζπκθσλία, εθηόο από ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο θαη όιεο ηηο παξεπόκελεο εξγαζίεο. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε κεηαθόξησζε, ε απνζήθεπζε, ν εθηεισληζκόο, ε αζθάιηζε θαη ινηπέο ζπλαθείο εξγαζίεο. β) Οη Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη κόλν κε ηελ επηκέιεηα κεηαθνξάο, εθηόο αλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά γξαπηώο κε ηνλ εληνιέα. Αξζξν 4: Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα. α) Η ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο από ηνλ Δηακεηαθνξέα δεζκεύεη ηνλ εληνιέα. β) O εληνιέαο βαξύλεηαη κε όια ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο. γ) Ο εληνιέαο νθείιεη λα ελεξγεί όηη απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. O Δηακεηαθνξέαο δελ επζύλεηαη γηα ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ιόγσ ηεο κε ή ηεο θαζπζηεξεκέλεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εληνιέα. Aξζξν 5: Οδεγίεο ηνπ εληνιέα. Ο Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί κόλν ηηο νδεγίεο ηνπ εληνιέα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύκβαζε επηκέιεηαο κεηαθνξάο θαη πεξηέρνληαη ζ' απηήλ. ε πεξίπησζε έιιεηςεο νδεγηώλ ηνπ εληνιέα πξνο ηνλ Δηακεηαθνξέα απνθαζίδεη ν ηειεπηαίνο ζύκθσλα κε ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. Ο εληνιέαο επζύλεηαη γηα όιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από ιαλζαζκέλεο ή αλεπαξθείο νδεγίεο ηνπ. Αξζξν 6: Τπνρξεσηηθά ζηνηρεία ηεο εληνιήο. α) ηελ εληνιή πνπ δίλεηαη ζηνλ Δηακεηαθνξέα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ε αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε, ν ηόπνο θόξησζεο θαη παξάδνζεο, ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ, ε πνζόηεηα, ην πεξηερόκελν ησλ θηβσηίσλ, νη δηαζηάζεηο ηνπο, ην κηθηό ηνπο βάξνο θαη θάζε άιιν απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο. Tελ επζύλε γηα δεκίεο πνπ νθείινληαη ζε κε πιήξε ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία θέξεη ν εληνιέαο. Αλ δελ ηνπ έρεη δνζεί ζρεηηθή γξαπηή εληνιή, δελ είλαη ππνρξεσκέλνο ν Δηακεηαθνξέαο λα ειέγμεη ή λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία απηά ή άιιεο δειώζεηο ηνπ εληνιέα. β) O Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε δύγηζε ησλ εκπνξεπκάησλ κόλν εάλ ππάξρεη γξαπηή εληνιή. γ) Ο Δηακεηαθνξέαο αλαγξάθεη ζην απνδεηθηηθό παξαιαβήο πνπ εθδίδεη ην πεξηερόκελν, ηελ αμία, ηελ πνζόηεηα, ην βάξνο ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ κεηαθεξόκελνπ αγαζνύ θαηά δήισζε ηνπ εληνιέα.

2 Αξζξν 7: Μεηαθεξόκελα εκπνξεύκαηα. α) Ο Δηακεηαθνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκία ζε πξόζσπα, δώα, άιια εκπνξεύκαηα ή ηα νπνία είλαη επηξξεπή ζε ρεηξνηέξεπζε ή θζνξά, εθηόο εάλ ππάξρεη πξνεγνύκελε γξαπηή ζπκθσλία. Αλ ηέηνηνπ είδνπο εκπνξεύκαηα έρνπλ δνζεί ζηνλ Δηακεηαθνξέα ρσξίο πξνεγνύκελε ζπκθσλία, ν Δηακεηαθνξέαο δηθαηνύηαη, αλ απηό απαηηείηαη από ηηο πεξηζηάζεηο, λα πξνβεί ζηελ πώιεζε απηώλ ή αθόκε, ζε πεξίπησζε πνπ επίθεηηαη θίλδπλνο, λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Ο εληνιέαο είλαη ππεύζπλνο, γηα θάζε δεκία πνπ πξνέθπςε θαη θέξεη όια ηα ζρεηηθά έμνδα. β) Αλ ιόγσ ιαλζαζκέλσλ ή αλεπαξθώλ νδεγηώλ o Δηακεηαθνξέαο αλέιαβε ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ηα νπνία από ηε θύζε ηνπο δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηά, ή κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηά κόλν θάησ από εηδηθέο ζπλζήθεο, όπσο π.ρ. εθξεθηηθά, εύθιεθηα, δηαβξσηηθά, ξαδηελεξγά ζηνηρεία ή νπζίεο πνπ αλαζπκηάδνπλ, ε εληνιή πξέπεη λα ζεσξείηαη άθπξε. Αλ παξ' όια απηά ιάβεη ρώξα ε κεηαθνξά, ν Δηακεηαθνξέαο δελ θέξεη επζύλε γηα όιεο ηηο δεκίεο θαη ηα έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ. Αληίζεηα δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα λα ιάβεη θάζε απαξαίηεην κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άιισλ κεηαθεξόκελσλ εκπνξεπκάησλ, πξνζώπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα δε έμνδα βαξύλνπλ ηνλ εληνιέα. Αξζξν 8: Βάξνο απόδεημεο. O Δηακεηαθνξέαο δελ θέξεη ηελ επζύλε γηα δεκίεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε πξνθνξηθέο εληνιέο, ππνδείμεηο ή γλσζηνπνηήζεηο ηνπ εληνιέα, εθηόο αλ επηβεβαηώζεθαλ γξαπηώο από απηόλ. Αξζξν 9: Γηεύζπλζε ηνπ εληνιέα. Ο εληνιέαο έρεη ππνρξέσζε λα δειώζεη ζηνλ Δηακεηαθνξέα ηελ δηεύζπλζή ηνπ ή ηελ αιιαγή δηεύζπλζεο ρσξίο θαζπζηέξεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηζρύεη ε ηειεπηαία δηεύζπλζε πνπ δόζεθε ζηνλ Δηακεηαθνξέα. Ο Δηακεηαθνξέαο δελ επζύλεηαη γηα δεκίεο πνπ νθείινληαη αλ ηπρόλ δόζεθε ιαλζαζκέλε δηεύζπλζε από ηνλ εληνιέα ή ζε αλεπαξθή ή ειιεηπή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή δηεύζπλζεο ηνπ εληνιέα. Αξζξν 10: Απνζηνιή εγγξάθσλ. α) Ο Δηακεηαθνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα απνζηέιιεη ηηο επηζηνιέο ζπζηεκέλεο ή λα αζθαιίδεη ηε κεηαθνξά εγγξάθσλ, εθηόο εάλ ππάξρεη γξαπηή εληνιή. β) O Δηακεηαθνξέαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγρεη ηε γλεζηόηεηα ησλ ππνγξαθώλ ζε δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ηα κεηαθεξόκελα αληηθείκελα ή ζε άιια γξαπηά θείκελα ή λα ειέγρεη ηελ αξκνδηόηεηα πξνο ππνγξαθή ησλ ππνγξαθόλησλ, εθηόο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί γξαπηώο θάηη άιιν. Αξζξν 11: Aλάθιεζε εληνιήο. Ο εληνιέαο έρεη δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηελ εληνιή νπνηεδήπνηε, εθηόο θαη αλ ν Δηακεηαθνξέαο δεζκεύζεθε κε ηξίηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο επηκέιεηαο κεηαθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν εληνιέαο βαξύλεηαη κε όια ηα έμνδα θαη ηηο δεκηνπξγεζείζεο δαπάλεο θαζώο θαη κε νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από ηελ αλάθιεζε ηεο εληνιήο. Aξζξν 12: Οκαδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Ο Δηακεηαθνξέαο δηθαηνύηαη λα αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ κε ην ζύζηεκα GROUPAGE, δειαδή νκαδηθά κε άιια εκπνξεύκαηα, ηα νπνία αλήθνπλ ζε πεξηζζόηεξνπο εληνιείο, εθόζνλ δελ ζπκθσλήζεθε γξαπηώο ην αληίζεην. Αξζξν 13: Δθρώξεζε απαηηήζεσλ. H εθρώξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εληνιέα θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα ζε ηξίηνπο θαζώο θαη ε έγεξζε αμηώζεσλ θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα ζην όλνκα ή γηα ινγαξηαζκό ελόο ηξίηνπ είλαη δπλαηή κόλν αλ ζεκειηώλνληαη δηθαηώκαηα θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα ζηα πιαίζηα ησλ παξόλησλ Γεληθώλ όξσλ θαη όρη άιισλ πνπ ηπρόλ πξνθύπηνπλ από ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο από ηε ζύκβαζε.

3 Aξζξν 14: Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα κεηαθνξέο από θαη ζε ιηκάλη. α) Όηαλ πξόθεηηαη γηα κεηαθνξά από θαη ζε ιηκάλη ε θόξησζε θαη εθθόξησζε εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη όξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ιηκέλα θαη κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο θνξησηηθέο ή λαπινζύκθσλα πνπ εθδίδνπλ νη λαπηηιηαθέο ή νη πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο. β) Οη ζπκθσλεζείζεο ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ επηπξόζζεηα έμνδα πνπ πξνέξρνληαη από θόξησζε, κεηαθόξησζε ή εθθόξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, ηνπ ζαββαηνθύξηαθνπ ή ησλ επίζεκσλ αξγηώλ, θιπ. γ) Όηαλ ν Δηακεηαθνξέαο αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ιηκάλη θόξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, δελ επζύλεηαη γηα πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ηνπ πινίνπ, γηα ειιεηπή θόξησζε, ππεξεκεξία πινίνπ, απαγόξεπζε απόπινπ ηνπ πινίνπ, γηα έμνδα θύιαμεο, εθθόξησζε ή γηα νπνηνδήπνηε δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ή ηνπο πξάθηνξεο απηώλ. Όια ηα πξναλαθεξόκελα εηδηθά έμνδα βαξύλνπλ ηνλ εληνιέα. II. ΠΑΡΟΥΕ - ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΠΟΟ Aξζξν 15: Ακνηβή ηνπ Γηακεηαθνξέα, έμνδα. α) Σν ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπ Δηακεηαθνξέα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλαηεζείζεο ζ' απηόλ εληνιήο θαζνξίδεηαη κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ. β) Εθηόο από ξεηή αληίζεηε ζπκθσλία ε ακνηβή θαη ηα έμνδα πξνπιεξώλνληαη κε ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ όηαλ εληνιέαο είλαη ν απνζηνιέαο θαη πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ όηαλ εληνιέαο είλαη ν παξαιήπηεο. γ) Σα ηηκνιόγηα ηνπ Δηακεηαθνξέα εμνθινύληαη ζε κεηξεηά. Ο εληνιέαο γίλεηαη ππεξήκεξνο ην αξγόηεξν 15 εκέξεο από ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνύκελε εμώδηθε εηδνπνίεζε ή άιιε πξνϋπόζεζε, εθηόο εάλ επέξρεηαη λσξίηεξα ζύκθσλα κε ην λόκν. ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ εληνιέα ν Δηακεηαθνξέαο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηόθνπο ππεξεκεξίαο. Αξζξν 16: πκθσλία γηα ηελ ηηκή θαη ηελ παξνρή. α) Πξνζθνξέο ηνπ Δηακεηαθνξέα θαη ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηηκέο θαη παξνρέο αθνξνύλ πάληα κόλν ηηο ξεηά αλαθεξόκελεο παξνρέο ηνπ Δηακεηαθνξέα ή/θαη ηξίησλ θαη, εθόζνλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, κόλν εκπνξεύκαηα θαλνληθνύ όγθνπ, θαλνληθνύ βάξνπο θαη πνηόηεηαο. Οη πξνζθνξέο απηέο πξνϋπνζέηνπλ θαλνληθέο θαη αλεκπόδηζηεο ζπλζήθεο θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Γηα παξεπόκελα ηέιε θαη έμνδα πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία. H πιεξσκή δαζκώλ, θόξσλ, δηθαησκάησλ θαη δαπαλώλ ηξίησλ θαζώο θαη νπνηαδήπνηε παξνρή ηδηαηηέξσλ ππεξεζηώλ βαξύλνπλ ηνλ εληνιέα. β) Πηζαλέο αλαηηκήζεηο ζηνπο λαύινπο ησλ κεηαθνξέσλ ή ζηνπο ηεισλεηαθνύο δαζκνύο, αιιαγέο ζηηο ηζνηηκίεο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ, θόξνπο, επηβαξύλζεηο θιπ. πνπ ήηαλ αδύλαην λα είραλ πξνβιεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ δηθαηνινγνύλ αλάινγεο πξνζαξκνγέο ζηελ ακνηβή θαη ηα έμνδα ηνπ Δηακεηαθνξέα. Aξζξν 17: Αξλεζε παξαιαβήο. Αλ ν παξαιήπηεο αξλεζεί ηελ παξαιαβή ησλ κεηαθεξζέλησλ εκπνξεπκάησλ, ν Δηακεηαθν-ξέαο έρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο απηώλ ζηνλ εληνιέα, κε δαπάλε ηνπ εληνιέα. Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ ηνλ θίλδπλν θέξεη ν εληνιέαο. Ο εληνιέαο επζύλεηαη επίζεο γηα θάζε δαπάλε πνπ νθείιεηαη ζηελ άξλεζε ηνπ παξαιήπηε πξνο παξαιαβή. Αξζξν 18: πκςεθηζκόο. Oη απαηηήζεηο γηα ηελ ακνηβή θαη ηα έμνδα ηνπ δηακεηαθνξέα από ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαθνξάο δελ ζπκςεθίδνληαη. IΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ Αξζξν 19: Παξάδνζε εκπνξεπκάησλ.

4 α) Η παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζπληειείηαη κε ηελ ππνγξαθή ησλ θνξησηηθώλ εγγξάθσλ ή ηελ παξάδνζε ηεο δηαηαθηηθήο ζηνλ παξαιήπηε πνπ αλαθέξεηαη ζηα σο άλσ θνξησηηθά έγγξαθα ή ηπρόλ αλαγξαθόκελν εληνινδόρν απηνύ. β) εάλ ν παξαιήπηεο αξλεζεί λα παξαιάβεη ηα εκπνξεύκαηα ή γηα ιόγν, γηα ηνλ νπνίν δελ επζύλεηαη ν Δηακεηαθνξέαο δελ γίλεη ε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα εκπνξεύκαηα παξαθαηίζεληαη ζε ρώξν επηινγήο ηνπ Δηακεηαθνξέα κε θίλδπλν θαη έμνδα ηνπ εληνιέα θαη ν Δηακεηαθνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα ηα αζθαιίζεη. Ο Δηακεηαθνξέαο επηπιένλ δελ επζύλεηαη γηα πιεηζηεξηαζκνύο, δεκεύζεηο θ.ι.π. νη νπνίεο κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ ζηα εκπνξεύκαηα ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο ζηε ρώξα πνπ δελ παξαδόζεθαλ απηά. Αξζξν 20: Παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ κε αληηθαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο. Η παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ κε αληηθαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο, πξνϋπνζέηεη εηδηθή θαη ξεηή εληνιή ηνπ εληνιέα-θνξησηή. Μόλν ε έλδεημε "C.O.D." (cash on delivery) επί ηνπ εκπνξηθνύ ηηκνινγίνπ δελ ζπληζηά ππνρξέσζε παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ κε αληηθαηαβνιή γηα ηνλ Δηακεηαθνξέα. IV. ΠΡΟΘΕΜΙΕ, ΚΩΛΤΜΑΣΑ Αξζξν 21: Κακία εγγύεζε γηα πξνζεζκίεο. Eθηόο από πξνεγνύκελε γξαπηή ζπκθσλία, ν Δηακεηαθνξέαο δελ εγγπάηαη νύηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο νύηε κηα θαζνξηζκέλε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο. Η απιή έλδεημε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο από ηνλ εληνιέα, δελ ζπληζηά ππνρξέσζε γηα ηνλ Δηακεηαθνξέα. Ο Δηακεηαθνξέαο δελ επζύλεηαη γηα ζπλέπεηεο πνπ πξνθύπηνπλ εμαηηίαο ιαλζαζκέλσλ πιεξνθνξηώλ πνπ δίλνληαη από κεηαθνξείο ή ηνπο πξάθηνξέο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο ή ηνπο όξνπο θόξησζεο, εθθόξησζεο ή παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Αξζξν 22: Aδπλακία εθπιεξώζεσο, πιεκκειήο εθπιήξσζε. Γεγνλόηα πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Δηακεηαθνξέα, ιόγσ ησλ νπνίσλ αδπλαηεί λα εθπιεξώζεη νιoθιεξσηηθά ή ελ κέξεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ηνλ ειεπζεξώλνπλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηαξθνύλ από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηα πιαίζηα εληνιώλ, νη νπνίεο έρνπλ επεξεαζηεί από ηα παξαπάλσ γεγνλόηα. Επίζεο ζ' απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, έρεη ην δηθαίσκα ν Δηακεηαθνξέαο λα ππαλαρσξήζεη από ηε ζύκβαζε, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη κεξηθώο εθπιεξώζεη ηελ εληνιή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Δηακεηαθνξέαο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηα έμνδα πνπ έρεη θάλεη. V. ΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ. Αξζξν 23: Aζθάιηζε εκπνξεπκάησλ. α) Ο Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ εληνιέα ην εκπόξεπκα κόλν αλ ηνπ έρεη δνζεί ξεηή έγγξαθε εληνιή, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε αζθαιηζηηθή αμία θαη νη θαιππηόκελνη θίλδπλνη. β) Σν γεγνλόο ηεο αζθάιηζεο πξνεγνύκελσλ θνξηώζεσλ ηνπ ίδηνπ εληνιέα δελ ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Δηακεηαθνξέα λα αζθαιίζεη θαη ηηο επόκελεο κεηαθνξέο ηνπ ίδηνπ εληνιέα. Η απιή αλαθνξά αμηώλ ησλ εκπνξεπκάησλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο σο εληνιή γηα αζθάιηζε. γ) Με ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δελ αλαιακβάλεη ν Δηακεηαθνξέαο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρεη ν αζθαιηζκέλνο. Τπνρξενύηαη σζηόζν λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αμίσζεο από ηελ αζθάιηζε. δ) Αλ δελ πξνζδηνξίδνληαη εγγξάθσο από ηνλ εληνιέα νη θαιππηόκελνη θίλδπλνη, ε αζθάιηζε ησλ εκπνξεπκάησλ γίλεηαη γηα ηνπο ζπλήζεηο θηλδύλνπο θαη εμαηξέζεηο, όπσο θαζνξίδνληαη από ηελ ζπκβαιιόκελε αζθαιηζηηθή εηαηξία. ε) Ο Δηακεηαθνξέαο δελ κπνξεί πνηέ λα ζεσξεζεί ζπλαζθαιηζηήο. VI. ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ

5 Aξζξν 24: Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε ζε ηδησηηθέο ή μέλεο απνζήθεο. α) H πξνζσξηλή απνζήθεπζε γίλεηαη θαη' εθινγή ηνπ Δηακεηαθνξέα ζηηο δηθέο ηνπ ή μέλεο απνζήθεο (ηδησηηθέο ή δεκόζηεο). β) Αλ έρεη απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ν Δηακεηαθνξέαο ηα εκπνξεύκαηα ζε μέλε απνζήθε ηζρύνπλ γηα ηε ζρέζε κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ εληνιέα ηνπ νη ίδηνη όξνη, νη νπνίνη ηζρύνπλ κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ μέλνπ απνζεθεπηή. Ο Δηακεηαθνξέαο νθείιεη λα απνζηείιεη ηνπο όξνπο ηεο απνζήθεπζεο ζηνλ εληνιέα, εάλ ηνπ δεηεζνύλ. γ) Τπνρξέσζε ηνπ Δηακεηαθνξέα γηα αζθάιεηα ή θύιαμε ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ ππάξρεη κόλν εάλ πξόθεηηαη γηα δηθνύο ηνπ ή κηζζσκέλνπο από απηόλ ρώξνπο θαη κόλν αλ ηνύην επηβάιιεηαη θαηά ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε ή αμησζεί από ηνλ εληνιέα. Aξζξν 25: Δίζνδνο ζηελ απνζήθε. Kάζε έιεγρνο ή δεηγκαηνιεςία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξέπεη λα ιάβεη ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ απηά είλαη πξνζσξηλά απνζεθεπκέλα, πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο ζπκθσλεζεί θαη λα εθηειεζηεί κόλν κε ζπλνδεία ηνπ Δηακεηαθνξέα ή ππαιιήινπ ηνπ ζηνλ νπνίν έδσζε αλάινγε εληνιή. Αξζξν 26: Γηθαίσκα εθπνίεζεο ησλ πξνζσξηλά απνζεθεπζέλησλ εκπνξεπκάησλ. α) ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ ν δηθαηνύρνο ησλ εκπνξεπκάησλ αξλείηαη λα ηα παξαιάβεη, ν Δηακεηαθνξέαο δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ εθπνίεζε απηώλ, κεηά ηελ παξέιεπζε έμη (6) κελώλ, εθόζνλ απνζηείιεη πξνο ηνύην ζπζηεκέλε επηζηνιή έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ. β) Σν αληίηηκν ηεο εθπνίεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα απνδίδεηαη ζην δηθαηνύρν απηώλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη εμόδσλ ηνπ Δηακεηαθνξέα. VII. ΠΡΟΝΟΜΙA Aξζξν 27: Δμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γηακεηαθνξέα. Ο Δηακεηαθνξέαο έρεη γηα θάζε ιεμηπξόζεζκε απαίηεζε πνπ πξνέξρεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο επηκέιεηαο κεηαθνξάο, λόκηκν ελέρπξν θαη δηθαίσκα παξαθξάηεζεο ζηα εκπνξεύκαηα ηνπ εληνιέα. Σα σο άλσ πξνλόκηα εμαζθαιίδνπλ όρη κόλν απαηηήζεηο θάζε θύζεσο ζρεηηθέο κε ηα εκπνξεύκαηα ηα νπνία ν Δηακεηαθνξέαο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, αιιά θαη εθείλεο πνπ αθνξνύλ ηα εκπνξεύκαηα πνπ έρνπλ ήδε παξαδνζεί. ε πεξίπησζε απώιεηαο ή δεκίαο ηνπ εκπνξεύκαηνο, νη αμηώζεηο ηνπ Δηακεηαθνξέα ηθαλνπνηνύληαη θαη από ηελ ηπρόλ θαηαβιεζείζα αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε. VIII. ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΕΑ Αξζξν 28: Eθηαζε επζύλεο. α) Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα πεξηνξίδεηαη ή απαιιάζζεηαη απηόο ζύκθσλα κε ηηο πξνεγνύκελεο δηαηάμεηο ή ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνινπζνύλ. Ο Δηακεηαθνξέαο επζύλεηαη όηαλ ε δεκία νθείιεηαη ζε δόιν ή βαξηά ακέιεηα ηνπ ίδηνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. β) Οη δηαηάμεηο ησλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ πεξηνξηζκό ή ηελ απαιιαγή από ηελ επζύλε ηνπ κεηαθνξέα, έρνπλ άκεζε εθαξκνγή θαη επί ηεο επζύλεο ηνπ Δηακεηαθνξέα. Aξζξν 29: Πεξηνξηζκόο ηεο επζύλεο ηνπ Γηακεηαθνξέα. α) Εάλ νη πεξηερόκελεο ζηε ζύκβαζε Δηακεηαθνξάο νδεγίεο ηνπ εληνιέα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπ Δηακεηαθνξέα, ηόηε επέξρεηαη αληίζηνηρε κείσζε ηεο έθηαζεο ηεο επζύλεο ηνπ. ε πεξίπησζε επέιεπζεο δεκίαο ζηα εκπνξεύκαηα πνπ ηεινύλ ζε αηηηώδε ζπλάθεηα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εληνιέα ν Δηακεηαθνξέαο απαιιάζζεηαη ηεο επζύλεο ηνπ. β) Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα ή ηνπ κεηαθνξέα απέλαληη ζηνλ εληνιέα, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη απηή ησλ πξαθηόξσλ ηνπο ή ησλ μέλσλ αληαπνθξηηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο λόκνπο, ηηο δηαηάμεηο, ηνπο

6 θαλόλεο θαη ηα έζηκα πνπ ηζρύνπλ ζηε ρώξα ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξαθηόξσλ θαη μέλσλ αληαπνθξηηώλ. Αξζξν 30: Αλώηαηα όξηα επζύλεο. ε πεξίπησζε επζύλεο ηνπ Δηακεηαθνξέα ιόγσ βιάβεο, απώιεηαο ή θαζπζηέξεζεο άθημεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ ηόζν όηαλ ηνύην νθείιεηαη ζε πξνζσπηθή επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα όζν θαη ζε επζύλε ηξίησλ κεηαθνξέσλ ζηνπο νπνίνπο αλέζεζε ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο, ε νθεηιόκελε απνδεκίσζε πεξηνξίδεηαη ζηα όξηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θπξσζεί από ηελ Ειιάδα κε λόκν θαη ξπζκίδνπλ ηε ζρεηηθή ζύκβαζε κεηαθνξάο. Aξζξν 31: Δκπνξεύκαηα κεγάιεο αμίαο. Γηα εκπνξεύκαηα, ησλ νπνίσλ ε αμία ππεξβαίλεη ηα αλώηαηα όξηα επζύλεο ηνπ κεηαθνξέα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θπξσζεί από ηελ Ειιάδα κε λόκν, θαζώο θαη γηα ρξήκαηα, έγγξαθα, αμηόγξαθα, έξγα ηέρλεο θαη θνζκήκαηα επζύλεηαη ν Δηακεηαθνξέαο κόλν αλ ηνπ δόζεθε από ηνλ εληνιέα εγθαίξσο κία έγγξαθε έλδεημε ηεο αμίαο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, νύησο ώζηε λα ήηαλ ζε ζέζε λα απνθαζίζεη γηα ηελ απνδνρή ή άξλεζε ηεο εληνιήο, εγγξάθσο. Αξζξν 32: Απαιιαγή ηνπ Γηακεηαθνξέα από ηελ επζύλε ηνπ. 1) Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα απνθιείεηαη: α) Γηα δεκίεο νθεηιόκελεο είηε ζε θινπή κε ηελ έλλνηα ηνπ αξζ. 374 ζηνηρ. γ ΠΚ είηε ζε ιεζηεία κε ηελ έλλνηα ηνπ αξζ. 380 ΠΚ. β) Γηα δεκίεο νθεηιόκελεο ζηελ ύπαξμε λνκηθώλ ή δηνηθεηηθώλ εκπνδίσλ θαη δπζρεξεηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο (έιιεηςε ή θαζπζηεξεκέλε παξαιαβή εγγξάθσλ, εγγξάθσλ εθηεισληζκνύ, εγθξίζεσλ εηζαγσγήο ή εμαγσγήο θιπ). Επίζεο δελ επζύλεηαη o Δηακεηαθνξέαο γηα κεηαθνξηθά έμνδα, έμνδα εθηεισληζκνύ, ηέιε, θόξνπο θαη άιια έμνδα πνπ έρνπλ επηβιεζεί ιαλζαζκέλα από αξρέο. γ) Γηα απώιεηα ή βιάβε πξαγκάησλ πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ απνζηνιέα θαηά ηε θόξησζε ή ζε ειάηησκα απηώλ ή ζε ειιεηπή ή πιεκκειή ζπζθεπαζία. O Δηακεηαθνξέαο εμνπζηνδνηείηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα δερηεί από ηνπο κεηαθνξείο, ηνπο απνζεθεπηέο θαη παξαιήπηεο γεληθώο, επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπζθεπαζία ησλ εκπνξεπκάησλ. δ) Γηα δεκία ε νπνία δελ ζα απνηξεπόηαλ, αθόκε θαη αλ ν Δηακεηαθνξέαο είρε θαηαβάιιεη ην αλώηαην όξην επηκέιεηαο θαη πξνζνρήο, αθόκε θαη αλ είρε ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα πξνο απνθπγή ηεο δεκίαο ή ήηαλ αληηθεηκεληθά αδύλαην λα ηα ιάβεη. ε) Γηα δεκίεο ιόγσ ηεο θύιαμεο ζε εμσηεξηθό ρώξν, αλ κηα ηέηνηα θύιαμε είρε ζπκθσλεζεί, ή αλ κία άιιε θύιαμε ήηαλ αλέθηθηε ιόγσ ηνπ είδνπο ησλ αγαζώλ ή ιόγσ ησλ πεξηζηάζεσλ. ζη) Γηα δεκίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο, επηδξάζεηο θαθώλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, δεκίεο κεραλεκάησλ, θαισδηώζεσλ, επίδξαζεο άιισλ αγαζώλ, δεκίεο από δώα ή θπζηθήο θζνξάο ησλ αγαζώλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν Δηακεηαθνξέαο επζύλεηαη κόλν αλ απνδεηρζεί, όηη ππαίηηα δεκηνύξγεζε ηε δεκία. δ) Γηα δεκίεο νη νπνίεο νθείινληαη ζε ειαθξά ακέιεηα ηνπ Δηακεηαθνξέα ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ. ε) Γηα δεκίεο πνπ έιαβαλ ρώξα εληόο απνζεθώλ ιηκέλσλ, ηεισλείσλ ή άιισλ δεκνζίσλ απνζεθώλ. 2) Aλ ζύκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο ήηαλ δπλαηό λα πξνθιεζεί δεκία από ηνπο παξαπάλσ θηλδύλνπο, ηεθκαίξεηαη, όηη ν θίλδπλνο επήιζε από ηνπο παξαπάλσ θηλδύλνπο. Αξζξν 33: Παύζε ηεο επζύλεο ηνπ Γηακεηαθνξέα. Η επζύλε ηνπ Δηακεηαθνξέα παύεη κε ηελ πξαγκαηηθή θαη αλεπηθύιαθηε παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ από ηνλ παξαιήπηε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ παξόληνο. Aξζξν 34: Άκεζε, γξαπηή εηδνπνίεζε επέιεπζεο ηεο δεκίαο. α) Όιεο νη δεκίεο, αθόκε θαη απηέο πνπ δελ είλαη δπλαηό λα δηαπηζησζνύλ εμσηεξηθά, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη εγγξάθσο ζηνλ Δηακεηαθνξέα ακέζσο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Αλ ε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ έγηλε από ην Δηακεηαθνξέα, ε γλσζηνπνίεζε ηεο επέιεπζεο ηεο δεκίαο πξέπεη λα γίλεη ζ' απηόλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ έμη (6) εκεξώλ. β) ηελ πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο ηεθκαίξεηαη όηη ε δεκία έγηλε κεηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ.

7 γ) εάλ ε γλσζηνπνίεζε ηεο επέιεπζεο ηεο δεκίαο γίλεη ζ' έλα ρξνληθό ζεκείν, θαηά ην νπνίν δελ είλαη δπλαηό λα ζηξαθεί πιένλ ν Δηακεηαθνξέαο θαηά ηξίησλ, ν Δηακεηαθνξέαο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηηο ζπλέπεηεο. Αξζξν 35: πλππνινγηζκόο σθειεηώλ. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε απνδεκίσζε πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν Δηακεηαθνξέαο γηα ηε δεκία αλέξρεηαη κέρξη ηελ πιήξε αμία ηνπ εκπνξεύκαηνο, ν Δηακεηαθνξέαο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο κόλν αλ ηνπ κεηαβηβαζηεί ε θπξηόηεηα ζην εκπόξεπκα θαη ηνπ εθρσξεζνύλ νη απαηηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλoπ θαη ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε ζρέζε κε ην εκπόξεπκα, ηνπ εληνιέα ή ηνπ παξαιήπηε θαηά ηξίησλ. Αξζξν 36: Δπζύλε Γηακεηαθνξέα ζε ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά. Eπί κεηαθνξάο εθηεινύκελεο βάζεη εληαίαο ζπκβάζεσο (ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά) ν Δηακεηαθνξέαο επζύλεηαη γηα βιάβε ή απώιεηα ησλ κεηαθεξνκέλσλ πξαγκάησλ ζύκθσλα κε ηo λόκν πνπ δηέπεη ηελ επζύλε ηνπ κεηαθνξέα θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο κεηαθνξάο. IX. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αξζξν 37: Παξαγξαθή. α) Oη αμηώζεηο θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα παξαγξάθνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ oξίδνληαη ζην λόκν ή ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο. β) Ο ρξόλνο ηεο παξαγξαθήο αξρίδεη, πξνθεηκέλνπ κελ πεξί νιηθήο απώιεηαο από ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ηα εκπνξεύκαηα έπξεπε λα παξαδνζνύλ, ζε θάζε δε άιιε πεξίπησζε από ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ηα εκπνξεύκαηα παξαδόζεθαλ ή πξνζθέξζεθαλ ζηνλ παξαιήπηε. X. ΣΟΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΗ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Αξζξν 38: Σόπνο εθπιήξσζεο, δσζηδηθία, ηζρύο ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ. α) Σόπνο εθπιήξσζεο ηεο ζύκβαζεο Δηακεηαθνξάο είλαη γηα όια ηα κέξε ε έδξα ή ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Δηακεηαθνξέα πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ε εληνιή δηακεηαθνξάο. β) Αξκόδην δηθαζηήξην γηα ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύκβαζε Δηακεηαθνξάο ή βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηή είλαη, γηα όια ηα κέξε, ην δηθαζηήξην ζηνλ ηόπν όπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Δηακεηαθνξέα, κε ηελ επηθύιαμε ξήηξαο απνθιεηζηηθήο αξκνδηόηεηαο ησλ εθδηδόκελσλ θνξησηηθώλ. Γηα αμηώζεηο θαηά ηνπ Δηακεηαθνξέα αξκόδην είλαη απνθιεηζηηθά απηό ην δηθαζηήξην. γ) Γηα ηηο έλλνκεο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ Δηακεηαθνξέα θαη ηνπ εληνιέα ή ησλ δηαδόρσλ ηνπ ηζρύεη ην ειιεληθό δίθαην.

8

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα