1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)"

Transcript

1 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας. Το πολύ αυξηµένο ενδιαφέρον για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες του 20 ου αιώνα σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά κίνητρα που έδωσαν οι περισσότερες κεντρικές κυβερνήσεις σε όλο το κόσµο οδήγησε τις παραγωγικές εταιρείες ανεξαρτήτως µεγέθους να αναπτύξουν τεχνολογίες αποτελεσµατικότερης αξιοποίησης της ενέργειας. Σηµαντικό ρόλο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν οι συσκευές εναλλαγής θερµότητας. Οι εναλλάκτες θερµότητας βρίσκουν πολλές εφαρµογές σε όλους τους βιοµηχανικούς τοµείς, ανάµεσα σε αυτούς εξέχουσα θέση έχουν η χηµική και η µεταλλουργική βιοµηχανία. Οι τυπικές εφαρµογές των εναλλακτών θερµότητας στη χηµική και µεταλλουργική βιοµηχανία διακρίνονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες: α. Ενεργειακά και οικονοµικά αποδοτικοί τρόποι θέρµανσης (Heatg). Η θέρµανση οποιουδήποτε ρεύµατος ρευστού που οδεύει σε βιοµηχανικό χηµικό αντιδραστήρα γίνεται συνήθως µε χαµηλής πίεσης ατµό µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται θέρµανση σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες. Το ρευστό το οποίο πρέπει να εισέλθει στον αντιδραστήρα θερµαίνεται µέσα σε ένα εναλλάκτη θερµότητας έως την επιθυµητή θερµοκρασία από χαµηλής πίεσης ατµό ή σε ορισµένες περιπτώσεις από άλλα µέσα θέρµανσης όπως θερµό νερό και ειδικά λάδια. Ένα απλοποιηµένο διάγραµµα ροής µιας τέτοιας εφαρµογής δίνεται στο σχήµα 1.1. Σχήµα 1.1. Θέρµανση µε χαµηλής πίεσης ατµό. β. Ανάκτηση θερµότητας από θερµά ρεύµατα (Heat Reovery). Κάθε βιοµηχανική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από ένα µεγάλο αριθµό θερµών ρευµάτων τα οποία πρέπει να ψυχθούν ή θερµών ρευστών αποβλήτων τα οποία πριν υποστούν κατεργασία προς απόρριψη πρέπει επίσης να ψυχθούν για να ανακτηθεί η περιεχόµενη σε αυτά ενέργεια. Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος ανάκτησης της θερµότητας είναι µέσω ενός εναλλάκτη θερµότητας, ο οποίος όπως φαίνεται στο σχήµα 1.2 χρησιµοποιείται συνήθως για την προθέρµανση του νερού που τροφοδοτεί ένα λέβητα παραγωγής ατµού µειώνοντας µε αυτό το τρόπο την κατανάλωση ενέργειας στο λέβητα. 1

2 Σχήµα 1.2. Τυπικό διάγραµµα ανάκτησης θερµότητας από θερµό ρεύµα. γ. Αναγέννηση θερµότητας (Regenerative Heat Exange). Η φιλοσοφία της αναγέννησης θερµότητας είναι η ανάκτηση της ενέργειας ενός θερµού ρεύµατος µιας παραγωγικής διαδικασίας που απαιτεί ψύξη για την άµεση θέρµανση ενός άλλου ψυχρού ρεύµατος της ίδιας παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο απαιτεί θέρµανση πριν την περαιτέρω κατεργασία του (Σχήµα 1.3). Ονοµάζεται αναγέννηση θερµότητας διότι µεταφέρει άµεσα ένα ποσό ενέργειας από ένα θερµό ρεύµα εξόδου σε ένα ψυχρό ρεύµα εισόδου της ίδιας παραγωγικής διαδικασίας. Σχήµα 1.3. Τυπικό διάγραµµα αναγέννησης θερµότητας. Ανεξαρτήτως του τρόπου εφαρµογής των εναλλακτών θερµότητας, η αρχή λειτουργίας τους φαίνεται παραστατικά στο σχήµα 1.4. Ρευστό υψηλής θερµοκρασίας ιαχωριστικό τοίχωµα Q Ρευστό χαµηλής θερµοκρασίας Σχήµα 1.4. Αρχή λειτουργίας εναλλακτών θερµότητας. 2

3 Oι ροές των δύο ρευστών συνήθως διαχωρίζονται µεταξύ τους µέσω ενός µη διαπερατού θερµοαγώγιµου διαχωριστικού τοιχώµατος. Λόγω της διαφοράς θερµοκρασίας ανάµεσα στα δυο ρευστά, υπάρχει ωθούσα δύναµη για µεταφορά ενέργειας υπό µορφή θερµότητας από το ρευστό υψηλής θερµοκρασίας προς το ρευστό χαµηλής θερµοκρασίας µέσω του διαχωριστικού τοιχώµατος που έχει ως άµεση συνέπεια την αύξηση του ενεργειακού περιεχοµένου του ψυχρού ρευστού και προφανώς της θερµοκρασίας του. Εκτός από το µηχανισµό µεταφοράς ενέργειας που περιγράφεται απλοϊκά στο σχήµα 1.4, υπάρχουν και διατάξεις εναλλαγής ενέργειας όπου υπάρχει άµεση επαφή µεταξύ των δύο ρευστών όπως φαίνεται στο σχήµα 1.5. Οι εναλλάκτες θερµότητας αυτού του τύπου ονοµάζονται άµεσης επαφής και περιέχουν είτε δύο πλήρως µη-αναµίξιµα ρευστά, είτε ένα µη-υγροποιήσιµο αέριο στις συνθήκες λειτουργίας της συσκευής που διέρχεται µέσω ενός ρευστού, είτε τέλος ατµό που διασπείρεται σε ψυχρό νερό. Στο σχήµα 1.5 φαίνεται ένας εναλλάκτης θερµότητας άµεσης επαφής στον οποίο κορεσµένος ατµός έρχεται σε άµεση επαφή µε κρύο νερό µε συνέπεια ο ατµός να υγροποιείται αποβάλλοντας ενέργεια υπό µορφή θερµότητας ενώ ταυτοχρόνως το νερό να θερµαίνεται. Σχήµα 1.5. Εναλλάκτης θερµότητας άµεσης επαφής. Στο κεφάλαιο αυτό θα περιοριστούµε στη µελέτη εναλλακτών θερµότητας µε διαχωριστικό τοίχωµα ανάµεσα στα δύο ρευστά, οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία των εµπορικών συσκευών εναλλαγής θερµότητας. Αυτού του είδους οι εναλλάκτες θερµότητας διακρίνονται σε τρεις βασικούς τύπους: α) Απλοί εναλλάκτες θερµότητας παράλληλης ροής ή κατά αντιρροή (Parallel flow or ounterflow eat exangers). Σχήµα 1.6. ιατάξεις απλών εναλλακτών θερµότητας. 3

4 β) Eναλλάκτες θερµότητας µε κυψέλη και σωληνώσεις (Sell-and-tube eat exangers). Σχήµα 1.7. ιατάξεις εναλλακτών θερµότητας µε κυψέλη και σωληνώσεις. γ) Εναλλάκτες θερµότητας εγκάρσιας ροής (ross-flow eat exangers). Σχήµα 1.8. ιατάξεις εναλλακτών θερµότητας εγκάρσιας ροής Οι περισσότεροι µεγάλης κλίµακας βιοµηχανικοί εναλλάκτες θερµότητας ανήκουν στη κατηγορία των εναλλακτών θερµότητας µε κυψέλη και σωληνώσεις επειδή εξαιτίας του ιδιαίτερου σχεδιασµού τους (ροή ρευστού Β εγκάρσια προς τις σωληνώσεις) εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση εναλλαγής θερµότητας ανάµεσα στα δύο ρευστά Υπολογισµός εναλλακτών θερµότητας Ένας εναλλάκτης θερµότητας µπορεί να µελετηθεί µέσω των παρακάτω δύο διαφορετικών προσεγγίσεων. α) Τη µέθοδο της µέσης λογαριθµικής θερµοκρασιακής διαφοράς, β) Τη µέθοδο της αποδοτικότητας εναλλάκτη Μέθοδος µέσης λογαριθµικής θερµοκρασιακής διαφοράς (Μ.Λ.Θ. ) Για τη κατανόηση αυτής της µεθόδου θα αναλυθεί η περίπτωση των απλών εναλλακτών θερµότητας παράλληλης ροής και κατά αντιρροή. 4

5 Απλός εναλλάκτης θερµότητας παράλληλης ροής Ο απλός εναλλάκτης θερµότητας παράλληλης ροής αποτελείται από δύο οµόκεντρους κυλινδρικούς αγωγούς όπου στον εσωτερικό αγωγό ρέει το ρευστό υψηλής θερµοκρασίας (θερµό ρεύµα) και στον εξωτερικό αγωγό ρέει το ρευστό χαµηλής θερµοκρασίας (ψυχρό ρεύµα). Καθώς τα δύο ρευστά ρέουν µέσα στη συσκευή προς την ίδια κατεύθυνση (παράλληλη ροή) µεταφέρεται ενέργεια από το θερµό προς το ψυχρό ρεύµα µε συνέπεια να αυξάνεται η θερµοκρασία του ψυχρού ρεύµατος ( ) και να µειώνεται η θερµοκρασία του θερµού ( ), όπως φαίνεται στο σχήµα 1.9. Τονίζεται ότι σε αυτούς τους εναλλάκτες θερµότητας δεν είναι δυνατό να λάβει χώρα αλλαγή της φυσικής κατάστασης των δύο ρευστών (υγροποίηση ή εξάτµιση) πράγµα που σηµαίνει ότι όλο το ποσό της µεταφερόµενης ενέργειας χρησιµοποιείται για τη µεταβολή της θερµοκρασίας των δύο ρευστών. Σχήµα 1.9. Θερµοκρασιακή κατανοµή στα ρευστά απλού εναλλάκτη θερµότητας παράλληλης ροής. Η µέθοδος της µέσης λογαριθµικής θερµοκρασιακής διαφοράς δέχεται ότι ο ολικός ρυθµός µεταφοράς θερµότητας q από το θερµό στο ψυχρό ρεύµα µέσω της συνολικής επιφάνειας του εναλλάκτη θερµότητας (A) υπολογίζεται από τη σχέση (1.1). = U A µ q (1.1) όπου, U είναι ο ολικός συντελεστής µεταφοράς θερµότητας, 5

6 µ είναι η µέση θερµοκρασιακή διαφορά ανάµεσα στα δύο ρευστά. Συνεπώς, το πρόβληµα του υπολογισµού του εναλλάκτη θερµότητας ανάγεται σε πρόβληµα προσδιορισµού της µέσης θερµοκρασιακής διαφοράς ανάµεσα στα δύο ρευστά του εναλλάκτη. Εάν θεωρήσουµε ένα διαφορικό όγκο ελέγχου µε επιφάνεια µεταφοράς θερµότητας da όπως φαίνεται στο σχήµα 1.9, τότε ο διαφορικός ρυθµός µεταφοράς θερµότητας d q από το θερµό στο ψυχρό ρεύµα µέσα από τη διαφορική επιφάνεια δίνεται από την εξίσωση (1.2). dq = U da (1.2) όπου, Τ είναι η θερµοκρασιακή διαφορά ανάµεσα στα δύο ρευστά µέσα στο διαφορικό όγκο ελέγχου. Εφαρµόζοντας την αρχή διατήρησης ενέργειας για κάθε ρευστό χωριστά προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις: Θερµό ρεύµα d q Η ΑdA d q = H A H A H AdA = H A dh H A dh d q = H A d q = - dh = m p d Α ΑdΑ ιαφορικός όγκος dq = U da = m p d (1.3) όπου, m είναι ο ρυθµός µεταφοράς µάζας του θερµού ρευστού και d η µεταβολή της θερµοκρασίας του κατά τη διεύθυνση ροής του. Ψυχρό ρεύµα d q Η ΑdA = H A d q H A dh = H A d q H A H AdA = H A dh d q = dh = m p d Α ΑdΑ ιαφορικός όγκος 6

7 dq = U da = m p d (1.4) όπου, m είναι ο ρυθµός µεταφοράς µάζας του ψυχρού ρευστού και d η µεταβολή της θερµοκρασίας του κατά τη διεύθυνση ροής του. Για να απλοποιηθεί το πρόβληµα, εισάγεται η έννοια της ολικής θερµοχωρητικότητας του ρευστού, η οποία για κάθε ρευστό χωριστά δίνεται από τις παρακάτω εξισώσεις: m = (1.5) p p m = (1.6) Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1.3), (1.4), (1.5) και (1.6), προκύπτει ότι για κάθε απλό εναλλάκτη θερµότητας παράλληλης ροής ισχύει η παρακάτω σχέση (1.7) σε κάθε διαφορικό όγκο ελέγχου µε επιφάνεια µεταφοράς θερµότητας da: d = d (1.7) Ολοκληρώνοντας την παραπάνω διαφορική εξίσωση από το σηµείο εισόδου των ρευστών στον εναλλάκτη (όπου = και = ) έως ένα αυθαίρετο σηµείο στο εσωτερικό του εναλλάκτη, προκύπτει η εξίσωση (1.8) που συνδέει τις θερµοκρασίες των δυο ρευστών σε οποιαδήποτε θέση στο εσωτερικό του εναλλάκτη. ( ) = (1.8) Ολοκληρώνοντας επίσης την εξίσωση (1.4) για τις ίδιες οριακές συνθήκες, υπολογίζεται ο ολικός ρυθµός µεταφοράς θερµότητας q από την είσοδο του εναλλάκτη έως ένα αυθαίρετο σηµείο στο εσωτερικό του, που δίνεται από την εξίσωση (1.9). q = ( ) (1.9) Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (1.8) και (1.9) προκύπτει η παρακάτω γενική εξίσωση. q = (1.10) 7

8 Από τη εξίσωση (1.8) µπορούµε να υπολογίσουµε την τοπική θερµοκρασιακή διαφορά ανάµεσα στα δύο ρευστά σε κάθε θέση του εναλλάκτη. = = 1 (1.11) Αντικαθιστώντας το Τ από την εξίσωση (1.11) στην εξίσωση (1.4) προκύπτει η παρακάτω διαφορική εξίσωση. U da = 1 d (1.12) Ολοκληρώνοντας την παραπάνω εξίσωση από την αρχή έως το τέλος του εναλλάκτη, θεωρώντας ότι ο ολικός συντελεστής µεταφοράς θερµότητας U και οι ολικές θερµοχωρητικότητες των ρευστών και είναι σταθερές, προκύπτει η εξίσωση (1.13). ln 1 1 out U A = 1 (1.13) Εισάγοντας για λόγους απλοποίησης της παραπάνω εξίσωσης τα µεγέθη Τ a και Τ b που φαίνονται στο σχήµα (1.6) και ορίζονται από τις εξισώσεις (1.14) και (1.15), προκύπτει η εξίσωση (1.16). = (1.14) a out out = (1.15) b 1 ln ( ) b out b = U A 1 1 (1.16) Αν η εξίσωση (1.7) ολοκληρωθεί από την αρχή έως το τέλος του εναλλάκτη, τότε προκύπτει η εξίσωση (1.17) που αποτελεί συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας. out = (1.17) out Εισάγοντας την εξίσωση (1.17) στην εξίσωση (1.16) προκύπτει ότι, 8

9 a 1 1 ln = U A (1.18) b Ολοκληρώνοντας τις εξισώσεις (1.3) και (1.4) από την αρχή έως το τέλος του εναλλάκτη προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις: 1 = out (1.19) q 1 = out q (1.20) Εισάγοντας τις εξισώσεις (1.19) και (1.20) στην εξίσωση (1.18) προκύπτει η παρακάτω εξίσωση. a b q = U A (1.21) a ln b Συγκρίνοντας τις εξισώσεις (1.1) και (1.21), προκύπτει η εξίσωση ορισµού της µέσης θερµοκρασιακής διαφοράς µ ανάµεσα στα δύο ρευστά του εναλλάκτη θερµότητας (εξίσωση 1.22). a b = (1.22) a ln b µ Από την ανωτέρω εξίσωση ορισµού προκύπτει, ότι το µ είναι λογαριθµικός µέσος όρος των a και b και γιαυτό το λόγο ονοµάζεται µέση λογαριθµική θερµοκρασιακή διαφορά Απλός εναλλάκτης θερµότητας κατά αντιρροή Η διαφορά του εναλλάκτη θερµότητας κατά αντιρροή από τον εναλλάκτη θερµότητας παράλληλης ροής έγκειται στην αντίθετη κατεύθυνση ροής των δύο ρευστών όπως φαίνεται στο σχήµα Η διάταξη αυτού του είδους έχει ως συνέπεια την αποτελεσµατικότερη εναλλαγή θερµότητας ανάµεσα στο θερµό και το ψυχρό ρευστό έχοντας εν γένει µεγαλύτερο µήκος από τους αντίστοιχους εναλλάκτες παράλληλης ροής. Η ανάλυση των εναλλακτών θερµότητας κατά αντιρροή ακολουθεί την ίδια λογική µε αυτή των εναλλακτών θερµότητας παράλληλης ροής. Καταλήγει στην ίδια εξίσωση ορισµού της µέσης λογαριθµικής θερµοκρασιακής διαφοράς (εξίσωση 1.22), µόνο 9

10 που τα µεγέθη Τ a και Τ b που φαίνονται στο σχήµα (1.10) ορίζονται µε διαφορετικό τρόπο, όπως φαίνεται από τις εξισώσεις (1.23) και (1.24). = (1.23) a out = (1.24) b out Σχήµα Θερµοκρασιακή κατανοµή στα ρευστά απλού εναλλάκτη θερµότητας κατά αντιρροή Εφαρµογή της µεθόδου Μ.Λ.Θ. σε σύνθετους τύπους εναλλακτών θερµότητας Το κύριο µειονέκτηµα της µεθόδου της µέσης λογαριθµικής θερµοκρασιακής διαφοράς είναι ότι όπως αναπτύχθηκε εφαρµόζεται µόνο στις διατάξεις απλών εναλλακτών θερµότητας παράλληλης ροής ή κατά αντιρροή. Αυτό το µειονέκτηµα µπορεί να ξεπεραστεί προσαρµόζοντας τη µέθοδο της Μ.Λ.Θ. στις άλλες πιο σύνθετες διατάξεις εναλλακτών θερµότητας. Η προσαρµογή αυτή γίνεται µέσω της εισαγωγής του συντελεστή διόρθωσης F στην εξίσωση προσδιορισµού του ολικού ρυθµού µεταφοράς θερµότητας q από το θερµό στο ψυχρό ρεύµα µέσα σε ένα σύνθετο εναλλάκτη θερµότητας. q = U A µ F ( P,R) όπου, U είναι ο ολικός συντελεστής µεταφοράς θερµότητας, Α είναι η συνολική επιφάνεια του εναλλάκτη θερµότητας, (1.25) 10

11 µ είναι η µέση λογαριθµική θερµοκρασιακή διαφορά ανάµεσα στα δύο ρευστά, P είναι αδιάστατος αριθµός που ορίζεται από την παρακάτω σχέση: t out t P = (1.26) s t R είναι αδιάστατος αριθµός που ορίζεται από την παρακάτω σχέση: s sout R = (1.27) t out t s είναι η θερµοκρασία του ρευστού που ρέει στη κυψέλη και t είναι η θερµοκρασία του ρευστού που ρέει στις σωληνώσεις. Ο συντελεστής διόρθωσης F είναι συνάρτηση των δύο αδιάστατων αριθµών P, R, δηλαδή F=F(P,R), και ορίζεται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η µέση λογαριθµική θερµοκρασιακή διαφορά να υπολογίζεται πάντα από τον ισοδύναµο απλό εναλλάκτη θερµότητας κατά αντιρροή που έχει τις ίδιες θερµοκρασίες ρευµάτων εισόδου και εξόδου µε το σύνθετο εναλλάκτη θερµότητας. Σχήµα Συντελεστές διόρθωσης (F) για διάφορες διατάξεις εναλλακτών θερµότητας µε κυψέλες και σωληνώσεις. 11

12 Σχήµα Συντελεστές διόρθωσης (F) για διάφορες διατάξεις εναλλακτών θερµότητας εγκάρσιας ροής. Ο συντελεστής διόρθωσης F υπολογίζεται γραφικά συναρτήσει των αδιάστατων αριθµών P και R για διάφορες σύνθετες διατάξεις εναλλακτών θερµότητας από τα διαγράµµατα των σχηµάτων 1.11 και Τα διαγράµµατα αυτά ισχύουν για τιµές του αδιάστατου αριθµού R 1. Όταν το R>1, οι τιµές του συντελεστή διόρθωσης F µπορούν να ληφθούν από τα ίδια διαγράµµατα κάνοντας τον µετασχηµατισµό, F(P,R) = F(PR, 1/R). ηλαδή, το F εκτιµάται από τα ίδια διαγράµµατα χρησιµοποιώντας το γινόµενο PR αντί του P και το 1/R αντί του R Μέθοδος της αποδοτικότητας εναλλάκτη θερµότητας Η µέθοδος της µέσης λογαριθµικής θερµοκρασιακής διαφοράς απαιτεί για να εφαρµοστεί πλήρη γνώση των θερµοκρασιών εισόδου και εξόδου των δύο ρευστών από το εναλλάκτη θερµότητας καθώς επίσης και γνώση της τιµής του ολικού 12

13 συντελεστή µεταφοράς θερµότητας. Όλες αυτές οι πληροφορίες δεν είναι συνήθως γνωστές σε εµάς κατά τη φάση του σχεδιασµού του εναλλάκτη θερµότητας και γιαυτό η εφαρµογή της µεθόδου της µέσης λογαριθµικής θερµοκρασιακής διαφοράς δεν είναι πάντοτε εφικτή για την επίλυση ενός εναλλάκτη θερµότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορούµε να εφαρµόσουµε τη µέθοδο της αποδοτικότητας εναλλάκτη θερµότητας. Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην εισαγωγή ενός νέου µεγέθους που ονοµάζεται αποδοτικότητα (Effetiveness) εναλλάκτη θερµότητας (ε) και ορίζεται από την παρακάτω σχέση: m ( ) out ( ) m ( ) out ( ) ε = = (1.28) όπου, το m ταυτίζεται πάντα µε το µικρότερο από τα και. Πρακτικά, η αποδοτικότητα εναλλάκτη θερµότητας (ε) είναι πάντα το πηλίκο της ενέργειας που πραγµατικά µεταφέρεται στον εναλλάκτη από το θερµό στο ψυχρό ρεύµα προς το µέγιστο ποσό ενέργειας που θα µπορούσε να µεταφερθεί από το ένα ρεύµα στο άλλο. Με συνδυασµό των εξισώσεων (1.19) και (1.28) προκύπτει η παρακάτω εξίσωση (1.29) από την οποία υπολογίζεται το ποσό ενέργειας που πραγµατικά µεταφέρεται στον εναλλάκτη θερµότητας εάν είναι γνωστή η αποδοτικότητα του εναλλάκτη. q = ε m ( ) (1.29) Η αποδοτικότητα εναλλάκτη θερµότητας (ε) έχει αποδειχθεί θεωρητικά ότι είναι συνάρτηση των παρακάτω δύο αδιάστατων αριθµών: ε = fn m max, NU (1.30) όπου, ο αδιάστατος αριθµός NU ονοµάζεται αριθµός µονάδων µεταφοράς (Number of ransfer Units) και ορίζεται από την παρακάτω εξίσωση. U A NU = (1.31) m m Η εξάρτηση του ε από τους αδιάστατους αριθµούς, NU δίνεται γραφικά στα max σχήµατα 1.13 και 1.14 για διάφορες διατάξεις εναλλακτών θερµότητας. Εποµένως, χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (1.29), (1.30) και (1.31) καθώς επίσης και τα γραφήµατα των σχηµάτων 1.13 κα 1.14 µπορούµε να υπολογίσουµε τον εναλλάκτη θερµότητας και να προσδιορίσουµε τα µεγέθη που απαιτούνται για τον σχεδιασµό του. 13

14 Σχήµα Αποδοτικότητα (ε) απλών εναλλακτών θερµότητας. Σχήµα Αποδοτικότητα (ε) σύνθετων διατάξεων εναλλαγής θερµότητας. 14

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Βασίλη Ράπτη: ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των Φυσικών Διεργασιών Ιωάννινα 2009 ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4 Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 4 Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008 Τρίτη, 1 Απριλίου 2008 Α. Δομική Αριστοποίηση 1 Εισαγωγή Όπως έχουμε πει, η αριστοποίηση διακρίνεται σε: Δομική: δοκιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Μηχανολόγων του A.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Υπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΑΤΟΣΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Υγροποίηση Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 4. Υγροποίηση Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 4 Υγροποίηση Φυσικού Αερίου 4.1 Εισαγωγή Ο κύριος λόγος για το την υγροποίηση του φυσικού αερίου είναι η κατά 600 φορές µείωση του όγκου λόγω της αλλαγής φάσης (αέριο σε υγρό). Στη φυσικά επικρατούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του πρώτου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του δεύτερου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων αεριώθησης, τις κατηγορίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους

Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους Του φοιτητή Βαλωμένου Ευάγγελου, του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νίκης 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ζαχµάνογλου Θεόδωρος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ζαχµάνογλου Άρτεµις Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και από το 1839

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σηµειώσεις παραδόσεως στο µάθηµα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Άγις Μ. Παπαδόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Θεσσαλονίκη, 2002 Περιεχόµενα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Πρόχειρες Σημειώσεις. Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Πρόχειρες Σημειώσεις. Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πρόχειρες Σημειώσεις Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου Βόλος, Μάρτιος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Εισαγωγικά Η διφασική και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B. ΒΑΣΙΚΈΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΊΛΗΨΗ... 2 1 ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 3 1.1 Ο ΆΝΕΜΟΣ... 3 1.2 ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΌ ΟΡΙΑΚΌ ΣΤΡΏΜΑ... 5 1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα